Luovuuden ja rohkeuden rinnalla painotetaan yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luovuuden ja rohkeuden rinnalla painotetaan yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta."

Transkriptio

1 Oulun kaupungin arvoseminaari, Madetojan sali, Oulu YHTEISTEN ARVOJEN PERUSTA ON RAKKAUDEN ETIIKKA Hyvät kuulijat! Yhteiskunnan arvojen voidaan sanoa ilmentyvän siinä, mitä kohti pyritään. Pohjoismaisten yhteiskuntien tavoitteena on suhteellisen pitkään ollut tasaarvoinen kansalaisyhteiskunta, jota on nimitetty myös sosiaaliseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Mielihyvin kuuntelin kaupunginjohtajan tehtävistä toisiin hyvinvointia puolustaviin tehtäviin siirtyvän Kari Nenosen äskeistä esitystä Oulun kaupungin arvoista ja strategisista valinnoista. Ainakin itse kuulin siinä samalla paitsi liittymisen edellä mainittuun hyvinvointiyhteiskunta-ajatukseen, myös pidetyn kaupunginjohtajan henkisen testamentin tälle kotikaupungilleen. Oulun kaupungin strategiasta ja kaupungin uusista iskusanoista Oulu inspiroi löytyy paljon kiitettävää, kiinnostavaa ja myös suoranaisesti kristillisestä arvomaailmasta innoituksensa saanutta. Palaan noihin iskusanoihin hieman myöhemmin. Ajattelin omalta osaltani ensin valottaa niitä rakkaudellisia elementtejä, joita kaupunki on strategiassaan pitänyt hyvinä. Oulun kaupungin arvoista Oulun kaupungin uudesta strategiasta on mahdollista nostaa esiin piirteitä, jotka vahvistavat tälle seminaarin osiolle antamani nimen: Yhteisten arvojen perusta on rakkauden etiikka. Ajattelen tämän tulevan todistetuksi, kun kurkistetaan niihin strategiaan sisällytettyihin rakkaudellisiin piirteisiin, jotka siitä on mielestäni helppo löytää. Aivan aluksi siis palataan itse strategian sanoihin. Nostan esiin kolme lainausta: Luovuuden ja rohkeuden rinnalla painotetaan yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Kaupunkistrategian keskeinen tavoite on luoda hyvä, houkutteleva ja viihtyisä elinympäristö asukkaille ja tarjota Suomen kehittyneimmät palvelut yhdistettynä tasapainoiseen talouteen.

2 Yhteisöllisyys. Toimimme siten, että kuntalaiset kokevat Oulun turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia ja kaupungin päätökset tukevat yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Tiedostamme asukkaiden tarpeet, edistämme vuorovaikusta, ja nämä tarpeet ohjaavat päätöksentekoa. Toimintamme tavoitteena on inhimillinen ja hyvinvoiva työyhteisö. Edistämme näin myös kestävää kehitystä. Erityisesti silmääni ovat osuneet nämä viimeiset lauseet: Toimintamme tavoitteena on inhimillinen ja hyvinvoiva työyhteisö. Edistämme näin myös kestävää kehitystä. Näissä kahdessa heijastuu mielestäni kaksi merkittävää seikkaa: 1) sen tunnustaminen, että yhteisön hyvinvointi nojaa yksilöiden kattavaan hyvinvointiin ja työhön yhteisten pyrkimysten hyväksi sekä se, että 2) meidän on tarpeen mieltää oma paikkamme ja vastuumme sosiaalisesti ja taloudellisesti, mutta myös ekologisesti. Oulun strategiassa erääksi kriittiseksi menestystekijäksi onkin nostettu luonnon monimuotoisuus ja hyvä laatu. Näiden strategiasta nousevien, hyvinvointiin tähtäävien ajatusten siivittämänä pyrin seuraavaksi hahmottamaan rakkauden etiikan yhteiskunnallisesti keskeisiä muotoja. Koska strategiassa mainittu hyvinvointi ja perään kuuluttamani rakkauden etiikka lähestyvät samaa sosiaalista todellisuutta ja sen toimintatapoja, aloitan sosiaalipolitiikkaa läheisesti sivuavista ja myös sitä kommentoivista teemoista. Kultaisen säännön etiikka ja sosiaalipolitiikka Kunnan roolista hyvinvointivaltion rakentamisessa on tunnetusti erilaisia käsityksiä. Viime vuosina on paljon puhuttu ennen kaikkea peruspalveluista viimeisimmäksi palvelurakenneuudistuksesta ja näihin liittyen esiin on noussut myös yhteiskunnan yleinen tulonjakopolitiikka. Valtion ja kuntien tehtäväjakoon on kuulunut, että valtio vastaa tulonsiirroista, kun kunnat puolestaan huolehtivat palveluiden järjestämisestä. Jossain määrin nämä ovat kuitenkin olleet yksi ja sama asia. On väitetty, että kunnallista sosiaalipolitiikkaa luonnehti aina 1970-luvulle asti eri tavoin syrjäytyneille suunnattu köyhäinhoito. Sosiaalihuolto olikin pitkään kiinni maatalousyhteiskunnan köyhäinhoidollisessa perinteessä lukua voi sitten luonnehtia kuntalaisille suunnattujen peruspalveluiden läpimurron vuosikymmeneksi. 80-luvulta alkaen muutokset palvelujärjestelmässä ovat olleet pikemminkin laatuun kuin palveluiden määrään liittyviä. Laman jälkeen, 2000-luvulla, keskeisiksi keskustelun aiheiksi ovat tulleet niin palveluiden laatu ja niitä koskevat suositukset kuin yleinen kysymys hyvinvointivastuusta. Vasta äskettäin, syyskuun puolivälin jälkeen, julkaistiin Stakesin tutkimus Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Dosentti Raija Julkusen tutkimus on paikoin varsin kriittinen sosiaalipolitiikassa tapahtunutta arvojen siirtymää kohden. Tällä tarkoitetaan vastuun siirtoa julkiselta vallalta muille toimijoille. Oulun uuden kaupunkistrategian voi väljästi ottaen katsoa liittyvän tähän samaan, vuosituhannen alkua leimanneeseen keskusteluun hyvinvoinnin määreistä. Pidän sitä rakentavana ehdotuksena hyvinvointiajatuksen puolustamiseksi. Oman nykyisen hyvinvointimme on arvioitu olevan ennen kaikkea sosiaaliturvan tason ja kansantalouden menestyksen varassa. On kuitenkin otettava huomioon, että näiden alla 2

3 on olemassa perusta, jolta hyvinvointiyhteiskuntaa on Suomessa rakennettu. On otettava huomioon lähimmäisestä välittämiseen liittyvät arvot joihin kytkeytyy huonoosaisimmat huomioiva asennoituminen sekä moraali. Tätä moraalista perustaa on usein sanoitettu luterilaisen etiikan peruslauseisiin liittyen. Ns. kultainen sääntö on usein noussut esiin yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion moraalista perustaa tavoiteltaessa. Sen klassinen formulaatiohan kuuluu seuraavasti: Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille (Matt. 7:12). Luther, jonka ajatuksiin palaamme vielä erikseen, on nimittänyt tätä sääntöä jopa koko maailman laiksi. Siksi tahdon käydä käsiksi esiteltyyn kaupunkistrategiaan ja sen arvoihin ennen kaikkea tästä näkökulmasta käsin, pitäen mielessä myös sosiaalipolitiikan keskeisen piirteen ajatuksen hyvinvoinnin levittämisestä ja elämän turvaamisesta yhteiskunnallisen menestyksen perustana. Arvokeskusteluamme sävyttää ainakin mielemme muistikuvissa taannoinen voimakas keskustelu tulonjaosta, hyvinvoinnin rakenteellisesta suuntautuneisuudesta ja ennen kaikkea erilaisista kunkin elämää kokonaisvaltaisesti kahlehtivista loukuista. Voidaan ajatella esimerkiksi paljon keskustelua herättänyttä köyhyyspakettia. Näiden sosiaalisen oikeudenmukaisuuteenkin liittyvien teemojen nousu laajaan tietoisuuteen tarkoittaa toisaalta sitä, että vielä on tarve pyrkiä kohti rakkaudellisempaa maailmaa, mutta toisaalta sitä, että tunnistetaan tietynkaltainen yhteinen huoli. Tunnistetaan toisin sanoen sosiaalinen vastuu vastuu lähimmäisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus, ja siten tulevan yhteiskuntamme arvopohja, on siis väistämättä kaiken peruspalvelukeskustelun kärki. Arvojen suhteen olemme varmasti yhteiskuntana olleet jo muutaman viime vuosikymmenen ajan jonkinlaisessa liikkeessä. Globalisaatio, väestön ikääntyminen ja korkeaksi pysähtynyt työttömyys edellyttävät muutoskykyä. Tämä muutoshakuisuus ja -alttius on monessa suhteessa hyväksi, mutta toisaalta se voi johtaa meidät tuntemattomille ja vieraille maille. Taannoinen Stakesin katsaus Welfare in Finland (Heikkilä & Kautto 2004) toteaa tuloerojen olleen kasvussa jo vuodesta 1995 lähtien. Tälle annetaan kaksi syytä. Ensinnäkin suurituloisin kymmenys on voimakkaasti kasvattanut tulojaan, pääosin pääomatulojen johdosta. Enemmän kuin puolet pääomatuloista kohdistuu tähän hyvätuloisimpaan suomalaisten joukkoon. Tätä pidetään keskeisimpänä syynä tuloerojen kasvuun. Toiseksi keskimääräistä pienituloisempien todetaan samanaikaisesti menettäneen pohjaa tulonsiirroilta. Tämä näkyy eniten kahden pienituloisimman desiilin kuten määritelmä kuuluu - kohdalla. Matalatuloisten suhteellinen tilanne on huonontunut. Ikään kuin huutomerkkinä tästä näkyvät leipäjonot myös keskellä kotoisen kaupunkimmekin. Tämän kuvauksen myötä mieleen nousee viime toukokuussa pidetty YLE:n radiohartaus. Sen sanoma kosketti omaa sosiaalista todellisuuttamme luontevasti, sillä sen pitäjä oli kirkon diakonian ja yhteiskunnallisen työn johtaja, VTT Heikki Hiilamo. Hänen sanansa ansaitsevat alleviivauksen myös tässä tilanteessa: Uutisten äärellä pohtii melkein joka päivä, millaisessa Suomessa elämme. Joskus kuva on hyvin hämmentävä. Meille on kerrottu, että Suomen taloudessa menee paremmin kuin koskaan jokainen toimiala elää 3

4 noususuhdannetta, tunnelma on erään ekonomistin sanoin lähes euforinen. Samaan aikaan leipäjonot ovat jälleen kasvaneet. Tilastojen mukaan jopa puoli miljoonaa suomalaista elää köyhyydessä. Runsaus ja puute, köyhyys ja rikkaus elävät rinnakkain. Mielipidemittaukset kertovat, että kansalaiset ovat huolissaan tuloerojen kasvusta, sosiaaliturvan heikentymisestä ja rahojen riittämisestä sairaiden hoitamiseen. Samankaltaisesta tilanteesta puhutaan psalmissa 72. Psalmi alkaa sanoilla: Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi, opeta oikeamielisyys hallitsijalle! - - Vanhan testamentin maailmassa Jumala oli antanut maan ja siunannut sen hedelmällisyydellä. Kaikkien toimeentulo oli turvattu. Kuka on tämän päivän Suomessa se kuningas, joka kuulee köyhien avunhuudot ja pelastaa heidät ahdingosta? Kuka huolehtisi kaikille sellaisen työn, joka siunauksena olisi turvattu toimeentulo? Eräässä toisessa yhteydessä tohtori Hiilamo on täsmentänyt käsitystään sosiaalipolitiikkamme tilasta. Hänen mukaansa on osoitettu, että köyhyyteen liittyvien ongelmien, kuten mielenterveyshäiriöiden, rikollisuuden ja alhaisen koulutuksen, kohtelu julkisessa politiikassa on yhteydessä eri näkökulmiin köyhyyden syistä. Useat tutkimukset osoittavat, että ne, jotka uskovat köyhyyden yksilöllisiin syihin, siis, että köyhyys on ihmisestä itsestään kiinni, ymmärtävät vähän tai eivät olleenkaan tulonjakoa, sosiaaliturvaa ja muita hyvinvointivaltion ominaispiirteitä. Ehkäisevän sosiaalipolitiikan kysymyksiin erityisesti perehtynyt Marja Pajukoski on nostanut esiin näkökulman elinolojen keskeisyydestä hyvinvoinnin tavoittelussa. Hänen tarkoittamillaan elinoloilla viitataan asioihin, joista elämän ulkoiset edellytykset muodostuvat: taloudellinen toimeentulo, asuminen, koulutus, työllisyys ja terveys. On huomattava, että lista viittaa ennen kaikkea paikallisten elämän edellytysten olemassaoloon. Onkin tunnustettu, että valtiovallan ohella kunnat ovat merkittävästi osallistuneet hyvinvoinnin rakentamiseen. Marja Pajukoski on aivan oikein todennut, että kuntien vastuulla on koko infrastruktuurin rakentuminen alkaen tieverkostosta, kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta aina asuntorakentamiseen ja jätehuoltoon asti. On siis selvää, ettei hyvinvointivaltion ja siten siis yleisen hyvinvoinnin rakentaminen olisi ja olisi ollut mahdollista ilman kuntia. Kuntien vastuu hyvinvoinnista on valtion ohjauksen purkauduttua jopa keskeisintä. Onhan esitetty myös ajatus, että hyvinvointivaltion sijaan tulisi puhua hyvinvointikunnasta. Tätä sanottua vasten on mahdollista nostaa esiin eräs kuva. Kristillisen näkemyksen mukaan on olennaista, että pyrimme olemaan ihmisiä, jollaisiksi meidät on tarkoitettu: Välittämään toisistamme ja myös toisten hyvinvoinnista. Se on paitsi ihmisenä olemisen velvollisuutemme, myös kirkon historiassa usein kaikunut sanoma elämän hinnasta ja tarkoituksesta. Tätä tarkoitusta kuvaa hyvin jo vuosia sitten eräässä toisessa seminaarissa esiin ottamani pyhimystarina alkukirkon marttyyrista Pyhästä Laurentiuksesta ja maineikkaasta Rooman kunnasta. 4

5 Rooman keisari oli kuullut Laurentiuksen maininneen jotain kirkon suuresta aarteesta. Hän antoi Laurentiukselle tehtäväksi tuoda tämä aarre keisarin eteen. Luovutushetkellä palatsin edusta oli tulvillaan köyhiä keisarin alamaisia, puutteenalaisia ja kärsiviäkin lähimmäisiä. Väenpaljouden keskellä ei näkynyt aarrearkkuja. Missä on aarteesi? kuului vaativa kysymys. Vastaukseksi Laurentius ojensi kätensä kohti Rooman (seura)kunnan köyhiä ja sanoi: Katso, tässä! Tätä käsitystä arvokkaasta ja huolenpidon alaisesta ei keisarin ymmärrys tuolloin tavoittanut, vaan Laurentius sai kärsiä näin kokoamansa aarteen tähden. Emme voi unohtaa tosiasiaa, että aineellinen auttaminen ja sen kautta avautuva lähimmäisyys ja välittäminen ovat arvoja, jotka kuuluvat kaikille. Sosiaalinen kattava vastuu ja sen rakenteiden huomioiminen on ollut hyvinvointiyhteiskunnan silmäterä ja toivoakseni tulee aina säilymään sellaisena. Mutta yhtä lailla vastuu kohdentuu lähimmäisrakkauden harjoittamisesta jokapäiväisessä elämässä myös sinne, missä päätöksiä tehdään ja pohditaan kaikilla tasoilla. Näillä tarkoitan tasoja, joilla pohditaan alueellisen menestymisen edellytyksiä niin kaupunkien ja kuntien kuin yritysten sekä kansalaisyhteiskunnan osalta. Elämän mielekkyyden kannalta lopulta jokaisella on vastuu siitä, että tunnistetaan Laurentiuksen ojennetun käden suunta: Niin kuin toivotte ihmisten tekevän teille, samoin tekin tehkää heille! Kirkko on pyrkinyt omalta osaltaan aina pitämään tätä näkökulmaa esillä myös laajassa ja vaikuttavassa diakonisessa työssä. Tämä puoli asioissa on yleensä unohdettu, kun viime aikoinakin on pinnallisesti vaadittu kirkon ja valtion eroa toisistaan: Tai ajankohtaista esimerkkiä käyttääkseni valtion vuoden 2007 talousarvion käsittelyn yhteydessä on ehdotettu seurakuntien yhteisövero-osuuden alentamista 1,94 %:sta 1,75%:iin, mikä tarkoittaisi vuoden 2005 tasolla 91 miljoonan yhteisövero-osuutta eli 11 miljoonan euron vähennystä. Tämä kaventaisi kirkon yhteisöverollista pohjaa jopa niin, ettei sen osuus kattaisi yhteiskunnan kirkolle osoittaman hautaustoimen kokonaiskustannuksiakaan, joihin liittyy tunnustuksettomienkin hautausmaiden perustaminen ja ylläpito yhteiskunnan vähäosaisiin lähimmäisiin suuntautuvan diakonisen vastuun todellisesta huomioimisesta puhumattakaan. Uskon, että samasta suunnasta nousisi äänekäs arvostelu, jos kirkko jättäisi saman tien silleen kaiken tekemänsä kasvatus-, diakonia-, perhe-, sielunhoito- tai maahanmuuttajatyön. Kirkko tahtoo olla ja on kantamassa vastuuta hyvinvoinnista ensisijaisesti tosin hengellisestä hyvinvoinnista, johon liittyy olennaisena juonteena diakoniatyön sosiaalisen pääoman ulottaminen myös sinne, minne muu apu tai turvaverkko eivät ulotu. Rakkauden etiikka ja yhteiskunnan vastuunkantajat Edellä sanottua voi pyrkiä summaamaan näin: Hyvinvoinnin moraalinen perusta rakentuu ihmisarvolle. Ihmisen arvo ei määräydy hänen yhteiskunnalle tuottamansa hyödyn, vaan hänen ihmisyytensä perusteella. Sosiaalipolitiikka perustuu yhteisiin intresseihin. Ei voi olla yhteisöä ilman normeja, joilla määritellään, miten esimerkiksi sairaat, köyhät, yksinäiset ja vanhukset hoidetaan. Normien sisältö muokkautuu eettisistä arvoista käsin. Ihmisten auttaminen poliittisena ohjelmana sopii yhteen markkinatalouden kanssa sillä edellytyksellä, että hyvän elämän keinot ja päämäärät pidetään kirkkaina mielessä. Vahvassa hyvinvointiyhteiskunnassa 5

6 reilut pelisäännöt on sovittu yhdessä julkisen, yksityisen, kansalaisyhteiskunnan ja perheiden kesken. Nämä sanat Kirkon Sosiaalifoorumin pamfletista joka julkaistiin Oulun Kirkkopäivillä 2005 viitoittavat tietä kohti rakkauden etiikkaa. Jo julkaisun nimi Samassa veneessä: suomalaisen hyvinvointimallin moraalinen perusta ilmentää tämän. Pamfletin tarkoituksena onkin haastaa yhteiskunnan päättäjät pohtimaan suomalaisen hyvinvointimallin moraalista perustaa. Voidaan sanoa eettisillä arvoilla olevan jokaisessa yhteiskunnassa oma aate- ja syntyhistoriansa. Näin rakentunut kulttuuripääoma voi helposti myös muuttua. Aatehistorian näkökulmasta elämme kulttuurissa, jonka perinne kantaa mukanaan keskenään jännitteisiä, eri aikoina syntyneitä aineksia ja arvojärjestelmiä. Yksi tällainen, voimakkaasti nykyistä keskustelua ohjaava jännite vallitsee yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden arvokäsitysten välillä. Moraalinen harkinta uinahtaa helposti. Arvopohja voi kuihtua nopeastikin, ellei sitä jatkuvasti arvioida ja lujiteta. Samassa veneessä -kirjanen korostaa, että yhteiskunta ja yhteisöt tarvitsevat eräänlaisen eettisen infrastruktuurin, rehellisyyden, ahkeruuden ja toisiin luottamisen kulttuurin. Auttamisen ja solidaarisuuden kulttuuri voidaan menettää nopeastikin, jos sitä ei jatkuvasti ja päämäärätietoisesti edistetä. On siksi tarpeen ottaa tähän rinnalle rakkauden etiikkaa valottamaan kuva auttamisen ja solidaarisuuden yksinkertaisesta muistuttajasta: ihmisestä itsestään. Parempaa, luotettavampaa ja läheisempää esikuvaa ihmisellä ei ole kuin hän itse. Jalompaa ja syvällisempää ominaisuutta ei ole kuin rakkaus, eikä rakkaudella ole arvokkaampaa kohdetta kuin lähimmäinen. Esikuva, ominaisuus ja kohde ovat siis niin jalot kuin mahdollista. Tämä Martti Lutherin esittämä ajatus kuulostaa alkuun kuin tiiviiltä paketilta, joka on avattava. Se voidaankin tehdä seuraavasti: Luther nimittäin jatkaa selittäen: Jos haluat tietää, millä tavoin lähimmäistä on rakastettava, ja löytää sille rakkaudelle valaisevan esikuvan, mieti huolellisesti, millä tavoin rakastat itseäsi. Kun joudut hätään tai vaaraan, totta kai haluaisit - minkä toisin, että sinua rakastaisivat ja auttaisivat neuvoin, varoin ja voimin niin kaikki ihmiset kuin koko luomakuntakin. Et siis tarvitse opaskirjaa sivistämään itseäsi, jotta se opastaisi sinua oikealla tavalla rakastamaan lähimmäistä. Onhan sinulla kaunis, paras mahdollinen, kaikki lait sisältävä oppikirja omassa sydämessäsi. Tässä asiassa et tarvitse tohtoreita, kysy neuvoa sydämeltäsi. Se opettaa sinulle erinomaisen hyvin, että lähimmäistä on rakastettava juuri niin kuin sinua itseäsikin. Rakkaus on hyveistä korkein. Se on valmis palvelemaan kielellä, kädellä, rahalla, omaisuudella, koko ruumiilla ja hengelläkin. Sitä ei ansaita tekemällä palveluksia tai muuta sellaista, eikä sitä estä kohteen ansiottomuus tai kiittämättömyys. - - Ei ole sen jalompaa elollista olentoa, johon sinun tulisi kohdistaa rakkautesi, kuin lähimmäisesi on. Ei hän ole mikään perkele, leijona, karhu eikä susi, ei hän ole kiveä eikä puutakaan. Hän on aivan sinun kaltaisesi elävä olento. Maan päällä ei elä sen suloisempaa, rakastettavampaa, hyödyllisempää, hyväntahtoisempaa, lohdullisempaa ja sinulle tärkeämpää olentoa, jonka sitä paitsi luonto on tarkoittanut elämään yhdessä toisten ihmisten kanssa. Lyhyt lause se siis on, mutta naseva ja ytimekäs: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Lutherin Galatalaiskirjeen kommentaarissa (5:14) jota edellä lyhyesti referoin tämä 6

7 teema saa vielä, jos mahdollista, ylevämmän tulkinnan. Se kuuluu näin: Tämä on oppi uskosta ja rakkaudesta, alusta loppuun saakka. Tämä on teologia suppeimmillaan ja laajimmillaan. Suppea se on, kun katsotaan sanoja ja lauseita, mutta asiallisesti ja käytännössä se on leveämpi, pidempi, syvempi ja korkeampi kuin koko maailma. Itse en voi ajatella toisin. Jumalan armon tunnistettava ilmiasu on rakkaus. Tämän rakkauden varassa on mahdollisuus hiljentää kiirettä ja elämän tahtia, vilkaista rinnalle ja silloin huomata lähimmäinen, käydä painiskelevaankin myötäkamppailuun elämän realiteettien asettamien kysymysten kanssa. Vahvassa hyvinvointiyhteiskunnassa pelisäännöt ja vastuut on sovittu yhdessä julkisen, yksityisen, kansalaisyhteiskunnan ja perheiden kesken. Tässä yhteisessä keskustelussa on havaittava, että niin sosiaalinen vastuu kuin laajan hyvinvoinnin turvaaminen kasvaa rakkauden periaatteesta. Se sisältää myös eri toimijoiden ja vastuunkantajien sisäisen ja keskinäisen solidaarisuuden vaatimuksen. Yhteisten arvojen perusta on rakkauden etiikka. Silloin on myös tunnustettava se, että hyvinvointi on aina myös jotain sellaista, josta saamme olla syvästi kiitollisia, yhdessä. Lopuksi tarkastelen lyhyesti tätä teemaa Oulun kaupungin strategiaan liittyen. Inspiraatiosta Aivan puheenvuoroni aluksi viittasin muutamalla sanalla myös uuden strategian myötä Oulun saamaan uuteen tunnuslauseeseen Oulu inspiroi. On varmasti totta, että tunnuslauseen tahdotaan kuvastavan sitä todellisuutta, että kaupunki tarjoaa niin yritys- ja kulttuurielämälle kuin arjen ihmiselle hyvän elämän mahdollisuudet. Tämä sinällään on jo hyvä tavoite. Sanalla on lisäksi vielä oma hengellinenkin syväulottuvuutensa. Sana tulee meidän kieleemme latinasta, josta se on miltei suoraan otettu omaan käyttöömme. Latinan sana inspirare on kuitenkin merkityksiltään monipuolinen, jopa ehkä hieman yllättävä. Sitä on ensinnäkin mahdollista lähestyä konkreettisesti. Sanan merkitys on lyhyesti sanoen hengittää sisään, in-spirare vastakohtanaan uloshengittäminen, expirare. Tässä merkityksessään sen voi sanoa kaupungin strategiassa heijastavan vapautta ja ennen kaikkea aiemmin jo mainittua kestävän kehityksen mukaista elämää. Oulu tahtoo olla kaupunki, joka tarjoaa elämän perusedellytyksiä yhtä luontevasti ja vapaasti kuin maapalloamme ympäröivä ilmakehä. Oulu tahtoo olla turvaamassa puhtaan ja raikkaan hengen. Tässä lähestytään jo sanan inspiraatio toisia merkityksiä. Metaforisesti sanaa on käytetty henkisistä ilmiöistä; puhutaanhan spontaaneista, yleensä rakentavista ideoista inspiraatioina. Tässä merkityksessään sanan rinnalle nousevat selkeästi kaupungin strategiasta iskusanat luovuus ja rohkeus. Sana voidaan nähdä tähän liittyen taiteellisesti tai kulttuurisesti, jolloin päällimmäiseksi kohoaa vapautunutta luovuutta kohti kulkeminen. Näiden merkitysten lisäksi sanalla inspiraatio on kuitenkin vielä eräs erityinen käyttö ja sisältö. Sanaa on käytetty kuvaamaan erityisesti tilaa tai tilannetta, jossa kokemuksen kautta on tultu jumalallisen suuruuden vaikutuksen alle. Erityisesti juutalais-kristillisessä perinteessä sanaa on käytetty kuvaamaan jumalan toiminnan ja ilmoituksen välikappaleina olevien profeettojen hengellistä tilaa. Tässä viitekehyksessä sana 7

8 tarkoittaa sellaista jumalallista vaikutusta ihmisen henkeen, että ihminen saa aikaan omat voimat ylittäviä asioita se tarkoittaa samalla kiitollisuuden lähteen paljastumista. Jo edellä esiin ottamani Martti Lutherin ajattelussa ihmisen erityinen arvo ja asema luomakunnassa perustuu Jumalan luomistekoon. Luomisessa kolmiyhteinen Jumala puhalsi henkensä ihmiseen: Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Niin kuin runossa Sulta on kaikki suuruus, henki sun hengestäs Lutherin aikanaan käyttämässä latinankielisessä Raamatussa sama asia on tullut ilmaistuksi ajatuksella: inspiravit spiraculum vitae siis inspiroi elämän henkireiän. Ajatus on, että Jumala on luonut itsensä ja ihmisen välille erityisen suhteen, kanavan tai henkireiän, jonka kautta ihminen oli ja on välittömästi osallinen Jumalan elämästä. Ajatukseen liittyy se, että Jumalan jatkuvan läsnäolon tekee elävöittävä ja uudistava Pyhä Henki. Näin ollen Pyhä Henki on myös ihmisessä uskon aiheuttaja ja aloittaja eli uskon inspiroija. Näin voidaan siis yhdestä sanasta päästä aina uskon totuuksien keskeisimpien salaisuuksien äärelle. Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista enemmälti viipyä sinänsä rikkaissa käsitteissä, vaan teroittaa sanottua, elämän lahjan salaisuutta. Niin kuin käsityksemme on, olemme kaikki elämän henkäyksestä osallisia, inspiroituja. Tämä tarkoittaa meille kolmea toisiaan seuraavaa asiaa: 1) Elämä on lahja ja siihen liittyy keskeinen ajatus tasa-arvoisuudesta. 2) Osallisuus elämän lahjasta ja tämän ymmärtäminen johtaa meidät eri toimijoina kohtaamaan lähimmäisemme ja heidän tarpeensa, mutta myös yhteisöllisesti ja yhdessä keskinäistä solidaarisuutta vaalien. Tämän seikan tunnistaminen on ollut pohjoissuomalaisen hengen ja menetyksen avain esikuvaksi myös muille. 3) Sosiaalinen vastuu nousee siis elämän lahjan olemuksesta. Sosiaalinen vastuu ja laaja hyvinvoinnin turvaaminen kasvavat siis elämän ja rakkauden periaatteesta. Vielä kerran voidaan siis sanoa: Yhteisten arvojen perusta on rakkauden etiikka. Tämä rakkaus on paitsi haasteemme, myös mahdollisuutemme. Näiden sanojen jälkeen ei liene tarpeettoman hengellistävää nostaa nyt pitkällisesti käsitellyn kaupunkistrategian ja sen taustalla olevien arvojen rinnalle jo osittain lainattu, symboliseen asemaan kohonnut Uuno Kailaan runo. Siihen ja sen arvojen maailmaan tahdon nyt päättää oman puheenvuoroni ja samalla toivottaa suurta siunausta niin Oulun kaupungille ja sen johdolle kuin vielä erikseen tehtäväänsä menestyksellisesti hoitaneelle kaupunginjohtaja Kari Nenoselle. Jumalan siunaava Henki olkoon teidänkin hengeksenne! Uuno Kailaan Suomalainen rukous: Siunaa ja varjele meitä, Korkein kädelläs! Kaitse ain' kansamme teitä vyöttäen voimalla meitä / heikkoja edessäs! Sulta on kaikki suuruus / henki sun hengestäs. Tutkien sydämemme / silmäs meihin luo! Ettemme harhaan kääntyis / ettei kansamme nääntyis, silmäsi meihin luo! Alati synnyinmaalle / siipiesi suoja suo! 8

Hyvinvoinnin ritarit. Timo Helenius. Kohti yhteistä hyvää?

Hyvinvoinnin ritarit. Timo Helenius. Kohti yhteistä hyvää? Timo Helenius Hyvinvoinnin ritarit Kohti yhteistä hyvää? Syksyiset kuntavaalit synnyttivät kuntatalouden ongelmia käsittelevän peruspalvelukeskustelun. Sytykkeeksi ja bensaksi liekkeihin löytyi usealta

Lisätiedot

Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima

Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima polemia Markku Lehto Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima Markku Lehto Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima kaks

Lisätiedot

Tässä numerossa. 66 Perustalla 67 Pääkirjoitus 68 Artikkelit 100 Kirjoja 105 Meiltä ja muualta 111 Sanan selitystä

Tässä numerossa. 66 Perustalla 67 Pääkirjoitus 68 Artikkelit 100 Kirjoja 105 Meiltä ja muualta 111 Sanan selitystä Jeesus kysyi opetuslapsiltaan: Kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi: Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle: Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle

Lisätiedot

Kohti Pyhää. Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta

Kohti Pyhää. Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta Kohti Pyhää Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta 2 Kohti Pyhää Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa Suomen ev.-lut. kirkon

Lisätiedot

Markku Lehto. Oi oma kuntani K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S

Markku Lehto. Oi oma kuntani K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S Oi oma kuntani Markku Lehto Oi oma kuntani K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S oi oma kuntani Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 65 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Hengen uudistus kirkossamme ry Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Löytöjen ja ideoiden nyyttikestit. Nuoret miehet valloittivat Yhteisöjen Foorumin ensimmäisen

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

SISÄLTÖ SAATTEEKSI 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

SISÄLTÖ SAATTEEKSI 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT MEIDÄNSEURAKUNTA Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015 2 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 1. STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 1.2. Suomen evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA 1 JULKAISU No 35 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN ETIIKKA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto,

Lisätiedot

KULTTUURI JA KEHITYS

KULTTUURI JA KEHITYS KULTTUURI JA KEHITYS -seminaariraportti 2001 Toimittaneet Matti Lahtinen ja Juha Rekola Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry Kulttuuri ja kehitys -seminaariraportti Toimittaneet: Matti Lahtinen ja Juha Rekola

Lisätiedot

1 2006 Diakonian tutkimus tutkimus

1 2006 Diakonian tutkimus tutkimus 1 2006 Diakonian tutkimus Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja Diakonian yliopettaja, dosentti Kari Latvus kari.latvus@diak.fi, puhelin 0400-9799 21 Päätoimittaja ottaa vastaa artikkelit

Lisätiedot

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 4 2011 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 1.9.2011 Ministeri Maria Guzenina- Richardson: Yhteistyötä

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

uskon ja ajattelun avuksi

uskon ja ajattelun avuksi uskon ja ajattelun avuksi 1/2009 Suomalainen saarna kriisissä? Øivind Andersen: Julistuksen päämäärät ja vaikutuskeinot Simo Kiviranta: Luterilainen herätysjulistus Minulla ei ole tavallisesta jumalanpalveluksesta

Lisätiedot

10 sanaa vapaaehtoisuudesta

10 sanaa vapaaehtoisuudesta HANS-ERIK NORDIN 10 sanaa vapaaehtoisuudesta teologista pohdintaa Johdanto Ruotsin kirkon kaltaisessa kirkossa, jossa on paljon työntekijöitä ja jonka johtaminen muistuttaa hyvin pitkälti kunnallista hallintomuotoa,

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito

yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito -liike on ihmisen muotoinen 2 2011 yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito välittäminen vastuullisuus inhimillisyys 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kuuntelemisen ja konsensuksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

UAD idea, jonka aika on tullut

UAD idea, jonka aika on tullut UAD idea, jonka aika on tullut UUSI ARVOPOHJAINEN DEMOKRATIA SUOMI ILMAN POLIITIKKOJA Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? Tämä PDF tiivistelmä osoittaa

Lisätiedot

Vastuuviikko Ansvarsveckan 24. 31.10.04. I n t e t i l l. s a l u. Kampanjavihko. www.vastuuviikko.fi

Vastuuviikko Ansvarsveckan 24. 31.10.04. I n t e t i l l. s a l u. Kampanjavihko. www.vastuuviikko.fi kaupan Ei Vastuuviikko Ansvarsveckan 24. 31.10.04 s a l u I n t e t i l l V A S T U U V I I K O N Kampanjavihko www.vastuuviikko.fi Ei kaupan Inte till salu Vastuuviikon kampanjavihko Toimittaja: Ulf Särs

Lisätiedot

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho Toiveiden kirkko Marjukka Laiho Kirkko Helsingissä -julkaisuja 1. 2013 toimitus: ulkoasu: piirrokset: Marjukka Laiho Rik Poppius / Mainostoimisto Poppius & Co Dynamo Advertising Oy julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

NUORET PERHEET TÄNÄÄN

NUORET PERHEET TÄNÄÄN JULKAISUJA 6/2000 NUORET PERHEET TÄNÄÄN Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - yhdessä Marttaliiton ja Finlands Svenska Marthaförbundetin kanssa järjesti 15.11.2000

Lisätiedot

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut)

Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje. (Toivossa pelastetut) Spe salvi Hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI:n kiertokirje Spe salvi (Toivossa pelastetut) piispoille, papeille ja diakoneille, Jumalalle vihityille sekä kaikille Kristukseen uskoville kristillisestä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot