3/200/2013 OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/200/2013 OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 3/200/2013 OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

2

3 3 Sisältö 1 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS BVAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET... 89

4 4 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN LIITTEET Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat Liite 5: Henkilöstökulujen erittely Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Liite 15: Velan muutokset Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot MUUT LIITTEET Liite 18: Henkilöstöä koskevat tunnusluvut Liite 19: Maksetut valtionavustukset

5 5 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Opetushallituksen tehtävänä on vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta sekä seurata koulutuksen järjestämistä. Lisäksi Opetushallituksen tulee huolehtia niistä tehtävistä, jotka sille erikseen säädetään tai määrätään, sekä suorittaa ne toimeksiannot, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö virastolle antaa. Koulutusta koskevassa lainsäädännössä sekä muussa lainsäädännössä Opetushallitukselle on säädetty runsaat kolmekymmentä erilaista norminantoon liittyvää ja muuta hallinnollista tehtäväkokonaisuutta. Toimialaan sisältyvät tehtävät koskevat koulutusta esiopetuksesta aikuiskoulutukseen ja ne hoidetaan molempien kotimaisten kielten osalta. Viraston yhteydessä toimii koulutus- ja tutkintotoimikunnat sekä kielitutkintojen tutkintotoimikunnat sekä auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta. Opetushallitus suoriutui lakisääteisistä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamista muista tehtävistä hyvin ja pystyi täyttämään pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tavoitteet. Kun työmäärä ja tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet ja kun henkilöstömäärää ei ole voitu tästä syystä tuottavuusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti vähentää, tilikausi muodostui lähes miljoona euroa alijäämäiseksi. Lisäksi työaikapankkiin talletettujen työtuntien kokonaismäärä nousi vuoden lopussa vastaamaan yli neljää henkilötyövuotta. Vuoden 2013 merkittävimpiä kehittämistehtäviä olivat laajassa verkostoyhteistyössä toteutettu esi- ja perusopetuksen, lisäopetuksen sekä aikuisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kokonaisuudistuksen valmistelun jatkaminen sekä opiskelijavalintajärjestelmien uudistaminen. Esi- ja perusopetuksen, lisäopetuksen sekä aikuisille tarkoitetun perusopetuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä. Oppijan verkkopalvelujen uudistaminen eteni siten, että uusia toisen asteen koulutukseen hakeutumisen palveluja sovellettiin ensimmäisen kerran syksyn 2013 yhteishaussa, jossa haettavana oli yhteensä noin ammatillisen peruskoulutuksen koulutuspaikkaa. Oppijan verkkopalveluhankkeen uudet palvelut otetaan laajamittaisesti käyttöön kevään 2014 yhteishaussa. Korkeakoulujen uusi hakujärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä Opetushallitus valmisteli ensimmäisen kerran opetussuunnitelman perusteet uutta koulutusmuotoa, maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettua lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta varten. Uudet perusteet hyväksyttiin tammikuussa Ammatillisen koulutuksen osalta Opetushallitus osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla tapahtuvaan ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja tutkintojärjestelmän (TUTKE2) uudistamisen valmisteluun. Opetussuunnitelmien perusteiden rakenteistamisen ja sähköistämisen valmistelua jatkettiin osana oppijan verkkopalveluhanketta. Opetushallitus osallistui vuoden 2013 aikana useiden koulutusta koskevien lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun ja käsittelyyn eri valmisteluelimissä sekä lausunnonantajana niin valmisteluvaiheessa kuin eduskunnan eri valiokunnissa. Merkittävimmät lainsäädäntöhankkeet, joihin Opetushallitus osallistui, olivat uusi oppilasja opiskelijahuoltolainsäädäntö, ns. työrauhapakettiin kuuluva lainsäädäntö, opiskelijavalintarekisterilainsäädännön uudistaminen, maahanmuuttajille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen lainsäädäntö sekä uuden Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamista koskeva lainsäädäntö. Kaikki edellä todetut lainsäädäntökokonaisuudet hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa ja ne tulevat voimaan vuoden 2014 aikana. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö edellyttää muutoksia opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteisiin. Perusteiden muutostyöhön ryhdyttiin heti lainsäädännön tultua hyväksytyksi. Toukokuun alussa toimintansa aloittavaan Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen siirtyy Opetushallituksesta oppimistulosten arviointitoiminta. Uuteen virastoon siirtyy yhteensä 17 henkilötyövuotta vastaavat resurssit. Opetushallituksen perustehtäviin liittyvät suoritteet toteutettiin määräajassa ja siinä laajuudessa kuin ne oli tulossopimuksessa sovittu. Suorite- ja tehtävämäärät ovat olleet edellisten vuosien tapaan kasvussa. Muun muassa tutkintojen tunnustamista ja rinnastamista koskevien päätösten määrä nousi runsaalla 150 päätöksellä noin 900 päätökseen. Opetushallituksessa toteutetun tietoturvahankkeen ja ulkopuolisen auditoinnin perus-

6 6 teella Opetushallitus saavutti tietoturvallisuudesta annetun lain tietoturvan perustason, mistä Valtiokonttori antoi Opetushallitukselle todistuksen. Tietoturvatyötä jatketaan korotetun tietoturvatason saavuttamiseksi. Opetushallitus luopui SALAMA-asianhallintajärjestelmän käyttöönotosta ja ryhtyi selvittämään oman Opetushallituksen toimintaan paremmin soveltuvan sähköisen asianhallintajärjestelmän hankkimista. Koulutuksen laadun kehittämiseksi on hallinnoitu ja ohjattu sekä tuettu valtionavustuksin useita hankkeita eri koulutusasteilla ja -muodoissa. Opetushallitus pyrkii siihen, että valtionavustusten myöntämisessä siirryttäisiin laajempiin ja vaikuttavampiin kokonaisuuksiin. Tätä koulutuksen kehittämishankemallia on edistetty suosittamalla, että niin yleissivistävän kuin ammatillisen koulutuksen kehittämisessä laadittaisiin paikalliset koulutuksen järjestäjien kehittämissuunnitelmat (KuntaKesu ja AmKesu). Opetushallitus järjesti useita seminaareja, jossa käsiteltiin paikallisia koulutuksen kehittämissuunnitelmia. Toimintavuonna Opetushallitus perusti Digitaalisen oppimisen neuvottelukunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseksi sekä koulutuspilvijaoksen koulutuksen pilvipalveluiden käyttöönoton selvittämiseksi. PISA-tulosten heikkeneminen sekä tieto- ja viestitekniikan opetuskäytön vähäisyys suhteessa muihin EU-maihin osoittavat, että kehittämistyöhön sekä koulutuksen ja oppimisen arvostuksen kohentamiseen tulee varata vielä enemmän voimavaroja. Toimintavuoden syksyllä valmisteltiin muutokset Opetushallituksen työjärjestykseen. Muutoksilla uudistettiin viraston organisaatiota siten, että sisäiset hallintopalvelut koottiin Hallintopalvelut toimintayksikköön ja ulkopuoliset tieto-, rahoitus- sekä koulutus ja julkaisupalvelut hoidetaan Koulutustoimialan palvelut toimintayksikössä. Oppimistulosten arviointitoiminta kuuluu viimeksi mainittuun toimintayksikköön saakka. Organisaatiomuutokset tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Tavoitteena on, että uusi organisaatio tukee entistä paremmin virastolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimintavuoden aikana esimiestyön kehittämistä jatkettiin muun muassa järjestämällä johtajille ja päälliköille esimiestyöhön liittyvää koulutusta. Toimintamenomomentilta palkatun henkilöstön määrä ylitti tavoitteeksi asetetun henkilöstömäärän 17,6 henkilötyövuodella, mikä johtui mm. siitä, että vapautuviin virkoihin jouduttiin palkkaamaan uusia henkilöitä suuren työmäärän ja asiantuntijuuden varmistamisen takia. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyivät vuoden 2013 alusta opetus- ja kulttuuriministeriöön. Tulossopimuksesta ja toimintavuonna tehdystä valmistelutyöstä huolimatta hallinnonalan siirron yhteydessä Opetushallitukselle ei siirtynyt uusia varhaiskasvatukseen liittyviä tehtäviä. Opetushallituksen uusista tehtävistä ja lisäresursseista päätetään valmisteilla olevan uuden varhaiskasvatuslain säätämisen yhteydessä lähivuosien aikana. Opetushallitus on jo aikaisemmin esittänyt, että uudistus edellyttäisi viittä henkilötyövuotta vastaavaa lisäresurssia virastolle. Lähivuosina vähentyvien henkilötyövuosien lisäksi Opetushallituksen talouteen vaikuttaa erityisesti hallinnonalan rakenteen uudistamisen (Opetushallituksen ja CIMOn päällekkäisten tehtävien purku) perusteella vuosina 2014 ja 2015 tehtävä yli miljoonan euron suuruinen leikkaus sekä Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen tehtävä määrärahojen siirto. Opetushallituksella ja CIMOlla ei ole tehtyjen selvitysten perusteella sellaisia päällekkäisiä tehtäviä, joita purkamalla voitaisiin saavuttaa mainittu säästö, ja arviointikeskukselle siirretään puolestaan määrärahoja noin 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin Opetushallituksen kustannukset alentuvat. Opetushallitus on tuonut esille huolensa viraston tulevien vuosien taloustilanteesta useassa eri yhteydessä sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle että eduskunnalle. Valtiovarainvaliokunta totesi mietinnössään (VaVM 34/2013) muun muassa, että valiokunta pitää tärkeänä Opetushallituksen voimavarojen turvaamista, jotta sillä on mahdollisuus kehittää huipputasoista oppimista ja varmistaa koulutuksen laatu. Opiskelijavalintajärjestelmien uudistamiseen saatiin vuoden 2014 talousarviossa lisävoimavaroja vuodelle Opetushallituksen päämaksupisteen käytössä ollut toimintamenomääräraha ( ) oli 27,7 miljoonaa euroa, josta nettokäyttö oli 23,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2014 määrärahasta siirtyi 4,2 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 miljoonaa euroa. Liiketaloudellisen maksullisen toiminnan tuloilla katettiin 21 % Opetushallituksen perustoiminnan bruttomenoista. Opetushallituksen suoritteista perittäviä maksuja koskeva uusi opetus- ja kulttuuriministeriön asetus annettiin joulukuussa ja siinä julkisoikeudellisia maksuja korotettiin vastaamaan suoritteiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Uudet maksut tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Myös liiketaloudellisten suoritteiden maksuja on tarkoitus korottaa kustannusten nousua vastaavasti. Opetushallituksen perustoiminnan ( ) nettomenot olivat

7 7 vuonna ,7 miljoonaa euroa, mikä oli 0,9 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa osoitettu määräraha. Talousarviomäärärahatason ylityksen taustalla on tuottavuusmäärärahaleikkauksia vastaavien henkilötyövuosisäästötavoitteiden osittainen toteutumattomuus sekä maksullisen toiminnan käyttöjäämäkehityksen negatiivisuus. Opetushallituksen kirjanpitoyksikön henkilötyövuosien määrä vuonna 2013 oli 1 246, josta Opetushallituksen viraston osuus oli 293 (toimintamenomomentti 269 ja muut 24), valtion oppilaitosten osuus 920 sekä Eurooppa -koulujen osuus 33 henkilötyövuotta. Opetushallituksen viraston suurin henkilöstöryhmä oli edelleen 60 vuotta täyttäneet ja toiseksi suurimmaksi ryhmäksi oli noussut vuotiaat, edellisvuoden vuotiaiden sijaan. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli edelleen korkea, 63 vuotta. Työterveyspalvelujen kustannukset henkilötyövuotta kohden lisääntyivät edellisvuodesta, sen sijaan sairauspoissaolojen määrä henkilötyövuotta kohden väheni hieman. Työtyytyväisyysindeksi nousi edellisvuoteen verrattuna 3,5:een (asteikko 1-5). Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuului toimintavuonna Opetushallituksen lisäksi 11 valtion oppilaitosta: kaksi kielikoulua (Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Suomalais-venäläinen koulu), kuusi yleissivistävää erityiskoulua (Mikael-koulu, Mäntykankaan koulu, Onerva Mäen koulu, Ruskeasuon koulu, Tervaväylän koulu, ja Svenska skolan för synskadade), Helsingin eurooppalainen koulu sekä Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus. Jyväskylän näkövammaisten koulun ja Haukkarannan koulun toiminta päättyi ja niiden toiminta jatkui uudessa Onerva Mäen koulussa. Lisäksi Opetushallituksen tulosohjauksessa oli kuusi valtion koulukodeissa toimivaa koulua. Toimintavuonna virastossa laadittiin suunnitelma valtion oppilaitosten tulosohjauksen kehittämisestä.

8 BVAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Väestön koulutustaso ja osaaminen Vaikutustavoite: 2. Sukupuolten väliset osaamis- ja koulutuserot sekä sosioekonomisen taustan vaikutus koulutukseen osallistumiseen vähentyvät parantamalla heikommassa asemassa olevien ryhmien asemaa. Koulutuksen järjestäjillä on käytössään välineet lieventää em. eroja koulutuksessa ja koulu- ja oppilaitosympäristöissä. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Tasa-arvoa edistävien tavoitteiden toteutuminen opetuksessa sekä tasa-arvoa vahvistavien toimintamallien käytön laajuus ja vaikuttavuus. Yleissivistävä koulutus: tasa-arvoa edistetään opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä. Ammatillinen koulutus: tasa-arvoa edistävien tavoitteiden nykytilanne perusteissa selvitetty ja valmistettu perusteiden muutokset, jotka toteutetaan TUTKE-muutosten kanssa samaan aikaan ja tulevat voimaan Tasa-arvoa vahvistavia toimintamalleja valmistellaan seuraavassa vaiheessa. Viimeistelyvaiheessa on esteetöntä opiskelijavalintaa ja opetusta käsittelevä opas/suositukset. Toimenpide Määrä-aika Toteuma Poikkeamien syyt Sisällytetään opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tavoitteita Yleissivistävä koulutus: käynnissä, Ammatillinen koulutus: käynnissä, perusteluonnokset on valmisteltu, määräykset annetaan TUTKE2-määräysten yhteydessä. Selkeytetään perusopetuksen oppilaan arviointia oppilaan oikeusturvan 2014 käynnissä parantamiseksi. Tuotetaan koulutuksen järjestäjien kanssa tasa-arvoa edistävää tukimateriaalia ja toimintamalleja Yleissivistävä koulutus: ei aloitettu Ammatillinen koulutus: käynnissä Tuetaan koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman toimeenpanoa - ei aloitettu Vahvistetaan sellaisten opetusmenetelmien tuntemusta ja käyttöä, jotka lisäävät tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä kouluyhteisössä sekä lieventävät em. erojen vaikutusta oppimiseen. - käynnissä

9 9 Vaikutustavoite: Sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu OPH:n toimialalle. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Sukupuoli valintatekijänä Vipunen-raportointiportaalissa ja Koulutuksen määrälliset indikaattorit-julkaisussa. Tasa-arvosuunnitelmat toisen asteen oppilaitoksissa. Sukupuoli on muuttujana tai valintatekijänä 67 %:ssa Vipusen raporteista. Koulutuksen tilastollista vuosikirjaa (ent. Koulutuksen määrälliset indikaattorit) ei julkaistu vuonna Tehdyn kyselyn perusteella lukioista 60 %:lla on henkilöstöpoliittinen tasaarvosuunnitelma tai ne noudattavat koulutuksen järjestäjän laatimaa henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa. Ammatillisilla oppilaitoksilla vastaava osuus on 84 % ja vapaan sivistystyön oppilaitoksilla 53 %. Toiminnallisia tasaarvosuunnitelmia oli lukioista 76 %:lla, ammatillisista oppilaitoksista 81 %:lla ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista 59 %:lla. Toimenpide Määräaika Toteuma Poikkeamien syyt Edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti ja tuetaan työtä 2015 käynnissä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. Kartoitetaan tasa-arvotilanne oppilaitoksissa käynnissä Vaikutustavoite: 11. Lukiossa läpäisy paranee 90 %:iin, ammatillisessa koulutuksessa 78 %:iin vuoteen 2020 mennessä. 80. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman avulla koulutuksen keskeyttäminen vähenee ja opinnot etenevät sekä tutkinnot suoritetaan tavoiteajassa. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Koulutuksen läpäisyn tehostamiseen tähtäävien toimintamallien käytön laajuus ja vakiintuminen koulutuksen järjestäjäkenttään. Yleissivistävä koulutus: ohjauksen laatukriteerityöryhmä valmistelee laatukriteereitä. Ammatillinen koulutus: tällä hetkellä on yhteensä 24 koulutuksen läpäisyä tehostavaa koko maan kattavaa hanketta, joissa on mukana noin 50 koulutuksen järjestäjää. Kaikkien mukana olevien koulutuksen järjestäjien osalta tehdään tilastolliset analyysit keskeyttämisestä.

10 Toimenpide 14. Perusopetukseen, lukiokoulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen laaditaan hyvän oppilaanja opinto-ohjauksen kriteerit siten, että ne voidaan ottaa käyttöön syyslukukaudella 2014 laatustrategian toteuttamista. Osallistutaan ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman toteuttamiseen ja ohjaukseen sekä seurataan ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmassa kehitettävien toimintamallien tuloksellisuutta ja levitetään hyviä toimintamalleja ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. 10 Määräaika Toteuma käynnissä 2015 käynnissä Poikkeamien syyt Vaikutustavoite: 10. Korkea-asteen opiskelijavalinnat uudistetaan nopeuttamaan korkeakoulutukseen siirtymistä. Kansalaisen mahdollisuus hakeutua sähköisesti opintoihin laajenee ja palvelujen saatavuus paranee. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Yhdessä kanavassa saatavien hakupalvelujen kattavuus Sähköisten palvelujen kautta opintoihinsa hakeutuvien prosenttiosuus kaikista hakijoista Järjestelmän toimivuus, käyttö-varmuus ja käyttäjäystävällisyys Hanke kesken. Toisen asteen koulutustarjontakokonaisuus otettiin käyttöön 05/2013. Hanke kesken, joten arviointia ei voida vielä suorittaa. Varmistetaan käytettävyys- ja rasitustestein. Suorituskykytestausta on tehty 2. asteen yhteishaun osalta. Suorituskykytestaus toteutetaan realistisella yhtäaikaiskäyttäjämäärällä. Toimenpide Toteutetaan korkeakoulujen hakujärjestelmä otettavaksi kokonaisuudessaan käyttöön keväällä 2014 alkavan yhteishaun yhteydessä valittaessa opiskelijoita syksyllä 2014 alkavaan koulutukseen. Järjestelmä testataan huolellisesti. Järjestelmän toimivuus varmistetaan mm. testaamalla järjestelmää vanhalla ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta-aineistoilla. Erillistä korkeakoulupilottia ei järjestetä, mutta syksyn 2013 toisen asteen käyttöönotosta saadaan vastaava hyöty myös korkeakoulujen käyttöönoton kannalta. Määräaika Toteuma käynnissä Poikkeamien syyt OKM:n päätöksen (04/2013) mukaan hakujärjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2014 valittaessa opiskelijoita keväällä 2015 alkavaan koulutukseen.

11 11 Vaikutustavoite: 15. Kehitetään sähköisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita ovat osana SADe-ohjelman Oppijan verkkopalvelua. Kansalaisen on nykyistä helpompi löytää oman osaamisensa kehittämiseen liittyvä koulutustarjonta. Kansalaisen mahdollisuus hakeutua sähköisesti opintoihin laajenee ja palvelujen saatavuus paranee. Kansalainen voi tarkistaa hakupalveluiden edellyttämän oman todennetun osaamisensa sekä hyödyntää rekisterin sisältämiä tietoja osana opintojensa suunnittelua sekä koulutukseen ja työelämään hakeutumista. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Oppijan verkkopalvelussa saatavien perusasteen jälkeisten hakupalvelujen kattavuus, ajantasaisuus ja luotettavuus. Yhden kanavan toteutuminen koulutustarjonnassa. Oppijan verkkopalvelu-kokonaisuudessa luodun mittariston mukaiset kriteerit. Todennetun osaamisen rekisterin sisältämän tiedon käyttö muissa palveluissa ja prosesseissa. Toimenpide Rakennetaan ja ylläpidetään Oppijan verkkopalvelu, jossa kansallinen koulutustarjonta ja hakupalvelut ovat keskitetysti yhdessä kanavassa. Asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden saavuttamiseksi varmistetaan yhteistyö muiden palveluntuottajien kanssa (mm. opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, TEM, CIMO, Kela). Hanke kesken. Palvelu otetaan vaiheittain käyttöön 09/2013. Toisen asteen tarjonnan tallennus otettiin käyttöön 05/2013. Korkeakoulujen tarjonnan tallennus otetaan käyttöön 05/2014. Määrittely ei ole vielä käynnistynyt. Todennetun osaamisen rekisteriä ei toteuteta alkuperäisessä laajuudessa. Määräaika Toteuma käynnissä Toteutetaan todennetun osaamisen rekisteri TORia ei toteuteta alkuperäisessä laajuudessa. Oppijan verkkopalvelujen yhteydessä toteutettava koodistopalvelu tarjotaan toimialan toimijoiden omaan käyttöön. Korkeakoulujen tarjonta siirtyi myöhemmäksi OKM:n päätöksellä. OKM on linjannut toteutuksen laajuuden 06/2013. Ensimmäisessä vaiheessa todennetun osaamisen rekisteri kattaa vain opiskelijavalintojen tarvitsemat tiedot. Poikkeamien syyt OKM on linjannut toteutuksen laajuuden 06/2013. Ensimmäisessä vaiheessa todennetun osaamisen rekisteri kattaa vain opiskelijavalintojen tarvitsemat tiedot käynnissä Syksyllä 2013 käynnistettiin koodistopalvelun hallintamallin suunnittelu OKM:n kanssa yhteistyössä.

12 Vaikutustavoite: 21. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa painotetaan ammatillisen koulutuksen kielellisiä valmiuksia. 23. Maahanmuuttajien kielikoulutusta kehitetään ja tehostetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Sähköisten oppimateriaalien määrä, käyttö ja saatavuus lisääntyvät. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Suomi/ruotsi toisena kielenä opetuksen määrä Suomi toisena kielenä -opetuksen määrä on noussut siten, että noin 36 % maahanmuuttajaoppilaista saa suomi kielenä -opetusta koko äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tuntimäärän (vastaava määrä vuonna 2005 oli noin 12 %). Vain 6 % maahanmuuttajaoppilaista ei saa lainkaan erillistä suomi tai ruotsi toisena kielenä opetusta (vuonna 2005 heitä oli vielä noin 25 %). Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Sähköisten oppimateriaalien määrä ja laajuus Kotisuomessa.fi palvelussa on julkaistu suomen ja ruotsin kielen sähköistä opiskelumateriaalia eri kielitaitoisille sekä arkielämän että työelämän kielitaitotarpeisiin ja kielitaidon itsearviointiin. Oman äidinkielen materiaalit ovat viron ja somalin opetukseen. Sähköistä materiaalia on saatavissa maahanmuuttajien oman äidinkielen opetukseen sekä eri oppiaineiden opiskeluun. Sähköisesti on myös saatavana 350 eri oppiaineen keskeistä käsitettä sisältävä Sanapaja-koulusanasto. Lukiota varten on kolme sähköistä kurssikokonaisuutta. Maahanmuuttajille suunnatut ammatillisen koulutuksen oppimateriaalit on koottu alakohtaisesti. Sähköisten oppimateriaalien hakupalvelut Linkkiapaja ja Länkhåven sekä Edu-fi:n sähköisten oppimateriaalien palvelinalusta on uudistettu. Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat. Opetussuunnitelman perusteet lukiokoulutukseen valmistavan koulutukseen on laadittu ja ne olivat lausuntakierroksella 11/ Perusteet annetaan 01/2014 sen jälkeen, kun koulutusta koskevat säädökset on annettu. 12 Toimenpide Määräaika Toteuma Kootaan hyviä käytäntöjä ja tuotetaan sähköistä materiaalia suurimpien maahanmuuttajakielten ja - - käynnissä kulttuurien opetukseen. Lisätään kielikoulutukseen ja materiaaleihin kulttuurisia taitoja ja sisältöjä. - käynnissä Huolehditaan materiaalin ajantasaisuudesta ja sähköisestä saatavuudesta eri kanavien kautta. - Perusopetus: käynnissä Ammatillinen koulutus: käynnissä Laaditaan lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet käynnissä: Hyväksytään 01/2014 säädösmuutosten jälkeen. Poikkeamien syyt

13 Vaikutustavoite: 25. Kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva työelämä- ja yrittäjyyskasvatus vahvistuvat kaikilla koulutusasteilla. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden toimivuus, hyöty Opetussuunnitelman perusteet ja tutkinnon perusteiden muutokset valmistuvat ja otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa. 13 Yleissivistävän koulutus: ops-perusteiden toimeenpanon jälkeen seurataan niiden toimivuutta ja hyötyä. Ammatillinen koulutus: perustutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden toimeenpanon seurantatilanne: vuoden 2011 tilannetta kartoittaneen kyselyn raportti valmistui 2/2013. Vuoden 2013 tilannetta kartoittaneen kyselyn raportti valmistuu 01/2014. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa on selvitetty työelämän pelisääntöjen tuntemusta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen nykytilannetta perusteissa. Yrittäjyys on otettu huomioon alakohtaisesti tutkintojen perusteissa. Esi- ja perusopetus: ops-perusteet valmistuvat tavoiteaikataulussa 2014 loppuun mennessä ja lukion ops-perustetyö alkaa valtioneuvoston asetuksen hyväksymisen jälkeen. Ammatillinen koulutus: perustutkintojen perusteita on valmistunut 1kpl vuonna TUTKE2 säädösmuutosten edellyttämät tarkistukset kaikkiin perusteisiin ovat valmisteilla. Työelämän pelisääntöjen tuntemusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista koskevaa osaamista lisätään perustutkintojen perusteiden tutkinnon osiin. Muutokset ovat tulossa voimaan , mikäli TUTKE2 säädösmuutokset etenevät suunnitellusti. Toimenpide 26. Perusopetuksen ja lukion uudistettavissa opetussuunnitelmien perusteissa määritellään työelämätaidoille valtakunnallisesti yhdenmukaiset tavoitteet ja sisällöt. 27. Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet uudistetaan vahvistamaan työelämän pelisääntöjen tuntemusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista koskevaa osaamista tällä hallituskaudella. 30. Työelämän järjestöille ja toimijoille luodaan mahdollisuuksia esitellä työelämää sekä toimintaansa ja edustamiaan elinkeino- ja ammattialoja kouluissa. Ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä ja laaditaan tukimateriaalia. Jatketaan OKM:n yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivojen toimeenpanoa. - käynnissä Määräaika Toteuma käynnissä perusopetuksen osalta, lukio käynnistyy myöhemmin käynnissä: perusteluluonnokset valmisteltu, toimeenpano TUTKE2- muutosten yhteydessä. - käynnissä Poikkeamien syyt

14 14 Vaikutustavoite: 28. Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajien riittävä koulutus ja sen saatavuus turvataan. Työpaikkaohjaajien koulutuksen sisällöt palvelevat laajasti eri koulutusasteiden työssä oppimista ja työharjoittelua ja ammatillisen osaamisen arviointia sekä kunkin työpaikkaohjaajan osaamistarpeita. Työpaikkaohjaajien ja näyttötutkintomestarien koulutus tehostuu ja työpaikalla tapahtuva oppiminen vahvistuu. Työelämälähtöiset oppimisympäristöt monipuolistuvat. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Tukikoulutusten määrä Verkostotapaamisten määrä Tuotettujen mallien toimivuus ja hyödyllisyys Jatkossa selvitetään koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä vuosittaisella työssäoppimisen kyselyllä (loppusyksy 2013). Näyttötutkintomestarikoulutuksessa tuetaan kuutta ammatillista opettajakorkeakoulua. Näyttötutkintomestariopettajien koulutuksessa 45 osallistujaa. Useita opetushallinnon, koulutuksen järjestäjien ja sidosryhmien välisiä seminaareja on järjestetty Laadittu työpaikkaohjaajan osaamiskartta sekä toteutettu koulutus ovat saaneet hyvän vastaanoton ja ne koetaan tarpeellisiksi. Ammattipedasivuosto on saanut myönteistä palautetta konkreettisuudestaan. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kriteeristö pilotoidaan ja liitetään osaksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen opasta (valmistuu 2014). Toimenpide Määrä-aika Toteuma Poikkeamien syyt Uudistetaan työpaikkaohjaajien (ml. oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajat) ja näyttötutkintomestarien koulutusohjelmat. Varmistetaan työpaikkaohjaajien (ml. oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajat) ja näyttötutkintomestarien koulutusohjelmien toteutuminen ja tavoiteltujen vaikutusten saavuttaminen. Koulutusta suunnataan niille aloille ja alueille, joilla työpaikkaohjaajia on koulutettu vähän. Tuotetaan työelämälähtöisten oppimisympäristöjen arviointikriteerit ja toimeenpannaan niiden käyttöönotto. Kokeillaan ja mallinnetaan erilaisia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisessa valmis Uudistettu NMT-koulutusohjelma on otettu käyttöön vuonna Seuraava uudistus tehdään vuonna 2015, kun TUTKE-säädökset tulevat voimaan valmis käynnissä 2015 käynnissä

15 15 Vaikutustavoite: 32. Kehitetään demokratiakasvatusta oppilaitoksissa. Opetuksen sisällöt ja toimintatavat tukevat osallistumista, vaikutusmahdollisuuksia sekä politiikan ja yhteiskunnallisen lukutaidon kehittymistä. Vuonna 2014 oppilaskunnat ovat vakiintuneet kaikkiin peruskouluihin. 33. Oppilaita, opiskelijoita ja opettajia osallistetaan kaikessa koulutuksen kehittämisessä. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Oppilaskuntien kattavuus / kaikki koulutuksen järjestäjät Yleissivistävä koulutus: kaikissa vl. 7-9 peruskouluissa ja noin 90 %:ssa, yhtenäisiä peruskouluja sekä noin 70 %:ssa alakouluista on oppilaskunnat. Ammatillinen koulutus: ammatillisista oppilaitoksista 97 %:lla on toimiva oppilaskunta. Tukimateriaalien käyttö ja hyödyllisyys Koulutustilaisuuksien määrä, kattavuus ja hyödyllisyys Yleissivistävä koulutus: edu.fi-sivustolla on monipuolisia oppilaiden aktiivista osallisuutta edistäviä tukimateriaaleja. Lisäaineistoja ja aktiviteetteja on tulossa, mm. suomalaisen demokratian merkkivuoden 1863 toteuttamisen yhteydessä. Ammatillinen koulutus: laajempi tukimateriaali on valmisteluvaiheessa, liittyy opiskelijahuoltolain toimeenpanoon. Yleissivistävä koulutus: on järjestetty 1 valtakunnallinen koulutustilaisuus. Ammatillinen koulutus: koulutustilaisuudet on integroitu läpäisyyn ja opinto-ohjaukseen liittyviin tilaisuuksiin. Palaute koulutustilaisuuksista on ollut hyvää. On otettu huomioon muun tiedottamisen yhteydessä ja tehty yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Toimenpide Määräaika Toteuma Ohjataan peruskouluja ja toisen asteen oppilaitoksia oppilaskuntien perustamisessa ja toiminnassa käynnissä Opetuksessa lisätään sisältöjä ja toimintatapoja, jotka tukevat osallistumista, vaikuttamismahdollisuuksia 2014 käynnissä sekä politiikan ja yhteiskunnallisen lukutaidon kehittymistä. Tuotetaan materiaalia, joka tukee osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestetään osallistumiseen, vaikuttamiseen ja oppilaskuntatoimintaan liittyvää koulutusta yhteistyössä - käynnissä: toteutetaan osana uudistettavien kolmannen sektorin kanssa. perusteiden toimeenpanoa 34. Kansalaisjärjestöille ja muille yhteiskunnallisille liikkeille luodaan nykyistä avoimemmat mahdollisuudet - ei aloitettu esitellä toimintaansa kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä ja laaditaan tukimateriaalia. Poikkeamien syyt

16 16 Vaikutustavoite: 37. Hallituskauden aikana määritellään tavoitteet ja toteutustavat kansallisen kielivarannon ja kulttuurien tuntemuksen monipuolistamiseksi. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Toimintamallien käytön hyödyllisyys ja kattavuus Yleissivistävä koulutus: Toimintamalleja tuotetaan kansallisen kielistrategian ja opsin perusteiden valmistelun yhteydessä. Ammatillinen koulutus: kielivarannon monipuolistamista tarkastellaan laajemmin samassa yhteydessä, kun ammatillisten perustutkintojen yhteisiä tutkinnon osia uudistetaan TUTKE-linjausten pohjalta 2015 mennessä. Oppimateriaalien määrä Yleissivistävä koulutus: oppimateriaalia tuotetaan kansallisen kielistrategian ja opsin perusteiden valmistelun yhteydessä. Ammatillinen koulutus: oppimateriaalit ovat ala- jopa tutkintokohtaisia ja niitä tuotetaan opettajien toimesta. Kielipesien valtakunnallisen toiminnan taso Romanikielipesätoimintaa oli 10 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Vuonna 2013 romanioppilaiden perusopetuksen kehittämistoimintaa oli 24 kunnassa. Painopisteenä oli ohjaus toisen asteen koulutukseen. Toimenpide Määräaika Toteuma Kansalliskielten opetusmenetelmiä kehitetään siten, että painotus on viestintävalmiuksissa. - Yleissivistävä koulutus: käynnissä Ammatillinen koulutus: viestintävalmiuksien painotus otetaan huomioon perusteiden valmistelun yhteydessä Tuetaan romanioppilaiden perusopetuksen kehittämistä. Tehostetaan romanioppilaiden ohjausta osana - käynnissä romanioppilaiden perusopetuksen tukeminen -hanketta. Tuetaan romanikielen kielipesätoimintaa. - käynnissä Poikkeamien syyt

17 17 Vaikutustavoite: 38. Koulutuksen sähköisen infrastruktuurin yhteensopivuus ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen paranee. 39. Opetushallinnon tietohallinto ja tietoarkkitehtuurit tukevat tietojärjestelmien yhteensovittamista. Eri tietojärjestelmissä käytettävät käsitteet ovat yhteismitallisia sekä kehitettävien tietojärjestelmät yhteentoimivia (kuvaukset ja määritykset). Opetushallituksen ylläpitämä käsitteellisesti yhtenäinen tieto palvelee laajemmin opetustoimen/koulutustoimialan ja koulutusjärjestelmän kehittämistä. Opetushallinnolla/koulutustoimialalla on yhteiset tietovarannot ja tiedot niistä ovat julkisesti saatavissa. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Tietojärjestelmät ovat strategisten tavoitteiden mukaisia ja kokonaisuus on kustannustehokas, tieto siirtyy järjestelmien välillä. Oppijan palvelukokonaisuuden ylläpitokilpailutus on suoritettu. Tämä kokonaisuus on kustannustehokas siten, että ylläpitokustannukset alenevat vaiheittain. Tietojärjestelmien tietojen käytön laajuus eri viranomaispalvelussa ja tutkimuksessa Ei arvioitavissa, koska Oppijan palvelu ei ole vielä suunnitellussa laajuudessa käytössä. Tietojen saatavuus ja käytettävyys Opetushallinnon yhteisen tilasto- ja indikaattoripalvelun (Vipunen) käyttäjämäärä Alustalla julkaistavien hyvien käytäntöjen lukumäärä ja suhteellinen osuus kehittämishankkeista Ei arvioitavissa, koska Oppijan palvelu ei ole vielä suunnitellussa laajuudessa käytössä. Vipusen käyttäjämäärä vuonna 2013 oli , mikä on noin 5000 vähemmän kuin tulossopimuksessa oli ennakoitu. Hyvien käytäntöjen alusta on laajentunut merkittävästi ja vuoden lopussa julkaistuja hankkeita oli 180. Tietopalvelun tekninen toteutus on osoittautunut oletettua vaikeammaksi ja siksi järjestelmän julkistaminen viivästyi. Vipunen avattiin huhtikuussa. Palvelua on täydennetty uusilla raporteilla, muttei se ole vielä tavoitelaajuudessaan. Toimenpide Määräaika Toteuma Poikkeamien syyt Osallistutaan OKM:n johdolla tehtävään koulutuksen/opetustoimen kokonaisarkkitehtuurin valmisteluun toiminnan, tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuuden varmistamiseksi käynnissä Kokonaisarkkitehtuuri valmistellaan OKM:n johdolla. Kartoitetaan koulutustoimialan tietovarannot osana kokonaisarkkitehtuurityötä käynnissä Kokonaisarkkitehtuuri valmistellaan OKM:n johdolla. Selvitetään koulutustoimialan tietovarantojen tietojen käytön avaamismahdollisuudet käynnissä Kokonaisarkkitehtuuri valmistellaan OKM:n johdolla. Osallistutaan opetushallinnon tilasto- ja indikaattoripalvelun rakentamiseen valmis Toteutetaan ja otetaan käyttöön hyvien käytäntöjen julkaisualusta valmis

18 18 Vaikutustavoite: 38. Koulujen tietoyhteiskuntavalmiuksia parannetaan. Oppimisympäristöt monipuolistuvat kaikissa koulutusmuodoissa. Digitaalisten oppimateriaalien määrä, käyttö ja saatavuus lisääntyvät. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön laajuus Pedagogisten mallien käytön laajuus Yleissivistävä koulutus: esi- ja perusopetuksessa on riittämätön, pääosin vanhentunut laitekanta, hitaat tietoverkkoyhteydet sekä puutteita opettajien osaamisessa. Ylioppilastutkinnon sähköistäminen on lisännyt koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten laajempaa TVT:n hyödyntämistä lukio-opetuksessa. Valtionavustushankehakemukset TVT-laitehankintaan ovat lisääntyneet (430 hakemusta, lisäys edell. vuodesta 65 %). Keväällä ilmestyneen ESSIE-tutkimuksen mukaan TVT-opetuskäyttö on Suomessa edelleen vähäistä verrattuna muihin EU-maihin. Ammatillinen koulutus: tietoliikenneyhteydet ammatillisissa oppilaitoksissa ovat hyvät, mutta laitekannassa jäädään selkeästi jälkeen parhaimmista maista. ESSIE-tutkimuksen mukaan suomalaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa TVT-opetuskäyttö on yleisempää kuin yleissivistävässä koulutuksessa. Oppilaiden ja opiskelijoiden käsitykset tietotekniikan käytön hyödyistä opetuksessa ovat reilusti alle EU:n keskitason ja oppilaitosjohdon edustajat epäilevät opetuskäytön hyötyjä. TVT-opetuskäyttöä koskeva täydennyskoulutustarjonta on Euroopan tasolla vertailtuna vähäistä. TVT-opetuskäytön laajuudessa on koulutuksen järjestäjäkohtaisia sekä koulutusalakohtaisia eroja. Yleissivistävä koulutus: pedagogisia käytäntöjä on julkaistu OPH:n hyvien käytäntöjen-verkkopalvelussa jo useita kymmeniä. Koordinointi- ja kehittämishankkeissa levitetään hyviä käytäntöjä eri tavoin. Tilastodataa mallien käytön laajuudesta ei ole vielä saatavilla. Ammatillinen koulutus on järjestetty pedagogisten toimintamallien käyttöönottoa ja levittämistä tukevia koulutuksia/tilaisuuksia, joilla on tavoitettu erityisesti ne alueet ja koulutuksen järjestäjät, jotka ovat jääneet tietoyhteiskunnan kehittämisessä jälkeen. Valtionavustushankkeissa kehitettyjä malleja ja aineistoja TVT-opetuskäytöstä on koottu -sivustolle ja OPH:n hyvät käytännöt -palveluun. Syksyllä ilmestyi artikkelijulkaisu, johon on koottu oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden keskeisiä tuloksia. Toimenpide Määräaika Toteuma Tuetaan pedagogisten menetelmien sekä toiminta- ja työtapojen kehittämistä oppimisympäristöjen 2015 käynnissä laadun parantamiseksi. Edistetään tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa ja opiskelussa käynnissä Poikkeamien syyt Tuotetaan ja levitetään uudentyyppistä digitaalista oppimateriaalia perus- ja toisen asteen koulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä käynnissä

19 19 Vaikutustavoite: 40. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut on suunniteltu ja ohjattu ennalta ehkäisevään työhön ja opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus, riittävyys ja suunnitelmallisuus Syksyn 2012 TedBM kyselyn mukaan lähes kaikissa vastanneissa oppilaitoksissa (vastaus% ammatilliset oppilaitokset 92 ja lukiot 86) toimi lukuvuonna opiskelijahuoltoryhmä. Opiskeluhuollon palvelujen saatavuus parani lukioissa, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa palvelujen saatavuus on kokonaisuutena hieman heikentynyt. Perusopetuksen kysely toteutettiin syksyllä Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus on hieman parantunut, mutta niissä on suuria eroja kuntien välillä sekä myös koulujen välillä. Opiskeluterveydenhuolto- ja psykososiaalisten palvelujen saatavuus ja riittävyys Opiskeluhuolto(hyvinvointi)suunnitelmien kattavuus (määrä kaikista koulutuksen järjestäjistä) Syksyn 2012 TedBM-kyselyn mukaan lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelujen saatavuus oli ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa kokonaisuutena samalla tasolla kuin 4 vuotta sitten. Kouluterveydenhuoltopalvelut eivät toteudu asetuksen tarkoittamalla tavalla esim. laajan terveystarkastuksen osalta. Oppilas/opiskelijahuolto on kirjattu kaikkien oppilaitosten opetussuunnitelmiin, mutta suunnitelmien määrä, laajuus ja laatu vaihtelevat. Opiskeluhuoltosuunnitelmien kattavuutta voidaan seurata vasta uuden lainsäädännön toimeenpanon myötä. Toimenpide Määräaika Toteuma Seurataan opiskeluhuoltopalveluiden toteutumista yhdessä THL:n kanssa käynnissä Poikkeamien syyt Ohjataan ja tuetaan opiskeluhuolto(hyvinvointi)suunnitelmien laatimista käynnissä Toteutetaan koulutusta ja tuotetaan materiaalia uuden opiskeluhuoltolain toimeenpanon tukemiseksi ei aloitettu Tuotetaan seurantatietoa oppilashuollon käytännön toteuttamisen tueksi käynnissä

20 Perusopetus 20 Vaikutustavoite: 48. Perusopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. Esi- ja perusopetuksessa edistetään hyvien tapojen omaksumista. Arviointikriteeri Tilanneanalyysi Poikkeamien syyt Tavoitteita tukevat uudet opetussuunnitelman perusteet valmistuvat ja ne otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa. Ops-perustetyö etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti ja perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Tapakasvatus-sivuston toteuttaminen ja jalkauttaminen. Tapakasvatusviikon toteutuminen Tiedote sekä viestintäsuunnitelma ja artikkelit Tavattomasti tapoja -julkaisuun pohjautuen on toimitettu sopimuksen mukaisesti tapakasvatusviikon virikemateriaaliksi. Tapakasvatus-sivusto avattiin 08/2013 ja sitä täydennetään ja päivitetään tarpeen mukaan. Kouluja kannustetaan tuottamaan toimintamalleja ja tapahtumaviikon sisältöjä Opetushallituksen Hyvät käytänteet -verkkosivustolle. Toimenpide 50. Opetussuunnitelman perusteet uudistetaan mennessä ja ne voidaan ottaa käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta lukien. Uudistetaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet rakenteistettuna ja sähköisesti. Määräaika Toteuma käynnissä Tuetaan ja seurataan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa käynnissä Opetussuunnitelman perusteisiin sisällytetään tapakasvatus. Toteutetaan ja levitetään koulujen käyttöön verkkopohjainen Tapakasvatus-sivusto. Toteutetaan yhteistyössä OKM:n kanssa valtakunnallinen tapakasvatusviikko. - valmis Poikkeamien syyt

KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012. Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012

KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012. Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012 KESUN TOIMEENPANO EDUCA 2012 Aulis Pitkälä Pääjohtaja 27.1.2012 Tavoitteena on vähentää sukupuolten välisiä osaamisja koulutuseroja sekä sosioekonomisen taustan vaikutusta koulutukseen osallistumiseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet 5.9.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen Tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki KESU:n koulutuspoliittisia lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 nuorista aikuisista runsaalla kolmanneksella

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

8/200/2014 OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

8/200/2014 OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 8/200/2014 OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 3 Sisältö 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 JOHDON KATSAUS... 5 1.2 7BVAIKUTTAVUUS... 8 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 8 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Ammatillisen peruskoulutuksen riittävän tarjonnan turvaaminen Opiskelijavalintojen ja sähköisten hakupalveluiden uudistaminen Nuorten

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE

OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukio Suomessa tulevaisuusseminaari Helsinki 11.4.2012 LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN ON RIITTÄVÄSTI TIETOA Opetushallitus:

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1. Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.2012 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA Johtaja Jorma Kauppinen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki 27.11.2014 Lain käsitteet Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Opetusministeriön ja Opetushallituksen vuosia 2007-2009 koskevan tulossopimuksen liite 2

Opetusministeriön ja Opetushallituksen vuosia 2007-2009 koskevan tulossopimuksen liite 2 Arvio Tavoite Tavoite Tavoite YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 2002 2006 2007 2008 2009 Koulutustakuu: perusopetuksen suorittaneiden välitön sijoittuminen koulutukseen Ammatilliseen peruskoulutukseen sijoittuneet

Lisätiedot

25/020/2012 OPETUSHALLITUKSEN PUOLIVUOSIRAPORTTI

25/020/2012 OPETUSHALLITUKSEN PUOLIVUOSIRAPORTTI 25/020/2012 OPETUSHALLITUKSEN PUOLIVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.6.2013 2 Sisältö 1. VAIKUTTAVUUS...3 1.1. VÄESTÖN KOULUTUSTASO JA OSAAMINEN...3 1.2. PERUSOPETUS... 17 1.3. TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 18 1.4. LUKIOKOULUTUS...

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016. Tapio Kosunen Valtiosihteeri

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016. Tapio Kosunen Valtiosihteeri Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosiksi 2011-2016 Tapio Kosunen Valtiosihteeri 30-vuotiaiden koulutustaso sukupuolen mukaan, 2009 Hallitusohjelman painopistealueet Köyhyyden,

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Ervapäivä 6.11.2012. Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen

Ervapäivä 6.11.2012. Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen Ervapäivä 6.11.2012 Anneli Muuronen Jamk / Aokk Jamk / ammatillinen 11 Erva-päivän ohjelma 10.00 12.15 Tervetuloa! Mitä ajankohtaista ammatillisessa erityisopetuksessa valtakunnallisesti? Yhteisvalinnan

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena Keskeiset kehittämishaasteet 1. tutkintorakenteen ja tutkintojen työelämävastaavuus ja kyky reagoida muutoksiin 2. tutkintojärjestelmän kokonaisuus

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Hankkeen nimi Lyhyt sisältö ja vaikuttavuuskuvaus Kansalainen Yritys Järjestö Hallinto

Hankkeen nimi Lyhyt sisältö ja vaikuttavuuskuvaus Kansalainen Yritys Järjestö Hallinto Opetus- ja kulttuuriministeriö Säädösten sujuvoittaminen Syysistuntokausi 2017 Pääasiallinen kohderyhmä Hankkeen nimi Lyhyt sisältö ja vaikuttavuuskuvaus Kansalainen Yritys Järjestö Hallinto Sisältääkö

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa Finlandia-talo 5.2.2014 pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Kehittämisviraston lähtökohdat

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 27.5.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Savonlinna 28.10.2013 Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Avaussananat 3.11.2008. Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä. Osaamisen ja sivistyksen asialla Avaussananat 3.11.2008 Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla PERUSOPETUKSESSA TAPAHTUU Hallitusohjelma voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10. Opintopolku Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014 Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014 Turku Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut

Lisätiedot

2/200/2012 OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

2/200/2012 OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 2/200/2012 OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 3 Sisältö 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 JOHDON KATSAUS... 5 1.2 VAIKUTTAVUUS... 7 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 1.2.2 16B16BSiirto- ja sijoitusmenojen

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Kokkola 22.11.2013 Yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki Aira Rajamäki Opetushallituksen valtionavustustoiminta

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus Tilaisuuden avaus Mikko Hartikainen Minna Muukkonen Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto 15.11.2010 Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Esiopetuksen ja

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi Aikuiskoulutuksen asiakirjat 28.4.2015 Ulla Angervo Opetushallitus Esityksen sisältö Oppijan verkkopalvelu eperusteet palvelu avattu Opintopolku aikuiskoulutuksessa 2 28.4.2015 Alatunnisteteksti Oppijan

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Talousarvio 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 850 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

Lisätiedot

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset Kirsi Kangaspunta johtaja Hallitusohjelman tavoite: maailman osaavimmaksi kansaksi Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa 9.12.2015 Arto Pekkala Rahoituksen leikkaukset Versio 3/2015 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Aikataulut?

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Valtionavustukset 2015 ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämisen tukena Ylijohtaja Petri Pohjonen DI, FT Opetushallitus

Valtionavustukset 2015 ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämisen tukena Ylijohtaja Petri Pohjonen DI, FT Opetushallitus Valtionavustukset 2015 ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämisen tukena 6.2.2015 Ylijohtaja Petri Pohjonen DI, FT Opetushallitus Kehittämishankkeiden kautta Opetushallitus seuraa ja tukee koulutuksen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelut 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi SADe -ohjelma Valtiovarainministeriön koordinoima Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma. Rakennettavilla palveluilla

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Valtakunnallinen lukioseminaari Pro Lukio ry 1 KESU 2011-16 ja 2. asteen koulutus suuntasiko KESU rakenneuudistusta 2014? Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline

eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline eperusteet Kansallisen ja paikallisen kehittämistyön väline Ulla Angervo, Opetushallitus Oppijan verkkopalvelut -hanke eperusteet on toteutettu osana Oppijan verkkopalvelut -hanketta, jossa kehitetään

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Outi Kivipelto. Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012

Outi Kivipelto. Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012 Outi Kivipelto Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012 Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Oppijan verkkopalvelu tukee elinikäistä oppimista Oppijan

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot