Seivalan ranta-asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seivalan ranta-asemakaava"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621

2 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan tavoitteet Lähtökohdat Selvitys alueen oloista Alueen yleiskuvaus Pohjavesi Maaperä Rakennettu ympäristö Maisemarakenne Luonnonympäristö Maanomistus Palvelut Yhdyskuntatekninen huolto Liikenne, ajoyhteydet Muinaisjäännökset Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Emätilaselvitys Mitoitustarkastelu Asemakaavan suunnittelun vaiheet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lausunnot, mielipiteet ja vastineet Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja kaavoittajan vastineet... 20

3 SELOSTUS 2 (24) Seppänen Pekka Ehdotuksesta saatu palaute Asemakaavan kuvaus Aluevaraukset ja mitoitus Korttelialueet Katu- ja liikennealueet Muut alueet Suojelumerkinnät Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Liitteet Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Liite 2: Havainnekuva 1: Rakennettavaksi osoitetun alueen havainnekuva Liite 3: Valmisteluvaiheen vastineraportti Liite 4: Ranta-asemakaavan tilastolomake Liite 5: Arkeologinen inventointiraportti Liite 6: Luontoselvitys Liite 7: Ehdotusvaiheen vastineraportti

4 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 3 (24) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kaavan päiväys: Hyväksymisvaihe , hyväksytty Alueen määrittely: Kaava laatijat: Ranta-asemakaava koskee Sastamalan kaupungin (790) Kiikan kylän (482) tiloja 4:34 ja 4:35. Pekka Seppänen, ins. AMK Maritta Heinilä, arkkitehti SAFA, YKS-506 Osoite: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puhelin: Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE Sähköposti: Projektinumero: P22621 Vireilletulo: Kaupunginvaltuusto hyväksynyt:

5 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 4 (24) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen varrella, Sastamalassa, Kiikan kylässä. Kaavoitettavan alueen suuruus on noin 40 hehtaaria. Rantaviivan pituus suunnittelualueella on noin 2500 metriä. Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus merkitty sinisellä ympyrällä.

6 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 5 (24) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia, joka on esitetty liitteenä 1 olevassa kaaviossa. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä mukaisesti varataan osallisille tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti (tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla). Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kaupungin jäsenet. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin ja kaupungin internet-sivuilla. Vaiheet Alustava aikataulu Valmisteluvaihe Lähtötietojen hankinta ja kokoaminen sekä 02-06/2014 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen Alustavan asemakaavaluonnoksen laatiminen Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Valmisteluvaiheen nähtävilläolo Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, kaavaselostus Ehdotusvaiheen nähtävillä olo (30 vrk) 07-11/ /2015 Hyväksymisvaihe Kaavan hyväksymiskäsittely 03-04/ Asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa loma-asutusta Kokemäenjoen varteen Pikkuvuoren ja Karausvuoren ympäristöön. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys alueen oloista Alueen yleiskuvaus Ranta-asemakaava-alue koostuu kahdesta erillisestä aluekokonaisuudesta Kokemäenjoen rannalla, jotka sijaitsevat noin 400 metrin päässä toisistaan. Läntinen alue on pääosin maastonmuodoiltaan paikoin voimakkaastikin vaihtelevaa metsäaluetta, jota jakaa keskivaiheilla peltoalue. Alueen eteläosa on Karausvuoren luonnonsuojelualuetta. Pohjoisosa, Puikkuvuoren alue, on mäntyvaltaista talousmetsää, jossa on rantavyöhykkeellä suoritettu harvennushakkuita vastikään. Ranta-alue on jyrkähköä rinnettä, joka tippuu voimakkaasti toista metriä aivan rantaviivan tuntumassa. Alueen pohjoisimmassa osassa on pienipiirteinen niemenkärki, Josunnokka, jossa

7 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 6 (24) Pohjavesi Maaperä Kokemäenjoki (tällä kohdalla Talankoski) kääntyy noin 90 astetta pohjois-etelä suunnasta itä-länsisuuntaan. Kaava-alueen itäosa sijaitsee Töörinkosken ja Kilpikosken välisellä osuudella. Alue on suurimmalta osin avointa viljelymaisemaa, lukuun ottamatta Töörin kallioista metsäaluetta. Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle. Kuva 2. Maaperäkartta. Kaava-alue on osoitettu punaisella viivalla. Sininen väri kaava-alueen kohdalla kuvaa maaperätyyppiä savi (Sa), ruskea väri maaperätyyppiä moreenia (Mr) ja punainen maaperätyyppiä kalliomaa (Ka) Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta. Alueen välittömässä läheisyydessä on kuitenkin jonkin verran asuinrakennuksia ja vanhoja maatiloja. Kokemäenjoen varteen on rakentunut jonkin verran loma-asutusta.

8 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 7 (24) Kuva 3. Josunnokan pohjoispuolella vastarannalla sijaitseva kiinteistö Maisemarakenne Kaavoitettava alue koostuu kahdesta erityyppisestä alueesta. Läntinen alue on pääosin metsäaluetta, jonka keskivaiheilla on kapea peltoaukea. Alueelle avautuu lähinnä lähimaiseman näkymiä, jotka rajoittuvat Kokemäenjoen ranta-alueille. Karausvuoren lakialueelta avautuu pitkiä näkymäalueita puuston välistä kaikkiin ilmansuuntiin. Itäinen alue on pääosin alavaa viljelymaisemaa, joka rajoittuu suoraan Kokemäenjokeen. Alueelle avautuu runsaasti merkittäviä näkymäalueita eri ilmansuunnista, jotka useat avautuvat paikallisille teille sekä myös valtatielle 12.

9 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 8 (24) Kuva 4. Ortokuva, johon on osoitettu kaavoitettavat alueet punaisella viivalla sekä kaava-alueelle kohdistuvat merkittävät näkymäalueet keltaisella nuolella Luonnonympäristö Kaavaprosessin aikana on suoritettu luontoinventointi. Luontoinventoinnin suoritti FM biologi Marja Nuottajärvi. Luontoselvitys löytyy kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä 6. Suunnittelualue muodostuu metsäalueista sekä viljelyalueista. Metsäalueet, jotka sijaitsevat pääosin läntisellä suunnittelualueella, ovat pääosin kuusi- ja mäntyvaltaista metsää, jossa maaston korkeusvaihtelu on melko suurta. Karausvuoren alue on muusta suunnittelualueesta kymmeniä metrejä korkeammalle nouseva luonnonsuojelualue. Pikkuvuoren alue on maastonmuodoiltaan Karausvuorta lievempää, mutta edelleen melko voimakkaasti nousevaa maastoa heti rantaviivasta lähtien. Metsä on tavanomaista kuusija mäntyvaltaista talousmetsää, jossa on jonkin verran kallioalueita. Osa kallioista rajoittuu suoraan Kokemäenjokeen. Pikkuvuoren alueella sijaitsee yksi merkittävän kokoinen siirtolohkare, joka on paikallisesti arvokas.

10 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 9 (24) Kuva 5. Rantaviivan tuntumassa sijaitseva kalliorinne Pikkuvuoren alueella. Kuva 6. Pikkuvuoren alueella sijaitseva siirtolohkare.

11 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 10 (24) Kuva 7. Pikkuvuoren länsiranta. Kuva 8. Seivalan metsän luonnonsuojelualue merkitty vihreällä vinoviivoituksella.

12 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 11 (24) Kaavoitettavan alueen itäosa on pääosin viljelykäytössä olevaa peltoaluetta, joka rajautuu suoraan Kokemäenjokeen. Osa alueesta on Töörin metsäaluetta, josta havaittiin liito-oravan käyttämiä puita. Lisäksi samalla metsäalueella on kolme pientä louhikkoa, jotka ovat mahdollisesti metsälain 10 mukaisia luontokohteita. Kuva 9. Töörin metsäalueen liito-orava-alue on merkitty vihreällä.

13 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 12 (24) Kuva 10. Töörin metsäalueella olevaa louhikkoa Maanomistus Palvelut Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueella ei sijaitse palveluja Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualueella on sähköverkkoa. Viemäri- tai vesihuoltoverkosto ei ulotu suunnittelualueelle.

14 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 13 (24) Kuva 11. Alueella sijaitseva sähköverkko. Suunnittelualue on rajattu mustalla viivalla Liikenne, ajoyhteydet Läntiselle kaava-alueelle ja sen yhteydessä sijaitsevalle loma-asunnolle kulkee yksityinen metsätie. Kuva 12. Yksityistie merkitty punaisella.

15 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 14 (24) Muinaisjäännökset Kuva 13. Arkeologinen inventointi, inventointialueen kohteet. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä sijaitsee neljä Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin merkittyä muinaisjäännöskohdetta: Karausvuori 1,2 ja 3 (kiinteä muinaisjäännös, kivikautinen asuinpaikka) sekä Kilpijoki (Kallo) (historialliset asuinpaikat). Alueen pohjoisosassa sijaitsee lisäksi muu kulttuuriperintökohde Suutari, jossa on todennäköisesti sijainnut muutama riihi tai muu talousrakennus, jotka todennäköisesti ovat autioituneet alle 100 vuotta sitten. Alueelle toteutettiin arkeologinen inventointi syksyllä 2014 osana rantaasemakaavatyötä. (FM Kalle Luoto, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy). Inventoinnin tuloksena ei havaittu aiemmin tuntemattomia muinaisjäännöskohteita. Muinaisjäännöskohteiden lisäksi alueelta havaittiin kuitenkin uudempia kohteita (Töörin kivikasat, Josunnokan metallirengas ja Karausvuoren hyppyrimäki), joihin ei voida soveltaa muinaismuistolain rauhoitusta, mutta jotka selvityksen mukaan suositellaan säilytettäväksi kertomassa 1900-luvun maankäytöstä. Lisäksi alueella on Suutarin kulttuuriperintökohde. Arkeologinen inventointi on kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Suunnittelualue on osoitettu Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoiluohjaamistarvetta (MU) sekä maatalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Lisäksi alue on merkitty arvokkaaksi maisema-alueeksi. Muita aluetta koskevia merkintöjä ovat arvokas geologinen muodostuma: kallioalue (ge-2-158), luonnonsuojelualue (SL 259), voimalinja (z) ja melontareitti (mer). Kaikki merkinnät eivät tule välttämättä sisältymään varsinaiseen kaava-alueeseen.

16 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 15 (24) Kuva 14. Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä ja nuolella Yleiskaava Suunnittelualueella on Äetsän kuntaan laadittu taajama-alueiden ja Kokemäenjokilaakson osayleiskaava (vahvistettu ). Suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoiluohjaamistarvetta (MU), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoiluohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU-1) sekä maa- ja metsätalousalue, merkittävä kulttuurimaisema (MT/m).

17 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 16 (24) Kuva 15. Ote yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu purppuralla viivalla Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa Rakennusjärjestys Sastamalan rakennusjärjestys on tullut voimaan Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne Asemakaava laaditaan pohjakartalle, joka täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukaiset vaatimukset.

18 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 17 (24) 3.3 Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Kaavoitettavalle alueelle ja sitä koskeville kiinteistöille on kaavaprosessin yhteydessä tehty emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Emätilaselvitys Kaavoitettava alue kuuluu Suutarin emätilaan, joka on vuosien saatossa jakautunut kuudeksi erilliseksi tilaksi. Selvityksen poikkileikkausajankohtana on käytetty Tiloista kahdella on omaa rantaviivaa, joka on kokonaisuudessaan kaavoitettavaa aluetta. Kuva 16. Emätilan muodostumisketju Mitoitustarkastelu Mitoitustarkastelua on tarkistettu luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen. Luontoselvityksen perusteella Kilpijoki on luokiteltu vesistöksi, mistä syystä on päädytty mitoittamaan myös Kilpijoen rantaviiva. Uusien rakennuspaikkojen lukumäärä ei ole kuitenkaan muuttunut luonnosvaiheeseen verrattuna. Mitoitustarkastelussa rantaviivan kokonaismäärä lasketaan muunnettuna niiden olosuhteiden perusteella (etäisyys vastarannalle). Rantaviiva on muunnettu seuraavilla periaatteilla (suluissa muutetun rantaviivan pituus): alle 50 m leveiden niemien rantaviivaa ei huomioida (362 m) m leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 50 % (0 m) m leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 75 % (0 m) Yli 150 leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 100 % (0 m) Alle 100 m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 25 % (2551 m)

19 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 18 (24) m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 50 % (717 m) m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 75 % (818 m) yli 300 m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 100 % (0 m) Kuva 17. Kaava-alueen rantaviivan laskentaperusteet. Mitoituslukuna alueella on käytetty pääosin 4 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri ja Karausvuoren luonnonsuojelualueen kohdalla sekä Kilpijoen osalta 3 rp / mkm rantaviivakilometri. Kuva 18. Rantaviivan mitoitus.

20 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 19 (24) Ranta-asemakaava-alueella on Kokemäenjoen ja Kilpijoen rantaviivaa yhteensä metriä, joka on muunnettuna metriä. Muunnettua rantaviivaa on mitoitusalueella 4 rp / km yhteensä 1087 metriä ja mitoitusalueella 3 rp / km yhteensä 523 metriä. Kaikki rantaviiva sijaitsee kahden kiinteistön alueella (4:34 ja 4:35). Laskentaperiaatteilla laskennallinen rakennusoikeus on 5,92 rakennuspaikkaa, joka yleisten periaatteiden mukaan pyöristetään 6 rakennuspaikkaan. Emätilan alueella ranta-asemakaava-alueen ulkopuolella on ennestään muodostunut 1 rantarakennuspaikka tilalle 4:58. Tilan 4:58 oman rantaviivan määrä on 80 m ja muunnetun rantaviivan määrä 20, joka ei mahdollistaisi yksin rakennuspaikan osoittamista. Täten tilan 4:58 rantarakennuspaikka lasketaan tarkastelussa koko emätilan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Rantaasemakaavassa voidaan tiloille 4:34 ja 4:35 osoittaa siten 5 uutta rakennuspaikkaa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Vireilletulo: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo: lähtien Valmisteluvaiheen nähtävilläolo: Ehdotusvaiheen nähtävilläolo: Hyväksymiskäsittely: Kaupunginvaltuusto hyväksyi: Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62.) n osallisia ovat: alueen maanomistajat ja asukkaat Sastamalan kaupungin eri hallintokunnat Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan liitto Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Vireillepano ja valmisteluvaihe Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville panon yhteydessä. Vireille tulosta ja nähtäville panosta kuulutetaan paikallislehdessä ja kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville kaupungintalolle vähintään 14 vuorokauden ajaksi. Aineistoon on mahdollista tutustua myös kaupungin internet-sivustolla Kaavat, tontit ja kartat. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Sastamalan kaupunki pyytää luonnoksesta tarvittavat viranomaislausunnot. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään kaupunginhallituksessa.

21 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 20 (24) Kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan Pirkanmaan ELYkeskukseen tiedoksi kaavatyön alussa. Ennen valmisteluvaiheen nähtävilläoloa järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Ehdotusvaihe Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus, jonka kaupunginhallitus käsittelee. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan lausuntojen antamista ja mahdollisten muistutusten tekemistä varten. Nähtävillä olosta tiedotetaan samoin kuin luonnoksestakin paikallislehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. Alueen kiinteistönomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan myös kirjeitse. Tarvittaessa Sastamalan kaupunki pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaa tarkistetaan. Tarvittaessa järjestetään ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. Hyväksymisvaihe Kaavaehdotuksen hyväksyy Sastamalan kaupunginvaltuusto. Sen päätökseen tyytymättömällä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheessa pidettiin viranomaisneuvottelu ( ). Neuvottelusta on laadittu muistio. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot valmisteluvaiheessa ja pyydetään edelleen ehdotusvaiheessa. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa loma-asutusta Kokemäenjoen varteen Pikkuvuoren ja Karausvuoren ympäristöön. Suunnitteluun on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 4.4 Lausunnot, mielipiteet ja vastineet Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja kaavoittajan vastineet Valmisteluvaiheessa saatiin kolme viranomaislausuntoa, joihin on laadittu vastineet. Lausunnot ja vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 3. Lausuntojen perusteella kaavakartalle tehtiin seuraavat muutokset: - Kaavakartasta mitaten RA-korttelin pohjoisimman tontin rakennusalan etäisyys tontin koillispuolella olevasta rannasta on tarkistettu siten, että 30 metrin vähimmäisetäisyys täyttyy kaavamääräyksen mukaisesti. - Koska kaavamääräysten mukaan rakennuspaikalle saa lomarakennuksen ja saunan lisäksi rakentaa enintään kaksi talousrakennusta, määrättiin myös niiden vähimmäisetäisyys rantaan 30 metriksi. - Luonnosvaiheessa saunan vähimmäisetäisyydeksi rannasta esitettiin 10 metriin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti. ELY-keskuksen lausunnon perusteella etäisyys muutettiin 15 metriin, sillä ranta-asemakaavan RA-korttelialueen etäisyys joen vastarantaan on lähimmillään vain noin 100 metriä. Ottaen myös huomioon RAkorttelin sijoittumisen valtakunnalliselle arvokkaalle maisema-alueelle on ratkaisu perusteltu. - MY-1 alueita koskeviin kaavamääräyksiin lisättiin maininta maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

22 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 21 (24) - Liito-oravan elinpiiri ja louhikko on osoitettu kartassa luo-alueena osana MY-aluetta. - Kaavan yleismääräysten alkuun on sisällytetty maininta kaava-alueen sijainnista valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, jolloin yleismääräykset korostavat ympäristön ja maiseman huomioon ottamisen tärkeyttä. - Kilpijoen historiallinen kylätontti merkittiin kaavakartalle muinaismuistoksi. - Arkeologisen inventoinnin perusteella kartalle merkittiin säilytettäväksi myös Suutarin kulttuuriperintökohde. - Maisemallisesti arvokkaan peltoalueen ja luonnonsuojelualueen kaavamääräyksiä on tarkistettu. - Kaavan mitoitustarkastelua on tarkistettu käsittämään myös Kilpijoen rantaviiva. - Kilpijoki on osoitettu vesialueena W. - Kaavakartalle on tehty lisäksi muutama piirtotekninen tarkistus Ehdotuksesta saatu palaute Ehdotusvaiheessa ei saatu lausuntoja tai mielipiteitä. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Aluevaraukset ja mitoitus Ranta-asemakaavan pinta-ala on yhteensä noin 54 hehtaaria, josta rakennettavaksi alueeksi osoitetaan noin 2 hehtaaria eli noin 3,5 %. Aluevaraus Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m²) Tehokkuus (e) RA-1 1, ,04 MA 24, MY 14, SL 12, W 1, Yhteensä 54, , Korttelialueet Ranta-asemakaavalla osoitetaan yksi loma-rakennusten korttelialue RA-1, johon on mahdollista rakentaa viisi lomarakennusta / -tonttia. Korttelialueen koko on noin 2 hehtaaria, joka on noin 3,5 % koko kaavoitettavan alueen pinta-alasta. Rakennusoikeutta tonteille on merkitty 140 kerrosalaneliömetriä (k-m²), jonka lisäksi saa rakentaa erillisen enintään 25 k-m² suuruisen saunarakennuksen.

23 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 22 (24) Kerrosluku on ½ k I, joka mahdollistaa kellarikerroksen rakentamisen. Tontit sijaitsevat länsirinteessä, jonka kaltevuus käytännössä vaatii lomarakennuksen toteuttamisen rinneratkaisuna. Rakennusalojen ulkopuoliset alueet on merkitty istutettavaksi / säilytettäväksi alueen osaksi. Näillä alueilla tulee säilyttää mahdollisimman paljon olemassa olevaa kasvillisuutta ja puustoa tai korvata ne uusilla istutuksilla tarvittaessa. Lomarakennuksen ja talousrakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä ja erillisen saunarakennuksen etäisyyden vähintään 15 metriä Katu- ja liikennealueet Muut alueet Ranta-asemakaavassa ei osoiteta muita tieyhteyksiä, kuin ohjeellinen ajo-yhteys RA-1 alueelle, joka kulkee suurelta osin jo olemassa olevaa yksityistietä. Tie sijaitsee kokonaisuudessaan kaavoitettavana olevalla tilalla kaava-alueen ulkopuolellakin. Ranta-asemakaavalla muodostuu maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA), maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY, MY-1) sekä luonnonsuojelualuetta (SL) ja vesialuetta (W) Suojelumerkinnät Kilpijoen historiallinen kylätontti on merkitty kaavakartalle muinaismuistoksi sm-osaalueena. Arkeologisen inventoinnin perusteella kartalle on merkitty myös Suutarin kulttuuriperintökohde suojeluosa-alueena s. Samalla merkinnällä on esitetty myös maisemallisesti arvokas siirtolohkare. 6 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntatalous Uusien lomarakennusten myötä loma-asukkaiden määrä kasvaa maltillisesti. Vakituisia asukkaita ei tule lisää eikä kaavaratkaisu vaikuta lähialueen kehitykseen. Alue on selvästi irti olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Koska kaavalla alueelle osoitetaan pysyvän asumisen sijaan loma-asumista, ei kaavan osoittamilla rakennuspaikoilla ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Kaavan osoittamat 5 rakennuspaikkaa oikeuttavat loma-asuntojen rakentamisen, eikä niiden rakentamisesta seuraa kustannuksia Sastamalan kaupungille. Taajamakuva Uudet lomarakennukset näkyvät osin Kokemäenjoelle ja sen vastarannalle. Paikalta ei kuitenkaan avaudu laajoja näkemäalueita, joten vaikutukset jäävät hyvin paikallisiksi. Lisäksi lomarakennukset sopeutuvat hyvin metsämaisemaan kaavamääräyksien tuella. Ranta-asemakaavassa osoitetaan merkittävä määrä alueita mm.

24 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 23 (24) maisemapelloiksi, jotka tukevat merkittävintä osaa taajamakuvasta ja turvaavat niiden säilymisen. Asuminen Palvelut ja työpaikat Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Virkistys Asemakaavalla ei osoiteta uutta pysyvää asumista. Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia olemassa olevan asumisen kannalta. Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia kaupungin palveluiden tai työpaikkojen kannalta. Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenneolosuhteisiin. Asemakaavatyön yhteydessä on selvitetty alueen muinaismuistot ja ne on suojeltu asianmukaisin merkinnöin kaavakartalla. Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia muinaismuistoihin. Ei merkittäviä vaikutuksia. Uusien lomarakennuksien myötä poistuu 2 ha ulkoilumaastoa. Vaikutus on kuitenkin vähäinen, koska ulkoilumaastoa jää kaava-alueelle edelleen suuri määrä, eikä vähäinen lisärakentaminen aiheuta tarvetta virkistykseen soveltuvien alueiden lisäämiseksi. Ympäristönsuojelu ympäristöhäiriöt Sosiaalinen ympäristö/asumisen olosuhteet ja Asemakaavaprosessissa on selvitetty ympäristön suojelulliset arvot ja ne on huomioitu kaavassa. Suunnitelmalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristönsuojelun tai ympäristöhäiriöiden kannalta. Uudet lomarakennukset voidaan kokea harmillisiksi, mutta alueella on ennestäänkin melko runsaasti loma-asutusta ja osoitetut tontit sopivat alueen luonteeseen hyvin. Luonnosvaiheessa ei saatu yhtään mielipidettä, joten osallisilta saadun palautteen puuttumisen perusteella voidaan olettaa, etteivät olemassa olevat asukkaat koe täydennysrakentamista sosiaalista ympäristöä tai asumisen olosuhteita heikentävänä asiana. Lähtökohtaisesti asemakaava lisää mahdollisuuksia sosiaalisen ympäristön monipuolistamiseen ja uusien sosiaalisten kontaktien synnyttämiseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemarakenne, luonnonolot Ranta-asemakaava sijaitsee maisemallisesti arvokkaalla alueella. Alueella on merkittäviä jokirantaan rajoittuvia peltoalueita, joilla on seudullisesti suuri arvo. Ranta-asemakaavassa on kaikki tämän tyyppiset alueet osoitettu maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi, joten kaavaratkaisu turvaa näiden arvokkaiden maisema-arvojen säilymisen. Lomarakennuksien korttelialue sijaitsee metsäalueen reunassa, josta ei avaudu merkittäviä näkymäalueita. Kokemäenjoen ympäristöön avautuu kohtalaisia näkymiä, etenkin etelän suuntaan, mutta osoitetut lomarakennukset sijoittuvat riittävän pitkälle sisämaan puolelle, että ne verhoutuvat luontevasti puuston taakse. Luonnonolojen puolesta merkittävimmät alueet ovat Karausvuoren luonnonsuojelualue ja Töörin metsäalue. Molemmat aluekokonaisuudet on merkitty ranta-asemakaavassa niiden säilymisen turvaavilla käyttötarkoitusmerkinnöillä ja määräyksillä. Ranta-asemakaava tukee

25 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 24 (24) olemassa olevia tärkeitä luontoarvoja. Pienilmasto Pohjavedet Ei merkittäviä vaikutuksia. Ei merkittäviä vaikutuksia. Luonnonsuojelu Ranta-asemakaavassa osoitetaan merkittävä määrä luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita käyttötarkoituksin ja määräyksin, jotka suojelevat näitä arvoja ja turvaavat niiden säilymisen Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Ihmisten elinolot ja terveys, ympäristön puhtaus Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Ei merkittäviä vaikutuksia. 6.2 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset ovat kaavakartan liitteenä. 7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 7.1 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti sen saatua lainvoiman. 7.2 Toteutuksen seuranta Kaupunki valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen. Tampereella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Laatinut: Tarkastanut: Pekka Seppänen ins. AMK Maritta Heinilä arkkitehti, SAFA, YKS-506

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19737 SELOSTUS 1 (13) Seppänen Pekka 17.12.2012 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 (10) Seppänen Pekka, Heinilä Maritta PAIMION KAUPUNKI KAIRANKULMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALA-VISTA OAS Vireilletulo: Tarkistettu: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere Puh. 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot