PEHMOGIS- KYSELY I ASEMAKAALUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEHMOGIS- KYSELY I ASEMAKAALUONNOS"

Transkriptio

1 PEHMOGIS- KYSELY I ASEMAKAALUONNOS

2 PEHMOGIS-KYSELY, KEVÄT 2014 Rykmentinpuiston I asemakaavaluonnoksen PehmoGIS-kysely avautui yleisölle maaliskuussa 2014 ja päättyi Kyselyssä kysyttiin vastaajien mielipidettä Rykmentinpuiston asemakaavaluonnosten versioihin 1 ja 2. Kaavavaihtoehtojen havainnekuvat olivat karttapalvelussa valittavissa tarkastelua varten. Alueista kerrottiin lyhyet kuvaukset ja kysyttiin vastaajien näkemyksiä niihin. Kysely on jatkoa osayleiskaavatyön yhteydessä tehdylle PehmoGIS-kyselylle. Kyselyn toteutus Kysely oli jaettu neljään osioon. Ensimmäisenä kysyttiin taustatietoja (ikä, sukupuoli, asumismuoto, autonomistus jne.) ja asumistoiveita (kuva 1 ja 2). Kuva 1. Kuvakaappaus kyselyn Taustatiedotosiosta. Kuva 2. Kuvakaappaus kyselyn Asumistoiveet-osiosta. Taustatietoja ja asumistoiveiden jälkeen oli varsinainen asemakaavaluonnosten arviointisivu (kuva 3), jossa tiedusteltiin kartan avulla vastaajien mielipidettä asemakaavaluonnoksista V1 ja V2. Molemmista versioista 2

3 oli nähtävillä havainnekuva, karttoja pääsi zoomaamaan lähemmäs ja etäämmälle. Karttakyselyssä vastaaja saattoi myös lisätä kartalle paikannetun merkinnän ja kommentoida sen avulla jotakin tiettyä kohtaa. Kuva 3. Kuvakaappaus kyselyn asemakaavaluonnosten arviointisivusta. Asemakaava-alueet oli rajattu seitsemään osa-alueeseen: Ydinkeskusta, Painokortteli ja Hökilä, Järvenpääntien varsi ja Patterinmäki, Itäinen keskusta, Olympiakasarmi, Puustellinmetsä sekä Puistokylä. Jokaisesta osa-alueesta avautui hiiren painalluksella alueen yleisluonnehdinta, jossa kerrottiin suunnitelman keskeiset tekijät (kuva 4 ja 5). Asemakaavaluonnosversioiden väliset erot kuvattiin myös lyhyesti. Näiden jälkeen kysyttiin vastaajan mielipidettä keskeisistä aihepiireistä. 3

4 Kuva 4. Kuvakaappaus Järvenpääntien varsi ja Patterimäki -osa-alueen arvioinnista. Kuva 5. Kuvakaappaus Painokortteli ja Hökilä -osa-alueen arvioinnista Lopuksi kyselyssä oli Elämää Rykmentinpuistossa -osio (kuva 6), jonka avulla haluttiin selvittää vastaajien näkemyksiä yksityisautoiluun, joukkoliikenteeseen, maksulliseen pysäköintiin, pysäköinninvalvontaan sekä kauppoihin. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien halukkuutta muuttaa alueelle sekä vaikuttaako alue heidän mielestään toimivalta paikalta asua. Elämää Rykmentinpuistossa osion yhteydessä vastaajat saivat jättää yleisiä kommentteja suunnitelmista. 4

5 Kuva 5. Kuvakaappaus Elämää Rykmentinpuistossa -osiosta. Varsinaisten kysymysten jälkeen vastaajalta kysyttiin, haluaako hän tilata Rykmentinpuiston uutiskirjeen ja/tai osallistua Jolla-puhelimen arvontaan. Puhelimen voittaja julkaistiin kyselyn tulosten esittelytilaisuudessa Vastausten käsittely Kaikki kyselyyn saadut vastaukset luettiin läpi ja käsiteltiin ryhmittelemällä niitä kaava-alueittain eri aihealueiden alle. Vastauksista etsittiin mielipiteiden yhtenäisiä linjoja ja ideoita suunnittelun avuksi. Kirjoitettuja mielipiteitä saatiin kuitenkin melko vähän, eikä tämän vuoksi voitu tehdä yleistystä siitä, mikä on ns. enemmistön kanta. Jokaisesta asiasta esitettiin mielipiteitä sekä puolesta että vastaan, eivätkä kaikki vastaajat vastanneet jokaiseen kysymykseen. Tulokset esitettiin erilaisina diagrammeina ja taulukkoina. Lisäksi osa-aluekohtaisista kysymyksistä laadittiin kartat, joihin sijoitettiin esimerkkejä esitetyistä kommenteista. 5

6 Vastaukset tilastoina Kaikkiaan kyselyyn vastasi 241 henkilöä, lisäksi 18 täytti taustatiedot, mutta jätti muutoin vastaamatta. Kyselyssä oli lisäksi 130 sellaista käyntiä, jossa jätettiin vastaamatta. T AU ST AT I E T O J A Vastaajista oli miehiä 109 (47 %) ja naisia 124 (53 %) (diagrammi1). 31 % vastaajista oli vuotiaita, 28 % oli vuotiaita ja 20 % vuotiaita. Yli 60-vuotiaita oli 12 % ja alle 30-vuotiaita 9 % (diagrammi 2 ja taulukko 1). Sukupuoli nainen mies 0 % 20 % 40 % 60 % Prosenttia vastanneista mies =109, nainen = 124 Diagrammi 1. Vastaajien sukupuolijakauma. Ikäryhmä Lukumäärä prosenttia <= 19-v. 9 4 % % % % % % Yli 70-v. 6 2 % Kaikki yhteensä % Diagrammi 2. Vastaajien ikäjakauma. Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma. 6

7 135 vastaajaa (56 %) ilmoitti kotitaloustyypikseen lapsiperheen, pariskuntia oli 74 (31 %), yksin asuvia 26 (11 %) ja muita 6 (2 %). Diagrammi 3. Vastaajien kotitaloustyyppi. 203 vastaajaa asui Tuusulan postinumeroalueella (kuva 6). Lisäksi 9 oli Helsingistä, 3 Vantaalta, 3 Mäntsälästä yksi Kauniaisista, Hyvinkäältä, Lohjalta, Pornaisista ja Riihimäeltä. 203 Kuva 6. Vastaajien postinumeroalueet Tuusulassa. 7

8 Ryhmärakentamisesta oli kiinnostunut reilut 30 prosenttia vastaajista (diagrammi 4) sekä vuotiaat olivat kiinnostuneimpia ryhmärakentamisesta. Oletko kiinnostunut ryhmärakentamisesta tai -rakennuttamisesta? 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 100 % 91 % 83 % 75 % 69 % 63 % 62 % 57 % 43 % 38 % 38 % 31 % 25 % 17 % 9 % 0 % Alle 20-v v v v v v. 70-v. Kaikki en Kyllä Diagrammi 4. Vastaajien kiinnostus ryhmärakentamiseen. Vastajilta kysyttiin myös minkä tyyppisestä asumismuodosta he ovat kiinnostuneet (diagrammi 5). 83 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut omistusasunnoista, 8 prosenttia vuokra-asumisesta, lopuista asumismuodoista oli kiinnostunut vain 3-4 prosenttia vastajista. Ikäryhmittäin tarkasteltuna vuotiaat olivat muita ikärymiä kiinnostuneempia vuokra-asumisesta, yli 70- vuotiaat olivat kiinnostuneimpia osa-omistusasumisesta sekä muista asumismuodoista. Kotitaloustyypeittäin perheelliset olivat kaikkein kiinnostuneimpia omistusasunnoista ja yksin asuvat vuokra-asunnoista (diagrammi 6). Diagrammi 5. Kiinnostus eri asumismuotoihin ikäryhmittäin. 8

9 Minkä tyyppisestä asumismuodosta olet kiinnostunut? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % lapsiperhe muu pariskunta yksin asuva Kaikki yhteensä asumisoikeusasunto muu omistusasunto osa-omistusasunto vuokra-asunto n = 233 Diagrammi 6. Kiinnostus eri asumismuotoihin kotitaloustyypeittäin. Vastaajilta tiedusteltiin monivalintakysymyksenä, minkä tyyppisestä asunnosta he ovat kiinnostuneet (diagrammi 7). Suurin osa ilmoitti omakotitalon ja rivitalon. Monia kiinnosti myös paritalo, kerrostalo sekä townhouse-asunnot. Diagrammi 7. Eri asuntotyyppien herättämä kiinnostus. 9

10 136 vastaajasta 48 (35 %) oli kiinnostunut viljelypalstoista, 64 (47 %) ei ollut kiinnostunut ja 24 (18 %) ei osannut sanoa (diagrammi 8). Ikäryhmittäin tarkasteltuna vuotiaat sekä vuotiaat olivat kiinnostuneimpia viljelypalstoista. Yli 70-vuotiaat sekä vuotiaat eivät olleet kiinnostuneita viljelypalstoista (diagrammi 9 sekä taulukko 2). Kiinnostus viljelypalstoista ikäryhmittäin 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kyllä En osaa sanoa Ei n=136 Diagrammi 8. Kiinnostus viljelypalstoja kohtaan. Diagrammi 9. Kiinnostus viljelypalstoihin ikäryhmittäin. Taulukko 2. Viljelypalstoista kiinnostuneet ikäryhmittäin. Olen kiinnostunut viljelypalstoista v v v v v v. yli 70-v. YHT. ei en-osaa-sanoa Kyllä Kaikki yhteensä

11 133 vastaajaa kertoi näkemyksensä uusiutuvien energiamuotojen käytöstä (diagrammi 11). Tismalleen samaa mieltä niiden hyödyntämisen tärkeydestä oli 84 (63 %) vastaajaa, osittain samaa mieltä 43 (32 %) vastaajista, osittain eri mieltä ja täysin eri mieltä oli vain 3 (2 %), muutama vastaaja ei tiennyt kantaansa. Diagrammi 11. Vastaajien mielipide uusiutuvista energiamuodoista. LIIKKUM INEN J A PY S ÄK ÖINT I Kyselyssä tiedusteltiin myös kotitalouksien autojen määriä (diagrammi 12). Yhden auton talouksia oli kaikkiaan 98 vastaajalla (41 %) ja kahden auton talouksia 111 (46 %), 19 kotitalouksista (8 %) oli autoja kolme tai enemmän ja vain 12 (5 %) ei ollut autoa lainkaan. Kaikkiaan 133 vastaajaa arvioi pysäköinnin sijoittumista asunnon välittömään läheisyyteen tai hieman kauemmas, jos se olisi edullisempaa, 76 (57 %) vastaajaa piti pysäköintipaikan läheisyyttä asunnon välittömässä läheisyydessä tärkeänä, 57 (43 %) piti edullisuutta merkittävämpänä kriteerinä (diagrammi 13). Kahden auton kotitalouksista 63 % halusi paikoituksen lähelle asuntoa, vaikka se olisi kalliimpaa. Useamman auton kotitalouksista vastaava luku oli 60 % ja yhden auton talouksissa 55 %. Autottomat kotitaloudet eivät luonnollisestikaan kaivanneet autopaikkoja asuntonsa läheisyyteen. 86 vastaajaa (67 %) oli valmiita maksamaan lämpimästä autopaikasta kuukaudessa korkeintaan 50, 29 (22 %) oli valmiita maksamaan euroa ja yli 75 euroa oli valmiita maksamaan ainoastaan 11 prosenttia (diagrammi 14). 136 henkilä vastasi kaikkiaan pysäköintisääntöjen noudattamista koskevaan valvontaan (diagrammi 15). Heistä 91 eli suurin osa (67 %) kannatti pysäköintisääntöjen noudattamista. 26 (19 %) vastusti ja 19 (14 %) ei osannut sanoa mielipidettään asiasta. 11

12 Diagrammi 12. Kotitalouksien autojen määrät. Diagrammi 13. Etäisyys pysäköintipaikkoihin. Diagrammi 14. Lämpimän autopaikan hinta. Diagrammi 15. Pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonta. 12

13 Vastaajilta kysyttiin myös, arvostavatko he liikkumisessa enemmän yksityisautoilua vai kävelyä sekä kevyttä liikennettä. Vastausvaihtoehdossa oli liukukytkin, jossa olivat arvot nollasta sataan (kuva 7). Alla näkyvässä diagrammissa vastaukset on luokiteltu 5 luokkaan siten, että 0 19 arvolla olleet vastaukset arvostavat voimakkaimmin yksityisautoilua, luvut hieman vähemmän ja niin edelleen. Eniten julkista ja kevyttä liikennettä arvostaneet ovat arvoilla Kuva 7. Julkisen liikenteen arvostus liukukytkin kyselyssä. Vastaajista 30 prosenttia piti yksityisautoilua tärkeämpänä kuin julkista ja kevyttä liikennettä (diagrammi 16). 58 prosenttia vastaajista arvosti sen sijaan julkista ja kevyttä liikennettä yksityisautoilua enemmän, 11 prosenttia vastaajista piti näitä kulkumuotoja yhtä tärkeinä. Diagrammi 16. Julkisen liikenteen arvostus. 13

14 P ALVELUID EN SIJ AI NT IT OIVE Vastaajilta tiedusteltiin liukukytkimellä myös toiveita asumisen arkisten palveluiden sijainnista (kuva 8). Vastaukset on luokiteltu tässä samalla tavoin kuin yksityisautoilussa, eli eniten kivijalkakauppoja arvostavat saivat luvut 0 19 välillä ja kauppakeskusta tärkeimpänä vaihtoehtona pitäneet saivat arvon Vastausten perusteella voidaan tulkita, että molemmat kauppamuodot koettiin yhtä tärkeiksi (diagrammi 14). Kuva 8. Palveluiden sijainnin liukukytkin kyselyssä. Diagrammi 17. Palveluiden sijaintitoive. 14

15 T O NT IN VUOKRAU S M AHDO LLISUUS Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien kiinnostusta tontin vuokraukseen. Kaikista vastaajista (135) noin 60 prosenttia ei ollut kiinnostuneita vuokraamaan tonttia, 20 prosenttia oli kiinnostuneita ja lähes 20 prosenttia ei osannut sanoa, olivatko he kiinnostuneita tontin vuokrauksesta. Ikäryhmittäin tarkasteltuna tontin vuokrauksesta oli kiinnostunut eniten vuotiaat, heistä lähes 30 prosenttia oli kiinnostunut tontin vuokrausmahdollisuudesta. Vähiten kiinnostuneita olivat yli 60-vuotiaat. Diagrammi 18. Tontin vuokrausmahdollisuus. 15

16 KIINNOST US RYKM ENT IN PUIST O A KOHT AAN 74 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Rykmentinpuiston alue vaikuttaa toimivalta paikalta asua. (diagrammi 16). 59 prosenttia vastaajista oli kiinnostuneita muuttamaan Rykmentinpuistoon (diagrammi 17). Diagrammi 16. Rykmentinpuiston toimivuus. Diagrammi 17. Kiinnostus muuttaa alueelle. 16

17 Alueittainen kommentointi Melko harva kyselyyn osallistunut kommentoi loppujen lopuksi kartalla näkyviä osa-alueita, mutta ne jotka vastasivat, olivat useassa kohtaa pohtineet asiaa syvällisemmin ja he kirjoittivat runsaasti palautetta avoimiin kysymyskohtiin. Ydinkeskustaa kommentoi 29, Järvenpääntien vartta ja Patterinmäkeä 22, Painokorttelia ja Hökilää 21, Itäistä keskustaa 23, Puistokylää 27, Olympiakasarmia 18 ja Puustellinmetsää 27 henkilöä. Y DINKES KUST A 29 henkilöä kommentoi Ydinkeskustan aluetta, josta kysyttiin: mitä toimintoja haluaisit keskusta-alueelle? Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää? Lyhyemmät kommentit näkyvät seuraavan sivun kartalla (kuva 9). Lisäksi alueella oli 10 paikannettua kommenttia. Hyvänä vastaajat pitivät muun muassa vanhojen rakennusten säilyttämistä sekä asemakaavaluonnoksen VE2-versiossa paikoituksen sijoittamista maan alle. Kahdeksassa kommentissa käsiteltiin paikoitusta. Alueelle toivottiin kaupallisia palveluita sekä kulttuuripalveluita. Kartalle on koottu lyhyemmät kommentit. Niiden lisäksi oli seitsemän pidempää mielipidettä. Yhdessä pidemmässä kommentissa pidettiin keskustaa liian väljästi suunniteltuna: Liian matalaa rakentamista kaikilla alueilla, erityisesti ydinkeskustassa. Ydinkeskustaan tarvitaan enemmän tornitaloja ja tiiviimpää keskusmaisempaa ydintä. Tuusulantie (tarkoittanee Tuusulanväylää) tässä kohtaa ehdottomasti tunneliin ja päälle järkevää keskustaa elävöittävää rakentamista, mallia Leppävaara. Eräs vastaaja oli huolissaan pääväylän sijoituksesta, että uimahallin käyttö olisi mahdollista muillekin kuin Rykmentinpuiston asukkaille. Hänestä vanhan tielinjauksen leventämistä pitäisi tutkia ja varmistaa uimahallinkäyttäjien turvallinen liikkuminen. Pysäköintiä ei voida suunnitella mahdollisen tulevan kauppakeskuksen varaan, jollei sen rakentajalta saada kirjallista sopimusta asiasta. Yhdessä kommentissa pidettiin suunnitelmia ja päätöksentekoa vanhanaikaisina. "Tämä ydinalue on suunniteltu lähtökohtaisesti aivan liian matalaksi ja ei keskusmaiseksi elävän keskustan luomiseksi Tuusulaan. Rohkeus on jäänyt vanhan maalaisideologian jalkoihin ja kunnassa eletään vielä 80-lukua.Yksi korkeampi kerros/tornitalo on enemmän vitsi. Korkeata ja tiiviimpää rakentamista tarvitaan huomattavasti lisää eikä vain tälle alueelle. Kaikki alueet ovat nyt liian samanlaisia ja tylsiä. Ydinalueeseen tulee panostaa huomattavasti enemmän ja siitä on tultava Tuusulan erottautumistekijä muihin pääkaupunkiseudun alueisiin verrattuna. Tämän koko projektin kesto kertoo kuinka hidasta päätöksenteko kunnassa tällä hetkellä on. Muu pääkaupunkiseutu kehittyy kokoajan nopeammin ja Tuusulan suunnitelmat jäävät kymmenen vuotta muista jälkeen. Pikaista päivitystä ja lisää rohkeutta tarvitaan koko Rykmentinpuiston suunnitteluun, toivottavasti niin käy. Vielä ei ole liian myöhäistä." Yksi vastaaja piti hyvänä asiana linja-autoterminaalia, keskusaukiota sekä liikekeskusta. Hyrylän kaupalliset palvelut pitäisi ehdottomasti keskittää tähän uuteen keskukseen, jossa ne tukisivat toisiaan eivätkä olisi hajautettuna sinne tänne. Hyrylään on ehdottomasti kaivattu keskustaa, jolla voisi istuskella kahvilla terassilla, ostaa palveluita ja ruokia, jolla olisi elämää! Keskustan tulisi olla torin ympärille kävelyetäisyydelle keskittynyt, ei autoteiden varsille ripoteltu niin kuin nyt. Valitettavasti Järvenpääntie tulee jakamaan entistä ja tätä uutta keskustaa enkä oikein näe, kuinka ne voitaisiin yhdistää niin että ne olisivat yhtenäisiä ja yhdessä toimivia. 17

18 VE1: Paikoitustalo ehdottomasti hyvä idea! Tilava liikekeskus. Toimivat julkisen liikenteen yhteydet! En usko, että on järkevää ajatella, että täältä kuljettaisiin Keravan kautta junalla Helsinkiin, matkustaminen olisi hidasta. Tästä pitäisi päästä kätevästi ja nopeasti Helsinkiin päin. Aikoinaan olisi jo pitänyt rakentaa jonkinlaista raideliikennettä Helsingistä pohjoiseen ja nyt sitä olisi hyvä jatkaa tähän uuteen keskustaan Tuusulaan asti esim. metro. Toivottavasti tänne ei nyt tule Prismaa ja Citymarkettia. Jos tulee, saisivat olla piilossa liikekeskuksen sisällä. Ruokakauppa on mennyt Suomessa surkeaksi näiden kahden vallassa. Paikannettuja kommentteja alueelle oli kaikkiaan 10 kappaletta, kaikkiaan 8 eri kommentointikerralta (kuva 16). Paikannuksissa pidettiin muun muassa uuden ja vanhan keskustan yhdistämistä tärkeänä, toivottiin tapahtumapaikkoja, kuten nuorisotiloja, konserttisalia ja teatteritilaa, lisäksi toivottiin uimahalliin maauimalaa ja oleskelualuetta. Kuva 9. Esimerkkejä Ydinkeskustan alueen kommenteista. 18

19 J ÄRVEN P ÄÄNT I EN VAR S I J A P AT T ERINMÄK I 22 henkilöä kommentoi Järvenpääntien varren ja Patterinmäen aluetta. Alueelle esitettiin kolme kysymystä: sopisiko alueelle maamerkkimäinen tornitalo? Minkälaista toimintaa vanhan lämpökeskuksen monttuun voisi ajatella? Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää? Osa ajatuksista on koottu alla näkyvälle kartalle (kuva 10). Eniten kommentteja (9) tuli tornitalosta: 7 vastaajaa oli tornitaloa vastaan, 4 piti ajatusta hyvänä, 3 suhtautui asiaan varauksellisesti. Eräs varauksellisesti torintaloihin suhtautuva kommentoija sanoi, että tornitalo sopii, jos myös muut rakennukset toteutuvat, yksinäinen tornitalo ei alueelle sovi. Yksi vastaaja halunnut ottaa kantaa asiaan. Yksi vastaaja piti tornitaloa mielenkiintoisena vaihtoehtona. Hän toivoi kerrostalorakentamisesta jotakin aivan muuta, kuin harmaita rakennuksia. Punatiilirakentaminen modernein isoin ikkunoin ja luovasti suunnitellut rakennukset toisivat alueelle arvokkuutta. Jossakin Rykmentinpuiston havainnekuvassa näkyikin ihan kivannäköisiä tiilikerrostaloja. Eräs vastaaja totesi: Ei mitään Patterihammasta, kiitos! Pitäkää Tuusula matalana, inhimillisenä ja vihreänä, niin sen asukkaat asettuvat jäädäkseen. Kaupunkitaloja on tarjolla Vantaalla, Järvenpäässä ja Helsingissä. Eivät sovi lapsiperheille (vaunut, lasten kuljetukset, naapurisopu erilaisten kulttuurien ja elämäntapojen kesken). Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että Järvenpääntien varteen sekä ydinkeskustaan tarvitaan 3 9-kerroksisia rakennuksia. Alueet liittyisivät toisiinsa. Ja toinen vastaaja vastusti isojen talojen rakentamista alueelle, koska alue vaikutti hänen mielestään muutoinkin pientalovoittoiselta. Hänestä tornitalo ei sovi Hyrylän maisemakuvaan. Yksi vastaaja arvosti suunnitelmissa puistometsämäisyyden säilyttämistä: Terassimainen puistikko kuulostaa hienolta! Vanhojen rakennusten säilyttäminen on hyvä, se tuo alueelle tunnelmaa ja luonnetta. Ilman vanhan säilyttämistä asuinalueet ovat hengettömiä. Monttuun puistomainen liikunta- ja leikkialue, joka houkuttelee asukkaita liikkumaan, istumaan piknikillä, lukemaan puiden varjossa ja leikkimään. Monttuun toivottiin nuorisotilaa sekä toimintaa iäkkäämmille, esimerkiksi kansalaisopistoa. jolloin alue ei olisi nuorten hallitsema tai karkaa huumenotkoksi. Mikä tahansa luova tai aktiivista toimintaa tukeva yhdistys (martat, IT-väki, ystäväpalvelu, musiikkitilat harrastelijoille, kuntoilusali) olisi loistavaa. Eräs vastaaja oli huolissaan liikennesuunnittelusta. Kuinka työmatkat sekä muu asiointi sujuu Keravan ja Helsingin suuntaan? Hän ehdotti junaliikenteen tehokkaampaa hyödyntämistä esimerkiksi heiluribussilla Kulloontieltä Keravan tai Savion asemalle. Paikannetuissa kommenteissa (kuva 16) tyrmättiin tornitalo, toivottiin Järvenpääntien kaivamista tunneliin, pidettiin lukiokampuksen sijoituspaikkaa hyvänä sekä toivottiin huonokuntoisen Kasarmirakennuksen purkamista. Lämpökeskuksen pohjoispuolelle rakennettavia taloja pidettiin turhina, sillä niiden koettiin estävän kulku urheilukeskuksen ja uimahallin välillä. 19

20 Kuva 10. Esimerkkejä Järvenpääntien varsi ja Patterinmäki -osa-alueen kommenteista. 20

21 O LYM PI AK AS ARM I Millainen olisi unelmiesi perhepuisto? Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää? 18 ihmistä kommentoi Olympiakasarmin aluetta. Pääsääntöisesti suunnitelmiin oltiin tyytyväisiä ja unelmien puistoon saatiin runsaasti toimintaideoita (kuva 11). Monissa vastauksissa toivottiin alueelle kaiken ikäisille soveltuvaa toimintaa. Eräs vastaaja piti VE1-vaihtoehdon suunnitelmia hyvinä. Hän toivoi, että suunnitelmissa huomioidaan riittävästi tilaa ja tekemistä kaiken ikäisille, ei vain lapsille. Hänestä myös puistotoimintarakennus oli loistava ajatus. Miksei voisi olla lava esim. puistokonserttia tai vastaavia tapahtumia varten? Unelmien perhepuistoon toivottiin jätettävän luonnonmukaista maastoa, kuten metsää, niittyä, puro tai lampi sekä polkuja, eikä vain hoidettua nurmikkoa. Toinen vastaaja puolestaan kaipasi vehreyttä eikä liian metsämäistä aluetta. Yhdessä kommentissa alue nähtiin paremmin soveltuvan työpaikka-alueeksi, lähellä jo sijaitsevien työpaikka-alueiden sekä soramonttujen takia. Esimerkillisinä perhepuistoina vastaajat pitivät Järvenpään Tervanokan aluetta, rantapuistoa sekä Tampereen Launeen puistoa. Talvella pitäisi olla mahdollisuus rakentaa iso liukumäki sekä lumilinna, koska alueen pihat ovat mikrosirun kokoisia. Vastaaja toivoi myös, että nykyisistä kasarmirakennuksista yksi omistettaisiin vanhuksille. Kaikki eivät halua asua viimeisiä vuosiaan yksin, ja kasarmien läheisyys muuhun elämään (päiväkodit, kenties koulu, muut asukkaat alueella) saisi vanhukset tuntemaan olevansa vielä osa kuntalaisia. Vanhainkotipaikat ovat kiven alla, ja jollei Tuusula siirry perhekotimalliin (sijaislasten sijasta aviopari hoitaa muutamaa vanhusta), uudenlaiset ratkaisut ovat tarpeen. Eräs vastaaja totesi Olympiakasarmin olevan alueen keskeinen rakennus, jonka arkkitehtuuri aukeaa komeimmin nykyisen sotilaskodin suunnasta katsottaessa - sen näkymän tielle ei pitäisi sijoittaa uutta rakentamista luvun jälkeen rakennettu varuskunta edustaa parhaimmilta paloiltaan ns. metsävaruskuntien ihannetta eli rakennukset on melko harvakseltaan mäntypuistikossa. Jotta se varuskunnan fiilis säilyisi, pitäisi tätä melko avointa/avaraa mäntypuistikkoa jäädä riittävästi myös näille Rykmentinpuiston keskeisille alueille, joissa on olemassa olevaa rakennuskantaa. Olympiakasarmeja ehdotettiin myös hotelliksi tai taiteilijoiden työ- ja näyttelytiloiksi. Rakentamalla tilat tämän päivän taiteilijoille rantatien matkailullinen merkitys kasvaisi entisestään. Lapsille jotain Puuhamaa-tyyppistä toimintaa taiteen lisäksi. Alueelle oli vain kaksi paikannusta, joissa toisessa toivottiin Olympiakasarmin itäpuolelle jätettävän enemmän tilaa ja toisessa urheiluhallia ja konsertti- ja teatterisalia (kuva 17). 21

22 Kuva 11. Esimerkkejä Olympiakasarmin alueelle annetuista kommenteista. IT ÄI NEN KESKUST A Itäisen keskustan aluetta kommentoi 23 henkilöä. Heitä pyydettiin vastaamaan kysymyksiin Tulisiko olemassa olevia rakennuksia säilyttää ja mitä toimintoja niihin voitaisiin sijoittaa? sekä Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää? Saadut vastaukset käytiin läpi ja niistä poimittiin esimerkkejä karttaan, joka on esitetty alempana (kuva 12). Noin puolet vastaajista totesi, että olemassa olevia rakennuksia tulee säilyttää. Perusteluna tälle oli esimerkiksi rakennusten vahva rooli Tuusulan historiassa ja identiteetissä. Useista vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että rakennukset tulee säilyttää vain, jos ne ovat hyvässä kunnossa ja jos niille löydetään sopiva käyttötarkoitus. Yksi vastaajista ilmaisi, että vanhat rakennukset tulisi purkaa ja rakentaa tilalle uusi, yhtenäinen alue. Vanhoihin rakennuksiin esitettiin sijoitettavaksi esimerkiksi harraste- ja kokoustiloja, kommuuniasumista ja kirjastotilaa. Lisäksi yksi vastaajista toivoi, ettei rakennusta numero 47 purettaisi, vaan se säilytettäisiin kuntosalin ja nyrkkeilyseuran käytössä. 22

23 Useassa kommentissa pidettiin lukiokampusta ja sen sijoittumista hyvänä ideana. Yksi vastaajista kuitenkin totesi, että kampusaluetta ei tarvita, sillä lukioikäisillä ei ole vielä kysyntää opiskelija-asunnoista. Yhdestä kommentista kävi myös ilmi huoli Hyökkälän koulun säilymisestä, jos suunniteltu yhtenäiskoulu toteutuu. Parissa kommentissa mainittiin alueen olevan liian tiivis ja liian kaupunkimainen korkeine kerrostaloineen. Tästä esimerkkinä ote pidemmästä kommentista: Vierastan viisikerroksisia rakennuksia suunnitelmassa. Alueesta tulee kaupunkimainen - se alkaisi pian kaivata sisäistä liikennettä ainakin lapsiperheille ja vanhuksille. Missä ovat rauhalliset kävelytiet vaunuja työntäville äideille ja turvalliset penkit ja puistoalueet vanhuksille? Pieni piha rakennusten keskellä ei tuo hyvää mieltä tai salli vanhuksen seurata vuodenajan värien vaihtumista. Ihan outoa suunnittelua Itäisen keskustan alueelle kirjattiin myös 6 paikannettua kommenttia (kuva 17). Niissä toivottiin esimerkiksi suurempia parkkipaikkoja, erityisasumiselle (vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, vanhukset jne.) varattavia alueita sekä lukion, yhtenäiskoulun ja erilaisten palvelujen yhdistämistä yhtenäiseksi kompleksiksi. Kuva 12. Esimerkkejä Itäisen keskustan alueelle annetuista kommenteista. 23

24 P AINOKORT T ELI JA HÖK IL Ä Alueelta pyydettiin vastauksia kysymyksiin: Minkälainen huoltoasema sopisi historialliseen ympäristöön? ja Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää?. 21 henkilöä vastasi esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset käytiin läpi ja joitakin niistä on esitetty alla olevassa kartassa (kuva 13). Hyvänä suunnitelmissa pidettiin maalämmön hyödyntämistä ja hyvinvointikeskusta. Suunnitelmat huoltoaseman sijoittamisesta Kulloontien varteen synnyttivät sen sijaan mielipiteitä puolesta ja vastaan. Moni vastaajista katsoi, että huoltoasema tarvitaan ehdottomasti Hyrylän keskustaan. Huoltoasemalta toivottiin monipuolisia palveluja ja sähköauton latauspistettä. Esitettiin myös, että jos huoltoasema toteutuu, täytyy alueen tiestöä parantaa ja huolehtia aseman synnyttämien häiriöiden, kuten melun ja levottomuuden, minimoinnista. Toiset olivat puolestaan vahvasti huoltoaseman keskustaan sijoittamista vastaan. Heidän mielestään sopivampi paikka löytyy varmasti muualta: Onko huoltoasema välttämätön keskellä asuinaluetta, eikö löydy muuta paikkaa? Yksi pidemmistä vastauksista käsitteli myös Hyökkälän vanhan kyläkeskuksen elinvoimaisuuden säilymistä ja sen huomioimista Rykmentinpuiston suunnittelussa: Hyökkälän vanha kyläkeskus on sikäli poikkeuksellinen, että kaikki kylän vanhat kantatilat ovat säilyneet ja omilla paikoillaan - siis Klaavola, Klaavo ja Saksan puustelli (IT-museon keskellä). Suunnitelmassa tätä ei huomioida riittävästi - esim. Klaavolan päärakennuksen ja tilan entisen navetan (nyk. museon varasto) väliin on suunniteltu kaksikerroksisia asuinrakennuksia. Niiden rakentamisen jälkeen vanhan tilakeskuksen tilallisia suhteita olisi aika vaikea hahmottaa. Lisäksi ne vaikeuttaisivat Klaavolan ja IT-museon alueiden toiminnan kehittämistä. Hyökkälän vanha kyläkeskus pitäisi käsittää alueen kulttuurihistoriallisena helmenä - vanhat rakennukset ja niiden toiminta tarvitsevat ympärilleen tilaa. Lisäksi Painokorttelin ja Hökilän alueelle kirjattiin kuusi paikannettua kommenttia (kuva 17). Niissä muun muassa esitettiin kritiikkiä suunniteltuja ympyrätaloja kohtaan ja kiiteltiin vanhuspalvelukeskuksen suunnitelmia. Esitettiin myös, että nykyisen painotalon alueelle rakennettaisiin liikekeskus, ja painotalo siirtyisi Kulloontien pohjoispuolelle. 24

25 Kuva 13. Esimerkkejä Painokorttelin ja Hökilän alueelle annetuista kommenteista. PUUST ELLINM ET S Ä Puustellinmetsän aluetta kommentoi 27 henkilöä. Alueesta kysyttiin Onko viljelypalstoja suunniteltu riittävästi, vai tulisiko niitä sijoittaa alueelle lisää? ja Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä pitäisi kehittää? Vastaukset käytiin läpi ja joitakin niistä on esitetty alla olevassa kartassa (kuva 14). Alueella koettiin hyväksi viheralueiden runsas määrä ja pientalot. Vastaajista moni piti myös viljelypalstoja positiivisena asiana ja osa toivoi jopa niiden määrän lisäämistä. Muutamasta vastauksesta kävi kuitenkin ilmi huoli palstojen aiheuttamasta epäsiisteydestä ja ilkivallan kohteeksi joutumisesta. Eräs vastanneista toivoi alueelle myös kaikille yhteistä viljelyaluetta: Alueelle tai muillekin alueille voisi jättää vapaaseen ja luovaan käyttöön tarkoitetun yhteisötilan, jonne kuka tahansa voi istuttaa/hoitaa tilan/palstan/alueen kukkia, pensaita ym. Kuten esim. auringonkukkapellot, joilta saa poimia tietyistä kohdista vapaasti kukkia. Vesielementti olisi mahtava lisä! Monet vastaajat kokivat tärkeäksi, että alue toteutettaisiin pientalovaltaisena. Kerrostaloja ei pidetty hyvänä asiana ja erityisasumiselle (vammaiset, vanhukset jne.) toivottiin varattavan tilaa jo tässä suunnittelun vaiheessa. 25

26 Näiden kommenttien lisäksi Puustellinmetsän alueelle sijoitettiin viisi paikannettua kommenttia (kuva 17). Niissä moitittiin alueen kerrostalojen määrää liian suureksi. Lisäksi toivottiin golfkentän laduille pääsyn turvaamista talvisin sekä kauppapalveluiden ja julkisen liikenteen järjestämisen suunnittelua Puustellinmetsän alueelle. Kuva 14. Esimerkkejä Puustellinmetsän alueelle annetuista kommenteista. PUIST O KYLÄ Puistokylän aluetta kommentoi 27 henkilöä. Heitä pyydettiin vastaamaan kysymykseen Mitä hyvää suunnitelmissa on ja mitä niissä pitäisi kehittää? Vastaukset käytiin läpi ja joitakin niistä on esitetty alla olevassa kartassa (kuva 15). Monessa annetussa kommentissa korostettiin väljyyden ja vehreyden tärkeyttä ja niiden huomioon ottamista suunnittelussa pidettiin hyvänä. Eräässä kommentissa pantiin merkille, että alueelle olisi hyvä suunnitella myös koirapuisto. 26

27 Kahdessa kommentissa pelättiin torin aiheuttavan järjestyshäiriöitä tulevaisuudessa: Tori on ongelmallinen paikka. Mitä kivaa sinne saadaan synnytettyä? Siellä alkaa majailla epämääräistä porukkaa, eivätkä normaalit ihmiset uskalla enää muuta kuin kiertää torin. Yhdessä kommentissa kuitenkin todettiin toimivan toriaukean kuulostavan hyvältä asialta. Kerrostalot herättivät jonkin verran kritiikkiä myös Puistokylän alueella. Niiden todettiin pilaavan näköalan ja tekevän alueesta liian kaupunkimaisen. Myös liikennejärjestelyihin toivottiin kiinnitettävän huomiota. Asutuksen lisääntymisen todettiin pahentavan alueen ruuhkia. Lisäksi paikoitustilan riittävyydestä oltiin epävarmoja ja Tuusulanväylälle toivottiin suoraa tieyhteyttä. Eräässä pidemmässä kommentissa toivottiin Rykmentinpuistosta uudenlaista rakennettua aluetta Tuusulaan: Omakotitonteille kaipaisin enemmän vapautta talon rakennusmateriaalien valinnalle, jotta saataisiin yksilöllisempiä ja mielenkiintoisempia kortteleita ainaisten pakettipuutalojen sijaan. Rykmentinpuiston alueelle ainakin sopisi värikäs rakentaminen ja punatiilitalot... Näiden kommenttien lisäksi alueelle merkittiin kolme paikannettua kommenttia (kuva 17). Niissä kehuttiin päiväkodin sijaintia ja korostettiin pientalovaltaisuuden tärkeyttä. Kuva 15. Esimerkkejä Puistokylän alueelle annetuista kommenteista. 27

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET 13.10.2016 Lähtötiedot Vastauksia saatiin yhteensä 350 kappaletta Vastaajissa miehiä ja naisia suurin piirtein yhtä paljon Suurin osa vastaajista asukkaita,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Rakennemallit valtuustoseminaarissa

Rakennemallit valtuustoseminaarissa 2011 Rakennemallit valtuustoseminaarissa 29.4.2011 Raportti III b 10.8.2011 Sisältö Yleiset kysymykset ja yleiskaavan tavoitteet... 3 Rakennemallien vertailu... 6 2 Yleiskaavan rakennemallit esiteltiin

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

MOTIIVISEMINAARIEN & KUNTAKIERROKSEN ANTIA ARJA SIPPOLA - ARKKITEHTI SAFA & SATU LAVINEN, ARKKITEHTI

MOTIIVISEMINAARIEN & KUNTAKIERROKSEN ANTIA ARJA SIPPOLA - ARKKITEHTI SAFA & SATU LAVINEN, ARKKITEHTI MOTIIVISEMINAARIEN & KUNTAKIERROKSEN ANTIA ARJA SIPPOLA - ARKKITEHTI SAFA & SATU LAVINEN, ARKKITEHTI MOTIIVISEMINAARIEN ANTIA SEMINAARIT PIDETTIIN SUUNNITELLUSTI 22.3. JA 24.3. PYSYVÄN MUUTOKSEN EDELLYTYS

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKYSELY Kysely liittyy Laukaan kunnan ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseen

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN KANNISTON REHTORI

ASUNTO OY VANTAAN KANNISTON REHTORI ASUNTO OY VANTAAN KANNISTON REHTORI As Oy Vantaan Kanniston Rehtori Murtopakantie 14, 01730 Vantaa Rakentaja pidättää oikeuden muuttaa tämän esitteen tietoja ja kuvia sekä materiaaleja. Asunnonostajan

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla RAPORTTI Porin kaupungin ympäristövirasto 2/2010 Biojäte pois kaatopaikalta Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, puu ja paperi, tuottavat kaatopaikoille päätyessään

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA

PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA SUUNNITTELUKESKUS OY ESITYS 1 (4) Jyväskylä/ T Järvinen 09.05.2003 PYÖRÄPYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJÄ KESKUSTA- ALUEELLA Kestävän liikenteen mallikuntaprojektiin liittyen Suunnittelukeskus Oy:n Jyväskylän toimisto

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME 19.03.-15.05.2015 HARAVA Karttapohjainen kyselypalvelu Edistää kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja kaavoitus. Tuukka Saarimaa, VATT Arvokas kaupunki 14.10.2015, Vantaa

Asuntojen hinnat ja kaavoitus. Tuukka Saarimaa, VATT Arvokas kaupunki 14.10.2015, Vantaa Asuntojen hinnat ja kaavoitus Tuukka Saarimaa, VATT Arvokas kaupunki 14.10.2015, Vantaa 1. Asuntojen alueellisista hintaeroista 2 Ei ole outoa, että Suomessa on kalliita asuntoja Pääkaupunkiseudun (Helsinki,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja!

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja! Hyvä asukas tai maanomistaja! Haapaveden Vattukylälle on aloitettu osayleiskaavan päivitystyö. Alueella on voimassa oleva osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 1996, ja lisäksi alueelle ulottuu Haapaveden

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 518/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 12.4.2016 66 Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet asemakaavoituksessa,

Lisätiedot

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 Mitä uutta haluat luoda? Mitä haluat muuttaa? Mitä haluat säilyttää? OMA LAHTI Tekijät: Marika Ågren, Sanna Vahto -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 NELJÄ OMA LAHTI -ILTAA KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Suunnittelualueen kartta Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston Kerrokartallakyselyssä on annettu palautetta

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba LISÄTIETOJA 02071 56199 Tuomas Sundell Kiinteistökehityspäällikkö tuomas.sundell@lemminkainen.com elävöittää Lohjan kaupunkikuvaa

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen - 2 - VRUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 KERRO MLIPITEESI JA IDEASI - TÄYTÄ JA PALAUTA TYÖVIHKO 16.12.2010 MNESSÄ! Postita vihko osoitteeseen Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Ratakatu 19 B

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 30.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p

Lisätietoja: projektipäällikkö, arkkitehti Antti Varkemaa, p Keskustelun pohjaksi on laadittu neljä alustavaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdot A "Hila" ja B "Vetoketju" ovat tiiviimpiä ja korkeampia versioita Länsi- Herttoniemelle ominaisesta avoimesta korttelirakenteesta.

Lisätiedot