RAAHEN KAUPUNKI Tekninen keskus Kaavoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN KAUPUNKI 11.12.2003 Tekninen keskus 22.06.2004 Kaavoitus 27.09.2005 30.09.2005 29.7.2008 21.10.2008 8.12.2008"

Transkriptio

1 RAAHEN KAUPUNKI Tekninen keskus Kaavoitus Akm 189: Yritysperän asuntoalueen asemakaavan muutos Asemakaavan muutos, joka koskee Raahen kaupungin 22. kaupunginosan, Yritysperän kortteleita ja 2297 sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ) Asemakaavan muutosalueen sijainti.

2 Suunnittelualue 2 Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Raahen kaupungin 22. kaupunginosan, Yritysperä, kortteleiden ja 2297 alueelle laadittavaa asemakaavan muutosta, jolla uudistetaan vuodelta 1950 oleva vanhentunut asemakaava. Suunnittelualue käsittää Yritysperän vanhan omakotialueen lisäksi kaksi tonttia ja puistoaluetta viereiseltä vuonna 1987 vahvistetulta Koivuluodon asemakaavan alueelta. Suunnittelualue on merkitty kansilehden karttaan tummennettuna. Suunnittelun tavoitteet Asemakaavanmuutoksen keskeisenä tavoitteena on lähellä kaupungin keskustaa sijaitsevan Yritysperän omaleimaisen asuntoalueen kaupunkikuvan säilyminen jälkipolville historiallisine rakennuskantoineen. Asemakaavanmuutoksella palautetaan olemassa olevat rakennukset korttelialueille katualueita kaventamalla. Kaavamuutoksella tarkistetaan myös vanhan asemakaavan ylisuuret rakennusoikeudet vastaamaan asuinkäyttötarkoitusta ja täydennetään puutteelliset merkinnät kerrosluvun sekä rakennusten sijaintia ja ulkonäköä osoittavien merkintöjen osalta. Tavoitteena on säilyttää kaavamerkinnöissä alueen rakentamista ohjanneiden vanhan palstoisussuunnitelman vuodelta 1910 sekä vuosi-en 1928 ja 1952 rakennusjärjestysten sisältämät hyvät periaatteet. Kaupungin tavoitteet kaavan sisältöön ja lähiympäristöön täsmentyvät tämän kaavan käsittelyjen yhteydessä. Asemakaavan laadinta sisältyy vuosien kaavoitusohjelmaan. Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelualueen kaikki tontit (34+2) ovat asuttuina tai käytössä. Vanhoista asuinrakennuksista neljä ja piharakennuksista kaksi sijaitsevat osaksi kaavan katualueella. Lisäksi seitsemän asuinrakennusta ja seitsemän piharakennusta sijoittuvat voimassa olevan asemakaavan rakennusalan ulkopuolelle. Voimassaoleva kaava on puutteellinen rakennusalojen, rakennuskorkeuksien ja rakennusoikeuksien osalta. Kaavan rakentamista ohjaavat merkinnät ovat ristiriitaiset myös maanomistusolojen suhteen. Yritysperän alueen vanhimmat asuinrakennukset ovat viime vuosisadan alkupuolelta ja ne ovat rakentuneet sen ajan palstoitussuunnitelman mukaan. Uusin asuinrakennus on valmistunut vuonna 2008.

3 Maakuntakaava Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan. Ympäristöministeriö on vahvistanut sen Maakuntakaavassa kaavoitettava alue on keskustatoimintojen aluetta ja siinä on osoitettu uutena tieyhteytenä kantatie 88 linjaus Mettalanmäelle. Aluetta koskevia suunnittelumääräyksiä ja kehittämisperiaatteita kaavassa on seuraavasti: Raahen aluekeskus on metallialan osaamisen ja liiketoiminnan, informaatioteknologian ja logistiikan keskus. Aluekeskuksen ytimen muodostaa Raahen - Pattijoen kaupunkimainen alue. Raahen kaupunkikeskustaa kehitetään vetovoimaisena keskuksena. 3 Raahen kaupunkiseutua kehitettäessä suunnittelun lähtökohtana on pidettävä nykyistä rakennetta ja turvattava liiketoimintojen kehittämismahdollisuudet riittävillä aluevarauksilla. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaisevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Ote maakuntakaavasta.

4 Yleiskaava Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava (KV ) 4 Yritysperä on merkitty tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, liikenneverkko ja virkistysalueet -karttaan merkinnällä AP/s pientalovaltainen alue/alue, jolla ympäristö säilytetään ja se on osoitettu myös valtakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaana alueena. Aluetta sivuaa Raahen laatukäytävän imagotekijöiden kehittämisalueen rajaus. Luonnon ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat kohteet -kartassa alue on rajattu paikallisesti arvokkaana alueena, kohde 10. Osayleiskaavan /s -merkinnän mukaan aluekokonaisuuden ja sen rakennuskannan suojelu ratkaistaan asemakaavalla. Ote osayleiskaavasta.

5 Asemakaava 5 Ote voimassaolevasta, vahvistetusta asemakaavasta.

6 6 Ote alueella voimassa olevassa asemakaavassa Ak 88 (vahv. LH ) Kaavamuutosalueen eteläosa sisältää vanhaan asuntoalueeseen Koivuluodon asemakaavoituksen yhteydessä liitetyt omakotitontit (AO, e=0,30) ja rivitalotontin (AP,e=0,25). Ote alueella voimassa olevassa asemakaavassa Ak 115 (vahv. LH ) Kaavamuutosalueen eteläosan pieni liikerakennustontti on osoitettu aluevarauksella: Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa grillin, kioskimyymälän ja kahvilan. Rakennusoikeus asuntotonteille on johdettavissa rakennusjärjestyksen 39 :n b) kohdan mukaan: tontin pinta-alasta saadaan 1/5 osa käyttää rakentamiseen. Mikä merkitsee tehokuutta e=0.20 sekä 39 :n e) kohdan mukaan: asuinrakennus saa olla enintään 2-kerroksinen. Tästä seuraa: kortteleiden rakennustehokkuus on e=0.40. Kortteleiden 98 ja 99 rakennustehokkuus on määrätty rakennusjärjestyksen 51 :ssä, mikä on e=0.60.

7 Kaavan laatimisen ajankohta on sisällöllisesti ja aikataulullisesti erityisen sopiva samanaikaisesti alkaneen Koivuluodon kauppakeskuksen asemakaavanmuutoksen kanssa. Yhteisten tekijöiden käsittely otetaan huomioon molempien kaavojen laadinnan yhteydessä. Koivuluodon kauppakeskuksen asemakaavan muutos on valmistunut ja se on hyväksytty Raahen kaupunginvaltuustossa. 7 Vaikutusalue Asemakaavamuutoksen vaikutukset kohdistuvat lähinnä vanhan omakotialueen sisäosiin, koskien nykyisen rakennuskannan ja maanomistusolojen yhteensovittamista. Kaavan vaikutukset lähiympäristöön ovat vähäiset. Muutoksesta johtuvat vaikutukset ympäristöön selvitetään kaavatyön aikana ja osallisilta saadun palautteen perusteella. Osalliset Osallisia ovat alueen kiinteistönomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisia ovat lisäksi seuraavat viranomaistahot: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, Raahen kaupungin ympäristölautakunta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Museovirasto / Pohjois-Pohjanmaan museo, Ratahallintokeskus, Pohjanmaan PPO Oy ja Raahen Energia Oy. Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvottelu pidettiin (MRL 66, MRA 26 ). Neuvotteluun osallistuivat Raahen kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan museon, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen edustajat. Pohjois-Pohjanmaan museossa on pidetty työneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan museon ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen edustajien kanssa käytiin työneuvottelu

8 Selvitettävät vaikutukset ja käytettävät menetelmät Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä (MRL 9, MRA 1 ). 8 Todennäköisesti merkittävimmät asemakaavan vaikutukset kohdistuvat alueen asukkaisiin. Suunnittelun yhteydessä selvitetään: ylileveiden katualuevarauksien tarkistamisen vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen rakennusoikeuksien ja alojen tarkistamisen vaikutukset kaupunkikuvaan kiinteistörajojen muutosten kustannukset Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt Kaavoituksen aloittaminen Asemakaavan laadinta sisältyy vuosien kaavoitusohjelmaan. Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoitettu sanomalehti Raahen Seudussa, kaupunkilehti Raahelaisessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla (MRL 63, MRA 30 ). Tekninen lautakunta on käsitellyt ja merkinnyt tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavissa teknisen keskuksen kaavoitusyksiköstä ja se julkaistaan myös kaupungin internet-sivuilla (http:/raahe.fi/kaavoitus). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana. Asemakaavamuutoksen luonnossuunnittelu Kaavasuunnittelun inventointityötä on valmisteltu alustavasti jo syksystä Inventointiaineisto täydentyy kaavatyön aikana ja on nähtävillä kaavan eri esittelyvaiheissa. Kaavahanketta on esitelty osallisille helmikuussa 2004 järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Kutsu yleisötilaisuuteen ja osallisille suunnattu kyselylomake on lähetetty kirjeitse alueen kiinteistönomistajille ja maanvuokramiehille. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen nähtäville kokouksessaan Luonnokset ja muu valmisteluaineisto oli nähtävillä teknisen keskuksen kaavoitusyksikössä kesällä 2004 (Sovionkatu 9, 3.krs.)

9 Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitettiin sanomalehti Raahen Seudussa, kaupunkilehti Raahelaisessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Osallisilla oli mahdollisuus esittää kaavaluonnoksesta mielipiteensä joko suullisesti tai kirjallisesti sekä keskustella kaavoittajan kanssa (MRA 30 ). 9 Asemakaavan muutosehdotus Asemakaavaehdotus laadittiin syksyllä Kaupunginhallitus asetti asemakaavan nähtäville 30 päiväksi (MRL 65, MRA 27 ). Asemakaavan nähtäville asettamisesta ilmoitettiin sanomalehti Raahen Seudussa, kaupunkilehti Raahelaisessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65, MRA 27 ). Muistutus oli toimitettava kaupunginhallitukselle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Asemakaavasta pyydettiin lausunnot (MRA 28 ) Raahen kaupungin ympäristölautakunnalta, Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Pohjois- Pohjanmaan liitolta, Museovirasto/Pohjois-Pohjanmaan museolta, Ratahallintokeskukselta, Pohjanmaan PPO Oy:ltä ja Raahen Energia Oy:ltä. Tavoitteena oli, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan vuodenvaihteessa 2005/2006. Kaavan laadinta keskeytyi kiireellisempien kaavoitustöiden vuoksi syksyllä Uusi asemakaavaehdotus on laadittu kesällä Kaavaehdotusta on tarkistettu viranomaisilta tulleen palautteen perusteella. Ehdotus asetettiin uudelleen nähtäville aikavälille (MRL 65, MRA 27 ). Asemakaavan nähtäville asettamisesta ilmoitettiin sanomalehti Raahen Seudussa, kaupunkilehti Raahelaisessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65, MRA 27 ). Muistutus oli toimitettava kaupunginhallitukselle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Asemakaavasta pyydettiin edellisessä vaiheessa mainitut lausunnot (MRA 28 ). Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan joulukuussa 2008.

10 Yhteystiedot Asemakaavan muutoksen valmistelusta ja tarkemmasta aikataulusta saa lisätietoja: 10 Raahen kaupunki/ tekninen keskus/ kaavoitus Ruskatie 1, Pattijoki. kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen puh. (08) tai kaavasuunnittelija Outi Järvinen, puh. (08) tai suunnitteluavustaja Riitta Svensk puh. (08) tai Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Raahen kaupungin teknisen keskuksen kaavoitusyksiköstä, Ruskatie 1, Pattijoki tai kunnan internet-sivuilta (http:/raahe.fi/kaavoitus). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavasuunnittelijoille. Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 64 ) nojalla oikeus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

11 Akm 189: Yritysperän asuntoalueen asemakaavan muutos AIKATAULU Kaavoitustyön aloitus vuoden 2003 syksyllä. Yritysperän vanhan asuntoalueen kaavamuutoksen aloittaminen samaan aikaan viereisen Koivuluodon kauppakeskuksen asemakaavan muutoksen kanssa oli tarkoituksenmukaista suunnittelualueiden läheisyyden vuoksi Tekninen lautakunta; osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoittaminen (Raahen Seutu, Raahelainen, ilmoitustaulu, internet) Tiedotus- ja keskustelutilaisuus alueen kiinteistönomistajille ja maanvuokramiehille. Kutsu tilaisuuteen ja osallisille suunnattu kyselylomake lähetetty kirjeitse. helmi huhtikuu-04 Kaavoittaja laatii lähtöaineiston, perusselvityksen, tavoitteiden määrittelyn, vaikutusten arvioinnin, kaavaluonnoksen sekä selostuksen viranomaisneuvottelu Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen ja päätti hyväksyä sen nähtäville osallisten mielipiteiden esittämistä varten Kaavaluonnokset nähtävillä teknisen keskuksen 3. krs aulassa ja kaupungin internet-sivuilla. Lausunnot Raahen kaupungin ympäristölautakunnalta, Raahen Seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä, Museovirasto/ Pohjois-Pohjanmaan museolta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta ja Pohjois-Pohjanmaan liitolta Tekninen lautakunta käsittelee osallisilta ja lausunnonantajilta saadun palautteen sekä kaavoittajan laatimat vastineet ja päättää esitetäänkö kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.

12 Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 vrk (MRL 65 ). Kaavaehdotuksesta pyydettiin viralliset lausunnot viranomaisneuvottelu Työneuvottelu viranomaisten kanssa Kaupunginhallitus hyväksynee kaavaehdotuksen ja päättänee asettaa sen julkisesti nähtäville Tarkistettu kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 30 vrk (MRL 65 ). Kaavaehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot Kaupunginhallitus käsitteli lausunnot ja muistutukset sekä kaavoittajan niihin laatimat vastineet ja päätti esittää kaavan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen.

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) HAAPAVESI Jäähallin alue ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulo 19.12.2013 suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 10.12.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI Akm 225 SELOSTUS T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

RAAHEN KAUPUNKI Akm 225 SELOSTUS T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTE- LIN 2305 TONTTEJA 5, 6 JA 7 KOSKEVA ASEMAKAA- VAN MUUTOS Akm 225 SELOSTUS 27.5.2013 Suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto ALAKAUPUNGIN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS ASEMAKAAVA KOSKEE SEURAAVIA KORTTELEITA 308, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 401, 403, 404, 405, 406,

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot