koulutukseen ja työelämään Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "koulutukseen ja työelämään Suomessa"

Transkriptio

1 Ohjaus UUSI PAINOS 2002 koulutukseen ja työelämään Suomessa

2 Suomi lyhyesti Valtiomuoto tasavalta, jonka presidentti on Tarja Halonen Pääkaupunki Helsinki, asukasta (2000) Valuutta markka vuonna 2001, euro alkaen Naapurivaltiot Norja, Ruotsi ja Venäjä Pinta-ala km 2 Väkiluku 5,2 miljoonaa, joista ulkomaalaisia (2000) Väestöntiheys 17 asukasta/km 2 Viralliset kielet suomi (93 %) ja ruotsi (6 %) Uskontokunnat 85 % luterilaisia, 1 % ortodokseja, 13 % uskontokuntiin kuulumattomia Työvoima 2,56 miljoonaa (51 % miehiä ja 49 % naisia), josta työttömiä (11,6 % kokonaistyövoimasta) (2000) Työlliset toimialoittain palvelut 67 %, jalostus 27 %, alkutuotanto 6 % Vienti teollisuusaloittain puu- ja paperiteollisuus 29 %, elektroniikkateollisuus 28 %, muu metalliteollisuus 25 %, kemianteollisuus 10 %, muut toimialat 8 % (1999) Tärkeimmät kauppakumppanit Saksa, Ruotsi, Britannia, USA ja Venäjä BKT/capita (1999) euroa EU-jäsen vuodesta

3 Sisältö Suomi lyhyesti s. 2 Johdanto s. 4 Suomen koulutusjärjestelmä s. 6 Suomen työhallinto s. 11 Ohjauksen päämäärät ja periaatteet s. 12 Oppilaitosten ohjauspalvelut s. 13 Työvoimatoimistojen ohjauspalvelut s. 18 Ohjausalan yhteistyö s. 22 Ohjauksen ajankohtaiset haasteet ja yhteistyöhankkeet s. 24 Ohjausyhteistyöosapuolet Suomessa (kaavio) s. 26 Tämä esite on saatavilla myös osoitteesta Valitse Countries > Finland > Professions > Publication. 3

4 Johdanto TTässä esitteessä kuvataan suomalaisen yhteiskunnan jäsenilleen tarjoamia koulutukseen, ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyviä ohjaus- ja neuvontapalveluja. Esite antaa yleiskuvan opetus- ja työhallinnon järjestämän ohjaustoiminnan organisoinnista ja sen tavoitteista, asiakasryhmistä, yhteistyöverkostoista sekä alalla toimivista ohjaustyön ammattilaisista. Lisäksi esitellään suomalainen koulutusjärjestelmä ja opetus- ja työhallinnon alat sekä muita ohjauksen kentässä toimivia organisaatioita. YYksilön elinikäistä oppimista tukevan ohjauksen merkitys korostuu nykyihmisen elämän kaikissa vaiheissa. Opiskelijat, työelämään hakeutuvat ja siellä jo toimivat nuoret ja aikuiset sekä työttömät tarvitsevat koulutukseen, työelämään ja ammattiin ohjausta. Ohjausalan asiantuntijat opetus- ja työhallinnossa tarjoavat asiakkailleen yksilöllistä ohjausta, neuvontaa ja opetusta. Asiakkaiden kasvavaan tiedontarpeeseen vastaavat monet eri tiedon- ja palveluntuottajat pääasiassa julkisella sektorilla. Ne tuottavat ajantasaista tietoa Suomessa ja ulkomailla tarjolla olevista opiskelu-, harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksista, joiden varaan asiakkaat voivat perustaa koulutus- ja ammattisuunnitelmansa. 4

5 Suomen koulutusjärjestelmä Ikä Opiskeluvuodet *) Kunkin oppilaitosmuodon yläpuolella suluissa Korkea-asteen koulutus ilmoitettu luku kertoo Suomessa toimivien oppilaitosten lukumäärän ja oppi- Oppivelvollisuuskoulutus (20) Yliopistot *) 147,000 (430) Lukiokoulutus 113,000 (4,203) Perusopetus 592,000 (29) Ammattikorkeakoulut 82,000 (327) Ammatillinen peruskoulutus 138, a b c Aikuistutkinnot **) Toisen asteen koulutus Perusasteen koulutus laitosmuodon alapuolella oleva luku ilmoittaa niissä opiskelevien opiskelijoiden lukumäärän. Tiedot ovat vuodelta **) Näyttökokeena voi suorittaa kolmentasoisia aikuistutkintoja: a) ammatillinen perustutkinto, b) ammattitutkinto ja c) erikoisammattitutkinto (aikuiskoulutus on toisen asteen koulutusta; kaaviossa käytetty ikäjakauma ei sovellu aikuiskoulutuksen tarkasteluun). Lisäksi oppisopimuskoulutuksella voi suorittaa kaikkia em. tutkintoja. Tällöin on näyttökokeella osoitettava ammattitaito tutkintotodistuksen saadakseen Esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa Esiasteen koulutus 5

6 Suomen koulutusjärjestelmä Suomalaisen koulutuspolitiikan keskeisinä päämäärinä on turvata koko väestön mahdollisimman korkea koulutustaso, edistää kansakunnan henkisen hyvinvoinnin kasvua ja tukea kansalaisten elämänhallintataitojen kehittymistä. Suomessa kaikilla kansalaisilla on oikeus peruskoulutukseen. Kaikille peruskoulun käyneille on varattu määrällisesti riittävästi toisen asteen jatkokoulutuspaikkoja ja myös korkea-asteen koulutuspaikkoja on runsaasti tarjolla (60 65 %:lle ikäluokasta). Opetusta annetaan suomeksi ja ruotsiksi, ja lisäksi Lapissa voidaan opetusta antaa saamen kielellä. Romanikielisten lasten opetuskielenä voi olla myös romanikieli. Esiopetus Lasten esiopetuksesta vastaavat pääasiassa sosiaalitoimen alaisuuteen kuuluvat päiväkodit. Vuoden 2001 alusta kaikilla 6-vuotiailla on oikeus esiopetukseen joko päiväkodeissa tai peruskoulun yhteydessä. Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Peruskoulu 6 Oppivelvollisuus alkaa sen vuoden syksynä, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Koulunkäyntinsä aloittava ikäluokka on noin lasta. Peruskoulu on yhtenäinen yhdeksänvuotinen koulu. Ensisijaisesti ilman peruskoulun jälkeistä jatko-opiskelupaikkaa jääneille oppilaille voidaan antaa myös vapaaehtoista lisäopetusta. Peruskoulun jälkeen suurin osa oppilaista jatkaa toisen asteen koulutuksessa; yli puolet ikäluokasta jatkaa peruskoulun jälkeen lukiossa ja kolmannes ammatillisessa peruskoulutuksessa. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Lukio Lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatkoopintoihin valmentava oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun kasvatustehtävää. Kaikissa lukioissa opiskellaan nykyisin luokattomasti. Luokattomuus tarkoittaa sitä, ettei opiskelijan opintojen eteneminen ole sidottu vuosiluokkiin, vaan tämä voi itse valita suoritettavien kurssien ajankohdan oppilaitoksen kurssitarjonnan ja opiskeluajan puitteissa. Opiskelijalla on mahdollisuus valita kursseja myös muista oppilaitoksista ja sisällyttää ne lukio-opintoihinsa. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan vähintään 75 kurssia, joista jokainen sisältää 38 oppituntia. Oppimäärän (n. 120 opintoviikkoa) suorittamiseen luokattomassa lukiossa kuluu keskimäärin kolme vuotta.

7 Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden kaikkiin lukion jälkeisiin oppilaitoksiin. Lukion jälkeen vajaa puolet ylioppilaista jatkaa opintojaan yliopistoissa, tiede- ja taidekorkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa ja loput siirtyvät muihin jatkoopintoihin ja työelämään. Lukio-opintoihin kuuluu kaikille yhteisiä oppiaineita, joissa on pakollisia (45 49 kurssia) ja syventäviä kursseja. Näiden lisäksi on tarjolla soveltavia kursseja, jotka ovat oppilaalle valinnaisia. Ne sisältävät aineksia eri oppiaineista ja muita koulukohtaisia kursseja. Koulun opetussuunnitelmaan voi kuulua myös toisessa oppilaitoksessa suoritettavia kursseja. Tällöin opiskelija voi valita esim. ammatillisesta oppilaitoksesta omaan opinto-ohjelmaansa sopivia kursseja. Lukiossa opiskellaan äidinkieltä (suomi/ruotsi/saame), vieraita kieliä, matematiikkaa, luonnontieteitä, katsomus-, yhteiskunta- ja taideaineita. Nuorten ammatillinen koulutus Nuorten toisen asteen ammatillisen koulutuksen tavoitteena on jatkaa perusopetuksen kasvatustehtävää ja antaa ammattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä jatkoopintojen harjoittamiseksi tarvittavia valmiuksia. Ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettyä koulutusta on tarjolla käytännöllisesti katsoen kaikilla elinkeinoelämän aloilla. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettu 120 opintoviikon laajuinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijalla on myös oikeus osallistua ylioppilastutkintoon erikseen määritellyin ehdoin. Aikaisempia opintoja voidaan hyväksilukea siirryttäessä oppilaitoksesta toiseen. Ammatillinen koulutus on moduloitua, laaja-alaista ja monipuolista, ja se sisältää runsaasti mahdollisuuksia yksilöllisiin valintoihin. Koulutus pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan kiinteässä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa, jotta koulutus vastaa muuttuvan työelämän ja 7 yhteiskunnan tarpeita. Jokaiseen opetussuunnitelmaan kuuluu vähintään puolen vuoden mittainen työssäoppimisen jakso yrityksissä tai palveluorganisaatioissa. Sen aikana opiskelijat hankkivat osan ammattitaidosta todellisessa työympäristössä. Laajapohjainen ammattisivistys ja jatkuvan uuden oppimisen valmiudet auttavat selviytymään työelämässä ja kehittämään ammattitaitoa työtehtävien muuttuessa. Työelämän ja yhteiskunnan vaatimukset korostavat kielitaidon, matematiikan, luonnontieteiden, yhteiskunnallisten taitojen ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen hallintaa. Yrittäjyys, vastuu ympäristön tilasta ja maapallon elinkelpoisuudesta sekä kansainvälistyminen monissa muodoissaan ovat koulutuksen keskeisiä periaatteita. Ammattiin kouluttamisen ohella koulutuksen tehtävä on tukea nuoren persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kasvua tasapainoiseksi ihmiseksi ja kansalaiseksi. Oppisopimuskoulutus Sekä nuoret että aikuiset voivat hankkia ammattitaidon oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä opiskeltavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutusta järjestetään nuorten ja aikuisten ammatillisena perus- ja lisäkoulutuksena. Työpaikoilla järjestettävä oppisopimuskoulutus johtaa samoihin ammatillisiin tutkintoihin kuin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tarjolla olevat koulutusohjelmat. Kaikkia ammattitutkintolain mukaisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Vuosittain Suomessa opiskelee oppisopimuksella ammattiin lähes opiskelijaa.

8 Ammattikorkeakoulut Vuonna 2001 Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joista 1990-luvun kuluessa muodostui Suomeen korkea-asteen koulutussektori perinteisten yliopistojen (tiede- ja taidekorkeakoulujen) rinnalle. Ammattikorkeakoulut järjestävät koulutusta seuraavilla aloilla: luonnonvara-ala, tekniikka ja liikenne, hallinto ja kauppa, matkailu-, ravitsemus- ja talousala, sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala sekä humanistinen ja opetusala. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusohjelmien laajuus on yleensä joko 140 tai 160 opintoviikkoa, mikä vastaa kolmen ja puolen tai neljän vuoden täysipäiväistä opiskelua. Opintoihin sisältyy pakollinen vähintään 20 opintoviikon laajuinen työharjoittelu. Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat suuntautuvat johonkin työelämän ammatillista asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulut järjestävät perusopetuksen lisäksi sekä tutkintoon johtavaa että täydennyskoulutuksena tarjottavaa aikuiskoulutusta. Lisäksi ne voivat harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa ja työelämää tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Yliopistot (tiede- ja taidekorkeakoulut) Suomen 20 yliopistossa eli tiede- ja taidekorkeakoulussa tehdään tieteellistä tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa perus- ja jatko-opetusta. Yliopistoissa voidaan myös suorittaa tutkintoja aina tohtorin tutkintoon asti. Lähes kaikilla aloilla on käytössä alempi korkeakoulututkinto, joka useimmiten on nimeltään kandidaatin tutkinto, Bachelor-tason tutkinto. Sen laajuus on vähintään 120 opintoviikkoa eli kolme vuotta täysipäiväistä opiskelua. Ylempi tutkinto on useimmilla aloilla nimeltään maisterin tutkinto, jonka vähimmäislaajuus on 160 opintoviikkoa, 8 mikä käytännössä vastaa vähintään viiden vuoden täysipäiväistä opiskelua (kaksi vuotta kandidaatin tutkinnon suorittamisen lisäksi). Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla ei ole alempaa tutkintoa. Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyy pääaineen perus- ja aineopintoja sekä yhden tai useamman sivuaineen opintoja. Ylempää tutkintoa, esim. maisterin ja diplomiinsinöörin tutkintoa varten opiskelijan täytyy lisäksi suorittaa pääaineen syventävät opinnot sekä tehdä maisterin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö. Maisterin tutkinnon jälkeen voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon. Lisäksi yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset tarjoavat yliopistotutkinnon suorittaneille ja ammatissa toimiville sekä lyhyt- että pitkäkestoista koulutusta. Sen tarkoituksena on vastata työelämän nopeaan muutokseen ja uusiin ammatillisiin vaatimuksiin. Avoin yliopisto-opetus on hajautettu järjestelmä, jossa yliopistot järjestävät yhteistyössä eri koulutusorganisaatioiden kanssa opetusta aikuisille riippumatta näiden asuinpaikasta tai aiemmasta koulutustaustasta. Toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen hakeutuminen Toisen asteen koulutukseen, mm. lukioon, ammatillisiin oppilaitoksiin ja kansanopistoihin sekä korkea-asteella ammattikorkeakouluihin, haetaan pääasiallisesti valtakunnallisessa yhteishaussa. Suurin osa opiskelijoista valitaan oppilaitoksiin todistusten ja arvosanojen perusteella, mutta myös työkokemus ja yksilölliset tekijät voidaan ottaa hakumenettelyssä huomioon. Koulutukseen pyrkiville voidaan myös järjestää erilaisia valinta- ja soveltuvuuskokeita. Opiskelijat yliopistoihin (tiede- ja taidekorkeakouluihin) valitaan sekä todistusten että lähes kaikilla koulutusaloilla pakollisen valintakokeen perusteella.

9

10 Aikuiskoulutusjärjestelmä Suomalainen aikuiskoulutusjärjestelmä jakautuu kahteen pääalueeseen, jotka ovat vapaa sivistystyö ja yleissivistävä aikuiskoulutus sekä ammatillinen aikuiskoulutus Vapaa sivistystyö ja yleissivistävä aikuiskoulutus Vapaa sivistystyö on yli sadan vuoden perinteistä syntynyttä vapaatavoitteista opiskelua, jota järjestävät kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Avoin yliopisto on nykyisin suosittu aikuisopiskelun muoto. Kansalaiset voivat lisäksi testauttaa kielitaitonsa näyttökokeessa riippumatta siitä, miten ja missä kielitaito on hankittu. Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillinen aikuiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville tai toimineille aikuisille. Se koostuu omaehtoisesta, työvoimapoliittisesta, henkilöstö- ja oppisopimuskoulutuksesta. Aikuiset voivat opiskella ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutuslinjoilla ja aikuiskoulutuskeskuksissa ammatillisen koulutuksen toisen tai korkea-asteen opintoja. Kaikille opiskelijoille laaditaan koulutuksen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus antaa kansalaisille mahdollisuuden kehittää itseään ammatillisesti työnantajasta riippumatta. Omaehtoinen ammatillinen aikuiskoulutus on suunniteltu pitkän aikavälin koulutustarpeisiin. Opiskelun voi rahoittaa valtion opintotuella luvun lopulla voimaan tulleen koulutusvakuutusuudistuksen mukaan riittävän työkokemuksen omaavilla pitkäaikaistyöttömillä on mahdollisuus opiskella työttömyysturvan avulla. Henkilöstökoulutus on osallistujamäärältään laajin aikuiskoulutuksen muoto, jossa työntekijöitä koulutetaan yritysten tuotannon tarpeiden mukaan. Koulutus on yleensä lyhytkestoista ja sen rahoituksesta vastaavat työnantajat. Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on aikuiskoulutusta, jonka työvoimaviranomainen hankkii asiakkailleen. Koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä, ja se käsittää sekä ammatillista perus- ja jatko- tai täydennyskoulutusta. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös työelämään ja koulutukseen ohjaavaa koulutusta. Koulutus on tarkoitettu pääasiassa työttömille ja työttömyysuhan alaisille aikuisille. Se on opiskelijoille maksutonta. Opiskelijat voivat saada koulutuksen ajalta työttömyysturvaa vastaavaa koulutustukea. Ammattitutkinnot: Aikuisilla on mahdollisuus osoittaa ammattitaitonsa näyttökokeissa riippumatta siitä, millä tavoin ammattitaito on hankittu. Ennakkoehtoja aiemmalle koulutukselle tai työkokemukselle ei aseteta. Tutkinnot jakautuvat kolmeen tasoon: ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan alan perustehtävän hallinta, ammattitutkinnoissa edellytetään alan ammattilaiselta vaadittavaa tietotaitoa ja erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan vaativimpien työtehtävien hallinta. 10

11 Suomen työhallinto Työhallinnon toiminta-ajatuksena on edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja työorganisaatioiden kehittymistä, työllisyyttä sekä maahanmuuttajien kotoutumista. Työhallinnon aluehallinnon muodostavat työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskukset) työvoimaosastot. Vuonna 1997 yhdistettiin kauppa- ja teollisuusministeriön, työministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen alueyksiköt 15 TEkeskukseksi. TE-keskusten työvoimaosaston tehtävänä on toteuttaa alueellista työvoimapolitiikkaa. Paikallisissa työvoimatoimistoissa eri puolilla Suomea tarjotaan työvoimapalveluja sekä työnantaja- että henkilöasiakkaille. Työnhakupalveluja ovat työnvälitys, rekrytointi, henkilöstövuokraus, kotoutumissuunnittelu, EURES-työnvälitys ja kansainvälinen harjoittelu. Ammatillisen kehittymisen palveluja ovat mm. ammatinvalinta- ja urasuunnittelu, koulutus- ja ammattitietopalvelu, ammatillinen kuntoutussuunnittelu ja työvoimakoulutus. Lisäksi on tarjolla työllisyyttä edistäviä tukipalveluja. Peruskoulun ja lukion oppilaanohjausyhteistyössä painottuvat erityisesti työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjauspalvelut ja koulutus- ja ammattitietopalvelu. Ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen (tiede- ja taidekorkeakoulujen) ura- ja rekrytointipalveluyhteistyössä korostuvat ensisijaisesti työnvälityspalvelut. Työhallinnon organisaatio on kolmiportainen: Työministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot (15) Työvoimatoimistot (177) työnvälitys ammatinvalinta ja urasuunnittelu koulutus- ja ammattitietopalvelu ammatillinen kuntoutus työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 11

12 Ohjauksen päämäärät ja periaatteet Suomessa toimii kaksi toisiaan toiminnallisesti ja tavoitteiltaan täydentävää, vakiintunutta ohjauspalvelujärjestelmää: oppilaitosten järjestämä oppilaanohjaus ja työhallinnon ammatinvalinta- ja urasuunnitteluohjaus sekä koulutus- ja ammattitietopalvelu. Ohjaustoiminnan järjestämisestä vastaa pääasiassa julkisella sektorilla valtion opetus- ja työhallinto ja oppilaitosten osalta myös koulutuksen järjestäjät, useimmiten kunnat. Työnjako näiden kahden ohjausjärjestelmän kesken on varsin selkeä. Oppilaitoksilla on päävastuu opiskelijoiden ohjauksesta. Työvoimatoimistojen ohjaus- ja neuvontapalvelut täydentävät kaikille avoimina palveluina oppilaitosten ohjauspalveluja. Ohjaustoiminnan tavoitteena on yksilön auttaminen ja tukeminen koulutukseen ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Näihin asioihin on yksilön usein otettava kantaa elämänsä eri vaiheissa, eikä ainoastaan nuorella iällä. Suomessa jokaisella on mahdollisuus saada ohjausta riippumatta siitä, onko hän opiskelemassa, työssä, työttömänä tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Suomen ohjauspalvelut ovat siis varsin kattavat. Myös yliopistot (tiede- ja taidekorkeakoulut), ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset tarjoavat opintoneuvontaa ja -tiedotusta niihin hakeutuville ja niissä jo opiskeleville opiskelijoilleen. Lisäksi ne ovat pitäneet tärkeänä kehittää ja ylläpitää ura- ja rekrytointipalveluja valmistuville opiskelijoille. 12

13 Oppilaitosten ohjauspalvelut Peruskoulu Peruskoulussa oppilaiden on mahdollista saada oppilaanohjausta pääasiassa kolmen viimeisen opintovuoden aikana. Osa kaikille oppilaille kuuluvasta ohjauksesta toteutetaan luokkamuotoisena. Kullakin oppilaalla on oppilaanohjauksen luokkatunteja vähintään kahden vuosiviikkotunnin verran (yksi viikkotunti = 38 tuntia vuodessa). Oppitunneilla käsitellään opiskelutaitoja, itsetuntemuskysymyksiä, ammatteja ja työelämää. Lisäksi kaikille oppilaille annetaan tarpeen vaatiessa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulunkäyntiin, opiskeluun, jatkokoulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Peruskoulun jälkeen nuorten on yleensä tehtävä valinta yleissivistävän lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä. Viime vuosina koulutusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet: luokattomat lukiot, joustavarakenteiset ammatilliset opinnot, toisen asteen oppilaitosten yhteistoimintavelvoite ja ammattikorkeakoulut tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia. Peruskoulun päättövaiheessa oppilaat voivat perehtyä työelämään viikon tai kahden viikon pituisella työelämään tutustumisjaksolla, joka voidaan järjestää myös tutustumisena ammatilliseen koulutukseen. Pääasiassa ohjauksesta peruskoulussa huolehtivat opinto-ohjaajat. Heistä suurin osa on koulutukseltaan peruskoulun opettajia, jotka ovat saaneet ensin koulutuksen opettajaksi ja sen jälkeen vuoden pituisen koulutuksen opinto-ohjaajaksi. Opinto-ohjaajan ohella kaikki opettajat 13 ohjaavat opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Luokanvalvoja (ryhmänohjaaja) on oppilaidensa tukihenkilö koulunkäyntiin ja kouluyhteisön toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Merkittävä osa opinto-ohjaajan työajasta kuluu muuhun kuin oppituntien pitoon. Henkilökohtainen ohjaus ja yhteistyö koulun sidosryhmien, kuten oppilaiden huoltajien, muiden oppilaitosten ja viranomaisten kanssa, muodostavat suuren osan työajasta. Yhteydenpito työvoimaviranomaisiin, erityisesti ammatinvalintapsykologien kanssa tehtävä yhteistyö, painottuu peruskoulun päättövaiheeseen. Peruskoulussa erityisopetuksessa opiskelevien oppilaiden ohjaus ammatilliseen jatkokoulutukseen on muiden oppilaiden ohjausta yksilöllisempää. Näiden oppilaiden tarve saada apua ja neuvoja muilta asiantuntijoilta, kuten ammatinvalintapsykologeilta, on muita peruskoulun oppilaita suurempi. Lukio Lukioon siirtyy runsas puolet ikäluokasta. Suurella osalla lukion opiskelijoista ammatinvalintasuunnitelmat ovat vielä selkiytymättömiä, ja he tarvitsevat ohjausta jatkokoulutuksen ja ammatin valinnassa. Lukion aikana opiskelijoita ohjataan ainevalinnoissa, lukio-opinnoissa ja henkilökohtaisissa tulevaisuuden suunnitelmissaan. Lukiossa luokkamuotoista

14 oppilaanohjausta on opetussuunnitelman mukaisesti yksi kurssi, eli yhteensä koko lukion aikana 38 tuntia. Oppitunneilla käsitellään opiskelutekniikkaan, itsetuntemukseen, ammatteihin ja työelämään liittyviä asioita. Opinto-ohjaajat tutustuttavat lukioon siirtyvät opiskelijat lukion työtapoihin, siellä vaadittaviin opiskelutekniikoihin ja opintosuunnitelman mukaisiin opintoihin. Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja myös muista oppilaitoksista. Opinto-ohjaajan tulee tuntea muiden oppilaitosten opetustarjonta ja auttaa opiskelijaa opintosuunnitelmien teossa niin, että tämä kykenee hyödyntämään muiden oppilaitosten tarjoamat mahdollisuudet. Lukion päättäneille opiskelijoille avautuu runsaasti erilaisia koulutus- ja työmarkkinoille siirtymisen vaihtoehtoja, joiden selvittämiseksi heille annetaan ammatinvalinnanohjausta opintojen kuluessa. Opiskelijalle tuleekin lukion aikana hahmottua käsitys lukion jälkeisistä koulutusväylistä. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä erityisesti työvoimatoimiston kanssa lukion päättövaiheessa olevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja neuvonnassa. Lukiossa oppilaanohjauksesta vastaa pääasiassa opinto-ohjaaja, jolla on yleensä päävastuu koulun ohjaustoiminnasta, ja hänen ohellaan ryhmänohjaajat, jotka huolehtivat kukin oman opiskelijaryhmänsä opintojen seuraamisesta ja ohjaamisesta. Lisäksi jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijoitaan erityisesti opiskelun taidoissa ja opintosuunnitelmien teossa. Lukion opintoohjaaja on tavallisesti peruskoulutukseltaan opettaja, joka on yleensä saanut lisäkoulutuksen opinto-ohjaajaksi. Ammatilliset oppilaitokset Ammatillisissa oppilaitoksissa opinto-ohjauksen tehtävänä on ohjata ja tukea opiskelijoita yksilöllisesti opiskelussa, urasuunnittelussa ja työhön sijoittumisessa. Opiskelijaa tuetaan tekemään omaa opiskeluaan koskevia valintoja. Niitä varten opiskelija tarvitsee tietoa erilaisista opiskelumahdollisuuksista, mutta myös valintojen vaikutuksista koulutuksen tuottamaan pätevyyteen, jatko-opintoihin ja työmarkkinoille sijoittumiseen. Opinto-ohjauksella edistetään opiskelijoiden sitoutumista opiskeluun, kannustetaan jatkuvaan itsenäiseen tiedon hankintaan sekä oman alansa kehityksen seuraamiseen ja kehittämiseen. Ohjauksella tuetaan opiskelijaa jatkuvasti kehittämään ja markkinoimaan omaa osaamistaan. Ohjausta tarvitaan myös opiskeluvalmiuksien parantamiseksi ja oppimisvaikeuksien selvittämiseksi. Ohjauksessa otetaan huomioon myös opiskelijoiden erilaiset oppimisedellytykset. Opinto-ohjauksesta vastaa oppilaitoksen opintoohjaaja. Hänellä on opettajan koulutus, minkä lisäksi hän on hankkinut opinto-ohjaajan pätevyyden. Oppilaitoksen kaikki opettajat osallistuvat ohjaukseen. Opiskelijoiden ja opettajien tutorina toimiminen edistää opiskeluun liittyvistä käytännön asioista selviämistä. Ohjaus on tavallisesti osa opetusta, mutta opiskelijalla on tarvittaessa oikeus saada henkilökohtaista ohjausta. Lisäksi oppilaitokset tarjoavat opiskelijoilleen ryhmäohjausta ja työelämään siirtymistä tukevia ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä seuraavat valmistuneiden työllistymistä. Opinto-ohjaaja toimii ohjauksen koordinoijana ja yhdyshenkilönä oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella. Yhteistoiminta muiden toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajien kesken korostuu, kun opiskelijoiden mahdollisuudet valita opinto-ohjelmaansa opintoja myös muista oppilaitoksista ovat lisääntyneet. 14

15

16 Ammattikorkeakoulut Kaikki maamme ammattikorkeakoulut tarjoavat opintoneuvontapalveluja, joissa neuvotaan ammattikorkeakouluun hakeutuvia ja siellä opiskelevia opintoihin, harjoitteluun ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä. Ammattikorkeakouluissa opinto-ohjaajat vastaavat tästä toiminnasta. Koulutusohjelmia ja oppiaineita koskevissa erityisemmissä asioissa opiskelijat voivat kääntyä opetushenkilökunnan puoleen. Yliopistot (tiede- ja taidekorkeakoulut) Yliopistot (tiede- ja taidekorkeakoulut) järjestävät niihin opiskelemaan hakeutuville ja niissä opiskeleville yleistä opintoneuvontaa. Eri yliopistojen välillä on jonkin verran eroja siinä, miten opiskelijoiden neuvontapalvelut on järjestetty. Yleensä yliopistoissa on opintoneuvontatoimisto, jonka puoleen voi kääntyä opintoihin, harjoitteluun, avoimeen yliopistoon ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Opintososiaalisia asioita varten yliopistoilla on usein erillinen opintotukitoimisto. Tiedekunnissa ja/tai koulutusohjelmissa toimii yleensä opintosihteeri, joka vastaa mm. opiskelijoiden opintoohjauksen suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä, opinto-oppaan toimittamisesta ja pienryhmäohjaajien kouluttamisesta. Laitosten opetus- ja muu henkilökunta antaa oppiainekohtaista ohjausta. Lisäksi uusille opiskelijoille järjestetään pienryhmäohjausta (ns. tutor-ryhmät), jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat yliopistoon ja siellä opiskeluun. URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT Ammatilliset oppilaitokset Ammatillisissa oppilaitoksissa ura- ja rekrytointipalveluja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä elinkeinoelämän ja työvoimaviranomaisten kanssa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden siirtymistä koulutuksesta työelämään tai jatkoopintoihin. Nykyiset säädökset edellyttävät ammatillisilta oppilaitoksilta myös oman toiminnan järjestelmällistä arviointia, jossa kiinnitetään huomiota mm. ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden työllistymisen seurantaan. Ammatillisissa oppilaitoksissa ura- ja rekrytointipalveluista vastaavat useimmiten opinto-ohjaajat. Työtä tehdään yhdessä paikallisten työvoimatoimistojen kanssa, joissa on tehtävään nimetyt yhdyshenkilöt. Oppilaitosten ja työvoimatoimistojen välille on useimmilla paikkakunnilla luotu toimiva yhteistyöverkosto. Ura- ja rekrytointipalveluihin kuuluvat seuraavat osa-alueet: työnhakuvalmiuksien parantaminen yksilölliset neuvonta-, ohjaus- ja suunnittelupalvelut työnantajayhteyksien kehittäminen ja työnvälitys itsepalvelupisteet, joissa Internet-yhteydet ja tiedotusmateriaaleja jatkokoulutukseen ja työhön sijoittuminen; sijoittumisen seuranta yrittäjävalmiuksien kehittäminen ja yritysneuvonta 16

17 Ammattikorkeakoulut Ura- ja rekrytointipalvelut ovat nykyisin vakiintuneet osaksi kaikkien ammattikorkeakoulujen omille opiskelijoilleen ja potentiaalisille työnantajille tarjoamia palveluja. Niiden tehtävänä on lisätä ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä, tarjota apua urasuunnittelussa ja parantaa opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Ammattikorkeakouluissa ura- ja rekrytointipalvelutoiminnasta vastaavat yleensä tehtävään erikseen palkatut henkilöt. Lisätietoja ammattikorkeakoulujen tarjoamista ura-, rekrytointi- ja työnvälityspalveluista saa niiden omilta www-sivuilta. Yliopistot Ura- ja rekrytointipalvelut tekevät yhteistyötä oman alueensa työvoimatoimiston kanssa. Suomen yliopisto- ja korkeakoulukaupunkien työvoimatoimistojen korkeakouluneuvojat toimivat yhteistyössä ura- ja rekrytointipalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Yliopistojen ja korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelut esittäytyvät yhteisillä www-sivuilla aarresaari.net, jonne ne ovat tuottaneet eri asiakasryhmille online-palveluja. Aarresaari on Suomen akateemisten rekrytointipalvelujen muodostama verkosto, johon kuuluvat kaikki yliopistoissa ja tiede- ja taidekorkeakouluissa toimivat ura- ja rekrytointipalvelut. Verkosto tuottaa palveluja työnantajille, omalle yliopistolle, opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Verkosto toimii samalla sillanrakentajana opiskelijoiden ja työnantajien välillä. Suomen yliopistoissa (tiede- ja taidekorkeakouluissa) toimivien ura- ja rekrytointipalveluiden kaksi tärkeää asiakasryhmää ovat valmistumassa olevat tai vastavalmistuneet opiskelijat ja työnantajat. Ura- ja rekrytointipalvelujen tehtävänä on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia ja valmiuksia siirtyä työmarkkinoille sekä palvella työnantajia tarjoamalla näille tietoa ja konkreettista apua uusien työntekijöiden löytämiseksi. Ura- ja rekrytointipalveluyksiköiden toiminta on hyvin samantyyppistä eri yliopistoissa. Jokainen yksikkö muodostaa oman itsenäisen kokonaisuutensa. Useimmissa yliopistoissa ura- ja rekrytointipisteet on hyvin resurssoituja ja ne tarjoavat valmistuville opiskelijoille monipuolisia palveluita mm. tietoa urasuunnittelusta, työnhakukoulutuksesta, avoimista työpaikoista, työnantajayrityksistä ja ammatillisen osaamisen täydentämiseen tähtäävästä koulutuksesta. 17

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10

KOULUTUSOPAS 2012. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Oppaat ja käsikirjat 2011-10 KOULUTUSOPAS 2012 Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö Oppaat ja käsikirjat 2011-10 MITEN KOULUTUKSEEN HAETAAN? KOULUTUSOPAS 2012 AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS SEKÄ VAPAA

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA PORIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN TUKEMINEN... 3 2.1. Maahanmuuton alkuvaiheen

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

ETÄLUKION OPINTO-OPAS

ETÄLUKION OPINTO-OPAS ETÄLUKION OPINTO-OPAS Ohjeita etäopiskelun aloittamiseen Käsikirjoitus: Mari-Anna Niemi ja Erja Vihervaara Toimittajat: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko Toimitus: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko, Opetushallitus

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA Opas koulutuksen järjestäjälle Lahden kansanopisto ja Pohjois-Karjalan Opisto (toim.) 2006 Sisällys 1 Oppaan tarkoitus... 1 2 Kansanopistojen rooli maahanmuuttajakoulutuksessa...

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA

AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA ALKUVUOSINA Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 19/2008 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKA SUOMESSA 2010 -LUVUN ALKUVUOSINA Helsinki 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAAN VAIKUTTAVIA LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot