ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN"

Transkriptio

1 ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Pirilä, Mervi. Asukkaan onnistuneen muuttoprosessin ohjeistus; Palvelutalo Kotikaaren laatukäsikirjaan. Pieksämäki, syksy 2003, 42 s. 7 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, Sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata tämänhetkinen asukkaan valinta- ja muuttoprosessi palvelutaloon sekä selvittää prosessissa olevat kehittämistarpeet Palvelutalo Kotikaaren, SAS-työryhmän sekä Palvelutalo Telkänpesän näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa on avoimia kysymyksiä. Tarkemmin vastauksia pohdittiin järjestetyssä keskustelutilaisuudessa vastaajien kesken. Tutkimustulokset analysoitiin kvalitatiivisesti sisällönanalyysillä. Tulokset esitetään kerronnallisesti sekä suorina lainauksina vastauksista. Tulosten perusteella asukkaan valintakäytäntö edellyttää kehittämistä valintaperusteluissa. Asukas on usein jo liian huonokuntoinen muuttaessaan palvelutaloon eikä näin hyödy talon palveluista. Varsinaisesta muuttoprosessista kaivattiin selkeämpää kuvaa asukkaan kotoutumisen onnistumiseen. Vastuuhoitajan valinta muuttavalle asukkaalle koettiin tärkeäksi osaksi muuttoprosessin kulkua: hän huolehtii asukkaan vastaanottamisesta sekä on tiiviisti asukkaan lähellä muuttoprosessin kaikissa vaiheissa sekä auttaa kotoutumaan uuteen elinympäristöön. Asiasanat: vanheneminen; toimintakyky; laatu; palvelutalo

3 ABSTRACTS Pirilä, Mervi. Resident s Successful Moving Process; Quality Manual for Servicehouse Kotikaari. Pieksämäki, Autumn 2003, 42 pages, 7 appendices. Diaconia Polytechnic, Pieksämäki Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education, Bachelor of Social Work. Aim of the study was to descripe the resident s selection- and moving process into the servicehouse and to explore the developing needs of the process. The issue was studied from the viewpoint of servicehouse Kotikaari, SAS-working group (SAS=work out, evaluate, place) and servicehouse Telkänpesä. Data were gathered by questionnaire with open questions. Results were analyzed through qualitative content analysis. The results are presented narratively and with direct quotes. According to the results resident s selection process requires developing. Often the health condition of resident is low and she or he will not get all the benefit provided by servicehouse. The respondents wished for more precise information about the moving process. Choosing a responsible nurse for each resident proved to be a significant part of the moving process. Key words: aging; functioning ability; quality; servicehouse

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VANHUSKÄSITYS VANHENEMISEN ULOTTUVUUDET Fyysinen vanheneminen Psyykkinen vanheneminen Ikääntyvän oppimiskyky Ikääntyvän minäkuva ja mieliala Sosiaalinen vanheneminen Elämänhistoria ja nykyhetki Vanhenemisprosessi TOIMINTAKYKY OSANA ELÄMÄN KOKONAISUUTTA Fyysinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Sosiaalinen toimintakyky PALVELUASUMINEN Palveluasumisen määrittely Palvelutalo LAATUSUOSITUS PALVELUTALO KOTIKAARI Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry Kotikaaren kuvaus Kotikaaren asukasvalinta Kotikaaren laatukäsikirja... 20

5 8 PALVELUTALOON JA ASUMISEEN LIITTYVIÄ AIKAISEMPIA TUTKI- MUKSIA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmien määrittely Tutkimusaineisto Tutkimusmenetelmä TUTKIMUKSEN TULOKSET Kotikaaren henkilökunnan kyselyn tulokset SAS-työryhmän kyselyn tulokset Telkänpesän kyselyn tulokset POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET Liite 1: Sopimus opinnäyteyhteistyöstä Liite 2: Tutkimuksen esittely Liite 3: Kyselylomake Liite 4: Palautelomake asiakkaan sijoituksesta Liite 5: Asukkaan tuloprosessi Kotikaareen Liite 6: Hoito- ja palvelusuunnitelma Liite 7: Asukkaan onnistuneen muuttoprosessin ohjeistus... 51

6 Anna lahjaksi totuus, Ja lahjaksi totuuden saat, Ja kunnia kunnian kohtaa; Ja hymyyn suloiseen Vastaa hymy yhtä suloinen. (Madeline S. Bridges)

7 1 JOHDANTO Viimeisten kymmenen vuoden aikana laadunhallinta on noussut keskeiseksi organisaatioiden kehittämisen työvälineeksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Vanhusten asumispalveluihin kohdistuu vaatimuksia ja odotuksia monelta eri taholta. Vanhukset, heidän omaisensa ja läheisensä, palvelujen rahoittajat ja maksajat, tutkimuksen tuoma uusi tieto sekä eettiset periaatteet ovat esimerkkejä näistä tahoista ja näkökulmista. Vanhusten kotona asumista mahdollisimman pitkään pyritään yhä enemmän tukemaan ja muuttoprosessi palvelutaloon alkaa vasta huomattavan toimintakyvyn vajeen myötä. Tämä johtaa usein siihen, että muuttoprosessin yksilöllinen käsitteleminen vaikeutuu. Vanhustyön kentällä onkin tänä päivänä tärkeää tiedostaa miten asukkaan kotoutuminen uuteen palvelutaloon onnistuu ja mitä tulee huomioida prosessin aikana, jotta kotoutuminen onnistuisi vaivattomasti ja asukkaan tarpeista käsin. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata asukkaan tämän hetkinen valinta- ja muuttoprosessi palvelutaloon ja selvittää kyselylomakkeen ja sen pohjalta järjestetyn keskustelutilaisuuden kautta tulevissa muuttoprosesseissa huomioon otettavia asioita. Tutkimustulosten pohjalta laadin Palvelutalo Kotikaaren laatukäsikirjaan ohjeistuksen, jossa kerrotaan onnistuneessa muuttoprosessissa huomioitavat asiat.

8 8 2 VANHUSKÄSITYS Ikääntyneiden ihmisten oma käsitys vanhuudesta on yleensä myönteisempi kuin vallitseva yhteiskunnallinen vanhuskäsitys. Voidaankin sanoa, että vanhuus on paljolti kokemuksellinen ja asennekysymys. Vanha sanonta ihminen on niin vanha kuin hän itse tuntee on hyväksytty osittain myös uusimmassa vanhenemisen tutkimuksessa. Vanhat ihmiset arvioivat yleensä itsensä nuoremmiksi, kuin heidän todellinen ikänsä on. Miesten arvioidaan tulevan keski-ikään ja vanhuuteen myöhemmin kuin naisten. Ihanteellisena elinikänä suomalaiset vanhat ihmiset pitävät noin 80 ikävuotta. (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 11.) Uudenaikaisessa vanhenemisen tutkimuksessa on yleistynyt elämänkulkunäkökulma. Elämänkulussa yhdistyvät ihmisen yksilölliset elämänvaiheet, heidän yksilölliset kokemuksensa sekä yhteiskunnan historiallinen muutos. Toimintakyvyn ajatellaan kuvaavan paremmin vanhenemismuutoksia kuin pelkkien ikävuosien. Toimintakyky ratkaisee, miten vanhan ihmisen arkielämä sujuu. (Koskinen ym. 1998, 17.) Vanhenemiseen liitetään erilaisia, joko positiivisia tai negatiivisia ajatuksia, riippuen niistä käsitteistä, kokemasta ja omasta tilanteesta missä kukin on. Paljon puhutaan myös ikäsyrjinnästä. Monet vanhat ihmiset arvioivat ikäsyrjintää olevan erityisesti tiedotusvälineiden ja poliitikoiden kielessä, jossa vanhenemista kuvataan usein raihnaisuutena ja sairautena. (Hakonen 2000, 13.) Vanhuskäsitystä määriteltäessä on minun mielestäni otettava huomioon vanhuksen arvostaminen ja kunnioittaminen. Kohdatessa vanhus ei pidä näyttää kiirettä, vaan osoittaa kiinnostusta häntä kohtaan ja olla läsnä. Keskusteltaessa tulee huomioida tasapuolisuus, ei puhuta päällekkäin. Vanhusten kanssa työskenneltäessä on muistettava toimia tunne älyn sekä tilanne tajun mukaisesti ja oltava mukana niin iloissa kuin suruissa. Vanhuus on onni, eräs elämän tavoite, kooste kaikesta siihen mennessä eletystä ja koetusta. Se on elämäntilanne, ei erillisryhmä kuten esimerkiksi kaupunkilaiset maalaisille tai maalaiset kaupunkilaisille. Vanhuus saattaa rajoittaa elämää, mutta se ei ole vamma eikä sairaus. Vanhuus kypsyy meissä jokaisessa. (Pietikäinen 1997, 71.)

9 9 3 VANHENEMISEN ULOTTUVUUDET 3.1 Fyysinen vanheneminen Fyysisellä vanhenemisella tarkoitetaan elimistön biologista vanhenemista. Fyysinen vanheneminen on biologinen tapahtumasarja, joka on luonteeltaan aina elimistölle ja elämälle haitallinen. Se, miten nopeasti vanhenemismuutokset etenevät, ei riipu ainoastaan perimästä vaan myös monista muista tekijöistä, kuten elinympäristöstä ja elämäntavoista. Ikääntyminen aiheuttaa erilaisia muutoksia ihmisen hermostoon, aistitoimintoihin, sydän- ja verisuonistoon, hengitys- ja ruoansulatuselimistöön, luustoon, lihaksistoon ja sukupuolitoimintoihin. (Koskinen ym. 1998, ) Fyysistä vanhenemista ei voi estää, se etenee perintötekijöiden, elinympäristön ja elintapojen ohjaamana. Biologinen vanheneminen on prosessi, jonka osatekijöihin voidaan vaikuttaa. Jos ikääntymistä halutaan hidastaa, valitaan menetelmiä, jotka toimivat kokonaisvaltaisesti kaikkialla elimistössä. (Hervonen, Pohjolainen & Kuure 1998, ) Vaikka vanheneminen sinänsä on väistämätöntä ja peruuttamatonta, vaikuttavat monet seikat siihen, miten nopeasti fyysiset vanhenemismuutokset etenevät. Raskasta työtä tekevän tai muuten kuluttavasti elävän elimistö saattaa rappeutua aiemmin kuin sellaisen, jonka elämässä kuluttavat ja uusiutuvat seikat ovat paremmin sopusoinnussa. Fyysinen harjoitus ei sinänsä hidasta vanhenemista, mutta parantaa kaikenikäisten ihmisten elimistön toimintakykyä ja vastustaa sillä tavoin vanhenemismuutoksia. (Koskinen ym. 1998, 97.) Fyysinen, biologinen, psyykkinen ja sosiaalinen vanheneminen eivät ole itsenäisiä erillisiä ilmiöitä, vaan vaikuttavat keskenään kaikkiin toimintoihin ja elämänlaatuun (Stuart-Hamilton 1996, 38-39).

10 Psyykkinen vanheneminen Ihmisen psyykkisiä toimintoja ovat ajatteleminen, muistaminen, oppiminen ja havaitseminen. Nämä ovat kognitiivisia eli tiedonkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Iän ei katsota nykyisten tutkimusten mukaan vaikuttavan psyykkisiin toimintoihin niin paljon, kun on ajateltu. Ihmisen psyykkisten ja fyysisten toimintojen välillä on tiivis vuorovaikutus. Jos iäkäs ihminen on fyysisesti vaikeasti sairas, kärsii silloin usein myös psyykkinen toimintakyky. (Koskinen ym. 1998, 102.) Psyykkisen vanhenemisen muutoksiin liitetään usein myös älylliset kyvyt; viisaus, muisti, kieli ja persoonallisuus. Älykkyydestä puhutaan paljon, mutta harvoin määritellään, mitä sillä tarkoitetaan. Yleisesti katsoen voidaan sanoa älykkyyden olevan psyykkisten kykyjen kokonaisuus, johon kuuluvat muun muassa ajattelukyky, ongelmanratkaisukyky sekä kyky selviytyä uusista tilanteista. (Koskinen ym. 1998, ) Ikääntyvän oppimiskyky Iäkkäiden ihmisten oppimiskykyä vähätellään usein. Eläkeläinen oppii kokonaisuuksia helpommin kuin irrallisia yksityiskohtia. Oppiminen edellyttää opittavan asian syvällistä ymmärtämistä. Uusi tieto rakentuu aina aiemmin opitun pohjalle. Siksi oppiminen vanhana sujuu sitä paremmin, mitä enemmän on nuorempana tottunut opiskelemaan ja käsittelemään uutta tietoa. (Koskinen ym. 1998, 104.) Arkielämästäkin löytyy vielä vanhana opiskeltavia asioita, esimerkiksi pienen kyläkaupan tilalle rakennetaan suuri valintatalo, jolloin vie aikaa löytää haluamansa ostokset ja muistaa niiden paikat seuraavalla kerralla. Muutto kodista palvelutaloon tai vanhainkotiin ja siellä elämisen alkuun pääseminen merkitsee uuden oppimista. On tutustuttava uusiin ihmisiin, opittava talon päiväjärjestys ja muistettava missä mikin paikka on. Vanhus tarvitsee oppimiskykyään. Jos muisti on sairauden (esim. dementia, tai masennus) takia huonontunut, vaaditaan opastajalta kärsivällisyyttä ja taitoa, jotta vielä jäljellä olevaa oppimiskykyä voitaisiin käyttää hyväksi. (Koskinen ym. 1998, 104.)

11 Ikääntyvän minäkuva ja mieliala Minäkuva on osa persoonallisuutta ja mielenterveyden kannalta on hyvin merkittävää millaisena vanheneva ihminen kokee itsensä. Minäkuva rakentuu jo nuorena, mutta muutokset omassa itsessä voivat muuttaa minäkuvaa vanhenevalla ihmisellä kielteiseen suuntaan. Toisten avusta riippuvaiseksi tuleminen, oman kotiympäristön muuttuminen laitosympäristöksi ja yleinen suhtautuminen vanhuuteen saattavat vaikuttaa suhtautumiseen omasta itsestä. Onnistuneeseen vanhenemiseen vaikuttavat elämäntavan ja hyvinvoinnin välinen yhteys. (Stuart-Hamilton 1996, ) Arvioitaessa ikääntyvän ihmisen mielialaa voidaan kysyä hänen vointia ja käsitystä mielialastaan. Yksinäisyyskokemukset ja se, ettei tule kuulluksi vaikuttavat mielialaan. Masentuneisuuden syyt ovat osin tuntemattomia ja monitahoisia. Menetykset ja pelko menetyksestä voivat johtaa depressiivisyyteen. Elämässä kohdatut vaikeudet ja sairaudet vaikuttavat suoranaisesti mielialaan. Itsemääräämisoikeuden rajoittuminen, vaikutusmahdollisuuksien kaventuminen ja oman voimattomuuden tunne voivat johtaa vetäytymiseen ja sitä kautta yksinäisyyteen ja mielialan laskuun. Monia vanhuksia huolestuttaa taloudellinen tilanne ja sitä kautta heitä voi ahdistaa itsearvostuksen puute. (Heikkinen ym. 1998, ) 3.3 Sosiaalinen vanheneminen Sosiaalista vanhenemista ei voida määritellä yhtä täsmällisesti kuin fyysistä ja psyykkistä. Keskeistä sosiaalisessa vanhenemisessa on se, että käsite laajentaa vanhenemisen ja vanhuuden tarkastelua ikääntyvän yksilön, hänen ympäristönsä sekä koko yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen. Sosiaalinen vanheneminen aiheuttaa muutoksia ihmisen asemaan yhteiskunnassa. (Koskinen ym. 1998, 118.) Ikääntymisen sosiaalinen prosessi määräytyy ja muovautuu yhteiskunnallisten tekijöiden sekä ajan ja paikan kautta. Yksilön ja yhteiskunnan vastavuoroinen toiminnallinen vuorovaikutus jää usein toteutumatta ja yksilön tehtäväksi jää sopeutuminen niin ympäristön tuottamiin kuin omassa itsessä ikääntymisen kautta tapahtuviin muutoksiin. (Jyrkämä 1995, )

12 Elämänhistoria ja nykyhetki Vanhenevan ihmisen keskeiset määritelmät liittyvät elämänhistoriaan; sinä aikana yksilölle on muodostunut fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat nykyhetkeä varten. Nykyhetken elämäntilanne voidaan jäsentää myös elämäntilan käsitteellä. Vanhenevan ihmisen suhde sosiaaliseen ympäristöön ja sijainti tässä ympäristössä tarkoittaa elämäntilaa. (Jyrkämä 1995, 248.) Vuorovaikutus yhteiskunnan, ympäristön ja yksilöiden välillä muodostuu yksilöiden ja ryhmien välisistä suhteista. Ne voidaan nähdä toistuvina yhteiskunnallisina toimintakäytäntöinä. Jokainen yksilö on mukana näissä toimintakäytännöissä omine resursseineen. (Jyrkämä 1995, ) Vanhenemisprosessi Sosiaalinen vanheneminen on prosessi, mikä määrittää ihmisen siirtymisen vanhan ihmisen asemaan. Tähän liittyy vanhan ihmisen roolin omaksuminen, entisestä luopuminen ja sopeutuminen uuteen. Vanhuuteen siirtyessään voi ihminen olla passiivinen sopeutumisen kohde tai aktiivinen sopeutuja. Vanhenemisprosessiin liittyvät toimintamallit, kuten valta, erilaiset taidot ja elämänhistoria vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuinka vanheneva ihminen kokee ikääntymisen tuomat haasteet. Sosiaaligerontologisessa keskustelussa keskeisenä teemana on kysymys siitä mitä tarkoitetaan sosiaalisella vanhenemisella. Yhteiskunnan muutosprosessi on vaikuttanut niihin rakenteisiin millä vanhenemista määritellään. Perhe, elämäntapa, sosiaalinen rooli ja status ovat osa niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka tämän päivän ihmiset arvostavat vanhuutta ja sitä prosessia, mikä siihen liittyy. (Jyrkämä 1995, )

13 13 4 TOIMINTAKYKY OSANA ELÄMÄN KOKONAISUUTTA Toimintakyky käsitteelle ei ole yksiselitteistä määrittelyä. Toimintakyvyn määrittely saattaa saada erilaisia painotuksia riippuen asiayhteydestä, johon se liittyy. Toimintakyky voi olla yksilöllisesti koettu asia; toiselle kyky liikkua on kaikkein tärkeintä, kun taas toinen ei voi kuvitellakaan elämäänsä ilman kykyä lukea tai soittaa. (Kettunen, Kähäri- Wiik, Vuori-Kemilä & Ihalainen 2002, ) Toimintakyky heikkenee huomattavasti iän mukana. Vaikeudet selvitä päivittäisistä perustoiminnoista lisääntyvät 75. ikävuoden jälkeen. Toimintakyky määräytyy aina yksilön ja toimintaympäristön välisenä suhteena eli se ei ole vain yksilön ominaisuus. Toimintakykyä pyritään parantamaan muuttamalla sitä ympäristöä, missä toiminta tapahtuu. (Pohjolainen 1996, ) Ikääntyneiden henkilöiden toimintakyvyn heikkeneminen on monimuotoinen prosessi. Toimintakyvyn heikkeneminen saa erilaisia ilmenemismuotoja riippuen ihmisten omista tilanteen arvioinnin ja tulevaisuuden asettamisen kriteereistä, toiminnanrajoitusten ilmaantumisesta ja niiden merkitysten kokemisesta sekä kompensoivan toiminnan resursseista ja motiiveista. Toiminnankyvyn heikkenemisen aiheuttamat haitat sosiaalisissa rooleissa ja selviytymisessä saavat eri muotoja sen mukaan, miten pitkälle toiminnanrajoite on edennyt. (Helin 2000, 180.) Toimintakyky sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Fyysinen toimintakyky muodostuu lähinnä hengitys- ja verenkiertoelinten sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvystä. Psyykkisessä toimintakyvyssä määritellään sitä, miten hyvin yksilön henkiset voimavarat riittävät päivittäisen elämän asettamiin vaatimuksiin ja tehtäviin sekä sitä, miten yksilö voi tyydyttävästi selviytyä elämän muutos- ja kriisitilanteista. Sosiaalinen toimintakyky koostuu sosiaalisista taidoista ja sosiaalisesta toiminnasta. Siihen sisältyy kaksi ulottuvuutta; ihminen vuorovaikutussuhteissaan sekä ihminen aktiivisena toimijana erilaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnassa. (Hervonen ym. 1998, 128.)

14 Fyysinen toimintakyky Suomalaisen tutkimuksen mukaan fyysinen toimintakyky heikkenee ikääntyvillä ihmisillä niin, että yli 75-vuotiailla miehillä toimintakyky heikkenee enemmän kuin saman ikäisillä naisilla. Rissasen (1999) tutkimuksen mukaan 75- ja yli 85-vuotiaiden ulkomaalaisten toimintakyky on parempi kuin suomalaisilla. Liikkumiskyvyssä on naisilla enemmän vaikeuksia kuin miehillä, mutta muut päivittäiset toiminnot sujuvat naisilta paremmin. Toimintakykymittauksissa pienetkin erot voivat muuttaa lopputulosta ratkaisevasti eri tutkimuksien välillä. Fyysistä hyvää oloa on arvioitu päivittäisistä toiminnoista selviytymisellä, omana kokemana terveydestä, toimintakykynä ja kipujen, särkyjen ja väsymisen näkökulmasta. (Rissanen 1999, ) Ikääntyvän ihmisen mahdollisimman hyvä, optimaalinen fyysinen toimintakyky muodostaa perustan aktiiviselle ja mielekkäälle elämälle. Toimintakykyä voidaan tukea monipuolisesti eri palveluilla kuten liikunta- ja kuntoutuspalveluilla sekä hyvällä ravitsemustietämyksellä. (Parantainen 2002, ) Liikunta-aktiivisuus tukee elämän tarkoituksellisuuden kokemista. Yleensä henkilöt, jotka liikkuvat aktiivisesti arvioivat omaa terveyttään ja toimintakykyään myönteisesti. Toimintakyvyn malli moniulotteisena osoittaa, että elämän tarkoituksellisuus on yhteydessä sekä fyysiseen että psykososiaaliseen toimintakykyyn ja yhteydet ovat voimakkaampia yksilölliseen kuin ulkokohtaiseen toimintakykyyn nähden. (Toimintakyky, hyvinvointi ja elämänlaatu 2000, 43.) 4.2 Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa kykyä suoriutua älyllisistä ja muista henkistä ponnistelua vaativista tehtävistä. Keskeisinä alueina ovat siis älylliset ja tiedolliset toiminnot, elämän kokeminen ja kyky pystyä ratkaisemaan elämän ongelmia. (Hervonen ym. 1998, 128.) Elämän tarkoituksellisuus ja mielekkyys koetaan tärkeänä kokemuksena elämänlaatua arvioitaessa. Elämän kokeminen tarkoitukselliseksi luo pohjan psyykkiselle hyvinvoinnille, kun taas tarkoituksettomuus johtaa turhautumiseen, elämänhalun menettämiseen

15 15 ja masentuneisuuteen. Elämän tarkoituksellisuus on sekä fyysisen, että psyykkisen hyvinvoinnin lähde. (Toimintakyky, hyvinvointi ja elämänlaatu. 2000, 41.) Vanhusten psyykkissosiaalisen hyvinvoinnin puuttumista voidaan selittää sillä, että toimintaympäristö vanhusten hoidossa on passiivista. Vanhusten osallistuminen ohjattuun toimintaan on vähäistä ja ulkopuolista vuorovaikutusta ei ole riittävästi. Asukkaiden sosiaalinen verkosto on kapea-alaista ja sosiaalista toimintaa on vähän, josta seuraa yksinäisyyttä ja masentuneisuutta. Psyykkistä toimintakykyä voi arvioida sillä miten yksilö selviytyy päivittäisen elämän asettamista vaatimuksista ja elämän muutos- ja kriisitilanteista. (Parviainen 1998, 33.) 4.3 Sosiaalinen toimintakyky Sosiaalisen toimintakyvyn keskeisiä ulottuvuuksia ovat omien rajojen hyväksyminen ja sopeutuminen olemassa olevaan todellisuuteen. Lisäksi siihen sisältyy vaikuttaminen, kyky muovata oman elämänsä ehtoja ja ympäristönsä todellisuutta sekä vaikuttaa ratkaisujen ja valintojen kautta omaan elämäänsä. Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyy myös vastuullisuus, kyky ottaa vastuuta valinnoistaan ja niiden seurauksista. (Aho, Aaltonen & Ruuskanen 1994, 62.) Vanhuksen arkielämän perustan muodostaa sosiaalinen verkko, joka muodostuu vanhan ihmisen inhimillisistä vuorovaikutussuhteista ja henkilökohtaisista kontakteista (Koskinen ym. 1998, 122). Sosiaalinen verkosto rakentaa vanhuksen sosiaalista identiteettiä sekä itsearvostusta ja mahdollistaa vanhuksen voimavarojen esiin tulemisen. Verkosto liittää vanhuksen yhteisöön. Verkoston varassa voidaan käsitellä vaikeitakin elämäntilanteita, verkosto antaa mahdollisuuden lähteä liikkeelle toimimaan ja osallistumaan. Verkostolla on merkityksensä perinteen ja jatkuvuuden säilyttämisessä, mutta se myös turvaa muutoksia ja uudistuksia vanhan ihmisen elämässä. (Koskinen ym. 1998, 123.)

16 16 5 PALVELUASUMINEN 5.1 Palveluasumisen määrittely Kun vanhuksen asumiseen liittyy niin suuri ja jatkuva avun tarve, ettei riittävää asumisturvallisuutta voida enää normaalissa asunnossa hänelle taata avopalvelujenkaan keinoin, vaihtoehtona on palveluasuminen. Palveluasuminen on lakisääteistä ja jokaisessa kunnassa järjestettävää sosiaalipalvelua. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Siihen tulee kuulua sekä asunto että asumiseen liittyvät asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle välttämättömät palvelut. Näitä ovat ateria- ja hygieniapalvelut, siivousapu, asiointiapu sekä välitön avunsaantimahdollisuus kaikkina vuorokauden aikoina (turvapalvelu). Palveluasumisessa asukas maksaa asumisesta ja palveluista erikseen. Palvelujen käytön tulee perustua asukkaan omaan valintaan. (Sosiaalihallitus 1989.) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. 5.2 Palvelutalo Palvelutalo on vaihtoehto kodin ja laitoksen välillä. Kun ihminen ei enää selviydy asunnossaan avopalvelujen turvin eikä tarvitse vielä ympärivuorokautista hoitoa, silloin muutto palvelutaloon on yksi vaihtoehto. Palvelutalo antaa laitoshoitoa paremmin edellytykset asukkaan itsenäisyydelle, omatoimisuudelle ja sosiaalisten suhteiden säilymiselle. (Koskinen ym. 1998, 242; Lankila 1999, 9.) Palvelutalon tavoitteena on usein olla asukkaan viimeinen koti. Asukkaat toivovat, ettei palvelutaloista tarvitsisi enää muuttaa toimintakyvyn alenemisen takia vanhainkotiin tai sairaalaan. Palvelutaloissa asunnot ja asuntoryhmät, yleistilat, yhteiset toimintatilat, lähiympäristö ja palvelut muodostavat kokonaisuuden. Palvelutaloissa on yleensä oma perushenkilökunta, johon kuuluvat keittiön ja kotihoidon henkilöstö. (Koskinen ym. 1998, 242.) Palvelutalot on rakennettu siten, että myös apuvälineiden käyttäjän on siellä helppo liikkua. Palvelutaloihin ei yleensä pääse asumaan heti, vaan niihin täytyy jonottaa. (Heikkilä ym. 2000, 22.)

17 17 6 LAATUSUOSITUS Sosiaali- ja terveysministeriö on yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, alan järjestöjen, tiedeyhteisöjen ja ikäihmisten kanssa laatinut oppaan iäkkäiden hoitoa ja palveluja koskevasta laatusuosituksesta. Se koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, mutta painottuu erityisesti ikäihmisten kotihoitoon, palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Sen tavoitteena on edistää asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä muiden kuntalaisten osallistumista tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan arviointiin. (Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus, 2001.) Suosituksen mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla vanhuspoliittinen strategia, joka turvaa ikäihmisten sosiaaliset oikeudet. Sen tulee olla kunnan poliittisen johdon virallisesti vahvistama. Strategiassa määritellään tavoitteet iäkkäiden kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämisessä sekä eri hallintokuntien ja sidosryhmien vastuut tavoitteiden toteuttamisessa. (Ikäihmisten hoitoa 2001, 8.) Vanhuspoliittiseen strategiaan tulee sisältyä myös palvelurakenteen kehittämisohjelma, jossa asetetaan mitattavissa olevat tavoitteet ikääntyneiden kuntalaisten palvelutasolle ja palvelutoiminnan voimavaroille. Lisäksi on määriteltävä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lähtökohtana kehittämisohjelman laadinnassa on se, että palvelujen tavoitteiden on tuettava kaikkien ikääntyneiden hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista riippumatta heidän toimintakyvystään. Palvelun on oltava myös eettistä ja asiakaslähtöistä. Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi otetaan käyttöön seurantajärjestelmä, johon sisältyy kaikissa toimintayksiköissä käytettävät laatuindikaattorit. (Ikäihmisten hoitoa 2001.) Laatuindikaattorien avulla seurataan toimintaa ja ne voivat olla viitteenä laatuun liittyvistä puutteista ja kehittämistarpeista (Idänpään-Heikkilä ym. 2000, 8). Laatu (SFS-ISO 8402) määritellään niistä ominaisuuksista muodostuvaksi kokonaisuudeksi, johon perustuu organisaation, tuotteen, palvelun tai tietyn prosessin kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset (Holma & Virnes 1999, 24).

18 18 7 PALVELUTALO KOTIKAARI 7.1 Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys Ry on perustettu vuonna 1994 ja merkitty yhdistysrekisteriin Yhdistys on syntynyt Jyväskylän ikääntyvien yliopistossa toteutetun asumispalveluista kiinnostuneiden yksityishenkilöiden projektityöstä. Yhdistyksen nimi oli toiminnan alussa Jyväs- Mikot ja Maijat ry, joka vuoden 2002 alusta lukien vaihdettiin varsinaista toimintaa paremmin kuvaavaksi. Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa ikääntyvien, vanhusten ja erityisryhmien henkistä ja aineellista hyvinvointia edistäviin seikkoihin yhteiskunnassamme siten, että heidän toimintakykynsä säilyisi mahdollisimman pitkään. Yhdistys ylläpitää vanhusten ja erityisryhmien palvelutoimintaa sekä tarjoaa asunto-, perushoito- ja tukipalveluja kyseisille ryhmille Jyväskylän seudulla. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. 7.2 Kotikaaren kuvaus Palvelutalo Kotikaari on avattu joulukuussa Kotikaaressa on 24 palveluasuntoa, joista osa on kahden asuttavia huoneistoja, yhdeksän ryhmäkotipaikkaa sekä neljä lyhytaikaisen hoidon paikkaa. Vakinaisia asukkaita Kotikaaressa on 38. Jyväskylän hoivapalvelu ry:n ja sen ylläpitämän Palvelutalo Kotikaaren tavoitteena on olla johtava Jyväskylän kaupungille ostopalveluita tuottava yhdistys vuoteen 2004 mennessä ja muodostua merkittäväksi laadukkaiden asumispalveluiden tuottajaksi jyväskyläläisille vanhuksille (Palvelutalo Kotikaaren esite). Tehtävänä sekä tavoitteena on ylläpitää ja edistää jyväskyläläisten vanhusten hyvinvointia sekä tarjota mahdollisuus kodinomaiseen, turvalliseen ja laadukkaaseen asumiseen joko omassa vuokrakaksiossa tai ryhmäkotiasunnossa. Lisäksi Kotikaari tarjoaa myös talon ulkopuolisille asiakkaille ateria- ja päiväkeskuspalveluita. Asumisen tueksi tarjotaan ympärivuorokautisia hoivapalveluita, joiden sisältö muodostuu asukaskohtai

19 19 sesti ja joustavasti huomioiden asukkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. (Palvelutalo Kotikaaren esite.) Jokaiselle asukkaalle on tehty yksilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Hyvä hoito- ja palvelusuunnitelma on tiivistelmä asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta ja hänen tarvitsemistaan palveluista. Suunnitelma koostuu asiakkaan kuntoutuksen ja palvelujen tarpeista, hänen kanssaan suunnitelluista tavoitteista ja niiden saavuttamiseksi tehtävistä toimista tai tilanteen ratkaisemiseksi valituista keinoista tai palveluista. Hyvään suunnitelman toteutukseen kuuluu aina asiakkaan tilanteen seuranta, kokemusten kirjaaminen ja toiminnan vaikutusten jatkuva kirjallinen arviointi. (Päivärinta ym. 2002, 13.) Palvelutalo Kotikaaren hoivapalveluita ohjaavia arvoja ovat: asiakaslähtöisyys, omatoimisuus, turvallisuus ja ammatillisuus. Toiminnasta vastaa työnsä osaava, motivoitunut ja iloinen henkilökunta, joka pyrkii kunnioittavaan ja luottamukselliseen kanssakäymiseen niin asukkaiden/asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kuin työyhteisön työntekijöiden välilläkin. (Palvelutalo Kotikaaren esite.) Kotikaaren palvelun tuotantojohto on sitoutunut ylläpitämään ja mahdollistamaan hyvän laadun henkilöstön sisäisellä ja ulkoisella koulutuksella. Koko organisaatio on sitoutunut palveluiden laadun jatkuvaan kehittämiseen. Kotikaaren laatujärjestelmien luominen on käynnistynyt keväällä (Palvelutalo Kotikaaren esite.) 7.3 Kotikaaren asukasvalinta Palvelutaloon muutto tulee ajankohtaiseksi silloin, kun asiakas/omainen/ammattiauttaja havaitsee tarpeen palveluasumisesta. Tämän jälkeen otetaan yhteys joko sosiaalityötekijään, oman alueen kotipalveluohjaajaan tai suoraan SAS-työryhmään (selvitä, arvioi, sijoita), joka tekee hakemuksen palveluasuntoon. Palvelutalo Kotikaareen valittavat asukkaat ehdottaa SAS-työryhmä, jotka yhdistyksen hallitus vahvistaa. SAS-työryhmä kokoontuu kerran viikossa jolloin käsitellään hakemukset ja asiakkaiden hyvinvointiin liittyviä asioita. Joka kokouksessa käsitellään kymmenien asiakkaiden asioita. Valintojen apuna ovat kirjanpito ja erilaiset testit. Lomakkeista käy ilmi asiak

20 20 kaiden nimi, jonoon laittamispäivämäärä, diagnoosit, muistitesti, avuntarve, toive sijoituspaikasta ja tarvitseeko ilta-/yöhoitajaa taikka lukitut ovet. Valinnoissa otetaan huomioon asiakkaiden asuinympäristö, sosiaalinen tilanne, omaisten tilanne ja asiakkaan oma tilanne sekä asiakkaan oma ja omaisten tahto. Epäonnistuneissa sijoituksissa tulee käydä läpi valintaprosessi ja sen vaikutus sijoitukseen. Omaisilla on toivomuksia palveluasumisen suhteen, mutta virkamiehet tekevät lopulliset valinnat arvionsa mukaan neuvotteluiden jälkeen. (Palvelutalo Kotikaaren laatukäsikirja 2001.) 7.4 Kotikaaren laatukäsikirja Laatukäsikirja toimii kahdella osa-alueella; johtamisen välineenä ja työn tekemisen kehittämisenä. Siihen on koottu keskeiset asiat palvelutalon palveluvalikoimasta ja palveluiden sisällöstä. Laatukäsikirja koostuu muun muassa palvelutalon toimintaa ohjaavista arvoista sekä niiden laatukriteereistä ja laatuvaatimuksista. Näitä ovat asiakaslähtöisyys, omatoimisuus, turvallisuus ja ammatillisuus. Laatukäsikirjassa määritellään myös eri ammattiryhmien työtehtävät palvelutalossa, esimerkiksi eri työvuorojen tehtävät. Kirjassa on myös ohjeistus uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttämiseen.

ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA

ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA Sirpa Ikonen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PIEKSÄMÄEN YKSIKKÖ Ikonen,

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE Seija Okker ja Seija Tsupari Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) ESIPUHE Tietä kulkemalla

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT TSA -hankkeen loppuraportti Hilkka Tervaskari Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos 15.3.2006 Hoitotieteen laitos 2(77) ALUKSI Tämä

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Manninen Sinikka Nyman Kirsi Opinnäytetyö, Syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Mäkelä Susanna Suihkonen Anne Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ikäihmisten yksinäisyys

Ikäihmisten yksinäisyys Minna Viitanen Ikäihmisten yksinäisyys - vaikutukset ja hyvinvointiteknologian mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Hyvinvointiteknologia Insinöörityö 8.5.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta.

JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. JA MYÖ TOIVOTTAS, ETTÄ TÄMÄ JATKUIS JA ETTÄ JOKU MEITÄ TUKIS. Virtapiirien tilanne vuonna 2009. Haja-asutusalueiden ikääntyvien vertaisryhmätoiminta. Hilkka Jäsperi Katja Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2010

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALUUMUUTTAJIEN PALVELUT VANTAALLA

IKÄÄNTYNEIDEN PALUUMUUTTAJIEN PALVELUT VANTAALLA IKÄÄNTYNEIDEN PALUUMUUTTAJIEN PALVELUT VANTAALLA Haastattelututkimus entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden inkerinsuomalaisten ja muiden paluumuuttajien palveluiden käytöstä ja tarpeista Maarit Alaranta

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä

IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä Tuuli Bernard - Nina Lindholm Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä

KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 1 Tina Hägg, Tuula Heinonen, Hannele Niiniö KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu ISSN 1796-7325

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma

ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma /sairaanhoitaja Marja Koivisto Marja Purho YLÖS, ULOS JA LIIKKEELLE ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma

Lisätiedot