SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 187"

Transkriptio

1 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-19:37 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 ERON MYÖNTÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN VIRASTA OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN NIMEÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 100 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS/YMPÄRISTÖNSUOJELUN POIKKEAMISPÄÄTÖS VALTUUSTOALOITE / KIERRÄTYKSEN TEHOSTAMINEN TALOUSRAPORTTI SÄKYLÄN YHTEISKOULUN REHTORIN JA SÄKYLÄN LU- KION REHTORIN VIRKOJEN YHDISTÄMINEN YHDEKSI SÄ- KYLÄN KOULUKESKUKSEN REHTORIN VIRAKSI 104 LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN SEUTUKUNNALLI- SESTI 105 KULTTUURIRAHASTON PÄÄOMAN KÄYTTÄMINEN JA RA- HASTON LAKKAUTTAMINEN NETTISIVUJEN UUDISTAMINEN SATAKIERTO OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN OHJEIS- TUS KÖYLIÖN KALANVILJELY OY:N LAKKAUTTAMINEN SOPIMUS ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUJEN ANTA- MISESTA SÄKYLÄN KUNNAN ASUKKAILLE 110 HOIVAOSASTO WANHALAN JÄSENKUNTALASKUTUKSEN HOITOPÄIVÄN HINTA 111 PYHÄJOEN ASUKKAIDEN KIRJELMÄ JATKOAJAN SAAMI- SEKSI PYHÄJOEN KOULULLE 112 KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANVALTUUSTON KO- KOUSAJANKOHDAT VUONNA SÄKYLÄN HYVÄKSI -MITALIN MYÖNTÄMINEN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÖ TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS- TEN TIEDOKSI SAATTAMINEN ILMOITUSASIAT 218

2 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nummela Juha 17:00-19:37 Puheenjohtaja Tietari Satu 17:00-19:37 Varapuheenjohtaja Erkkilä Tuula 17:00-19:37 Jäsen Heikkilä Mika 17:00-19:37 Jäsen Kaukinen Irina 17:00-18:55 Jäsen Poistui :n 106 kä sittelyn aikana Kuusisto Timo 17:00-19:37 Jäsen Luoto Tarmo 17:00-19:37 Jäsen Muurinen Seija 17:00-19:37 Jäsen Puisto Timo 17:00-19:37 Jäsen Reko Sirkku 17:00-19:37 Jäsen Varhia Tauno 17:00-19:37 Jäsen Kinkku Pekka 17:00-19:37 Kvalt:n I vpj Madekivi Kari 17:00-19:37 Kvalt:n II vpj Mäenpää Teijo 17:00-19:37 Kunnanjohtaja/esittelijä Österman Päivi 17:00-19:37 Hallintojohtaja/sihteeri POISSA Eela Esko Kvalt:n puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT , sivut ALLEKIRJOITUKSET PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Juha Nummela Päivi Österman Teijo Mäenpää puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä :t 97, Tarkastajiksi valittiin Satu Tietari ja Seija Muurinen. Satu Tietari Seija Muurinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo kunnanvirasto, Säkylä Pöytäkirjanpitäjä Päivi Österman

3 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN VIRASTA 161/02/022/2011 KHALL 97 Kasvatus- ja opetuspäällikkö Vesa Ahtola on päi vä tyl lä kir jeel lä il moit ta nut ir ti sa nou tu vansa kasvatus- ja opetuspäällikön vi rasta al kaen. Hallintosäännön 35 :n mukaan virka- ja työsuhteen osa-aikaistamisesta, irtisanomisesta, purkamisesta ja koeajan purkamisesta se kä lomauttamisesta päättää se, joka valitsee vi ranhaltijan tai ottaa työnte kijän työsuhteeseen. Kunnanhallitus myöntää kasvatus- ja opetuspäällikkö Vesa Ahtolalle eron läh tien. Vii mei nen vi ras sa olo päivä on

4 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN NIMEÄMINEN 137/02/021/2009 KHALL Kunnanhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, voidaanko ko. asia ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa ko. asian käsiteltäväksi. Hallintosäännön 3 :n mukaan hallinnon järjestämistä varten kunnassa on seuraavat osastot: - hallinto- ja talousosasto - sivistysosasto - sosiaaliosasto - tekninen osasto - ympäristöosasto Kukin osasto vastaa päävastuualueensa toimielimien ja henkilöstön teh tävien yh teen so vit ta mi sesta sekä henkilöstön työnjaosta. Osastoa johtaa osasto pääl likkö. Kun nan hal litus määrää osastopäällikön ja tämän sijaisen johta vassa tai it se näisessä asemassa olevista viranhaltijoista toistaiseksi. Ym päris tö osaston osasto päällikön nimeää ympäristölautakunta. Kunnanjohtaja päättää osastojen välisestä tehtävien jaosta ja osastojen vä li sestä hen ki lös tön työn jaosta. Niissä asioissa, jotka kuuluvat toimielimen toimival taan, osas to päällikkö toimii päävastuualueensa toimielimien alai suudessa. Toi mieli men toimivaltaan kuuluvissa asioissa osastopäällikkö toimii pää vas tuu alueensa toimielimien alaisuudessa. Kunnanhallitus on määrännyt osastopäälliköt ja näiden sijai set lu kien seu raavasti: Osasto Hallinto- ja talousosasto Sivistysosasto Sosiaaliosasto Tekninen osasto Osastopäällikkö / osastopäällikön si jainen kunnansihteeri / sivistysjohtaja sivistysjohtaja / yhteiskoulun rehtori sosiaalijohtaja / sosiaalityöntekijä tekninen johtaja / kunnanrakennusmestari Hallintosäännön 40 :n mukaan sivistysjohtaja toimii koulutuslautakunnan sekä aikuisopiston johto kunnan esittelijänä. Sivistysjohtajan toimivalta on määritelty hallintosäännön 43 :ssä. Kunnanhallitus määrää osastopäälliköt ja näiden sijaiset lu kien seu raa vasti: Osasto Hallinto- ja talousosasto Sivistysosasto Sosiaaliosasto Tekninen osasto Osastopäällikkö / osastopäällikön si jainen vs. kunnansihteeri / tekninen johtaja vs. kunnansihteeri / yhteiskoulun rehtori sosiaalijohtaja / sosiaalityöntekijä tekninen johtaja / kunnanrakennusmestari

5 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityk sen. KHALL 98 Kuntien yhdistymistä valmisteltaessa 2009 päädyttiin ratkaisuun, jossa vapau tu nutta osastopäällikön tehtävää ei julistettu haettavaksi, vaan tehtävät jaet tiin. Vuoden 2010 aikana arvioitiin, että talouden uhkaavan heikkoa kehi tystä ei saada vielä käännetyksi, joten johtoryhmän koko säilytettiin suppeana. Eteenpäin katsoen on syytä palata käytäntöön, jossa jokaisella osastolla on oma osastopäällikkönsä. Hallintomallilla turvataan riittävä panostus kunkin osaston johtamiseen ja kehittämiseen. Samalla pystytään paremmin turvaamaan toiminnan jatku vuus poissaolojen ja henkilöiden vaihtumisen tilanteissa. Osastopäälliköt määrää kunnanhallitus. Ympäristöosaston osastopäällikön määrää ympäristölautakunta. Kunnanhallitus määrää osas to pääl li köt ja näi den si jaiset lu kien seuraavas ti: Osasto Osastopäällikkö / osastopäällikön sijainen Hallinto- ja talous osasto hallintojohtaja / tekninen johtaja Sivistysosasto kasvatus- ja opetuspäällikkö / yhteiskoulun reh tori Sosiaaliosasto perusturvajohtaja / sosiaalityöntekijä Tekninen osasto tekninen johtaja / kunnanrakennusmestari Hallintojohtaja Päivi Österman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouk ses ta tä män asian käsittelyn ajaksi. Kunnanjohtaja Tei jo Mäen pää toimi pöy täkir janpi tä jänä tä män py kä län ajan. Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan: Lisäksi kunnanhallitus päättää, että aikuisopiston rehtorin tehtävät sisältyvät si vis tysosaston osastopäällikön tehtäviin. Kunnanhallitus määräsi osas to pääl li köt ja näi den si jaiset lu kien seuraavas ti: Osasto Osastopäällikkö / osastopäällikön sijainen Hallinto- ja talous osasto hallintojohtaja / tekninen johtaja Sivistysosasto kasvatus- ja opetuspäällikkö / yhteiskoulun reh tori Sosiaaliosasto perusturvajohtaja / sosiaalityöntekijä Tekninen osasto tekninen johtaja / kunnanrakennusmestari Lisäksi kunnanhallitus päätti, että aikuisopiston rehtorin tehtävät sisältyvät si vis tys osas ton osastopäällikön tehtäviin.

6 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KASVATUS- JA OPETUSPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 185/02/022/2011 KHALL 99 Valtuusto on kokouksessaan (37 ) päättänyt perustaa kasvatus- ja opetuspäällikön viran. Virkaan valittu Vesa Ahtola on ilmoittanut eroavansa alkaen. Hallintosäännön 28 :n mukaan "Kunnanhallitus päättää lautakuntien ja aikuisopiston johtokunnan esittelijöinä toimivien viranhaltijoiden valinnasta." Hallintosäännön 26 :n mukaan: "Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan." Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähin tään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenette lystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä kos kevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 ). Virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaati mukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 ). Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kel poisuus. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. Virkasuhteeseen voidaan ottaa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. (Laki kunnallisesta viranhal tijasta 6 ). Hallintosäännön 27 :n mukaan "Viran kelpoisuusehdot päättää virkaa auki julistettaessa se viran omainen, jonka tehtäviin kuuluu viran täyttäminen." Virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyyn nöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvit tämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Virkaan otettava hen kilö voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus yk sityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 7 :ssä tarkoite tuissa tilanteissa virkaan nimittämisen edellytyksenä. Työnantajan määrää mistä tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista välttämättömistä kustan nuksista vastaa työnantaja. ( /764) Ottamisesta päättävä viran omainen voi perustellusta syystä päättää, ettei selvitystä vaadita. Jollei ter veydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollisena. Ehdollisesti otetun vi ranhaltijan on esitettävä tiedot ottamisesta päättävän viranomaisen asetta man kohtuullisen määräajan kuluessa ottamista koskevan päätöksen tie doksisaannista lukien. Jos tietoja ei esitetä määräajassa tai ottamisesta päättävä viranomainen ei tietojen johdosta katso

7 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus voivansa vahvistaa eh dollisesti toimitettua ottamista, viranomainen toteaa päätöksellään ottami sen rauenneeksi. Muussa tapauksessa ottamisesta päättävä tai alempi täytäntöön paneva viranomainen päättää ottamisen vahvistamisesta. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 7 ) Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuu den kuukauden koeajasta. Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virka suhteessa koeaika voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittö mästi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 8 ). Haastatteluja varten kunnanhallitus voi nimetä haastatteluryhmän. Kunnanhallitus julistaa haettavaksi sivistysosaston osastopäällikkönä toimi van kasvatus- ja ope tus päälli kön vi ran mennessä. Virka täyte tään al kaen tai sopi muk sen mu kaan tois taiseksi. Valinnassa nou date taan neljän (4) kuu kau den koeai kaa. Viran kelpoisuusehtoina on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virkaan valittavan on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti lastaan. Viran palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Hakija voi myös esittää oman palkkatoiveensa. Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtajan päättämään viranhakuilmoitusten julkaisemisesta. Kunnanhallitus nimeää haastatteluryhmään kunnanhallituk sen puheenjohtajan, kun nanjohtajan, kou lutuslautakunnan puheenjohtajan ja sivistysosaston nykyisen osastopäällikön. Haastatteluryhmä päättää haastatteluun kut sut ta vista.

8 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Kunnanhallitus HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS/YMPÄRISTÖNSUOJELUN POIKKEAMISPÄÄTÖS 106/01/010/2011 PJSYMPLK Ympäristönsuojelulakia on muutettu Lakimuutos koskee talousjätevesien käsittelyä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla. Maaliskuun alkuun saakka kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella oli ympäristönsuojelulain kumotun 18 :n nojalla mahdollisuus antaa määräaikainen poikkeus velvoitteeseen noudattaa talousjätevesien käsittelyä koskevia vaatimuksia. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta oli siirtänyt ko. toimivallan ympäristöpäällikölle valtuuston hallintosäännössä antamalla luvalla. Lakimuutoksen jälkeen ympäristönsuojelulain 27d :n mukaan kunnan toimivaltainen viranomainen, joka ei automaattisesti ole ympäristönsuojeluviranomainen, myöntää hake muksesta ko. poikkeuksen. Poikkeamisen myöntämisperusteiksi on muu toksessa lakiin kirjattu muitakin syitä, kuin ympäristönsuojeluperusteita. Lain mukaan poikkeamisen myöntämistä harkittaessa on otettava huomi oon mm. seuraavat seikat: 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella; 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilantee seen liittyvät erityiset tekijät; 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste. Em. kohdan 1 osalta poikkeamisasian ratkaiseminen sopii hyvin ympäristötoimiston viranhaltijan teh täväksi. Kohtien 2-3 osalta poikkeamisen myöntäminen sopisi myös esi merkiksi kunnan sosiaalitoimen tehtäväksi ja ilmeisesti siitä syystä laissa ei ole suoraan määritelty sitä, mikä viranomainen kunnassa poikkeamisesta päättää. Mikäli kohtien 2-3 mukaisilla perusteilla asioista päättäisi esim. sosiaaliosaston viranhaltija, pitäisi ko. päätöksiä tehdä jokaisessa ympäris tölautakunnan toimialueen kunnassa (Eurassa, Köyliössä ja Säkylässä). Ilmeisesti hallintosäännössä ei voida määrätä mitään päätösvaltaa jaettavaksi sillä perusteella, millä perustein asiakas hakee poikkeusta, vaan yhtä päätöstyyppiä koskeva päätösvalta on jakamaton. Toisaalta on valvonnan kannalta tarkoituksen mukaista, että jätevesiasioiden kokonaisuutta hoitaa vain yksi viranomais taho. Mikäli toimivalta ko. poikkeamisasioissa säilytetään ympäristötoimis tolla, voi viranhaltija ennen ratkaisua pyytää tarvittaessa kunnan sosiaali toimen lausuntoa. Laissa olevien määräaikojen vuoksi on odotettavissa, että sosiaalisin perustein haettavia poikkeamishakemuksia tulee runsaasti vuosina Pyhäjärviseudun ympäristöhallintoa koskevassa sopimuksessa on sopijakuntien eli Euran, Köyliön ja Säkylän ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät annettu Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan/-toimiston tehtäväksi. Koska ympäristönsuojelulais sa ei ole aiemmin ollut 27d :n kaltaista yleistä toimivaltaa aiemmin, ei Eu ran, Köyliön ja Säkylän kuntien välisessä

9 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Kunnanhallitus ympäristöhallintoa koskevan so pimuksen liitteessä ko. toimivaltaa ole yksityiskohtaisesti määritelty Säky län kunnan/pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan tehtäväalueeseen kuu luvaksi. Toisaalta kyseinen tehtävä voidaan sopimuksen mukaan tulkita edelleenkin kuuluvaksi Pyhäjärviseudun ympäristöhallinnolle, sillä Pyhäjär viseudun ympäristöhallintoa koskevan sopimuksen kohta 3. kuuluu: "Sopimuksen mukaiset tehtävät, organisointitapa Tämän sopimuksen perusteella kunnat hoitavat yhteisesti rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävät sekä eräät muut tehtävät. Yksityiskohtainen luettelo tehtävistä on tämän sopimuksen liitteenä. Lainsäädännön muuttuessa em. toimialojen uudet tehtävät ja tehtävämuutokset kuuluvat myös yhteisesti hoidettaviin. Tämä on kuntalain 76 :n 2. momentin tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla Euran ja Köyliön kun nat antavat liitteessä mainitut palvelut Säkylän kunnan hoidettavaksi." Lisätietoja antaa: Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta tulkitsee, että ympäristönsuojelu lain 27d :n mukaisen poik keuksen myöntövalta Pyhäjärviseudun ympäris töhallintoa koskevan sopi muksen 3. kohdan perusteella kuuluu Euran ja Köyliön osalta Säky län kunnalle/pyhäjärviseudun ympäristöhallinnolle. Ympäristölauta kunta esit tää, että Säkylän kunta muuttaisi hallintosääntöä niin, että hallin tosäännön pykälään 52 lisätään uusi kohta 4.5: "Ympäris tönsuojelulain 27d :n mu kaisesta poikkeuksesta päättäminen". Esityksen mukaan. KHALL 100 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraava muutos: IX Pyhäjärviseudun ympäristötoimen päävastuualue 52 Viranhaltijoiden toimivalta kohtaan 4. Ympäristöpäällikkö lisätään uusi kohta 4.5: "Ym päris tön suo jelulain 27d :n mu kai ses ta poik keuksesta päättäminen". Muutos tulee voimaan kunnanvaltuuston päätöksen saadessa lainvoiman.

10 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanvaltuusto Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE / KIERRÄTYKSEN TEHOSTAMINEN 39/65/654/2011 KVALT Valtuutettu Satu Tietarin tekemä valtuustoaloite: "KIERRÄTYKSEN TEHOSTAMINEN Jätehuolto Satakierto Oy on ilmoittanut lopettavansa kartongin keräyksen toimialueeilaan ja keskittävänsä kierrätyksen jätekeskus Hallavaaraan. Asukkaat joutuvat kuljettamaan pahvijätteensä pitkän matkan ja seurauksena on lisääntynyt polttoaineenkulutus. Vaarana on myös yleisen siisteyden ja luonnon kärsiminen, koska houkutus viskata jätteet lähiympäristöön on suuri. Kartongin kierrättämisen mahdollisuuden loppuminen Säkylän asukkailta merkitsee suurta takapakkia ympäristön suojelussa. Monissa kunnissa kerätään jo niin bio- kuin ener giajätettäkin ja tämä suunta pitää Säkylän kunnassakin olla. Seudullisen ympäristölautakunnan sijaintikuntana Säkylän tulee olla aloitteellinen ja järjestää nopeasti Satakierron, sen toimialueen kuntien, yritysten ja Pyhäjärviseudun ympä ristölautakunnan yhteisneuvottelut. Säkylässä tulee uudelleen harkita kier rätyspisteiden sijainti, kierrätyksen valvontatavat ja se, miten sääntöjen noudattamatta jättämisestä rangaistaan. Kierrätyspisteen tulee olla hyvin saavutettavissa ja kameravalvonnan mahdollisuus tulee selvittää. Säkylässä Satu Tietari, kunnanvaltuutettu (kesk.) Säkylä" Kunnanvaltuusto päätti antaa valtuustoaloitteen kunnanhallituksen val mis teltavaksi. PJSYMPLK Kunnahallitus on kokouksessaan ( 32) antanut asian valmistelun ympäristötoimiston valmisteltavaksi. Ympäristötoimisto on pitänyt neuvottelun Satakierto Oy:n kanssa asiassa. Neuvottelussa todettiin mm. seuraavaa: "Ongelmana pahvinkeräyksessä ovat Euran ja Säkylän keskusta-alueilla sijaitsevat keräyspisteet. As tiat tyhjennetään viikoittain, mutta se ei riitä näille pisteille. Lisäksi astiat täyttyvät epätasaisesti ja saattavat olla jo heti tyhjennyksen jälkeen täynnä. Tämä aiheuttaa palvelun heikkenemistä, kun ihmiset joutuvat etsimään ke räyspistettä, mihin pahvit mahtuisivat ja roskaantumista, sillä jotkut pahvin tuojat jättävät pahvit keräysvälineen viereen. Satakierto huolehtii ekopistei den siisteydestä kahden viikon välein toteutettavalla kierroksella. Ongelma aiheutuu ainakin osittain siitä, että

11 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanvaltuusto Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Kunnanhallitus jotkut yritykset käyttävät näitä keräys pisteitä, vaikka keräysastiat on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien hyöty jätteille. Ekopisteiden ylläpitokustannukset katetaan kuluttajilta sekajäte astian tyhjennyksen yhteydessä perittävällä ekomaksulla. Yritysten ros ka-astioiden tyhjennyksen yhteydessä ei peritä ekomaksua, joten he eivät ole oikeutettuja käyttämään ekopisteitä. Valmisteilla olevan uuden jätelain mukaan pakkausjätteet (pahvi mukaan lukien) tulevat tuottajavas tuun piiriin vuonna Tuottajavastuussa pakkausten valmistajat ja maahantuojat ovat vastuussa pakkausten jätehuollosta. Pahvinkeräys tu lee näin ollen poistumaan nykyisessä muodossa. Sovittiin, että ylläpide tään nykyinen järjestelmä ainakin tämän siirtymäajan vuoteen 2013 asti, jotta ihmiset voivat jatkaa pahvijätteen kierrätystä eikä kierrätyskelpoinen jäte joudu sekajätteen joukossa jätetäyttöön. Satakierto Oy:n mukaan jo nyt on nähtävissä asian saaman julkisuuden myötä parantumista pahvin kierrätyspisteiden käytössä. Sovittiin, että lähetetään Satakierto Oy:n ja ympäristötoimiston yhteistyönä jäteneuvontakirjeet Euran ja Säkylän yrityk sille." Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto ja Satakierto Oy ovat lähettäneet Euran ja Säkylän yrityksille 315 kirjettä (ympäristölautakunnan esityslistan liite). Kirjeissä yri tyksille mm. selvitetään, että ekopisteiden pahvinkeräys on tarkoitettu ai noastaan kotitalouksille ja yritysten on itse huolehdittava pahvijätteen ke räyksen ja kuljetuksen järjestämisestä. Lisätietoja antaa: Ympäristötarkastaja Johanna Thessler, puh Ympäristöpäällikkö: Ympäristölautakunta merkitsee em. toimet tiedokseen ja esittää Säkylän ja Eu ran kunnanhallituksille, että em. toimenpiteiden vai kutusta pahvinkeräyk sen toimivuuteen seurataan. Pahvinkeräyksen käy tännön järjestelyistä pak kausjätteen tuottajavastuun voimaantullessa pää tetään erikseen. Esityksen mukaan. KHALL 101 Kunnanhallitus merkitsee em. toimet tiedokseen ja päättää, että em. toimen pi tei den vai ku tusta pahvinkeräyksen toimivuuteen seurataan. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

12 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TALOUSRAPORTTI /04/041/2011 KHALL 102 Vuoden 2011 ensimmäisen kolmanneksen verotulot oli vat euroa, mi kä on 8,9 % enemmän kuin vuonna Val tion osuu det oli vat eu roa, eli 3,7 % suuremmat viime vuoteen verrattuna. Koko kun nan toi mintakulut olivat euroa. Muu tosta viime vuo teen on 2,8 %. Menoista on siten toteutunut 33 %. Ylijäämää huhtikuun lopulla oli eu roa. Kaikkien lautakuntien menot ylittivät tasaisen toteutuman (33,3 %). Sosiaali lautakunnan menoista on toteutunut yli 35 %, aikuisopiston 32 %. Muiden kin lautakuntien osalta menoista on toteutunut lähes kolmasosa. Vuoden 2010 tilanteeseen verrattuna ainoastaan Pyhäjärviseudun ympäristölauta kunnan menot ovat selkeästi suuremmat. Tehtäväalueittain tarkasteltuna viime vuotta suurem mat menot olivat vain hallinto-, terveydenhuolto- ja pa lo- ja pelastustoimi -tehtäväalueilla. Toteutuneet toimintakulut ajalta on esitetty tehtäväalueittain oheisessa taulukossa. Toteutuma Muutos % Käyttö % Verotulot ,9 % 36,7 % Valtionosuudet ,7 % 34,8 % Yli-/alijäämä Toimintatulot yhteensä ,1 % 23,0 % Toimintamenot yhteensä ,8 % 33,0 % Käyttötalous, menot yhteensä Tarkastuslautakunta ,5 % 25,5 % Kunnanhallitus ,5 % 30,1 % Hallinto ,2 % 31,9 % Elinkeinojen kehittäminen ,4 % 11,2 % Sosiaalilautakunta ,1 % 35,2 % Vanhustenhuolto ja kotipalvelu ,6 % 25,2 % Sosiaalityö ja toimeentuloturva ,5 % 34,2 % Terveydenhuolto ,0 % 40,7 % Tekninen lautakunta ,4 % 29,5 % Kiinteistötoimi ,0 % 31,2 % Yhdyskuntatekniikka ,2 % 29,0 % Vesihuoltolaitos ,9 % 23,2 % Palo- ja pelastustoimi ,6 % 33,2 % Ympäristölautakunta ,2 % 30,3 % Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ,1 % Ympäristöterveydenhuolto ,7 % Koulutuslautakunta ,2 % 29,7 % Lasten päivähoito ,3 % 27,7 % Peruskoulutus ,4 % 30,0 % Lukiokoulutus ,0 % 27,1 % Kulttuuri- ja liikuntalautakunta ,1 % 28,9 % Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ,9 % 30,0 % Liikunta- ja nuorisopalvelut ,3 % 28,2 % Aikuisopisto ,2 % 32,3 %

13 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Taloussuunnittelija Taru Aihinen, puh Kunnanhallitus merkitsee talousraportin tiedoksi.

14 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Koulutuslautakunta Kunnanhallitus SÄKYLÄN YHTEISKOULUN REHTORIN JA SÄKYLÄN LUKION REHTORIN VIRKOJEN YHDISTÄMINEN YHDEKSI SÄKYLÄN KOULUKESKUKSEN REHTORIN VIRAKSI 182/02/021/2011 KOULLK Kasvatus- ja opetuspäällikkö sai kunnanjohtajalta määräyksen ryhtyä valmistelemaan rehtorin virkojen yhdistämistä Rehtorin virkojen yhdistäminen on osa Säkylän kunnan talouden tasapainottamisohjel maa, joka on käsitelty kunnanvaltuuston kokouksessa Ko. ohjelmassa on kirjattu koulutuslautakunnan alaisia tarkastelukohteita (kuusi kohdetta), jois ta yksi on lukio-opetuksen uudistaminen. Virkojen yh dis tä mi sen pe rus tee na ovat mm. seu raa vat sei kat: - Oppilasmäärät ovat pienentyneet tasaisesti koko 2000-luvun. Oppilasmäärä oli lukuvuonna oppilasta ja ennuste lukuvuodelle on 541, oppilasmäärän laskua siis 236 oppilasta. - Koulukeskuksen tilat on saneerattu ja henkilökunta sekä oppilaat aloittavat uudessa koulussa Samaan aikaan on hyvä uudistaa myös hallin tokulttuuri ja siirtyä yhden rehtorin malliin. - Koulukeskuksen opinto-ohjaaja Ritva Leino on irtisanoutunut tehtävästään alkaen. Molemmat virassa olevat rehtorit ovat koulutukseltaan opinto-ohjaajia, joten kunnalla on osoittaa mielekästä, koulutusta vastaa vaa työtä myös rehtorin viran lakkauttamisen jälkeen. Virkojen yhdistämisellä on varmasti kahdensuuntaista vaikutusta, joita voidaan arvioida etukäteen: Positiivinen vaikutus: - Yhteisten opettajien tarkoituksenmukainen käyttö, kun kaikki ovat saman hal lin non alla. Osaaminen ja suuntautuminen voidaan hyödyntää molempien koulumuotojen opetuksessa. - Siirryttäessä uuteen yksikköön yksi johtaja, yhdet tavat sekä yhdenmukai set säännöt ja vastuutukset koko henkilökunnan osalta. - Tilat yhteisiä, jolloin tilahallinto yhden rehtorin valvonnan ja päätösvallan alaisena. - Nivelvaiheen madaltuminen perusopetuksen ja lukio-opintojen välillä. - Tiedonkulku ja yhteistyö koulumuotojen välillä tehostuu. - Taloudellinen vaikutus n kuukaudessa. Negatiivinen vaikutus: - Kaksi eri koulumuotoa. Vaatii ammattitaitoa ja paneutumista molempiin koulumuotoihin. - Rehtorista tulee päätoiminen hallintorehtori. Opetusvelvollisuus erittäin pie ni (neuvoteltavissa oleva asia). - Opettajaksi siirtyvän, nykyisen rehtorin sopeutuminen työyhteisöön uudes sa asemassa. Kasvatus- ja opetuspäällikkö on toiminut asian kanssa seuraavasti: - Heti kunnanjohtajan tehtäväksiannon jälkeen puhelinkeskustelu reh to rien Ruuhiala ja Yli-Karro kanssa. - YT-neuvottelukutsu molemmille rehtoreille sähköpostitse YT- neuvottelu rehtori Tapio Yli-Karron kanssa Koulukeskuksen opettajakunnan tiedotus- ja kuulemistilaisuus

15 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Prosessi jatkuu seuraavasti: - YT-neuvottelu rehtori Mika Ruuhialan kanssa. - Yhteisneuvottelu koulukeskuksen rehtorien ja JUKOn pääluottamusmies Sanna Lindforsin kanssa. - Yhteiskoulun rehtorin viran lakkauttaminen, lukion rehtorin viran lakkauttaminen. - Säkylän koulukeskuksen rehtorin viran perustaminen. Neuvotteluissa sovitaan toteutuksen ajankohdasta huomioiden lakisääteiset irtisanomisajat ja tarkoituksenmukaisuus. Säkylän kunnanhallitus ja valtuusto tulevat käsittelemään asiaa kokouksissaan, sillä hallintosäännön 25 :n perusteella valtuusto päättää viran perus tamisesta ja lakkauttamisesta. Lisätietoja antaa: Kasvatus- ja opetuspäällikkö Vesa Ahtola puh Kasvatus- ja opetuspäällikkö: Koulutuslautakunta merkitsee tiedokseen rehtorin virkojen yhdistämisen valmisteluun liit tyvät, edellä mainitut seikat. Esityksen mukaan. KHALL 103 Valmisteltavan ratkaisun taloudellinen vaikutus on suurempi, kuin koulutuslautakunnan pykälän tekstissä on mainittu. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen rehtorin virkojen yhdistämisen valmistelun.

16 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Koulutuslautakunta Kunnanhallitus LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN SEUTUKUNNALLISESTI 186/08/082/2011 KOULLK Kunnilla ei ole lakisääteistä velvoitetta järjestää lukiokoulutusta alueellaan. Lukiokoulutuksen tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulu tuksen järjestäjien kanssa. Mikäli kunta järjestää koulutusta, lukiokoulutuksen järjestäjä voi hankkia osan lu kiolais sa tar koi te tuis ta pal veluista muulta koulutuksen järjestäjältä tai muulta yh tei söl tä, säätiöl tä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat pal ve lut järjeste tään lukiolain mukaisesti. Edelly tyksenä lukiokoulutuksen jär jes tä miselle on, että koulutus on tarpeellista ja että koulutuksen järjestä jäl lä on amma tilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukai seen jär jestämi seen. Suomalaisten lukioiden kustannustasoa selittää erityisesti lukion koko. Mitä pienempi lukio on, sitä suuremmat ovat yksikkökustannukset. Tämä on itsestään selvää, koska pienenkin lukion on tuotettava kaikki kansallisessa opetussuunnitelmassa edellytettävät kurssit. Kun opiskelijamäärä on pieni, kurssien ryhmäkoot muodostuvat pieniksi. Lukioiden yksikköhinnat ovat pääsääntöisesti opiskelijaa kohden saman suuruiset. Yksikköhinta on kuitenkin suurempi, jos opiskelijamäärä on alle 200. Korotus on edelleen suurempi, jos opiskelijamäärä on alle 60. Pienten lukioiden hallinollista yh distämistä estävä valtionosuussäännöstö muutettiin vuonna 2010 siten, että pien ten lukioiden korotettu valtinosuus säilyy, vaik ka ne hallinnollisesti yhdistet täisiin, jos ne jatkavat osana verkostolu kiota. Ta karajana on Lukiokoulutuksen laadun tekijöiksi mainitaan seuraavat asiat: - Pätevät, kelpoiset opettajat - Valtakunnalliset syventävät kurssit valittavissa keskeisissä aineissa - Korkeakouluopintoihin pääsy valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella - Asianmukaiset tilat ja varusteet - Toimiva toisen asteen yhteistyö - Toimiva kolmannen asteen yhteistyö Marraskuun lopulla 2010 opetus- ja kulttuuriministeriölle jätetyn lukiokoulutuk sen kehittämisen toimenpi de-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muis tiossa todetaan, että "lukio koulutusta ja ammatillista koulutusta tulee jat kossakin kehittää erillisinä ko konaisuuksina. Lukiokoulutuksen ensisijaise na tarkoi tuksena on antaa tar vittavat valmiudet yliopisto- ja ammattikorkeakou lu-opintoihin". Säkylän seudun lukio, Harjavallan lukio ja Nakkilan lukio ovat tehneet jo useita vuosia yhteistyötä taa takseen opiskelijoille laadukkaan opetuksen ja pitääkseen opetuksesta ai heutuvat kustannukset kohtuullisina. Paikoin yhteistyö lukioiden kesken on ollut koko Satakunnan laajuista. Satakunnan toisen asteen koulutuksen selvitys valmistui vuonna Selvityksessä esitettiin erilai sia vaihtoehtoja lukiokoulutuksen kehittämiseksi: 1 ) Lukiokoulutus siirretään SataEdun hallinnoitavaksi

17 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Sivistysosaston osastopäällikkö: Mikäli päädyttäisiin siihen, että lukiokoulutus siirrettäisiin SataEduun, lukiokoulutuksesta tulisi yksi kuntayhtymän tulosalue. 2) Isäntäkuntamalli Isäntäkuntamalliin siirtyminen merkitsisi sitä, että yksi ylläpitäjä/kunta hoitaisi muiden sopimuskuntien puolesta lukiokoulutuksen järjestämisen. Muilla kunnilla ei olisi järjestämis lupia, mutta lukiot säilyisivät sopimuskuntien alueilla. Kaupungin- tai kun nanvaltuusto hyväksyisi johtosäännön, talousarvion ja toimintasuunnitel man sekä asettaisi yhteislautakunnan, jossa jokaisella sopimuskunnalla olisi edustus. 3) Alueellisten lukioparien / lukiopoolien rakentaminen Menettelyllä turvataan pienten lukioiden korotetun yksikköhinnan säilyminen kunnassa tiivistämällä yhteistyötä. Harjavalta järjesti keskustelutilaisuuden, jossa olivat läsnä Säky lästä kunnanjohtaja, hallintojohtaja/sivistysosaston osastopäällikkö ja kou lutuslautakunnan pu heenjohtaja, Nakkilasta kunnanjohtaja ja koulutuslautakunnan puheenjoh taja sekä Harjavallasta kaupunginjohtaja, sivistystoimenjohtaja sekä kas vatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja. Todettiin, että Säkylä, Harja valta ja Nakkila haluavat kukin säilyttää lukion omalla paikkakunnallaan. Pienevät opiskelijamäärät kuitenkin vääjäämättä nostavat lukiokoulutuksen kustannuksia ja kuntien on lisättävä valtionosuuden ylittävää rahoituksen osuutta. Jo tällä hetkellä Harjavallan, Säkylän ja Nak kilan lukio tekevät merkittävästi yhteistyötä. Tiivistämällä yhteistyötä mah dollistettaisiin ny kyistä selkeämpi työnjako, henkilöstöre surssien tarkoituk senmukaisempi suunnittelu ja kustannustehokkuus. To dettiin, että olisi tar koituksenmu kaista virkamiestyönä käynnistää tarkempi selvittäminen yh teistyön mah dollisuuksista. Säkylän, Harjavallan ja Nakki lan lukiot muo dostavat luon nollisen lähtökohdan selvityksen tekemisen pohjaksi jo tehtä vän yhteistyön vuoksi, mutta keskustelutilaisuudessa to dettiin, että myös muilla lukiolla tulee olla mahdollisuus halutessaan osal listua ehkä synty vään "verkostolukioon". Koulutuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu Säkylän seudun, Harjavallan ja Nakkilan lukion rehtorit kertomaan lukioiden välisestä yh teis työstä. Koulutuslautakunta merkitsee tietoonsa Säkylän, Harjavallan ja Nakki lan lukioiden tekemän yhteis työn sekä seudullisen lukioyhteistyön valmis telun käynnistymisen. Esityksen mukaan. KHALL 104 Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Päivi Österman, puh Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa Säkylän, Harjavallan ja Nakkilan lu kioiden te ke män yhteistyön sekä seudullisen lukioyhteistyön valmistelun käynnis ty mi sen.

18 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KULTTUURIRAHASTON PÄÄOMAN KÄYTTÄMINEN JA RAHASTON LAKKAUTTAMINEN 184/03/037/2011 KHALL 105 Kunnanvaltuutettu Signe Happonen on vuonna 1987 tehnyt aloitteen kulttuu ri ra has ton perustamisesta. Kulttuurilautakunta on esittänyt , että vuo den 1988 talousarvioon varataan markkaa kulttuurirahaston pe rus ta mi seen. Kulttuurirahastosta jaettai siin avus tuk sia nuo ril le opiske lu kus tan nus ten peit tä mi seksi se kä nuo ren kan nusta mi seksi eri tai teen aloil la. Ra has ton pää oma on tällä het kellä 1.777,05 euroa. Rahasto on perustettu talousarvion määrärahoilla, joten sen toiminta on käytännössä toteutunut samalla tavalla, kuin suoraan talousarvioon varattujen määrärahojen käyttäminen kulttuuria tukevaan toimintaan. Rahaston varoja on kartutettu vuosien varrella Kulttuurituki -kustannuspaikan käyttämättä jääneillä talousarviomäärärahoilla. Rahastosta on myös maksettu kulttuuritukia. Rahaston lakkauttamisella ei muuteta Säkylän kunnan kulttuuria tukevia linjauksia eikä myöskään vähennetä panostusta sektorin toimintaan. Käytännön toiminta kuuluu tällä hetkellä pääosin kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle. Lisätietoja antaa: Taloussihteeri Niina Mäkelä p Kunnanhallitus päättää, että kulttuurirahaston jäljellä oleva pää oma (1.777,05 e) tuloutetaan Kulttuurituki -kustannuspaikalle. Ra has ton toiminta lak kaa tällä päätöksellä.

19 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus NETTISIVUJEN UUDISTAMINEN 70/04/045/2011 KHALL 106 Kunnan nettisivujen uudistamisen tarve on todettu, mutta toteutusta on lykätty muun markkinoinnin materiaalin ja graafisen ilmeen uudistamisen yhteyteen. Markkinoinnin kokonaisuutta valmisteltaessa on päädytty esittämään, että nettisivujen uudistaminen tilattaisiin samaan yritysryhmittymään kuuluvalta yhtiöltä, kuin mark ki noinnin perustyökin eli OSG Mainonta Oy:ltä. Tämä on pe rus teltua, kos ka yri tys on jo muun valmistelun yhteydessä perehtynyt Sä ky lään ja kun nan toimintaan. Tavoitteena on, että ensimmäinen suppea versio uudistetuista sivuista julkaistaisiin kesäkuun puolessa välissä. Esityslistan liitteet: - Projektisuunnitelma, Säkylän verkkopalvelu-uudistus Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh Kunnanhallitus tilaa projektisuunnitelman mukaisen internetsivujen uudistamistyön OSG Mai non ta Oy:ltä hintaan euroa. Samalla kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että kuntamarkkinointi etenee aiemmin esitellyn suunnitelman ja materiaalin pohjalta.

20 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus SATAKIERTO OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN OHJEISTUS 491/08/083/2005 KHALL 107 Satakierto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Yhtiökokouksessa käsitellään mm: - Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen - Hallituksen jäsenten palkkioiden määrääminen - Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta kaudelle Tilintarkastajan valinta Kunnanhallitus nimesi (282 ) Satakierto Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi teknisen johtajan ja varaedustajaksi kunnanrakennusmestarin vuosiksi Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Ohjeen antaminen tarvittaessa on aina mahdollista missä tahansa asiassa. Kunnanhallitus antaa Satakierto Oy:n yhtiökokousedusta jalle tarvittavat ohjeet. Kunnanhallitus ei antanut erityisiä ohjeita.

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1. Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.2017-11436/00.01.00/2016, 11901/00.01.00/2016 Tela 12.04.2016 84 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Yhtymähallitus 70 11.12.2014 Yhtymähallitus 13 11.02.2015 Yhtymähallitus 19 19.03.2015 Yhtymähallitus 22 23.04.2015

Yhtymähallitus 70 11.12.2014 Yhtymähallitus 13 11.02.2015 Yhtymähallitus 19 19.03.2015 Yhtymähallitus 22 23.04.2015 Yhtymähallitus 70 11.12.2014 Yhtymähallitus 13 11.02.2015 Yhtymähallitus 19 19.03.2015 Yhtymähallitus 22 23.04.2015 n viran täyttäminen 312/01.01.01/2014 Yh 11.12.2014 70 Hannu Heikkilä on jäämässä eläkkeelle.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot