Seivalan ranta-asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seivalan ranta-asemakaava"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621

2 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan tavoitteet Lähtökohdat Selvitys alueen oloista Alueen yleiskuvaus Pohjavesi Maaperä Rakennettu ympäristö Maisemarakenne Luonnonympäristö Maanomistus Palvelut Yhdyskuntatekninen huolto Liikenne, ajoyhteydet Muinaisjäännökset Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Emätilaselvitys Mitoitustarkastelu Asemakaavan suunnittelun vaiheet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lausunnot, mielipiteet ja vastineet Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja kaavoittajan vastineet... 20

3 SELOSTUS 2 (24) Seppänen Pekka Ehdotuksesta saatu palaute Asemakaavan kuvaus Aluevaraukset ja mitoitus Korttelialueet Katu- ja liikennealueet Muut alueet Suojelumerkinnät Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Liitteet Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Liite 2: Havainnekuva 1: Rakennettavaksi osoitetun alueen havainnekuva Liite 3: Valmisteluvaiheen vastineraportti Liite 4: Ranta-asemakaavan tilastolomake Liite 5: Arkeologinen inventointiraportti Liite 6: Luontoselvitys Liite 7: Ehdotusvaiheen vastineraportti

4 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 3 (24) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kaavan päiväys: Hyväksymisvaihe , hyväksytty Alueen määrittely: Kaava laatijat: Ranta-asemakaava koskee Sastamalan kaupungin (790) Kiikan kylän (482) tiloja 4:34 ja 4:35. Pekka Seppänen, ins. AMK Maritta Heinilä, arkkitehti SAFA, YKS-506 Osoite: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puhelin: Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE Sähköposti: Projektinumero: P22621 Vireilletulo: Kaupunginvaltuusto hyväksynyt:

5 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 4 (24) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen varrella, Sastamalassa, Kiikan kylässä. Kaavoitettavan alueen suuruus on noin 40 hehtaaria. Rantaviivan pituus suunnittelualueella on noin 2500 metriä. Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus merkitty sinisellä ympyrällä.

6 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 5 (24) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia, joka on esitetty liitteenä 1 olevassa kaaviossa. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä mukaisesti varataan osallisille tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti (tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla). Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kaupungin jäsenet. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin ja kaupungin internet-sivuilla. Vaiheet Alustava aikataulu Valmisteluvaihe Lähtötietojen hankinta ja kokoaminen sekä 02-06/2014 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen Alustavan asemakaavaluonnoksen laatiminen Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Valmisteluvaiheen nähtävilläolo Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, kaavaselostus Ehdotusvaiheen nähtävillä olo (30 vrk) 07-11/ /2015 Hyväksymisvaihe Kaavan hyväksymiskäsittely 03-04/ Asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa loma-asutusta Kokemäenjoen varteen Pikkuvuoren ja Karausvuoren ympäristöön. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys alueen oloista Alueen yleiskuvaus Ranta-asemakaava-alue koostuu kahdesta erillisestä aluekokonaisuudesta Kokemäenjoen rannalla, jotka sijaitsevat noin 400 metrin päässä toisistaan. Läntinen alue on pääosin maastonmuodoiltaan paikoin voimakkaastikin vaihtelevaa metsäaluetta, jota jakaa keskivaiheilla peltoalue. Alueen eteläosa on Karausvuoren luonnonsuojelualuetta. Pohjoisosa, Puikkuvuoren alue, on mäntyvaltaista talousmetsää, jossa on rantavyöhykkeellä suoritettu harvennushakkuita vastikään. Ranta-alue on jyrkähköä rinnettä, joka tippuu voimakkaasti toista metriä aivan rantaviivan tuntumassa. Alueen pohjoisimmassa osassa on pienipiirteinen niemenkärki, Josunnokka, jossa

7 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 6 (24) Pohjavesi Maaperä Kokemäenjoki (tällä kohdalla Talankoski) kääntyy noin 90 astetta pohjois-etelä suunnasta itä-länsisuuntaan. Kaava-alueen itäosa sijaitsee Töörinkosken ja Kilpikosken välisellä osuudella. Alue on suurimmalta osin avointa viljelymaisemaa, lukuun ottamatta Töörin kallioista metsäaluetta. Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle. Kuva 2. Maaperäkartta. Kaava-alue on osoitettu punaisella viivalla. Sininen väri kaava-alueen kohdalla kuvaa maaperätyyppiä savi (Sa), ruskea väri maaperätyyppiä moreenia (Mr) ja punainen maaperätyyppiä kalliomaa (Ka) Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta. Alueen välittömässä läheisyydessä on kuitenkin jonkin verran asuinrakennuksia ja vanhoja maatiloja. Kokemäenjoen varteen on rakentunut jonkin verran loma-asutusta.

8 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 7 (24) Kuva 3. Josunnokan pohjoispuolella vastarannalla sijaitseva kiinteistö Maisemarakenne Kaavoitettava alue koostuu kahdesta erityyppisestä alueesta. Läntinen alue on pääosin metsäaluetta, jonka keskivaiheilla on kapea peltoaukea. Alueelle avautuu lähinnä lähimaiseman näkymiä, jotka rajoittuvat Kokemäenjoen ranta-alueille. Karausvuoren lakialueelta avautuu pitkiä näkymäalueita puuston välistä kaikkiin ilmansuuntiin. Itäinen alue on pääosin alavaa viljelymaisemaa, joka rajoittuu suoraan Kokemäenjokeen. Alueelle avautuu runsaasti merkittäviä näkymäalueita eri ilmansuunnista, jotka useat avautuvat paikallisille teille sekä myös valtatielle 12.

9 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 8 (24) Kuva 4. Ortokuva, johon on osoitettu kaavoitettavat alueet punaisella viivalla sekä kaava-alueelle kohdistuvat merkittävät näkymäalueet keltaisella nuolella Luonnonympäristö Kaavaprosessin aikana on suoritettu luontoinventointi. Luontoinventoinnin suoritti FM biologi Marja Nuottajärvi. Luontoselvitys löytyy kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä 6. Suunnittelualue muodostuu metsäalueista sekä viljelyalueista. Metsäalueet, jotka sijaitsevat pääosin läntisellä suunnittelualueella, ovat pääosin kuusi- ja mäntyvaltaista metsää, jossa maaston korkeusvaihtelu on melko suurta. Karausvuoren alue on muusta suunnittelualueesta kymmeniä metrejä korkeammalle nouseva luonnonsuojelualue. Pikkuvuoren alue on maastonmuodoiltaan Karausvuorta lievempää, mutta edelleen melko voimakkaasti nousevaa maastoa heti rantaviivasta lähtien. Metsä on tavanomaista kuusija mäntyvaltaista talousmetsää, jossa on jonkin verran kallioalueita. Osa kallioista rajoittuu suoraan Kokemäenjokeen. Pikkuvuoren alueella sijaitsee yksi merkittävän kokoinen siirtolohkare, joka on paikallisesti arvokas.

10 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 9 (24) Kuva 5. Rantaviivan tuntumassa sijaitseva kalliorinne Pikkuvuoren alueella. Kuva 6. Pikkuvuoren alueella sijaitseva siirtolohkare.

11 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 10 (24) Kuva 7. Pikkuvuoren länsiranta. Kuva 8. Seivalan metsän luonnonsuojelualue merkitty vihreällä vinoviivoituksella.

12 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 11 (24) Kaavoitettavan alueen itäosa on pääosin viljelykäytössä olevaa peltoaluetta, joka rajautuu suoraan Kokemäenjokeen. Osa alueesta on Töörin metsäaluetta, josta havaittiin liito-oravan käyttämiä puita. Lisäksi samalla metsäalueella on kolme pientä louhikkoa, jotka ovat mahdollisesti metsälain 10 mukaisia luontokohteita. Kuva 9. Töörin metsäalueen liito-orava-alue on merkitty vihreällä.

13 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 12 (24) Kuva 10. Töörin metsäalueella olevaa louhikkoa Maanomistus Palvelut Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueella ei sijaitse palveluja Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualueella on sähköverkkoa. Viemäri- tai vesihuoltoverkosto ei ulotu suunnittelualueelle.

14 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 13 (24) Kuva 11. Alueella sijaitseva sähköverkko. Suunnittelualue on rajattu mustalla viivalla Liikenne, ajoyhteydet Läntiselle kaava-alueelle ja sen yhteydessä sijaitsevalle loma-asunnolle kulkee yksityinen metsätie. Kuva 12. Yksityistie merkitty punaisella.

15 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 14 (24) Muinaisjäännökset Kuva 13. Arkeologinen inventointi, inventointialueen kohteet. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä sijaitsee neljä Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin merkittyä muinaisjäännöskohdetta: Karausvuori 1,2 ja 3 (kiinteä muinaisjäännös, kivikautinen asuinpaikka) sekä Kilpijoki (Kallo) (historialliset asuinpaikat). Alueen pohjoisosassa sijaitsee lisäksi muu kulttuuriperintökohde Suutari, jossa on todennäköisesti sijainnut muutama riihi tai muu talousrakennus, jotka todennäköisesti ovat autioituneet alle 100 vuotta sitten. Alueelle toteutettiin arkeologinen inventointi syksyllä 2014 osana rantaasemakaavatyötä. (FM Kalle Luoto, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy). Inventoinnin tuloksena ei havaittu aiemmin tuntemattomia muinaisjäännöskohteita. Muinaisjäännöskohteiden lisäksi alueelta havaittiin kuitenkin uudempia kohteita (Töörin kivikasat, Josunnokan metallirengas ja Karausvuoren hyppyrimäki), joihin ei voida soveltaa muinaismuistolain rauhoitusta, mutta jotka selvityksen mukaan suositellaan säilytettäväksi kertomassa 1900-luvun maankäytöstä. Lisäksi alueella on Suutarin kulttuuriperintökohde. Arkeologinen inventointi on kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Suunnittelualue on osoitettu Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoiluohjaamistarvetta (MU) sekä maatalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Lisäksi alue on merkitty arvokkaaksi maisema-alueeksi. Muita aluetta koskevia merkintöjä ovat arvokas geologinen muodostuma: kallioalue (ge-2-158), luonnonsuojelualue (SL 259), voimalinja (z) ja melontareitti (mer). Kaikki merkinnät eivät tule välttämättä sisältymään varsinaiseen kaava-alueeseen.

16 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 15 (24) Kuva 14. Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä ja nuolella Yleiskaava Suunnittelualueella on Äetsän kuntaan laadittu taajama-alueiden ja Kokemäenjokilaakson osayleiskaava (vahvistettu ). Suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoiluohjaamistarvetta (MU), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoiluohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU-1) sekä maa- ja metsätalousalue, merkittävä kulttuurimaisema (MT/m).

17 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 16 (24) Kuva 15. Ote yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu purppuralla viivalla Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa Rakennusjärjestys Sastamalan rakennusjärjestys on tullut voimaan Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne Asemakaava laaditaan pohjakartalle, joka täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukaiset vaatimukset.

18 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 17 (24) 3.3 Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Kaavoitettavalle alueelle ja sitä koskeville kiinteistöille on kaavaprosessin yhteydessä tehty emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Emätilaselvitys Kaavoitettava alue kuuluu Suutarin emätilaan, joka on vuosien saatossa jakautunut kuudeksi erilliseksi tilaksi. Selvityksen poikkileikkausajankohtana on käytetty Tiloista kahdella on omaa rantaviivaa, joka on kokonaisuudessaan kaavoitettavaa aluetta. Kuva 16. Emätilan muodostumisketju Mitoitustarkastelu Mitoitustarkastelua on tarkistettu luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen. Luontoselvityksen perusteella Kilpijoki on luokiteltu vesistöksi, mistä syystä on päädytty mitoittamaan myös Kilpijoen rantaviiva. Uusien rakennuspaikkojen lukumäärä ei ole kuitenkaan muuttunut luonnosvaiheeseen verrattuna. Mitoitustarkastelussa rantaviivan kokonaismäärä lasketaan muunnettuna niiden olosuhteiden perusteella (etäisyys vastarannalle). Rantaviiva on muunnettu seuraavilla periaatteilla (suluissa muutetun rantaviivan pituus): alle 50 m leveiden niemien rantaviivaa ei huomioida (362 m) m leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 50 % (0 m) m leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 75 % (0 m) Yli 150 leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 100 % (0 m) Alle 100 m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 25 % (2551 m)

19 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 18 (24) m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 50 % (717 m) m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 75 % (818 m) yli 300 m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 100 % (0 m) Kuva 17. Kaava-alueen rantaviivan laskentaperusteet. Mitoituslukuna alueella on käytetty pääosin 4 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri ja Karausvuoren luonnonsuojelualueen kohdalla sekä Kilpijoen osalta 3 rp / mkm rantaviivakilometri. Kuva 18. Rantaviivan mitoitus.

20 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 19 (24) Ranta-asemakaava-alueella on Kokemäenjoen ja Kilpijoen rantaviivaa yhteensä metriä, joka on muunnettuna metriä. Muunnettua rantaviivaa on mitoitusalueella 4 rp / km yhteensä 1087 metriä ja mitoitusalueella 3 rp / km yhteensä 523 metriä. Kaikki rantaviiva sijaitsee kahden kiinteistön alueella (4:34 ja 4:35). Laskentaperiaatteilla laskennallinen rakennusoikeus on 5,92 rakennuspaikkaa, joka yleisten periaatteiden mukaan pyöristetään 6 rakennuspaikkaan. Emätilan alueella ranta-asemakaava-alueen ulkopuolella on ennestään muodostunut 1 rantarakennuspaikka tilalle 4:58. Tilan 4:58 oman rantaviivan määrä on 80 m ja muunnetun rantaviivan määrä 20, joka ei mahdollistaisi yksin rakennuspaikan osoittamista. Täten tilan 4:58 rantarakennuspaikka lasketaan tarkastelussa koko emätilan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Rantaasemakaavassa voidaan tiloille 4:34 ja 4:35 osoittaa siten 5 uutta rakennuspaikkaa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Vireilletulo: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo: lähtien Valmisteluvaiheen nähtävilläolo: Ehdotusvaiheen nähtävilläolo: Hyväksymiskäsittely: Kaupunginvaltuusto hyväksyi: Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62.) n osallisia ovat: alueen maanomistajat ja asukkaat Sastamalan kaupungin eri hallintokunnat Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan liitto Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Vireillepano ja valmisteluvaihe Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville panon yhteydessä. Vireille tulosta ja nähtäville panosta kuulutetaan paikallislehdessä ja kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville kaupungintalolle vähintään 14 vuorokauden ajaksi. Aineistoon on mahdollista tutustua myös kaupungin internet-sivustolla Kaavat, tontit ja kartat. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Sastamalan kaupunki pyytää luonnoksesta tarvittavat viranomaislausunnot. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään kaupunginhallituksessa.

21 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 20 (24) Kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan Pirkanmaan ELYkeskukseen tiedoksi kaavatyön alussa. Ennen valmisteluvaiheen nähtävilläoloa järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Ehdotusvaihe Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus, jonka kaupunginhallitus käsittelee. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan lausuntojen antamista ja mahdollisten muistutusten tekemistä varten. Nähtävillä olosta tiedotetaan samoin kuin luonnoksestakin paikallislehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. Alueen kiinteistönomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan myös kirjeitse. Tarvittaessa Sastamalan kaupunki pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaa tarkistetaan. Tarvittaessa järjestetään ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. Hyväksymisvaihe Kaavaehdotuksen hyväksyy Sastamalan kaupunginvaltuusto. Sen päätökseen tyytymättömällä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheessa pidettiin viranomaisneuvottelu ( ). Neuvottelusta on laadittu muistio. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot valmisteluvaiheessa ja pyydetään edelleen ehdotusvaiheessa. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa loma-asutusta Kokemäenjoen varteen Pikkuvuoren ja Karausvuoren ympäristöön. Suunnitteluun on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 4.4 Lausunnot, mielipiteet ja vastineet Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja kaavoittajan vastineet Valmisteluvaiheessa saatiin kolme viranomaislausuntoa, joihin on laadittu vastineet. Lausunnot ja vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 3. Lausuntojen perusteella kaavakartalle tehtiin seuraavat muutokset: - Kaavakartasta mitaten RA-korttelin pohjoisimman tontin rakennusalan etäisyys tontin koillispuolella olevasta rannasta on tarkistettu siten, että 30 metrin vähimmäisetäisyys täyttyy kaavamääräyksen mukaisesti. - Koska kaavamääräysten mukaan rakennuspaikalle saa lomarakennuksen ja saunan lisäksi rakentaa enintään kaksi talousrakennusta, määrättiin myös niiden vähimmäisetäisyys rantaan 30 metriksi. - Luonnosvaiheessa saunan vähimmäisetäisyydeksi rannasta esitettiin 10 metriin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti. ELY-keskuksen lausunnon perusteella etäisyys muutettiin 15 metriin, sillä ranta-asemakaavan RA-korttelialueen etäisyys joen vastarantaan on lähimmillään vain noin 100 metriä. Ottaen myös huomioon RAkorttelin sijoittumisen valtakunnalliselle arvokkaalle maisema-alueelle on ratkaisu perusteltu. - MY-1 alueita koskeviin kaavamääräyksiin lisättiin maininta maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

22 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 21 (24) - Liito-oravan elinpiiri ja louhikko on osoitettu kartassa luo-alueena osana MY-aluetta. - Kaavan yleismääräysten alkuun on sisällytetty maininta kaava-alueen sijainnista valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, jolloin yleismääräykset korostavat ympäristön ja maiseman huomioon ottamisen tärkeyttä. - Kilpijoen historiallinen kylätontti merkittiin kaavakartalle muinaismuistoksi. - Arkeologisen inventoinnin perusteella kartalle merkittiin säilytettäväksi myös Suutarin kulttuuriperintökohde. - Maisemallisesti arvokkaan peltoalueen ja luonnonsuojelualueen kaavamääräyksiä on tarkistettu. - Kaavan mitoitustarkastelua on tarkistettu käsittämään myös Kilpijoen rantaviiva. - Kilpijoki on osoitettu vesialueena W. - Kaavakartalle on tehty lisäksi muutama piirtotekninen tarkistus Ehdotuksesta saatu palaute Ehdotusvaiheessa ei saatu lausuntoja tai mielipiteitä. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Aluevaraukset ja mitoitus Ranta-asemakaavan pinta-ala on yhteensä noin 54 hehtaaria, josta rakennettavaksi alueeksi osoitetaan noin 2 hehtaaria eli noin 3,5 %. Aluevaraus Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m²) Tehokkuus (e) RA-1 1, ,04 MA 24, MY 14, SL 12, W 1, Yhteensä 54, , Korttelialueet Ranta-asemakaavalla osoitetaan yksi loma-rakennusten korttelialue RA-1, johon on mahdollista rakentaa viisi lomarakennusta / -tonttia. Korttelialueen koko on noin 2 hehtaaria, joka on noin 3,5 % koko kaavoitettavan alueen pinta-alasta. Rakennusoikeutta tonteille on merkitty 140 kerrosalaneliömetriä (k-m²), jonka lisäksi saa rakentaa erillisen enintään 25 k-m² suuruisen saunarakennuksen.

23 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 22 (24) Kerrosluku on ½ k I, joka mahdollistaa kellarikerroksen rakentamisen. Tontit sijaitsevat länsirinteessä, jonka kaltevuus käytännössä vaatii lomarakennuksen toteuttamisen rinneratkaisuna. Rakennusalojen ulkopuoliset alueet on merkitty istutettavaksi / säilytettäväksi alueen osaksi. Näillä alueilla tulee säilyttää mahdollisimman paljon olemassa olevaa kasvillisuutta ja puustoa tai korvata ne uusilla istutuksilla tarvittaessa. Lomarakennuksen ja talousrakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä ja erillisen saunarakennuksen etäisyyden vähintään 15 metriä Katu- ja liikennealueet Muut alueet Ranta-asemakaavassa ei osoiteta muita tieyhteyksiä, kuin ohjeellinen ajo-yhteys RA-1 alueelle, joka kulkee suurelta osin jo olemassa olevaa yksityistietä. Tie sijaitsee kokonaisuudessaan kaavoitettavana olevalla tilalla kaava-alueen ulkopuolellakin. Ranta-asemakaavalla muodostuu maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA), maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY, MY-1) sekä luonnonsuojelualuetta (SL) ja vesialuetta (W) Suojelumerkinnät Kilpijoen historiallinen kylätontti on merkitty kaavakartalle muinaismuistoksi sm-osaalueena. Arkeologisen inventoinnin perusteella kartalle on merkitty myös Suutarin kulttuuriperintökohde suojeluosa-alueena s. Samalla merkinnällä on esitetty myös maisemallisesti arvokas siirtolohkare. 6 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntatalous Uusien lomarakennusten myötä loma-asukkaiden määrä kasvaa maltillisesti. Vakituisia asukkaita ei tule lisää eikä kaavaratkaisu vaikuta lähialueen kehitykseen. Alue on selvästi irti olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Koska kaavalla alueelle osoitetaan pysyvän asumisen sijaan loma-asumista, ei kaavan osoittamilla rakennuspaikoilla ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Kaavan osoittamat 5 rakennuspaikkaa oikeuttavat loma-asuntojen rakentamisen, eikä niiden rakentamisesta seuraa kustannuksia Sastamalan kaupungille. Taajamakuva Uudet lomarakennukset näkyvät osin Kokemäenjoelle ja sen vastarannalle. Paikalta ei kuitenkaan avaudu laajoja näkemäalueita, joten vaikutukset jäävät hyvin paikallisiksi. Lisäksi lomarakennukset sopeutuvat hyvin metsämaisemaan kaavamääräyksien tuella. Ranta-asemakaavassa osoitetaan merkittävä määrä alueita mm.

24 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 23 (24) maisemapelloiksi, jotka tukevat merkittävintä osaa taajamakuvasta ja turvaavat niiden säilymisen. Asuminen Palvelut ja työpaikat Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Virkistys Asemakaavalla ei osoiteta uutta pysyvää asumista. Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia olemassa olevan asumisen kannalta. Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia kaupungin palveluiden tai työpaikkojen kannalta. Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenneolosuhteisiin. Asemakaavatyön yhteydessä on selvitetty alueen muinaismuistot ja ne on suojeltu asianmukaisin merkinnöin kaavakartalla. Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia muinaismuistoihin. Ei merkittäviä vaikutuksia. Uusien lomarakennuksien myötä poistuu 2 ha ulkoilumaastoa. Vaikutus on kuitenkin vähäinen, koska ulkoilumaastoa jää kaava-alueelle edelleen suuri määrä, eikä vähäinen lisärakentaminen aiheuta tarvetta virkistykseen soveltuvien alueiden lisäämiseksi. Ympäristönsuojelu ympäristöhäiriöt Sosiaalinen ympäristö/asumisen olosuhteet ja Asemakaavaprosessissa on selvitetty ympäristön suojelulliset arvot ja ne on huomioitu kaavassa. Suunnitelmalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristönsuojelun tai ympäristöhäiriöiden kannalta. Uudet lomarakennukset voidaan kokea harmillisiksi, mutta alueella on ennestäänkin melko runsaasti loma-asutusta ja osoitetut tontit sopivat alueen luonteeseen hyvin. Luonnosvaiheessa ei saatu yhtään mielipidettä, joten osallisilta saadun palautteen puuttumisen perusteella voidaan olettaa, etteivät olemassa olevat asukkaat koe täydennysrakentamista sosiaalista ympäristöä tai asumisen olosuhteita heikentävänä asiana. Lähtökohtaisesti asemakaava lisää mahdollisuuksia sosiaalisen ympäristön monipuolistamiseen ja uusien sosiaalisten kontaktien synnyttämiseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemarakenne, luonnonolot Ranta-asemakaava sijaitsee maisemallisesti arvokkaalla alueella. Alueella on merkittäviä jokirantaan rajoittuvia peltoalueita, joilla on seudullisesti suuri arvo. Ranta-asemakaavassa on kaikki tämän tyyppiset alueet osoitettu maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi, joten kaavaratkaisu turvaa näiden arvokkaiden maisema-arvojen säilymisen. Lomarakennuksien korttelialue sijaitsee metsäalueen reunassa, josta ei avaudu merkittäviä näkymäalueita. Kokemäenjoen ympäristöön avautuu kohtalaisia näkymiä, etenkin etelän suuntaan, mutta osoitetut lomarakennukset sijoittuvat riittävän pitkälle sisämaan puolelle, että ne verhoutuvat luontevasti puuston taakse. Luonnonolojen puolesta merkittävimmät alueet ovat Karausvuoren luonnonsuojelualue ja Töörin metsäalue. Molemmat aluekokonaisuudet on merkitty ranta-asemakaavassa niiden säilymisen turvaavilla käyttötarkoitusmerkinnöillä ja määräyksillä. Ranta-asemakaava tukee

25 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 24 (24) olemassa olevia tärkeitä luontoarvoja. Pienilmasto Pohjavedet Ei merkittäviä vaikutuksia. Ei merkittäviä vaikutuksia. Luonnonsuojelu Ranta-asemakaavassa osoitetaan merkittävä määrä luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita käyttötarkoituksin ja määräyksin, jotka suojelevat näitä arvoja ja turvaavat niiden säilymisen Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Ihmisten elinolot ja terveys, ympäristön puhtaus Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Ei merkittäviä vaikutuksia. 6.2 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset ovat kaavakartan liitteenä. 7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 7.1 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti sen saatua lainvoiman. 7.2 Toteutuksen seuranta Kaupunki valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen. Tampereella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Laatinut: Tarkastanut: Pekka Seppänen ins. AMK Maritta Heinilä arkkitehti, SAFA, YKS-506

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TAMPEREEN KAUPUNKI VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNKI: KYLÄ: ALUE: TAMPERE VATTULA VATTULAN RANTA- ASEMAKAAVA-ALUE Air-Ix Ympäristö Oy, 2005 PL 453 33101 TAMPERE Puh. (03) 2442 111 Fax (03) 2616019

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014, 6.6.2014, 18.11.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMA-KAAVA- MUUTOKSEN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOS- KEE 15.1.2014 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA KEU- RUUN KAUPUNGIN KEURUSSELÄN, HEPOLAMMEN JA PAJULAMMEN

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot