KON SERT TI TOI MIN TA. Uudenmaan ja. Itä-Uudenmaan kunnissa. Heli Aalto Uudenmaan taidetoimikunta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KON SERT TI TOI MIN TA. Uudenmaan ja. Itä-Uudenmaan kunnissa. Heli Aalto Uudenmaan taidetoimikunta 2007"

Transkriptio

1 KON 1 SERT Uudenmaan ja TI TOI MIN TA Itä-Uudenmaan kunnissa suuntaa antavan konserttijärjestäjäkyselyn kuntakohtainen raportti Heli Aalto Uudenmaan taidetoimikunta 2007

2 2 SISÄLLYS SIVU Esipuhe 3 Musiikki soi kunnissa mutta kuinka usein? 4 Aineisto 5 Kuntakohtainen raportti 7 Seudullinen yhteistyö Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnissa 41 Pohdintaa 42 LÄHTEET 43 LIITE 1 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vuosikertomus 2006: Jäsenorkestereiden esiintymiset ja kuulijat kotimaassa 2006 LIITE 2 Hyvinkääsalin käyttäjätilasto/tilaisuuserittely vuodelta 2006 LIITE 3 Laurentius-salin tilastot vuodelta 2006 LIITE 4 Nummi-Pusulan musiikkitilaisuudet vuodelta 2006 LIITE 5 Saate ja kyselylomake

3 3 Esipuhe Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma korostaa kulttuuripolitiikassa mm. eri väestöryhmät ja alueet kattavien kulttuuripalvelujen toteuttamista, luovuuden kehittymistä, sekä kansalaistoimintaa. Mikä on nykytilanne Suomessa, mitä kulttuuripalveluja kunnissa tarjotaan? Ja kuka niitä tuottaa? Sinfoniaorkestereilla (SUOSIO) on tilastonsa, mutta kaikki muu musiikkitarjonta on niin monen erilaisen toimijan tuottamaa, että minkäänlaisia kattavia raportteja konserteista ja niiden järjestäjistä ei ole saatavilla. Uudenmaan taidetoimikunnan korkeakouluharjoittelija Heli Aallon elokuussa 2007 laatima konserttijärjestäjäkysely todisti sen, mikä oli jo aiemminkin tiedossa, tieto on myös äärettömän hankalasti kerättävissä. Me kulttuurisektorilla työskentelevät olemme haluttomia vastaamaan kyselyihin. Liekö syynä ylityöllistetty henkilökunta vai asiantuntemattomasti laaditut kyselyt? Emme varmaan tule ajatelleeksi, että kehittämistyön kannalta luotettavan pohjatiedon saaminen on ensiarvoisen tärkeätä. Tämä kysely saavutti tavoitteensa. Jokaisesta kunnasta saatiin vastaus kiitos Heli Aallon sitkeän uurastuksen. Mutta antaako tulos oikean kuvan kunnissa tapahtuvasta konserttitoiminnasta, se onkin sitten jo ihan eri juttu. rahojen lisääminen ja konsertinjärjestäjien verkostoituminen ovat edellytyksiä alueellisesti kattavien kulttuuripalvelujen kehittämiseen. Toiveemme on, että tätä raporttia voidaan käyttää pohjana ryhdyttäessä kartoittamaan konserttitarjontaa koko Suomessa. Satu Angervo intendentti Uudenmaan taidetoimikunnan varapuheenjohtaja

4 4 Musiikki soi kunnissa mutta kuinka usein? Konsertti alkaa. Yleisö istuu kirkossa selaillen ohjelmalehdykkää, on kerääntynyt lavan eteen taputtamaan rytmikkäästi, odottelee nurmikolla auringonpaisteessa tai ei ole saapunut paikalle ollenkaan. Kuinka paljon tällaisia tilanteita on Suomen kunnissa? Mitä on tapahtunut näitä tilanteita ennen? Kysymyksiin on osittain helppo vastata nopeastikin, mutta syvemmin tarkasteluna aihe osoittautuu luonnollisesti hyvin laajaksi. Konsertin järjestäminen on monitahoinen prosessi. Sen kuvailun tekevät haastavaksi erilaiset toimintatavat, jotka ovat riippuvaisia muun muassa musiikkityylistä, esiintyjien ja järjestäjien ammattitasosta sekä konsertin oletetusta yleisömäärästä. Yleisesti ottaen peruselementit ovatkin kuitenkin samoja: tarvitaan ainakin esiintyjä, konserttipaikka ja yleisöä, jolle konsertoida. Näiden lisäksi ja konsertin onnistumisen varmistamiseksi on hoidettava liuta muita hyvin tärkeitä asioita. Yleiset mallit ovat luotavissa, mutta miten päästä käytäntöön kiinni, siihen, mitä todella tapahtuu ja kerätä vertailukelpoista tietoa siitä? Suomessa toimii joitakin esittävän musiikin kattojärjestöjä, jotka keräävät ja julkaisevat jäsenistään tilastotietoa. Näiden olemassa olevien tietojen keräämis- ja esitystavat eivät kuitenkaan suoraan mahdollista tietojen yhdistämistä toisiinsa eivätkä kaikki esiintyvät tahot saati järjestäjät tule edes huomioiduiksi näissä tilastoissa. Esimerkiksi Finland Festivals-järjestön tilastot kattavat vain osan Suomen lukuisista musiikkifestivaaleista ja - tapahtumista. Monet toimijat jäävätkin tietyllä tapaa näkymättömiksi, koska ne eivät kuulu mihinkään järjestöön tai organisaatioon joka kerää tietoa jäsenistään. Tämä ei silti tarkoita, ettei tilastojen ulkopuolella olisi aktiivista ja monella tapaa tärkeääkin konserttitoimintaa. Alueellista tutkimusta, joka kattaisi laajasti esittävän musiikin eri tyylit ja toimintatavat yhtenäisesti, ei ole Suomessa tehty. Tämän selvityksen tarkoitus on saada alustavaa tietoa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnissa toimivista erilaisista konserttijärjestäjätahoista. On haluttu saada jonkinlaista tuntumaa siihen, millaisia erilaisia toimijoita esittävän musiikin alueella näissä kunnissa on, kuinka aktiivisia ne ovat ja miten ne toimivat yhteistyössä keskenään. Tiedot on kerätty syksyllä 2007 kunnittain ja tarkasteluajankohta on vuosi Yksittäisen maantieteellisen ja hallinnollisen alueen esittävää musiikkitoimintaa voidaan näin tarkastella itsenäisesti. Tarkoituksena on luoda suuripiirteinen katsaus kunnissa tapahtuvaan konserttitoimintaan huomioiden kaikki musiikkityylit. Lukija huomaa nopeasti, että esitetyt luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Variointia syntyy esimerkiksi seurakuntien vuoksi: joissakin kunnissa seurakuntien konserttitoiminta näyttäytyy hyvin aktiivisena, toisten kuntien osalta tietoja seurakunnan toiminnasta ei ole saatu ollenkaan. Konsertteja ja esityksiä ei ole eroteltu esteettisin tai tyylillisin perustein. Konsertin määritelmä on tässä yhteydessä hyvin laaja: julkinen, yleisölle avoin tapahtuma, jossa esitetään musiikkia.

5 Aineisto 5 Selvityksen aineisto on kerätty kyselyllä (Liite 5) Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnista. Kysely lähetettiin sähköpostitse kunkin 34 kunnan kulttuurisihteerille tai vastaavalle henkilölle. Vastauksia saatiin 32. Joissakin tapauksissa vastauksia on tullut useita yhdestä kunnasta, jolloin ne on kerätty yhdeksi vastaukseksi. Käytännössä näin on useamman kunnan kohdalla, sillä monet vastaajat ovat luonnollisesti konsultoineet niitä toimijoita, joita annetut tiedot koskevat. Kysymykset koskivat konserttimääriä ja niiden järjestäjiä sekä konserttipaikkoja. Lomakkeessa oli mahdollisuus myös konserttitoiminnan vapaaseen kuvailuun, jotta kunkin kunnan erityispiirteitä saataisiin esille. Erilaisia liitteitä ja dokumentteja rohkaistiin lähettämään vastauksen lisäksi, mutta niitä ei valitettavasti saatu juurikaan. Lukijaa helpottavan yhtenäisen raportointikaavan luominen oli erittäin haastavaa. Pelkästään jo kuntien erilainen koko ja informaation vaihteleva luonne asettivat omat rajansa. Olen pyrkinyt kuitenkin esittämään tiedot mahdollisimman johdonmukaisesti ja samalla tavoin jokaisen kunnan kohdalla. Raportin muoto noudattaa kunnittain seuraavaa kaavaa: a) Kunnan nimi ja asukasluku vuonna 2006 b) Vastauksissa annetut konserttimäärät järjestäjätahoittain; järjestäjät eritelty, jos tiedot annettu c) Nimeltä luetellut konserttipaikat mahdollisine paikkamäärineen d) Festivaalit ja tapahtumat e) Kuvaus kunnan konsertti- ja kulttuuritoiminnasta; konserttimäärien sanallinen tarkennus f) Vastaajan yhteystiedot Kaikissa vastauksissa ei ollut mainintaa musiikkitapahtumista, mutta raportti noudattaa pääasiassa edellä kuvattua järjestystä. Kyselyvastauksien lisäksi aineistona on käytetty kuntien vuosikertomuksia, jotka ovat toimineet hyvänä tukena kyselyllä saadulle materiaalille. Vuosikertomuksista on saatu sellaista tietoa, jota vastauksissa ei ole ollut. Laajat kehityssuunnat, kuten kuntien pyrkimys seudulliseen kulttuuriyhteistyöhön, kertovat hieman kunnissa vaikuttavista kulttuuripolitiikan tuulista. Vuosikertomuksista saatua tietoa on käytetty vain kunnan konsertti- ja kulttuuritoiminnan kuvailuun. Konserttipaikkojen kohdalla olen täydentänyt tietoja internetistä lähinnä paikkojen nimillä silloin kun se on ollut mielekästä ja yksiselitteistä. Muutamaan vastaukseen jouduin pyytämään vastaajan tarkennusta. Monissa vastauslomakkeissa oli esimerkiksi mainittuna vain kirkot, muttei muuta. Tiedot konserttipaikoista ovat vajavaiset, mutta oletettavasti suhteellisen helposti täydennettävissä. Mitään arviota paikkojen akustisista ominaisuuksista, esiintyjien tiloista tai käytettävissä olevista laitteista ei ole tässä esitetty. Olisikin oma itsenäinen työnsä selvittää ja täydentää tässä raportissa esitetyt konserttipaikkatiedot esiintyjille hyväksi, käyttökelpoiseksi kokoelmaksi. Tapahtumat on nostettu omaksi osiokseen, sillä ne voivat olla joillakin paikkakunnilla hyvin tärkeitä ja isoja tapahtumia, joihin myös panostetaan paljon resursseja. Mainittuja musiikkitapahtumia ja -festivaaleja pyrin luonnehtimaan, vaikka vastaajilta tätä tietoa ei pyydetty. Festivaalien osalta olen etsinyt tiedot internetistä niiltä osin, mitä vastauksissa ei ole esitelty tarkemmin. Joissakin vastauksissa esitettiin tietoja myös kuulijamääristä. Olen jättänyt tämän tiedon pois, koska suurimmassa osassa ei kuitenkaan tätä tietoa ole saatavissa. Pois on jätetty myös vastaajien antamat ehdotukset toimijoista, joille vastaavanlainen kysely kannattaisi osoittaa. Ne kannattaa kuitenkin huomioida jatkossa, kun kartoitusta halutaan syventää. Vastaajien yhteystiedot on esitetty kunkin kuntaraportin yhteydessä Satu Angervon toivomuksesta. Helsinki ei antanut vastausta kyselyyn, sillä kaupungin kulttuuriasiankeskuksella ei ole konserttijärjestäjien suhteen keskitettyä tietoa edes omissa toimipaikoissaan. Kaupungin koon vuoksi konsertteja ja toimijoita on niin paljon, että tilanteen suuripiirteinenkin kartoitus vaatii oman selvityksensä. Ruotsinpyhtäältä ei myöskään saatu vastausta. Raportista puuttuu näin vain kahden kunnan tiedot. Tätä raporttia lukiessa on muistettava, että kunnittain esitetyt luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia tai tyhjentäviä monestakaan syystä. Eräs syy on julkisen konsertin moninainen tulkintatapa vastaajien keskuudessa. Osassa vastauksissa ei ole luettavissa tarkempaa erittelyä konserttien järjestäjistä, joten edes niistä ei voi päätellä, millaisia tilaisuuksia on kyseessä. Raportti kertoo siis vain yhden näkökulman vuonna 2006 järjestetyistä konserteista Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnissa. Lisäksi monet vastaukset perustuvat arvioihin ja tämän vastaajatkin halusivat useassa tapauksessa tehdä selväksi. Joissakin tapauksissa esitetyt luvut ovat todellista alhaisempia esimerkiksi seurakunnan tietojen puuttuessa kokonaan. En ole täydentänyt saatuja tietoja konserttimäärien osalta vaan esitän tiedot vastauksien mukaan. Näin esitetyt tiedot voivatkin toimia esityksenä siitä, minkälaisesta konserttitoiminnasta kuntataholla ollaan tietoisia ja toisaalta, onko kunnalla suhteita muihin toimijoihin esimerkiksi tiedotuksen suhteen. Tämä puolestaan voi näyttää suuntaa siihen, minkälainen asema esittävällä musiikilla on kunnan kulttuuritoiminnassa vai onko sitä ollenkaan.

6 6 Selvityksen suunnittelu, toteutus ja raportointi on toteutettu työharjoittelusuhteessa kahden kuukauden aikana. Kireän aikataulun vuoksi tietoja ei voitu juurikaan täydentää vaikka syytä olisi ollut. Tutkittavan aiheen kannalta saatiin kuitenkin arvokasta kokemusta siitä, mitä tietoja ylipäätään on jo olemassa ja mihin pitää jatkossa kiinnittää huomio tarkemmin. Yli 30 erilaista kuntaa käsittävä alue on hyvin haastava kohde tutkimukseen, jossa halutaan kattavaa tietoa konserttijärjestämisestä rahoituslähteestä tai musiikkityylistä riippumatta.

7 7 Kuntakohtainen raportti

8 8 ASKOLA asukasta Järjestävä taho Kunnallinen taho 2 Yhteensä 2 määrä Kunnan hallinnoimat tilat (1) Palvelukeskus Mäntyrinne 100 Kirkot (1) Askolan kirkko 700 Kunnallisessa konserttitoiminnassa tärkeimmät yhteistyötahot ovat kunnan omat hallintokunnat ja yhteistyömuodoista tärkein on kustannusten jako. Erityishuomiona vastauksessa on mainittu yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa. Askolan vapaa-aikatoimi kattaa kunnan liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan. Vapaa-aikatoimen eräinä painopistealueina ovat kuntakuvan kehittäminen ja markkinointi liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kautta. Tarkoitus olisi osallistua myös Itä-Uudenmaan maakunnan kulttuuriyhteistyöhön ja matkailun yhteismarkkinointiin. Kunnassa toimii tällä hetkellä nuorisokulttuurisihteeri. Risto Vänttinen Askolan nuoriso-kulttuuritoimi Askolantie ASKOLA p. (019)

9 ESPOO asukasta 9 Järjestävä taho Kunnallinen taho 230 Tapiola Sinfonietta 64 Sellosali 100 Muut 66 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 100 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 100 Muut 20 Yhteensä 450 määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (4) Tapiola-sali 696/773 Louhisali 178/233/296 Kulttuurikeskuksen lämpiö(t) - Sellosali 395 Muut kunnan hallinnoimat tilat (1) Weegee-näyttelykeskus - Muut Urheiluhalli April Jazzin väliaikaiset tilat F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Helsingin juhlaviikot April Jazz Espoo Big Band ry:n järjestämä kansainvälinen jazzfestivaali. JuuriJuhla Espoon kansanmusiikkiviikko, joka tarjoaa monipuolista suomalaista, suomenruotsalaista ja kokeilevaa kansamusiikkia. Bravo-festivaali KuoroEspoo Espoon Musiikkifestivaalit yhdistys ry:n joka toinen vuosi järjestämä kansainvälinen kuorotapahtuma. Kysely lähetettiin Kulttuuritoimen johtavalle intendentille, joka välitti sen Espoon suurimpien kunnallisten kulttuuriorganisaatioiden johtajille. Vastaukset saatiin vain Tapiola Sinfonietalta ja Sellosalista sekä Kulttuurikeskukselta. Tiedot kunnallisten konserttijärjestäjien kohdalla ovat osittain päällekkäisiä ainakin musiikkiopistojen osalta. Kunnallisessa konserttitoiminnassa yhteistyömuotoina ovat tilavuokrasopimukset ja kunnan avustukset yhteistyötahoille. Tapiola sinfonietan tärkein yhteistyötaho on Suomen Kansallisooppera ja yhteistyömuodoista tärkeimmäksi nimettiin lastenproduktio Malmstenin Aapinen. Liittessä (Liite 1) erittely orkesterin soittamista konserteista konserttityyppeineen ja kuulijamäärineen. Orkesterin kotipaikkakunnalla soittamien konserttien määrä on tuon tilaston mukaan 52, sillä tilausesiintymiset eivät ole julkisia. Tero Kaakkunen / Sellosali Espoon kaupunki Johtava tuottaja PL Espoo Juha Vilja johtava intendentti Espoon kulttuurikeskus Kristiina Koittola / Tapiola Sinfonietta Taloussihteeri

10 10 HANKO asukasta Järjestävä taho Kunnallinen taho 11 Kulttuurikeskus 9 Musiikkiopisto 2 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 5 Paikalliset kuorot 5 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 5 Visans vänner 3 Rotary 2 Seurakunta 6 Hangon suomalainen seurakunta 6 Yhteensä 27 määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (1) Kaupungintalon juhlasali - Muut kunnan hallinnoimat tilat (2) Hango gymnasium/hangethe-sali - Hankoniemen yläaste - Kirkot (1) Hangon kirkko - F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Nordisk Visfestival Laulujuhlien järjestäjävänä tahona Visans vänner. Esiintyvät artistit tapahtuman nimen mukaisesti pohjoismaisia. Kyselyyn vastaaja on aloittanut virassaan Annetut tiedot perustuvatkin arvioihin. Kesällä konserttitarjonta on Hangossa runsasta. Hangon suomalaisen seurakunnan järjestämä heinäkuinen tiistai-konserttisarja on ilmainen.yhteistyökuoroista on mainittu nimeltä Hangö Manskör ja Vox Humana. Hangon toimintakertomuksessa Kulttuuritoimen tavoitteina mainitaan muun muassa Hangonpäivien ja Syystyrskyttapahtuman kehittäminen, yhdistysten ja ryhmien tukeminen sekä Hangon markkinointi houkuttelevana asuinpaikkana. Kunnallisessa kulttuuritoimessa työntekijöitä on ollut yksi, kulttuurisihteeri. Kulttuuritoimen suoritteissa konserttien määräksi on annettu neljä; teatteri- ja oopperamatkoja on järjestetty kahdeksan. Helena Holst Kulttuuritoimenjohtaja Hangon kaupunki / Kulttuurikeskus PL HANKO p. (019) Muut Vismagasin (kesäisin) Iltatori Puisto

11 HYVINKÄÄ asukasta 11 Järjestävä taho Kunnallinen taho 4 Nuorisotoimi 4 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 1 Musiikkiopisto, Hyvinkään Orkesteri ry 1 Kuorot, orkesterit, musiikkiyhdistykset 35 Hyvinkään mieslaulajat ry 7 Hyvinkään työväen mieskuoro 7 Naiskuoro Solina 1 Hyvinkään oratoriokuoro 5 Hyvinkän rautatieläisten harmonikkakerho 2 Hyvinkään Orkesteri ry 8 Hyvinkään kamarimusiikkiseura ry 5 Yhteensä 40 Lisäksi mainittu Hyvinkään kamarikuoro Kide-kuoro Lauluyhtye HaTs Etelä-Suomen Enseble-kuoro Taiteilijat Ohjelmatoimistot Seurakunta määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (1) Hyvinkääsali 427 Muut kunnan hallinnoimat tilat (2) Musiikkiopisto - Hyvinkään taidemuseo 66 Kirkot (3) Hyvinkään kirkko 830 Vanha kirkko 200 Kytäjän kirkko 90 Muut seurakunnan hallinnoimat tila (2) Vehkojan monitoimisali 300 Martin monitoimisali 100 F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Yhden päivän juttu-tapahtuma Koko perheen kesänavaustapahtuma, järjestäjänä Hyvinkään kaupungin yleinen kulttuuritoimi. Sun Dance Day Nuorisotoimen järjestämä konsertti, jossa vuonna 2006 osallistujia Hyvinkään tiedot on koottu neljästä eri vastauksesta. Taidemuseossa on järjestetty konsertteja lähinnä paikallisten kuorojen toimesta eli museo ei ole itse toiminut järjestävänä tahona vaan on vuokrannut vain tilat. Kulttuurisihteeri oli pyytänyt 11 yhdistyksen tietoja, mutta sai niistä vain seitsemän konserttitiedot. Kulttuurisihteerin mukaan paikkakunnalle on toivottu omaa musiikkitapahtumaa. Hyvinkääsalin tilaisuuserittely vuodelta 2006 on liitteenä (Liite 2), mutta järjestäviä tahoja ei ole eritelty siinä. Hyvinkääsalin ohjelmistovalinnoissa pyritään huomioimaan eri ikäryhmät - lapset, nuoret, aikuiset - ja laaja musiikkitarjonta. Pääsääntöisesti salissa ei ole toimintaa kesäkuukausina. Hyvinkääsalin tärkeimmät yhteistyötahot ovat taitelijat ja ohjelmatoimistot sekä tilavuokralaisina Hyvinkään Orkesteri ry ja musiikkiopisto. Hyvinkään Orkesteri ry on itsenäisiä päätöksiä tekevä yhdistys, joka toimii Hyvinkääsalissa. Orkesteri järjesti itse kahdeksan konserttia vuoden 2006 aikana. Tämän lisäksi orkesterilla oli muun muassa yksi tilausesitys oratoriokuoron kanssa. Hyvinkään musiikkiopisto, Hyvinkääsali ja Hyvinkään seurakunta ovat orkesterin tärkeimmät yhteistyötahot ja yhteistyömuodoista orkesterille tärkein on yhteiskonsertti. Hyvinkään kaupungille ollaan laatimassa kulttuuri- ja taidestrategiaa vuosille kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimesta. Strategian valmistelulle on saatu lisäaikaa vuoden 2007 loppuun asti. Valmiin strategian on tarkoitus ohjata pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen ja taloudellisesti tulokselliseen kulttuuritarjontaan. Konsertti- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen on hyvät mahdollisuudet, koska paikkakunnalla on runsaasti taidealojen ammattilaisia. Hyvinkään kaupunki Riitta Virtanen Nina Laaksonen Sivistystoimi/Hyvinkääsali vs. kulttuurisihteeri Hyvinkääsalin johtaja p. (019) p. (019) Hyvinkään Orkesteri ry Elina Akola vt. Intendentti p

12 12 INKOO asukasta ANNETUT KONSERTTIMÄÄRÄT VUODELTA 2006 Järjestäjä _ Kunnallinen taho 5 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 2 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 5 Yhteensä 12 KONSERTTIPAIKAT _ määrä Kunnan hallinnoimat tilat (2) Kunnantalo 150 Seuratalo 300 Kirkot (4) Inkoon kirkko - Degerbyn kirkko - Fagervikin kirkko/ Fagervikin kartano - Tabor-kirkko/Metodistiseurakunta - Muut seurakunnan hallinnoimat tilat (1) Seurakuntatalo 150 F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Meri ja musiikki Musik vid havet Kamarimusiikkifestivaali, järjestäjänä Meri ja musiikki-yhdistys. Kunnallisen konserttitoiminnan tärkeimpinä yhteistyötahoina ovat yhdistykset, seurakunta ja kunnalliset laitokset, kuten musiikkiopisto ja vanhainkoti. Meri ja musiikki-tapahtuman lisäksi vuosittaisina tapahtumina mainitaan lastenkonsertit, vanhusten viikkokonsertti ja musiikkiopiston oppilaskonsertit. Inkoon kaupungin järjestämää kulttuuritoimintaa hallinnoi sivistyslautakunta. Sen tavoiteseurannassa vuodelta 2006 kerrotaan kulttuuritapahtumia järjestetyn yhdessä yhdistysten ja muiden kulttuurijärjestöjen kanssa. Selkeästi konserttitoimintaa mainituista tapahtumista edustavat Tango Nuevo-konsertti ja Muumikonsertti Benny Törnroosin kera. Inkoossa toimii kulttuurisihteeri. Kulttuurisihteeri Regina Ekblom p. (09)

13 JÄRVENPÄÄ asukasta 13 Järjestävä _ taho Kunnallinen taho 10 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 20 Sibelius-Akatemia 20 Muut yhdistykset, järjestöt ja liitot 20 Järvenpään Sibelius-seura 10 Järvenpään Sibelius-Viikot ry 10 Muut 30 Ohjelmatoimistot 30 Yhteensä 80 Lisäksi mainittu Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry Seurakunta _ määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (3) Järvenpää-talo, Sibelius-sali 574 Järvenpää-talo, Aho-sali 150 Seuratalo 200 Muut kunnan hallinnoimat tilat (3) Liikuntahalli - Lukion auditorio - Lukion areena - Kirkot (2) Järvenpään kirkko - Järvenpään ortodoksikirkko - Muut seurakunnan hallinnoimat tilat (1) Järvenpään seurakuntasali - Muut Rantapuisto Puistblues, Jump-teltta Mikael Karikoski Kulttuuriasianpäällikkö p. (09) F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Puistoblues Talkoovoimin toteutettava, Vanhankylänniemen alueella järjestettävä useampipäiväinen bluesfestivaali. Kallio-Kuninkalan musiikkifestivaali Kallio-Kuninkalan festivaaliyhdistyksen organisoima klassisen musiikin festivaali. Taiteellisena johtajana Päivi Kiljala. Tuusulanjärven Kamarimusiikki Kamarimusiikkijuhlia järjestää Järvenpään Sibeliusseura. Tapahtuman taiteellisena johtajana toimii Pekka Kuusisto. Sibelius-Viikot Syksyisin järjestettävän festivaalin ohjelmassa on perinteisesti ollut sekä klassista että uutta musiikkia. Tärkeimmät yhteistyötahot kunnallisessa konserttitoiminnassa ovat Sibelius-Akatemia, Blues-jazz Diggarit ry, Järvenpään Sibelius-Viikot ry ja Järvenpään Sibelius-seura. Erilaisten tapahtumien, kuten yhteiskonserttien, festivaalien ja tapahtumien, järjestäminen on tärkein yhteistyömuoto. Järvenpää-talolla syyskausi on toiminnallisesti vilkkainta aikaa. Erityishuomiona vastaaja mainitsee, että Helsingin katvealueen vaikutukset saattavat aiheuttaa yllätyksiä konserttitoiminnassa; Helsingin tarjonta vetää väkeä alueelta. Vastaajan antamat tiedot perustuvat sekä arviohin että tilastoihin. Järvenpään kaupungin vuosikertomuksessa kulttuuritoimen sitoviksi tavoitteiksi on esitetty muun muassa ympärivuotisen, monipuolisen tapahtumaketjun luominen ja seudullisen tarjonnan ja yhteismarkkinoinnin muodostaminen Kuuma-kuntien kanssa. Jälkimmäisen tavoitteen puitteissa on toteutettu kaksi KuumaaKulttuuria-lehteä, mutta eri medioissa ei ole ollut yhteistyötä. Vuonna 2006 konserttien kävijämäärät jäivät Järvenpäässä odotettua pienemmiksi, mikä johtui osittain Villa Kokkosen sulkemisesta remontin vuoksi. Kulttuuritoimessa toimintatapoja muutettiin siten, että ohjelmajohtajan tehtävänä aikasemmin ollut Tuusulanjäven kamarimusiikin toiminnanjohtajuus siirtyi tapahtumaa järjestävän tahon, Järvenpään Sibelius-seuran, hoidettavaksi. Jo olemassa olevaa yhteistoimintaa nuorisotoimen kanssa tiivistettäneen muun muassa parantamalla paikallisten nuorisobändien toimintaedellytyksiä. Tulevaisuudessa arvioidaan myös tehtävän yhteistyötä Sibelius-Akatemian ja Laurean kanssa paikkakunnan ja alueen kannalta merkkittävässä yleisötutkimuksessa. Kuuma-yhteistyötä jatketaan kulttuuri- ja museoryhmissä, jotka tiivistävät yhteistyötään matkailuryhmän kanssa. Kulttuuritoimi on kaupungin edustajana järjestämässä ensimmäisiä kansainvälisiä Sibeliuslaulukilpailija syksyllä 2007.

14 14 KARJAA asukasta Järjestävä _ taho Kunnallinen taho 12 Kulttuuritoimisto 2 Musiikkiopisto 4 Kansalaisopisto 6 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 3 Seurakunta 3 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 30 Seurakunta 4 Yhteensä 49 _ määrä Kirkot (2) Pyhän Katarinan Kirkko - Mustion Kirkko - Muut seurakunnan hallinnoimat tilat (2) Seurakuntasali - Kappeli - Annetut tiedot perustuvat arvioihin, jotka on tehnyt kunnan kulttuuritoimistossa aloittanut kulttuuriohjaaja. Tärkeimmät yhteistyötahot kunnallisessa konserttitoiminnassa ovat seurakunta ja kansalaisopistot. Vuosittaisena musiikkitapahtumana mainitaan Mustion kesäkonsertit. Kunnolliselle konserttitilalle olisi tilaus Raaseporin alueella. Vastaajan mukaan Pinjaisten ruukkimiljöö olisi sille oiva paikka. Kaupungin kulttuurilautakunnan pyrkimyksenä on kehittää ja järjestää muutakin kuin yhden päivän tapahtumia. Vakinainen kulttuurisihteeri oli virkavapaalla vuoden 2006, joten hänen työstään huolehti tuolloin kulttuuritoimiston tiimi. Yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestetyt kirkkokonsertit soitettiin Mustion antiikkiviikon aikana. Christer Sjögrenin suunniteltu suurkonsertti jouduttiin perumaan. Itsenäisyyspäivää juhlisti yhdessä Karjaan seurakuntien kanssa järjestetty konsertti. Lotta Lerviks Kulttuuriohjaaja p Muut Tryckeriteatern - Työväentalo - Yhdistyksien talot -

15 KARJALOHJA asukasta 15 Järjestävä taho Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 2 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 3 Yhteensä 5 määrä Kirkot (2) Karjalohjan kivikirkko 420 Karjalohjan lasikirkko 200 F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Elokuun suurkonsertti Paikallisen seurakunnan vuosittain järjestämä klassisen musiikin konsertti yhteistyössä Lohjan kaupunginorkesterin ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Konsertissa on ollut tapana esittää teos, joka on sävelletty orkesterille, solisteille ja kuorolle. Konserttisarjan taiteellisena koordinaattorina toimii basso ja kanttori Heikki Orama. Karjalohja Roots Kaksipäiväinen festivaali Päiväkummun viheriöllä, järjestäjänä Karjalohja Roots ry ja yhteistyökumppanit. Muut Nuorisoseuran talo - Kylpylähotelli Päiväkumpu - Sivistystoimen sitoviin tavoitteisiin on kirjattu Karjalohjan vuosikertomuksessa alueellisen yhteistyön kehittäminen, joka käytännössä tarkoittaa toimimista Hiiden pilotin puitteissa. Kulttuurin osalta kunnan omana tavoitteena oli järjestää vuonna 2006 vähintään yksi kulttuuritapahtuma ja tavoitteeseen päästiin hyvin. Sivistyslautakunta järjesti yhteistyössä Karjalohjan seurakunnan kanssa kivikirkossa ukrainalaisen banduratrio Malvin konsertin. Seurakunta onkin kyselyn vastauksessa nimetty kunnallisen konserttitoiminnan tärkeimmäksi yhteistyötahoksi. Vastaajan mukaan Karjalohja on niin pieni kunta, ettei kulttuuritoimella ole juurikaan mahdollisuuksia järjestää konsertteja, vaan ainostaan tukea niitä. Annetut konserttimäärät perustuvat arvioihin. Merja Sorsa vs. kunnansihteeri Keskustie Karjalohja p. (019)

16 16 KARKKILA asukasta Järjestävä taho Kunnallinen taho 5 Kulttuuritoimi 5 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 8 Kulttuuritoimi, yhdistykset 8 Muut yhdistykset, järjestöt ja liitot 18 Seurakunta 6 Yhteensä 37 määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (1) Karkkilasali 307 Muut kunnan hallinnoimat tilat (1) Museokahvila Pakari 48 Kirkot (1) Karkkilan kirkko 830 F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Sunset Beach Party Vakiintunut populaarimusiikin festivaali Pyhäjärven rannalla, jota myös Karkkilan kaupunki tukee. Järjestävänä tahona tamperelainen Ilmiö-tuotanto Ky. Paikalliset yhdistykset ovat kunnallisen konserttitoiminnan tärkein yhteistyötaho. Tulevaisuudessa olisi tarkoitus järjestää enemmän kesäkonsertteja. Vastauksen tiedot perustuvat Karkkilan kaupungin vuoden 2006 tapahtumakalenteriin. Vapaa-aikatoimi teki vuonna 2006 asiakastyytyväisyyskyselyn, mutta museo- ja kulttuuripalveluiden osalta saatiin niin vähän vastauksia, että johtopäätöksiä ei voitu tehdä. Museonjohtaja Tommi Kuutsa Karkkilan ruukkimuseo p Muut seurakunnan hallinnoimat tilat 1) Seurakuntatalo 250 Muut Karkkilan tori

17 KAUNIAINEN asukasta 17 Järjestävä taho Kunnallinen taho 16 Kulttuuritoimi 9 Kauniaisten musiikkiopisto 5 Kauniaisten kansalaisopisto 1 Musikinstitutet Kungsvägen 1 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 2 Kauniaisten kaupunki ja Suomen kansallisooppera/oop!-osasto 2 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 7 Grani Big Band 2 Kauniaisten orkesteri 2 Kauniaisten kamarikuoro 1 Granetti 1 Muu 1 Seurakunta 13 Kauniaisten seurakunta 13 Muut 4 Suomen raamattuopisto 4 Yhteensä 42 määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (1) Nya Paviljongen - Uusi Paviljonki 380 Muut kunnan hallinnoimat tilat (-) Vallmogård - Villa Junghans - Koulut F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Kauniaisten syysmusiikki Muutaman päivän musiikkitapahtuma, jonka seurakunta järjestää marras-joulukuun vaihteessa. Kauniaisten konserttitoiminta keskittyy kevät- ja syyskauteen. Kauniaisten evankelisluterilainen seurakunta järjestää säännöllisesti konsertteja seurakunnan tiloissa. Kunnallisen konserttitoiminnan kannalta on tärkeää, että konsertteja on mahdollista järjestää yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Yhteistyömuodoista tärkeitä ovat myös tiedottaminen ja markkinointi. Kulttuuritoimi koordinoi Uuden Paviljongin ja kulttuurikeskus Vallmogårdin konserttien tiedottamista. Vastaukseen kerätyt tiedot on saatu konserttijärjestäjiltä vuodelta 2006, jotka olivat myös Kauniainen 100 vuotta- juhlavuoden ohjelmajärjestäjiä. Keväällä 2007 Kauniaisissa järjestettiin ensimmäistä kertaa konserttipainotteinen kulttuuriviikko GraniKult. Kunnallisen kulttuuritoimen tavoitteet vuodelle 2006 koskivat kulttuuripalveluita yleisesti. Painopisteinä toiminnassa olivat kaupungin 100-vuotisjuhlien valmistelut, monipuolinen kulttuuriohjelma kunnan tiloissa ja kansallinen Terveyttä kulttuurista-projekti. Suurimpien avustusten saajina olivat Musiikkiopisto, Kuvataidekoulu ja Kansallisooppera. Mar-Leena Kolehmainen Kulttuurisihteeri Kauniaisten kulttuuritoimi p. (09) Kirkot (2) Kauniaisten seurakuntakeskus - Metodistikirkko - Muut Festivaalialueet kaupungin keskustassa

18 18 KERAVA asukasta Järjestävä taho Kunnallinen taho 10 Kulttuuritoimi 8 Musiikkiopisto 2 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 12 Seurakunta/Helmimusiikkia 6 Kerava Jazz ry 5 Tekijä Esiin-tapahtuma 1 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 8 Yhteensä 30 Lisäksi mainittu Seurakunta Kuorot Musiikkiluokat Orkesteriyhdistys määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (2) Kerava-sali 385 Musiikkiopiston sali 70 Kirkot (1) Keravan kirkko 400 Muut seurakunnan hallinnoimat tilat (1) Seurakuntasali 300 Muut Keravan keskuspuisto Aurinkomäen esiintymislava F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Kerava jazz Kerava Jazz ry:n ja kulttuuritoimen kesäisin järjestämä festivaali, jonka esiintyjäkaarti on kansainvälistä. Helmimusiikkia-konserttisarja Konserttisarja keskittyy klassiseen musiikkiin. Konsertit hajautettu ympäri vuotta, mutta luvassa on paluu entiseen muotoon eli konsertit pidetään helmikuussa. Järjestäjinä kulttuuritoimi ja seurakunnan musiikkityö. Irlantifestivaalit Monella paikkakunnalla kiertävä festivaali, järjestäjänä Finnish-Irish Society ry. Musiikkia on tapahtumatarjonnassa paljon: kesällä jazzia ja yhteislaulutilaisuuksia, muulta osin syksy, talvi ja kevättalvi toimivat parhaiten. Suurimmat konsertit järjestetään kunnan salissa. Konserttijärjestämisen tulevaisuuden haasteina mainitaan kuntien välisen yhteistyön rakentaminen, uusien ehdotusten läpivieminen ja rahoitus sekä järjestäjien ikääntyminen. Yhteistyötahoista tärkeimmäksi nostetaan seurakunnan musiikkityö, yhdistykset, musiikkiopisto ja Kerava Jazz ry. Rahoitus, tiedotus ja asiantuntijuus puolestaan ovat parhaimmat yhteistyömuodot. Annetut tiedot perustuvat Kerava-salin ja kulttuuritoimen tapahtumiin, mutta muitakin konserttijärjestäjiä tuodaan esiin. Mari Kronström Keravan kulttuuritoimi vs. kulttuuritoimenjohtaja p. (09)

19 KIRKKONUMMI asukasta 19 Järjestävä taho Kunnallinen taho 62 Nuorisotoimi 1 Kirjasto 1 Musiikkiopisto 60 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 67 Kirkkonummen kamariorkesteri 6 Kirkkonummen Steelband 2 Kirkkonummen kotimusikantit / St. Michael Brass 10 Kyrkslätt spelmän 14 Lappböle Hornkapell 3 Kirkkonummen kamarikuoro 5 Kyrkslätts Manskör 4 Kyrkslätt Damkör 4 Kirkkonummen oopperayhdistys 7 Masalan elävän musiikin unioni 6 Kirkkonummen Taideyhdistys ry 1 Kirkkonummen musiikkiluokkien tuki ry 4 Lions Club Kirkkonummi 1 Muut 2 Paikalliset taiteilijat 2 Yhteensä 131 Lisäksi mainittu Seurakunta, kirkkokuorot Pokrovan veljestö, ortodoksinen kirkkokuoro Satunnaiset vierailijat, esimerkiksi Eino Grön Paikalliset ravintolat F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Kirkkonummen musiikkipäivät Useamman päivän kestävä klassisen musiikin festivaali. Killinmäen musiikkifestarit Järjestään parittomina vuosina Kirkkonummella toimivan kehitysvammaisten hoitolaitoksen toimesta. Tapahtuma suunnattu koko perheelle. Veikkola DADA Musiikkia ja tekstiä yhdistävä tapahtuma. Ei järjestetty vuonna Maaret Eloranta Kulttuuritoimenjohtaja Kirkkonummen kunta Pl KIRKKONUMMI p. (09) määrä Kunnan hallinnoimat tilat Musiikkiopisto, Villa Haga 50 Pääkirjasto, Porkkala-Sali 80 Kirjasto, lainausosasto 100 Masalan monitoimitalo, liikuntasali - Kirkkoharjun koulu, liikuntasali 400 Veikkolan koulu, liikuntasali 800 Kirkot Kirkkonummen kirkko 300 Haapajärven kirkko 200 Masalan kirkko 100 Muut seurakunnan hallinnoimat tilat Kirkkonummen keskustan seurakuntatalo 300 Veikkolan seurakuntakoti 200 Muut Kirkkonummen palvelutalo 150 Hvitträskin museo - Seurantalo Rigårdsnäs Porkkala 150 Seurantalo Övidsborg - Varuboden Areena-jääkiekkohalli Tori, vuokrattu esiintymislava Kirkkonummella ei ole lainkaan varsinaisesti konserttitoimintaan suunniteltuja tai varattuja tiloja. Toiminta on hajanaista eivätkä asiakkaat löydä tilaisuuksia. Tilapäisjärjestelyihin ja tiedottamiseen kuluu vastaajan mukaan kohtuuttoman paljon resursseja. Kunnallisessa konserttitoiminnassa yhteistyötahoina toimivat paikalliset yhdistykset, seurakunnat ja taiteilijat: yhdistykset ja taiteilijat tekevät sisällön, seurakunnalla on tilaa ja kunta osallistuu tiedottamiseen. Vastauksen tiedot perustuvat osittain tilastoihin ja osittain arvioihin. Vastauksessa on hyödynnetty kirkkonummelaisten kulttuurijärjestöjen toimintakertomuksia. Kirkkonummen vuosikertomuksesta on luettavissa, että vuonna 2006 kulttuuritoimen henkilökuntavoimavaroista meni suuri osa Porkkalan palautuksen juhlavuoden organisointiin ja kunnallishistoriikin toimitustyöhön. Osittain toiminta toteutettiin kesäharjoittelijan ja työllistettävien henkilöiden avulla.

20 20 LAPINJÄRVI asukasta Järjestävä taho Kunnallinen taho 9 Vapaa-aikatoimi 2 Musiikkiopisto 3 Siviilipalveluskeskus 2 Koulut 2 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 4 Sångargillet 2 Wallmokören 1 Sångargillet ja Wallmokören yhdessä 1 Seurakunta 2 Muut 1 Kimonkylän taidekoti 1 Yhteensä 16 Lisäksi mainittu Anneliina Koskinen Partiolaiset Lapinjärvellä järjestetään vuosittain vappu- ja joulumusiikkitapahtumia, muulloin kunta järjestää konsertteja tilaisuuden tullen. Seurakunta ja yhdistykset ovat tärkeitä yhteistyötahoja. Yhteistyössä sovitaan tiloista ja tarjoiluista. Kuoroilla ja musiikkiopistolla on säännöllistä konserttitoimintaa. Kunnan vuosikertomuksessa mainitaan luovutun lapinjärveläistä musiikkia sisältävän CD:n julkaisusta. Kesäkuussa Ylioppilaskunnan laulajien nelinkertainen kvartetti konsertoi Lapinjärvellä kirkossa. Konsertin järjestivät yhteistyössä kunta, seurakunta ja partion lippukunta Lapinjärven peurat. Kunta tuki myös muun muassa Peurojen järjestämää Anneliina Koskisen konserttia. Anja Rautiola Sivistystoimenjohtaja p. (019) määrä Kunnan hallinnoimat tilat (3) Porlammin yläaste, liikuntasali 400 Vanhainkoti 40 Siviilipalveluskeskus, Sikala 80 Kirkot (1) Lapinjärven kirkko - Muut seurakunnan hallinnoimat tilat (1) Seurakuntakoti 100 Muut (9) Kimonkylän taidekoti - Seuratalot (8 kpl)

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri kevät 2008

Tapahtumakalenteri kevät 2008 2 nseudun musiikkiopisto 3 Tammikuu pe 18.1. 18.00 Vapaasti viululla ja huilulla Sipoo Artborg 35 la 19.1. 12.30 Vapaasti huilulla ja viululla 16.00 Romantiikan iltapäivä Pikkukirkko to 24.1. 18.00 Vihkiäisjuhlat,

Lisätiedot

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Huittisten musiikkiopisto Tapahtumakalenteri elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Elokuu su 31.8. klo 14 Kesäistä klassista jousilla,uusi Lahti Kamariorkesteri,

Lisätiedot

Porvoonseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut

Porvoonseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut KONSERTIT SYKSY 2012 Porvoonseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut la 15.9. 18.00 Beethoven-sarja III Porvoo Pikkukirkko Emil Holmström, piano Pasi Eerikäinen, viulu Petja Kainulainen, sello

Lisätiedot

FINLAND FESTIVALS YLEISÖMÄÄRÄT 2009

FINLAND FESTIVALS YLEISÖMÄÄRÄT 2009 April Jazz Espoo 22.4. 26.4. 5 17 0 17 7 000 8 000 21 2 23 6 988 17 000 0 % -53 % Avantin Suvisoitto 22.6. 28.6. 7 12 4 16 3 000 3 600 10 5 15 3 000 4 500 0 % -20 % Baltic Jazz 3.7. 5.7. 3 17 5 22 4 110

Lisätiedot

Yhteenveto Uudenmaan läänin peruskartoista 2. Yhteenveto Keski-Uudenmaan yt-alueen peruskartoista 3

Yhteenveto Uudenmaan läänin peruskartoista 2. Yhteenveto Keski-Uudenmaan yt-alueen peruskartoista 3 UUDENMAAN LÄÄNIN PERUSKARTAT 1 : 20 000 Tähän liitteeseen on koottu Uudenmaan läänin peruskartta numerot ja niiden nimet. Keski-Uudenmaan yt-alueen kartat ovat salkussa nro 4 ja muut Uudenmaan läänin kartat

Lisätiedot

KONSERTTI- KALENTERI KEVÄT2012

KONSERTTI- KALENTERI KEVÄT2012 KONSERTTI- KALENTERI KEVÄT2012 nseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut Musiikinopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille vuodesta 1964 Artjärvi Askola Lapinjärvi Loviisa Myrskylä Mäntsälä Pornainen

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

kutsussa 4.-5.10.07 Lapilan kartano

kutsussa 4.-5.10.07 Lapilan kartano Aikuinen leikin mahdollistajana - Jotain uutta, jotain vanhaa..-täydennys- Vuorovaikutusleikki - koulutus, Jotain uutta, jotain vanhaa..-täydennys- leikkikoulutus alle 5-vuotiaiden parissa koulutus perhepäivähoitoon,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM

ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM ARVO- hankkeen ensimmäinen koulutuspäivä 13.8.2008: MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kouluttaja: Ulla Rasimus, KM TERVETULOA! Ohjelma: sivu 1/2 Klo 10.00 10.10 Päivän avaus Heidi Gerdt, erikoissuunnittelija

Lisätiedot

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO

PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO PIENEN KIRJASTON YHTEISTYÖVERKOSTO Hyvä kirjasto elävä alue Mikkeli 13.11.2012 13.11.2012 Kirjastotoimenjohtaja Eila Ainali 1 Kirja pienen kirjaston tarpeisiin - viime vuoden urakkana oli kirja 13.11.2012

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA

PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA Psykososiaalisten interventiomallien ja hoitoonohjauskäytäntöjen kehittäminen. Pilottina Hyvinkään sairaala SOCCA, Helsinki 10.02.2015 Sisko Vierimaa Linjaesimies/vastaava

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Kulttuuritapahtumia Loviisassa v. 2015 (tilanne 10.2.2015) Kulturevenemang i Lovisa år 2015 (läget 10.2.2015)

Kulttuuritapahtumia Loviisassa v. 2015 (tilanne 10.2.2015) Kulturevenemang i Lovisa år 2015 (läget 10.2.2015) Kulttuuritapahtumia Loviisassa v. 2015 (tilanne 10.2.2015) Kulturevenemang i år 2015 (läget 10.2.2015) Koska Mitä Missä Järj. ke 11.2. Luento: Loviisan Janne Jean SKK VaKo Sibeliuksen aika Loviisassa (Mia

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2013 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

AVUSTUKSET LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEEN HARRASTUSTOIMINTAAN V. 2015

AVUSTUKSET LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEEN HARRASTUSTOIMINTAAN V. 2015 AVUSTUKSET LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEEN HARRASTUSTOIMINTAAN V. 2015 KYMI Imatra Imatran kaupunki, Musiikkiopisto 3000 Lappeenranta Lappeenrannan Taideyhdistys ry 1500 Lappeenranta Saimaan Nuorisoseurat

Lisätiedot

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki. Otsikko Sivu. 20 Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen 4 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 25.09.2012 klo 13:00-15:00 PAIKKA Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

TAPAHTUMA- KALENTERI SYKSY 2011

TAPAHTUMA- KALENTERI SYKSY 2011 TAPAHTUMA- KALENTERI SYKSY 2011 nseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut nseudun musiikkiopisto Borgånejdens musikinstitut www.psmo.fi Musiikinopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille vuodesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä Liite 1 Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestykseen: Yleinen edunvalvonta Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä 1. Palveluntuottajat Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto Kuva: Olli Nykänen, Paperitytön ehtoo VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2008 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 1/8 VUOSIKATSAUS... 2 I TILAISUUDET... 2 A. VIRALLISET

Lisätiedot

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki

KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015. Nurmeksen kaupunki KULTTUURISTRATEGIA 2011 2015 Nurmeksen kaupunki 2 Sisällysluettelo JOHDANTO Nurmeksen kaupungin visio 2013 ja toiminta-ajatus 3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 3 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEO NURMEKSESSA

Lisätiedot

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys MATKAILU KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys Globaali matkailu 1950 25 miljoonaa kansainvälistä saapumista 2012 1 miljardi

Lisätiedot

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 Yhdessä olemme enemmän Musiikki elämään -hankkeen aloitusseminaari Lahden ammattikorkeakoulu 26.9.2011 Jere Laukkanen, koulutuspäällikkö,

Lisätiedot

AVUSTUKSET: VALTAKUNNALLISET KULTTUURITAPAHTUMAT

AVUSTUKSET: VALTAKUNNALLISET KULTTUURITAPAHTUMAT AVUSTUKSET: VALTAKUNNALLISET KULTTUURITAPAHTUMAT Tukea saavat tapahtumat ja yhteisöt vuonna Hakijan nimi Käyttötarkoitus PÄÄTÖS MK Aasia Helsingissä yhdistys ry Alvar Aalto Säätiö/Alvar Aalto Akatemia

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014. Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2014 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Liite 4. Porvoon valtiopäivät 200 vuotta, kuvia tapahtumista. Valtiolliset päätapahtumat Porvoossa 28. maaliskuuta 2009

Liite 4. Porvoon valtiopäivät 200 vuotta, kuvia tapahtumista. Valtiolliset päätapahtumat Porvoossa 28. maaliskuuta 2009 Liite 4 Porvoon valtiopäivät 200 vuotta, kuvia tapahtumista Valtiolliset päätapahtumat Porvoossa 28. maaliskuuta 2009 Valtioneuvoston Merkkivuosi 1809 -hanke järjesti valtiolliset päätapahtumat Porvoon

Lisätiedot

Valtion erityisavustukset Virvatuli-itsearviointimallin käyttöönottoon vuosille 2012-2013

Valtion erityisavustukset Virvatuli-itsearviointimallin käyttöönottoon vuosille 2012-2013 Tiedote 23.8.2012, sivut 1-5 Valtion erityisavustukset Virvatuli-itsearviointimallin käyttöönottoon vuosille 2012-2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustuksia Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa

Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Raskaudenkeskeytykset tilastojen valossa Naistentautien alueellinen koulutus 7.11.2016 Erikoisuunnittelija Anna Heino anna.heino@thl.fi 13.11.2016 1 Raskaudenkeskeytysrekisteri Tilastoja kerätty 1950-luvulta,

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Vihti. Kuntaraportti

Vihti. Kuntaraportti Vihti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/ Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen, nimenhuuto 4. 29 Edellisen kokouksen pöytäkirja 5

Otsikko Sivu. 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen, nimenhuuto 4. 29 Edellisen kokouksen pöytäkirja 5 UUDENMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Uudenmaan kuntajohtajakokous AIKA 22.11.2012 klo 08:30-10:00 PAIKKA Finlandia-talo, Elissa-Sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaaminen, esityslistan hyväksyminen,

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Juankosken sivistyslautakunta 16.2.2012 15 liite 8 SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET 2012

Juankosken sivistyslautakunta 16.2.2012 15 liite 8 SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET 2012 Juankosken sivistyslautakunta 16.2.2012 15 liite 8 SIVISTYSTOIMEN AVUSTUKSET 2012 Hakija Perustelut ja edellytetty vastikkeellisuus päätös 11 Haettu 12 päätös 12 1.Juankosken Pyrkivä ry Lasten ja nuorten

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

Millaisia tilastoja kunnat haluavat?

Millaisia tilastoja kunnat haluavat? Millaisia tilastoja kunnat haluavat? millaisia tilastoja ja tietoja kunnat tarvitsevat? kuka tarvitsee mitä ja mistä? Anja Siilanto-Parviainen, erikoissuunnittelija KUNTA? Missä roolissa ollaan: kuntalaiset

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystuet Leader

Maaseutuohjelman yritystuet Leader Leader 2014-2020 Maaseutuohjelman yritystuet Leader Rahoitustuki- ja neuvontainfo, Nurmijärvi 3.3.2015 Esko Pietari, EMO ry Mitä on Leader-toiminta? Leader-ryhmät Yritystuet Tuen hakeminen Mitä on Leader-toiminta?

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna Kotka 21.2.2013 KUULTO projekti kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toimii Jyväskylän yliopistossa, rahoittajana OKM lähtenyt liikkeelle vuonna 2011, jatkorahoitus

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011)

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011) TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 11 (23.11.11) Finström Hammarland Sund Lumparland Hyvinkää Mäntsälä Myrskylä Lapinjärvi Huittinen Punkalaidun Urjala Kylmäkoski Nousiainen Aura Lieto Tarvasjoki Turku Petäjävesi

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 KOKKOLA VUOSINA 2008-2012 Kuntaliitos Kokkola-Kälviä-Lohtaja-Ullava 1.1.2009

Lisätiedot

KONSERTIT VUONNA 2016

KONSERTIT VUONNA 2016 KONSERTIT VUONNA 2016 Afrikan tähden -Tukikonsertti Malawin auttamiseksi Savonlinna vapaaseurakunta lauantai 12.11.2016 klo 14:00 Olavinkatu 40, Savonlinna Anni-Eerikka Hämäläinen, piano Arto Boa, puhe

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi kesäkuussa 2010

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi kesäkuussa 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2010 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi kesäkuussa 2010 Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa,

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntauudistuksesta. Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Vantaan Yrittäjät 20.11.2012

Ajankohtaista kuntauudistuksesta. Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Vantaan Yrittäjät 20.11.2012 Ajankohtaista kuntauudistuksesta Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Vantaan Yrittäjät 20.11.2012 Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Hallitusohjelma asettaa vahvoille peruskunnille

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset:

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset: Vapaa-aikalautakunta 31 28.04.2015 Vapaa-aikalautakunta 44 27.05.2015 Kulttuuripalvelujen vuoden 2015 avustukset Vapla 28.04.2015 31 Valmistelija: kulttuurisihteeri Juhani Heinonen, puh. 02 761 1210 Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

7 Kanta-Häme. 7.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

7 Kanta-Häme. 7.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 7 Kanta-Häme 7.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 7.1. KANTA-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Kanta-Hämeen

Lisätiedot

AVIn rahoituksella uusia tuulia. Valtionavustus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 2014. Hakuaika 28.2.2014

AVIn rahoituksella uusia tuulia. Valtionavustus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 2014. Hakuaika 28.2.2014 AVIn rahoituksella uusia tuulia Valtionavustus lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen 2014 Hakuaika 28.2.2014 1 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustuksen tavoitteena on: - erilaisten toimintamallien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Kallion Kulttuuriverkosto

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Kallion Kulttuuriverkosto TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kallion Kulttuuriverkosto Kallion Kulttuuriviikot: Kallio Kukkii ja Kallio Kipinöi Kallio Kukkii toukokuussa ja Kallio Kipinöi marraskuussa ovat molemmat yhdeksän päiväisiä monitaidefestivaaleja,

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUSUUNNITTELU

ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUSUUNNITTELU ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUSUUNNITTELU Pirkanmaan osahankkeen Vammaisalan kehittämisfoorumi 19.11.2012 Tampere Miia Koski, Etevan Vammaispalveluhanke Etevan osahankkeen toimialue Asumispalvelut Työ- ja päivätoimintapalvelut

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko,

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Etelä-Karjalan Klassinen kuoro Suomalainen Kevät Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Lappeenranta 18.4.2010 klo 16, Lappeenrannan Musiikkiopiston Helkiö-sali Ohjelma Jaakko Mäntyjärvi

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Matkailukoordinaattori alueellisen yhteistyön edistäjänä

Matkailukoordinaattori alueellisen yhteistyön edistäjänä Matkailukoordinaattori alueellisen yhteistyön edistäjänä Miksi Länsi-Uusimaa, miksei kaikki kunnat erikseen? Länsi- Uusimaa Lahti Region Lahti, Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO Tapahtumakalenteri 1.1. 31.3.2014 Eurajoki

IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO Tapahtumakalenteri 1.1. 31.3.2014 Eurajoki MIKÄ ON IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO? Kaikille avoin tapahtumakalenteri. Tiedot kalenteriin voi välittää hankekoordinaattorille. Kalenteriin voi jokainen suunnitella toimintaa! Kalenteri kuuluu osana

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Uudenmaan Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007 8 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Espoossa,Vantaalla,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

16.3.2015. Partiolippukunta Tampereen Kotkien Puhallinorkesteri 2015

16.3.2015. Partiolippukunta Tampereen Kotkien Puhallinorkesteri 2015 Partiolippukunta Tampereen Kotkien Puhallinorkesteri 2015 Partiolippukunta Tampereen Kotkien Puhallinorkesteri Partiolippukunta Tampereen Kotkien puhallinorkesteri on pirkanmaalaisista musiikinharrastajista

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Kuulemisraportti 11.1.2013 Selvityshenkilöt Jarmo Asikainen, Rolf Paqvalin, Kirsi

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot

Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Metropolialueen esiselvitys alustavat ehdotukset vaihtoehdoista - kuntajakoselvitysalueet ja metropolihallintovaihtoehdot Kuulemisraportti Espoon kaupunginvaltuusto 28.1.2013 Selvityshenkilöt Jarmo Asikainen,

Lisätiedot