HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta AIKA klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Maa-aineslupa, Morenia Oy Maisematyölupa / Hyrynsalmen kunta Maisematyölupa/Hyrynsalmen seurakunta Metsänmyynti Talvikunnossapito kausille ja , Urakka-alue 2 66 Talvikunnossapito kausille ja , Urakka-alue 1 67 Talvikunnossapito kausille ja , Urakka-alue 4 68 Talvikunnossapito kausille ja , Urakka-alue 3 69 Kone-kuljetustyöt Hyrynsalmen kunnan ympäristösuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen 71 Hyrynsalmen kunnan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut/maksujen tarkisaminen 72 Ensihoidon tilantarve, ambulanssitallin rakentaminen Teknisten palveluiden tilanne nyt ja tulevaisuudessa Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 75 Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset 76 Viranhaltijapäätökset Osastopäällikön katsaus Ilmoitusasiat

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ AIKA klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Keränen Taisto 18:30-20:15 puheenjohtaja Heikkinen Jouni 18:30-20:15 Varapuheenjoht. Heikkinen Asta 18:30-20:15 jäsen Heikkinen Helena 18:30-20:15 Jäsen Heinonen Juhani 18:30-20:15 Jäsen Moilanen Juhani 18:30-20:15 Jäsen Puhakka Iris 18:30-20:15 varajäsen Heikkinen Raimo 18:30-20:15 kunnanrakennusm estari Kuvaja Raimo 18:30-20:15 esittelijä/sihteeri Kovalainen Jaana 18:30-20:15 palveluesimies POISSA Juntunen Maija Jäsen Kemppainen Matti kh:n pj. Tolonen Jussi kh:n ed. Heikkinen Anja asuntosihteeri Kemppainen Juha varajäsen Heikkinen Tarmo varajäsen Kemppainen Tyyne varajäsen Hakala Esa varajäsen Helenius Anssi varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Taisto Keränen Puheenjohtaja Raimo Kuvaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÄÄTÖKSEN ANTA- Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan MISPÄIVÄ julkipanon jälkeen

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Helena Heikkinen tarkastanut etänä Juhani Heinonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on nähtävänä perjantaina teknisten paveluiden osaston aukioloajan. Raimo Kuvaja

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMP 59 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ympäristölautakunnan jäsenille Ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun vähin tään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Ympäristölautakunta toteaa kokouksen lailli sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös:Ympäristölautakunta hyväksyi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMP 60 Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa läsnä ollutta ympäristölautakunnan jäsentä. Ympäristölautakunnan pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Ympäristölautakunta päättää, että ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kullakin kerralla kaksi läsnä olevaa lautakun nan jäsentä tai varajäsentä, sekä heille varajäsenet. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa jonkin asian osalta heti kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan sukuniemen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Helena Heikkinen ja Juhani Heinonen varalla Maija Juntunen ja Juhani Moilanen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Heikkinen ja Juhani Heinonen, varalle Iiris Puhakka ja Juhani Moilanen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa, Morenia Oy YMP 61 Morenia Oy, PL 81, Oulu hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnassa Hyrynsalmen kylässä Hyrynsalmen valtionmaalle RN:o Kysymyksessä on ns. Vaterin maa-ainespaikka. Haettu kokonaismäärä on m³ ja ottamisaika on 10 vuotta. Ottamisalueen pinta-ala on n m². Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Hyrynsalmen kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla Hankkeesta on pyydetty lausunto Kainuun ELY-keskukselta. Kuulutusaikana lupahakemuksesta ei ole muistutettu. Kainuun ELY-keskuksen antaman lausunnon sisältö huomioidaan lupamääräyksissä. Aluetiedot Vaterin maa-ainesalue sijaitsee kokonaisuudessaan valtionmaalla, rajoittuen alueen itäpuolella kiinteistöihin Rn:o om. Kemppainen Kalle ja RN:o om. Kemppainen Eeva-Liisa ja Juha. Yksityismaan puolella on myös maa-ainsesten ottoa. Lähimpään asuinrakennukseen n. 2,5 km. Kyseessä on vanhan ottopaikan laajentaminen. Alue sijaitsee Ely-keskuksen luokittelemalla 2. lk pohjavesialueella. Alueen mitoitus- ja kartoitustyöt sekä tämä ottamissuunnitelma on tehty Morenia Oy:n toimesta. Maastomittauksessa on käytetty hyväksi Maanmittauslaitoksen maastotietokannan korkeusmallia. Maanpinnan korkeus vaihtelee kohdealueella N Maa-aines on pääasiassa soraa ja hiekkaa. Mittauksessa käytetyt korkeudet ovat korkeusjärjestelmässä N60. Hakija pyytää kuntaa suorittamaan naapurien kuulemisen. Maa-ainesten ottaminen Ottaminen etenee kartassa 1:1000 esitetyn suuntaisesti. Murskaustyössä noudatetaan siitä annettuja ohjeita. Alueen pintakuivatus järjestetään kaltevuuksin. Ottamisen aikana ottokuopan reunat pidetään kaltevuudessa, josta ei ole vaaraa. Ottoalueen pintamaat käytetään ottoalueen maisemointiin. Kulkuyhteydet Ottamisalue sijaitsee metsäautotien varrella, josta matkaa n. 1 km Ukkohalla-Paljakka paikallistielle. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty liitteessä 3. Kaivannaisjätteitä ovat lähinnä pintamaat ja kannot. Läjitetyistä pintamaista ei ole vaaraa pinta- ja pohjavesille. Näin ollen ei ole tarvetta esittää erillistä selvitystä kaivannaisjätteen seurannasta ja tarkkailusta (liite 3. kohta C) Maisemointi ja alueen jälkihoito Alue muotoillaan tämän ottosuunnitelman mukaisesti siten, että se mahdollisimman hyvin sulautuu ympäristöönsä. Alue palautuu metsätalouskäyttöön. Lopulliset maaluiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Muotoilua tehdään mahdollisuuksien mukaan sitä mukaa, kun ottamistoiminta edistyy. Lisätietoja asiasta antaa kunnanrakennusmestari puh Ympäristölautakunta myöntää Morenia Oy:lle Vaterin sora/hiekka-alueen maa-ainesten ottoluvan päivätyn hakemuksen ja hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien mukaisesti siten, että kokonaisottomäärä on m³ ktr, ja lupa on voimassa 10 vuotta tämän päätöksen antamisesta. Lupamääräykset: - Ottamisessa on noudatettava lupahakemusta ja siihen liittyvää maa-ainesten ottamissuunnitelmaa sekä luvassa annettuja määräyksiä. - Alueelle on sijoitettava 2-3 korkeusmerkkiä, joista ottamistaso voidaan tarvittaessa tarkistaa. Tason tulee olla korkeusjärjestelmässä N60 tai muussa valtakunnallisessa korkeusjärjestelmässä. - Pohjaveden korkeushavaintoja varten tulee olla vähintään yksi havaintoputki, josta pohjaveden pinta on luotettavasti mitattavissa ja josta voidaan ottaa vesinäytteet. Pohjavesipinnan asemaa on seurattava putkesta. Pohjaveden ja maanpinnan välillä tulee on vähintään kolme metriä maa-aineksia. - Maa-ainesotto on järjestettävä siten, että se on turvallinen alueella liikkujille maa-ainesoton aikana ja sen päätyttyä. - Työkoneissa on oltava ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto. - Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Maisemointi on suoritettava luvan voimassa olon aikana. Metsittämisestä/kasvukerroksen muodostumisesta on huolehdittava, mikäli alueelle ei synny kasvustoa luonnollisesti. - Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Luvan haltija voi lähettää tiedot suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköisesti yrityssuomi.fi -palvelun kautta Notto-rekisteriin. Luvan hinta on 721,80, mikä perustuu Hyrynsalmen kunnanvaltuuston hyväksymään maksutaulukkoon. Hinta sisältää: Tarkistusmaksu suunnitelmaa kohti 160,00 Maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 300,00 Kuulemiskustannukset (ilmoituskulut) 261,80 Yhteensä 721,80 Vakuus lupamääräysten noudattamiseksi on Perustelut: Lupamääräyksiä noudatettaessa maa-ainesten ottaminen ei aiheuta huomattavaa maiseman kauneusarvojen huonontumista, eikä siitä aiheudu pohjavesien pilaantumista. Ottotoiminnan aloittaminen: Toiminnan aloittaminen päätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen edellyttää, että luvansaaja asettaa 2000 vakuuden. Sovelletut säännökset: Hyrynsalmen kunnan hallintosääntö. Hyrynsalmen kunnan maa-ainestaksa. Maa-aineslaki (555/1981) 1,3,-7,10-14, 19-2, 23, 23 a. VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) VNA kaivannaisjätteistä (379/2008) 1-4 Muutoksenhaku: Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Oulun hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätöksen julkipanopäivä on ja antopäivä

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Maisematyölupa / Hyrynsalmen kunta YMP 62 Hyrynsalmen kunta / Raimo Heikkinen hakee maisematyölupaa Hyrynsalmen kunnan keskustan asemakaava-alueelle kiinteistöille Asemanmäki (k-tunnus ), Tornimäki ( k-tunnus ), Hyrynsalmi (k-tunnus ) ja Ripa ( k- tunnus ). Hakija on perustellut hakemusta seuraavasti: Taajaman valoisammaksi tekeminen. Jatketaan vuosi sitten aloitettua työtä taajama- alueen siistimiseksi, puujätteet poistetaan hakkuualueelta. Hakemuksen liitteenä hakkuusuunnitelma, jossa n hehtaarin ala käsitellään ns. harvennushakkuuna. Asemakaavassa harvennettavalla alalla AR-, Ty, VR, P ja AO - tontit. Tontit ovat rakentamattomia. Koska kysymyksessä harvennushakkuu jolla parannetaan asukkaiden viihtyvyyttä ei naapureiden kuuleminen ole tarpeen. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja puh Ympäristölautakunta myöntää haetun maisematyöluvan. Lupa on voimassa kolme vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Toimenpide parantaa maisemakuvaa ja tekee rakennetut ja rakentamattomat tontit valoisammaksi. Toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Sovelletut oikeusohjeet MRL 140.

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Maisematyölupa/Hyrynsalmen seurakunta YMP 107 Hyrynsalmen seurakunta/tuula Kivijärvi on jättänyt ym pä ris tö lau takun nal le päivätyn maisematyölupahakemuksen puiden kaa ta mi seen. Kohteen sijainti Kiinteistöt: Seurakuntatalo RN:o 4:99 Viertola RN:o 4:45 Kirkkola RN:o 4:61 Saukkokangas RN:o 176:0 Hakija on merkannut nauhoilla kaadettavat puut maastoon. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja puh Ympäristölautakunta tutustuu kohteeseen paikan päällä ja samalla kuul laan hakijaa. Ympäristölautakunta totesi, että puuston monimuotoisuus tulee säilyttää, samoin "ikimännyt". Asia tulee jättää pöydälle lisäselvityksiä varten. Pirjo Siipola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18:25. YMP 63 Hyrynsalmen seurakunta on tarkentanut hakemusta vähentämällä kaadettavien puiden määrää sekä huomioimalla puuston monimuotoisuuden. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja puh Ympäristölautakunta myöntää haetun maisematyöluvan. Lupa on voimassa kolme vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Lisäksi on huomioitava, että osa mäntypuista sijaitsee liian lähellä rakennusta aiheuttaen vaurioita vesikattorakenteisiin.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Metsänmyynti YMP 58 Talousarviossa on metsänmyyntituloiksi arvioitu vuodelle 2013, euroa. Tekniset palvelut on yhdessä metsäpalveluyrittäjän Teuvo Kemppaisen kanssa valmistellut metsän käsittelyalueet. Käsiteltävät alueet sijaitsevat kirkonkylän asemakaava-alueella karttaliitteen mukaisilla paikoilla. Ympäristölautakunta hyväksyy metsänkäsittelysuunnitelman karttaliitteen mukaisesti ja päättää pyytää tarjoukset Kuhmo Oy:ltä, Metsä Groupilta, UPM-Kymmene Metsältä ja Stora Enso Oyj:ltä. YMP 64 Tekniset palvelut on pyytänyt tarjoukset.tarjoukset on saatu seuraavilta: Stora Enso Metsä, Kuhmo Oy ja Metsäliitto osuuskunnalta. Tarjousten avauspöytäkirja ja tehdyt tarjoukset ovat liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja puh Ympäristölautakunta hyväksyy Kuhmo Oy:n tekemän puukauppatarjouksen. Arvioitu kokonaismäärä on 1800 m³ ja kauppasumma ,00.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Talvikunnossapito kausille ja , Urakka-alue 2 YMP 65 Ympäristölautakunta on kilpailuttanut talvikunnossapidon Urakka-alueelle 2. alkusyksystä Tarjouspyyntöasiakirjan mukainen urakka-aika on käsittänyt talvikunnossapitokauden syksy kevät 2013 sekä mahdollisuuden kahden vuoden optioon. Ympäristölautakunta on valinnut kokouksessaan aurauskaudelle urakoitsijaksi Tero Malisen. Tero Malinen on antanut suostumuksensa option käyttöön. Lisätietoja asiasta kunnanrakennusmestari puh Teknisen palveluiden päällikkö puh Ympäristölautakunta valitsee aurauskausille ja urakka-alueen 2:n urakoitsijaksi Tero Malisen.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Talvikunnossapito kausille ja , Urakka-alue 1 YMP 66 Ympäristölautakunta on kilpailuttanut talvikunnossapidon Urakka-alueelle 1. alkusyksystä Tarjouspyyntöasiakirjan mukainen urakka-aika on käsittänyt talvikunnossapitokauden syksy kevät 2013 sekä mahdollisuuden kahden vuoden optioon. Ympäristölautakunta on valinnut kokouksessaan aurauskaudelle urakoitsijaksi Seppo Keräsen. Seppo Keränen on antanut suostumuksensa option käyttöön. Lisätietoja asiasta kunnanrakennusmestari puh Teknisen palveluiden päällikkö puh Ympäristölautakunta valitsee aurauskausille ja urakka-alueen 1:n urakoitsijaksi Seppo Keräsen.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Talvikunnossapito kausille ja , Urakka-alue 4 YMP 67 Ympäristölautakunta on kilpailuttanut talvikunnossapidon Urakka-alueelle 4. alkusyksystä Tarjouspyyntöasiakirjan mukainen urakka-aika on käsittänyt talvikunnossapitokauden syksy kevät 2013 sekä mahdollisuuden kahden vuoden optioon. Ympäristölautakunta on valinnut kokouksessaan aurauskaudelle urakoitsijaksi autoilija Juha Heikkisen. Juha Heikkinen on antanut suostumuksensa option käyttöön. Lisätietoja asiasta kunnanrakennusmestari puh Teknisen palveluiden päällikkö puh Ympäristölautakunta valitsee aurauskausille ja urakka-alueen 4:n urakoitsijaksi autoilija Juha Heikkisen.

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Talvikunnossapito kausille ja , Urakka-alue 3 YMP 68 Ympäristölautakunta on kilpailuttanut talvikunnossapidon Urakka-alueelle 3. alkusyksystä Tarjouspyyntöasiakirjan mukainen urakka-aika on käsittänyt talvikunnossapitokauden syksy kevät 2013 sekä mahdollisuuden kahden vuoden optioon. Ympäristölautakunta on valinnut kokouksessaan aurauskaudelle urakoitsijaksi Tero Malisen. Tero Malinen on antanut suostumuksensa option käyttöön. Lisätietoja asiasta kunnanrakennusmestari puh Teknisen palveluiden päällikkö puh Ympäristölautakunta valitsee aurauskausille ja urakka-alueen 3:n urakoitsijaksi Tero Malisen.

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Kone-kuljetustyöt YMP 69 Kone- ja kuljetustyösopimukset ovat päättyneet Tekniset palvelut tekee omajohteisia rakennus- ja kunnossapitotöitä. Oma kalusto ei aina riitä työn nopeasti valmiiksi saattamiseen. Tekniset palvelut tarvitsee omajohteisiin töihin vuokrakoneita jatkossa kuitenkin vähenevissä määrin. Tekniset palvelut on valmistellut tarjouspyyntöasiakirjan, jossa pyydetään työsuorituksia yksikköhinnoilla. Kunnanvaltuuston hyväksymän johtosäännön mukaan kunnanrakennusmestari päättää koneiden ja kaluston vuokrauksesta vastaamiinsa kunnan omana työnä suoritettaviin töihin. Lisätietoja, kunnanrakennusmestari puh Teknisten palveluiden päällikkö puh Ympäristölautakunta hyväksyy tarjouspyyntöasian. Tekniset palvelut kilpailuttaa ja hyväksyy yksikköhinnat viranhaltijapäätöksellä. Jokaisesta yksikköhinnasta tehdään erillinen viranhaltijapäätös.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Hyrynsalmen kunnan ympäristösuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen YMP 70 Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä maksu. Kunnalle perittävän maksun suuruuden määräämisen osalta keskeistä on maksun perustaminen kyseisen suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrään eli omakustannusarvoon. Sama koskee vesi- ja jätelain mukaista asian käsittelyä kunnan ympäristösuojeluviranomaisessa. Maksun perusteet tulee säännöksen mukaan tarkemmin määrätä kunnan hyväksymässä taksassa. Ympäristösuojelupalvelujen tuntihinnaksi taksassa esitetään 48,00 (vuonna 2000 tuntihinta oli 33,65 ). Nyt voimassaolevan taksan on kunnanvaltuusto hyväksynyt Uusien taksojen valmistelussa ovat naapurikuntien ympäristösihteerit (Suomussalmi, Hyrynsalmi) tehneet yhteistyötä. Maksuperusteet, taksaesitys oheisliitteenä. Lisätietoja asiasta kunnanrakennusmestari/ympäristösihteeri puh Ympäristölautakunta hyväksyy Hyrynsalmen kunnan ympäristösuojeluviranomaisen taksat ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen/-valtuuston hyväksyttäviksi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Hyrynsalmen kunnan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut/maksujen tarkisaminen YMP 71 Maa-aineslain 555/81 23 :n sekä Maankäyttö- ja rakennuslain 132/ :n nojalla luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Nyt voimassa olevan taksan on valtuusto hyväksynyt Taksat ovat tulleet voimaan alkaen. Uusien taksojen valmistelussa ovat naapurikuntien (Suomussalmi, Hyrynsalmi) ympäristösihteerit tehneet yhteistyötä. Maksuperusteet ja taksaselvitys ovat oheisliitteenä. Lisätietoja asiasta, kunnanrakennusmestari/ympäristösihteeri Ympäristölautakunta hyväksyy Hyrynsalmen kunnan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen/valtuuston hyväksyttäväksi.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ympäristölautakunta Ensihoidon tilantarve, ambulanssitallin rakentaminen KH 113 Ensihoidon palvelupäätös on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen mukaisesti käynnistyvät toiminnot kussakin kunnassa Hyrynsalmella toimitilojen tarve on seuraava: - ambulanssitalli; leveys 6 m, pituus 10 m ja korkeus 3 m pesumahdollisuuksin (ulkoa ja sisältä) - varastotilaa - henkilökunnan sosiaalitilat - keittiö - lepohuoneet (naisille ja miehille) - toimistotila. Ensihoidon tarvitsemat tilat tulee olla terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä, koska se mahdollistaa uusien toimintamallien kehittämisen mm. sairaanhoitajien palvelut silloin, kun hälytystehtäviä ei olla suorittamassa. Asiasta on pidetty yhteinen palaveri kunnassa ja samalla on kartoitettu olemassa olevat tilat ja niiden käyttömahdollisuudet lähinnä terveyskeskukselta ja Asunto Oy Kiviöntaidosta. Ensihoidonpäällikkö Jukka Angerman hyväksyi terveyskeskukselta vapaana olevat toimisto- ja lääkevarastotilat sekä Asunto Oy Kiviöntaidon 3h + keittiön rivitaloasunnon sosiaalitiloiksi. Ambulanssitalli/varastotila tulee rakennettavaksi terveyskeskuksen yhteyteen. Alustava arvio rakennuksen pinta-alaksi on tässä vaihees sa n m². Ensihoidonpäällikkö Jukka Angerman tulee esittelemään asiaa kunnanhallituksen kokoukseen. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Raimo Kuvaja, p KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy alustavat ensihoidon tilatarveratkaisut ja antaa tekniselle osastolle luvan käynnistää rakennussuunnitelmien ja kustannusarvion tekemisen. Kunnanvaltuustolle esitetään lisämäärärahatarve kustannusarvion valmistuttua. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. Asiaa esitteli kokouksessa ensihoidonpäällikkö Jukka Angerman.

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ympäristölautakunta KH 148 Tekniset palvelut on teettänyt ambulanssitallin ra ken nus suun ni telmat ja kustannusarvion. Rakennussuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Jouni Koiso-Kant ti la Oy ja kustannusarvion ( , alv 0 %) on laatinut Suun nit te lu toi mis to Määttä Oy. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuuston hy väk syt täväk si ambulanssitallin rakennussuunnitelmat sekä myöntää ra ken tamis mää rä ra han (alv 0 %) vuoden 2012 talousarvion inves toin ti osaan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. YMP 88 Tekniset palvelut on kilpailuttanut ambulanssitallin rakentamisen. Urakkatarjouspyynnöt on lähetetty seuraaville urakoitsijoille: RPK Rakennus Kemppainen Oy, Kajaani Rakennus-Paumer Oy, Kajaani Ristijärven Rakennus Oy, Ristijärvi Rakennuskela Ky, Hyrynsalmi Rakennusliike Eero Tapio Oy, Suomussalmi Tarjousten jättöpäivä on klo mennessä. Urakkatarjoukset avataan kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja puh Ympäristölautakunta avasi tarjoukset: RPK Rakennus Kemppainen Oy alv 0 % Rakennus Paumer Oy - Ristijärven Rakennus Oy alv 0 % Rakennus Kela Ky alv 0 % Rakennusliike Eero Tapio Oy alv 0 % Kokonaishinnaksi muodostuu alv 0 %.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valstustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy ambulanssitallin rakennussuunnitelmat, päivätty , sekä myöntää rakennusmäärärahan (alv 0 %) vuoden 2012 talousarvion investointiosaan. Ympäristölautakunta pyytää kunnanhallitukselta töiden aloituslupaa, koska ambulanssitallin tulisi olla valmiina vuoden 2013 alussa. Raimo Kuvaja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo KH 190 Urakkatarjouspyynnön mukaisesti Hyrynsalmen kunnalla on har kintan sa mukaan oikeus hylätä kaikki tarjouksen ilman kor vaus vel vol lisuut ta tarjouksen tehneille yrityksille. Lisätietoja asiasta antaa teknisten palvelujen päällikkö, p KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus 1. Hylkää kaikki saapuneet tarjoukset niiden kalleuden vuoksi ja päät tää, että ambulanssitalli rakennetaan kunnan omana työnä. 2. Hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen ja myöntää ym pä ris tölau ta kun nal le luvan aloittaa ambulanssitallin rakennustyöt. 3. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se - hyväksyy ambulanssitallin rakennussuunnitelmat ( ) ja - myöntää vuoden 2012 talousarvion investointeihin ambulanssitallin rakentamiseen euron määrärahan (alv 0 %). Määräraha katetaan lainalla. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. Tuula Heikkinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian kä sitte lyn ajaksi (syy: Hallintolain 28, kohta 1). Heimo Keränen toimi pöy tä kir jan pi tä jä nä tässä asiassa.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ympäristölautakunta KV 30 YMP 72 Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi. Ambulanssitallin rakennustyöt on tehty omajohteisena työnä. Rakennustekniset ja pihatyöt ovat valmistuneet Hyväksyttyihin suunnitelmiin on rakennusaikana tehty vuokramiehen pyynnöstä seuraavat lisä- ja muutostyöt: - ensihoidon hoitotarvike / lääkevarasto tallin takaosaan. - murtohälytyslaitteet - käyntiovi Muutoksista aiheutui noin 5000 euron lisäkustannus. Toteutuneet kustannukset lisä- ja muutostöineen ,65. Kustannusarvion alitus Lisätietoja antaa rakennustarkastaja puh Ympäristölautakunta merkitsee ambulanssitallin lopullisen valmistumisen ja toteutuneet kustannukset tiedoksi.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Teknisten palveluiden tilanne nyt ja tulevaisuudessa YMP 73 Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman vuoteen 2015 mukaan ympäristölautakunnan ja ympäristölautakunnan alaisen organisaation tehtävä on tuottaa palvelut kuntalaisille ja kuntaorganisaatiolle edullisesti, laadukkaasti ja joustavasti. Nykyisellään sekä hallinnossa ja ns. kenttätöissä organisaatio on hyvin kapea ja haavoittuvainen. Jopa vuosilomien ajankohtien järjestely on hyvin ontuvaa, puhumattakaan muista työlomajärjestelyistä. Kenttätöissä on eläköitynyt vuosien saatossa useita ja eläköityy lähivuosien aikana lisää. Eläköityvien tilalle ei ole pääsääntöisesti palkattu ketään, johtuen kunnan säästöohjelmasta. Samoin eläköityvät myöskin rakennusmestarit kahden vuoden sisällä. Työsuojelupäällikkö/kunnanrakennusmestari on nähnyt tilanteen sekä kenttätöissä, että teknisten palveluiden hallinnossa. Nyt on aika tehdä päätöksiä teknisten palveluiden työntekijöiden ja virkamiesten työssä jaksamisen edistämiseksi. Vuosikausia on edetty minimibudjetilla, josta kuitenkin on pitänyt säästää ts. lisäämällä kiinteistöjen ja infran korjausvelkaa. Vaikka kiinteistöjä on jäänyt tyhjilleen, nyt on korkea aika suorittaa tarvittavat rekrytoinnit siten, että sovitut palvelut pystytään jatkossakin tuottamaan kuntalaisille ja kuntaorganisaatiolle edullisesti, laadukkaasti ja joustavasti. Lisätietoja. kunnanrakennusmestari/työsuojelupäällikkö puh Teknisten palveluiden päällikkö puh Ympäristölautakunta nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää teknisten palveluiden asema nyt ja tulevaisuudessa. Työn tulisi olla valmis syyskuun 2013 loppuun mennessä. Päätös: Ympäristölautakunta nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää teknisten palveluiden asema nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristölautakunta nimesi työryhmään seuraavat jäsenet: Taisto Keränen, puheenjohtaja/ympäristölautakunnan pj. Jaana Kovalainen, palveluesimies, koollekutsuja/sihteeri Matti Kemppainen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Osmo Toivanen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Raimo Kuvaja, teknisten palveluiden osastopäällikkö Raimo Heikkinen, kunnanrakennusmestari

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Asta Heikkinen, JHL:n pääluottamusmies Anja Heikkinen, JYTY:n pääluottamusmies

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset YMP 74 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat päätökset rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvista: 37 Mäkinen Erkki ja Eeva Autotalli/varasto Hyrynsalmi, Lepola RN:o 3: Kiinteistö Oy SKIVillas Ukkohalla Kiinteistöosakeyhtiö, 20 huoneistoa Kytömäki, Kortteli 61/2, RN:o 56:2 39 Heikkinen Jorma Loma-asunto metsästykseen ja kalastukseen Moisiovaara Rasinanho RN:o 11:31 40 Kinnunen Olli-Pekka ja Marja-Liisa Loma-asunto, paritalo Kytömäki, RN:o 56:20 41 As Oy Hyrynsalmen Tervamiilu Kuisti pääovien kohdalle Hyrynsalmi RN:o 110:1 42 Oikarinen Eeva Kaija Grillikota Hyrynsalmi, Lamminmäki 43 Heikkinen Heimo Terassin laajennus ja kellarin katokseen kasvihuone Hyrynsalmi, Suorinne RN:o 4: Telinkangas Eila Sauna Oravivaara Myhkyrä RN:o 84:28 45 Keränen Vilho Sauna Moisiovaara Kotimäki RN:o 39:0 46 Raatikainen Matti Hirsilato Hyrynsalmi, Lisä-Muistola RN:o 122:4 47 Heikura Eetu ja Tyyne Omakotitalon lasiterassi Hyrynsalmi, Kotiharju RN:o 6:21 48 Keränen Raino ja Tarja

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148 Sivistyslautakunta 24.11.2010 AIKA 24.11.2010 klo 18:00-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot