ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)"

Transkriptio

1 ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

2 Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM) Johansson Laura (KTM) Ristimäki Jari (KL, TTM) Kuvitus: Mika Koskinen Taitto ja ulkoasu: Jenni Iivonen ISBN: (pdf) Painopaikka: Juvenes Print Turun yliopisto, Turku Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut, Lähde työelämään -hanke 2013 Turun yliopiston hallinnoima Lähde työelämään -hanke toteutettiin vuosina Hankkeen osatoteuttajia olivat Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Turun ammattikorkeakoulu. Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama. Kansallinen rahoittaja oli Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

3 Sisällys Esipuhe 2 Johdanto 4 I Korkeakoulut & työnantajaviestintä 1 Palveluiden paketoiminen 10 Miksi paketointia tarvitaan? 10 Mitä tuotteistaminen on? 12 Yhteistyömuotojen sekamelskasta tarkoituksenmukaisiin palveluihin 15 Osaaminen esiin 13 Astu yrityksen saappaisiin Sisäinen prosessi kuntoon Opi muilta, tee yhdessä 18 Kontaktit käyttöön 19 Maksullisia vai maksuttomia palveluita? 20 2 Palveluiden markkinointi 22 Markkinoinnin houkutteleva lupaus 22 Keneen ottaa yhteyttä yrityksessä ja koska? 25 Markkinoinnin väylät ja suunnittelu 26 Oppiaineen palvelut esille verkkoon 29 Yliopistot uudistavat verkkosivujaan 32 3 Kun yritys ottaa yhteyttä 35 Keneen puoleen kääntyä? yhteydenottamisen ongelmat 35 Sujuva yhteistyö vaatii strategisen tason organisointia 36 Yksiköihin nimetyt yhteyshenkilöt väylänä korkeakouluun 39 Palveluita tarjolla korkeakoulujen palvelukonsepteja 42 II Verkostoitumalla parempaa tiedonkulkua 4 Verkosto etenee vaiheittain 52 Toimiva verkosto ei synny sattumalta 54 Valmisteluvaiheessa kerätään tietoa 56 Suunnitteluvaiheessa ideat muuttuvat tavoitteiksi ja toiminnaksi Koulutusta ja tukea Turun yliopiston verkostossa Näin verkostoyhteistyö onnistuu 67 Verkosto tarvitsee johtamista - ei yksittäistä johtajaa 67 Tehokas tiedonkulku edistää vuorovaikutusta 69 Sosiaalinen media apuna verkoston toiminnassa 70 Toimintaa on kehitettävä jatkuvasti 73 6 Viisi variaatiota verkostosta 74 Hämeen ammattikorkeakoulu: yhteiset tavoitteet avain onnistumiseen 74 Lapin yliopisto: verkostolla vahvistetaan olemassa olevia yhteistyökanavia 76 Turun ammattikorkeakoulu: monialaista vertaistukea verkostosta 79 Turun yliopisto: YVV-verkosto osaksi korkeakoulun organisaatiota 81 Åbo Akademi: Tavoitteena kannustava vertaistukiverkosto 83 Lopuksi 86 Lähde työelämään -hanke 88 Julkaisuun haastatellut henkilöt 90 Lähteet 91

4 Esipuhe Kysymys siitä, miten korkeakoulutuksen tuottama osaaminen vastaa työelämän odotuksiin ja tarpeisiin, ei ole uusi, mutta siitä huolimatta se herättää yhä keskustelua kaikkien osapuolten ja toimijoiden keskuudessa ja kesken. Bolognan prosessin myötä 2000-luvun koulutuspoliittisen keskusteluun nousi termi employability, jonka voi suomentaa hieman kankeasti opintojen ja tutkintojen tuottaman osaamisen työllistävyydeksi, työelämäkelpoisuudeksi tai työelämärelevanssiksi. Kyse on vuoropuhelusta ja työnjaosta, jossa kaikki toimijat (oppilaitos, opiskelija, työelämä) määrittelevät tarpeensa tavoitteenaan luoda yhteensopiva ja kaikkia hyödyttävä osaamiskokonaisuus. Jotta tämä tavoite voidaan saavuttaa, tarvitaan vuorovaikutuskanavia ja keskustelufoorumeja työelämän ja koulutusorganisaatioiden välille. Samalla on nostettu esille lainsäädännöstä kumpuava korkea-asteen koulutuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhdeksi tehtäväksi on määritelty eri sanankääntein yhteiskunnallinen vuorovaikutus eli YVV. Tämän myötä korkeakouluissa on lähdetty kartoittamaan mm. sidosryhmäyhteistyön muotoja ja määrittelemään YVV:n vaikuttavuutta kuvaavia indikaattoreita, joiden avulla on mahdollista tunnistaa kehittämiskohteita ja tehdä näkyväksi toimivia hyviä käytäntöjä. Päättyvällä rakennerahastokaudella toimintalinjat on määritelty siten, että niiden sisällä tapahtuva kehityshanketyö tukee mahdollisimman monista tulokulmista koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Osa hankkeista on keskittynyt opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen opintojen aikana ja samalla opintojen sujuvuuden parantamiseen ja valmistumisen edistämiseen, olipa keinoina osaamisperustaisten opetussuunnitelmien kehittäminen, opiskelukykyyn vaikuttavien tekijöiden parantaminen tai ura- ja opinto-ohjauksen laadunvarmistus. Näiden hankkeiden rinnalla on toteutettu samalla systeemisiä kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on luoda uudenlaisia toimintamalleja ja -rakenteita, jotka parantavat edellytyksiä eri toimijoiden väliseen vuoropuheluun. Lähde työelämään -hanke syntyi ajatuksesta luoda yhtäältä uusia yhteistyön ja vuorovaikutuksen kanavia ja toisaalta kohentaa olemassa olevia toimintoja niin korkeakoulujen sisällä kuin koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Konkreettiseksi kehittämistavoitteeksi valittiin opintoihin sisältyvän harjoittelun prosessien sujuvoittaminen ja tätä tavoitetta tukemaan valittiin lähinnä kaksi kehittämislinjaa: korkeakoulujen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia selkeyttävän verkkopalvelun rakentaminen työnantajille työelämäyhteistyötä tekevän korkeakouluhenkilöstön yhteistyöverkoston luominen korkeakouluihin. 4

5 Hanketta edeltänyt esiselvityshanke (HAKE) nosti esille, että harjoittelua yhtäältä pidetään erittäin tärkeänä keinona työelämävalmiuksien kehittämisessä ja yhteistyössä oppilaitosten ja alan työelämätoimijoiden välillä, mutta toisaalta harjoittelukäytännöt koetaan siinä määrin moninaisiksi, että työnantajien on vaikea hahmottaa toimivia prosesseja tai löytää varsin sekavasta palapelistä omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivaa palasta. Lähde työelämään -hankkeessa on tuotettu korkeakouluosaajat.fi-verkkopalvelu, jossa korkeakoulujen tarjonta pyritään esittämään ajanmukaisesti ja mahdollisimman selkeästi työnantajille. Tässä hankkeen loppujulkaisussa jatketaan samaa teemaa ja annetaan vinkkejä tehokkaaseen työnantajaviestintään ja korkeakoulujen palvelujen paketointiin. Lisäksi Lähde työelämään -hankkeessa mukana olevissa korkeakouluissa on hankkeen aikana saatu aikaan verkostot yhteistyö- ja tiedonjakamisfoorumeiksi. Julkaisussa esitetään toimintamalleja, joiden myötä vastaavien verkostojen luominen muihinkin korkeakouluihin pyritään tekemään houkuttelevaksi ja tehokkaaksi. Haasteena hanketyössä on aina, miten hankkeen aikana tuotetut palvelut, toimintamallit ja käytännöt saadaan luontevasti jatkuviksi tai kokonaan pysyviksi palveluiksi, toiminnoiksi ja käytännöiksi. Lähde työelämään -hankkeen tulokset osuvat siinä määrin ajan hermoille, että lähtökohdat toimintojen jatkamiseksi ja edelleen kehittämiseksi ovat hyvinkin olemassa. Työelämäyhteistyön tiivistämisen tarve on ilmeinen tilanteessa, jossa huipputason tutkimus, laadukas koulutus ja yhteistyössä syntyvät innovaatiot (ns. knowledge triangle) muodostavat keskeisimmät edellytykset talouden, elinkeinoelämän ja laajemminkin koko yhteiskunnallisen toiminnan kehittymiselle. Keskustelu osaamisesta, sitä koskevista tarpeista ja sen rakentamisesta jatkuu. Turussa huhtikuussa 2013 Erkki Härkönen, osastopäällikkö, Lähde työelämään -hankkeen johtaja Turun yliopisto, Ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelut Tietoa Lähde työelämään -hankkeesta ja projektitiimistä sivulla 88. 5

6 Johdanto Hei, tarjoamme terveydenhuollon ja sosiaalisektorin modernin teknologian ja tietojärjestelmien avulla ratkaisuja, jotka auttavat arkipäivän rutiineissa ja toiminnan kehittämisessä ja siten säästävät aikaa. Olisimme kiinnostuneita opiskelijayhteistyöstä, jossa luodaan tuotekonsepti palvelutaloihin sopivalle hoitajakutsujärjestelmän päätelaiteelle. Ottakaa yhteyttä, niin keskustellaan lisää. Hei, yrityksemme suunnittelee robottihitsauskoneita teollisuuden tarpeisiin. Tarvitsisimme selvityksen robottihitsauskoneen ohjauspaneelin käytettävyydestä. Selvityksen tulisi kattaa sekä ohjelmiston käytettävyys että koneen fyysiset ominaisuudet. Onkohan tämän kaltaista selvitystä mahdollista saada teidän kauttanne? Jos jompi kumpi oheisista työnantajan yhteydenottopyynnöistä [1] tulisi sähköpostiisi, mihin ohjaisit sen? Mitä itse vastaisit viestiin? Jos yhteistyöstä kiinnostunut yrittäjä lähettää oheisen tiedustelun ammattikorkeakoulun tai yliopiston viestintään, minne se sieltä ohjataan? Korkeakoulujen ja työnantajien yhteistyö on lisääntynyt selvästi viime vuosina. [2] Myös oheisten viestien takana olevat yrittäjät tietävät, että korkeakoulujen osaaminen tarjoaa keinoja oman toiminnan ja tuotteiden kehittämiseen. Yhteistyöllä pyritään usein myös turvaamaan työvoiman saatavuus ja luomaan positiivista työnantajakuvaa. Opiskelijayhteistyö nähdään sijoituksena tulevaisuuteen. Opintojen työelämäläheisyys auttaa opiskelijoita hahmottamaan omaa osaamista. Sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijat pitävät harjoittelua ja muita työelämään orientoivia opintoja tärkeinä ammattitaidon kehittymi- 6 1 Viestit on koostettu korkeakoulukumppani.fi-palvelun kautta tulleista yhteydenotoista. Palvelusta kerrotaan tarkemmin sivulla mm. EK 2012

7 sen ja työelämään sopeutumisen kannalta. [3] Opiskelujensa ohessa töissä käyneet ovat valmistumisensa jälkeen työmarkkinoilla selvästi paremmassa asemassa kuin valmistuneet, joilla on vain vähän työkokemusta. Suuri osa opiskelijoista tekee jo opiskeluaikana oman alan töitä. [4] Erityisesti korkeakouluopintoihin sisältyvä harjoittelu ja opinnäytetyöt ovat keinoja päästä oman alan työmahdollisuuksiin ja kontakteihin käsiksi. Korkeakouluissa työelämätaitojen huomioimisesta opetuksessa on tullut keskeinen koulutuspoliittinen keskustelunaihe ja koulutuksen kehittämisen painopiste. Myös korkeakoulujen uudet rahoitusmallit kannustavat syventämään elinkeinoelämän kanssa muun muassa innovaatiotoimintaan ja tutkimustulosten kaupallistamiseen liittyvää yhteistyötä. Korkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävät ovatkin nousseet aiempaa vahvempaan rooliin. Kaiken kaikkiaan korkeakoulujen ja työelämän yhteistyö voi olla melkein mitä tahansa tutkimusprojekteista yhteisten tapahtumien järjestämiseen ja opettajien työelämäjaksoihin. Tässä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilökunnalle suunnatussa julkaisussa keskitytään erityisesti opiskelijoihin ja opintoihin liittyviin yhteistyömuotoihin. Sanalla korkeakoulu viittaamme sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin. Tämä siksi, että työelämäyhteistyön kehittämiseen liittyvät kysymykset ovat kummallakin korkeakoulusektorilla samansuuntaisia. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot eroavat perustehtäviltään, mutta vain osa työelämäyhteistyöhön liittyvistä eroista noudattelee korkeakoulusektorien jakolinjaa. Enemmän eroja on yksittäisten korkeakoulujen välillä sekä eri koulutusalojen traditioissa ja resursseissa. Myös alueelliset erot korostuvat, kun puhutaan korkeakoulujen ja paikallisen yritysken- 3 mm. Penttilä 2009, Lavikainen Vanttaja 2012 tän välisestä yhteistyöstä. Korkeakoulujen tapaan myöskään työnantajat eivät ole yhtenäinen ryhmä, jolla olisi yksiselitteisiä toiveita ja tavoitteita yhteistyön suhteen. Korkeakoulujen ja työnantajien yhteistyöstä puhuttaessa puhutaankin lukemattomista erilaisista yhteistyökuvioista, henkilöistä ja organisaatioista.... Palataan edellä esiteltyihin työnantajien viesteihin. Usein kuulee sanottavan, että yhteistyön käynnistämiseen tarvitaan vain se ensimmäinen yhteydenotto. Työnantaja, joka haluaisi selvittää kattavasti korkeakoulujen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia, on usein vaikean tilanteen edessä. Oheisten viestien lähettäjillä on selkeä tarve, johon he etsivät apua korkeakoulusta. Aina näin ei kuitenkaan ole. Entä jos työnantaja haluaisi vain keskustella mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista osaamatta vielä sen tarkemmin määritellä yrityksen tarvetta? Palvelutarjonnasta ei ole helppo ottaa selvää myöskään korkeakoulun sisällä. Opetustarjonnan hyvin tuntevankin henkilön on vaikea tietää, missä oppiaineessa tai koulutusohjelmassa on tarjolla 3D-mallintamista, kuumuuslujuusmittausta tai kaupunkilaisten asukasidentiteetin tutkimusta. Tietoa siitä, millaista yhteistyötä korkeakoulun eri yksiköissä, oppiaineissa ja koulutusohjelmissa on aiemmin toteutettu, ei välttämättä ole koottu keskitetysti. Yhteistyökumppanirekisterit ovat paikoin vasta suunnitteilla. Yksittäisten viestien kohtalon pohtiminen saattaa vaikuttaa sivuseikalta, kun pyritään kehittämään korkeakoulujen ja työelämän yhteistyön kokonaisuutta. Paljon kuitenkin tiivistyy siihen, miten työnantajan yhteydenottoon vastataan. Viestien eteneminen kertoo, millainen 7

8 sisäinen prosessi ja strategia korkeakoulujen työelämäyhteistyötä ohjaa ja tukee: miten tieto kulkee yksiköstä toiseen ja missä on resursseja asian hoitamiseen. Se kertoo myös, millainen yhteistyö ylipäätään on korkeakoulujen strategian sekä niiden yksiköiden palvelutoiminnan mukaista. Millaiset mahdollisuudet yhteistyötarjouksiin on tarttua? Millaisiin yhteistyömahdollisuuksiin nähdään tärkeäksi tarttua? Työnantajan kannalta on tärkeää, miten korkeakouluihin saa yhteyden, miten yhteydenottoihin vastataan ja miten yhteistyö sujuu. Korkeakoulujen henkilökunnan kannalta moni asia liittyy siihen, millaista tukea yhteistyön rakentamiseen ja toteutukseen... saa korkeakoulun sisältä. Lähde työelämään -hankkeessa on keskitytty korkeakoulujen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen teemoihin. Hankkeen toimenpiteet ovat liittyneet sekä yhteistyön ulkoiseen, työnantajalle suoraan näkyvään puoleen että korkeakoulujen sisäisiin työelämäyhteistyötä tukeviin prosesseihin. Tässä julkaisussa kokoamme yhteen hankkeen kokemuksia. Julkaisun ensimmäinen osio käsittelee korkeakoulujen työnantajapalveluiden paketoimista ja niistä viestimistä. Monissa korkeakouluissa pohditaan tällä hetkellä, miten työnantajien tarpeet ja korkeakoulujen eri yksiköiden palvelut saadaan parhaiten kohtaamaan. Osio kokoaa aiheeseen liittyviä puheenvuoroja, vinkkejä ja näkökulmia. Lisäksi se esittelee erilaisia työelämän ja korkeakoulujen rajapintaan luotuja palvelukonsepteja, niin sanottuja yhden luukun palveluita. Myös Lähde työelämään -hankkeessa tuotettiin yksi tällainen rajapinnassa toimiva palvelu: korkeakouluosaajat.fi. Valtakunnallinen palvelu tarjoaa työnantajalle ensimmäistä kertaa väylän kaikkien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen palveluihin. Siitä, miten sivusto tuotettiin ja palvelut paketoitiin yhteen osoitteeseen, kerrotaan myöhemmin tässä julkaisussa. Toisessa osiossa keskitytään korkeakoulujen sisäiseen prosessiin ja verkostoitumiseen. Korkeakoulujen henkilökunta rakentaa yhteistyötä työelämän kanssa usein melko yksin. Korkeakoulun sisäinen verkostotoiminta kannustaa jakamaan osaamista ja kontakteja, vaihtamaan kokemuksia, kehittämään toimintatapoja sekä solmimaan yhteistyösuhteita organisaation sisällä. Hankkeessa toteutettiin viisi työelämäyhteistyötä tekevien henkilöiden verkostoitumista edistävää pilottia. Ammattikorkeakouluista mukana olivat Hämeen ja Turun ammattikorkeakoulut ja yliopistoista Turun yliopisto, Åbo Akademi sekä Lapin yliopisto. Julkaisuun on koottu pilottien kokemuksia sekä tietoa eri koulutustalojen välisten yhteistyöverkostojen perustamisesta ja niiden toimintaa tukevista asioista. Mukana on myös vinkkejä sosiaalisen median hyödyntämiseen verkostoyhteistyössä. Julkaisun vahvana perusteemana on, että yhteistyötä työelämän kanssa tehdään opiskelijoiden parempien työelämävalmiuksien ja työllistymisen vuoksi. Oman osaamisen markkinoiminen on usein vaikeaa työtä hakeville vastavalmistuneille, mutta yhtä vaikeaa se saattaa olla oppiaineille, jotka pohtivat, miten tiivistää yhteistyötä työelämän kanssa. Jo olemassa olevan tekemisen ja osaamisen parempi jäsentäminen, organisoiminen ja kuvaaminen on yhteistyön laajentamisen ensimmäinen askel. Millaista osaamista meillä on ja miten voisimme jakaa osaamistamme muille niin että sekä henkilökunta, opiskelija että työnantaja hyötyvät. Millaista hyötyä yhteistyöstä saisi esimerkiksi opetussisältöjen uudistamiseen? Miten te sen teitte? 8

9

10

11 Korkeakoulut & työnantajaviestintä Jenni Iivonen ja Pilvi Lempiäinen

12 1 Palveluiden paketoiminen Miksi paketointia tarvitaan? Harjoittelu, opinnäytetöiden toimeksiannot, opiskelijaprojektit, kummiyritystoiminta, mentorointiohjelmat, työelämäkurssit ja monia muita. Työelämän ja korkeakoulujen välisiä yhteistyömuotoja on monenlaisia. Osa yhteistyömuodoista liittyy suoraan koulutukseen ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien lisäämiseen.[5] Osa taas on enemmän korkeakoulun yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, alueelliseen kehittämiseen ja yhteisiin liiketoiminnallisiin intresseihin liittyviä yhteistyömuotoja. Kun mukaan otetaan vielä perus- ja toisen asteen oppilaitoksien tarjoamat yhteistyömuodot, on oppilaitosyhteistyön kokonaiskuva työnantajan kannalta erittäin monipuolinen (kuva1) ja vähintäänkin sekava. Yliopistoja kritisoidaan usein siitä, että niiden tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista on vaikea ottaa selvää. Yritykset kokevat akateemisen maailman vaikeasti lähestyttäväksi ja niiden on hankala paikantaa, mistä löytyisi tarvittavaa osaamista. Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä -raportissa [6] todetaan, että yhteistyön laajeneminen edellyttää, että yliopistolla on riittävä, mutta rajallinen määrä yhteistyömuotoja, joiden pelisäännöt ovat selvät. Yhteistyön tulisi käynnistyä aina tietyn ennalta määritellyn prosessin mukaan. Taustalla pitäisi olla pysyvämpiä rakenteita, jotka tukevat yhteistyötä. Kokonaiskuvan selkeyttäminen edellyttää myös, että yhteistyön hyödyistä tiedotetaan aktiivisemmin. Lisäksi yliopistojen eri yksiköiden pitäisi tuoda paremmin esiin omia vahvuusalueitaan. Koulut ja työnantajat elävät liikaa omaa kiireistä ja työntäyteistä elämäänsä yhteinen pinta on liian kapea ja harva. Työnantajapalaute, Tässä julkaisussa keskitytään pääsääntöisesti yhteistyöhön, jossa opiskelijat ovat mukana. 6 EK 2009

13 Vaatimus paremmasta palveluiden paketoimisesta ja systemaattisemmasta yhteistyöstä koskee myös ammattikorkeakouluja. Työelämäyhteistyö framille -raportissa [7] työelämän kanssa tehtävän yhteistyön haasteiksi listattiin muun muassa yhteisen kielen puuttuminen sekä yhteydenpidon satunnaisuus. Ammattikorkeakouluissa ei tunneta tarpeeksi yritysten toimintaympäristöjä, eikä palveluita osata aina markkinoida yrityksille niitä kiinnostavalla ja puhuttelevalla tavalla. Raportin jatkotoimiehdotuksissa todetaan muun muassa, että ammattikorkeakouluissa tulee olla yhteinen ymmärrys siitä, kuka on asiakas. Miksi korkeakoulujen palveluita sitten pitäisi tuotteistaa? Ne työnantajat, jotka ovat löytäneet yhteistyön hyödyt, ovat olleet pääpiirteissään tyytyväisiä ja aikovat jatkossakin osallistua. [8] Palveluiden parempi paketoiminen on lähtökohta sille, että myös työnantajat, jotka eivät vielä ole kuulleetkaan esimerkiksi opinnäytetöiden mahdollisuuksista, saadaan mukaan. Työnantajat eivät voi ymmärtää korkeakoulujen lähtökohtia ja palveluita, ellei niistä ole tarjolla tietoa, joka on tuotettu heidän näkökulmastaan. Yhteistyöhön on myös vaikea lähteä mukaan, ellei sen organisointia ole mietitty kunnolla toisen osapuolen näkökulmasta. Puolin ja toisin voidaan hyötyä enemmän. Kaikkein eniten hyötyy opiskelija, jonka mahdollisuudet saada työelämäkontakteja laajenevat. Korkeakouluja kohtaan esitetyssä kritiikissä puhutaan usein asiakasnäkökulman terävöittämisestä, palvelujen paketoimisesta, osaamisen esiin tuomisesta, vahvuusalueiden määrittelystä ja yhteistyömallien vakiinnuttamisesta. Tässä osiossa tarjoamme ajatuksia ja konkreettisia näkökulmia palveluiden parempaan kuvaamiseen ja niistä viestimiseen. Oppilaitosyhteistyön muotoja työnantajan näkökulmasta Markkinointi messuilla Organisaation avoimet ovet ja omat rekrytointitilaisuudet Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa Työnantajakuvan markkinointi Alakohtainen yhteistyö Harjoittelujaksot Lopputyöt Projektityöt ja oppimistehtävät Tutkimus- ja kehittämistoiminta Koulutusyhteistyö Vierailevien luennoitsijoiden tarjoaminen Opetussuunnitelmien kehittäminen Ammattiosaamisen näytöt Kesätyöt Osa- ja määräaikaiset työt Trainee-/ harjoitteluohjelmat Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointi Rekrytointikoulutus Muu yhteistyö Rekrytointi Työnantajaesittelyt oppilaitoksissa Oppilaitosten ura- ja rekrytointipalvelut Neuvottelukunnat & muut verkostot Mentorointi Kummityö TET-jaksot Rahoitukseen osallistuminen, stipendit, sponsoritoiminta Opiskelijoille suunnattu esittelymateriaali Opiskelijoiden ja opettajien opintokäynnit Oppisopimukset Opettajien työharjoittelujaksot Kuva 1. Lähde: Opinnoista osaajaksi -hanke (2012). 7 Salonen Työnantajien kokemuksia yhteistyöstä on esitelty muun muassa seuraavissa selvityksissä: EK 2009 & 2012, Laitinen- Väänänen ym & 2013, Salonen 2010, Iivonen ym

14 Mitä tuotteistaminen on? Palvelujen tuotteistamisesta tai paketoinnista puhuttaessa tarkoitetaan palvelun ja osaamisen asiakaslähtöistä ja systemaattista määrittelyä. [9] Tuotteistaja Jari Parantainen määrittelee tuotteistamisen asiantuntemuksen jalostamiseksi myynti- ja markkinointikelpoiseksi palvelutuotteeksi. Palvelun ominaisuuksien listaamisen sijaan tulisi keskittyä palvelun tuottamien hyötyjen kuvaamiseen. [10] Korkeakoulujen kontekstissa tuotteistaminen nähdään keinona helpottaa osaamisen ja asiantuntemuksen markkinointia ja siten lisätä yhteistyötä työelämän kanssa. Tuotteistaminen ei tarkoita, että oppiaineiden ja koulutusohjelmien olisi muotoiltava kaikki osaamisensa valmiiksi paketeiksi, vaan että olemassa olevaa osaamista ja toimintaa katsotaan uudesta näkökulmasta ikään kuin ulkoapäin. Ensiarvoisen tärkeää on tuntea oma kohderyhmänsä ja tietää, millaisia odotuksia sillä on yhteistyön tai palvelujen suhteen. Tämä vaatii asiakaslähtöisyyttä ja esimerkiksi säännöllistä palautteen keräämistä ja hyödyntämistä. Erityisesti, jos kyse on maksullisista palveluista, sidosryhmien tarpeet ja toiveet on pystyttävä integroimaan yksikön tarjoamiin yhteistyömuotoihin. Palveluita tulee kehittää saadun palautteen perusteella, eikä pelkästään pyrkiä yksisuuntaisesti viestimään niistä työnantajille. [11] Kohderyhmän tarpeet voidaan ottaa huomioon myös räätälöimällä eri työnantajasektoreille erilaisia palveluita. Monin paikoin ollaankin jo siirtymässä asiakaslähtöisempään suuntaan, kun esimerkiksi opiskelijaprojektien tilaukset räätälöidään tilaajan kanssa tapauskohtaisesti. Organisaatiolähtöisyys Organisaation tarpeet Tuote, toiminta, palvelut Asiakkaan tarpeet asiakaslähtöisyys Organisaation tarpeet Tuote, toiminta, palvelut Asiakkaan tarpeet Kuva 2. Kehitetäänkö palvelua tai tuotetta oman organisaation vai asiakkaan tai yhteistyökumppanin näkökulmasta? Lähde Pirjo Vuokko 2004, s. 67. On tärkeää muistaa, että asiakaslähtöisyys ei tarkoita oman korkeakoulun tai yksikön tarpeiden unohtamista tai takasijalle asettamista. Sen sijaan on tärkeää, että palvelujen suunnittelussa huomioidaan yhtälailla asiakkaiden kuin oman organisaation tarpeet. Tuotteistamisen kohdalla kannattaa myös muistaa, että se on vain väline, ei itsetarkoitus. Yhteistyömuotoja ja toimintaa voi aina kehittää hyödyntämällä tuotteistamisen ideaa, vaikkei tavoittelisikaan loppuun asti paketoituja palvelutuotteita. Oppiaineen tai koulutusohjelman tuottaman osaamisen pohtiminen eri näkökulmista ja yhteistyöhankkeiden systemaattinen läpikäyminen auttavat parantamaan toiminnan laatua ja levittämään niin sanottua hiljaista tietoa yksikön sisällä Tässä julkaisussa käytämme termejä tuotteistaminen ja paketointi synonyymeinä toisilleen. 10 Parantainen Vuokko 2004

15 Osaaminen esiin Koulutusaloilla ja oppiaineilla on hyvin erilaisia lähtötilanteita palvelujen paketoimiseen. Myös tuotteistamisaste eli palvelun vakioitujen ja räätälöitävien osien suhde vaihtelee. [12] Alasta riippumatta kaikilla kuitenkin on tuotteistamiseen sopivaa osaamista. Sen esiintuomiseksi on tärkeää nähdä omat vahvuutensa uudessa valossa ja pukea ne sanoiksi tavalla, joka saa työnantajan kiinnostumaan yhteistyöstä. Omaa toimintaa pohtiessa kannattaa vaihtaa näkökulmaa. Kaikilla on oma alansa ja erikoisosaamisensa. Kun esimerkiksi pitää jotakin samaa kurssia vuodesta toiseen, pitäisi miettiä, miten asian voisikin esittää niin, että meillä on täällä jotain ainutkertaista, jota haluttaisiin laittaa paremmin jakoon ympäröivään yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään, tietojärjestelmätieteen lehtori ja ICT-portti-palvelun [13] perustaja Antti Tuomisto Turun yliopistosta kuvaa ajatuksiaan tuotteistamisesta. Kaikkien ei tarvitse olla yritysyhteistyötoiminnan ytimessä, mutta omaa tuotetta voi miettiä siltä kantilta, että mikä on se asia, jossa yhteistyötä tekemällä kaikki hyötyy ja kaikki oppii. 12 Jaakkola, Orava & Varjonen ICT-portti on Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Turku Science Park Oy:n yhteinen palvelu, joka auttaa Varsinais- Suomen alueen PK-yrityksiä tietotekniikan hyödyntämisessä. Yritysprojektit toteutetaan osana korkeakoulujen opetusta ja tutkimusta. 15

16 Taitojen ja vahvuuksien pohtiminen murtaa perinteisiä ajattelutapoja siitä, mitä on mahdollista tehdä. Turun yliopiston liiketoiminnan kehittämispäällikkö Anne Marjamäki toteaa, että ns. pehmeistä tieteistäkin löytyy kyllä yritysmaailmaa kiinnostavaa osaamista, kunhan se vain tunnistetaan. KiVa-koulu on mainio esimerkki humanistisesta brändistä. Haasteena on saada kaupallisesti katsoen epäperinteiset alat huomaamaan, että heillä on jotain uutta ja innovatiivista. Viime aikoina olen tosin huomannut, että asiassa on aktivoiduttu pehmeilläkin aloilla. Vuorovaikutus ja verkostoituminen työelämän edustajien kanssa auttavat, kun etsitään oikeita sanoja osaamisen kuvaamiseen. Yhteistyön kautta oma osaaminen konkretisoituu, uskoo Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean koulutuspäällikkö Ari Koski. Enemmän voisi kutsua paikalle työelämän edustajia, jolloin myös heidän käyttämänsä kieli avautuisi opiskelijoille ja opettajille. Monenlaista osaamista löytyy, mutta sitä ei osata tai uskalleta tuoda esille, Koski toteaa. Tyyppiesimerkki ovat projektinhallintataidot, joita työnantajat arvostavat alasta riippumatta. Niitä oppii muun muassa proseminaarikursseilla, mutta koska niitä ei ole kirjattu opetussuunnitelmaan osaamistavoitteiksi, eivät opiskelijat ehkä hahmota, että oppivat kurssilla tieteellisen kirjoittamisen lisäksi ajanhallintaa, tiimityötä ja esiintymistaitoja. Opetuksen tuottamien taitojen tunnistaminen ja asiantuntemuksen konkretisointi ovat välttämättömiä palveluiden paketoimisen kannalta. Oma tuote on oltava kirkkaana mielessä ennen kuin sitä voi tarjota muille. Koulutuksen tuottamien keskeisten taitojen kartoittamisessa kannattaa hyödyntää myös alumnien kokemuksia ja näkemyksiä. Mitkä taidot alumnit ovat havainneet tärkeimmiksi työelämään siirryttyään? Miten opetuksessa esiin tulleet asiat ovat konkretisoituneet tai saaneet uuden nimen työelämässä? Kysymys ei ole puutteista osaamisessa, vaan siitä että irtaannutaan osittain oman koulutusalan sisäisestä näkökulmasta ja puhetavasta. Siten pystytään tarkastelemaan tilannetta laajemmin. Osaajatutka haastaa käsityksen osaamisesta Samalle alalle, samaan tehtävään voidaan päätyä hyvin erilaisilla tutkinnoilla. Esimerkiksi vuonna 2009 valmistunut hammasteknikko on rekrytoitu IT-alalle järjestelmäpäälliköksi ja teatteriohjaaja kaupalliselle alalle Account Manageriksi. Korkeakouluosaajat.fi:n Osaajatutka yhdistää vastavalmistuneiden koulutustaustat ammattinimikkeisiin ja havainnollistaa siten korkeakoulutettujen moninaista osaamista työnantajille. Päätyikö hammasteknikko järjestelmäpäälliköksi ja teatteriohjaaja account manageriksi? Katso Osaajatutkasta. korkeakouluosaajat.fi Lähde työelämään -hankkeessa kehitetty Osaajatutka perustuu 16 yliopiston ja ammattikorkeakoulun keräämään, valmistuneiden työelämään sijoittumista selvittävään sijoittumisseuranta-aineistoon. Ammattinimikkeet ovat vastaajien ilmoittamia nimikkeitä ja koulutustiedot vastaajien todellisia tutkintoja. korkeakouluosaajat.fi/osaajatutka 16

17 Yhteistyömuotojen sekamelskasta tarkoituksenmukaisiin palveluihin Vaikka yritysyhteistyötä rakennettaessa palveluja on mietittävä yrityksen saaman hyödyn näkökulmasta, perimmäinen lähtökohta yhteistyölle on laitoksen, oppiaineen tai opiskelijan saama hyöty. Yhteistyön tulee aina tukea opetusta ja tutkimusta sekä sopia oman yksikön palvelukonseptiin. Jos työelämäyhteistyötä ei ole riittävästi mietitty kokonaisuutena koko korkeakoulun tasolla, voivat käytännön työelämäyhteydet näyttäytyä helposti satunnaisina ja hajanaisina. Tällöin tehdään monenlaista yhteistyötä eri tahojen kanssa ilman, että pohdittaisiin strategisella tasolla, mitä osapuolet todella tarvitsevat, ja minkälainen yhteistyö hyödyttää aidosti sekä korkeakoulua että työelämää. Hajanainen työelämäyhteistyö johtaa helposti voimavarojen tuhlaamiseen, jolloin korkeakoulun saama hyöty jää pieneksi. [14] Kaikkien ei tarvitse olla yritysyhteistyötoiminnan ytimessä. Koko korkeakoulua koskevien linjausten lisäksi opetusyksiköissä tulee miettiä, millainen yhteistyö tukee omaa toimintaa. Aaltoyliopiston räätälöidyistä opiskelijaprojekteista vastaava projektiasiantuntija Tommi Vihervaara toteaa, että jokaisen yksikön kannattaa luoda itselleen selkeät kriteerit, joiden perusteella yhteistyöhön hakeudutaan. Aalto-yliopistossa yritysyhteistyötä rakennetaan muun muassa sen mukaan, onko partnereilla koulun kannalta strategista merkitystä. Keskiössä ovat vahvasti Aalto-yliopiston tutkimustoiminnan painopisteet ja sitä kautta opiskelijoiden ja henkilökunnan saama hyöty. Oppiaineet ja koulutusohjelmat ovat kooltaan ja painopistealueiltaan hyvin erilaisia, joten luonnollisesti myös toteutettavat yhteistyömuodot vaihtelevat. Omien resurssien tunteminen on tärkeää, jotta voi realistisesti pohtia, millaiseen yhteistyöhön kannattaa lähteä mukaan ja mitä palveluja mahdollista tarjota. Kun toteutettavien yhteistyömuotojen valikoima on selvillä, on helpompi sekä vastata mahdollisilta yhteistyökumppaneilta tuleviin kyselyihin että itse aktiivisesti etsiä kumppaneita. 14 Salonen

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Arja Sinkko LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla ensiaskeleina tuotteistaminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja

Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Välityömarkkinatoimijoiden yritysyhteistyön hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalla -käsikirja Suvi Koskela, Ramboll Management Consulting Janne Marniemi, Ramboll Management Consulting Välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot