RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA 17:30-19:51 PAIKKA Saukkovaara (ravintolarakennus) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA TUTUSTUMINEN SAUKKOVAARAN INVESTOITEIHIN LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA 6 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 151 AS OY JOKIKYLÄNRIVIN LAINAN MAKSAMINEN RISTIJÄRVEN VANHUSNEUVOSTON PERUSTAMINEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN 10 KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA INVESTOINTIOHJELMAN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET RISTIJÄRVEN KUNNAN JA RISTIJÄRVEN 14 VANHAINTUKISÄÄTIÖN VÄLINEN ATERIAPAVELUSOPIMUS 156 KONSERNIOHJAUS KUNNAN TYTÄRYHTIÖIDEN 15 HALLINTOMALLISTA JA VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSIOSTA 157 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN 16 LAATIMINEN 158 ILMOITUSASIAT RAVITSEMUSLIIKKEEN TYÖPAIKKARUOKAILUN ATERIAHINNAN TARKISTAMINEN 19

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Oikarinen Paavo 17:30-19:51 puheenjohtaja Granholm Tapani 17:30-19:51 jäsen Kemppainen Anu 17:30-19:51 jäsen Klemetti Arto 17:30-19:51 jäsen Laakso Minna-Liisa 17:30-19:51 varapj Pikkarainen Tapio 17:30-19:51 jäsen Tähkäpää Liisa 17:30-19:51 jäen POISSA Tolonen Arto Kvalt II varapj MUU Oikarinen Olavi 17:30-19:51 Kvalt pj Tolonen Helka 17:30-19:51 Kvalt I varapj Potila Raija 17:30-19:51 esittelijä Härkönen Terttu 17:30-19:51 sihteeri Helenius Harri 17:30-19:11 tekninen päällikkö :t Jansson Oiva 17:30-19:11 kehittämispäällikk ö :t ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Arto Klemetti Minna-Liisa Laakso PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Lea Lukkari arkistonhoitaja Liite 3 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 147 Hallintosäännön 47 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 148 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä kunnanvirastossa klo Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Valittiin Arto Klemetti ja Minna-Liisa Laakso.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus TUTUSTUMINEN SAUKKOVAARAN INVESTOITEIHIN KHALL 149 Kunnanhallitus tutustuu Saukkovaaran rakennuksiin, Saukkovaaran alu eel le jo tehtyihin ja käynnissä olevaan kunnallistekniikkaan, inves toin tei hin sekä alueen kaavoitukseen. Mukana tekninen päällikkö Harri Helenius ja kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus tutustuu kohteeseen ja käy keskustelun Sauk ko vaaran tulevaisuudesta esitettyjen toimenpiteiden ja materiaalien poh jalta. Kunnanhallitus tutustui Harri Heleniuksen ja Oiva Janssonin opastuk sel la Saukkovaaran tonttialueeseen ja rakennuksiin. Kunnanhallitus kuuli viranhaltijoiden selostuksen tehdyistä toi men piteis tä ja selvityksistä. Kunnanjohtajan ehdotus selostusten ja keskustelujen jälkeen: Kunnanhallitus päättää jatkaa myyntitoimenpiteitä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa te ke män ehdotuksen. Harri Helenius ja Oiva Jansson poistuivat kokouksesta tämän asian kä sit te lyn jälkeen klo Asia käsiteltiin esityslistasta poikkeavasti 1. asiana.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 150 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: Lautakuntien pöytäkirjat 1) Rakentamislautakunta Viranhaltijapäätökset: ei ollut. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedokseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AS OY JOKIKYLÄNRIVIN LAINAN MAKSAMINEN KHALL 151 Ristijärven kunta on myynyt päivätyllä kauppakirjalla As Oy Jo ki ky län ri vin koko osakekannan. Osakkeet myytiin velattomina. Yhtiöllä oli rahalaitoksesta vuonna 2004 otettua lainaa jäl jel lä ,23 euroa. Lainan korko on 12 kk euribor + 0,090 %. Laina on annuitettilyhenteinen ja vuosiannuiteetti on euroa. Lainan voi maksaa ennenaikaisesti takaisin ko ron mää räy ty mis jakson vaihtuessa ilman jälleenrahoituskuluja. Vuoden 2013 lyhennys erään tyy maksuun Osakkeiden arvo kirjataan taseesta sen jälkeen, kun kauppahinta on ko ko naan maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että laina maksetaan, joko kerralla ko ronmää räy ty mis jak son vaihtuessa tai lainohjelman mu kai ses ti sen jälkeen kun osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt os ta jal le. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Helka Tolonen ja Terttu Härkönen poistuivat esteellisinä (yh tei sö jäävi) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöy tä kir jan pi täjä nä toimi Raija Potila. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN VANHUSNEUVOSTON PERUSTAMINEN KHALL 152 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so si aa li- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) tulee portaittain voi maan al kaen. Eduskunta on hyväksynyt lain Lain 11 :ssä säädetään vanhusneuvostosta. Kunnan on asetettava ikään ty neen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien var mis ta mi sek si vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toi min ta edelly tyk sis tä. Laissa tarkoitettu vanhusneuvosto on asetettava vii meistään Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön hy vinvoin nin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tu kemis ta sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluja ja kun tou tumis ta edistäviä toimenpiteitä sisältävän suunnitelman laatimiseen. Suun ni tel man laatimisesta on säädetty lain 5 :ssä. Suunnitelma laa di taan osana kunnan strategista suunnittelua. Lisäksi van hus neuvos tol le on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi mi alo jen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asiois sa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, tervey den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivit täi sis tä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvit se mien palvelujen kannalta. Yhtenäisen valtakunnallisen käytännön luomiseksi Elä ke läis liit to jen etu jär jes tö (EETU-PIO) on antanut vanhusneuvostojen aset ta mis ta ja toi min taa koskevan suosituksen. Vanhusneuvosto on osallisuus- ja vaikuttamiselin. Se ei tee hal lin topää tök siä, mutta sen merkitys voi kasvaa huomattavasti la ki määräis ten tehtävien vuoksi. EETU-PIO edellyttää, että paikkakunnalla toi mi vat keskeiset eläkeläisjärjestöt saavat edustuksensa van husneu vos toon. He edustavat neuvostossa kokemusta ja ikääntyvän väes tön elämäntilanteen tuntemusta sekä asia kas/käyt tä jänäkö kulmaa. Ehdokkaita valittaessa on syytä korostaa vanhusneuvoston toimi alaan liittyvien asioiden osaamista, kokemusta elä ke läis toi min nasta, toimintaympäristön tuntemusta sekä mahdollisuutta käyttää riit täväs ti aikaa neuvostotyöhön. Valmistelu: hallintopäällikkö, puh Liite 1: Kokoonpano ja tehtävät Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää perustaa Ristijärven vanhusneuvoston, jossa on 9 jäsentä, ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä kun ta valitsee 4 ja esittää paikallisille yhteisöille (4) ja Seniorpolis

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Oy:lle (1), että he valitsevat jäsenensä ja varajäsenensä Ristijärven van hus neu vos toon. Vanhusneuvosto valitaan 4 vuodeksi kerrallaan valtuustokausittain ja kokouspalkkio maksetaan kunnan kokouspalkkio ja mat kus tussään nön mukaisesti. Sihteerinä toimii kunnan päättämä henkilö. Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajat ja heille hen ki lö kohtai set varajäsenet: 2 jäsentä kv/kh 1 jäsen palvelulautakunnasta 1 kunnan vastuualueiden edustaja tekninen toimi Merkitään eläkejärjestöjen ilmoitus edustuksesta van hus neu vos tossa: Eeva Kemppainen (puheenjohtaja), Jussi Grönberg (jäsen) ja Jaak ko Härkönen (varajäsen). Kunnanhallitus päätti yksimielisesti - pyytää Palvelulautakuntaa, Seniorpolis Oy:tä, Ristijärven seurakuntaa ja Ristijärven Vanhaintukisäätiötä nimeämään oman edustajansa - nimetä kunnanvaltuuston edustajaksi Mauno Heikkisen ja varalle Pentti Lukkarin - nimetä kunnanhallituksen edustajaksi Liisa Tähkäpään ja varalle Tapani Granholmin. Kunnan vastuualueen edustajaksi nimettiin teknisestä toimesta rakennusmestari Pentt Kemppainen ja sihteeriksi vapaa-aikaohjaaja Elisa Karppinen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2013 KHALL 153 Kuluvan vuoden harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta tulee ha kea mennessä. Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen val tion osuudes ta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta har kinnan va rai ses ti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poik keuk sel lis ten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuok si on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hy väk sy nyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi to teu tet tavis ta toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden ko rotus ta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan ta louteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuo si na jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suun ni tel ma tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enin tään euroa. Hakemuksessa tulee yksilöidä ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kun ta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liitty viin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joi ta ei voida saada yleisistä tilastoista. Ministeriö asettaa valtionosuuden korotukselle ja käytölle seuraavat eh dot: 1) Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa pää tän tä val las sa olevien käyttö- tai investointimenojen lisäystä. Koro tus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden ter veh dyt tä mis toimen pi tei tä. 2) Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden ter veh dyt tämis tar pei siin, jotka ovat syntyneet talouden aikaisemman kehityksen joh dos ta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen ve lan hoi to kus tan nuksiin, alijäämän kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapah tu nei siin muutoksiin. Ristijärven kunnan vuoden 2012 tulos oli alijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvion alijäämä on 1,2 milj. euroa. Kuluvana vuonna tu lee teh tä väk si toimenpiteitä, joihin ei ole talousarviossa varauduttu ja jot ka lisäävät alijäämän määrää tai vähentävät taseen ylijäämää. Äkilliseen menoperusteiden muutokset sosiaali- ja terveyspalvelujen ra hoit ta mi ses sa ovat vaikuttaneet vuodesta 2012 ja heikentävät kun nan taloudellista kantokykyä ratkaisevasti. Kunnan mak su valmius on heikko ja sitä joudutaan paikkaamaan lyh ty ai kai sel la lai nalla.verotulokertymässä vaikuttaa kunnan tuloveroprosentin korotus.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Vuo den 2014 alustavien valtionosuuslaskelmien perusteella val tionosuu det eivät kasva kuluvaan vuoteen verrattuna. Hakemus on jätettävä viimeistään Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea Valtiovarainministeriö myöntämää har kin nan va rais ta rahoitusavustusta äkillisten toiminnallisten me nojen kasvun vuoksi. Rahoitusavustusta haetaan 1 milj. euroa ja esittää kunnanvaltuustolle, että suunnitelma talouden ta sa pai not ta misek si valmistellaan ja päätetään elokuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus INVESTOINTIOHJELMAN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET RAKLTK 19 Investointiohjelman 2013 toteutuksessa on ilmennyt tarve tehdä sisäi siä muutoksia liittyen eri hankkeiden toteutukseen. Talousarvioon va ra tun investointien kokonaismäärärahaan ei olla esittämässä muu tos ta. Saukkovaaraan kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä ny kyisten mökkien vesi- ja viemärijohtojen syötöt on uusittava, koska jää tymis on gel mia on ilmennyt kuluvan talven aikana. Lisäksi sähkön syöt tö uusitaan, koska syttökaapeli katkesi talven 2013 aikana. Käytän nös sä mökeille otetaan oma liittymä. Kunnallistekniikan suun nitte lun yhteydessä alueen vesi- ja viemärilinjat on kairattu kallion mää rän toteamiseksi. Kuitenkin kallion tarkistettu määrä on paikoin jo pa 30% enemmän kuin suunniteltu määrä. Talousarviossa varattu mää rä ra ha hankkeeseen on euroa. Pirtin alueella on käynnistymässä alueen kehittämishankkeita. Hankkei siin liittyen on tarve laajentaa alueen kunnallistekniikkaa. Teollisuushallin eli ns. Terosan hallin vesikaton uusimiseen on va rattu euroa. Kuitenkin hankkeessa jouduttaneen tekemään jonkin verran eristevaihdoksia, jolloin kustannukset saattavat hieman nous ta. Vuokratalo 1 ja 3 lämmönvaihtimien uusimiseen liittyen joudutaan uu si maan myös jonkin verran runkoverkkoa, joten kustannukset ovat hie man kasvamassa suunnitellusta. Hankkeeseen on varattu ta lousar vios sa euroa. Määrärahojen siirrot on tarkoitus kattaa katuvalaistuksen uusimiseen va ra tus ta rahasta, joka on euroa. Käytännössä ka tu va laistuk sen uusiminen siirrettäisiin tuleville vuosille. Lisäksi kaavateiden pääl lys tä mi seen varatusta määrärahasta siirretään Ohessa varattu määräraha ja esitykset siirroksi. Varattu tarkoittaa vuo den 2013 talousarviossa varattua määräraha ja lisäraha esitettyä li sä ra haa Hanke varattu lisäraha Saukkovaaran kunnallistekniikka Pirtin alueen kunnallistekniikka Teollisuushallin vesikatto Vuokratalo 1 ja 3 lämmönvaihtimet Valmistellut: Tekninen päällikkö Harri Helenius puh

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus Teknisen päällikön päätösesitys: Rakentamislautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy mää rä ra han muutosesitykset Rakentamislautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen päällikön esi tyk sen. KHALL 154 Rakentamislautakunnan esttämät investointimäärärahamuutokset vuo den 2013 talousarvioon Hanke TA, Lisäys, Määrärha, Saukkovaaran kunnallistekniikka Pirtin alueen kunnallistekniikka Teollisuushallin vesikatto Vuokratalo 1 ja 3 lämmönvaihtimet Lisäys yhteensä Kattaminen Katuvalaistus Kaavateiden päällystäminen Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle investointiosan määrärahamuutokset rakentamislautakunnan esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus RISTIJÄRVEN KUNNAN JA RISTIJÄRVEN VANHAINTUKISÄÄTIÖN VÄLINEN ATERIAPAVELUSOPIMUS KHALL 155 Ristijärven kunta tuottaa ateriapalvelut Vanhaintukisäätiön pal ve lu talol le lukien. Palvelun tuottamisesta on laadittu sopimus, joka sisällöltään vastaa pit käl ti Kainuun sote -kuntayhtymän kanssa tehtyä sopimusta. Liite 2 Sopimusluonnos Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Ristijärven vanhaintukisäätiön vä li sen sopimuksen ateriapalvelujen tuottamisesta alkaen. Liisa Tähkäpää ja Helka Tolonen poistuivat esteellisenä (yh tei sö jäävi) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KONSERNIOHJAUS KUNNAN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINTOMALLISTA JA VUOKRATALOYHTIÖIDEN FUUSIOSTA KHALL 156 Ristijärven kunnanhallitus on päättänyt, että kunnan kokonaan omista mien asunto-osakeyhtiöiden sulautuminen/fuusio toteutetaan Kiinteis tö Oy Ristijärven Sydämeen. Edelleen kunnanhallitus on päät tänyt, että kunnan suoraan omistuksessa olevat vuokratalot liitettäisiin fuu si oon. Taloista on valmistunut kuntoarvio syksyllä Kunnan omistama Kiinteistö Oy Ristijärven Sydän on pyytänyt tarjouk set vuokrataloyhtiöiden tulevasta hallintomallista ja ta lou del li sista edellytyksistä toteuttaa fuusio sekä vaihtoehtolaskelmia muista toi min ta rat kai suis ta. Kunnalla on fuusioon osallistumattomia yhtiöitä, ku ten Seniorivirtaa Oy ja Kiinteistö Oy Saukko Haka. Myös näiden tu le vai suu des ta tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Ristijärven Sydämen to teut tamaan selvityksen konsernin tytäryhtiöiden tulevaisuuden toi men piteis tä ja antaa konserniohjauksen muille tytäryhtiöille tarvittavien asia kir jo jen ja tilinpäätöstietojen luovuttamisesta Kiinteistö Oy Ris tijär ven Sydämen toteuttamaan selvitystyöhön. Kunta luovuttaa omat tie dot selvitykseen. Valmistunut selvitys tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi ja pää töksen teon pohjaksi. Helka Tolonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN LAATIMINEN KHALL 157 Kuntalain 65.3 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava ta sa painos sa tai ylijäämäinen neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos ta lous ar vion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijää mää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suun ni tel ma kau tena, ta lous suun ni tel man yhteydessä on päätettävä yksilöidystä toimen pi teis tä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päät tä män kattamiskautena. Ristijärven kunnan taseessa vuoden 2012 lopussa oli ylijäämää 2,084 milj. euroa. Vuoden 2012 tilinpäätös oli alijäämäinen ,61 euroa. Talousarvio vuodelle 2013 ja suunnitelma vuosille on yhteensä 3,9 milj. euroa alijäämäinen. Ristijärven kunnalla ei ole vuoden 2012 taseen yli-/alijäämän ja ku luvan vuoden talousarvion alijäämän perusteella velvoitetta laatia tasa pai not ta mis oh jel maa. Kuluvan vuoden tulos on alijäämäinen ja vuo den 2014 talousarviota sekä suunnitelmavuosien talous on hyvin todennäköisesti alijäämäinen. Ensi vuoden talousarvion laadintaa varten tulisi laatia toi men pi de ohjel ma, jossa listataan ne asiat, joilla vuoden 2014 ja tulevien suun nitel ma vuo sien taloutta saadaan tasapainotettua. Toi men pi de oh jelmaan otetaan yksilöityinä tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimen pi teet, sekä eri vuosille ajoittuvat toimenpiteiden euromääräiset vai ku tuk set. Valtuustoseminaarityön perusteella tasapainottamissuunnitelma toteu te taan sekä luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille suunna tul la kyselyllä tapapainottamistoimenpiteistä että työryhmätyönä, joi den pohjalta valmistellaan ta sa pai not ta mis oh jel maesitys kun nanval tuus tol le. Toimenpideohjelman hyväksyy valtuusto. Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa tasapainottamissuunitelman val miste lun ja esittää suunnitelman kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tasapainottamista varten valitaan työryhmä, jossa ovat mukana pää vas tuu aluei den päälliköt, kunnanjohtaja ja kunnanhallitus va litsee jäsenet niin halutessaan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajaksi työryhmään nimettiin puheejohtaja Paavo Oikarinen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 158 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Metsäliitto Osuuskunta. Korkotodistus ) Työaikainen urakkatakaus palvelukeskuksen lvi-töistä. 3) Kiinteistö Oy Kallensaukko. Hallituksen kokouksen pöy tä kir ja. 4) Ristijärven kunnan ja Inter-Mesh Oy:n välinen vuokrasopimus (Ris ti jär ven Pirtti) 5) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus - Päätös valtionavun myöntämisestä seu tu lip pu toi mintaan. Avustus enintään euroa. - Päätös Aloitusluvan myöntäminen kirjaston peruskorjaukselle ja laajennukselle. Hankkeelle on varattu euroa valtionavustusta vuodelle Merkittiin tiedoksi.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus RAVITSEMUSLIIKKEEN TYÖPAIKKARUOKAILUN ATERIAHINNAN TARKISTAMINEN KHALL 159 Kunnanhallitus on päättänyt, että ravitsemusliikkeessä (ulko puo li ses sa yrityksessä) tapahtuvan työpaikkaruokailun hinta on yrit tä jän hinta vähennettynä 25 % *ve ro tus ar von ja yrittäjän perimän hin nan erotuksesta (KVTES). Koulun lukuvuoden aikana kunnan itse jär jes tä mä työpaikkaruokailu on koululla. KVTES:in ohjeen mukaan "Milloin työpaikkaruokailu on järjestetty ulko puo li ses sa työpaikkaruokalassa tai ravitsemusliikkeessä, kunta/kun tayh ty mä voi osallistua pääateriasta aiheutuviin kustannuksiin sil tä osin kuin aterian hinta ylittää työnantajan omissa työ paik ka ruoka lois sa vastaavanlaisesta ateriasta yleisesti perityn ate ria kor vauksen. Muussa tapauksessa kunta/kuntayhtymä voi korvata ate rias ta ai heu tu via kustannuksia verotusarvon ylittävältä osalta, kui ten kin enin tään 25 % ateriaa kohti. Verotusarvo on 5,90 vuonna Kunnalla on kesän ajaksi sopimus InterMesh:in kanssa työ paik karuo kai lun järjestämisestä Ristijärven Pirtillä, koska kunnan itse järjes tä mää ruokailua ei ole. Työpaikkaruokailun hinta työnantajalle on 8,00 sis. alv. Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnan työntekijöiden työ paik ka ruo kailun hinta Ristijärven Pirtillä on 6,00, jolloin kunnan tuki ateriaa kohden on 2,00. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen li sä lista-asian. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus OIKAISU VAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 3 (liitetään pöytäkirjaan) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 147, 148, 149, 153, 156, 157 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 150, 151, 152, 154, 158 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet x, x, x () OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: 150, 151, 152, 154, 155, 158 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Yhteispalvelupisteessä.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 17:30-18:38 PAIKKA Kunnanhallituksen huone, Aholantie 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 127 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Kunnanhallitus 17.05.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 114 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 115 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Rakentamislautakunta 18.05.2011 AIKA 17:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot