SUUR-SAIMAAN LOMAKYLÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUR-SAIMAAN LOMAKYLÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS"

Transkriptio

1 TAIPALSAAREN KUNTA SUUR-SAIMAAN LOMAKYLÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , KimmoKaava 1. Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on astunut voimaan Aiemman lainsäädännön mukaista pääasiassa yksipuoleista kuulemismenettelyä on muutettu jatkuvan ja avoimen vuorovaikutteisen suunnittelumenettelyn suuntaan. Kaavahankkeista tulee tiedottaa hankkeen käynnistyessä, jolloin asetetaan nähtäville hankkeen tekemistä ja menettelytapoja kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää tiedot kaavan kohteesta ja keskeisestä sisällöstä, tavoitteista ja vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan ketä hanke koskee (osalliset), miten siitä tiedotetaan suunnittelun kuluessa, miten ja milloin työhön voi osallistua ja vaikuttaa, mistä saa lisätietoja ja kuka työtä valmistelee. MRL 72 1 mom mukaan Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Tämä suunnitelma koskee aiemmin vahvistetun Suur-Saimaan Lomakylän ranta-asemakaavan muuttamista. 2. Suunnittelualue Suur-Saimaan Lomakylän rantakaavan alkuperäinen pinta-ala on n. 85 ha. Kaavanmuutos koskee suurinta osaa kaavasta koskien pääasiassa Sarvenniemimaa tilaa 2:33 ( ), siitä erotettuja tiloja 2:28-46 sekä kunnan omistamaa Poijuranta tilaa 2:23. Kaavaehdotusvaiheessa korttelit jäivät pois kaavanmuutoksesta. Koko kaavaan kuuluu rantaviivaa n m. Alue on Taipalsaaren keskustasta n. 20 km ja Lappeenrannasta n. 33 km päässä. Alueen sijainti on esitetty oheisella kartalla.

2 Kuva 1 Kaava-alueen sijainti 3. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne Aluetta koskee Etelä-Karjalan seutukaava, joka vahvistettiin sisäasiainministeriössä Siihen on ympäristöministeriössä vahvistettu taajama-alueita koskeva muutos ja lähinnä Suur-Saimaan aluetta koskeva muutos Viimeisin seutukaavan muutos on vahvistettu ympäristöministeriössä Etelä-Karjalan maakuntakaava on laadittavana ja kaavaehdotus on nähtävillä Ote ehdotuksesta on ohessa. Alueelle ei ole laadittu vahvistettuja tai hyväksyttyjä yleiskaavoja. Taipalsaaren kuntaan on valmistunut yleiskaava, mutta sitä ei ole käsitelty kunnanvaltuustossa. Suur-Saimaan Lomakylän rantakaavan on Taipalsaaren kunnanvaltuusto hyväksynyt Sen on Kymen lääninhallitus osittain vahvistanut päätöksellä N:o H 1076.

3 Kuva 2 Ote maakuntakaavaehdotuksesta 4. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteet ja sisältö Ranta-asemakaavan muutoksen päätavoite on muuttaa alueen kaavaa siten, että alueelle muodostuu toimiva lomakeskusalue mahdollisine luontokeskuksineen ja että alueella on mahdollista järjestää valtakunnalliset loma-asuntomessut. Ne on tarkoitus pitää vuonna Kaava on muutoinkin vanhentunut eikä vastaa tämän hetken tarpeita loma- ja matkailurakentamisen ohjaamiseksi. Muutoksella keskitytään pääasiassa loma-asutuksen ja matkailurakentamisen ohjaamiseen, mutta myös pysyvää asutusta on alueelle tarkoitus sijoittaa. MRL 73 1 mom mukaan Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin säädetään katsottava, että: 1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön; 2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä 3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Ranta-asemakaavan muutoksen keskeiset pääkohdat ovat: - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - tarkka luonto- ja ympäristöselvitys, jossa tutkitaan ja kootaan tiedot pohjavesioloista, metsälain, vesilain ja luonnonsuojelulain mukaisista kohteista, suojeluohjelmista, kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista, muinaismuistoista, maiseman erityispiirteistä ja muista erityisoloista. Luontoselvityksen laatii Ekotoni Ky / FL Jari Hietaranta. - muinaismuistoselvitys, jonka laatii Mikroliitti Oy / Timo Jussila

4 - ranta-asemakaavan muutoksen selostus ja kaavakartta MRL ja MRA säännösten mukaisesti - työn havainnollistaminen mahdollisimman hyvin mm. esittämällä suunnitelmat ilmakuva- ja viistokuvapohjilla. Tämä liittyy myös lomaasuntomessurakentamisen suunnitteluun ja ohjaamiseen Merkittäviä eri vaihtoehtoja ei tulla työn alkuvaiheessa laatimaan, vaan kaavoitus etenee vaiheittain luonnoksia koko ajan käytävien neuvottelujen ja selvitysten pohjalta täydentäen. Suurin osa alueesta kuuluu yhdelle maanomistajalle, Saimaa Spirit Oy. Mitoitusperiaatteet selviävät lopullisesti työn kuluessa. Alueelle rakennetaan vesi- ja viemäriverkosto puhdistamoineen, jotka liitetään yleisiin verkostoihin aikanaan. 5. Ranta-asemakaavan muutoksen vaikutukset ja niiden arviointi Kaavaratkaisun osalta arvioidaan sen vaikutukset seuraaviin keskeisiin osa-alueisiin - ympäristöön ja maisemaan (luonnonympäristöön ja maisemaan, kulttuurimaisemaan, suojeluarvoihin, maisema- ja taajamakuvaan) - yhdyskuntatalouteen (rakentamisen kokonaisuuteen, yhdyskuntateknisiin kustannuksiin, investointeihin, työpaikkoihin) - sosiaalisiin tekijöihin (kokonaisrakenteeseen, asuinalueiden ja palveluiden sijaintiin) Vaikutusten arviointi tapahtuu kuvaamalla vaikutuksia sanallisesti ja taulukkomuodossa. 6. Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain (62 ) mukaan Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Kaavan osallisia ovat mm. seuraavat tahot: - maanomistajat ja asukkaat kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja loma-asukkaat matkailijat kalastajat veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne - kunnan sektorit kaavoitus rakennusvalvonta ympäristövalvonta tekninen toimi palo- ja pelastustoimi koulutus perusturva - yhdyskuntatekniikka lähialueen vesilaitokset Lappeenrannan Energia Oy - viranomaiset

5 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Etelä-Karjalan liitto Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri Museovirasto Etelä-Karjalan museo Merenkulkulaitos Puolustusvoimat / Itä-Suomen sotilasläänin esikunta Metsähallitus - seurat, yhteisöt alueen jako- ja kalastuskunnat metsästysseurat luonnonsuojeluyhdistykset jne 7. Kaavaprosessi ja vaikuttamismahdollisuudet Ranta-asemakaavan muutoksen eteneminen on suunniteltu tehtäväksi seuraavasti: Hankkeen käynnistämisestä tiedottaminen Tiedottaminen kaavahankkeen MRL:n mukaisesta vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta tehdään ilmoittamalla siitä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan ilmoituslehdissä. Lähialueen maanomistajille ja muille tiedossa oleville osallisille tiedotetaan lisäksi kirjallisesti. Ranta-asemakaavan muutoksen laatimisesta tiedotetaan lisäksi kunnan internet sivuilla ja kaavan laatijan kotisivuilla Tässä vaiheessa on osallisilla mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta suullisesti tai kirjallisesti sekä arvioida osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä. Mikäli suunnitelma osallisen mielestä on puutteellinen, on mahdollista tehdä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle esitys siitä käytäväksi neuvotteluksi. Muutos- tai neuvottelutarpeet voi esittää myöhemminkin prosessin aikana kuitenkin ennen kuin kaavaehdotus asetetaan nähtäville. Ympäristökeskus järjestää tarvittaessa neuvottelun, johon myös esityksen tekijä kutsutaan. Ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksen laatiminen Kaavaluonnos ja sen laatimisen pohjana ollut aineisto pidetään esillä kunnanvirastolla. Siihen on mahdollista tutustua ja esittää mielipiteensä. Aineistoa esitellään erikseen järjestettävässä tilaisuudessa suunnittelualueella. Pyydetään lausunnot osallisilta. Aineiston nähtävilläpidosta ja esittelytilaisuuksista tiedotetaan samalla tavalla kuin kaavahankkeen vireilletulosta. Mielipiteistä ja lausunnoista kootaan yhteenveto ja kaavan laatija laatii vastineensa, jota käsitellään kunnan luottamusmieselimissä; kaavatyöryhmässä ja kunnanhallituksessa. 1. Viranomaisneuvottelu Neuvotteluun osallistuvat kaupungin lisäksi Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ja muut viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelu saattaa koskea. Siinä selvitetään aluetta ja sen suunnittelua koskevat valtakunnalliset, seudulliset ja muut keskeiset tavoitteet. Ranta-asemakaavan muutoksen ehdotuksen laatiminen Kaavaluonnos tarkennetaan kaavaehdotukseksi saadun palautteen ja päätösten pohjalta. Kunnanhallitus päättää ehdotuksen asettamisesta nähtäville 30 päiväksi.

6 Nähtävillä olosta tiedotetaan samalla tavalla kuin kaavahankkeen vireilletulosta. Ehdotus pidetään nähtävillä kunnanvirastolla, kotisivuilla ja järjestetään tarvittaessa esittelytilaisuus. Ehdotuksesta on mahdollisuus jättää muistutus kirjallisena nähtävilläoloaikana. Pyydetään lausunnot eri tahoilta. Mielipiteistä ja lausunnoista kootaan yhteenveto ja kaavan laatija laatii vastineensa, jota käsitellään kaavatyöryhmässä ja kunnanhallituksessa. Mikäli ehdotukseen tulee huomattavasti muutoksia ja korjauksia, nähtävilläolo uusitaan. Kunnanhallitus tekee perustellun päätösehdotuksen kunnanvaltuustolle. 2. Viranomaisneuvottelu Neuvottelu pidetään ennen ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä, kun lausunnot ja muistutukset on saatu. Neuvotteluun osallistuvat kaupunki, ympäristökeskus ja muut viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelu koskee. Neuvottelu pidetään vain tarvittaessa, jos muistutukset ja lausunnot antavat siihen aihetta. Kaavaehdotuksen hyväksyminen Taipalsaaren kunnanvaltuusto hyväksyy ranta-asemakaavan muutoksen. Muistuttajalle, joka on ilmoittanut haluavansa tiedon vastineesta ja päätöksistä, toimitetaan pyydetyt tiedot. Hyväksymisestä ilmoitetaan kirjallisesti osallisille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Mikäli kaava ei vastaa laissa esitettyjä sisältövaatimuksia tai kaavan käsittelyssä on tapahtunut menettelytapavirhe, osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollista valittaa kaavasta ja hakea siitä muutosta Kouvolan hallinto-oikeudelta. Mahdollinen jatkovalitus osoitetaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 8. Tiedottaminen Tiedottaminen ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta, mahdollisesti järjestettävistä yleisötilaisuuksista, kaavan valmisteluaineiston nähtävillä pitämisestä sekä kaavaehdotuksen nähtävillä pitämisestä tapahtuu Taipalsaaren kaavahankkeita koskevan tavan mukaisesti ilmoittamalla siitä kunnan ilmoitustaululla, kunnan ilmoituslehdissä ja kunnan internet sivuilla. Maanomistajille, muistutusten laatijoille, yhteistietonsa luovuttaneille ja muille tiedossa oleville osallisille ilmoitetaan myös kirjallisesti. Kaikki tahot voivat jatkuvasti olla yhteydessä kaavan laatijaan, DI Kimmo Mustoseen. 9. Aikataulu - alustavat keskustelut kunnan ja ympäristökeskuksen kanssa 02-03/ kaavaluonnoksen laatiminen, tiestön ja kunnallistekniikan alustavat suunnittelut, keskustelut asuntomessujen kanssa 01-06/ yleisö- ja keskustelutilaisuus luontoselvitys, pohjakartan uusiminen

7 05-08/ kaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston nähtävillä pito viranomaisneuvottelu muinaismuistoselvitys 09/ yleisö- ja keskustelutilaisuus kaavaehdotuksen laatiminen 09-12/ kaavaehdotuksen nähtävillä pito 01-02/ viranomaisneuvottelu tarvittaessa 12/ lausuntojen ja muistutusten käsittely 02/ kaavan hyväksyminen 03-05/ Yhteystiedot Taipalsaaren kunta Rakennustarkastaja Erkki Kallonen Taipalsaaren kunta Kellomäentie TAIPALSAARI Kaavanlaatija DI(maanmittaus) Kimmo Mustonen KimmoKaava KimmoKaava Kitkantie 34 F KUUSAMO fax (08) Maanomistaja Tj Jukka Suninen Saimaa Spirit Oy c/o Remal Lentokentäntie LAPPEENRANTA

8 Kuva 3 Voimassa oleva ranta-asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ISO HANGASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA LIEKSAN KAUPUNKI JAAKONVAARAN (408), KUORAJÄRVEN (413) JA LIEKSAN (415) KYLÄT TEPPANA 9:1 (422-408-9-1),

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella 1 3.3.2011 päiv. 6.6.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOKKOLAN

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen.

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Takala Paimelan (21) kunnanosa osa tilojen 98-436-2-9 ja 98-436-3-171 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8.

Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8. 1.12.2009 1 (8) Yt.lautakunta: Kirkkonummen kunta HAGA II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Suunnitelman nimi on Haga II ranta-asemakaavan

Lisätiedot

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot