AKAA URJALA VALKEAKOSKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKAA URJALA VALKEAKOSKI"

Transkriptio

1 AKAA URJALA VALKEAKOSKI Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

2 Sisällys Hankkeilla tehdään parempaa huomista...2 Tukea opinpoluille ja valmiuksia työelämään...5 Nuorisotiedotusta- ja neuvontaa...6 Tuottavuusinnovaatiot hallintaan...6 Kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä yrityksille...7 Rahoitusta yleishyödyllisiin hankkeisiin ja pienyritysten kehittämiseen...8 Tiiviillä yhteistyöllä elinvoimaiseksi...9 Positiivista VETOa...10 Vetoapua seudun houkuttelevuuden lisäämiseksi...10 Pirkanmaan matkailuvaltit käyttöön...11 Vauhtia koulutusosaamisen vientiin...11 Oppilaitosten välinen yhteistyö tehostaa opiskelua...12 Yrittäjiksi aikoville lisäbuustia iloisin tuloksin...13 Kasvu yrittäjyyteen alkaa jo koulussa...13 Tukea ja neuvontaa pienyrityksille...14 Maahanmuutto on voimavara...14 Työkaluja kulttuurimatkailun edistämiseen...15 Yrityspalvelut toimimaan seudullisesti...15 Yhteistyötä ja alueellista kehittämistä...16 Uudet yritykset, tervetuloa!...16 Ongelmaperustainen oppiminen luo työelämän valmiuksia...17 Koulutus- ja urapolkuja pitkin takaisin työelämään...18 Ammatillista ohjausta ja neuvontaa...19 INTOa yritysten innovaatiotoimintaan...19 Hankkeilla tehdään parempaa huomista Etelä-Pirkanmaan kunnat ja niiden elinkeinoelämä ovat uudistuneet viime vuosina suurteollisuuden muutosten vanavedessä. Muutoksissa tarvitaan usein tutkimustietoa, tukea, uusien toimintamallien löytämistä, kokeilemista ja kehittämistä, yhteisten näkemysten kirkastamista ja uudenlaisten verkostojen ja toimintarakenteiden muodostamista. Tätä työtä voidaan tehdä erityisesti huolellisesti toteutettujen hankkeiden avulla. Etelä-Pirkanmaan kunnat ovat osallistuneet aktiivisesti erilaisten kehittämishankkeiden rahoittamiseen ohjelmakaudella Tässä tietopaketissa esitellään, millaista seudullista hankemuotoista kehittämistyötä Etelä-Pirkanmaalla on viime vuosien aikana tehty ja mitä hankkeilla on saatu aikaan. Aktivoijana ja tiedonvälittäjänä tässä seudullisessa hanketoiminnassa on toiminut muun muassa KOKO-hanke. Uudet oppimisprosessit vastaavat työelämän vaatimuksiin...20 Edelleensijoituksella kohti välityömarkkinoita...20 Päätöksenteossa tarvitaan hyvinvointiosaamista...21 Millainen on uusi Akaa?...21 Muita hankkeita...22 Suuntaviivoja tulevalle kehitystyölle...23 Raportin toteuttaja: Etelä-Pirkanmaan Seutuhallinto Yhteystiedot: Toimitus ja taitto: Viestintätoimisto Tulus Oy Painosmäärä: 260 kpl Paino: Tammerprint Oy, Tampere Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

3 Toteutetut hankkeet ovat saaneet rahoitusta useista eri lähteistä. Suurin osa EU-osarahoitteisista hankkeista on edellyttänyt myös kuntien osallistumista rahoitukseen. Etelä-Pirkanmaalla kuntarahoitusta seudullisiin kehittämishankkeisiin haetaan Etelä- Pirkanmaan seutuhallinnolta. Etelä-Pirkanmaata on siis kehitetty, kehitetään parhaillaan ja kehitetään toivottavasti myös tulevaisuudessa merkittäviltä osin EU-varoihin tukeutuen. Kehittäminen nykymaailman menossa edellyttää innostamista ja innostumista. Usko siis tulevaisuuteen, mutta älä unohda vaikuttaa siihen. Hankkeiden lisäksi Etelä-Pirkanmaan kunnilla on paljon yhteisiä toimintoja. Esimerkiksi Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, seudullinen ympäristöterveydenhuollon yksikkö, seudullinen tietohallinto, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä VAAO, Valkeakosken aluesairaala ja Työvoiman palvelukeskus palvelevat kaikkien kolmen kunnan asukkaita ja yrityksiä. Myös kuntien henkilöstökoulutuksessa tehdään yhteistyötä. Mikä on hanke? Hanke on aiheeltaan ja kestoltaan rajattu projekti, jonka taustalla ovat paikalliset tarpeet ja paikalliset toteuttajat. Sillä on aina määritellyt tavoitteet, ennalta sovittu toiminta-aika ja oma budjetti. Hankkeen tavoitteena on todetun ongelman ratkaiseminen tai idean kehittäminen käytännön toiminnaksi. Hankkeen aikana kehitetään aina uutta, ei ylläpidetä jo vakiintunutta toimintaa. Onnistuneella hankkeella on myös pysyviä vaikutuksia. Joskus toki käy myös niin, että hanke ei suju niin kuin oli tarkoitus tämä kuuluu kehittämiseen. Hankeen erottaa muista määräaikaisista tehtävistä muun muassa: Ainutkertaisuus: hankkeella on selkeästi määritelty alku ja loppu. Tarveperusteisuus ja ongelmalähtöisyys: hanke toteuttaa määriteltyjä kehittämistarpeita tai luo erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tunnistettuihin ongelmiin. Tavoitteellisuus: toiminta perustuu etukäteen määriteltyihin määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin. Suunnitelmallisuus: hanketta toteutetaan etukäteen laaditun ja hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Ohjelmallisuus: hanke kohdistetaan erilaisiin alueen strategioihin ja ohjelmiin. Yhteistyö ja verkostoituminen: kaikki hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tai sen vaikutusten kohteena olevat sidosryhmät otetaan mukaan avoimesti hankkeen suunnitteluun sen alusta alkaen. Etelä-Pirkanmaalla toteutettaviin hankkeisiin varattu rahoitus yhteensä vuosina * Seutuhallinnon kautta maksettu kuntaraha Suoraan kunnista maksettu kuntaraha EU:n ja valtion rahoitus % 7 % 73 % Yhteensä Mitä hyötyä on toteuttaa tarvittavia muutoksia kehittämishankkeiden avulla? Etelä-Pirkanmaalla saadaan tällä rakennerahastokaudella ( ) EU:n ja valtion tukea yhtä kuntarahaeuroa kohti keskimäärin 2,7 euroa.* *Laskelmiin ei ole otettu mukaan niitä maakunnallisia tai ylimaakunnallisia hankkeita, joista on vaikea erottaa vain Etelä-Pirkanmaalle kohdistuva EU:n ja valtion rahoituksen osuus. 1 kuntarahaeuro 2,7 euroa tukea Jatkuu Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

4 Mikä on seutuhallinto? Seutuhallinto on Valkeakosken kaupunginhallituksen alainen tulosyksikkö, joka palvelee tasapuolisesti kaikkia Etelä- Pirkanmaan kuntia. Seutuhallinnon johtajana toimii seutujohtaja. Mitä seutuhallinto tekee? Seutuhallinto kehittää seudullisia palveluita ja vastaa seudullisten asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta ja yleisestä koordinoinnista. Se auttaa kehittämishankkeiden suunnittelussa ja rahoitusneuvotteluissa ja koordinoi kehittämishankkeiden kuntarahoitusta mukaan lukien Pirkan Helmen hankkeet. Lisäksi seutuhallinto hoitaa edunvalvontaa ja aluekehitystä. Mitä hyötyä on koordinoidusta kehittämis- ja hanketoiminnasta? Hankeneuvonnan ja kuntien kehittämisrahoituksen hakemisen keskittäminen yhteen paikkaan on tukenut seudullista kehittämistoimintaa ja tehostanut saatavilla olevan rahoituksen käyttöä. Keskittämisen kautta on ollut mahdollista saavuttaa myös synergiaetuja, käyttää olemassa olevia resursseja optimaalisesti, löytää uusia yhteistyöpaikkoja ja välttää turhaa päällekkäistä toimintaa. Mihin rahoitusta on käytetty vuosina ? Seutuhallinnon perustoiminnan rahoitus Kehittämishankkeiden rahoitus (sis. Pirkan Helmen rahoituksen) % 86 % Yhteensä Hankkeen elinkaari Hankkeen toteutus Ideointi Aloitus Suunnittelu Toteutus Päättäminen Käyttöönotto Ohjaus Etelä-Pirkanmaan seutuhallinto on käytettävissä hankkeen koko elinkaaren ajan aina ideoinnista hankkeen tuloksien jalkauttamiseen asti. Mistä rahoitusta voi saada? Hankerahoitusta voi saada erilaisista rahastoista ja useilta eri rahoittajilta. Etelä-Pirkanmaalla vuosina käytetyimpiä ovat olleet seuraavat: Euroopan sosiaalirahasto ESR, joka tukee työelämän ja yritystoiminnan kehittämistä lisäämällä työntekijöiden ja yrittäjien osaamista ja ammattitaitoa. ESR tukee hankkeita, joilla koulutetaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä tai vajaakuntoisia takaisin työelämään. Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, joka tukee hankkeita, jotka kehittävät yrityksiä, innovaatioiden syntymistä, verkottumista, osaamista ja alueiden saavutettavuutta. Lisäksi EAKR-ohjelmien rahoitusta käytetään yhdessä ESR-ohjelman rahoituksen kanssa kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseen. Maaseuturahasto, jonka rahoitusta voivat hakea sekä maaseudulla toimivat yritykset että maaseudun toimijat erilaisiin kehittämishankkeisiin. Ohjelma jakaantuu eri toimintalinjoihin, ja rahoitus kohdennetaan niiden mukaan. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, joka rahoittaa yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimusyksiköiden tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Tekes pyrkii lisäämään elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä sekä hyvinvointia kasvattamalla tuotantoa ja vientiä sekä luomalla perustaa työllisyydelle. Maakunnan kehittämisraha, jota voidaan myöntää kehittämishankkeisiin, jotka toteuttavat maakuntaohjelmaa. Etusija on elinkeinopoliittisilla kehittämishankkeilla. 4 Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

5 Tukea opinpoluille ja valmiuksia työelämään Vaateri nuorten työpaja -projekti auttaa usein haasteellisessa elämäntilanteessa olevia nuoria, jotka ovat vailla työ- ja opiskelupaikkaa tai joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Nuoria ohjataan muun muassa hakeutumaan soveltuvaan koulutukseen, työelämään tai tarvittavien palveluiden piiriin. Ennen kaikkea nuoria tuetaan itse aktivoitumaan oman tulevaisuutensa suhteen. Vaaterin toiminta koostuu työpajoista, yksilövalmennuksesta ja starttiryhmästä. Yksilövalmennuksessa nuorille tarjotaan muun muassa henkilökohtaista uraohjausta, heitä ohjataan ja valmennetaan työnhakuun tai opiskeluun sekä kartoitetaan nuorten toimintakykyä. Starttiryhmässä opetellaan arjen hallinnan taitoja, vuorovaikutustilanteita sekä kasvatetaan työja opiskeluvalmiuksia esimerkiksi itsetuntoa lisäämällä. Starttiryhmän toiminta jakaantuu muun muassa ryhmätoimintaan, liikuntaan, käden taitoihin, elämyspedagogiikkaan ja tutustumiskäynteihin. Vaaterin työpajatoiminta puolestaan sisältää media- ja taidepajan, joka tarjoaa innovatiivista työssä oppimista ja työelämän yhteyksiä sekä alan ammatillisia opintoja. Työpajatoiminta voisi kuitenkin projektipäällikkö Mirkka Nummelan olla mukaan nykyistä monipuolisempaa. Mediaja taidepaja ei kohtaa kaikkia, mutta resursseillamme toimintaa ei ole mahdollista laajentaa. Vaihtoehtona olemme tarjonneet nuorille koulutuskokeiluja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa sekä järjestäneet heille työhöntutustumis- ja työharjoittelupaikkoja seudun yrityksissä ja kunnissa. Vaateriin on osallistunut yli 140 nuorta. Nuoret kokevat saaneensa Vaaterista työvalmiuksia ja he kokevat Lähes joka kunnassa on etsivää nuorisotyötä, mutta Mirkka Nummelan mukaan nuorille kaivattaisiin vielä enemmän tukihenkilöitä ja ihmisiä, jotka kulkevat heidän rinnallaan monilla nuorilla ei ole elämänhallinta sellaisella tasolla, että he voisivat edes ajatella opintoja. Nummela painottaa myös kesken jääneiden opintojen joustavan loppuun suorittamisen merkitystä. Opintojen loppuunsaattaminen ei ole itsestään selvää eikä helppoa. Nuoret tarvitsisivatkin heidän ja oppilaitosten välille linkin auttamaan opintojen jatkamisessa. Yksin ei ole helppo selvitä. elämänhallintataitonsa parantuneen. Lisäksi nuoret tuntevat vahvistuneensa sosiaalisesti ja kasvaneensa yksilöllisesti. Monet heistä ovat esimerkiksi saaneet Vaaterista myös paljon hyviä ystäviä, joiden kanssa yhteydenpito on jatkunut projektin jälkeenkin. Ja mikä tärkeintä, monelle nuorelle on löytynyt oma opiskeluala ja -paikka, Nummela toteaa. Media- ja taidepajan ohjaaja Janne Kulosaari opastaa nuoria Excelin käytössä. VAATERI Toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Lisätietoja: VAAO, Päärahoittaja ja rahasto: Opetusministeriö, ESR / Pohjanmaan ELY-keskus, valtionavustus Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

6 EPELI Etelä-Pirkanmaan nuorisotiedotuksen ja neuvonnan kehittämishanke Toteutusaika: Toteuttaja: Akaan kaupunki, Nuorisopalvelut Lisätietoja: Akaan kaupunki, Päärahoittaja ja rahasto: Länsi-Suomen lääninhallitus, avustus Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Nuorisotiedotusta ja -neuvontaa Etelä-Pirkanmaan nuorisotiedotuksen ja -neuvonnan kehittämis- ja vakiinnuttamishanke EPELIn aikana toteutettiin epeli.fi-sivusto, joka tarjosi vertaistiedotusta esimerkiksi ammattiesittelyihin tai harrastustoiminnan aloittamiseen. Hankevaiheen jälkeen sivuston toiminta muuttui osaksi kuntien perusnuorisotyötä siten, että toiminnasta vastasivat seutukunnan nuorisotyöntekijöistä koostuva epelitiimi ja sivuston päätoimittajuus kiersi puolivuosittain tiimin jäsenillä. Epelitiimissä ja Etelä-Pirkanmaan kuntien nuorisotyöntekijäin työkokouksissa todettiin kuitenkin, että hankkeen vakiinnuttaminen tapahtui liian nopeasti, eikä kuntien nuorisotoimilla ole todellisia valmiuksia tuottaa nuorisotiedotusta ja -neuvontaa nykyisillä resursseillaan ja osaamisellaan. Muiden vastaavien nuorisotiedotussivustojen ylläpidosta vastaa nuorisotiedotukseen erikseen palkattu henkilö ja myös Etelä-Pirkanmaan kunnat pitivät seudullista nuorisotiedottajaa hyvänä ratkaisuna. Kunnat myös ilmoittivat olevansa valmiita maksamaan yhteisestä sivuston ylläpidosta ja sivustolle palkattiinkin ylläpitäjä. Nuorisotiedotuksen ja -neuvonnan internet-sivuston lisäksi hankkeen aikana nuorisotiedotuksesta vastaava nuoriso-ohjaaja opasti ja tuki kuntia nuorisotiedotuspisteiden perustamisessa. Hankkeen aikana pisteet avattiin Kylmäkoskelle ja Valkeakoskelle sekä myöhemmin myös Urjalaan. Tuottavuusinnovaatiot hallintaan Elinkeinoelämän kehittäminen haastaa kunnat, yhteisöt ja yritykset uudenlaiseen yhteistoimintaan. Governance of innovations in productivity improvement of publiclyfunded services (Tuottavuusinnovaatioiden hallinta julkisesti rahoitetuissa palveluissa) -hanke tutkii julkisen ja yksityisen yhteistyön uusia muotoja ja innovaatioita. Näitä voivat olla esimerkiksi uusien palvelumarkkinoiden avaaminen, julkisten palvelujen yksityisrahoitus ja ulkoistaminen sekä palvelualojen yhteistyöyritykset. Tampereen yliopiston hallinnoima hanke koostuu useista pienemmistä tutkimusja julkaisuhankkeista. Lisäksi hanke kokoaa kansainvälisiä ja lähinnä brittiläisiä kokemuksia tuottavuusinnovaatioista ja jakaa ja jalostaa niitä suomalaisille tutkijoille ja julkisten palveluiden kehittäjille. Tähän mennessä hanke on muun muassa tuottanut lukuisia tutkimusjulkaisuja, jotka käsittelevät julkisen sektorin palvelumalleja niin ulkomailla kuin Suomessakin. Lisäksi hanketta johtava professori Stephen J. Bailey on pitänyt useita yleisöluentoja hankkeen teemoista. Toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen yliopisto Lisätietoja: Tampereen yliopisto, Toteutusalue: Ei tarkkaan määriteltyä toteutusaluetta, koska kyseessä tutkimushanke Päärahoittaja ja rahasto: Tekes, tutkimusrahoitus Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Muu rahoitus: Governance of innovations in productivity improvement of publicly-funded services 6 Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

7 Kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä yrityksille Yritysten kannattavuuden ja kasvun lisäämiseksi Etelä-Pirkanmaalle perustettiin Osaamisella Kasvuun -hanke, jolla haluttiin tukea yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä sekä auttaa yrityksiä lisäämään henkilöstön osaamista ja rekrytoimaan uutta henkilöstöä. Talouden taantuma muutti kuitenkin merkittävästi yritysten tarpeita. Hanke mukautui tilanteeseen ja auttoi yrityksiä selviämään vaikeista ajoista. Teimme viime ohjelmakauden lopussa selvityksen pk-yritysten kehittämistarpeista. Kyselyssä nousi esille, että yritykset kaipaavat lisää työvoimaa ja paras tapa turvata osaava henkilöstö on kouluttaa omia työntekijöitä ja laajentaa osaamista. Lisäksi suuri osa yrityksistä aikoi kasvattaa liiketoimintaansa ja kaipasi opastusta ja neuvontaa toiminnan kehittämiseen, Osaamisella Kasvuun - hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Tuula-Maria Mattila selventää. Käytännön apuja tarvittiin muun muassa strategian ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja tehokkaaseen markkinointiin. Lisäksi haluttiin monipuolistaa henkilöstön osaamista ja sitouttaa heitä yrityksen toimintaan. Muutamalle yritykselle laadimme muun muassa oman tuotekonseptin ja markkinointisuunnitelman, joidenkin yritysten kanssa puolestaan keskityimme tuotantoprosesseihin sekä henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen, Mattila kertoo. Korjaavat kehittämistoimet auttoivat taantuman keskellä Hankkeen aikana iskenyt taantuma muutti yritysten valmiuksia ja rohkeutta lähteä mukaan suurempiin kehittämistoimiin, vaikka tarvetta kehittämiselle olikin edelleen ilmassa. Näin ollen esimerkiksi yritysklinikoilla keskityttiinkin pääasiassa yritysten kriittisimpiin tarpeisiin pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmien sijaan. Korjaavien kehittämistoimien myötä pystyimme auttamaan yrityksiä jatkamaan toimintaansa vaikean ajan yli siten, että ne selvisivät ilman konkursseja ja alasajoja, Mattila kertoo. Toivon, että hankkeen jälkimainingeissa yrityksiin jäi kuitenkin elämään ajatus, että hiljaisina aikoina on hyvä hetki satsata toiminnan kehittämiseen. Näin yrityksessä ollaan taas uudessa iskussa, kun toiminta saadaan pyörimään täydellä höyryllä, Tuula-Maria Mattila kiteyttää. OK Osaamisella Kasvuun Toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Lisätietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan ELY-keskus, ESR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Yksityinen rahoitus: Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

8 Rahoitusta yleishyödyllisiin hankkeisiin ja pienyritysten kehittämiseen Pirkan Helmi ry on Etelä-Pirkanmaan alueella toimiva asukkaiden aloitteesta perustettu maaseudun kehittämisyhdistys ja yksi Suomen LEADER-toimintaryhmistä. Pirkan Helmi tukee yhdistysten, säätiöiden, kuntien ja seurakuntien yleishyödyllisiä hankkeita sekä seudulla toimivien pienten yritysten kehittämistoimenpiteitä. Toteutuakseen Pirkan Helmen hankkeet tarvitsevat usein myös kuntarahoitusta. Pirkan Helmi ry:n myöntämillä tuilla on rakennettu muun muassa yhteiseen käyttöön tarkoitettuja harrastus- ja liikuntapaikkoja, kuten perusparannettu motocross-rataa ja kunnostettu uimaranta. Lisäksi yhdistys on tukenut muun muassa kuntien omistamien yhteisöllisten kiinteistöjen kunnostamista. Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa on puolestaan tehty muun muassa kyläkaavoja ja vertailtu ilmalämpöpumppuja. Suurin osa yrityshankkeista koskee puolestaan joko yrityksen perustamisvaihetta tai myöhempiä kone- ja laitehankintoja koskevia investointeja. Yleishyödyllisten hankkeiden piiriin lasketaan investointi- ja kehittämishankkeet, kuten rakennus- tai kunnostusprojektit, tapahtumat, erilaiset tutkimukset, selvitykset ja kehittämissuunnitelmat, Pirkan Helmi ry:n hankeneuvoja Eliisa Vesisenaho selventää. Yrityshankkeiden piiriin kuuluvat puolestaan investointituet, joita ovat esimerkiksi laite- ja konehankinnat sekä rakennusprojektit. Yrityshanke voi myös muodostua käynnistämis- tai kehittämistoimenpiteestä, jolloin tukea myönnetään ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen koulutuksen tai konsultin avulla. Yritystuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen toiminta kehittyy tuen seurauksena. Elinvoimaa ja viihtyisyyttä Etelä-Pirkanmaalle Pirkan Helmi ry:llä on paikallislähtöinen halu kehittää ja kohentaa Etelä-Pirkanmaata ja lisätä samalla asukkaiden omaa aktiivisuutta asuinalueen kehittämiseen. Tavoitteenamme on, että Etelä- Pirkanmaa on jatkossakin elinvoimainen ja viihtyisä asuinseutu, jossa on hyvät vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja vireä kulttuuritarjonta. Mukana kehitystyössä on joukko seudun yrityksiä ja kolmannen sektorin edustajia, Vesisenaho kertoo. Käytännössä Pirkan Helmen toimintaa ohjaa hallitus, joka muun muassa päättää saapuneiden tukihakemusten perusteella hankerahoituksen kohdentamisesta. Kolmasosa Pirkan Helmi ry:n hallituksesta koostuu sitoutumattomista alueen asukkaista. Tämä onkin ainoa toimintamuoto, jossa ihan tavalliset EU-kansalaiset pääsevät vaikuttamaan, mihin kehittämisrahaa kohdistetaan. Pirkan Helmi ry. Toteutusaika: Toteuttaja: Pirkan Helmi ry. Lisätietoja: Pirkan Helmi ry., Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan ELY-keskus, maaseuturahasto Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

9 Kuva: Akaa-Seura ry. Pirkan Helmen rahoituksella on kunnostettu muun muassa Akaan Sampolaa. Seurantalon WC-, eteis- ja keittiötilat saneerattiin vuosien aikana ja nyt käynnissä olevassa remontin toisessa vaiheessa saneerataan salitilat. Kunnostetussa Sampolassa tulee toimimaan aktiivisesti teatteri. Lisäksi yhdistykset ja järjestöt voivat käyttää Sampolaa kokoontumis- ja juhlatilana ja kaupungin kulttuuritoimi voi järjestää tilassa erilaisia tapahtumia. Toteutusaika: Toteuttaja: Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Pälkäneen kunta, Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Lisätietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Toteutusalue: Etelä-, Kaakkois-, Lounais-, Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaa Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan ELYkeskus, maaseuturahasto Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Suora kuntarahoitus Etelä-Pirkanmaan ulkopuolelta: Tehdään yhdessä Tiiviillä yhteistyöllä elinvoimaiseksi Pirkanmaalla maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäminen on haasteellista monista rakenteellisista muutoksista johtuen. Maaseutustrategian yksi periaate on yrittäjyys ja työ, ja tämän periaatteen vahvistamiseksi tarvitaan maakunnan reuna-alueilla toimivien yrityspalvelupisteiden uudenlaista, aiempaa tiiviimpää yhteistyötä. Tehdään yhdessä -hankkeessa parannetaan alueella toimivien tai aloittavien yritysten toimintaedellytyksiä seudullisen yritysneuvonnan avulla. Yritysneuvojat tekevät yhteistyötä monien organisaatioiden kanssa ja välittävät tietoa erilaisista kehittämis- ja rahoitusmahdollisuuksista, joita yrityksillä on käytettävissään yritystoiminnan eri vaiheissa. Tietoa jaetaan esimerkiksi yrittäjille järjestettävissä neuvontatilaisuuksissa, joissa yrittäjät pääsevät myös verkostoitumaan keskenään. Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat uusien yritysten syntyminen, olemassa olevien yritysten toiminnan jatkuminen ja kehittyminen, uusien työpaikkojen luominen ja pienyrittäjien tukeminen. Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

10 Positiivista VETOa VETO Toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Lisätietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan liitto, EAKR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Alueellisen imagon löytäminen on haasteellista, kun elinkeinorakenne muuttuu ratkaisevasti. Etelä-Pirkanmaalla haasteeseen on tartuttu muun muassa VETOhankkeen avulla. Imagotutkimuksen pohjalta päätetyt toimenpiteet tuottivat mukavasti tulosta, kuten seurantatutkimus osoitti. Vetovoimaa kasvatettiin monella rintamalla ja useassa kanavassa samanaikaisesti. Valkeakosken asuntomessut, kuntien oma markkinointi, alueen yritysasiamiehet ja muut seudun markkinointia tukevat hankkeet ovat tehneet merkittävän osansa vetovoiman kasvattamisessa hankkeen aikana. Alueen yrittäjien yhteistyötä edistettiin verkostoitumistilaisuuksissa, joissa pohdittiin esimerkiksi yhteisten palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Alueen yritystiloista tiedottaminen oli osa VETOa ja VASKEn verkkosivuille rakennettu Tontti- ja toimitilapörssi onkin elinkeinoyhtiön sivuston kävijämagneetti. Seudun yritysalueiden opastekäsikirja puolestaan kokosi yksiin kansiin yritys- ja teollisuusalueiden opastemahdollisuuksia sekä vinkkejä opasteiden valintaan, sijoitteluun ja lupamenettelyyn. VETO kokeili myös sosiaalisen median mahdollisuuksia alueen vetovoiman lisäämisessä. Vetoapua seudun houkuttelevuuden lisäämiseksi Kuntien ja seutujen hyvillä ominaisuuksilla on vetovoimaa, mutta vain, jos ne saadaan ihmisten tietoon. Reipashenkinen VETOAPU-hanke pisti vauhtia Etelä-Pirkanmaan markkinointiviestintään ja näytti mallia monipuoliseen viestintäkanavien käyttöön. VETOAPU keskittyi tekemään Etelä-Pirkanmaata tunnetuksi uusien yritysten toimivana kotipaikkana ja vireänä asuinympäristönä. Elinkeinotoimintaa kehitettiin markkinoimalla muun muassa alueen yritysalueita ja toimitiloja lehtikampanjoin, paikallislehtijutuin, yritysasiamiehille tehdyin myyntimateriaalein ja toimittajavierailuin. Akaan, Valkeakosken ja Urjalan tunnettuutta lisättiin esimerkiksi panostamalla Valkeakosken asuntomessuihin liittyvään viestintään, jossa korostettiin koko seudun omaperäisyyttä ja mahdollisuuksia asumisen näkökulmasta. Tähän kokonaisuuteen kuului niin lehtijuttuja, ilmoituksia, liikkuvan median hyödyntämistä kuin sähköistä viestintääkin. Samaa asumisen teemaa jatkettiin myös kaksilla ASTA-messuilla. Osana hanketta mitattiin myös seudun imagoa ennen asuntomessuja. Jatkotutkimus puolestaan tehtiin messujen jälkeen VETOAPU-hankkeen emohankkeessa VETOssa. Tulokset osoittivat yksiselitteisesti, että messut ja niihin liittyvä markkinointiviestintätyö olivat parantaneet kaikkien kolmen kunnan imagoa ja tunnettuutta. Toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Lisätietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan liitto, maakunnan kehittämisraha Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: VETOAPU 10 Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

11 Pirkanmaan matkailuvaltit käyttöön Pirkanmaan matkailumarkkinoinnin kehittäminen aloitettiin haastavana aikana, kun taantuma koetteli Suomen lisäksi Eurooppaa. Menestyksekkään Visit Tampere Region -hankkeen jatkumona matkailumarkkinointia edistää nyt maakunnallinen matkailuhanke PIRPRO. PIRPROssa jatketaan monia edeltäjänsä aikana hyviksi havaittuja toimia. Yksi toimiva konsepti on esimerkiksi ulkomaalaisten toimittajien kutsuminen teemavierailulle Pirkanmaalle, mikä on tuottanut merkittävän määrän palstatilaa ulkomaisessa mediassa huomattavasti ilmoitustilan ostamista edullisemmin. PIRPRO on toteuttanut myös lähimatkailua edistävän ilmoituskampanjan ja aktiivisesti rakentanut matkailutoimijoiden yhteistyöverkostoa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Oman Nynne tulee! -tapahtuman järjestämisen lisäksi PIRPRO on ollut mukana lukuisissa matkailutapahtumissa ja kerännyt pirkanmaalaisia matkailutoimijoita osallistumaan muun muassa suoralentokohteissa järjestettäviin suuren yleisön matkailutapahtumiin. Tiedotuksessa on hyödynnetty lehdistöä, sähköistä mediaa ja ihan perinteistä etenkin matkailualalla toimivaa henkilökohtaista kontaktointia tapahtumien yhteydessä. PIRPRO Toteutusaika: Toteuttaja: Tredea Oy Lisätietoja: Tredea Oy, Toteutusalue: Pirkanmaa Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan ELYkeskus, maaseuturahasto Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Suora kuntarahoitus Etelä-Pirkanmaan ulkopuolelta: Yksityinen rahoitus: Hankkeen toteutusaika: Toteuttaja: Tredea Oy, Opinpaja Oy Lisätietoja: Opinpaja Oy, Toteutusalue: Pirkanmaa Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan ELYkeskus, ESR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Suora kuntarahoitus Etelä-Pirkanmaan ulkopuolelta: Learning Bridge Pirkanmaalaisen koulutusosaamisen vientiverkosto Vauhtia koulutusosaamisen vientiin Pirkanmaalla rakennetaan parhaillaan koulutusosaamisen viennistä kiinnostuneiden verkostoa, jossa edistetään koulutusammattilaisten yhteistyötä, jaetaan ideoita ja hyviä käytäntöjä koulutusosaamisen kehittämiseen sekä kerätään tietoa osaamisen viennin aloittamiseksi. Learning Bridge -nimisen hankkeen ensimmäinen, syyskuussa järjestetty verkostotapaaminen keräsi liki 30 innostunutta osallistujaa 15 eri organisaatiosta. Hyvien käytäntöjen ja verkostomallien hakeminen kotimaasta ja ulkomailta on alkanut, ja yhteistyötä on viritelty muun muassa Lapin vastaavan hankkeen kanssa. Ensimmäisen toimintavuoden saavutuksiin kuuluu myös se, että verkoston osaamisen taso ja kansainvälisen viennin tila sekä valmiudet vientiin on selvitetty. Näiden pohjalta on esimerkiksi alettu suunnitella verkoston koulutusta ja LinkedIn-verkkopalveluun avattavan kansainvälisten osaajien resurssipankin sisältöä. Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

12 Oppilaitosten välinen yhteistyö tehostaa opiskelua Valkeakoski Campuksen oppilaitokset toimivat tiiviissä yhteistyössä tarjoten koulutusta yli oppilaitosrajojen. Campuksella edistetään myös opiskelun työelämälähtöisyyttä sekä tarjotaan palveluita ja osaamista yrityksille aina projektityöntekijöistä toimitiloihin asti. Olemme luoneet opiskelijoillemme opintopolun, joka tukee opintojen suorittamista entistä tehokkaammin. Opiskelija voi lukea esimerkiksi kolmannen asteen kursseja jo toisella asteella lukiossa tai ammattiopistossa. Luetut opinnot hyväksiluetaan myöhemmässä vaiheessa, jos opiskelija jatkaa ammattikorkeakouluun, Campus Trimola -hankkeen projektipäällikkö Janne Jokinen kertoo. Campuksen yhteisellä kurssitarjottimella on noin 50 kurssia, joita suorittaa reilu 120 opiskelijaa. Jokinen uskoo oppilaitosrajoja ylittävän opiskelun lisääntyvän vielä, kun uusi malli tulee opiskelijoille tutummaksi. Aktiivista toimintaa yritysten kanssa Valkeakoski Campusta on kehitetty vuosien varrella useissa eri hankkeissa, jotka ovat luoneet pohjan myös Trimolalle. Tulevissa hankkeissa Janne Jokinen haluaisi nostaa esille oppilaitosten ja opiskelijoiden välisen yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisen. Oppilaitosten välisen yhteistyön lisäksi Campus Trimola -hankkeessa on tiivistetty myös oppilaitosten, VASKEn ja seudun yritysten välistä toimintaa. Työelämälähtöinen projektioppiminen on olennainen osa opiskelua, joten autamme opiskelijoita ja työnantajia löytämään toisensa. Opiskelijamme pääsevät kehittämään osaamistaan yrityksissä esimerkiksi projektitöissä ja kehittämishankkeissa. Kannustamme lisäksi opiskelijoita yrittäjyyteen, Jokinen kertoo. Campukselle on luotu myös yhteisöllinen työtila, Campus Center, jonka avokonttori ja neuvotteluhuoneet tarjoavat vuokratiloja yrittäjille. Campus Center ei ole kuitenkaan vaan tila, vaan se on positiivisia törmäyksiä aiheuttava paikka, jonka kautta Valkeakoski Campus ja VASKE palvelevat yrittäjiä, opiskelijoita ja opettajia yhden luukun periaatteella. Campus Center jatkaa toimintaansa HAMKin tiloissa myös Trimola-hankkeen päättymisen jälkeen. Toiminnan kehittäminen ja sen jalkauttaminen pysyväksi vaatii kuitenkin vielä paljon töitä, Jokinen toteaa. Hankkeelle haetaankin parhaillaan jatkoaikaa. Harkinnassa on myös perustaa Campus Centerin tueksi opiskelijavetoinen osuuskunta. Campus Centerissä palvellaan yrittäjiä, opiskelijoita ja opettajia yhden luukun periaatteella. Campus Trimola Toteutusaika: Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Lisätietoja: Hämeen ammattikorkeakoulu, Valkeakosken yksikkö, / Valkeakoski Campus, / Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Toteutusalue: Valkeakoski Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan liitto, EAKR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Omarahoitus: Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

13 Yrittäjäksi Etelä-Pirkanmaalle YEP Yrittäjiksi aikoville lisäbuustia iloisin tuloksin Yrittäjyys on yhä useammin sekä yksilölle että yhteiskunnalle varteenotettava mahdollisuus. Etelä-Pirkanmaalla uusyritysneuvontapalvelua kehitettiin vastaamaan paremmin muuttuneita tarpeita. Toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Lisätietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan ELY-keskus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Kasvu yrittäjyyteen alkaa jo koulussa Tarve innostavaan ja laadukkaaseen yrittäjyyskasvatukseen on havaittu uusiutuvilla työmarkkinoilla jo hyvän aikaa sitten. Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa opettajat ovat yhteistyössä yrittäjien kanssa kehittäneet yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä. Tavoitteena oli tuoda yrittäjyyden mahdollisuuksia esille nuoria kiinnostavalla tavalla yläkoulusta aina ammattikorkeakouluun saakka. Uusyritysneuvontapalvelun uudistamisen lisäksi YEP Yrittäjäksi Etelä-Pirkanmaalle -hankkeessa panostettiin myös palvelun tunnettuuden lisäämiseen sekä uusyritysneuvonnan ja yrittäjyyskoulutuksen järjestäjien tiiviimpään yhteistyöhön. Hankkeen aikana uusyritysneuvonnan asiakkaat perustivat Etelä-Pirkanmaalle yhteensä 158 uutta yritystä, joihin syntyi 197 uutta työpaikkaa. Lähes kaikki perustetut yritykset ovat olleet toiminnassa vielä hankkeen seurantajaksollakin. Hankkeen tarjoaman liiketoimintasuunnitelman laatimiseen tarkoitetun Lissu-työkalun otti käyttöön 123 VAAOssa yrittäjyyskoulutukseen osallistunutta. Hankkeen järjestämiä luentoja kävi kuulemassa lähes 500 henkilöä, mikä yllätti iloisesti hankkeen vetäjätkin. Toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Lisätietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Mänttä-Vilppula, Jyväskylä, Seinäjoki Päärahoittaja ja rahasto: Opetushallitus, ESR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Suora kuntarahoitus Etelä-Pirkanmaan ulkopuolelta: Hankkeen aikana kokeiltiin noin 70 erilaista yrittäjyyskasvatuksen toimintamallia, joista osa osoittautui erinomaisiksi, osa puolestaan hylättiin tehottomina. Hyviksi todettujen mallien pohjalta laadittiin useita koulu- ja opetusalakohtaisia yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmia. Hankkeen puitteissa tehtiin myös runsaasti opettajien käyttöön oppimateriaalia, kuten Opetuksen yrityspalat -kirja, KenkäBisnes-lautapeli ja Yritystietouden peruspaketti ammattiopistoille. Koulut ja opettajat lähtivät innokkaasti hankkeeseen mukaan. Myös yrittäjät ovat ennakkoluulottomasti halunneet jakaa tietoa yrittämisestä ja yrittäjyydestä koululaisille ja opiskelijoille esimerkiksi yritysvierailuiden aikana. Yrittäjyyskasvatusta jatketaan kouluissa myös hankkeen jälkeen. Kouluilla on käytössään omat opetusalakohtaiset yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmat. Lisäksi muun muassa yrittäjämäistä asennetta tukeva NY Nuori Yrittäjyys -toiminta on aktiivista. Kasvu yrittäjyyteen Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

14 EPPN Etelä-Pirkanmaan pienyritysneuvonta Tukea ja neuvontaa pienyrityksille Työpaikkoja syntyy entistä enemmän pieniin yrityksiin. Etelä-Pirkanmaalla onkin todettu välttämättömäksi varmistaa, että myös pienyritykset saavat asiantuntevaa yritysneuvontaa ja apua erilaisten tukien hakemiseen byrokratiaviidakossa. Toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Lisätietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan ELYkeskus, maaseuturahasto Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Maahanmuutto on voimavara Maahanmuutto on Pirkanmaan elinkeinoelämälle myönteinen asia, mutta uudenlainen ohjaus ja neuvonta on tarpeen, jotta maahanmuuttajien kotouttamisen käytännöt ja esimerkiksi koulutuksen järjestyminen saadaan taloudellisesti ja inhimillisesti katsottuna sujumaan. ALMA alueellisen maahanmuuton kehittämishanke on käynnistetty juuri tähän tarpeeseen. ALMAn tavoitteena on lisätä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden osaamista ja valmiuksia maahanmuuttajien vastaanotossa. ALMA-hanke on ollut mukana esimerkiksi valtakunnallisessa kurdien dialogityöpajassa, jossa käsiteltiin kurdien haitallisia perinteitä ja haasteita uudessa kotimaassa vanhan ja uuden kulttuurin kohdatessa. Hanke on myös järjestänyt Pirkanmaalla toimiville, omaehtoista kotoutumis- ja kielikoulutusta tarjoaville organisaatioille työpajapäiviä maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseksi ja kouluttajaverkoston luomiseksi. EU:n sisältä Suomeen muuttavien viranomaiskäytäntöjen ohjeistus on päivitetty viranomaisverkostossa ja levitetty kaikkiin ALMAn hankekuntiin. Verkostossa ovat mukana poliisi, maistraatti, KELA ja sosiaalitoimen edustajia. Etelä-Pirkanmaalla pilotoidaan vuosina 2013 ja 2014 myös maahanmuuttajakoordinaattorimallia. Sastamala Punkalaidun Akaa Urjala Valkeakoskialueelle on palkattu maahanmuuttokoordinaattori, joka toimii yhteys- ja tukihenkilönä muun muassa työntekijöiden, työnantajien, kuntaviranomaisten ja koulutuksenjärjestäjien välillä. Etelä-Pirkanmaan pienyritysneuvonta (EPPN) täydentää palveluillaan Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n yrityspalveluita ja keskittyy erityisesti maaseutuohjelman yritystukihakemusten käytön aktivointiin ja neuvontaan. Hankkeelle on asetettu määrällisiä tavoitteita esimerkiksi seutukuntaan syntyvien uusien yritysten ja työpaikkojen muodossa. EPPN:n projektipäällikkö on muun muassa antanut yksityistä ja yleistä neuvontaa perustamisvaiheessa oleville ja jo toimiville yrityksille sekä opiskelijoille ja järjestänyt erilaisia infotilaisuuksia yhdessä VASKEn ja Pirkan Helmen kanssa. Hanke on hyödyntänyt neuvonnassa myös seudun yritysasiamiesten ja yritysneuvojan kontakteja. Hankkeen tarjoamista palveluista on tiedotettu paikallislehdissä lehtijutuin ja maksullisin lehti-ilmoituksin. Hankkeen toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunki Lisätietoja: Tampereen kaupunki, Toteutusalue: Pirkanmaa Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan ELYkeskus, ESR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Suora kuntarahoitus Etelä-Pirkanmaan ulkopuolelta: ALMA Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 14 Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

15 Työkaluja kulttuurimatkailun edistämiseen Pirkanmaan kulttuurimatkailutoimijoiden työkaluja ja osaamista kehitetään Culture Tampere Region Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen -hankkeessa. Tavoitteena on tavoittaa uusia kulttuurimatkailijoita ja kasvattaa liikevaihtoa. Culture Region Tampere Tällä hetkellä Pirkanmaalla useat kulttuuritapahtumat ja matkailukohteet toimivat vähäisillä resursseilla ja tutkittu asiakastieto puuttuu. Pirkanmaan kulttuuri- ja matkailutoimijoiden verkostoitumisen edistämiseksi alueelle on perustettu Culture Tampere Region -hanke, joka tukee uusia yhteistyökumppanuuksia, parantaa tiedonkulkua, vähentää päällekkäisyyksiä sekä tukee asiakaslähtöistä tuotekehitystyötä ja tarjonnan ympärivuotisuutta. Asiakkaita houkutellaan muun muassa uudistamalla kulttuurisisällöllisiä matkailutuotteita ja kontaktoimalla ulkomaisia kulttuuriin erikoistuneita matkanjärjestäjiä. Tiedonvaihtoa lisätään ja päällekkäisyyksiä vähennetään puolestaan sisäisellä suunnittelukalenterilla ja valokuvapankilla. Lisäksi yhteistä tiedottamista lisätään. Hankkeella vahvistetaan Pirkanmaan imagoa sekä lisätään tietoisuutta Pirkanmaan kulttuurimatkailusta ja sen merkityksestä, vahvuuksista ja tarjonnasta. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen Pirkanmaa tunnetaan Suomen todellisena kulttuurin kärkimaakuntana ja kulttuurimatkailun merkitys vahvistuu. Hankkeen toteutusaika: Toteuttaja: Pirfest ry, mukana n. 90 toimijaa eri puolilta Pirkanmaata Lisätietoja: Pirfest ry, Toteutusalue: Pirkanmaa Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan liitto, EAKR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Suora kuntarahoitus Etelä-Pirkanmaan ulkopuolelta: Yksityinen rahoitus: Toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Lisätietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan ELYkeskus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Seutu YP Etelä-Pirkanmaan seudullisten yrityspalvelujen yhteistyömallin kehittäminen Yrityspalvelut toimimaan seudullisesti Teollisuuden rakennemuutos on koskettanut Etelä-Pirkanmaan elinkeinoelämää laajalti ja luonut tarpeen uudenlaisen elinkeinorakenteen luomiselle. Tässä kehityksessä uusien yritysten perustaminen ja yrittäjyyteen kannustaminen ovat merkittävässä roolissa. Etelä-Pirkanmaan seudullisten yrityspalveluiden kehittäminen -hanke keskittyi luomaan Etelä-Pirkanmaan seutukunnalle toimintamallin, jolla taataan yrittäjiksi aikoville ja uusille yrittäjille tarpeelliset palvelut sekä kannustetaan seudun asukkaita yrittäjyyteen. Hankkeessa myös turvattiin uusyritysneuvonnan toteutuminen siksi aikaa, kun siirryttiin kuntakohtaisesta yrityspalvelusta seudulliseen. Hankkeen tavoitteet toteutuivat, kun sopimus seudullisista yrityspalveluista allekirjoitettiin Etelä-Pirkanmaan TE-toimiston kanssa helmikuussa Sopimuksen ansiosta Etelä-Pirkanmaan seudulliset yrityspalvelut hyväksyttiin Yritys- Suomi-palvelumallin osaksi. Hankkeen aikana uusyritysneuvonnan asiakkaat perustivat jopa 84 uutta yritystä, joihin syntyi 104 uutta työpaikkaa. Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

16 Yhteistyötä ja alueellista kehittämistä Alueiden omaehtoinen kehittäminen on saanut potkua kansallisesta Koheesio- ja Kilpailukykyohjelmasta (KOKO), jonka osana toteutettiin myös Etelä-Pirkanmaan KOKO -hanke. KOKO KOKOn avulla tuettiin voimakkaasti paikallista strategista kehittämistä ja parannettiin alueen kehittämiseen osallistuvien yhteistyötä. Muun muassa Etelä- Pirkanmaan kuntien, elinkeinokehittäjien ja maaseutukehittäjien yhteistyö on lisääntynyt ja seudun hanketoimijat ovat nyt tietoisempia toistensa tekemisistä. Kuntien välisen säännöllisen yhteistyön ansiosta on voitu valmistella ja käynnistää uusia kehittämishankkeita sekä koordinoida seudun aluekehitystoimintaa siten, että kuntien niukat kehittämiseen varatut resurssit on käytetty mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti. KOKOn puitteissa on lisäksi aktiivisesti osallistuttu Pirkanmaan maakunnan kehittämistyöhön, esimerkiksi maakuntaohjelman, maakuntakaavan ja ennakointityön kohdalla. Hankkeen toteutusaika: Toteuttaja: Etelä-Pirkanmaan seutuhallinto Lisätietoja: Etelä-Pirkanmaan seutuhallinto Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan liitto Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Hankkeen toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Lisätietoja: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy, Toteutusalue: Akaa, Valkeakoski Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan liitto, maakunnan kehittämisraha Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Suora kuntarahoitus: Yksityinen rahoitus: SISU Sijoitu sujuvasti Etelä-Pirkanmaalle Uudet yritykset, tervetuloa! Seutukunnan elinvoimaisuus on pitkälti alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen varassa. Etelä-Pirkanmaalle on hankevoimin houkuteltu uusia yrityksiä ja sitä kautta tietysti myös uusia työpaikkoja. Sijoitu sujuvasti Etelä-Pirkanmaalle (SISU) -hanke on tehokkaan henkilökohtaisen myyntityön ja tiedottamisen keinoin lisännyt alueen tunnettuutta ja houkuttelevuutta. Taustatyönä SISUssa muun muassa koottiin yhteen tiedot alueen tyhjistä toimitiloista, tehtiin ostovoimaselvitys, osallistuttiin tonttihinnoittelun valmisteluun, selvitettiin potentiaalisia seudulle sijoittuvia yrityksiä ja tuotettiin markkinointimateriaalia seudun yritysalueiden mahdollisuuksista. Sekä projektijohtaja että projektipäällikkö ovat aktiivisesti kiertäneet tapaamassa seudun ulkopuolella toimivien yritysten päättäjiä ja kertoneet Etelä-Pirkanmaan loistavista yritysmahdollisuuksista. Hanke on myös luonut tiiviitä ja toimivia yhteistyösuhteita muiden alueen elinkeinoelämää kehittävien projektien ja tahojen kanssa. Painopiste on ollut erityisesti uusien yritysalueiden profi - loinnissa ja markkinoimisessa. Hankkeen tuloksina on vuoden 2012 lopussa nähtävissä muun muassa liki kymmenen muualta muuttanutta yritystä, joiden työllistävä vaikutus on useita kymmeniä työpaikkoja. Myös tonttivarauksia uusille yritysalueille on jo saatu. 16 Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

17 Ongelmaperustainen oppiminen luo työelämän valmiuksia Sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan haettiin ratkaisua LYHTY-hankkeessa, jossa kehitettiin lähihoitajakoulutusta aiempaa työelämälähtöisemmäksi. Koulutuksen opetussuunnitelmaa ja opetusmenetelmiä muokattiin kohti ongelmaperustaista oppimis- ja toimintakulttuuria (PBL). Ongelmalähtöinen oppiminen on erinomainen väline kehittää työelämän taitoja ja opiskelijan itseohjautuvuutta. Sitä ei ole kuitenkaan käytetty paljon toisen asteen koulutuksessa. LYHTY-hankkeessa halusimmekin toimia eräänlaisena pioneerina ja toteuttaa ja testata, kuinka PBL toimii aikuisopiskelijoiden lähihoitajakoulutuksessa, hankkeen projektipäällikkö Kirsti Nikander-Jaakola kertoo. Normaalissa opetustyössä ei tällaiselle kehittämistyölle ole resursseja, mutta hankkeen puitteissa koulutuksen LYHTY-hanke sai alkunsa ESR-projekti HELLÄstä (Henkilökohtaistaen lähihoitajaksi ), johon sisältyneessä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitajakoulutuksessa kehitettiin opetusmenetelmiä ja arviointia. LYHTY-hankkeen lähtökohtana onkin ollut ennakointi- ja tutkimustieto sosiaali- ja terveysalasta sekä työelämän viestit koulutetun työvoiman tarpeesta Etelä-Pirkanmaalla. Etelä- Pirkanmaalle on toivottu pitkään myös sairaanhoitajakoulutusta, joka käynnistyy vihdoin syksyllä 2013 HAMKin Valkeakosken yksikössä. Panostukset lähihoitajakoulutuksen kehittämiseen ovat luoneet hyvän pohjan alueellisen hoitajapulan nujertamiseksi. muokkaaminen onnistui. Opetussuunnitelman muokkaaminen vaati Nikander-Jaakolan mukaan yllättävän paljon resursseja ja voimavaroja. Yhteistyökumppaneilta saatu tuki ja apu projektin toteuttamisvaiheessa osoittautuikin erittäin tärkeäksi. Kehitimme opetussuunnitelmaa koulutuksen aikana, joten pystyimme suoraan huomioimaan muun muassa opiskelijoilta tulleen palautteen. Opetussuunnitelma valmistui kaikkiin niihin tutkinnon osiin, jotka sisältyivät hankkeen koulutukseen ja sitä on toteutettu myös myöhemmissä koulutuksissa, Nikander-Jaakola kertoo. Ammattitaitoa ja työllistymismahdollisuuksia Opetussuunnitelman kehittämistyön lisäksi LYHTYhankkeessa edistettiin lähihoitajien ammatillista kehittymistä sekä mallinnettiin yrittäjyyskoulutusta. Uusi ammatti parantaa työllistymismahdollisuuksia ja lisäkoulutus nostaa työssä Koulutuksen aikana perustettiin myös ikäihmisten LYHTY-kahvila, jota opiskelijat pyörittivät neljänä päivänä. olevien ammattitaitoa. Pidemmällä aikavälillä nämä parantavat työssä pysymistä ja joustavia siirtymismahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan eri toimintayksiköiden välillä, Nikander-Jaakola kertoo. PBL-strategian mukaisesti koulutukseen liittyi myös vertaispalautteen antamista, joka auttoi opiskelijoita tunnistamaan omaa oppimistaan ja vastaanottamaan palautetta. Koulutuksen tutoriaali-istunnoissa puolestaan työelämään tutustuttiin käytännönläheisten oppimistehtävien kautta. Opiskelijat kokivat saavansa koulutuksesta tärkeitä valmiuksia työelämää varten. He oppivat myös ottamaan palautetta aiempaa rohkeammin vastaan. LYHTY Lähihoitajaksi yhteistyössä hoitoalan töihin Toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen yliopiston Eduta-instituutti Lisätietoja: VAAO, Päärahoittaja ja rahasto: Länsi-Suomen lääninhallitus, ESR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

18 Koulutus- ja urapolkuja pitkin takaisin työelämään Vuosien hankala taloustilanne ja Etelä-Pirkanmaalla tapahtuneet merkittävät irtisanomiset vaativat nopeita toimia. Työttömäksi jääneiden työllistymisen edistämiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi käynnistettiin PYÖRRE-hanke. Halusimme auttaa työttömiä löytämään omat koulutus- ja urapolkunsa takaisin työelämään. Samalla kehitimme myös verkostoyhteistyötä tuodaksemme yhteen ne tahot, jotka ohjaavat ja auttavat työttömiä työnhakijoita, VAAOn aikuiskoulutuspäällikkö Arja Pakkala kertoo. PYÖRRE-hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä seudun yritysten, oppilaitosten ja TE-toimiston kanssa, jotta työttömille löydettäisiin töitä, yrityksille työvoimaa ja alueelle virkeyttä. Loimme ammattipooleja, eli ammattialakohtaisia yhteistyöverkostoja, joihin osallistui niin työnhakijoita kuin työnantajiakin. Tilaisuuksissa tuotiin esiin muun muassa työelämän vaatimuksia ja vaihtoehtoja. Ammattipooleista työnhakijoita ohjattiin koulutukseen, näyttötutkintojen suorittamiseen ja esimerkiksi rekrykoulutukseen, Pakkala selventää. Ammattipoolien lisäksi hankkeessa järjestettiin kolmepäiväisiä PYÖRRE-ryhmiä ja päivän mittaisia teemapäiviä, jotka toimivat työnhakijoiden ja yritysten kohtauspaikkana. Päivien aikana käytiin myös vierailemassa eri yrityksissä ja yhteisöissä. Ryhmät tarjosivat tietoa ja näkemyksiä alueen palveluista, koulutusmahdollisuuksista ja työllistymisen eri reiteistä. Ura Ovi ry tarjoaa ihmisille aikaa PYÖRRE- ja Opin Ovi -hankkeiden tuloksena syntyi Ura Ovi ry, joka auttaa ihmisiä työllistymään pitkäkestoisesti, ohjaa heitä oikeille koulutuspoluille tai etsii heidän kanssaan muita pitkäkestoisia ratkaisuja. Yhdistys tarjoaa yksilö- ja ryhmäohjausta sekä valmennuspalveluita. Tärkeintä toiminnassa on se, että Ura Ovi ry tarjoaa ihmisille aikaa. Pääajatuksenamme on kääntää kaikki kivet periksi emme anna. Tapaamme asiakkaita heille mieluisissa ympäristöissä kuten kahviloissa ja kirjastoissa. Teemme myös kotikäyntejä työpareittain, jolloin toinen meistä voi vaikka hoitaa asiakkaamme lasta, ja vanhempi pystyy Arja Pakkala muistuttaa, että ihmiset tarvitsevat konkreettista apua omien työuriensa ja opinpolkujensa luomiseksi. Eivätkä työttömät ole ainoita avuntarvitsijoita, vaan myös työssä käyviä pitäisi tukea jaksamaan töissä pidempään. keskustelemaan rauhassa kanssamme, Ura Ovi ry:n projektisuunnittelija Minna Kotilainen kertoo. Ura Ovi ry toimii tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston, Työvoiman palvelukeskuksen ja seudun yritysten kanssa. Toiminnan kannalta verkosto on ehdottoman tärkeä. PYÖRRE-hankkeessa ohjaus keskittyi ryhmävalmennuksiin, yksilöllinen ohjaus jäi resurssien puitteissa vähäiseksi. Yksilöohjaukseen osallistujat ohjattiin Opin Ovi -hankkeeseen. PYÖRRE Toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Lisätietoja: VAAO, Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan ELY-keskus, ESR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Suora kuntarahoitus: (katetaan kuntasektorin työntekijöiden työpanoksella) Omarahoitus: Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

19 Ammatillista ohjausta ja neuvontaa Etelä-Pirkanmaan Opin Ovi tarjoaa opinto- ja uraneuvontaa yhden luukun periaatteella. Tavoitteena on parantaa aikuisväestön osaamista, pidentää työuria sekä parantaa tuottavuutta. Samalla alueelle luodaan yhteistyöverkosto, joka tarjoaa aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita sekä luotettavaa tukea muille toimijoille. Opin Ovi -neuvontapisteessä Valkeakoskella käy sekä lyhyt- että pitkäaikaisia neuvonta-asiakkaita. Lisäksi palvelua tarjotaan syrjemmällä asuville ihmisille jalkautumalla sinne, missä ihmiset muutenkin liikkuvat, kuten erilaisiin tapahtumiin ja työnhakuryhmille tarkoitettuihin infotilaisuuksiin. Neuvontaa tarjotaan myös pysäkkitoimintana, jonka kehittämistä ja ideointia jatketaan edelleen. Projektissa ideoidaan lisäksi uusia ohjausmalleja ja verkostotapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumista rakennetaan vuosikellomalli, joka auttaa hyväksi koettujen tapahtumien muodostamista perinteiksi siten, että myös henkilöasiakkaat oppivat ajan myötä hakemaan niistä tietoa tarjolla olevista aikuiskoulutusmahdollisuuksista. Toteutusaika: Toteuttaja: TTY-säätiö, Hämeen ammattikorkeakoulu Lisätietoja: Tampereen teknillinen yliopisto, Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan liitto, EAKR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Suora kuntarahoitus Etelä-Pirkanmaan ulkopuolelta: INTOverkosto Opin ovi, Etelä- Pirkanmaa Toteutusaika: Toteuttaja: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Lisätietoja: VAAO, Sastamala Päärahoittaja ja rahasto: Länsi-Suomen lääninhallitus, ESR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Suora kuntarahoitus Etelä-Pirkanmaan ulkopuolelta: INTOa yritysten innovaatiotoimintaan Pirkanmaan haasteellisilla alueilla myös tuotannollisten pk-yritysten verkostoitumisessa on paljon mahdollisuuksia. INTO-hankkeessa hyötyäsaavana kohderyhmänä olivat elintarvike- ja pakkausteollisuuden yritykset. Hankkeen tavoitteena oli perustaa yhteistyöverkosto, jonka kautta voidaan tehostaa koneenrakennuksen automaation kehitys- ja tutkimustoimintaa alueella sekä esimerkiksi parantaa yritysten kyvykkyyttä kansainvälisillä markkinoilla. Käytännössä yrittäjiä kontaktoitiin henkilökohtaisesti ja tapaamisessa selvitettiin yrittäjän ja yrityksen tarpeita ja edellytyksiä mahdolliseen yhteistyöhön. Kehitettävän kohteen löydyttyä hankkeen puitteissa tehtiin ehdotus, joka esiteltiin yrittäjälle. Innovaatioprojekteja syntyi hankkeen aikana 38 kappaletta. Projektien aiheina olivat muun muassa markkinointiin liittyvät asiat, tekniset ongelmat ja tuotteisiin liittyvät haasteet. Hankkeessa tarjottiin yrityksille palveluna myös ideointisessioita, joiden tarkoituksena oli esimerkiksi ideoida uusia liiketoimintamalleja, uusia tuotteita ja tehokkaampia työtapoja. Osa yhteensä kymmenestä sessiosta oli useammalle yritykselle järjestettyjä tilaisuuksia, joissa haettiin ideoita myös yhteistyön näkökulmasta. Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

20 MOLAP Moniarvoisen oppilaitosverkoston lisäarvopalvelut Uudet oppimisprosessit vastaavat työelämän vaatimuksiin Teollisuuden tuoteprosessit digitalisoituvat nopeasti, mikä vaatii myös oppilaitoksia modernisoimaan oppimisprosessejaan. Opiskelijalle on tarjottava mahdollisuutta toimia uudistuvaa työelämää vastaavassa ympäristössä. Toteutusaika: Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Lisätietoja: Hämeen ammattikorkeakoulu, Valkeakosken yksikkö, Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaan liitto, EAKR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: kuntarahoitus: Omarahoitus: Yksityinen rahoitus: Edelleensijoituksella kohti välityömarkkinoita Työttömänä olevien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työhön sijoittamiseksi Etelä-Pirkanmaalla tarjotaan räätälöityjä työ- ja koulutusvalmennuspalveluita, työmarkkinoiden tarpeista lähtevää edelleensijoittamista ja työssäoppimispainotteista koulutusta. Työttömien edelleensijoittamista ja työnantajalähtöistä koulutusta kehitetään Välike-projektissa. Tavoitteena on parantaa välityömarkkinoiden toimintaa. Hankkeessa kehitetään kuntien työpajojen, työttömien yhdistysten ja muiden työllistävien yhdistysten kanssa niiden toimintaa välittäjäorganisaatioiksi, jotka mahdollistavat suunnitelmallisen, yksilöllisen ja tuetun sosiaalisen kuntoutuksen työllistämispolun. Projektin aikana työllistyneiden ja ammatilliseen koulutukseen lähteneiden prosenttiosuus on noin 66, kun tavoitteena oli 33 prosenttia. Etenkin projektin edelleensijoittamismalli on ollut tuloksellinen ja vaikuttavuudeltaan onnistunut. Edelleensijoituksen alkupolkuna on useissa tapauksissa ollut työvoimahallinnon järjestämä työharjoittelu tai -kokeilu, jonka avulla myös varsinainen edelleensijoitus toteutuu ja onnistuu paremmin. Myös työ- ja koulutusvalmennuspalvelun kytkeminen edelleensijoitukseen on ensiarvoisen tärkeää. Välike-hankkeen asiakastulokset ja vaikuttavuusseurannat ovat olleet niin hyviä, että projektissa syntynyt edelleensijoittamismalli halutaan juurruttaa kuntien pysyväksi työllistämistoiminnan mahdollisuudeksi. Moderniin tuotantoon liittyvän opetuksen kehittämiseen on olemassa kovat paineet opetusmenetelmien on tuettava nykypäivän työelämän vaatimuksia. Automaation ja tuotannonohjauksen opetuksellisiin tarpeisiin luotiin monipuolinen, työelämää vastaava oppimisympäristö MOLAP-hankkeessa. MOLAPissa kehitettiin opetussuunnitelmia myös entistä työelämälähtöisempään suuntaan. Tavoitteena oli sisällyttää työelämälähtöiset projektit tutkintoon johtavaan koulutukseen ja tätä kautta jalkauttaa oppilaitosten voimavarat alueellisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeessa toteutettiin opiskelijoiden projektioppimisympäristö, AutoMaint Network Factory (AMNF), jossa opiskelijat pääsevät toteuttamaan työelämälähtöisiä projekteja erityisessä projektioppimisympäristössä. Toimintamalli on vakiinnuttanut paikkansa opetussuunnitelmissa. Toteutusaika: Toteuttaja: Akaan kaupunki, Urjalan kunta, Valkeakosken kaupunki Lisätietoja: Akaan kaupunki, Päärahoittaja ja rahasto: Pirkanmaa ELY-keskus, ESR Kokonaisrahoitus: EU:n ja/tai valtion rahoitus: Suora kuntarahoitus: (katetaan kuntien tukityöllistämiseen käytettävistä varoista) Välike 20 Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

KOKO24/7. Yhteistyöllä kohti muutoksia. Maakuntien rajat luovat haasteita. Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia. Mahdollisuuksien maaseutu

KOKO24/7. Yhteistyöllä kohti muutoksia. Maakuntien rajat luovat haasteita. Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia. Mahdollisuuksien maaseutu Juupajoki Keuruu Kuhmalahti Mänttä-Vilppula Pälkäne Ruovesi Virrat KOKO24/7 Koheesio ja kilpailukykyohjelman tiedotuslehti 1/2011 4 Yhteistyöllä kohti muutoksia 14 Maakuntien rajat luovat haasteita 10

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR edistää työllisyyttä ja osaamista Tämä esite kertoo Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamasta toiminnasta Suomessa. Esimerkit kuvaavat sitä, miten

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI

NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI NUORISOTYÖTTÖMYYSHANKKEIDEN ARVIOINTI Keski-Suomen liiton rahoittamat hankkeet 2011-2013 Arvioinnin laatija: Arja Harmainen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk Toim. Elina Seppä ja Satu Hourula KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten Projektit 2002 Kokkolan ammattioppilaitos Kokkolan kauppaoppilaitos Gamlakarleby

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020

RIESKA-LEADER RY STRATEGIA 2014 2020 1. TOIMINTA-ALUE 2. ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA JA -MAHDOLLISUUKSISTA 2.1 Edellisen ohjelmakauden kokemuksia 2.2 SWOT -analyysi 3. ILOA JA INNOVAATIOITA 2014 2020 3.1 Visio 3.2 Painopisteet ja

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin.

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin. MANNAA MANSIKASTA Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. SISÄLTÖ 1. Mansikka toimijana... 1.1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot