Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastola, Kirkonkylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastola, Kirkonkylä"

Transkriptio

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastola, Kirkonkylä Ihanaistenrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos N074 Suunnittelualue Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Ihanaistenrinteen asemakaavoitettava alue sijaitsee Nastolan kirkonkylässä, Villähteen Kukkasen rannalla. Alue rajautuu Kankaan ja Kouluharjun asuntoalueisiin sekä Villähteen Kukkaseen. Asemakaava koskee Villähteen kiinteistöjä 85:2, 11:58, 11:277, 11:276, 11:263, 11:307, 11:144, 11:264, 11:262, 11:138, 11:123, 11:134, 11:264, 81:35, 5:23 ja 105:3 sekä Kirkonkylän kiinteistöjä 3:41, 3:42, 3:82, 3:408, 3:409, 3:411, 3:412 ja 3:471. Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Suunnittelualueen laajuus on noin 51 ha, josta vesialuetta on noin 10 ha.. Suunnittelualue käsittää lännessä Kukkaspolun, Kiurunkujan ja Kiuruntien jo pääosin rakennetut tontit sekä alueen koillisosasta, Ihanaistenkärjestä lomarakennuspaikan sekä Levonniemen vedenottamon suunnittelualueen keskivaiheilta. Muilta osin alue on rakentamaton ja metsäinen. Vähäinen, olemassa oleva rakennuskanta käsittää loma-asutusta ja omakotitaloja. Kaava-alue kuuluu Salpausselän-Puujokilaakson viljelymaisemat maisemamaakuntaan, Päijät-Hämeen maisemaselvityksen mukaisen tarkemman maisematyyppijaotuksen mukaan Nastolan järviseudun ja Salpausselän rajakohtaan sekä maakunnalliseen kulttuuriympäristövyöhykkeeseen. Suunnittelualue on pääosin harjun lieve/hiekka-hieta-vyöhykettä. Kaava-alueen eteläosa on Salpausselän pohjoisrinnettä. Alue on suurimmalta osin pohjavesialuetta. Suunnittelun tarkoituksena on muodostaa nyt asemakaavoitettavalle alueelle uutta rakennuspaikkaa, joista osa muodostuu jo rakennettua aluetta tiivistämällä. Tavoitteena on luoda luonnonläheinen, kylämäinen ja moni-ilmeinen sekä ekologinen asuinalue yhdessä kaava-alueen N074 itäpuolelle myöhemmin kaavoitettavan asuinalueen kanssa. Koko Turpeensalmen alueelle tullaan asemakaavoittamaan noin uutta rakennuspaikkaa.

2 Tuhkatieltä on tarkoitus jatkaa asuntoalueen etelälaidalla kulkeva kokoojakatu, johon liittyy rantaan suuntautuvat tonttikadut. Koska maaston muodot ovat haasteelliset ja suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella sekä järven rannalla, kunnallistekninen suunnittelu on tärkeässä asemassa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Alueen suunnittelussa pyritään huomioimaan yhdyskuntataloudelliset vaikutukset. Suunnittelun edetessä määritellään myös alueen osien toteuttamisjärjestys. Alueelle on tarkoitus toteuttaa vaihtelevuutta tonttityyppien suhteen, jotta moniilmeisyys toteutuisi ja alueelle saataisiin tarjolle myös eri hintaluokan tontteja. Pääosa tonteista tullee kuitenkin olemaan omakotitontteja. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa uusi asemakaava-alue on valtaosin taajamatoimintojen aluetta (A). Merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikennealueita, virkistys- ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä näiden tarvitsemia laajentumisalueita. Maakuntakaavan mukaan alue on pohjavesialuetta ja alueelle on merkitty viheryhteystarve, jolla osoitetaan virkistysalueverkostoon kuuluvat kehitettävät viheryhteystarpeet taajama-alueilla. Osayleiskaava Turpeensalmen osayleiskaavassa (valt.hyv ) kaava-alueelle N074 on merkitty neljä pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), jotka on tarkoitettu varattavaksi pääasiassa rivitaloille ja erillispientaloille. Lisäksi alueelta löytyy yleinen venevalkama-alue (LV), kaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeätä aluetta, ja alue osuu osittain tärkeälle pohjavesialueelle. Lisäksi kaava-alueella on yhdyskuntateknisen huollon alue (ET) Levonniemen vedenottamon kohdalla sekä sen edustalla yhdyskunnan vedenhankinnalle tärkeä alue. Laadittaessa Turpeensalmen osayleiskaavaa on suunnittelualueelta tehty ympäristöselvitys. Selvitys on tehty kesällä 2004 ja se käsittää luonto- ja maisemaselvityksen, rakennettavuusselvityksen sekä pohjavesisuhteet. Yleiskaavatyön tavoitteena oli löytää toteuttamiskelpoiset ratkaisut alueen liittämiseksi nykyiseen katu- ja tieverkkoon sekä itä-, että länsisuunnasta. Tätä koskeva liikennesuunnitelma on tehty Osayleiskaavamääräyksissä on todettu, että alueella on laadittava asemakaavan laatimisvaiheessa pohjaveden hallintasuunnitelma ja pohjatutkimuksia on täydennettävä rakennettavaksi tarkoitetuilla alueilla. Suunnittelualueen lounaiskulmassa, Tuhkatien päässä, on voimassa Villähde- Koiskalan yleiskaava (valt.hyv ), jossa Tuhkatien viimeinen tontti on toisin kuin Turpeensalmen osayleiskaavassa merkitty AP-alueeksi.

3 Asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa lukuun ottamatta alueen lounaiskulmaa, jossa on kaavamuutoksena suunnittelualueeseen otettu mukaan Tuhkatien viimeinen, nykyinen Y-1 tontti. Maanomistus Suunnittelualueesta suurin osa on kunnan omistuksessa. Osayleiskaavan läntisin APalue ja Villähteen Kukkasen rannalla olevat AP-alueet ovat yksityisomistuksessa. Osalliset Kunnan hallintokunnat ja yhdyskuntatekniikasta vastaavat Tekninen johtaja Kuntatekniikan mestari Vesilaitosteknikko ja vesihuoltoinsinööri Lahti Energia Oy / lämpöliiketoiminta LE-Sähköverkko Oy DNA Palvelut Oy, Etelä-Suomi Päijät-Hämeen pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Lahden seudun ympäristöpalvelut Lahden seudun rakennusvalvonta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta Liikunta- ja nuorisopäällikkö Viranomaiset Päijät-Hämeen liitto Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maakuntamuseo / Lahden kaupunginmuseo Muita osallisia Kaava-alueen ja siihen välittömästi rajautuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri Osallistuminen ja tiedottaminen Asemakaavan muutoksen aloittamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta sekä asemakaavaehdotuksesta lähetetään tieto kirjeenä osallisille sekä kuulutetaan Nastola-lehdessä ja kunnan Internet-sivuilla. Kaavahankkeeseen liittyvä aineisto on nähtävissä Nastolan kunnan kaavoitus- ja paikkatiedossa koko kaavaprosessin ajan. Lisäksi tietoa kaavoituksesta ja kaavahankkeesta on nähtävillä kunnan Internet-sivuilla. Vireilletulo (syksy 2009) Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella sekä kirjeitse kaava-alueen ja naapuritonttien omistajille ja haltijoille sekä muille nimetyille osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laitettu nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa koko suunnittelun ajan ja osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:sta palautetta kirjallisesti tai suullisesti kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka. Luonnosvaihe ( ) Asemakaava valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi kaavoituksen ilmoitustaululle. (Pekkalantie 5). Luonnosvaiheen kuulemisesta tiodotetaan osallisille kirjeellä tai sähköpostilla. Lisäksi luonnosvaiheen kuulemisesta ilmoitetaan kuulutuksella Nastola-lehdessä, ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla. Asemakaavan muutoksesta järjestetään luonnosvaiheessa yleisötilaisuus. Tässä vaiheessa osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaluonnosta koskevia mielipiteitä joko kirjallisesti tai suullisesti ilmoituksessa mainittuna ajankoh-

4 tana. Mielipiteet tutkitaan kaavoituksessa ja huomioidaan tavoitteiden puitteissa mahdollisuuksien mukaan. Mielipiteitä käsitellään tarvittaessa kaavakäsittelyn yhteydessä teknisessä lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Ehdotusvaihe (syksy 2011) Suunnitelma muokataan asemakaavaehdotukseksi, joka asetetaan virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (kaavoituksen ilmoitustaulu, Pekkalantie 5). Tässä vaiheessa nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella Nastola-lehdessä, ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla. Kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen kuulutuksessa esitetyllä tavalla. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan peruteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen sen jälkeen, kun asia on käsitelty kunnanhallituksessa. Kaavan hyväksyminen ja voimaantulo Asemakaavaehdotus hyväksytään valtuustossa. Hyväksymisestä ilmoitetaan niille, jotka ovat sitä nähtävilläoloaikana kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Hyväksymispäätöksestä voi edelleen valittaa 30 vrk kuluessa Kouvolan hallinto-oikeuteen. Valitusajan päätyttyä kaavan voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla. Viranomaisyhtei styö Selvitettävät vaikutukset ja laadittavat lisäselvitykset Asemakaavan muutoksesta pyydetään viranomaisilta lausunnot kaavaluonnos ja - ehdotusvaiheessa. Asemakaavan laatimisen aikana arvioidaan eri asemakaavan vaikutuksia keskittyen merkittäviin vaikutuksiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laadittaessa on alustavasti tunnistettu kaavaan liittyvät vaikutukset. Kaavahankkeen vaikutusalue riippuu tarkasteltavasta vaikutuksesta. Koska kaava aiheuttaa merkittävää lisärakentamista, voidaan vaikutuksesta riippuen vaikutusalueeksi käsittää jopa koko Nastolan kunta. Arvioitava vaikutus Luonnehdinta Arvioitavat asiat Oleva tieto ja selvitykset Laadittavat selvitykset Luontoarvot ja maisema Alueen itäosa tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Pienialaisia lehtoja, jotka jäävät rakennettavien alueiden ulkopuolelle. Maisemassa tärkeitä harjun yläreuna ja rantapuustovyöhyke. Luonnon monimuotoisuuden ja erityisten luontoarvojen säilyminen rakennettavaksi tarkoitettujen alueiden sisällä. Rakentamisen vaikutus kaukomaisemaan. OYK luontoselvitys. Päijät-Hämeen maakuntakaava, Ekologinen verkosto. Korttelialueiden säilyneen puuston kartoitus. Kaavarunkovaihtoehtojen vaikutus maisemaan. Maaston korkeussuhteet ja pintavesien virtaussuunnat. Uuden kokoojakadun vaikutukset Salpausselän rinteeseen ja ekologiseen verkostoon. Hulevedet. Rakennusten sovittaminen rinnealueille. Pohjavesi Pohjaveden varsinaista muodostumisaluetta. Maaperä hyvin vettä läpäisevää hiekkaa ja soraa. Alueella sijaitsee vedenottamo. Rakentamisen vaikutus pohjaveteen. Rantojen ruoppaus riski pohjavedelle. OYK Ympäristöselvitykset, pohjavesiselvitys. Nastolan Villähteen ja Nastonharju- Uudenkylän pohjavesialuiden suojelusuunnitelma. Laadittava pohjaveden hallintasuunnitelma. Elinolot ja elinympäristö Ympäröivien ja tulevien asuinalueiden luonnonläheisyys. Luonnon monimuotoisuuden säilymisedellytykset. Kirkonkylän hyvät palvelut lähellä. Palveluiden saavutettavuus. Korkean radonpitoisuuden aluetta. Radonin torjunta. Kulttuuriperintö ja Alueen länsiosassa Arvioitava uuden Nastolan rakennusin- Olemassa olevan ra-

5 rakennettu ympäristö olemassa olevaa omakoti- ja loma-asutusta. rakentamisen sopeutumista olemassa olevaan rakennuskantaan sekä osaalueiden yhtenäisyyttä. ventointi. Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. kennuskannan inventointi asemakaavan laatimista varten. Yhdyskuntarakenne Nauhataajaman rakenne tiivistyy. Arvioitava palvelurakenteen riittävyyttä Kirkonkylän alueella ja tarvetta osoittaa kaava-alueelle korttelivarauksia julkisia ja kaupallisia palveluita varten. Nastolan koulutilaselvitys. Liikenne ja kunnallistekniikka Alueen syöttöliikenne aluksi yhden kokoojakadun varassa Tuhkatietä jatkaen. Alueen sisälle syntyy oma liikenneverkkonsa. Etäisyys joukkoliikenteen palveluverkosta < 1km. Kaasu ja kaukolämpö. Kokoojakadun liikennemäärät ja vaikutus Kirkonkylän liikenneverkkoon. Maaston muotojen vaikutus liikenneverkon toteutettavuuteen ja turvallisuuteen. Kevyen liikenteen verkoston toimivuus ja turvallisuus. Vieraspaikoitus. Turpeensalmen alueen liikennesuunnitelma. Kukkastien aluevaraus suunnitelma. Liikenneselvitys on päivitettävä. Kunnallisteknisen kokonaisuuden rakennettavuus selvitys luonnosvaiheessa. Kaavarunkotarkastelu eri liikenteellistä vaihtoehdoista alueen sisällä. Tuhkatien alkuosalle tehtävä liikenneturvallisuutta parantava suunnitelma, jossa huomioidaan hankala liittymä Leipätielle. Yhdyskunta- ja energiatalous Yhdyskuntataloudellista arviointia tehdään koko kaavahankkeen ajan. Esirakentamisen kustannukset. Ulkoisen vesihuoltoverkoston ja energiahuoltoverkoston rakentamiskustannukset. Puistorakentamisen kustannukset. Maanhankinnan pohjaksi tehty arviointi. Yleiskaavan vaikutusarviointi. Turpeensalmen alueen liikennesuunnitelma. Kaavarunkovaihtoehtojen taloudellinen vertailu. Tieverkon rakentamiskustannukset. Yksityinen kunnallistekniikka. Kunnallisten palveluiden toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Tulot. Rakennettavuus Osayleiskaavassa tutkittu AP-alueiden rakennustekninen soveltuvuus. Tonttien rakentamiskelpoisuus. OYK Ympäristöselvitykset, yleispiirteinen rakennettavuusselvitys. Pohjatutkimuksia on täydennettävä korttelialueilla. Virkistys Maakunnallinen retkeilyreitti. Maakuntakaavaan merkitty yhteys vesistön pohjoispuolelle. Aiemmin olleet metsän virkistysarvot menetetty metsän hakkuussa. Arvioinnissa kiinnitettävä huomiota virkistysarvojen ja maisema-arvojen säilymiseen metsäalueilla ja maakunnallisella retkeilyreitillä. Riittävän polkuverkoston mahdollistaminen. Päijät-Hämeen maakuntakaava, Ekologinen verkosto. Selvitettävä, miten turvataan valtakunnallinen viheryhteystarve harjun yli. Arvioitava kokoojatien estevaikutus.

6 Yhteystiedot Puhelin ja sähköposti Osoitteet Kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen , Nastolan kunta Kaavoitus PL 4, Nastola Käyntiosoite: Pekkalantie 5 Sähköposti: faksi (03) Nastolassa Kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 31.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MIEHIKKÄLÄN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Miehikkälän kunnassa Kirkonkylän alueella. Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kravunlaakso Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosaa koskeva asemakaava 28:007 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 11.11.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen.

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Takala Paimelan (21) kunnanosa osa tilojen 98-436-2-9 ja 98-436-3-171 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KANTOKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta TELAKKARANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3 5.

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot