Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Sivu 1(10) Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset Espoon vanhusneuvoston esittämiin rahaasiainaloitteisiin vuoden 2015 talousarvioon Aloite nro 419 Espoon kaupungin tulee ja kannattaa käynnistää viipymättä kasvavan eläkeläisväestön yhdistystoiminnan toimintaedellytysten parantamistoimet ja kasvavan toiminnan lisätukeminen Vanhusneuvostolle ja järjestöavustuksiin on esitetty vuodelle 2015 vuoden 2014 tasoisia määrärahavarauksia. Aloite nro 420 Terveysasemien lääkäreitä on ohjattava lausuntojen antamisessa, niin ettei asiakas joudu maksamaan turhista tai väärin laadituista lausunnoista, koska lääkäri ei ole tuntenut lainsäädäntöä. Lausuntokäytäntöjä käydään läpi perehdytyksissä ja koulutuksissa. Perusopetus on osa lääkäreiden peruskoulutusta. Aloite nro 421 Ikääntyneen väestön on voitava saada oireiden ilmettyä lääketieteellisesti suoritettava lääkärintutkimus hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioimiseksi viivytyksettä terveyskeskuksessa. Kiireelliseen hoitoon pääsee vuoden jokaisena päivänä. Välittömän hoidon saa arkisin klo 8-16 terveysasemilla ja muuna aikoina kiireellisen hoidon saa Jorvin sairaalan päivystyksessä. Kiireetön aika on ollut saatavana Espoossa elokuussa vuorokauden (keskiarvo) sisällä. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilö määrittelee hoidon lääketieteellisen kiireellisyyden. Aloite nro 422 Vanhusneuvosto esittää, että terveysasemien potilasjonot tulee purkaa erityisellä jononpurkutoiminnalla. Terveysasemien palveluiden saatavuus on parantunut. Kiireettömän ajan saaminen parantunut merkittävästi ja oli nyt 2014 elokuussa 14 vuorokautta.

2 Espoon kaupunki Sivu 2(10) Aloite nro 423 Vanhusneuvosto esittää, että terveysasemilla tulee siirtyä jonojen purkamisen jälkeen arkipäivisin klo 8-20 toteuttavaan asiakkaiden vastaanottotoimintaa ilman ennakkoon tehtävää ajanvarausta. Toiminnan laajentaminen virka-ajan ulkopuolella ei ole mahdollista näillä resursseilla. Aloite nro 424 Ikääntyneelle ihmiselle tulee nimetä terveyskeskuksesta vastuullinen omahoitaja yhteyshenkilöksi. Vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidossa ja kotihoidossa asiakkaiden vastuutyöntekijä on jo sovittu. Muiden iäkkäiden kuntalaisten osalta asia on vielä valmistelussa. Aloite nro 425 Vanhusneuvosto esittää, että terveyskeskusmaksu tulee poistaa myös Espoosta. Vuoden 2015 talousarvioesitys ei sisällä esitystä terveyskeskusmaksun poistamisesta. Aloite nro 426 E-reseptin uusinta on vaikeaa, kun ei ole ATK:ta. Vanhusneuvosto esittää, että ongelma tulee ratkaista yhdenvertaisuusvaatimus huomioiden ensi tilassa. Reseptin uusintapyynnön voi jättää edelleen omalle terveysasemalle ja lisäksi mihin tahansa apteekkiin. Uusintapyynnön voi lähettää myös sähköisesti ns. oman terveyskansion kautta. Aloite nro 427 Geriatrian ja psykogeriatrian osaamista ja yleensä lääkäreiden ammattitaitoa ikääntyneiden potilaiden oikea diagnoosin tekemiseksi tulee parantaa. Kyseinen alue on lääkäreiden täydennyskoulutuksen painopistealue. Kotihoidon lääkärit työskentelevät terveysasematoiminnassa ja heistä osa on geriatrian erikoislääkäreitä. Aloite nro 428 Espoon on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä tarvittavassa laajuudessa ja tarvittavalla toistotiheydellä. Niille espoolaisille ikääntyville henkilöille joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämäntiedon perusteella liittyvän palvelutarvetta lisääviä riskitekijöitä.

3 Espoon kaupunki Sivu 3(10) Kotihoidossa on kehitetty ikääntyneiden kotikäyntinä tapahtuvaa palvelutarpeenarviointia. Palvelutarpeenarvioinnin yhteydessä kotikäynnillä koulutetut työntekijät arvioivat ikääntyneen kokonaistilannetta, ohjaavat ja neuvovat laaja-alaisesti ja sopivat ikääntyneen ja mahdollisesti myös hänen läheistensä kanssa jatkotoimenpiteistä. Palvelutarpeenarviointi on tarjolla kaikille espoolaisille ikääntyville. Palvelutarpeenarvioinnin voi pyytää ikääntynyt itse, omainen tai huolestunut naapuri. Erillistä lähetettä ei tarvita. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Terveysasemilla tarjotaan vastaanottoja ja niihin liittyviä terveystarkastuksia yksilöllisistä tarpeista lähtien. Toistotiheys riippuu ikääntyvän tilanteesta ja mahdollisista pitkäaikaissairauksista. Aloite nro 429 Vanhusneuvolatoiminta ikääntyneen väestön terveydentilan muutosten seuraamiseksi tulee käynnistää asianmukaisin terveystarkastuksin ja tarvittavin hoitoon ohjaus- sekä neuvontapalveluin osana terveydenhoidon lähipalveluja. Terveystarkastukset tulee toteuttaa vuosittaisina maksuttomina seurantatutkimuksina pitkäaikaissairaiden diagnoosin omaaville ja muulle ikääntyneelle väestölle kahden vuoden välein toistettuina. Pitkäaikaissairauksien hyvään hoitoon kuuluu koko elämäntilanteen kartoitus ja arvio siitä, miten nämä asiat vaikuttavat potilaan elämänlaatuun. Pitkäaikaissairaille potilaille tarjotaan säännöllisiä seurantoja jopa useamman kerran vuodessa. Vanhusten laajamittaisten terveystarkastusten terveyshyödystä ei ole selkeää tutkimusnäyttöä, siksi vastaanottoja ja niihin liittyviä terveydentilan kartoituksia tarjotaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuen. Kotihoitoa ja palvelutarpeenarviointia tekevät ammattihenkilöt ohjaavat ja opastavat tarvittaessa ikääntyviä terveysasemien palveluihin. Kotihoito osallistuu kotihoidon asiakkaiden pitkäaikasairaiden hoitoon ja seurantaan yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Palvelutarpeenarvioinnin yhteydessä kartoitetaan ikääntyneen tai pitkäaikaissairaan kokonaistilannetta ja annetaan ohjausta ja neuvontaa. Aloite nro 430 Espoossa tulee käynnistää vanhusten terveydenhoidon toteuttamiseksi kotilääkäritoiminta. Toimintakyvyltään rajoittuneella vanhuksella tulee olla oikeus saada tarvittaessa kutsulla maksuton lääkäritutkimus omassa kodissaan. Kotihoidon piirissä oleville asiakkaille lääkäripalvelut järjestetään tarvittaessa asiakkaan kotona. Muille kotikäyntien järjestäminen ei nykyisillä resursseilla ole mahdollista eikä usein tarkoituksenmukaistakaan. Aloite nro 431 Vanhusneuvosto esittää, että jokaiselle 80 vuotta täyttäneelle espoolaiselle tulee kaupungin järjestää asianmukainen kuntoutusjakso vuosittain toimintakyvyn ylläpitämiseen.

4 Espoon kaupunki Sivu 4(10) Vuoden 2015 talousarvioesitys ei sisällä määrärahoja ko. kuntoutusjaksoihin. Kiistatonta lääketieteellistä näyttöä kuntoutusjaksojen hyödystä ei ole. Aloite nro 432 Terveydenhoidon palvelut tulee järjestää espoolaisille yhdenvertaisesti julkisen terveydenhoidon laadukkaina palveluina. Palvelujen jonotusaikaan eikä laatuun saa maksukyvyllä tai maksukyvyttömyydellä olla vaikutusta. Palvelujen jonotusaikaan eikä laatuun ole maksukyvyllä tai maksukyvyttömyydellä vaikutusta. Aloite nro 433 Espoon tulee organisoida esim. kotipalvelutoiminnan osana toteutettavaksi vanhuksille hänen tulvallisuutensa sitä edellyttäessä ulkoiluapua sekä saattajatoiminta mm. kerhoihin, teatteriin ja konsertteihin. Keikka -apu -mallia on kehitetty vuodesta 2011 lähtien kumppanuus yhteistyössä Vanhusten palvelujen, Espoon vapaaehtoisverkoston, Espoon seurakuntayhtymän ja Kalliola setlementin kanssa. Keikka-vapaaehtoisia on koulutettu asteittain kaikille Espoon suuralueille. Koulutuksia on järjestetty sekä suomen että ruotsinkielisinä. Keikka-vapaaehtoiset tarjoavat myös saattaja- apua sekä ulkoiluun, asiointiin että liikunta ja kulttuuririentoihin. Keikka-apu on kertaluontoista toimintaa kotona asuvien ikäihmisten tueksi. Toiminnassa on mukana yli 100 koulutettua vapaaehtoista, ja vuositasolla avustuskäyntejä kertyy n Konkreettisen yhdessä tekemisen lisäksi toiminnan tavoitteena on myös yksinäisyyden lievittäminen ja ennaltaehkäiseminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä yhteisöllisyyden kasvattaminen. ULKOILU ystävä -koulutus Espoon Liikunta palvelut järjestää Ulkoiluystäväksi koulutusta yhteistyössä vanhusten palvelujen kanssa. Ulkoilu ystäväksi koulutus perustuu Ikä-instituutin vapaaehtoisten koulutusmalliin ja sitä on toteutettu vuodesta KULTUURI kaveri - koulutus Kulttuuri kaveri koulutus vapaaehtoisille on käynnistynyt. Alkuvaiheessa kohderyhmänä tulevat olemaan nuoret sekä nuoret vaikea- ja kehitysvammaiset. Jatkossa vapaaehtoisille suunnatulla Kulttuuri-kaveri koulutuksella on tarkoitus helpottaa myös kotona asuvien ikääntyneiden kulttuuririentoihin osallistumista. Aloite nro 434 Espoon kaupungin kustantaman liikunta- ja aistirajoitteisten henkilöiden taksin käyttöoikeutta tulee myöntökriteereiltään löysentää. Nykyinen myöntökäytäntö on liian tiukka ja sulkee suuren määrän vanhuksia kodin seinien sisälle yksinäisyyteen sosiaalisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle.

5 Espoon kaupunki Sivu 5(10) Kuljetuspalvelua voi saada sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohje hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sitä on noudatettu alkaen. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona sekä vahvistaa pitkäaikaishoidossa olevien ihmisten sosiaalisten verkostojen säilymistä. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista, päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan järjestämien kotipalveluiden tukipalveluihin (ShA 9 2 mom). Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään 2-10 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Omatoimisesti kotona asuville asiakkaille myönnetään 8-10 yhdensuuntaista taksimatkaa. Palvelutalossa tai pitkäaikaishoidossa asuville asiakkaille myönnetään 2-4 yhdensuuntaista taksimatkaa. Taksimatkat asiakas saa tehdä haluamaansa kohteeseen. Taksimatkoista korvataan enintään 21 /matka. Kuljetuspalvelu voidaan myöntää pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille. Palvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne. Kuljetuspalvelua myönnetään taloudellista tarveharkintaa käyttäen siten, siten että kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jonka bruttokuukausitulot ovat enintään 3 x kotihoidon maksuttomuuden yläraja. Aloite nro 435 Espoon tulee lisätä merkittävästi kotihoitopalveluja ikääntyneiden henkilöiden omassa kodissaan turvallisen asumisen mahdollistamiseksi vielä nykyistäkin korkeampaan ikään. Alueellisesti tulee organisoida toimenkuviltaan nykyistä laajemman ja monipuolisen kotiavun mahdollistava kotihoitotoiminta. Palvelu tulee tuottaa turvallisuuden tunteen antamiseksi vanhukselle kaupungin omana toimintana ja niin kohtuullisella asiakasmaksulla tai jopa maksutta, että se mahdollistaa myös pienituloiselle maksukyvyttömälle eläkeläiselle palvelujen käytön niitä tarvittaessa. Nyt esim. pienen asunnon rutiinisiivouksesta laskutetaan 80, joka pientä eläkettä saavalle on mahdoton hinta maksettavaksi. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotipalvelun tukipalvelut ja kotisairaanhoito. Kotisairaanhoito on lääkärin määräyksellä tapahtuvaa sairaanhoitoa kotona ja sitä annetaan kaiken ikäisille espoolaisille. Kotipalvelua ja kotipalvelun tukipalveluja annetaan aikuisille, pääsääntöisesti ikääntyneille espoolaisille, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat ulkopuolista apua. Kotipalvelun tavoitteena on tukea asiakkaiden mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Kotipalvelun tukipalveluilla pyritään samoihin tavoitteisiin tukemalla kotona selviytymistä, asumista ja asioiden hoitamista myös kodin ulkopuolella. Kotipalvelun tukipalveluja ovat päivätoiminta, ateriapalvelu, kauppapalvelu, turvapalvelu, kylvetyspalvelu, kuljetuspalvelu, vaatehuoltopalvelu sekä avustavat palvelut, kuten asiointi- ja ulkoiluapu.

6 Espoon kaupunki Sivu 6(10) Kotihoidon palveluja on mahdollista saada lyhyt- tai pitkäaikaiseen avuntarpeeseen vuorokauden kaikkina aikoina. Palvelut toteutetaan kaupungin omana toimintana, ostopalveluna tai asiakas voi saada niiden hankkimiseksi palvelusetelin. Palvelut perustuvat kotihoidon työntekijän yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa laatimaan kattavaan toimintakyvyn ja avun tarpeen arviointiin (palvelutarpeen arviointi). Kotihoidon maksut määräytyvät voimassa olevien asiakasmaksulain ja -asetuksen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien kotihoidon asiakasmaksujen määräytymisperusteiden mukaisesti. Asiakkaan pyynnöstä ja vapaamuotoisesta hakemuksesta kotihoidon maksuja voidaan alentaa tai niistä vapauttaa. Vähävaraisilla ikäihmisillä (yli 65 -vuotiailla), joilla päivittäinen toimintakyky on heikentynyt ja hänellä on vaikeuksia raskaiden kotitöiden suorittamisessa, on mahdollisuus saada siivousseteli. Siivoussetelillä voi ostaa siivousta 2-4 h kuukaudessa Espoon kaupungin hyväksymiltä siivouspalveluntuottajilta. Aloite nro 436 Espoon kaupungin kotihoito on saanut lisää käsiä vapaaehtoistoiminnan Keikka-avun myötä. Kotihoidon asiakkaana vanhus voi omasta aloitteestaan tai kotihoidon välityksellä saada saattaja apua tai ammattiapua pieniin kotiongelmiin sekä ammattimaista seurantaa, joka takaa vanhukselle turvaa ja turvallisuutta. Apu on ilmaista, kertaluonteista ja annetaan asiakkaan omalla kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Vapaaehtoisen ajankäyttö on keskimäärin 2.5h per asiakasta kun kotihoitajan on vastaavasti 30 min. Minkä merkityksen kaupunki antaa tälle kaksikieliselle 65+ täyttäneiden lisäresurssille? Oletettava tulos on terveyshyötyä, laitospaikkojen tarpeen lykkääminen sekä kustannusnousun ehkäiseminen. Minkälaisia suunnitelmia kaupungilla on taloudellisesti tukea Keikka-avun kaksikielistä toimintaa? Keikka-apu toimii tällä hetkellä yhden alan ammatillisen koulutuksen omaavan palkatun koordinaattorin voimalla. Ulkopuolinen taloudellinen tuki lakkaa vuonna Keikka -apu toiminta tuo merkittävän lisän espoolaisten ikääntyneiden ja vanhusten osallisuuden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Keikka -apu on myös tämän ajan henkeen erittäin hyvin soveltuvaa vapaaehtoistyötä, jonka on todettu olevan merkityksellistä niin vapaaehtoisille kuin avustettaville ikääntyneillekin. Espoon vanhusten palvelut ja perhe ja sosiaalipalvelut toimivat aktiivisena yhteistyötahona SANTRA -vapaaehtoisverkoston kumppanuusyhteistyössä Espoo seurakuntayhtymän, Espoon mielenterveysyhdistyksen, EMY:n ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Espoon sosiaali- ja terveystoimi on myöntänyt SANTRA- vapaaehtoisverkostolle vuosittain euron avustuksen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi vanhusten palvelut toimii aktiivisena yhteistyökumppanina vapaaehtoiskoulutusten järjestämisessä. Ennakoivien palvelujen vapaaehtoistoiminnan palveluohjaaja ja seniorineuvoja osallistuvat asiantuntijanan mm. Keikka-avun vapaaehtoiskoulutuksiin ja koulutuksia järjestetään vanhusten palvelukeskuksissa. Henkilö- ja tilaresurssien osuus on huomattava. Espoon kaupungin nettisivut ja viestintäkanavat tiedottavat aktiivisesti vapaaehtoistoiminnasta ja mm Keikka-avun koulutuksista.

7 Espoon kaupunki Sivu 7(10) Suunnitelma on että Keikka -apukoulutusta järjestetään vuosittain suomenkielisenä ja joka toinen vuosi myös ruotsinkielisenä. SANTRA -vapaaehtoisverkoston toiminta perustuu pääsääntöisesti RAY:n rahoitukseen, jonka saamisen merkittävänä edellytyksenä on yhteistyökumppaneiden sekä taloudellinen että yhteistyöpanos. SANTRA -vapaaehtoisverkoston taloudellinen avustus arvioidaan vuosittain vuoden avustusten käsittely on kesken ja varmistuu loppuvuodesta Aloite nro 437 Tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa olevien vanhusten ihmisarvon ensisijaisuuden sekä itsemääräämisoikeuden toteutumisen valvontaan tulee Espoon lisätä henkilöstöä. Kokemukset ja toistuvat havainnot ihmisarvon ja itsenäisyyden loukkauksista sekä hoidettavien virkistys- ja ulkoilutoiminnan puutteista edellyttävät Espoolta sekä ostopalvelujen että oman palvelun nykyistä tehokkaampaa valvontaa. Puolustuskyvyttömät arat ja avuttomat vanhukset tarvitsevat avukseen kunnan organisoiman valvonnan. Espoon kaupungin vanhustenpalvelujen pitkäaikaishoito käsittää pitkäaikaisen laitoshoidon sekä ostetun ja oman asumispalvelu (tehostetun palveluasumisen) sekä kotihoitoa tukevan lyhytaikaishoidon, tällä hetkellä n asukkaan hoivan ja hoidon. Pitkäaikaishoidossa toteutetaan sovittua asukkaan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa palvelukonseptia ja varmistetaan 24 h laatusuosituksen mukainen riittävä hoitajien määrä niin omassa kuin ostopalvelutoiminnassa. Virkistys- ja ulkoilutoiminnan kehittäminen osaksi normaalia arjen toimintaa on jatkuvaa ja sitä tehdään yhteistyössä oman ja ostetun palvelutoiminnan kanssa, esimerkkinä eri yksiköissä kehitetyt ja Espoon vanhustenpalvelujen toimesta arjen tueksi kootut kirjaset Liikuntaa joka päivä. (v. 2013) ja Tartu hetkeen, virikekäsikirja. Toteutumista valvotaan kaikissa yksiköissä jatkuvasti. Palveluntuottajien toimintaa valvotaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvira on edellyttänyt yksityisiltä palveluntuottajilta jo vuodesta 2012 lähtien omavalvontasuunnitelmaa. Vanhuspalvelulaki edellyttää omavalvontasuunnitelmaa nyt vuoden 2015 alusta myös kaupungin oman toiminnan osalta. Pitkäaikaishoidon valvontatiimiin on kohdennettu lisätyövoimaa tehtävien laajuuden lisääntyessä seuraavasti: vuonna 2013 ja 2014 yksi sairaanhoitajalla ja 2013 sairaalasta yksi sosiaalityöntekijän työpanos. Kaikille yksityisille hoivakodeille on nimetty oma sairaanhoitaja /sosiaalityöntekijä valvontatiimipari. Marraskuun sosiaali- ja terveyslautakuntaan ollaan valmistelemassa pitkäaikaishoidon valvontasuunnitelmaa vuodelle 2015, jossa päivitetään nykyinen valvontasuunnitelma vanhuspalvelulain ja uuden ostettujen asumispalvelujen hankintakonseptin mukaiseksi sekä laajennetaan suunnitelma koskemaan myös kaupungin oman toiminnan valvontaa. Säännöllisen toiminnan valvonnan lisäksi Espoon pitkäaikaishoidossa reagoidaan heti kaikilta tahoilta tuleviin palautteisiin ja toimenpiteet mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi aloitetaan heti. Aloite nro 438 Olisiko vanhusten puuttuvan hoidon ja hylkäämisen vuoksi Espoon kaupungin tuettava ja kehitettävä vanhusten ryhmäkotien perustamista ja toimintaa? Ketään vanhusta ei Espoossa hylätä. Espoon kaupungin valtuuston hyväksymän ikääntymispoliittisen ohjelman mukaisesti Espoossa on lisätty ympärivuorokautista hoiva-asumista vuosittain yli 40

8 Espoon kaupunki Sivu 8(10) paikalla, suhteessa yli 75-vuotiaan väestön määrään lisääntymiseen. Elä ja asu -seniorikeskusten rakentamissuunnitelmia viedään eteenpäin ohjelman mukaisesti. Kotihoidolla on tällä hetkellä palveluasumista, joka vastaa ns. ryhmäasumista. Kotihoidon mahdollisuudet antaa tehostettua apua yhä useammalle asukkaalle eri vuorokaudenaikoina pitempään kodinomaisessa asumisessa seniorikeskuksissa lisääntyvät entisestään. Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskukseen on ensimmäisenä (valm. v 2016) tulossa tällaista asumista ympärivuorokautisen hoiva-asumisen lisäksi ja Matinkylän Elä ja asu -seniorikeskuksen tarveselvitykset on käynnistetty. Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Aloite nro 439 On käynnistettävä uusia kokeiluja, miten vanhuksia tuetaan ja autetaan tavaroiden pakkaamisessa ja purkamisessa ennen ja jälkeen putkiremonttien. Myös taloudellisissa kustannuksissa on saatava riittävää apua. Nyt moni heikkokuntoinen vanhus sairastuu, uupuu ja kuolee putkiremontin takia Poikkihallinnollisessa Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelmassa on käynnistynyt kokeiluna kesällä 2014 asumisen neuvonnan ja palveluohjauksen kehittäminen. Tarvittaessa iäkästä autetaan mm. putkiremonttiin liittyvissä asioissa. Palvelu räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeista lähtien yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelu voi käsittää tavaroiden pakkaamisen ja purkamisen sekä putkiremontin ajan väliaikaisen asumisen järjestämisen. Taloudellisissa haasteissa voidaan omistusasunnossa asuvaa auttaa esimerkiksi käänteisen asuntolainan järjestelyissä. Tarvittaessa voidaan avustaa myös erilaisten etuuksien hakemisessa. Tietoa palvelusta jaetaan syksyn aikana laajemmassa mittakaavassa. Aloite nro 440 Espoossa on ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevien neuvontapalvelujen järjestämiseksi kattavasti. Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelmassa on käynnistynyt vuonna 2014 ikääntyneiden neuvonnan kehittäminen osana kaupungin yhteispalvelupisteiden toimintaa. Yhteispalvelupisteet sijaitsevat eri puolilla Espoota. Tavoitteena on, että ikääntyneet saisivat tulevaisuudessa mahdollisimman kattavasti neuvontaa yhdestä paikasta, oman alueen yhteispalvelupisteestä. Ikääntyneille kohdistetusta viestinnästä on lisäksi laadittu selvitys keväällä Osa ikääntyneiden neuvontaa ovat myös erilaiset julkaisut, kuten Iäkkäiden asuminen Espoossa ja Seniorin palveluopas, joita päivitetään säännöllisesti. Painettua tietoa on saavilla myös sähköisesti. Aloite nro 441 Ikääntyneen väestön kattavan neuvontapalvelun toteuttamiseksi tulee ripeästi organisoida lähialuepalveluna kaupungin kaikilla alueilla vanhusväestölle suunnattu esteettömästi saavutettava neuvontatoiminta, josta ikääntynyt saa neuvonnan kaikkiin vanhusväestöä koskeviin asioihin.

9 Espoon kaupunki Sivu 9(10) Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelman vuonna 2014 käynnistämä ikääntyneiden neuvonnan kehittäminen osana kaupungin yhteispalvelupisteiden toimintaa vastaa aloitteessa mainittuun tarpeeseen saada neuvontaa lähipalveluna. Yhteispalvelupisteet sijaitsevat eri puolilla Espoota. Tavoitteena on, että ikääntyneet saisivat tulevaisuudessa mahdollisimman kattavasti neuvontaa yhdestä paikasta, oman alueen yhteispalvelupisteestä. Yhteispalvelupisteiden mahdollisuuksia neuvoa kattavasti ikääntyneitä kehitetään yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Aloite nro 442 Ikääntyneiden yksinäisyyden torjunta tulee käynnistää suunnitellusti ja kattavasti asuinalueilla toimivien eläkeläisyhdistysten ja kaupungin kumppanuusyhteistyönä vanhusten elämänlaadun parantamiseksi ja kasvavien hoivapalvelujen kustannusten kasvun hidastamiseksi. Kumppanuusyhteistyöllä voidaan käynnistää läheiseksi koettavalla tavalla etsivä ja löytävä kotona asumista tukeva ja yksinäisyyden tunnetta poistava toiminta. Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelmassa on järjestetty ensimmäinen kumppanuusyhteistyötapaaminen espoolaisten vanhusyhdistysten kanssa. Tapaamisen teemana oli vanhusten yksinäisyyden väheneminen Espoossa. Tilaisuudessa selvitettiin, mitä vanhusyhdistykset ja muut toimijat voivat tehdä vanhusten yksinäisyyden vähenemiseksi. Ensimmäiseksi toimenpiteeksi sovittiin, että pilotoidaan kotihoidon ja yhden alueellisen vanhusyhdistyksen yhteistoimintaa siten, että kotihoidon kontaktien kautta löydetyille yksinäisyydestä kärsiville vanhuksille tarjotaan mahdollisuutta tulla mukaan vanhusyhdistyksen toimintaan. Yhdistyksestä voidaan tarvittaessa järjestää saattaja vanhukselle, jotta tämä voi osallistua yhdistyksen tapahtumiin Vanhusneuvosto Aloite nro 443 Toiminnan edellyttävät tilat tulee kaupungin järjestää yhdistysten käyttöön yhdistysten tarvitsemien aktiviteettien ja sijainnin edellyttämällä tavalla. Vanhusneuvoston tulisi pian selvittää vanhusjärjestöjä kuullen näiden tilatarpeet ja taloudellisen tuen tarve järjestön toiminta-alueen ikääntyneen väestön palvelemiseksi. Espoon kaupungin tiloja on mahdollista käyttää myös vanhusjärjestöjen toimintaan kaupungin ohjeiston mukaisesti. Kaupunki myöntää lisäksi vuosittain avustusta erilaisten järjestöjen toimintaan. Aloite nro 444 Vanhusneuvoston on ryhdyttävä laissa määrättyjen tehtäviensä toteuttamiseksi ripeisiin toimenpiteisiin sen selvittämiseksi miten Espoon ikääntynyt väestö ja lain tarkoittamat ikääntyneet henkilöt asuvat, elävät ja voivat. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012: 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

10 Espoon kaupunki Sivu 10(10) 11 : Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun. Espoossa on voimassa oleva ikääntymispoliittinen ohjelma, jonka päivitystyö on alkamassa. Vanhusneuvosto tullaan ottamaan mukaan tähän työhön. Aloite nro 445 On ilmeistä, että ikääntyneiden henkilöiden elämänlaatua on parannettava Espoossa ripeästi. Todetut ja koetut palvelutarpeiden puutteet on poistettava. Tämä edellyttää vanhusneuvostolta aktiivista aloitteellisuutta Espoon hallinto- organisaation virkamiesvalmisteluun vaikuttamisessa ja päätösvaltaelimille lausuntojen antamista ja esitysten tekemistä. Vanhusneuvosto ottaa aloitteen huomioon toiminnassaan. Aloite nro 446 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Espoon Elinvoimaa ikääntyville kehitysohjelman ohjausryhmän hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti on käynnistettävä viipymättä. Vanhusneuvoston tulee kiinnittää tämän kehitystavoitteen toimeenpanoon huomiota Elinvoimaa ikääntyville -ohjelman toimenpiteet käynnistetään ohjausryhmän toiminta ohjelman puitteissa. Vanhusneuvostolle annetaan säännöllisesti selonteko ohjelman etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta. Aloite nro 446 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Espoon Elinvoimaa ikääntyville kehitysohjelman ohjausryhmän hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti on käynnistettävä viipymättä. Vanhusneuvoston tulee kiinnittää tämän kehitystavoitteen toimeenpanoon huomiota Elinvoimaa ikääntyville -ohjelman toimenpiteet käynnistetään ohjausryhmän toiminta ohjelman puitteissa. Vanhusneuvostolle annetaan säännöllisesti selonteko ohjelman etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Henkilöstön määrää on lisättävä vanhusten hoito- ja hoivapalveluissa. Tämä edellyttää kaupunginjohtajan määrärahaesityksen merkittävää korotusta.

Henkilöstön määrää on lisättävä vanhusten hoito- ja hoivapalveluissa. Tämä edellyttää kaupunginjohtajan määrärahaesityksen merkittävää korotusta. Eläkkeensaajien Keskusliiton espoolaisten jäsenyhdistysten aluetoimikunta kokoontui Leppävaaran palvelukeskuksessa ja päätti yksimielisesti esittää Espoon kaupungille seuraavaa: Vanhusten hoidon ja hoivan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen

Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki. Merja Tepponen Omaishoito Etelä- Karjalan alueella - Eksoten lausunto HE 85/2016 vp/omaishoidon tuki Merja Tepponen Omaishoitajat Etelä-Karjalan alueella Ikä 2013 2014 2015 Imatra 2015 Yhteensä 2015 18-64- vuotiaat 339

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT 1.1.2015 ALKAEN JA KULJETUSPALVELUKOKEILU ASI- OINTILIIKENTEENÄ JOUTSAN TAA- JAMA-ALUEELLA Perusturvalautakunta 19.11.2014 Liite 104 Kuljetuspalvelujen tavoitteena

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAIN TOTEUTUMISEN SEURANTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNALLE 4/2015

VANHUSPALVELULAIN TOTEUTUMISEN SEURANTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNALLE 4/2015 Lain pykälä Lakiteksti Vanhusten palvelut 4 Yhteistyö Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 423/2016 10.04.00 Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 25.5.2016 205 Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Senioreiden toimintatilat ja asuminen

Senioreiden toimintatilat ja asuminen Senioreiden toimintatilat ja asuminen Suuralue Ikääntyneen väestön kehitys Espoon suuralueilla 2013-2023 ja muutoksen suuruus Yli 65 vuotias väestö 2014 Yli 65 vuotias väestö 2024 Muutos (%) Koko Espoo

Lisätiedot

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt

Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Lähellä ja tukena 16.4.2015 Ylihärmä Aluevastaavat Sari Havela ja Pia Järnstedt Omaishoito? Omaishoito ja vanhuspalvelulaki Omaishoitoa tuetaan pääasiassa omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain perusteella

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta 6.2.2015 Suomen Sotaveteraaniliitto, Anni Grundström Toimintaympäristö Kuntoutukseen ja palveluihin oikeutettujen veteraanien

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot