KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA"

Transkriptio

1 Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden toteutuminen Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa ohessa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen, laitosten, sopimusyhteisöjen ja rahastojen vuoden 2005 tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista. Kannanotto perustuu talousarvioasetukseen (1243/1992, muutos ), ja on ensimmäistä kertaa pakollinen vuoden 2005 osalta koko valtionhallinnossa. Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa kannanottonsa jo neljännen kerran. Ministeriön tulosohjauksen kehittämistyö on tähdännyt konsernimaisen ajattelun vahvistamiseen sekä ministeriössä että hallinnonalalla. Sen vaikutukset näkyvät erityisesti hallinnonalan tulostavoitteiden ja niiden mittarien asettamisessa. Tilinpäätöskannanotoissa on analysoitu myös valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamisesta aiheutuvia vaatimuksia kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalle. Hallinnonalan virastojen, laitosten ja sopimusyhteisöjen toiminta on ollut tavoitteellista ja niille tulossopimuksissa asetetut tavoitteet ovat suurimmaksi osaksi toteutuneet. Ministeriön tulosohjauksessa on korostettu erityisesti ministeriön strategiassa olevia yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita. Valtioneuvoston huhtikuussa 2005 tekemän tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan kehittämistä koskevan periaatepäätöksen ja Lissabonin strategian kansallisen toimenpideohjelman mukaan sekä Teknologian kehittämiskeskuksen että Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen rooleja innovaatiopolitiikan toteuttajina vahvistetaan. Tämän mukaisesti valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille lisättiin merkittävästi VTT:n perusrahoitusta ja varauduttiin lisäämään tuntuvasti Tekesin myöntämisvaltuuksia. Sekä Tekes että VTT ovat uudistaneet strategiansa vuonna 2005 ja toteuttaneet organisaatiouudistuksen vuoden 2006 alusta tavoitteena parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja markkinaohjautuvuutta ja siten vahvistaa teknologiaja innovaatiopolitiikan yleistä vaikuttavuutta. PL 32 Vaihde (09) Valtioneuvosto Faksi (09) Aleksanterinkatu Helsinki

2 Dnro 2 (62) Tuloksellisuuden raportointi VTT:n tutkijoiden osaamisen kehittymistä ajatellen ministeriö pitää puutteena ulkomailla työskentelevien tutkijoiden edelleen vähäistä osuutta koko henkilöstöstä. Kannusteiden kehittäminen tutkijoiden siirtymiseksi työskentelemään määräaikaisesti huipputason ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa on haaste VTT:n johdolle, mutta myös laajemmin tutkimus- ja innovaatiopolitiikalle. Geologian tutkimuskeskus (GTK) on edistänyt aloitteellisesti toiminnallaan sekä valtionhallinnon tuottavuusohjelman että hallituksen alueellistamispolitiikan tavoitteita. GTK:n esitys kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä tukee hallituksen pyrkimystä markkinaehtoistaa eijulkisoikeudellisten palvelujen tuottamista. Aluepolitiikkaa tukeva ratkaisu oli GTK:n Länsi-Suomen alueyksikön perustaminen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. TE-keskuksille asetettujen vaikuttavuusmittareiden tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon alueiden yleinen kehitys. TE-keskukset ovat onnistuneet saavuttamaan asetetut vuositason tavoitteet kaikkien strategisten tavoitteiden kohdalla. Kuluneena vuotena niin sanottua kvartettiyhteistyötä syvennettiin. Siihen liittyen kehitettiin kasvuun tähtääville yrityksille Kasvuyrityspalvelu, jonka avulla yritys saa palvelut käyttöönsä yhden asiakasvastuuhenkilön välityksellä. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota henkisten voimavarojen hallintaan sekä valtionhallinnon tuottavuusohjelman että suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä. Henkilöstön hyvinvointi ja sitä mittaavat indikaattorit on nostettu entistä enemmän esille koko hallinnonalalla. Tuloksellisuuden raportointi on ollut kaikissa yksiköissä pääosin asianmukaista ja riittävää. Vuodelta 2005 annettiin ensimmäistä kertaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vahvistuslausuma kaikista valtionhallinnon yksiköistä, joiden kanssa on tehty tulossopimus. Kauppa- ja teollisuusministeriö pyrkii jatkossa seuraamaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointia ja sen kehittymistä koko hallinnonalalla. Tulosanalyysiin ja poikkeamien syiden erittelyyn ja analysointiin tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota koko kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. Myös tuloksellisuuden mittareiden kehittämisessä on vielä parantamisen varaa, erityisesti henkisten voimavarojen osalta. Tietojen ymmärrettävä ja selkeä raportointi vaatii jatkuvasti kehittämistoimia. Toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi

3 Dnro 3 (62) Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) antaa vuosittain tilivirastoja koskevat tilintarkastuskertomukset. Niiden osalta voidaan todeta, että hallinnonalan yksiköiden tilinpäätöstä, tuloksellisuutta ja sisäistä valvontaa koskevat tiedot ovat pääosin olleet luotettavia ja riittäviä. Vuotta 2005 koskien VTV antoi viidelle TE-keskukselle kielteisen laillisuuskannanoton ja kuudelle TE-keskukselle ilmoitusvelvollisuuden koskien ESRvaltuusmenettelyä. Kauppa- ja teollisuusministeriö seuraa osana tulosohjausprosessia, että huomautukset tulevat korjatuiksi. Ministeriön vaatimat selvitykset toiminnan suuntaamisen ja tulostavoitteiden toteutumattomuuden johdosta on esitetty yksikkökohtaisissa kannanotoissa. Ministeriö seuraa niiden kehittymistä tulosneuvottelujen yhteydessä ja seuraavien vuosien kannanotoissa. Mauri Pekkarinen Kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Virtanen Kansliapäällikkö LIITE JAKELU Yksikkökohtaiset arvioinnit virastojen ja laitosten tilinpäätöskertomuksista vuodelta 2005 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Geologian tutkimuskeskus Valtion teknillinen tutkimuskeskus Turvatekniikan keskus Kuluttajatutkimuskeskus Mittatekniikan keskus Teknologian kehittämiskeskus Patentti- ja rekisterihallitus Kuluttajavirasto Kilpailuvirasto Matkailun edistämiskeskus Energiamarkkinavirasto Keksintösäätiö Suomen standardisoimisliitto SFS Finpro ry Invest in Finland säätiö Valtion ydinjätehuoltorahasto Valtiontakuurahasto Huoltovarmuuskeskus Huoltovarmuusrahasto

4 Dnro 4 (62) TIEDOKSI Ministeriön osastot ja yksiköt Valtiontilintarkastajat Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori

5 Dnro 5 (62) Yksikkökohtaiset arvioinnit virastojen ja laitosten toiminnasta vuonna 2005 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN ARVIO TE-KESKUSTEN TOIMINNASTA VUONNA Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä Vaikuttavuus TE-keskuksille on tulosneuvotteluissa asetettu strategiset tavoitteet koko hallituskauden ajalle. Keskukset ovat toteuttaneet pitkäjänteisesti asetettuja tavoitteita, jotka ovat: - työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden aleneminen - osaamisen, yrittäjyyden ja muiden kasvun edellytysten vahvistaminen - tasapainoinen aluerakenne ja maaseudun elinvoimaisuus Tavoitteet ovat suoraan hallitusohjelmassa määriteltyjä yhteiskunnallisia tavoitteita, joita TEkeskukset toteuttavat tiiviissä yhteistyössä alueiden muiden toimijoiden ja muiden TEkeskusten kanssa. Oleellista on siten toimia yhteistyössä ja verkottuneena tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä strategisia tavoitteita ei mitata TE-keskustasolla, vaan ne suuntaavat TEkeskusten toimintaa. Kaikkien TE-keskusten kanssa on sovittu myös yhteisiä vuositason numeerisia tavoitteita, joiden toteuttamiseksi TE-keskukset voivat itse vaikuttaa ja jotka myös tukevat hallitusohjelman strategisia tavoitteita. Saavutettujen tulosten arvioinnissa on huomioitava myös alueiden talouden ja elinkeinojen yleinen kehitys. Näin saadaan myös kuva siitä, miten TE-keskukset ovat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa onnistuneet parantamaan alueen kehitystä ja hyvinvointia. Työllisyystilanne on parantunut merkittävästi parin viimeisen vuoden aikana. Samoin yritysten investointihalukkuus kasvoi, ja siten TE-keskukset pääsivät vaikuttamaan hyvinkin voimakkaasti alueiden kehittymiseen tarjoamalla sekä rahoitusta että asiantuntija-apua alkaville ja kasvaville yrityksille. Jokaisella alueella on myös erityispiirteitä, jotka vaikuttavat yleiseen kehitykseen. Yritysten kasvun myötä syntyy uusia työpaikkoja, jolloin yhä useampi työnantaja kokee vaikeuksia saada osaavaa työvoimaa. Tämä näkyy rekrytointiongelmina ja tarpeina järjestää ammatillista koulutusta. TE-keskusten toiminnan painopisteet on sopeutettava toimintaympäristön muutoksiin. Ennakointitoiminnalla ja koulutustarvekyselyillä voidaan edistää koulutuksen kohdentumista. TE-keskuksille asetettujen vaikuttavuusmittareiden tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon alueiden yleinen kehitys. TE-keskukset ovat onnistuneet saavuttamaan asetetut vuositason tavoitteet kaikkien kolmen strategisen tavoitteen kohdalla. Kaikkien TE-keskusten yhteisten tulosmittareiden lisäksi jokaisella keskuksella on useita TEkeskuskohtaisia tulosmittareita, joita käytetään TE-keskusten oman toiminnan kehittämiseksi ja seuraamiseksi.

6 Dnro 6 (62) Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuudelle ja tuottavuudelle ei vuodelle 2005 asetettu vielä tavoitteita, mutta toteumatiedot raportoitiin toimintakertomuksissa. TE-keskusten raportoimat tiedot perustuvat kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämään keskitettyyn, TE-keskuksille yhdenmukaiseen laskentajärjestelmään. Laskelmat tuotettiin erikseen TE-keskukselle ja työvoimatoimistoille. Koska taloudellisuus- ja tuottavuuslaskenta on ollut käytössä vasta vuosina 2004 ja 2005, on johtopäätösten teko kehityksestä vielä vaikeaa. Analysointi on mahdollista vuoden 2006 tilinpäätöksen yhteydessä. Maksulliselle toiminnalle asetettiin tavoitteet vuodelle Maksullinen toiminta TEkeskuksissa koostui lähinnä työvoimatoimistojen maksuperustelain mukaisista muista suoritteista (henkilöstövuokraus ja henkilöstöratkaisut), joiden tuotot olivat yhteensä 12,8 milj. euroa. Tulossopimuksissa tavoitteeksi oli asetettu vain 8,2 milj. euroa, joten toteuma ylittyi reilusti. Ylijäämää kertyi 0,8 milj. euroa ja kustannusvastaavuus oli 107 %. Muu kuin edellä mainittu maksullinen toiminta TE-keskuksissa jäi yhteensäkin alle euron. Laadunhallinta ja suoritteet Vuonna 2005 TE-keskukset saavuttivat kokonaisuutena pääosin niille asetetut tavoitteet palvelukyvyn ja laadun osalta. Poikkeamia on TE-keskusten välillä, joista merkittävimmät on mainittu myöhemmin TE-keskuskohtaisessa palautteessa. Valtakunnan tasolla asiakkaat pitivät TE-keskusten palveluja erittäin hyödyllisinä oman toimintansa kannalta arvosanalla 4,5 (asteikko 1-5) tavoitteen ollessa 4,5. TE-keskusten palveluista tiedottaminen asiakkaille sai arvosanakseen 3,4 (asteikko 1-5), joka oli myös tavoite. Tunnettuus potentiaalisessa asiakunnassa sen sijaan jäi tavoitteestaan 74 % selvemmin, toteuman ollessa 60 %. Asiakastyytyväisyyteen perustuva laatutaso on edelleen hyvällä tasolla 8,1, vaikkakin tavoitteesta 8,3 jäätiin hieman. Palvelumielikuvassa tavoite oli 7,4 ja toteuma 7,1. Suoritteet olivat mukana TE-keskusten toimintakertomuksissa ensimmäistä kertaa. Suoritteet liittyvät taloudellisuuslaskentaan ja niille ei vielä asetettu tavoitteita vuodelle Henkisten voimavarojen hallinta TE-keskusten kokonaishenkilöstömäärä vuoden 2005 lopussa oli henkilöä. Määrä on kasvanut 46 henkilöllä edellisestä vuodesta. Henkilötyövuosia vuodelta 2005 kertyi yhteensä 1910, kasvua edellisestä vuodesta 35 htv. Henkilöstöä lisättiin maatalouden tukivalvonnan tehtäviin ja määräaikaisiin rakennerahastotehtäviin. Henkilöstöbarometrin työtyytyväisyydessä koko maan keskiarvo vuonna 2005 oli 3,1. Työtyytyväisyys pysyi keskimäärin edellisen vuoden tasolla. 2. Toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) antoi viidelle TE-keskukselle kielteisen laillisuuskannanoton ja kuudelle TE-keskukselle ilmoitusvelvollisuuden. Kielteinen

7 Dnro 7 (62) laillisuuskannanotto liittyi pääasiassa ESR-valtuusmenettelyihin ja se annettiin Uudenmaan, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin TE-keskuksille. Ilmoitusvelvollisuus koski kaikilla kuudella TE-keskuksella myös ESR-valtuusmenettelyitä ja ilmoitusvelvollisuus koskee Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin TE-keskuksia. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman osalta käytännöt vaihtelivat TEkeskuksittain. Osa TE-keskuksista ei esittänyt selvää lausumaa sisäisen valvonnan tilasta, vaan ainoastaan kehittämistarpeista. Valtiovarain controller toiminto on laatimassaan arviointikehikossa painottanut sitä, että ensi vaiheessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota sisäisen valvonnan perusasioihin, kuten taloussääntöön, työjärjestykseen ja hankintatoimeen. TE-keskuksissa näihin perusasioihin on luettava myös valtionapujen hallinnointimenettelyt. TEkeskuksissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että edellä mainittuja sisäisen valvonnan peruskysymyksiä tarkastellaan prosessissa riittävästi. TE-keskuksissa on kiinnitettävä huomiota työajan (TAIKA) oikeaan, kattavaan ja ajantasaiseen kirjaamiseen. Erityisesti työvoimatoimistoissa tulisi työaikaa kirjata kokoaikaisesti otannan sijaan. Kokoaikainen työajanseuranta parantaa myös yksityiskohtaisten tehtävätietojen luotettavuutta, joissa käytetty työaika on pieni ja joissa on kausivaihtelua. Myös maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmien tulisi perustua kokoaikaisen työajan seurannan perusteella tehtävään kustannuslaskentaan. Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin TEkeskukset ovat jo ottaneet käyttöön kokoaikaisen työajan kirjaamisen myös työvoimatoimistoissa. Kustannus-, taloudellisuus- ja tuottavuuslaskenta tehdään jatkossakin kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta keskitettynä laskentana. Kuitenkin TE-keskuksella on vastuu varmistaa tietojen oikeellisuus täsmäyttämällä tietoja tiliviraston vastaavien järjestelmien tietoihin. Toimintakertomuksen sisällössä tulee useimpien TE-keskusten kiinnittää enemmän huomiota tietojen analyysiin ja johtopäätöksiin. Toisaalta erityisesti vaikuttavuudessa ja henkilöstövoimavarojen hallinnassa riittävän kuvan antamiseksi on yksityiskohtaisia tietoja esitetty liikaa. Näitä kuvauksia tulisi tiivistää vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Yksikkökohtaiset arviot otetaan huomioon alustavien tulostavoitteiden laadinnassa vuodelle 2007.

8 Dnro 8 (62) 3. TE-keskuskohtaiset kannanotot TE-keskuskohtaisiin kannanottoihin on poimittu erinäisiä huomioita TE-keskusten toimintakertomuksista. Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomuksista on mainittu erikseen laillisuutta tai ilmoitusvelvollisuutta koskevat lausunnot. Etelä-Pohjanmaan TE-keskus Yleiskuva Etelä-Pohjanmaan suhdannetilanteesta on myönteinen: työllisyysaste jatkaa tasaista nousuaan, työttömyys on alimmillaan yli 10 vuoteen ja maakunnan päätoimialoilla tulevaisuudennäkymät ovat pääosin valoisat. Vaikuttavuus: - Vaikeasti työllistettävien määrä on vähentynyt ja TE-keskus on päässyt tavoitteeseen. - Rekrytointiongelmat on saatu vähennettyä alle tavoitteen. - Aloittaneiden yritysten määrä on lisääntynyt vuosittain ja tavoite on toteutunut. - Yhteistyö projekteissa on jäänyt vähän alle tavoitteen. - Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on toteutunut lähes kaksinkertaisesti tavoitteeseen nähden. - Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on saatu nostettua yli tavoitteen. Kokonaisuudessaan TE-keskus on toteuttanut hyvin ministeriöiden yhdessä asettamat vaikuttavuustavoitteet. VTV toteaa tilintarkastuskertomuksessaan, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä äännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta Kepa- ja Tepa-järjestelmiin liittyvien valtuuksien hallinnointia, joka ei valtuuksien käyttöajan varmentamisen osalta vastaa talousarviolain 10 :n säännöksiä. TE-keskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ESR-valtuuksien menettelyissä todettujen puutteiden johdosta. Suoritteet on esitetty kattavasti. Hyvä analyysi toiminnallisesta tehokkuudesta. Henkisten voimavarojen hallinnalla hieman liian suuri painoarvo toimintakertomuksessa. Osuutta tulisi lyhentää ja tiivistää tulevina vuosina, samat tiedot raportoidaan myös henkilöstötilinpäätöksessä. Tulosanalyysiin ja johtopäätöksiin tulisi kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomioita. Analyysi oli suppeahko. Etelä-Savon TE-keskus Etelä-Savossa on niin yritysten kuin työvoimankin kehitys ollut suhteellisen vakaata. Mitään merkittäviä muutoksia suuntaan tai toiseen ei ole tapahtunut. Teollisuuden investointihalukkuus ei ole ollut kovin korkealla, mutta piristymistä on kuitenkin tapahtunut ja yritysten näkymät Etelä-Savossa ovat keskimäärin varsin hyvät. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrä on vähenemään päin viimeisten kolmen vuoden aikana ja TE-keskus on päässyt tavoitteeseen. Rekrytointiongelmat ovat pienemmät kuin edellisenä vuonna ja on päästy asetettuun tavoitteeseen. Aloittaneiden yritysten määrä rahoitustoimenpitein on lisääntynyt vuosittain ja tavoite on toteutunut.

9 Dnro 9 (62) Yhteistyö projekteissa on jäänyt alle tavoitteen. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on toteutunut. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on saatu nostettua yli tavoitteen. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on saavutettu hyvin. VTV toteaa tilintarkastuskertomuksessaan, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä äännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta yritysosaston kehittämispalveluihin liittyvien valtuuksien hallinnointia, joka ei valtuuksien käyttöajan varmentamisen osalta vastaa talousarviolain 10 :n säännöksiä. Etelä-Savon TE-keskuksen tuleekin ilmoittaa tarkastusvirastolle mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kehittämispalveluiden hallinnointijärjestelmän (KEPA-järjestelmä) ESR-valtuuksien menettelyissä todettujen puutteiden osalta. Suoritteet on esitetty kattavasti. Palveluista tiedottamisen riittävyyden ja palveluiden hyödyllisyys asiakkaille osalta tavoitteet ylitettiin ja toteumat olivat koko maan korkeimpia. Myös palvelumielikuva ja asiakastyytyväisyyteen perustuva laatutaso olivat hyvällä tasolla. Hämeen TE-keskus Aluetalouden, elinkeinojen ja työllisyyden kehitys TE-keskuksen alueella on ollut suhteellisen positiivista. Talouskasvun odotetaan säilyvän vakaana, työllisyyden paranevan ja yritysten investointihalukkuuden säilyvän hyvänä. Avoimien työpaikkojen määrä kasvanee edelleen, mutta merkittävää työvoimapulaa ei kuitenkaan odoteta. Yleiskuva alueen kehityksestä on sekä lyhyellä että hieman pitemmälläkin aikavälillä varsin positiivinen. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrä on laskussa ja TE-keskus on päässyt tavoitteeseen. Rekrytointiongelmat on saatu pienennettyä alle tavoitteen. Aloittaneiden yritysten määrä on lisääntynyt voimakkaasti ja tavoite on toteutunut. Yhteistyö projekteissa on lähes tavoitteessa. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on toteutunut. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on kasvanut lähes kaksinkertaiseksi edellisvuodesta ja tavoite on toteutunut. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on saavutettu hyvin. VTV:llä ei huomautettavaa laillisuuteen. Selkeä ja tasapainoinen toimintakertomus, hyvät ja helppolukuiset analyysit. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus jäi 96 %:iin (alijäämä euroa). TEkeskus on kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin kustannusten karsimiseksi. Henkilöstön työtyytyväisindeksin taso erinomainen (3,5), vaikka tavoitteesta 3,6 jäätiinkin. Laatumitttarit olivat hyvällä tasolla lukuun ottamatta palvelumielikuvaa, jossa toteuma oli 6,9 ja myös tavoitteesta jäätiin.

10 Dnro 10 (62) Kaakkois-Suomen TE-keskus Kaakkois-Suomelle on koko maata tyypillisempää melko voimakkaat tuotannon heilahtelut. Tyypillistä on myös se, että toimialoilla on sekä kasvavia että taantuvia yrityksiä. Tyypillinen piirre on edelleen pien- ja keskisuuren tuotantotoiminnan kiinteä yhteys ja samalla riippuvuus alueen suurtuotannosta. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrä on laskussa ja TE-keskus on päässyt lähes tavoitteeseen. Rekrytointiongelmia on ilmennyt vähän enemmän kuin oli tavoitteena. Aloittaneiden yritysten määrä on lisääntynyt voimakkaasti ja tavoite on toteutunut. Yhteistyö projekteissa on jonkin verran alle tavoitteen. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on tavoitteessa. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on toteutunut. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on lähes saavutettu. VTV toteaa tilintarkastuskertomuksessaan, että TE-keskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ESR-valtuuksien menettelyissä todettujen puutteiden johdosta. Suoritteet on esitetty kattavasti. Asiakastyytyväisyyteen perustuvan laatutason (toteuma 7,8) ja palvelumielikuvan (toteuma 6,7) osalta jäätiin tavoitteista reilusti ja kummassakin arvot myös laskivat edellisestä vuodesta. Näiden parantamiseen tulee kiinnittää huomiota. Kainuun TE-keskus Kainuun työmarkkinat ovat nyt voimakkaiden muutosten kourissa. Väestön ikärakennemuutoksesta johtuen työmarkkinoille tulee uutta nuorta työvoimaa selvästi vähemmän kuin työmarkkinoilta poistuu eläkkeille vetäytyviä. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrä on laskussa ja TE-keskus on päässyt tavoitteeseen. Rekrytointiongelmia on ilmennyt enemmän kuin oli tavoitteena. Aloittaneiden yritysten määrä on toteutunut. Yhteistyö projekteissa on toteutunut. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on tavoitteessa. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on toteutunut. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on lähes saavutettu. VTV:llä ei huomautettavaa laillisuuteen. Suoritteet esitetty kattavasti. TE-keskuksen tunnettuus (80 %) oli parhain koko maassa. Palvelumielikuva (toteuma 7,2) on laskenut kolmen viime vuoden ajan ja siinä jäätiin myös tavoitteesta. Tavoitteesta jäätiin myös palveluista tiedottamisen riittävyydessä (toteuma 3,4), mutta parannusta tapahtui kuitenkin hieman vuoteen 2004 verrattuna. Tiivis ja ytimekäs toimintakertomus, jossa kuitenkin esitetty kaikki tarpeellinen tieto.

11 Dnro 11 (62) Keski-Suomen TE-keskus Teollisuuden piristyminen vuonna 2005 on luonut positiivisia odotuksia etenkin metalliteollisuuden kehityksen suhteen. Työllisyys laskee teollisuudessa, mutta palvelualojen arvioidaan korvaavan teollisuudesta menetettyjä työpaikkoja. Liike-elämän palvelualalla työllisyys jatkanee edelleen kasvua. Keski-Suomen elinkeinojen ja työllisyyden kehitykseen vaikuttaa merkittävästi globaali kehitys ja suhdanteet. Elinkeinojen kehitykseen tulee vaikuttamaan etenkin Jyväskylän seutukunnan ulkopuolella väestön ikääntyminen. Tämä vaikuttaa mm. yritysten mahdollisuuksiin saada uutta työvoimaa. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrässä on päästy tavoitteeseen. Rekrytointiongelmia on ilmennyt enemmän kuin oli tavoitteena. Aloittaneiden yritysten määrä on toteutunut. Yhteistyö projekteissa on jäänyt jonkin verran alle tavoitteesta. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on lähes tavoitteessa. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on jäänyt alle tavoitteen. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on lähes saavutettu. VTV:llä ei huomautettavaa laillisuuteen. Tilinpäätöksessä ei ole esitetty työvoimatoimistojen suoritetietoja. Asiakastyytyväisyyteen perustuva laatutasossa (toteuma 7,8) jäätiin 0,6 yksikköä tavoitteesta ja laatutaso myös laski edelliseen vuoteen verrattuna. Laatutason parantamiseen tulee kiinnittää huomiota. Lapin TE-keskus Lapin pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat heikommat kuin koko maan pk-yrityksillä keskimäärin. Parhaat suhdannenäkymät ovat teollisuudessa. Matkailuinvestointien kysyntä on lisääntynyt. Puu- ja metalliteollisuuden investointien kysyntä on pysynyt aikaisemmalla tasolla. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrässä on vähän laskussa ja on päästy tavoitteeseen. Rekrytointiongelmia on saatu pienennettyä alle tavoitteen. Aloittaneiden yritysten määrä on toteutunut. Yhteistyö projekteissa on lähes tavoitteessa. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on jonkin verran alle tavoitteen. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on jäänyt alle tavoitteen. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on lähes saavutettu. VTV toteaa tilintarkastuskertomuksessaan, että säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta Kepa- ja Tepa-järjestelmiin liittyvien ESR-valtuuksien hallinnointia, joka ei valtuuksien käyttöajan varmentamisen osalta vastaa talousarviolain 10 :n säännöksiä sekä vuodelle 2006 kuuluvien menojen ( euroa) kirjaamista talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a :n vastaisesti vuodelle 2005 talousarviotilillä (Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin, arviomääräraha). Menettelyllä on talousarviolain 7 :n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. TE-keskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle mennessä,

12 Dnro 12 (62) mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ESR-valtuuksien menettelyissä todettujen puutteiden johdosta. Toiminnan vaikuttavuuden kuvaus on erittäin laaja ja sisältää liian yksityiskohtaista tietoa toimintakertomukseen sisällytettävien olennaisten tietojen kannalta. TE-keskuksen tulee supistaa esittävien tietojen sisältöä vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Suoritteet on esitetty kattavasti ja myös analysoitu muutokset. Asiakastyytyväisyyteen perustuvassa laatutasossa jäätiin tavoitteesta 0,5 yksikköä ja toteuma 7,8 laski myös edellisestä vuodesta. Toteuma laski myös koko maan keskiarvon 8,1 alapuolelle. Myös palvelumielikuvassa, palvelujen hyödyllisyydessä ja palveluista tiedottamisen riittävyydestä TE-keskus jäi asetetuista tavoitteista. Näiden parantamiseen tulee TE-keskuksen kiinnittää huomiota. Työtyytyväisyydessä tavoite ylittyi olleen koko maan keskiarvoa. TE-keskuksen toimintamenomäärärahojen taso alenee edelleen tulevina vuosina. TEkeskuksen toimintamenomäärärahojen käyttö laski edellisestä vuodesta, mutta sopeuttamista tarvitaan edelleen henkilöstökuluja vähentämällä. Pirkanmaan TE-keskus Pirkanmaan koko talouden kasvu on ollut suotuisa vuoden 2005 alkupuolelta lähtien, ja päätoimialojen yritysten liikevaihto on kasvanut tasaisesti. Erityisesti rakennusalan kehitys on ollut hyvä. Kaikki päätoimialat ovat kasvattaneet liikevaihtoaan vuoden 2004 jälkeen. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrässä on päästy tavoitteeseen. Rekrytointiongelmia on saatu pienennettyä ja tavoite on saavutettu reilusti. Aloittaneiden yritysten määrä on toteutunut. Yhteistyö projekteissa on lähes tavoitteessa. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on jäänyt alle tavoitteen. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on lähes saavutettu. VTV:llä ei huomautettavaa laillisuuteen. Asiakastyytyväisyyteen perustuva laatutaso ja palvelumielikuva ovat laskeneet jo kolmena peräkkäisenä vuotena. Toteumat ovat edelleen koko maan keskiarvojen tasolla, mutta alenevan trendin korjaamiseen tulee kiinnittää huomiota. Pohjanmaan TE-keskus Pohjanmaan TE-keskuksen alueella kehitys on ollut positiivista. Kummatkin alueen maakunnat, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ovat hyvän kehityksen vaiheessa. Työttömyys on Pohjanmaan maakunnassa maan alhaisimpia. Yritysten tilauskanta on hyvä, jopa erinomainen. Henkilöstöä rekrytoidaan jatkuvasti. Myös Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen yritykset investoivat ja kehittävät toimintaansa, varsinkin veneklusteri on myötätuulessa. Suurimpana huolena on osaavan työvoiman saatavuus. Alueen yrityksillä on nyt todellinen halu kehittää yrityksiä monipuolisesti hyödyntäen myös innovaatiopalveluja. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrässä on päästy tavoitteeseen. Rekrytointiongelmat ovat kasvaneet, mutta tavoitteeseen on päästy.

13 Dnro 13 (62) Aloittaneiden yritysten määrä on toteutunut. Yhteistyö projekteissa on tavoitteessa. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on tavoitteessa. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on saavutettu hyvin. - VTV:llä ei huomautettavaa laillisuuteen. Tulosanalyysiin ja johtopäätöksiin tulisi kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomioita. Analyysi oli melko suppea. Pohjois-Karjalan TE-keskus Kovin suurta muutosta alueen aiempaan talouskehitykseen nähden ei ole tapahtunut. Rakentamisen osalta kehitys on kuitenkin ollut huomattavan positiivinen, mutta kehitys tältä osin perustuu lähinnä vain Joensuun kaupungissa käynnissä olevaan voimakkaaseen rakennusbuumiin, kun taas muualla maakunnassa on tältä osin varsin hiljaista. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrässä on päästy tavoitteeseen. Rekrytointiongelmat ovat jonkin verran suuremmat kuin tavoite. Aloittaneiden yritysten määrä on kasvussa ja tavoite on toteutunut. Yhteistyö projekteissa on jonkin verran alle tavoitteen. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on kaksinkertainen tavoitteeseen nähden. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on tavoitteessa. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on lähes saavutettu. VTV:llä ei huomautettavaa laillisuuteen. Kaikilla laatumittareilla mitattuna TE-keskuksista parhaimmat arvosanat siitäkin huolimatta, että muutama tulostavoite jäi hieman alle tavoitteen. ASKOn käyttöönotto vuonna 2005 oli erittäin hidasta. Käyttöönotto on parantunut vuoden 2006 alkupuolella. Henkilöstön työtyytyväisindeksin taso erinomainen (3,5), jossa myös tavoite ylittyi 0,2 yksiköllä. TE-keskuksen toimintamenomäärärahojen taso laskee edelleen tulevina vuosina. TE-keskus on sopeuttanut mallikkaasti toimintaansa alenevan kehyksen puitteisiin. Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Pohjois-Pohjanmaan väestö kasvoi vuonna 2005 yli henkilöllä, kolmanneksi eniten Suomen maakunnista. Siirtolaisuuden kasvun vaikutuksesta muuttotase oli positiivinen ja kasvava syntyvyys vahvisti kasvua. Kasvu painottui Oulun seudulle. Työllisyysaste kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla maan keskiarvoa nopeammin. Kehitys johtui työllisyyden kasvusta, sillä työttömyys ei juuri laskenut. Pohjois-Pohjanmaalla jatkui edelleen vuonna 2005 julkisten palveluiden työllisyyden kasvu ja teollisuuden työllisyyden lasku, mutta muutos oli paria aiempaa vuotta hitaampaa. Lisäksi myös liike-elämän palveluissa tapahtui selvää kasvua. Kehitys on ollut vakaata ja pääosin positiivista. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrässä on päästy lähes tavoitteeseen.

14 Dnro 14 (62) Rekrytointiongelmien poistamisessa on päästy tavoitteeseen. Aloittaneiden yritysten määrä on reilusti kasvussa ja tavoite on toteutunut. Yhteistyö projekteissa on jonkin verran alle tavoitteen. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on jonkin verran alle tavoitteen. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on tavoitteessa. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on lähes saavutettu. VTV toteaa tilintarkastuskertomuksessaan, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta yritysosaston kehittämispalveluihin liittyvien valtuuksien hallinnointia, joka ei valtuuksien käyttöajan varmentamisen osalta vastaa talousarviolain 10 :n säännöksiä. Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kehittämispalveluiden hallinnointijärjestelmän (Kepa-järjestelmä) ESR-valtuuksien menettelyissä todettujen puutteiden osalta. TE-keskus jäi palvelukyvyssä ja laadussa lähes kaikissa mittareissa tavoitteesta. Toteumat ovat myös tasoltaan TE-keskusten keskiarvoa ja hieman sen alapuolella. Näiden parantamiseen tulee kiinnittää huomiota. Henkisten voimavarojen hallinta esitetty tiiviisti, mutta kuitenkin riittävässä laajuudessa. Pohjois-Savon TE-keskus Teollisuuden tuotanto lisääntyi hieman ja sen odotetaan säilyvän nykyisellään. Palvelujen suhdannetilanne ja odotukset ovat kuitenkin Itä-Suomessa heikommat kuin maassa keskimäärin. Alueen tilanne riippuu kuitenkin myös koko maan talouskehityksestä. Muutaman vuoden aikavälillä tulee ongelmaksi työvoiman riittävyys, varsinkin pienissä Pohjois-Savon kunnissa, joissa nuorten määrä on käynyt hyvin pieneksi. Yleiskuva on Pohjois- Savossa elinkeinoelämässä on positiivinen Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrä on laskussa ja on päästy tavoitteeseen. Rekrytointiongelmat ovat laskussa ja on päästy tavoitteeseen. Aloittaneiden yritysten määrä on kasvussa ja tavoite on toteutunut. Yhteistyö projekteissa on tavoitteessa. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on jonkin verran alle tavoitteen. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on tavoitteessa. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on lähes saavutettu. VTV:llä ei huomautettavaa laillisuuteen. TE-keskuksen palvelukyvyn ja laadun kehityksen sanallinen analyysi puuttuu. Tavoitteet ylittyivät reilusti palveluiden hyödyllisyydessä asiakkaille, palvelujen tiedottamisessa ja palvelumielikuvassa. Toteuma-arvot ovat korkeita myös valtakunnallisesti. Satakunnan TE-keskus Työllisyyden ja talouden kehitys Satakunnassa vuonna 2005 oli ennustettua parempi. Sekä työttömien määrä että työttömyysaste alenivat. Työllisten määrä on kääntynyt hienoiseen nousuun ja positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Satakunnan talousnäkymiä pidetään pääosin positiivisina. Suurimpia haasteita ovat työvoiman saatavuusongelmat: miten pystytään

15 Dnro 15 (62) turvaamaan työvoiman saanti lähinnä meriteollisuuden ja Olkiluodon tarpeisiin. Toisena vaikeana haasteena on rakenteellisen työttömyyden purkaminen. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrässä on päästy tavoitteeseen. Rekrytointiongelmat on kasvamassa ja on jääty jonkin verran tavoitteesta. Aloittaneiden yritysten määrä on kasvussa ja tavoite on toteutunut. Yhteistyö projekteissa on tavoitteessa. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on laskenut ja jonkin verran alle tavoitteen. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on tavoitteessa. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on lähes saavutettu. VTV:llä ei huomautettavaa laillisuuteen. Suoritteet on esitetty kattavasti. Lyhyt ja ytimekäs tilinpäätös. Tosin tulosanalyysiä ja johtopäätöksiä olisi voitu esitellä laajemminkin. Uudenmaan TE-keskus Alueen talous on hyvässä vireessä ja suhdanneodotukset positiivisia. Yritykset itse odottavat liikevaihdon, henkilöstön määrän ja kannattavuuden paranevan. Liike-elämän palvelut on selvästi merkittävin kasvuala Uudellamaalla kaikilla mittareilla mitattuna. Myös muut palvelualat ja rakentaminen jatkavat kasvuaan. Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan lähitulevaisuudessa runsaasti työvoimaa. Työvoimapula ja osaamisvajeet paitsi korkeaa erityisosaamista vaativilla aloilla myös käden taitoja vaativilla aloilla yleistyvät. Työvoiman saatavuuteen on panostettava ja erityisesti ulkomaista työvoimaa tullaan tarvitsemaan lähitulevaisuudessa nykyistä enemmän. Myös kustannusten nousu saattaa hidastaa kasvua. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrässä on päästy lähes tavoitteeseen. Rekrytointiongelmien poistamisessa on päästy asetettuun tavoitteeseen. Aloittaneiden yritysten määrä on voimakkaassa kasvussa ja tavoite on toteutunut. Yhteistyö projekteissa kuvaa Tekes hankkeita, joiden hallinnointi tapahtuu Uudellamaalla Tekesistä. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on kasvussa. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on kasvussa, mutta jonkin verran alle tavoitteen. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on lähes saavutettu. VTV toteaa tilintarkastuskertomuksessaan, että säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta ESR-valtuuksien hallinnointia, joka ei vastaa valtuuksien käyttöajan varmentamisen osalta talousarviolain 10 :n säännöksiä, sekä vuodelle 2006 kuuluvien menojen ( euroa) kirjaamista talousarvion ja talousarvioasetuksen 5 a :n vastaisesti vuodelle 2005 momentilla (Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin, arviomääräraha). Menettelyllä on talousarviolain 7 :n vastaisesti pidennetty määrärahan käyttöaikaa. TE-keskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ESRvaltuuksien hallinnointijäjestelmien (Tepa ja Kepa) valtuusmenettelyissä todettujen puutteiden osalta.

16 Dnro 16 (62) Sisäisessä valvonnassa on merkittäviä puutteita, joihin myös VTV on tilintarkastuksissa puuttunut. TE-keskuksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi. Kirjallinen selvitys toimenpiteistä on myös toimitettava kauppa- ja teollisuusministeriön elinkeinoosastolle. TE-keskuksella on merkittävä määrä maksullista toimintaa. Jo tästäkin syystä TE-keskuksen tulisi siirtyä kokoaikaiseen työajan seurantaan työvoimatoimistojen osalta. Suoritteet on esitetty kattavasti. Palveluiden hyödyllisyydessä asiakkaille tavoite 4,4 ylitettiin. Palveluissa tiedottamisen riittävyydessä jäätiin hieman tavoitteesta, mutta toteuma 3,3 parani kuitenkin edellisestä vuodesta. Asiakastyytyväisyyteen perustuvassa laatutasossa ja palvelumielikuvassa jäätiin hieman tavoitteesta ja toteumat laskivat jonkin verran edellisestä vuodesta. Työtyytyväisyysindeksi pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2004, 3,0. Arvosana on koko maan huonoin ja TE-keskus jäi myös asetetusta tavoitteesta 3,1. Tulosanalyysi puuttuu tilinpäätöksestä. Varsinais-Suomen TE-keskus Varsinais-Suomen talouden kehitys on selkeän myönteistä. Vuonna 2005 käynnistyi voimakas työllisyyden paraneminen ja työttömyyden aleneminen. Vaikuttavuus: Vaikeasti työllistettävien määrässä on päästy tavoitteeseen. Rekrytointiongelmat ovat kasvussa ja on jääty vähän alle tavoitteen. Aloittaneiden yritysten määrä on vähän alle tavoitteen,. Yhteistyö projekteissa on tavoitteessa. Maatilakytkennäisten yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä on tavoitteessa. Investointihankkeita toteuttavien tilojen osuus kaikista tiloista on kasvussa ja tavoite on toteutunut. Kokonaisuudessaan vaikuttavuustavoitteet on lähes saavutettu. VTV:llä ei huomautettavaa laillisuuteen. Suoritteet esitetty kattavasti. Palvelumielikuva on koko maan huonoin (toteuma 6,7) ja tavoitteesta jäätiin 0,7 yksikköä. Palvelumielikuva on myös laskenut roimasti viimeisten vuosien aikana. TE-keskuksen tulee kiinnittää huomiota palvelumielikuvan parantamiseen. Palveluista tiedottamisen riittävyydessä tavoite 3,2 saavutettiin, mutta toteuma on silti koko maan alin. Tähän TE-keskus aikookin panostaa vuonna Työtyytyväisyysindeksissä jäätiin tavoitteesta 0,2 yksikköä. Toteuma 3,1 on koko maan alimpia.

17 Dnro 17 (62) KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN ARVIO GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN (GTK) TOIMINNASTA VUONNA Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus GTK on edistänyt toiminnallaan hyvin tulossopimuksessa asetettuja vaikuttavuustavoitteita ml. hallituksen elinkeino-, ympäristö- ja energiapoliittiset tavoitteet. GTK:n johto ansaitsee erityisen tunnustuksen aloitteellisesta ja rakentavasta toiminnastaan hallituksen alueellistamispolitiikan ja tuottavuusohjelman toimeenpanossa. Ministeriön päätös GTK:n Länsi-Suomen alueyksikön perustamisesta on toimeenpantu suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Tuottavuusohjelmaan liittyvä GTK:n esitys kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä tukee hyvin hallituksen pyrkimystä markkinaehtoistaa ei-julkisoikeudellisten palvelujen tuottamista. Yhtiöittämisen toteuttaminen vuoden 2008 alusta on sisällytetty valtion määrärahakehyksiä koskevaan hallituksen päätökseen. Toimintavuoden aikana uudistetun strategian mukaan GTK:ta kehitetään Euroopan huippuosaajaksi geologisten luonnonvarojen, niiden tilinpidon ja kestävän käytön tutkimuksessa ja tutkimuskeskuksen roolia kansallisena geotietokeskuksena vahvistetaan. Ministeriö pitää tarkistettua strategiaa perusteltuna. Se antaa hyvän lähtökohdan toiminnan uudelleen suuntaamiselle ja kehittämiselle. Strategian toimeenpano on kuitenkin hyvin haasteellinen ja pitkäjänteistä työtä vaativa tehtävä, jossa onnistuminen edellyttää aktiivista verkottumista ja hyvää yhteistyötä geoalan muiden tiedontuottajien kanssa. Haasteellisuutta lisäävät tuottavuusvaatimukset, jotka pakottavat GTK:n muun valtionhallinnon mukana tehostamaan toimintaansa ja suoriutumaan tehtävistään nykyistä pienemmillä voimaravoilla. GTK:n pitkäjänteisen raaka-ainevarojen tutkimus- ja arviointitoiminnan vaikuttavuuden osoituksena monet Suomessa käynnissä olevista lukuisista kaivoshankkeista ovat sellaisia, jotka ovat lähteneet liikkeelle GTK:n aikoinaan löytämistä ja raportoimista esiintymistä. Toimintavuonna GTK raportoi ministeriölle neljä taloudellisesti merkittävää malminetsintäkohdetta, mikä on pitkän aikavälin tavoitteen (3-6 kohdetta vuodessa) mukaista. Maksullisen toiminnan tuotot 9,7 milj. euroa olivat tavoitetasolla (8-9 milj. euroa), mutta ylijäämä maksullisen toiminnan tuotoista (4 %) jäi jonkin verran tavoitetta (7 %) alemmaksi. Toiminnallinen tuloksellisuus GTK on pääosin saavuttanut sekä yleiset tuloksellisuustavoitteensa että suoritetason tavoitteet. Monet tavoitteet on selvästi ylitetty, ja toisaalta joitakin on jäänyt saavuttamatta. Toiminnan tuloksellisuuden kannalta poikkeamat eivät kuitenkaan ole sitä luokkaa, että ne olisivat tuloksellisuuden tarkastelussa merkityksellisiä. Geologisessa kartoituksessa on edetty tavoitteen mukaisesti. Merigeologisessa kartoituksessa ylitettiin tavoite selvästi. Lentotoimintakartoitus etenee suunnitelmien mukaisesti ja saataneen suoritettua loppuun vuonna 2008 tuottavuustavoitteiden mukaisesti.

18 Dnro 18 (62) Julkaisujen määrä tutkimus-, etsintä- ja kartoitustyön tuloksista ylitti reippaasti tavoitteen (kansainvälisesti referoidut tieteelliset julkaisut 161, muut julkaisut 290). GTK on myös päässyt mukaan tavoitetta useampiin EU:n tutkimuksen 6. puiteohjelman ympäristötutkimushankkeisiin. Pääsy kansainvälisiin hankkeisiin kuvaa GTK:n osaamista ja arvostusta kansainvälisessä yhteisössä. Kiviainesrekisterin tietojen täydennystä tilinpidon edellyttämälle tasolle on jatkettu suunnitelmien mukaisesti. Myös pohjavesialueiden kartoitus ja mallinnus on edennyt tavoitteen mukaisesti. Organisaation ja toiminnan kehittämisessä GTK:n roolia suhteessa yliopistoihin on selkeyttänyt geotieteiden kansainvälinen arviointi. GTK:n yliopistoille suuntaama proaktiivinen esittelykierros poisti virheellisiä käsityksiä GTK:n toiminnasta yliopistojen kilpailijana. Arviointiraportti ja esittelykierros ovat osoittaneet GTK:n monipuolisen roolin tieteellisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä yhteistyön laajuuden. Tiedonhallinnan hankkeissa ei ole päästy tavoitteeseen, kun geotietoytimen käyttötestauksesta ja jatkokehittämisestä toteutui noin 70 % ja verkkopalvelutavoitteesta toteutui noin 80 %. Ministeriö toteaa, että tietojärjestelmien toimivuus on ensisijainen tavoite, johon pääseminen vie usein suurissa tietotekniikkahankkeissa arvioitua enemmän aikaa. Tulosalueittaiset kustannukset eivät toteutuneet täysin tavoitteiden mukaisesti. Tavoiteasettelu on kuitenkin suuntaa antava ja lopulliseen jakaumaan vaikuttaa ulkoinen kysyntä ja menestyminen kilpailutilanteissa. Henkilöstön keski-ikä on tyypillisesti valtiolla korkea. GTK:lla on henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta kyetty huolehtimaan hyvin. 2 Raportoinnin asianmukaisuus ja kehittämistarpeet GTK:n tuloksellisuuden raportointi on kokonaisuutena riittävä. Taulukkoina esitetyt tiedot antavat helposti kokonaiskuvan tulostavoitteiden kehityksestä. Tilinpäätöskertomuksesta puuttui analyysi tulosopimuksessa määritellyistä Suomessa tehtävään maankamaran raaka-ainetutkimukseen liittyvistä seurantaindikaattoreista, jotka antaisivat kuvan kaivannaissektorin yleisestä kehityksestä ja joiden perusteella olisi mahdollista välillisesti arvioida GTK:n toiminnan vaikuttavuutta. GTK:n tulee sisällyttää nämä tiedot tuleviin tilinpäätöskertomuksiin. GTK:lla on lähivuosina päättymässä merkittäviä ohjelmia. Toiminnan lähivuosien seurannan kannalta olisi hyvä, jos keskeisten käynnissä olevien ohjelmien kestosta ja uusien ohjelmien aloitusajankohdista olisi käytettävissä graafinen esitys ja siihen liittyen tietoja ohjelmien volyymista ja resurssitarpeista. Tällaista esitystapaa toivotaan kehitettäväksi tuleviin raportointeihin. 3 Toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi Ministeriön näkemyksen mukaan GTK on toiminut sille asetettujen odotusten mukaisesti. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuskertomuksessa on todettu GTK:n

19 Dnro 19 (62) noudattaneen talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä. VTV:llä oli huomautettavaa palkkakortin ja palkkalistan sisältöön liittyvistä puutteista, joiden korjaamiseksi ministeriö edellyttää GTK:n ryhtyvän toimenpisteisiin.

20 Dnro 20 (62) KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN ARVIO VALTION TEKNILLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN (VTT) TOIMINNASTA VUONNA Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus VTT:n toimintaa on onnistuttu suuntaamaan ja kehittämään ministeriön strategian ja siitä johdettujen teknologia- ja innovaatiopolitiikan linjausten mukaisesti. Strategisen tutkimuksen alueella on myönteistä, että VTT on laajentanut tutkimusohjelmansa myös palveluliiketoiminnan kehittämiseen, joka on yksi uusista painoaloista, joihin tutkimuksen lisärahoitusta tulisi kohdistaa. Strategiseen tutkimukseen käytettiin 11 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tehdyn asiakastutkimuksen mukaan VTT tunnetaan ennen kaikkea kansainvälisesti korkeatasoisesta osaamisesta sekä puolueettomuudesta ja luotettavuudesta. VTT:n tutkijat saavuttivat 2005 monia sellaisia kansainvälisesti merkittäviä tuloksia, joiden perusteella VTT:n asiakkaat pystyivät tuomaan markkinoille uutuustuotteita ja parantamaan kilpailukykyään uusilla, innovatiivisilla markkinoilla. Uudistetulla strategialla ja vuoden 2006 alussa toteutetulla organisaatiouudistuksella VTT pyrkii edelleen vahvistamaan toimintansa vaikuttavuutta. Uudistusten tavoitteena on lisätä toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja markkinaohjautuvuutta sekä VTT:n kykyä tukea asiakkaidensa innovaatioprosesseja. Valtioneuvoston huhtikuussa 2005 tekemän tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan kehittämistä koskevan periaatepäätöksen ja Lissabonin strategian kansallisen toimenpideohjelman mukaan VTT:n roolia innovaatiopolitiikan toteuttajana vahvistetaan mm. lisäämällä budjettirahoituksen osuutta sen kokonaismenoista. Tämän mukaisesti ministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille on VTT:n budjettirahoitus nostettu selkeästi kasvu-uralle. Toiminnallinen tuloksellisuus VTT:n liikevaihto on kasvanut 3 %:lla vuonna 2005, mutta kasvu on perustunut siihen, että budjettirahoituksen käyttö on kasvanut 16 %. Tavoitteeksi asetettu 2 %:n kasvu ulkopuolisissa tuloissa ei ole toteutunut, vaan ne ovat supistuneet 3 % edellisvuodesta. Tulot kotimaiselta yksityiseltä sektorilta sekä tulot Tekesiltä, samoin kuin tulot ulkomailta ovat säilyneet ennallaan. Tulot muulta kotimaiselta julkiselta sektorilta sen sijaan ovat vähentyneet 17,5 %. Kansainvälisten tutkimushankkeiden määrä väheni, mutta hankkeiden koko on kasvanut, minkä voidaan olettaa merkitsevän VTT:n toiminnan vaikuttavuuden lisääntymistä. Puutteena ministeriö pitää kuitenkin VTT:n tutkijoiden osaamisen kehittymistä ajatellen ulkomailla työskentelevien tutkijoiden edelleen vähäistä osuutta koko henkilöstöstä. Kannusteiden kehittäminen tutkijoiden siirtymiseksi työskentelemään määräaikaisesti huipputason ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa on haaste VTT johdolle. Sen sijaan VTT:n houkuttelevuus tutkimusympäristönä on lisääntynyt, mikä näkyy ulkomaisten tutkijoiden määrän kasvuna, mm. Visiting Professor -huippuosaajia työskenteli VTT:llä edellisvuotta enemmän.

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/03 23.5.2003 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 Opetusministeriö Turun yliopisto TURUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Turun

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Jaakko Pesola Yksikön päällikkö Uudenmaan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/uusimaa Metropolialueen sosiaalisen eheyden koordinaatioryhmän kokous 22.10.2010

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan

Lisätiedot

Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa

Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa Tulosohjausverkoston tapaaminen Merja Snygg Valtiokonttori Esityksen aiheet Yhteinen arviointiasteikko valtion toiminnan tulosten arviointiin Arviointiasteikot

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 12.11.2014 Tilastot: Satakunnan ELY-keskus, Merja Mannelin 13.11.2014 140 HAASTEELLINEN tilanne: Suomen

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012

Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä. Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työpolitiikan rooli alueiden kehittämisessä Työministeri Lauri Ihalainen Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012 Työ & työllisyys lukuja (lokakuu 2012) Työlliset (Tilastokeskus TK): 2 467

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 16.11.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002...

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002... Keskeiset tulokset 1. Yksityisten palveluyritysten työllisyys pysyy ennallaan vuonna 2002. Vuoden 2002 aikana Palvelutyönantajien jäsenyritysten ennakoidaan lisäävän työvoiman määrää 2 190 henkilöllä.

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät

Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa nyt selvästi paremmat

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi Keski-Suomen Aikajana 3/2015 Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni. Maakunnan veturi(t) on saatu liikkeelle. Työllisyystilanne edelleen heikko. Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Katsaus alkuvuoden 2011 toimintaan Netra-raportoinnin mukaisesti

Katsaus alkuvuoden 2011 toimintaan Netra-raportoinnin mukaisesti E/334/221/2011 26.9.2011 Netra-raportoinnin mukaisesti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 JOHDANTO Katsaus perustuu ministeriön ja GTK:n välille laaditun vuoden 2011 tulossopimuksen (12.11.2010, TEM/2558/00.03.01.02/2010)

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 Opetusministeriö Helsingin yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteet Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteiden sisältö 19 maakuntaa, 15 ELY-keskusaluetta ja koko maa Maakuntatasolla noin 1500 muuttujaa Ennusteaikajänne 5 vuotta: vuoden 2011 ennusteet

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä

Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä Tilinpäätöskannanotto 9 12.6.2013 LVM/606/01/2013 Liikenteen turvallisuusvirasto Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö antaa

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010 Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu 2010 Rakennusteollisuus RT:n talonrakennustoimialan jäsenistön piirissä marraskuussa 2010 selvitys

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät 12.3.2008 1 Esityksen logiikka Suomen Yrittäjien toiminnan tavoite: Paremmat

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot