Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Sivu 1(10) Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin vuoden 2015 talousarvioon Aloite nro 419 Espoon kaupungin tulee ja kannattaa käynnistää viipymättä kasvavan eläkeläisväestön yhdistystoiminnan toimintaedellytysten parantamistoimet ja kasvavan toiminnan lisätukeminen Vanhusneuvostolle ja järjestöavustuksiin on esitetty vuodelle 2015 vuoden 2014 tasoisia määrärahavarauksia. Aloite nro 420 Terveysasemien lääkäreitä on ohjattava lausuntojen antamisessa, niin ettei asiakas joudu maksamaan turhista tai väärin laadituista lausunnoista, koska lääkäri ei ole tuntenut lainsäädäntöä. Lausuntokäytäntöjä käydään läpi perehdytyksissä ja koulutuksissa. Perusopetus on osa lääkäreiden peruskoulutusta. Aloite nro 421 Ikääntyneen väestön on voitava saada oireiden ilmettyä lääketieteellisesti suoritettava lääkärintutkimus hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioimiseksi viivytyksettä terveyskeskuksessa. Kiireelliseen hoitoon pääsee vuoden jokaisena päivänä. Välittömän hoidon saa arkisin klo 8-16 terveysasemilla ja muuna aikoina kiireellisen hoidon saa Jorvin sairaalan päivystyksessä. Kiireetön aika on ollut saatavana Espoossa elokuussa vuorokauden (keskiarvo) sisällä. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilö määrittelee hoidon lääketieteellisen kiireellisyyden. Aloite nro 422 Vanhusneuvosto esittää, että terveysasemien potilasjonot tulee purkaa erityisellä jononpurkutoiminnalla. Terveysasemien palveluiden saatavuus on parantunut. Kiireettömän ajan saaminen parantunut merkittävästi ja oli nyt 2014 elokuussa 14 vuorokautta.

2 Espoon kaupunki Sivu 2(10) Aloite nro 423 Vanhusneuvosto esittää, että terveysasemilla tulee siirtyä jonojen purkamisen jälkeen arkipäivisin klo 8-20 toteuttavaan asiakkaiden vastaanottotoimintaa ilman ennakkoon tehtävää ajanvarausta. Toiminnan laajentaminen virka-ajan ulkopuolella ei ole mahdollista näillä resursseilla. Aloite nro 424 Ikääntyneelle ihmiselle tulee nimetä terveyskeskuksesta vastuullinen omahoitaja yhteyshenkilöksi. Vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidossa ja kotihoidossa asiakkaiden vastuutyöntekijä on jo sovittu. Muiden iäkkäiden kuntalaisten osalta asia on vielä valmistelussa. Aloite nro 425 Vanhusneuvosto esittää, että terveyskeskusmaksu tulee poistaa myös Espoosta. Vuoden 2015 talousarvioesitys ei sisällä esitystä terveyskeskusmaksun poistamisesta. Aloite nro 426 E-reseptin uusinta on vaikeaa, kun ei ole ATK:ta. Vanhusneuvosto esittää, että ongelma tulee ratkaista yhdenvertaisuusvaatimus huomioiden ensi tilassa. Reseptin uusintapyynnön voi jättää edelleen omalle terveysasemalle ja lisäksi mihin tahansa apteekkiin. Uusintapyynnön voi lähettää myös sähköisesti ns. oman terveyskansion kautta. Aloite nro 427 Geriatrian ja psykogeriatrian osaamista ja yleensä lääkäreiden ammattitaitoa ikääntyneiden potilaiden oikea diagnoosin tekemiseksi tulee parantaa. Kyseinen alue on lääkäreiden täydennyskoulutuksen painopistealue. Kotihoidon lääkärit työskentelevät terveysasematoiminnassa ja heistä osa on geriatrian erikoislääkäreitä. Aloite nro 428 Espoon on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä tarvittavassa laajuudessa ja tarvittavalla toistotiheydellä. Niille espoolaisille ikääntyville henkilöille joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämäntiedon perusteella liittyvän palvelutarvetta lisääviä riskitekijöitä.

3 Espoon kaupunki Sivu 3(10) Kotihoidossa on kehitetty ikääntyneiden kotikäyntinä tapahtuvaa palvelutarpeenarviointia. Palvelutarpeenarvioinnin yhteydessä kotikäynnillä koulutetut työntekijät arvioivat ikääntyneen kokonaistilannetta, ohjaavat ja neuvovat laaja-alaisesti ja sopivat ikääntyneen ja mahdollisesti myös hänen läheistensä kanssa jatkotoimenpiteistä. Palvelutarpeenarviointi on tarjolla kaikille espoolaisille ikääntyville. Palvelutarpeenarvioinnin voi pyytää ikääntynyt itse, omainen tai huolestunut naapuri. Erillistä lähetettä ei tarvita. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Terveysasemilla tarjotaan vastaanottoja ja niihin liittyviä terveystarkastuksia yksilöllisistä tarpeista lähtien. Toistotiheys riippuu ikääntyvän tilanteesta ja mahdollisista pitkäaikaissairauksista. Aloite nro 429 Vanhusneuvolatoiminta ikääntyneen väestön terveydentilan muutosten seuraamiseksi tulee käynnistää asianmukaisin terveystarkastuksin ja tarvittavin hoitoon ohjaus- sekä neuvontapalveluin osana terveydenhoidon lähipalveluja. Terveystarkastukset tulee toteuttaa vuosittaisina maksuttomina seurantatutkimuksina pitkäaikaissairaiden diagnoosin omaaville ja muulle ikääntyneelle väestölle kahden vuoden välein toistettuina. Pitkäaikaissairauksien hyvään hoitoon kuuluu koko elämäntilanteen kartoitus ja arvio siitä, miten nämä asiat vaikuttavat potilaan elämänlaatuun. Pitkäaikaissairaille potilaille tarjotaan säännöllisiä seurantoja jopa useamman kerran vuodessa. Vanhusten laajamittaisten terveystarkastusten terveyshyödystä ei ole selkeää tutkimusnäyttöä, siksi vastaanottoja ja niihin liittyviä terveydentilan kartoituksia tarjotaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuen. Kotihoitoa ja palvelutarpeenarviointia tekevät ammattihenkilöt ohjaavat ja opastavat tarvittaessa ikääntyviä terveysasemien palveluihin. Kotihoito osallistuu kotihoidon asiakkaiden pitkäaikasairaiden hoitoon ja seurantaan yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Palvelutarpeenarvioinnin yhteydessä kartoitetaan ikääntyneen tai pitkäaikaissairaan kokonaistilannetta ja annetaan ohjausta ja neuvontaa. Aloite nro 430 Espoossa tulee käynnistää vanhusten terveydenhoidon toteuttamiseksi kotilääkäritoiminta. Toimintakyvyltään rajoittuneella vanhuksella tulee olla oikeus saada tarvittaessa kutsulla maksuton lääkäritutkimus omassa kodissaan. Kotihoidon piirissä oleville asiakkaille lääkäripalvelut järjestetään tarvittaessa asiakkaan kotona. Muille kotikäyntien järjestäminen ei nykyisillä resursseilla ole mahdollista eikä usein tarkoituksenmukaistakaan. Aloite nro 431 Vanhusneuvosto esittää, että jokaiselle 80 vuotta täyttäneelle espoolaiselle tulee kaupungin järjestää asianmukainen kuntoutusjakso vuosittain toimintakyvyn ylläpitämiseen.

4 Espoon kaupunki Sivu 4(10) Vuoden 2015 talousarvioesitys ei sisällä määrärahoja ko. kuntoutusjaksoihin. Kiistatonta lääketieteellistä näyttöä kuntoutusjaksojen hyödystä ei ole. Aloite nro 432 Terveydenhoidon palvelut tulee järjestää espoolaisille yhdenvertaisesti julkisen terveydenhoidon laadukkaina palveluina. Palvelujen jonotusaikaan eikä laatuun saa maksukyvyllä tai maksukyvyttömyydellä olla vaikutusta. Palvelujen jonotusaikaan eikä laatuun ole maksukyvyllä tai maksukyvyttömyydellä vaikutusta. Aloite nro 433 Espoon tulee organisoida esim. kotipalvelutoiminnan osana toteutettavaksi vanhuksille hänen tulvallisuutensa sitä edellyttäessä ulkoiluapua sekä saattajatoiminta mm. kerhoihin, teatteriin ja konsertteihin. Keikka -apu -mallia on kehitetty vuodesta 2011 lähtien kumppanuus yhteistyössä Vanhusten palvelujen, Espoon vapaaehtoisverkoston, Espoon seurakuntayhtymän ja Kalliola setlementin kanssa. Keikka-vapaaehtoisia on koulutettu asteittain kaikille Espoon suuralueille. Koulutuksia on järjestetty sekä suomen että ruotsinkielisinä. Keikka-vapaaehtoiset tarjoavat myös saattaja- apua sekä ulkoiluun, asiointiin että liikunta ja kulttuuririentoihin. Keikka-apu on kertaluontoista toimintaa kotona asuvien ikäihmisten tueksi. Toiminnassa on mukana yli 100 koulutettua vapaaehtoista, ja vuositasolla avustuskäyntejä kertyy n Konkreettisen yhdessä tekemisen lisäksi toiminnan tavoitteena on myös yksinäisyyden lievittäminen ja ennaltaehkäiseminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä yhteisöllisyyden kasvattaminen. ULKOILU ystävä -koulutus Espoon Liikunta palvelut järjestää Ulkoiluystäväksi koulutusta yhteistyössä vanhusten palvelujen kanssa. Ulkoilu ystäväksi koulutus perustuu Ikä-instituutin vapaaehtoisten koulutusmalliin ja sitä on toteutettu vuodesta KULTUURI kaveri - koulutus Kulttuuri kaveri koulutus vapaaehtoisille on käynnistynyt. Alkuvaiheessa kohderyhmänä tulevat olemaan nuoret sekä nuoret vaikea- ja kehitysvammaiset. Jatkossa vapaaehtoisille suunnatulla Kulttuuri-kaveri koulutuksella on tarkoitus helpottaa myös kotona asuvien ikääntyneiden kulttuuririentoihin osallistumista. Aloite nro 434 Espoon kaupungin kustantaman liikunta- ja aistirajoitteisten henkilöiden taksin käyttöoikeutta tulee myöntökriteereiltään löysentää. Nykyinen myöntökäytäntö on liian tiukka ja sulkee suuren määrän vanhuksia kodin seinien sisälle yksinäisyyteen sosiaalisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle.

5 Espoon kaupunki Sivu 5(10) Kuljetuspalvelua voi saada sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohje hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sitä on noudatettu alkaen. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona sekä vahvistaa pitkäaikaishoidossa olevien ihmisten sosiaalisten verkostojen säilymistä. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista, päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan järjestämien kotipalveluiden tukipalveluihin (ShA 9 2 mom). Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään 2-10 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Omatoimisesti kotona asuville asiakkaille myönnetään 8-10 yhdensuuntaista taksimatkaa. Palvelutalossa tai pitkäaikaishoidossa asuville asiakkaille myönnetään 2-4 yhdensuuntaista taksimatkaa. Taksimatkat asiakas saa tehdä haluamaansa kohteeseen. Taksimatkoista korvataan enintään 21 /matka. Kuljetuspalvelu voidaan myöntää pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille. Palvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne. Kuljetuspalvelua myönnetään taloudellista tarveharkintaa käyttäen siten, siten että kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jonka bruttokuukausitulot ovat enintään 3 x kotihoidon maksuttomuuden yläraja. Aloite nro 435 Espoon tulee lisätä merkittävästi kotihoitopalveluja ikääntyneiden henkilöiden omassa kodissaan turvallisen asumisen mahdollistamiseksi vielä nykyistäkin korkeampaan ikään. Alueellisesti tulee organisoida toimenkuviltaan nykyistä laajemman ja monipuolisen kotiavun mahdollistava kotihoitotoiminta. Palvelu tulee tuottaa turvallisuuden tunteen antamiseksi vanhukselle kaupungin omana toimintana ja niin kohtuullisella asiakasmaksulla tai jopa maksutta, että se mahdollistaa myös pienituloiselle maksukyvyttömälle eläkeläiselle palvelujen käytön niitä tarvittaessa. Nyt esim. pienen asunnon rutiinisiivouksesta laskutetaan 80, joka pientä eläkettä saavalle on mahdoton hinta maksettavaksi. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotipalvelun tukipalvelut ja kotisairaanhoito. Kotisairaanhoito on lääkärin määräyksellä tapahtuvaa sairaanhoitoa kotona ja sitä annetaan kaiken ikäisille espoolaisille. Kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalveluja annetaan aikuisille, pääsääntöisesti ikääntyneille espoolaisille, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat ulkopuolista apua. Kotipalvelun tavoitteena on tukea asiakkaiden mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Kotipalvelun tukipalveluilla pyritään samoihin tavoitteisiin tukemalla kotona selviytymistä, asumista ja asioiden hoitamista myös kodin ulkopuolella. Kotipalvelun tukipalveluja ovat päivätoiminta, ateriapalvelu, kauppapalvelu, turvapalvelu, kylvetyspalvelu, kuljetuspalvelu, vaatehuoltopalvelu sekä avustavat palvelut, kuten asiointi- ja ulkoiluapu.

6 Espoon kaupunki Sivu 6(10) Kotihoidon palveluja on mahdollista saada lyhyt- tai pitkäaikaiseen avuntarpeeseen vuorokauden kaikkina aikoina. Palvelut toteutetaan kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai asiakas voi saada niiden hankkimiseksi palvelusetelin. Palvelut perustuvat kotihoidon työntekijän yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa laatimaan kattavaan toimintakyvyn ja avun tarpeen arviointiin (palvelutarpeen arviointi). Kotihoidon maksut määräytyvät voimassa olevien asiakasmaksulain ja -asetuksen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien kotihoidon asiakasmaksujen määräytymisperusteiden mukaisesti. Asiakkaan pyynnöstä ja vapaamuotoisesta hakemuksesta kotihoidon maksuja voidaan alentaa tai niistä vapauttaa. Vähävaraisilla ikäihmisillä (yli 65 -vuotiailla), joilla päivittäinen toimintakyky on heikentynyt ja hänellä on vaikeuksia raskaiden kotitöiden suorittamisessa, on mahdollisuus saada siivousseteli. Siivoussetelillä voi ostaa siivousta 2-4 h kuukaudessa Espoon kaupungin hyväksymiltä siivouspalveluntuottajilta. Aloite nro 436 Espoon kaupungin kotihoito on saanut lisää käsiä vapaaehtoistoiminnan Keikka-avun myötä. Kotihoidon asiakkaana vanhus voi omasta aloitteestaan tai kotihoidon välityksellä saada saattaja apua tai ammattiapua pieniin kotiongelmiin sekä ammattimaista seurantaa, joka takaa vanhukselle turvaa ja turvallisuutta. Apu on ilmaista, kertaluonteista ja annetaan asiakkaan omalla kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Vapaaehtoisen ajankäyttö on keskimäärin 2.5h per asiakasta kun kotihoitajan on vastaavasti 30 min. Minkä merkityksen kaupunki antaa tälle kaksikieliselle 65+ täyttäneiden lisäresurssille? Oletettava tulos on terveyshyötyä, laitospaikkojen tarpeen lykkääminen sekä kustannusnousun ehkäiseminen. Minkälaisia suunnitelmia kaupungilla on taloudellisesti tukea Keikka-avun kaksikielistä toimintaa? Keikka-apu toimii tällä hetkellä yhden alan ammatillisen koulutuksen omaavan palkatun koordinaattorin voimalla. Ulkopuolinen taloudellinen tuki lakkaa vuonna Keikka -apu toiminta tuo merkittävän lisän espoolaisten ikääntyneiden ja vanhusten osallisuuden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Keikka -apu on myös tämän ajan henkeen erittäin hyvin soveltuvaa vapaaehtoistyötä, jonka on todettu olevan merkityksellistä niin vapaaehtoisille kuin avustettaville ikääntyneillekin. Espoon vanhusten palvelut ja perhe ja sosiaalipalvelut toimivat aktiivisena yhteistyötahona SANTRA -vapaaehtoisverkoston kumppanuusyhteistyössä Espoo seurakuntayhtymän, Espoon mielenterveysyhdistyksen, EMY:n ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Espoon sosiaali- ja terveystoimi on myöntänyt SANTRA- vapaaehtoisverkostolle vuosittain euron avustuksen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi vanhusten palvelut toimii aktiivisena yhteistyökumppanina vapaaehtoiskoulutusten järjestämisessä. Ennakoivien palvelujen vapaaehtoistoiminnan palveluohjaaja ja seniorineuvoja osallistuvat asiantuntijanan mm. Keikka-avun vapaaehtoiskoulutuksiin ja koulutuksia järjestetään vanhusten palvelukeskuksissa. Henkilö- ja tilaresurssien osuus on huomattava. Espoon kaupungin nettisivut ja viestintäkanavat tiedottavat aktiivisesti vapaaehtoistoiminnasta ja mm Keikka-avun koulutuksista.

7 Espoon kaupunki Sivu 7(10) Suunnitelma on että Keikka -apukoulutusta järjestetään vuosittain suomenkielisenä ja joka toinen vuosi myös ruotsinkielisenä. SANTRA -vapaaehtoisverkoston toiminta perustuu pääsääntöisesti RAY:n rahoitukseen, jonka saamisen merkittävänä edellytyksenä on yhteistyökumppaneiden sekä taloudellinen että yhteistyöpanos. SANTRA -vapaaehtoisverkoston taloudellinen avustus arvioidaan vuosittain vuoden avustusten käsittely on kesken ja varmistuu loppuvuodesta Aloite nro 437 Tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa olevien vanhusten ihmisarvon ensisijaisuuden sekä itsemääräämisoikeuden toteutumisen valvontaan tulee Espoon lisätä henkilöstöä. Kokemukset ja toistuvat havainnot ihmisarvon ja itsenäisyyden loukkauksista sekä hoidettavien virkistys- ja ulkoilutoiminnan puutteista edellyttävät Espoolta sekä ostopalvelujen että oman palvelun nykyistä tehokkaampaa valvontaa. Puolustuskyvyttömät arat ja avuttomat vanhukset tarvitsevat avukseen kunnan organisoiman valvonnan. Espoon kaupungin vanhustenpalvelujen pitkäaikaishoito käsittää pitkäaikaisen laitoshoidon sekä ostetun ja oman asumispalvelu (tehostetun palveluasumisen) sekä kotihoitoa tukevan lyhytaikaishoidon, tällä hetkellä n asukkaan hoivan ja hoidon. Pitkäaikaishoidossa toteutetaan sovittua asukkaan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa palvelukonseptia ja varmistetaan 24 h laatusuosituksen mukainen riittävä hoitajien määrä niin omassa kuin ostopalvelutoiminnassa. Virkistys- ja ulkoilutoiminnan kehittäminen osaksi normaalia arjen toimintaa on jatkuvaa ja sitä tehdään yhteistyössä oman ja ostetun palvelutoiminnan kanssa, esimerkkinä eri yksiköissä kehitetyt ja Espoon vanhustenpalvelujen toimesta arjen tueksi kootut kirjaset Liikuntaa joka päivä. (v. 2013) ja Tartu hetkeen, virikekäsikirja. Toteutumista valvotaan kaikissa yksiköissä jatkuvasti. Palveluntuottajien toimintaa valvotaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvira on edellyttänyt yksityisiltä palveluntuottajilta jo vuodesta 2012 lähtien omavalvontasuunnitelmaa. Vanhuspalvelulaki edellyttää omavalvontasuunnitelmaa nyt vuoden 2015 alusta myös kaupungin oman toiminnan osalta. Pitkäaikaishoidon valvontatiimiin on kohdennettu lisätyövoimaa tehtävien laajuuden lisääntyessä seuraavasti: vuonna 2013 ja 2014 yksi sairaanhoitajalla ja 2013 sairaalasta yksi sosiaalityöntekijän työpanos. Kaikille yksityisille hoivakodeille on nimetty oma sairaanhoitaja /sosiaalityöntekijä valvontatiimipari. Marraskuun sosiaali- ja terveyslautakuntaan ollaan valmistelemassa pitkäaikaishoidon valvontasuunnitelmaa vuodelle 2015, jossa päivitetään nykyinen valvontasuunnitelma vanhuspalvelulain ja uuden ostettujen asumispalvelujen hankintakonseptin mukaiseksi sekä laajennetaan suunnitelma koskemaan myös kaupungin oman toiminnan valvontaa. Säännöllisen toiminnan valvonnan lisäksi Espoon pitkäaikaishoidossa reagoidaan heti kaikilta tahoilta tuleviin palautteisiin ja toimenpiteet mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi aloitetaan heti. Aloite nro 438 Olisiko vanhusten puuttuvan hoidon ja hylkäämisen vuoksi Espoon kaupungin tuettava ja kehitettävä vanhusten ryhmäkotien perustamista ja toimintaa? Ketään vanhusta ei Espoossa hylätä. Espoon kaupungin valtuuston hyväksymän ikääntymispoliittisen ohjelman mukaisesti Espoossa on lisätty ympärivuorokautista hoiva-asumista vuosittain yli 40

8 Espoon kaupunki Sivu 8(10) paikalla, suhteessa yli 75-vuotiaan väestön määrään lisääntymiseen. Elä ja asu -seniorikeskusten rakentamissuunnitelmia viedään eteenpäin ohjelman mukaisesti. Kotihoidolla on tällä hetkellä palveluasumista, joka vastaa ns. ryhmäasumista. Kotihoidon mahdollisuudet antaa tehostettua apua yhä useammalle asukkaalle eri vuorokaudenaikoina pitempään kodinomaisessa asumisessa seniorikeskuksissa lisääntyvät entisestään. Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskukseen on ensimmäisenä (valm. v 2016) tulossa tällaista asumista ympärivuorokautisen hoiva-asumisen lisäksi ja Matinkylän Elä ja asu -seniorikeskuksen tarveselvitykset on käynnistetty. Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Aloite nro 439 On käynnistettävä uusia kokeiluja, miten vanhuksia tuetaan ja autetaan tavaroiden pakkaamisessa ja purkamisessa ennen ja jälkeen putkiremonttien. Myös taloudellisissa kustannuksissa on saatava riittävää apua. Nyt moni heikkokuntoinen vanhus sairastuu, uupuu ja kuolee putkiremontin takia Poikkihallinnollisessa Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelmassa on käynnistynyt kokeiluna kesällä 2014 asumisen neuvonnan ja palveluohjauksen kehittäminen. Tarvittaessa iäkästä autetaan mm. putkiremonttiin liittyvissä asioissa. Palvelu räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeista lähtien yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelu voi käsittää tavaroiden pakkaamisen ja purkamisen sekä putkiremontin ajan väliaikaisen asumisen järjestämisen. Taloudellisissa haasteissa voidaan omistusasunnossa asuvaa auttaa esimerkiksi käänteisen asuntolainan järjestelyissä. Tarvittaessa voidaan avustaa myös erilaisten etuuksien hakemisessa. Tietoa palvelusta jaetaan syksyn aikana laajemmassa mittakaavassa. Aloite nro 440 Espoossa on ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevien neuvontapalvelujen järjestämiseksi kattavasti. Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelmassa on käynnistynyt vuonna 2014 ikääntyneiden neuvonnan kehittäminen osana kaupungin yhteispalvelupisteiden toimintaa. Yhteispalvelupisteet sijaitsevat eri puolilla Espoota. Tavoitteena on, että ikääntyneet saisivat tulevaisuudessa mahdollisimman kattavasti neuvontaa yhdestä paikasta, oman alueen yhteispalvelupisteestä. Ikääntyneille kohdistetusta viestinnästä on lisäksi laadittu selvitys keväällä Osa ikääntyneiden neuvontaa ovat myös erilaiset julkaisut, kuten Iäkkäiden asuminen Espoossa ja Seniorin palveluopas, joita päivitetään säännöllisesti. Painettua tietoa on saavilla myös sähköisesti. Aloite nro 441 Ikääntyneen väestön kattavan neuvontapalvelun toteuttamiseksi tulee ripeästi organisoida lähialuepalveluna kaupungin kaikilla alueilla vanhusväestölle suunnattu esteettömästi saavutettava neuvontatoiminta, josta ikääntynyt saa neuvonnan kaikkiin vanhusväestöä koskeviin asioihin.

9 Espoon kaupunki Sivu 9(10) Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman vuonna 2014 käynnistämä ikääntyneiden neuvonnan kehittäminen osana kaupungin yhteispalvelupisteiden toimintaa vastaa aloitteessa mainittuun tarpeeseen saada neuvontaa lähipalveluna. Yhteispalvelupisteet sijaitsevat eri puolilla Espoota. Tavoitteena on, että ikääntyneet saisivat tulevaisuudessa mahdollisimman kattavasti neuvontaa yhdestä paikasta, oman alueen yhteispalvelupisteestä. Yhteispalvelupisteiden mahdollisuuksia neuvoa kattavasti ikääntyneitä kehitetään yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Aloite nro 442 Ikääntyneiden yksinäisyyden torjunta tulee käynnistää suunnitellusti ja kattavasti asuinalueilla toimivien eläkeläisyhdistysten ja kaupungin kumppanuusyhteistyönä vanhusten elämänlaadun parantamiseksi ja kasvavien hoivapalvelujen kustannusten kasvun hidastamiseksi. Kumppanuusyhteistyöllä voidaan käynnistää läheiseksi koettavalla tavalla etsivä ja löytävä kotona asumista tukeva ja yksinäisyyden tunnetta poistava toiminta. Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelmassa on järjestetty ensimmäinen kumppanuusyhteistyötapaaminen espoolaisten vanhusyhdistysten kanssa. Tapaamisen teemana oli vanhusten yksinäisyyden väheneminen Espoossa. Tilaisuudessa selvitettiin, mitä vanhusyhdistykset ja muut toimijat voivat tehdä vanhusten yksinäisyyden vähenemiseksi. Ensimmäiseksi toimenpiteeksi sovittiin, että pilotoidaan kotihoidon ja yhden alueellisen vanhusyhdistyksen yhteistoimintaa siten, että kotihoidon kontaktien kautta löydetyille yksinäisyydestä kärsiville vanhuksille tarjotaan mahdollisuutta tulla mukaan vanhusyhdistyksen toimintaan. Yhdistyksestä voidaan tarvittaessa järjestää saattaja vanhukselle, jotta tämä voi osallistua yhdistyksen tapahtumiin Vanhusneuvosto Aloite nro 443 Toiminnan edellyttävät tilat tulee kaupungin järjestää yhdistysten käyttöön yhdistysten tarvitsemien aktiviteettien ja sijainnin edellyttämällä tavalla. Vanhusneuvoston tulisi pian selvittää vanhusjärjestöjä kuullen näiden tilatarpeet ja taloudellisen tuen tarve järjestön toiminta-alueen ikääntyneen väestön palvelemiseksi. Espoon kaupungin tiloja on mahdollista käyttää myös vanhusjärjestöjen toimintaan kaupungin ohjeiston mukaisesti. Kaupunki myöntää lisäksi vuosittain avustusta erilaisten järjestöjen toimintaan. Aloite nro 444 Vanhusneuvoston on ryhdyttävä laissa määrättyjen tehtäviensä toteuttamiseksi ripeisiin toimenpiteisiin sen selvittämiseksi miten Espoon ikääntynyt väestö ja lain tarkoittamat ikääntyneet henkilöt asuvat, elävät ja voivat. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012: 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

10 Espoon kaupunki Sivu 10(10) 11 : Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun. Espoossa on voimassa oleva ikääntymispoliittinen ohjelma, jonka päivitystyö on alkamassa. Vanhusneuvosto tullaan ottamaan mukaan tähän työhön. Aloite nro 445 On ilmeistä, että ikääntyneiden henkilöiden elämänlaatua on parannettava Espoossa ripeästi. Todetut ja koetut palvelutarpeiden puutteet on poistettava. Tämä edellyttää vanhusneuvostolta aktiivista aloitteellisuutta Espoon hallinto- organisaation virkamiesvalmisteluun vaikuttamisessa ja päätösvaltaelimille lausuntojen antamista ja esitysten tekemistä. Vanhusneuvosto ottaa aloitteen huomioon toiminnassaan. Aloite nro 446 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Espoon Elinvoimaa ikääntyville kehitysohjelman ohjausryhmän hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti on käynnistettävä viipymättä. Vanhusneuvoston tulee kiinnittää tämän kehitystavoitteen toimeenpanoon huomiota Elinvoimaa ikääntyville -ohjelman toimenpiteet käynnistetään ohjausryhmän toiminta ohjelman puitteissa. Vanhusneuvostolle annetaan säännöllisesti selonteko ohjelman etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta. Aloite nro 446 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Espoon Elinvoimaa ikääntyville kehitysohjelman ohjausryhmän hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti on käynnistettävä viipymättä. Vanhusneuvoston tulee kiinnittää tämän kehitystavoitteen toimeenpanoon huomiota Elinvoimaa ikääntyville -ohjelman toimenpiteet käynnistetään ohjausryhmän toiminta ohjelman puitteissa. Vanhusneuvostolle annetaan säännöllisesti selonteko ohjelman etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta.

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot