Seivalan ranta-asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seivalan ranta-asemakaava"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621

2 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan tavoitteet Lähtökohdat Selvitys alueen oloista Alueen yleiskuvaus Pohjavesi Maaperä Rakennettu ympäristö Maisemarakenne Luonnonympäristö Maanomistus Palvelut Yhdyskuntatekninen huolto Liikenne, ajoyhteydet Muinaisjäännökset Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Emätilaselvitys Mitoitustarkastelu Asemakaavan suunnittelun vaiheet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lausunnot, mielipiteet ja vastineet Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja kaavoittajan vastineet... 20

3 SELOSTUS 2 (24) Seppänen Pekka Ehdotuksesta saatu palaute Asemakaavan kuvaus Aluevaraukset ja mitoitus Korttelialueet Katu- ja liikennealueet Muut alueet Suojelumerkinnät Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Liitteet Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Liite 2: Havainnekuva 1: Rakennettavaksi osoitetun alueen havainnekuva Liite 3: Valmisteluvaiheen vastineraportti Liite 4: Ranta-asemakaavan tilastolomake Liite 5: Arkeologinen inventointiraportti Liite 6: Luontoselvitys Liite 7: Ehdotusvaiheen vastineraportti

4 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 3 (24) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kaavan päiväys: Hyväksymisvaihe , hyväksytty Alueen määrittely: Kaava laatijat: Ranta-asemakaava koskee Sastamalan kaupungin (790) Kiikan kylän (482) tiloja 4:34 ja 4:35. Pekka Seppänen, ins. AMK Maritta Heinilä, arkkitehti SAFA, YKS-506 Osoite: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puhelin: Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE Sähköposti: Projektinumero: P22621 Vireilletulo: Kaupunginvaltuusto hyväksynyt:

5 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 4 (24) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen varrella, Sastamalassa, Kiikan kylässä. Kaavoitettavan alueen suuruus on noin 40 hehtaaria. Rantaviivan pituus suunnittelualueella on noin 2500 metriä. Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus merkitty sinisellä ympyrällä.

6 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 5 (24) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia, joka on esitetty liitteenä 1 olevassa kaaviossa. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä mukaisesti varataan osallisille tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti (tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla). Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kaupungin jäsenet. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin ja kaupungin internet-sivuilla. Vaiheet Alustava aikataulu Valmisteluvaihe Lähtötietojen hankinta ja kokoaminen sekä 02-06/2014 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen Alustavan asemakaavaluonnoksen laatiminen Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Valmisteluvaiheen nähtävilläolo Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, kaavaselostus Ehdotusvaiheen nähtävillä olo (30 vrk) 07-11/ /2015 Hyväksymisvaihe Kaavan hyväksymiskäsittely 03-04/ Asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa loma-asutusta Kokemäenjoen varteen Pikkuvuoren ja Karausvuoren ympäristöön. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys alueen oloista Alueen yleiskuvaus Ranta-asemakaava-alue koostuu kahdesta erillisestä aluekokonaisuudesta Kokemäenjoen rannalla, jotka sijaitsevat noin 400 metrin päässä toisistaan. Läntinen alue on pääosin maastonmuodoiltaan paikoin voimakkaastikin vaihtelevaa metsäaluetta, jota jakaa keskivaiheilla peltoalue. Alueen eteläosa on Karausvuoren luonnonsuojelualuetta. Pohjoisosa, Puikkuvuoren alue, on mäntyvaltaista talousmetsää, jossa on rantavyöhykkeellä suoritettu harvennushakkuita vastikään. Ranta-alue on jyrkähköä rinnettä, joka tippuu voimakkaasti toista metriä aivan rantaviivan tuntumassa. Alueen pohjoisimmassa osassa on pienipiirteinen niemenkärki, Josunnokka, jossa

7 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 6 (24) Pohjavesi Maaperä Kokemäenjoki (tällä kohdalla Talankoski) kääntyy noin 90 astetta pohjois-etelä suunnasta itä-länsisuuntaan. Kaava-alueen itäosa sijaitsee Töörinkosken ja Kilpikosken välisellä osuudella. Alue on suurimmalta osin avointa viljelymaisemaa, lukuun ottamatta Töörin kallioista metsäaluetta. Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle. Kuva 2. Maaperäkartta. Kaava-alue on osoitettu punaisella viivalla. Sininen väri kaava-alueen kohdalla kuvaa maaperätyyppiä savi (Sa), ruskea väri maaperätyyppiä moreenia (Mr) ja punainen maaperätyyppiä kalliomaa (Ka) Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta. Alueen välittömässä läheisyydessä on kuitenkin jonkin verran asuinrakennuksia ja vanhoja maatiloja. Kokemäenjoen varteen on rakentunut jonkin verran loma-asutusta.

8 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 7 (24) Kuva 3. Josunnokan pohjoispuolella vastarannalla sijaitseva kiinteistö Maisemarakenne Kaavoitettava alue koostuu kahdesta erityyppisestä alueesta. Läntinen alue on pääosin metsäaluetta, jonka keskivaiheilla on kapea peltoaukea. Alueelle avautuu lähinnä lähimaiseman näkymiä, jotka rajoittuvat Kokemäenjoen ranta-alueille. Karausvuoren lakialueelta avautuu pitkiä näkymäalueita puuston välistä kaikkiin ilmansuuntiin. Itäinen alue on pääosin alavaa viljelymaisemaa, joka rajoittuu suoraan Kokemäenjokeen. Alueelle avautuu runsaasti merkittäviä näkymäalueita eri ilmansuunnista, jotka useat avautuvat paikallisille teille sekä myös valtatielle 12.

9 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 8 (24) Kuva 4. Ortokuva, johon on osoitettu kaavoitettavat alueet punaisella viivalla sekä kaava-alueelle kohdistuvat merkittävät näkymäalueet keltaisella nuolella Luonnonympäristö Kaavaprosessin aikana on suoritettu luontoinventointi. Luontoinventoinnin suoritti FM biologi Marja Nuottajärvi. Luontoselvitys löytyy kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä 6. Suunnittelualue muodostuu metsäalueista sekä viljelyalueista. Metsäalueet, jotka sijaitsevat pääosin läntisellä suunnittelualueella, ovat pääosin kuusi- ja mäntyvaltaista metsää, jossa maaston korkeusvaihtelu on melko suurta. Karausvuoren alue on muusta suunnittelualueesta kymmeniä metrejä korkeammalle nouseva luonnonsuojelualue. Pikkuvuoren alue on maastonmuodoiltaan Karausvuorta lievempää, mutta edelleen melko voimakkaasti nousevaa maastoa heti rantaviivasta lähtien. Metsä on tavanomaista kuusija mäntyvaltaista talousmetsää, jossa on jonkin verran kallioalueita. Osa kallioista rajoittuu suoraan Kokemäenjokeen. Pikkuvuoren alueella sijaitsee yksi merkittävän kokoinen siirtolohkare, joka on paikallisesti arvokas.

10 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 9 (24) Kuva 5. Rantaviivan tuntumassa sijaitseva kalliorinne Pikkuvuoren alueella. Kuva 6. Pikkuvuoren alueella sijaitseva siirtolohkare.

11 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 10 (24) Kuva 7. Pikkuvuoren länsiranta. Kuva 8. Seivalan metsän luonnonsuojelualue merkitty vihreällä vinoviivoituksella.

12 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 11 (24) Kaavoitettavan alueen itäosa on pääosin viljelykäytössä olevaa peltoaluetta, joka rajautuu suoraan Kokemäenjokeen. Osa alueesta on Töörin metsäaluetta, josta havaittiin liito-oravan käyttämiä puita. Lisäksi samalla metsäalueella on kolme pientä louhikkoa, jotka ovat mahdollisesti metsälain 10 mukaisia luontokohteita. Kuva 9. Töörin metsäalueen liito-orava-alue on merkitty vihreällä.

13 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 12 (24) Kuva 10. Töörin metsäalueella olevaa louhikkoa Maanomistus Palvelut Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueella ei sijaitse palveluja Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualueella on sähköverkkoa. Viemäri- tai vesihuoltoverkosto ei ulotu suunnittelualueelle.

14 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 13 (24) Kuva 11. Alueella sijaitseva sähköverkko. Suunnittelualue on rajattu mustalla viivalla Liikenne, ajoyhteydet Läntiselle kaava-alueelle ja sen yhteydessä sijaitsevalle loma-asunnolle kulkee yksityinen metsätie. Kuva 12. Yksityistie merkitty punaisella.

15 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 14 (24) Muinaisjäännökset Kuva 13. Arkeologinen inventointi, inventointialueen kohteet. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä sijaitsee neljä Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin merkittyä muinaisjäännöskohdetta: Karausvuori 1,2 ja 3 (kiinteä muinaisjäännös, kivikautinen asuinpaikka) sekä Kilpijoki (Kallo) (historialliset asuinpaikat). Alueen pohjoisosassa sijaitsee lisäksi muu kulttuuriperintökohde Suutari, jossa on todennäköisesti sijainnut muutama riihi tai muu talousrakennus, jotka todennäköisesti ovat autioituneet alle 100 vuotta sitten. Alueelle toteutettiin arkeologinen inventointi syksyllä 2014 osana rantaasemakaavatyötä. (FM Kalle Luoto, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy). Inventoinnin tuloksena ei havaittu aiemmin tuntemattomia muinaisjäännöskohteita. Muinaisjäännöskohteiden lisäksi alueelta havaittiin kuitenkin uudempia kohteita (Töörin kivikasat, Josunnokan metallirengas ja Karausvuoren hyppyrimäki), joihin ei voida soveltaa muinaismuistolain rauhoitusta, mutta jotka selvityksen mukaan suositellaan säilytettäväksi kertomassa 1900-luvun maankäytöstä. Lisäksi alueella on Suutarin kulttuuriperintökohde. Arkeologinen inventointi on kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Suunnittelualue on osoitettu Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoiluohjaamistarvetta (MU) sekä maatalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Lisäksi alue on merkitty arvokkaaksi maisema-alueeksi. Muita aluetta koskevia merkintöjä ovat arvokas geologinen muodostuma: kallioalue (ge-2-158), luonnonsuojelualue (SL 259), voimalinja (z) ja melontareitti (mer). Kaikki merkinnät eivät tule välttämättä sisältymään varsinaiseen kaava-alueeseen.

16 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 15 (24) Kuva 14. Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä ja nuolella Yleiskaava Suunnittelualueella on Äetsän kuntaan laadittu taajama-alueiden ja Kokemäenjokilaakson osayleiskaava (vahvistettu ). Suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoiluohjaamistarvetta (MU), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoiluohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU-1) sekä maa- ja metsätalousalue, merkittävä kulttuurimaisema (MT/m).

17 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 16 (24) Kuva 15. Ote yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu purppuralla viivalla Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa Rakennusjärjestys Sastamalan rakennusjärjestys on tullut voimaan Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne Asemakaava laaditaan pohjakartalle, joka täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukaiset vaatimukset.

18 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 17 (24) 3.3 Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Kaavoitettavalle alueelle ja sitä koskeville kiinteistöille on kaavaprosessin yhteydessä tehty emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Emätilaselvitys Kaavoitettava alue kuuluu Suutarin emätilaan, joka on vuosien saatossa jakautunut kuudeksi erilliseksi tilaksi. Selvityksen poikkileikkausajankohtana on käytetty Tiloista kahdella on omaa rantaviivaa, joka on kokonaisuudessaan kaavoitettavaa aluetta. Kuva 16. Emätilan muodostumisketju Mitoitustarkastelu Mitoitustarkastelua on tarkistettu luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen. Luontoselvityksen perusteella Kilpijoki on luokiteltu vesistöksi, mistä syystä on päädytty mitoittamaan myös Kilpijoen rantaviiva. Uusien rakennuspaikkojen lukumäärä ei ole kuitenkaan muuttunut luonnosvaiheeseen verrattuna. Mitoitustarkastelussa rantaviivan kokonaismäärä lasketaan muunnettuna niiden olosuhteiden perusteella (etäisyys vastarannalle). Rantaviiva on muunnettu seuraavilla periaatteilla (suluissa muutetun rantaviivan pituus): alle 50 m leveiden niemien rantaviivaa ei huomioida (362 m) m leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 50 % (0 m) m leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 75 % (0 m) Yli 150 leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 100 % (0 m) Alle 100 m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 25 % (2551 m)

19 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 18 (24) m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 50 % (717 m) m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 75 % (818 m) yli 300 m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 100 % (0 m) Kuva 17. Kaava-alueen rantaviivan laskentaperusteet. Mitoituslukuna alueella on käytetty pääosin 4 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri ja Karausvuoren luonnonsuojelualueen kohdalla sekä Kilpijoen osalta 3 rp / mkm rantaviivakilometri. Kuva 18. Rantaviivan mitoitus.

20 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 19 (24) Ranta-asemakaava-alueella on Kokemäenjoen ja Kilpijoen rantaviivaa yhteensä metriä, joka on muunnettuna metriä. Muunnettua rantaviivaa on mitoitusalueella 4 rp / km yhteensä 1087 metriä ja mitoitusalueella 3 rp / km yhteensä 523 metriä. Kaikki rantaviiva sijaitsee kahden kiinteistön alueella (4:34 ja 4:35). Laskentaperiaatteilla laskennallinen rakennusoikeus on 5,92 rakennuspaikkaa, joka yleisten periaatteiden mukaan pyöristetään 6 rakennuspaikkaan. Emätilan alueella ranta-asemakaava-alueen ulkopuolella on ennestään muodostunut 1 rantarakennuspaikka tilalle 4:58. Tilan 4:58 oman rantaviivan määrä on 80 m ja muunnetun rantaviivan määrä 20, joka ei mahdollistaisi yksin rakennuspaikan osoittamista. Täten tilan 4:58 rantarakennuspaikka lasketaan tarkastelussa koko emätilan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Rantaasemakaavassa voidaan tiloille 4:34 ja 4:35 osoittaa siten 5 uutta rakennuspaikkaa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Vireilletulo: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo: lähtien Valmisteluvaiheen nähtävilläolo: Ehdotusvaiheen nähtävilläolo: Hyväksymiskäsittely: Kaupunginvaltuusto hyväksyi: Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62.) n osallisia ovat: alueen maanomistajat ja asukkaat Sastamalan kaupungin eri hallintokunnat Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan liitto Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Vireillepano ja valmisteluvaihe Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville panon yhteydessä. Vireille tulosta ja nähtäville panosta kuulutetaan paikallislehdessä ja kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville kaupungintalolle vähintään 14 vuorokauden ajaksi. Aineistoon on mahdollista tutustua myös kaupungin internet-sivustolla Kaavat, tontit ja kartat. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Sastamalan kaupunki pyytää luonnoksesta tarvittavat viranomaislausunnot. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään kaupunginhallituksessa.

21 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 20 (24) Kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan Pirkanmaan ELYkeskukseen tiedoksi kaavatyön alussa. Ennen valmisteluvaiheen nähtävilläoloa järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Ehdotusvaihe Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus, jonka kaupunginhallitus käsittelee. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan lausuntojen antamista ja mahdollisten muistutusten tekemistä varten. Nähtävillä olosta tiedotetaan samoin kuin luonnoksestakin paikallislehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. Alueen kiinteistönomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan myös kirjeitse. Tarvittaessa Sastamalan kaupunki pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaa tarkistetaan. Tarvittaessa järjestetään ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. Hyväksymisvaihe Kaavaehdotuksen hyväksyy Sastamalan kaupunginvaltuusto. Sen päätökseen tyytymättömällä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheessa pidettiin viranomaisneuvottelu ( ). Neuvottelusta on laadittu muistio. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot valmisteluvaiheessa ja pyydetään edelleen ehdotusvaiheessa. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa loma-asutusta Kokemäenjoen varteen Pikkuvuoren ja Karausvuoren ympäristöön. Suunnitteluun on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 4.4 Lausunnot, mielipiteet ja vastineet Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja kaavoittajan vastineet Valmisteluvaiheessa saatiin kolme viranomaislausuntoa, joihin on laadittu vastineet. Lausunnot ja vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 3. Lausuntojen perusteella kaavakartalle tehtiin seuraavat muutokset: - Kaavakartasta mitaten RA-korttelin pohjoisimman tontin rakennusalan etäisyys tontin koillispuolella olevasta rannasta on tarkistettu siten, että 30 metrin vähimmäisetäisyys täyttyy kaavamääräyksen mukaisesti. - Koska kaavamääräysten mukaan rakennuspaikalle saa lomarakennuksen ja saunan lisäksi rakentaa enintään kaksi talousrakennusta, määrättiin myös niiden vähimmäisetäisyys rantaan 30 metriksi. - Luonnosvaiheessa saunan vähimmäisetäisyydeksi rannasta esitettiin 10 metriin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti. ELY-keskuksen lausunnon perusteella etäisyys muutettiin 15 metriin, sillä ranta-asemakaavan RA-korttelialueen etäisyys joen vastarantaan on lähimmillään vain noin 100 metriä. Ottaen myös huomioon RAkorttelin sijoittumisen valtakunnalliselle arvokkaalle maisema-alueelle on ratkaisu perusteltu. - MY-1 alueita koskeviin kaavamääräyksiin lisättiin maininta maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

22 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 21 (24) - Liito-oravan elinpiiri ja louhikko on osoitettu kartassa luo-alueena osana MY-aluetta. - Kaavan yleismääräysten alkuun on sisällytetty maininta kaava-alueen sijainnista valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, jolloin yleismääräykset korostavat ympäristön ja maiseman huomioon ottamisen tärkeyttä. - Kilpijoen historiallinen kylätontti merkittiin kaavakartalle muinaismuistoksi. - Arkeologisen inventoinnin perusteella kartalle merkittiin säilytettäväksi myös Suutarin kulttuuriperintökohde. - Maisemallisesti arvokkaan peltoalueen ja luonnonsuojelualueen kaavamääräyksiä on tarkistettu. - Kaavan mitoitustarkastelua on tarkistettu käsittämään myös Kilpijoen rantaviiva. - Kilpijoki on osoitettu vesialueena W. - Kaavakartalle on tehty lisäksi muutama piirtotekninen tarkistus Ehdotuksesta saatu palaute Ehdotusvaiheessa ei saatu lausuntoja tai mielipiteitä. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Aluevaraukset ja mitoitus Ranta-asemakaavan pinta-ala on yhteensä noin 54 hehtaaria, josta rakennettavaksi alueeksi osoitetaan noin 2 hehtaaria eli noin 3,5 %. Aluevaraus Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m²) Tehokkuus (e) RA-1 1, ,04 MA 24, MY 14, SL 12, W 1, Yhteensä 54, , Korttelialueet Ranta-asemakaavalla osoitetaan yksi loma-rakennusten korttelialue RA-1, johon on mahdollista rakentaa viisi lomarakennusta / -tonttia. Korttelialueen koko on noin 2 hehtaaria, joka on noin 3,5 % koko kaavoitettavan alueen pinta-alasta. Rakennusoikeutta tonteille on merkitty 140 kerrosalaneliömetriä (k-m²), jonka lisäksi saa rakentaa erillisen enintään 25 k-m² suuruisen saunarakennuksen.

23 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 22 (24) Kerrosluku on ½ k I, joka mahdollistaa kellarikerroksen rakentamisen. Tontit sijaitsevat länsirinteessä, jonka kaltevuus käytännössä vaatii lomarakennuksen toteuttamisen rinneratkaisuna. Rakennusalojen ulkopuoliset alueet on merkitty istutettavaksi / säilytettäväksi alueen osaksi. Näillä alueilla tulee säilyttää mahdollisimman paljon olemassa olevaa kasvillisuutta ja puustoa tai korvata ne uusilla istutuksilla tarvittaessa. Lomarakennuksen ja talousrakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä ja erillisen saunarakennuksen etäisyyden vähintään 15 metriä Katu- ja liikennealueet Muut alueet Ranta-asemakaavassa ei osoiteta muita tieyhteyksiä, kuin ohjeellinen ajo-yhteys RA-1 alueelle, joka kulkee suurelta osin jo olemassa olevaa yksityistietä. Tie sijaitsee kokonaisuudessaan kaavoitettavana olevalla tilalla kaava-alueen ulkopuolellakin. Ranta-asemakaavalla muodostuu maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA), maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY, MY-1) sekä luonnonsuojelualuetta (SL) ja vesialuetta (W) Suojelumerkinnät Kilpijoen historiallinen kylätontti on merkitty kaavakartalle muinaismuistoksi sm-osaalueena. Arkeologisen inventoinnin perusteella kartalle on merkitty myös Suutarin kulttuuriperintökohde suojeluosa-alueena s. Samalla merkinnällä on esitetty myös maisemallisesti arvokas siirtolohkare. 6 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntatalous Uusien lomarakennusten myötä loma-asukkaiden määrä kasvaa maltillisesti. Vakituisia asukkaita ei tule lisää eikä kaavaratkaisu vaikuta lähialueen kehitykseen. Alue on selvästi irti olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Koska kaavalla alueelle osoitetaan pysyvän asumisen sijaan loma-asumista, ei kaavan osoittamilla rakennuspaikoilla ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Kaavan osoittamat 5 rakennuspaikkaa oikeuttavat loma-asuntojen rakentamisen, eikä niiden rakentamisesta seuraa kustannuksia Sastamalan kaupungille. Taajamakuva Uudet lomarakennukset näkyvät osin Kokemäenjoelle ja sen vastarannalle. Paikalta ei kuitenkaan avaudu laajoja näkemäalueita, joten vaikutukset jäävät hyvin paikallisiksi. Lisäksi lomarakennukset sopeutuvat hyvin metsämaisemaan kaavamääräyksien tuella. Ranta-asemakaavassa osoitetaan merkittävä määrä alueita mm.

24 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 23 (24) maisemapelloiksi, jotka tukevat merkittävintä osaa taajamakuvasta ja turvaavat niiden säilymisen. Asuminen Palvelut ja työpaikat Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Virkistys Asemakaavalla ei osoiteta uutta pysyvää asumista. Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia olemassa olevan asumisen kannalta. Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia kaupungin palveluiden tai työpaikkojen kannalta. Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenneolosuhteisiin. Asemakaavatyön yhteydessä on selvitetty alueen muinaismuistot ja ne on suojeltu asianmukaisin merkinnöin kaavakartalla. Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia muinaismuistoihin. Ei merkittäviä vaikutuksia. Uusien lomarakennuksien myötä poistuu 2 ha ulkoilumaastoa. Vaikutus on kuitenkin vähäinen, koska ulkoilumaastoa jää kaava-alueelle edelleen suuri määrä, eikä vähäinen lisärakentaminen aiheuta tarvetta virkistykseen soveltuvien alueiden lisäämiseksi. Ympäristönsuojelu ympäristöhäiriöt Sosiaalinen ympäristö/asumisen olosuhteet ja Asemakaavaprosessissa on selvitetty ympäristön suojelulliset arvot ja ne on huomioitu kaavassa. Suunnitelmalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristönsuojelun tai ympäristöhäiriöiden kannalta. Uudet lomarakennukset voidaan kokea harmillisiksi, mutta alueella on ennestäänkin melko runsaasti loma-asutusta ja osoitetut tontit sopivat alueen luonteeseen hyvin. Luonnosvaiheessa ei saatu yhtään mielipidettä, joten osallisilta saadun palautteen puuttumisen perusteella voidaan olettaa, etteivät olemassa olevat asukkaat koe täydennysrakentamista sosiaalista ympäristöä tai asumisen olosuhteita heikentävänä asiana. Lähtökohtaisesti asemakaava lisää mahdollisuuksia sosiaalisen ympäristön monipuolistamiseen ja uusien sosiaalisten kontaktien synnyttämiseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemarakenne, luonnonolot Ranta-asemakaava sijaitsee maisemallisesti arvokkaalla alueella. Alueella on merkittäviä jokirantaan rajoittuvia peltoalueita, joilla on seudullisesti suuri arvo. Ranta-asemakaavassa on kaikki tämän tyyppiset alueet osoitettu maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi, joten kaavaratkaisu turvaa näiden arvokkaiden maisema-arvojen säilymisen. Lomarakennuksien korttelialue sijaitsee metsäalueen reunassa, josta ei avaudu merkittäviä näkymäalueita. Kokemäenjoen ympäristöön avautuu kohtalaisia näkymiä, etenkin etelän suuntaan, mutta osoitetut lomarakennukset sijoittuvat riittävän pitkälle sisämaan puolelle, että ne verhoutuvat luontevasti puuston taakse. Luonnonolojen puolesta merkittävimmät alueet ovat Karausvuoren luonnonsuojelualue ja Töörin metsäalue. Molemmat aluekokonaisuudet on merkitty ranta-asemakaavassa niiden säilymisen turvaavilla käyttötarkoitusmerkinnöillä ja määräyksillä. Ranta-asemakaava tukee

25 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 24 (24) olemassa olevia tärkeitä luontoarvoja. Pienilmasto Pohjavedet Ei merkittäviä vaikutuksia. Ei merkittäviä vaikutuksia. Luonnonsuojelu Ranta-asemakaavassa osoitetaan merkittävä määrä luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita käyttötarkoituksin ja määräyksin, jotka suojelevat näitä arvoja ja turvaavat niiden säilymisen Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Ihmisten elinolot ja terveys, ympäristön puhtaus Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Ei merkittäviä vaikutuksia. 6.2 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset ovat kaavakartan liitteenä. 7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 7.1 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti sen saatua lainvoiman. 7.2 Toteutuksen seuranta Kaupunki valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen. Tampereella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Laatinut: Tarkastanut: Pekka Seppänen ins. AMK Maritta Heinilä arkkitehti, SAFA, YKS-506

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19737 SELOSTUS 1 (13) Seppänen Pekka 17.12.2012 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: Kuva Hannu

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 (10) Seppänen Pekka, Heinilä Maritta PAIMION KAUPUNKI KAIRANKULMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALA-VISTA OAS Vireilletulo: Tarkistettu: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere Puh. 010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot