Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset"

Transkriptio

1 Liite 5/KH KV HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällys PALVELUSUUNNITELMAN TAUSTA IKÄIHMISTEN PALVELUJEN STRATEGISEN OHJAUKSEN SUUNTAVIIVAT HÄMEENLINNASSA ARVIO IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN IKÄRAKENTEEN KEHITYKSESTÄ JA HYVINVOINNIN TILASTA Väestömäärän ja ikärakenteen muutos Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEEN, TUOTTAMISEEN JA SAATAVUUTEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE SOTE rakenneuudistus sekä talouden näkymät Palvelurakenteen edelleen kehittäminen ja palvelujen turvaaminen Asumisen linjaukset Palveluverkko Ikäihmisille tarjottavat koti- ja asumispalvelut Kotona ja kotiin kuntoutus Omaishoidon tuki Palvelujen järjestämistavat Kotihoito Ympärivuorokautinen hoiva Tukipalvelut Avoin ja kuntouttava päivätoiminta Asiakasohjauksen kehittäminen Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMEENPANOSUUNNITELMA Elin- ja asuinympäristön kehittäminen Palvelujen oikea-aikainen kohdentuminen Ikääntyneiden toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito Palvelurakenteen edelleen kehittäminen ja palvelujen turvaaminen Kotihoito ja muut kotiin tuotetut kotona asumista tukevat palvelut Ympärivuorokautinen hoiva ja hoito Kuntoutus ja geriatriset palvelut INVESTOINNIT VIRANOMAISTOIMINTA JA VALVONTA YHTEISTYÖ SUUNNITELMAN TOTEUTUKSESTA AVAINKUMPPANEIDEN KANSSA TOTEUTUMISEN ARVIOINTI seurattavat indikaattorit

3 PALVELUSUUNNITELMAN TAUSTA Heinäkuussa 2013 voimaan tulleen lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, nk. vanhuspalvelulain, mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista ja kuntouttavia toimenpiteitä. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on osa kaupunkistrategiaa ja kaupungin muuta strategista johtamista. Mahdollisesti muissa kaupungin eri strategisissa asiakirjoissa olevat ikäihmisten arkeen ja palveluihin liittyvät tavoitteet (hyvinvointi ja terveys, asuminen, ympäristö, lähipalvelut) tulee sovittaa tässä asiakirjassa yhteen ja ottaa huomioon palvelusuunnitelman toteuttamisessa. Palvelusuunnitelma on otettava huomioon myös valmisteltaessa kaupungin talousarviota. Suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Vuosittain tarkistettavat osiot ovat vuotuinen palvelutilausbudjetti (KV) ja vuotuinen palvelusopimus (ltk). Vanhuspalvelulain (5 ) mukaan palvelusuunnitelmassa on: 1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä; 2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi; 3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi; 4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä 5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä eri tahojen kanssa (kohdassa 4 määritellyt tahot) Hämeenlinnan kaupungissa on kuntaliitoksen jälkeen panostettu systemaattisesti ikäihmisten palvelujen sisältöjen kehittämiseen, palvelurakenteen muuttamiseen pois laitospainotteisuudesta sekä ikääntyvien oman osallisuuden vahvistamiseen. Suunnitelmakauden keskeiset tavoitteet liittyvät palvelurakenteen edelleen keventämiseen ja uudenlaisten asumispalvelujen luomiseen, keskitetyn palveluohjauksen kehittämiseen, kotiin annettavien palvelujen monipuolistamiseen, omaishoitajuuden vahvistamiseen sekä kuntouttavan työn ja toiminnan roolin vahvistamiseen kotona asumisen tukemisessa. Ikääntyville tarvittavien palvelujen toteuttamistavassa ja niiden vaikuttavuudessa asiakkaan toimintakyyn on keskeisessä roolissa palveluja tuottavien tahojen henkilöstön osaaminen ja riittävyys sekä toiminnan johtaminen ja jatkuva kehittäminen. Eräs keskeisimpiä kysymyksiä tulevalla palvelusuunnitelmakaudella tulee olemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen turvaaminen. Nykyisen hallituksen kaavailuissa ikäihmisten laitoshoidon purkamiseen liittyy isoja säästöodotuksia. On realistista ennakoida, että tulevalla palvelusuunnitelmakaudella kansallisella tasolla sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sen sisällä ikäihmisten palveluiden - rahoitus tulee joko supistumaan tai se lisään3

4 tyy parhaissakin skenaarioissa vain erittäin vähän. Valtionosuusuudistus tulee omalta osaltaan entisestään vaikeuttamaan Hämeenlinnassa lakisääteisten palveluiden rahoitusta. Ikäihmisten palveluihin todennäköisesti kohdentuva matala rahoitustaso tulee edellyttämään voimakasta kotiin annettavien palveluiden kehittämistä koko palvelusuunnitelmakauden samanaikaisesti palveluiden painopisteen edelleen siirtyessä ympärivuorokautisesta hoivasta asiakkaiden omiin koteihin. Ikäihmisten palveluissa ikääntymisestä johtuva palvelujen kysynnän kasvun on arvioitu aiheuttavan yli yhden prosentin vuotuisen lisäpaineen ikäihmisten palveluiden rahoitukselle pitkälle tulevaisuuteen. Hämeenlinnassa jo aloitetun palvelurakenneuudistuksen jatkaminen on välttämätön edellytys, jotta kiihtyvästi kasvavaan ikääntymiseen kyetään vastaamaan perustaltaan terveellä palvelurakenteella ja valikoimalla. Palvelusuunnitelman laadinnassa on käytetty hyväksi ikäihmisten lautakunnan IKLA:n, vanhusneuvoston ja vaikuttajaraadin työpajojen kautta saatua tietoa ja määritelty asetettujen tavoitteiden painotuksia. Samoin ikäihmisten omaa osallisuutta on saatu mukaan työpajojen kautta. Kaupunkiorganisaatiossa on kerätty eri tilaajatiimien asiantuntemusta sekä ideointia yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta, hyödynnetty ikäihmisten kehittämishankkeiden tuloksia ja tuotoksia, asiakaskyselyn 2013 tuloksia sekä asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia. Palvelutuotannon näkemyksiä on saatu palvelutuotannon johtotiimin kautta sekä kartoitettu osana palvelusopimusneuvotteluja. Palvelusuunnitelma on ollut kommentoitavana myös sähköisessä ota kantaa -portaalissa https://www.otakantaa.fi/fi syksyllä Suunnitelma tallennetaan uudelleen portaaliin yhteiseen keskusteluun keväällä Palvelusuunnitelman koordinoinnista ja kirjoittamisesta ovat vastanneet tilaajapäällikkö Leena Harjula ja asiakasohjausyksikön vs. päällikkö Vuokko Lehtimäki. 4

5 1. IKÄIHMISTEN PALVELUJEN STRATEGISEN OHJAUKSEN SUUNTAVIIVAT HÄMEENLINNASSA Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen ohjaus - vanhuspalvelulaki, uusi laatusuositus, kansallinen Kaste-ohjelma ja sen ikäihmisten palvelujen osaohjelma, kansallinen muistiohjelma sekä valmistelussa oleva kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma vaikuttaa vahvasti kaupungin toiminnan suuntaviivoihin (ks. tarkemmin liite 1). Edellisen lisäksi Hämeenlinnan kaupungin omissa strategisissa asiakirjoissa Hämeenlinnan kaupunkistrategia , Tuottavuusohjelma, Hämeenlinnan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategia sekä Hämeenlinnan palvelu- ja hankintaohjelma , on määritelty ikäihmisten palvelujen sisältöihin, saatavuuteen, järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä keskeisiä asioita, jotka on otettu huomioon tässä yhteisessä asiakirjassa. Kaupunki valmistelee myös erillistä asumisohjelmaa, johon sisältyy ikääntyvien asumistarpeet sekä hyvinvointikeskusten tarjoamat asumismahdollisuudet. Ikäihmisten palvelujen lautakunta IKLA ( ) määritteli hämeenlinnalaisten ikäihmisten arkea ja palveluja ohjaavan vision ja arvot: VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Arvot lautakunta nosti Hämeenlinnan kaupunkistrategiasta: Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys - Mahdollistamme hyvän arjen ja kehityksen kaikille tasapuolisesti Kannustamme asukkaita monipuoliseen yhteistoimintaan ja vastuuseen lähipiiristään Asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys - Asukkaat osallistuvat kaupungin ja palvelujen kehittämiseen Palvelemme ammattitaitoisesti ja ystävällisesti Luovuus ja rohkeus - Tuemme kuntalaisten aloitteellisuutta ja kehitämme toimintaamme rohkeasti Haemme ennakkoluulottomasti kekseliäitä ja raikkaita ratkaisuja Kestävä elämäntapa - Rakennamme kaupunkia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisesti Huolehdimme rakennetusta ympäristöstä ja säilytämme puhtaan luonnon myös tuleville sukupolville 2. ARVIO IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN IKÄRAKENTEEN KEHITYKSESTÄ JA HYVINVOINNIN TILASTA Vanhuspalvelulain mukaan ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen (65 vuotta täyttäneet henkilöt) oikeuttavassa iässä olevaa väestöä, ja iäkkäällä henkilöllä sellaista iäkästä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on merkittävästi heikentynyt ikääntymisen myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien vuoksi tai ikääntymiseen liittyvän rappeutumisen johdosta. Eri tilastoissa ja indikaattoriseurannoissa tarkastellaan pääasiassa 75 vuotta täyttäneiden määrää ja heille suunnattujen palveluiden rakennetta. Tutkimuksissa on todettu, että palvelutarpeet lisääntyvät eniten 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä, joten erityisesti ikääntyneimpien asukkaiden määrän kasvu sekä heidän toimintakyky vaikuttavat palvelujen tarpeeseen. Ennalta ehkäisevien palvelujen vaikuttavuuden näkökulmasta on merkittävää se, miten erityisesti vuotiaat saadaan kiinnostumaan ja ottamaan vastuuta omista elämäntavoista sekä sitä kautta toimintakyvyn säilymisestä sen jälkeen, kun esim. säännöllinen työterveyshuolto on päättynyt. Myös perheillä ja muilla yhteisöillä on vahva rooli ikääntyvien toimintakyvyn säilymisessä. 5

6 2.1. Väestömäärän ja ikärakenteen muutos Ikääntynyt väestö (lkm) ikäryhmittäin ja ennuste 2020, 2030 (Tilastokeskus, ennuste 9/2012) e e yli 100 Hämeenlinnassa tapahtuu näkyvä muutos ikääntymisessä vuodesta 2020 eteenpäin. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kaikissa ikäluokissa yli 70 vuotiaista ylöspäin lukumäärän muutos on huomattava. Tämä muutos yhdessä palvelurakennemuutostavoitteiden kanssa edellyttää vahvaa panostusta kotiin vietäviin palveluihin sekä monipuolisten asumispalveluiden kehittämiseen keskusta-asumisessa ja kunnanosakeskuksissa. Myös hyvinvointia ja terveyttä edistäviltä palveluilta odotetaan uusia sisältöjä ja yhteistyön muotoja eri toimijoiden kesken. Kaikkein iäkkäimpien asukkaiden (yli 90 -vuotiaat) määrä kasvaa myös ennustevuosiin 2020 ja 2030 mennessä, mikä luo lisää haasteita erilaisille ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon palveluille. Yli 75 vuotiaiden lukumäärän kasvu nykytilanteesta vuoteen 2020 olisi ennusteen mukaan noin 22 %. Ikäryhmä e2020 e yli Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Hämeenlinnan kaupunki on laatimassa omaa uutta väestöennustetta kevään 2014 aikana. Ennusteen valmistuttua lukuja tarkennetaan myös alueittain. 6

7 2.2. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila Suurin osa iäkkäistä ihmisistä (yli 75 -vuotiaista) ei tarvitse eikä käytä kaupungin säännöllisiä palveluita. Säännöllisten palveluiden piirissä on vajaa 25 % yli 75 -vuotiaista, ja heidän keski-ikänsä on noin 82 vuotta. Ikääntyneet palveluntarvitsijoina ovat yhä heterogeenisempi ryhmä; toimintakyky määrittelee palveluntarvetta enemmän kuin kronologinen ikä. Tulevina vuosina ikäihmisten palveluntarve siirtynee toimintakyvyn paranemisen myötä myöhempään ikään, ja ympärivuorokautisten palvelujen tarpeen kesto ajallisesti lyhenee. Avun tarvetta merkittävästi lisäävät ja toimintakykyä alentavat sairausryhmät ovat muistisairaudet, aivoverenkiertosairaudet, sydänsairaudet, diabetes sekä mielenterveys- ja päihdeongelmat. Yksinäisyys ja turvattomuus ovat monilla ikäihmisillä syynä asumispalveluihin hakeutumiseen. Hämeenlinnassa asuu noin puolet yli 75-vuotiaista yksin. Ikäryhmiin perustuva laskennallinen arvio muistisairautta sairastavien lukumäärästä Arvio vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastavista ikäryhmittäin (% ikäryhmästä) vuonna 2012 sekä ennuste 2020 ja v (4 %) v (10 %) 85 + v (35 %) Yhteensä e e Muistisairauksien määrän kasvu liittyy yhä iäkkäämpien henkilöiden lukumäärän kasvuun. Muistisairauksien osuus kasvaa vanhenevissa ikäryhmissä. Muistisairauksien ilmaantumiseen voidaan vaikuttaa omilla elintavoilla ja toiminnalla. Erityisesti liikunta, ravinto, päihteiden kohtuukäyttö, henkinen vireys vaikuttavat suotuisasti. Tutkimusten mukaan noin 4 % vuotiaista sairastuu vähintään keskivaikeaan muistisairauteen, vuotiaista 10 % ja yli 85 -vuotiasta jopa 35 %. Muistisairaiden henkilöiden palvelukustannuksista suurin osa syntyy ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeista. Noin 80 prosentilla ympärivuorokautisessa hoidossa olevista ihmisistä on eriasteisia muistioireita tai diagnosoitu muistisairaus (valtakunnan tasolla). Hämeenlinnassa on vuosien välisenä aikana pitkäaikaishoivassa olevien dementiadiagnoosin omaavien asiakkaiden osuus laskenut noin 75 %:sta noin 50 %:iin. Niistä säännöllisen kotihoidon asiakkaista, joilla oli geriatrin kontakti vuoden 2013 aikana, on ollut muistisairausdiagnoosi 34 prosentilla. Hämeenlinnan osalta on seuraavassa diagrammikuvassa kuvattuna vuosina muistisairausdiagnoosin saaneiden syntymävuodet. Kuviosta näkyy selkeästi, että suurin osa (% osuuksia) diagnoosin saaneista on ollut hyvin ikääntyneitä. 7

8 Kaikki tehdyt dementiadiagnoosit syntymävuoden mukaan, lähde: HML Effica Muistisairaiden asiakkaiden lukumäärän laskennalliseen kasvuun vuoteen 2020 mennessä (22 %) tulee varautua suunnitelmakaudella kotihoidossa, kuntoutuksessa sekä asumispalveluissa. Muistisairauksien riskiä voidaan vähentää ennalta ehkäisevien toimien avulla. Diagnoosin jälkeen voidaan mm. asianmukaisella lääkityksellä hidastaa oireiden etenemistä, ylläpitää sairastuneen ihmisen toimintakykyä ja siten parantaa sairastuneen ihmisen ja hänen läheistensä elämänlaatua. Muistisairaiden asiakkaiden ja heidän perheidensä palvelutarpeisiin vastaaminen on yksi keskeisimmistä haasteista kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Varhainen diagnosointi perustuu siihen, että kaikilla terveyden- ja sosiaalihuollon tahoilla tunnistetaan ne oireet, jotka aiheuttavat tarpeen arvioida muistia tarkemmin. Muistisairaille kyetään räätälöimään yksilöllisiä palveluratkaisuja myös kotihoidon keinoin ja samalla tukemaan potilaan ja läheisten elämän laatua sekä viivästyttämään ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä. Tällä hetkellä merkittävä osa muistisairauksista jää Suomessa diagnosoimatta; noin puolet sairastuneista on vailla diagnoosia ja vain neljännes Alzheimerin tautia sairastavista saa asianmukaista lääkitystä. Aivoterveyden edistämisessä sekä muistisairaiden asiakkaiden ja heidän omaisten tukemisessa keskeiseen rooliin nousee eri avaintoimijoiden yhteistyö ja työnjaot (sosiaalitoimi, terveystoimi, kulttuuri, liikunta, järjestöt). Uudet muistisairausdiagnoosit Hämeenlinnassa vuosittain (lkm) Uusien muistisairausdiagnoosien määrä vuosittain, lähde HML Effica 8

9 Muistipotilaan hoitoketjun eri vaiheet. Käypä hoito -suositus, esimerkkinä Alzheimerin tauti (AT). Lähde:Käypä hoito suositus Tiettyjen sairauksien valossa, diabetesta lukuun ottamatta, Hämeenlinna ei tällä hetkellä näyttäydy muuta maata sairaampana yli 65 vuotiaiden asukkaiden osalta. Tulevaisuuden riskeihin liittyy mm. päihteiden käytöstä johtuvat sairaudet, samoin psyykkisten sairauksien lisääntyminen näkyy myös iäkkäiden henkilöiden arjessa sukupuolesta riipumatta. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja henkilöitä % yli 65 -vuotiaista Psykoosi Diabetes Astma Verenpainetauti Sepelvaltimotauti Yksinasuvat % yli 75 vuotiaista ,5 12,6 8, , ,5 13,8 8,7 24,7 12, ,6 14,6 8,9 24,1 11,6 Koko maa ,8 14,1 8,8 29,8 14, ,3 49,8 48,6 Terveydentilaa ja hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita, Lähde: THL Sotkanet 9

10 3. IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEEN, TUOTTAMISEEN JA SAATAVUUTEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLE Ikäihmisten lautakunta (IKLA) on kokouksessaan vahvistanut ikääntyneen väestön palvelujen järjestämiseen, tuottamiseen ja saatavuuteen liittyvät tavoitteet ja päämäärät, jotka määrittävät myös palvelusuunnitelman keskeiset linjaukset. Tavoitteissa onnistumista seurataan vuosittain. 1. Asiakasohjaus ja kokonaisvaltainen palvelutarpeen selvittäminen toimivat asiakaslähtöisesti. Palveluiden myöntämiskriteerit on määritelty selkeästi ja asiakkaiden näkökulmasta yhdenmukaisesti. Ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä tukevien toimintamallien ja työkalujen kehittäminen sekä käyttöönotto, jatkuva toiminnan arviointi ja edelleen parantaminen ovat palveluiden järjestämisen lähtökohtana. Asiakkaan oma osallisuus on palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa keskiössä. 2. Palvelut toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla siten, että vastuualueen yleis- ja erityislainsäädännön velvoitteet kyetään täyttämään ja palveluiden saantia säätelevät säädökset (hoitotakuu, sosiaalitakuu) toteutuvat. Valmisteilla olevaa lainsäädäntöä seurataan ja palvelukonseptien kehittämistä suunnataan yhdenmukaiseksi lainsäädännön uudistamisen kanssa. 3. Tarvittavat rakennemuutokset eri palveluissa toteutetaan siten, että palvelut ovat asiakkaan näkökulmasta vaikuttavia ja laadukkaita sekä taloudellisesti kestäviä. Palvelut tuotetaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja kevyellä palvelurakenteella. Lähi- ja keskitetyt palvelut muodostavat kuntalaisten kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden siten, että usein tarvittavat palvelut järjestetään lähipalveluiksi ja harvoin tarvittavat palvelut keskitetysti. Suunnittelukauden taloudellinen onnistuminen edellyttää palvelurakenteen keventämisestä ympärivuorokautisen hoidon osalta sekä kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen monipuolistamista. 4. Palvelujärjestelmän toimintaa ohjataan kokonaisuuden ja palveluketjujen toimivuuden näkökulmasta. Palveluiden ruuhkautuminen ja palveluprosessien pullonkaulat tunnistetaan ja niihin pystytään vaikuttamaan aktiivisesti ja ennakoivasti. Neuvontapalvelujen monipuolinen sisältö, tarjonta ja saatavuus varmistetaan. Palveluiden järjestämisessä ja hankinnassa hyödynnetään eri tuottajien osaaminen ja vahvuudet. Sopimusohjauksessa huomioidaan eri asiakasryhmien tarpeet ja tunnistetaan eri asiakasryhmille soveltuvien palveluprofiilien tarve. 5. Sopimusohjausta ja palvelujen hankintaa kehitetään siten, että keskiössä on palvelujen vaikuttavuuden ja laadun arviointi monipuolisilla mittareilla. Omavalvonnan kehittäminen on keskeinen osa sopimus- ja viranomaisvalvontaa. Kehitetään tuotteistusta, palvelukuvauksia, palvelutasojen määrittelyjä ja kustannusten läpinäkyvyyttä. 6. Palvelut järjestetään siten, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kuntalaisten ja lähiverkostojen osallisuus hyvinvoinnin tekijöinä lisääntyy. Asiakkaiden valinnanvapautta lisätään palvelusetelijärjestelmän laajentamisella ikäihmisille tarjottaviin palveluihin. 10

11 3.1. SOTE rakenneuudistus sekä talouden näkymät Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysuudistuksessa maan hallitus ja oppositiopuolueet sopivat sotejärjestämislain uusista linjauksista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittaminen jää uuden linjauksen mukaisesti kunnille. Sote-palveluiden rahoitus kootaan kunnilta erikseen myöhemmin tarkemmin määriteltävällä painotetulla (sairastavuus, ikärakenne jne.) kapitaatiomallilla. Lakiin kirjattu rahoitusmalli määrittää kunnan maksuosuuden sotealueelle, joka järjestää kootulla rahoituksella kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle. Vastuu palveluiden järjestämisestä siirretään uuden linjauksen mukaisesti koko maassa viidelle sote-alueelle perustettaville kuntayhtymille. Mikäli sote-alueet noudattavat maantieteellisesti nykyisiä erityisvastuualueita, on Hämeenlinna osa Väli-Suomen aluetta oheisen (s.12) kartan mukaisesti. Väli-Suomen alueelle perustettavan kuntayhtymän alueella asuu yli 1,1 miljoonaa asukasta ja Väli-Suomen keskuskaupunkien arvion mukaan sote-alueen kunnilta kokoama rahoitus on noin 3,5Mrd euroa. Väli-Suomi muodostuu 67 kunnasta, neljästä maakunnasta, neljästä sairaanhoitopiiristä, joista Pirkanmaalla on yksi maan viidestä yliopistollisesta sairaalasta. Maan hallitus ja oppositio ovat sopineet siitä, että järjestämislaki kirjoitetaan kesäkuuhun 2014 mennessä kuntien lausuttavaksi ennen kuin lakiehdotus menee säädettäväksi syksyllä 2014 alkaville valtiopäiville. Lain olisi tarkoitus astua voimaan 2017 alusta. Hämeenlinnan ikäihmisten lautakunnan toiminta eli lautakunnan järjestämisvastuu sekä lautakunnalle ohjattu rahoitus - siirtyvät kokonaisuudessaan sote-alueelle. Sote-alue sopii tulevassa järjestämislaissa määritellyllä tavalla palveluiden tuottamisesta julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Palveluiden rahoitusmallilla tulee olemaan vaikutusta myös Hämeenlinnan talouteen, mutta tässä vaiheessa on mahdoton ennakoida tuleeko rahoituksen tarve sosiaali- ja terveyspalveluihin Hämeenlinnassa lisääntymään vai vähenemään. Sote-järjestämislain säätämisen ja toimeenpanon kysymykset tulevat olemaan ajankohtaisia kysymyksiä palvelusuunnitelmakaudella. Noin miljoonaa euroa Hämeenlinnan kolmelta järjestämisvastuulliselta lautakunnalta siirtyy Väli-Suomen sote-alueelle. Ikäihmisten lautakunta järjestämisvastuullisena lautakunta lakkaa. Väli-Suomen sote-alueen kuntayhtymän on aloitettava toimintansa jo vuonna 2016, jotta se voisi olla järjestämisvastuussa koko sote-järjestämisvastuusta vuoden 2017 alusta. Tältä osin Hämeenlinnan ikäihmisten lautakunnan on syytä varautua uudelleenorganisointeihin ainakin järjestämisvastuun suhteen mahdollisesti myös ikäihmisten palveluiden tuotantoa järjestellään lähivuosina uudelleen. Muut isot poliittiset kysymykset tulevat oletettavasti liittymään ikäihmisten palveluiden maksusääntelyyn, jonka uudistaminen on jo tämän hallituksen toimenpidelistalla. Myös paine palveluseteleiden käytön laajentamiseen saattaa jatkua. Tässä Hämeenlinnan kokemus palveluiden järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta on luonut hyvää kokemuspohjaa erilaisille uudistuksille. Hämeenlinnan kannattaa pyrkiä muuttuvassa toimintaympäristössä myös ikäihmisten palveluissa kokeilukaupungiksi erilaisiin tulevaisuuden uudistuksiin. 11

12 Kuva 1. Sote-alueet, maakunnat ja maakuntien keskuskaupungit, mikäli ne noudattavat nykyisten erityisvastuualueiden rajoja Koko palvelusuunnitelmakaudella on erittäin keskeistä onnistua palveluiden vaikuttavuuden hallinnassa. Vaikuttavuuden lisäämisessä on kaksi näkökulmaa: vaikuttavat palvelut lisäävät koettua terveyttä ja hyvinvointia sekä samalla vähentävät kysyntäpainetta, ja sitä kautta toimivat keinona päästä rahoituksen edellyttämään erittäin matalaan menokehitykseen. 12

13 Sosiaali- ja terveysministeriö valmistautuu vanhuspalvelulain täsmentämiseen. Kotiin annettavien palvelujen ensisijaisuutta ja laitoshoidon vähentämistä koskevan säännöksen velvoittavuutta tullaan lisäämään. Tämä tavoite otetaan huomioon myös sosiaalihuoltolain, asiakasmaksulain sekä omaishoidon tukea koskevan lain uudistamisessa. Ministeriö korostaa palvelurakenteen muuttamiseksi tarvittavaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Muutosta vauhditetaan mm. asumispalvelujen kuntakokeiluissa: huomiota kiinnitetään iäkkäiden ihmisten asumistarpeiden ennakointiin ja uusiin asumisvaihtoehtoihin. Lisäksi kehitetään kotipalveluja tuottavien yritysten toimintaa Palvelurakenteen edelleen kehittäminen ja palvelujen turvaaminen Kaupungin sekä ikäihmisten lautakunnan tavoitteena on ollut jo usean vuoden ajan palvelurakenteen keventäminen, pitkäaikaisesta sairaalahoidosta luopuminen ja laitoshoidon (perinteinen vanhainkotihoiva) korvaaminen hyvillä palveluasumisen ratkaisuilla. Valittua linjaa jatketaan uuden valtakunnallisen laatusuosituksen mukaisen palvelurakenteen saavuttamiseksi vuoteen 2017 mennessä. Palvelurakenteen muutosta tuetaan siirtämällä resursseja ja palveluiden painopistettä kotona asumista tukeviin ja kuntouttaviin palvelumuotoihin sekä vahvistamalla omaishoitoa. Tavoitteena on pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan kokonaismäärän alentaminen. Keskeinen onnistumisen elementti on se, että asiakkaat eivät joudu tarpeettomasti viipymään sairaalanomaisissa hoitopaikoissa odottaen turvallista kotiutumista, jatkohoitopaikkaa tai muun asianmukaisen hoivapaikan saamista. Tähän pyritään vastaamaan kehittämällä uudenlaista kotona ja kotiin -kuntoutuksen polkua. Vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen mukaisesti pitkäaikaisen hoidon ja hoivan toteuttamista linjataan ja edelleen kehitetään niin, että palvelu toteutetaan: ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa (kuten omaishoitona, perhehoitona, kotipalveluna/kotisairaanhoitona tai palveluasumisena), laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on muuten perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisuuden kannalta sekä turvaten hoitojärjestelyn pysyvyys Palvelujen kohdentamista ja peittävyyttä seurataan ikääntyneiden säännöllisesti käyttämien palvelujen kuten kotihoidon, omaishoidon ja ympärivuorokautisen hoivan osalta. Lisäksi seurataan seuraavien palvelujen kohdentamista ja peittävyyttä: hyvinvointia edistävät palvelut (vanhuspalvelulaki, 12 ), tilapäinen kotihoito, kuntoutumista edistävät palvelut, kuten fysioterapia ja toimintaterapia, kuntoutumista edistävä päivätoiminta, lyhytaikaishoito ja apuvälinepalvelut, perhehoito. 13

14 Palvelurakenneindikaattorien seuranta sekä laatusuosituksen mukainen tavoitekattavuus vuosille 2017 ja 2020 (lähde: kaupungin omat tilastot, THL ) Toteuma sekä laatusuosituksen mukainen tavoite vuoteen 2017 (tavoitekattavuus %) e 2020e Väestö ja väestöennuste Itsenäisesti asuvat (91-92 %) 5635 (87,5 %) 5906 (88 %) 6015 (89,5) 6099 (90,5 %) 6290 (91,7 %) 6460 (91 %) 7490 (92 %) Säännöllinen kotihoito (13-14 %) 650 (10 %) 843 (12,6 %) 746 (11,1 %) 768 *) (11,4 %) 818 *) (11,9 %) 920 (13 %) 1140 (14 %) Omaishoidontuen piirissä (6-7 %) 200 (3,1%) 324 (3,7 %) 269 (4 %) 296 (4,4 %) (6 %) 570 (7 %) Tehostettu palveluasuminen (6-7 %) 290 (4,5 %) 430 (6,5 %) 419 (6,2 %) 411 (6,1 %) 435 *) (6,5 %) 425 (6 %) 570 (7 %) Pitkäaikaishoito vanhainkodit, terveyskeskuksen vuodeosasto (2-3 %) 405 (6,3 %) 284 (4,3 %) 284 (4,2 %) 254 (3,8 %) 216 (3,2 %) 215 (3 %) 163 (2 %) *) HML oma seurantaluku, Effica Yllä olevasta koontitaulukosta näkyy, että palvelurakenteen isoista linjauksista ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon osalta muutos laitosmaisesta palvelusta kohti monipuolisempaa ja kodinomaisempaa palveluasumista on onnistunut. Samoin asiakkaiden kokonaismäärä pitkäaikaishoivassa on vähentynyt. Samaan aikaan ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole näkyvissä selvää muutosta kotiin annettavien palvelujen lisääntymisestä ja osuuden kasvusta palvelujen kokonaisuudesta Asumisen linjaukset Ympäristöministeriö on julkaissut Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman vuosille Ikääntyneiden asumisesta on linjauksia myös vanhuspalvelulaissa ja laatusuosituksessa sekä valtakunnallisissa valvontaohjelmissa. Lähtökohtana kaikissa on, että ikääntyneiden tulisi voida asua kotona mahdollisimman pitkään. Uudessa laatusuosituksessa on määritelty tavoite, jonka mukaan % yli 75-vuotiaista asuu kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa. Laitoshoitoa järjestetään vain niissä tapauksissa, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on muuten perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän tai turvallisuuden kannalta. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan asumisen ympäristöt ovat kohentuneet Hämeenlinnassa merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Yksityiset toimijat ovat rakennuttaneet uusia tehostetun palveluasumisen yksiköitä, jotka 14

15 vastaavat tämän päivän asumisen tarpeisiin ja soveltuvat myös muistisairaille. Uusia yksiköitä on rakennettu vuoden 2009 jälkeen 8 kpl ja niissä on yhteensä 257 asuntoa. Samaan aikaan on lakkautettu vastaava määrä vanhainkoteja, sairaalaosastoja tai muita ympärivuorokautiseen hoivaan soveltumattomia yksiköitä. Tavoitteena on edelleen palvelurakenteen keventämien ja laitoshoidosta luopuminen. Nykyinen ympärivuorokautisten hoivapaikkojen määrän, noin 750, arvioidaan riittävän vuoteen 2020 saakka. Lammille ja Iittalaan rakennetaan uudenlaisella konseptilla ikäihmisten toimintakykyä ylläpitäviä asuinympäristöjä (hyvinvointikeskuksia/palvelualueita), joissa arkipalvelut ovat mahdollisimman lähellä. Näissä ympäristöissä ikäihmiset voivat hoitaa asioitaan ja osallistua erilaisiin toimintoihin vähäisilläkin voimavaroilla. Palvelutarpeen lisääntyessä asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut kotiinsa eikä asukkaan tarvitse muuttaa. Hyvinvointikeskuksen yhteiset tilat ovat kuntalaisten olohuoneita, joissa eri toimijat voivat kokoontua ja järjestää toimintaa. Tavoitteena on osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Em. hyvinvointikeskukset ovat tuleva asumisen malli ikääntyville myös muualla Hämeenlinnassa. Konseptia kehitetään ja muokataan aina kunkin asuinalueen ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Ikäihmisten palvelurakenteen edelleen keventäminen edellyttää erilaisia esteettömiä asumisen vaihtoehtoja. Tarjolla tulee olla houkuttelevia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, omistusasuntoja, osa-omistusasuntoja ja muita asumisen rahoitusvaihtoja, jotka sopivat iäkkäiden ja heidän läheistensä tilanteisiin. Keskeistä on asumisen tarpeiden muutosten ennakoiminen riittävän ajoissa ja näihin tarpeisiin varautuminen. Kunkin henkilön yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne vaikuttavat sopivaan ratkaisuun eikä ikä itsessään ole ratkaiseva tekijä. Kaavoituksella ja yhdyskuntasuunnittelulla edistetään ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitävien asuinympäristöjen toteutumista sekä eri väestöryhmien ja palvelujen integroitumista. Rakennuskannan ja asuinympäristön esteettömyys on keskeisin tekijä rakennusten soveltumisessa ikääntyneiden käyttöön. Asumisen tukemiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä mm. nykyisen asuntokannan korjaaminen mm. hissien rakentaminen ja asunnon muutostöillä tehtävät korjaukset esteettömyyden lisäämiseksi. Nämä edellyttävät panostamista korjausneuvontaan, koulutukseen ja rahoitusvaihtoehtojen neuvontaan (mm. ARA-tuet). Asumisen ennakointi ja asunnon korjaustarpeen arviointi sisällytetään palvelutarpeen selvittämiseen osana asunnon esteettömyyden ja turvallisuuden tarkastelua itsenäisen suoriutumisen näkökulmasta. Hämeenlinnassa merkittävä muutos ikääntyneessä väestössä on vuotiaiden ikä-ryhmään kuuluvien määrän kasvu vuoteen 2020, mikä haastaa suunnittelemaan uudenlaisia asumisratkaisuja mm. keskusta-asumiseen Palveluverkko Ikäihmisille suunnattuja lähipalveluja ovat kotiin annettavat palvelut, kuten palveluohjaukseen liittyvä palvelutarpeen selvittäminen, hyvinvointia edistävät kotikäynnit (riskiryhmille), fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kotikäynnit, kotihoidon palvelut ja tukipalvelut. Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä lähipalveluita, esimerkiksi neuvontapalveluita, liikunta- ja kulttuuripalveluita, kehitetään sisällöllisesti tarvetta vastaaviksi sekä tuottamisen näkökulmasta alueellisesti kattavammiksi ja asiakkaille paremmin saavutettaviksi. Lähipalveluiden tarjonnan onnistuminen edellyttää vahvaa yhteistyötä kaupungin eri toimialojen, kolmannen sektorin sekä yksityisen sektorin kesken. Samoin joudutaan miettimään lähipalvelujen luonnetta, mitä palveluja voidaan järjestää esim. pyörillä liikkuvina. Kunnanosakeskuksissa tarjotaan päivätoimintaa, palvelukeskustoimintaa ja ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tai vanhainkotihoivaa. Hyvinvointikeskuksista rakennetaan ennakoivien palveluiden sekä monipuolisten asumispalveluiden keskittymiä. Keskitettyinä palveluina ovat terveyskeskuksen sairaalan ja geriatrisen osaamisen palvelut kuntoutusjaksot ja erityisryhmien 15

16 ympärivuorokautinen hoiva sekä puhelinneuvontapalvelut. Keskitetyt palvelut voivat olla yhdessä tai useammassa kunnanosakeskuksessa Ikäihmisille tarjottavat koti- ja asumispalvelut Koti- ja asumispalvelujen kokonaisuus koostuu kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta, gerontologisesta sosiaalityöstä, omaishoidosta, erilaisista tukipalveluista, päivätoiminnoista sekä asumispalveluista. Toiminnan tavoitteena on ikäihmisten kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään. Kotihoitoa voi saada tarvittaessa päivittäin, iltaisin, öisin ja myös viikonloppuisin. Kotihoidon kriteerien avulla palveluja kohdennetaan niille henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Säännöllisen kotihoidon osuus palvelurakenteessa on noin 11 % yli 75 vuotiaista. Säännöllisen kotihoidon piirissä on noin 800 asiakasta kuukausittain. Asiakaskäyntien määrät ja asiakkaan saama ajallinen hoito ovat olleet melko vakioita viime vuodet. Kaupungin palvelu- ja hankintaohjelmassa on määritelty strategisia kotihoitoon liittyviä hankkeita: kotihoidon oikea kohdentaminen, kotihoidon tuottavuuden edelleen kehittäminen sekä geriatrisen kuntoutuksen kuntouttavan työotteen vahvistaminen hoidossa ja hoivassa sekä ikäihmisten ja heidän omaistensa vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Kotihoito hankitaan pääosin kaupungin omalta palvelutuotannolta. Ostopalveluina hankitaan Kaurialan ja Myllymäen kotihoito sekä lisäksi muistihäiriöisten ja sotainvalidien kotihoitoa sekä Hoivia Oy:n ja Kössi-säätiön palvelutaloissa toteutettua kotihoitoa. Tukipalvelut koostuvat ateria-, kuljetus- sekä turvapalveluista. Kotiateriapalvelua myönnetään asiakkaille, jotka eivät alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykene valmistamaan aterioita tai riittävän ja monipuolisen ravinnon saaminen uhkaa vaarantua. Vuoden 2012 alusta alkaen kotiin vietävät ateriat toimitettiin kylmäpakattuina koko Hämeenlinnan alueella. Ikäihmisten riittävällä ja oikeanlaisella ravitsemuksella on keskeinen rooli arjessa selviytymisessä (mm. lihaskunta, kaatumisen ehkäisy) sekä useiden sairauksien ennalta ehkäisyssä (mm. muistisairaudet). Kaupunki tukee veteraanien kotona asumista julkisen liikenteen lippujen, ilmaisen pysäköinnin ja uintimahdollisuuden avulla. Veteraanijärjestöt vastaavat valtaosin tuen jakamisesta. Lisäksi kaupungilla on ollut vuodesta 2012 käytettävissä valtion erillisrahoitus veteraanien kotona asumisen tukemiseen. Kotona asumista tukevien palvelujen asiakasmäärät Lyhytaikaishoidon asiakkaat Päivätoiminnan asiakkaat Kuljetuspalveluasiakkaat Omaishoidon tuen asiakkaat Nykytila ja arvio tavoite kattavuudesta ennustevuosina Ikäihmisten päivätoiminta on painottunut kiinteisiin päivätoimintaryhmiin, jotka tukevat ikäihmisen kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista. Kiinteää päivätoimintaa on kaupungin omana toimintana Lammilla, Hauholla, Kalvolassa ja Voutilakeskuksessa sekä ostopalveluna Hoivian Olokolossa ja Päivärinteessä. Kaupungin järjestämät avoimet päivätoiminnat on korvattu vuodesta 2012 järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden järjestämällä kumppanuustoiminnalla Rengossa, Voutilakeskuksessa ja Keinusaaressa. Vuoden 2014 aikana luodaan kuntouttavan päivätoiminnan tuote, jolla on yhteys kotona ja kotiin kuntoutukseen. 16

17 Vapaaehtoiskeskus Pysäkki koordinoi vapaaehtoistoimintaa ja sen rahoituksesta vastaa kaupunki yhdessä seurakunnan kanssa. Vapaaehtoistoiminnan koordinointia, järjestöyhteistyötä ja yritysyhteistyötä on vahvistettu yhden palveluohjaajan vakanssilla. Toimintamuotoina on mm. ystävätoiminta, akuuttipalvelu, laitostoiminta, käsityöpiirit, hartaudet, jumppa- ja seurapeliryhmät, ohjelmatoiminta ym. Ystävä- ja ulkoilutoiminnan painopisteenä on kodeissa asuvat ikäihmiset. Tehostettu (ympärivuorokautinen) palveluasuminen on tarkoitettu niille ikäihmisille, jotka eivät enää tehostettujenkaan palvelujen turvin selviydy kotihoidossa. Lautakunta on vahvistanut pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyn kriteerit kesäkuussa Tehostetun palveluasumisen paikkoja on käytössä 512, joista yli 75 -vuotiaiden käytössä 435 (2013). Palveluseteli on käytössä tehostetun palveluasumisen hankintaan. Vanhainkotiyksikössä toteutettava pitkäaikaishoiva on ympärivuorokautista laitoshoitoa ja hoivaa asiakkaille, jotka eivät alentuneen toimintakykynsä vuoksi kykene enää asumaan omassa kodissaan tai palveluasunnossa kotihoidon ja tukipalvelujen turvin sekä tarvitsevat lääketieteellisistä syistä laitoshoivaa. Vanhainkotiyksiköissä toteutettava lyhytaikaishoito on tilapäistä laitoshoitoa ja hoivaa, jolla voidaan edistää asiakkaiden kotona asumista ja lähiomaisen jaksamista. Tilapäistä laitoshoitoa tarjotaan joko säännöllisesti toteutettavina hoitojaksoina, jotka vuorottelevat kotona asumisen kanssa tai kertaluonteisena akuuttina hoitojaksona. Vanhainkotipaikkoja on 216 (2013). Tarjonta 2013 Tarve 2017 Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti ja muu pitkäaikainen laitoshoito Muistisairaille soveltuvat paikat ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa (VK (80 % ympärivuorokautisen hoivan asiakkaista) TK + tehostettu) Arvio asumispalveluiden paikkatarpeesta 3.6. Kotona ja kotiin kuntoutus Ollakseen vaikuttavaa kuntoutuksen on oltava suunnitelmallista, tavoitteellista ja moniammatillisesti arvioitua sekä yleensä kestoltaan rajattua toimintaa. Kuntoutukselle on asetettava tavoitteet, joiden tarkoituksena on auttaa iäkästä selviämään arjen tilanteissa. Ikäihmisen arjen kannalta kuntoutus merkitsee toimintaedellytysten tukemista ja järjestämistä kotiin. Kuntoutuksen kokonaisuuteen kuuluu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita. Iäkkään omalla ja läheisten toiminnalla sekä sitoutumisella on kuntoutuksessa keskeinen osuus. Kuntoutus voi olla yksilöllistä tai ryhmäkuntoutusta. Kotona tapahtuva kuntoutus voi olla sisällöltään esim. psykososiaalista toimintaa ja/tai liikuntakykyä ylläpitävää toimintaa. Laitoskuntoutusta voidaan toteuttaa esim. kaupungin ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä, terveyskeskusliikelaitoksen toimesta osastojaksoina sekä Ilveskodissa. Erityisryhmän kuntoutujien joukossa muodostavat muistisairaat. Heille kuntoutusta tulee tarjota sairauden eri vaiheissa, toimintakykyä parantavana, ylläpitävänä tai toimintakyvyn heikkenemistä hidastavana. 17

18 Ikäihmisten palvelurakennetyöryhmä on työstänyt kotona ja kotiin kuntoutuksen polkua. Tavoitteena on, että eri vahvuisella kuntoutuksella tehdään interventioita ikääntyvän toimintakyvyn heiketessä joko kotona tai esim. osastojakson jälkeen mietittäessä turvallisen kotiutuksen mahdollisuutta. Kotona kuntouttava ja arvioiva toiminta on tarkoitus toteuttaa myös aina ennen SAS asumispalveluprosessin alkua. Kuntoutus on tarkoitus toteuttaa ensisijaisti kotona tai kodinomaisessa paikassa. Vahvistettu kuntoutuksen toimintamalli otetaan käyttöön Kotona ja kotiin kuntoutuksen toimintamalli, lähde: Palvelurakennetyöryhmä Omaishoidon tuki Omaishoidon tukea myönnetään palkkiona ja/tai palveluina hoivaa tarvitsevan ikäihmisen kotona tapahtuva hoidon toteuttamiseen. Lautakunta on vahvistanut omaishoidon tuen saamisen kriteerit, ja tukea myönnetään Hämeenlinnassa kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Vuoden 2013 aikana otettiin käyttöön omaishoitajille mahdollisuus palkata sijainen toimeksiantosopimuksella omaishoitajan vapaiden ajaksi kotiin. Vuoden 2014 alusta on omaishoidon tukena myönnettyjä palveluita voinut valita toteutettavaksi palvelusetelillä. Omaishoidon tuen kehittäminen kokonaisuutena on yksi palvelusuunnitelmakauden keskeisistä painopisteistä. Omaishoidon kattavuutta pyritään kasvattamaan nykyistä noin 3-4 prosentista 6 prosenttiin yli 75 vuotiaista vuoteen Nyt (2013) omaishoidettavia on noin 300 ikäihmisten palveluissa. Omaishoidon tuki on iäkkäälle inhimillinen palvelu sekä kaupungille selkeästi edullisempi (noin 60 %) kuin saman hoidon tarjoaminen esimerkiksi säännöllisenä kotihoitona. Omaishoitoa kehitetään erilaisissa piloteissa mm. terveydenhuollon, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa koko suunnitelmakauden. Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma tulee valmistuttuaan toimimaan uuden sopimusomaishoitajalain pohjana (lain tavoiteaikataulu 2016 voimaan). Kehittämisohjelmassa ja laissa tullaan määrittelemään mitä on omaishoito ja sen eri muodot, sopimusomaishoidon järjestämistapa ja rahoitus. Tavoitteena on, että omaishoito olisi aina palvelutarvetta selvitettäessä mukana yhtenä palveluvaihtoehtona. Lisäksi omaishoitajien asemaa parannetaan 18

19 erityisesti heidän terveydentilan ja toimintakyvyn seurannassa, sekä vahvistetaan yhdenvertaista kohtelua omaishoitajien ja omaishoidettavien osalta asuinpaikasta riippumatta. Esillä olleissa toimintamalleissa tulisi kaikille yhtenäiset saannit kriteerit ja palkkioluokat sekä Kelan rooli prosessissa vahvistuisi Palvelujen järjestämistavat Ikäihmisten palveluissa on useita palveluntuottajia miltei kaikissa tarjolla olevissa palveluissa. Keskeiset palvelut on tuotteistettu, ja palvelujen hankinta perustuu sopimuksiin oman palvelutuotannon ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Hankinnoissa korostetaan palvelun vaikuttavuutta ikääntyneen toimintakykyyn ja sitä kautta myös taloudellista tuottavuutta. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen sopimuksissa on kannustejärjestelmä (bonussanktio-malli), jolla panosten sijaan mitataan lopputuloksen onnistumista ja laatua. Palvelujen laatua ja hintaa verrataan yksityisen ja oman palvelutuotannon välillä. Hankintojen toteutustapaa arvioitaessa otetaan huomioon markkinoiden toimivuus ja kulloinkin tarkoituksenmukainen hankintatapa. Asiakkaiden valinnanvapauden lisäämiseksi otetaan sähköinen palveluseteli käyttöön pienin askelin kotiin annettavissa ikäihmisten palveluissa, ensimmäisenä omaishoidon tuen palvelut (esim. tukipalvelut, kotihoito, arkiapu, kuntoutus). Tukipalvelut (ateriat, turvapalvelut, kuljetuspalvelut) Ostopalvelujen osuus % eri palveluista Päivätoiminta, kuntoutus Kotihoito Nykytila ja suunnitelma eri palvelujen osalta Tehostettu palveluasuminen ja vanhainkotihoiva Kotihoito Kotihoito hankitaan nykyisin pääosin omalta palvelutuotannolta. Kaurialan ja Myllymäen kaupunginosien kotihoito on kilpailutettu ja hankintasopimus on voimassa alkaen vuoden 2015 loppuun asti. Palveluntuottajana aloitti Esperi Care Oy ja sopimus siirtyi liiketoimintakaupan yhteydessä Attendo Oy:lle. Esperi Care Oy:n kotihoidon palvelutaso ei toteutunut sopimuksen mukaisena. Sopimukseen sisältyy bonus-sanktiojärjestelmä, jonka mukaan sopimus voi jatkua 2015 jälkeen, mikäli palveluntuottaja onnistuu hankinnasta sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelmakauden aikana vertaillaan ostopalvelujen onnistumista Kaurialan ja Myllymäen alueella talouden ja palvelun vaikuttavuuden näkökulmasta suhteessa omaan palvelutuotantoon. Kotihoidossa otetaan palveluseteli käyttöön suunnitellusti niin, että se ei aiheuta hallitsemattomia kysynnän vaihteluita omaan palvelutuotantoon. Palvelusetelin volyymi kohdentuu lähinnä kasvavaan palvelujen tarpeeseen. Kotihoidon vaikuttavuutta seurataan ja kehitetään systemaattisesti oman sekä ulkoisen palvelutuottajan kanssa. Ympärivuorokautinen hoiva Ympärivuorokautisen hoivan palveluista hankitaan noin puolet yksityisiltä palveluntuottajilta puitesopimuksilla, joissa palveluntuottaja ei sitoudu tuottamaan kaupungille tiettyä määrää palvelua eikä kaupunki ole sitoutunut ostamaan tiettyä paikkamäärää. Tehostetun palveluasumisen yksiköitä on 20, joista neljässä on kaupungin oma 19

20 palvelutuotanto ja 16 on puitesopimusyksikköä. Lisäksi yksittäisiä asiakkaita on sijoitettu maksusitoumuksella tai palvelusetelillä Hämeenlinnan seudun ulkopuolella oleviin yksiköihin. Vanhainkotiyksiköitä on kuusi, joista viisi on kaupungin omia ja yksi ostopalveluyksikkö. Vanhainkotihoivaa tullaan jatkossa korvaamaan muilla asumisen ratkaisuilla. Kalvolaan ja Lammille rakennetaan uudet hyvinvointikeskukset keskeisille paikoille kirkonkyliin, joissa arkipalvelut ovat rollaattorimatkan etäisyydellä ja asukkaat saavat tarvitsemansa hoivapalvelut kotiinsa. Kirkonkylillä ja pitäjissä ympärivuorokautisen hoivan tarve on määrältään niin vähäistä, että yksityiset palveluntuottajien markkinat toimivat huonosti. Vaarana on, että niihin voi syntyä yksityisiä monopoleja. Lähtökohtana onkin, että pitäjien alueella ympärivuorokautisen hoivan tuottaminen perustuu ensisijaisesti kaupungin oman palvelutuotannon varaan. Yksityiset toimijat ovat rakennuttaneet uusia esteettömiä hoivaympäristöjä. Palvelurakenteen määrätietoinen keventäminen on kuitenkin aiheuttanut uudenlaisen tilanteen, jossa hoivapaikoista on ylitarjontaa ja kilpailu on kiristynyt. Pidemmällä aikavälillä tilanne tasaantuu palvelutarpeen kasvun myötä. Tehostetussa palveluasumisessa on palveluseteli käytössä, mutta sen arvoa ei ole nostettu vuoden 2008 jälkeen. Palvelusetelin arvo määritellään suunnitelmakauden aikana siten, että se on todellinen vaihtoehto valita hoitopaikka tuloista riippumatta. Tukipalvelut Tukipalvelut on järjestetty ostopalveluina joko kaupungin omilta yhtiöiltä tai yksityisiltä toimijoilta. Ateria- ja siivouspalvelujen hankinnan suunnittelusta vastaa keskitetysti kaupunginhallitus koko kaupungin osalta. Lautakunta vastaa kotiin vietävien aterioiden, kuljetuspalvelujen ja turvapalveluiden hankinnasta. Kotiin vietävien ateriapalvelujen sopimus päättyy vuoden 2014 lopussa. Kotona asuvien ikäihmisten ravitsemukseen kiinnitetään erityistä huomioita ja pyritään löytämään uusia aterian tuottamisvaihtoehtoja eri puolille kaupunkia. Kuljetuspalvelut hankitaan yksittäisiin sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin Kanta-Hämeen Aluetaksilta. Asiakkailla on mahdollisuus käyttää myös kaupungin alueella liikennöiviä palvelulinjoja sosiaalihuoltolain mukaisiin matkoihin. Kaupungin oman palvelutuotannon päivätoimintakuljetukset kilpailutetaan säännöllisesti. Turvapuhelinpalveluiden osalta tekniikka kehittyy ja uusin hankinta toteutetaan niin, että se mahdollistaa uusien teknisten vaihtoehtojen käyttöönoton. Uusi hankinta toteutetaan vuoden 2014 keväällä. Turvapalvelujen auttajakäyntien hankinta toteutetaan kaupungin omalta palvelutuotannolta kesäkuun 2014 alusta. Avoin ja kuntouttava päivätoiminta Päivätoimintaa on tarjolla kaikissa kunnanosakeskuksissa joko kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai järjestöjen tuottamana kumppanuustoimintana. Avointa päivä- ja kerhotoimintaa on vapaaehtoiskeskus Pysäkillä, kumppanuustoimintana Keinukamarilla, Voutilakeskuksessa ja Rengon Raitaharjussa, joissa kaupunki tarjoaa toimitilat veloituksetta avoimeen päivätoimintaan/toimintatuokioihin. Ostopalveluna hankitaan kuntouttavaa päivätoimintaa Erityisasuntosäätiön Päivänkaaresta, Hoivia Oy:n Olokolosta ja Kuurojen palvelusäätiöltä Sampolasta. Kaupunki jatkaa sotaveteraanien kuntoutuksen tukemista siten, että kaupungin kuntoutuksen määrärahat jaetaan veteraaniyhdistyksille kuntoutuksen järjestämistä varten. Päivätoiminnan kehittämisessä panostetaan tavoitteelliseen ja kuntouttavaan päivätoimintaan. 20

21 3.9. Asiakasohjauksen kehittäminen Hämeenlinnassa on ollut reilut kaksi vuotta keskitetty asiakasohjausmalli ikäihmisten palveluiden osalta. Toiminnan ensimmäisten vuosien arvioinnin perusteella sekä vanhuspalvelulain toimeenpanoon liittyen on määritelty kehittämisen painopisteet. Suunnitelmakaudella kehittämisen kohteina ovat keskitetyn asiakasohjauksen vahvistaminen, laaja-alaisen palvelutarpeen selvittämisen toimintamallin yhtenäistäminen ja sen edellyttämien työkalujen ja kriteeristöjen käyttöönotto, vastuutyöntekijä kokonaisuuden selkiyttäminen (kriteerit kenelle nimetään, eri toimijoiden roolit) sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävän neuvonnan toimintamallin kehittäminen. Vanhuspalvelulaki korostaa neuvontapalveluiden ohella onnistuneen palvelutarpeen selvittämisen merkitystä ja sitä kautta asiakkaalle oikea-aikaisten ja tarpeita vastaavien palvelujen saantia. Vuoden 2014 aikana pilotoidaan asiakasohjauksen VISIOmallia yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusta saaneen IKÄPALO hankkeen, palvelutuotannon ja terveyskeskus liikelaitoksen kanssa. VISIOmallin toimeenpanoa jatketaan koko palvelusuunnitelmakauden ajan. Asiakasohjauksen pääprosessit Asiakasohjauksen kaikki pääprosessit ovat kehittämisen alla. Tavoitteena on vahvistaa neuvonnan ja palveluohjauksen toimintakulttuuria, jossa moniammatillisesti vastataan asiakkaan palvelutarpeisiin. Ikäihmisten palvelurakennetyöryhmässä ja IKÄPALO-hankkeen työryhmissä on työstetty asiakasohjauksen VISIO malli, jonka eteenpäin viemiseen kaikki keskeiset toimijat ovat sitoutuneet. Mallin tavoitteena on, että säännöllisten asiakkuuksien alkaminen kulkisi aina asiakasohjausyksikön kautta, ja siten asiakkaille tehtäisi kaikissa tilanteissa vanhuspalvelulain mukainen laaja-alainen palvelutarpeen selvittäminen. Asiakkaaksi tulo voi olla myös ennalta suunnittelematonta tai kotiutustilanne, jolloin asiakkaan tulee saada tarvitsemansa apu heti. Erikseen määriteltyjen määräaikojen jälkeen asiakkaalle tehtäisiin kuitenkin palvelutarpeen laaja-alainen selvittäminen ja hänen 21

22 tarvitsemansa palvelukokonaisuus sovittaisiin siinä vaiheessa, kun on selkeämpi näkemys asiakkaan selviytymisestä ja kuntoutumisesta kotona. Asiakasohjauksen VISIOmalli Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen Hämeenlinna on kehittänyt viime vuosina osallistamismenetelmiä, pyrkinyt kohti käyttäjälähtöistä palvelujen kehittämistä uudistamalla asiakastyytyväisyyskyselyä sekä ottamalla käyttöön asiakasraadit koti- ja asumispalveluissa. Kaikkiaan käytössä on useita erilaisia osallistamisen menetelmiä, joista asiakastyytyväisyyskyselyä käytetään eniten. Asiakasraati on 2013 käyttöön otettu työpajatyyppinen työskentely yhdessä asiakkaiden ja omaisten kanssa. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan vuosittain lomakemuodossa. Kaupungissa on vanhusneuvosto, jonka rooliin liittyy ikäihmisten asioiden edunvalvonta. Ikäihmisten vaikuttajaraati on aloittanut toimintansa 2012, raadilla on osin samansuuntainen rooli kuin vanhusneuvostollakin. Muina palautekanavina toimii kaupungin avoin palautekanava (sähköinen, lomake) sekä esim. asiakasohjausyksikköön tuleva suora palaute asiakkailta ja omaisilta. Ikääntyneen asiakkaan osallisuuden ja äänen kuuluviin saaminen on haasteellista ei-aktiivisten vanhusten kohdalla. Palvelusuunnitelmakaudella keskitytään nykyisten osallistamismenetelmien parempaan hyödyntämiseen ja keskinäisen yhteistyön vahvistamiseen sekä löytämään tapoja, millä esim. eniten palveluita tarvitsevien asiakkaiden tarpeita saataisi selville. Tässä työssä kaupungilla on tukena mm. oppilaitokset sekä kehittämishankkeet. Palveluohjauksen kehittämisessä varmistetaan asiakkaan ja hänen läheistensä oman näkemyksen esille tuominen ja kirjaaminen palvelusuunnitelmaan. 22

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot