KON SERT TI TOI MIN TA. Uudenmaan ja. Itä-Uudenmaan kunnissa. Heli Aalto Uudenmaan taidetoimikunta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KON SERT TI TOI MIN TA. Uudenmaan ja. Itä-Uudenmaan kunnissa. Heli Aalto Uudenmaan taidetoimikunta 2007"

Transkriptio

1 KON 1 SERT Uudenmaan ja TI TOI MIN TA Itä-Uudenmaan kunnissa suuntaa antavan konserttijärjestäjäkyselyn kuntakohtainen raportti Heli Aalto Uudenmaan taidetoimikunta 2007

2 2 SISÄLLYS SIVU Esipuhe 3 Musiikki soi kunnissa mutta kuinka usein? 4 Aineisto 5 Kuntakohtainen raportti 7 Seudullinen yhteistyö Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnissa 41 Pohdintaa 42 LÄHTEET 43 LIITE 1 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vuosikertomus 2006: Jäsenorkestereiden esiintymiset ja kuulijat kotimaassa 2006 LIITE 2 Hyvinkääsalin käyttäjätilasto/tilaisuuserittely vuodelta 2006 LIITE 3 Laurentius-salin tilastot vuodelta 2006 LIITE 4 Nummi-Pusulan musiikkitilaisuudet vuodelta 2006 LIITE 5 Saate ja kyselylomake

3 3 Esipuhe Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma korostaa kulttuuripolitiikassa mm. eri väestöryhmät ja alueet kattavien kulttuuripalvelujen toteuttamista, luovuuden kehittymistä, sekä kansalaistoimintaa. Mikä on nykytilanne Suomessa, mitä kulttuuripalveluja kunnissa tarjotaan? Ja kuka niitä tuottaa? Sinfoniaorkestereilla (SUOSIO) on tilastonsa, mutta kaikki muu musiikkitarjonta on niin monen erilaisen toimijan tuottamaa, että minkäänlaisia kattavia raportteja konserteista ja niiden järjestäjistä ei ole saatavilla. Uudenmaan taidetoimikunnan korkeakouluharjoittelija Heli Aallon elokuussa 2007 laatima konserttijärjestäjäkysely todisti sen, mikä oli jo aiemminkin tiedossa, tieto on myös äärettömän hankalasti kerättävissä. Me kulttuurisektorilla työskentelevät olemme haluttomia vastaamaan kyselyihin. Liekö syynä ylityöllistetty henkilökunta vai asiantuntemattomasti laaditut kyselyt? Emme varmaan tule ajatelleeksi, että kehittämistyön kannalta luotettavan pohjatiedon saaminen on ensiarvoisen tärkeätä. Tämä kysely saavutti tavoitteensa. Jokaisesta kunnasta saatiin vastaus kiitos Heli Aallon sitkeän uurastuksen. Mutta antaako tulos oikean kuvan kunnissa tapahtuvasta konserttitoiminnasta, se onkin sitten jo ihan eri juttu. rahojen lisääminen ja konsertinjärjestäjien verkostoituminen ovat edellytyksiä alueellisesti kattavien kulttuuripalvelujen kehittämiseen. Toiveemme on, että tätä raporttia voidaan käyttää pohjana ryhdyttäessä kartoittamaan konserttitarjontaa koko Suomessa. Satu Angervo intendentti Uudenmaan taidetoimikunnan varapuheenjohtaja

4 4 Musiikki soi kunnissa mutta kuinka usein? Konsertti alkaa. Yleisö istuu kirkossa selaillen ohjelmalehdykkää, on kerääntynyt lavan eteen taputtamaan rytmikkäästi, odottelee nurmikolla auringonpaisteessa tai ei ole saapunut paikalle ollenkaan. Kuinka paljon tällaisia tilanteita on Suomen kunnissa? Mitä on tapahtunut näitä tilanteita ennen? Kysymyksiin on osittain helppo vastata nopeastikin, mutta syvemmin tarkasteluna aihe osoittautuu luonnollisesti hyvin laajaksi. Konsertin järjestäminen on monitahoinen prosessi. Sen kuvailun tekevät haastavaksi erilaiset toimintatavat, jotka ovat riippuvaisia muun muassa musiikkityylistä, esiintyjien ja järjestäjien ammattitasosta sekä konsertin oletetusta yleisömäärästä. Yleisesti ottaen peruselementit ovatkin kuitenkin samoja: tarvitaan ainakin esiintyjä, konserttipaikka ja yleisöä, jolle konsertoida. Näiden lisäksi ja konsertin onnistumisen varmistamiseksi on hoidettava liuta muita hyvin tärkeitä asioita. Yleiset mallit ovat luotavissa, mutta miten päästä käytäntöön kiinni, siihen, mitä todella tapahtuu ja kerätä vertailukelpoista tietoa siitä? Suomessa toimii joitakin esittävän musiikin kattojärjestöjä, jotka keräävät ja julkaisevat jäsenistään tilastotietoa. Näiden olemassa olevien tietojen keräämis- ja esitystavat eivät kuitenkaan suoraan mahdollista tietojen yhdistämistä toisiinsa eivätkä kaikki esiintyvät tahot saati järjestäjät tule edes huomioiduiksi näissä tilastoissa. Esimerkiksi Finland Festivals-järjestön tilastot kattavat vain osan Suomen lukuisista musiikkifestivaaleista ja - tapahtumista. Monet toimijat jäävätkin tietyllä tapaa näkymättömiksi, koska ne eivät kuulu mihinkään järjestöön tai organisaatioon joka kerää tietoa jäsenistään. Tämä ei silti tarkoita, ettei tilastojen ulkopuolella olisi aktiivista ja monella tapaa tärkeääkin konserttitoimintaa. Alueellista tutkimusta, joka kattaisi laajasti esittävän musiikin eri tyylit ja toimintatavat yhtenäisesti, ei ole Suomessa tehty. Tämän selvityksen tarkoitus on saada alustavaa tietoa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnissa toimivista erilaisista konserttijärjestäjätahoista. On haluttu saada jonkinlaista tuntumaa siihen, millaisia erilaisia toimijoita esittävän musiikin alueella näissä kunnissa on, kuinka aktiivisia ne ovat ja miten ne toimivat yhteistyössä keskenään. Tiedot on kerätty syksyllä 2007 kunnittain ja tarkasteluajankohta on vuosi Yksittäisen maantieteellisen ja hallinnollisen alueen esittävää musiikkitoimintaa voidaan näin tarkastella itsenäisesti. Tarkoituksena on luoda suuripiirteinen katsaus kunnissa tapahtuvaan konserttitoimintaan huomioiden kaikki musiikkityylit. Lukija huomaa nopeasti, että esitetyt luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Variointia syntyy esimerkiksi seurakuntien vuoksi: joissakin kunnissa seurakuntien konserttitoiminta näyttäytyy hyvin aktiivisena, toisten kuntien osalta tietoja seurakunnan toiminnasta ei ole saatu ollenkaan. Konsertteja ja esityksiä ei ole eroteltu esteettisin tai tyylillisin perustein. Konsertin määritelmä on tässä yhteydessä hyvin laaja: julkinen, yleisölle avoin tapahtuma, jossa esitetään musiikkia.

5 Aineisto 5 Selvityksen aineisto on kerätty kyselyllä (Liite 5) Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnista. Kysely lähetettiin sähköpostitse kunkin 34 kunnan kulttuurisihteerille tai vastaavalle henkilölle. Vastauksia saatiin 32. Joissakin tapauksissa vastauksia on tullut useita yhdestä kunnasta, jolloin ne on kerätty yhdeksi vastaukseksi. Käytännössä näin on useamman kunnan kohdalla, sillä monet vastaajat ovat luonnollisesti konsultoineet niitä toimijoita, joita annetut tiedot koskevat. Kysymykset koskivat konserttimääriä ja niiden järjestäjiä sekä konserttipaikkoja. Lomakkeessa oli mahdollisuus myös konserttitoiminnan vapaaseen kuvailuun, jotta kunkin kunnan erityispiirteitä saataisiin esille. Erilaisia liitteitä ja dokumentteja rohkaistiin lähettämään vastauksen lisäksi, mutta niitä ei valitettavasti saatu juurikaan. Lukijaa helpottavan yhtenäisen raportointikaavan luominen oli erittäin haastavaa. Pelkästään jo kuntien erilainen koko ja informaation vaihteleva luonne asettivat omat rajansa. Olen pyrkinyt kuitenkin esittämään tiedot mahdollisimman johdonmukaisesti ja samalla tavoin jokaisen kunnan kohdalla. Raportin muoto noudattaa kunnittain seuraavaa kaavaa: a) Kunnan nimi ja asukasluku vuonna 2006 b) Vastauksissa annetut konserttimäärät järjestäjätahoittain; järjestäjät eritelty, jos tiedot annettu c) Nimeltä luetellut konserttipaikat mahdollisine paikkamäärineen d) Festivaalit ja tapahtumat e) Kuvaus kunnan konsertti- ja kulttuuritoiminnasta; konserttimäärien sanallinen tarkennus f) Vastaajan yhteystiedot Kaikissa vastauksissa ei ollut mainintaa musiikkitapahtumista, mutta raportti noudattaa pääasiassa edellä kuvattua järjestystä. Kyselyvastauksien lisäksi aineistona on käytetty kuntien vuosikertomuksia, jotka ovat toimineet hyvänä tukena kyselyllä saadulle materiaalille. Vuosikertomuksista on saatu sellaista tietoa, jota vastauksissa ei ole ollut. Laajat kehityssuunnat, kuten kuntien pyrkimys seudulliseen kulttuuriyhteistyöhön, kertovat hieman kunnissa vaikuttavista kulttuuripolitiikan tuulista. Vuosikertomuksista saatua tietoa on käytetty vain kunnan konsertti- ja kulttuuritoiminnan kuvailuun. Konserttipaikkojen kohdalla olen täydentänyt tietoja internetistä lähinnä paikkojen nimillä silloin kun se on ollut mielekästä ja yksiselitteistä. Muutamaan vastaukseen jouduin pyytämään vastaajan tarkennusta. Monissa vastauslomakkeissa oli esimerkiksi mainittuna vain kirkot, muttei muuta. Tiedot konserttipaikoista ovat vajavaiset, mutta oletettavasti suhteellisen helposti täydennettävissä. Mitään arviota paikkojen akustisista ominaisuuksista, esiintyjien tiloista tai käytettävissä olevista laitteista ei ole tässä esitetty. Olisikin oma itsenäinen työnsä selvittää ja täydentää tässä raportissa esitetyt konserttipaikkatiedot esiintyjille hyväksi, käyttökelpoiseksi kokoelmaksi. Tapahtumat on nostettu omaksi osiokseen, sillä ne voivat olla joillakin paikkakunnilla hyvin tärkeitä ja isoja tapahtumia, joihin myös panostetaan paljon resursseja. Mainittuja musiikkitapahtumia ja -festivaaleja pyrin luonnehtimaan, vaikka vastaajilta tätä tietoa ei pyydetty. Festivaalien osalta olen etsinyt tiedot internetistä niiltä osin, mitä vastauksissa ei ole esitelty tarkemmin. Joissakin vastauksissa esitettiin tietoja myös kuulijamääristä. Olen jättänyt tämän tiedon pois, koska suurimmassa osassa ei kuitenkaan tätä tietoa ole saatavissa. Pois on jätetty myös vastaajien antamat ehdotukset toimijoista, joille vastaavanlainen kysely kannattaisi osoittaa. Ne kannattaa kuitenkin huomioida jatkossa, kun kartoitusta halutaan syventää. Vastaajien yhteystiedot on esitetty kunkin kuntaraportin yhteydessä Satu Angervon toivomuksesta. Helsinki ei antanut vastausta kyselyyn, sillä kaupungin kulttuuriasiankeskuksella ei ole konserttijärjestäjien suhteen keskitettyä tietoa edes omissa toimipaikoissaan. Kaupungin koon vuoksi konsertteja ja toimijoita on niin paljon, että tilanteen suuripiirteinenkin kartoitus vaatii oman selvityksensä. Ruotsinpyhtäältä ei myöskään saatu vastausta. Raportista puuttuu näin vain kahden kunnan tiedot. Tätä raporttia lukiessa on muistettava, että kunnittain esitetyt luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia tai tyhjentäviä monestakaan syystä. Eräs syy on julkisen konsertin moninainen tulkintatapa vastaajien keskuudessa. Osassa vastauksissa ei ole luettavissa tarkempaa erittelyä konserttien järjestäjistä, joten edes niistä ei voi päätellä, millaisia tilaisuuksia on kyseessä. Raportti kertoo siis vain yhden näkökulman vuonna 2006 järjestetyistä konserteista Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnissa. Lisäksi monet vastaukset perustuvat arvioihin ja tämän vastaajatkin halusivat useassa tapauksessa tehdä selväksi. Joissakin tapauksissa esitetyt luvut ovat todellista alhaisempia esimerkiksi seurakunnan tietojen puuttuessa kokonaan. En ole täydentänyt saatuja tietoja konserttimäärien osalta vaan esitän tiedot vastauksien mukaan. Näin esitetyt tiedot voivatkin toimia esityksenä siitä, minkälaisesta konserttitoiminnasta kuntataholla ollaan tietoisia ja toisaalta, onko kunnalla suhteita muihin toimijoihin esimerkiksi tiedotuksen suhteen. Tämä puolestaan voi näyttää suuntaa siihen, minkälainen asema esittävällä musiikilla on kunnan kulttuuritoiminnassa vai onko sitä ollenkaan.

6 6 Selvityksen suunnittelu, toteutus ja raportointi on toteutettu työharjoittelusuhteessa kahden kuukauden aikana. Kireän aikataulun vuoksi tietoja ei voitu juurikaan täydentää vaikka syytä olisi ollut. Tutkittavan aiheen kannalta saatiin kuitenkin arvokasta kokemusta siitä, mitä tietoja ylipäätään on jo olemassa ja mihin pitää jatkossa kiinnittää huomio tarkemmin. Yli 30 erilaista kuntaa käsittävä alue on hyvin haastava kohde tutkimukseen, jossa halutaan kattavaa tietoa konserttijärjestämisestä rahoituslähteestä tai musiikkityylistä riippumatta.

7 7 Kuntakohtainen raportti

8 8 ASKOLA asukasta Järjestävä taho Kunnallinen taho 2 Yhteensä 2 määrä Kunnan hallinnoimat tilat (1) Palvelukeskus Mäntyrinne 100 Kirkot (1) Askolan kirkko 700 Kunnallisessa konserttitoiminnassa tärkeimmät yhteistyötahot ovat kunnan omat hallintokunnat ja yhteistyömuodoista tärkein on kustannusten jako. Erityishuomiona vastauksessa on mainittu yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa. Askolan vapaa-aikatoimi kattaa kunnan liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan. Vapaa-aikatoimen eräinä painopistealueina ovat kuntakuvan kehittäminen ja markkinointi liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kautta. Tarkoitus olisi osallistua myös Itä-Uudenmaan maakunnan kulttuuriyhteistyöhön ja matkailun yhteismarkkinointiin. Kunnassa toimii tällä hetkellä nuorisokulttuurisihteeri. Risto Vänttinen Askolan nuoriso-kulttuuritoimi Askolantie ASKOLA p. (019)

9 ESPOO asukasta 9 Järjestävä taho Kunnallinen taho 230 Tapiola Sinfonietta 64 Sellosali 100 Muut 66 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 100 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 100 Muut 20 Yhteensä 450 määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (4) Tapiola-sali 696/773 Louhisali 178/233/296 Kulttuurikeskuksen lämpiö(t) - Sellosali 395 Muut kunnan hallinnoimat tilat (1) Weegee-näyttelykeskus - Muut Urheiluhalli April Jazzin väliaikaiset tilat F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Helsingin juhlaviikot April Jazz Espoo Big Band ry:n järjestämä kansainvälinen jazzfestivaali. JuuriJuhla Espoon kansanmusiikkiviikko, joka tarjoaa monipuolista suomalaista, suomenruotsalaista ja kokeilevaa kansamusiikkia. Bravo-festivaali KuoroEspoo Espoon Musiikkifestivaalit yhdistys ry:n joka toinen vuosi järjestämä kansainvälinen kuorotapahtuma. Kysely lähetettiin Kulttuuritoimen johtavalle intendentille, joka välitti sen Espoon suurimpien kunnallisten kulttuuriorganisaatioiden johtajille. Vastaukset saatiin vain Tapiola Sinfonietalta ja Sellosalista sekä Kulttuurikeskukselta. Tiedot kunnallisten konserttijärjestäjien kohdalla ovat osittain päällekkäisiä ainakin musiikkiopistojen osalta. Kunnallisessa konserttitoiminnassa yhteistyömuotoina ovat tilavuokrasopimukset ja kunnan avustukset yhteistyötahoille. Tapiola sinfonietan tärkein yhteistyötaho on Suomen Kansallisooppera ja yhteistyömuodoista tärkeimmäksi nimettiin lastenproduktio Malmstenin Aapinen. Liittessä (Liite 1) erittely orkesterin soittamista konserteista konserttityyppeineen ja kuulijamäärineen. Orkesterin kotipaikkakunnalla soittamien konserttien määrä on tuon tilaston mukaan 52, sillä tilausesiintymiset eivät ole julkisia. Tero Kaakkunen / Sellosali Espoon kaupunki Johtava tuottaja PL Espoo Juha Vilja johtava intendentti Espoon kulttuurikeskus Kristiina Koittola / Tapiola Sinfonietta Taloussihteeri

10 10 HANKO asukasta Järjestävä taho Kunnallinen taho 11 Kulttuurikeskus 9 Musiikkiopisto 2 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 5 Paikalliset kuorot 5 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 5 Visans vänner 3 Rotary 2 Seurakunta 6 Hangon suomalainen seurakunta 6 Yhteensä 27 määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (1) Kaupungintalon juhlasali - Muut kunnan hallinnoimat tilat (2) Hango gymnasium/hangethe-sali - Hankoniemen yläaste - Kirkot (1) Hangon kirkko - F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Nordisk Visfestival Laulujuhlien järjestäjävänä tahona Visans vänner. Esiintyvät artistit tapahtuman nimen mukaisesti pohjoismaisia. Kyselyyn vastaaja on aloittanut virassaan Annetut tiedot perustuvatkin arvioihin. Kesällä konserttitarjonta on Hangossa runsasta. Hangon suomalaisen seurakunnan järjestämä heinäkuinen tiistai-konserttisarja on ilmainen.yhteistyökuoroista on mainittu nimeltä Hangö Manskör ja Vox Humana. Hangon toimintakertomuksessa Kulttuuritoimen tavoitteina mainitaan muun muassa Hangonpäivien ja Syystyrskyttapahtuman kehittäminen, yhdistysten ja ryhmien tukeminen sekä Hangon markkinointi houkuttelevana asuinpaikkana. Kunnallisessa kulttuuritoimessa työntekijöitä on ollut yksi, kulttuurisihteeri. Kulttuuritoimen suoritteissa konserttien määräksi on annettu neljä; teatteri- ja oopperamatkoja on järjestetty kahdeksan. Helena Holst Kulttuuritoimenjohtaja Hangon kaupunki / Kulttuurikeskus PL HANKO p. (019) Muut Vismagasin (kesäisin) Iltatori Puisto

11 HYVINKÄÄ asukasta 11 Järjestävä taho Kunnallinen taho 4 Nuorisotoimi 4 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 1 Musiikkiopisto, Hyvinkään Orkesteri ry 1 Kuorot, orkesterit, musiikkiyhdistykset 35 Hyvinkään mieslaulajat ry 7 Hyvinkään työväen mieskuoro 7 Naiskuoro Solina 1 Hyvinkään oratoriokuoro 5 Hyvinkän rautatieläisten harmonikkakerho 2 Hyvinkään Orkesteri ry 8 Hyvinkään kamarimusiikkiseura ry 5 Yhteensä 40 Lisäksi mainittu Hyvinkään kamarikuoro Kide-kuoro Lauluyhtye HaTs Etelä-Suomen Enseble-kuoro Taiteilijat Ohjelmatoimistot Seurakunta määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (1) Hyvinkääsali 427 Muut kunnan hallinnoimat tilat (2) Musiikkiopisto - Hyvinkään taidemuseo 66 Kirkot (3) Hyvinkään kirkko 830 Vanha kirkko 200 Kytäjän kirkko 90 Muut seurakunnan hallinnoimat tila (2) Vehkojan monitoimisali 300 Martin monitoimisali 100 F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Yhden päivän juttu-tapahtuma Koko perheen kesänavaustapahtuma, järjestäjänä Hyvinkään kaupungin yleinen kulttuuritoimi. Sun Dance Day Nuorisotoimen järjestämä konsertti, jossa vuonna 2006 osallistujia Hyvinkään tiedot on koottu neljästä eri vastauksesta. Taidemuseossa on järjestetty konsertteja lähinnä paikallisten kuorojen toimesta eli museo ei ole itse toiminut järjestävänä tahona vaan on vuokrannut vain tilat. Kulttuurisihteeri oli pyytänyt 11 yhdistyksen tietoja, mutta sai niistä vain seitsemän konserttitiedot. Kulttuurisihteerin mukaan paikkakunnalle on toivottu omaa musiikkitapahtumaa. Hyvinkääsalin tilaisuuserittely vuodelta 2006 on liitteenä (Liite 2), mutta järjestäviä tahoja ei ole eritelty siinä. Hyvinkääsalin ohjelmistovalinnoissa pyritään huomioimaan eri ikäryhmät - lapset, nuoret, aikuiset - ja laaja musiikkitarjonta. Pääsääntöisesti salissa ei ole toimintaa kesäkuukausina. Hyvinkääsalin tärkeimmät yhteistyötahot ovat taitelijat ja ohjelmatoimistot sekä tilavuokralaisina Hyvinkään Orkesteri ry ja musiikkiopisto. Hyvinkään Orkesteri ry on itsenäisiä päätöksiä tekevä yhdistys, joka toimii Hyvinkääsalissa. Orkesteri järjesti itse kahdeksan konserttia vuoden 2006 aikana. Tämän lisäksi orkesterilla oli muun muassa yksi tilausesitys oratoriokuoron kanssa. Hyvinkään musiikkiopisto, Hyvinkääsali ja Hyvinkään seurakunta ovat orkesterin tärkeimmät yhteistyötahot ja yhteistyömuodoista orkesterille tärkein on yhteiskonsertti. Hyvinkään kaupungille ollaan laatimassa kulttuuri- ja taidestrategiaa vuosille kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimesta. Strategian valmistelulle on saatu lisäaikaa vuoden 2007 loppuun asti. Valmiin strategian on tarkoitus ohjata pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen ja taloudellisesti tulokselliseen kulttuuritarjontaan. Konsertti- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen on hyvät mahdollisuudet, koska paikkakunnalla on runsaasti taidealojen ammattilaisia. Hyvinkään kaupunki Riitta Virtanen Nina Laaksonen Sivistystoimi/Hyvinkääsali vs. kulttuurisihteeri Hyvinkääsalin johtaja p. (019) p. (019) Hyvinkään Orkesteri ry Elina Akola vt. Intendentti p

12 12 INKOO asukasta ANNETUT KONSERTTIMÄÄRÄT VUODELTA 2006 Järjestäjä _ Kunnallinen taho 5 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 2 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 5 Yhteensä 12 KONSERTTIPAIKAT _ määrä Kunnan hallinnoimat tilat (2) Kunnantalo 150 Seuratalo 300 Kirkot (4) Inkoon kirkko - Degerbyn kirkko - Fagervikin kirkko/ Fagervikin kartano - Tabor-kirkko/Metodistiseurakunta - Muut seurakunnan hallinnoimat tilat (1) Seurakuntatalo 150 F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Meri ja musiikki Musik vid havet Kamarimusiikkifestivaali, järjestäjänä Meri ja musiikki-yhdistys. Kunnallisen konserttitoiminnan tärkeimpinä yhteistyötahoina ovat yhdistykset, seurakunta ja kunnalliset laitokset, kuten musiikkiopisto ja vanhainkoti. Meri ja musiikki-tapahtuman lisäksi vuosittaisina tapahtumina mainitaan lastenkonsertit, vanhusten viikkokonsertti ja musiikkiopiston oppilaskonsertit. Inkoon kaupungin järjestämää kulttuuritoimintaa hallinnoi sivistyslautakunta. Sen tavoiteseurannassa vuodelta 2006 kerrotaan kulttuuritapahtumia järjestetyn yhdessä yhdistysten ja muiden kulttuurijärjestöjen kanssa. Selkeästi konserttitoimintaa mainituista tapahtumista edustavat Tango Nuevo-konsertti ja Muumikonsertti Benny Törnroosin kera. Inkoossa toimii kulttuurisihteeri. Kulttuurisihteeri Regina Ekblom p. (09)

13 JÄRVENPÄÄ asukasta 13 Järjestävä _ taho Kunnallinen taho 10 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 20 Sibelius-Akatemia 20 Muut yhdistykset, järjestöt ja liitot 20 Järvenpään Sibelius-seura 10 Järvenpään Sibelius-Viikot ry 10 Muut 30 Ohjelmatoimistot 30 Yhteensä 80 Lisäksi mainittu Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry Seurakunta _ määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (3) Järvenpää-talo, Sibelius-sali 574 Järvenpää-talo, Aho-sali 150 Seuratalo 200 Muut kunnan hallinnoimat tilat (3) Liikuntahalli - Lukion auditorio - Lukion areena - Kirkot (2) Järvenpään kirkko - Järvenpään ortodoksikirkko - Muut seurakunnan hallinnoimat tilat (1) Järvenpään seurakuntasali - Muut Rantapuisto Puistblues, Jump-teltta Mikael Karikoski Kulttuuriasianpäällikkö p. (09) F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Puistoblues Talkoovoimin toteutettava, Vanhankylänniemen alueella järjestettävä useampipäiväinen bluesfestivaali. Kallio-Kuninkalan musiikkifestivaali Kallio-Kuninkalan festivaaliyhdistyksen organisoima klassisen musiikin festivaali. Taiteellisena johtajana Päivi Kiljala. Tuusulanjärven Kamarimusiikki Kamarimusiikkijuhlia järjestää Järvenpään Sibeliusseura. Tapahtuman taiteellisena johtajana toimii Pekka Kuusisto. Sibelius-Viikot Syksyisin järjestettävän festivaalin ohjelmassa on perinteisesti ollut sekä klassista että uutta musiikkia. Tärkeimmät yhteistyötahot kunnallisessa konserttitoiminnassa ovat Sibelius-Akatemia, Blues-jazz Diggarit ry, Järvenpään Sibelius-Viikot ry ja Järvenpään Sibelius-seura. Erilaisten tapahtumien, kuten yhteiskonserttien, festivaalien ja tapahtumien, järjestäminen on tärkein yhteistyömuoto. Järvenpää-talolla syyskausi on toiminnallisesti vilkkainta aikaa. Erityishuomiona vastaaja mainitsee, että Helsingin katvealueen vaikutukset saattavat aiheuttaa yllätyksiä konserttitoiminnassa; Helsingin tarjonta vetää väkeä alueelta. Vastaajan antamat tiedot perustuvat sekä arviohin että tilastoihin. Järvenpään kaupungin vuosikertomuksessa kulttuuritoimen sitoviksi tavoitteiksi on esitetty muun muassa ympärivuotisen, monipuolisen tapahtumaketjun luominen ja seudullisen tarjonnan ja yhteismarkkinoinnin muodostaminen Kuuma-kuntien kanssa. Jälkimmäisen tavoitteen puitteissa on toteutettu kaksi KuumaaKulttuuria-lehteä, mutta eri medioissa ei ole ollut yhteistyötä. Vuonna 2006 konserttien kävijämäärät jäivät Järvenpäässä odotettua pienemmiksi, mikä johtui osittain Villa Kokkosen sulkemisesta remontin vuoksi. Kulttuuritoimessa toimintatapoja muutettiin siten, että ohjelmajohtajan tehtävänä aikasemmin ollut Tuusulanjäven kamarimusiikin toiminnanjohtajuus siirtyi tapahtumaa järjestävän tahon, Järvenpään Sibelius-seuran, hoidettavaksi. Jo olemassa olevaa yhteistoimintaa nuorisotoimen kanssa tiivistettäneen muun muassa parantamalla paikallisten nuorisobändien toimintaedellytyksiä. Tulevaisuudessa arvioidaan myös tehtävän yhteistyötä Sibelius-Akatemian ja Laurean kanssa paikkakunnan ja alueen kannalta merkkittävässä yleisötutkimuksessa. Kuuma-yhteistyötä jatketaan kulttuuri- ja museoryhmissä, jotka tiivistävät yhteistyötään matkailuryhmän kanssa. Kulttuuritoimi on kaupungin edustajana järjestämässä ensimmäisiä kansainvälisiä Sibeliuslaulukilpailija syksyllä 2007.

14 14 KARJAA asukasta Järjestävä _ taho Kunnallinen taho 12 Kulttuuritoimisto 2 Musiikkiopisto 4 Kansalaisopisto 6 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 3 Seurakunta 3 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 30 Seurakunta 4 Yhteensä 49 _ määrä Kirkot (2) Pyhän Katarinan Kirkko - Mustion Kirkko - Muut seurakunnan hallinnoimat tilat (2) Seurakuntasali - Kappeli - Annetut tiedot perustuvat arvioihin, jotka on tehnyt kunnan kulttuuritoimistossa aloittanut kulttuuriohjaaja. Tärkeimmät yhteistyötahot kunnallisessa konserttitoiminnassa ovat seurakunta ja kansalaisopistot. Vuosittaisena musiikkitapahtumana mainitaan Mustion kesäkonsertit. Kunnolliselle konserttitilalle olisi tilaus Raaseporin alueella. Vastaajan mukaan Pinjaisten ruukkimiljöö olisi sille oiva paikka. Kaupungin kulttuurilautakunnan pyrkimyksenä on kehittää ja järjestää muutakin kuin yhden päivän tapahtumia. Vakinainen kulttuurisihteeri oli virkavapaalla vuoden 2006, joten hänen työstään huolehti tuolloin kulttuuritoimiston tiimi. Yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestetyt kirkkokonsertit soitettiin Mustion antiikkiviikon aikana. Christer Sjögrenin suunniteltu suurkonsertti jouduttiin perumaan. Itsenäisyyspäivää juhlisti yhdessä Karjaan seurakuntien kanssa järjestetty konsertti. Lotta Lerviks Kulttuuriohjaaja p Muut Tryckeriteatern - Työväentalo - Yhdistyksien talot -

15 KARJALOHJA asukasta 15 Järjestävä taho Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 2 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 3 Yhteensä 5 määrä Kirkot (2) Karjalohjan kivikirkko 420 Karjalohjan lasikirkko 200 F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Elokuun suurkonsertti Paikallisen seurakunnan vuosittain järjestämä klassisen musiikin konsertti yhteistyössä Lohjan kaupunginorkesterin ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Konsertissa on ollut tapana esittää teos, joka on sävelletty orkesterille, solisteille ja kuorolle. Konserttisarjan taiteellisena koordinaattorina toimii basso ja kanttori Heikki Orama. Karjalohja Roots Kaksipäiväinen festivaali Päiväkummun viheriöllä, järjestäjänä Karjalohja Roots ry ja yhteistyökumppanit. Muut Nuorisoseuran talo - Kylpylähotelli Päiväkumpu - Sivistystoimen sitoviin tavoitteisiin on kirjattu Karjalohjan vuosikertomuksessa alueellisen yhteistyön kehittäminen, joka käytännössä tarkoittaa toimimista Hiiden pilotin puitteissa. Kulttuurin osalta kunnan omana tavoitteena oli järjestää vuonna 2006 vähintään yksi kulttuuritapahtuma ja tavoitteeseen päästiin hyvin. Sivistyslautakunta järjesti yhteistyössä Karjalohjan seurakunnan kanssa kivikirkossa ukrainalaisen banduratrio Malvin konsertin. Seurakunta onkin kyselyn vastauksessa nimetty kunnallisen konserttitoiminnan tärkeimmäksi yhteistyötahoksi. Vastaajan mukaan Karjalohja on niin pieni kunta, ettei kulttuuritoimella ole juurikaan mahdollisuuksia järjestää konsertteja, vaan ainostaan tukea niitä. Annetut konserttimäärät perustuvat arvioihin. Merja Sorsa vs. kunnansihteeri Keskustie Karjalohja p. (019)

16 16 KARKKILA asukasta Järjestävä taho Kunnallinen taho 5 Kulttuuritoimi 5 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 8 Kulttuuritoimi, yhdistykset 8 Muut yhdistykset, järjestöt ja liitot 18 Seurakunta 6 Yhteensä 37 määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (1) Karkkilasali 307 Muut kunnan hallinnoimat tilat (1) Museokahvila Pakari 48 Kirkot (1) Karkkilan kirkko 830 F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Sunset Beach Party Vakiintunut populaarimusiikin festivaali Pyhäjärven rannalla, jota myös Karkkilan kaupunki tukee. Järjestävänä tahona tamperelainen Ilmiö-tuotanto Ky. Paikalliset yhdistykset ovat kunnallisen konserttitoiminnan tärkein yhteistyötaho. Tulevaisuudessa olisi tarkoitus järjestää enemmän kesäkonsertteja. Vastauksen tiedot perustuvat Karkkilan kaupungin vuoden 2006 tapahtumakalenteriin. Vapaa-aikatoimi teki vuonna 2006 asiakastyytyväisyyskyselyn, mutta museo- ja kulttuuripalveluiden osalta saatiin niin vähän vastauksia, että johtopäätöksiä ei voitu tehdä. Museonjohtaja Tommi Kuutsa Karkkilan ruukkimuseo p Muut seurakunnan hallinnoimat tilat 1) Seurakuntatalo 250 Muut Karkkilan tori

17 KAUNIAINEN asukasta 17 Järjestävä taho Kunnallinen taho 16 Kulttuuritoimi 9 Kauniaisten musiikkiopisto 5 Kauniaisten kansalaisopisto 1 Musikinstitutet Kungsvägen 1 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 2 Kauniaisten kaupunki ja Suomen kansallisooppera/oop!-osasto 2 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 7 Grani Big Band 2 Kauniaisten orkesteri 2 Kauniaisten kamarikuoro 1 Granetti 1 Muu 1 Seurakunta 13 Kauniaisten seurakunta 13 Muut 4 Suomen raamattuopisto 4 Yhteensä 42 määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (1) Nya Paviljongen - Uusi Paviljonki 380 Muut kunnan hallinnoimat tilat (-) Vallmogård - Villa Junghans - Koulut F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Kauniaisten syysmusiikki Muutaman päivän musiikkitapahtuma, jonka seurakunta järjestää marras-joulukuun vaihteessa. Kauniaisten konserttitoiminta keskittyy kevät- ja syyskauteen. Kauniaisten evankelisluterilainen seurakunta järjestää säännöllisesti konsertteja seurakunnan tiloissa. Kunnallisen konserttitoiminnan kannalta on tärkeää, että konsertteja on mahdollista järjestää yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Yhteistyömuodoista tärkeitä ovat myös tiedottaminen ja markkinointi. Kulttuuritoimi koordinoi Uuden Paviljongin ja kulttuurikeskus Vallmogårdin konserttien tiedottamista. Vastaukseen kerätyt tiedot on saatu konserttijärjestäjiltä vuodelta 2006, jotka olivat myös Kauniainen 100 vuotta- juhlavuoden ohjelmajärjestäjiä. Keväällä 2007 Kauniaisissa järjestettiin ensimmäistä kertaa konserttipainotteinen kulttuuriviikko GraniKult. Kunnallisen kulttuuritoimen tavoitteet vuodelle 2006 koskivat kulttuuripalveluita yleisesti. Painopisteinä toiminnassa olivat kaupungin 100-vuotisjuhlien valmistelut, monipuolinen kulttuuriohjelma kunnan tiloissa ja kansallinen Terveyttä kulttuurista-projekti. Suurimpien avustusten saajina olivat Musiikkiopisto, Kuvataidekoulu ja Kansallisooppera. Mar-Leena Kolehmainen Kulttuurisihteeri Kauniaisten kulttuuritoimi p. (09) Kirkot (2) Kauniaisten seurakuntakeskus - Metodistikirkko - Muut Festivaalialueet kaupungin keskustassa

18 18 KERAVA asukasta Järjestävä taho Kunnallinen taho 10 Kulttuuritoimi 8 Musiikkiopisto 2 Kunta yhteistyössä muun tahon kanssa 12 Seurakunta/Helmimusiikkia 6 Kerava Jazz ry 5 Tekijä Esiin-tapahtuma 1 Yhdistykset, järjestöt ja liitot 8 Yhteensä 30 Lisäksi mainittu Seurakunta Kuorot Musiikkiluokat Orkesteriyhdistys määrä Kunnan kulttuuri-/konserttitilat (2) Kerava-sali 385 Musiikkiopiston sali 70 Kirkot (1) Keravan kirkko 400 Muut seurakunnan hallinnoimat tilat (1) Seurakuntasali 300 Muut Keravan keskuspuisto Aurinkomäen esiintymislava F E S T I V A A L I T J A T A P A H T U M A T Kerava jazz Kerava Jazz ry:n ja kulttuuritoimen kesäisin järjestämä festivaali, jonka esiintyjäkaarti on kansainvälistä. Helmimusiikkia-konserttisarja Konserttisarja keskittyy klassiseen musiikkiin. Konsertit hajautettu ympäri vuotta, mutta luvassa on paluu entiseen muotoon eli konsertit pidetään helmikuussa. Järjestäjinä kulttuuritoimi ja seurakunnan musiikkityö. Irlantifestivaalit Monella paikkakunnalla kiertävä festivaali, järjestäjänä Finnish-Irish Society ry. Musiikkia on tapahtumatarjonnassa paljon: kesällä jazzia ja yhteislaulutilaisuuksia, muulta osin syksy, talvi ja kevättalvi toimivat parhaiten. Suurimmat konsertit järjestetään kunnan salissa. Konserttijärjestämisen tulevaisuuden haasteina mainitaan kuntien välisen yhteistyön rakentaminen, uusien ehdotusten läpivieminen ja rahoitus sekä järjestäjien ikääntyminen. Yhteistyötahoista tärkeimmäksi nostetaan seurakunnan musiikkityö, yhdistykset, musiikkiopisto ja Kerava Jazz ry. Rahoitus, tiedotus ja asiantuntijuus puolestaan ovat parhaimmat yhteistyömuodot. Annetut tiedot perustuvat Kerava-salin ja kulttuuritoimen tapahtumiin, mutta muitakin konserttijärjestäjiä tuodaan esiin. Mari Kronström Keravan kulttuuritoimi vs. kulttuuritoimenjohtaja p. (09)

MUSIIKKISELVITYS SALOSSA 2010 SALON KULTTUURIPALVELUT/Pro Rantakivet ry.

MUSIIKKISELVITYS SALOSSA 2010 SALON KULTTUURIPALVELUT/Pro Rantakivet ry. MUSIIKKISELVITYS SALOSSA 2010 SALON KULTTUURIPALVELUT/Pro Rantakivet ry. 1 SISÄLLYS 1. TAUSTAA s.3 1.1. Toimeksianto s.3 1.2. Miten selvitys tehtiin? s.3 2. KOULUTUS s.4 2.1. Musiikkileikkikoulu s.4 2.2.

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 PORVOO 2007 MATKALLA PORVOO 2007 2015 KULTTUURIOHJELMAN LAADINTAPROSESSI porvoon kaupungin kulttuuritoimi

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA Raportti keskisuomalaisista kulttuuriyhdistyksistä Keski-Suomen taidetoimikunta 25.1.2011 Jussi Haatainen, tutkimusassistentti, YTM 1 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE..4 AINEISTO.5

Lisätiedot

Selvitystyö kulttuuripalvelujen hyödyntämisestä hoitoyksiköissä Uudellamaalla

Selvitystyö kulttuuripalvelujen hyödyntämisestä hoitoyksiköissä Uudellamaalla Selvitystyö kulttuuripalvelujen hyödyntämisestä hoitoyksiköissä Uudellamaalla Nina Suni Työn ohjaajat: Ava Numminen Tiina Kuoppa Uudenmaan taidetoimikunta Kannen kuva: Jaana Räsänen Taitto: Sanna Salo

Lisätiedot

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa

Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Kulttuuriketju pieniä suuria asioita ja hyviä käytäntöjä kulttuuritoiminnan järjestämiseksi hoitopaikoissa Teksti: Eija Kaskiharju, Ikäinstituutti ja Helena Sarjakoski, Espoon kaupunki ISBN 978-952-5292-95-4

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin.

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin. Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Santra (2008-2012) Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Loppuraportti 8.8.2013 Sisällys 1. Hankkeen taustat ja tavoitteet... 2 1.1. Tausta lyhyesti... 2 1.2. Tavoitteet...

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto 1 Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto ISBN 952-5132-81-0 2 3 kulttuuri Sisällys Alkusanat 3 Johdanto 5 1. Kulttuuri käymistilassa 6 1.1. Kansainväliset suuntaukset

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys

Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys 12.5.2014 Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys Kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma Luovutettu Porvoon seurakuntayhtymälle 12.5.2014 Kirkkopalvelut Y-tunnus 0215281-7 Hietalahdenranta 13, PL

Lisätiedot

Kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitys

Kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitys 1 2.1.2015 Kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitys KULTTUURIPALVELUJEN NYKYTILA Kulttuuripalvelujen tulosalue sisältää kirjaston, Hiiden Opiston, Musiikkiopiston, orkesterin, museon, yleisen kulttuuritoimen

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä

cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä Anu Oinaala ja Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN 2 3 SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN Visuaalisten alojen ammattitaiteilijoiden verkostoitumisedellytykset Kaakkois Suomessa Kristiina Korjonen Kuusipuro Etelä Karjala instituutti Raportti 16 Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 VUOSIKERTOMUS Kulttuurikeskus yleisenä kulttuuritoimijana kaupungissa

Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 VUOSIKERTOMUS Kulttuurikeskus yleisenä kulttuuritoimijana kaupungissa Kuva: Seminaarimäen Mieslaulajat, Vaasan Kuorofestivaali 2013 Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 VUOSIKERTOMUS Kulttuurikeskus yleisenä kulttuuritoimijana kaupungissa Mitä vuosi piti sisällään? 1. Yleistä

Lisätiedot