Välimuotoiset asumisratkaisut - selvitys Vanhus- Kaste. Ari Tarkiainen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välimuotoiset asumisratkaisut - selvitys Vanhus- Kaste. Ari Tarkiainen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Välimuotoiset asumisratkaisut - selvitys Vanhus- Kaste Ari Tarkiainen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

2 Selvitystyön tavoite - selventää välimuotoisen asumisen käsitettä, mitä sillä oikein tarkoitetaan, - selventää välimuotoisten asumisratkaisujen kehittämisen lähtökohtia, - vallitsevaa tilannetta Vanhus- Kasteen neljässä seutukunnassa, - välimuotoisiksi asumisratkaisuista luokiteltujen yksiköiden toimintaperiaatteita sekä kiinteistöön ja palveluihin liittyviä ominaispiirteitä.

3 Suomalainen SOTE- järjestelmä ja sen haasteet SOTE- järjestelmä Verkostot * * * * Hierarkia Kvasimarkkina=mark kina +hierarkia Markkina * Uudet hallintoratkaisut

4 Sosiaali- ja terveydenhuolto muutoksessa PARAS hanke - =>suurin ja kattavin uudistus Suomen kuntahistoriassa kuntaliitokset, kuntayhtymät SOTE hyvin keskeisessä roolissa vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, edistää uusia palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta tulevina vuosikymmeninä.

5 Sosiaali- ja terveydenhuolto muutoksessa IkäHorisontti- ikääntyvien uudet palvelut - =>Tavoitteena uudet palvelukonseptit ja toimivat työvälineet (THL) - =>Pääpaino palvelujen kehittämisessä on asetettava ennakoiviin palveluihin, jotta raskaan ympärivuorokautisen hoidon osuus jäisi tulevaisuudessa entistä pienemmäksi.

6 Ikäihmisten asuminen suuri haaste Suomessa - Kotona asumisen ideaali: esteetön koti - Avo-/laitoshoito rajan purku - Asenteet ja osaaminen: ikäihminen - mikä ja millainen se on? - Moniammatillisuus /poikkihallinnollisuus - Uusi yhdyskuntasuunnittelun ajattelu -

7 Ikäihmisten asuminen suuri haaste - Suomesta puuttuu kansallinen ikääntyvien asumisen ohjelma - Kaupungeissa ja taajamissa erilaiset haasteet kuin harvaan asutulla maaseudulla

8 KÄSITESELVENNÖKSIÄ

9 Välimuotoinen asuminen - Välimuotoinen asumisratkaisu -termi viittaa ikääntyneille tarkoitettuihin asumisratkaisuihin, joissa asuminen ja palvelut ovat erillään. - Asukas määrittää itse, millaisia palveluja hän haluaa vastaanottaa - asuminen ja palvelut eivät kytkeydy automaattisesti toisiinsa

10 Välimuotoisen asumisen ratkaisut PALVELUT LAITOS PALVELUYMPÄRISTÖ Asuminen tavallisessa asunnossa Asuminen laitoksessa ASUNTOYMPÄRISTÖ Senioriasunnot, vanhusten vuokratalot, yhteisölliset asumisratkaisut, tavallinen ja tehostettu palveluasuminen sekä muistisairaiden ryhmäasunnot

11 KOTI Muistot, merkitykset PAIKKA Tuttu, toiminnallinen TILA Objektiivinen, neutraali Pikkarainen 2006

12 ASUMISYMPÄRISTÖ OMA ASUNTO OMA HUONE OMA SÄNKY Senioriasunto Ryhmäkoti Dementiakoti Vuodeosasto Palveluasunto Vanhainkoti Tavallinen asunto Hoitokoti PALVELUYMPÄRISTÖ Palvelut tuodaan omaan asuntoon Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelma Tukipalvelut Kokonaisvaltainen hoito ja huolenpito Moniammatillinen kuntoutus Pääsääntöisesti ympärivuorokautinen henkilöstö Kokonaisvaltainen hoito ja huolenpito Lääketieteellinen hoito Moniammatillinen kuntoutus

13 TARVITTAVAT PALVELUT Kaupassa käynti Kuljetus Terveydenhuolto Kodin muutostyöt Ruuanlaitto Peseytyminen ja pukeutuminen Raha-asioiden hoito Uskonnolliset tarpeet Sosiaaliset kontaktit Luovuuden tukeminen Oppimisen tukeminen Työnteon mahdollisuus Tukijärjestelmä TUEN TARJOAJAT PERHE YSTÄVÄT NAAPURIT JULKISET PALVELUT JÄRJESTÖT YHTEISÖT Mitä tarvitaan? Kuka tarjoaa?

14 RUOTSIN MALLI A-VAIHTOEHTO 1. Tavallinen asuminen 2. Erityisasuminen Tavallinen asunto Senioriasunto B- VAIHTOEHTO 1.Tavallinen asuminen 2.Turva-asuminen 3.Erityisasuminen Tavallinen asunto Senioriasunto C-VAIHTOEHTO 1. Tavallinen asuminen Tavallinen asunto Senioriasunto 2. Erityisasuminen Turva-asuminen Hoitokodit

15 Johtopäätökset Ruotsissa: -Tarvitaan lisää asumisen tarjoajia - Välimuotoiset asumisratkaisut: senioriasuntoja sekä palveluasumisen malleja -yhteisöllisen asumisen muodot suosittuja - yksityinen ja kolmas sektori vahvistavat asemiaan - AIP- ajattelu ei vielä toteudu

16 TULOKSET

17 sote- rakenne Omaiset Arki Palvelut Valinta ja arviointi Asukkaat Henkilöstö Palaute Muutostyöt Maksut

18 KYSELYN VASTAAJAT - Kiwilla- ryhmäkoti(8 asukasta) Ilomantsi, - Karsikon palvelutalo (29 asukasta), Joensuu - Karsikon pienryhmäkoti (3 asukasta), Joensuu - Suvituulen palvelutalo (36 asukasta) Joensuu, - Ryhmäkoti Männikkö (20-22 asukasta) Kangasniemi, - Tikanpuisto (17 asukasta) ja Harjula (22 asukasta) Kitee - Iltarusko (7 asukasta) Kuopio - Savonkadun pienkoti(4 asukasta) Leppävirta - Urheilukadun (4 asukasta), Heikkiläntien (4 asukasta), Teeritien pienkodit (4 asukasta) Lieksa - Palvelukeskus Poukama (50 asukasta) Multia - Pienkoti Hannikainen (18 asukasta) ja Veljeskoti (4 asukasta) Nurmes

19 Muutostyöt ja turvatekniikka Kaikissa yksiköissä oli tehty jonkinlaisia esteettömyyttä lisääviä muutostöitä poistettu kynnykset, rakennettu luiskia, lisätty tukikahvoja, remontoitu suihkuja, lisätty suihkutuoleja, tehty nousutukia, madallettu kaapistoja keittiössä asunnossa tai asukkailla on saatavissa tai käytössä turvapuhelin ja turvaranneke Kaikissa yksiköissä oli jonkinlaista kulunvalvontaa, yleensä ulko-oven lukituksessa käytettiin ns. koodilukitus- järjestelmää. Paloturvallisuudessa oli suuri hajonta

20 Valintaprosessi ja arviointi asukasvalintaprosessi vaihteli yksiköittäin hieman Yleensä SAS-työryhmä arvioi asiakkaan palvelutarpeen hyödyntämällä RAVA tai RAVATAR ja muita mittareita Sen jälkeen yksikön johtaja tai muu virkamies teki päätöksen

21 Palvelut, omaiset ja arjen tukeminen Palvelujen kirjo oli suuri ne saattoivat käsittää kotihoidon, kotisairaanhoidon, kauppa- ja apteekkipalvelun, ateria- ja saunapalvelun, kuntosalipalvelun, terveydenhoitopalvelun, siivouspalvelun, pyykkihuollon, hygieniahuollon, asiointiavun, ulkoilun, kotisairaanhoidon/ lääkehoidon yms omaisten osallistumista suosittiin, samoin vapaaehtoisapua Arjen tukemista suosittiin kannustamalla kotiaskareisiin ja yleensä virketoiminta osallistumiseen

22 Maksut ja palaute maksut muodostuvat vuokrasta ja muista erillisistä palveluista (vaihtelevat asiakkaan tarpeen mukaan) joissakin on täyshoito eli maksu kattaa kaiken Yleensä ei systemaattista palautejärjestelmää Palaute on ollut pääosin myönteistä

23 KUNTATOIMIJOIDEN HAASTATTELUT

24 PALVELURAKENNE EPÄSELVÄ - PARAS ja muut siihen liittyvät suuret muutokset synnyttäneet epävarmuutta ja aiheuttaneet paljon lisätyötä kuntaliitokset ja kuntayhtymät usein vaikeita yhtälöitä tilaaja/tuottaja- mallin käyttöönotto Sen etuna pidetään kustannustietoisuuden lisääntymistä ja laadun nousemista palvelutuotannon keskeiseksi kysymykseksi. Sen haitoiksi on mainittu byrokratian lisääntyminen, laadunvalvontavaikeudet ja se, että mallin kokonaistaloudellista edullisuutta on vaikea osoittaa

25 Välimuotoinen asuminen Välimuotoisen asumisen käsite näyttää olevan hyvin vaikeasti avautuva. Moni myös myönsi, että asumista määritteli omissa mielikuvissa palveluympäristö Yleisimmin puheeksi tulivat muistisairaat ja muistihäiriöiset Toinen ryhmä, joka nousi esiin, oli päihdeja mielenterveysongelmaiset, joiden hoitamiseen kotipalvelujen osaaminen ei riitä.

26 Kotipalvelujen kehittäminen Kotipalvelujen kehittämistä ja niiden resurssien lisäämistä pidettiin aivan olennaisena kotona asumisen ja itsenäisesti selviytymisen parantamiseksi. Kotipalvelua edellisen laman aikana karsittiin ja kotipalvelu ei edelleenkään ole sillä tolalla niin kuin pitäisi. Vuonna 2007 koko maassa kotipalveluista aiheutui 92 euron nettokustannus asukasta kohden ja maksut kattoivat 14,1 % käyttökustannuksista.

27 Paloturvallisuus Paloturvallisuutta pidettiin yleisesti hyvin tärkeänä osan pienkotien tulevaisuutta hahmotettaessa. Asiassa oli yhä vielä tiettyjä epäselvyyksiä, joihin haluttiin selviä linjauksia. Onnettomuustutkintalautakunnan tutkintaselostuksessa vuodelta 2002 on käyty selkeästi läpi olennaiset paloturvallisuuteen yhdistyvät seikat (Onnettomuustutkintakeskus, 2002)

28 Maaseutu Harvaan asuttujen maaseutualueiden palvelujen turvaaminen on ilmiselvästi yksi tärkeä kunta- ja palvelurakenteiden kehittämisen haaste. Perinteiset ammatti- ja toimintasektoreiden rajat on pystyttävä ylittämään ja kuntien valtionosuusjärjestelmää tarkennettava tältä osin

29 Monitoimijuus monitoimijuuden haaste: järjestäjä, tuottaja kolmas sektori miten määritellään se, milloin toiminta on varsinaista elinkeinotoimintaa ja milloin se on yleishyödyllistä toimintaa, kansalaistoiminnan ydintä. tämän rajan vetäminen on myös ikäihmisten asumisratkaisujen ja tarjottavien palveluiden kannalta aivan ratkaisevaa.

30 Tekninen toimi mukaan Tärkeää olisi, että kuntien asumisesta ja rakentamisesta vastaavat tahot voisivat rakentaa uusia yhteistyömuotoja ikääntymisen ja asumisen yhteyteen. Tarvitaan myös selkeitä strategisia kunta- ja seutukohtaisia linjauksia ja valtakunnallisia linjauksia siitä, mitä asiassa aiotaan tehdä. Ikääntymisen asumishaastetta ole sosiaali- ja terveystoimen vastuulla, vaan asiassa pitäisi saada aikaan konkreettista ja tavoitteellista yhteistyötä eri toimijatahojen välillä.

31 Tietotekniikkapulmat rajapintaongelmat ohjelmien vaikeus

32 TULKINTOJA JA PÄÄTELMIÄ

33 Kaksi näkökulmaa hyvinvointiyhteiskuntaan Hyvinvointifundamentalisti Markkinafundamentalisti Neuvonen ja Mokka 2006

34 Hyvinvointiyhteiskunta NYT TYÖ Kokemus hyödyllisyydestä Luottamus omaan pärjäämiseen Osallisuus HYVINVOINTI VALTIO Nieminen ja Mokka 2006

35 Ikäihmisen monta roolia Aktiivinen KULUTTAJA- passiivinen KANSALAINEN YKSILÖ- YHTEISÖ kuluttaja/asiakas- tuottaja/järjestäjäkansalainen/yksityishenkilö

36 KAKSI TEEMAA 1) Välimuotoinen asuminen uutena lähestymistapana; suppea ja laaja tulkinta 2) Muistisairaat ja asuminen

37 Kohti hyviä käytäntöjä Männikkö, Kangasniemi Lieksan pienkodit Koti- Kiwilla

38 Kohti uusia tulokulmia Monitoimijuuden haasteen tunnistaminen Innovaatioiden synnyttäminen Uusien yhteisöjen synnyttäminen Osallisuus ja mielekkyys

39 KIITOS!

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu

Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu Ikäihmisten palvelut ja niiden tulevaisuudennäkymät Tampereen, Helsingin ja Kajaanin kaupungit - kuntavertailu Kati Mikkola & Johanna Nummelin VTT Rakentamisen liiketoiminnat ja prosessit, tammikuu 2006

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä

Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä SUOMEN YMPÄRISTÖ 21 2006 Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä ASUMINEN Katariina Välikangas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 21 2006 Kuntien toiminta ikääntyneiden

Lisätiedot

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa

Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo. Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa Ari Tarkiainen & Virve Valoheimo C Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa KARELIA-ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 23 Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Hyvinvointipalvelut teemaryhmä - Katja Ilmarinen & Pirja Peltomäki

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Hyvinvointipalvelut teemaryhmä - Katja Ilmarinen & Pirja Peltomäki Tässä esitteessä käsitellään iäkkäiden yhteisöasumisen muotoja maaseudulla. Valitsimme teemaksi yhteisöllisen asumisen, sillä uskomme, että yhteisöllisyydelle on kysyntää yhteiskunnassamme. Maaseutunäkökulmasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI

SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI RAPORTTEJA 11 SENIORIASUMISEN PALVELUKONSEPTI SINIKKA TYYNELÄ Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 11 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite PL 35 (MaT),

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot