SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-19:37 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 ERON MYÖNTÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN VIRASTA OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN NIMEÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 100 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS/YMPÄRISTÖNSUOJELUN POIKKEAMISPÄÄTÖS VALTUUSTOALOITE / KIERRÄTYKSEN TEHOSTAMINEN TALOUSRAPORTTI SÄKYLÄN YHTEISKOULUN REHTORIN JA SÄKYLÄN LU- KION REHTORIN VIRKOJEN YHDISTÄMINEN YHDEKSI SÄ- KYLÄN KOULUKESKUKSEN REHTORIN VIRAKSI 104 LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN SEUTUKUNNALLI- SESTI 105 KULTTUURIRAHASTON PÄÄOMAN KÄYTTÄMINEN JA RA- HASTON LAKKAUTTAMINEN NETTISIVUJEN UUDISTAMINEN SATAKIERTO OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN OHJEIS- TUS KÖYLIÖN KALANVILJELY OY:N LAKKAUTTAMINEN SOPIMUS ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUJEN ANTA- MISESTA SÄKYLÄN KUNNAN ASUKKAILLE 110 HOIVAOSASTO WANHALAN JÄSENKUNTALASKUTUKSEN HOITOPÄIVÄN HINTA 111 PYHÄJOEN ASUKKAIDEN KIRJELMÄ JATKOAJAN SAAMI- SEKSI PYHÄJOEN KOULULLE 112 KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANVALTUUSTON KO- KOUSAJANKOHDAT VUONNA SÄKYLÄN HYVÄKSI -MITALIN MYÖNTÄMINEN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÖ TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS- TEN TIEDOKSI SAATTAMINEN ILMOITUSASIAT 218

2 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nummela Juha 17:00-19:37 Puheenjohtaja Tietari Satu 17:00-19:37 Varapuheenjohtaja Erkkilä Tuula 17:00-19:37 Jäsen Heikkilä Mika 17:00-19:37 Jäsen Kaukinen Irina 17:00-18:55 Jäsen Poistui :n 106 kä sittelyn aikana Kuusisto Timo 17:00-19:37 Jäsen Luoto Tarmo 17:00-19:37 Jäsen Muurinen Seija 17:00-19:37 Jäsen Puisto Timo 17:00-19:37 Jäsen Reko Sirkku 17:00-19:37 Jäsen Varhia Tauno 17:00-19:37 Jäsen Kinkku Pekka 17:00-19:37 Kvalt:n I vpj Madekivi Kari 17:00-19:37 Kvalt:n II vpj Mäenpää Teijo 17:00-19:37 Kunnanjohtaja/esittelijä Österman Päivi 17:00-19:37 Hallintojohtaja/sihteeri POISSA Eela Esko Kvalt:n puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT , sivut ALLEKIRJOITUKSET PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Juha Nummela Päivi Österman Teijo Mäenpää puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä :t 97, Tarkastajiksi valittiin Satu Tietari ja Seija Muurinen. Satu Tietari Seija Muurinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo kunnanvirasto, Säkylä Pöytäkirjanpitäjä Päivi Österman

3 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN VIRASTA 161/02/022/2011 KHALL 97 Kasvatus- ja opetuspäällikkö Vesa Ahtola on päi vä tyl lä kir jeel lä il moit ta nut ir ti sa nou tu vansa kasvatus- ja opetuspäällikön vi rasta al kaen. Hallintosäännön 35 :n mukaan virka- ja työsuhteen osa-aikaistamisesta, irtisanomisesta, purkamisesta ja koeajan purkamisesta se kä lomauttamisesta päättää se, joka valitsee vi ranhaltijan tai ottaa työnte kijän työsuhteeseen. Kunnanhallitus myöntää kasvatus- ja opetuspäällikkö Vesa Ahtolalle eron läh tien. Vii mei nen vi ras sa olo päivä on

4 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN NIMEÄMINEN 137/02/021/2009 KHALL Kunnanhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Hallintosäännön 3 :n mukaan hallinnon järjestämistä varten kunnassa on seuraavat osastot: - hallinto- ja talousosasto - sivistysosasto - sosiaaliosasto - tekninen osasto - ympäristöosasto Kukin osasto vastaa päävastuualueensa toimielimien ja henkilöstön teh tävien yh teen so vit ta mi sesta sekä henkilöstön työnjaosta. Osastoa johtaa osasto pääl likkö. Kun nan hal litus määrää osastopäällikön ja tämän sijaisen johta vassa tai it se näisessä asemassa olevista viranhaltijoista toistaiseksi. Ym päris tö osaston osasto päällikön nimeää ympäristölautakunta. Kunnanjohtaja päättää osastojen välisestä tehtävien jaosta ja osastojen vä li sestä hen ki lös tön työn jaosta. Niissä asioissa, jotka kuuluvat toimielimen toimival taan, osas to päällikkö toimii päävastuualueensa toimielimien alai suudessa. Toi mieli men toimivaltaan kuuluvissa asioissa osastopäällikkö toimii pää vas tuu alueensa toimielimien alaisuudessa. Kunnanhallitus on määrännyt osastopäälliköt ja näiden sijai set lu kien seu raavasti: Osasto Hallinto- ja talousosasto Sivistysosasto Sosiaaliosasto Tekninen osasto Osastopäällikkö / osastopäällikön si jainen kunnansihteeri / sivistysjohtaja sivistysjohtaja / yhteiskoulun rehtori sosiaalijohtaja / sosiaalityöntekijä tekninen johtaja / kunnanrakennusmestari Hallintosäännön 40 :n mukaan sivistysjohtaja toimii koulutuslautakunnan sekä aikuisopiston johto kunnan esittelijänä. Sivistysjohtajan toimivalta on määritelty hallintosäännön 43 :ssä. Kunnanhallitus määrää osastopäälliköt ja näiden sijaiset lu kien seu raa vasti: Osasto Hallinto- ja talousosasto Sivistysosasto Sosiaaliosasto Tekninen osasto Osastopäällikkö / osastopäällikön si jainen vs. kunnansihteeri / tekninen johtaja vs. kunnansihteeri / yhteiskoulun rehtori sosiaalijohtaja / sosiaalityöntekijä tekninen johtaja / kunnanrakennusmestari

5 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityk sen. KHALL 98 Kuntien yhdistymistä valmisteltaessa 2009 päädyttiin ratkaisuun, jossa vapau tu nutta osastopäällikön tehtävää ei julistettu haettavaksi, vaan tehtävät jaet tiin. Vuoden 2010 aikana arvioitiin, että talouden uhkaavan heikkoa kehi tystä ei saada vielä käännetyksi, joten johtoryhmän koko säilytettiin suppeana. Eteenpäin katsoen on syytä palata käytäntöön, jossa jokaisella osastolla on oma osastopäällikkönsä. Hallintomallilla turvataan riittävä panostus kunkin osaston johtamiseen ja kehittämiseen. Samalla pystytään paremmin turvaamaan toiminnan jatku vuus poissaolojen ja henkilöiden vaihtumisen tilanteissa. Osastopäälliköt määrää kunnanhallitus. Ympäristöosaston osastopäällikön määrää ympäristölautakunta. Kunnanhallitus määrää osas to pääl li köt ja näi den si jaiset lu kien seuraavas ti: Osasto Osastopäällikkö / osastopäällikön sijainen Hallinto- ja talous osasto hallintojohtaja / tekninen johtaja Sivistysosasto kasvatus- ja opetuspäällikkö / yhteiskoulun reh tori Sosiaaliosasto perusturvajohtaja / sosiaalityöntekijä Tekninen osasto tekninen johtaja / kunnanrakennusmestari Hallintojohtaja Päivi Österman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouk ses ta tä män asian käsittelyn ajaksi. Kunnanjohtaja Tei jo Mäen pää toimi pöy täkir janpi tä jänä tä män py kä län ajan. Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan: Lisäksi kunnanhallitus päättää, että aikuisopiston rehtorin tehtävät sisältyvät si vis tysosaston osastopäällikön tehtäviin. Kunnanhallitus määräsi osas to pääl li köt ja näi den si jaiset lu kien seuraavas ti: Osasto Osastopäällikkö / osastopäällikön sijainen Hallinto- ja talous osasto hallintojohtaja / tekninen johtaja Sivistysosasto kasvatus- ja opetuspäällikkö / yhteiskoulun reh tori Sosiaaliosasto perusturvajohtaja / sosiaalityöntekijä Tekninen osasto tekninen johtaja / kunnanrakennusmestari Lisäksi kunnanhallitus päätti, että aikuisopiston rehtorin tehtävät sisältyvät si vis tys osas ton osastopäällikön tehtäviin.

6 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 185/02/022/2011 KHALL 99 Valtuusto on kokouksessaan (37 ) päättänyt perustaa kasvatus- ja opetuspäällikön viran. Virkaan valittu Vesa Ahtola on ilmoittanut eroavansa alkaen. Hallintosäännön 28 :n mukaan "Kunnanhallitus päättää lautakuntien ja aikuisopiston johtokunnan esittelijöinä toimivien viranhaltijoiden valinnasta." Hallintosäännön 26 :n mukaan: "Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan." Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähin tään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenette lystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä kos kevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 ). Virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaati mukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 ). Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kel poisuus. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. Virkasuhteeseen voidaan ottaa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. (Laki kunnallisesta viranhal tijasta 6 ). Hallintosäännön 27 :n mukaan "Viran kelpoisuusehdot päättää virkaa auki julistettaessa se viran omainen, jonka tehtäviin kuuluu viran täyttäminen." Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyyn nöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvit tämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Virkaan otettava hen kilö voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus yk sityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 7 :ssä tarkoite tuissa tilanteissa virkaan nimittämisen edellytyksenä. Työnantajan määrää mistä tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista välttämättömistä kustan nuksista vastaa työnantaja. ( /764) Ottamisesta päättävä viran omainen voi perustellusta syystä päättää, ettei selvitystä vaadita. Jollei ter veydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollisena. Ehdollisesti otetun vi ranhaltijan on esitettävä tiedot ottamisesta päättävän viranomaisen asetta man kohtuullisen määräajan kuluessa ottamista koskevan päätöksen tie doksisaannista lukien. Jos tietoja ei esitetä määräajassa tai ottamisesta päättävä viranomainen ei tietojen johdosta katso

7 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus voivansa vahvistaa eh dollisesti toimitettua ottamista, viranomainen toteaa päätöksellään ottami sen rauenneeksi. Muussa tapauksessa ottamisesta päättävä tai alempi täytäntöön paneva viranomainen päättää ottamisen vahvistamisesta. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 7 ) Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuu den kuukauden koeajasta. Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virka suhteessa koeaika voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittö mästi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8 ). Haastatteluja varten kunnanhallitus voi nimetä haastatteluryhmän. Kunnanhallitus julistaa haettavaksi sivistysosaston osastopäällikkönä toimi van kasvatus- ja ope tus päälli kön vi ran mennessä. Virka täyte tään al kaen tai sopi muk sen mu kaan tois taiseksi. Valinnassa nou date taan neljän (4) kuu kau den koeai kaa. Viran kelpoisuusehtoina on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virkaan valittavan on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti lastaan. Viran palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Hakija voi myös esittää oman palkkatoiveensa. Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtajan päättämään viranhakuilmoitusten julkaisemisesta. Kunnanhallitus nimeää haastatteluryhmään kunnanhallituk sen puheenjohtajan, kun nanjohtajan, kou lutuslautakunnan puheenjohtajan ja sivistysosaston nykyisen osastopäällikön. Haastatteluryhmä päättää haastatteluun kut sut ta vista.

8 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Kunnanhallitus HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS/YMPÄRISTÖNSUOJELUN POIKKEAMISPÄÄTÖS 106/01/010/2011 PJSYMPLK Ympäristönsuojelulakia on muutettu Lakimuutos koskee talousjätevesien käsittelyä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla. Maaliskuun alkuun saakka kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella oli ympäristönsuojelulain kumotun 18 :n nojalla mahdollisuus antaa määräaikainen poikkeus velvoitteeseen noudattaa talousjätevesien käsittelyä koskevia vaatimuksia. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta oli siirtänyt ko. toimivallan ympäristöpäällikölle valtuuston hallintosäännössä antamalla luvalla. Lakimuutoksen jälkeen ympäristönsuojelulain 27d :n mukaan kunnan toimivaltainen viranomainen, joka ei automaattisesti ole ympäristönsuojeluviranomainen, myöntää hake muksesta ko. poikkeuksen. Poikkeamisen myöntämisperusteiksi on muu toksessa lakiin kirjattu muitakin syitä, kuin ympäristönsuojeluperusteita. Lain mukaan poikkeamisen myöntämistä harkittaessa on otettava huomi oon mm. seuraavat seikat: 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella; 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilantee seen liittyvät erityiset tekijät; 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. Em. kohdan 1 osalta poikkeamisasian ratkaiseminen sopii hyvin ympäristötoimiston viranhaltijan teh täväksi. Kohtien 2-3 osalta poikkeamisen myöntäminen sopisi myös esi merkiksi kunnan sosiaalitoimen tehtäväksi ja ilmeisesti siitä syystä laissa ei ole suoraan määritelty sitä, mikä viranomainen kunnassa poikkeamisesta päättää. Mikäli kohtien 2-3 mukaisilla perusteilla asioista päättäisi esim. sosiaaliosaston viranhaltija, pitäisi ko. päätöksiä tehdä jokaisessa ympäris tölautakunnan toimialueen kunnassa (Eurassa, Köyliössä ja Säkylässä). Ilmeisesti hallintosäännössä ei voida määrätä mitään päätösvaltaa jaettavaksi sillä perusteella, millä perustein asiakas hakee poikkeusta, vaan yhtä päätöstyyppiä koskeva päätösvalta on jakamaton. Toisaalta on valvonnan kannalta tarkoituksen mukaista, että jätevesiasioiden kokonaisuutta hoitaa vain yksi viranomais taho. Mikäli toimivalta ko. poikkeamisasioissa säilytetään ympäristötoimis tolla, voi viranhaltija ennen ratkaisua pyytää tarvittaessa kunnan sosiaali toimen lausuntoa. Laissa olevien määräaikojen vuoksi on odotettavissa, että sosiaalisin perustein haettavia poikkeamishakemuksia tulee runsaasti vuosina Pyhäjärviseudun ympäristöhallintoa koskevassa sopimuksessa on sopijakuntien eli Euran, Köyliön ja Säkylän ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät annettu Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan/-toimiston tehtäväksi. Koska ympäristönsuojelulais sa ei ole aiemmin ollut 27d :n kaltaista yleistä toimivaltaa aiemmin, ei Eu ran, Köyliön ja Säkylän kuntien välisessä

9 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Kunnanhallitus ympäristöhallintoa koskevan so pimuksen liitteessä ko. toimivaltaa ole yksityiskohtaisesti määritelty Säky län kunnan/pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan tehtäväalueeseen kuu luvaksi. Toisaalta kyseinen tehtävä voidaan sopimuksen mukaan tulkita edelleenkin kuuluvaksi Pyhäjärviseudun ympäristöhallinnolle, sillä Pyhäjär viseudun ympäristöhallintoa koskevan sopimuksen kohta 3. kuuluu: "Sopimuksen mukaiset tehtävät, organisointitapa Tämän sopimuksen perusteella kunnat hoitavat yhteisesti rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävät sekä eräät muut tehtävät. Yksityiskohtainen luettelo tehtävistä on tämän sopimuksen liitteenä. Lainsäädännön muuttuessa em. toimialojen uudet tehtävät ja tehtävämuutokset kuuluvat myös yhteisesti hoidettaviin. Tämä on kuntalain 76 :n 2. momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla Euran ja Köyliön kun nat antavat liitteessä mainitut palvelut Säkylän kunnan hoidettavaksi." Lisätietoja antaa: Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta tulkitsee, että ympäristönsuojelu lain 27d :n mukaisen poik keuksen myöntövalta Pyhäjärviseudun ympäris töhallintoa koskevan sopi muksen 3. kohdan perusteella kuuluu Euran ja Köyliön osalta Säky län kunnalle/pyhäjärviseudun ympäristöhallinnolle. Ympäristölauta kunta esit tää, että Säkylän kunta muuttaisi hallintosääntöä niin, että hallin tosäännön pykälään 52 lisätään uusi kohta 4.5: "Ympäris tönsuojelulain 27d :n mu kaisesta poikkeuksesta päättäminen". Esityksen mukaan. KHALL 100 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraava muutos: IX Pyhäjärviseudun ympäristötoimen päävastuualue 52 Viranhaltijoiden toimivalta kohtaan 4. Ympäristöpäällikkö lisätään uusi kohta 4.5: "Ym päris tön suo jelulain 27d :n mu kai ses ta poik keuksesta päättäminen". Muutos tulee voimaan kunnanvaltuuston päätöksen saadessa lainvoiman.

10 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanvaltuusto Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE / KIERRÄTYKSEN TEHOSTAMINEN 39/65/654/2011 KVALT Valtuutettu Satu Tietarin tekemä valtuustoaloite: "KIERRÄTYKSEN TEHOSTAMINEN Jätehuolto Satakierto Oy on ilmoittanut lopettavansa kartongin keräyksen toimialueeilaan ja keskittävänsä kierrätyksen jätekeskus Hallavaaraan. Asukkaat joutuvat kuljettamaan pahvijätteensä pitkän matkan ja seurauksena on lisääntynyt polttoaineenkulutus. Vaarana on myös yleisen siisteyden ja luonnon kärsiminen, koska houkutus viskata jätteet lähiympäristöön on suuri. Kartongin kierrättämisen mahdollisuuden loppuminen Säkylän asukkailta merkitsee suurta takapakkia ympäristön suojelussa. Monissa kunnissa kerätään jo niin bio- kuin ener giajätettäkin ja tämä suunta pitää Säkylän kunnassakin olla. Seudullisen ympäristölautakunnan sijaintikuntana Säkylän tulee olla aloitteellinen ja järjestää nopeasti Satakierron, sen toimialueen kuntien, yritysten ja Pyhäjärviseudun ympä ristölautakunnan yhteisneuvottelut. Säkylässä tulee uudelleen harkita kier rätyspisteiden sijainti, kierrätyksen valvontatavat ja se, miten sääntöjen noudattamatta jättämisestä rangaistaan. Kierrätyspisteen tulee olla hyvin saavutettavissa ja kameravalvonnan mahdollisuus tulee selvittää. Säkylässä Satu Tietari, kunnanvaltuutettu (kesk.) Säkylä" Kunnanvaltuusto päätti antaa valtuustoaloitteen kunnanhallituksen val mis teltavaksi. PJSYMPLK Kunnahallitus on kokouksessaan ( 32) antanut asian valmistelun ympäristötoimiston valmisteltavaksi. Ympäristötoimisto on pitänyt neuvottelun Satakierto Oy:n kanssa asiassa. Neuvottelussa todettiin mm. seuraavaa: "Ongelmana pahvinkeräyksessä ovat Euran ja Säkylän keskusta-alueilla sijaitsevat keräyspisteet. As tiat tyhjennetään viikoittain, mutta se ei riitä näille pisteille. Lisäksi astiat täyttyvät epätasaisesti ja saattavat olla jo heti tyhjennyksen jälkeen täynnä. Tämä aiheuttaa palvelun heikkenemistä, kun ihmiset joutuvat etsimään ke räyspistettä, mihin pahvit mahtuisivat ja roskaantumista, sillä jotkut pahvin tuojat jättävät pahvit keräysvälineen viereen. Satakierto huolehtii ekopistei den siisteydestä kahden viikon välein toteutettavalla kierroksella. Ongelma aiheutuu ainakin osittain siitä, että

11 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanvaltuusto Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Kunnanhallitus jotkut yritykset käyttävät näitä keräys pisteitä, vaikka keräysastiat on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien hyöty jätteille. Ekopisteiden ylläpitokustannukset katetaan kuluttajilta sekajäte astian tyhjennyksen yhteydessä perittävällä ekomaksulla. Yritysten ros ka-astioiden tyhjennyksen yhteydessä ei peritä ekomaksua, joten he eivät ole oikeutettuja käyttämään ekopisteitä. Valmisteilla olevan uuden jätelain mukaan pakkausjätteet (pahvi mukaan lukien) tulevat tuottajavas tuun piiriin vuonna Tuottajavastuussa pakkausten valmistajat ja maahantuojat ovat vastuussa pakkausten jätehuollosta. Pahvinkeräys tu lee näin ollen poistumaan nykyisessä muodossa. Sovittiin, että ylläpide tään nykyinen järjestelmä ainakin tämän siirtymäajan vuoteen 2013 asti, jotta ihmiset voivat jatkaa pahvijätteen kierrätystä eikä kierrätyskelpoinen jäte joudu sekajätteen joukossa jätetäyttöön. Satakierto Oy:n mukaan jo nyt on nähtävissä asian saaman julkisuuden myötä parantumista pahvin kierrätyspisteiden käytössä. Sovittiin, että lähetetään Satakierto Oy:n ja ympäristötoimiston yhteistyönä jäteneuvontakirjeet Euran ja Säkylän yrityk sille." Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto ja Satakierto Oy ovat lähettäneet Euran ja Säkylän yrityksille 315 kirjettä (ympäristölautakunnan esityslistan liite). Kirjeissä yri tyksille mm. selvitetään, että ekopisteiden pahvinkeräys on tarkoitettu ai noastaan kotitalouksille ja yritysten on itse huolehdittava pahvijätteen ke räyksen ja kuljetuksen järjestämisestä. Lisätietoja antaa: Ympäristötarkastaja Johanna Thessler, puh Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta merkitsee em. toimet tiedokseen ja esittää Säkylän ja Eu ran kunnanhallituksille, että em. toimenpiteiden vai kutusta pahvinkeräyk sen toimivuuteen seurataan. Pahvinkeräyksen käy tännön järjestelyistä pak kausjätteen tuottajavastuun voimaantullessa pää tetään erikseen. Esityksen mukaan. KHALL 101 Kunnanhallitus merkitsee em. toimet tiedokseen ja päättää, että em. toimen pi tei den vai ku tusta pahvinkeräyksen toimivuuteen seurataan. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

12 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TALOUSRAPORTTI /04/041/2011 KHALL 102 Vuoden 2011 ensimmäisen kolmanneksen verotulot oli vat euroa, mi kä on 8,9 % enemmän kuin vuonna Val tion osuu det oli vat eu roa, eli 3,7 % suuremmat viime vuoteen verrattuna. Koko kun nan toi mintakulut olivat euroa. Muu tosta viime vuo teen on 2,8 %. Menoista on siten toteutunut 33 %. Ylijäämää huhtikuun lopulla oli eu roa. Kaikkien lautakuntien menot ylittivät tasaisen toteutuman (33,3 %). Sosiaali lautakunnan menoista on toteutunut yli 35 %, aikuisopiston 32 %. Muiden kin lautakuntien osalta menoista on toteutunut lähes kolmasosa. Vuoden 2010 tilanteeseen verrattuna ainoastaan Pyhäjärviseudun ympäristölauta kunnan menot ovat selkeästi suuremmat. Tehtäväalueittain tarkasteltuna viime vuotta suurem mat menot olivat vain hallinto-, terveydenhuolto- ja pa lo- ja pelastustoimi -tehtäväalueilla. Toteutuneet toimintakulut ajalta on esitetty tehtäväalueittain oheisessa taulukossa. Toteutuma Muutos % Käyttö % Verotulot ,9 % 36,7 % Valtionosuudet ,7 % 34,8 % Yli-/alijäämä Toimintatulot yhteensä ,1 % 23,0 % Toimintamenot yhteensä ,8 % 33,0 % Käyttötalous, menot yhteensä Tarkastuslautakunta ,5 % 25,5 % Kunnanhallitus ,5 % 30,1 % Hallinto ,2 % 31,9 % Elinkeinojen kehittäminen ,4 % 11,2 % Sosiaalilautakunta ,1 % 35,2 % Vanhustenhuolto ja kotipalvelu ,6 % 25,2 % Sosiaalityö ja toimeentuloturva ,5 % 34,2 % Terveydenhuolto ,0 % 40,7 % Tekninen lautakunta ,4 % 29,5 % Kiinteistötoimi ,0 % 31,2 % Yhdyskuntatekniikka ,2 % 29,0 % Vesihuoltolaitos ,9 % 23,2 % Palo- ja pelastustoimi ,6 % 33,2 % Ympäristölautakunta ,2 % 30,3 % Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ,1 % Ympäristöterveydenhuolto ,7 % Koulutuslautakunta ,2 % 29,7 % Lasten päivähoito ,3 % 27,7 % Peruskoulutus ,4 % 30,0 % Lukiokoulutus ,0 % 27,1 % Kulttuuri- ja liikuntalautakunta ,1 % 28,9 % Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ,9 % 30,0 % Liikunta- ja nuorisopalvelut ,3 % 28,2 % Aikuisopisto ,2 % 32,3 %

13 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Taloussuunnittelija Taru Aihinen, puh Kunnanhallitus merkitsee talousraportin tiedoksi.

14 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Koulutuslautakunta Kunnanhallitus SÄKYLÄN YHTEISKOULUN REHTORIN JA SÄKYLÄN LUKION REHTORIN VIRKOJEN YHDISTÄMINEN YHDEKSI SÄKYLÄN KOULUKESKUKSEN REHTORIN VIRAKSI 182/02/021/2011 KOULLK Kasvatus- ja opetuspäällikkö sai kunnanjohtajalta määräyksen ryhtyä valmistelemaan rehtorin virkojen yhdistämistä Rehtorin virkojen yhdistäminen on osa Säkylän kunnan talouden tasapainottamisohjel maa, joka on käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa Ko. ohjelmassa on kirjattu koulutuslautakunnan alaisia tarkastelukohteita (kuusi kohdetta), jois ta yksi on lukio-opetuksen uudistaminen. Virkojen yh dis tä mi sen pe rus tee na ovat mm. seu raa vat sei kat: - Oppilasmäärät ovat pienentyneet tasaisesti koko 2000-luvun. Oppilasmäärä oli lukuvuonna oppilasta ja ennuste lukuvuodelle on 541, oppilasmäärän laskua siis 236 oppilasta. - Koulukeskuksen tilat on saneerattu ja henkilökunta sekä oppilaat aloittavat uudessa koulussa Samaan aikaan on hyvä uudistaa myös hallin tokulttuuri ja siirtyä yhden rehtorin malliin. - Koulukeskuksen opinto-ohjaaja Ritva Leino on irtisanoutunut tehtävästään alkaen. Molemmat virassa olevat rehtorit ovat koulutukseltaan opinto-ohjaajia, joten kunnalla on osoittaa mielekästä, koulutusta vastaa vaa työtä myös rehtorin viran lakkauttamisen jälkeen. Virkojen yhdistämisellä on varmasti kahdensuuntaista vaikutusta, joita voidaan arvioida etukäteen: Positiivinen vaikutus: - Yhteisten opettajien tarkoituksenmukainen käyttö, kun kaikki ovat saman hal lin non alla. Osaaminen ja suuntautuminen voidaan hyödyntää molempien koulumuotojen opetuksessa. - Siirryttäessä uuteen yksikköön yksi johtaja, yhdet tavat sekä yhdenmukai set säännöt ja vastuutukset koko henkilökunnan osalta. - Tilat yhteisiä, jolloin tilahallinto yhden rehtorin valvonnan ja päätösvallan alaisena. - Nivelvaiheen madaltuminen perusopetuksen ja lukio-opintojen välillä. - Tiedonkulku ja yhteistyö koulumuotojen välillä tehostuu. - Taloudellinen vaikutus n kuukaudessa. Negatiivinen vaikutus: - Kaksi eri koulumuotoa. Vaatii ammattitaitoa ja paneutumista molempiin koulumuotoihin. - Rehtorista tulee päätoiminen hallintorehtori. Opetusvelvollisuus erittäin pie ni (neuvoteltavissa oleva asia). - Opettajaksi siirtyvän, nykyisen rehtorin sopeutuminen työyhteisöön uudes sa asemassa. Kasvatus- ja opetuspäällikkö on toiminut asian kanssa seuraavasti: - Heti kunnanjohtajan tehtäväksiannon jälkeen puhelinkeskustelu reh to rien Ruuhiala ja Yli-Karro kanssa. - YT-neuvottelukutsu molemmille rehtoreille sähköpostitse YT- neuvottelu rehtori Tapio Yli-Karron kanssa Koulukeskuksen opettajakunnan tiedotus- ja kuulemistilaisuus

15 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Prosessi jatkuu seuraavasti: - YT-neuvottelu rehtori Mika Ruuhialan kanssa. - Yhteisneuvottelu koulukeskuksen rehtorien ja JUKOn pääluottamusmies Sanna Lindforsin kanssa. - Yhteiskoulun rehtorin viran lakkauttaminen, lukion rehtorin viran lakkauttaminen. - Säkylän koulukeskuksen rehtorin viran perustaminen. Neuvotteluissa sovitaan toteutuksen ajankohdasta huomioiden lakisääteiset irtisanomisajat ja tarkoituksenmukaisuus. Säkylän kunnanhallitus ja valtuusto tulevat käsittelemään asiaa kokouksissaan, sillä hallintosäännön 25 :n perusteella valtuusto päättää viran perus tamisesta ja lakkauttamisesta. Lisätietoja antaa: Kasvatus- ja opetuspäällikkö Vesa Ahtola puh Kasvatus- ja opetuspäällikkö: Koulutuslautakunta merkitsee tiedokseen rehtorin virkojen yhdistämisen valmisteluun liit tyvät, edellä mainitut seikat. Esityksen mukaan. KHALL 103 Valmisteltavan ratkaisun taloudellinen vaikutus on suurempi, kuin koulutuslautakunnan pykälän tekstissä on mainittu. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen rehtorin virkojen yhdistämisen valmistelun.

16 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Koulutuslautakunta Kunnanhallitus LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN SEUTUKUNNALLISESTI 186/08/082/2011 KOULLK Kunnilla ei ole lakisääteistä velvoitetta järjestää lukiokoulutusta alueellaan. Lukiokoulutuksen tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulu tuksen järjestäjien kanssa. Mikäli kunta järjestää koulutusta, lukiokoulutuksen järjestäjä voi hankkia osan lu kiolais sa tar koi te tuis ta pal veluista muulta koulutuksen järjestäjältä tai muulta yh tei söl tä, säätiöl tä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat pal ve lut järjeste tään lukiolain mukaisesti. Edelly tyksenä lukiokoulutuksen jär jes tä miselle on, että koulutus on tarpeellista ja että koulutuksen järjestä jäl lä on amma tilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukai seen jär jestämi seen. Suomalaisten lukioiden kustannustasoa selittää erityisesti lukion koko. Mitä pienempi lukio on, sitä suuremmat ovat yksikkökustannukset. Tämä on itsestään selvää, koska pienenkin lukion on tuotettava kaikki kansallisessa opetussuunnitelmassa edellytettävät kurssit. Kun opiskelijamäärä on pieni, kurssien ryhmäkoot muodostuvat pieniksi. Lukioiden yksikköhinnat ovat pääsääntöisesti opiskelijaa kohden saman suuruiset. Yksikköhinta on kuitenkin suurempi, jos opiskelijamäärä on alle 200. Korotus on edelleen suurempi, jos opiskelijamäärä on alle 60. Pienten lukioiden hallinollista yh distämistä estävä valtionosuussäännöstö muutettiin vuonna 2010 siten, että pien ten lukioiden korotettu valtinosuus säilyy, vaik ka ne hallinnollisesti yhdistet täisiin, jos ne jatkavat osana verkostolu kiota. Ta karajana on Lukiokoulutuksen laadun tekijöiksi mainitaan seuraavat asiat: - Pätevät, kelpoiset opettajat - Valtakunnalliset syventävät kurssit valittavissa keskeisissä aineissa - Korkeakouluopintoihin pääsy valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella - Asianmukaiset tilat ja varusteet - Toimiva toisen asteen yhteistyö - Toimiva kolmannen asteen yhteistyö Marraskuun lopulla 2010 opetus- ja kulttuuriministeriölle jätetyn lukiokoulutuk sen kehittämisen toimenpi de-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muis tiossa todetaan, että "lukio koulutusta ja ammatillista koulutusta tulee jat kossakin kehittää erillisinä ko konaisuuksina. Lukiokoulutuksen ensisijaise na tarkoi tuksena on antaa tar vittavat valmiudet yliopisto- ja ammattikorkeakou lu-opintoihin". Säkylän seudun lukio, Harjavallan lukio ja Nakkilan lukio ovat tehneet jo useita vuosia yhteistyötä taa takseen opiskelijoille laadukkaan opetuksen ja pitääkseen opetuksesta ai heutuvat kustannukset kohtuullisina. Paikoin yhteistyö lukioiden kesken on ollut koko Satakunnan laajuista. Satakunnan toisen asteen koulutuksen selvitys valmistui vuonna Selvityksessä esitettiin erilai sia vaihtoehtoja lukiokoulutuksen kehittämiseksi: 1 ) Lukiokoulutus siirretään SataEdun hallinnoitavaksi

17 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Sivistysosaston osastopäällikkö: Mikäli päädyttäisiin siihen, että lukiokoulutus siirrettäisiin SataEduun, lukiokoulutuksesta tulisi yksi kuntayhtymän tulosalue. 2) Isäntäkuntamalli Isäntäkuntamalliin siirtyminen merkitsisi sitä, että yksi ylläpitäjä/kunta hoitaisi muiden sopimuskuntien puolesta lukiokoulutuksen järjestämisen. Muilla kunnilla ei olisi järjestämis lupia, mutta lukiot säilyisivät sopimuskuntien alueilla. Kaupungin- tai kun nanvaltuusto hyväksyisi johtosäännön, talousarvion ja toimintasuunnitel man sekä asettaisi yhteislautakunnan, jossa jokaisella sopimuskunnalla olisi edustus. 3) Alueellisten lukioparien / lukiopoolien rakentaminen Menettelyllä turvataan pienten lukioiden korotetun yksikköhinnan säilyminen kunnassa tiivistämällä yhteistyötä. Harjavalta järjesti keskustelutilaisuuden, jossa olivat läsnä Säky lästä kunnanjohtaja, hallintojohtaja/sivistysosaston osastopäällikkö ja kou lutuslautakunnan pu heenjohtaja, Nakkilasta kunnanjohtaja ja koulutuslautakunnan puheenjoh taja sekä Harjavallasta kaupunginjohtaja, sivistystoimenjohtaja sekä kas vatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja. Todettiin, että Säkylä, Harja valta ja Nakkila haluavat kukin säilyttää lukion omalla paikkakunnallaan. Pienevät opiskelijamäärät kuitenkin vääjäämättä nostavat lukiokoulutuksen kustannuksia ja kuntien on lisättävä valtionosuuden ylittävää rahoituksen osuutta. Jo tällä hetkellä Harjavallan, Säkylän ja Nak kilan lukio tekevät merkittävästi yhteistyötä. Tiivistämällä yhteistyötä mah dollistettaisiin ny kyistä selkeämpi työnjako, henkilöstöre surssien tarkoituk senmukaisempi suunnittelu ja kustannustehokkuus. To dettiin, että olisi tar koituksenmu kaista virkamiestyönä käynnistää tarkempi selvittäminen yh teistyön mah dollisuuksista. Säkylän, Harjavallan ja Nakki lan lukiot muo dostavat luon nollisen lähtökohdan selvityksen tekemisen pohjaksi jo tehtä vän yhteistyön vuoksi, mutta keskustelutilaisuudessa to dettiin, että myös muilla lukiolla tulee olla mahdollisuus halutessaan osal listua ehkä synty vään "verkostolukioon". Koulutuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu Säkylän seudun, Harjavallan ja Nakkilan lukion rehtorit kertomaan lukioiden välisestä yh teis työstä. Koulutuslautakunta merkitsee tietoonsa Säkylän, Harjavallan ja Nakki lan lukioiden tekemän yhteis työn sekä seudullisen lukioyhteistyön valmis telun käynnistymisen. Esityksen mukaan. KHALL 104 Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Päivi Österman, puh Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa Säkylän, Harjavallan ja Nakkilan lu kioiden te ke män yhteistyön sekä seudullisen lukioyhteistyön valmistelun käynnis ty mi sen.

18 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KULTTUURIRAHASTON PÄÄOMAN KÄYTTÄMINEN JA RAHASTON LAKKAUTTAMINEN 184/03/037/2011 KHALL 105 Kunnanvaltuutettu Signe Happonen on vuonna 1987 tehnyt aloitteen kulttuu ri ra has ton perustamisesta. Kulttuurilautakunta on esittänyt , että vuo den 1988 talousarvioon varataan markkaa kulttuurirahaston pe rus ta mi seen. Kulttuurirahastosta jaettai siin avus tuk sia nuo ril le opiske lu kus tan nus ten peit tä mi seksi se kä nuo ren kan nusta mi seksi eri tai teen aloil la. Ra has ton pää oma on tällä het kellä 1.777,05 euroa. Rahasto on perustettu talousarvion määrärahoilla, joten sen toiminta on käytännössä toteutunut samalla tavalla, kuin suoraan talousarvioon varattujen määrärahojen käyttäminen kulttuuria tukevaan toimintaan. Rahaston varoja on kartutettu vuosien varrella Kulttuurituki -kustannuspaikan käyttämättä jääneillä talousarviomäärärahoilla. Rahastosta on myös maksettu kulttuuritukia. Rahaston lakkauttamisella ei muuteta Säkylän kunnan kulttuuria tukevia linjauksia eikä myöskään vähennetä panostusta sektorin toimintaan. Käytännön toiminta kuuluu tällä hetkellä pääosin kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Lisätietoja antaa: Taloussihteeri Niina Mäkelä p Kunnanhallitus päättää, että kulttuurirahaston jäljellä oleva pää oma (1.777,05 e) tuloutetaan Kulttuurituki -kustannuspaikalle. Ra has ton toiminta lak kaa tällä päätöksellä.

19 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus NETTISIVUJEN UUDISTAMINEN 70/04/045/2011 KHALL 106 Kunnan nettisivujen uudistamisen tarve on todettu, mutta toteutusta on lykätty muun markkinoinnin materiaalin ja graafisen ilmeen uudistamisen yhteyteen. Markkinoinnin kokonaisuutta valmisteltaessa on päädytty esittämään, että nettisivujen uudistaminen tilattaisiin samaan yritysryhmittymään kuuluvalta yhtiöltä, kuin mark ki noinnin perustyökin eli OSG Mainonta Oy:ltä. Tämä on pe rus teltua, kos ka yri tys on jo muun valmistelun yhteydessä perehtynyt Sä ky lään ja kun nan toimintaan. Tavoitteena on, että ensimmäinen suppea versio uudistetuista sivuista julkaistaisiin kesäkuun puolessa välissä. Esityslistan liitteet: - Projektisuunnitelma, Säkylän verkkopalvelu-uudistus Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh Kunnanhallitus tilaa projektisuunnitelman mukaisen internetsivujen uudistamistyön OSG Mai non ta Oy:ltä hintaan euroa. Samalla kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että kuntamarkkinointi etenee aiemmin esitellyn suunnitelman ja materiaalin pohjalta.

20 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus SATAKIERTO OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN OHJEISTUS 491/08/083/2005 KHALL 107 Satakierto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Yhtiökokouksessa käsitellään mm: - Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen - Hallituksen jäsenten palkkioiden määrääminen - Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta kaudelle Tilintarkastajan valinta Kunnanhallitus nimesi (282 ) Satakierto Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi teknisen johtajan ja varaedustajaksi kunnanrakennusmestarin vuosiksi Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Ohjeen antaminen tarvittaessa on aina mahdollista missä tahansa asiassa. Kunnanhallitus antaa Satakierto Oy:n yhtiökokousedusta jalle tarvittavat ohjeet. Kunnanhallitus ei antanut erityisiä ohjeita.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 301 Kunnanhallitus 06.06.2011 AIKA 06.06.2011 klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot