Seivalan ranta-asemakaava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seivalan ranta-asemakaava"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621

2 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan tavoitteet Lähtökohdat Selvitys alueen oloista Alueen yleiskuvaus Pohjavesi Maaperä Rakennettu ympäristö Maisemarakenne Luonnonympäristö Maanomistus Palvelut Yhdyskuntatekninen huolto Liikenne, ajoyhteydet Muinaisjäännökset Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Emätilaselvitys Mitoitustarkastelu Asemakaavan suunnittelun vaiheet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lausunnot, mielipiteet ja vastineet Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja kaavoittajan vastineet... 20

3 SELOSTUS 2 (24) Seppänen Pekka Ehdotuksesta saatu palaute Asemakaavan kuvaus Aluevaraukset ja mitoitus Korttelialueet Katu- ja liikennealueet Muut alueet Suojelumerkinnät Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Kaavamerkinnät ja määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta Liitteet Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Liite 2: Havainnekuva 1: Rakennettavaksi osoitetun alueen havainnekuva Liite 3: Valmisteluvaiheen vastineraportti Liite 4: Ranta-asemakaavan tilastolomake Liite 5: Arkeologinen inventointiraportti Liite 6: Luontoselvitys Liite 7: Ehdotusvaiheen vastineraportti

4 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 3 (24) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kaavan päiväys: Hyväksymisvaihe , hyväksytty Alueen määrittely: Kaava laatijat: Ranta-asemakaava koskee Sastamalan kaupungin (790) Kiikan kylän (482) tiloja 4:34 ja 4:35. Pekka Seppänen, ins. AMK Maritta Heinilä, arkkitehti SAFA, YKS-506 Osoite: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puhelin: Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE Sähköposti: Projektinumero: P22621 Vireilletulo: Kaupunginvaltuusto hyväksynyt:

5 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 4 (24) 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen varrella, Sastamalassa, Kiikan kylässä. Kaavoitettavan alueen suuruus on noin 40 hehtaaria. Rantaviivan pituus suunnittelualueella on noin 2500 metriä. Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus merkitty sinisellä ympyrällä.

6 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 5 (24) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia, joka on esitetty liitteenä 1 olevassa kaaviossa. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä mukaisesti varataan osallisille tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti (tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla). Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kaupungin jäsenet. Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan lehtikuulutuksin ja kaupungin internet-sivuilla. Vaiheet Alustava aikataulu Valmisteluvaihe Lähtötietojen hankinta ja kokoaminen sekä 02-06/2014 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen Alustavan asemakaavaluonnoksen laatiminen Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Valmisteluvaiheen nähtävilläolo Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, kaavaselostus Ehdotusvaiheen nähtävillä olo (30 vrk) 07-11/ /2015 Hyväksymisvaihe Kaavan hyväksymiskäsittely 03-04/ Asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa loma-asutusta Kokemäenjoen varteen Pikkuvuoren ja Karausvuoren ympäristöön. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys alueen oloista Alueen yleiskuvaus Ranta-asemakaava-alue koostuu kahdesta erillisestä aluekokonaisuudesta Kokemäenjoen rannalla, jotka sijaitsevat noin 400 metrin päässä toisistaan. Läntinen alue on pääosin maastonmuodoiltaan paikoin voimakkaastikin vaihtelevaa metsäaluetta, jota jakaa keskivaiheilla peltoalue. Alueen eteläosa on Karausvuoren luonnonsuojelualuetta. Pohjoisosa, Puikkuvuoren alue, on mäntyvaltaista talousmetsää, jossa on rantavyöhykkeellä suoritettu harvennushakkuita vastikään. Ranta-alue on jyrkähköä rinnettä, joka tippuu voimakkaasti toista metriä aivan rantaviivan tuntumassa. Alueen pohjoisimmassa osassa on pienipiirteinen niemenkärki, Josunnokka, jossa

7 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 6 (24) Pohjavesi Maaperä Kokemäenjoki (tällä kohdalla Talankoski) kääntyy noin 90 astetta pohjois-etelä suunnasta itä-länsisuuntaan. Kaava-alueen itäosa sijaitsee Töörinkosken ja Kilpikosken välisellä osuudella. Alue on suurimmalta osin avointa viljelymaisemaa, lukuun ottamatta Töörin kallioista metsäaluetta. Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle. Kuva 2. Maaperäkartta. Kaava-alue on osoitettu punaisella viivalla. Sininen väri kaava-alueen kohdalla kuvaa maaperätyyppiä savi (Sa), ruskea väri maaperätyyppiä moreenia (Mr) ja punainen maaperätyyppiä kalliomaa (Ka) Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta. Alueen välittömässä läheisyydessä on kuitenkin jonkin verran asuinrakennuksia ja vanhoja maatiloja. Kokemäenjoen varteen on rakentunut jonkin verran loma-asutusta.

8 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 7 (24) Kuva 3. Josunnokan pohjoispuolella vastarannalla sijaitseva kiinteistö Maisemarakenne Kaavoitettava alue koostuu kahdesta erityyppisestä alueesta. Läntinen alue on pääosin metsäaluetta, jonka keskivaiheilla on kapea peltoaukea. Alueelle avautuu lähinnä lähimaiseman näkymiä, jotka rajoittuvat Kokemäenjoen ranta-alueille. Karausvuoren lakialueelta avautuu pitkiä näkymäalueita puuston välistä kaikkiin ilmansuuntiin. Itäinen alue on pääosin alavaa viljelymaisemaa, joka rajoittuu suoraan Kokemäenjokeen. Alueelle avautuu runsaasti merkittäviä näkymäalueita eri ilmansuunnista, jotka useat avautuvat paikallisille teille sekä myös valtatielle 12.

9 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 8 (24) Kuva 4. Ortokuva, johon on osoitettu kaavoitettavat alueet punaisella viivalla sekä kaava-alueelle kohdistuvat merkittävät näkymäalueet keltaisella nuolella Luonnonympäristö Kaavaprosessin aikana on suoritettu luontoinventointi. Luontoinventoinnin suoritti FM biologi Marja Nuottajärvi. Luontoselvitys löytyy kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä 6. Suunnittelualue muodostuu metsäalueista sekä viljelyalueista. Metsäalueet, jotka sijaitsevat pääosin läntisellä suunnittelualueella, ovat pääosin kuusi- ja mäntyvaltaista metsää, jossa maaston korkeusvaihtelu on melko suurta. Karausvuoren alue on muusta suunnittelualueesta kymmeniä metrejä korkeammalle nouseva luonnonsuojelualue. Pikkuvuoren alue on maastonmuodoiltaan Karausvuorta lievempää, mutta edelleen melko voimakkaasti nousevaa maastoa heti rantaviivasta lähtien. Metsä on tavanomaista kuusija mäntyvaltaista talousmetsää, jossa on jonkin verran kallioalueita. Osa kallioista rajoittuu suoraan Kokemäenjokeen. Pikkuvuoren alueella sijaitsee yksi merkittävän kokoinen siirtolohkare, joka on paikallisesti arvokas.

10 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 9 (24) Kuva 5. Rantaviivan tuntumassa sijaitseva kalliorinne Pikkuvuoren alueella. Kuva 6. Pikkuvuoren alueella sijaitseva siirtolohkare.

11 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 10 (24) Kuva 7. Pikkuvuoren länsiranta. Kuva 8. Seivalan metsän luonnonsuojelualue merkitty vihreällä vinoviivoituksella.

12 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 11 (24) Kaavoitettavan alueen itäosa on pääosin viljelykäytössä olevaa peltoaluetta, joka rajautuu suoraan Kokemäenjokeen. Osa alueesta on Töörin metsäaluetta, josta havaittiin liito-oravan käyttämiä puita. Lisäksi samalla metsäalueella on kolme pientä louhikkoa, jotka ovat mahdollisesti metsälain 10 mukaisia luontokohteita. Kuva 9. Töörin metsäalueen liito-orava-alue on merkitty vihreällä.

13 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 12 (24) Kuva 10. Töörin metsäalueella olevaa louhikkoa Maanomistus Palvelut Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueella ei sijaitse palveluja Yhdyskuntatekninen huolto Suunnittelualueella on sähköverkkoa. Viemäri- tai vesihuoltoverkosto ei ulotu suunnittelualueelle.

14 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 13 (24) Kuva 11. Alueella sijaitseva sähköverkko. Suunnittelualue on rajattu mustalla viivalla Liikenne, ajoyhteydet Läntiselle kaava-alueelle ja sen yhteydessä sijaitsevalle loma-asunnolle kulkee yksityinen metsätie. Kuva 12. Yksityistie merkitty punaisella.

15 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 14 (24) Muinaisjäännökset Kuva 13. Arkeologinen inventointi, inventointialueen kohteet. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä sijaitsee neljä Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin merkittyä muinaisjäännöskohdetta: Karausvuori 1,2 ja 3 (kiinteä muinaisjäännös, kivikautinen asuinpaikka) sekä Kilpijoki (Kallo) (historialliset asuinpaikat). Alueen pohjoisosassa sijaitsee lisäksi muu kulttuuriperintökohde Suutari, jossa on todennäköisesti sijainnut muutama riihi tai muu talousrakennus, jotka todennäköisesti ovat autioituneet alle 100 vuotta sitten. Alueelle toteutettiin arkeologinen inventointi syksyllä 2014 osana rantaasemakaavatyötä. (FM Kalle Luoto, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy). Inventoinnin tuloksena ei havaittu aiemmin tuntemattomia muinaisjäännöskohteita. Muinaisjäännöskohteiden lisäksi alueelta havaittiin kuitenkin uudempia kohteita (Töörin kivikasat, Josunnokan metallirengas ja Karausvuoren hyppyrimäki), joihin ei voida soveltaa muinaismuistolain rauhoitusta, mutta jotka selvityksen mukaan suositellaan säilytettäväksi kertomassa 1900-luvun maankäytöstä. Lisäksi alueella on Suutarin kulttuuriperintökohde. Arkeologinen inventointi on kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Suunnittelualue on osoitettu Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (vahvistettu ) maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoiluohjaamistarvetta (MU) sekä maatalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Lisäksi alue on merkitty arvokkaaksi maisema-alueeksi. Muita aluetta koskevia merkintöjä ovat arvokas geologinen muodostuma: kallioalue (ge-2-158), luonnonsuojelualue (SL 259), voimalinja (z) ja melontareitti (mer). Kaikki merkinnät eivät tule välttämättä sisältymään varsinaiseen kaava-alueeseen.

16 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 15 (24) Kuva 14. Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä ja nuolella Yleiskaava Suunnittelualueella on Äetsän kuntaan laadittu taajama-alueiden ja Kokemäenjokilaakson osayleiskaava (vahvistettu ). Suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoiluohjaamistarvetta (MU), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoiluohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU-1) sekä maa- ja metsätalousalue, merkittävä kulttuurimaisema (MT/m).

17 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 16 (24) Kuva 15. Ote yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu purppuralla viivalla Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa Rakennusjärjestys Sastamalan rakennusjärjestys on tullut voimaan Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne Asemakaava laaditaan pohjakartalle, joka täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukaiset vaatimukset.

18 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 17 (24) 3.3 Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Kaavoitettavalle alueelle ja sitä koskeville kiinteistöille on kaavaprosessin yhteydessä tehty emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu Emätilaselvitys Kaavoitettava alue kuuluu Suutarin emätilaan, joka on vuosien saatossa jakautunut kuudeksi erilliseksi tilaksi. Selvityksen poikkileikkausajankohtana on käytetty Tiloista kahdella on omaa rantaviivaa, joka on kokonaisuudessaan kaavoitettavaa aluetta. Kuva 16. Emätilan muodostumisketju Mitoitustarkastelu Mitoitustarkastelua on tarkistettu luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen. Luontoselvityksen perusteella Kilpijoki on luokiteltu vesistöksi, mistä syystä on päädytty mitoittamaan myös Kilpijoen rantaviiva. Uusien rakennuspaikkojen lukumäärä ei ole kuitenkaan muuttunut luonnosvaiheeseen verrattuna. Mitoitustarkastelussa rantaviivan kokonaismäärä lasketaan muunnettuna niiden olosuhteiden perusteella (etäisyys vastarannalle). Rantaviiva on muunnettu seuraavilla periaatteilla (suluissa muutetun rantaviivan pituus): alle 50 m leveiden niemien rantaviivaa ei huomioida (362 m) m leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 50 % (0 m) m leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 75 % (0 m) Yli 150 leveiden niemien rantaviivasta huomioidaan 100 % (0 m) Alle 100 m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 25 % (2551 m)

19 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 18 (24) m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 50 % (717 m) m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 75 % (818 m) yli 300 m leveissä lahdissa ja salmissa rantaviivasta huomioidaan 100 % (0 m) Kuva 17. Kaava-alueen rantaviivan laskentaperusteet. Mitoituslukuna alueella on käytetty pääosin 4 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri ja Karausvuoren luonnonsuojelualueen kohdalla sekä Kilpijoen osalta 3 rp / mkm rantaviivakilometri. Kuva 18. Rantaviivan mitoitus.

20 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 19 (24) Ranta-asemakaava-alueella on Kokemäenjoen ja Kilpijoen rantaviivaa yhteensä metriä, joka on muunnettuna metriä. Muunnettua rantaviivaa on mitoitusalueella 4 rp / km yhteensä 1087 metriä ja mitoitusalueella 3 rp / km yhteensä 523 metriä. Kaikki rantaviiva sijaitsee kahden kiinteistön alueella (4:34 ja 4:35). Laskentaperiaatteilla laskennallinen rakennusoikeus on 5,92 rakennuspaikkaa, joka yleisten periaatteiden mukaan pyöristetään 6 rakennuspaikkaan. Emätilan alueella ranta-asemakaava-alueen ulkopuolella on ennestään muodostunut 1 rantarakennuspaikka tilalle 4:58. Tilan 4:58 oman rantaviivan määrä on 80 m ja muunnetun rantaviivan määrä 20, joka ei mahdollistaisi yksin rakennuspaikan osoittamista. Täten tilan 4:58 rantarakennuspaikka lasketaan tarkastelussa koko emätilan käytetyksi rakennusoikeudeksi. Rantaasemakaavassa voidaan tiloille 4:34 ja 4:35 osoittaa siten 5 uutta rakennuspaikkaa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Vireilletulo: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo: lähtien Valmisteluvaiheen nähtävilläolo: Ehdotusvaiheen nähtävilläolo: Hyväksymiskäsittely: Kaupunginvaltuusto hyväksyi: Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62.) n osallisia ovat: alueen maanomistajat ja asukkaat Sastamalan kaupungin eri hallintokunnat Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan liitto Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Vireillepano ja valmisteluvaihe Ranta-asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville panon yhteydessä. Vireille tulosta ja nähtäville panosta kuulutetaan paikallislehdessä ja kaupungin internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville kaupungintalolle vähintään 14 vuorokauden ajaksi. Aineistoon on mahdollista tutustua myös kaupungin internet-sivustolla Kaavat, tontit ja kartat. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Sastamalan kaupunki pyytää luonnoksesta tarvittavat viranomaislausunnot. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään kaupunginhallituksessa.

21 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 20 (24) Kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan Pirkanmaan ELYkeskukseen tiedoksi kaavatyön alussa. Ennen valmisteluvaiheen nähtävilläoloa järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Ehdotusvaihe Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus, jonka kaupunginhallitus käsittelee. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan lausuntojen antamista ja mahdollisten muistutusten tekemistä varten. Nähtävillä olosta tiedotetaan samoin kuin luonnoksestakin paikallislehdessä sekä kaupungin internetsivuilla. Alueen kiinteistönomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan myös kirjeitse. Tarvittaessa Sastamalan kaupunki pyytää kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaa tarkistetaan. Tarvittaessa järjestetään ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu. Hyväksymisvaihe Kaavaehdotuksen hyväksyy Sastamalan kaupunginvaltuusto. Sen päätökseen tyytymättömällä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheessa pidettiin viranomaisneuvottelu ( ). Neuvottelusta on laadittu muistio. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot valmisteluvaiheessa ja pyydetään edelleen ehdotusvaiheessa. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa loma-asutusta Kokemäenjoen varteen Pikkuvuoren ja Karausvuoren ympäristöön. Suunnitteluun on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. 4.4 Lausunnot, mielipiteet ja vastineet Valmisteluvaiheessa saatu palaute ja kaavoittajan vastineet Valmisteluvaiheessa saatiin kolme viranomaislausuntoa, joihin on laadittu vastineet. Lausunnot ja vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 3. Lausuntojen perusteella kaavakartalle tehtiin seuraavat muutokset: - Kaavakartasta mitaten RA-korttelin pohjoisimman tontin rakennusalan etäisyys tontin koillispuolella olevasta rannasta on tarkistettu siten, että 30 metrin vähimmäisetäisyys täyttyy kaavamääräyksen mukaisesti. - Koska kaavamääräysten mukaan rakennuspaikalle saa lomarakennuksen ja saunan lisäksi rakentaa enintään kaksi talousrakennusta, määrättiin myös niiden vähimmäisetäisyys rantaan 30 metriksi. - Luonnosvaiheessa saunan vähimmäisetäisyydeksi rannasta esitettiin 10 metriin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti. ELY-keskuksen lausunnon perusteella etäisyys muutettiin 15 metriin, sillä ranta-asemakaavan RA-korttelialueen etäisyys joen vastarantaan on lähimmillään vain noin 100 metriä. Ottaen myös huomioon RAkorttelin sijoittumisen valtakunnalliselle arvokkaalle maisema-alueelle on ratkaisu perusteltu. - MY-1 alueita koskeviin kaavamääräyksiin lisättiin maininta maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisesta toimenpiderajoituksesta.

22 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 21 (24) - Liito-oravan elinpiiri ja louhikko on osoitettu kartassa luo-alueena osana MY-aluetta. - Kaavan yleismääräysten alkuun on sisällytetty maininta kaava-alueen sijainnista valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, jolloin yleismääräykset korostavat ympäristön ja maiseman huomioon ottamisen tärkeyttä. - Kilpijoen historiallinen kylätontti merkittiin kaavakartalle muinaismuistoksi. - Arkeologisen inventoinnin perusteella kartalle merkittiin säilytettäväksi myös Suutarin kulttuuriperintökohde. - Maisemallisesti arvokkaan peltoalueen ja luonnonsuojelualueen kaavamääräyksiä on tarkistettu. - Kaavan mitoitustarkastelua on tarkistettu käsittämään myös Kilpijoen rantaviiva. - Kilpijoki on osoitettu vesialueena W. - Kaavakartalle on tehty lisäksi muutama piirtotekninen tarkistus Ehdotuksesta saatu palaute Ehdotusvaiheessa ei saatu lausuntoja tai mielipiteitä. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Aluevaraukset ja mitoitus Ranta-asemakaavan pinta-ala on yhteensä noin 54 hehtaaria, josta rakennettavaksi alueeksi osoitetaan noin 2 hehtaaria eli noin 3,5 %. Aluevaraus Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m²) Tehokkuus (e) RA-1 1, ,04 MA 24, MY 14, SL 12, W 1, Yhteensä 54, , Korttelialueet Ranta-asemakaavalla osoitetaan yksi loma-rakennusten korttelialue RA-1, johon on mahdollista rakentaa viisi lomarakennusta / -tonttia. Korttelialueen koko on noin 2 hehtaaria, joka on noin 3,5 % koko kaavoitettavan alueen pinta-alasta. Rakennusoikeutta tonteille on merkitty 140 kerrosalaneliömetriä (k-m²), jonka lisäksi saa rakentaa erillisen enintään 25 k-m² suuruisen saunarakennuksen.

23 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 22 (24) Kerrosluku on ½ k I, joka mahdollistaa kellarikerroksen rakentamisen. Tontit sijaitsevat länsirinteessä, jonka kaltevuus käytännössä vaatii lomarakennuksen toteuttamisen rinneratkaisuna. Rakennusalojen ulkopuoliset alueet on merkitty istutettavaksi / säilytettäväksi alueen osaksi. Näillä alueilla tulee säilyttää mahdollisimman paljon olemassa olevaa kasvillisuutta ja puustoa tai korvata ne uusilla istutuksilla tarvittaessa. Lomarakennuksen ja talousrakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä ja erillisen saunarakennuksen etäisyyden vähintään 15 metriä Katu- ja liikennealueet Muut alueet Ranta-asemakaavassa ei osoiteta muita tieyhteyksiä, kuin ohjeellinen ajo-yhteys RA-1 alueelle, joka kulkee suurelta osin jo olemassa olevaa yksityistietä. Tie sijaitsee kokonaisuudessaan kaavoitettavana olevalla tilalla kaava-alueen ulkopuolellakin. Ranta-asemakaavalla muodostuu maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA), maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY, MY-1) sekä luonnonsuojelualuetta (SL) ja vesialuetta (W) Suojelumerkinnät Kilpijoen historiallinen kylätontti on merkitty kaavakartalle muinaismuistoksi sm-osaalueena. Arkeologisen inventoinnin perusteella kartalle on merkitty myös Suutarin kulttuuriperintökohde suojeluosa-alueena s. Samalla merkinnällä on esitetty myös maisemallisesti arvokas siirtolohkare. 6 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntatalous Uusien lomarakennusten myötä loma-asukkaiden määrä kasvaa maltillisesti. Vakituisia asukkaita ei tule lisää eikä kaavaratkaisu vaikuta lähialueen kehitykseen. Alue on selvästi irti olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Koska kaavalla alueelle osoitetaan pysyvän asumisen sijaan loma-asumista, ei kaavan osoittamilla rakennuspaikoilla ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Kaavan osoittamat 5 rakennuspaikkaa oikeuttavat loma-asuntojen rakentamisen, eikä niiden rakentamisesta seuraa kustannuksia Sastamalan kaupungille. Taajamakuva Uudet lomarakennukset näkyvät osin Kokemäenjoelle ja sen vastarannalle. Paikalta ei kuitenkaan avaudu laajoja näkemäalueita, joten vaikutukset jäävät hyvin paikallisiksi. Lisäksi lomarakennukset sopeutuvat hyvin metsämaisemaan kaavamääräyksien tuella. Ranta-asemakaavassa osoitetaan merkittävä määrä alueita mm.

24 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 23 (24) maisemapelloiksi, jotka tukevat merkittävintä osaa taajamakuvasta ja turvaavat niiden säilymisen. Asuminen Palvelut ja työpaikat Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Virkistys Asemakaavalla ei osoiteta uutta pysyvää asumista. Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia olemassa olevan asumisen kannalta. Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia kaupungin palveluiden tai työpaikkojen kannalta. Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenneolosuhteisiin. Asemakaavatyön yhteydessä on selvitetty alueen muinaismuistot ja ne on suojeltu asianmukaisin merkinnöin kaavakartalla. Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia muinaismuistoihin. Ei merkittäviä vaikutuksia. Uusien lomarakennuksien myötä poistuu 2 ha ulkoilumaastoa. Vaikutus on kuitenkin vähäinen, koska ulkoilumaastoa jää kaava-alueelle edelleen suuri määrä, eikä vähäinen lisärakentaminen aiheuta tarvetta virkistykseen soveltuvien alueiden lisäämiseksi. Ympäristönsuojelu ympäristöhäiriöt Sosiaalinen ympäristö/asumisen olosuhteet ja Asemakaavaprosessissa on selvitetty ympäristön suojelulliset arvot ja ne on huomioitu kaavassa. Suunnitelmalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristönsuojelun tai ympäristöhäiriöiden kannalta. Uudet lomarakennukset voidaan kokea harmillisiksi, mutta alueella on ennestäänkin melko runsaasti loma-asutusta ja osoitetut tontit sopivat alueen luonteeseen hyvin. Luonnosvaiheessa ei saatu yhtään mielipidettä, joten osallisilta saadun palautteen puuttumisen perusteella voidaan olettaa, etteivät olemassa olevat asukkaat koe täydennysrakentamista sosiaalista ympäristöä tai asumisen olosuhteita heikentävänä asiana. Lähtökohtaisesti asemakaava lisää mahdollisuuksia sosiaalisen ympäristön monipuolistamiseen ja uusien sosiaalisten kontaktien synnyttämiseen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemarakenne, luonnonolot Ranta-asemakaava sijaitsee maisemallisesti arvokkaalla alueella. Alueella on merkittäviä jokirantaan rajoittuvia peltoalueita, joilla on seudullisesti suuri arvo. Ranta-asemakaavassa on kaikki tämän tyyppiset alueet osoitettu maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi, joten kaavaratkaisu turvaa näiden arvokkaiden maisema-arvojen säilymisen. Lomarakennuksien korttelialue sijaitsee metsäalueen reunassa, josta ei avaudu merkittäviä näkymäalueita. Kokemäenjoen ympäristöön avautuu kohtalaisia näkymiä, etenkin etelän suuntaan, mutta osoitetut lomarakennukset sijoittuvat riittävän pitkälle sisämaan puolelle, että ne verhoutuvat luontevasti puuston taakse. Luonnonolojen puolesta merkittävimmät alueet ovat Karausvuoren luonnonsuojelualue ja Töörin metsäalue. Molemmat aluekokonaisuudet on merkitty ranta-asemakaavassa niiden säilymisen turvaavilla käyttötarkoitusmerkinnöillä ja määräyksillä. Ranta-asemakaava tukee

25 FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY SELOSTUS 24 (24) olemassa olevia tärkeitä luontoarvoja. Pienilmasto Pohjavedet Ei merkittäviä vaikutuksia. Ei merkittäviä vaikutuksia. Luonnonsuojelu Ranta-asemakaavassa osoitetaan merkittävä määrä luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita käyttötarkoituksin ja määräyksin, jotka suojelevat näitä arvoja ja turvaavat niiden säilymisen Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Ihmisten elinolot ja terveys, ympäristön puhtaus Asemakaavalla osoitettava uusi loma-asuminen on vähäistä, joten sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Ei merkittäviä vaikutuksia. 6.2 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset ovat kaavakartan liitteenä. 7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 7.1 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti sen saatua lainvoiman. 7.2 Toteutuksen seuranta Kaupunki valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen. Tampereella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Laatinut: Tarkastanut: Pekka Seppänen ins. AMK Maritta Heinilä arkkitehti, SAFA, YKS-506

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, TOISVESI

VIRTAIN KAUPUNKI, TOISVESI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, TOISVESI ILOMÄEN JA RAJALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19737 SELOSTUS 1 (13) Seppänen Pekka 17.12.2012 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava 20.6.2013, 3.2.2014, tark. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 1 (8) Sisällysluettelo Outlet-kylän asemakaava... 2 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Seinäjärven ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Seinäjärven ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMENE OYJ Seinäjärven ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.10.2016 P28312 SELOSTUS 1 (23) Seppänen Pekka 4.10.2016

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.11.2013 Vähä-Väkkärän ranta-asemakaavan osittainen muutos Porin kaupunki Rankun kylä Sopukka RN:o 6:68 Svälsö RN:o 6:70 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014 ASIKKALAN KUNTA SISÄLLYS 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Iso-Mateen TUULINIEMEN RANTAKAAVAN MUUTOS Koskien korttelin 1 tontteja 1 ja 2 KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS / KAAVOITUS 17.10.2017 Ranta-asemakaava no 214003032 2

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA

TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA TAMPERE, KÄMMENNIEMI TILAN KOIVUNIEMI RN:o 1:4 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 293-RAK1706 TAIVASSALON KUNTA PUNTTINEN LEIKLUOTO RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.7.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (19) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot