KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Täyssynteettinen moottoriöljy Toimialakoodi G 453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa C Teollisuus Käyttötarkoituskoodi 35 Voiteluaineet ja lisäaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseenþ Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja S&N Osakeyhtiö Postiosoite Tulppatie Postinumero ja -toimipaikka Helsinki Puhelin (09) Telefax (09) Y-tunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot Ashland Postilokero 8619 NL-3009 AP, Rotterdam Alankomaat Puhelin: Tuotetiedot: (Hollanti). Hätänro: / Sähköposti: 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite 112, yleinen hätänumero. (09) tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS. KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI Ei ole luokiteltu vaaralliseksi EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaan. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 67/548/EEC /45/EC -; 2.2 Merkinnät Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä. 67/548/EEC /45/EC S-lausekkeet S29/56 Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. 2.3 Muut vaarat Arvio: PBT-aine, vpvb-aine - ei määritetty. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro Sinkkibis[O-(6-metyyliheptyyli)] 1 - < 2,5 % Xi; R38-41;N; R51/53; bis[o-sec-butyyli) bis(ditiofosfaatti) Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H Muut tiedot Kemiallinen luonne: Orgaaninen. Tässä kohdassa mainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet Ensiapu ei ole normaalisti tarpeen. Jos oireita ilmenee, on turvauduttava lääkärinhoitoon Hengitys Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin, mikäli oireet jatkuvat. Hengitysvaikeuksissa annettava happea Iho Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä Roiskeet silmiin Silmiä huuhdellaan vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy silmien ärsytystä tai ärsytys jatkuu. Poistettava piilolasit Nieleminen Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Yhteydenotto lääkäriin, mikäli tarpeellista. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet Vaarat 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet ABC-jauhe. Jauhe. Hiilidioksidi (CO2). Vesisumu Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Halonit. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 9 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. 5.4 Muita ohjeita Pidettävä astiat ja lähiympäristö viileänä vesisumulla. Estettävä sammutusvesien pääsy saastuttamaan pinta- tai pohjavesijärjestelmiä. Tulipalon jäännöksien ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet Henkilöitä ei saa päästää leviämisalueelle ilman suojavarusteita, ennen kuin puhdistus on suoritettu. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä lisävuodot ja läikkeet, jos se voidaan tehdä turvallisesti. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoa sitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru). Suuret vuodot pitää koota mekaanisesti (poistaa pumppaamalla) hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso kohta 8 - henkilökohtaiset suojaimet. Katso kohta 13 - jätteiden käsittely. Noudata kaikkia yhteisön, kansallisia ja paikallisia säädöksiä. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Vältettävä annettujen HTP-arvojen ylittämistä (katso kohta 8). Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella. Varmistauduttava siitä, että kaikki laitteistot ovat sähköisesti maadoitettuja ja kiinnitettyjä ennen siirtämistoimien aloittamista. Palo-ja räjähdyssuojaus Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkäisemiseksi. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Yhteisvarastointiohjeet : Erityisiä rajoituksin säilyttämisesta muiden tuotteiden kanssa ei ole. Muut tiedot Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Valvontaa koskevat muuttujat Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Riittävän mekaanisen tuuletuksen (yleinen ja/taipaikallinen poisto) avulla altistuminen tulee pitää (tunnetuille, epäillyille tai ilmeisille haittavaikutuksille) liika-altistumisen alapuolella. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita Käsiensuojaus Käytä tarvittaessa suojakäsineitä: Butyylikumi. Nitriilikumi Silmien tai kasvojen suojaus Sivusuojilla varustetut suojalasit Ihonsuojaus Käytä tarvittaessa turvakenkiä Termiset vaarat Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet Estä lisävuodot ja läikkeet, jos se voidaan tehdä turvallisesti. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Olomuoto: Neste. Väri: Ruskeankellertävä Haju Öljymäinen Hajukynnys ph Ei määritettävissä Sulamis- tai jäätymispiste < -39,00 C Kiehumispiste ja kiehumisalue > 225,00 C Leimahduspiste 209 C Haihtumisnopeus Ei määritettävissä Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Palamisnopeus: Tietoja ei ole käytettävissä Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Höyrynpaine 25 hpa (laskettu) Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Noin 0,852. Tiheys: Noin 0,852 g/cm3 (15 C). Bulkkitiheys: Ei määritettävissä Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Liukenematon Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Dynaaminen: Kinemaattinen: Noin 9,8 mm2/s (100 C) Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot Sublimoitumispiste: Valumisaika: Iskuherkkyys: Pintajännitys: Johtokyky: Taitekerroin: Hehkumislämpötila: KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu Kemiallinen stabiilisuus Ei erityisesti mainittavia vaaroja Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot: Lisätietoja: Ei erityisesti mainittavia vaaroja. Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu Vältettävät olosuhteet Liika kuumuus Yhteensopimattomat materiaalit Voimakkaat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Herkistyminen

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 9 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Tuote Aineosat Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Ei aspiraatiovaaraa koskevaa luokitusta Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Tuotetta ei ole luokiteltu vesieliöille haitalliseksi valmistajan mukaan eikä sen tiedetä aiheuttavan ympäristöhaittoja Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä Tuote on veteen liukenematon PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Ei saa liata lampia, vesistöjä tai ojia kemikaalilla tai käytetyllä säiliöllä. Astia on tyhjänä vaarallinen. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Likaantunut pakkaus Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Ks. kohta 13.1.

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / 9 KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Ympäristövaarat Ei määritettävissä Erityiset varotoimet käyttäjälle Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi kuljetussäädösten mukaan (ADR, ADNR, RID, IMDG, IATA). Vaarallisten tuotteiden kuvauksissa (jos osoitettu edellä) ei välttämättä kerrota pakkauskokoa, määrää, loppukäyttöä koskevia tai aluekohtaisia poikkeuksia, jotka saattavat olla käytössä. Tutustu kuljetusasiakirjoihin, joista ilmenevät kuljetuskohtaiset kuvaukset Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei määritettävissä. KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Sevesodirektiivi - Suomessa toimeenpantu asetuksilla 855/2012 ja 856/2012. Ilmoitustilanne USA; Myrkyllisten aineiden valvontalaki (TSCA): y (positiivinen listaus) Australia; Teollisuuskemikaalilaki (notifikaatio ja arviointi): n (negatiivinen listaus) Kanada; Kanadan ympäristösuojelulaki (CEPA), Kansallisten aineiden luettelo (DSL) ((Can. Gaz. Part II, Vol. 133): y (positiivinen listaus) Uusi-Seelanti; Inventory of Chemicals (NZIoC), julk. ERMA New Zealand: y (positiivinen listaus). Japani; Kashin-Hou -lakiluettelo: y (positiivinen listaus) Korea; Myrkyllisten kemikaalien valvontalain (TCCL) lista: y (positiivinen listaus) Filippiinit. Myrkyllisten aineiden sekä ongelma- ja ydinjätteen valvontalaki: y (positiivinen listaus) Kiina; Aineluettelo olemassa olevista aineista (IECSC): y (positiivinen listaus) Rekisterinumero, Suomi: Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Uuden lainsäädännön mukainen käyttöturvallisuustiedote. Muutoksia kaikissa kohdissa Lyhenteiden selitykset

8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 8 / 9 Luettelo ja lyhenteet, joita voidaan käyttää (mutta ei välttämättä käytetä) tässä käyttöturvallisuustiedotteessa: ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists BEI : Biologisen altistumisen indikaattori (Biological Exposure Index) CAS: Chemical Abstracts Service (yhdysvaltalaisen kemian seuran American Chemical Societyn osasto) CMR: Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen Ecxx: Xx:n vaikuttava pitoisuus FG: Elintarvikelaatu GHS: Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) H-lauseke: Vaaralauseke (H-statement) IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (International Air Transport Association) IATA-DGR: Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) määräykset koskien vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (International Civil Aviation Organization) ICAO-TI (ICAO): Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tekniset määräykset ICxx: Aineen xx estopitoisuus IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetus (International Maritime Code for Dangerous Goods) ISO: Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (International Organization for Standardization) LCxx: Kuolemaan johtava pitoisuus xx %:lla testipopulaatiosta LDxx: Kuolemaan johtava annos xx %:lla testipopulaatiosta logpow: oktanoli-vesi-jakaantumiskerroin N.O.S. : Muutoin erittelemättömät OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (Organization for Economic Co-operation and Development) OEL: Työperäisen altistuksen raja-arvot PBT: Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen PEC: Arvioitu haitallinen pitoisuus PEL: Sallitun altistuksen raja-arvo PNEC: Arvioitu haitaton pitoisuus PPE: Henkilökohtaiset suojavarusteet P-lauseke: Turvalauseke (P-statement) STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys HTP: Haitalliseksi tunnettu pitoisuus (TLV) TWA: Aikapainotettu keskiarvo vpvb: Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä WEL: Työperäisen altistumisen raja-arvo ABM: Alankomaiden vesistövaarallisuusluokka ADNR: Sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetusta ADR: Sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista CLP: Luokitus, merkinnät ja pakkaaminen KTA: Kemikaaliturvallisuusarviointi KTR: Kemikaaliturvallisuusraportti DNEL: Vaikutukseton altistumistaso EINECS: Euroopan kaupallisessa käytössä olevien aineiden luettelo ELINCS: Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo REACH: Kemikaalien rekisteröinti-, arvionti-, rajoitus- ja lupamenettely RID: Vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat määräykset R-lauseke: Vaaraa osoittava standardilauseke S-lauseke: Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet WGK: Saksan vesistövaarallisuusluokka 16.3 Tietolähteet 1) Aikaisempi käyttöturvallisuustiedote. 2) Valmistajan toimittama käyttöturvallisuustiedot, ) Tiedotteen uusimishetkellä voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva lainsäädäntö Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa 1999/45/EY.

9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 9 / Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Työntekijöiden koulutus 16.7 Käyttörajoitukset 16.8 Lisätiedot Alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen numero: Alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen versio: 1.0. Valmistaja uskoo tähän kerättyjen tietojen uskotaan olevan tarkkoja, mutta ei takaa sitä - riippumatta siitä, ovatko ne peräisin yritykseltä vai eivät. Vastaanottajia kehotetaan vahvistamaan etukäteen, että tiedot ovat ajantasaisia, asiaankuuluvia ja olosuhteisiin sopivia. Ashlandin Ympäristö, terveys ja turvallisuus -yksikkö (Environmental Health and Safety Department) ( ) on laatinut alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen..

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi NL-32010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.11271, 11275, 11265 EAN 6414504106474, 6414504106481,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T6020,T6020.001,T6020.005,T6022,T6022.001,T6022.006

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot