2.1. YHTEISÖLLINEN AIKUISKASVATUS (COMMUNITY BASED ADULT EDUCATION) PROJEKTIN MAHDOLLISENA TEOREETTISENA LÄHTÖ-KOHTANA JA KEHYKSENÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.1. YHTEISÖLLINEN AIKUISKASVATUS (COMMUNITY BASED ADULT EDUCATION) PROJEKTIN MAHDOLLISENA TEOREETTISENA LÄHTÖ-KOHTANA JA KEHYKSENÄ"

Transkriptio

1 1. JOHDANTO Tämän projektiraportin pääasiallisena tarkoituksena on selvittää ja osittain analysoida Vaasan Työväenopistolla Aikuiskoulutus ja hakeva toiminta Vaasassa - koulutuksellisten interventioiden mahdollisuuksista estää työttömyyden johdosta tapahtuva syrjäytyminen - projektin yhteydessä syksyn -93 ja kevään -94 aikana suoritettua työttömiin kohdistunutta hakevaa ja herättävää toimintaa sekä projektin yhteydessä järjestettyä erimuotoista koulutustoimintaa. Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa yhteistyössä toteutetun projektin puitteissa Vaasan Työväenopiston ensisijaiseksi tehtäväksi tuli käynnistää käytännön hakeva ja herättävä toiminta ennalta sovittujen kohderyhmien parissa. Käytännön toiminta käynnistyi elokuussa Vaasan Työväenopiston yleissivistävästä luonteesta ja osaamisalueista johtuen näkökulma työttömyyden johdosta tapahtuvaan syrjäytymiseen tuli olemaan lähinnä yleissivistävä sekä aikuiskasvatuksellinen. Myös tässä raportissa esille tuotava näkökulma on enemmänkin aikuiskasvatuksellinen kuin sosiologinen, sosiaali- tai yhteiskunta-poliittinen. 2. TEOREETTISIA LÄHTÖKOHTIA Vaikka raportin tarkoituksena on lähinnä kuvailla projektin yhteydessä tapahtunutta käytännön toimintaa, selvitellään raportin alussa projektin käytännön toteuttamiseen ja hahmottamiseen liittyvää, ja eritoten käytännön toteuttajan ajattelua suuntaavaa teoreettista viitekehystä. Teoreettinen viitekehys on luonnollisesti vain yksi mahdollisista viitekehyksistä, mutta sinällään tärkeä väline tutkimuskohteeseen liittyvän esiymmärryksen muodostamisessa. Esiymmärryksen muodostamiseen liittyvät myös muualla toteutettujen vastaavantyyppisten projektien läpikäyminen ja tärkeimpien käsitteiden alustava hahmottaminen. Koulutus ja siihen läheisesti liittyvät kysymykset ovat lähestulkoon aina tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa. Tästä johtuen toiminnan suuntaajalla tulisi olla jonkinasteinen tiedostettu käsitys siitä tulevaisuudesta jota kohti toimintaa suunnataan. Tämän raportin yhteydessä edellä esitetty tarkoittaa lähinnä tulevaisuuden yleisiin ja ammatillisiin kvalifikaatioihin sekä niiden yhteyksiin liittyvää teoreettispohjaista pohdiskelua. Teoreettinen viitekehys sekä siihen liittyvien ilmiöiden systematisointi ja ryhmittely muodostavat luonnollisesti tärkeän lähtökohdan tulosten analysoinnille sekä tulkinnalle YHTEISÖLLINEN AIKUISKASVATUS (COMMUNITY BASED ADULT EDUCATION) PROJEKTIN MAHDOLLISENA TEOREETTISENA LÄHTÖ-KOHTANA JA KEHYKSENÄ Projektin tietyt perusajatukset ja lähtökohdat (esim. hakeva, herättävä toiminta, osallistujien elämäntilanteen huomioiminen) ovat pitkälti yhteneväisiä jo ja 1970-luvulla Pohjois- Amerikassa ja Englannissa harjoitetun yleissivistävän, yhteisöllisen aikuiskasvatuksen pääperiaatteiden kanssa. Yhteisöllisen aikuiskasvatuksen tavoitteena tuolloin oli parantaa varsinkin alempien yhteiskuntaluokkien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Konkreettisena ihmisiä yhdistävänä tekijänä oli paitsi samanlainen yhteis-

2 kunnallinen asema ja elämäntilanne, myös sama elinympäristö (community). Suurkaupungeissa tietyt yhteiskuntaluokat ja ihmisryhmittymät (syrjäytyneet) elivät usein omissa kaupunginosissaan. Elämäntilanteen lisäksi ihmisiä yhdisti myös tietty identiteetti, jonka taustalla oli usein samanlainen sosio-ekonominen asema ja koulutus, tai pikemminkin koulutuksen puuttuminen (kts. esim Delargy 1989, ; Fletcher 1989, 51-53; Lovett 1982) Yhteisöllisen aikuiskasvatuksen perusperiaatteista Kohde- tai tutkimusjoukon muodostavat usein ihmiset, jotka kuuluvat jonkinlaiseen tunnistettavaan yhteisöön; uskonnolliseen, kulttuuriseen tai harrastukselliseen ryhmään. Yhteisöllä (community) voidaan viitata myös ihmisiin jotka asuvat samalla alueella ja joilla tämän takia on yhteisiä kokemuksia ja intressejä. Yhteisten kokemusten ja intressien pohjalta suunnitellaan koulutusta (aktiviteetteja) joissa näiden ihmisten koulutustarve, opiskeluedellytykset ja yleinen elämäntilanne määräävät koulutuksen suunnan ja luonteen (Fransson & Larsson 1991, 81). Weaver (1969, DeLargyn 1989 mukaan) määrittelee yhteisöllisen aikuiskasvatuksen seuraavien kriteerien mukaan; - Tarkoitus on koulutuksellisten resurssien avulla edesauttaa sellaisen järjestelmän syntymistä, joka parantaa ihmisten mahdollisuutta hallita omaa ympäristöään ja elämäntilannettaan - Yhteisöllinen aikuiskasvatus on myös teoreettinen näkökulma, jonka avulla voidaan systemaattisesti tarkastella ihmisten toimintaa ja heidän ongelmiaan - Yhteisöllinen aikuiskasvatus pohjautuu siihen näkemykseen, että oppimistilaisuudet voidaan suunnitella osallistujien tarpeista käsin ja että osallistujien tulisi mukana päättämässä oppimisen muodoista ja sisällöistä. - Yhteisöllinen aikuiskasvatuksen perustuu siihen olettamukseen, että koulutuksen kautta ja avulla tulisi pyrkiä vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan, ensi sijassa lähiym-päristöön. Käytännössä yhteisöllisen aikuiskasvatusprojektin toteutus voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen vaiheeseen (Lovett 1982, 31-33); 1. Tutkimus- ja selvitysvaihe; jonka aikana tutustutaan ihmisiin ja heidän ongelmiinsa osallistumalla siihen toimintaan joissa tutkimuksen kohteena olevat ihmiset luonnostaan ovat mukana. Tämän vaiheen aikana otetaan myös yhteys niihin alansa ammattilaisiin ja organisaatioihin jotka jo ovat kanssakäymisissä kohdejoukon kanssa. 2. Kokeilu- ja arviointivaihe; kokeillaan ja arvioidaan niitä koulutuksellisia ratkaisuja joihin tutkimusten ja selvitysten perusteella päädytty. Tämä vaihe voidaan aloittaa vaikka tutkimus- ja selvitysvaihe ei vielä olisi päättynytkään.

3 3. Vakautusvaihe; oppimistilaisuuksia ja koulutusta järjestetään niiden mallien mukaan jotka edellä todettu toimiviksi. Vakautusvaihe edellyttää kuitenkin luodun verkoston, yhteistyön ja toimintamuotojen jatkuvaa kriittistä tarkastelua muuttuvien olosuhteiden pohjalta. Lovett (emt. 25) toteaa myös, että aikuiskasvatuksen tulee siirtyä ulos arkitodellisuuteen kohtaamaan aikuiset heidän omalla maallaan. Kohtaamisen tulee tapahtua ilman minkäänlaisia ennakkokäsityksiä siitä mikä aikuisille on tarpeellista tai tarpeetonta, hyvää tai pahaa. Lähestymistapa vaatii aikuiskasvattajalta tiettyä nöyryyttä ja vaatimattomuutta, ihmisten ja ongelmien lähestymistä ja käsittelyä heidän omasta näkökulmastaan. Oppimisen ei tarvitse sitoutua perinteiseen luokkaympäristöön, vaan oppiminen on mahdollista myös erilaisissa epävirallisissa kohtaamisissa. Tavoitteena on saada ihmiset, varsinkin syrjäytyneet, kosketukseen ympäristönsä kanssa ja saada heidät näkemään yhteys aikaisempien ja nykyisten ongelmiensa välillä. Ongelmien ratkaisemisessa heidät tulee saada ymmärtämään aktiivisuuden ja osallistumisen tärkeys. Koulutuksellisten ratkaisujen ja toimenpiteiden tulee helpottaa ihmisten tutustumista toisiin samassa tilanteessa oleviin. Pelkkä tutustuminen toisiin samassa tilanteessa oleviin saattaa sinällään rohkaista muuttamaan omaa elämäntilannetta ja ympäristöään. Fransson & Larsson (1991, 78-84) käsittelevät aikuiskoulutuksen soveltamista opiskeluun tottumattomille (syrjäytyneille) seitsemän eri ulottuvuuden avulla. Kuvion oikea puoli edustaa aktiivisia ponnisteluja syrjäytyneiden mukaansaamiseksi kun taas vasen puoli edustaa passiivisempaa, perinteistä näkökulmaa. Tämän projektin käytännön hakevan ja herättävän toiminnan lähtökohtina olivat alusta alkaen ns. voimakkaat toimenpiteet. HEIKOT TOIMENPITEET TOIMENPITEET VOIMAKKAAT Kaukana PAIKKA Lähellä Ilmoittelu REKRYTOINTI Yhteydenotto Puuttuvat SILLAT OPISKELUUN Opintojen ohjaus, kokeilumahdollisuuksia Kurssimaksut, lainat RAHOITUS Ilmainen opetus, avustukset Joustamattomat AJAT Joustavat Satunnaiset RYHMÄN KOOSTUMUS Olemassaolevat suhteet Kiinteä, vailla yhteyttä KURSSIN SISÄLTÖ Joustavasti opiskelijan elämään sovellettu, elämäntilanteeseen mielekkäästi liittyvä TYÖTTÖMILLE KOHDISTETUSTA AIKUISKASVATUKSESTA JA - KOULUTUKSESTA Baxin (1989, 404) mukaan eurooppalaisten kokeilujen ja projektien pohjalta näkökulmaa työttömien aikuisten koulutukseen on 1980-luvun lopulla laajennettu ja suhtautumista muutettu. Enää ei ole riittävää tarjota ohjelmia ja vaihtoehtoja joiden keskeisenä päämääränä

4 on lyhyen tähtäimen sopeutuminen uusiin tilanteisiin, ympäristöön, teknologiaan ja työelämän muutokseen. Yhä suuremmassa määrin on alettu arvostaa koulutusta, jonka näkökulma ja tavoitteet ovat laajemmat kuin pelkästään tietyn uuteen tuotantoon liittyvän toiminnan suorittaminen tai siihen valmentaminen. Etenkin työttömille kohdistuvassa aikuiskoulutuksessa on kiinnitetty yhä enenevässä määrin huomiota ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen integrointiin. Uusia koulutuksellisia ratkaisuja on kehitetty myös parantamaan työttömien elämänlaatua ja asemaa yhteiskunnassa. Keskeisinä teemoina ovat mm. mielekäs ajan käyttäminen, omien etujen puolustaminen ja eri organisaatioissa tapahtuvan toiminnan tehostaminen. Aikuisille suunnatun peruskoulutuksen1 tarkoituksena on pääasiassa ollut parantaa ja välittää seuraavia valmiuksia; 1) kommunikatiiviset valmiudet - luku, kirjoitus-, laskutaito, kansalaistaidot, tieteellinen ja kulttuurinen tieto, arvot ja asenteet 2) päivittäiseen elämiseen liittyvät valmiudet (mm. työsuojelu, terveystieto, perhesuunnittelu, ympäristöajattelu) sekä 3) tuotannolliset valmiudet Euroopan yhteisön maissa 1980-luvulla toteutetuissa, pitkäaikaistyöttömille suunnatuissa2, koulutusprojekteissa jakautuivat tavoitteet seuraavasti (CEDEFOP 1992, 34-35). Työelämään tai työmarkkinoille integroiminen, tietojen ja taitojen ylläpitäminen ja parantaminen oli tärkeimpänä tavoitteena kahdessa kolmasosassa projekteista. Noin neljäsosassa projekteista ensisijainen tavoite oli sosiaaliseen järjestelmään integroiminen tai elämäntilanteen vakauttaminen. Uusien työpaikkojen luomiseen, uusien yritysten perustamiseen ja itsensä työllistämiseen puolestaan tähtäsi 6 % projekteista. Työsuhteen tai työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen oli tavoitteena 4 %:ssa projekteista. Kohderyhmät olivat; 1) Syrjäytyneet 3 (sosiaalisesti ja koulutuksellisesti vähäosaiset, matalapalk-kaiset, luku- ja kirjoitustaidottomat, päihteiden väärinkäyttäjät), 2) Naiset (yksinhuoltajat, työmarkkinoille palaajat) 3) Korkeasti koulutetut, vajaa viidennes projekteista 4) Ulkomaalaiset työntekijät, etniset vähemmistöt ja pakolaiset 1 Bax käyttää tässä yhteydessä termiä Adult basic education 2 Työttömyysprosentti tutkimuksen kohteena olevissa maissa vaihteli vuonna 1990 Luxemburgin 1,7 %:sta Espanjan 16,5 %;iin. Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömänä) osuus kaikista työttömistä puolestaan vaihteli Tanskan 22,7 %:sta Belgian 75, 6 %:iin ( ERGO News 7/1990 CEDEFOPin 1992,16 mukaan). 3 Termi disadvantaged käännetty tässä syrjäytyneiksi. Vaihtoehtona voisi olla esim. yhteiskunnallisesti ja koulutuksellisesti vähäosaiset. Pääosassa projekteista sisältönä oli ammatillisten valmiuksien ylläpitäminen ja parantaminen, usein myös tutkintomuotoisten meriittien hankkiminen. Suurimpaan osaan ammatillisesti suuntautuneista projekteista (n. 75 %) liittyi kuitenkin oleellisena osana joko yleissivistävä peruskoulutus (luku- ja kirjoitustaito, puuttuvan peruskoulutuksen hankki-minen tai täydentäminen) tai elämänhallinnan kehittäminen4. Ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen keskeisen osan muodostivat erilaiset harjoittelujaksot sekä projektityöskentely. Merkillepantavaa on myös useiden koulutusprojektien kokonaisvaltaisesti suuntautunut

5 näkökulma. Tämä tarkoittaa henkilökohtaisten persoonallisten ominaisuuksien reflektoimista suhteessa työhön ja työelämään, ja vaatii pohjustukseksi kielellisten, kommunikointiin liittyvien valmiuksien harjoittamista. Vajaaseen neljäsosaan projekteista liittyi myös käytännöllinen, keskeisten yhteiskunnallisten valmiuksien (viranomaisten kanssa asioiminen, jokapäiväisten ongelmien selvittäminen) harjoittaminen (emt ). Projektien tuloksia raportissa tarkastellaan mm. vertailemalla projektien sisältöä (ammatillisen koulutuksen ja elämänhallinnan kehittämisen suhde) eri kohderyhmien kanssa saavutettuihin tuloksiin. Syrjäytyneiden osalta parhaat tulokset saavutettiin projekteissa, joissa ammatillisesti eriytynyt koulutus yhdistettiin elämänhallinnan kehittämiseen. Pelkästään ammatillisesti eriytynyt koulutus tuotti vain vähäisiä tuloksia. Korkeasti koulutettujen kohdalla erityyppisiä projekteja ei juurikaan voi vertailla, sillä lähestulkoon kaikki tälle ryhmälle suunnatuista projekteista oli ammatillisesti eriytyneitä (emt ). Suikkanen ja Viinamäki (1992, 141) toteavat suomalaisiin olosuhteisiin ja kokemuksiin (Lapin yliopiston Opiskelu on työtä -projektiin) nojautuen, että työelämän vaatimusten alati muuttuessa tarvitaan yhä enemmän sekä ammatillisia että ns. yleisiä kvalifikaatioita. Gleesoniin (1989) ja Eisenmanniin (1988) nojautuen Suikkanen ja Viinamäki viittaavat yleisillä kvalifikaatioilla lähinnä elämänhallinta- ja ihmissuhdetaitoihin. Aikaisemmissa kokeiluissa mukana olleilta (työttömät ja viranomaiset) on saatu positiivista palautetta, mutta niiden pohjalta ei juurikaan ole muodostunut vakiintuneita toimintakäytäntöjä. Osbornilla (1989, ) on vastaavanlainen näkemys eri Euroopan maissa toteutetuista hakevan toiminnan (outreach work) projekteista. Kokemuksia ja tuloksia ei ole juurikaan hyödynnetty järjestelmällisesti. Hakevasta toiminnasta saadut kokemukset tulisi Osbornin mukaan pyrkiä systemaattisesti hyödyntämään eri koulutusorganisaatioissa. Projekteista saatujen tietojen ja kokemusten perusteella tulisi muodostaa perusta, jonka pohjalta koulutusorganisaatiot voisivat arvioida omaa toimintaansa sekä toiminnan suhteita keskeisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Opiskelu on työtä -projektissa (Suikkanen ja Viinamäki 1992, ) pyrittiin yhtäaikaisen yleissivistävän opiskelun ja työssäolon avulla parantamaan mm. opiskelun perusvalmiuksia sekä antamaan tuntumaa työelämään. Yleissivistävän opiskelun tavoitteena oli edistää työnhakijoiden uudelleen työllistymistä ja heidän pääsyään keskiasteen ammatilliseen koulutukseen. Osatavoitteet olivat mm. seuraavat; Antaa konkreettista kokemusta opiskelusta ja omista selviytymismahdollisuuksista aikuisille, jotka eivät pidä hakeutumista opiskeluun ratkaisuna ongelmiinsa. Luoda aikuista tukeva opiskeluyhteisö, joka auttaa häntä arvioimaan asemaansa uudella tavalla. Kiinnittää erityisesti huomiota miesten esteisiin lähteä ammatilliseen koulutukseen. Tarjota ammatinvaihtajille mahdollisuus löytää uusia ratkaisuja

6 Hankkia kokemuksia yksilöllisestä koulutussuunnittelusta ja pitkien koulutusjatkumoiden rakentamisesta. Interventioilla Suikkanen ja Viinamäki (emt ) tarkoittavat lähinnä ohjaamista koulutukseen ja mahdollisesti myös kuntoutukseen. Interventioiden avulla etsitään vastausta siihen millainen on erilaisten työllistävien yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutus ja merkitys työttömien taloudelliselle, työsuhteelliselle ja sosiaaliselle selviytymiselle. Yhteenvetona Suikkanen ja Viinamäki korostavat yksilöllisen ja joustavan opiskelun merkitystä työttömyyden vaihtoehtona YLEISET JA AMMATILLISET KVALIFIKAATIOT SEKÄ NIIDEN MAHDOLLISET YHTEYDET TULEVAISUUDESSA Edellä esitellyt esimerkit toivat esiin niin yhteiskunnallisten kuin työelämässä tapahtu-neiden muutosten pohjalta nousseen vaatimuksen yleisten ja ammatillisten vaatimusten entistä välttämättömämmästä yhteydestä. Perinteisestä, suppeasta näkökulmasta katsottuna kvalifikaatio ymmärretään lähinnä työprosessin osana. Kvalifikaatiot johdetaan suoraan työprosessin työntekijälle aiheuttamista vaatimuksista. Työelämän yksittäiselle työntekijälle asettamien vaatimusten laajetessa ja kasvaessa on myös kvalifikaation käsitettä jouduttu laajentamaan. Tiedollisten kvalifikaatioiden osuus tuotannollisista kvalifikaatioista on kasvanut taidollisten kvalifikaatioiden osuuden vähentyessä. Siirtyminen teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan on lisännyt huomattavasti mukautumiskvalifikaatioiden (yhteistyö- ja kommunikaatiovalmius) merkitystä. Suorittavan työn vähentyessä ja mm. kansainvälisen kilpailun kasvaessa ovat myös yksittäisen työntekijän innovatiiviset kvalifikaatiot ja niiden hyödyntäminen merkittävä tekijä työelämän kehittämisessä ja tuottavuuden parantamisessa (Vuorinen 1989, 36-38). Työ tulee tulevaisuudessa vaatimaan tekijältään entistä laaja-alaisempaa ammattitaitoa. Työntekijältä vaaditaan laaja-alaisten tietojen ja taitojen lisäksi kaikinpuolista joustavuutta, kykyä soveltaa ja käsitellä suuri tietomääriä sekä valmiutta luovaan, ennakoivaan ja uusintavaan oppimiseen (Lehtisalo 1994, 20). Uudet yrityskulttuuria koskevat ajattelumallit painottavat inhimillisiä voimavaroja lähtökohtana luovuudelle, osaamiselle ja taidoille sekä entistä parempiin tuloksiin pyrkimiselle. Sosiaaliset ja kommunikatiiviset valmiudet ovat entistä korostetummin esille tulevaisuuden organisaatioissa. Inhimilliset resurssit ovat kaiken kaikkiaan tärkein voimavara ja väline hyviin tuloksiin pyrittäessä ja niitä luotaessa (kts. esim Hölttä, 1993, 5; Juuti 1992, 11). Tayloristisen mallin mukaan rationalisoidussa työssä työnantajan kiinnostus kohdistui vain ja ainoastaan työntekijän taidollisiin kvalifikaatioihin. Keskeistä oli yksittäisen työtehtävän nopea ja tehokas suorittaminen. Mukautumis- ja innovatiivisia kvalifikaatioita työntekijä pystyi harjoittamaan vapaa-aikanaan. Suunnittelu, työprosessien kehittäminen ja ongelmien ratkaisu kuului työnjohdon tehtäviin ja se suoritettiin erillään itse työstä ja sen suorittamisesta. Työntekijä oli objekti, työnantaja ja työnjohto subjekteja. Uudet taidolliset kvalifikaatiot työntekijä hankki ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen avulla. Tämä

7 tapahtui usein täysin erillään työstä, koulunpenkillä. Ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen tehokkuuden keskeinen kriteeri oli nopea valmennus uuteen muuttuneeseen tilanteeseen. Tayloristinen työnjako korostui myös ammatillisessa koulutuksessa. Vuorinen (1991, 8) toteaakin, että ammatillinen koulutus opetussuunnitelmakäytäntöineen omaksuikin tieteellisen liikkeenjohdon periaatteet itse teollisuuden käytäntöä nopeammin. Opetusteknologinen lähestymistapa, joka yleistyi eritoten 1960-luvulla, voidaan kuvata tayloristisen koulutusnäkemyksen edelleen rationalisointina. Uusi tuotantokäsite (joustavuusdiskurssi) näyttää muuttaneen tilannetta varsinkin työntekijään kohdistuvien kvalifikaatio-odotusten osalta. Taidollisten kvalifikaatioiden lisäksi myös tiedolliset, mukautumis- ja innovaatiokvalifikaatiot ovat tulleet keskeisiksi vaatimuksiksi. Arveluttavaa on kuitenkin se, että laajentuneet kvalifikaatiovaatimukset johdetaan yhä edelleen tuotanto-prosessin vaatimuksista käsin. Työntekijä käsitetään toimivaksi, kokonaiseksi subjektiksi vain siltä osin kuin se on tarpeellista hänen työpanostaan ja -suoritustaan ajatellen. Ja kuitenkin työntekijä ihmisenä on ollut koko-nainen, toimiva subjekti jo kauan ennen tayloristisen työnjaon kehittymistä. Ihmistä toimivana subjektina, työn ja vapaa-ajan määrittelemänä kokonaisuutena voidaan kuvata esimerkiksi seuraavanlaisen kuvion avulla; Rationalisoitua työn muotoa edeltäneelle käsityömäiselle työlle oli ominaista itsenäisyys, persoonallinen ja kokonaisvaltainen työprosessi (esim. Ekola 1987, 8). Käsityöläisyys yhdisti yleiset ja ammatilliset kvalifikaatiot. Sosiaalinen, emotionaalinen ja kulttuurinen elämänhallinta nivoutuivat yhteen elämänhallinnan taloudellisen ja taidollinen puolen kanssa. Palkkatyötä ja elämäntyötä ei voitu juurikaan erottaa toisistaan. Sosiaalinen arvostus ja kanssakäyminen liittyi tärkeänä osana työhön, usein myös työn laatuun. Tietojen ja taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen eivät edistäneet ainoastaan työn ammatillista puolta, vaan vaikuttivat laajemmin myös elämän sosiaaliseen ja kulttuuriseen puoleen. Yleissivistys oli osa ammatillista sivistystä, kuten ammatillinen sivistys osa yleissivistystä. Ammatillisella sivistyksellä viitataan tässä aikaisemmin eriteltyjen kvalifikaatioiden muodostamaan kokonaisuuteen. Tieto ja taito yhdistyivät erottamattomaksi kokonaisuudeksi, jota voidaan kuvailla kreikkalaisesta filosofiasta peräisin olevalla käsitteellä tekhne. Käsite tekhne viittaa sellaiseen osaamiseen, joka edellyttää oppimista ja harjoittelua ja on siten yhteydessä ihmisen älyllisiin ja tiedollisiin kykyihin. Taidon katsottiin perustuvan sellaisiin ominai-suuksiin kuin tiedollinen ajattelu ja kielellinen kommunikointi, sekä näiden mahdollistama uusien asioiden oppiminen, ennalta harkitseminen, suunnittelu, ennustaminen ja valmius muodostaa systemaattinen käsitys maailmasta (esim. Lång 1982, 132). Uuden tuotantokäsitteen työntekijältä vaatima tiedon ja taidon kokonaisuutta voidaan puolestaan hyvin kuvata taitotiedon tai teknologian käsitteellä. Onhan lähinnä kyseessä opista tekniikasta eli tekhnen logoksesta (Niiniluoto 1992, 54). Esimerkiksi von Wrightin (1987, 34) mukaan teknologiassa on kysymys tekniikasta ja taidosta liitettynä niiden perustana olevaan tietoon. Teknologia sisältää siten teoreettisen käsityksen niistä periaatteista, jotka ohjaavat käytännön toimintaa.

8 On siis tavallaan tultu askel käsityömäisestä työstä, tekhneestä, ylös- ja ulospäin. Tulevaisuuden työn suorittaminen vaatii palkkatyön ja elämäntyön uudenlaista synteesiä. Uuden tuotantokäsitteen työlle asettamien vaatimusten ohittaminen, tietty tuotannollinen jälkijättöisyys, on eräs syy tämän hetkiseen tilanteeseen, mm. työttömyyteen. Osaltaan tilanteeseen on vaikuttanut koko koulutusjärjestelmää vaivaava hierarkkisuus ja joustamattomuus. Ammatillinen koulutus on työelämän välittömässä ohjauksessa jakautunut pitkälle erikoistuneisiin opintolinjoihin. Keskiasteen uudistuksen tarkoituksena oli osaltaan vastata tarpeisiin työn laajemmasta hallinnasta, mutta se toteutui valitettavasti liian myöhään. Kolu (1993, 25-26) toteaa tarkastellessaan tiedon asemaa uudistuvassa työelämässä, että työelämän kehittämiselle motiivina ollut uuden tekniikan käyttöönottoon ei ole tuottanut siltä odotettua taloudellista tulosta. On syntynyt ns. tuottavuusparadoksi, tilanne, jossa lyhytnäköiset taloudelliset laskelmat eivät ole osoittautuneet päteviksi. Ratkaisuksi tuottavuusparadoksin aiheuttamaan tilanteeseen hän näkee tehostetun inhimillisten pääomien käytön sekä tuotannon rakenteiden kehittämisen. Perinteiset hierarkkiset organisaatiot, joissa tiedon saatavuus on eriytynyttä ja rajoitettua, saavat väistyä vapaaseen informaation kulkuun ja käyttöön perustuvien organisaatioiden tieltä. Työn informatisoituminen asettaa uusia vaatimuksia ensisijaisesti työntekijöiden henkisille kvali-fikaatioille. Työssä oppimisesta tulee olennainen osa työtä. Työn tuottavuutta parantava tieto syntyy useimmiten työprosessissa ja se olisi kyettävä hyödyntämään välittömästi. Työn informatisointi merkitsee sitä, että työstä tulee jatkuvaa oppimista. Zuboff (1990, 436) toteaakin, että oppiminen on yksinkertaisesti työn uusi muoto. Zuboff katsoo myös, että perinteinen lohkoutuneeseen minuuteen perustuva motivaatio muodostuu ongelmalliseksi. Palkkaan perustunut motivointi toimii ainoastaan työssä, jossa ei edellytetä korkeatasoisia suorituksia. Korkeatasoisia suorituksia edellyttävässä informatisoidussa työssä motivoinnin tulee kuitenkin olla huomattavasti laaja-alaisempaa. Työtätekevä ihminen, eriytyneine henkilö-kohtaisine tarpeineen, on otettava aiempaa huomattavasti kokonaisvaltaisemmin huomioon. Zuboff näkeekin ihmisen kokonaisuutena, joka ei suostu paloiteltavaksi ulkoisten funktioiden perusteella. Informatisoidun työn yhteis-kunnassa tietotekniikka vaikuttaa myös useisiin yhteiskuntaa määritteleviin sosio-ekonomisiin järjestelmiin. Masuda (1981, Hirsjärven & Remeksen 1987, 31 mukaan) ennustaa dramaattisimpien muutosten tapahtuvan nimenomaan juuri kasvatuksen ja koulutuksen alueella. Keskeisimmät muutokset ovat seuraavat; 1. Kasvatus vapautuu formaalisen koulutuksen rajoituksista. Nykyinen koulutussysteemi korvataan avoimella systeemillä, jolle tyypillistä on mm. tietoverkostot. Tämä häivyttää niitä eroja, joita on ollut mm. maaseudun ja kaupunkien välillä. 2. Kasvatus muodostuu persoonakohtaiseksi, sovitetuksi yksilöiden erilaisiin kykyihin. Ikäryhmityksistä luovutaan, yksilöt voivat edetä järjestelmän puitteissa oien kykyjen ja edellytystensä mukaisesti.

9 3. Itseoppimisen periaate tulee hallitsevaksi. Opettajan rooli on olla opiskelua ohjaava ja avustava henkilö. 4. Tietoa luova kasvatus tulee keskeiseksi. Opiskelu tavoite on tiedon luominen, ei erillisten informaatiobittien mieleenpainaminen. Dynaaminen tiedonkäsitys tulee vallitsevaksi. 5. Jatkuvan koulutuksen idea toteutuu. Suuri osa koulutuspanostuksista kohdistuu aikuisiin ja vanhempiin ihmisiin. Formaalisen koulutuksen rajoituksista irroittautuminen merkitsee mm. sitä, että suuri osa oppimisesta siirtyy koulutusinstituutioista työelämään ja vapaa-aikaan. Kuten yllä jo todettiin on työelämässä oppiminen osa tuotannon kehittämistä ja tehostamista. Stockfelt & Sköld (1981) näkevät työelämässä oppimisen oleellisena osana arkielämässä, formaalisen koulutuksen ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. He menevät jopa niin pitkälle, että he väittävät arkielämän oppimisen olevan kaiken oppimisen perusmuoto. Oppiminen on heidän näkemyksensä mukaan osa yksilön ja hänen ympäristönsä välistä luonnollista kanssakäymistä. Arki-päivän oppimisen avulla saavutettu tieto on dynaamisen prosessin tulos. Tämän dynaamisen tiedonhankintaan ja luomiseen liittyvän prosessin avulla yksilö pyrkii selittämään, vaikuttamaan ja muuttamaan ympäristöään, ja samalla omaa suhdettaan ympäristöönsä. Työelämässä tapahtuvan oppimisen etuja ovat mm. - Oppimisen prosessiluonteen takia oppiminen on jatkuvaa, mikä puolestaan mahdollistaa teorian ja käytännön jatkuvan integroinnin - Oppijoita ei voi manipuloida, käytännön kokemukset paljastavat teoreettisen tiedon käyttöarvon - Oppimisen tulokset ovat helposti todennettavissa, muutokset voidaan suorittaa nopeasti - Oppiminen voi muodostua ryhmäprosessiksi. Työprosessiin osallistujat huomaavat olevansa riippuvaisia toistensa tiedoista ja taidoista - Oppiminen (tiedon omaksuminen) tukee kehitystä ja muutosta - Työ ja työympäristö sisältää suuren joukon realistisia ja kokonaispainotteisia, oppimista edesauttavia ja tukevia teemoja HAKEVASTA TOIMINNASTA Termi hakeva toiminta kuvaa Osbornin (1989, 151) mukaan perinteisen institutionaalisen koulutuksen ulkopuolella tapahtuvia koulutuksellisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat ryhmiin joiden parissa koulutuksellinen aktiivisuus on vähäistä. Hakevan koulutuksen perusstrategiana on kompensoida institutionaalisen koulutuksen puutteita ja rajoituksia. Tarvitaan uusia ja erilaisia strategioita koulutusjärjestelmän ja -instituutioiden muokkaamiseksi etenkin vähänkoulutettujen tarpeita ja kykyjä vastaavaksi. Osborn katsoo hakevan toiminnan perusfilosofian takana olevan koulutuskriitikko Ivan Illichin ja

10 brasilialaisen aikuiskouluttajan Paulo Freiren. Hakevan toiminnan kohderyhmänä eivät luvulla enää ole olleet ainoastaan työväenluokka ja muut koulutuksellisesti vähäosaiset, vaan myös muut ryhmät, joita yhdistää tietyt ongelmat ja tarpeet, ja jotka eivät eri syistä osallistu normaalimuotoiseen koulutukseen. Tällaisia ryhminä Osborn mainitsee mm. vanhukset, työttömät, etniset ryhmät, perheenäidit. Hakevalla toiminnalla on ollut kaksi pääasiallista muotoa; 1. Paikallisen tason toiminta - kontaktit henkilökohtaisesti tai olemassaolevien luonnollisten yhteenliittymien kautta 2. Kansallisen tason toiminta - etäopetusta, jossa hyödynnetään eri tiedotusvälineiden luomia mahdollisuuksia Ruotsissa läpiviedyistä hakevan toiminnan projekteista saatujen kokemusten pohjalta on tehty mm. seuraavanlaisia johtopäätöksiä. Miehet ovat yleensä olleet innokkaampia toimintaan osallistujia. Rekrytointi on yleensä ollut helpompaa työpaikoilla kuin asuinalueilla, lähestyminen ryhmän kautta onnistui yleensä paremmin verrattuna henkilökohtaiseen lähestymiseen (emt. 152). On kuitenkin huomattava, että ruotsalaisten projektien kohderyhminä olivat työssä olevat puutteellisen peruskoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen omaavat henkilöt. Useissa projekteissa opiskelu järjestettiin työpaikalla, työn ohessa. Työttömiin kohdistuva hakeva toiminta todettu huomattavasti vaikeammaksi. Erityisen hankalaa on ollut rohkaiseminen osallistumaan. Belgiassa luvulla toteutetuissa projekteissa todettiin läheinen kontakti ja elämäntilanteen selkiyttämiseen liittyvät toimenpiteet ensisijaisen tärkeiksi. Keskeistä työttömiin kohdistuneissa hakevan toiminnan projekteissa oli mm; - Saada työttömät ymmärtämään ja tiedostamaan oma taloudellinen ja sosiaalinen tilanteensa - Parantaa heidän itseluottamustaan, sekä niitä perustaitoja, joiden avulla he pystyvät osallistumaan normaalimuotoiseen koulutukseen Hakevaan toimintaan kiinteästi liittyvässä ohjaavassa ja opastavassa toiminnassa on keskeistä ollut mm. yleisen huomion kohdistaminen tarjolla olevaan vaihtoehtoiseen koulutukselliseen tarjontaan. On järjestetty esimerkiksi avointen ovien päiviä joiden yhteydessä pystytään esittelemään olemassaolevaa tarjontaa sekä keskustelemaan eri vaihtoehdoista potentiaalisten koulutukseen osallistujien kanssa. Avointen ovien päiviin on liittynyt erilaisten tarpeiden ja ideoiden inventointi. Toimenpiteenä on ollut koulutuksellisen tarjonnan (muodot ja tyypit) sopeuttaminen ilmaistuihin tarpeisiin ja toiveisiin (emt ). Hakevan toiminnan päätavoitteena on siis ollut osallistumisesteiden raivaaminen koulutuksellisesti huono-osaisen aikuisväestön tieltä. Koulutuksellisesti huono-osaisilla tarkoitetaan niitä aikuisia, joilla on vain lyhyt tai puuttuva muodollinen perus- ja ammatillinen koulutus tai jotka muuten epäedullisessa asemassa perinteisiä koulutusratkaisuja ajatellen. Lehtisalon (1991, ) mukaan keskeistä koulutuksellisesti huono-osaisten opiskelukäsityksen muuttamisessa on ajatus koulutuksesta ja opiskelusta

11 ihmisen elämisen arvona sinänsä, ei vain työn ja ammatin kehittämisen välineenä. Motivoituminen ja osallistuminen riippuu aikuisen olemuksesta ja elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Koulutuksellinen huono-osaisuus muodostuu usein elämänpiirien laitaosista ja kasautuvista vaikeuksista. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat mm. seuraavat tekijät; * Kielteiset opiskeluasenteet - vanhamuotoinen pohjakoulutus * Oppimuskokemusten puutteellisuus * Käsitys aikuisesta oppijana - oppimiskyky, henkinen suorituskyky * Elinolosuhteet - suunnittelun perusta; turvallisuus, vapaus * Piilevät kyvyt ja mahdollisuudet Opiskelumotivaation kohottamisen keinoina Lehtisalo nostaa esille mm. oppija- ja ongelmakeskeisyyden sekä positiivisten kannustavien oppimiskokemusten merkityksen. Opiskelun tulee varsinkin alkuvaiheessa tukea ja parantaa aikuisen kyvykkyyttä havaita omia oppimistarpeitaan sekä kykyä arvioida elämäntilanteen opiskelulle asettamia vaateita. Yksilöllisten oppimistapojen merkitys nousee esille ja korostuu opiskelun joustavuuden lisääntyessä. Pohtiessaan koulutuksellisen eristyneisyyden ja huono-osaisuuden syitä Eedle (1989, 340) toteaa, että usein oletetaan osallistumattomuuden johtuvan enemmänkin haluttomuudesta kuin kyvyttömyydestä. Kyvyttömyyden mahdolliset syyt Eedle jaottelee kuuteen pääryhmään; 1. Kielelliset syyt - ei hallita niitä kielellisiä koodeja, jotka ovat tarpeellisia koulutuksen vastaanottamiseksi ja hyödyntämiseksi 2. Tiedolliset syyt - oppimista ja opiskeltavaa asiaa koskevien perustietojen ja valmiuksien puutteellisuus 3. Taloudelliset syyt - ajalliset ja kustannukselliset - vaihtoehtoiskustannukset 4. Kulttuuriset syyt - arvot, tavoitteet ja koulutustarpeet eroavat koulutuksen järjestäjien arvoista, tavoitteista ja tarpeista. Näin koulutuksesta saatava hyöty muodostuu usein marginaaliseksi ja välineelliseksi 5. Psyykkiset syyt - itsekäsitys, motivaatio, toiveet, pyrkimykset 6. Rakenteelliset syyt - koulutusjärjestelmän hierarkkisuus, joustamattomuus ja eriytyneisyys, ei koeta itseään koulutuksen kohderyhmäksi Eedle korostaa, että kyvyttömyyden syitä on usein vaikea erottaa toisistaan, ne ovat usein yhteenkietoutuneita ja voimakkaasti toisiinsa vaikuttavia. Varsinkin aikuiskoulutuksen osalta osallistumattomuuden ja kyvyttömyyden syyt on vain todettu. Esimerkkejä pintaa

YHTEISÖ KEHITTÄMISEN KENTÄLLÄ

YHTEISÖ KEHITTÄMISEN KENTÄLLÄ Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja University of Joensuu Publications of the Continuing Education Centre Sarja B, n:o 20 Series B, number 20 Seppo Sivonen (toim.) YHTEISÖ KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Osaamista työhön, tukea elämään

Osaamista työhön, tukea elämään 3 4 Osaamista työhön, tukea elämään Heikkinen Anne & Sipilä Salla (toim.) Osaamista työhön, tukea elämään Kiipula 60 v. ISBN 952-99381-7-9 (sid.) ISBN 952-99381-8-7 (pdf) Kiipula 2005 Julkaisija Kiipulasäätiö

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJAT SOSIAALIPOLIITTISENA INTERVENTIONA RAAHEN SEUTUKUNNASSA

NUORTEN TYÖPAJAT SOSIAALIPOLIITTISENA INTERVENTIONA RAAHEN SEUTUKUNNASSA NUORTEN TYÖPAJAT SOSIAALIPOLIITTISENA INTERVENTIONA RAAHEN SEUTUKUNNASSA Outi Korkiakoski Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Lokakuu

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä Vesa Sarajärvi Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kaupan ja hallinnon yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 03.04.2002 Sarajärvi, Vesa.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla

Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla Suomalaisten siirtolaisuus Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla Talousmaantieteen pro gradu -tutkielma Laatija Sirkku Wilkman 9820 Ohjaajat KTT Heli Marjanen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa!

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! SISÄLTÖ 1 KUOPION SEUDUN TYÖPOLKU II -HANKE...2 1.1 ESR rahoittajana ja koordinoijana...2 1.2 Kuopion

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Miehiä naisvaltaisella alalla Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Karhulahti Emma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Elokuu 2010

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto.

Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Markkinoinnin keinot vastata vapaa-ajan aikuiskoulutustarpeisiin. Case: Espoon työväenopisto. Kaupan strateginen johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Nina Borger 2013

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Maahanmuuttaja oppisopimuspolulla

Maahanmuuttaja oppisopimuspolulla Maahanmuuttaja oppisopimuspolulla Raportti tuetun oppisopimusopiskelun kehittämisestä Amiedussa 30.4.2012 Tero Kuoppala Pasi Lahdenne Tapani Leino Anja Tarhala 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Maahanmuuttajat

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Pro gradu - tutkielma Jere Juntumaa Kasvatustiede 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

MISTÄ ON HYVÄT KÄYTÄNNÖT TEHTY? - Vaihtoehtoiset oppimisen mahdollisuudet välivaiheessa oleville nuorille - peilauksia Socrates Re-enterprojektista

MISTÄ ON HYVÄT KÄYTÄNNÖT TEHTY? - Vaihtoehtoiset oppimisen mahdollisuudet välivaiheessa oleville nuorille - peilauksia Socrates Re-enterprojektista Kristiina Laiho, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos kristiina.laiho@saunalahti.fi Minna Herno, HY/Vantaan täydennyskoulutuslaitos Tiekkistyökkis - nuorten tietotekniikkapaja minna.herno@helsinki.fi

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN Yrityksen hallinto Toukokuu 2005 Ohjaaja: Marja Eriksson Maarit Pitkänen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO

JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO JOS MOTIVAATIO EI OLE KUNNOSSA, HYVÄKIN TYÖSSÄOPPIMISPAIKKA ON HUONO Ammattiopisto Lappian lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot