Työnantajabrändäys ja rekrytointimarkkinointi kuntasektorilla. Anni Mäkilä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajabrändäys ja rekrytointimarkkinointi kuntasektorilla. Anni Mäkilä"

Transkriptio

1 Työnantajabrändäys ja rekrytointimarkkinointi kuntasektorilla Anni Mäkilä

2 Esityksen kulku Esittely Tutkimuskysymykset Keskeiset käsitteet Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tulokset Työnantajabrändäyksen vaiheet Arvolupaus, ulkoinen ja sisäinen työnantajabrändäys sekä yhtenäisyys Suosituksia työnantajabrändäykseen rekrytointiprosessin alkupään viestinnässä

3 Esittely Anni Mäkilä Ekonomiopiskelija, Turun Kauppakorkeakoulu Opintojen painopisteinä johtaminen ja organisointi sekä markkinointi Aiheen valinta Lopputyössä yhdistyvät suurimmat mielenkiinnon kohteet: henkilöstövoimavarojen johtaminen ja markkinointinäkökulma Kuntasektorin kiinnostavuus Ajankohtaisuus: Miten kuntasektorilla pystytään vastaamaan ympäristön asettamiin haasteisiin?

4 Tutkimuskysymykset Miten kunnallisissa organisaatioissa voidaan työnantajabrändäyksen keinoin onnistua houkuttelemaan uusia työntekijöitä? Millaisilla rekrytointimarkkinoinnin keinoilla ja kanavilla kuntasektorin organisaatiot voivat edistää työnantajabrändiään ja houkuttelevuuttaan?

5 Tutkimuksen toteutus Kuntarekryn avulla Teemahaastattelut kymmenessä Kuntarekryn asiakasorganisaatiossa Haastateltavina rekrytoinnin sekä viestinnän ammattilaisia Kirjallisuuden ja haastatteluaineiston vertailu Suositusten muodostaminen

6 Keskeiset käsitteet Rekrytointimarkkinointi: rekrytointiprosessiin liittyvää viestintää, jonka tarkoituksena on saada potentiaaliset työntekijät lähettämään hakemuksensa organisaatioon ja samalla edistää työnantajakuvaa Työnantajabrändäys: organisaation sisäiset ja ulkoiset toimenpiteet, joilla pyritään edistämään selkeää kuvaa siitä, mikä tekee organisaatiosta haluttavan työnantajan

7 Työnantajabrändäyksen vaiheet Arvolupaus Mitä organisaatio tarjoaa työntekijöilleen? Ulkoinen työnantajabrändäys Potentiaalisten työntekijöiden houkutteleminen Sisäinen työnantajabrändäys Nykyisten työntekijöiden sitouttaminen, jotta he toimivat brändin lähettiläinä + Yhtenäisyys

8 Arvolupaus: mitä organisaatio tarjoaa työntekijöilleen? Miten houkutella osaavia työntekijöitä? Opiskelijoiden kolme tärkeintä uratavoitetta ovat tänä päivänä (Universum 2014): Työn ja muun elämän tasapaino Työn varmuus Työn merkityksellisyys Symbolisten, aineettomien etujen korostaminen Entä palkka-asiat?

9 Arvolupaus Korosta niitä positiivisia asioita, joita työntekijä saa juuri siinä organisaatiossa työskennellessään työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen mahdollisuudet kuntatyön yhteiskunnallinen merkittävyys työpaikan varmuus organisaation monipuolisuus, mahdollisuudet koulutukseen ja urakehitykseen pitkät loma-ajat, mahdollisuudet virka- tai vuorotteluvapaisiin Muistettava kuitenkin rehellisyys: luvataan vain sitä, mitä todella voidaan tarjota Varovaisuus muoti-ilmausten käytössä

10 Tälläset niinkun hyvä työilmapiiri ja työyhteisö ja sitte omaan työhön vaikuttaminen ja, ja myöskin se työympäristö, ne työkaverit, se tiimi et, et tota et ne on niinku semmosia ja sit se kouluttautuminen ja kehittyminen työssä, se vois olla ehkä semmosia. Ja sitte myöskin ehkä enemmän ehkä myöski se työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen ku nykyään tulee tää et töitä voi tehdä niin monella tavalla, ei välttämättä vaan siin omassa toimipisteessä, riippuen tehtävästä Just tää näin että et me ollaan niinku tavallaan rehellisiä niinku tavallaan et niinku ei luvata enempää ku mitä oikeesti voidaan antaa et tavallaan se on niinkun mahdollisimman sellanen niinku vaikka rekrytointi-ilmotus että se niinkun se oikeesti kuvaa sitä, mitä se tehtävä pitää sisällään.

11 Ulkoinen työnantajabrändäys: Miten houkutella potentiaalisia työntekijöitä? Mitä kanavia käytetään? Painettu Sähköinen Kasvokkainen Sosiaalinen media Työpaikkailmoitus vaikuttaa siihen, kuinka kiinnostavaksi hakija kokee työpaikan ja päättääkö hän lähettää työhakemuksensa työpaikkaan vai ei

12 Ulkoinen työnantajabrändäys: painettu ja sähköinen viestintä Painetulla viestinnällä voidaan tehokkaasti herättää potentiaalisten työnhakijoiden kiinnostus Myös henkilöt, jotka eivät aktiivisesti hae töitä Painetun viestinnän kautta organisaatio voi myös viestiä läsnäolostaan ja aktiivisuudestaan Sähköisellä rekrytointiviestinnällä voidaan tavoittaa laajempi ja nuorempi hakijajoukko kustannustehokkaasti Erilaisten sähköisten kanavien hyödyntämisellä voidaan erottautua kilpailijoista ja pysyä mukana teknologian kehityksessä Omat verkkosivut kuntoon Videoilla viestinnästä inhimillisempää, vähemmän virkamiesmäistä

13 Siin on sit myöskin se et tavallaan että, et tota ne jotka aktiivisesti hakee töitä, niin tota tietenki käyvät paljon niinku näissä te-palveluitten, entisen mollin sivuilla ja tän tyyppisissä, mutta sitte jos aattelee et ne jotka on vaikka vakituisessa työpaikassa niin saada heidät heräämään et nyt vois ehkä muuttaa paikkakuntaa tai lähtee muualle töihin. Mut kyl mä sitten nään sen toivon että meillä hallintokunnat niinkun jatkossakin laittaa [paikallislehteen] myös ilmotuksii koska se on sen työnantajakuvan kannalta et kaupungissa on kaupunkilaisilla sellanen olo että, et niinku tulee uusia ihmisiä ja kaupungissa niinku tarvitaan työntekijöitä. No kaikkihan on tosi sähköst nykysin. Ja tää tulee vaan entisestään, mun mielestäni enemmän siirtymään niinku käsilaitteil. Työnhakijat soittaa mul ku he yrittää jättää hakemuksii mobiilipäätteil

14 Ulkoinen työnantajabrändäys: sosiaalinen media Resurssiongelmia Sosiaalisen median käyttöön tarvitaan koulutusta ja lisää osaamista Mahdollistaa viestien levittämisen laajalle hyvinkin nopeasti sekä kohdentamisen oikeille kohderyhmille Some tarjoaa myös keinon vähentää kuntasektorin rekrytointiviestinnän byrokraattista vaikutelmaa Harkitut valinnat siitä, miksi käytetään mitäkin somen kanavia Muutokset Twitterin suosiossa Tavoitetaanko LinkedInistä oikeat ihmiset? Suoriutumisen ja tulosten seuraaminen Ei kannata odottaa, että osaa kaiken ennen kuin ottaa somen aktiiviseen käyttöön

15 Siis työpaikkailmotukset, kun me julkastaan työpaikkoja ni mä yleensä vien jonku linkin meijän Facebookkiin, mä voin jakaa sitä sitä kautta, - -, joskus oppilaitosten tai jonku opiskelijayhdistyksen sivuille pistän jos mä oon menossa jonnekki rekrytapahtumaan ni mä laitan sen mainoksen sitä kautta sinne, jos meil on ollu jotain arvontoi tai jotain niinni semmost, hyvin niinku semmost epävirallist. Me on jo pitkään keskusteltu siitä et me ei voida lähtee Facebookkiin niinku keskustelemaan, et me ei voida niinku sitä viestiä, meil pitäis olla jatkuvasti siellä pari kolme henkilöä sitte kaikkiin kommentoimassa, koska niihin pitää tarttua välittömästi, ja semmost resurssii meil ei oo. Et en mä tiedä kuin paljon siinä tavallaan niinku resursseja tulee, mut sit pitää olla vaan niinku notkeempi näiden erilaisten sosiaalisten medioiden ja muiden kannalta jotka ei niinku suoraan heti vie, vie rahaa.

16 Ulkoinen työnantajabrändäys: kasvokkainen viestintä Edelleen tärkeä osa rekrytointimarkkinointia Merkitys ei vähene sähköistymisen myötä Resurssien käyttö Oppilaitosyhteistyö ja työnantajabrändäys opiskelijoille Viestitään, että harjoittelu, lopputyö- ja kesätyöpaikkoja on tarjolla Harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden hyvä kohtelu ja ohjaus Messut Erittäin potentiaalisia tulevaisuuden työntekijöitä Henkilökohtaiset verkostot

17 Ulkoinen työnantajabrändäys: Työpaikkailmoitus Arvolupauksen korostaminen: mitä työnantaja tarjoaa työntekijälle? Ilmoituksista saatava houkuttelevampia Osa on edelleen hyvin vanhanaikaisia, virkakielisiä ilmoituksia Sanavalinnat Mitä on pakko sanoa ja mitä ei Yhden kuntasektorin organisaation ilmoitus vaikuttaa myös muiden kunnallisten organisaatioiden työnantajakuvaan Mä toivoisin et yksikään kunta ei tekis enää byrokraattisii semmosii hirvei julistuksii, koska sehän antaa kaikist muist kunnista ihan yhtä huonon kuvan.

18

19

20

21 Nimenomaan näitten meijän niinku rekrytointi-ilmotusten kautta me rakennetaan koko ajan sitä kuvaa et sen takia se on ihan olennaist et me mietitään mitä niis lukee ja yritetään saada niist houkuttelevii koska mun mielest jokanen, jokanen niist tuhannest ilmotuksest, jokainen yksittäinen luo sitä kuvaa. Yleensä mikä kaikilt unohtuu työpaikkailmotuksist on se et mitä työnantaja tarjoo työntekijälle. Ei pelkästään se et mitkä on nyt ihan suoraan meijän työsuhde-edut. Ja sit tietysti ku ajatellaan et nuoria pitäis houkutella, niin ehkä se tyyli pitäis saada vähän erilaiseks ku oikein tämmöstä byrokraattista virkakieltä, että, et et sellaseen varmaan niinku jatkossa haluttais siihen yhtenäisyyteen ja ehkä vähän sit tosiaan siihen markkinointihenkisyyteen kiinnittää huomiota.

22 Sisäinen työnantajabrändäys Erottamaton osa työnantajabrändäystä Miten nykyiset työntekijät saadaan sitoutumaan organisaatioon ja viestimään positiivista työnantajabrändiä eteenpäin? Arvolupauksen viestiminen myös omille, jo olemassa oleville työntekijöille: työntekijöiden sitoutuneisuus ja tuottavuus kasvaa Omilla työntekijöillä merkittävä rooli viestinviejänä Reilu henkilöstöpolitiikka, kehitys-, koulutus- ja uramahdollisuuksien lisääminen ja korostaminen: kuntasektorin tärkeitä kilpailukeinoja Työntekijöiden uratarinat blogeissa ja organisaation verkkosivuilla

23 Se on se meijän lähtökohta nyt et yritetään tätä omaa pesää hoitaa ensin elikä niit asioit kuntoon mitkä tääl mättää sitten sen kyselynki perusteella et mitä ihmiset kokee täällä, et tota se on se kaikkein tärkein et et henkilöstö puhuis, puhuis sitte hyvin koska ei me voida niinku sitä mainet kiillottaa millään ihme tempuilla et jos ei sit niinku tääl koeta et asiat on hyvin ni ei siin oo mitään järkee. Kyllähän meijän koko henkilöstö on semmonen viestintäkanava et kun meillä olis vaan tää meijän henkilöstöpolitiikka sellasta että, et kehuttais kaverillekin että on hyvä työpaikka, niin kylhän se on kans semmonen resurssi mitä kunnissa pitäis niinku ehkä paremmin hyödyntää myös niinku tätä rekrytointia ajatellen. meil on kyllä tota työntekijöiden blogi käytössä mut et he näyttää sitä et minkälaista on olla kaupungilla töissä.

24 Yhtenäisyys Kunnalliset organisaatiot hyötyvät siitä, että organisaation eri brändit yhtenäistetään kokonaiseksi kuntakuvaksi Esimerkiksi kunta asuinpaikkana, matkailukohteena ja työnantajana Kun halutaan rekrytoida osaajia, koko seudun vetovoimaa kannattaa korostaa Arjen vaivattomuus, palvelut, turvallisuus, asumisen ja elämisen laatu Työnantajuuden näkyminen omilla verkkosivuilla Rekrytointimarkkinointi kannattaisikin mahdollisesti yhdistää laajempaan koko seudun yhteismarkkinointiin

25 Lopuksi Tutkimus valmistuu lokakuussa 2014 Saatavilla internetissä loppusyksyllä 2014 Lisätietoja sähköpostitse: Kiitos!

26 Lähteitä Backhaus & Tikoo 2004: Conceptualizing and researching employer branding Korpi, Laine & Soljasalo 2012: Suhteellinen rekrytointiteoria Llorens 2011: A Model of Public Sector E-Recruitment Adoption in a Time of Hyper Technological Change Parry & Tyson 2008: An analysis of the use and success of online recruitment methods in the UK. Pitkänen, Luoma, Järvensivu & Arnkil 2009: Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Ritz & Waldner 2011: Competing for Future Leaders: A Study of Attractiveness of Public Sector Organizations to Potential Job Applicants Universum 2014 Äijälä 2001: Public Sector An employer of choice

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystä Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com 1 Teemu Malinen Oletko tuotteistanut itsesi ja osaamisesi? Miten annat itsestäsi positiivisen kuvan rekrytoijalle? Tiedätkö mitä sinulta saa kysyä työhaastattelussa? Mitä on A/B testaus? Miten se hyödyttää

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Naisjohtajan tulee sanoa tahdon ja myös tarkoittaa sitä. www.hrviesti.fi. Elina Piispanen: 1/2014 Menestyvä Johtaja 2013 Tue tiimiä, tähtää tuloksiin

Naisjohtajan tulee sanoa tahdon ja myös tarkoittaa sitä. www.hrviesti.fi. Elina Piispanen: 1/2014 Menestyvä Johtaja 2013 Tue tiimiä, tähtää tuloksiin 1/2014 Menestyvä Johtaja 2013 Tue tiimiä, tähtää tuloksiin Rekrytointi Rekrytointi siirtyy uuteen aikaan Työ ja hyvinvointi Stressistä eroon harjoittelemalla Elina Piispanen: www.hrviesti.fi HINTA 14,50

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Nyt on varaa tuhlata aikaa Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen haastatteluaineiston valossa 1

Nyt on varaa tuhlata aikaa Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen haastatteluaineiston valossa 1 ARTIKKELIT Pia Nieminen ja Pauli Forma Nyt on varaa tuhlata aikaa Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen haastatteluaineiston valossa 1 Johdanto Keskeiseksi yhteiskuntapolitiikan tavoitteeksi on viime vuosina

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot