Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville Hyv. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333

2 Kaavaselostus 1 (19) Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tiivistelmä Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Yhdyskuntatekniikka Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö Asemakaavan toteutus Liitteet 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Asemakaava

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (18) Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 1 Perus- ja tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavaa. Alueen nimi Kunta Kaavan nimi Kaavan laatija Projektipäällikkö Kaavatyön ohjaus Taipalsaaren Saimaanharju Taipalsaaren kunta Saimaanharjun asemakaavan muutos, Hallituskatu D, Oulu Kimmo Hartikainen, arkkitehti p Taipalsaaren kunnan tekninen osasto Kellomäentie 1, Taipalsaari Yhteyshenkilöt Jukka Neuvonen, tekn. johtaja, Asemakaavan muutoksen kohteena on noin 0,7 ha suuruinen alue Taipalsaaren Saimaanharjun alueella. Suunnittelualue käsittää korttelin 60 ja siihen liittyvän korttelien 60 ja 61 välisen puistokaistaleen. Kaavoituksen tavoite on saada kortteli 60 tehokkaammin käyttöön. Korttelin rakennusalaa laajennetaan mahdollistaen rakennuksen sijoittuminen optimaalisesti korttelialueelle. Kapea puistokaistale liitetään kortteliin Y-alueeksi. Nykyinen päiväkodin rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Kortteliin on määrä sijoittaa myös valmistuskeittiö. Kuva1: Ote opaskartasta, jossa kaava-alueen sijainti on rajattu punaisella

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 2 (18) 2 Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus päätti kaavoituksen vireilletulosta xx sekä hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu ja asetettu nähtäville xx.xx.2013 xx.xx.2014 väliseksi ajaksi. Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu xx xx.xx Viranomaisneuvottelulle ei tarvetta kaavan teknisestä luonteesta johtuen. Luonnos nähtäville xx.xx.2013 xx.xx.2014 Ehdotus nähtäville Kunnanhallituksen käsittely Kunnanvaltuuston hyväksyminen Asemakaava Asemakaavan muutoksen kohteena on noin 0,7 ha suuruinen alue Taipalsaaren Saimaanharjun alueella. Suunnittelualue käsittää korttelin 60 ja siihen liittyvän korttelien 60 ja 61 välisen puistokaistaleen. Kuva 2. Nykyinen kaavatilanne Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 3 (18) 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Taipalsaarella. Saimaanharju sijaitsee noin 3 km keskustasta Lappeenrannan suuntaan. Saimaanharjun taajaman keskusta-alue on topografialtaan tasaista harjun lakiosaa, joka kohoaa noin metriä Saimaan pinnasta. Kaakkoon ja etelään viettävä rinne on suhteellisen jyrkkää. Luoteis- ja pohjoisrinne on erittäin jyrkkää ja rinteen alaosassa on kauniita suppamuodostumia ja Suurilampi. Alue sijoittuu kokonaan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle (luokka 1). Saimaanharjun pohjavesialueen ( ) kokonaispinta-ala on 3,95 km 2, muodostumisalueen pinta-ala 3,05 km 2 ja arvio muodostuvan pohjaveden määrästä 2000 m 3 /vrk. Kartalla kuvattuun pohjavesialueeseen sisältyvät pohjaveden varsinainen muodostumisalue sekä sitä ympäröivä suojavyöhyke. Kuva 3. Kaava-alue sijaitsee Saimaanharjun pohjavesialueelle (punainen rasteri) Muita suojeluarvoja alueelle ei sijoitu Rakennettu ympäristö Taipalsaaren kunnassa asui vuoden 2012 lopussa asukasta. Alue sijaitsee rakennetulla ympäristöllä, johon kuuluu Saimaanharjun yhtenäiskoulu, kirjasto, rivitaloja pihapiireineen, urheilu- ja leikkikenttiä reuna-alueineen sekä liikerakennuksia.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 4 (18) Taajaman ohitse kulkee Taipalsaarentie (tie 408) ja korttelin 60 ohi kulkee Kuhatie. Päiväkodin kortteliin rajautuu viereisillä kortteleilla omakoti- ja rivitaloasutusta, Saimaanharjun yhtenäiskoulu sekä Taipalsaaren kunnankirjasto. Tontilla on nykyään Saimaanharjun päiväkodin rakennukset. Kuva 4. Korttelilla 60 sijaitseva rakennus Yhdyskuntatekniikka Maanomistus Kaava-alue kuuluu Taipalsaaren kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Kunnan päävedenottamo ja alavesisäiliö sijaitsevat Saimaanharjulla. Pohjavettä pumpataan verkostoon noin m3 vuodessa. Kunnan jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Lappeenrantaan Toikansuon jätevedenpuhdistamolle. Taipalsaaren kunta on osakkaana Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ssä, jonka toimipaikkana on Kukkuroinmäen Aluejätekeskus. Koko kunta kuuluu järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätteenkuljetus on järjestetty kunnan toimesta. Taipalsaari on mukana kolmen kunnan (Taipalsaari, Savitaipale ja Luumäki) yhteisessä jätteenkuljetusyrityksessä. Asemakaavamuutosalue on Taipalsaaren kunnan omistuksessa. 3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätöksellä voimaan tulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä kuntien kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita. Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttötavoitekokonaisuudet ovat: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 5 (18) Maakuntakaava - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto. Alueella on voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan Kuva 5. Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavakartasta (Etelä-Karjalan liitto, ) Maakuntakaavan merkinnät alueelle: Maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A). Lisäksi suunnittelualue kuuluu kasvukeskusalueen laatukäytäväalueeseen, kaupunki- / taajamarakenteen kehittämisen kohdealueeseen, tärkeään pohjavesialueeseen. Alueen lähistölle sijoittuu yhdyskuntateknisen huollon alue (et), maatalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) sekä valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö/kohde (ma/kv). Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan laadinta on meneillään. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava koskee koko maakuntaa. Kaavan teemoina ovat kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne. 1. vaihemaakuntakaavan ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 6 (18) Yleiskaava Alueella on laadittu Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen, Suomenniemen ja Ylämaan (nyk. Lappeenranta) kuntien yhteinen Rakenneyleiskaava Rakenneyleiskaava on maankäytön strateginen suunnitelma vuoden ajanjaksolle. Sillä ei ole suoranaisia oikeusvaikutuksia. Taipalsaaren kunnanvaltuusto hyväksyi rakenneyleiskaavan Kuva 6. Ote rakenneyleiskaavasta

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 7 (18) Kunnanvaltuuston hyväksymä Kirkonkylä Saimaanharju Kuivaketveleen taajamien osayleiskaava on vahvistettu Taipalsaaren kunnanvaltuustossa Kaava-alue on varattu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Kuva 7. Ote Kirkonkylän-Saimaanharju-Kuivaketkeleen osayleiskaavakartasta Asemakaava Alueella on voimassa Saimaanharjun asemakaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt Voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y) ja puistoalueeksi (VP).

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 8 (18) Kuva 8. Ote Saimaanharjun asemakaavasta Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Saimaanharjulle on laadittu ympäristön parantamiseen tähtääviä kehittämissuunnitelmia. Saimaanharjun asemakaavan kaavatyön yhteydessä on tarkistettu luontoarvoja eräillä osa-alueilla ja tarkastelusta on laadittu erillinen selvitys, Luonto ja maisemaselvitys FCG / biologi Minna Eskelinen. Rakennusjärjestys Taipalsaaren kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Rakennusjärjestys tuli voimaan

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 9 (18) 4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Saimaanharjun uusi päiväkoti tulee rakentaa olemassa olevien päiväkotiryhmien ja tulevien kaavoitettujen alueiden tarpeisiin. Nykyisessä rakennuksessa on tilat viidelle ryhmälle. Uudessa rakennuksessa tulee peruspäivähoitoryhmiä lisätä kolmella. Lisäksi vuorohoidolle tulee varata yksi ryhmätila lisää kasvavia tarpeita varten. Näin ollen Saimaanharjun Metsäpolun päiväkodin uudisrakennukseen on tarpeen rakentaa tilat 9 lapsiryhmälle, joista kaksi ryhmää suunnitellaan ympärivuorokautista hoitoa tarjoaviksi. Kortteliin tulee sijoitettavaksi myös valmistuskeittiö koulun ja päiväkodin ruokahuoltoa varten. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Taipalsaaren kunnan Saimaanharjun päivähoidon tilanne tuli ajankohtaiseksi Kunnanhallitus nimesi syksyllä 2011 kirkonkylän koululaajennuksen hankkeen suunnittelua varten työryhmän, jonka tehtävänä oli koordinoida kunnassa vireillä olevien hankkeiden suunnittelua ja valmistelua. Arviointiryhmä kokoontui alkuvuoden 2012 aikana viisi kertaa. Arviointi suoritettiin seuraaville kohteille/hankkeille: Kirkonkylän koulun laajennus, Kirkonkylän päivähoito + esiopetus, Kirkonkylän liikuntahalli, Saimaanharjun päivähoito sekä ruokahuolto. Päätöksen Saimaanharjun päiväkoti puretaan pois ja samalle tontille rakennetaan uusi, Kaavamuutoksen tarve syntyy korttelin laajennuksesta viereiselle kapealle puistokaistalle, jonka käyttö viheryhteytenä ei ole tarpeen liikkumismahdollisuuden ollessa kirjastontontin kautta tai Ankeriaantien vartta. Kunnanhallituksen päätti xx asemakaavamuutoksen vireille tulosta sekä hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Maanomistajat ja asukkaat - Alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat, haltijat ja asukkaat Luottamuselimet - Tekninen lautakunta - Kunnanhallitus - Kunnanvaltuusto Hallintokunnat - Tekninen toimisto Viranomaiset - Taipalsaaren kunta

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 10 (18) - Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) - Etelä-Karjalan liitto - Etelä-Karjalan museo Vireilletulo Kuulutus vireille tulosta xx.xx Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu xx.xx.2013 sekä asetettu nähtäville xx.xx xx.xx.2013 väliseksi ajaksi. Osallistuminen ja vuorovaikutus Kaavan vireille tulosta ja kaavatyön etenemisestä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla, Internet-sivuilla ja kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille. Kaava-asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville kunnan teknisessä toimistossa. Asemakaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävillä olon aikana mahdollisuus toimittaa mielipiteitä kaavaehdotuksesta. Asemakaava tarkistetaan ehdotukseksi saadun palautteen pohjalta. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävillä olon aikana mahdollisuus tehdä muistutuksia kaavaehdotuksesta. Asemakaava tarkistetaan tarvittaessa saadun palautteen pohjalta. Viranomaisyhteistyö Asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Pidetään viranomaisneuvottelut tarvittaessa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavamuutoksen tavoitteet ovat: - Mahdollistetaan Saimaanharjun Metsäpolun päiväkodin ja siihen liittyvän valmistuskeittiön uudisrakentaminen - Otetaan huomioon päiväkotia ympäröivä asuminen - Jätetään tontille riittävät piha-alueet

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 11 (18) 5 Asemakaavan kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Lähtökohtana muutosalueella on tuoda uudisrakentaminen lähelle Kuhatien ja kirjaston reunaa. Rakennusmassalla rajataan suojaisa kotipiha, joka avautuu Ankeriaantielle päiväkodin porttiin. Tontin eteläsivulle sijoittuvat piha-alueet. Piha-alueiden jatkeena toimii eteläpuolinen lähivirkistysalue leikkipaikkoineen. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan rakennusala yhtenäisenä kokonaisuutena tontin alueelle. Henkilökunnan pysäköinti on mahdollista sijoittaa rakennusmassa taakse tontin koillissivulle, jolloin piha-alueista saadaan turvallinen. Rakennuksen taakse sijoittuu myös päiväkodin huolto. Päiväkodin uusi rakennus on pyritty kaavaratkaisulla sijoittamaan siten, että se olisi toiminnallisesti hyvä eikä aiheuttaisi häiriötä ympäristölle. Kortteliin 60 on tarkoitus päiväkodin lisäksi sijoittaa myös valmistuskeittiö 350 k-m². valmistuskeittiön liikenne tapahtuu Ankeriaantieltä saattokaistalle ja siitä peruuttamalla keittiön huoltopihalle. Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on 0,7 hehtaaria ja yhteenlaskettu kerrosala on k-m Aluevaraukset Kuva 9. Tontinkäytön suunnitelmaluonnos Korttelialueet

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 12 (18) Yleisten rakennusten korttelialue (Y) säilyy alueella. Sallittu rakennusoikeus 2200 k-m2 vastaa noin tehokkuuslukua e=0,3. Muut alueet Puiston aluevaraus 0.16 ha (VP) muuttuu osaksi yleisten rakennusten korttelialuetta (Yalue). Kuva 10. Kaavaluonnos

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 13 (18) 5.3 Kaavan vaikutukset Luonto ja maisema Tontti on ollut jo rakennettuna eikä alueella ole varsinaisesti luonnontilaista kasvillisuutta. Kuhatien vieressä kasvavat suuret puut joudutaan poistamaan uuden päiväkodin tilalta. Tontin viereinen puistokaistale otetaan rakennuskäyttöön sijoittamalla siihen paikoitusalue. Alueella kasvavat puut kaadetaan, joten alueen maisema muuttuu avoimemmaksi. Alueella pyritään säilyttämään olevaa puustoa leikkipihan alueella mahdollisuuksien mukaan. Alueelle istutetaan korvaavaa puustoa kaadettujen tilalle. Yhdyskuntarakenne Vajaakäytössä olevan korttelialueen asemakaava uudistuu ja edistää taajamarakenteen eheyttämistä ja palvelutarjonnan kehittämistä. Rakennettu ympäristö ja taajamakuva Uusi rakennus luo yhteneväisen rakennusryhmän viereisten kunnankirjaston ja yhtenäiskoulun rakennuksien kanssa. Samalla taajamakuva paranee, kun rakennus sijoittuu kadun varteen eikä tontin takaosaan kuten aikaisemmin. Kuva 11. Viereisen tontin uudehko kirjastorakennus, taustalla nykyinen päiväkoti Liikenne Liikennemäärä kasvaa rakennusaikana ja uutta päiväkotia toteutettaessa syntyy lisää liikennettä, joka voi häiritä omakotitaloasukkaita ja alueella asioivia.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14 (18) Kaavaselostus Päiväkodin lapsimäärän kasvaessa myös liikennemäärä kasvaa. Päiväkodin tuontiliikennettä ohjataan Ankeriaantielle, jonne on suunnitelmissa rakentaa tien ja tontin väliin erillinen liikennekaista päiväkotiin lapsia tuoville autoilijoille. Henkilökunnan pysäköinti ja huoltoajo ohjataan päiväkodin sivustalle, jonne kulku on Kuhatieltä. Lapsien tuonti hoitoon on turvallisempaa Ankeriaantien puolelta. Valmistuskeittiön huoltoliikenne tapahtuu korttelin lounaiskulmassa keittiön huoltopihalle. Kevyenliikenteen väylän ja huoltoliikenteen risteävä osuus on ratkaista niin, ettei peruuttava huoltoajoneuvo muodosta turvallisuusriskiä. Sosiaaliset vaikutukset Rakentamisella on myönteisiä työllisyysvaikutuksia rakennusaikana ja uusien palvelurakennuksien myötä syntyvät uusia työpaikkoja. Kaavamuutoksella muutosalueen palvelutarjonta kasvaa uutta päiväkotia toteutettaessa. Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) Edistää julkisten palvelujen tarjonnan kehitystä keskeisesti kuntarakenteessa Suhde maakuntakaavaan Asemakaavamuutosalue on maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Asemakaavamuutos noudattaa maakuntakaavaa. 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset Yleisten rakennusten korttelialue Yleiset määräykset Alueella on kielletty sellainen rakentaminen ja muut toimenpiteet, joista voi aiheutua vesilain 1 luvun 18 :n sekä ympäristösuojelulain 8 :n ja 7 :n tarkoittamia seurauksia. Uusilla rakennuspaikoilla on rakennukset suunniteltava siten, että sisätiloissa ei ylitetä radonille asetettua tavoitearvoa 200 Bq/m3. Autopaikkojen vähimmäismäärä kerrosneliömetriä kohden. on: yksi autopaikka kutakin alkavaa Nimistö Kaavan nimi on Saimaanharjun asemakaavan muutos, kortteli 60. Tiet säilyvät nykyisellään.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 15 (18) 6 Asemakaavan toteutus Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Kimmo Hartikainen suunnittelupäällikkö, arkkitehti Liitteet Liite 1: Kaavakartta

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 16 (18) Liite 1: Kaavakartta

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 17 (18) Liite 1: Kaavakartta

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 18 (18) Liite 1: Kaavakartta

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 512-P22022

Kunnanhallitus 512-P22022 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, M-ALUE JA KORTTELI 37 SELOSTUS Vireille tulo 17.7.2013 Luonnos nähtävillä 23.100 22.11.2013 Ehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNTA SALLAN EHDOTUS OY 3.2.2015. Hyv.

KUNTA SALLAN EHDOTUS OY 3.2.2015. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä 10.7

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä 10.7

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 180 Sepänkylä Asemakaavan muutos korttelissa 602 Kaavoitusosasto 1:2 000 Kaavaehdotus 5.11.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa._.201_ Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Asemakaavan perustiedot

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus

Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KÄRSÄMÄEN KUNTA Suomelankulman asemakaavan muutos ja laajennus Kaavaselostus luonnos Hyväksytty: KVALT..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2015 P270-P27069

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet

MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet KAAVASELOSTUS LUONNOS 7.9.2012 67090452.BBS1.SLU MUSTASAAREN KUNTA Sepänkylän asemakaavan muutos Korttelit 223 ja 225 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualueet 1 1. PERUSTIEDOT

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Kaavaselostus Vireilletulo _._.2015 Luonnos nähtävillä Ehdotus

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot