Kouvolan kaupunki. Maaseutulautakunta Yksityistieavustusten jakoperusteet / /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki. Maaseutulautakunta 4 04.02.2014. Yksityistieavustusten jakoperusteet 2014 2746/02.04.02/2013"

Transkriptio

1 Yksityistieavustusten jakoperusteet / /2013 Mala 4 Kouvolan kaupungin talousarviossa vuodelle 2014 on varattu yksityisten teiden avustamiseen yhteensä euron määräraha. Määräraha on saman suuruinen kuin vuonna Maaseutulautakunnan tehtäviin kuuluu avustusten jakamisesta päättäminen. Vuonna euron määräraha jaettiin seuraavasti (summat maksatuksen mukaiset): Avustukset kpl Kunnossapito , Perusparannus ELY mukana ,15 19 Perusparannus vain kaupunki ,96 25 Yhteensä ,95 Esitys kunnossapitoavustuksen ja perusparannusavustuksen keskinäisestä jakosuhteesta täsmentyy kun hakuaika päättyy ja kaikki hakemukset ovat saapuneet. Vuoden 2014 yksityistieavustusten jakoperusteisiin on tehty mm. seuraavat muutokset/tarkistukset: Kunnossapitoavustukset: vähintään 500 metrin matkalla pysyvän asutuksen tai kaupungin katsoman tärkeän toiminnon käytössä tai läpikulkutienä (aikaisemmin 250 m) tärkeäksi luokitellut toiminnot: kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat, yleishyödylliset kohteet, virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet pelkästään yritystoimintaa palveleva tietä ei avusteta avustusten jakokertoimen muutos luokka I.II 1,5 (aikaisemmin 1,6) luokka I (ELY-luokitus) luokitustietojen tarkastus neljän vuoden välein, aloitetaan v tiekunnan kerättävä yksikkömaksut, ellei kerää kunnossapitoavustukset vähennetään 10 % tiekunnan on pidettävä vuosikokous vähintään joka neljäs vuosi yksityistielain mukaan Perusparannusavustukset: vähintään 500 metrin matkalla pysyvän asutuksen tai kaupungin katsoman tärkeän toiminnon käytössä tai läpikulkutienä (aikaisemmin 250 m) kaupungin avustusosuudet valtion perusparannusavustusta saaneille hankkeille % (aikaisemmin %) perusparannuksen kustannusarvio (vain kaupungin avustamat hankkeet) (aikaisemmin )

2 Yksityistiet: kunnossapitoavustuksien jakoperusteet Tien tulee olla järjestäytynyt tiekunnaksi eli tie on toimituksessa perustettu ja merkitty maanmittaustoimiston yksityistierekisteriin. tie mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään Avustus koskee Kouvolan kaupungin alueella sijaitsevia teitä. 2. Tiet jaetaan kahteen luokkaan, valtionavustuskelpoiset (luokka I) ja kaupungin avustusta saavat tiet (luokka II). Luokka I määritellään seuraavasti: ELY-keskukselta valtionapukelpoisuuspäätöksen saaneet tiet *) Luokka II määritellään seuraavasti: vähintään 500 metrin matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie 3. Avustukset jaetaan seuraavien kertoimien perusteella: luokka I.I kerroin 1,7 luokka I.II kerroin 1,5 luokka I.III kerroin 1,3 luokka I.IV kerroin 1,0 luokka II kerroin 0,5 4. Ns. väliteiden osalta tukea jaetaan myös teille, jolla ei ole vakituista asutusta. Tällöin avustuskelpoinen tie, jolle vakituiset asukkaat välitien kautta kulkevat, katsotaan avustusehtojen mukaiseksi tärkeäksi toiminnoksi ja läpiajotie saa avustuksen luokan II mukaan. Läpiajotien tulee olla ainoa pysyvän asutuksen pääsytie tai merkittävä parannus pysyvän asutuksen kulkuolosuhteisiin. Tärkeäksi luokitellut toiminnot: Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat yleishyödylliset kohteet virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet Avustuksia ei makseta tielle tai tienosalle, joka palvelee pelkästään yritystoimintaa. 5. Tien vakituinen asutus tarkastetaan II-luokassa väestörekisteritietojen perusteella hakuajan jälkeen. 6. Luokka I tietojen tarkastus neljän vuoden välein vuodesta 2015 alkaen. 7. Avustusten myöntämisessä ja maksatuksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää ( ) Kouvolan kaupungin Taloussääntöä, kohta 25 Avustukset.

3 8. Tiekunnan on kerättävä osakkailtaan yksikkömaksuja, jotka ilmenevät tiekunnan kirjanpidosta. Mikäli tiekunta ei kerää vuosittain yksikkömaksuja, niin siitä erillinen selvitys hakemuksen liitteeksi. Mikäli tiekunta ei kerää yksikkömaksuja lainkaan, kunnossapitoavustuksesta vähennetään 10 %. 9. Avustusta saavan tiekunnan on pidettävä vuosikokous vähintään joka neljäs vuosi yksityistielain mukaan. Viimeisin kokouspöytäkirjajäljennös liitetään hakemuksen liitteeksi samoin kopiot tuloslaskelmasta ja taseesta vuodelta 2013 tai koostelomake tiekunnan kirjanpidon tapahtumista puheenjohtajan/toimitsijahenkilön allekirjoituksella. *) ELY-keskuksen määritelmä: Valtionavustuskelpoisia ovat sellaiset autolla ajokelpoiset yksityistiet: jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään kilometrin matkalla ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta Valtionapukelpoisuutta haetaan ELY-keskukselta, joka antaa siitä päätöksen.

4 Yksityistiet: perusparannusavustuksien jakoperusteet Tien tulee olla järjestäytynyt tiekunnaksi eli tie on toimituksessa perustettu ja merkitty maanmittaustoimiston yksityistierekisteriin. 2. Kaupungin yksin myöntämien perusparannusavustusten jaossa noudatetaan samoja perusteita kuin Liikenneviraston ohjeet 2010 luvussa 4 on mainittu seuraavin poikkeuksin: 2a. Vähintään 500 metrin matkalla tie on pysyvän asutuksen tai muun kaupungin tärkeäksi katsoman kohteen (toiminto) käytössä tai tie on läpikulkutie. 2b. Perusparannuksen kustannusarvion minimimäärä on 2000 ja maksimimäärä c. Avustus maksetaan tositteiden mukaisesti. 2d. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdystä työstä täytyy tehdä arvio osana hankkeen kustannusarviota. Vastikkeettoman työn osuus voi olla kustannusarviosta 20 %. Vastikkeettoman työn hinnoittelu: tieosakkaan tekemä työ: henkilötyö 10 euroa tunnilta, konetyö 20 euroa tunnilta, henkilötyö + konetyö yhteensä 30 euroa tunnilta. Huom. oltava tieosakkaan suorittamaa työtä. 2e. Perusparannushankkeen on oltava valmis ja tarkastus tilattu mennessä. 3. Kaupungin avustusosuudet ovat seuraavat: valtion perusparannusavustukset saaneet hankkeet % yksin kaupungin rahoittamat hankkeet 40 % tiekunnan omavastuuosuus valtion rahoittamissa hankkeissa on pääsääntöisesti % 4. Tien vaikutuspiirissä olevan pysyvän asutuksen määrä voi nostaa tai laskea avustuksen määrää enintään 10 % - yksiköllä. 5. Muu tien yleiseen merkitykseen oleellisesti vaikuttava seikka voi nostaa tai laskea avustuksen määrää enintään 10 % - yksiköllä. 6a. Pp.avustusta maksetaan hyväksyttävien, toteutuneiden kustannusten perusteella enintään avustuspäätöksessä esitettyjen avustusprosentin ja avustuksen enimmäismäärän mukaan.

5 6b. Kopiot tositteista pitää toimittaa ennen avustuksen maksatusta maaseutupalveluille (pelkästään kaupungin avustamat pp.hankkeet). Tiekunnan tulee säilyttää alkuperäinen kirjanpitoaineisto kirjanpitolain mukaisesti. 7a. Työt tai hankinnat, jotka on tehty ennen kaupungin tekemää avustuspäätöstä, eivät ole avustukseen oikeuttavia ellei niiden tekemiseen ole saatu kaupungin hyväksyntää. Hankkeen hyväksytyssä suunnitelmassa ja kustannusarviossa esitetyistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ovat hyväksyttäviä. 7b. Avustuspäätöksessä hyväksyttyä kustannusarviota ja avustuksen enimmäismäärää ei voida muuttaa ilman uutta avustushakemusta ja uutta avustuspäätöstä. Kustannusarvion ylityksen huomioimista on haettava ennen hankkeen valmistumista. Kustannusarvion ylittyessä huomattavasti, voidaan tiekunnan tekemän uuden avustushakemuksen perusteella harkinnan mukaan ja määrärahojen puitteissa myöntää lisäavustusta, jos kustannusten ylittymiseen on hyväksyttävä peruste. Pienet kustannusarvion ylitykset jäävät kokonaan tiekunnan vastuulle. 8. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdystä työstä pidetään yksityiskohtaista tuntikirjanpitoa, josta käyvät ilmi: työn tekemisen päivämäärät, tehdyn työn kuvaus, tekijän nimi, kunkin työntekijän työmäärä tunteina ja työn arvo euroina. Kunkin työntekijän pitää vahvistaa kirjanpito omalta osaltaan allekirjoituksella. 9a. Avustus maksetaan jälkikäteen hyväksyttyjä tositteita vastaan. ELY:n ja kaupungin yhdessä avustamissa hankkeissa kaupunki voi tehdä osamaksatuksia samassa suhteessa kuin ELY. 9b. Kaupungin ja valtion (ELY) yhdessä avustamissa hankkeissa viranomaistarkastuksen tekee ELY ja pelkästään kaupungin avustamissa hankkeissa kaupunki. 9c. Suurissa, yhdessä valtion kanssa rahoitettavissa hankkeissa maksettava avustus voidaan jakaa usealle vuodelle. Maksatus voidaan suorittaa, mikäli talousarviossa on varattu tarkoitukseen määrärahat. 10. Tiekunnalla on mahdollisuus hakea perusparannusavustusta hakuajan ulkopuolella, jos tarve ei ole ollut tiedossa ennen hakuaikaa. Tiekunnalle voidaan harkinnan perusteella ja määrärahojen puitteissa myöntää lisäavustusta. 11. Perusparannusavustushakemuksen liitteenä tulee olla selostus tehtävästä työstä, kustannusarvio, kartta sekä tiekunnan päätös perusparannushankkeesta. 12. Avustusten myöntämisessä ja maksatuksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää ( ) Kouvolan kaupungin Taloussääntöä, kohta 25 Avustukset.

6 vastikkeetonta työtä hyväksytään kustannusarvion mukaisesti, enintään 20 % kustannusarviosta, erillinen tuntikirjanpito perusparannusavustuksen haku hakuajan ulkopuolella, jos tarve ei ole ollut tiedossa hakuaikana tiekunnan päätös perusparannushankkeesta Esitykset vuoden 2014 yksityistieavustusten jakoperusteista ovat liitteessä 2. Valtion jakamien yksityisteiden perusparannusavustusten hyväksyttävät kustannukset ja maksatusmenettely on esitetty julkaisussa "Liikenneviraston ohjeita 29/2010, Yksityisteiden valtionavustukset". Perusparannushankkeiden valmistelun tasoa nostetaan siten, että kaupungin yksin avustamiin hankkeisiin pyydetään asiantuntijalausunto hankkeen tukikelpoisuudesta. Epäselvyyttä on jäänyt mm. siitä, onko kysymyksessä ollut perusparannus. Asiasta on neuvoteltu tuotannon liikelaitoksen aluepalvelujen kanssa. Tästä yksiköstä on vuosittain ostettu hankkeiden jälkitarkastus maksatusta varten. Hinta on ollut 150 /hanke. Nyt tuotanto tarjoaa myös ennakkotarkastusta samaan hintaan, jolloin (mikäli molemmat vaiheet tarvitaan) hinta on 300 /hanke. Lisätietietoja vs. yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen, p tai Maaseutupalvelujen johtajan ehdotus: hyväksyy vuoden 2014 yksityistieavustusten perusteet liitteen 2 mukaisesti. Molempien avustusmuotojen hakuaika päättyy klo Perusparannusavustushakemuksia voidaan jättää myös määräajan jälkeen ja avustuspäätöksiä tehdään, mikäli rahaa on käytettävissä. Kaupungin yksin myöntämän perusparannushankkeen osalta lausunnon hankesuunnitelmien tukikelpoisuudesta antaa teknisen tuotannon tiemestari. Palvelu ostetaan liikelaitoksen aluepalveluilta hintaan 150 /tarkastuskerta/hanke. --- Vs. yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen esitteli kokouksessa jakoperusteisiin tehtyjä muutoksia. Maaseutulautakunnan päätös: keskusteli asiasta ja hyväksyi päätösehdotuksen ja vuoden 2014 yksityistieavustusten jakoperusteet siten, että liitteeseen 2 tehdään seuraavat lisäykset ja muutokset:

7 Kunnossapitoavustukset Kohta 8: tieosakkaiden yksikkömaksut voidaan kerätä esim. kahden vuoden välein. Kohta 9: Tiekunnan vuosikokous suositellaan pidettäväksi joka vuosi ennen kesäkuun loppua. Perusparannusavustukset: Kohta 2b: kustannusarvion minimimäärä Ritva Järvinen poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet

Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet Valtuusto 31.03.2014 10 Kunnanhallitus 31.01.2014 23 Ympäristölautakunta 04.12.2013 39 VALTIMON KUNTA Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yksityisteiden valtionavustukset. Avustusmenettelyn käsikirja

Yksityisteiden valtionavustukset. Avustusmenettelyn käsikirja Yksityisteiden valtionavustukset Avustusmenettelyn käsikirja Yksityisteiden valtionavustukset Avustusmenettelyn käsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva:

Lisätiedot

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Yksityisteiden valtionavustukset LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yksityisteiden valtionavustukset 29 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 29/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Sakari Seppälä ja Olli Ylinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015 Tekniikka ja ympäristö SAATE 5.2.2015 Kuntatekniikka YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2015 Nämä yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuasiakirjat on postitettu kaikille Hyvinkään alueella oleville tiekunnille.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden osaamisala / taloushallinto. Reeta Anteroinen OPAS TIEKUNNAN TALOUDEN HOITOON

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden osaamisala / taloushallinto. Reeta Anteroinen OPAS TIEKUNNAN TALOUDEN HOITOON KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden osaamisala / taloushallinto Reeta Anteroinen OPAS TIEKUNNAN TALOUDEN HOITOON Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ANTEROINEN,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2013 Aika: Torstai 14.2.2013 klo. 20.00-21.40 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja (poissa

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Valtion avustukset yksityisteillä

Valtion avustukset yksityisteillä Valtion avustukset yksityisteillä HÄMEENLINNA 17.2.2010 Jarmo Ala-Akkala 1 Kuudesta nykyisestä aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto Työsuojelupiiri Ympäristökeskukset Lääninhallitukset

Lisätiedot

Nastolan kunta 1 (4) Tekniset palvelut Paikkatieto Dnro 1090/42.421/2015 Yksityistiejaosto 21.4.2015

Nastolan kunta 1 (4) Tekniset palvelut Paikkatieto Dnro 1090/42.421/2015 Yksityistiejaosto 21.4.2015 1 (4) Kunnan avustus yksityisteille Tiekuntien vuoden 2014 tilinpäätöstietojen toimittaminen Tiekunnan yhteystietojen toimittaminen Hakuohjeita Vuoden 2014 kunnossapitomenoihin avustusta hakevien tiekuntien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6.6.2012 KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 18 Saapuneet asiakirjat 19 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

TOIMENPIDE 1.10.2008 31.3.2009

TOIMENPIDE 1.10.2008 31.3.2009 TOIMENPIDE 1.10.2008 31.3.2009 KEURUUN SEUTUKUNNAN ELINKEINOELÄMÄN KÄYTTÄ- MÄ YKSITYISTIEVERKKO 2009 LOPPURAPORTTI Reijo Vuorinen Maaliskuu 2009 www.keulink.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUJOHDANTO...4 2.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Selvitys maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueista Päijät-Hämeessä LOPPURAPORTTI

Selvitys maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueista Päijät-Hämeessä LOPPURAPORTTI Selvitys maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueista Päijät-Hämeessä LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo Sivu 1) Hankkeen tausta 3 - Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa.. 3 - Selvitys osana PAKETTI

Lisätiedot

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille 1 2 Sisällysluettelo: 1 SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2 HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN... 3 3 ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN... 3 4 MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖN VALVONTA JA OIKEUS

Lisätiedot

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset Myöntämisperusteet ja avustusohjeet 14.1.2015 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikunta-avustukset... 3 1.1 Yleisavustus... 3 1.2 Kohdeavustukset... 4 1.2.1 Ohjausavustus...

Lisätiedot

Tieyksiköinnin perusteet-opas. Kati Kontinen ja Juhani Salonen

Tieyksiköinnin perusteet-opas. Kati Kontinen ja Juhani Salonen Tieyksiköinnin perusteet-opas Kati Kontinen ja Juhani Salonen TIEYKSIKÖINNIN PERUSTEET-OPAS Kati Kontinen ja Juhani Salonen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 15

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen lautakunta Pöytäkirja 4 / 2008 Kokousaika 26.5.2008 klo 13.00 14.00 KokouspaikkaKunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kokouksessa käsiteltävät asiat 1. 33 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 5/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT

VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT Päätös 23.05.2014 TEM/1013/05.10.02/2014 VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä ministeriö) voi valtion

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN. Nykyiset avustusperiaatteet ovat seuraavat:

LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN. Nykyiset avustusperiaatteet ovat seuraavat: LOHJA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON AVUSTUSPERIAATTEIDEN TARKISTAMINEN 147/74/2011 TEKLA 30 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.1.2005 21 vesihuoltolaitoksen toimintaalueen ulkopuolisten

Lisätiedot