SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :30, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta Säntintie 30:ssä sijaitsevan kuivaajan myynti Puuidea Oy:lle tilojen vuokraaminen Kafiaarista Teuvan Yhtenäiskoulun perustaminen alkaen Syreenin koulun ja Teuvan Yhteiskoulun lakkauttaminen alkaen Kuntarakennelain(1698/2009) mukainen selvitysvelvollisuus Kunnan osallistuminen Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n paikallisen kehittämisstrategian/leaderohjelman sekä LEADER-toimintaryhmän rahoitukseen vuos Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän esitys Kansainvälisyyskeskus Inkan toiminnan jatkamisesta Suupohjan kuntien ja kuntayhtymien yhteistyönä Vakuutusmeklarin käyttö kunnan vakuutuskannan hoitamisessa Ikääntymispoliittisen ohjelman laatiminen, kunnan edustajan nimeäminen työryhmään Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Hallintokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kunnanhallitus Ilmoitusasiat, kunnanhallitus Määräalan myynti uimahallin alueelta Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin lukuun Ehdokkaiden nimeäminen Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostoon toimikaudeksi Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kh ja lautakunnat... 30

2 -1, KHALL :30 Sivu 1 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Toivonen Teijo Tuisku Minna-Liisa Tamsi Sakari puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, poissa jäsen Teijo Toivosen varajäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Rinta-Uppa Simo Mäntysaari Matti Salonen Markku Nummela Veli Lähde Marko valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnaninsinööri kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paula Kaleva ja Jarmo Kiviluoma. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Marko Lähde pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Paula Kaleva Jarmo Kiviluoma Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Marko Lähde, hallintojohtaja

3 235, KHALL :30 D: 110/2013 Sivu 2 Kunnanhallitus Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Dnro D/110/ /2013 Aikaisemmat päätökset: ja Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p Khall Megatuuli Oy on käynnistänyt tuulivoima-alueen kehittämiseen liittyvien maanvuokrasopimusten hankinnan Viiatin alueen maanomistajien kanssa vuodesta 2011 alkaen. Nyt suunnittelun alla oleva alue on noin 1000 hehtaarin suuruinen ja tähän mennessä maanvuokrasopimuksia on solmittu 101 kiinteistönomistajan kanssa ja sopimuksen kohteena olevia maita on 671 ha. Toimenpiteiden kohteeksi esitettävä alue on parhaillaan työn alla olevassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoimavaihekaavassa merkitty osittain tuulivoima-alueeksi. Tällä hetkellä vallitsevan tulkinnan mukaan tuulivoimapuiston sijoittaminen alueelle olisi vaihemaakuntakaavan mukaista. Megatuuli Oy on kunnanhallitukselle osoittamallaan kirjeellä pyytänyt kuntaa käynnistämään osayleiskaavatyön alueen maankäytön järjestämiseksi. Kaavoituspyyntö esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja ja kunnaninsinööri ovat neuvotelleet Megatuuli Oy:n kanssa suunnittelualueen maankäytön kehittämiseen liittyen. Megatuuli Oy:n suunnitelmissa on käynnistää Viiatin alueelle 9 tuulivoimalan käsittävän tuulivoimapuiston kehittäminen. Megatuuli Oy:llä on meneillään Kurikan alueella vastaavan kokoisten kahden erillisen alueen kehittämistoimet. Neuvotteluissa on käyty läpi tuulivoima-alueen kehittämiseen liittyviä maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä yksityiskohtia. Maankäytön kehittämistoimien tavoitteina on luoda edellytykset noin 9 tuulivoimalaitoksen rakentamiselle, muun maankäytön kuten asumisen sekä loma-asumisen ja metsätalouden harjoittamiselle, säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikennejärjestelyt tarkoituksenmukaisella tavalla. Osatavoitteena on myös, että alueelle ei synny uutta kunnan vastuulla olevaa katuverkkoa ja että alueen sisäinen liikennöinti, mukaan lukien huoltotiet, hoidetaan mahdollisin yksityistiejärjestelyin. Megatuuli Oy on kaavoitustyön käynnistämiseen liittyvässä pyynnössään esittänyt, että Tuulivoimapuisto Viiatti Oy vastaa alueen kehittämistoimiin liittyvistä kustannuksista. Lisäksi on sovittu että, Teuvan kunta johtaa kaavoitusta ja hankkii kaavoituspalvelut. Suunnittelualue on nykyisellään pääosin metsätalousaluetta, mutta alueella on vireillä myös muita maankäyttöön liittyviä rakennushankkeita. Alueella olevien eri maankäyttövaatimusten ja vireillä olevien hankkeiden johdosta on tarpeen määrätä alueelle rakennuskielto ja MRL 128 :ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus.

4 235, KHALL :30 D: 110/2013 Sivu 3 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) ryhtyä maankäytön kehittämistoimiin Viiatin alueella liitekartassa merkityllä alueella ja päättää käynnistää osayleiskaavan laadinnan eri maankäyttötapojen yhteensovittamiseksi; 2) asettaa suunnittelualueen rakennuskieltoon ja määrätä alueelle MRL 128 :n mukaisen toimenpiderajoituksen kolmen vuoden ajaksi; 3) antaa tekniselle toimelle tehtäväksi ryhtyä yhteistyöneuvotteluihin osayleiskaavan laadintaan liittyen Kurikan kaupungin kanssa sekä käynnistää sopimuksen mukaiset kehittämistoimet, mm. osayleiskaavan laadinnan; 4) että Megatuuli Oy/ Tuulivoimapuisto Viiatti Oy vastaa kaikista kehittämistoimintaan liittyvistä kustannuksista, kuten osayleiskaavan laadinnan, tarvittavien luonto-, ympäristö-, linnusto-, tieverkko- yms. selvitysten laadinnan kustannuksista. Lisäksi Megatuuli Oy hyväksyy, että Teuvan kunta johtaa kaavoitusta ja hankkii kaavoituspalvelut. 5) että maankäytön kehittämistoimista laaditaan myöhemmin Teuvan kunnan ja Megatuuli Oy:n / Tuulivoimapuisto Viiatti Oy:n välinen erillinen kehittämissopimus. Keskustelun kuluessa Aulis Ranta-Muotio esitti, että kohtaan 2) lisätään lause metsätalouden harjoittamista ei kuitenkaan rajoiteta. Paula Kaleva kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta oli äänestettävä, ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka ovat Ranta-Muotion esityksen kannalla, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Jarmo Kiviluoma, Jukka Leppäniemi, Anu Mäntylä, Sakari Tamsi ja Minna-Liisa Tuisku. Ei äänestivät Arto Heinola, Paula Kaleva, Aulis Ranta-Muotio ja Irma Åkerblad Päätös: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Kuultiin asiantuntijana kunnaninsinööri Markku Salosta. Khall Toimenpiderajoituksen laajuudesta on käyty keskustelu metsänhoitoyhdistyksen ja alueen maanomistajien kanssa päätöksenteon jälkeen. Metsätalous perustuu suunnitelmalliseen metsänhoitoon ja sen rajoittamisella ei ole vaikutusta tuulipuiston kaavoitukseen, joten tavanomainen metsätalous voidaan jättää toimenpiderajoituksen ulkopuolelle. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

5 235, KHALL :30 D: 110/2013 Sivu 4 Kunnanhallitus ) kumota pykälän 71 2) -kohdassa tekemänsä päätöksen; 2) asettaa Viiatin suunnittelualueen rakennuskieltoon ja määrätä alueelle MRL 128 :n mukaisen toimenpiderajoituksen kolmen vuoden ajaksi. Toimenpiderajoitus ei koske tavanomaista metsätaloutta; 3) määrätä päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Megatuuli Oy on käynnistänyt Viiatin Saunamaan alueen osayleiskaavan laadintatyön kevään 2013 aikana. Kevään ja kesän aikana on tehty osayleiskaavan laadintaan liittyviä selvityksiä. Samalla on laadittu myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Megatuuli Oy on käyttänyt kaavakonsulttina SITO Oy:tä, joka on vastannut osayleiskaavan kaava-aineistojen valmistelusta. Kaavan valmistelu on saatu siihen vaiheeseen, että valmiina on osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleiskaavaluonnos valmisteluaineistoineen. Esityslistan ohessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, osayleiskaavaluonnos, kaavaselostus sekä laaditut eri selvitykset. Kaavoittajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan laadintaan liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksi ; 2) asettaa Viiatin Saunamaan osayleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi ; 3) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; 4) että molempien edellä mainittujen asiakirjojen asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus arviointisuunnitelmissa mainituille viranomaistahoille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään mennessä. 5) että em. asiakirjojen nähtävillä oloaikana Megatuuli Oy järjestää suunnittelualueella oleville kiinteistönomistajille sekä päätöksentekijöille informaatio- ja kuulemistilaisuuden, jossa ovat edustettuna kunnan ja Megatuuli Oy:n edustajat, kaavan laatija sekä kaavoittaja. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

6 235, KHALL :30 D: 110/2013 Sivu 5 Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 236, KHALL :30 D: 52/2012 Sivu 6 Kunnanhallitus Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta Dnro D/52/ /2012 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p Khall 236 Koulukeskuksen peruskorjauksen toteutus on parhaillaan sisustusvaiheessa. Työn aikana on ilmennyt, että teknisen työn hitsauskaasulaitteiden suunnitteluohjeet ovat uusiutuneet niin, että hitsauskaasuja ei nykymääräysten mukaan saa säilyttää samoissa tiloissa, missä hitsaustyötä suoritetaan. Tekninen toimi on yhdessä putkiurakoitsijan kanssa selvittänyt hitsauskaasujen sälytystä ja käyttöön sekä säilytykseen liittyvien verkostojen rakentamisen kustannuksia. Perälän Putki Oy:ltä on saatu tarjous hitsauskaasukaapin ja putkistojen rakentamisen kustannuksista AGA Oy:n ollessa putkistojen asentaja sekä kaapin toimittaja. Esityslistan ohessa on tarjoukset putkiston rakentamisesta sekä kaksi vaihtoehtoa joko lämmöneristetystä ja eristämättömästä kaasukaapista erittelyineen. Kyseessä oleva työ ei sisälly nykyisen urakkasopimuksen mukaiseen työkokonaisuuteen vaan tulee hankittavaksi lisätyönä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Perälän Putki Oy:n seuraavat lisätyötarjoukset - lämmitettävä kaasukeskuskontti hintaan alv 0 % - kaasuputkiston asennus hintaan alv 0% Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 237, KHALL :30 D: 157/2013 Sivu 7 Kunnanhallitus Säntintie 30:ssä sijaitsevan kuivaajan myynti Dnro D/157/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p Khall 237 Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Säntintie 30:ssä sijaitsevan kuivaajan myynnistä poissiirrettäväksi. Myynti-ilmoitus on julkaistu Teuvan kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä Tejuka lehdessä Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Janne Muotiolta sekä Päivi ja Pentti Ketolalta. Lisäksi Markku Rinta-Säntti toimitti tarjouksen klo Muotion ja Ketolan tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja ne otettiin mukaan tarjousvertailuun. Rinta-Sänttin tarjouksessa oli kyse maa-alan ja kuivaamon ostamisesta ja tarjoaja ei aikonut purkaa kuivaajaa. Rinta- Sänttin tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Tarjousvertailun perusteella korkeimman tarjouksen antoi Päivi ja Pentti Ketola euroa. Janne Muotion antama tarjous oli euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä Säntintie 30:ssä sijaitsevan kuivaajan Päivi ja Pentti Ketolalle euron kauppahinnalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 238, KHALL :30 D: 389/2013 Sivu 8 Kunnanhallitus Puuidea Oy:lle tilojen vuokraaminen Kafiaarista Dnro D/389/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p Khall 238 Puuidea Oy on käynyt kunnanjohtaja Veli Nummelan kanssa neuvotteluja toimintansa laajentamisesta Teuvalla. Yhtiö on päivätyllä kirjeellä tehnyt kunnalle esityksen tilojen vuokraamisesta Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarista. Yhtiö haluaisi vuokrata Kiinteistö Oy Kafiaarista seuraavat tilat: m 2 teollisuushallitilaa (entinen Teak OY:n yrityshautomotila) - tehdashallin lattiatilan toimistotila - peltivarasto 300 m 2, josta tällä hetkellä vuokralla 126 m 2 Muutostöiden osalta yhtiö toivoo keveän väliseinän rakentamista viereisen hallitilan rajalle, yhden oven kunnostus-/muutostyötä puutavaran sisääntuloa varten sekä toimisto- ja sosiaalitilojen siivousta ja pintojen maalausta. Lisäksi yhtiö on tehnyt esityksen vuokran sopeuttamisesta ensimmäisen vuoden osalta seuraavasti: Tuotantotilan normaalivuokra 2,75 /m 2 alv 0% ja vuokra ensimmäiset 12 kk 1,2 /m 2 alv 0%. Toimistohuoneen vuokra sisältyy tuotantotilojen vuokraan, peltivaraston vuokra 150 /kk alv 0 %. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) vuokrata Puuidea Oy:lle Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin 548 m 2 :n hallitilan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella ja kolmen kuukauden irtisanomisajalla hintaan 2,75 /m 2 alv 0%. Vuokra ajalla on 1,20 /m 2 alv 0%. Vuokraan sisältyy toimistotilan vuokra, lämmitys, vesi- ja viemärimaksut sekä oikeus sosiaalitilojen käyttöön. Vuokra sidotaan ajankohdan elinkustannusindeksiin ja tarkistetaan vuosittain. Asiakas vastaa käyttösähkön (sisältäen valaistussähkön) sekä jäte- ja erikoisjätehuollon kustannuksista. Sähköennakot peritään vuokralaisen kanssa yhteisesti sovittavan todelliseen käyttöön perustuvan laskelman mukaisesti kuukausittain. 2) vuokrata peltihallin 270 m /kk alv 0%; 3) että lisäksi yhtiölle rakennetaan kevyt väliseinä viereisen hallitilan rajalle ja kunnostetaan yksi ovi puutavaran sisääntuloa varten sekä maalataan toimistotila. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 239, KHALL :30 D: 362/2013 Sivu 9 Kunnanhallitus Teuvan Yhtenäiskoulun perustaminen alkaen Dnro D/362/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p Varhaiskasvatusja koulutusltk Teuvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan tehnyt periaatepäätöksen, että koulukeskuksen perusparannuksen saneerauksen valmistuttua viimeistään 2015 Teuvan keskusta-alueen koulut (Kauppila, Komsi, Riippi, Sepän Ahjo ja Syreeni) sekä niiden esioppilaat siirtyvät korjattuihin yhteiskoulun tiloihin. Teuvan uuden koulukeskuksen investoinnin ensimmäinen vaihe (yhteiskoulun osuus) on valmistumassa. Pääurakoitsijan mukaan investointi etenee aikataulussaan, ja tilojen luovutus Teuvan kunnan koululaitoksen käyttöön tapahtuu Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksestä, että Teuvan uuteen koulukeskukseen siirtymisen yhteydessä hallintojärjestelmää muutetaan siten, että uudessa koulukeskuksessa on johtavana rehtorina yhteiskoulun ja lukion rehtori, apulaisrehtori sekä 4 tiimivastaavaa. Lukiossa on vararehtori kuten nykyisessäkin voimassa olevassa johtamisorganisaatiossa. Kunnanhallitus on päättänyt, että Teuvan koulukeskukseen perustetaan apulaisrehtorin virka lukien. Siirtymävaiheessa apulaisrehtori vastaa Syreenin koulun rehtorin tehtävistä sekä osaltaan uuteen yhtenäiskouluun siirtymisen valmisteluun liittyvistä tehtävistä. Apulaisrehtorina toimii lukuvuoden KM Reijo Sjöblom. Vuoden 2014 keväällä virka täytetään vakinaisesti julkisella haulla lukien. Yhteiskoulun vs. rehtori Maija-Liisa Saksan ja apulaisrehtori Reijo Sjöblomin alustavan suunnitelman mukaan koulukeskuksen ensimmäisen rakennusvaiheen valmistumisen jälkeen Syreenin koulun luokkamuotoinen opetus, pienluokkien opetus (erityisopetus) sekä teknisen, tekstiilityön, musiikin, liikunnan, kotitalouden ja kuvaamataidon aineopetustunnit järjestetään uudessa koulukeskuksessa. Uudistetussa koulukeskuksessa on myös hallintotilat sisältäen rehtorin työhuoneen sekä toimistosihteerien ja avustavan henkilökunnan työpisteet. Alustavan suunnitelman mukaan nykyisen yhteiskoulun (entisen lukion) remontin alettua, Syreenin koulu toimii väistötilana luokille. Näin ollen luokkien pääsääntöinen opetus tulee lukion investoinnin aikana olemaan Syreenin koulussa lukuun ottamatta teknistä ja tekstiilityötä, liikuntaa, musiikkia, kotitaloutta ja kuvaamataitoa, jotka tapahtuvat uudessa koulukeskuksessa luokkien rehtorin työskentelypiste on järkevintä toteuttaa niin, että päivittäin klo 12 saakka paikka on Syreenin koululla ja ruokailusta eteenpäin uudessa koulukeskuksessa. Reijo Sjöblomin ja Maija-Liisa Saksan mukaan luokkien siirtyminen Syreenin kouluun olisi syytä tapahtua 2014 toukokuun kahdella viimeisellä viikolla. Tällöin saadaan tilat opiskelu-

11 239, KHALL :30 D: 362/2013 Sivu 10 Kunnanhallitus kuntoon ja kaikki on valmiina syksyn opiskelun aloittamista varten. Mikäli muutto jää kesälle, ei tekijöitä eikä tietoa ole saatavilla riittävästi. Koulutyön suunnittelu ja itse koulutyö häiriintyy tällöin pitkäksi aikaa. Uusi perustettava Teuvan koulukeskus toimii yhtenäiskouluperiaatteella (luokat 1 9). Nykyisten yhteiskoulun (entisen lukion) tilojen peruskorjauksen valmistuttua, koulukeskuksessa toimii myös Teuvan lukio. Yhtenäiskoululla ja lukiolla on silloin yhteinen opettajainhuone, jolloin lukion ja yhtenäiskoulun opettajien, avustavan henkilökunnan ja oppilashuoltohenkilöstön ym. yhteistyö on tiivistä ja toimivaa. Perusopetuslain uudistuksen myötä ala- ja yläastejako poistui perusopetuslaeista vuonna Opetussuunnitelman perusteet, jotka uudistettiin viimeksi vuonna 2004 ja otettiin käyttöön asteittain pääosin vuoteen 2007 mennessä, on laadittu yhtenäisen perusopetuksen mukaisesti. Uudistuksen jälkeen yhtenäiskoulujen määrä on lisääntynyt Suomen perusopetuksen kentässä viime vuosina kovaa vauhtia. Yhtenäiskoulussa on ala- ja yläkouluilla yhteinen opetussuunnitelma. Luokanopettajien ja aineenopettajien yhteistyö on nykyistä tiiviimpää, ja tunnit jakautuvat laajemmin kolmannesta yhdeksänteen luokkaan. Oma luokanopettaja opettaa luokilla 1-6 kuitenkin yli puolet opetuksesta. Perusopetuslain 1 mukaan perusopetus järjestetään luokanopettajien antamana opetuksena, eri oppiaineiden opettajien antamana aineenopetuksena, oppilaanohjaajien antamana oppilaanohjauksena sekä erityisopettajien antamana erityisopetuksena. Vuosiluokilla 1 6 opetus on pääosin luokanopetusta ja vuosiluokilla 7 9 pääosin aineenopetusta, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä. Perusopetuksen opetushenkilöstöllä on yhtenäiskoulussa sama virkaehtosopimus eli OVTES, joten muiden muassa vaativuuden arvioinnin perusteet ovat samat. Koulukeskuksen (yhtenäiskoulu) perustaminen aiheuttaa myös Teuvan kunnan hallintosäännön muutokset sekä asian mukaiset ilmoitukset kouluhallintoviranomaisille (AVI= Aluehallintovirasto ja OPH= opetushallitus). Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Teuvalle perustetaan Teuvan yhteiskoulun uudistettuihin tiloihin Teuvan koulukeskus lukien. Koulukeskus käsittää alkuvaiheessa Teuvan yhtenäiskoulun, jossa toimivat luokat 1-9 yhtenäiskouluperiaatteella. Nykyisen yhteiskoulun (entisen lukion) tilojen peruskorjauksen jälkeen koulukeskuksessa toimii myös Teuvan lukio. Koulukeskuksen mahdollinen nimi päätetään myöhemmin. Äystön, Perälän, Norin ja Horon koulut toimivat toistaiseksi niin kauan, kuin kunnanvaltuuston periaatepäätöksen mukaiset oppilasmäärärajat täyttyvät. Oppilasmäärät tarkistetaan vuosittain niin, että rajan (2-opettajainen 16 oppilasta ja 3-opettajainen 36 oppilasta) on täytyttävä vuosittain mennessä. Mikäli oppilaita ei silloin virallisen kouluun ilmoittautumisen jälkeen ole riittävästi, ryhdytään välittömästi koulun lakkauttamistoimenpiteisiin.

12 239, KHALL :30 D: 362/2013 Sivu 11 Kunnanhallitus Keskustelun jälkeen sivistystoimenjohtaja teki tarkennetun päätösehdotuksen seuraavasti: Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Teuvalle perustetaan Teuvan yhteiskoulun uudistettuihin tiloihin Teuvan koulukeskus lukien. Koulukeskus käsittää alkuvaiheessa Teuvan yhtenäiskoulun, jossa toimivat luokat 1-9 yhtenäiskouluperiaatteella. Nykyisen yhteiskoulun (entisen lukion) tilojen peruskorjauksen jälkeen koulukeskuksessa toimii myös Teuvan lukio. Koulukeskuksen mahdollinen nimi päätetään myöhemmin. Äystön, Perälän, Norin ja Horon koulut toimivat toistaiseksi niin kauan, kuin kunnanvaltuuston periaatepäätöksen mukaiset oppilasmäärärajat täyttyvät. Oppilasmäärät tarkistetaan vuosittain niin, että rajan (2-opettajainen 16 oppilasta ja 3-opettajainen 36 oppilasta) on täytyttävä vuosittain mennessä. Mikäli oppilaita ei silloin virallisen kouluun ilmoittautumisen jälkeen ole riittävästi, ryhdytään välittömästi koulun lakkauttamistoimenpiteisiin. Päätös: Hyväksyttiin tarkennettu päätösehdotus. Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p Khall Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää perustaa lukien Teuvan Yhtenäiskoulun. Koulu toimii peruskorjatussa koulukeskuksessa. Peruskorjauksen toisessa vaiheessa vuosiluokat 7 9 toimivat nykyisen Syreenin koulun tiloissa. Lakkautettavan Syreenin koulun oppilaiden peruskoululain 6 1 ja 2 momentin mukainen lähikoulu on lukien Teuvan Yhtenäiskoulu. Teuvan Yhteiskoulun oppilaat siirtyvät Teuvan Yhtenäiskoulun oppilaiksi. Syreenin koulun ja Teuvan Yhteiskoulun vakinaiset opettajat siirtyvät Teuvan Yhtenäiskoulun opettajiksi. Vakinaisille koulunkäynninohjaajille ja avustajille järjestetään työtä joko Yhtenäiskoulussa tai kyläkouluissa. Teknisen toimen vakinaiselle henkilökunnalle järjestetään työtä teknisen toimen kiinteistöissä tai muissa kunnan tehtävissä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 240, KHALL :30 D: 363/2013 Sivu 12 Kunnanhallitus Syreenin koulun ja Teuvan Yhteiskoulun lakkauttaminen alkaen Dnro D/363/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p Varhaiskasvatusja koulutusltk Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt lakkauttaa Komsin, Kauppilan ja Riipin koulut lukien. Päätöksen mukaan lakkautettavien koulujen oppilaiden peruskoululain 6 1 ja 2 momentin mukainen lähikoulu on lukien ollut Syreenin koulu. Lakkautettujen koulujen vakinaiset opettajat on siirretty virkoineen Syreenin kouluun. Vakinaisille koulunkäynninohjaajille ja avustajille on järjestetty työtä joko Syreenissä, jäljelle jäävissä kyläkouluissa tai yhteiskoulussa. Teknisen toimen vakinaiselle henkilökunnalle on järjestetty työtä teknisen toimen kiinteistöissä tai muissa kunnan tehtävissä. Syyslukukauden alusta on Syreenin koulurakennuksessa toiminut 12 perusopetusluokkaa, pienryhmätiloja sekä pieni opettajanhuone. Syksyn oppilastilaston mukaan Syreenin koululla on oppilaita 251. Syreenin koulun perusopetusluokkien keskimääräinen ryhmäkoko on oppilasta. Pienimmät ryhmäkoot ovat 2A ja 2B luokilla (14 16). Suurimmat luokkakoot ovat 6A ja 6B luokilla (23). Teuvan kunnanvaltuusto on kokouksessaan tehnyt periaatepäätöksen, että Teuvan koulukeskuksen perusparannuksen saneerauksen valmistuttua viimeistään 2015 Teuvan keskusta-alueen koulut (Kauppila, Komsi, Riippi, Sepän Ahjo ja Syreeni) sekä niiden esioppilaat siirtyvät korjattuihin yhteiskoulun (koulukeskuksen) tiloihin. Teuvan uuden koulukeskuksen investoinnin ensimmäinen vaihe (yhteiskoulun osuus) on valmistumassa. Pääurakoitsijan mukaan investointi etenee aikataulussaan, ja tilojen luovutus Teuvan kunnan koululaitoksen käyttöön tapahtuu Syreenin koulun lakkauttaminen aiheuttaa myös Teuvan kunnan hallintosäännön muutokset sekä asian mukaiset ilmoitukset kouluhallintoviranomaisille (AVI= Aluehallintovirasto ja OPH= opetushallitus). Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Syreenin koulu lakkautetaan lukien. Syreenin koulun oppilaiden peruskoululain 6 1 ja 2 momentin mukainen lähikoulu on lukien Teuvan Koulukeskus (yhtenäiskoulu). Koulun vakinaiset opettajat virkoineen siirretään koulukeskukseen. Vakinaisille koulunkäynninohjaajille ja avustajille järjestetään työtä joko koulukeskuksessa tai kyläkouluissa. Teknisen toimen vakinaiselle henkilökunnalle järjestetään työtä teknisen toimen kiinteistöissä tai muissa kunnan tehtävissä. Ennen koulun lakkauttamista, järjestetään asianmukaiset kuulemistilaisuudet oppilaiden huoltajille. Päätös: Hyväksyttiin.

14 240, KHALL :30 D: 363/2013 Sivu 13 Kunnanhallitus Khall Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää lakkauttaa Syreenin koulun ja Teuvan Yhteiskoulun lukien. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 241, KHALL :30 D: 385/2013 Sivu 14 Kunnanhallitus Kuntarakennelain(1698/2009) mukainen selvitysvelvollisuus Dnro D/385/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p Khall 241 Kuntarakennelaissa säädetään kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysalueesta poikkeamisesta sekä päätöksenteosta selvitysalueesta poikkeamisesta. Kuntarakennelain 4 b :n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä lain 4 c 4 f :issä säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Vaikka kunnalla ei olisi velvollisuutta selvittää kuntien yhdistymistä, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, jollei muuten ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää toiminnallista kokonaisuutta. Jos kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi tehdä selvityksen muulla kuin kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamalla alueella, sen tulee hakea valtiovarainministeriöltä poikkeusta selvitysalueesta. Poikkeamismahdollisuuden tarkoituksena on ottaa huomioon Suomen alueiden erilaisuus selvitysperusteita sovellettaessa. Selvitysalueesta poikkeaminen merkitsee lain 4 b :ssä säädetyn selvitysvelvollisuuden täyttävän selvityksen tekemistä selvitysperusteista poikkeavalla tavalla. Itse selvitysvelvollisuudesta ei voida poiketa. Selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisen edellytyksenä on, että selvitysalueella on riittävät edellytykset vastata lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Ministeriö voi myöntää poikkeuksen vain palvelujen edellyttämää väestöpohjaa koskevan selvitysperusteen osoittamasta alueesta. Työssäkäynti- ja yhdysrakenneperusteen osoittamasta selvitysalueesta voidaan poiketa ainoastaan ministeriön määräämän erityisen kuntajakoselvityksen perusteella. Selvitysalueesta poikkeamisesta ei tällöin tehdä erillistä päätöstä. Erityisessä kuntajakoselvityksessä voidaan selvittää vaihtoehtoisia toiminnallisia kokonaisuuksia. Seuraavassa kuntarakennelain olennaisia pykäliä selvitysvelvollisuuden näkökulmasta: 4 Kuntajaon muuttamisen edellytykset Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 :ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kuntajakoa muutettaessa tulee pyrkiä kielellisesti yhteensopiviin alueisiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Kuntajakoa muutettaessa tulee ottaa huomioon saamelaisten kielelliset oikeudet sekä saamelaisten oikeus alkuperäis-

16 241, KHALL :30 D: 385/2013 Sivu 15 Kunnanhallitus kansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto saamelaisten kotiseutualueella. 4 a Kuntarakenneuudistuksen tavoite Tässä luvussa säädetään kuntarakenteen uudistamisen perusteista ja menettelyistä vuosina Kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvästä taloudellisesta tuesta kunnille säädetään 9 luvussa. Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on kehittää kuntarakennetta 2 :ssä tarkoitettujen tavoitteiden mukaisesti ja erityisesti vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Tarkoitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pääosin itse sekä kykyä hyödyntää markkinoita. 4 b Selvitysvelvollisuus Kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä 4 c 4 f :ssä säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Vaikka kunnalla ei olisi 1 momentin mukaan velvollisuutta selvittää kuntien yhdistymistä, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, jollei muuten ole saavutettavissa selvitysperusteet täyttävää 2 :ssä tarkoitettua toiminnallista kokonaisuutta. Jos yhdistymisselvitysten ulkopuolelle on jäämässä kunta, joka muodostaisi toiminnallisen kokonaisuuden siihen rajoittuvan kunnan kanssa, on näiden kuntien selvitettävä yhdessä kuntien yhdistymistä tai ensiksi mainittu kunta on otettava mukaan selvitykseen, johon jälkimmäinen kunta osallistuu. Yhdistymisselvityksen tavoitteena on 6 :ssä tarkoitettu esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä 8 :ssä tarkoitettu yhdistymissopimus. Selvityksen tulee aina sisältää vähintään suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvitys taloudellisesta tilanteesta, arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Kaksikielistä kuntaa ja saamelaisten kotiseutualueen kuntaa koskevassa selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista. Selvityksestä päätetään kuntien valtuustoissa. 4 c Palveluiden edellyttämä väestöpohja Kunnan, jossa on alle asukasta, tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää yhdistymistä palveluperusteella alueella, jossa on: 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään noin asukasta; sekä 3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin d Työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, jos:

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 56 Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen... 2 Pykälän liite: Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Vatten Ab:n,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 184 Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusurakka, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 251 Kaukolämpöhinnaston tarkistaminen 1.3.2014... 2 252 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1.3.2014... 5 Pykälän liite: Kh:n

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 16.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 14.04.2014 klo 18.30 22.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 214 1-4 106

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5. Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.2013 Petri Jylhä Tämän päivän otsikoita: YLE.FI Asiantuntija Aulis Pöyhönen:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 95 Esiopetuksen henkilöstöjärjestelyt, lupapyyntö kunnanhallitukselta... 2 96 Kieltenopettajan ja luokanopettajan virkojen aukijulistaminen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 28.10.2013 kello 16.30 19.55 Kihniön Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone, jonne kokoontuminen

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot