PEHMOGIS- KYSELY I ASEMAKAALUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEHMOGIS- KYSELY I ASEMAKAALUONNOS"

Transkriptio

1 PEHMOGIS- KYSELY I ASEMAKAALUONNOS

2 PEHMOGIS-KYSELY, KEVÄT 2014 Rykmentinpuiston I asemakaavaluonnoksen PehmoGIS-kysely avautui yleisölle maaliskuussa 2014 ja päättyi Kyselyssä kysyttiin vastaajien mielipidettä Rykmentinpuiston asemakaavaluonnosten versioihin 1 ja 2. Kaavavaihtoehtojen havainnekuvat olivat karttapalvelussa valittavissa tarkastelua varten. Alueista kerrottiin lyhyet kuvaukset ja kysyttiin vastaajien näkemyksiä niihin. Kysely on jatkoa osayleiskaavatyön yhteydessä tehdylle PehmoGIS-kyselylle. Kyselyn toteutus Kysely oli jaettu neljään osioon. Ensimmäisenä kysyttiin taustatietoja (ikä, sukupuoli, asumismuoto, autonomistus jne.) ja asumistoiveita (kuva 1 ja 2). Kuva 1. Kuvakaappaus kyselyn Taustatiedotosiosta. Kuva 2. Kuvakaappaus kyselyn Asumistoiveet-osiosta. Taustatietoja ja asumistoiveiden jälkeen oli varsinainen asemakaavaluonnosten arviointisivu (kuva 3), jossa tiedusteltiin kartan avulla vastaajien mielipidettä asemakaavaluonnoksista V1 ja V2. Molemmista versioista 2

3 oli nähtävillä havainnekuva, karttoja pääsi zoomaamaan lähemmäs ja etäämmälle. Karttakyselyssä vastaaja saattoi myös lisätä kartalle paikannetun merkinnän ja kommentoida sen avulla jotakin tiettyä kohtaa. Kuva 3. Kuvakaappaus kyselyn asemakaavaluonnosten arviointisivusta. Asemakaava-alueet oli rajattu seitsemään osa-alueeseen: Ydinkeskusta, Painokortteli ja Hökilä, Järvenpääntien varsi ja Patterinmäki, Itäinen keskusta, Olympiakasarmi, Puustellinmetsä sekä Puistokylä. Jokaisesta osa-alueesta avautui hiiren painalluksella alueen yleisluonnehdinta, jossa kerrottiin suunnitelman keskeiset tekijät (kuva 4 ja 5). Asemakaavaluonnosversioiden väliset erot kuvattiin myös lyhyesti. Näiden jälkeen kysyttiin vastaajan mielipidettä keskeisistä aihepiireistä. 3

4 Kuva 4. Kuvakaappaus Järvenpääntien varsi ja Patterimäki -osa-alueen arvioinnista. Kuva 5. Kuvakaappaus Painokortteli ja Hökilä -osa-alueen arvioinnista Lopuksi kyselyssä oli Elämää Rykmentinpuistossa -osio (kuva 6), jonka avulla haluttiin selvittää vastaajien näkemyksiä yksityisautoiluun, joukkoliikenteeseen, maksulliseen pysäköintiin, pysäköinninvalvontaan sekä kauppoihin. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien halukkuutta muuttaa alueelle sekä vaikuttaako alue heidän mielestään toimivalta paikalta asua. Elämää Rykmentinpuistossa osion yhteydessä vastaajat saivat jättää yleisiä kommentteja suunnitelmista. 4

5 Kuva 5. Kuvakaappaus Elämää Rykmentinpuistossa -osiosta. Varsinaisten kysymysten jälkeen vastaajalta kysyttiin, haluaako hän tilata Rykmentinpuiston uutiskirjeen ja/tai osallistua Jolla-puhelimen arvontaan. Puhelimen voittaja julkaistiin kyselyn tulosten esittelytilaisuudessa Vastausten käsittely Kaikki kyselyyn saadut vastaukset luettiin läpi ja käsiteltiin ryhmittelemällä niitä kaava-alueittain eri aihealueiden alle. Vastauksista etsittiin mielipiteiden yhtenäisiä linjoja ja ideoita suunnittelun avuksi. Kirjoitettuja mielipiteitä saatiin kuitenkin melko vähän, eikä tämän vuoksi voitu tehdä yleistystä siitä, mikä on ns. enemmistön kanta. Jokaisesta asiasta esitettiin mielipiteitä sekä puolesta että vastaan, eivätkä kaikki vastaajat vastanneet jokaiseen kysymykseen. Tulokset esitettiin erilaisina diagrammeina ja taulukkoina. Lisäksi osa-aluekohtaisista kysymyksistä laadittiin kartat, joihin sijoitettiin esimerkkejä esitetyistä kommenteista. 5

6 Vastaukset tilastoina Kaikkiaan kyselyyn vastasi 241 henkilöä, lisäksi 18 täytti taustatiedot, mutta jätti muutoin vastaamatta. Kyselyssä oli lisäksi 130 sellaista käyntiä, jossa jätettiin vastaamatta. T AU ST AT I E T O J A Vastaajista oli miehiä 109 (47 %) ja naisia 124 (53 %) (diagrammi1). 31 % vastaajista oli vuotiaita, 28 % oli vuotiaita ja 20 % vuotiaita. Yli 60-vuotiaita oli 12 % ja alle 30-vuotiaita 9 % (diagrammi 2 ja taulukko 1). Sukupuoli nainen mies 0 % 20 % 40 % 60 % Prosenttia vastanneista mies =109, nainen = 124 Diagrammi 1. Vastaajien sukupuolijakauma. Ikäryhmä Lukumäärä prosenttia <= 19-v. 9 4 % % % % % % Yli 70-v. 6 2 % Kaikki yhteensä % Diagrammi 2. Vastaajien ikäjakauma. Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma. 6

7 135 vastaajaa (56 %) ilmoitti kotitaloustyypikseen lapsiperheen, pariskuntia oli 74 (31 %), yksin asuvia 26 (11 %) ja muita 6 (2 %). Diagrammi 3. Vastaajien kotitaloustyyppi. 203 vastaajaa asui Tuusulan postinumeroalueella (kuva 6). Lisäksi 9 oli Helsingistä, 3 Vantaalta, 3 Mäntsälästä yksi Kauniaisista, Hyvinkäältä, Lohjalta, Pornaisista ja Riihimäeltä. 203 Kuva 6. Vastaajien postinumeroalueet Tuusulassa. 7

8 Ryhmärakentamisesta oli kiinnostunut reilut 30 prosenttia vastaajista (diagrammi 4) sekä vuotiaat olivat kiinnostuneimpia ryhmärakentamisesta. Oletko kiinnostunut ryhmärakentamisesta tai -rakennuttamisesta? 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 100 % 91 % 83 % 75 % 69 % 63 % 62 % 57 % 43 % 38 % 38 % 31 % 25 % 17 % 9 % 0 % Alle 20-v v v v v v. 70-v. Kaikki en Kyllä Diagrammi 4. Vastaajien kiinnostus ryhmärakentamiseen. Vastajilta kysyttiin myös minkä tyyppisestä asumismuodosta he ovat kiinnostuneet (diagrammi 5). 83 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut omistusasunnoista, 8 prosenttia vuokra-asumisesta, lopuista asumismuodoista oli kiinnostunut vain 3-4 prosenttia vastajista. Ikäryhmittäin tarkasteltuna vuotiaat olivat muita ikärymiä kiinnostuneempia vuokra-asumisesta, yli 70- vuotiaat olivat kiinnostuneimpia osa-omistusasumisesta sekä muista asumismuodoista. Kotitaloustyypeittäin perheelliset olivat kaikkein kiinnostuneimpia omistusasunnoista ja yksin asuvat vuokra-asunnoista (diagrammi 6). Diagrammi 5. Kiinnostus eri asumismuotoihin ikäryhmittäin. 8

9 Minkä tyyppisestä asumismuodosta olet kiinnostunut? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % lapsiperhe muu pariskunta yksin asuva Kaikki yhteensä asumisoikeusasunto muu omistusasunto osa-omistusasunto vuokra-asunto n = 233 Diagrammi 6. Kiinnostus eri asumismuotoihin kotitaloustyypeittäin. Vastaajilta tiedusteltiin monivalintakysymyksenä, minkä tyyppisestä asunnosta he ovat kiinnostuneet (diagrammi 7). Suurin osa ilmoitti omakotitalon ja rivitalon. Monia kiinnosti myös paritalo, kerrostalo sekä townhouse-asunnot. Diagrammi 7. Eri asuntotyyppien herättämä kiinnostus. 9

10 136 vastaajasta 48 (35 %) oli kiinnostunut viljelypalstoista, 64 (47 %) ei ollut kiinnostunut ja 24 (18 %) ei osannut sanoa (diagrammi 8). Ikäryhmittäin tarkasteltuna vuotiaat sekä vuotiaat olivat kiinnostuneimpia viljelypalstoista. Yli 70-vuotiaat sekä vuotiaat eivät olleet kiinnostuneita viljelypalstoista (diagrammi 9 sekä taulukko 2). Kiinnostus viljelypalstoista ikäryhmittäin 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kyllä En osaa sanoa Ei n=136 Diagrammi 8. Kiinnostus viljelypalstoja kohtaan. Diagrammi 9. Kiinnostus viljelypalstoihin ikäryhmittäin. Taulukko 2. Viljelypalstoista kiinnostuneet ikäryhmittäin. Olen kiinnostunut viljelypalstoista v v v v v v. yli 70-v. YHT. ei en-osaa-sanoa Kyllä Kaikki yhteensä

11 133 vastaajaa kertoi näkemyksensä uusiutuvien energiamuotojen käytöstä (diagrammi 11). Tismalleen samaa mieltä niiden hyödyntämisen tärkeydestä oli 84 (63 %) vastaajaa, osittain samaa mieltä 43 (32 %) vastaajista, osittain eri mieltä ja täysin eri mieltä oli vain 3 (2 %), muutama vastaaja ei tiennyt kantaansa. Diagrammi 11. Vastaajien mielipide uusiutuvista energiamuodoista. LIIKKUM INEN J A PY S ÄK ÖINT I Kyselyssä tiedusteltiin myös kotitalouksien autojen määriä (diagrammi 12). Yhden auton talouksia oli kaikkiaan 98 vastaajalla (41 %) ja kahden auton talouksia 111 (46 %), 19 kotitalouksista (8 %) oli autoja kolme tai enemmän ja vain 12 (5 %) ei ollut autoa lainkaan. Kaikkiaan 133 vastaajaa arvioi pysäköinnin sijoittumista asunnon välittömään läheisyyteen tai hieman kauemmas, jos se olisi edullisempaa, 76 (57 %) vastaajaa piti pysäköintipaikan läheisyyttä asunnon välittömässä läheisyydessä tärkeänä, 57 (43 %) piti edullisuutta merkittävämpänä kriteerinä (diagrammi 13). Kahden auton kotitalouksista 63 % halusi paikoituksen lähelle asuntoa, vaikka se olisi kalliimpaa. Useamman auton kotitalouksista vastaava luku oli 60 % ja yhden auton talouksissa 55 %. Autottomat kotitaloudet eivät luonnollisestikaan kaivanneet autopaikkoja asuntonsa läheisyyteen. 86 vastaajaa (67 %) oli valmiita maksamaan lämpimästä autopaikasta kuukaudessa korkeintaan 50, 29 (22 %) oli valmiita maksamaan euroa ja yli 75 euroa oli valmiita maksamaan ainoastaan 11 prosenttia (diagrammi 14). 136 henkilä vastasi kaikkiaan pysäköintisääntöjen noudattamista koskevaan valvontaan (diagrammi 15). Heistä 91 eli suurin osa (67 %) kannatti pysäköintisääntöjen noudattamista. 26 (19 %) vastusti ja 19 (14 %) ei osannut sanoa mielipidettään asiasta. 11

12 Diagrammi 12. Kotitalouksien autojen määrät. Diagrammi 13. Etäisyys pysäköintipaikkoihin. Diagrammi 14. Lämpimän autopaikan hinta. Diagrammi 15. Pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonta. 12

13 Vastaajilta kysyttiin myös, arvostavatko he liikkumisessa enemmän yksityisautoilua vai kävelyä sekä kevyttä liikennettä. Vastausvaihtoehdossa oli liukukytkin, jossa olivat arvot nollasta sataan (kuva 7). Alla näkyvässä diagrammissa vastaukset on luokiteltu 5 luokkaan siten, että 0 19 arvolla olleet vastaukset arvostavat voimakkaimmin yksityisautoilua, luvut hieman vähemmän ja niin edelleen. Eniten julkista ja kevyttä liikennettä arvostaneet ovat arvoilla Kuva 7. Julkisen liikenteen arvostus liukukytkin kyselyssä. Vastaajista 30 prosenttia piti yksityisautoilua tärkeämpänä kuin julkista ja kevyttä liikennettä (diagrammi 16). 58 prosenttia vastaajista arvosti sen sijaan julkista ja kevyttä liikennettä yksityisautoilua enemmän, 11 prosenttia vastaajista piti näitä kulkumuotoja yhtä tärkeinä. Diagrammi 16. Julkisen liikenteen arvostus. 13

14 P ALVELUID EN SIJ AI NT IT OIVE Vastaajilta tiedusteltiin liukukytkimellä myös toiveita asumisen arkisten palveluiden sijainnista (kuva 8). Vastaukset on luokiteltu tässä samalla tavoin kuin yksityisautoilussa, eli eniten kivijalkakauppoja arvostavat saivat luvut 0 19 välillä ja kauppakeskusta tärkeimpänä vaihtoehtona pitäneet saivat arvon Vastausten perusteella voidaan tulkita, että molemmat kauppamuodot koettiin yhtä tärkeiksi (diagrammi 14). Kuva 8. Palveluiden sijainnin liukukytkin kyselyssä. Diagrammi 17. Palveluiden sijaintitoive. 14

15 T O NT IN VUOKRAU S M AHDO LLISUUS Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien kiinnostusta tontin vuokraukseen. Kaikista vastaajista (135) noin 60 prosenttia ei ollut kiinnostuneita vuokraamaan tonttia, 20 prosenttia oli kiinnostuneita ja lähes 20 prosenttia ei osannut sanoa, olivatko he kiinnostuneita tontin vuokrauksesta. Ikäryhmittäin tarkasteltuna tontin vuokrauksesta oli kiinnostunut eniten vuotiaat, heistä lähes 30 prosenttia oli kiinnostunut tontin vuokrausmahdollisuudesta. Vähiten kiinnostuneita olivat yli 60-vuotiaat. Diagrammi 18. Tontin vuokrausmahdollisuus. 15

16 KIINNOST US RYKM ENT IN PUIST O A KOHT AAN 74 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Rykmentinpuiston alue vaikuttaa toimivalta paikalta asua. (diagrammi 16). 59 prosenttia vastaajista oli kiinnostuneita muuttamaan Rykmentinpuistoon (diagrammi 17). Diagrammi 16. Rykmentinpuiston toimivuus. Diagrammi 17. Kiinnostus muuttaa alueelle. 16

17 Alueittainen kommentointi Melko harva kyselyyn osallistunut kommentoi loppujen lopuksi kartalla näkyviä osa-alueita, mutta ne jotka vastasivat, olivat useassa kohtaa pohtineet asiaa syvällisemmin ja he kirjoittivat runsaasti palautetta avoimiin kysymyskohtiin. Ydinkeskustaa kommentoi 29, Järvenpääntien vartta ja Patterinmäkeä 22, Painokorttelia ja Hökilää 21, Itäistä keskustaa 23, Puistokylää 27, Olympiakasarmia 18 ja Puustellinmetsää 27 henkilöä. Y DINKES KUST A 29 henkilöä kommentoi Ydinkeskustan aluetta, josta kysyttiin: mitä toimintoja haluaisit keskusta-alueelle? Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää? Lyhyemmät kommentit näkyvät seuraavan sivun kartalla (kuva 9). Lisäksi alueella oli 10 paikannettua kommenttia. Hyvänä vastaajat pitivät muun muassa vanhojen rakennusten säilyttämistä sekä asemakaavaluonnoksen VE2-versiossa paikoituksen sijoittamista maan alle. Kahdeksassa kommentissa käsiteltiin paikoitusta. Alueelle toivottiin kaupallisia palveluita sekä kulttuuripalveluita. Kartalle on koottu lyhyemmät kommentit. Niiden lisäksi oli seitsemän pidempää mielipidettä. Yhdessä pidemmässä kommentissa pidettiin keskustaa liian väljästi suunniteltuna: Liian matalaa rakentamista kaikilla alueilla, erityisesti ydinkeskustassa. Ydinkeskustaan tarvitaan enemmän tornitaloja ja tiiviimpää keskusmaisempaa ydintä. Tuusulantie (tarkoittanee Tuusulanväylää) tässä kohtaa ehdottomasti tunneliin ja päälle järkevää keskustaa elävöittävää rakentamista, mallia Leppävaara. Eräs vastaaja oli huolissaan pääväylän sijoituksesta, että uimahallin käyttö olisi mahdollista muillekin kuin Rykmentinpuiston asukkaille. Hänestä vanhan tielinjauksen leventämistä pitäisi tutkia ja varmistaa uimahallinkäyttäjien turvallinen liikkuminen. Pysäköintiä ei voida suunnitella mahdollisen tulevan kauppakeskuksen varaan, jollei sen rakentajalta saada kirjallista sopimusta asiasta. Yhdessä kommentissa pidettiin suunnitelmia ja päätöksentekoa vanhanaikaisina. "Tämä ydinalue on suunniteltu lähtökohtaisesti aivan liian matalaksi ja ei keskusmaiseksi elävän keskustan luomiseksi Tuusulaan. Rohkeus on jäänyt vanhan maalaisideologian jalkoihin ja kunnassa eletään vielä 80-lukua.Yksi korkeampi kerros/tornitalo on enemmän vitsi. Korkeata ja tiiviimpää rakentamista tarvitaan huomattavasti lisää eikä vain tälle alueelle. Kaikki alueet ovat nyt liian samanlaisia ja tylsiä. Ydinalueeseen tulee panostaa huomattavasti enemmän ja siitä on tultava Tuusulan erottautumistekijä muihin pääkaupunkiseudun alueisiin verrattuna. Tämän koko projektin kesto kertoo kuinka hidasta päätöksenteko kunnassa tällä hetkellä on. Muu pääkaupunkiseutu kehittyy kokoajan nopeammin ja Tuusulan suunnitelmat jäävät kymmenen vuotta muista jälkeen. Pikaista päivitystä ja lisää rohkeutta tarvitaan koko Rykmentinpuiston suunnitteluun, toivottavasti niin käy. Vielä ei ole liian myöhäistä." Yksi vastaaja piti hyvänä asiana linja-autoterminaalia, keskusaukiota sekä liikekeskusta. Hyrylän kaupalliset palvelut pitäisi ehdottomasti keskittää tähän uuteen keskukseen, jossa ne tukisivat toisiaan eivätkä olisi hajautettuna sinne tänne. Hyrylään on ehdottomasti kaivattu keskustaa, jolla voisi istuskella kahvilla terassilla, ostaa palveluita ja ruokia, jolla olisi elämää! Keskustan tulisi olla torin ympärille kävelyetäisyydelle keskittynyt, ei autoteiden varsille ripoteltu niin kuin nyt. Valitettavasti Järvenpääntie tulee jakamaan entistä ja tätä uutta keskustaa enkä oikein näe, kuinka ne voitaisiin yhdistää niin että ne olisivat yhtenäisiä ja yhdessä toimivia. 17

18 VE1: Paikoitustalo ehdottomasti hyvä idea! Tilava liikekeskus. Toimivat julkisen liikenteen yhteydet! En usko, että on järkevää ajatella, että täältä kuljettaisiin Keravan kautta junalla Helsinkiin, matkustaminen olisi hidasta. Tästä pitäisi päästä kätevästi ja nopeasti Helsinkiin päin. Aikoinaan olisi jo pitänyt rakentaa jonkinlaista raideliikennettä Helsingistä pohjoiseen ja nyt sitä olisi hyvä jatkaa tähän uuteen keskustaan Tuusulaan asti esim. metro. Toivottavasti tänne ei nyt tule Prismaa ja Citymarkettia. Jos tulee, saisivat olla piilossa liikekeskuksen sisällä. Ruokakauppa on mennyt Suomessa surkeaksi näiden kahden vallassa. Paikannettuja kommentteja alueelle oli kaikkiaan 10 kappaletta, kaikkiaan 8 eri kommentointikerralta (kuva 16). Paikannuksissa pidettiin muun muassa uuden ja vanhan keskustan yhdistämistä tärkeänä, toivottiin tapahtumapaikkoja, kuten nuorisotiloja, konserttisalia ja teatteritilaa, lisäksi toivottiin uimahalliin maauimalaa ja oleskelualuetta. Kuva 9. Esimerkkejä Ydinkeskustan alueen kommenteista. 18

19 J ÄRVEN P ÄÄNT I EN VAR S I J A P AT T ERINMÄK I 22 henkilöä kommentoi Järvenpääntien varren ja Patterinmäen aluetta. Alueelle esitettiin kolme kysymystä: sopisiko alueelle maamerkkimäinen tornitalo? Minkälaista toimintaa vanhan lämpökeskuksen monttuun voisi ajatella? Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää? Osa ajatuksista on koottu alla näkyvälle kartalle (kuva 10). Eniten kommentteja (9) tuli tornitalosta: 7 vastaajaa oli tornitaloa vastaan, 4 piti ajatusta hyvänä, 3 suhtautui asiaan varauksellisesti. Eräs varauksellisesti torintaloihin suhtautuva kommentoija sanoi, että tornitalo sopii, jos myös muut rakennukset toteutuvat, yksinäinen tornitalo ei alueelle sovi. Yksi vastaaja halunnut ottaa kantaa asiaan. Yksi vastaaja piti tornitaloa mielenkiintoisena vaihtoehtona. Hän toivoi kerrostalorakentamisesta jotakin aivan muuta, kuin harmaita rakennuksia. Punatiilirakentaminen modernein isoin ikkunoin ja luovasti suunnitellut rakennukset toisivat alueelle arvokkuutta. Jossakin Rykmentinpuiston havainnekuvassa näkyikin ihan kivannäköisiä tiilikerrostaloja. Eräs vastaaja totesi: Ei mitään Patterihammasta, kiitos! Pitäkää Tuusula matalana, inhimillisenä ja vihreänä, niin sen asukkaat asettuvat jäädäkseen. Kaupunkitaloja on tarjolla Vantaalla, Järvenpäässä ja Helsingissä. Eivät sovi lapsiperheille (vaunut, lasten kuljetukset, naapurisopu erilaisten kulttuurien ja elämäntapojen kesken). Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että Järvenpääntien varteen sekä ydinkeskustaan tarvitaan 3 9-kerroksisia rakennuksia. Alueet liittyisivät toisiinsa. Ja toinen vastaaja vastusti isojen talojen rakentamista alueelle, koska alue vaikutti hänen mielestään muutoinkin pientalovoittoiselta. Hänestä tornitalo ei sovi Hyrylän maisemakuvaan. Yksi vastaaja arvosti suunnitelmissa puistometsämäisyyden säilyttämistä: Terassimainen puistikko kuulostaa hienolta! Vanhojen rakennusten säilyttäminen on hyvä, se tuo alueelle tunnelmaa ja luonnetta. Ilman vanhan säilyttämistä asuinalueet ovat hengettömiä. Monttuun puistomainen liikunta- ja leikkialue, joka houkuttelee asukkaita liikkumaan, istumaan piknikillä, lukemaan puiden varjossa ja leikkimään. Monttuun toivottiin nuorisotilaa sekä toimintaa iäkkäämmille, esimerkiksi kansalaisopistoa. jolloin alue ei olisi nuorten hallitsema tai karkaa huumenotkoksi. Mikä tahansa luova tai aktiivista toimintaa tukeva yhdistys (martat, IT-väki, ystäväpalvelu, musiikkitilat harrastelijoille, kuntoilusali) olisi loistavaa. Eräs vastaaja oli huolissaan liikennesuunnittelusta. Kuinka työmatkat sekä muu asiointi sujuu Keravan ja Helsingin suuntaan? Hän ehdotti junaliikenteen tehokkaampaa hyödyntämistä esimerkiksi heiluribussilla Kulloontieltä Keravan tai Savion asemalle. Paikannetuissa kommenteissa (kuva 16) tyrmättiin tornitalo, toivottiin Järvenpääntien kaivamista tunneliin, pidettiin lukiokampuksen sijoituspaikkaa hyvänä sekä toivottiin huonokuntoisen Kasarmirakennuksen purkamista. Lämpökeskuksen pohjoispuolelle rakennettavia taloja pidettiin turhina, sillä niiden koettiin estävän kulku urheilukeskuksen ja uimahallin välillä. 19

20 Kuva 10. Esimerkkejä Järvenpääntien varsi ja Patterinmäki -osa-alueen kommenteista. 20

21 O LYM PI AK AS ARM I Millainen olisi unelmiesi perhepuisto? Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää? 18 ihmistä kommentoi Olympiakasarmin aluetta. Pääsääntöisesti suunnitelmiin oltiin tyytyväisiä ja unelmien puistoon saatiin runsaasti toimintaideoita (kuva 11). Monissa vastauksissa toivottiin alueelle kaiken ikäisille soveltuvaa toimintaa. Eräs vastaaja piti VE1-vaihtoehdon suunnitelmia hyvinä. Hän toivoi, että suunnitelmissa huomioidaan riittävästi tilaa ja tekemistä kaiken ikäisille, ei vain lapsille. Hänestä myös puistotoimintarakennus oli loistava ajatus. Miksei voisi olla lava esim. puistokonserttia tai vastaavia tapahtumia varten? Unelmien perhepuistoon toivottiin jätettävän luonnonmukaista maastoa, kuten metsää, niittyä, puro tai lampi sekä polkuja, eikä vain hoidettua nurmikkoa. Toinen vastaaja puolestaan kaipasi vehreyttä eikä liian metsämäistä aluetta. Yhdessä kommentissa alue nähtiin paremmin soveltuvan työpaikka-alueeksi, lähellä jo sijaitsevien työpaikka-alueiden sekä soramonttujen takia. Esimerkillisinä perhepuistoina vastaajat pitivät Järvenpään Tervanokan aluetta, rantapuistoa sekä Tampereen Launeen puistoa. Talvella pitäisi olla mahdollisuus rakentaa iso liukumäki sekä lumilinna, koska alueen pihat ovat mikrosirun kokoisia. Vastaaja toivoi myös, että nykyisistä kasarmirakennuksista yksi omistettaisiin vanhuksille. Kaikki eivät halua asua viimeisiä vuosiaan yksin, ja kasarmien läheisyys muuhun elämään (päiväkodit, kenties koulu, muut asukkaat alueella) saisi vanhukset tuntemaan olevansa vielä osa kuntalaisia. Vanhainkotipaikat ovat kiven alla, ja jollei Tuusula siirry perhekotimalliin (sijaislasten sijasta aviopari hoitaa muutamaa vanhusta), uudenlaiset ratkaisut ovat tarpeen. Eräs vastaaja totesi Olympiakasarmin olevan alueen keskeinen rakennus, jonka arkkitehtuuri aukeaa komeimmin nykyisen sotilaskodin suunnasta katsottaessa - sen näkymän tielle ei pitäisi sijoittaa uutta rakentamista luvun jälkeen rakennettu varuskunta edustaa parhaimmilta paloiltaan ns. metsävaruskuntien ihannetta eli rakennukset on melko harvakseltaan mäntypuistikossa. Jotta se varuskunnan fiilis säilyisi, pitäisi tätä melko avointa/avaraa mäntypuistikkoa jäädä riittävästi myös näille Rykmentinpuiston keskeisille alueille, joissa on olemassa olevaa rakennuskantaa. Olympiakasarmeja ehdotettiin myös hotelliksi tai taiteilijoiden työ- ja näyttelytiloiksi. Rakentamalla tilat tämän päivän taiteilijoille rantatien matkailullinen merkitys kasvaisi entisestään. Lapsille jotain Puuhamaa-tyyppistä toimintaa taiteen lisäksi. Alueelle oli vain kaksi paikannusta, joissa toisessa toivottiin Olympiakasarmin itäpuolelle jätettävän enemmän tilaa ja toisessa urheiluhallia ja konsertti- ja teatterisalia (kuva 17). 21

22 Kuva 11. Esimerkkejä Olympiakasarmin alueelle annetuista kommenteista. IT ÄI NEN KESKUST A Itäisen keskustan aluetta kommentoi 23 henkilöä. Heitä pyydettiin vastaamaan kysymyksiin Tulisiko olemassa olevia rakennuksia säilyttää ja mitä toimintoja niihin voitaisiin sijoittaa? sekä Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää? Saadut vastaukset käytiin läpi ja niistä poimittiin esimerkkejä karttaan, joka on esitetty alempana (kuva 12). Noin puolet vastaajista totesi, että olemassa olevia rakennuksia tulee säilyttää. Perusteluna tälle oli esimerkiksi rakennusten vahva rooli Tuusulan historiassa ja identiteetissä. Useista vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että rakennukset tulee säilyttää vain, jos ne ovat hyvässä kunnossa ja jos niille löydetään sopiva käyttötarkoitus. Yksi vastaajista ilmaisi, että vanhat rakennukset tulisi purkaa ja rakentaa tilalle uusi, yhtenäinen alue. Vanhoihin rakennuksiin esitettiin sijoitettavaksi esimerkiksi harraste- ja kokoustiloja, kommuuniasumista ja kirjastotilaa. Lisäksi yksi vastaajista toivoi, ettei rakennusta numero 47 purettaisi, vaan se säilytettäisiin kuntosalin ja nyrkkeilyseuran käytössä. 22

23 Useassa kommentissa pidettiin lukiokampusta ja sen sijoittumista hyvänä ideana. Yksi vastaajista kuitenkin totesi, että kampusaluetta ei tarvita, sillä lukioikäisillä ei ole vielä kysyntää opiskelija-asunnoista. Yhdestä kommentista kävi myös ilmi huoli Hyökkälän koulun säilymisestä, jos suunniteltu yhtenäiskoulu toteutuu. Parissa kommentissa mainittiin alueen olevan liian tiivis ja liian kaupunkimainen korkeine kerrostaloineen. Tästä esimerkkinä ote pidemmästä kommentista: Vierastan viisikerroksisia rakennuksia suunnitelmassa. Alueesta tulee kaupunkimainen - se alkaisi pian kaivata sisäistä liikennettä ainakin lapsiperheille ja vanhuksille. Missä ovat rauhalliset kävelytiet vaunuja työntäville äideille ja turvalliset penkit ja puistoalueet vanhuksille? Pieni piha rakennusten keskellä ei tuo hyvää mieltä tai salli vanhuksen seurata vuodenajan värien vaihtumista. Ihan outoa suunnittelua Itäisen keskustan alueelle kirjattiin myös 6 paikannettua kommenttia (kuva 17). Niissä toivottiin esimerkiksi suurempia parkkipaikkoja, erityisasumiselle (vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, vanhukset jne.) varattavia alueita sekä lukion, yhtenäiskoulun ja erilaisten palvelujen yhdistämistä yhtenäiseksi kompleksiksi. Kuva 12. Esimerkkejä Itäisen keskustan alueelle annetuista kommenteista. 23

24 P AINOKORT T ELI JA HÖK IL Ä Alueelta pyydettiin vastauksia kysymyksiin: Minkälainen huoltoasema sopisi historialliseen ympäristöön? ja Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää?. 21 henkilöä vastasi esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset käytiin läpi ja joitakin niistä on esitetty alla olevassa kartassa (kuva 13). Hyvänä suunnitelmissa pidettiin maalämmön hyödyntämistä ja hyvinvointikeskusta. Suunnitelmat huoltoaseman sijoittamisesta Kulloontien varteen synnyttivät sen sijaan mielipiteitä puolesta ja vastaan. Moni vastaajista katsoi, että huoltoasema tarvitaan ehdottomasti Hyrylän keskustaan. Huoltoasemalta toivottiin monipuolisia palveluja ja sähköauton latauspistettä. Esitettiin myös, että jos huoltoasema toteutuu, täytyy alueen tiestöä parantaa ja huolehtia aseman synnyttämien häiriöiden, kuten melun ja levottomuuden, minimoinnista. Toiset olivat puolestaan vahvasti huoltoaseman keskustaan sijoittamista vastaan. Heidän mielestään sopivampi paikka löytyy varmasti muualta: Onko huoltoasema välttämätön keskellä asuinaluetta, eikö löydy muuta paikkaa? Yksi pidemmistä vastauksista käsitteli myös Hyökkälän vanhan kyläkeskuksen elinvoimaisuuden säilymistä ja sen huomioimista Rykmentinpuiston suunnittelussa: Hyökkälän vanha kyläkeskus on sikäli poikkeuksellinen, että kaikki kylän vanhat kantatilat ovat säilyneet ja omilla paikoillaan - siis Klaavola, Klaavo ja Saksan puustelli (IT-museon keskellä). Suunnitelmassa tätä ei huomioida riittävästi - esim. Klaavolan päärakennuksen ja tilan entisen navetan (nyk. museon varasto) väliin on suunniteltu kaksikerroksisia asuinrakennuksia. Niiden rakentamisen jälkeen vanhan tilakeskuksen tilallisia suhteita olisi aika vaikea hahmottaa. Lisäksi ne vaikeuttaisivat Klaavolan ja IT-museon alueiden toiminnan kehittämistä. Hyökkälän vanha kyläkeskus pitäisi käsittää alueen kulttuurihistoriallisena helmenä - vanhat rakennukset ja niiden toiminta tarvitsevat ympärilleen tilaa. Lisäksi Painokorttelin ja Hökilän alueelle kirjattiin kuusi paikannettua kommenttia (kuva 17). Niissä muun muassa esitettiin kritiikkiä suunniteltuja ympyrätaloja kohtaan ja kiiteltiin vanhuspalvelukeskuksen suunnitelmia. Esitettiin myös, että nykyisen painotalon alueelle rakennettaisiin liikekeskus, ja painotalo siirtyisi Kulloontien pohjoispuolelle. 24

25 Kuva 13. Esimerkkejä Painokorttelin ja Hökilän alueelle annetuista kommenteista. PUUST ELLINM ET S Ä Puustellinmetsän aluetta kommentoi 27 henkilöä. Alueesta kysyttiin Onko viljelypalstoja suunniteltu riittävästi, vai tulisiko niitä sijoittaa alueelle lisää? ja Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä pitäisi kehittää? Vastaukset käytiin läpi ja joitakin niistä on esitetty alla olevassa kartassa (kuva 14). Alueella koettiin hyväksi viheralueiden runsas määrä ja pientalot. Vastaajista moni piti myös viljelypalstoja positiivisena asiana ja osa toivoi jopa niiden määrän lisäämistä. Muutamasta vastauksesta kävi kuitenkin ilmi huoli palstojen aiheuttamasta epäsiisteydestä ja ilkivallan kohteeksi joutumisesta. Eräs vastanneista toivoi alueelle myös kaikille yhteistä viljelyaluetta: Alueelle tai muillekin alueille voisi jättää vapaaseen ja luovaan käyttöön tarkoitetun yhteisötilan, jonne kuka tahansa voi istuttaa/hoitaa tilan/palstan/alueen kukkia, pensaita ym. Kuten esim. auringonkukkapellot, joilta saa poimia tietyistä kohdista vapaasti kukkia. Vesielementti olisi mahtava lisä! Monet vastaajat kokivat tärkeäksi, että alue toteutettaisiin pientalovaltaisena. Kerrostaloja ei pidetty hyvänä asiana ja erityisasumiselle (vammaiset, vanhukset jne.) toivottiin varattavan tilaa jo tässä suunnittelun vaiheessa. 25

26 Näiden kommenttien lisäksi Puustellinmetsän alueelle sijoitettiin viisi paikannettua kommenttia (kuva 17). Niissä moitittiin alueen kerrostalojen määrää liian suureksi. Lisäksi toivottiin golfkentän laduille pääsyn turvaamista talvisin sekä kauppapalveluiden ja julkisen liikenteen järjestämisen suunnittelua Puustellinmetsän alueelle. Kuva 14. Esimerkkejä Puustellinmetsän alueelle annetuista kommenteista. PUIST O KYLÄ Puistokylän aluetta kommentoi 27 henkilöä. Heitä pyydettiin vastaamaan kysymykseen Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää? Vastaukset käytiin läpi ja joitakin niistä on esitetty alla olevassa kartassa (kuva 15). Monessa annetussa kommentissa korostettiin väljyyden ja vehreyden tärkeyttä ja niiden huomioon ottamista suunnittelussa pidettiin hyvänä. Eräässä kommentissa pantiin merkille, että alueelle olisi hyvä suunnitella myös koirapuisto. 26

27 Kahdessa kommentissa pelättiin torin aiheuttavan järjestyshäiriöitä tulevaisuudessa: Tori on ongelmallinen paikka. Mitä kivaa sinne saadaan synnytettyä? Siellä alkaa majailla epämääräistä porukkaa, eivätkä normaalit ihmiset uskalla enää muuta kuin kiertää torin. Yhdessä kommentissa kuitenkin todettiin toimivan toriaukean kuulostavan hyvältä asialta. Kerrostalot herättivät jonkin verran kritiikkiä myös Puistokylän alueella. Niiden todettiin pilaavan näköalan ja tekevän alueesta liian kaupunkimaisen. Myös liikennejärjestelyihin toivottiin kiinnitettävän huomiota. Asutuksen lisääntymisen todettiin pahentavan alueen ruuhkia. Lisäksi paikoitustilan riittävyydestä oltiin epävarmoja ja Tuusulanväylälle toivottiin suoraa tieyhteyttä. Eräässä pidemmässä kommentissa toivottiin Rykmentinpuistosta uudenlaista rakennettua aluetta Tuusulaan: Omakotitonteille kaipaisin enemmän vapautta talon rakennusmateriaalien valinnalle, jotta saataisiin yksilöllisempiä ja mielenkiintoisempia kortteleita ainaisten pakettipuutalojen sijaan. Rykmentinpuiston alueelle ainakin sopisi värikäs rakentaminen ja punatiilitalot... Näiden kommenttien lisäksi alueelle merkittiin kolme paikannettua kommenttia (kuva 17). Niissä kehuttiin päiväkodin sijaintia ja korostettiin pientalovaltaisuuden tärkeyttä. Kuva 15. Esimerkkejä Puistokylän alueelle annetuista kommenteista. 27

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat?

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kimppakyytikyselyn tulokset 1/6 Mynämäen kimppakyytipalvelu Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kuntalaisille kevään 2010 aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 86 vastausta. Uskotko, että tulet joskus etsimään

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Asumisen näkymiä Helsingin seudulla ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Oikeisiin paikkoihin vai haluttuihin Missä ihmiset halauvat asua? Missä heidän pitäisi haluta? Onko ristiriitaa suunnittelijoiden

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti.

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti. - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 YHTEENVETO - TYÖVIHOT 1 ja 2 ( yht. 21 kpl) - HAASTATTELUT - ASUKASILTA 25.11.2010 Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Miten suomalaiset haluavat asua - ja miten vaatimuksiin vastataan?

Miten suomalaiset haluavat asua - ja miten vaatimuksiin vastataan? Miten suomalaiset haluavat asua - ja miten vaatimuksiin vastataan? Asuntomarkkinat 2011 20.1.2011 Aija Staffans Aalto-yliopisto Arkkitehtuurin laitos IDENTITEETTI PALVELUT JA YHTEYDET SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

As Oy Jyväskylän Jokivillat. Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä

As Oy Jyväskylän Jokivillat. Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä As Oy Jyväskylän Jokivillat Arvinkuja 14, 40520 Jyväskylä Ver 8.5.2014 Nykyaikainen unelmakoti Jokivarren viihtyisälle alueelle valmistuu tasokkaita ja nykyaikaisia kaupunkivilloja. Kohteen viisi lämminhenkistä

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKYSELY Kysely liittyy Laukaan kunnan ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseen

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta Asumisen toiveet -tutkimus Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta 1 KodinOnni palvelukokemukset 2013 Yhteenveto Tutkimus toteutettiin Kotipaneelissa yhteistyössä Aller Media Oy:n kanssa. Kysely lähettiin

Lisätiedot

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla RAPORTTI Porin kaupungin ympäristövirasto 2/2010 Biojäte pois kaatopaikalta Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, puu ja paperi, tuottavat kaatopaikoille päätyessään

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011 2011 Lähtökohdat Raportti II a 10.8.2011 Sisältö Väestö... 4 Asuminen Tuusulassa... 7 Liikenne... 12 Liikkumistottumukset... 12 Joukkoliikenne... 12 Henkilöautoliikenne... 14 Elinkeinot... 15 2 Tuusulan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston vuorovaikutusalusta - kyselyn tuloksia 10.6.2015

Tampereen Eteläpuiston vuorovaikutusalusta - kyselyn tuloksia 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston vuorovaikutusalusta - kyselyn tuloksia 10.6.2015 - Vastanneita tähän mennessä 139 kpl - http://maptionnaire.com/fi/734/ 1. Miten Eteläpuistoa pitäisi mielestäsi suunnitella

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN KANNISTON REHTORI

ASUNTO OY VANTAAN KANNISTON REHTORI ASUNTO OY VANTAAN KANNISTON REHTORI As Oy Vantaan Kanniston Rehtori Murtopakantie 14, 01730 Vantaa Rakentaja pidättää oikeuden muuttaa tämän esitteen tietoja ja kuvia sekä materiaaleja. Asunnonostajan

Lisätiedot

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita ASUNTOINFO 7.2.2014 projektinjohtaja Outi Säntti Tässä esityksessä hankkeita lännestä itään. Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN Liite, Peruspalvelulautakunta 6.9.2011 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos, Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue ASIAKASKYSELYN 2010 TULOKSET, PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Pysäköinnin psykologiasta kaupunkielämän konkretiaan. Pysäköinti ja pysäköijät Helsingin keskustassa

Pysäköinnin psykologiasta kaupunkielämän konkretiaan. Pysäköinti ja pysäköijät Helsingin keskustassa Europark 2014 1 Pysäköinnin psykologiasta kau unkielämän konkretiaan Pysäköinti ja pysäköijät Helsingin keskustassa 02 Europark 2014 Pääkirjoitus Helsinki jatkaa kasvuaan ja samalla liikenne lisääntyy

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 Mitä uutta haluat luoda? Mitä haluat muuttaa? Mitä haluat säilyttää? OMA LAHTI Tekijät: Marika Ågren, Sanna Vahto -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 NELJÄ OMA LAHTI -ILTAA KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

Kaavarungon mukainen asemakaavan muutosluonnos vaihtoehto VE1

Kaavarungon mukainen asemakaavan muutosluonnos vaihtoehto VE1 Kaavarungon mukainen asemakaavan muutosluonnos vaihtoehto VE1 Vaihtoehto VE 2 Vaihtoehto VE 3 Luonnosvaihtoehdot yleisesti nähtävillä 29.5.-1.8.2008 Mielipiteitä: uheluita 2 Sähköposteja 6 Kuntalaisten

Lisätiedot

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella

Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella Marja-Vantaa arjessa Kehäradan varrella projektinjohtaja Reijo Sandberg Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala www.vantaa.fi/marja-vantaa Marja- Vantaa city ASUNTOMESSUT 2015 KESKUSTA

Lisätiedot

Kuinka kaukana Länsirannasta asut?

Kuinka kaukana Länsirannasta asut? Porvoon kaupunki 22.9.2014 LÄNSIRANNAN KAAVATYÖN ALOITUSVAIHEEN INTERNETKYSELYN TULOKSET Länsirannan ranta-alueen asemakaavan tavoitteiden asettamista varten tarvitaan tietoa alueen käyttäjien toiveista.

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA SUUNNITTELUKESKUS OY ESITYS 1 (4) Jyväskylä/ T Järvinen 09.05.2003 PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA Kestävän liikenteen mallikuntaprojektiin liittyen Suunnittelukeskus Oy:n Jyväskylän toimisto

Lisätiedot

31.5.2007 LOUNAIS-SIPOON MAANKÄYTÖN IDEASUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus

31.5.2007 LOUNAIS-SIPOON MAANKÄYTÖN IDEASUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus 31.5.2007 LOUNAIS-SIPOON MAANKÄYTÖN IDEASUUNNITELMA Suunnitelmaselostus 1 1 LÄHTÖKOHDAT Suunnittelun tavoitteena on ollut löytää Sipoon uuden yleiskaavaluonnoksen mukainen maankäyttöratkaisu. Keskeisenä

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

2010 - kokonaistulokset 15.6.2011

2010 - kokonaistulokset 15.6.2011 Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan Kerrokartalla-kysely kysely 2010 - kokonaistulokset 15.6.2011 Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan Kerrokartalla-kysely 2010 Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston

Lisätiedot