Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2 1 JOHDANTO Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa edellytettävistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 63 ja 9 ). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään myös tietoja maakuntakaavan uudistamisen lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta. Osalliset voivat antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Etelä-Pohjanmaan liittoon ilmoitettuna nähtävilläoloaikana. Sen jälkeenkin palautetta voi antaa kaavoitusprosessien aikana. Suunnitelmaa tarkistetaan työn aikana tarpeen mukaan. Palautteen perusteella päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavissa liiton toimistolta sekä internet-sivuilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma antaa mahdollisuuden vaikuttaa suunnitteluun sen alkuvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla pyritään laaja-alaiseen kuntien ja valtion viranomaisten, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden osallistumiseen suunnittelun alkuvaiheessa niin, että eri tahot voivat antaa palautetta kaavaprosessista. Maakuntakaavan uudistaminen Voimassa olevan Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen on maakunnan toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat alueidenkäyttöön. Kaupan, palveluiden, energian, luonto- ja kulttuuriympäristön sekä liikenteen ja infrastruktuurin muutosten arviointi on tullut ajankohtaiseksi. Lisäksi hallinnollinen toimintaympäristö on muuttunut. Useita kuntaliitoksia on toteutunut, ja valtion aluehallintoa on uudistettu. Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteet ovat muuttuneet. Toimintaympäristöön vaikuttavat monet valtakunnalliset strategiset linjaukset ja toteutuneet sekä vireillä olevat lainsäädännön muutokset. Lisäksi maakunnan ja kuntien strategiset linjaukset ovat uudistuneet. Usein merkittävien hankkeiden toteuttamisen, esimerkkinä liikenne- ja infrastruktuurihankkeet, edellytyksenä on ajantasainen maakuntakaava. Lisäksi monet muut teemat ovat tulleet maakuntakaavatasolla ratkaistavaksi, kuten tuulivoiman sijoittaminen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa huolehditaan monista erilaisista arvoista. Kulttuuriympäristön arvot sisältävät maisemallisia, taloudellisia, asumiseen ja viihtymiseen ja vetovoimaan sekä sosiaaliseen pääomaan liittyviä merkittäviä arvoja. Maakuntakaavassa huolehditaan useiden miljardien eurojen arvoisesta infrastruktuurista ja pyritään löytämään sen kehittämiseen soveltuvat suunnitteluratkaisut. 2

3 Suunnittelualue Maakuntakaavan uudistaminen kohdistuu koko Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Alueella on yhteensä 19 kuntaa ja asukkaita on noin Maakuntakaavan vaikutukset voivat ulottua joissakin teemoissa myös naapurimaakuntien puolelle. Liikennekäytävät kytkeytyvät valtakunnalliseen infrastruktuuriverkostoon. Kuva 1. Etelä-Pohjanmaan maakunta, kunnat ja naapurimaakunnat

4 2 MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ Etelä-Pohjanmaalla maakunnan suunnittelusta huolehtii ja vastaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Liitto valmistelee, koordinoi ja organisoi suunnitteluprosesseja sekä selvittää suunnitteluteemojen tiedolliset perusteet ja muodostaa suunnitteluesitykset. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja alueiden kehittämisen tavoitteet. 2.1 Maakunnan suunnittelu Maakunnan suunnitteluun kuuluvat alueiden kehittämislain (5 ) ja maankäyttö- ja rakennuslain (25 ) mukaan maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma (maakuntaohjelma). Suunnitelmat vaikuttavat toisiinsa. Maakuntasuunnitelmassa muodostetaan strategiset linjaukset ja tulevaisuuden näköalat, maakuntakaavassa muodostetaan maakuntasuunnitelman tavoitteiden mukaiset alueiden käytön linjaukset, ja maakuntaohjelma kokoaa maakuntasuunnitelman, maakuntakaavan ja maakunnan toimijoiden näkemykset lyhyen tähtäyksen strategiseksi toimenpidesuunnitelmaksi. Maakuntasuunnitelman, maakuntakaavan ja maakuntaohjelman ylläpito- ja laatimisprosessit hyödyntävät osittain samoja tausta-aineistoja ja vuorovaikutusfoorumeita. Niillä on kuitenkin erilainen tehtävä ja erilaiset oikeusvaikutukset, ja siksi ne valmistellaan erillisinä suunnitteluprosesseina. 2.2 Maakuntasuunnitelma Maakuntasuunnitelma valmistellaan vuorovaikutteisesti eri viranomaisten ja sidosryhmien edustajien kanssa. Maakuntasuunnitelma luo tulevaisuuteen ulottuvat kehityslinjat ja strategiset tavoitteet. Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu rakentuvat yhteydestä alueen toimijoiden näkemyksiin. Maakuntasuunnitelma kokoaa näkemykset ja muodostaa heijastuspinnan ja selkänojan maakunnan kehittämistyölle. Maakuntasuunnitelma osoittaa maakunnan tavoitellun tulevaisuuden ja kehittämistyön suuntaviivat pitkällä tähtäimellä. Etelä-Pohjanmaan uusin maakuntasuunnitelma on hyväksytty maakuntavaltuustossa Maakuntakaava Alueiden käyttöä maakunnassa ohjaa maakuntakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden näkökulmasta maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tärkeitä alueita. Aluevarauksia esitetään sillä tarkkuudella, mitä alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta tai useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteensovittamiseksi on tarpeen. Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntaohjelma Maakuntaohjelmassa esitetään maakunnan kehittämistyön keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä resurssit niiden toteuttamiseen. Maakuntaohjelman pohjalta valmistellaan vuosittain toteuttamissuunnitelma, joka toimii maakunnan esityksenä ministeriöille valtion talousarvion laatimisessa sekä lyhyen aikavälin suunnittelun asiakirjana. Alueiden kehittämislain 25 :n mukaan maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelma, valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet, hallinnonaloittaiset aluestrategiat ja maakuntaa koskevat muut ko. laissa tarkoitetut ohjelmat. Maakuntaohjelma on laadittava siten, että varmistetaan sen vaikuttavuus elinkeino-, liikenne- 4

5 Maakunnan suunnittelujärjestelmä ja ympäristökeskusten ja tarvittavin osin aluehallintovirastojen strategiseen suunnitteluun ja ohjaukseen. VALTAKUN- NALLISET ALUEIDEN KÄYTTÖ- TAVOITTEET (VAT) - Maankäyttö- ja rakennuslaki - Valtioneuvoston hyväksymä (YM) MAAKUNTASUUNNITELMA - Nykytila - Visio - Maakunnan tavoiteltu kehitys - Strategiat - Kehittämissuunnittelu VALTAKUN- NALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET - Laki alueiden kehittämisestä - Valtioneuvoston hyväksymä (TEM) MAAKUNTAKAAVA - Alueiden käytön linjaukset ja ratkaisut - Selvitykset, kehittämissuunnittelu MAAKUNTAOHJELMA - Kehittämistoimien suuntaaminen - Hankesuunnittelu ja hankekokonaisuudet KUNTAKAAVOITUS - Yleiskaava - Asemakaava - Detaljisuunnittelu - Rakennusluvat TOTEUTTAMISSUUNNITELMA - Maakuntaohjelman toteuttamisen painopisteet - Arvio ohjelman rahoituksesta - Erityisohjelmat, hankkeet Kuva 2. Maakunnan suunnittelujärjestelmä 5

6 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA - Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy - Ympäristöministeriö vahvistaa Kuntien yhteinen yleiskaava Yleiskaava - Kuntien yhteinen toimielin hyväksyy - Kunta laatii ja hyväksyy Asemakaava - Kunta laatii ja hyväksyy Kuva 3. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavajärjestelmä 3 VALMISTELUN TAVOITTEET Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön ohjausjärjestelmää. Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. VAT:n tarkistukset tulivat voimaan Tarkistetuissa tavoitteissa painotetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä, uusiutuvaa energiaa ja energiansäästöä sekä varautumista sään ääri-ilmiöihin ja tulviin. VAT:it edellyttävät maakunnan suunnittelua kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin teemakokonaisuuksiin: - toimiva aluerakenne - eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto - luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet löytyvät internetosoitteesta: 6

7 Etelä-Pohjanmaan rakennemallin esiselvityksessä esiin nostettuja teemoja ovat: - paikkojen laadullistaminen ja kytkeytyminen toisiinsa - hybridialueet kaavoituksessa (monien toimintojen sekoittuminen, kerrostuminen samoille alueille) - urbaanien kesantojen hyödyntäminen (rakennukset, maankäyttö) - luonnonmaantieteelliset, toiminnalliset, maisemalliset ja kulttuuriympäristölliset tekijät - maakunta toimintojen puistona, koheesio, kommunikaatio, toiminnallisuus Lisäksi liitto on itse tai yhteistyössä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa tehnyt useita muita teemallisia kehittämissuunnitelmia, kuten Etelä-Pohjanmaan energiastrategian, liikenteen ja logistiikan selvityksiä sekä maakunnalliseen palvelutuotantoon liittyviä selvityksiä. Vireillä ovat maakuntakaavaan liittyen kauppaselvitys, tuulivoimaselvitys sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen organisoimana suoselvitys, tulvaskenaarioiden suunnittelu sekä maisema-alueiden päivitystyö. Nykyisestä voimassaolevasta maakuntakaavasta ja edellä mainituista suunnitelmista löytyy lisätietoa internet-sivuilta: Nykyinen maakuntakaava, maakuntasuunnitelma ja selvitykset mahdollistavat perusteet uusien maakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden muodostumiselle maakuntakaavatyön perustaksi. Kuva 5. Luonnonmaantieteelliset alueet ja vyöhykkeet ovat edelleen toimivia aluesuunnittelun lähtökohtia. Kulttuurimaisemat ja -ympäristöt yhdistyvät näihin alueisiin. (Karttakuva: Hynynen, Ylä- Anttila, Heikkilä 2010) 7

8 Haasteena on sovittaa yhteen luonnon, kulttuurimaisemien ja -ympäristöjen, sosiaalisen pääoman, kestävän kehityksen sekä liikenneverkostojen ja taloudellisen kehityksen arvot. Erilaiset arvot kohtaavat. Erilaiset vetovoimatekijät vaikuttavat paikkojen kehityspiirteisiin. Ihmisten arvostukset määrittävät sitä, mihin paikkoihin toiminta kohdistuu. Paikkojen erilaiset piirteet synnyttävät liikkumisvirtoja niiden välille ja kytkevät paikat toisiinsa verkostoina. 4 TIETOPOHJA, SELVITYKSET Kaavoitus perustuu selvityksiin, joiden pohjalta voidaan tehdä kaavaluonnokset ja -ehdotukset sekä kaavakartat ja -selostukset. Nykyisen voimassaolevan maakuntakaavan selvitykset ja valmiit selvitykset hyödynnetään. Tekeillä olevat selvitykset toimivat uudistetun maakuntakaavan taustaselvityksinä. Lisäksi arvioidaan uusien laadittavien selvitysten tarpeet. Valmiit selvitykset: - Etelä-Pohjanmaan energiastrategia (2008) - Etelä-Pohjanmaan rakennemallin esiselvitys (Hynynen, Ylä-Anttila, Heikkilä 2010) - Seinäjoen seudun rakennemalli - Seinäjoen seudun ilmastostrategia (kesken) jo valmis???) - Maakunnalliset kulttuuriympäristöselvitykset (Kioski-tietokanta) - Kuntien yleiskaavat - Etelä-Pohjanmaan vesien tila - Länsi-Suomen vesienhoitosuunnitelma - Aluekohtaiset kulttuuriympäristöinventoinnit - Kansalliset selvitykset, esim. suo- ja turvemaastrategia Tekeillä olevat selvitykset: - Kaupan palveluverkkoselvitys - Suoselvitys - Tuulivoimaselvitys - Logistiikan ja maankäytön selvitys - Tulva-alueiden kartoitus ja skenaariot - Kulttuurimaisemien päivitystyö Laadittavaksi harkittavat ja selvitettävät teemat: - Liikennejärjestelmäsuunnitelma - Valtakunnallisten maisema-alueiden päivitystyö - Muinaismuistoselvitys - Pohjavesi- ja kiviainesselvitys (poski, päivitys) - Vesistöselvitys - Maatalouden suuryksikköselvitys - Kyläverkkoselvitys - Taajamien kehitysselvitys - Virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajanalueiden suunnitelma - Kaavoituksen ajankohtaistieto, luontokohteet, metso-ohjelma yms. 8

9 5 MAAKUNTAKAAVAN UUDISTAMISEN VAIHEET JA PROSESSIT Aloitus- ja tavoitevaihe Maakuntakaavan laadinta asetetaan vireille ja organisoidaan suunnittelutyö. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavoituksen aloitusvaiheen ensimmäinen osallisille suunnattu suunnitteluasiakirja. Se asetetaan nähtäville Nykyisen voimassaolevan Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan tavoitteiden, kehittämisperiaatteiden ja merkintöjen muodostamisesta laaditaan arviointi, jossa esitetään maakuntakaavan tarkistamis- ja täydentämistarpeita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestetään viranomaisneuvottelu. Lisäksi järjestetään työneuvotteluja viranomaisten, kuntien ja muiden osallistahojen kanssa. Maakuntakaavan pohjaksi laaditaan maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja -periaatteet. Ne perustuvat nykyiseen maakuntakaavaan, maakuntavaltuuston vuonna 2009 hyväksymään maakuntasuunnitelmaan ja vuonna 2009 voimaan tulleisiin tarkistettuihin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet hyväksyy maakuntahallitus. Kuva 6. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava (Ympäristöministeriö vahvistanut , ml. maakuntakaavan muutos) 9

10 Valmisteluvaihe Alueidenkäyttötavoitteiden ja OAS:ista saadun palautteen perusteella määritellään uuden laadittavan vaihemaakuntakaavan sisältö ja teemojen aikajärjestys. Kaavan valmisteluvaiheeseen kuuluu selvitysten laatiminen ja olemassa olevien selvitysten hyödyntäminen. Niiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Kaavaluonnoksesta järjestetään viranomaisneuvottelu. Lisäksi pidetään työneuvotteluja viranomaisten, kuntien ja muiden osallistahojen kanssa. Ehdotusvaihe Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja mahdollisten lisäselvitysten perusteella laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Ehdotusvaiheessa järjestetään viranomaisneuvottelu. Lisäksi pidetään työneuvotteluja viranomaisten, kuntien ja muiden osallistahojen kanssa. Hyväksymisvaihe Lausunnot ja muistutukset käsitellään ja kaavaehdotusta tarkistetaan. Vaihemaakuntakaava hyväksytään maakuntavaltuustossa ja viedään ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Maakuntakaavatyötä ohjaa maakuntahallitus, jossa käsitellään kaikki vaihemaakuntakaavojen vaiheet, nähtävilletulo ja niistä saatu palaute. Vahvistamisvaihe Vahvistamisvaiheessa seurataan valitukset, ministeriöiden lausunnot ja arvioidaan kaavan lainmukaisuutta. Seuranta Tavoitteiden toteuttamista ja muutoksia seurataan sekä tehdään muutostyötä. Maakuntakaavan toteuttamisen ja vaikutusten seurannan pohjalta tehdään seurantaraportti tai -raportteja. 6 MAAKUNTAKAAVAN SISÄLTÖ Uusien vaihemaakuntakaavojen teemoina ovat tuulivoima ja kaupan palveluverkko, liikenne ja soiden käyttötarkoitukset, yhdyskuntarakenne (kylät, taajamat, kehityskäytävät, tulva-alueet, maatalous) sekä kulttuuri- ja luontoympäristöt, virkistys ja maaperä. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen osalta. Kaavan sisältö täsmentyy valmistelun kuluessa, ja sitä voidaan tarvittaessa käsitellä useassa vaihekaavassa. 10

11 7 MAAKUNTAKAAVAN KEHITTÄMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Arviointi tarkoittaa merkitysten etsimistä ja määrittelyä sekä ennakolta että jälkeen suhteessa suunnittelun tavoitteisiin, sisältöihin ja esityksiin. Arviointi on erittäin haastava suunnittelun käsite, jossa pyritään löytämään ihmisille, ympäristölle, toiminnalle ja suunnittelulle parhaiten soveltuvia kysymyksiä, teemoja ja ratkaisuesityksiä. Vaikutusten arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 1 :ssä mainittuihin merkittäviin välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin. Vaikutukset kohdistuvat ympäristöön ja ihmisiin ja ovat ympäristöön vaikuttavia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia. Maakuntakaavaa varten perustetaan ohjausryhmä, joka muodostuu viranomaisten ja sidosryhmien edustajista. Etelä-Pohjanmaan liiton valmisteluryhmä vastaa suunnittelun organisoinnista. Maakuntakaavojen teemoja valmistelemaan perustetaan työryhmät, jotka koostuvat teemojen asiantuntijoista ja sidosryhmien edustajista. Viranomaisneuvotteluissa käydään maakuntakaavan vaiheet viranomaisten kanssa. Työpalavereita käydään eri sidosryhmien kanssa tarpeiden mukaan. Vaikutusten arviointia varten perustetaan SOVA-lain mukainen vaikutusten arviointiryhmä. Ryhmään kutsutaan asiantuntijat ympäristövaikutuksista, taloudellisista vaikutuksista, sosiaalisista ja kulttuurisista vaikutuksista. Ryhmän tehtävänä on pyrkiä arvioimaan objektiivisesti maakuntakaavan vaikutuksia ja antaa niistä palautetta. 8 OSALLISTUMINEN JA KOMMUNIKAATIO Kaavoituksen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin olosuhteisiin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa koskevia asioita suunnitellaan. Osallisilla on mahdollista osallistua kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Viranomaisilta, kunnilta ja muilta keskeisiltä tahoilta pyydetään lausunnot kaava-aineiston nähtävillä olon yhteydessä, muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä tai muistutuksensa. Tarvittaessa voidaan käydä neuvotteluja valmistelun aikana. Kaavan osallisia ovat seuraavat tahot: - Maanomistajat ja järjestöt, asukkaat ja heitä edustavat tahot, alueella työssäkäyvät, yritykset ja heitä edustavat tahot - Viranomaiset: liiton jäsenkunnat, naapurimaakuntien liitot, valtion keskus- ja aluehallinnon viranomaiset - Yhteisöt: valtakunnalliset ja maakunnalliset yhdistykset, yhteisöt ja edunvalvontajärjestöt Osallisilta pyydetään kommentit ja lausunnot vaihemaakuntakaavojen eri vaiheista, järjestetään viranomaisneuvottelut ja työneuvottelut. Kaavoja tarkennetaan saadun palautteen perusteella. Kaavan hyväksymispäätökseen on mahdollisuus hakea muutosta ympäristöministeriöstä, ja ministeriön vahvistamispäätöksestä on jatkovalitusmahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 11

12 Tiedottaminen Maakuntakaavoituksen vaiheista, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, tilaisuuksista, luonnosten ja ehdotusten nähtävillä olosta, päätöksistä sekä mahdollisuuksista mielipiteen esittämiseen tiedotetaan aktiivisesti. Tiedotus tapahtuu seuraavilla tavoilla: - Ilmoituksina, kuulutuksina, tiedotteina ja artikkeleina liiton tiedotuskäytäntöihin kuuluvissa sanomalehdissä ja Etelä-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla: - Vaihemaakuntakaavojen valmisteluaineisto on kaavaprosessin ajan nähtävissä liiton internetsivuilla. Sivuilla on myös lomake, johon voi antaa palautetta kaavoista. - Viralliset kuulutukset julkaistaan liiton ja sen jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä liiton käyttämissä ilmoituslehdissä. Kommunikaatio suunnittelijoiden, osallisten ja toimijoiden välillä mahdollistaa suunnitteluprosessien kulkua. Lopputulos syntyy kommunikatiivisten prosessien kautta, joissa suunnittelun osapuolilla on mahdollisuus tuoda esiin näkökulmiaan. 12

13 9 ALUSTAVA AIKATAULU/LUONNOS selvitys kaavaprosessi Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen alustava aikataulu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TUULIVOIMA KAUPAN PALVELUVERK- KO LIIKENNEJÄRJESTELMÄ YHDYSKUNTARAKENNE SOIDEN KÄYTTÖTARKOI- TUKSET KULTTUURI- JA LUONTO- YMPÄRISTÖT, MAAPERÄ MUUT TEEMAT Selvitykset ja kaavaprosessit sekä niiden aikataulut tarkentuvat, kun niitä valmistellaan ja saadaan palautetta osallisilta ja eri toimijatahoilta. Nähtävillä olosta, selvityksistä, luonnosten ja ehdotusten aikatauluista, sekä neuvotteluista laaditaan omat aikataulut kun ne valmistuvat. Teemoja pyritään yhdistämään ja ajoittamaan siten, että yhdessä vaihemaakuntakaavassa voidaan käsitellä useampaa teemaa. Myös teemat tarkentuvat suunnitteluprosessien käynnistyttyä. Tällä hetkellä vaihemaakuntakaavat on jaoteltu kolmeen teemakokonaisuuteen: Energia ja maatalous, kestävä yhdyskuntarakenne ja luonto- ja kulttuuriympäristöt, maaperä. 13

14 10 LISÄTIETOJA Etelä-Pohjanmaan liitto Kampusranta 9 C, Seinäjoki puh , sähköposti ja Etelä-Pohjanmaan liiton kotisivut: Aluesuunnittelusta ja maakuntakaavoituksesta vastaavat henkilöt: Maakuntajohtaja Asko Peltola Maakuntasuunnittelija Timo Lakso Maankäytön suunnittelija Jarno Leppäkangas Maakuntainsinööri Jorma Ollila Neuvotteleva virkamies Seppo Rinta-Hoiska 14

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 27.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Osayleiskaava... 3 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Ehdotus 17.11.2014 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus Sarja A:37 ISBN 978-951-766-173-7 (nide) ISBN 978-951-766-174-4 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KURIKAN KAUPUNKI PONSIVUOREN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkistettu 17.11.2014 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Susanna

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.4.2013 päivitetty 8.1.2014 Luvian kunta / Eurajoen kunta LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelualue ja sen vaikutusalue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostus Ehdotus 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot