I Toimintakertomus... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I Toimintakertomus... 3"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2013

2 I Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja Salon alueen taloudellinen kehitys Henkilöstö Riskien hallinta Sisäisen valvonnan arviointi Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot (ulkoiset) Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategiset menestystekijät Kaupunginhallituksen tuloskortti Tarkastuslautakunta Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Lupa- ja valvonta-asiat II Talousarvion toteutuminen Toimintatuottojen ja menojen toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen 2013 (ulkoiset ja sisäiset) Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymistä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta III Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase

3 2 IV Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitos Salon Veden tilinpäätös vuodelta Liikelaitos Salon Kaukolämmön tilinpäätös vuodelta Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus

4 3 I Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin edelleen erittäin haasteellisesta taloustilanteesta johtuen vuonna 2013 kaupungissamme tehtiin monia sopeuttamistoimenpiteitä, joiden lopullinen vaikutus on selvillä vasta lähivuosina. Sopeuttamisohjelman tavoitteena on saada kaupungin talous kuntalain edellyttämään tasapainoon vuoteen 2017 mennessä. Uuden hallintosäännön ja organisaation valmistelu jatkui koko vuoden ajan ja uusi hallintosääntö otettiin käyttöön Organisaatiouudistus on edelleen käynnissä ja kokonaisuudessaan sen arvioidaan valmistuvan kesäkuussa. Osana kaupungin sopeuttamissuunnitelmaa aloitettiin myös laaja kaupungin kouluverkkoa koskeva selvitys, jonka tavoitteena oli kartoittaa kouluverkon nykytilanne, etsiä säästömahdollisuuksia, tarkastella opetuspalvelujen järjestämistä kokonaisuutena 2020-luvulle asti sekä tehdä vuoteen 2030 ulottuva strateginen tarkastelu, jossa koulu nähdään alueen palvelukeskuksena. Osittain samaa aineistoa hyödyntää myös viime vuonna aloitettu varhaiskasvatusselvitys. Molempien selvitysten toimenpide-ehdotukset tulevat päätettäviksi vuoden 2014 kevään aikana. Edellisen vuoden tapaan myös vuoden 2013 keväällä käynnistettiin yt-menettely henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Menettelyn lopputuloksena olivat lomautukset tai palkattomat vapaat edellisvuoden tapaan, tosin lomautukset kohdistuivat pidemmälle ajanjaksolle kuin vuonna Lomautuksista ja palkattomista vapaista saatiin 3,0 miljoonan euron säästöt. Kun tähän lisätään vaikeutetusta rekrytoinnista ja täyttämättä jääneistä vakansseista kertynyt säästö, olivat vuoden 2013 henkilöstömenot 5,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna Tästä koko henkilöstöä koskevasta yt-menettelystä erillään käytiin organisaatiouudistukseen liittyen esimiehiä koskevat yt-neuvottelut, joiden lopputuloksena ovat 1,4 milj. euron henkilöstösäästöt. Tätä katsausta kirjoitettaessa on myös päätetty aloittaa vuoden 2014 henkilöstösäästöjä koskeva yt-menettely. Vuonna 2013 jatkettiin myös edelleen kaikkia jo aikaisemmin käytössä olleita talouden tasapainottamistoimenpiteitä kuten vaikeutettua rekrytointia ja tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä. Oman haasteensa kaupungin sopeuttamistoimenpiteiden toteutukseen on tuonut meneillään oleva laaja kuntauudistuskokonaisuus, johon kuuluvat kuntarakenneuudistus, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sote- eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, kuntien tehtävien arviointi sekä metropolialueella ja suurilla kaupunkiseuduilla tehtävät hallinto- ja palvelurakenneuudistukset. Näistä etenkin sote-uudistuksella voi toteutuessaan olla suuri vaikutus kaupungin palvelurakenteeseen ja talouteen. *** Rakenteelliset muutokset ja säästötoimenpiteet eivät luonnollisestikaan yksin riitä kaupungin talouden tasapainottamiseen. Tarvitsemme kaupunkiin uusia yrityksiä sekä luomaan työpaikkoja että monipuolistamaan kaupunkimme elinkeinorakennetta. Lisäksi täällä toimiville yrityksille on tarjottava työkaluja oman liiketoimintansa kehittämiseen. Tämä edellyttää vahvaa vaikuttamista ja verkostoitumista niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Erityisen tiivistä yhteistyötä kaupunki tekee paikallisen TE-toimiston, Varsinais- Suomen ELY-keskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Valtioneuvosto myönsi joulukuussa 2013 Salon seutukunnalle jatkon äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) alueena vuoden 2015 loppuun. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö nimesi tammikuussa 2014 Salon seudun korkeamman yritystuen alueeksi alkaen. Nokialta ja sen alihankkijoilta työttömiksi jääneiden tukitoimia on toteutettu niin Nokian oman

5 4 Bridge-ohjelman kuin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) myöntämän rahoituksen kautta. Salon seudulla yritykset ovat hakeneet kehittämistukia erittäin vilkkaasti. Vuoden 2013 loppuun mennessä 105 yritystä oli saanut 158 kehittämishankkeeseen tukea yhteensä yli 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 yrityksiä perustettiin hieman aikaisempia vuosia vähemmän. Perustettuja yrityksiä oli kuitenkin 279 ja yritysten nettolisäys oli edellisten vuosien tasolla. Uusista Saloon sijoittuneista yrityksistä suurimmat työllistäjät olivat Orion logistiikkakeskuksellaan ja Talking People Finlandin asiakaspalvelukeskus, jotka molemmat työllistävät noin 100 henkilöä. Nokian päätökset vaikuttavat Salon toimintaympäristöön pitkälle tulevaisuuteen. Syyskuussa julkaistun aiesopimuksen mukaan Nokia myy matkapuhelinliiketoimintansa Microsoftille. Myynnin toteutumisella tulee olemaan vaikutuksia myös Salossa. *** Salon kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös on 2,6 milj. euroa alijäämäinen eli tulot eivät kattaneet menoja. Tulos on siis alijäämäinen, mutta huomattavasti parempi kuin edellisenä vuotena, jolloin tulos oli 40,1 milj. euroa alijäämäinen. Toimintakulut vuonna 2013 olivat yhteensä 370,2 milj. euroa ja toimintatuotot 106,2 milj. euroa. Tuottoja kertyi 2,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän ja menoja 6,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Vuodesta 2012 toimintamenot alenivat 8,7 milj. euroa eli -2,3 %. Kaupungin toimintatuottojen jääminen alle talousarvion johtui pääasiassa muista tekijöistä kuin lomautuksesta. Lasten päivähoidon tulomenetykset olivat noin euroa. Liikuntatoimen tulot eivät myöskään toteutuneet aivan budjetoidusti. Kun lomautusten ja talkoovapaiden kokonaissäästöksi on laskettu n. 3,0 milj. ja arvioitu tulojen menetys on noin euroa, jää nettovaikutukseksi 2,7 milj. euroa. Kaupungille kertyi verotuloja kaikkiaan 192,6 milj. euroa, joka ylittää talousarvion 22,7 milj. eurolla. Veroprosentti oli 19,75 ja kunnallisveroja kertyi 174,4 milj. euroa eli 13,2 % edellistä vuotta enemmän. Kunnallisverotuoton kasvu oli osittain seurausta 0,25 prosenttiyksikön kunnallisveron korottamisesta, mutta suurimmalta osaltaan ns. Nokiairtisanomispaketeista, joiden verotuotto kohdistui pääosin vuodelle Nokian irtisanomisten seurauksena Salon työttömyysaste nousi edelleen vuonna 2013 ja oli vuoden lopussa jo 16,8 %. Kiinteistöveroja kertyi 10,7 milj., mikä on 0,4 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Yhteisöveroja kertyi puolestaan 7,5 milj. euroa eli vähennystä oli 1,2 milj. euroa vuodesta Vielä vuonna 2011 yhteisöveron tuotto oli yli 40 milj. euroa ja vuonna 2010 lähes 60 milj. euroa. Yhteisöveron tuoton väheneminen johtuu Salon yhteisöveron jako-osuuden perustana olevan verokertymän rajusta vähenemisestä. Salo maksoi vielä verotulon tasausta 5,5 milj. euroa vuonna Talousarviovuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi lisätalousarvion, jossa toimielinten toimintamenoja vähennettiin yhteensä 3,4 milj. euroa. Vastaavasti henkilöstömenoihin myönnettiin lisämäärärajoja 2,1 milj. euroa. Alkuperäistä talousarviota supistettiin nettomääräisesti vuoden aikana yhteensä 1,3 milj. eurolla. Vuoden 2013 vuosikate oli 12,6 milj. euroa, joka on 232 euroa / asukas ja 79 % poistoista. Näiden lukujen valossa Salon kaupungin talous oli edelleen epätasapainossa, joskin selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaupungin kokonaismenot investoinnit mukaan lukien olivat 3,0 milj. euroa tuloja pienemmät eli kassavirta oli niukasti positiivinen. Kun nettolainanotto oli 2,5 milj. euroa, vahvistui kassa 5,2 milj. eurolla. Maksuvalmius parani vuoden 2013 aikana, mutta oli edelleen epätyydyttävä. Kassan riittävyys oli 19 päivää, kun se vuotta aikaisemmin oli 14 päivää. Talousarviolainaa on vuoden lopussa 109,6 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä nousi 1951 eurosta 2012 euroon / asukas. Vuosikate oli 12,6 milj. euroa eli 28,1 milj. euroa bud-

6 5 jetoitua parempi. Poistoja kirjattiin 16,0 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui -3,4 milj. euroa. Investointeja rahoitettiin 10,5 milj. euroa ja tulorahoitusaste oli 83,3 %. Investointibudjetin toteutumisaste oli 87,3 %, koska osassa investointikohteista kustannusarvio alittui. Kaupungin tase on edelleen heikentynyt ja on epätyydyttävällä tasolla. Kaupungin omistaman omaisuuden arvo on yhteensä 382,7 milj. euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on supistunut 22,5 milj. euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 25,1 milj. euroa. Kassassa oli rahaa vuoden 2013 lopussa 18,6 milj. euroa. Kuten katsauksesta käy ilmi on meillä jo toivoa käänteestä parempaan. Tämä tosin edellyttää edelleen tiukkaa taloudenpitoa ja vaikeita päätöksiä, joita meillä näyttää vuonna 2014 olevan edessä vielä aikaisempiakin vuosia enemmän. Toivon niin asukkaiden, henkilöstön kuin luottamushenkilöidenkin puolesta, että saisimme vaikeat päätökset tehtyä suunnitellussa aikataulussa ja voisimme sen jälkeen keskittyä varsinaiseen perustehtäväämme. Lämmin kiitokseni luottamushenkilöille työstänne kaupunkimme ja sen asukkaiden parhaaksi tässä haastavassa tilanteessa. Erityisesti haluan tässä yhteydessä kiittää kaupunkimme henkilöstöä, joka on osoittanut poikkeuksellista venymistä ja pyrkinyt kaikin tavoin takaamaan kaupungin perustehtävän toteutumisen omaan työhönsä liittyvien muutosten ja epävarmuuden keskellä. Antti Rantakokko Kaupunginjohtaja

7 Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Organisaatio Toimielimet Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston voimasuhteet SDP 12 Kokoomus 13 Keskusta 12 Vihreä Liitto 3 Vasemmistoliitto 2 Kristillisdemokraatit 1 Perussuomalaiset 7 Sitoutumattomat 1 Yhteensä 51

8 7 Kaupunginvaltuustoon toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Suku- ja etunimi Syntymävuosi Valtuustoryhmä Puheenjohtaja Jorma Elovaara 1947 SDP 1. varapuheenjohtaja Juhani Nummentalo 1959 Kok. 2. varapuheenjohtaja Tauno Kanerva 1946 Kesk. Jäsenet Ari Aalto 1956 Kok. Asko Aavasalo 1954 PS Leena Ahonen-Ojala 1965 SDP Jouni Eskola 1950 Kesk. Osmo Friberg 1966 Kok. Jaakko Halkilahti 1967 Kesk. Marjatta Halkilahti 1945 sit. (oma valtuustoryhmä: Marjatta Halkilahti) Ralf Hellsberg 1959 Kok. Klaus Hemanus 1954 PS Jani Hirvimäki 1977 PS Raimo Honkanen 1946 Kesk. Ulla Huittinen 1961 Kesk. Marjatta Hyttinen 1946 Kok. Hannu Junnila 1954 Kesk. Saija Karnisto 1980 SDP Piia Keto-oja 1973 SDP Eeva Koskinen 1950 Vihr. Pekka Kymäläinen 1945 SDP Timo Lehti 1959 Kesk. Sanna Leivonen 1981 PS Heikki Liede 1946 Kok. Harri Lindholm 1948 Vas. Mikko Lundén 1979 PS Sanna Lundström 1977 Kok. Andi Mwegerano 1954 Kesk. Asko Määttänen 1969 Kesk. Saku Nikkanen 1977 SDP Pia Nykänen 1966 Vihr. Simo Paassilta 1943 SDP Anne Passi 1956 Kok. Juha Punta 1946 Kok. Hannu Ranta 1960 SDP Marja Ruokonen 1952 Vas. Antti Ruska 1944 Kesk. Reijo Salokannel 1964 Kok. Ritva Sinervo 1953 Kok. Elina Suonio-Peltosalo 1961 Kok. Katja Taimela 1974 SDP Heikki Tamminen 1982 PS Laura Tamminen 1972 Vihr. Marita Tuominen 1950 Kesk. Ilkka Uusitalo 1968 Kesk. Pertti Vallittu 1959 KD Matti Varajärvi 1978 SDP Simo Vesa 1955 SDP Annika Viitanen 1985 Kok. Pirjo Virtanen 1947 SDP Tapio Äyräväinen 1950 PS

9 8 Valtuuston vaalilautakunta Varsinainen jäsen Sanna Lundström Antti Ruska Ari Aalto Jani Hirvimäki Pirjo Virtanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Kaupunginhallitus Henkilökohtaiset varajäsenet vastaavassa järjestyksessä Ritva Sinervo Marita Tuominen Ralf Hellsberg Heikki Tamminen Matti Varajärvi Kaupunginhallitukseen toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Suku- ja etunimi Syntymävuosi Puolue Puheenjohtaja Annika Viitanen 1985 Kok. 1. varapuheenjohtaja Saija Karnisto 1980 SDP 2. varapuheenjohtaja Ulla Huittinen 1961 Kesk. Jäsenet Osmo Friberg Raimo Honkanen Kok. Kesk. Piia Keto-oja Eeva Koskinen Timo Lehti Mikko Lundén Simo Paassilta SDP Vihr. Kesk. PS SDP Juha Punta 1946 Kok. Marja Ruokonen 1952 Vas. Tapio Äyräväinen 1950 PS Henkilökohtaiset varajäsenet vastaavassa järjestyksessä Sanna Lundström 1977 Kok. Anna Tabell 1991 SDP, asti Pirjo Virtanen 1947 SDP, alkaen Asko Määttänen 1969 Kesk. Elina Suonio-Peltosalo 1961 Kok., asti Marjatta Hyttinen 1946 Kok., alkaen Marita Tuominen 1950 Kesk. Leena Ahonen-Ojala 1965 SDP Laura Tamminen 1972 Vihr. Ilkka Uusitalo 1968 Kesk. Sanna Leivonen 1981 PS Hannu Ranta 1960 SDP Tatu Johansson 1974 Kok. Harri Lindholm 1948 Vas. Heikki Tamminen 1982 PS

10 9 Kaupungin lauta- ja johtokunnat Jätehuoltolautakunta Kalevi Kallonen Jyrki Laine Lauri Havia Ulla Huittinen Janina Kaita Silvia Koski Päivi Kylén Teuvo Möttö Timo Tammi puheenjohtaja, Kemiönsaari varapuheenjohtaja, Paimio Salo Salo Kemiönsaari Sauvo Paimio Sauvo Salo Kaupunkisuunnittelulautakunta Ismo Saari Leena Manner-Salomaa Eija Seppälä Jukka Alestalo Jouni Eskola Klaus Hemanus Mika Hjelt Maria Kiiveri Päivi Lehtinen Jouko Leppälahti Jaakko Nieminen Pia Nykänen Satu Parttimaa puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Keskusvaalilautakunta Liisa Tuominen Satu Suominen Keijo Leivonen Oiva Mesikämmen Jouko Siivo puheenjohtaja varapuheenjohtaja Opetuslautakunta Sanna Lundström Mika Paukkeri Hannu Ranta Anna Tabell Kaarlo Alanko Pasi Iivonen Tatu Johansson Anne Järvinen Tuuli Lehtinen Miikka Martti Minna Mäkinen Kalle Määttänen Kirsti Pohjola Anu Taivainen Raimo Honkanen Arttu Laaksonen puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja asti alkaen Rakennus- ja ympäristölautakunta Ilkka Uusitalo Ralf Hellsberg Pirjo Virtanen Helena Aaltonen puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja

11 10 Marja Brockmann Mikko Engren Matti Fontell Risto Keto-oja Taina Koski Esa Mattila Jonna Nyyssönen Petteri Rantanen Ritva Sinervo Marja Ruokonen Aleksi Heikkinen kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Hannu Junnila Heikki Liede Johannes Alaranta Marjatta Hyttinen Altti Järvenpää Sanna Leivonen Juha Mäkilä Soile Nurminen Anne Passi Jani Salomaa Anita Sjöholm-Nikkanen Marita Tuominen Juha Punta puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen edustaja Tarkastuslautakunta (toiminta päättyi ) Jaakko Halkilahti Tapio Saarinen Kari Niinistö Mikko Breilin Marjatta Halkilahti Kari Kyllönen Kirsti Lannermaa Terttu Ryyppö Ulla Wiirilinna puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Tarkastuslautakunta Jaakko Halkilahti puheenjohtaja Pekka Kymäläinen 1. varapuheenjohtaja Marjatta Halkilahti 2. varapuheenjohtaja asti Elina Suonio-Peltosalo 2. varapuheenjohtaja alkaen Asko Aavasalo Martti Halme Kirsti Lannermaa Mari Rannikko alkaen Terttu Ryyppö Jaana Shelby asti Viljo Wahlsten Tekninen lautakunta Elina Suonio-Peltosalo Simo Vesa Marjaana Mänkäri Hannu Eeva Anja Helminen Wilhelmiina Kallio puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja asti

12 11 Muut toimielimet Juha Lahtinen Anne Malm Tapio Ruohonen Rebekka Ruutikainen Reijo Salokannel Camilla Sonntag-Wilenius Mertsi Toivonen Taro Turtiainen Eeva Koskinen Iisa Järvinen Vapaa-ajan lautakunta Leena Ahonen-Ojala Minna Valjanen Ari Aalto Petra Alanne Juha Björkstrand Jani Hirvimäki Taina Kirves-Järvinen Mika Kortelainen Hilkka Lindholm Andi Mwegerano Aimo Peltonen Elina Seitz Anna Seppälä Leila Åkerlund Mikko Lunden Aino Kovalainen Yhteistoimintaelin Christina Söderlund Marjo Ekman Pia Keto-oja Marja Lampainen Timo Lehti Antero Leppänen Hannu Niemi Jarmo Parkkinen Mervi Silfver Tapani Vainio Marju Vidberg Liikelaitos Salon kaukolämpö kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja alkaen alkaen asti Pertti Heinonen Esa Ojanen Jorma Peltonen Ritva Sinervo Irma Iho Emilia Thomas Petteri Rantanen Jouko Lilja Liikelaitos Salon Vesi Asko Määttänen Pertti Vuorio Tarja Lehtovirta Tatjana Eskolin Klaus Hemanus puheenjohtaja varapuheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja alkaen asti

13 12 Leila Ahonen Simo Vesa Verotuksen oikaisulautakunta ( ) Seppo Juntti Tapani Tapomaa talousjohtaja tarkastuspäällikkö Salon käräjäoikeuden lautamiehet Kimmo Heimo Pasi Isokangas Lasse Kara Jari J. Laiho Päivi Laine Asmo Ojanperä Kaisa Palohonka Jani Salomaa Anne Vaittinen Marju Vidberg Heli Ylönen Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Anders Björkvist Marko Haavisto Leila Hernesniemi Nina Lamnaouer Suvi Pasanen Kari Tannijärvi Poliisilaitoksen neuvottelukunta Jorma Peltonen Salon palvelutalosäätiön valtuuskunta Ulla Kylmäniemi Petri Lehti Sanna Leivonen Eino Leppänen Juha Mäkilä Maaret Niemi Eino Nygren Kari Pitkäranta Kaarina Pääkkönen Pertti Vallittu alkaen asti Uskelan opintorahastosäätiön hallitus ( ) Harri Breilin Risto Kangasniemi Kaupungin edustus kuntayhtymissä Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto Toni Etelä Ralf Hellsberg Juha Mielikäinen Saku Nikkanen Antti Ruska Agnes Schadewitz Elina Suonio-Peltosalo

14 13 Maj-Reeta Virtanen Hanna Yli-Liipola Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto Markku Oksanen Leena Riihikankare Ulla Topi Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymän valtuusto Pasi Isokangas Risto Keto-oja Sanna Leivonen Marja-Liisa Lindstedt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Jouni Eskola Tiina Karppinen Mika Kortelainen Anita Sjöholm-Nikkanen 1.3. Yleinen ja Salon alueen taloudellinen kehitys Kunnat sopeuttaneet talouttaan määrätietoisesti Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Kunnilta on vaadittu suurta määrätietoisuutta tuloksen aikaansaamiseksi, sillä kuntien valtionosuuksia leikattiin viime vuonna yli 800 miljoonaa euroa. Verotuksen kertaluonteisten tuloerien lisäksi tulokseen on vaikuttanut kuntien omaaloitteinen, tiukka taloudenpito. KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan tulosta paransi n. 400 miljoonan euron henkilöstömenosäästöt. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Em. tekijöistä johtuen myös Salon kaupungin tulos on huomattavasti budjetoitua parempi. Henkilöstösäästöt on merkittävin tulokseen vaikuttanut tekijä. Lomautuksista ja muista henkilöstömenoihin kohdistuneista säästötoimista johtuen laskennallinen henkilöstöbudjetti alittui lähes 10 milj. euroa. Valtakunnan tason verotuksen kertaerät kartuttivat verotuloja n. 4,0 milj. euroa. Sen lisäksi vuodelta 2012 tilitettiin kunnallisveroja ns. Nokia paketeista johtuen. Salolle tilitettiin vuoden 2012 veroja viime vuoden aikana yhteensä 13,0 milj. euroa. Salo kuului myös kuntajoukkoon, joka korotti veroprosenttia 19,5 prosentista 19,75 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvussa Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Salon kaupungin vuosikate oli 12,6 milj. euroa. Kun poistot ovat 16,0 milj. ja varausten muutokset 0,8 milj. euroa niin alijäämäksi muodostui 2,6 milj. euroa. Salon kaupungin investointiaste on niin matala, että vuosikate riitti rahoittamaan investoinnit 100 prosenttisesti. Kun uutta lainaa otettiin 15,0 ja vanhaa lyhennettiin 12,0 nousi asukaskohtainen lainamäärä 1951 eurosta 2012 euroon / asukas.

15 14 Pahin ei vielä ole ohi Vaikka tilanne parantui edellisestä vuodesta, kuntien talouden sopeuttamispaineet eivät ole poistuneet. Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 100 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 prosenttiin tänä vuonna. Tämä johtaa paineisiin korottaa kunnallisveroprosentteja. Kuntaliitto arvioi, että vuonna 2014 kuntien verotulojen kasvu jää alle toimintamenojen kasvun. KT Kuntatyönantajien joulukuussa 2013 tekemän kyselyn mukaan kunnat tulevat sopeuttamaan henkilöstömenoja noin 600 miljoonalla eurolla vuonna Kuntaliiton hallituksen linjaama kuntatalouden sopeutusohjelma sisältää ehdotuksia veroja maksupohjan laajentamiseksi, kunta-valtiosuhteen kehittämiseksi, valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi sekä investointien tukemiseksi. Vaikka Salon yhteisöveron tuotot ovat pudonneet huippuvuosista yli 50 milj. euroa, on tärkeää, että kuntien määrä-aikaisesti korotettu yhteisövero-osuus tulee vakiinnuttaa pysyväksi ja mahdollisimman suuri osa verovähennyksistä tulee rahoittaa valtionverosta. Ratkaisevan tärkeää on, että veroperusteiden korvaamista täysimääräisesti kunnille jatketaan, kuten maan kolme viimeisintä hallitusta ovat tehneet. Maan hallituksen linjauksen mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä siten, että vuoden 2017 toimintamenot vähenevät miljardilla. Kunnille päätetyt tehtävien ja velvoitteiden lisäykset on arvioitava uudelleen. Salon kaupunki n asukkaan kuntana on ns. 1 prosentin kunta. Mm. miljardin leikkaus vie Salolta valtionosuuksia 10 milj. euroa. Pahin ei todellakaan ole vielä ohi. Salon kaupungin, niin kuin koko kuntakentän on tehtävä merkittäviä päätöksiä menojen sopeuttamiseksi näköpiirissä olevaan tulorahoitukseen. Julkisen talouden kestävyysvajetta katetaan menojen leikkauksilla, veroja korottamalla ja velkaa ottamalla. Näistä kestävin tie on menojen leikkaus toimintoja tehostamalla ja palvelutasoa laskemalla. Väestörakenteen muutoksesta johtuvat ikäsidonnaiset menot tulevat joka tapauksessa kasvamaan. Rakenteelliset toimet, jotka edesauttavat korkeampaa työllisyysastetta, pidempiä työuria, julkisten palveluiden parempaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä korkeampaa kasvupotentiaalia, ovat oleellisia talouden tasapainottamiseksi. Vuonna 2013 bruttokansantuote supistui n. -1,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kotimainen kysyntä on edelleen heikkoa johtuen mm. heikosta työllisyydestä. Työttömyysaste heikkeni 7,7 prosentista 8,2 prosenttiin. Kuluttajahinnat nousivat 1,5 prosentin vuosivauhtia. Salon seudulla kehitys oli vieläkin heikompaa. Työttömyys säilyi koko vuoden korkealla tasolla. Vuoden lopussa työttömyysaste oli 16,8 prosenttia eli nousua vuoden aikana oli n. 1,0 prosenttia.

16 Tulot kattavat menot Salon kaupungin talouden kehitys poikkeaa monien muiden kuntien kehityksestä. Sekä toimintamenot että toimintakate on edellistä vuotta pienempi. Tiukka kulukuri näkyy tuloksessa. Talkoissa ovat olleet mukana kaikki kaupungin toimipisteet. Salon kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös on 2,6 milj. euroa alijäämäinen. Tulot eivät kattaneet menoja. Toimintakuluja on yhteensä 370,2 milj. euroa, josta ulkoisten kulujen osuus on 330,5 milj. euroa ja sisäisten erien 39,7 milj. euroa. Kulut alittivat talousarvion 6,2 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 106,2 milj. euroa, josta ulkoisten tulojen osuus on 66,5 milj. euroa. Tuottoja kertyi 2,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota vähemmän. Tuloslaskelma Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,4 Josta: Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,9 Toimintakate ,6 Verotulot ,4 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja kulut ,9 Vuosikate ,4 Poistot ja arvon alentumiset ,2 Tilikauden tulos ,5 Varausten ja rahastojen muutos ,8 Poistoeron muutos ,8 Varausten muutos 0 0 0,0 Tilikauden voitto/tappio ,0

17 16 Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden aikana lisätalousarvion, jossa henkilökunnalta kerättyjä ns. pienet purot säästöesityksiä toimeenpantiin. Lisätalousarvion yhteydessä henkilöstömenojen säästötavoitetta pienennettiin n. 2,0 milj. eurolla muista toimintamenoista löytyneillä säästöillä. Lisätalousarviossa tehtiin uusi kunnallisverojen kertymäarvio. Työllisyystilanteen heikentyminen ja väkiluvun lasku pienensivät alkuvuoden verotilityksiä. Katetta heikentäviä lisämäärärahoja ei vuoden aikana anottu. Vuoden vaihteen jälkeen Sosiaali- ja terveyslautakunta anoi määrärahaylitystä 1,5 milj. euroa. Laskennallisista henkilöstömenoista oli talousarviossa karsittu 5,1 milj. euroa. Vuoden aikana toteutetut menojen kasvua hillitsevät toimet kuten vaikeutettu rekrytointi, vaikeutettu hankintamenettely ja henkilökunnan lomautus ylittivät toimille asetetut taloudelliset tavoitteet. Kaikkiaan laskennallinen henkilöstöbudjetti alitettiin 10,2 milj. eurolla. Maksetut palkat ilman lomapalkkavarausta Hke Ta Tot Hke-Ta Hke-Tot Ta-Tot ,5 162,4 157,3 5,1 10,2 5,1 Henkilöstölle maksetut palkat Henkilöstömenot ilman lomapalkkavarausta, kokouspalkkioita ja asiantuntijapalkkioita Tase heikkenee Salon kaupunki teki vuonna 2013 kolmannen peräkkäisen alijäämäisen tilinpäätöksen. Kun tilikauden alijäämä kirjataan taseeseen, jää edellisten vuosien ylijäämiä jäljelle 22,5 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvio on alijäämäinen 13,9 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston asettama strateginen tavoite: Salon kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2017 loppuun mennessä on edelleen haastava. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että kustannustaso pysyy vuoden 2013 tasossa koko suunnitelmakauden aikana. Vuosien aikana tase on heikentynyt. Taseen loppusumma oli 418,1 milj. euroa. Se pieneni edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa. Mm. rakennusten myynti ja poistosuunnitelman mukaiset poistot vähensi rakennusten arvoa 7,2 milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset lisääntyivät vuoden 2013 aikana 5,0 milj. euroa. Vastattavaa puolella omaa pääomaa heikensi 2,6 milj. euron alijäämäkirjaus. Vieras pääoma lisääntyi 2,9 milj. euroa. Rahoitusvarallisuus on 119,9 milj. euroa miinuksella eli vierasta pääomaa on enemmän kuin saamisia.

18 17 Taseen kehitys SALO; Tase v ; Vastaavaa (1 000 ) Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Muut vastaavat v v v v v SALO; Tase v ; Vastattavaa (1 000 ) Oma pääoma Vieras pääoma Muut vastattavat v v v v v Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 62,7 63,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 44,4 47,6 Kertynyt yli/-alijäämä, Kertynyt yli/-alijäämä, e/asukas Lainakanta , Lainakanta , e/asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä

19 18 Keskeiset tunnusluvut Toimintamenot laskivat edellisestä vuodesta -2,3 %. Tästä ulkoisten kulujen osuus on 91,1 %. Kun toimintatuototkin vähenivät -4,2 %, muodostui toimintakatteen muutokseksi 1,5 %. Vähennystä oli 4,1 milj. euroa. Sisäisten erien eliminoinnin jälkeen ulkoiset tuotot vähenivät 5,5 %. Suurimpana yksittäisenä muutoksena toimintatuotoissa oli liikelaitosten tuoton lasku 1,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottojen osuus toiminakuluista laski 29,2 prosentista 28,7 prosenttiin. Vuosikatetta tilinpäätöksessä kertyi 12,6 milj. euroa, joka on 232 euroa/asukas ja 78,8 % poistoista. Vuotta aikaisemmin vuosikate oli -24,0 milj. euroa. Asukaskohtainen lainakanta nousi eurosta euroon/asukas. Lainaa on yhteensä 109,6 milj. euroa. Omavaraisuusaste laski 63,4 prosentista 62,7 prosenttiin. Suhteellinen velkaantuneisuus puolestaan pieneni 47,6 prosentista 44,4 prosenttiin. Taseen ylijäämää väheni 25,1 milj. eurosta 22,5 milj. euroon. Näiden lukujen valossa Salon kaupungin talous oli epätasapainossa vuonna Kriisikuntamittarit Kriteeri Talousarvioehdotus 2013 TP2013 Negatiivinen vuosikate -15,5 milj. euroa 12,6 milj. euroa Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa, joka oli 19,38 % vuonna ,75 % 19,75 % Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin, joka oli e/as (2012) e/as e/as Omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista 60,0 % 62,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % 49,0 % 44,4 % Taseessa on kertynyttä alijäämää 0 milj. euroa +22,5 milj.euroa Talousarvion toteutuminen toimialoittain ja suurimmat poikkeamat Toimintamenoja kirjattiin yhtensä 370,2 miljoonaa euroa, josta sosiaali- ja terveystoimen osuus on 188,7 miljoonaa ja opetustoimeen 90,7 miljoonaa euroa. Liikunnan ja nuorison osuus on 8,0 miljoonaa sekä kulttuurin ja kirjaston 5,0 miljoonaa euroa. Teknisen toimeen menoja kirjattiin 38,7 miljoonaa euroa. Edellä mainituista koostuu yli 90 % kunnan kaikista käyttömenoista.

20 19 Tarkastustoimi 0,1 miljoonaa Konsernihallinto 21,5 miljoonaa Toimiala Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot TP Tarkastusltk Tuotot Kulut ,3 Netto ,3 12 Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut ,5 Netto ,5 13 Kaupunginhallitus Tuotot ,2 Kulut ,6 Netto ,8 Kaupunginvaltuuston kokonaismenot olivat euroa. Yhden kokouksen hinnaksi tuli euroa. Kaupunginhallituksen kulut, jotka pitävät sisällään mm. kaupunginjohtajan palkan, olivat euroa. Käsiteltyjä asioita oli yhteensä 625 kpl. Näitä ns. demokratiakuluja ei ole jyvitetty palvelujen hintaan. Monistuspalvelu tulosti 1,4 milj. kopiota. Määrä vähentyi selvästi edellisestä vuodesta. Kirjeitä lähti kappaletta. Tietohallinnon ylläpidettäviä työasemia kaupungilla oli käytössä kpl. Taloushallinnon perustehtävät hankittiin palveluna Kunnan Taitoa Oy:ltä. Kirjanpitotositteita kirjattiin kpl. Laskuja lähetettiin kpl ja vastaanotettiin kpl. Tapahtumien määrät ovat jonkin verran vähentyneet edellisestä vuodesta. Pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin 79 eli n. 40 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Työllistämiseen käytettiin määrärahoja n. 1,0 milj. euroa eli n. puolet edellistä vuotta vähemmän. Nuoria työllistettiin 230, Yritysten kesätyöllistämistuella työllistettiin 157. Yritys Salon perusrahoitus oli eli sama kun vuotta aikaisemmin. Salon kaupungin lomituspalvelut hoiti 16 kunnan lomituspalvelun. Lomituspäiviä oli yhteensä eli n vähemmän kuin edellisenä vuotena. Sosiaali- ja terveyspalvelut 188,7 miljoonaa Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimiala TP Sosiaali- ja terveysltk Tuotot ,2 Kulut Netto ,9 Avohoidon lääkärikäyntien menot olivat miljoonaa euroa. Summalla tuotettiin runsaat yksi käynti kuntalaista kohti eli käyntiä, sisältäen tarvittavat röntgen-, laboratorio- ja muut tutkimukset. Neuvola käynteihin kului euro, jolla saatiin neuvolakäyntiä. vähennystä edelliseen vuoteen on lähes käyntiä. Kouluterveydenhuollon käyntejä tehtiin kpl eurolla. Tässä lisäystä on n käyntiä. Käynnin yksikköhinta laski 30,16 eurosta 27,71 euroon. Ympärivuorokautisessa päivystysyksikössä asiakaskäyntejä oli kpl. Kotisairaala tuotti hoitopäivää. Edellä sanottujen lisäksi kaupungin asukkaiden käytettävissä oleviin palveluihin kuuluivat mm. fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä fysiatriapalveluita. Suunterveydenhuollossa hammaslääkäri-, hoitaja- sekä hygienistikäyntejä oli eli vajaat vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työterveyshuollossa käyntimäärä oli Terveyskeskussairaalan kulut olivat euroa. Kasvua oli 2%. Summalla saatiin hoitopäivää, jolloin yhden päivän hinta oli 236, kun se vuotta aikaisemmin oli 228 euroa.

21 20 Sairaanhoitopiiriltä ostettiin palveluja eurolla, josta kuluu erityisvelvoitteisiin ja kalliin hoidon tasaukseen. Kasvua oli 2,7%. Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksoa oli eli vähennystä oli lähes 5%. ja psykiatrian 386. Avohoitokäyntejä oli erikoissairaanhoidossa Kasvua oli vajaat käyntiä. Psykiatriassa poliklinikkakäyntejä oli Vanhuspalveluissa omaishoidon tuen myöntämiseen liittyvät kokonaiskustannukset olivat euroa. Omaishoidon tukipalkkioihin kului euroa, joka sisältää palkkioiden sivukulut ja vuotuiset indeksikorotukset. Tukipalkkiota maksettiin 276 omaishoitajalle. Säännöllistä ja tilapäistä kotihoitopalvelua tuotettiin asiakkaalle 10.5 eurolla. Toiminta säilyi edellisen vuoden tasolla. Päivätoiminnan toimintapäiviä hankittiin ostopalveluna eurolla. Oma toiminta lopetettiin vuoden 2013 aikana. Kaupunki tuotti tehostetun palveluasumisen hoitopäivää. Vanhainkodeissa hoitopäiviä oli jossa vähennystä edelliseen vuoteen on n hoitopäivää. Vanhuspalveluiden kokonaiskustannukset olivat euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,2%. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin Kelalle euroa eli n enemmän kuin edellisenä vuotena ja 1,0 milj. euroa enemmän kuin vuonna Kasvatus- ja perheneuvola palveli 480 asiakasta. Toimeentulotukea jaettiin euroa taloudelle. Saajakohtainen tuki pieneni edellisestä vuodesta. Lastensuojelutyön kustannukset olivat euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 12,7%. Lastensuojelu- lastenvalvonta- ja sijaishuoltoasiakasta oli Kehitysvammaisten asumispalvelun piirissä oli 91 asiakasta. Vammaisten omaishoidon tukea jaettiin euroa eli euroa/asiakas. Sivistystoimi 103,7 miljoonaa Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimiala TP Opetusltk Tuotot ,8 Kulut ,1 Netto ,1 40 Vapaa-aika ltk Tuotot Kulut ,9 Netto ,7 Päivähoidon asiakkaana oli jonkin verran edellistä vuotta vähemmän eli lasta. Läsnäolopäiviä kertyy yhteensä , jossa vähennystä edelliseen vuoteen on päivää. Yhden läsnäolopäivän hinta oli päiväkodissa 76,64 euroa, perhepäivähoidossa 86,77 euroa ja ryhmäperhepäivähoidossa 107,70 euroa. Esiopetuksen piirissä oli 656 lasta. Lisäksi varhaiskasvatus järjesti avoimen palvelun toimintana kerho- ja leikkitoimintaa. Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset olivat euroa. Kustannukset laskivat yli 4,0% edellisestä vuodesta. Lakisääteistä ja yksityistä kotihoidon tukea maksettiin euroa. Kotihoidon hoitorahan hakijoita oli 677. Yksityisen hoitotuen piirissä oli 121 lasta. Perusopetusta annettiin oppilaalle. Erityiskouluissa oppilaita oli 133. Yleisopetuksessa yhden oppilaan vuosikustannukset olivat euroa. Oppilaskohtainen kustannus laski edellisestä vuodesta 726 euroa. Opetushenkilöstöä oli 419 eli 17 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yleisopetuksessa yhdellä opettajalla oli keskimäärin 15 oppilasta. Erityisluokilla ja -kouluissa oppilaita oli 7 opettajaa kohti. Yleisopetuksen opetusryhmien keskikoko oli 17 oppilasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä oli 447 oppilasta ja kesävirkistystoimintaan Klippulassa osallistui 229 leiriläistä eli 200 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kolmessa lukiossa opiskeli yhteensä 930 oppilasta. Yhden opiskelijan vuosikustannus oli euroa. Aikuislukion kirjoilla oli 477 opiskelijaa, joista suurin osa ns. aineopiskelijoita. Kansalaisopiston kursseille osallistui opiskelijaa. Opetustunteja oli Yhden opetustunnin hinta oli 93,83 euroa. Taiteen perusopetusta sai 572 opiskelijaa.

22 21 Musiikkiopistossa opiskeli 320 oppilasta. Opetustunteja oli Yhden opetustunnin hinnaksi muodostui 68,61 euroa. Musiikkileikkikoulua kävi 240 lasta. Kulttuuritoimi järjesti 110 tapahtumaa ja tilaisuutta. Taidemuseossa kävijöitä oli , jossa on jonkin verran laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Taidekokoelmat käsittävät teosta, joista 46 % on esillä kaupungin eri tiloissa. Kulttuuritoiminnan kokonaiskustannukset olivat euroa eli euroa edellistä vuotta vähemmän. Toimintatukea myönnettiin euroa eli euroa edellistä vuotta vähemmän. Salon pääkirjastosta lainatapahtumia oli Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli yli 10%. Lähikirjastojen kautta lainattiin teosta ja kirjastoautosta teosta. Näissä on lievää nousua. Yhden lainauksen hinta vaihteli 1,13 2,77 euron välillä. Liikuntatoimelta tukea sai 52 eri seuraa yhteensä euroa. Pudotusta edellisestä vuodesta on n euroa. Seurojen ilmoitusten mukaan harjoituskertoja kertyi Liikuntareittejä kunnostettiin kesäaikana 75 km ja talviaikana 160 km. Kaupungin hoidossa oli 79 kesä- ja 47 talviulkoliikuntapaikkaa sekä useita liikuntahalleja ja kuntosaleja sekä uimahalli ja kaksi jäähallia. Koulujen liikuntasaleja oli käytössä 25 kpl. Valvottuja uimarantoja oli 8 kpl. Ohjattu liikuntatoiminta aktivoi asiakasta. Ohjattuja liikuntaryhmiä oli 466. Nuorisotoimi organisoi nuorisovaltuustotoimintaa. Toimintatukea nuorisojärjestöille myönnettiin euroa. Pudotusta oli n euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Nuorisotoimi järjesti tapahtumia, leirejä, retkiä ja bänditoimintaa eurolla ja käytti erityisnuorisotyöhön euroa. Tässä kasvua on n euroa. Työpajatoimintaan osallistui 57 nuorta, kun vuotta aikaisemmin osallistujia oli 38. Toimintaan käytettiin euroa eli 7,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tekninen toimi 50,5 miljoonaa Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimiala TP Tekninen ltk Tuotot ,2 Kulut ,8 Netto ,5 55 Jätehuoltoltk Tuotot ,4 Kulut ,5 Netto ,6 56 Kaupunkisuun.ltk Tuotot ,2 Kulut ,3 Netto ,2 Teknisen toimen menoista Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen osuus on euroa eli 72,87 euroa/asukas. Kasvua edellisestä vuodesta on 2,2%. Liikenneväylien kunnossapitoon ja katuvalaistukseen käytettiin euroa eli n. 0,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Puistoalueita on yhteensä 825 hehtaaria, josta varsinaisten hoidettujen puistojen osuus oli 20 %. Kunnossapitoon käytettiin euroa. Matonpesupaikkoja kaupungilla oli 13 kpl. Yksityistieavustuksia jaettiin euroa eli 396 euroa/km eli n. 30 euroa/km vähemmän kun vuotta aikaisemmin. Avustettavia teitä oli 959 km. Ylläpito-, talonmies- ja isännöintikustannukset olivat euroa, josta vuosikorjauksiin käytettiin euroa. Kustannukset laskivat edellisestä vuodesta yli 10 prosenttia. Mm. vuosikorjauksiin käytettiin n euroa edellistä vuotta vähemmän.

23 22 Käyttöomaisuutta myytiin seuraavasti: Käyttöomaisuuden myynti Tontit: Osakkeet: As Oy Kurunpuisto As Oy Elleninrivi Ajoneuvot: Liikuntatoimi/Valtra Käyttöomaisuuden myyntivoitto Tontit: Rakennusten myyntivoitot: Merikulmantie Ketomaankatu Uimarannantie Kirkkokatu Isontalontie Teijon venekerho, varasto Osakkeiden myyntivoitot: As Oy Kurunpuisto As Oy Paimenkankare As Oy Elleninrivi Perintönä saatu (vanh.palv): Käyttöomaisuuden myyntitappio Tontit: Nettotuotto Ravitsemispalvelut tuottivat suoritetta. Suorite sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavanomainen lounas on yksi suorite. Kokonaiskustannukset olivat euroa ja yhden suoritteen hinta keskimäärin 2,96 3,87 euroa. Suoritteiden hinnat laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Siivoustoimella puhtaana pidettäviä neliöitä oli eli vajaat neliötä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. suurin muutos oli virastojen ja toimistojen siivousalassa. Puhtaanpidon kustannukset vaihtelivat päiväkotien 3,17 euroa/m 2 /kk, ns. muiden tilojen 0,68 euroon/m 2 /kk. Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokonaiskustannukset olivat Vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kustannukset maksavat jätehuollon asiakkaat Rouskis Oy:n kautta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokonaiskustannukset olivat euroa, josta ostopalveluna hankitun suunnittelun osuus oli euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kustannustaso on laskenut. Lupa- ja valvontatoimi 2,5 miljoonaa Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimiala TP Rakennus- ja ympäristöltk Tuotot ,8 Kulut ,4 Netto ,6 Rakennusvalvonta käsitteli 807 rakentamiseen liittyvää lupahakemusta eli n. 50 edellistä vuotta enemmän. Ympäristösuojelussa lupahakemusten, lausuntojen, ilmoitusten ja tarkastusten määrä oli 665 ja ympäristöterveydenhuollon lupia sekä tarkastuskäyntejä oli yhteensä 418. Eläinlääkärin tarkastuksia ja käyntejä oli kpl. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluissa oli pientä laskua edelliseen vuoteen verrattuna.

24 23 Liikelaitokset 18,5 miljoonaa Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimiala TP Vesihuoltolaitoksen johtokunta Tuotot ,1 Kulut Netto ,3 82 Kaukolämmön johtokunta Tuotot ,8 Kulut ,2 Netto , Verotulot Liikelaitos Salon Veden tilikauden tulos oli euroa. Tuotto kaupungin sijoittamalle pääomalle kertyi 4,38 %, joka ylitti valtuuston lisätalousarviossa asettaman tavoitteen 4,25%. Liikelaitos Salon Veden tilinpäätökseen sijoitetun peruspääoman korko on laskettu 4,5 prosentin mukaan. Valtuusto nosti tuottovaatimusta alkaen 4,5 prosenttiin, jolloin koko vuoden tuottovaatimus kohosi 4,25 prosenttiin. Liikalaitoksen johtokunnan hyväksymä tilinpäätös ylittää tältä osin kaupunginvaltuuston asettaman tavoitteen, mutta koska tilinpäätös jäi ylijäämäiseksi, tätä virhettä ei korjattu jälkikäteen. Kaupungin tuloslaskelmassa sijoitetun pääoman tuotto eliminoidaan, eikä se vaikuta kaupungin tulokseen. Vesihuoltolaitos myi vettä m 3 ja laskutti jätevesiä m 3. Määrissä oli lievää laskua edellisen vuoteen verrattuna. Vesijohtoja oli km ja jätevesiviemäreitä 518 km sekä sadevesiviemäreitä 189 km. Uutta viemäriverkostoa on rakennettu 22 km. Liikelaitos Salon Kaukolämmön tulos oli euroa. Tuottoa kaupungin sijoittamalle pääomalle kertyi 14,78 % eli selvästi alle valtuuston asettaman 20 prosentin tavoitteen. Kaukolämpö myi lämpöenergiaa MWh. Laskua edellisestä vuodesta oli 7,7 %. Energia ostettiin Voimavasu Oy:ltä. Lämpökeskuksia oli seitsemän. Oman tuotannon osuus oli vain MWh. Liittymien määrä kasvoi 14 ollen vuoden lopussa Verotuloja kertyi 192,6 milj. euroa, joka on 19,6 milj. euroa edellistä vuotta enemmän, mutta vähemmän kuin vuonna 2011 Kunnallisveroja kertyi 174,4 euroa, jossa kasvua oli 20,3 milj. euroa. Kunnallisveron 0,25 prosentin korotuksen vaikutus oli arviolta alle 2,0 milj. euroa. Ns. Nokian irtisanomispakettien verot tilitettiin kaupungille vuonna Vuoden 2012 veroja tilitettiin kaikkiaan n. 13,0 milj. euroa, kun edellisen vuoden tilitykset ovat normaalisti muutamia miljoonia. Suomen kunnille tilitettiin vuonna 2013 kaksi ns. jäännösverotilitystä sekä tammikuussa että joulukuussa. Tilityksen rytmi aikaistui kuukaudella eli tästä lähtien tilitykset tapahtuvat joulukuussa. Joulukuussa jäännösveroja tilitettiin noin 1,8 milj. euroa. Myös kuntien veronsaajaryhmän jako-osuutta tarkistettiin vuoden aikana ylöspäin. Veroprosentti oli 19,75 %. Yhteisöveroja kertyi 8,6 milj. euroa. Kertymä väheni 1,1 milj. euroa. Yhteisöverojen jako-osuus laski 0,91 %:sta 0,65 %:iin. Jako-osuus laskee edelleen vuonna Kiinteistöveroja kertyi 10,7 milj. euroa, joka on 0,4 milj. edellistä vuotta enemmän Tilikauden tulos Kokonaismenot (ulkoiset) investoinnit mukaan lukien olivat 355,9 milj. euroa. Kokonaistulot lainanotto mukaan lukien olivat 361,4 milj. euroa eli kassavirta oli 5,5 milj. euroa positiivinen. Antolainat lisääntyivät sosiaalisen luototuksen käyttöönoton myötä eurolla. Nettolainanotto oli 2,5 milj. euroa. Kassa vahvistui n. 5,0 milj. eurolla. Maksuvalmius parani vuoden 2013 aikana. Lyhytaikaista kassalainaa käytettiin vuoden mittaan. Kassan riittävyys oli 19 päivää, kun se vuotta aikaisemmin oli 14 päivää. Kassasta maksuja vuoden aikana oli kaikkiaan 356 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 6 milj. euroa.

25 24 Alhaisesta korkotasosta johtuen sekä rahoitustuotot että kulut jäivät matalalle tasolle. Talousarviolainaa on vuoden lopussa 109,6 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä nousi eurosta euroon/asukas. Talousarviomuutoksia vuoden aikana hyväksyttiin toukokuun lisätalousarvioissa. silloin laitettiin täytäntöön ns. pienten purojen tuotosta. Muita toimintamenoja karsittiin ja vastaava summa lisättiin henkilöstömenoihin. Näin talousarvion yhteydessä asetettu henkilöstömenojen säästötavoite laski n. 7,0 miljoonasta 5,0 miljoonaan. Kaikkiaan määrärahamuutoksia hyväksyttiin vuoden aikana siten, että toimintakuluja leikattiin 1,3 milj.euroa. Verotuloarviota pienennettiin 2 milj. euroaja rahoituskuluarviota pienennettiin 0,4 milj.euroa. Muutokset heikensivät vuosikatetta -15,2 milj. eurosta milj. euroon. Edellisten lisäksi määrärahan ylityslupia pyydetään sosiaali- ja terveystoimeen sekä liikelaitoksille vielä vuoden 2014 aikana. Kun vuosikate oli 12,6 milj. euroa eli 28,1 milj. euroa tarkistettua budjettia parempi ja poistoja kirjattiin 16,0 milj. euroa ja poistoeroja 0,8 euroa, muodostuu tilikauden tulokseksi -2,6 milj. euroa. Poistot on kirjattu kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Aineettomille hyödykkeille, kiinteille rakenteille ja laitteille, koneille ja kalustolle sekä osalle rakennuksista ja rakennelmista on poistoaika määritelty suosituksen alarajalle. Hallinto- ja laitosrakennuksille poistoajaksi on hyväksytty 30 vuotta, kun alaraja on 20 vuotta. Asuinrakennuksille poistoajaksi on määritelty 40 vuotta, kun alaraja on 30 vuotta Investoinnit Investointeja rahoitettiin yhteensä 10,5 milj. eurolla. Suurimpana kohteena oli Ollikkalan koulun saneerauksen loppurahoitus (3,0 milj. euroa) ja Moision vanhustentalon peruskorjaus (0,3 milj. euroa). Kunnallistekniikan rakentamiseen käytettiin 1,7 milj. euroa, josta 0,5 milj. euroa liikenneväylien ja 0,5 milj. euroa katuvalaistuksen rakentamiseen. Liikelaitos Salon Veden investoinnit olivat 3,2 milj. euroa ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön 0,6 milj. euroa. Maan hankintaan käytettiin 0,6 milj. euroa. Omaisuutta myytiin 0,6 milj. euron arvosta. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi 0,2 milj. euroa.

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot