Hankintastrategia uudelle potilaskertomusjärjestelmälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintastrategia uudelle potilaskertomusjärjestelmälle"

Transkriptio

1 Hankintastrategia uudelle potilaskertomusjärjestelmälle

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja taustat 2. Hankkeen tavoitteet 3. Hankintastrategiaan liittyvät keskeiset linjaukset 4. Hankinnan osakokonaisuudet 5. Toimittajilta edellytettävät ominaisuudet 6. Toimittajien roolit 7. Hankittavat kokonaisuudet 8. Hankintamenettely: neuvottelumenettely 9. Hankintojen ohjausmalli 10. Hankintaprosessin tehtävät ja alustava aikataulu 11. Alustavat työmääräarviot 2

3 1. Johdanto ja tausta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) potilaskertomusjärjestelmä on elinkaarensa loppuvaiheessa, järjestelmä ei pysty enää vastaamaan lainsäädännön vaatimuksiin ja toiminnan tuleviin tarpeisiin. YTHS on lähdössä uusimaan potilaskertomusjärjestelmäänsä, asiasta on keskusteltu alustavasti suurimman rahoittajan, Kelan kanssa. Alustava tavoiteaikataulu on, että uusi järjestelmä olisi käytössä vuonna Tässä dokumentissa kuvataan YTHS:n hankintastrategia joka määrittelee keskeiset tavoitteet, periaatteet ja aikataulun koko hankinnan elinkaaren ajalta. Hankintastrategian tavoitteena on: Varmistaa toiminnan tarvetta vastaavan järjestelmän hankinta Toimittajariippumattomuuden ja toimittajien ohjattavuuden varmistaminen Varmistaa tehokas hankintaprosessi Huolehtia aikataulujen pitävyydestä Huolehtia hankkeen riskien huomioimisesta Huomioida koko hankkeen elinkaari Varmistaa kustannustehokkuuden säilyminen Hankintastrategia on laadittu marraskuussa

4 2. Hankkeen tavoitteet 1/3 Tavoite Alatavoitteet Esimerkkimittarit Tuottavuuden lisääminen palveluiden ja toiminnan yhtenäistämisen ja kehittämisen kautta Toiminnan ohjauksen avulla varmistetaan potilaille pääsy hoitoon säädetyissä aikarajoissa Hankittava järjestelmä mahdollistaa tuottavuuden lisäämisen toiminnan ohjauksen tehostamisen ja toimintatapojen yhtenäistämisen kautta. Toiminnan ohjaus on oikeudenmukaista ja varmistaa oikean resursoinnin oikeassa paikassa. Toiminnan ohjauksen on tuotettava parempi ymmärrys potilassegmenteistä ja heidän käyttämistään palvelutuotteista, jotta pystytään paikallistamaan resursseja sitovat potilassegmentit. Yhdenmukaisilla hoitoprosesseilla pyritään varmistamaan että potilas saa samankaltaista hoitoa joka paikassa ja prosessit tukevat päätöksentekoa. Prosesseilla pyritään myös osallistamaan potilasta sähköisin palveluin, esimerkiksi itsehoitopalvelujen kautta. Järjestelmä mahdollistaa potilaan osallistumisen myös vastaanottotilanteessa. Hallinnollisia kustannuksia vähennetään sähköistämällä mm. esitietojen täyttöä. Poikkeamat toimintatavoissa Potilaan osallistumisaste Sähköisten palveluiden määrä 4

5 2. Hankkeen tavoitteet 2/3 Tavoite Alatavoitteet Esimerkkimittarit Innovatiivinen toiminnan kehitys ja kustannussäästöt avointen rajapintojen kautta Päivittäisen toiminnan tehostaminen käytettävyyden avulla Avoimet rajapinnat mahdollistavat uusien innovatiivisten palveluiden kehittämisen Hankittava järjestelmä on ongelmattomasti laajennettavissa ja integroitavissa tarpeiden mukaan Hankittava järjestelmää pystytään muokkaamaan organisaatiomuutosten myötä Järjestelmä mahdollistaa myös terveydenhuollon ammattilaiskortin käyttämisen (organisaatio-riippumaton kertakirjautumisjärjestelmä) Hankittava järjestelmäkokonaisuus on käyttäjän näkökulmasta yhtenäinen ja kattaa mahdollisimman laajasti eri toiminnallisuudet. Hankittava järjestelmä on käyttäjäystävällinen, helppo oppia, selkeä ja roolipohjainen Toteutettujen kehittämishankkeiden tuottavuus verrattuna toteutuneisiin kustannuksiin Käytettävyyden arvosana Suorituskyky Integroitujen järjestelmien määrä Integrointien kustannukset, aika ja työmäärä 5

6 2. Hankkeen tavoitteet 3/3 Tavoite Alatavoitteet Esimerkkimittarit Lain-säädännön velvoitteiden toteutuminen YTHS:n erityispiirteiden huomioiminen Lain asettamien vaatimusten täyttäminen sekä lakimuutoksiin reagoiminen (esim. AvoHilmo, ereseptija KanTa hankkeet, Kelan lomakkeiden integroiminen järjestelmään) Kansallisten ja muiden tietoturva- ja tietosuojaperiaatteiden noudattaminen YTHS:n toiminta eroaa perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon toiminnasta. Tulevan järjestelmän on huomioitava YTHS:n erityispiirteet kuten se, että opiskeluterveydenhuolto muodostaa kokonaisuuden, johon kuuluvat niin terveystarkastukset (Sähköinen terveyskysely) ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen (oppilaitosselvitykset) kuin myös yhteisöllinen ja muu terveydenedistäminen (YTHS:n terveydenedistämismalli), kohtaa tarkennetaan hankkeen edetessä Poikkeamat lain vaatimuksista 6

7 3. Hankintastrategiaan liittyvät keskeiset linjaukset 1/2 Linjaus Kuvaus Vahva hankehallinta Kumppanuuksien rakentaminen Hankehallinta on hankkeen onnistumisen kannalta keskeistä ja sen omistajuus kuten taloudellisten sitoumusten solmiminen pidetään YTHS:llä. Omien soveltuvien resurssien vähäisyyden vuoksi hankehallinnassa on kuitenkin tarve ulkopuoliselle kumppanille joka ei ole sidoksissa toimittajiin. Onnistunut hankehallinta vaatii selkeät roolit, työnjaot ja vastuut toimijoiden kesken. Tavoitteena on rakentaa keskeisistä toimittajasuhteista kumppanuuksia jotka perustuvat läheiseen pitkäjänteiseen yhteistyöhön Järjestelmän elinkaaren huomioiminen Hankinnoissa tulee huomioida koko järjestelmän elinkaari mukaan lukien kustannukset ja toimittajariskien hallinta. YTHS:n tulee päästä vaikuttamaan valittavan järjestelmän kehittämiseen sen koko elinkaaren ajan. 7

8 3. Hankintastrategiaan liittyvät keskeiset linjaukset 2/2 Linjaus Kuvaus Kustannusten ja palvelutasojen kontrollointi Hankintavaiheen aikana määritellään tavoiteltavat palvelutasot toimittajille sekä toimitus- että ylläpitovaiheeseen. Maksupostit ovat sidottuja työn toteutumiseen. Hinnoittelun tulee olla avointa, läpinäkyvää ja ennakoivaa sekä mahdollistettava kustannustehokas käyttäjämäärän lisääminen mahdollisen AMK-laajentumisen myötä. YTHS:n arvojen toteutuminen Hankintojen ja hankkeen toiminnan on noudatettava YTHS:n arvoja ja strategiaa muun muassa kestävän kehityksen ja opiskelijalähtöisyyden osalta Arvoja koskevia linjauksia täsmennetään hankkeen edetessä 8

9 4. Hankinnan osakokonaisuudet Hankinta käynnistetään mahdollisimman laajalla kokonaisuudella, ja hankintamenettelyn aikana tarkennetaan ensi vaiheen hankinnan kohdealue pienempään ns. ydinkokonaisuuteen. Kokonaisuutta täydentävät osat hankitaan lisähankintoina ja tarvittaessa kilpailutetaan erikseen myöhemmin. Ydintoiminnot Yleisterveys Mielenterveys Suun terveys Yhteisöterveys/terveydenedistäminen Fysioterapia Puheterapia Ravitsemusterapia Kuvantaminen Laboratorio Viestintä Itsehoidon mahdollistaminen Yhteiset toiminnallisuudet Asiakas- ja potilastietokanta Riskitiedot Suostumusten ja kieltojen hallinta Käytön lokitiedot Sähköinen resepti Asiakkaan ja potilaan palveluportaali Asiakas- ja potilaskertomus Lääkityksen hallinta Määräykset Lähetteet Herätteet ja hälytykset Kliinisen päätöksenteon tuki Hoito- ja toimintaprotokollat Työajan suunnittelu ja seuranta Ajanvaraus Puhelinneuvonta Verkkoneuvonta Itsehoitopalvelut Hoitomaksujen hallinta Apuvälineiden seuranta Tekniset ylläpitotoiminnallisuudet 9

10 5. Toimittajilta edellytettävät ominaisuudet Toimittajan toimintavarmuuden varmistamiseksi järjestelmätoimittajalta edellytetään riittävää kokoa ja kokemusta vastaavien hankintojen toteuttamisesta. Toimittajalla tulee olla esittää vastaavia referenssejä myös YTHS:ää suuremmilta toimijoilta. Kokonaisvastuullisella toimittajalla tulee olla tarvittavat resurssit ja kyvykkyydet toimittaa uusi järjestelmäkokonaisuus kaikilta osin valmiina käyttöön otettavaksi Toimittajalta vaaditaan vahvaa hankkeen- ja projektinhallinnan osaamista sekä kyky osoittaa osaaminen jo hankintavaiheessa esim. riskienhallintasuunnitelman avulla. Kaikilta toimittajilta edellytetään kykyä ja sitoutumista toimia monitoimittajaympäristössä ja osallistua kolmansien osapuolien kanssa erilaisiin tehtäviin. Toimittajilta odotetaan osaamista paikallisista toimintatavoista ja palvelu tulee asiakasrajapinnassa toimittaa suomen kielellä. Myös sopimukset tulee tehdä suomen kielellä. Tekninen dokumentaatio tuotetaan kuitenkin englanniksi. 10

11 6. Toimittajien roolit Hankekonsultti Tilaajan hankintaprosesseja, hankkeen työmenetelmiä sekä hanketoimiston ja hankkeen käytännön työtä tukeva toimija. Tuotetoimittaja Varsinaisen ratkaisun ja siihen mahdollisesti tehtävien räätälöintien toteuttaja. Integraattori(t) Päävastuullinen toimittaja, joka vastaa tuotteen sovittamisesta asiakkaan ympäristöön. Voi olla sama toimittaja kuin tuotetoimittaja. Käyttöpalvelutoimittaja (Optio) Ylläpitää teknistä ympäristöä mukaan lukien mm. laitteet, varusohjelmistot sekä niihin liittyvät tukipalvelut 11 Muut toimittajat (Optio) Liitännäisten rinnakkaisprojektien toimittajat ja/tai integroitavien järjestelmien toimittajat. Lisäksi mahdolliset hankinnan aikana erikseen kilpailutettavat ratkaisukokonaisuutta täydentävät osat. Ylläpito (Optio) Toteuttaa ylläpitopalveluita joko osakokonaisuuksille tai kokonaisuudelle 11

12 7. Hankittavat kokonaisuudet 1. Hankekonsultti Kilpailutetaan YTHS:n toimintaa tukeva hankekonsultti jonka vastuulla on Hankkeen ohjauksen ja hallinnan tukeminen Kilpailutusten tukeminen Toiminnallisen muutoksen tukeminen 4. Käyttöpalvelu Päävastuullinen toimittaja voi optiona vastata käyttöpalvelusta, tai tarvittaessa voidaan kilpailuttaa erillinen käyttöpalvelutoimittaja ylläpitämään teknistä ympäristöä Hankkeen eteneminen 2. Päävastuullinen toimittaja Suunnitteluvaiheen perusteella kilpailutetaan tarpeita parhaiten vastaava ratkaisu ja siihen tehtävät räätälöinnit ja integroinnit Optiona tuki ja ylläpito sekä käyttöpalvelu 3. Täydentävät hankinnat Hankkeen aikana havaittujen tarpeellisten täydentävien hankintojen kilpailuttaminen 5. Ylläpito ja tuki Mikäli päävastuullisen toimittajan tuki- ja ylläpitooptiota ei haluta käyttää voidaan tuki ja ylläpito kilpailuttaa myöhemmässä vaiheessa 12

13 8. Hankintamenettely: Neuvottelumenettely Hankintamenettelynä päävastuullisen toimittajan osalta käytetään neuvottelumenettelyä Hankinnan kohdalla on monimutkaisuuden ja laajuuden vuoksi perusteet ja syytä käyttää neuvottelumenettelyä. Potilastietojärjestelmähankinnan luonne ja riskit eivät mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua ja tarpeen sekä tarjottavan ratkaisun määrittely puoltavat toimittajien kanssa käytäviä neuvotteluja. Markkinoiden kartoitus Esiselvitys, vaatimusmäärittely Tekninen vuoropuhelu toimittajien kanssa Hankintailmoitus (ennakkoilmoitus) Osallistujien karsinta Neuvottelukutsu (alustava tarjouspyyntö) Neuvottelut hankinnasta I Neuvottelut hankinnasta II Neuvottelut hankinnasta III Lopullisten tarjousten pyytäminen Lopulliset tarjoukset / vahvistukset Tarjouspyynnön mukaisuuden vahvistaminen Vertailu Jatkoneuvottelu parhaasta tarjouksesta Hankintapäätös ja tiedoksianto Hankintasopimus 13

14 9. Ohjausmalli / hankintojen päätöksenteko Toimija Kuvaus Hankintaryhmä Hankepäällikkö Ohjausryhmän pj. Hankeohjausryhmä Toimitusjohtaja Hankintaryhmä vastaa hankintojen kokonaissuunnittelusta ja hankintaprojektien hallinnoinnista. Hankintaryhmä katselmoi ja hyväksyy hankintailmoitukset sekä tarjouspyynnöt ja vastaa hankintamuistion esittelystä hankinnasta päättävälle taholle. Lisäksi hankintaryhmä on päävastuussa sopimuksen laadinnasta Hankepäällikkö vetää tarjouspyynnön valmistelua hankintaryhmän kanssa ja tekee päätösesitykset hankeohjausryhmälle Vastaa hankkeen omistajaohjauksesta yhdessä ohjausryhmän kanssa Hankkeen ohjauksen ja toimittajavalintojen päävastuullinen Katselmoi, hyväksyy ja on vastuussa hankintapäätöksen tekemisestä hankintaryhmän esityksen perusteella. Osallistuu hankeohjausryhmän työhön ja vastaa hankintasopimusten allekirjoituksesta Hallitus Vahvistaa hankkeen ja hankintojen reunaehdot ja budjetin Hankinnan laajuudesta riippuen hankeohjausryhmä / toimitusjohtaja hakee tarvittaessa hyväksynnän hallitukselta. 14

15 Roolit ja organisointi Valmistelu ja hankinta Toteutus Osaaminen / Rooli Osallistumisaste YTHS Hankekonsultti YTHS Hankekonsultti Hankkeen omistaja / Ohjausryhmä V T V T Hankepäällikkö V T V T Osakokonaisuuksien projektipäälliköt - T V T V Osakokonaisuuksien asiantuntijat (tekninen, toiminnallinen, juridinen ym.) Hankekoordinaattori / hankesihteeri (esim. hankeseuranta) - V T V T - T V T V Toiminnallisen vaatimusmäärittelyn vetäjät ja dokumentoijat - (ajoittain) T V T V Toiminnalliset substanssiosaajat V V Hankearkkitehti / ICT-ympäristön asiantuntija V T V T Integraatioiden ja ratkaisujen tekninen asiantuntija V T V T Toimintamallin suunnittelija / Muutosjohtaja V T V T Viestintävastaava V T V T Referenssiryhmäläiset V V 5-20% / noin puoliaikainen / päätoiminen V = Vastaa; T = Tukee 15

16 Tehtävät Valmistelu- ja kilpailutusvaihe Tehtäväkokonaisuus YTHS Hankekonsultti Hankkeen organisointi ja käynnistäminen V T Hankkeen johtaminen V T Hankesuunnittelu Hankesuunnitelman laatiminen (organisointi, työsuunnitelma, tehtävät ja lopputuotteet) Kustannus-hyötyarvion laatiminen Riskianalyysin laatiminen V/T V/T Hankkeen hallinta ja seuranta T V Sidosryhmäyhteistyö V Viestintä (mahdollisesti yhteistyössä viestintätoimiston kanssa) V/T T Tietopyynnön, hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön laatiminen T V Osallistumishakemusten ja tarjousten arviointi V T Sopimusneuvottelut V T Juridisen dokumentaation (sopimukset ym.) valmistelu V T Tietopyyntö- ja hankintaprosessin suunnittelu ja läpivienti T V Nykytilan ja tavoitetilan kuvausten laatiminen toiminnan osalta V T Nykytilan ja tavoitetilan kuvausten laatiminen ICT-ympäristön osalta V T V = Vastaa; T = Tukee 16

17 Tehtävät Toteutusvaihe Tehtäväkokonaisuus YTHS Hankekonsultti Toteuttaja Hankkeen johtaminen V T Hankkeen hallinta ja seuranta (suunnitelma, kustannukset ja hyödyt, riskit ym.) Sidosryhmäyhteistyö V/T V V/T Toimittajaohjaus V T Juridinen tuki V T Teknisen arkkitehtuurin ja ICT-ympäristön kehittäminen V T T Toimintamallin kehittäminen V T Muutosjohtaminen V T Viestintä V T Koulutus ja ohjeistus V T T Tekninen toteutus V Järjestelmätestaus T T V Hyväksymistestaus V T Konversiot ja vanhojen järjestelmien alasajo V/T T V/T V = Vastaa; T = Tukee 17

18 10. Hankinnan keskeiset tehtävät ja aikataulu Hanketoimiston perustaminen ja toimintamallin luominen Hankekonsultin kilpailuttaminen Alustavien toiminnallisten vaatimusten kokoaminen kaikille palvelun osa-alueille Tietopyyntö / Tekninen dialogi Vaatimusmäärittelyn tarkennus Järjestelmäkartoitukset ja integraatiovaatimusten selvittäminen Hankintailmoituksen valmistelu Alustavan tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen valmistelu Hankintailmoituksen julkaisu liitteineen Kilpailutus Hankintapäätös Sopimusneuvottelut Mahdollinen valituspiste Hankesuunnittelu, budjetointi, resursointi 18 18

19 Kilpailuttamisen tarkempi aikataulu Vuosi Kuukausi Hankintailmoituksen julkaisu Osallistumishakemusten jättäminen Osallistumishakemusten arviointi Alustavan tarjouspyynnön ja sopimusluonnosten valmistelu Neuvottelukutsut ja alustava tarjouspyyntö Ehdokkaiden kelpoisuuden arviointi ja valitseminen neuvotteluihin Neuvottelut ja ehdokkaiden karsinta Tarjousaika Tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen tarkennus Tarjouspyynnön lähettäminen Tarjousten arviointi Hankintapäätös Lopulliset sopimusneuvottelut Hankesuunnittelu, 19 budjetointi, resursointi Mahdollinen valituspiste 19

20 11. Alustavat työmääräarviot hankinnan ajalle 11/12-01/14 Osaaminen / Rooli Työmäärä Hankepäällikkö (täysipäiväinen alkaen) 200 htp Hanketoimiston resursointi perustamisen jälkeen (1 henkilö hankepäällikön lisäksi alkaen) Hanketoimiston perustaminen Hankintakonsultin kilpailuttaminen Vaatimusmäärittely mukaan lukien projektipäällikkötyö, fasilitointi, dokumentointi sekä toiminnallisten asiantuntijoiden (5kpl) panos Tietopyynnön toteuttaminen (pois lukien vaatimusmäärittelytyö) Järjestelmäkartoitusten ja integraatio vaatimusten selvittäminen mukaan lukien projektipäällikkötyö, fasilitointi, dokumentointi ja asiantuntijoiden (2 kpl) panos Hankintailmoituksen valmistelu Kilpailutuksen läpivienti mukaan lukien projektipäällikkötyö (50%) ja asiantuntijatyö (toiminnallinen, tekninen, juridinen jne.) Sopimusneuvottelut 200 htp htp htp htp htp htp htp htp htp YHTEENSÄ htp = n. 4-5 henkilön työpanos Arvio YTHS:n hankeryhmän sekä hankekonsultin yhdistetystä työmäärästä htp vastaa n. 4-5 henkilön työpanosta jakautuen eri henkilöille. 20

21 Hankkeen alustava aikataulu Tammikuu 2013

22 Hankkeen projektointi (alustava) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Toteutusprojekti Hankintaprojekti Vaihe 1: Ydintoiminnot Pilotti Tietopyyntö Hankintailmoituksen julkaisu liitteineen Vaihe 2 Pilotti Migraatioprojekti Käyttöönotto 1 Raportointiprojekti Integraatioiden toteutus Vaihe 3 Määrittelyprojekti Käyttöönotto 2 Pilotti Käyttöönotto 3 Julkaisu Hankintaprojekti 2

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta

Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta Hankinnasta ja hankintayhteistyösopimuksesta 20.6.2016 Kuva: Yhteistyö-karamellipaperi. Helsingin kaupunginmuseo. Lähde: finna.fi Kuva: Helsingin kaupunginmuseo (lähde: finna.fi) Hankinnan vaiheita Mukaan

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK)

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Markus Nilsson, projektipäällikkö, Liikennevirasto 3.6.2015 Liikenneviraston T-LOIK T-LOIK on TieLiikenteen Ohjauksen Integroitu Käyttöliittymä

Lisätiedot

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen tietohallintoyhteistyöfoorumi Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu 11.4.2016 Projektin

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin Apotti-hanke Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemuksen jättämiseen Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin 20.9.2013 Kohta: Hankintayksiköt Aihe: KL-Kuntahankinnat Oy:n rooli Hankkeessa

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA

PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA PIELISEN KARJALAN HANKINTASTRATEGIA HANKINTASTRATEGIAN TAVOITE JA TEHTÄVÄT Hankintastrategian tavoitteena on ohjata hankintojen johtamista, suunnittelua ja toteuttamista kunnan sisällä siten, että julkiset

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus IPT-päivät 15.-16.3.2016 Mari Heikkilä ja Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointikeskus Kaupunginhallitus päätti 7.3. Tesoman hyvinvointikeskuksen

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

SPORTTIA PALVELUJEN KEHITTÄMISEEN Aloitus Yhteiset hankinnat AikajanaSport-työajanseuranta Suomisport.fi projekti Maksupalvelu Muut asiat 14.9.

SPORTTIA PALVELUJEN KEHITTÄMISEEN Aloitus Yhteiset hankinnat AikajanaSport-työajanseuranta Suomisport.fi projekti Maksupalvelu Muut asiat 14.9. SPORTTIA PALVELUJEN KEHITTÄMISEEN Aloitus Yhteiset hankinnat AikajanaSport-työajanseuranta Suomisport.fi projekti Maksupalvelu Muut asiat 14.9.2016 YHTEISÖN HANKINNAT JULKINEN KILPAILUTUS 14.9.2016 YHTEISET

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Selvitys Apotti-järjestelmähankinnan vaihtoehtojen kustannusvaikutuksista ja riskeistä. Liite 1: Taulukot

Selvitys Apotti-järjestelmähankinnan vaihtoehtojen kustannusvaikutuksista ja riskeistä. Liite 1: Taulukot Selvitys Apotti-järjestelmähankinnan vaihtoehtojen kustannusvaikutuksista ja riskeistä Liite 1: Taulukot 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Järjestelmän hankkiminen kattavana kokonaisuutena... 3 2.1 Arvio

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Liikuntalautakunta HALL/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Liikuntalautakunta HALL/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2016 1 (6) 6 Tila- ja kurssivarausjärjestelmän hankintaa koskeva päätös HEL 2015-007732 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päätti valita tila- ja kurssivarausjärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisen kansallinen etenemispolku

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisen kansallinen etenemispolku Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisen kansallinen etenemispolku Johtajatapaaminen 1.6.2016 Ari Pätsi, tietohallintojohtaja,

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Junaliikennöinnin veturien suunnittelu- ja ohjaustietojärjestelmä.

Junaliikennöinnin veturien suunnittelu- ja ohjaustietojärjestelmä. Junaliikennöinnin veturien suunnittelu- ja ohjaustietojärjestelmä. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34789892.aspx Ulkoinen hankinta ID 212839-2012 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Asiointi sähköistymässä

Asiointi sähköistymässä Asiointi sähköistymässä Johtava asiantuntija Esa Pitkänen Tilaisuuden tavoitteet Antaa alustavaa tietoa Fivan tulevasta sähköisestä asioinnista Kuulla, mitä ajatuksia ja kysymyksiä asia herättää Testata

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

HANKO-hankkeen tuloksia 9.2.2016

HANKO-hankkeen tuloksia 9.2.2016 -hankkeen tuloksia Liisa Lehtomäki Hansel Oy 1 Valtion hankintatoimen kehittäminen - Selvitys Valtion hankintatoimen tilasta 2013 Kehittämisteemat ja -alueet KA1: Hankintojen ohjaus, strategia, organisointi

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus

Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 1 (7) Tietopyyntö Tietokantakumppani migrointi-, asiantuntija- ja tuotetukitarpeisiin sekä DBaaS palveluiden kartoitus Pyyntö 2 (7) Sisällys 1 Tausta... 3 2 Hankinta, johon tietopyyntö liittyy...

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017.

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41211258.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Työseminaari 24.11.2005 Taru Ruotsalainen Sosiaali- ja terveysala Hoitotyö ja ensihoito Kuntoutus Erityisalat Sosiaaliala Hoitotyö Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot