1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot"

Transkriptio

1

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten) kaupunginosan kortteleita 6002 ja 6004 (TY- 3) sekä jalankululle ja pyöräilylle varattua katua. Asemakaavan muutoksella muodostuu 6. (Kuloisten) kaupunginosan kortteli 6002 (TY- 32). 1.2 Kaava-alueen sijainti, kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kuloisten kaupunginosassa, noin kahden kilometrin etäisyydellä Raision ydinkeskustasta. Alue on kooltaan 0,97 ha ja se rajautuu Tuijussuontien ja Raisiontien väliselle teollisuusrakennusten korttelialueelle. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa tuotantotoiminnan laajentuminen Liite 1: Alueen sijainti 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Newprint Oy:n anomus kaavamuutoksesta toukokuussa Kaupunginhallituksen päätös asemakaavan muuttamisesta vireilletuloilmoitus kaupungin ilmoituslehdessä (Aamuset) osallistumis- ja arviointisuunnitelma teknisessä lautakunnassa asemakaavamuutoksen luonnos teknisessä lautakunnassa ; kaavan laatijat kaavoituspäällikkö Sirpa Salmi, toimistoarkkitehti Olli Arvola ja suunnitteluavustaja Satu Mäkelä - asemakaavamuutoksen luonnosaineisto nähtävillä ; kuulutus Aamusetlehdessä ja kaupungin internet-sivuilla; aineistosta ei jätetty mielipiteitä - juridinen asemakaavaehdotus liitteineen teknisessä lautakunnassa ; kaavan laatijat kaavoituspäällikkö Sirpa Salmi, toimistoarkkitehti Olli Arvola ja suunnitteluavustaja Satu Mäkelä - asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävillä elo-syyskuussa 2010; kuulutus Aamuset-lehdessä ja kaupungin internet-sivuilla - kaupunginhallituksen arvioitu käsittelyaika syyskuussa kaupunginvaltuuston arvioitu käsittelyaika syyskuussa 2010, hyväksyminen 2.2 Asemakaavan sisältö ja toteuttaminen Asemakaavan muutoksessa korttelialueilla 6002 ja 6004 sijaitsevien tuotantoyritysten laajennusmahdollisuuksia parannetaan nostamalla rakennusoikeutta kuvaavaa tehokkuuslukua e 0,50:stä 0,65:een. Rakennusalan rajaa siirretään Raisiontien suuntaan lähelle korttelialueen rajaa siten, että raja kulkee samassa linjassa molemmilla korttelialueilla. Kaavamuutosta on hakenut Newprint Oy, jonka ensimmäinen laajennusvaihe alkaa kesällä 2010 nykyisen asemakaavan salliman rakennusoikeuden mukaan. Autopaikkavaatimus 1 ap/100k-m2 säilyy kaavamuutoksessa ennallaan. Nykyisin kaavaalueella on tuotantotilaa yhteensä 3483 k-m2. Kaavan mahdollistama kokonaisrakennusoikeus on 6325 k-m2, joten laajennusmahdollisuuksia syntyy yhteensä 2842 k-m2. Newprint Oy:n laajennuksen jälkeen korttelissa on työpaikkoja yhteensä n Korttelialueiden välissä oleva jalankululle ja pyöräilylle varattu katu (pp) ei ole toteutunut. Varaukselle ei ole tarvetta tulevaisuudessakaan, sillä Raisiontien ja Tuijussuontien välillä on jo kevyenliikenteen yhteys kaavamuutosalueen molemmilla puolilla. Kevyenliikenteenväylän varaus liitetään osaksi tonttimaata ja korttelilt voidaan yhdistää yhdeksi teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Tuijussuontien perusparannustöiden yhteydessä kesällä 2010 kyseisen pp-alueen kulmaan rakennetaan jätevesipumppaamo. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaavan sisältö ja toteuttaminen 3 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista 3.2 Suunnittelutilanne 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä suunnittelua koskevat päätökset 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 4.3 Asemakaavan tavoitteet 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne 5.2 Aluevaraukset 5.3 Kaavan vaikutukset 5.4 Ympäristön häiriötekijät 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS.. 7 LIITTEET Liite 1 Alueen sijainti Liite 2. Rakennettu ympäristö ja kunnallistekninen verkosto Liite 3: Ote yleiskaavasta 2020 Liite 4 Ote voimassa olevasta asemakaavasta Liite 5 Havainnekuva Liite 6 Asemakaavan seurantalomake 3

4 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue sijaitsee Tuijussuontien ja Raisiontien välisellä alueella Kuloisten kaupunginosassa noin kahden kilometrin etäisyydellä Raision keskustasta. Alueen laajuus on yhteensä 0,97 ha. Luonnonympäristö Raisiontien puoleisella sivulla korttelialueen rajan ja rakennusalan rajan väliin jää n. kahdeksan metrin levyinen kaistale, jossa kasvaa koivikkoa. Tuijussuontien puoleiselle korttelin rajalle kaavaan on osoitettu puurivistö, mikä ei ole kuitenkaan toteutunut. Rakennettu ympäristö Raisiontien ja Tuijussuontien välisellä kahdella teollisuusrakennusten korttelialueella on yhteensä viisi tonttia. Kaikilla tonteilla on hallityyppinen tuotantorakennus. Rakentamista on ohjannut Huhko II asemakaavaan sisältyvät rakentamistapaohjeet. Liite 2: Rakennettu ympäristö ja kunnallistekninen verkosto Maanomistus Kaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa. Kaupunki on vuokrannut teollisuustontit yksityisille yrityksille. 3.2 Suunnittelutilanne Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A). Raision yleiskaavassa 2020 kaavamuutosalue on pientalovaltaista asuntoaluetta. Alueelle saa sijoittaa työpaikka- ja palvelutiloja, jotka sopivat toiminnaltaan ja ulkoiselta olemukseltaan pientaloasumisen yhteyteen. Raisiontielle on osoitettu merkintä: Kantatie tai alueellinen pääkatu, jonka välittämän liikenteen tulee sopeutua väylien viereisten alueiden toimintoihin ja kaupunkikuvaan ja jonka varsien maankäyttöä tehostetaan julkista liikennettä hyödyntäen. Väylän varsilla on kaupunkikuvallista eheyttämistarvetta. Liite 3: Ote yleiskaavasta 2020 Voimassa olevassa asemakaavassa (06:005 Huhko II) kaavamuutosalue on osoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY-3). Liite 4: Ote voimassa olevasta asemakaavasta 4

5 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä suunnittelua koskevat päätökset Newprint Oy on toukokuussa 2010 hakenut kaavamuutosta Kuloisten kaupunginosan korttelin 6002 tonteille 1 ja 2. Tonttien pinta-ala on yhteensä m2. Newprint Oy on vuonna 1997 perustettu arkkipainoyhtiö, joka toimii Loimaalla, Vantaalla ja Raisiossa. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Raisiossa Huhkon alueella osoitteessa Tuijussuontie 1, jossa työskentelee n. 35 henkilöä. Yhtiö aikoo keskittää kaiken painotoimintansa Raisioon, jonka vuoksi nykyiset tilat käyvät ahtaiksi. Henkilöstömäärä kasvaisi 50-55:een. Nykyisten tilojen pinta-ala on 1092 k-m2. Laajennustarve on kaikkiaan 1201 k-m2. Tontin nykyinen tehokkuusluku 0,50 on tarkoitus muuttaa 0,65:ksi. Laajennusosa sijoittuu osittain nykyisen rakennusalan ulkopuolelle, minkä vuoksi rakennusalan rajaa on tarkoitus siirtää Raisiontien suuntaan. Raision kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavan muuttamisesta Osallistuminen ja yhteistyö Kaavamuutoshankkeessa ovat osallisina: - suunnittelualueen maanomistajat ja vuokralaiset - naapurialueiden yritykset ja asukkaat - Varsinais-Suomen ELY-keskus - kunnan viranomaiset ja päättävät elimet - muut, joiden oloihin kaava saattaa vaikuttaa Kaavan valmistelee Raision teknisen keskuksen kaavoituspalvelut. Työhön osallistuu tarvittaessa kaupungin asiantuntijoita mittaus-, rakennusvalvonta- ja kunnallisteknisistä palveluista sekä pelastuslaitoksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) annettiin tiedoksi tekniselle lautakunnalle Samana päivänä lautakunta sai käsiteltäväkseen kaavamuutoksen luonnosaineiston. OAS ja luonnosvaiheen kaava-aineisto olivat julkisesti nähtävillä teknisen keskuksen ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla Nähtävilläoloaikana ei jätetty mielipiteitä aineistosta. Asemakaavan muutosehdotus teknisessä lautakunnassa Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä elo-syyskuussa Asemakaavan tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa arkkipainoyhtiö Newprint Oy:n laajeneminen hallitsemallaan tontilla ja siten luoda edellytykset yrityksen toiminnan keskittämiselle Raisioon. Koska kaavan tehokkuuslukua (e) suurennetaan koko suunnittelualueella, laajenemismahdollisuuksien paraneminen koskettaa kaikkia suunnittelualueella sijaitsevia yrityksiä. Suunnittelun lähtökohtana on ollut: - näkyvälle paikalle sijoittuvan yritystoiminnan laajentaminen arkkitehtonisesti korkeatasoisesti ja ympäristöönsä sopivalla tavalla. - autopaikkavaatimuksen (1ap/100 k-m2) säilyttäminen nykyisellä tasollaan. - Tuijussuontien perusparannukseen liittyvän jätevesipumppaamon paikan osoittaminen suunnittelualueelta. - tarpeettoman pp-väylän poistaminen kaavasta. 5

6 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavamuutoksella ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueet 6002 ja 6004 yhdistetään korttelialueeksi Kortteleiden välinen jalankululle ja pyöräilylle varattu katuosuus (pp) poistuu tarpeettomana. Korttelin rakennusoikeus nousee 0.50:stä 0,65:een. Raisiontien puoleinen rakennusalan raja siirtyy koko korttelin pituudelta noin kahdeksan metriä lähes korttelin rajaan asti. 5.2 Aluevaraukset Aluevarausten mitoitustaulukko Nykytilanne: Käyttötarkoitus pinta-ala krsala (e=0,50), josta toteutunut Teollisuusakennusten korttelialueet TY m k-m k-m 2 Jalankululle ja pyöräilylle varattu katu pp 395 m 2 Kaavamuutoksella syntyy: Käyttötarkoitus pinta-ala kerrosala (e=0,65) Teollisuusakennusten korttelialue TY m k-m Kaavan vaikutukset Kaavan salliman kerrosalan lisäys yhteensä 1657 k-m 2 Vaikutukset kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön Kaava tehostaa maankäytöä Raisiontien tuntumassa yleiskaavan ohjaamalla tavalla. Teollisuusrakennusten laajentamisella on mahdollista kohentaa alueen kaupunkikuvallista ilmettä erityisesti Raisiontien suuntaan. Yhtenäisen aluejulkisivun muodostunmista ohjataan kaavamääräyksillä. Mahdollisen Raisiontien leventämisen jälkeen kyseisen teollisuuskorttelin näkyvyys ja merkittävyys Raisiontien maisemassa korostuu entisestään. Rakennusoikeutta kortteliin syntyy yhteensä 6325 k-m 2. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavan vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ovat vähäiset. Alueen Raisiontien puoleisella reunalla kasvaa koivikkoa, joka poistuu tonteilta ajan myötä laajennushankkeiden toteutuessa. Koivikkoa jää kuitenkin Raisiontien varteen. Muut vaikutukset Toiminnan laajentumisen myötä Newprint Oy:n työntekijöiden määrä Raisiossa kasvaa 35:stä een. Korttelissa on kaavamuutoksen jälkeen työpaikkoja yhteensä arviolta n Liikenne ei kasva merkittävästi. Korttelin autopaikkavaatimus 1ap/100 k-m 2 säilyy ennallaan. Huoltoliikennealueet sijoittuvat tonteille. 5.4 Ympäristön häiriötekijät Kaava-alueella tai sen lähiympäristössä ei ole erityisiä häiriötekijöitä. 6

7 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset TY-32 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue - Kullekin tontille saa rakentaa vain kiinteistön hoidon kannalta välttämättömän asunnon, jota ei kuitenkaan saa sijoittaa teollisuustilan ylä- tai alapuolelle. - Rakennusten etäisyyden naapuritontin rajoista on oltava vähintään 4 metriä. - Rakennuksissa on käytettävä tasakattoa tai loivaa harjakattoa tai sen sovellusta. Julkisivumateriaalina on käytettävä pääsävyltään harmaata metallilevyä. Julkisivujen tulee rakennusosiensa ryhmittelyn, muotoilun, pintakäsittelyn, ja värityksen suhteen muodostaa korkealuokkainen ympäristökuvallinen kokonaisuus. - Tontilla voi olla enintään kaksi ajoliittymää. Liittymän leveys on asiakasliikenteen osalta enintään 6m ja huoltoliikenteen osalta enintään 12m. - Tontit tulee aidata. Aidan tulee olla harmaa, pinnakaidetyyppinen metalliaita ja enimmäiskorkeudeltaan 2,1 metriä. - Korttelialueella tapahtuva raaka-aineiden, tuotteiden ja jätteiden tms. varastointi tulee tapahtua huolitellulla tavalla. Käyttämättömät tontin osat tulee istuttaa kasvupaikkatyyppiin soveltuvin istutuksin. - Maanpinnan korkeusasemia ei saa muuttaa siten, että toimenpide naapuritontteihin tai katualueisiin rajoittuvilta osilta aiheuttaa kaupunkikuvallista tai- rakenteellista haittaa. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaavaan liittyvä havainnekuva esittää periaatteen kaavan toteuttamistavasta Newprint Oy:n tonteilla. Havainnekuvassa esitetään myös mahdolliset tulevaisuuden laajentumissuunnat korttelialueen muilla tonteilla. Ensimmäisessä laajennusvaiheessa Newprint Oy:n rakentaa lisää 906 k-m 2 :n kokoisen tuotantotilan ja toisessa rakennusvaiheessa 295 k-m 2 :n kokoisen toimistotilan. Liite 5: Havainnekuva Raisiossa 10. päivänä elokuuta 2010 Sirpa Salmi kaavoituspäällikkö 7

8

9

10

11

12

13 Asemakaavan seurantalomake Liite 6 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 680 Raisio Täyttämispvm Kaavan nimi Huhkon teollisuusalue 2 Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 06:032 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,9732 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,9732 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,65 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 0, , ,65 0, V yhteensä R yhteensä L yhteensä -0,0395 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

14 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,65 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä 0, , ,65 0, TY 0, , ,65 0, V yhteensä R yhteensä L yhteensä -0,0395 Kev.liik.kadut -0,0395 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö Akm 181: Asemakaavan muutos, joka koskee 17. kaupunginosan, kortteleita 4,5,6 ja 7 sekä katualuetta Varastokadun alueen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 Luonnos 27.1.2014 Vireilletulopäivämäärä: 30.12.2013 Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo Hyvinkään kauungin 6. kauunginosan korttelin 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 01.04.2014 LASITALO Asemakaavan

Lisätiedot

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus

M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / ehdotus M y l l y t i e 5 a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 29.10.2014 Diaari nro AKAA 689/2013 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

17-002. Asemakaavamuutos

17-002. Asemakaavamuutos Rauman kaupunki Susivuori AK 17-002 Asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 8.3.2013 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueen kehittäminen teollisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109.

Asemakaavan muutos koskee Rauman kaupungin 1. kaupunginosan osaa korttelia 109. Rauman kaupunki Tornelan (684--09-) asemakaavan muutos AK 0-099 LUONNOS Asemakaavan selostus, joka koskee.6.05 päivättyä asemakaavakarttaa. Tontin 684--09- asemakaavan muuttaminen niin että korttelialueelle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot