ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Aika klo 14:00-15:51 Paikka Teknisen toimen kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 21 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 22 Toimenpidepyyntö ABC-jakeluaseman hulevesien käsittelystä 6 23 Rakennustyön keskeyttäminen 7 24 Kouvolan hallinto-oikeuden päätös / Seinäke/ Anna-Liisa Välske 8 25 Lausunto tilan halkomista koskevassa asiassa/ rakennusten purattaminen Viranhaltijapäätökset Perusteettomasta valituksesta annetun maksun poisto Tiedoksiantoasiat Lausunto Pasolanharjun asemakaavaehdotuksesta Muut asiat 20

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahto Heikki puheenjohtaja Lyyrylä Kari varapuheenjohtaja Lagom Heikki jäsen Murto Liisa jäsen Uusi-Uitto Maija-Liisa jäsen Wikström Tuula jäsen Jarvansalo Kari varajäsen Poissa Rinkinen Raimo jäsen Muut läsnä Kitala Kari khall. puheenjohtaja Vartiainen Mika kh:n edustaja poistui klo aikana Ala-Hemmilä Oona nuorisovalt. edustaja Nieminen Juri kunnanjohtaja poistui klo aikana Tonteri Tapio rakennustarkastaja, esittelijä Myntti Janne ymp. sihteeri, esittelijä Talvi Tiina vs. palvelusihteeri, sihteeri Allekirjoitukset Heikki Vahto Puheenjohtaja Tiina Talvi Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 12 / Tarkastuspvm 12 / Liisa Murto Maija-Liisa Uusi-Uitto Pöytäkirjan yleisesti nähtävillä Asikkalan teknisen toimen toimisto / 2013 Virka-asema ja allekirjoitus vs. palvelusihteeri Tiina Talvi Lisätietoja antavat

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Rakennustarkastaja Tapio Tonteri, puh , sähköposti: Vs. ympäristönsuojelusihteeri Janne Myntti puh , sähköposti: Vs. palvelusihteeri Tiina Talvi, puh , sähköposti:

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPLTK Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäse nille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu jäsenille Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille, kun nan hal li tuk sen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kun nan joh ta jalle, toimialajohtajalle sekä nuorisovaltuutetulle kunnan hallin to säännön mu kai ses ti, jo ten ko kous todetaan asianmukaisesti kool le kutsutuksi ja mi käli enem män kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myöskin päätös valtai seksi.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPLTK Hallintosäännön 61 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana perjantaina kunnanviraston aukioloajan. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pidetään pöytäkirjan nähtävänä seuraavana työpäivänä. Ympäristölautakunnan tekemän päätöksen mukaan ko kous pöy täkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kak si pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan viimeis tään kolmantena työpäivänä kokouksesta. Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Liisa Murron ja Maija-Liisa Uusi-Uiton.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Toimenpidepyyntö ABC-jakeluaseman hulevesien käsittelystä 475/ /2012 YMPLTK Antti Rahijärvi/ Ki Oy Asikkalantie 2 Vääksy on lähettänyt ympäristölautakunnalle seuraavan kirjeen. Pyydämme rakennustarkastajaa ja ympäristölautakuntaa ryhtymään viipymättä asian edellyt tämiin toimenpiteisiin sen johdosta, että Asikkalan kunnan rakennus järjestyksessä kielletään yksiselitteisesti hulevesien johtaminen kun nan viemäriverkkoon. Vesijärventien varrella olevan ABC jakelu aseman hulevedet on työsuunnitelmien mukaan esitetty johdettavak si kunnan jätevesiverkostoon. Polttoaineen jakelupaikasta saattaa höyrystyviä polttoainejäämiä siirtyä viemäriverkostoon suodatinlaitteistoista huolimatta. Mahdolliset polttoainehöyryt muo dostavat vaaratekijän myös lähettyvillä oleville kiinteistöille, joiden viemäriverkosto on liitetty samaan verkostoon ABC jakeluaseman lähellä. Ki Oy Asikkalantie 2 Vääksy ABC-automaattiasemalle on myönnetty rakennuslupa ( ) Pintavesiviemäröintisuunnitelman mukaan aseman ka toksen sade vedet sekä jakelualuetta ja täyttöpaikkaa ympäröivän piha-alueen pintavedet johdetaan sadevesiviemäriin. Jake lualueen ja täyttöpaikan pintavedet on viemäröity suunnitelman mu kaan öljyn- ja bensiinierottimen kautta jätevesiviemäriin. Kunnan tekninen toimi on hyväksynyt laitoksen liittymän kunnalliseen ve si- ja viemäriverkostoon ja siinä yhteydessä myös viemäröintisuunnitelman. Säiliöt ja mittarit on varustettu Stage I ja II- tasojen höyryjen talteenotolla (polttonestehöyryjen talteenotto säiliöitä täytettäessä ja tankkausvaiheessa). Rakenteet ja laitteet on suunnitelman mukaan tehty viranomaismääräysten mukaisesti (Ktm 415). Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Katsotaan, että hulevedet on asianmukaisesti pois johdettu ja höyryt otetaan asianmukaisesti talteen, joten asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Rakennustyön keskeyttäminen YMPLTK Rakennustarkastaja on keskeyttänyt Unto Polvisen lomarakennustyön Pulkkilanharjulla osoitteessa Pulkkilantie Rakennusta ei ole ra ken net tu ra kennusluvan mukaiseen paikkaan, vaan aivan rantavii van tuntu maan. Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Pysytetään keskeyttämispäätös voimassa.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kouvolan hallinto-oikeuden päätös / Seinäke/ Anna-Liisa Välske 110/ /2011 YMPLTK Vääksyssä osoitteessa Honkaperäntie 34 on kiinteistön omistaja rakentanut varastokatokseen ikkunallisen seinän. Seinä on rakennettu liikkuvaksi niin, että varaston sisätilaa voidaan leventää. Rakennustarkastaja on ilmoittanut kiinteistön omistajalle, että kyseessä on toimenpide, joka ei edellytä toimenpidelupaa, vaan ilmoitus on riittävä. Naapuri kiinteistön omistaja vaatii, että kiinteistölle tehdylle rakennelmalle on haettava toimenpidelupa, koska Asikkalan rakennusjärjestyksen mukaan rakennuksen julkisivun muuttaminen ja / tai rakennelman tekeminen edellyttää asemakaava-alueella toimenpidelupaa. Kohteessa on tehty osapuolten ja ympäristölautakunnan kanssa yhdessä katselmus. Rakennustarkastaja on aiemmin kirjelmällä vaatinut,että autokatos / varaston uusi seinäke tulee olla samassa linjassa vanhan seinälinjan kanssa. Kiinteistön omistaja Anna-Liisa Välske katsoo, että hänellä on lupa varaston seinäkkeelle. Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan että, seinäkkeen rakentaminen ei edellytä toimenpidelupaa, lisäksi sen tulee olla vanhan seinälinjan mukaisessa paikassa. Pöytäkirjan valitusosoituksen mukaan tästä päätöksestä kirjallisesti Kouvolan hallinto-oikeuteen. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Juha Sipilä, puh , sähköposti: Ehdotus (JS): Lautakunta päättää siirtää asian toimivaltaiselle viran omaiselle eli Kouvolan hallinto-oikeudelle. YMPLTK Kouvolan hallinto-oikeus pyytää ympäristölautakunnalta lausuntoa Anna-Liisa Välskeen valituksen johdosta, joka koskee lautakunnan päätöstä Tässä päätöksessä ympäristölautakunta päätti, että Välskeen autokatokseen tekemä liikuteltava seinä/seinäke ei

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta edellytä toimenpidelupaa ja että rakennettu seinäke tulee olla vanhan seinälinjan mukaisessa paikassa. Oikaisuvaatimuksen perusteluissa todetaan, että liikuteltavaksi rakennettu seinäke on tarkoi tus pitää ai na sellaisessa asennossa, joka on lähimpänä naapurin ra jaa. Lauta kunta on edellyttänyt, että seinäke pide tään vanhan varas tokatoksen seinän kanssa samassa linjassa, eikä sitä voida pitää jatkuvasti lähempänä naapurin rajaa. Vali tuk sessaan Välske kuiten kin ilmoittaa, ettei seinäkettä ole edes tar koi tus siirtää raken nuksen seinälinjaan, vaikka seinäke on tehty lii kutel tavaksi. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Juha Sipilä, puh , sähköposti: Ehdotus (JS): Ympäristölautakunta antaa valituksen johdosta Kouvolan hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: Anna-Liisa Välskeen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä on perusteeton, eikä Välske esitä valituksessaan tosiasiallisia perusteita lautakunnan päätöksen muuttamiseksi. YMPLTK Kouvolan hallinto-oikeus on palauttanut asian ympäristölautakunnalle uudelleen lupa-asiana käsiteltäväksi. Päätöksen perustelut, asiassa saatu selvitys ja johtopäätökset ovat luettavissa liitteenä olevassa päätöksessä. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Edellytetään, että Anna-Liisa Välske halutessaan hakee toimenpidelupaa seinäkkeelle tai purkaa sen pois. Asikkalan nykyisen (tullut voimaan ) rakennusjärjestyksen mu kaan rakennuksen julkisivun muuttaminen edellyttää toimenpideilmoitusta ja MRL mom. mukaisesti edellytetään toimenpideluvan hakemista. Todetaan samalla, että seinäkkeen on oltava sen mukainen, mitä ympäristölautakunta on jo edellyttänyt ja naapurin kuuleminen tulee liittää hakemuksen liitteeksi.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Toimenpidelupaa on haettava kirjallisesti. MRL 130 ja 131 :t. Lähetetään tämä päätös tiedoksi naapuri Antti Seppälälle. YMPLTK Antti Seppälä on lähettänyt ympäristölautakunnalle oikaisuvaatimuksen Kirjeessä hän toteaa lautakunnan tekemän päätöksen ja vaatii, että päätökselle on asetettava määräaika, muuten se on laiton eikä johda mihinkään toimenpiteeseen varsinkin kun rakennelma on jo tehty. Hän vaatii lisäksi asian käsittelemistä ja välitöntä ilmoittamista päätöksestä hänelle. Kirjeen johdosta Anna-Liisa Välskeeltä pyydettiin vastine Seppälän esittämistä vaatimuksista. Hän antoi vastineen Hän toteaa vastineessaan, että Kouvolan hallinto-oikeuden päätöstä ei voida saattaa päätökseen, ennen kuin käsitellään kokonaisuudes saan autokatoksen haitta-aste verrattuna laittoman raja-aidan sekä naapuri kiusaamisen suhteen. Lisäksi tulee selvittää rakennustar kastaja Juha Sipilän vastuu menettelyssään autokatoksen seinän ra kentamisen yhteydessä. Nämä asiat tulee käsitellä kokonaisena pa kettina. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Todetaan aluksi, että käsitellään asia lisäasiana edelliseen päätökseen, eikä oikaisuvaatimuksena. Katsotaan oikeaksi lisätä määräaika edelliseen päätökseen eli päätös on kokonaisuudessaan: Edellytetään, että Anna-Liisa Välske halutessaan hakee toimenpidelupaa seinäkkeelle tai purkaa sen pois mennessä. Mikäli määräaikaa ei noudateta, kieltoa tai määräys tä tullaan tehostamaan uhkasakolla (MRL 182 ). Asikkalan nykyisen (tullut voimaan ) rakennusjärjestyksen mu kaan rakennuksen julkisivun muuttaminen edellyttää toimenpideilmoitusta ja MRL mom. mukaisesti edellytetään toimenpideluvan hakemista. Todetaan samalla, että seinäkkeen on oltava sen mukainen, mitä ympäristölautakunta on jo edellyttänyt ja naapurin kuule-

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Asian käsittely kokouksessa: minen tulee liittää hakemuksen liitteeksi. Toimenpidelupaa on haettava kirjallisesti. MRL 130 ja 131 :t. Lähetetään tämä päätös tiedoksi naapuri Antti Seppälälle. Perustelut: Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pää tök sel lään vel voit taa nis koit te li jan mää rä ajassa oi kai se maan sen, mitä on tehty tai lyöty lai min. Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia (Hallintolaki 6 ). Näin ollen, asian käsittelyssä tulee pysyä kyseisessä asiassa, eikä viranomainen voi ottaa käsittelyyn tämän asian takia muita vaadittuja asioita, jotka eivät ainakaan kaikilta osin edes suoranaisesti liity kä si tel tä vä nä ole vaan asi aan. Puheenjohtaja ehdotti, että määräaikaa pidennetään kuukaudella asti. Ehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että määräaikaa pidennetään kuukaudella asti.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Lausunto tilan halkomista koskevassa asiassa/ rakennusten purattaminen RAKLTK Valmistelija/lisätietoja Juha Sipilä, puh , , sähköposti: Eija Harjula pyytää rakennuslautakunnalta lausuntoa maamittaustoimituk sessa tehdystä halkomises ta. Toimituk sessa on muodostettu Rantahar ju-tilan ran ta-alueelle neljä venevalka ma-aluetta. Eija Harjula pyytää rakennuslauta kunnan lau suntoa siitä, muodostavat ko venevalka mat jaon myötä itsenäi sen raken nuspaikan ase man. Liitteenä Harjulan kirjelmä ja lohkomiskart ta. Ran ta-alueella on ra kennettu kak si rakennusta ilmei sesti 1960-lu vulla eli sauna ja pieni lo marakennus. Näille ei ole raken nuslupaa haet tu ja tuskin lu pia on edes rakentami sen aikaan vaadittu ra kennusvalvonnan toimesta. Ehdotus (js): Rakennuslautakunta antaa asiassa seuraavan lausun non: Venevalkama-alueet eivät muodosta itse näistä raken nuspaikkaa ja niillä olevat sauna- ja lo marakennus tulee pois taa. YMPLTK Ehdotuksen mukainen. Eija Harjula ja Tyyne Saarikko ovat kirjeellään pyytäneet ympäristölautakuntaa ryhtyy toimenpiteisiin Pekkala 11:57- ja Toivonmäki 11:60-tilojen rantasaunan ja -mökin purkamiseksi. Eija Harjula haki rakennuslupaa rantasaunan rakentamiseksi yhdessä kahdesta rantapalstasta muodostuvalle ranta-alueelle. Toisen palstan omistaa Tyyne Saarikko ja häneltä oli hakemukseen valtakirja. Rakennustarkastaja teki kielteisen rakennuslupapäätöksen, koska rakennuspaikka ei täytä Asikkalan rakennusjärjestyksen 7 :n mukaista rakennuspaikan ehtoja. Hakijat tekivät päätöksestä oikaisupyynnön rakennuslautakunnalle. Päätöksessään rakennuslautakunta ei muuttanut rakennustarkastajan päätöstä. Kouvolan hallinto-oikeuden kirjaamosta saadun tiedon mukaan rakennuslautakunnan päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten kielteinen lupapäätös ei ole saanut lainvoimaa. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Juha Sipilä, puh. (03) , (044) , sähköposti:

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Ehdotus (JS): Ympäristölautakunta päättää, että se ei ryhdy toimiin Pekkala ja Toivonmäki tilojen ranta-alueella olevien rakennusten osalta, ennen kuin Eija Harjulan ja Tyyne Saarikon saunan rakennuslupapäätös on saanut lainvoiman. YMPLTK Edellä mainittu hallinto-oikeuden päätös on jo lainvoimainen. Rakennusten purat tamista koskeva asia on jäänyt kesken. Rakennusten omistajilta on pyydetty lausunto rakennusten johdosta. Hannu Harju toteaa: Rakennus rannassa, Pekkala rakennusvuosi ulkomitat lev. 5,05 m * pit. 5,25 m -puurakenteinen -loiva harjakatto peltikatteella -lounaissivulla 2 ovea -vasen ovi saunan eteiseen 1,80 m * 1,55 m josta väliovi saunaan 1,80 m* 1,55 m -saunan eteinen ja sauna sijaitsevat luoteissivulla, molemmista pieni ikkuna luoteissuuntaan lounaissivun toinen ovi johtaa huoneeseen 2,80 m * 3,2 m joka on saunan eteisen ja saunan vieressä -huoneen ovessa pieni ikkuna lounaaseen ja isompi ikkuna kaakkoissivulla järvelle -rakennuksen takaosassa koillissivussa maapohjainen liiteri/varasto lautaverhoiltu alaosasta avoin 5,05 m * 1,80 m -kulkureitti liiteriin/varastoon kaakkoissivulta -rakennukseen on vedetty sähköt Rakennus on tehty muiden sisarusten suullisella suostumuksella. Rakennettaessa rakennus lupaa ei ole haettu. Kukaan ei ole asiasta aikaisemmin valittanut. Yhtymä Kokkonen Tarja sekä Saarikko Tapani, Heikki, Anne ja Mikko toteavat rakennuksesta tilalla Toivonmäki rakennusvuosi ulkomitat 5,20 x 2,80 m -pukuhuone/ kalastusvälinevarasto 2 x 2,4 m -sauna 2x2,4 m -puuvarasto 0,8 x 2,6 m -puurakenteinen rossipohjalla -pulpettikatto peltikatteella, ei sähköistetty -kaksi pientä panssarilasillista ikkunaa järvelle päin, yksi tavallinen koilliseen

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta rakennuksen ympärillä kasvaa koivuja Sauna rakennettiin aikoinaan puhtaasti käytännön syistä perheen kasvaessa muiden si sarusten suullisella suostumuksella. Rakennettaessa rakennuslupaa ei haettu. Kukaan ei ole asiasta aiemmin valittanut. Varsinainen kesähuvila sijaitsee 400 metrin päässä korkealla mäellä, jonne käyttövesi pitää tuoda mukana. Mäki ja tontti ovat muodostuneet suurista kivistä eikä kaivoa voi kaivaa. Vesiosuuskuntahanke kaatui lähinaapurien kielteiseen asenteeseen. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri, puh , sähkö posti: Kuten aiemmissa päätöksissä on mainittu, venevalkama-alueet ei vät muodosta itse näistä rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkaa koskevat määräykset ovat MRL 116 :ssä. Rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään neliömetriä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta. Aluetta ei ole kaavoitettu. Katsotaan, että rakennuksia ei lähdetä purattamaan pelkästään sillä pe rus teella, että rakennuspaikka ei täytä vaatimuksia. Saatujen selvitysten mukaan kyseiset rakennukset on ra ken nettu jo ennen kuin rakennuslaki on tullut ai kanaan voimaan ja näin ol len rakennus lupaa ei ollut tarvinnutkaan alun perin hakea. Todetaan kuitenkin, että mikäli rakennus tuhoutuu tai poistetaan niin niiden tilalle ei saa suo raan rakennuslupaa sillä perusteella, että ne ovat ennestään raken nettu. Tällöin tulee täyttyä MRL 17 luvun rakentamisen yleiset edellytykset sekä tässä tapauksessa MRL 10 luvun ran ta-aluei ta kos ke vat erityiset säännökset.

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset YMPLTK Ympäristölautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen seuraavat viranhaltijapäätökset: Rakennustarkastaja: Rakennuslupapäätösten julkipanolistat 8, 16, 19, 20 ja 28/2013. Ympäristönsuojelusihteeri: Asikkalan kunnan osallistuminen Kuluttajien Energia neuvon ta Päi jät-hä mees sä -hankkeeseen vuonna Asikkalan osuus kus tan nuk sis ta on yhteensä 1500 euroa Maastoliikennelain 30 :n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin / Asikkalan moottorikelkkailijat ry. Kil pai lu reitti kulkee Asikkalan kun nassa noin 4-10 ki lo met riä Vääk syn kes kus taajaman länsipuolella. Reitti kulkee Ket tu lankul man, Vii tai lan, Ves tolan, Mäenpään ja Kur hilan alueilla. Haki jalle myönne tään maasto liiken nelain 30 :n mu kainen lupa jär jestää ha kemuk sessa esitetty kelk kaenduron osa kil pailu Maastoliikennelain 30 :n mukainen lupa kilpailuihin ja har joituksiin / Helsingin Moottorikerho Ry. 78. Päijänteen Ympäriajo -enduromoottoripyöräilyn maastokokeet 2,3 ja 4 Asikkalassa. Kilpailu tapahtuu Urajär vellä Kulonpalonkankaalla, Vesi vehmaalla len tokentän länsipuolisel la radalla ja Reivilässä ajettavilla maasto-osuuksilla. Hakijalle myönnetään maastoliikennelain 30 :n mu kainen lupa järjestää hakemuksessa esitetyt maastokokeet Ympäristönsuojelulain 60 :n mukainen päätös kivenlou hinnasta ja murskauksesta aiheutuvasta melusta Risto Kailaniemi. Kailaniementie 44, Viitaila.

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Perusteettomasta valituksesta annetun maksun poisto 325/ /2012 YMPLTK Antti Rahijärvi / Ki Oy on tehnyt perustevalituksen koskien ympäristölautakunnan antamaa päätöstä. Valituksessa vaaditaan kumoamaan valituksen käsittelymaksu. Maksua ei ole vielä laskutettu. Ympäristölautakunta päätti määrätä Ki Oy:lle ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti 385 maksun ilmeisen perusteettomasta valituksesta. Perusteluna maksulle oli se, että ympäristönsuojelusihteeri ja ympäristölautakunta oli käsitellyt asiaa jo useaan otteeseen. Valitus on esityslistan liitteenä. Valmistelija/lisätietoja Vs. ympäristönsuojelusihteeri Janne Myntti puh , säh kö posti: Ympäristölautakunnan määräämä maksu ilmeisen perusteettomasta valituksesta 385 poistetaan. Perustelu: Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Ki Oy:n valituksen ympäristölautakunnan päätöksestä Päätös ei kuitenkaan syntynyt yksimielisesti ja ratkaisusta äänestettiin. Näin ollen kyseessä ei ollut ilmeisen perusteeton valitus. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 Päätös tiedoksi: Ki Oy / Antti Rahijärvi Vaasan hallinto-oikeus

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Tiedoksiantoasiat YMPLTK Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat asiat: Vaasan hallinto-oikeus: annettu päätös. Ki Oy:n valitus ympäristölautakunnan pää tök ses tä jä tetään tutkimatta sikäli kun se koskee ym pä ristö lau takunnan mää räämän maksun poistamista ja muilta osin hy lä tään. Valitukses sa ympäristölautakuntaa vaadittiin mm. edellyttämään ABC-Vääk syn jakeluasemaa hakemaan uusi ympäristölupa. Pää tös tä edelsi äänestys, jossa yksi hallinto-oikeustuomari jätti eriä vän mieli piteen annettu päätös. Valitukset koskien ympäristölautakunnan myöntämää ympäristölupaa Päijät-Betonin kivenmurskausta ja louhintaa koskien hylättiin. Ympäristölupa myönnetty Urajärven kylän tilalle Alhaisten Kirilä. Ympäristölupien vuosiraportit: Ympäristöluvallisten laitosten vuosiraportit on toimitettu seuraavilta laitoksilta: Vesivehmaan ampumarata, Tunnelinsuun lämpökeskus, Kou lu tus kes kus Sal paus, ABC Vääksy.

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Lausunto Pasolanharjun asemakaavaehdotuksesta YMPLTK Suunnittelualue sijaitsee Vääksyn keskustaajaman itäosassa, Pasolanharjulla. Alue rajautuu Pasolanharjun virkistysalueeseen ja etelässä valtatie 24:een. Suunnittelualue on mäntyvaltaista kangasmaastoa, ja lisäksi alueella on yksi yksityisessä omistuksessa oleva ympärivuotinen asunto maatilarakennuksineen. Virkistysalueella kulkee ulkoilureittejä ja polkuja useiden kilometrien verran. Suunnittelualu een laajuus on noin 25 hehtaaria ja se sisältää osan kiinteistöstä Pasala RN:o 2:39 sekä kiinteistöt Met säpirtti RN:o 2:3 ja Pasalanpiha RN:o 2:7. Harjun alue on merkittävää pohjavesialuetta, joka tulee huomioida rakentamisessa ja alueen toiminnoissa sekä mm. öljysäiliöiden ja maalämpökaivojen tekemisessä. Kunnan omistama alue on suunniteltu pientaloalueeksi, jossa on omatoimisesti toteutettavia erillispientaloja (rinnekorttelit) ja esim. yhtiö- tai ryhmärakentamiseen soveltuvia kytkettyjä pientaloja (muurikorttelit) sekä valtatien varteen sijoittuvia liike- ja työpaikkarakentamisen soveltuvia kortteleita. Muurikortteleissa asuntoja on yhteensä 9 kpl ja rinnekortteleissa 42 kpl. Rakennuspaikkojen koko vaihtelee välillä 850 m m2; rakennusoikeus rinnekortteleissa on 200+at50 ja muurikortteleissa 160+at60 (vastaava tehokkuusluku on n. e= ). Valtatienvarren liikerakennuspaikkoja on 8 kpl, joiden koko vaihtelee välillä 1200 m m2. Alueen yhteen laskettu kerros ala asumisel le on k-m2, ja liike rakentamiselle k-m2. Li säksi yksityi sessä omistuksessa ole valla, valtatiehen ra joittuvalla alueella on ra kennuspaikka nykyisen, säilyvän maalaista lon kohdalla. Alueen katuverkosto on kokoojakatuun tukeutuvia tonttikatuja. Kort teli-alueiden väleihin jää harjun rinteeseen yhdistyvä virkistysalue. Kokoojakadun eteläpuo lelle sijoittuva liike- ja työpaikka-alue erottaa asuinalueen valtatiestä valmistuneen luontoselvityksen tulosten mukaan Pasolanharjun selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura suojeluverkoston tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita eikä Päijät-Hämeen maakuntakaavassa osoitettuja luonnonsuojelukohteita. Alueella ei ole luonnonmuistomerkkejä tai luonnonsuojelulain 29 :n mu kaisia suojeltuja luontotyyppejä. Alueella ei myöskään havaittu erityi sesti suojeltavia tai uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai alueellisesti uhan alaisia lintu- eikä muita eliölajeja. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti:

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Valmistelija/lisätietoja Ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköpos ti: Todetaan, että kaavan mukaan KTY-kortteleissa ei sallita pihavarastointia. Määräys on ehkä liian ehdoton ja kaavasuunnittelulla tai rakennustapaohjeella tu lisi oh jata alueen ulkovarastointia. Muutoin raken nusvalvonnan osalta kaavasta ei ole huomautettavaa. Tehdyn luon toselvityksen mukaan alueen rakentamista ei ole syytä rajoittaa myöskään ympäristönsuojelun kannalta. Ásian käsittely kokouksessa: Esittelijä Tapio Tonteri täydensi esitystään, että itä puolen tont ti kokoja kas va tet tai siin ja että sorakuopan maisemointiin tulee kiinnittää huo mio ta. YMPLTK Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Edellä olevan lausunnon vastineessa, pihavarastointi rajoitetaan sekä kaa va mää räyk sis sä, et tä oh jeis te taan rakentamistapaohjeessa liit tä mään va rastot ja/tai ka tok set osaksi rakennuksen massaa hahmollisesti. Itäpuolen tonttikoot on suurennettu jo aiemmassa vaiheessa. Sorakuopan maisemointi ohjeistetaan rakentamistapaohjeessa, mutta jää erillisen viheralue suunnitelman hoidettavaksi. Kaavamääräyksissä pihavarastointia ei sallita. Kaavaehdotuksesta ei ole huomauttamista.

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 Ympäristölautakunta Muut asiat YMPLTK Ympäristölautakunnan seuraava kokous pidetään torstaina klo teknisen toimen kokoustilassa.

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ / 22 ASIKKALAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Ympäristölautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 20-21, 26, HValL 3,1 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskiellon peruste: Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Kuntalain 89 :n 1 mom mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niihin voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Asikkalan kunnan ympäristölautakunta Rusthollintie 2, PL VÄÄKSY sähköposti: puh (03) , telefax (03) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Kouvolan hallinto-oikeus Kouvola förvaltninsdomstol Kauppalankatu 43 C, PL 401, KOUVOLA puh , telefax: , sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 pv Kouvolan hallinto-oikeus Kouvola förvaltningsdomstol Kauppalankatu 43 C, PL 401, KOUVOLA puh , telefax: , sähköposti:

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 16.10.2014 klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 28.01.2015 kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 Ympäristölautakunta AIKA 26.08.2014 klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81. Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 81 Yhdyskuntalautakunta 15.03.2011 AIKA 15.03.2011 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 27 LAUSUNTO VASIKKASUON BIOKAASULAITOSHANKKEEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2015 1 (17) Ympäristölautakunta Aika 27.02.2015 klo 13:00-14:37 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot