Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon määrällinen ja laadullinen kehittäminen Työryhmäraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon määrällinen ja laadullinen kehittäminen 2015-2018. Työryhmäraportti"

Transkriptio

1 Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon määrällinen ja laadullinen kehittäminen Työryhmäraportti

2 1 Sisäministeriölle Sisäministeriö kehotti päivätyssä kirjeessään Pelastusopistoa perustamaan yhdessä Hätäkeskuslaitoksen kanssa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ja tehdä ministeriölle esitys hätäkeskuspäivystäjätutkinnon määrällisen ja laadullisen kehittämisen tarpeista sekä tarpeisiin vastaamisesta vuosille Esityksessä tulee huomioida myös kustannusvaikutukset. Työryhmän kokoonpanoksi muodostui seuraava; Pekka Rantala, koulutusjohtaja, Pelastusopisto Heikki Uusitalo, kehittämispäällikkö, Hätäkeskuslaitos Jouko Pesonen, ylikomisario, Poliisiammattikorkeakoulu Jouni Kurola, ylilääkäri, KYS, ERVA ensihoitokeskus (Sosiaali- ja terveysministeriön edustajana) Juha-Pekka Iso-Ilomäki, vanhempi opettaja, Pelastusopisto Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Pekka Rantala ja sihteerinä Heikki Uusitalo. Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Työryhmä on saanut tänään työnsä päätökseen ja se luovuttaa raporttinsa sisäministeriölle. Tampereella Pekka Rantala, puheenjohtaja Juha-Pekka Iso-Ilomäki Jouko Pesonen Jouni Kurola Heikki Uusitalo, sihteeri

3 Kuvailulehti 2 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Rantala Pekka Iso-Ilomäki Juha-Pekka Kurola Jouni Pesonen Jouko Uusitalo Heikki Dokumentin laji: Työryhmäraportti Toimeksiantaja: Sisäministeriö Työryhmän asettamispäivä: Dokumentin nimi: Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon määrällinen ja laadullinen kehittäminen Tiivistelmä: Hätäkeskuspäivystäjäkoulutusta on järjestetty nykymuotoisena vuodesta 1997 lähtien. Tutkinnon sisältöä on vuosien kuluessa kehitetty yhteistyössä Pelastusopiston, Poliisiammattikorkeakoulun ja Hätäkeskuslaitoksen kanssa. Muodollisesti pätevän henkilöstön saatavuus on ollut pysyvä ongelma Hätäkeskuslaitokselle. Hätäkeskuspäivystäjäkurssin suorittaneita henkilöitä ei ole työttöminä työnhakijoina käytännössä lainkaan ja laajan rakenneuudistuksen myötä henkilöstöpoistuma on hetkellisesti runsasta, mikä on osaltaan kasvattanut henkilöstötarvetta ja lisäksi vaikeuttanut sen ennustamista. Osittain henkilöstöresurssin epävarmuutta on viime vuosina kyetty hallitsemaan järjestämällä ns. ylimääräisiä hätäkeskuspäivystäjäkursseja siten, että kurssille rekrytointia on pyritty ohjaamaan tiettyjen alueiden hätäkeskuksien tarpeeseen. Nämä ns. alueelliset kurssit ovat kuitenkin osoittautuneet hankalasti järjestettäviksi ja taloudellisesti ns. normaalikursseja kalliimmiksi toteuttaa. Nykymuotoisen hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen epäkohtia pyritään korjaamaan siten, että tulevaisuudessa hätäkeskuspäivystäjien koulutusjärjestelmä olisi ennakoitava, rakenteellisesti vakiintunut ja koulutettavamäärä vastaisi joustavasti Hätäkeskuslaitoksen työvoimatarpeisiin. Esitettävässä tutkintokoulutuksen toteuttamismallissa keskeisimpiä uudistuksia olisivat opintojen kokonaisrakenteen muuttaminen siten, että tutkinnon laajuus olisi nykyisen 90 opintopisteen sijasta 60 opintopistettä ja että kurssit aloitettaisiin säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Kurssien aloituspaikkojen määrä sidottaisiin Hätäkeskuslaitoksen määrälliseen työvoimatarpeeseen. Lisäksi opiskelijarekrytointia ja sen alueellista kohdentamista, valintakoemenettelyä sekä Hätäkeskuslaitoksen järjestämää perehdytyskoulutusta kehitettäisiin edelleen. Avainsanat: Hätäkeskuspäivystäjätutkinto, hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehdot, opetussuunnitelma

4 3 Sisällysluettelo Johdanto 4 1 Lähtökohdat Hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehdot Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon nykytila 5 2 Hätäkeskuslaitoksen henkilöstörakenne ja hätäkeskuspäivystäjäkoulutus Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus Tutkintokoulutuksen määrällinen tarkastelu Opiskelijapoistumasta Opiskelijarekrytoinnin haasteet 8 3 Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon kehittämisen viitekehys 9 4 Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelu 10 5 Työryhmän esitys hätäkeskuspäivystäjätutkinnon uudeksi rakenteeksi v alkaen Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon opiskelijarekrytoinnin kehittäminen Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon uusi opetussuunnitelma Hätäkeskuslaitoksen toteuttama perehdytyskoulutus Uuden toteuttamismallin kustannusvaikutusten arviointia Opiskelijavalinnan, tutkintokoulutuksen ja perehdytyskoulutuksen kokonaisuus 18 6 Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon hallinnollisen ohjausjärjestelmän selkiyttäminen 18 7 Yhteenveto ja työryhmän esitykset jatkotoimenpiteiksi 19 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Hahmotelma hätäkeskuspäivystäjätutkinnon uudesta opetussuunnitelmasta, 60 opintopistettä Perehdytyskoulutus Hätäkeskuslaitoksessa, sisältörunko Erillislausuma

5 4 Johdanto Hätäkeskuspäivystäjäkoulutusta on järjestetty nykymuotoisena vuodesta 1997 lähtien. Tutkinnon sisältöä on vuosien kuluessa kehitetty yhteistyössä Pelastusopiston, Poliisiammattikorkeakoulun ja Hätäkeskuslaitoksen kanssa. Pelastusopiston T&K yksikön tekemät koulutuksen vaikuttavuusselvitykset, säännölliset opiskelijapalautekyselyt sekä hätäkeskuspäivystäjätutkinnon auditointitulokset osoittavat tutkinnon laadun olevan hyvä. 1 Vuonna 2010 julkaistussa auditointiraportissa todetaan mm. seuraavaa: "Koulutus on antanut valtaosalle opiskelijoista hyvät valmiudet toimia itsenäisesti hätäkeskuspäivystäjänä hätäkeskuksessa tapahtuneen perehdyttämisjakson jälkeen". Lisäksi Hätäkeskuslaitoksen erinomaiset toiminnalliset tulokset osoittavat henkilöstön ammattitaidon olevan korkea. Työryhmä toteaakin yksimielisesti, että hätäkeskuspäivystäjätutkinnon kokonaislaatu on hyvällä tasolla. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät ammatilliset valmiudet suoriutua hätäkeskuspäivystäjän työssä. Tähän viitaten työryhmän raportissa painopisteinä ja tavoitteina ovat hätäkeskuspäivystäjän työn kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisen parantaminen hätäkeskuspäivystäjätutkinnon toteutusmallia kehittämällä, tutkintokoulutuksen kokonaistaloudellisesti kestävän ratkaisun esittely, hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehtojen tarkastelu, alueellisesti kohdennetun opiskelijarekrytoinnin kehittäminen sekä tutkinnon jälkeisen työnantajavetoisen perehdytyskoulutuksen tarkastelu. 1 Hätäkeskuspäivystäjätutkinto, Ulkoinen auditointi, raportti. Opetushallitus 2010.

6 5 1. Lähtökohdat 1.1. Hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehdot Hätäkeskuspäivystäjien, ylipäivystäjien ja vuoromestarien muodollisena kelpoisuusvaatimuksena on hätäkeskuspäivystäjän tutkinto tai poliisin perustutkinto. Päivystystehtävää hoitavan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella: 2 Päivystystehtävää hoitavalta henkilöstöltä vaaditaan hätäkeskuspäivystäjän tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto taikka poliisin perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon nykytila Hätäkeskuspäivystäjätutkinto (90 op) Hätäkeskuspäivystäjän pätevyyden antava koulutus järjestetään 1,5 vuotta kestävässä hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelmassa. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Pelastusopisto sekä Poliisiammattikorkeakoulu. Opetuksen tavoitteena on valmentaa opiskelija hätäilmoitusten kokonaisvaltaiseen käsittelyyn hätäpuhelun vastaanotosta asiakkaiden ohjaamiseen ja neuvontaan. Opintoihin kuuluu päivystäjän työn taidollisen osaamisen edellyttämiä tiedollisia opintoja oppilaitoksissa, yhteistyöviranomaisten toimintaan tutustumista, työssäoppimisen opintoja hätäkeskuksissa sekä runsaasti simulaatioharjoittelua Pelastusopistolla. Tavoitteet Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut: Tuntee hätäkeskuksen, pelastustoimen, poliisin, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten toimintaa velvoittavat ja ohjaavat arvot ja säädökset sekä huomioi Hätäkeskuslaitoksen arvot kaikessa toiminnassaan. Hallitsee hankittujen tapahtumatietojen perusteella pelastustoimen-, poliisin-, sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten tehtävien käsittelyn perusteet ja niiden erityispiirteet. Osaa huomioida em. viranomaisten työturvallisuuteen sekä yhteistoimintatehtäviin liittyvät toimenpiteet. Tuntee pelastustoimen, poliisin, sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset toimintaperiaatteet. Ymmärtää hätäkeskuksen ja yksittäisen päivystäjän aseman ja merkityksen toimialansa palveluiden toteuttajana yhteiskunnassa sekä huomioi asiakaslähtöisyyden ja yksilöllisyyden osana eettistä osaamistaan. Ymmärtää vuorovaikutuksen ja puheviestintätaitojen merkityksen hätäpuhelun käsittelyssä ja viestiliikenteessä sekä osaa havainnoida omaa viestintäkäyttäytymistään pystyäkseen kehittämään ja ylläpitämään omia vuorovaikutusvalmiuksiaan. Hallitsee hätäkeskuspäivystäjän työn vaatimien laitteiden käytön ja sen vaatiman teoreettisen taustan sekä työn suorittamiseksi vaadittavat sovellukset. Osaa kohdata kriisissä olevan ihmisen sekä ymmärtää psyykkisen kriisi- ja jälkihoidon merkityksen. 2 Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta (2010/877/5 )

7 6 Osaa ottaa vastaan palautetta työstään pystyäkseen kehittämään sen laatua sekä tuntee vastuunsa ammatillisesta kehittymisestään osana työyhteisön kehittämistä. Ymmärtää hyvän fyysisen kunnon merkitys sekä tuntee laaja-alaisen työkyvyn ylläpitämisen osaalueet sekä ymmärtää työnohjauksen ja työterveydenhuollon merkityksen työssään. Osaa toimia hätäensiapua ja pelastustoiminnan ensitoimenpiteitä edellyttävissä tilanteissa myös hätäkeskuksen ulkopuolella sekä osaa tunnistaa ennalta turvallisuusriskejä ja antaa ohjeita ensitoimenpiteistä. Tutkinnon opintojaksorakenne (90 op) Perusopinnot 19,50 op Ammattiopinnot 70,50 op Viranomaistoiminnan perusteet 15 op Hätäkeskustoiminta 55,50 2. Hätäkeskuslaitoksen henkilöstötilanne ja hätäkeskuspäivystäjäkoulutus 2.1. Hätäkeskuslaitoksen rakenneuudistus Valtioneuvosto päätti valtakunnan alueen jakamisesta kuuteen hätäkeskusalueeseen. Uusi aluejako linjattiin vastaamaan väestön ja viranomaisten palvelutaso-odotuksia. Sisäasiainministeriö puolestaan päätti kuuden tulevan hätäkeskusten sijaintipaikkakunnista. 3 Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönoton sekä muiden rakenneuudistuksen toteuttamiseen vaikuttavien muutostekijöiden vuoksi hätäkeskusten yhdistymisaikataulun osalta päätettiin, että kaikkien hätäkeskusten yhdistymisten tulee olla toteutettu vuoden 2014 loppuun mennessä seuraavasti: Oulu (Pohjois-Suomi ja Lappi), loppusyksy 2011 Kuopio (Itä- ja Kaakkois-Suomi) loppusyksy 2012 Pori (Pirkanmaa ja Satakunta), syksy 2013 Kerava (Uusimaa), kevättalvi 2014 Turku (Varsinais-Suomi ja Häme), kevättalvi 2014 Vaasa (Pohjanmaa ja Keski-Suomi), syksy 2014 Uusien hätäkeskusten perustamisen yhteydessä hätäkeskuksissa on operatiivisen toiminnan osalta siirrytty uuteen valtakunnalliseen toimintamalliin. Toteutettu rakenneuudistus on konkreettisesti vaikuttanut mm. siten, että Hätäkeskuslaitoksella on kuusi toimipistettä (=työpaikkaa) aikaisemman 15 sijasta. Tämä rakenteellinen muutos tulee ottaa huomioon tulevaisuuden tutkintokoulutuksen suunnittelussa. Muutoksen seurauksena tulee kiinnittää erityistä huomiota muun muassa maantieteellisesti kattavan opiskelijarekrytoinnin onnistumiseen. 3 Sisäasiainministeriön määräys , SMDno/2010/371.

8 Tutkintokoulutuksen määrällinen tarkastelu Muodollisesti pätevän henkilöstön saatavuus on ollut pysyvä ongelma Hätäkeskuslaitokselle. Hätäkeskuspäivystäjäkurssin suorittaneita henkilöitä ei ole työttöminä työnhakijoina käytännössä lainkaan ja laajan rakenneuudistuksen myötä henkilöstöpoistuma on hetkellisesti runsasta, mikä on osaltaan kasvattanut henkilöstötarvetta ja lisäksi vaikeuttanut sen ennustamista. Hätäkeskuslaitoksessa toteutetun rakenneuudistuksen henkilöstövaikutukset ajoittuvat pitkälle aikavälille myös uusien hätäkeskusten käynnistymisten jälkeen. Tämä tuo haasteita riittävän henkilöstöresurssin turvaamiseksi. Seuraava taulukko sisältää laskelman ennakoidusta henkilöstöpoistumasta, virkojen määrän kehittymisestä sekä hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksesta valmistuvien määrästä vuosina Taulukko 1. Henkilöstöpoistuma ja hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksesta valmistuvien määrä (huhtikuu 2014) Syy YHT. Eläköityminen Muut eronneet Irtisanotut Poistuma yhteensä Virkojen väheneminen Tarve Valmistuu (-3) Tilanne yhteensä Kumuloituva Laskelma osoittaa, että valmistuvien opiskelijoiden määrä ei riitä kattamaan ennakoitua henkilöstöpoistumaa. Kumulatiivisesti vajausta vuoden 2018 loppuun mennessä on arviolta 47 henkilön verran. Oletettavaa on, että hätäkeskusten henkilöstön vaihtuvuus tulevina vuosina hieman tasaantuu rakenneuudistuksen vaikutusten vähentyessä. Poliisin perustutkinnon suorittaneita on edelleen rekrytoitu Hätäkeskuslaitoksen palvelukseen, mutta näiden kohdalla haasteeksi nousee merkittävä perehdytystarve sekä epävarmuus heidän pysyvyydestään hätäkeskuspäivystäjän tehtävässä ja täten näiden rekrytoiminen esimerkiksi määräaikaisiin virkoihin ei ole välttämättä ollut tarkoituksenmukaista. Poliisin perustutkinto muuttuu sisäisen turvallisuuden alan ammattikorkeakoulututkinnoksi. Tämän poliisin ammattikorkeakoulututkinnon pakollisiin opintoihin sisältyy hätäkeskustoimintaan liittyvää opetusta yhden opintopisteen verran.

9 Opiskelijapoistumasta Hätäkeskuslaitoksen epätyydyttävää henkilöstötilannetta on aiheuttanut lisäksi se, että lähtökohtaisesti suppeasta hätäkeskuspäivystäjäkurssien opiskelijamäärästä erinäisistä syistä aiheutuva poistuma (opiskelunsa keskeyttäneet, ei-valmistuneet ja muualle suuntautuvat) on ollut merkittävä. Tästä osoituksena oheinen taulukko, jossa on kuvattu viimeisimpien hätäkeskuspäivystäjäkurssien tilannetta. Taulukko 2. Hätäkeskuspäivystäjäkurssien opiskelijoiden sijoittuminen Hätäkeskuslaitokseen (tilanne ) Kurssi Valmistuminen Aloittaneet Valmistuneet Töissä Hätäkeskuslaitoksessa HÄKE Kerava HÄKE Kuopio HÄKE Kerava HÄKE Kuopio HÄKE Pori HÄKE Kuopio HÄKE Pori HÄKE Kuopio Seuranta osoittaa, että poistuma opiskelunsa aloittaneista valmistuneisiin ja edelleen valmistuneista työllistyneisiin on yli 30 %, jota voidaan pitää hälyttävän korkeana. Poistuma on erityisen huolestuttava toimialalla, jossa ammattikoulutus räätälöidään käytännössä yhdelle työnantajalle yhteen ammattiin Opiskelijarekrytoinnin haasteet Osittain henkilöstöresurssin epävarmuutta on viime vuosina kyetty hallitsemaan järjestämällä ns. ylimääräisiä hätäkeskuspäivystäjäkursseja siten, että kurssille rekrytointia on pyritty ohjaamaan tiettyjen alueiden hätäkeskuksien tarpeeseen. Nämä ns. alueelliset kurssit ovat kuitenkin osoittautuneet hankalasti järjestettäviksi ja taloudellisesti ns. normaalikursseja kalliimmiksi toteuttaa. Alueellisia ns. ylimääräisiä hätäkeskuspäivystäjäkursseja on järjestetty seuraavasti: Helsinki: Hätäkeskuspäivystäjäkurssi Hätäkeskuspäivystäjäkurssi (työvoimapoliittinen koulutus) Hätäkeskuspäivystäjäkurssi Kerava: Hätäkeskuspäivystäjäkurssi (koulutussopimuskoulutus) Hätäkeskuspäivystäjäkurssi Hätäkeskuspäivystäjäkurssi Pori: Hätäkeskuspäivystäjäkurssi (monimuotokoulutus) Hätäkeskuspäivystäjäkurssi Hätäkeskuspäivystäjäkurssi Tampere: Hätäkeskuspäivystäjäkurssi

10 9 Ylipäätään hätäkeskuspäivystäjäkurssien opiskelijarekrytoinnin alueellista painotusta rajoittaa merkittävästi opiskelijavalintaan liittyvät yhdenvertaisuusvaatimukset. Pelastusopiston maantieteellinen sijainti näyttäisi osittain ohjaavan opiskelijarekrytointia siten, että oppilaitoksen lähimaakunnista tulevien opiskelijoiden osuus on suhteellisesti katsoen jonkin verran ylipainottunut. Tämä johtaa siihen, että valmistumisen jälkeen siirtyminen työelämään eri hätäkeskuspaikkakunnille ei ole Hätäkeskuslaitoksen työvoimatarpeeseen nähden tyydyttävää. 3. Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon kehittämisen viitekehys Raportin seuraavissa luvuissa esitetään työryhmän näkemykset siitä, millaisin toimenpitein hätäkeskuspäivystäjätutkintoa tulisi kehittää vastaamaan nykyistä paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeita. Työryhmä on lähestynyt tutkinnon kehittämistä seuraavien asiakokonaisuuksien ja kysymysten kautta: Tutkintokoulutuksesta valmistuvien määrä suhteessa työvoiman tarpeeseen Muodollisesti pätevän henkilöstön saatavuus on ollut pysyvä ongelma Hätäkeskuslaitokselle. Vuosittain sisäministeriön ja Pelastusopiston sopima hätäkeskuspäivystäjäkurssien määrä (1 kurssi vuodessa/24 opiskelijaa) ei riitä kattamaan Hätäkeskuslaitoksen työvoimatarvetta. Voidaanko kurssikohtaista opiskelijamäärää kasvattaa? Voidaanko kurssien määrää lisätä? Voidaanko kurssien opiskelijamäärää (sisäänotto) joustavasti muuttaa työvoimatarpeen mukaan? Vastaako kurssin nykymuotoinen toteuttaminen ja kurssin pituus joustavasti Hätäkeskuslaitoksen muuttuviin työvoimatarpeisiin? Hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehdot Poliisin perustutkinnon antama kelpoisuus hätäkeskuspäivystäjäksi on helpottanut vaikeaa työvoimatilannetta. Toisaalta poliisien kohdalla haasteena on ollut merkittävä perehdytystarve sekä epävarmuus heidän pysyvyydestään hätäkeskuspäivystäjän tehtävässä, joka osaltaan on lisännyt henkilöstön vaihtuvuutta ja vaikeuttanut koulutustarpeen ennustamista. Millaisilla pohjakoulutuksilla tulevaisuudessa saavutetaan hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuus? Onko tarkoituksenmukaista laajentaa nykyisiä kelpoisuusehtoja koskemaan esimerkiksi soveltuvia turvallisuusalan ja terveystoimen tutkintoja? Onko tarkoituksenmukaista supistaa nykyisiä kelpoisuusehtoja? Laadukkaan opiskelijarekrytoinnin varmistaminen Hätäkeskuslaitoksella on operatiivinen toimipiste kuudella paikkakunnalla; Kerava, Pori, Turku, Vaasa, Kuopio ja Oulu. Opiskelijarekrytoinnin uutena ja merkittävänä laatuhaasteena näissä olosuhteissa on se, että opiskelijoiksi valikoituu sellaisia henkilöitä, joilla on valmius hakeutua töihin mainituille hätäkeskuspaikkakunnille. Lisäksi poistuma opiskelun aloittaneista työllistyneisiin on viime vuosina ollut pahimmillaan yli 30%.

11 10 Millaisilla opiskelijarekrytoinnin toimenpiteillä voidaan varmistaa nykyistä korkeampi valmistumisja työllistymisaste? Kuinka varmistetaan, että koulutukseen tulevat valituiksi henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja valmiuksiltaan hätäkeskuspäivystäjän tehtävään soveltuvat henkilöt. Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon hallinnollisen ohjauksen kehittäminen Hätäkeskuspäivystäjän tutkintokoulutuksen (hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelma) toteuttamisesta vastaa Pelastusopisto. Hätäkeskuslaitos osallistuu nykyisen tutkintokoulutuksen toteuttamiseen mm. tarjoamalla opiskelijoille työharjoittelupaikan, osallistumalla opetukseen ja osallistumalla opetussuunnitelman kehittämiseen. Lisäksi Hätäkeskuslaitos on rahoittanut useiden ns. ylimääräisten hätäkeskuspäivystäjäkurssien toteuttamisen. Kuinka hätäkeskuspäivystäjätutkinnon ohjausjärjestelmää tulisi tulevaisuudessa kehittää? Olisiko perusteltua, että Hätäkeskuslaitos osallistuisi esimerkiksi opiskelijoiden rekrytointiprosessiin? 4. Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelu Seuraavassa tarkastellaan neljää vaihtoehtoista hätäkeskuspäivystäjätutkinnon toteuttamismallia. Kolme ensimmäistä toteuttamismallia eroavat toisistaan vain hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehtojen osalta. Kunkin vaihtoehdon osalta arvioidaan sen etuja ja mahdollisia haittoja suhteessa "0-vaihtoehtoon" eli nykyiseen tutkinnon toteuttamistapaan. TOTEUTTAMISMALLI 1: Nykyistä hätäkeskuspäivystäjätutkintoa tiivistetään. Hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehdot pysyvät toistaiseksi nykyisellään. Hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehdot pysyvät toistaiseksi nykyisellään. Kelpoisuuden antavat hätäkeskuspäivystäjän tutkinto sekä poliisin perustutkinto tai poliisin ammattikorkeakoulututkinto. Uusimuotoisen hätäkeskuspäivystäjätutkinnon käynnistyttyä soveltuvan siirtymäajan jälkeen tarkastellaan hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehtoja Hätäkeskuslaitoksen työvoimatarpeen näkökulmasta. Nykyistä hätäkeskuspäivystäjätutkintoa kuitenkin tiivistetään siten, että sen laajuus on nykyisen 90 opintopisteen sijasta 60 opintopistettä. Tutkinto on suoritettavissa yhdessä vuodessa. Opiskelijarekrytointia kehitetään siten, sisäänotto tapahtuu kaksi kertaa vuodessa tammikuussa ja elokuussa. Rekrytoitava opiskelijamäärä on joustava Hätäkeskuslaitoksen arvioiman henkilöstötarpeen pohjalta, esimerkiksi 12 / 18 / 24 opiskelijaa.

12 11 Toteuttamismalli 1:n etuja: Hätäkeskuspäivystäjän tutkinto voidaan suorittaa yhden vuoden aikana. Opetussuunnitelman sisältö kohdennetaan nykyistä tiiviimmin ammattiaineisiin. Lyhyt tutkinto vastaa nopeammin ja joustavammin Hätäkeskuslaitoksen työvoimatarpeeseen. Lyhyempi tutkinto lisää koulutuksen houkuttelevuutta, jolloin hakijamäärien oletetaan nousevan. Joustava sisäänottomäärä vastaa joustavammin työvoimatarpeeseen, "hukkakoulutuksen" riski vähenee. Nykyisen tutkinnon laatu on sisällön osalta hyvä. Tiivistetty tutkinto voidaan rakentaa sellaiseksi, että ei heikennetä valmistuvien ammattiosaamisen tasoa. Mallin arvioidaan vähentävän sisäministeriön hallinnonalan kustannuksia kun sitä verrataan Pelastusopistolla säännöllisesti elokuussa alkaneista hätäkeskuspäivystäjäkursseista ja alueellisina koulutuksina lähes yhtä säännöllisesti alkaneista koulutuksista yhteensä muodostuviin kustannuksiin. Toteuttamismallin haasteita / ratkaistavia asioita: Tutkinnon lyhentäminen edellyttää muutosta Pelastusopistolakiin. Tiivistetyn opetussuunnitelman laatiminen tulee tehdä ydinammattitaitoa korostaen. Hätäkeskuslaitoksen järjestämässä perehdytyskoulutuksessa (työpaikkakoulutus) on otettava huomioon nykyistä suppeampi tutkintokoulutus. Poliisitaustaisten perehdyttämiskoulutus sitoo edelleen Hätäkeskuslaitoksen resursseja. Poliisin perustutkinnon suorittaneiden hakeutuminen Hätäkeskuslaitokseen on epävarmaa. Opiskelijarekrytoinnin osuvuutta ja maantieteellistä kattavuutta on kehitettävä. MALLIN 1 mukainen toteuttamisen kuvaus (kaavio) Hätäkeskuspäivystäjätutkinto, 60 opintopistettä, (1 vuosi) Poliisin perustutkinto, poliisin ammattikorkeakoulututkinto Hätäkeskuslaitoksen perehdytyskoulutus 3 viikkoa Hätäkeskuslaitoksen perehdytyskoulutus 6 viikkoa Itsenäinen työskentely hätäkeskuspäivystäjänä

13 12 TOTEUTTAMISMALLI 2: Nykyistä hätäkeskuspäivystäjätutkintoa tiivistetään. Samalla hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehtoja laajennetaan. Toteuttamismalli 2:n erona edelliseen (toteuttamismalli 1) on se, että hätäkeskuspäivystäjätutkinnon tiivistämisen lisäksi hätäkeskuspäivystäjän asetuksenmukaisia kelpoisuusehtoja laajennetaan. Kelpoisuuden tuottaisivat nykyisten tutkintojen lisäksi erikseen määriteltävät muut turvallisuusalan ja terveystoimen tutkinnot. Käytännössä kelpoisuuden tuottavat tutkinnot olisivat ammattikorkeakoulutasoisia, hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten alan tutkintoja, esimerkiksi ensihoitaja (AMK) ja insinööri (AMK), palopäällystön koulutusohjelma. Toteuttamismalli 2:n etuja: Kelpoisuusehtojen laajentaminen lisää rekrytointimahdollisuuksia. Toteuttamismallin haasteita / ratkaistavia asioita: Muiden tutkintojen omaavien perehdyttämiskoulutus sitoo edelleen Hätäkeskuslaitoksen resursseja. Muiden tutkintojen suorittaneiden hakeutuminen Hätäkeskuslaitokseen on epävarmaa, samoin heidän jääminen pidemmäksi ajaksi hätäkeskuspäivystäjän ammattiin. Kelpoisuusehtojen laajentaminen edellyttää muutosta asetukseen hätäkeskustoiminnasta. MALLIN 2 mukainen toteuttamisen kuvaus (kaavio) Hätäkeskuspäivystäjätutkinto, 60 opintopistettä, (1 vuosi) Soveltuvat turvallisuusalan ja terveystoimen tutkinnot Hätäkeskuslaitoksen perehdytyskoulutus 3 viikkoa Hätäkeskuslaitoksen perehdytyskoulutus 6 viikkoa Itsenäinen työskentely hätäkeskuspäivystäjänä

14 13 TOTEUTTAMISMALLI 3: Nykyistä hätäkeskuspäivystäjätutkintoa tiivistetään. Hätäkeskuspäivystäjätutkinto tuottaa kelpoisuuden hätäkeskuspäivystäjäksi. Tässä mallissa hätäkeskuspäivystäjätutkinnon tiivistämisen lisäksi hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehtoja muutettaisiin siten, että vain hätäkeskuspäivystäjätutkinto tuottaa kelpoisuuden hätäkeskuspäivystäjän tehtävään. Toteuttamismalli 3:n etuja: Muun tutkinnon suorittaneiden perehdyttämiskoulutustarve poistuu. Mallin haasteita / ratkaistavia asioita: Kelpoisuusehtojen supistaminen edellyttää muutosta asetukseen hätäkeskustoiminnasta. Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon määrällinen mitoittaminen on vastattava Hätäkeskuslaitoksen työvoimatarvetta. Muiden tutkintojen tuomat rekrytointimahdollisuudet poistuvat. MALLIN 3 mukainen toteuttamisen kuvaus (kaavio) Hätäkeskuspäivystäjätutkinto, 60 opintopistettä, (1 vuosi) Hätäkeskuslaitoksen perehdytyskoulutus 3 viikkoa Itsenäinen työskentely hätäkeskuspäivystäjänä Yhteistä edellä esitetyille kolmelle tulevaisuuden koulutusmallille on se, että hätäkeskuspäivystäjätutkinnon laajuus olisi 60 opintopistettä nykyisen 90 opintopisteen sijasta. Mallit poikkeavat toisistaan vain hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehtojen osalta.

15 14 TOTEUTTAMISMALLI 4: Hätäkeskuspäivystäjätutkinto toteutetaan ns. koulutussopimusmallin mukaisesti. Tässä mallissa tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opiskelun periaatteella siten, että työssäoppimisjaksot ja oppilaitoksissa toteutettavat opiskelujaksot vuorottelevat. Tutkinnon laajuus olisi 60 opintopistettä. Toteutusmallissa Hätäkeskuslaitos rekrytoisi henkilöt hätäkeskuksiin työvoimatarpeen mukaisesti. Hätäkeskuslaitos ja Pelastusopisto suunnittelevat yhteistyössä monimuoto-opiskeluun perustuvan tutkintorakenteen, joka toteutetaan noin yhden vuoden aikajaksolla. Opiskelumoduulien suorittamisen jälkeen järjestetään näyttökoe, jonka läpäistyään henkilö saa tutkintotodistuksen. Hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehdot (rekrytoitavien henkilöiden) tulisi tarkastella uudelleen. MALLIN 4 mukainen toteuttamisen kuvaus (kaavio) Rekrytointi Hätäkeskuslaitos Orientoiva työharjoittelu Teoria I Teoria II Teoria III Näyttökoe Työharjoittelu I Työharjoittelu II Työharjoittelu III Toteuttamismalli 4:n etuja: Rekrytointi toteutetaan Hätäkeskuslaitoksen työvoimatarpeen mukaisesti. Opiskeluaikaisen poistuman todennäköisyys pienenee. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työharjoittelun ja teoriaopintojen tiiviin integroimisen toisiinsa. Tietyillä reunaehdoilla koulutus on mahdollista toteuttaa nykyistä tutkintoa edullisemmin. Malli on pedagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna sekä kiinteän työelämäyhteyden vuoksi erittäin tehokas ja varteenotettava tulevaisuuden koulutusmalli. Mallin haasteita / ratkaistavia asioita: Rekrytoitavat henkilöt eivät ole välittömästi käytettävissä päivystystehtävään. Edellyttää ennakoivaa suunnittelua ja rekrytointia. Lisäksi hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehdot (rekrytoitavat henkilöt) tulee tarkastella uudelleen. On määriteltävä rekrytoitavien henkilöiden muodollinen ja juridinen asema sekä oikeudet ja velvollisuudet. Esimerkiksi "opiskelija" tai "hätäkeskuspäivystäjäharjoittelija". Mallin toteuttaminen edellyttää Hätäkeskuslaitokselta merkittävää ohjausresurssia sekä resurssia rekrytointiprosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Edellyttää muutoksia Pelastusopistoa ja Hätäkeskuslaitosta koskevaan lainsäädäntöön. Mallin toteuttaminen edellyttää lisäksi nykyisen koulutusjärjestelmään merkittäviä rakenteellisia uudistuksia (hallinnollisia, toiminnallisia ja taloudellisia).

16 15 5. Työryhmän esitys hätäkeskuspäivystäjätutkinnon uudeksi rakenteeksi v alkaen Työryhmä toteaa yksimielisesti, että edellä esitetyistä vaihtoehtoisista malleista toteuttamismalli 1:een perustuva tutkintokoulutuksen toteuttaminen tuottaisi parhaat edellytykset työvoiman kysynnän ja tarjonnan vakiinnuttamiseksi Hätäkeskuslaitoksessa. Mallissa kiinnitetään lisäksi erityistä huomiota tutkinnosta valmistuvien opiskelijoiden ydinosaamisen varmistamiseen. Hätäkeskuspäivystäjien ammatillinen osaaminen varmistetaan toteuttamismalli 1:een perustuvassa ratkaisussa kiinnittämällä se työryhmän esittämään prosessikokonaisuuteen (vrt. kpl 5.5.). Keskeistä ovat opintojen kokonaisrakenteen muuttaminen siten, että tutkinnon laajuus olisi nykyisen 90 opintopisteen sijasta 60 opintopistettä ja kahden vuosittaisen kurssin järjestäminen Pelastusopiston tulossopimuksen puitteissa. Aloituspaikkojen määrä sidotaan Hätäkeskuslaitoksen laatimaan työvoimatarvearvioon. Lisäksi opiskelijarekrytointia ja sen alueellista kohdentamista, valintakoemenettelyä sekä Hätäkeskuslaitoksen järjestämää perehdytyskoulutusta kehitetään edelleen. Työryhmä arvioi, että mainituilla toimenpiteillä kyettäisiin nykyistä ratkaisevasti joustavammin vastaamaan Hätäkeskuslaitoksen työvoimatarpeisiin. Tavoite on, että opiskelijat siirtyvät mahdollisimman pian tutkinnon suorittamisen jälkeen Hätäkeskuslaitoksen palvelukseen, jolloin urapolku oppilaitoksesta työelämään olisi välitön, toimiva ja viiveriski mahdollisimman pieni. Lisäksi lyhyempi tutkinto ja rekrytointiprosessin kehittäminen lisäisi opiskelumotivaatiota, sitoutuneisuutta ja vähentäisi opiskelunsa keskeyttävien määrää sekä mahdollisesti lisäisi hätäkeskustoiminnan viitekehyksessä olevien toimialojen tutkinnon suorittaneiden hakeutumista hätäkeskuspäivystäjäkoulutukseen. Tutkinnon tiivistäminen ei lisää sisäasiainhallinnon kustannuksia. Kun hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen kustannuksiin huomioidaan Pelastusopiston budjettikehykseen osoitettujen resurssien ohella myös Hätäkeskuslaitoksen maksamat alueellisten koulutusten kustannukset, on työryhmän esittämä malli pitkällä aikavälillä jopa kustannuksia säästävä (ks. kpl 5.4). Tutkinnon toteutusmallin vakiinnuttaminen työryhmän esittämällä tavalla antaisi myös sisäministeriön, Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen hallinnoille parantuvaa työrauhaa kun vuodesta 2004 alkaen kaikille työtä, epävarmuutta ja kustannuksia aiheuttanut alueellisten koulutusten järjestämisen monitahoinen problematiikka jäisi pois kyseisten virastojen vuosittaiselta agendalta. Hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen rakenteen uudistamisesta työryhmän esittämällä tavalla seurannee myös se, että poliisin perustutkinnon tai poliisin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden osuus hätäkeskuspäivystäjinä laskee. Työryhmä esittääkin, että soveltuvan siirtymäajan jälkeen hätäkeskuspäivystäjän kelpoisuusehtoja voitaisiin tarkastella tästä näkökulmasta uudelleen. Seuraavissa luvuissa kuvataan tarkemmin esitettävän toteuttamismallin kokonaisuutta; opiskelijarekrytoinnin kehittämistä, uudistettavan opetussuunnitelman perusteita sekä Hätäkeskuslaitoksen antamaa tutkintokoulutuksen jälkeistä perehdytyskoulutusta.

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2014 Sisällysluettelo Johdanto 1 Henkilöstöstrategia... 5 2 Henkilöstötuloslaskelma... 6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 8 3.1. Palvelussuhdelaji, työaika, vaihtuvuus

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 90 OP HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN TUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA HÄKE 24 PELASTUSOPISTO

HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 90 OP HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN TUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA HÄKE 24 PELASTUSOPISTO HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN KOULUTUSOHJELMA 90 OP HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN TUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA HÄKE 24 PELASTUSOPISTO Hyväksytty 21.5.2012 / Koulutusjohtaja SISÄLTÖ 1 HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄTUTKINNON AMMATILLISET

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys Raili Hakala Sirpa Tahvanainen syyskuu 2009 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. SELVITYKSEN

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO HÄTÄKESKUSUUDISTUKSESTA 2007

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO HÄTÄKESKUSUUDISTUKSESTA 2007 VALTIONEUVOSTON SELONTEKO HÄTÄKESKUSUUDISTUKSESTA 2007 Hätäkeskusuudistuksen arviointi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 54/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TYÖRYHMÄN KESKEISET EHDOTUKSET..2 3. TIIVISTELMÄ LAUSUNNONANTAJIEN KANNANOTOISTA...3 4. YLEISET KANNANOTOT..

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TYÖRYHMÄN KESKEISET EHDOTUKSET..2 3. TIIVISTELMÄ LAUSUNNONANTAJIEN KANNANOTOISTA...3 4. YLEISET KANNANOTOT.. SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TYÖRYHMÄN KESKEISET EHDOTUKSET..2 3. TIIVISTELMÄ LAUSUNNONANTAJIEN KANNANOTOISTA...3 4. YLEISET KANNANOTOT.. 6 5. KANNANOTOT SÄÄDÖSEHDOTUKSIIN....13 5.1.Tuomariksi pätevöityminen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Helmikuu, 2014 Taitto: Edita Publishing

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET. Asta Tenhunen & Reijo Tolppi

TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET. Asta Tenhunen & Reijo Tolppi TURVALLISUUSALAN KOULUTUKSEN TARVE JA TOTEUTTAMISMAHDOLLISUUDET Asta Tenhunen & Reijo Tolppi ISBN 952-5515-10-9 (pdf) Pelastusopiston tutkimusraportti 1/2005 PELASTUSOPISTO Tekijä Asta Tenhunen & Reijo

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2005:17. Vankeinhoidon henkilöstön koulutuksen kehittämistarpeet

TOIMINTA JA HALLINTO 2005:17. Vankeinhoidon henkilöstön koulutuksen kehittämistarpeet TOIMINTA JA HALLINTO 2005:17 Vankeinhoidon henkilöstön koulutuksen kehittämistarpeet OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2005:17 Vankeinhoidon henkilöstön koulutuksen kehittämistarpeet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

SAATESANAT.3 1. JOHDANTO 4 2. VANKEINHOITOTYÖN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTARPEEN ARVIOINTI..5

SAATESANAT.3 1. JOHDANTO 4 2. VANKEINHOITOTYÖN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTARPEEN ARVIOINTI..5 2 SISÄLTÖ SIVU SAATESANAT.3 1. JOHDANTO 4 2. VANKEINHOITOTYÖN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTARPEEN ARVIOINTI..5 2.1.Vankeinhoitotyön sisällön ja osaamisvaatimusten muutos.5 2.2. Nykyinen koulutus.7 2.2.1.Yleinen

Lisätiedot

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen.

Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Jorma Sipilä Kahtena vai yhtenä? Koulutuspoliittinen selvitys Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä Maan parhaat opiskelijat ansaitsevat maan parhaan koulutuksen. Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 OPETUSMINISTERIÖ 7.3.2008 KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 Opetusministeriö esittää tässä asiakirjassa valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot