Arjen tutut askeleet. Ideoita yhdessäoloon vanhusten kanssa. Liisa Helenius, Pirkko Sassi & Piia Silvennoinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arjen tutut askeleet. Ideoita yhdessäoloon vanhusten kanssa. Liisa Helenius, Pirkko Sassi & Piia Silvennoinen"

Transkriptio

1 Liisa Helenius, Pirkko Sassi & Piia Silvennoinen rjen tutut askeleet on sekä oppikirja että vinkkikirja kaikille vanhusten kanssa toimiville. Kirja on tarkoitettu niin opiskelijoiden, ammattilaisten kuin omaistenkin käyttöön. Kirjassa olevien esimerkkien avulla halutaan korostaa sitä, että myös tavallinen arki on vanhukselle rikastuttava kokemusten sekä elämysten ja muistojen lähde. LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS ISBN Arjen tutut askeleet A Arjen tutut askeleet Ideoita yhdessäoloon vanhusten kanssa

2

3 Liisa Helenius, Pirkko Sassi & Piia Silvennoinen Arjen tutut askeleet Ideoita yhdessäoloon vanhusten kanssa Laurea-ammattikorkeakoulu, tikkurilan yksikkö 2013 Vantaa

4 Copyright Tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu Kannen kuva: Tarja Laakkonen Tekninen toimittaja: Tarja Laakkonen ISBN Edita Prima Oy, Helsinki 2013

5 Sisällys 1 Johdanto Vanhusten arki kohtaamista, hoivaa ja kunnioitusta... 6 Piia Silvennoinen 2 Arjen asioita vinkkeineen... 9 Liisa Helenius & Pirkko Sassi 2.1 Miten kohdata vanhus? Iloa, huumoria, hyvää mieltä - Itku pitkästä ilosta Aktiivisuutta arkeen - Ain laulain työtäs tee Nykyhetkessä eläminen - Ei oppi ojaan kaada Yhdessäolo ja yhteydenpito - Vuoroin vieraissa käydään Ruokailu - Riita poikki ja voita väliin Aistit Tuoksut ja hajut - Oma kehu haisee Maku - Oma maa mansikka, muu maa mustikka Näkö - Ei omena kauas puusta putoa Kuulo - Niin metsä vastaa kun sinne huutaa Tunto - Ei lämmin luita riko Liikunta ja ulkoilu - Ei kysyvä tieltä eksy Pukeutuminen ja puhtaus - Puhtaus on puoli ruokaa Idealaatikko Sananlaskuja Arvoituksia Taikoja ja enteitä Vitsejä Muisteluja Leikkejä Tutustumisleikkejä Perinneleikkejä Muistileikkejä Muistelukuvat Lisälukemista... 40

6 Kirjoittajat Liisa Helenius on toiminut lavastajana, leikinohjaajana ja -kouluttajana ( lettimies ). Liisa on ollut tuntiopettajana Amiedussa (lähihoitajat, omaishoitajat, koulunkäyntiavustajat, perhepäivähoitajat). Tämän lisäksi Liisa on kouluttautunut senioriosaajaksi (vertaisohjaajaksi) Laurea Otaniemessä. Liisa toimii Laurean HyvinvointiTV:ssä vanhuksille suunnatun ohjelman vetäjänä. Pirkko Sassi on terveydenhuollon maisteri. Pirkko on toiminut lehtorina Laurea Otaniemessä ja Laurea Tikkurilassa sekä ohjelmien suunnittelijana ja toteuttajana HyvinvointiTV:ssä. Pirkko on käynnistänyt Senioriosaajakoulutuksen Laurea Otaniemessä sekä toiminut Espoon kaupungilla vanhusten omatoimisuutta edistävissä hankkeissa. Pirkko työskentelee parhaillaan Kuntoutuksen edistämisyhdistyksessä. Piia Silvennoinen (YTT) työskentelee yliopettajana Laurea Tikkurilassa. Piian keskeistä asiantuntijuutta on sosiogerontologinen osaaminen. 4

7 Kirjan käyttöohjeet Vanhustyössä toimivat opiskelijat ovat jatkuvasti tuoneet esiin tarpeen oppaasta, jossa kerrotaan siitä, miten toimia parhaiten ikääntyneiden parissa. Tämä kirjan avulla haluamme vastata tuohon pyyntöön ja innostaa kaikkia vanhusten kanssa toimivia hyödyntämään arjen tuttuja askareita ja ottamaan ne tueksi päivittäisissä puuhissa. Kyse ei ole niinkään uusista ideoista vaan arkielämän toiminnan monipuolisesta hyödyntämisestä. Suosittelemme myös omien ideoiden käyttöön ottamista vanhusten kanssa toimiessa eli haluamme korostaa luovuutta ohjaajan/hoitajan työssä. Arjen asiat ovat tuttuja jokaiselle vanhukselle, ja niiden osittainenkin itsenäinen sujuminen aktivoi häntä ja kohottaa hänen itsetuntoaan. Oppaan sisältö koostuu alkuosan johdanto-osuudesta sekä varsinaisesta käytännön osuudesta. Johdanto-osuudessa pohditaan vanhuksen arkea, hänen toimintakykynsä tukemista sekä hoivan tarvetta. Varsinaisen käytännön osuuden tavoitteena on antaa vinkkejä siitä, miten ylläpitää vanhuksen toiminnallista ja henkistä vireyttä huumoria unohtamatta. Osuudesta löytyy vinkkejä siihen, miten eri aistien toimintaa ja liikkumista voidaan aktivoida ja miten vanhusten kuntoa ja hyvinvointia voidaan kokonaisvaltaisesti pitää yllä. Vanhuksella on paljon voimavaroja ja tietotaitoa, jotka tulee huomioida ja aktivoida paremmin käyttöön otettaviksi. Kirjan vinkit ovat helposti sovellettavissa myös ryhmätoimintaan, sillä yhdessä tekeminen edistää sosiaalisuutta ja lisää yhteisöllisyyttä. Kirjan loppuosaan on liitetty idealaatikko, josta löytyy erilaisia vinkkejä yhdessäolon tueksi. Käytämme tässä kirjassa tietoisesti käsitettä vanhus, koska se on mielestämme hyvä ja positiivinen suomalainen sana kuvaamaan vanhaa ihmistä, joka tarvitsee ajoittain toisen henkilön tukea. 5

8 1 Johdanto Vanhusten arki kohtaamista, hoivaa ja kunnioitusta Piia Silvennoinen Jokaisella meistä on valtavasti kokemusta arjesta, ja siitä on helppo puhua toisten kanssa. Mutta mistä puhutaan kun puhutaan arjesta? Miten arkea voisi määritellä? Eräs määritelmä arjelle on sen vastakohtaisuus juhlalle ja pyhälle, sillä arki on harvoin juhlaa ja pyhää. Siinä, missä juhla ja pyhä koostuvat suurista tunteista ja selkeästä rakenteesta, arki on jokapäiväistä ja runotonta. Juhlan jälkeen puhutaan arkeen palaamisesta ja arjen aherruksesta. Arki on jokapäiväistä, rutiininomaista ja toistuvaa. Ajallisesti arjen rytmin määrittävät viikko ja vuosi. Arki voidaan myös määrittää suhteessa työn ja vapaa-ajan jännitteeseen. Työelämässä on omat arkea tuottavat rutiininsa, ja vapaa-aikana voimme etsiä hetkittäistä pakoa arjesta. (Sihvola, Andersson, Hetemäki & Mustonen 2011, 5-8.) Arki siis muodostuu käytännöllisistä toimista ja rutiineista, jotka tuovat sisältöä elämään. Arki ei ole samanlaista kaikille, sillä arkeen ja arjen valintojen runsauteen vaikuttavat sekä yhteiskunnalliset olosuhteet kuten myös kunkin elämänhistoria ja elämäntilanne. (Haila 2011, 235.) Minkälaista on sitten vanhuksen arki? Vanhuksen arjessa ei ole enää työelämän ja vapaa-ajan välistä jännitettä. Työelämän rutiineista on vapauduttu eläkkeelle jäämisen yhteydessä. Arkea rytmittää uudenlainen vapaus, jolloin on vapaa tekemään mitä tahtoo. Eläkkeelle jääminen mahdollistaa omien haaveiden ja harrastusten toteuttamisen ja uuden oppimisen. Henkisen vireyden ylläpidon merkitys kasvaa entisestään iän myötä. Henkinen hyvinvointi ei kuitenkaan ole välttämättä kiinni fyysisestä hyvinvoinnista. Vanhat ihmiset ovat oiva esimerkki siitä, etteivät fyysiset vaivat ole este henkiselle hyvinvoinnille. Henkisen vireyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä on kaikki sellainen toiminta, joka vahvistaa ihmistä. Erilaiset henkistä vireyttä tukevat harrastukset ja toiminnat tuottavat sisältöä vanhuksen elämään ja antavat hänelle mahdollisuuden toteuttaa omia taipumuksiaan. Samoin ne antavat voimaa ja mielihyvää ja tuottavat sosiaalista viihtymistä. (Koponen 1995, ) 6

9 Myös arjen toimintakyvyn tukeminen tuottaa ja ylläpitää henkistä vireyttä ja hyvinvointia. Jyrki Jyrkämän (2007) mukaan vanhuksen toimintakyky tulisikin ymmärtää tilanteellisena ja kontekstuaalisena kokonaisuutena, joka ilmenee sosiaalisissa tilanteissa ja toiminnassa. Esimerkiksi vanhainkodissa voisi puhua erityisestä laitostoimintakyvystä, toimintakyvystä, joka liittyy vanhainkodin arkielämään, toistuviin toimintakäytäntöihin ja vuorovaikutukseen. (Jyrkämä 2007, 215.) Arjen toimintakyvyn tukemisessa keskeisenä on nimenomaan käytössä olevan toimijuuden ja toimintakyvyn tukeminen. Tämä pitää sisällään niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin toimintakyvyn huomioimisen (Jyrkämä 2003, 96). Vanhuksen arjen päänäyttämöksi muodostuu koti, jossa arjen rutiinit toteutuvat. Kotina voi toimia oma koti, mutta yhtä hyvin myös jokin hoitolaitos. Kuten Marjatta Marin (2003) toteaa, vanhusikävaiheessa kodista tulee tapahtumien keskipiste ja arjen rutiinit toimivat sekä vanhuksen voimavarana että energian säästäjinä. Arjen rutiinit ovat myös osa ihmisen identiteettiä, sillä ne yhdistävät asunnon ja minän kodiksi, merkitykselliseksi paikaksi. (Marin 2003, 40.) Mitä iäkkäämmästä vanhuksesta on kysymys, sitä todennäköisempää on, että arjen rutiinien sujuminen vaatii ulkopuolista apua ja vanhusikävaiheessa ulkopuolisen avun tarve lisääntyy hoivan ja hoidon muodossa. Tällöin arkea rytmittävät erilaiset hoiva- ja hoitotoimenpiteet. Vanhusten arkeen kuuluu kiinteästi hoivan käsite, sillä hoivassa on kyse arkisesta auttamisesta ja arjen uusintamisesta niiden ihmisten puolesta tai niiden ihmisten kanssa, joilta arki ei yksin suju. Siinä on kyse jokapäiväisen elämän sujumisesta ja henkilökohtaisesta lähihuolenpidosta. Hoivan toimintakäytännöillä luodaan vanhusten arkea, ja niillä tuotetaan tietynlainen sosiaalinen vanheneminen ja vanhuus. (Tedre 2003, ) Arvokkaasti heikkeneminen on hoivan ydintä (Tedre 2003, 70). Niinpä ei ole yhdentekevää, miten esimerkiksi vanhus kohdataan ja miten esimerkiksi hänen itsemääräämisoikeuttaan tuetaan hänen arkisessa auttamisessaan ja arjen rutiinien sujumisessa. Kuten Silva Tedre (2003) tuo esille, hoivassa on läsnä kaksi ihmistä tarpeineen, tunteineen ja kehoineen. Hoiva on toisen kuulemista ja kuulluksi tulemista. Sekä hoivan antaja että hoivan ottaja tuovat kohtaamiseen omat kokemuksensa, tunteensa ja tietonsa. (Tedre 2003, ) Tässä kirjassa annetaan käytännön ohjeita vanhuksen arjen rutiinien tukemiseksi hoivakäytännöissä. Kirjan tarkoituksena on toimia oppikirjana ja tukena vanhusten parissa työskenteleville. Vanhuksen toimijuuden ja toimintakyvyn tukeminen hänen omissa sosiaalisissa yhteyksissään eli jokapäiväinen toiminta rutiineineen ja yksilöllisine tapoineen ovat kirjan keskiössä. Kari Salosen (2008) mukaan onnistunut vanhustyö pohjaa siihen, että vanhustyön ammattilainen omaa vanhusspesifisyyden syvällistä ymmärtämistä. Se on vanhuuden ymmärtämistä ainutkertaisena elämänvaiheena omine elämänkulkuineen ja kokemuksineen, 7

10 kehitystehtävineen, vanhenemisprosesseineen, voimavaroineen, avuntarpeineen ja tapahtumineen. Vanhuus toteutuu aina tietyssä sosiokulttuurisessa ympäristössä, jonka merkityksen ymmärtäminen on osa onnistunutta ja ammatillista vanhustyötä. (Salonen 2008, ) Tämän kirjan tavoitteena on osaltaan rakentaa hyvää ja onnistunutta vanhuutta ja vanhustyötä vanhuksen arjen toimijuuden ja toimintakyvyn tukemisen kautta. Lähteet Haila, Y. (2011). Arkiset valinnat ja ympäristö. Teoksessa L.C. Andersson, I. Hetemäki, R. Mustonen & A. Sihvola (toim.) kaikki irti arjesta. Helsinki: Gaudeamus, Jyrkämä, J. (2003). Ikääntyminen, toimintakyky ja toimintatilanteet. Teoksessa Teoksessa M. Marin & S. Hakonen (toim.) Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. Jyväskylä: PS-kustannus, Jyrkämä, J. (2007). Toimijuus ja toimijatilanteet aineksia ikääntymisen arjen tutkimiseen. Teoksessa M. Seppänen, A. Karisto & T. Kröger (toim.) Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Jyväskylä: PS-kustannus, Koponen, P-L. (1995). Vanhuus ja henkiset harrastukset. Teoksessa Ikäänny viisaasti. Gerontologiaa ikäihmisille. E. Karvonen, R. Koivisto, P-L. Koponen, A. Lanér, P. Pohjolainen, J-E. Ruth, T. Sihvola & A. Suni. Vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskus Kuntokallio ja Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Marin, M. (2003). Elämän paikallisuus ja paikat. Teoksessa M. Marin & S. Hakonen (toim.) Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. Jyväskylä: PS-kustannus, Salonen, K. (2008). Sosionomin (AMK) osaaminen 2000-luvun seniori- ja vanhustyössä. Teoksessa L. Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä. Kemi-Tornio: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 2, Sihvola, A., Andersson, L.C., Hetemäki, I & Mustonen, R. (2011). Lukijalle. Teoksessa L.C. Andersson, I. Hetemäki, R. Mustonen & A. Sihvola (toim.) kaikki irti arjesta. Helsinki: Gaudeamus, 5-8. Tedre, S. (2003). Hoiva ja vanhuus. Teoksessa M. Marin & S. Hakonen (toim.) Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. Jyväskylä: PS-kustannus,

11 2 Arjen asioita vinkkeineen Liisa Helenius & Pirkko Sassi 2.1 Miten kohdata vanhus? Vanha ihminen on kohdattava vertaisena ja häntä on kohdeltava kunnioittavasti. Hänelle on annettava riittävästi aikaa puhua ja kertoa rauhassa sanottavansa. Vanhukset ovat varsinaisia aarreaittoja, kun vain pysähdymme kuuntelemaan heitä. Vanha ihminen on kohdattava yksilönä. Tästä johtuen on vältettävä kysymystä Miten me tänään voimme? kysymällä suoraan Miten voitte tänään?" tai "Miten voit tänään? Tutustuminen käynnistyy parhaiten esim. selvittämällä, mitä työtä hän on tehnyt ja mitä kaikkea harrastanut. Näin keskustelu johdatetaan tutuille alueille, joista viriää lisää puheenaiheita. Kunnioitus vanhuksen tietotaitoja kohtaan ja niiden muistelu on usein avain yhteisymmärrykseen. Vanhoilla ihmisillä on paljon kokemuksia menneestä ajasta ja perinteistä. Tätä tietoa he mielellään jakavat seuraaville sukupolville. Tällainen tieto ei siirry vain kirjoja lukemalla, vaan tiedonsiirto tapahtuu parhaiten ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tällainen vuorovaikutus tukee ja edistää sosiaalista kanssakäymistä. Tuntematonta vanhusta on aluksi syytä teititellä. Teitittely kuuluu kulttuurimme tapoihin. Vanhus ehdottaa kyllä sinunkauppoja, jos niin haluaa. Joku saattaa myös toivoa, että häntä kutsutaan etunimen sijasta lempinimeltä. Se, miten kutakin henkilöä puhutellaan, selviää yleensä nopeasti ja itsestään. On hyvä myös huomioida eri kulttuuritaustaiset vanhukset, joita tulee kohdella heidän omien tapojensa ja toivomustensa mukaan. Yhdessäolo vanhuksen kanssa pyritään luomaan mukavaksi, turvalliseksi ja kiireettömäksi. 9

12 Vinkkejä Hyvään tapaan kuuluu katsoa silmiin, kun puhutaan. Puhutaan selkeästi ja rauhallisesti. Kuunnellaan rauhassa, mitä vanhuksella on sanottavaa ja annetaan hänelle aikaa kertoa se. Luodaan yhdessä elämyksiä arkeen kertomalla kummankin omasta elämästä Sukupolvien erot ovat suuret, vanhus on elänyt erilaista aikaa kuin me elämme. Huumori, pilke silmäkulmassa, on hyvä ottaa mukaan jutusteluun, sillä se keventää arkista touhua. Maltti kannattaa säilyttää vaikeissakin tilanteissa. Muista! On kohteliasta olla siististi pukeutunut. Tatuoinnit ja lävistykset saattavat jopa aiheuttaa pelkoa vanhuksissa. Voimakkaat hajusteet ja tuoksut, kuten tupakan haju, saattavat tuntua vanhuksesta vastenmielisiltä 10

13 2.2 Iloa, huumoria, hyvää mieltä - Itku pitkästä ilosta Meille jokaiselle tuottaa iloa, kun meidät huomioidaan, meitä tervehditään ja meiltä kysytään kuulumisia. Näin puhuja osoittaa sen, että hän keskittyy juuri kyseiseen henkilöön, hänen kokemuksiinsa ja tuntemuksiinsa. Jokainen on asiantuntija oman elämänsä suhteen. Avustajan on oltava herkkänä siinä, mikä ilahduttaa vanhusta. Yleensä iloa tuottavat asiat tulevat esiin yhteisessä keskustelussa enemmin tai myöhemmin, mutta niitä voi kysyä myös suoraan: "Mikä sinua ilahduttaisi?" "Mitä tekisimme tänään?" Hyvää mieltä tuottaa myös se, kun henkilö pystyy edelleen suoriutumaan arkisissa askareissa (ruokailussa, pukemisessa, pesuissa) joko täysin itsenäisesti tai avustettuna. Avustaja ei saa liian innokkaasti tehdä kaikkea vanhuksen puolesta, vaan vanhukselle on annettava mahdollisuus tehdä ja osallistua itse parhaansa mukaan. Vanhukselle tuottaa erityistä iloa menneiden asioiden ja tapahtumien muisteleminen, vanhojen valokuvien katseleminen ja oman mielimusiikin kuunteleminen. Omien valokuvien lisäksi voi esille laittaa myös muita vanhukselle rakkaita esineitä, jolloin hän voi halutessaan kertoa niihin liittyvistä muistoista meille muille. Yhdessä ollessa saavat esiin tulla myös kaikki tunteet, niin ilot kuin mielipahatkin. On turvallista jakaa tunteita toisen, jo tutuksi tulleen henkilön kanssa. Tuottamalla iloa toiselle, saamme iloa itsekin. Vinkkejä Kirjan lopussa on katselukuvia, jotka tuovat mieleen muistoja vanhoilta ajoilta. Näistä kuvista on mukava keskustella. Yhdessä voidaan muistella sananlaskuja, arvoituksia, vitsejä, taikoja ja enteitä. Kirjan lopussa olevasta Idealaatikosta löytyy esimerkkejä. Ryhmän kanssa voi leikkiä esimerkiksi vanhoja perinneleikkejä, erityisesti tutustumisleikkejä (katso Idealaatikosta). Voidaan järjestää lauluhetkiä, kilpailuja sekä erilaisia tapahtumia (lettukestit, grillijuhlat, bingo, tietokilpailut jne.). 11

14 2.3 Aktiivisuutta arkeen - Ain laulain työtäs tee Pitkän päivätyön tehneellä vanhuksella on oikeus vain olla, istua vaikkapa keinutuolissa ja nauttia toisten avusta. Tästä huolimatta moni vanhus kaipaa erilaista omatoimista tekemistä päiväänsä, ja aktiivinen liikkeellä olo pitää pirteänä. Avustajan tehtävänä on innostaa vanhusta erilaiseen toimintaan. Tavalliset arjen askareet ovat kaikille tuttuja, ja niitä on mukava tehdä yhdessä pieni määrä kerrallaan. Vanhuksilla on paljon erilaista tietoa ja taitoa sekä voimavaroja, jotka täytyy joissakin tapauksissa houkutella uudelleen esiin ja käyttöön. Laulua harrastanut vanhus tulisi saada taas laulamaan, runoja lukenut niitä lukemaan ja lausumaan, käsi- ja puutöitä tehnyt niitä tekemään jne. Myös erilaiset pelit, joissa vaaditaan käsillä tekemistä, aktivoivat paitsi lihaksia myös aivotoimintaa. Leikki on kuulunut ennen vanhaan voimakkaasti aikuisten maailmaan. Se on toiminut sekä ajanvietteenä että työn keventäjänä. Vanhat leikit tuovat mukavat muistot mieleen. Leikit aktivoivat ihmisen eri osa-alueita mm. muistia, näppäryyttä ja ketteryyttä. Leikki tukee myös sosiaalisten taitojen ylläpitämistä. Vanhusten osaamista kannattaa hyödyntää enemmän pyytämällä heitä mukaan erilaiseen toimintaan, esim. kertomaan menneistä ajoista ja omasta asiantuntemuksesta tai toimimaan vierailevana ohjaajana erilaisissa kerhoissa. Ruumiinkieli paljastaa todelliset ajatuksemme. Eleet ilmeet, asennot ja teot ovat tärkeä osa viestintää. 12

15 Vinkkejä Vanhusten kanssa voi tehdä kaikkia arjen askareita esim. pestä astioita, pyyhkiä pölyjä, kastella ja hoitaa kukkia, kattaa ruokapöytää. Ruuan valmistaminen ja yhdessä leipominen ovat virkistävää toimintaa. Erilaista tekemistä varten käden ulottuvilla tulisi olla tarvikkeita ja materiaalia esim. ompelutarvikkeita tai puutöihin tarvittavia välineitä. On hyvä selvittää, mitä vanhus on aiemmin harrastanut ja innostetaan häntä kokeilemaan sitä uudelleen. Vanhuksen ulottuvilla olisi hyvä olla erilaista lukemista (kirjoja, lehtiä) sekä kyniä ja paperia. Myös tietokonetta kannattaa kokeilla. Kasvien, esim. sipulikukkien, maustekasvien, ruohosipulin, perunan ja herneen, kasvattaminen onnistuu pienimuotoisesti sisätiloissakin. Siemeniä voi kylvää ja sipuleita istuttaa vaikka kukkaruukkuihin. Kasvun seuraaminen ja sadon korjaaminen on virkistävää puuhaa. Erilaisia leikkejä voi käyttää apuna esim. ryhmän tutustumisessa (katso vinkkejä leikki- ja idealaatikoista kirjan lopusta). 13

16 2.4 Nykyhetkessä eläminen - Ei oppi ojaan kaada Nykyhetki ja sen seuraaminen kiinnostavat meitä jokaista. Vanhuksen se kiinnittää myös paremmin aikaan ja paikkaan. Vanhusta tulee innostaa päivän lehtien lukemiseen tai lukea niistä häntä kiinnostavia uutisia. Ajankohtaisia asioita voi seurata myös radion ja TV:n välityksellä. Iso seinäalmanakka ja selvänumeroinen seinäkello auttavat vanhusta elämään nykyhetkessä. Päivän ohjelma on mukava käydä läpi heti aamulla, jotta vanhus osaa varautua tuleviin tapahtumiin ja odottaa niitä. Tuttavien ja sukulaisten vierailut ovat tärkeitä, sillä niiden aikana käydyissä keskusteluissa päivittyvät suvun viimeaikaiset tapahtumat. Vanhukset tapaavat mielellään lapsia, joko omia jälkeläisiään tai muiden lapsia. Lasten myötä he kokevat menneen, mutta katsovat samalla myös tulevaisuuteen. On hyvä muistaa, että vaikka me nykyhetkessä elävät ihmiset olemme usein kiireisiä, ei tämä koske vanhuksia. Tästä syystä vierailuhetkeen tulee varata riittävästi aikaa ja luoda siitä mahdollisimman kiireetön. Keskeistä ihmisen elämänhallinnalle on tunne siitä, että henkilö pystyy pitämään ohjat omissa käsissään. Vinkkejä Vanhuksen kanssa on hyvä keskustella päivän polttavista asioista esim. erilaisista maailman tapahtumista, urheilusta ja kulttuurista. Päivä- ja aikakausilehtiä voi lukee ääneen. Huolehditaan siitä, että vanhuksella on radio käytettävissä ja vanhusta kiinnostava asema on auki Vanhusta kiinnostavien TV- ja video-ohjelmien katsominen yhdessä synnyttää mukavaa keskustelua. Tarvittaessa avustetaan vanhusta kännykän ja tietokoneen käytössä. Postikorttien kirjoittaminen yhdessä tuo esiin muistoja korttien saajista. Samanhenkiset ihmiset on hyvä saada yhteen pohtimaan ajankohtaisia asioita. 14

17 2.5 Yhdessäolo ja yhteydenpito - Vuoroin vieraissa käydään Yksinäisyys on erityisesti vanhusten ongelma. Siksi jokainen vierailu on heille tärkeä tapahtuma. Toisen ihmisen näkeminen, koskettaminen, kuulumisten vaihtamien ja yhdessä tekeminen ovat vanhukselle päivän kohokohtia. Tämä on syytä muistaa jokaisen käynnin yhteydessä. On hyvä pitää mielessä, että se, mikä ilahduttaa vanhusta, tuottaa hyvän olon tunteen myös avustajalle. Omaiset ja ystävät ovat jokaiselle tärkeitä. Vanhukset odottavat heidän käyntejään. Mutta myös omaisiin ja ystäviin päin tulee olla yhteydessä. Omaisille voi soittaa, kirjoittaa kirjeen tai lähettää kortin. Avustaja voi auttaa parhaansa mukaan soittamisessa sekä Ihmissuhdeverkot ovat tärkeä osa elämää. tervehdysten lähettämisessä. Postin tuoma tervehdys ilahduttaa kaikenikäisiä. Nykyajan tekniikka (tekstiviestit ja nettipuhelut) mahdollistaa nopean yhteydenpidon kaukanakin asuvien sukulaisten ja ystävien kanssa. Mikäli vanhus asuu hoitokodissa, on syytä huomioida siellä järjestettävät erilaiset tapahtumat ja osallistua niihin. Tällaisia aika ajoin toteutettavia tapahtumia ovat mm. eri järjestöjen ja seurakunnan vierailut sekä myyjäiset ja näyttelyt. Mikäli vanhuksen vointi sallii, voi hänen kanssaan laatia ostoslistan ja käydä yhdessä ostoksilla. Yhteinen kauppamatka saattaa olla päivän tai viikon kohokohta, kun vanhus voi valita mieleisiään ostoksia. Vinkkejä Almanakkaan on hyvä kirjata sekä vanhuksen oma syntymäpäivä sekä läheisten syntymäpäivät tervehdysten lähettämistä varten. Lasten, omien lastenlasten tai päiväkotilasten, vierailut ovat tärkeitä. Vanhukset ilahtuvat erityisesti nähdessään pieniä lapsia. Vanhusten kanssa voidaan järjestää erilaisia leikki- ja pelipäiviä esim. bingo, tikanheitto, lauta- ja korttipelit, tietokilpailut. Keskustelua syntyy, kun haastatellaan vanhuksia siitä, miten ennen leikittiin ja pelattiin. Kovin yksinäiselle vanhukselle voi ehdottaa ystäväpalvelun käyttöä. Tällaisesta palvelusta tarjoaa mm. SPR, seurakunta sekä eri järjestöt. 15

18 2.6 Ruokailu - Riita poikki ja voita väliin Ruokailuhetki on monin tavoin tärkeä tapahtuma, joten siihen on valmistauduttava huolella. Ruokailutilanne tulee tehdä mahdollisimman mukavaksi, rauhalliseksi ja houkuttelevaksi. On hyvä pitää mielessä, söisikö itse sellaista ruokaa, jota tarjoaa vanhukselle. Päivittäiset kahvihetket ovat myös tärkeitä. Ihanne olisi, että kahvia juotaisiin yhdessä toisen henkilön kanssa, jolloin siitä tulee myös sosiaalinen tapahtuma. Jo valmistautuminen kahvinkeittoon ja kahvipaketin avaamien tuovat esiin hyviä tuoksuja ja kirvoittavat veden kielelle. Kauniisti katettu kahvipöytä on tärkeä osa kahvihetkeä. Vanhojen ihmisten on saatava riittävästi nestettä eli heidän on juotava runsaasti. Joiltakin vanhuksilta se pääsee helposti unohtumaan, jolloin juomisesta voi tehdä hauskan leikin ja makuelämyksen esim. kaatamalla eri makuisia mehuja/vettä kuppeihin, jotka on sijoiteltu ympäri huonetta. Tällöin vanhus tulee juoneeksi nestettä useammin, koska muki tulee itsestään vastaan. Juhlapyhät ja eri juhlakaudet ja niihin liittyvät tavat on hyvä huomioida. Juhlan tuntua lisää pienikin koristelu. Joulun tuntua tuo mm. joulukuusi, joulukukka ja/tai joululiina pöydällä. Koristelujen lisäksi juhlaruualla on oma merkityksensä, koska se on arkiruokaan verrattuna monipuolisempaa ja perinteisempää. Yhdessä on mukava keskustella siitä, miten entisaikoina syötiin niin arkena kuin juhlapäivinäkin. 16

19 Vinkkejä Kauniisti katettu pöytä houkuttelee syömään. Ensisijaisesti on hyvä käyttää veitsiä ja haarukoita sekä juomalaseja. Ruokaliina suojaa vaatteita, mutta käden ulottuvilla on hyvä olla myös lautasliina. Maustepurkit on syytä tuoda ruokailijan lähettyville. Ruokailuun tulee varata tarpeeksi aikaa, jotta vanhus voi syödä rauhassa. On kohteliasta kertoa, mitä ruokaa on tarjolla ja kysyä vanhukselta, miten hän ruokansa haluaa. Tällöin syöminen helpottuu ja vastaa vanhuksen tottumuksia. Lämmin ateria ei saa olla jäähtynyttä, mutta ei myöskään polttavan kuumaa. Ensin ruokaa on hyvä tarjota vähän. Jos ruoka maistuu, sitä voi hakea lisää. Ruokalajit, esim. porkkanat, punajuuret ja perunat, on hyvä asetella erikseen lautaselle. Tällöin vanhus voi rauhassa maistella eri makuja. Jälkiruualla herkutellaan pääruuan jälkeen. 17

20 2.7 Aistit Ihminen kokee erilaisia elämyksiä aistiensa kautta. Aistien heikkeneminen saattaa herättää joissakin vanhuksissa pelkoja siitä, että he menettävät jotkut aistit kokonaan. Aistit kuitenkin tukevat toinen toisiaan. Kun joku aisti heikentyy, tulee toisesta entistä tärkeämpi. Esim. jos näkö heikkenee, korostuu kuulon merkitys. Vanhusten aistien aktivointi on tärkeää, koska eri aistien kautta saadut tunneelämykset synnyttävät iloa ja tuovat mieleen erilaisia muistoja. Lapsuuden ympäristöstä muistuvat mieleen erityisesti tuoksut ja maut Tuoksut ja hajut - Oma kehu haisee Hyvälle tuoksuva ruoka kirvoittaa ruokahalun, ja esim. kahvin ystäville jo kahvin tuoksu on erityisen tärkeää. Tästä syystä tuttuja, hyvälle tuoksuvia mausteita kannattaa suosia ruuan valmistuksessa. Myös muut tuoksut tuovat helposti muistoja mieleen. Yksi tärkeimmistä tuoksuista lienee savun tuoksu, mikä tuo ensimmäisenä mieleen puusaunan ja siihen liittyvät muistot. Moni yhdistää tervan tuoksun lapsuuden aikaan, koska ennen vanhaan tervan käyttö erityisesti maaseudulla oli yleistä. Edellä mainittujen lisäksi ihminen kaipaa luonnossa olevia tuoksuja. Siksi on tärkeää, että vanhus pääsee ulkoilemaan eri vuodenaikoina. Jo parvekkeelle tai avonaisen ikkunan ääreen meneminen tuo tunteen ulkoilmasta ja ulkoa tulevista tuoksuista. Keväällä on voimakkaimmillaan mullan tuoksu, ja kesällä tuoksuvat kukat ja ruoho. Syksyllä ilmassa tulvii lahoavien lehtien tuoksu, ja talvella hengitetään kirpeää pakkasilmaa. Vinkkejä Vanhuksille voidaan järjestää leikkimielinen kilpailu, jossa eri tuoksuja (esim. kahvinporoja, teenlehtiä, tervattu puupala, kuivattuja koivunlehtiä, erilaisia yrttejä) on kätketty suodatinpusseihin. Sisältöä haistelemalla yritetään päästä selville pussin sisällöstä. Tällainen leikki aktivoi hajuaistia ja tuo mieleen muistoja tuoksuihin liittyvistä asioista. Muistot toimivat edelleen yhteisen keskustelun avaajina. Uusia tuoksuja voidaan kokeilla haistelemalla esim. erilaisia saippuoita, shampoita ja partavesiä. Lisää tuoksuja saa mm. kasvattamalla erilaisia yrttejä kukkaruukuissa. Vanhuksilta voidaan kysellä, mitä muistoja eri tuoksut (esim. savu, eläimet, ruuat, pyykit, harmaantunut hirsiseinä, rahkasuo, kuiva kallio, kesäsade) tuovat mieleen. 18

21 2.7.2 Maku - Oma maa mansikka, muu maa mustikka Makutottumukset ovat vanhuksella jo lapsena opittuja. Vanhusten lapsuudessa ruoka oli yksinkertaista (perunaa, silakkaa, leipää, lihaa) ja siinä oli vähän mausteita. Tuttuja mausteita olivat suola ja sokeri sekä pippuri ja kaneli. Nykyään mausteita käytetään runsaammin, joten ruoan kautta saadaan runsaasti makuelämyksiä. Iän tuoman makuaistin muuttumisen myötä moni haluaa ruokaansa myös enemmän mausteita. Ruokailu on yksi vanhuksen päivän tärkeimmistä hetkistä. Siksi syötävän ruuan tulee olla hyvänmakuista ja sen tulee tarjota erilaisia makuelämyksiä. Ruuassa tärkeää on maku, mutta myös se, miltä ruoka näyttää ja miten se on asetettu tarjolle. Suomalaisille, erityisesti vanhemmalle väestölle, leipä on ollut tärkeä ravinnonlähde. Ruisleipä on pitänyt monen tiellä ja sen makua kaivataan edelleen. Myös juhlapyhät ja niihin liittyvät ruuat on hyvä huomioida: jouluna jouluruuat, pääsiäisenä mämmi ja vappuna sima ja munkit. Vinkkejä Vanhukset kaipaavat erilaisia tuttuja makuja, joita ei välttämättä ole aina tarjolla. Heitä voi hemmotella hankkimalla juuri näitä kaivattuja herkkuja. Uusia makuja (esim. jogurttia, juustoja ja makkaroita) tulee myös kokeilla. Vanhuksen kanssa voi yhdessä mennä ostoksille ja valmistaa ruokaa. Toisesta kulttuurista tulleen henkilön kanssa valmistettu ruoka on makuelämys molemmille. Vanhuksen kanssa voi keskustella siitä, miten tämän kotona syötiin ja valmistettiin ruokaa. Vanhusta voi pyytää kertomaan entisajan herkuista, kaupasta ostetuista ja luonnosta etsityistä (esim. marjoista, sienistä ja koivun mahlasta). 19

22 2.7.3 Näkö - Ei omena kauas puusta putoa Ikääntymisen myötä näkö heikkenee, jolloin lukeminen vaikeutuu. Lukemista voi helpottaa esim. suurikokoisten kirjainten käytöllä, suurennuslaseilla ja tehokkaammalla valaistuksella. Näkökyvyn heikkeneminen vaikuttaa myös tasapainoon, koska heikenneen näön avulla ei saa enää samanlaista tukea ympäristöstä kuin aiemmin. Avustajan tulee huolehtia siitä, että vanhus pääsee kulkemaan asunnossa mahdollisimman esteettömästi esim. vuoteesta keittiöön ja kylpyhuoneeseen. Tarvittaessa matot on syytä rullata sivuun kompastumisen estämiseksi. On hyvä muistaa, että eri kulttuureissa ja uskonnoissa erilaisilla väreillä on symbolisia merkityksiä. Tästä johtuen värien käyttö erityisesti juhlapyhinä saattaa olla vanhuksille tärkeää. Esim. Suomessa joulun vallitseva väri on punainen ja pääsiäisen keltainen. Myös kauniisti sisustettu asunto tuottaa vanhukselle hyvää mieltä ja esteettisiä elämyksiä. Vinkkejä Avustajan on huolehdittava siitä, että lukemisen apuvälineitä (esim. riittävä valaistus ja suurennuslasi) on saatavilla. Vanhuksen on mahdollista kuunnella kirjoja CD-ja DVD-levyiltä. Niitä löytyy kirjastosta ja Näkövammaisten keskusliitosta. Omaisten valokuvien lisäksi voi esiin nostaa myös vanhukselle rakkaita esineitä, sillä ne tuovat mukavat muistot päivittäin mieleen. Vanhuksen kanssa voidaan yhdessä katsella kuvia ja esineitä ja pyytää vanhusta kertomaan niihin liittyvistä muistoista. Erilaiset kortti- ja palapelit ovat mukavaa ajanvietettä. On syytä huolehtia siitä, että vanhus näkee päivittäin ikkunasta ulos. Näin hän voi paremmin seurata sään ja vuodenaikojen vaihtelua sekä elämää ulkona. Museot ja taidenäyttelyt järjestävät erityisesti vanhuksille suunnattuja näyttelyjä, joissa kannattaa käydä. Laitoksissa tulee suosia vaihtuvia taidenäyttelyitä. Esillä voi olla joko asukkaiden itsensä tekemää tai muualta lainattua taidetta. Myös eläimet (kala-akvaariot ja häkkilinnut) ovat mukavaa seurattavaa. Yhdessä kannattaa katsoa myös elokuvia. Vanhat suomalaiset elokuvat ovat yleensä suosittuja. 20

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Neuvokas perhe Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Sisältö: Ruoka ja syöminen lapsiperheessä. Liikkuminen lapsiperheessä. Ruutuaika ja sen mukanaan tuomat haasteet. Lapset opettelevat

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 4.osa. Aivojen iloksi.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 4.osa. Aivojen iloksi. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 4.osa Aivojen iloksi. Aivojen aktivointi Ilo ja hyvä mieli ovat aivojen parhaita ystäviä. Meille kaikille on yksilöllistä se, miten painamme mieleen asioita.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Esityksen rakenne VoiTas - kunnonhoitaja koulutus Voima- ja tasapainoharjoittelu-ryhmät VoiTas- ryhmien vaikuttavuus Muu virkistyminen Toimintakyky

Lisätiedot

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kurjenmäkikotiin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kurjenmäkikotiin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA Kurjenmäkikotiin! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kurjenmäkikoti sijaitsee Kupittaan kaupunginosassa, osoitteessa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA

KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA KALAJOEN TERVEYSKESKUS NEUVOLA 1 LAPSEN NIMI: OSOITE: HETU: PUHELIN: LAPSEN HUOLTAJAT: LAPSI ASUU: vanhempien luona äidin luona isän luona muualla, missä: PERHEEN MUUT LAPSET (Nimet ja syntymävuosi): MUUT

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vinkkejä kulttuuriperintökasvatuksen tueksi

Vinkkejä kulttuuriperintökasvatuksen tueksi Vinkkejä kulttuuriperintökasvatuksen tueksi ulpu mustonen, lastentarhanopettaja Lapsen minuus kasvaa ja kehittyy sidoksissa kulttuuriin. Kulttuuriperintöön tutustumalla lapsen kulttuuri-identiteetti ja

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kerttuliin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA KerttuliIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kerttuli sijaitsee Aurajoen rannan tuntumassa, osoitteessa Hovioikeudenkatu

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Kurjenpesään! Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa KURJENPESÄÄN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

KÄDEN TAITOJA KEHITTÄVÄÄ TOIMINTAA KÄSIEN YHTEISTYÖTÄ EDISTÄVÄT LEIKIT, (KOORDINAATIO)

KÄDEN TAITOJA KEHITTÄVÄÄ TOIMINTAA KÄSIEN YHTEISTYÖTÄ EDISTÄVÄT LEIKIT, (KOORDINAATIO) 4-5 -vuotias Käden taitojen kehittymisessä merkityksellistä: - käsien perusliikkeiden eriytyminen - kahden käden yhteistyötaidot - kolmisormiotteen kehittyminen, kätisyys eriytymässä Silmien ja käsien

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN TOIMINTAKYKYÄ TUKEVA YMPÄRISTÖ

MUISTISAIRAAN TOIMINTAKYKYÄ TUKEVA YMPÄRISTÖ MUISTISAIRAAN TOIMINTAKYKYÄ TUKEVA YMPÄRISTÖ 1.10.2015 LÄNSI-SUOMEN DIAKONIALAITOS, VELJESKOTIPÄIVÄT Esityksen lähteinä on käytetty mm. seuraavien asiantuntijoiden teoksia, tutkimuksia ja materiaaleja

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Saperesta ruokailoa koko perheelle. Asiakasraati 22.9.2010 Aila Koistinen 1

Saperesta ruokailoa koko perheelle. Asiakasraati 22.9.2010 Aila Koistinen 1 Saperesta ruokailoa koko perheelle Asiakasraati 22.9.2010 Aila Koistinen 1 Sapere -menetelmän taustaa Jaques Puisaisin (ransk. kemisti ja etnologi) kehittämä 5 aistin löytämiseen ja niiden kautta kokemukselliseen

Lisätiedot

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU

KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU KÄYTÖSAAPINEN ATALAN KOULU Tämä on Atalan koulun käytösaapinen. Hyvä käytös antaa sinusta myönteisen kuvan ja tuottaa hyvän mielen muille ihmisille. Auttamalla toisia ja olemalla kohtelias sekä noudattamalla

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Eläkeikäisen hyvinvointi ja eläkemuutokseen valmentautuminen. Marja Saarenheimo FT, tutkija, psykologi Vanhustyön keskusliitto

Eläkeikäisen hyvinvointi ja eläkemuutokseen valmentautuminen. Marja Saarenheimo FT, tutkija, psykologi Vanhustyön keskusliitto Eläkeikäisen hyvinvointi ja eläkemuutokseen valmentautuminen Marja Saarenheimo FT, tutkija, psykologi Vanhustyön keskusliitto Täyttä elämää eläkkeellä 7.2.2015 Mitä vanhuudelle on tapahtunut? Notkistunut

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA Isä haluaa kokeilla pientä puhelaitetta, jota voi käyttää myös vuoteessa. Kokeiluun hankitaan laite, jossa 2 x 5 viestin ruudukko (kuvat 1-2) voidaan

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake

5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus 1 5 vuotiaan kokonaiskehityksen seuranta ja arviointilomake Lapsen nimi: syntymäaika: Neuvola: Lomakkeen täytössä ja keskustelussa mukana: Päivähoidon yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014 Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKaste on Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke vuosille 2014 2016. Hankkeessa on mukana

Lisätiedot