KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS POHJAN ASEMAKAAVA, KOULUNMÄKI 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS ASEMAKAAVAN NUMERO 681 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE POHJA/5 KYLÄ POHJA KORTTELIT SEKÄ NIIHIN LIITTY- VÄT KATU-, ERITYIS- JA VIRKIS- TYSALUEET KAAVA-ALUEEN SIJAINTI VIREILLETULOSTA ILMOITTAMINEN KAAVAN HYVÄKSYMINEN VALTUUSTO KAAVAN LAATIJA A-INSINÖÖRIT SUUNNITTELU OY 1

2 LIITTEET 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark , tark Yleiskaavallinen tarkastelu 1:15 000, A3. Nykytila ja kehityskuva. 3. Kaavarunkovaihtoehdot 1:5000, A3. 4. Yleisötilaisuuden keskustelumuistiinpanoja 5. Lasten osallistaminen Pohjan asemakaavoituksen yhteydessä, raportti KOKO-hanke, Kaakkois-Pirkanmaa, A-Insinöörit Suunnittelu Oy. LUETTELO OHEISMATERIAALISTA JA TAUSTASELVITYKSISTÄ 1. Pirkanmaan maakuntakaava. Pirkanmaan liitto. Maakuntavaltuusto 2005, Valtioneuvosto Pohjan osayleiskaava. Suunnittelukeskus Oy Kuhmalahden kunta, Pohjan kylän johtokartta. Airix Ympäristö Oy Tampere, FMC Group Kuhmalahden kunta, vesihuoltosuunnitelma. Yhdyskuntasuunnittelu S. Anttila Oy Kuhmalahden vesihuollon toiminta-alue. Yhdyskuntasuunnittelu S. Anttila Oy Kuhmalahti, Arkeologinen osainventointi. Kirkonkylän asemakaava ja Pohjan kansakoulun ympäristö. Museovirasto, Johanna Seppä Pohjan kylän Kouluntien rakennusinventointi. Pauliina Tiusanen Kuhmalahden kunta; SCC Viatek Tampere: Kuhmalahden kyläraittien maisemasuunnitelma Kuhmalahden Pohjan kylän luontoselvitys, osa 1 (eteläinen alue). Sirpa Jokihaara Kaakkois-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma. Tiehallinto, Kuhmalahden kunta, Luopioisten kunta, Pälkäneen kunta, Kangasalan kunta (Sahalahti) Elävää maaseutua Kaakkois-Pirkanmaalla-hankkeen loppuraportit ja karttamateriaali. ns. AMO-hanke. Pomoottori ry & Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta Palveluverkon kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma Kangasalan kunta. Palveluverkkotyöryhmän raportti Liikenneviraston tierekisteri, tiedot vuodelta Pohjan kylän maakirjakartta, Kalmbergin kartasto, P.III., Lempäälä-Kangasala-maakaasuputken suunnittelualueen arkeologinen inventointi Pirkanmaan maakuntamuseo, Kirsi Luoto. 17. Ympäristöhallinnon pohjavesialuekortti ; Matti Vänskä, ELY-keskus, Kangasala, Kuhmalahti, Pohja. Koulunmäen asemakaava-alueen arkeologinen inventointi Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Kangasalan kunta. Kuhmalahden Pohjan asemakaava, Koulunmäki. Asiantuntijalausunto liito-oravaan kohdistuvista vaikutuksista. P FCG Finnish Consulting Group Oy. Marja Nuottajärvi TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Alueen asemakaavoitus käynnistettiin loppuvuodesta 2010 silloisen maanomistajan eli Kuhmalahden kunnan aloitteesta. Tavoitteena on kaavoittaa koulun läheisyyteen omakotitalotontteja ja siten mahdollistaa Pohjan kylän yhdyskuntarakenteellisesti järkevä kehittyminen. Vuoden 2011 alussa Kuhmalahti liittyi Kangasalan kuntaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Se ja yleiskaavallinen tarkastelu olivat nähtävillä Kangasalan kunnan ilmoitustauluilla ja internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin neljä mielipidettä. Kaavasta 2

3 järjestettiin yleisötilaisuus Kuhmalahden kunnan entisellä kunnantalolla Pohjan kylässä. Pohjan koulun lapsia osallistettiin kaavaan liittyen Pohjan koulun arkkitehtuuripäivässä Kaavaluonnos valmistui tammikuussa 2012 ja kaavoituslautakunta päätti kokouksessaan asettaa sen nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan Kangasalan kunnan ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla. Kaavaluonnoksesta järjestettiin yleisötilaisuus Pohjan kirjastolla. Kaavaluonnoksesta jätettiin seitsemän lausuntoa ja yksi mielipide. Kaavaehdotus valmistui keväällä 2013 ja kaavoituslautakunta päätti asettaa sen nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan Kangasalan kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi lausuntoa ja yksi muistutus. Kaava käsiteltiin kaavoituslautakunnassa Asemakaava Pohjan koulun eteläpuolelle, mäen itärinteelle kaavoitetaan omakotitalotontteja ja yksi asumisen ja yrittämisen mahdollistava pientalojen tontti. Luopioisiin johtavan Rautajärventien varteen osoitetaan niin ikään yksi asumisen ja yrittämisen yhdistämisen mahdollistava tontti. Alueelle osoitetaan uusi kokoojakatu ja tonttikatu. Olemassa olevat ulkoilureitit säilytetään ja niiden muodostamaa verkostoa täydennetään uudella reitillä asuinalueelta koululle ja Iso-Maijalantielle (ent. Kouluntie). Rakennettujen alueiden väliset alueet osoitetaan virkistysalueiksi. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava toteutetaan vaiheittain. Toteuttaminen vaatii katujen ja kunnallistekniikan rakentamista, mitä varten on varattava määrärahat kunnan budjettiin. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee itäisellä Pirkanmaalla, Kangasalla, Kuhmalahden Pohjan kylässä. Päijät-Hämeeseen on matkaa vähimmillään vain vajaa 10 km. Lähimpiin muihin taajamiin on matkaa seuraavasti: - Kuhmalahden kirkonkylälle 8 km, Kangasalle 37 km ja Tampereelle 55 km. - pohjoiseen Eräjärvelle 17 km - itään Vehkajärvelle 14 km ja Kuhmoisiin 31 km - etelään Rautajärvelle 9 km ja Luopioisiin 16 km Kuva: Suunnittelualueen sijainti laajemmassa aluerakenteessa. (Lähde Maanmittauslaitos, lupanro 725/KP/06). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä. 3

4 Kuva: Suunnittelualue kuvattuna pohjoisesta. Etualalla vasemmalla Sariolan tilakeskus ja muutama asuinrakennus ja oikealla Pohjan koulu. Suunnittelualueen rakennettavat alueet sijoittuvat osittain kuvan keskiosissa näkyvien hakkuualueiden kohdalle. (Lähde Sky Foto, syyskuu 2010) Kuva: Suunnittelualue kuvattuna etelästä. Metsän takana pilkistää Pohjan koulu. Suunnittelualueen rakennettavat alueet sijoittuvat osittain kuvan keskiosissa näkyvien hakkuualueiden kohdalle. Taka-alalla oikealla Pohjan kyläkeskus peltoaukeineen ja taustalla vasemmalla Längelmäveden Tervaniemenlahti ja oikealla Kuhmajärvi. (Lähde Sky Foto, syyskuu

5 Pohjan kylä on entinen kuntakeskus ja sen palvelutarjonta on edelleen runsas. Asuinalueet sijaitsevat peltovyöhykkeen takana. Suunnittelualue sijaitsee kylän keskuksesta hieman erillään, peltolaaksoa rajaavan mäen rinteessä. Alue rajautuu pohjoisessa Pohjan kouluun ja Iso-Maijalantien (ent. Kouluntie) varren omakotitalotontteihin, idässä Luopioisiin johtavaan Rautajärventiehen ja etelässä ja lännessä laajaan, Laipanmaan erämaiseen alueeseen liittyvään metsäalueeseen. Suunnittelualue on havumetsää, joka viettää koilliseen ja itään. Itäosassa alavimmalla kohdalla on kosteikko ja osa alueesta on louhikkoista. Alueen pohjoisosissa kulkee kouluun liittyvä ulkoilureitti. Alueen etelärajan tuntumassa on kiinteä muinaisjäännös (hiilimiilu). Alueella on havaintoja liito-oravasta. Väestön rakenne ja kehitys Kuhmalahdella ja Pohjan kylässä Entisen Kuhmalahden kunnan väestömäärä vuoden 2010 lopussa oli 1041 henkilöä. Tilastokeskus on ennustanut väestön vähenevän noin 50 henkilöllä seuraavan 20 vuoden aikana ja kääntyvän sen jälkeen taas maltilliseen nousuun. Ennusteen mukaan lasten, nuorten ja työikäisten määrä vähenee ja seniori-ikäisten määrä kasvaa. Pohjan kylän asukasluku on vuonna 2010 ollut noin 200 henkilöä eli noin viidennes entisen Kuhmalahden kunnan väestöstä. Suunnittelualueella ei ole asutusta. Kuhmalahdelle on rakennettu viime vuosina noin 4 uutta omakotitaloa vuodessa. Luonnonympäristö ja maisema Maisemarakenne, maisemakuva Suunnittelualue sijaitsee Pohjan kylää ja viljelylaaksoa etelässä rajaavan metsäselänteen kaakkoisrinteessä. Laakson alavimmat kohdat ovat olleet vielä 1600-luvun alussa Längelmäveden lahtea ja Pohjan kylän kantatilat ja kyläkeskus ovat aikoinaan syntyneet Längelmäveden pohjukkaan, mistä kylä on saanut nimensäkin (alun perin Kuhmalahdenpohja). Suunnittelualueen itäosa Rautajärventien varressa on suhteellisen tasaista ja osin kosteikkoa. Rinne nousee länsikaakkoon jyrkimmillään vajaan 10 % kulmassa eli alue avautuu itään. Suunnittelualueen maaperä on enimmäkseen moreenia, kosteikkoalueella on turvekerroksia. Alue on paikoin hyvin louhikkoista. Kuva: Pohjan kylän korkokuva. Korkeimmalla sijaitsevat alueet on merkitty tumman harmaalla ja alavimmat alueet vaalean harmaalla. Suunnittelu-alue sijaitsee laajan selännealueen ja laaksoalueen vaihettumisvyöhykkeellä. (Lähde AMO-hanke, 2010). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä. Kuva: Sinisellä Pohjan kylän vesistöt ja oranssilla suot ja soistumat, joista suurin osa sijaitsee ylävillä selänne-alueilla. Suunnittelualueella on muutama kosteikko. (Lähde AMO-hanke, 2010). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä. 5

6 Kuva: Pohjan kylän maaperä. Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi moreenia (ruskea), itäosissa on pienialainen savikko (keltainen) (Lähde AMOhanke, 2010). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä. Kuva: Pohjan kylän maisemahistorian vaiheita historialliselta ajalta. Korkeimmalla sijaitsevat alueet on merkitty tumman harmaalla ja alavimmat alueet vaalean harmaalla. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on merkitty punaisella ympyrällä. Kartta A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Luonnonolot Suunnittelualueen pohjoisosa on luonnoltaan pääasiassa lehtomaista kangasta ja eteläosa mustikkatyypin kangasta. Alueen itäosassa turvepohjaisella maalla on kosteikkokasvillisuutta. Puusto on havupuuvaltaista, alueen eteläosissa on erityisesti kuusta. Koivua on jonkin verran sekapuuna. 6

7 Kuva: Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön metsätyypit. Vesistöt ja (Lähde vesitalous Kuhmalahden Pohjan kylän luontoselvitys, Sirpa Jokihaara, 2009). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä. Kuva: Tyypillinen näkymä suunnittelualueelta: lehtomainen kangas. Kuva A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Pohja- ja pintavedet Alueen ojat ovat syntyneet enimmäkseen metsäalueiden ojittamisen yhteydessä. Suunnittelualue on kyläläisten mukaan paikoin lähteistä. Alueen pohjoisosassa koulun itäpuolella on lähde, joka on jo pitkään ollut Sariolan vedenottamona. Alueen länsiosassa lähellä lakialuetta sekä itäosassa lähellä Rautajärventietä on pienialaisia sulamis- ja valumisvesien muodostamia soistumia. Suunnittelualueen kaakkoispuolella vajaan kilometrin päässä on Vuortenharjun pohjavesialue, jonka päävirtaussuunta on kohti etelää eli suunnittelualueesta poispäin. Pintavedet valuvat pääosin pohjoiseen ja koilliseen. Alueen itäosan purojen kautta kulkee valumavesiä suunnittelualueen eteläpuolisilta soilta. Kuvat: Vasemmalla suunnittelualueen läheisimmät vesistöt vaalealla sinisellä ja pohjavesialue tummalla sinisellä. (Lähde AMO-hanke, 2010). Oikeanpuolimmaisessa kuvassa suunnittelualueen ja sen lähiympäristön kosteikot ja ojat. (Lähde Maanmittauslaitos, lupanro 725/KP/06). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä. Luonnonsuojelu Suunnittelualueen ylärinteessä sijaitsee luontoselvityksen mukaan merkittäviksi luokiteltujen lintulajien reviirejä (tiltaltti ja palokärki). Tiltaltti on luokiteltu vaarantuneeksi lintulajiksi (VU). Liito-oravien jätöksiä löytyi vuoden 2009 luontoinventoinnissa alueen pohjoisosista koulun lähettyviltä sekä keskiosista ulkoilureitin ympäristöstä. Vuoden 7

8 2012 tarkistuksessa luonnonsuojelulain 49 :n mukaiseksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi todettiin ainoastaan urheilukentän lounaispuolinen alue. Kuvat: Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön luonnonsuojelukohteet. (Lähde Kuhmalahden Pohjan kylän luontoselvitys, Sirpa Jokihaara, 2009). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä. Kolohaapa, liito-oravan pesäpuu. Luonnonsuojelulain 49 mukainen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, jolla kasvaa kolohaapa sekä useita muita iäkkäitä haapoja potentiaalisina kolopuina. Vuoden 2009 luontoselvityksen mukainen liito-oravan jätöshavaintopaikka. Liito-oravalle soveltuva elinympäristö kaava-alueella eli varttunut vanha kuusikko, jossa kasvaa sekapuuna haapaa ja koivua. Metsäalueella ei sijaitse kolopuita tai risu-pesäpuita. Liito-oravan pääasialliset kulkuyhteydet kaava-alueelta muille soveltuville metsäalueille. Liito-oravan toissijaiset kulkuyhteydet kaava-alueelta muille soveltuville metsäalueille. Kuva: Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön liito-oravahavainnot (Lähde Asiantuntijalausunto liitooravaan kohdistuvista vaikutuksista. FCG Finnish Consulting Group Oy. Marja Nuottajärvi 2012) Maa- ja metsätalous Suunnittelualue on enimmäkseen metsätalouskäytössä, ja osa alueesta on nykyisin hakkuuaukiona. Osa alueesta on lisäksi virkistyskäytössä (koulun luoteispuoleiset metsät, missä pururata sijaitsee). Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Pohjan kylä on toinen Kuhmalahden kahdesta taajamasta. Suunnittelualue sijaitsee kylän yhdyskuntarakenteen etelälaidalla ja liittyy osaksi koulun tienoon asuinrakennusten tiivistymää. 8

9 Kuva: Pohjan kylän yhdyskuntarakenne ja suunnittelualueen läheiset rakentamisen tiivistymät ympyröitynä. Suunnittelualue on merkitty punaisella ympyrällä. Lähde: AMO-hanke, 2010). Taajamakuva Pohjan kylätaajaman taajamakuvaa hallitsevat kumpuilevat pellot, vanhat tilakeskukset ja palvelurakennukset sekä kulkuväylät. Suunnittelualue sijaitsee kylätaajaman laidalla, jossa tilakeskukset edustavat sotien jälkeistä aikaa ja metsäympäristö dominoi maisemakuvaa. Koulun tienoo on suomalaiselle asutulle maaseutumaisemalle tyypillistä reunavyöhykettä. Asuminen Pääosa Pohjan kylän asuinrakennuksista on omakotitaloja. Vehkajärventien eteläpuolella on muutama rivitalo. Suunnittelualuetta lähimpänä olevat asuinrakennukset ovat väljille tonteille rakentuneita omakotitaloja, joista Sariola on maatalouden tilakeskus ja koulun itäpuoleinen rakennus entinen tielaitoksen tukikohta. Asemakaavaalueella ei ole asumista eikä muutakaan rakentamista. Palvelut Pohjan kyläkeskustassa, n. 500 m päässä suunnittelualueelta, on kylän asukasmäärään nähden erittäin hyvä palvelutarjonta. Keskustan palveluita ovat päivittäistavarakauppa, pankki, posti ja apteekki sekä matkahuollon, metsänhoitoyhdistyksen, mainostoimiston, hierojan, fysioterapeutin, parturin, verhoomon ja ompelimon toimipisteet, helluntaiseurakunnan rukoushuone ja bänditilat. Keskustan itäpuolella, noin 1,5 km päässä suunnittelualueelta on ryhmäperhepäiväkoti ja keskustan lounaispuolella, suunnittelualueen rajalla alakoulu (luokat 0-6). Palveluita haetaan myös Sahalahdelta, Kangasalta, Luopioisista ja Tampereelta. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kuhmalahden ja Pohjan elinkeinorakenne on huomattavasti alkutuotantovaltaisempi kuin Pirkanmaalla tai Kangasalla keskimäärin. Myös maa- ja metsätalouden koneilla suoritettavat muut työt, kuten maansiirtotyöt työllistävät alueen asukkaita. Yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä. Työpaikkaomavaraisuus on noin 60 %. Kuhmalahden ja Pohjan kylässä arvioidaan olevan etenkin luonnonympäristön ja siihen liittyvän matkailualan käyttämättömiä elinkeinomahdollisuuksia. Yritystontteja on alueella vähän. Suunnittelualueeseen rajautuvilla omakotitalotonteilla harjoitetaan myös yritystoimintaa. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee maatalouden tilakeskus. 9

10 Virkistys Suunnittelualueella kulkee kouluun liittyvä, noin 1 km mittainen valaistu pururata, joka on talvisin latuna. Pohjan kylässä on lisäksi muuta latuverkostoa, jääkiekkokaukalo, urheilukenttä ja uimaranta. Suunnittelualue rajoittuu laajaan metsäalueeseen, joka liittyy Laipanmaan 150 km 2 laajuiseen erämaa-alueeseen. Liikenne Suunnittelualueen itäosaan sisältyy osa Rautajärventietä (tie nro 322), joka johtaa etelään Luopioisten Rautajärven kylään ja siitä edelleen Luopioisiin ja Pälkäneelle. Rautajärventien keskivuorokausiliikennemäärä on vajaa 500 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 10 % (lukemat suunnittelualuetta etelämpää, Luopioisten puolelta). Suunnittelualueen pohjoispuolinen Iso-Maijalantie (ent. Kouluntie) on yksityistie. Pohjasta kulkee arkisin noin kuusi linja-autovuoroa Sahalahdelle, Kangasalle ja Tampereelle. Osa vuoroista kulkee Pohjan keskustasta ja osa koulun luota, suunnittelualueen tuntumasta. Luopioisiin, Kuhmoisiin ja Eräjärvelle kulkee Pohjan keskustasta arkisin 2-3 linja-autovuoroa. Suunnittelualueen läheltä, Iso-Maijalantien (ent. Kouluntie) pohjoispuolelta kulkee vanhaa tielinjausta (nykyisin Koulunpolku) pitkin kevyen liikenteen yhteys Pohjan keskustaan. Keskustasta pohjoisen ja koillisen asuinalueille kulkevat kevyen liikenteen väylät. Suunnittelualueella ei ole katuja. Kuva: Pohjan kylän yleinen tieverkko ja sen valaistus. Yleiset tiet on merkitty punaisella ja yksityistiet harmaalla. Vihreä kuvaa valtion ylläpitämää tievalaistusta ja keltainen kunnan ylläpitämää valaistusta. (Lähde: AMO-hanke, 2010). Kulttuuriympäristö Muinaisjäännökset: Suunnittelualueen etelärajan tuntumassa, asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös (hiilimiilu, inventointi 2012). Pohjan kylästä on tehty kaksi arkeologista irtolöytöä. Kuvat : Hiilimiilu ja sen sijainti kartalla punaisella (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto, 2012) 10

11 Kulttuurimaisema: Pohjan kylän rakennettu kyläkeskus ja peltolaakso on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Alueesta sanotaan, että se on edustavaa viljelys- ja kulttuurimaisemaa ja muodostaa maaseutumaisen maisemakokonaisuuden (Pirkanmaan maakuntakaava, alue akm 47: Pohjan kylän kulttuurimaisema). Asemakaava-alue on alueen ulkopuolella. Kuvat: Vasemmalla Pohjan kylän arkeologiset irtolöytöpaikat keltaisella (Museoviraston muinaisjäännösrekisteri) ja oikealla maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen rajaukset (AMO-hanke, 2010). Suunnittelualueen karkea rajaus on merkitty punaisella ympyrällä. Rakennettu kulttuuriympäristö: Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat Pohjan koulurakennus ja Sariolan tilakeskus on inventoitu vuonna 2010 (Pohjan kylän Kouluntien rakennusinventointi). Koulu edustaa tyypillistä 1950-luvun koulurakentamista ja on kunnoltaan hyvä. Sariolan tilan rakennuskanta on pääosin peräisin 1930-luvulta ja säilyttänyt hyvin tai melko hyvin ominaispiirteensä. Kuva: Pohjan koulu Iso- Maijalantieltä (ent. Kouluntie) kuvattuna. Kuva A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Tekninen huolto Suunnittelualue on liitettävissä alueen pohjois- tai itäpuolella kulkevaan kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkkoon. 11

12 Kuva: Pohjan kylän vesihuoltoverkkoa. Sininen viiva=nykyinen vesijohto, punainen viiva=nyk. viettoviemäri, ruskea viiva=nyk. paineviemäri, punainen rasteri=kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoalue. Rakentamisalueen likimääräinen rajaus on merkitty punaisella ympyrällä. Lähde: Kuhmalahden vesihuollon kehittämissuunnitelma. S. Anttila Oy Erityistoiminnot Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse erityistoimintoja. Ympäristösuojelu ja ympäristöhäiriöt Rautajärventien liikenne aiheuttaa suunnittelualueelle ajoittaista meluhaittaa. Suunnittelualueella ei ole syytä epäillä sijaitsevan pilaantuneita maita. Suunnittelualueen kaakkoispuolella, Rautajärventien varressa, suunnittelualueen ulkopuolella sijaitseva kaatopaikka on suljettu. Maanomistus Maa-alue on Kangasalan kunnan omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Kuva: Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualue on merkitty kuvaan punaisella. Valtioneuvosto on vahvistanut Pirkanmaan maakuntakaavan Kaavassa suunnittelualueelle ei kohdistu varsinaisia maankäyttömerkintöjä. Alueen poikki on osoitettu seudullisesti merkittävän ulkoilureitin linjaus. Suunnittelualueen pohjoispuolinen alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A) ja varsinainen kyläkeskus palveluineen paikallistasoiseksi kunnan pääkeskukseksi (Pa). Kyläkeskuksen itäpuolinen pelto-alue on merkitty maatalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristö-arvoja (MY) ja kyläkeskuksen ja peltoaukean muodostama kokonaisuus maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (akm047). Suunnittelualueen itäpuolella sijaitseva Rautajärventie on merkitty yhdystieksi. 12

13 Yleiskaava Pieni osa suunnittelualueen pohjoisinta aluetta kuuluu Pohjan osayleiskaavaan (Suunnittelukeskus Oy, 2000). Kaava ei ole oikeusvaikutteinen. Suurimmalla osalla suunnittelu-aluetta ei ole yleiskaavaa. Asemakaava Suunnittelualueella tai sen lähiympäristössä ei ole asemakaavaa. Laadittava asemakaava on Pohjan kylän ensimmäinen. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kuva: Ote Pohjan osayleiskaavasta. Suunnittelualueen pohjoisrajaa on merkitty kuvaan punaisella. 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Alueella ei ole asemakaavaa. Taajaan rakennettavan asuinalueen rakentaminen vaatii asemakaavan. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan suunnittelu on käynnistetty Kuhmalahden kunnan aloitteesta syksyllä 2010 (Kuhmalahden kunnanhallituksen päätös ). 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat: Alueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat, asukkaat ja toiminnanharjoittajat Kunnan hallintokunnat (rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, yhdyskuntatekniikka, sosiaali- ja terveyskeskus, sivistyskeskus) Tampereen aluepelastuslaitos Kuhmalahden vesi- ja viemärilaitos, Vattenfall Oy, TeliaSonera Finland Oyj Viranomaiset (Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo. Pirkanmaan liitto) Vireille tulo Vireille tulosta on ilmoitettu Kangasalan Sanomissa, Sydän-Hämeen lehdessä ja Kangasalan kunnan ilmoitustauluilla samalla, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu nähtäville. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Tammikuussa 2011 järjestettiin yleisötilaisuus Kuhmalahden kunnan entisellä kunnantalolla Pohjassa. Tilaisuuden aiheina olivat asemakaavahanke sekä Pohjan taajaman kehittäminen osana Kangasalan kuntaa. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Tilaisuuden keskustelusta laadittu muistio on kaavaselostuksen liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Kangasalan kunnan ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätet- 13

14 tiin neljä mielipidettä, joissa ehdotettiin tilan asemakaavoituksen aloittamista tilan itäosista (ei tarvita pumppaamoa), kompostoivien käymälöiden ja harmaiden vesien imeytyskentän suosittelemista ja peltojen säilyttämistä maatalousmaina. Lisäksi ilmaistiin huoli Pohjan palveluiden säilymisestä. Mielipiteet on voitu ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa. Kaavaan liittyen järjestettiin Pohjan koulun arkkitehtuuripäivä , jolla osallistettiin lapsia ja nuoria kaavasuunnitteluun. Päivän aikana oppilaat suunnittelivat pienoismallin avulla näkemystensä mukaisen asuinalueen ja yhden tontin. Osallistamistempauksen järjesti Kaakkois-Pirkanmaan KOKO-hanke. Tempauksesta tehty raportti on selostuksen liitteenä. Kaavaluonnos valmistui tammikuussa 2012 ja kaavoituslautakunta päätti kokouksessaan asettaa sen nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan Kangasalan kunnan ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla. Kaavaluonnoksesta järjestettiin yleisötilaisuus Pohjan kirjastolla. Kaavaluonnoksesta jätettiin seitsemän lausuntoa ja yksi mielipide. Lausunnoissa Pirkanmaan liitto totesi kaavaratkaisun olevan perusteltu. ELY-keskus edellytti tarkennetun liitooravaselvityksen laatimista, Rautajärventien länsiosan sisällyttämistä kaavaan ja kokoojakadun liittymän merkitsemistä nuolella. Maakuntamuseo edellytti arkeologisen inventoinnin laatimista ja Kangasalan kunnan yhdyskuntatekniikka katuleveyksien tarkistamista. Kangasalan Veden lausunnossa todettiin, että asemakaavoitus edellyttää vesi- ja viemärijohtojen täydennysrakentamista. Kangasalan kunnan rakennusvalvonnalla ja ympäristönsuojelulla ei ollut huomauttamista kaavaluonnokseen. Mielipiteessä peräänkuulutettiin kaavaratkaisun kuvauksen ja vaikutusten arvioinnin täydentämistä metsätaloudellisten vaikutusten osalta. Lausunnot ja mielipiteet on voitu ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa. Kaavaehdotus valmistui alkuvuodesta 2013 ja se oli nähtävillä välisen ajan kunnan ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla. Kaavaehdotuksesta lausunnon jättivät ELY-keskus, Kangasalan kunnan rakennusvalvonta ja Kangasalan kunnan tekninen lautakunta. Lausunnoissa teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavasta. Kirjallisen muistutuksen jätti Minna Saario. ELY-keskuksen lausunnossa edellytetään, että lähimetsän alue (VM) tulee säilyttää puustoisena ja Pöytäkiventienliittymä tulee merkitä nuolella niin, että se vahvistuu kaavalla. Rakennusvalvonnan lausunnossa todettiin, että asuinrakennusten sijainti rakennusalalla ja asuinrakennusten pääharjansuunta tulee muuttaa sitovaksi ja että määräys rakennusalan rajasta, johon rakennus tulee rakentaa kiinni, poistetaan. Saario esittää muistutuksessaan vesinäytteiden ottoa kaivostaan ennen rakennus- ja kaivuutöiden aloittamista sekä niiden aikana ja jälkeen. Lisäksi hän toivoo vahvistusta sille, ettei kaivon huoltotien kohdalle kaavassa osoitetun kevyen liikenteen väylän rakentamisella aiheuteta hänelle lisävelvoitteita tai kuluja. Kunnan perusteltu vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutukseen: Kaavaan tehdään lausunnoissa esitetyt muutokset. Vesinäytteiden otto ennen rakennustöitä ja tarvittaessa niiden jälkeen sekä rakennustöistä mahdollisesti aiheutuneiden haittojen korvaaminen ovat normaaleja käytäntöjä. Rasitesopimuksen mukainen talousveden ottaminen ja johtaminen ovat voimassa kaavan voimaantultuakin. Muu kuin rasitesopimuksessa sallittu toiminta ei ole luvallista kunnan maalla kaavasta riippumatta. Rasitesopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet huomioidaan kevyen liikenteen väylää rakennettaessa.. 14

15 Kaavaan on ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tehty seuraavat muutokset: Kouluntien nimi on muutettu Iso-Maijalantieksi Asemakaavan VM-merkintään lisäys: alue on säilytettävä puustoisena. Pöytäkiven alkuun on lisätty likimääräisen ajoneuvoliittymän sijainnin merkintä. Asuinrakennusten sijainti rakennusalalla on muutettu sitovaksi Asuinrakennusten pääharjansuuntaa osoittava viiva on muutettu sitovaksi Nuolet, jotka osoittavat rakennusalan rajaa, johon asuinrakennus suositellaan rakennettavaksi kiinni, on poistettu Muutokset ovat vähäisiä, eikä kaavaa niiden vuoksi ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Viranomaisyhteistyö Kaavaa käsiteltiin Kangasalan kunnan ja ELY-keskuksen välisessä neuvottelussa Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia erillinen viranomaisneuvottelu olisi tarpeen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kuhmalahden ja Kangasalan kunnan tavoitteet Kaavan tavoitteena on suunnitella viihtyisä ja kuntataloudellisesti järkevä alue, joka sopii Pohjan kylätaajaman ilmeeseen, maaseutumaiseen elämäntapaan sekä tukee Pohjan kylän asukasluvun kehittymistä ja palvelujen säilymistä. Alue sovitetaan luontevasti metsäympäristöön. Metsäistä sijaintia hyödynnetään alueen kokonaisrakenteen ja yleisilmeen suunnittelussa. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 25 ) mukaan asemakaavan selostuksessa on esitettävä selvitys kaavan suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) ja maakuntakaavaan, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Tähän ja kaavan vaikutusten arviointiin liittyen kaavallinen suunnittelu aloitettiin Pohjan kyläkeskuksen kattaneella yleiskaavallisella tarkastelulla ja kaavan vaihtoehtojen suunnittelulla ja vertailulla. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Yleisötilaisuuden keskustelun anti, OAS:sta, luonnoksesta ja ehdotuksesta saadut lausunnot ja mielipiteet on pyritty ottamaan huomioon kaavan laadinnassa. Kaavan laadinnan tavoitteet ovat täsmentyneet yleiskaavallisen tarkastelun ja kaavarunkovaihtoehtojen laadinnan ja vertailun myötä. Kangasalan kunnan tavoitteita on täsmentänyt mm. Kotikatutiimi kokouksessaan Yleiskaavallinen tarkastelu Kaavallinen suunnittelu käynnistettiin koko Pohjan kylätaajaman käsittävällä yleiskaavallisella tarkastelulla. Pohjan maankäytön nykytilasta ja kahdesta vaihtoehtoisesta kehitysnäkymästä laadittiin samalla esitystekniikalla vertailukelpoiset esitykset. Kehitysnäkymissä tarkasteltiin, asumisen, työpaikkatoimintojen, palvelujen ja virkistyksen kehityspolkuja pitkällä aikavälillä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti tilan 2:139 eli asemakaavoitettavan alueen vaihtoehtoisiin rooleihin Pohjan kylätaajaman kehityspoluissa. Kehitysnäkymiin liittyviä kysymyksiä käsiteltiin yleisötilaisuudessa tammikuussa 2011 Pohjan kylällä. Vaihtoehdoista kehitettiin tilaisuudessa käydyn keskustelun perusteella Pohjan kylätaajaman yleiskaavallinen kehityskuva. 15

16 Kuva: Yleiskaavallinen tarkastelu. Pohjan kylätaajaman maankäytön ja liikenteen nykytila (vuonna 2011). Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupanro 725/KP/06. Kuva: Yleiskaavallinen tarkastelu. Pohjan kylätaajaman vaihtoehtoiset kehityskuvat. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan lähinnä isomman työpaikka-alueen sijainnin (harmaa viivoitus) ja tilan 2:139 maankäytön ja katuverkon suhteen (punaisella rajattu alue). Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupanro 725/KP/06. 16

17 Kuva: Yleiskaavallinen tarkastelu. Pohjan kylätaajaman kehityskuva. Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupanro 725/KP/06. Kehityskuvassa uutta asumista (kartassa ruskea) on osoitettu palvelujen ja olemassa olevan rakenteen läheisyyteen. Laajimmat laajennusalueet sijaitsevat koulun etelä- ja länsipuolella. Myös Pohjan taajaman ja Vehkajärventien pohjoispuolista aluetta Mäkeläntien, Huvilantien ja Vuorenkankaantien varressa on osoitettu täydennettäväksi asumisella. Vähäistä asumiskäyttöön painottuvaa täydennysrakentamista on osoitettu lisäksi kylätaajaman kaakkoispuolisille peltosaarekkeille ja Kalmahuhdantien varteen. Loma-asumiseen (kartassa violetti) painottuvaa täydennysrakentamista on Kalmaluhdantien varteen, missä rakennuskanta on pienipiirteistä ja siten loma-asumiseen hyvin soveltuvaa. Etäisyys palveluihin on lyhyt ja maisemat kauniit. Uusia työpaikka-alueita (kartassa tumma harmaa) on osoitettu tarpeeksi laajoina alueina, isojen teiden varteen, hyvien kulkuyhteyksien varrelle ja tarpeeksi kauas asutuksesta: kaksi Vehkajärventien varteen ja yksi Rautajärventien varteen entisen kaatopaikan tienoille. Palvelujen alueisiin (kartassa punainen) ei ole esitetty muutoksia. Kylän halki on osoitettu maakunnallinen virkistysreitti (vihreä katkoviiva), joka hyödyntäisi Pohjan vahvuuksia: komeita näkymiä Längelmävedelle, jokea, maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja viljelysmaisemaa. Keskeisesti kylän läpi linjattuna reitti palvelisi myös kyläläisten paikallisen liikkumisen ja virkistyksen tarpeita. 17

18 4.6 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Asemakaavan laadinta käynnistyi koko kunnan omistaman kiinteistön 2:139 kaavarunkovaihtoehtojen laadinnalla. Vaihtoehdoissa tutkittiin koko kiinteistön maankäytön mahdollisuuksia ja niiden pohjalta määritettiin varsinaisen asemakaavoitettavan alueen rajaus. Vaihtoehdot poikkesivat toisistaan liikennejärjestelyjen ja korttelirakenteen suhteen. Rakentamiseen käytettävissä olevat alueet määrittyivät alueen nykyisen virkistyskäytön, luontoarvojen, pinnanmuotojen ja kosteikkoalueiden sijainnin perusteella. A B 18

19 C Kuvat: Tilan 2:139 ja sen lähiympäristön kaavarunkovaihtoehdot A, B ja C. Lounaiskulman pohjakartta vaihtoehdoissa A ja B Maanmittauslaitos, lupanro 725/KP/06. Vaihtoehtotarkastelun johtopäätöksenä todettiin, että kiinteistön 2:139 rakentaminen on järkevää aloittaa alueen itäosasta, joka voidaan yhdistää vesihuoltoverkostoon ilman pumppaamoa. Itäosa olisi edullisinta yhdistää Rautajärventiehen, mikäli kosteikon maaperä osoittautuisi tarpeeksi kantavaksi. Itäosan kosteikkoalueen maaperää tutkittiin kairauksin kesällä 2011 ja kantavuus todettiin parhaimmaksi kosteikon keskivaiheilla pisteessä numero 3 (ks. kartta alla). ELY-keskus suositteli näkemien ja muiden Rautajärventien liittymien sijainnin vuoksi asemakaava-alueen liittymän paikaksi pistettä 3 lähinnä olevaa kohtaa Rautajärventien varressa. (Piste 3 viittaa kuvaotteeseen kosteikkoalueen kairauskartasta.) Vaihtoehtojen tarkastelu oli pohjana asemakaavaluonnokselle, jossa korttelirakenteet ja katuverkko tarkentuivat. Kuva: Ote kosteikkoalueen kairauskartasta. Kairauspisteen nro 3 maaperä todettiin kantavimmaksi. 19

20 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Asemakaavan suunnittelun aloituspäätös: Kuhmalahden kunnanhallituksen päätös OAS nähtävillä Luonnos nähtävillä: Asemakaavaehdotuksen käsittely kaavoituslautakunnassa Asemakaavaehdotus nähtävillä Asemakaavan käsittely kaavoituslautakunnassa Kunnanvaltuuston hyväksyminen 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaava-alueen pinta-ala on 19,35 ha. Alueelle on osoitettu 21 uutta rakennuspaikkaa. Kaksi tonttia, joilla sallitaan pientaloasumisen lisäksi myös yritystoimintaan liittyvien rakennusten rakentaminen (AP), ovat kooltaan noin 4740 m 2 ja 8010 m erillispientalotontin pinta-alat vaihtelevat välillä noin 2035 m 2 ja 3570 m 2. Alueen kaikki tontit ovat pinta-alaltaan yli 2000 m 2. Yli 3000 m 2 :n erillispientalotontteja (AO) on alueella neljä kpl. Kaava-alueen yhteen laskettu asuinrakennusten rakennusoikeus on 4620 kem 2, talousrakennusten rakennusoikeus 2100 kem 2 ja yritystoimintaan tarkoitettujen rakennusten rakennusoikeus 1200 kem 2. Alueelle muuttanee lähinnä lapsiperheitä ja alueen väestön määrän on mahdollista lisääntyä 80 henkilöllä seuraavan 15 vuoden kuluessa. Osalle tonteista saa sijoittaa myös yritystoimintaa, joka voisi työllistää muutamia ihmisiä. Palvelut Alue tukeutuu Pohjan kylätaajaman nykyisiin päivittäispalveluihin. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Alue sovitetaan maisemaan ja ympäristöön korttelirakenteen, rakennusalojen rajaamisen ja julkisivumääräysten avulla. 5.3 Aluevaraukset ja muut kaavamerkinnät Korttelialueet Asuinpientalojen korttelialue AP Kaava-alueelle on osoitettu kaksi asuinpientalojen tonttia, joilla molemmilla sallitaan myös yritystoimintaan liittyvä rakentaminen. Tontit ovat kooltaan erillispientalotontteja isompia. Kummallakin tontilla on rakennusoikeutta 220 kem 2 asuinrakennukselle ja 100 kem 2 talousrakennuksille. Pienemmällä sallitaan lisäksi 200 kem 2 ja isommalla tontilla Rautajärventien lähellä 1000 kem 2 yritystoimintaan liittyvää rakentamista. Suurin sallittu kerrosluku on I ½. Rinnetontilla sallitaan kerrosalaan luettavien tilojen sijoittaminen myös kellarikerrokseen. Asuinrakennukset tulee sijoittaa tontin kadunpuoleiseen osaan. Rinnetontilla asuinrakennuksen pääharjansuunnan tulee olla rinteen suuntainen, rakennukset tulee porrastaa luonnollisen maanpinnan mukaan ja niiden julkisivujen tulee olla peittomaalattua puuta. Kattomuodon tulee molemmilla tonteilla olla satulakatto. Kadun puoleinen sivu tontista tulee istuttaa ja virkistysalueiden vastaiset sivut säilyttää ja hoitaa metsäisinä. Hulevesien luonnonmukaiseksi hallitsemiseksi määrätään lisäksi, että vähintään 15 % tontin pinta-alasta tulee olla istutettua tai muutoin veden kulkua hidastavaa ja että tonttiliittymään tulee rakentaa rumpu, jonka halkaisija on vähintään 430 mm. 20

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LINTURINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, PIKKUTIKANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 24.1.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 778 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELI 620 OSA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HEIKKILÄNTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 15.3.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 772 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KORTTELIT 1302 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SURTIKONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 771 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3114 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

3. Maanomistus Kanava-alueen omistaa Suomen valtio. Muutoin suunnittelualueen omistaa Lempäälän kunta.

3. Maanomistus Kanava-alueen omistaa Suomen valtio. Muutoin suunnittelualueen omistaa Lempäälän kunta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Hemminkilän asemakaavan muutos, Viialantien lämpökeskus Kaava numero 8036 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LINTURINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULORASTAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 4.12.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 751 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELI 618

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 tark 20.09.2012 30.07.2012 KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS KOSKI

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LEMETYN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LINKOSUO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.3.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 750 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LEMETTY KORTTELI KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JUNATIE

NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JUNATIE w KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JUNATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 23.8.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 779 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KORTTELI KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, SURTIKONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.3.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 725 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI KYLÄ JOKIOINEN KORTTELIT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot