Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/2015 196. Kunnanhallitus 22.06.2015. Aika 22.06.2015 klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 104 Kaavatoimikunnan täydentäminen Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalon hallituksen kokoonpano Sopimus ympäristönsuojelutehtävien järjestämisestä Lappajärven ja 200 Evijärven kuntien yhteistoimintana 107 Sopimus rakennustarkastajan työtehtävistä Maakunnallinen kirjastojen yhteinen Kimppojen kimppa Koulutoimen kehittämiskohteiden arviointi ja uudet 205 kehittämiskohteet Rantakankaan koulun kuntotutkimukset Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Välijoen kanavahanke Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsasus ajalta Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Huoneiston ostaminen As Oy Lappajärven Myllynrannasta Hankehakemukset Aisapari ry:lle Ilmoitusasiat 218

2 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä olleet jäsenet Löytömäki Elina puheenjohtaja Hernesniemi Jari jäsen Keski-Vinkka Seppo jäsen Kuoppala Hannu jäsen Tiainen Juha jäsen Puro Mikko varajäsen Poissa olleet jäsenet Kujala Sari varapuheenjoht. Ahola Maarit jäsen Muut osallistujat Ahvenniemi Eero kv:n pj Ollila Jari kv:n I vpj Korri Eino kv:n II vpj Lehtiniemi Tuomo kunnanjohtaja Huhtala Päivi hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Esityslistan ulkopuolelta : 115 ja 116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Keski-Vinkka ja Hannu Kuoppala Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Elina Löytömäki Puheenjohtaja Lappajärvellä Seppo Keski-Vinkka Päivi Huhtala Pöytäkirjanpitäjä Hannu Kuoppala Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja aika Virka-asema Oikaisuvaatimusaika Allekirjoitus

3 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kaavatoimikunnan täydentäminen Kh 104 Valmistelija kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi. Kunnanhallitus nimesi toimikaudeksi kaa va toimi kun nan, johon valittiin neljä luottamushenkilöä: Ahti Mäkitarkka, Jari Her nes nie mi, Elina Löytömäki ja Hannu Kuoppala. Viran puolesta toi mikun nan työskentelyyn osallistuvat kunnanjohtaja ja kunnaninsinööri. Kaavatoimikuntaa on esittänyt, että toimikuntaa laajennetaan siten, että toimi kun nan työskentelyyn viran puolesta osallistuvat myös ra ken nus tar kas taja ja ympäristösihteeri. Tällä varmistetaan näiden asiantuntija sektoreiden nä ke myk sen huomioon ottaminen kaavoituksessa riittävän varhaisessa vaihees sa. Kj Kunnanhallitus täydentää kaavatoimikuntaa siten, että toimikunnan työsken te lyyn osallistuvat viran puolesta myös rakennustarkastaja ja ym pä ris tösih tee ri kunnanjohtajan ja teknisen johtajan lisäksi. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Hyväksyttiin.

4 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalon hallituksen kokoonpano Kh 105 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalon varsinainen yhtiökokous on pidetty Virastotalon yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiöllä on hal litus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään (5) varsinaista jäsentä. Hal li tuk sen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yh tiö ko kouk sen päättyessä. Yhtiökokous on päättänyt valita hallitukseen kolme jäsentä Lappajärven kun nas ta, yhden jäsenen Lappajärven seurakunnasta ja Arto Hernesniemen. Yh teen sä viisi jäsentä. Kunta ja seurakunta ilmoittavat edustajansa hal li tukseen lokakuussa. Lappajärven seurakunta on nimennyt edustajansa Kiinteistö Oy Lappajärven Vi ras to ta lon hallitukseen, sen sijaan kunta ei ole nimennyt. Lappajärven kunnan edustajat Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalon yhtiö ko kouk ses sa ovat Sari Kujala ja Jar mo Nyyssölä. Kj Kunnanhallitus nimeää kolme edustajaa Kiinteistö Oy Lappajärven Vi ras tota lon hallitukseen. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Kunnanhallitus nimesi Hannu Kuoppalan, Mikko Puron ja Anne Över markin Lappajärven kunnan edustajiksi Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalon hal li tuk seen.

5 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Sopimus ympäristönsuojelutehtävien järjestämisestä Lappajärven ja Evijärven kuntien yhteistoimintana Kh 106 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Evijärven, Kortesjärven ja Lappajärven kunnat ovat tehneet sopimuksen ym pä ris tön suo je lu sih tee rin työhön liittyvien töiden hoitamisesta yh teis työnä. Sopimus on allekirjoitettu Tämän jälkeen tilanne on muut tunut mm. siten, että Kortesjärven kunta on liittynyt Kauhavan kaupunkiin, ei kä ympäristösihteeri hoida enää entisen Kortesjärven kunnan ym pä ris töasioi ta. Evijärven ja Lappajärven kunnan edustajat ovat pitäneet yh teis työpa la ve rin Palaverissa on tullut esiin, että yksi työpäivä viikossa ei riitä Evijärven kunnan ympäristönsuojelutehtävien hoitamiseen, vaan tehtä vät vaatisivat kahden työpäivän panoksen. Esityslistan mukana on jaettu uusi sopimus ympäristönsuojelutehtävien järjes tä mi ses tä Lappajärven ja Evijärven kuntien yhteistoimintana. Kj Kunnanhallitus päättää tehdä oheisen sopimuksen mukaisen yh teis työ tarjouk sen Evijärven kunnalle ja hyväksyy omalta osaltaan sopimuksen ym päris tön suo je lu teh tä vien järjestämisestä Evijärven ja Lappajärven kuntien yhteis toi min ta na. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun kunnanhallitusten pää tök set ovat saaneet lainvoiman. Samalla irtisanotaan allekirjoitettu sopimus päättymään vas taa vana ajankohtana. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Hyväksyttiin.

6 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Sopimus rakennustarkastajan työtehtävistä Kh 107 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Evijärven ja Lappajärven kunta ovat allekirjoittaneet so pi muksen rakennustarkastajan virkatehtävistä. Sopimus on ajantasainen muuten, mut ta siihen on lisätty työaikaa (KVTES III luku, 4 :n 2 mom:n 2. kohta) ja työmatkoja (KVTES:n liite 16, 2 :n 2 mom.) koskevat KVTES:n määräyk set. Päivitetty sopimus rakennustarkastajan virkatehtävistä on jaettu esityslistan liit tee nä. Kj Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä tarkistetun yh teis työ so pimuk sen rakennustarkastajan työtehtävien järjestämisestä Evijärven ja Lappa jär ven kunnan kesken. Sopimus tulee voimaan seuraavan kuun alusta lukien, kun kun nan hal li tusten päätökset ovat saaneet lainvoiman. Vastaavasta ajankohdasta lukien irtisanotaan allekirjoitettu sopi mus rakennustarkastajan virkatehtävistä. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Hyväksyttiin.

7 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Maakunnallinen kirjastojen yhteinen Kimppojen kimppa Sivltk Valmistelija kirjastonjohtaja Päivi Pippola Etelä-Pohjanmaan alueen kirjastokimppojen kirjastojärjestelmien yhdistämisen ja yhteistyön lisäämisen toiminnallisista edellytyksistä on tehty selvitys ( ), jossa hankepäällikkönä toimi Jani Ikonen. Mukana selvityksessä olivat seuraavat kirjastot ja/tai kimpat: Anders (Kokkolan seutu, 7 kuntaa), Ilmajoki, Krannit (isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka, Teuva), Lakia (Isokyrö, Jalasjärvi, Kauhava, Laihia, Lapua), Oiva (Alavus, Ähtäri), Seitti (Kuortane, Seinäjoki), Vaasa sekä YTY (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Perho, Soini, Veteli, Vimpeli). Luultavasti Vaasa ja Kokkolan seudun Anders eivät tule mukaan samaan kimppaan. Etelä-Pohjanmaan kirjastot tekevät nykyään keskenään paljon yhteistyötä. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto mm. vetää alueellisten hankkeiden ohjausryhmää ja usein on meneillään koko alueen kattavia hankkeita. Selvityksessä tutkittiin, millaista kirjastojen välistä yhteistyötä, entistä tiiviimpää, voitaisiin tehdä Kimppojen kimpan kautta. Millaisia esteitä yhteistyölle voisi olla, ja mitä yhteistyön tiivistäminen tarkoittaisi kuntien, kirjastojen ja asiakkaiden kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Pienet kirjastokimpat, kuten YTY -kirjastot tekevät jo monenlaista yhteistyötä. YTY -kirjastojen kokoelmat ovat asiakkaiden käytettävissä, sillä kuljetukset liikkuvat kirjastosta toiseen kerran viikossa. Lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi erilaisten hankintojen osalta ja kokoelmahoidon sekä kehittämishankkeiden myötä. Suurempi kimppa tarjoaa vielä enemmän etuja asiakkaille (esim. laajempi kokoelma, myös e-aineistot, aineistokuljetukset, yhteinen kirjastokortti) ja kirjastojen osalta yhteistyö syvenisi (kimpan yhteinen järjestelmäkoordinaattori, kehittämistyö, toimintatavat jne.). Yhteisen aineisto- ja asiakastitietokannan kautta kustannuksia saataisiin pienemmiksi (kirjastojärjestelmän tukimaksut, palvelinten ylläpitomaksut). Kuntien taloudellisten resurssien niukentuessa, on laajempi yhteistyö entistä tärkeämpää. Suomessa on jo useampi iso kirjastokimppa, joko koko maakunnan kattavia (Piki 22 kuntaa) tai seutukirjastoja (Vaara-kirjastot). Toteutuva E-P:n Kimppojen kimppaan kuuluisi 22 kunnan kirjastot. Vastaaviin kimppoihin ja yhdistymisiin on muualla Suomessa myönnetty hankerahaa. Hankerahaa haetaan Aluehallintovirastolta ja hakuaika on lokakuun loppuun Yhdistymiseen on syytä varautua jollain tavalla myös kuntien

8 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus talousarvioissa, joten periaatepäätökset on syytä tehdä jo kesällä 2015, mikäli yhteenliittyminen toteutetaan tavoiteajassa eli vuonna Kimppojen kimppa toteutumisen myötä, tulee talousarvioon varata seuraavat kustannukset: Ohjelman ylläpito (Axiell Aurora) aineistotietokanta/kirjastojärjestelmä) 3000 e koko kimpalle, Lappajärven osuus 1,55 % Tukimaksu 0,80 e/asukas (as. luku 3317) Palvelimen hankinta ja ylläpito n koko kimpalle, Lappajärven osuus 1,55 % Lappajärven tulisi varata noin 2854,56 euroa talousarvioon vuodelle Kuluja voidaan mahdollisesti saada laskettua alemmas, jos Axiellin kanssa saadaan neuvoteltua hyvä sopimus. Esimerkkinä ja vertailun vuoksi kustannukset v Kustannukset v (Lappajärven osalta): Axiell Aurora ylläpito 3172, 44 e Axiell Arena 702,72 e Aurora tuki (etähallinta) 415,92 e Yhteensä 5326,15 e Järvinetin palvelumaksu vuosittain Lappajärven osuus 1071,76 e Kustannukset yhteensä 6397,91e Jos Kimppojen kimppa toteutuu, luultavasti Arena (asiakasliittymä) lopetetaan ja tilalle tulisi Finna, joka on Kansalliskirjaston ja OKM:n yhteinen hanke, kirjastoille ilmainen. Muuta huomioitavaa: Osa sopimuksista ja/tai maksuista voi mennä päällekkäin, riippuen milloin tämä kimppa toteutuisi tai miten omat vanhat sopimukset voidaan lopettaa. Avoimia asioita on vielä monia: mm. yhteisen työntekijän (järjestelmäkoordinaattori) palkkaaminen koko kimpalle ja millaiset kustannukset siitä tulisi ja miten esimerkiksi hallinto toteutettaisiin.

9 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Aluehallintovirastolta voidaan hakea avustusta aineistotietokantojen yhdistämiseen ja todennäköisesti sitä myös saadaan joko kokonaan (100 %) tai jokin pieni osa kustannuksista voi tulla kirjastojen maksettavaksi (ks. yllä). YTY -kirjastojen kuntien/kaupungin päättäjien yhteinen tiedotustilaisuus tästä Kimppojen kimppa -hankkeesta pidettiin torstaina Perhon kunnanviraston Haanensalissa. Läsnä olleet kuntien ja kirjastojen edustajat olivat yhtä mieltä, että liitytään tähän Kimppojen kimppaan. Valmistuneen selvityksen perusteella Seinäjoen kulttuurilautakunta ehdottaa, että Etelä-Pohjanmaan kunnat/kunnakirjastot liittyisivät yhteiseen, maakunnalliseen kirjastokimppaan. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto/seinäjoen kaupungin kulttuurilautakunta toivoo vastauksia mennessä (Seinäjoen kulttuurilautakunta ). Lappajärven kunnankirjasto esittää omana kantanaan, että liitymme yhteiseen Etelä-Pohjanmaan alueen kimppaan. Sivistysjohtaja: : Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Lappajärven kunta lähtee mukaan maakunnan kattavaan kirjastokimppaan osana YTY-kirjastoja. Hyväksyttiin Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kirjastonjohtaja Päivi Pippola, puh tai Kh 108 Kj Sivistyslautakunnan esitys hyväksytään. Hyväksyttiin.

10 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Koulutoimen kehittämiskohteiden arviointi ja uudet kehittämiskohteet Sivltk Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro Koulutoimi on tehnyt vuodesta 2011 lähtien perusopetuksen laatuarviointia Opetushallituksen suositusten pohjalta. Sen jälkeen joka lukuvuoden päätteeksi on arvioitu sille lukuvuodelle valitut kehittämiskohteet ja valittu seuraavan lukuvuoden kehittämiskohteet. Viime vuonna sivistyslautakunta valitsi lukuvuodeksi koko koulutoimen kehittämiskohteeksi TVT-taitojen kehittämisen Arviointi Tavoitteena oli, että oppilaat saavat käyttää yhä enemmän tvt-laitteita tunneilla ja oppivat käyttämään niitä kunnan tvt-suunnitelman mukaan: tietyt taidot hallussa tietyn luokka-asteen jälkeen - käyttö ja taito nimenomaan oppimiseksi ja oppimisen tueksi (Lappajärven TVT-suunnitelma ; Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön osaamistavoitteet). Koko koulutoimessa tehdään osaamistavoitteiden lisäksi suunnitelma siitä, mitä tvt-taitoja kehitetään ja harjoitellaan missäkin oppiaineessa eli luodaan tvt-taitojen kehittymisen jatkumolle. TVT:n käyttö on lisääntynyt selvästi lukuvuoden aikana. Tämän on mahdollistanut koulukeskuksen lisääntynyt laitekanta. Nettiyhteyksissä on vielä jonkin verran parantamisen varaa. Eniten TVT:tä on käytetty kielten opiskelussa, reaaliaineissa ja luokkalaisten lukemaan oppimisessa. TVT-suunnitelman osaamistavoitteita käsiteltiin osana OPS-vesokoulutuksia koko opettajakunnan kesken luokka-asteilla 1-9. Lukuvuoden loppuun mennessä suunnitelmaa ei saatu vielä puhtaaksikirjoitettuun vaiheeseen. TVT-suunnitelman päivitys tehdään heti syyslukukauden alussa, se tarkentuu vielä kun koko opettajakunta käy läpi uutta opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa. TVT-suunnitelmaa on tarkasteltu hyvin pitkälti uuden ops:n valossa, joten viimeiset muutokset tulevat, kun päästään tekemään uusi Lappajärven opetussuunnitelma loppuun. Uusi ops pitää hyväksyä viimeistään kesäkuuussa 2016 ja käyttöönotto on porrastetusti luokat, luokat, luokat ja luokat. Toisena tavoitteena oli, että opettajat ottavat koulujen käyttöön hankitun tvt-laitteiston aktiiviseen käyttöön sekä kehittävät uusia työtapoja ja omia tvt-taitojaan kehittäminen. Opettajien tvt-taitojen arviointi tehtiin uudelleen Opeka-kyselyn avulla keväällä 2015 (edellinen tehty loppuvuodesta 2013).

11 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Keväällä 2015 suoritetun OPEKA - taitotasokartoituksen vastausten perusteella Lappajärven yhteiskoulussa ja lukiossa on mobiililaitteiden (kännykkä, tablet-tietokone) käyttö opetustarkoituksessa lisääntynyt. Lisäksi sekä opettajien että opiskelijoiden TVT:n käyttö tunneilla on lisääntynyt. Laitteiden käytön lisääntyessä kuitenkin valmiiden sähköisten sisältöjen käyttö olisi vastausten perusteella hieman laskenut. Langaton verkko koettiin pääosin hyväksi nopeaksi. TVT:n käyttötapojen monipuolistumisesta kertoi se, että luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuva päätelaitteiden käyttö on lisääntynyt. Vastausten perusteella myös oppikirjan pohjalta tapahtuva opetus on hieman vähentynyt. Pilvipalveluita (kuten tallennusta) sekä mobiililaitteita oltiin käytetty kaikkiin vastanneisiin (noin opettajaa) verrattuna vähemmän. Opettajien toimisto-ohjelmien käyttötaidot sekä esitystekniikan käyttö (dokumenttikamera, videotykki) olivat vastausten perusteella selvästi parantuneet. Rantakankaalla ja Länsirannalla TVT-laitteiden käyttöä on lisätty luokissa eri oppiaineissa, opettajat saaneet koulutusta ja Järvinetin henkilökunta on pitänyt koodaustunnin 5.-6 (myös yhteiskoululla 5. luokalle). Koko koulutoimen kehittämishanke saa arvosanakseen 3,5. (Asteikko 1 = ei ollenkaan, 2 = välttävästi, 3 = tyydyttävästi, 4 = hyvin ja 5 = kiitettävästi.) Lukuvuoden arviointi kouluittain Kouluilla on näiden lisäksi vielä omat kehittämiskohteensa, jotka lukuvuonna olivat alla olevat kohteet. Samalla on myös niiden arviointi. Kaikki tarkemmat arvioinnit ovat nähtävillä koulutoimistossa. Yhteiskoulu 1. Yhteiskoulun käynnistäminen Tavoitteina oli erityisesti: sisäinen ja ulkoinen tiedotus, yhteiset säännöt ja toimintatavat, johtoryhmä ja tiimit toimivuus; rehtorin ja apulaisrehtorin toimenkuvien selkiytyminen. Arviointi keväällä 2015 kyselyllä ja keskustelutilaisuudella. Arviointi kokonaisuudessaan on liitteenä 1. Yhteenvetona voi sanoa, että johtamisjärjestelmään ja tiimityöskentelyyn oltiin tyytyväisiä, mutta tehtävänkuvia ja vastuutahoja pitää vielä selkiyttää. Sosiaalisen tuen ja terveydenhuollon palvelut toimivat hyvin. Koulun tiloihin ja toimintojen toteutumiseen koulun sisällä oltiin eniten tyytymättömiä.; tilanahtaus ja soveltumattomat tilat eivät mahdollista kaikkea toimintaa tai aiheuttavat tarpeetonta levottomuutta. Arvosanaksi

12 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus opettajakunta antoi tälle kehittämiskohteelle 3 eli tyydyttävästi. Opettajakunta ehdottaa pöytäkirjassaan kokouksessaan , että kunta opetuksen järjestäjänä ryhtyy heti toimiin koulun ahtauden korjaamiseksi. Vanhaa lukiota koskevien suunnitelmien kariuduttua parhaana vaihtoehtona nähdään kirjaston siirtyminen esim. virastotaloon ja nykyisten kirjaston tilojen muuttaminen esiopetuksen ja aamu-ja iltapäivätoiminnan käyttöön sopiviksi. Tällä järjestelyllä em. toiminta saisi kunnolliset toimintatilat ja yhtenäiskoulun puolelta vapautuisi luokkatilaa muuhun opetuskäyttöön (koulussa ei ole tällä hetkellä tekstiilityön tai musiikin opetuksen luokkaa). Länsirannan koulu 1. Yhteydet lähiympäristöön Tavoitteena oli lisätä yhteistyötä lähiympäristön kanssa sekä hyödyntää sitä mm. retkillä, onki-/pilkkipäivällä, vierailuilla ja yhteistyöllä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Suunnitellut tapahtumat toteutuivat kiitettävästi; ainoastaan suunniteltu yhteistyö yritysten kanssa ja ammattien esittely jäi toteutumatta. Hyvin alkanutta kehittämiskohdetta aiotaan jatkaa myös seuraavana lukuvuonna. Arviointi 4. Rantakankaan koulu 1. Luokkarajat ylittävä yhteistoiminta; erityisenä teemana lähiympäristö ja lappajärveläisyys; toteutus projektien, teemapäivien ja retkien avulla. Tavoitteet saavutettiin hyvin, etli retkiä tehtiin lähiympäristöön eri vuodenaikoina vaihtelevilla teemoilla. Lappajärveläisyyteen tutustuttu eri oppiaineissa, Nissin vierailuilla ja netin välityksellä. Arviointi 4. Uudet kehittämiskohteet lukuvuodeksi Koulujen tekemien kehittämiskohteiden arvioiden, opettajainkokousten sekä koulunjohtajien kokousten pohjalta esitetään lukuvuodeksi seuraavia laadun kehittämiskohteita (tarkat suunnitelmat ovat koulutoimistossa): Koko koulutoimi 1. OPS2016 Valmistaudutaan ja tehdään lukuvuoden aikana uusi kunnan opetussuunnitelma. Vaihtoehtona on tehdä koulukohtaiset opsit. Kaikki opettajien koulutuspäivät eli vesot käytetään tähän tarkoitukseen. Osana OPS-prosessia saatetaan loppuun TVT-suunnitelma. 2. Opiskeluhuollon käsikirjojen päivitys Kaikki perusopetuksen koulut ja lukio päivittävät käsikirjansa syyslukukauden 2015 aikana sivistyslautakunnan hyväksymän pohjan

13 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus mukaan. Koulukohtaiset käsikirjat tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnalle (siv.ltk 30/ ). Lappajärven yhteiskoulu 1. Yhteiskoulun toiminnan edelleen kehittäminen 2. Viihtyvyys (3. Opiskelijahuollon käsikirjan päivittäminen) Länsirannan koulu 1. Yhteydet lähiympäristöön Jatketaan vielä edellisen lukuvuoden kehittämistavoitetta niiltä osin, jotka jäivät toteutumatta. Myön hyviä aiempia käytäntöjä jatketaan. (2. Opiskeluhuollon käsikirjan päivittäminen) Rantakankaan koulu 1. Oppimisympäristöjen kehittäminen (2. Opiskeluhuollon käsikirjan päivittäminen) Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi perusopetuksen kehittämiskohteiden tulokset. Uusiksi kehittämiskohteiksi lukuvuodelle valitaan yllä mainitut kehittämiskohteet. Kouluja pyydetään tekemään lukuvuosisuunnitelmiin kehittämiskohteista tarkat suunnitelmat, tavoitteet, mittarit ja kehittämisaikataulu. Koko ensi lukuvuosi tulee koulutoimessa keskittymään uuden opetussuunnitelman tekoon. Kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolle saatetaan tietoon kehittämiskohteiden tulokset sekä uudet kehittämiskohteet, joiden tavoitteena on nimenomaan parantaa perusopetuksen laatua. Samalla sivistyslautakunta pyytää kuntaa selvittämään, miten koulun tilanahtautta voidaan helpottaa ja onko kirjaston tilaa mahdollista saada koulukeskuksen käyttöön. : Hyväksyttiin Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro, puh tai Kh 109 Kj Merkitään tiedoksi ja keskustellaan tilakysymyksestä. (suomennos: TVT = tieto- ja viestintätekniikka) Merkittiin tiedoksi ja annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

14 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Rantakankaan koulun kuntotutkimukset Sivltk Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro Rantakankaan koulun kuntotutkimukset ovat valmistuneet kesäkuun alussa (raportti ). Raportit niin uuden kuin vanhankin puolen tutkimuksista on toimitettu lautakunnan jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta sähköpostitse. Kokouksessa tulokset olivat nähtävillä paperiversiona; kokouksessa tulokset katsottiin myös yhdessä sähköisessä muodossa. Raporteissa on selkeät yhteenvedot tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä. Sivistysjohtaja: : Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Rantakankaan koululla tehdään raporttien mukaiset tärkeimmät toimenpiteet; pienet ja paikalliset korjaukset viipymättä ja suuremmat esim. luokkahuoneiden ilmastoinnin parantaminen on otettava huomioon vuoden 2016 talousarviossa. Hyväksyttiin Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro, puh tai Kh 110 Kj Lautakunnan esitys hyväksytään. Tekniselle lautakunnalle annetaan tehtäväksi toteuttaa tarvittavat toimenpiteen mieluiten koulun kesäloman aikana. Tieto kellaritilojen kunnosta annetaan tiedoksi siellä vuokralla olevalle kansalaisopistolle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus esittää, että kiinteistöjen kunnon seurantaa tulee parantaa.

15 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Kh 111 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Toimivalta kunnallis- ja kiinteisvöverosta vapauttamisessa siirtyi Ve ro hallin nol le alkaen. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan it sellään ja kunnan ratkaisuvalta on voimassa kolme kalenterivuotta. Kunnanvaltuusto päätti , että Lappajärven kunta ei pidätä itsellään toi mi val taa kunnallis- ja kiinteistöveron vapauttamista koskevissa asioissa ajan jak sol la Verohallinto tulee ratkaisemaan kunnallisveroa ja kiinteisvöveroa koskevat ajal la vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pi dä tä itsellään ratkaisuvaltaa asiassa. Kunta voi niin halutessaan pidättää rat kai su val lan vain toisessa asiaryhmässä. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään vireille tulevien ha ke muk sien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva il moi tus Verohallinnolle mennessä. Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tar vitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Ve ro hal linnol le alkaen suoraan lain nojalla. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on val tuus tol la. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ei pidätä itsellään toimi val taa kunnallis- ja kiinteistöveron vapauttamista koskevissa asioissa ajan jak sol la Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja esittää kun nan valtuus tol le, että kunta ei pidätä itsellään toimivaltaa kunnallis- ja kiin teis tö veron vapauttamista koskevissa asioissa ajanjaksolla

16 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Välijoen kanavahanke Kh 112 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Lappajärven kunta toteutti hankkeena Paskolammin alueelta Välijokeen liittyvän laskuojan perkauksen v Tuon hankkeen yhteydessä syntyi ajatus kanavan rakentamisesta ojalinjan paikalle ja siitä edelleen Kaleettomanlahteen. Ajatus on edennyt suunnitelma-asteelle, kun Emilia Ylitalo ELY-keskuksesta teki suunnitelman alueen yleiskäytöstä. Samassa yhteydessä hän teki suunnitelmat kanavasta kalaportaineen. Toteutuessaan Välijoen kanava parantaisi huomattavasti Kaleettomanlahden veden tilaa ja loisi veneilijölle ja kaloille esteettömän reitin Lappajärvestä Välijokeen. Suunnitelmaan sisältyisi myösvälijoen asuntoalueen taakse sijoittuva asukkaille tarkoitettu venelaituri, mikä mahdollistaisi tasavetisen pääsyn asuntoalueelta Lappajärveen. Tällä olisi todennäköiseseti erittäin suotuisa vaikutus alueen tonttikysyntään, sillä niistä tulisi käytännössä järvenrantatonteihin rinnastettavia. Hankkeen eteenpäin viemiseksi tulisi pyytää konsulttitarjoukset vesiluvan hakemisesta. Tähän kustannukseen saisi Ely-keskukselta rahoitusta 50 %, ja jonkin verran myös aiemmasta suunnitteluhankkeesta säästyviä rahoja, loppu, arviolta muutama tuhat euroa jäisi kunnan kustannettavaksi. Tämänhetkinen arvio kanavan rakentamisen nettokustannuksista on noin euron paikkeilla, lopullinen kustannus varmistuu tarjouskilpailun myötä. Alustaavien neuvottelujen valossa hankkeelle olisi mahdollista saada Ely-keskuksen kautta rahoitusta. Selviteltäviä asioita ovat mm Destian mahdollinen osallistuminen tien alituksen kustannuksiin. Mikäli muu rahoitus toteutuu. Jotta rahoitusmahdollisuuksien varmentamisessa ja etsimisessä päästäisiin kunnolla eteenpäin, tarvitaan kunnalta selkeää kannaottoa siihen, onko se omalta osaltaan viemässä kanavahanketta eteenpäin. Kunnan rahoitusosuus kanavan rakentamisessa pyritään rajoittamaan mahdollisimmanpieneksi kaikki mahdolliset rahoituslähteet hyödyntäen. Kunnalla on myymättömiä asunto- ja loma-asuntotontteja Välijoen alueella vielä yli 0,5 milj euron arvosta, joten kunnan omarahoitusosuus kertynee helpostikin kyseisten tonttien myynnistä, eikä lainarahoitusta tarvita. Kj Kunnanhallitus toteaa tässä vaiheessa, että Lappajärven kunta on aktiivisesti viemässä Välijoen kananvan rakentamishanketta eteenpäin. Kunta on tarvittaessa omalta osaltaan valmis rahoittamaan hanketta sen toteuttamisen varmistemiseksi. Vesiluvan valmistelemiseksi annetaan viranhaltijoille valtuudet teettää lupahakemus tarvittaessa konsulttityönä edellä selostetulla tavalla. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.

17 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus (06) tai Hyväksyttiin.

18 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsasus ajalta Kh 113 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on toimittanut Raportin toiminnallisten ja talou del lis ten tavoitteiden toteutumisesta Raportissa to detaan, että kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden aikana edennyt laaditun suun ni tel man mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Pal ve lu raken teen kehittämistä kohti avohoitoista valtakunnalliset laatusuositukset täyt tä vää rakennetta on jatkettu nopealla tahdilla ja alkuvuoden aikana on saa vu tet tu mm. vuodeosastostrategiassa asetetut tavoitteet. Alkuvuoden aika na on selvitetty Kauhavan terveysasemakiinteistön kuntoa ja mahdollista väis tö ti la rat kai sua, mikäli kiinteistöstä joudutaan siirtymään pois. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kun taosuu den (50 %) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin se kä kuntien maksuosuuden nostaminen 1000 päivää työttömänä olleiden osal ta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän. Las ten suoje lun ja aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tu lee voimaan asteittain vuosina 2015 ja Kuntayhtymän tammi-huhtikuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää 0,5 milj. eu roa. Katsauskauden toimintatuotot olivat 29,1 milj. euroa ja toimintakulut 29,3 milj. euroa. Tuottojen toteutuma oli 32,3 % ja kulujen 32,7 %. Oman toi min nan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 32,3 % ja eri kois sairaan hoi don ja Eskoon ostopalvelujen toteutuma 33,8 %. Edellisvuodesta (ilman varhaiskasvatusta) toimintatuotot ovat laskeneet 0,3 milj. euroa/1,0 %. Toimintakulut ovat laskeneet 0,9 milj. euroa/2,9 %. Erikois sai raan hoi don ja Eskoon kulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,5 milj. eu roa/5,2 % ja oman toiminnan kulut 0,4 milj. euroa/1,8 %. Raportissa todetaan, että sairauspoissaolojen vähenemisen osalta toi min nalli siin tavoitteisiin ei ole alkuvuoden aikana päästy, vaan sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan. Tammi-huhtikuussa sairauspoissaoloja oli 5801 ka len te ri päi vää. Maksuosuuksien toteutuma Lappajärven kunnan osalta: Tot.maksuosuusu Arvioitu mak- Erotus Ero-% osuus Sosiaalipalvelut ,5 yh teen sä Vanhuspalvelut yhteen ,1 sä Terveyspalvelut ,7 yh teen sä Erikoissairaanhoito yh teen sä ,6

19 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kaikki yhteensä ,4 Maksuosuuksien toteutuma Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa: Tot.maksuosuusu Arvioitu mak- Erotus Ero-% osuus Sosiaalipalvelut ,4 yh teen sä Vanhuspalvelut yhteen ,4 sä Terveyspalvelut ,9 yh teen sä Erikoissairaanhoito ,4 yh teen sä Kaikki yhteensä ,6 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tekemän laskennallisen ennusteen mukaan kun ta yh ty män tilikauden 2015 toimintakulujen ja toimintatuottojen en nakoi daan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa, joskin ennusteeseen liit tyy paljon epävarmuustekijöitä. Lappajärven kunnan erikoissairaanhoidon menot olivat 1-4/2015 yhteensä euroa eli 381 euroa/asukas, muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -17,2 %. Ajalla 1-5/2015 Lappajärven kunnan maksuosuus oli yhteensä euroa eli 468 euroa/asukas, muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -17,8 %. Lappajärven kunnan erikoissairaanhoidon menot asukasta kohden ovat tällä hetkellä sairaanhoitopiirin alhaisimmat. Esityslistan mukana on jaettu Kuntayhtymä Kaksineuvoisen raportti toi minnal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta se kä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut pal ve lumak sut 1-5/2015. Niin Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kuin Etelä-Pohjanmaan sai raan hoi to piirin kin raporteista voidaan todeta, että Lappajärven kunnan sosiaali- ja terveys toi men kustannukset ovat alkuvuonna pysyneet hyvin budjetoidussa. Kj Kunnanhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osa vuo si kat sauksen ajalta tiedokseen. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Merkittiin tiedoksi.

20 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Kh 114 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus on kokouksessaan Talousarvion täy tän töönpa no-oh jeis sa vuodelle 2015 päättänyt, että kunnanhallitukselle tulee toimit taa toiminnan ja talouden seurantaraportti kolmannesvuosittain ja ta louden toteutuma joka toinen kuukausi, sekä selvitys tulossa olevista kus tannuk sis ta. Tekninen johtaja antaa raportin investointien osalta. Esityslistan mukana on jaettu toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Raportista voidaan todeta, että toimintakulujen toteutumaprosentit (4/12 = 33,3 %) ovat seuraavat: yleishallinto 32,3 %, terveystoimi 33,2 %, so si aa litoi mi 28,5 %, sivistystoimi 32,1 %, muut palvelut 30,0 % ja tekninen toimi 38,3 %. Toimintatuottojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: yleishallinto 5,0 %, si vis tys toi mi 52,9 %, muut palvelut 7,5 % ja tekninen toimi 26,9 %. Verotulot ovat toteutuneet seuraavasti: kunnan tulovero 37,6 %, kiin teis töve ro 1,5 % ja yhteisövero 33,0 %. Verotulot ovat yhteensä ,05 euroa (33,8 %). Valtionosuudet ovat toteutuneet seuraavasti: peruspalvelujen val tion osuus 33,6 %, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 33,5 %, ope tus- ja kulttuuritoimen v.o. 22,8 %. Valtionosuuksia on kertynyt yh teensä ,00 euroa (34,0 %). Kunnan tuloslaskelma osoittaa tilikauden ylijäämäksi ,55 euroa. Kj Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi. Talouden ta sa painon turvaamiseksi hallintokuntia kehotetaan noudattamaan erityisen tarkkaa ta lous ku ria ja pidättymään kaikista hankinnoista, jotka eivät toiminnan laadun turvaamiseksi ole aivan välttämättömiä. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 347

Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 347 Lappajärven kunta Pöytäkirja 18/2014 345 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika 17.11.2014 klo 18:45-19:10 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 189-189 Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) Tekninen lautakunta 17.09.2015 AIKA 17.09.2015 klo 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 14. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 14. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 14 Sivistyslautakunta Aika 03.03.2015 klo 16:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 Sivistyslautakunta 19.08.2008 AIKA 19.08.2008 klo 18:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 42 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 KOKOUSAIKA Torstai 25.02.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 08.01.2013 klo 19.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 (9) Tekninen lautakunta 21.12.2011 AIKA 21.12.2011 klo 19:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 9/2013 120. Sivistyslautakunta 07.11.2013. Aika 07.11.2013 klo 18:30-19:30

Lappajärven kunta Pöytäkirja 9/2013 120. Sivistyslautakunta 07.11.2013. Aika 07.11.2013 klo 18:30-19:30 Lappajärven kunta Pöytäkirja 9/2013 120 Sivistyslautakunta 07.11.2013 Aika 07.11.2013 klo 18:30-19:30 Paikka Lappajärven kunnanvirasto kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 64-68 Otsikko Sivu 64 Kokouksen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot