Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/2015 196. Kunnanhallitus 22.06.2015. Aika 22.06.2015 klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 104 Kaavatoimikunnan täydentäminen Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalon hallituksen kokoonpano Sopimus ympäristönsuojelutehtävien järjestämisestä Lappajärven ja 200 Evijärven kuntien yhteistoimintana 107 Sopimus rakennustarkastajan työtehtävistä Maakunnallinen kirjastojen yhteinen Kimppojen kimppa Koulutoimen kehittämiskohteiden arviointi ja uudet 205 kehittämiskohteet Rantakankaan koulun kuntotutkimukset Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Välijoen kanavahanke Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsasus ajalta Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Huoneiston ostaminen As Oy Lappajärven Myllynrannasta Hankehakemukset Aisapari ry:lle Ilmoitusasiat 218

2 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä olleet jäsenet Löytömäki Elina puheenjohtaja Hernesniemi Jari jäsen Keski-Vinkka Seppo jäsen Kuoppala Hannu jäsen Tiainen Juha jäsen Puro Mikko varajäsen Poissa olleet jäsenet Kujala Sari varapuheenjoht. Ahola Maarit jäsen Muut osallistujat Ahvenniemi Eero kv:n pj Ollila Jari kv:n I vpj Korri Eino kv:n II vpj Lehtiniemi Tuomo kunnanjohtaja Huhtala Päivi hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Esityslistan ulkopuolelta : 115 ja 116 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Keski-Vinkka ja Hannu Kuoppala Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Elina Löytömäki Puheenjohtaja Lappajärvellä Seppo Keski-Vinkka Päivi Huhtala Pöytäkirjanpitäjä Hannu Kuoppala Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja aika Virka-asema Oikaisuvaatimusaika Allekirjoitus

3 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kaavatoimikunnan täydentäminen Kh 104 Valmistelija kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi. Kunnanhallitus nimesi toimikaudeksi kaa va toimi kun nan, johon valittiin neljä luottamushenkilöä: Ahti Mäkitarkka, Jari Her nes nie mi, Elina Löytömäki ja Hannu Kuoppala. Viran puolesta toi mikun nan työskentelyyn osallistuvat kunnanjohtaja ja kunnaninsinööri. Kaavatoimikuntaa on esittänyt, että toimikuntaa laajennetaan siten, että toimi kun nan työskentelyyn viran puolesta osallistuvat myös ra ken nus tar kas taja ja ympäristösihteeri. Tällä varmistetaan näiden asiantuntija sektoreiden nä ke myk sen huomioon ottaminen kaavoituksessa riittävän varhaisessa vaihees sa. Kj Kunnanhallitus täydentää kaavatoimikuntaa siten, että toimikunnan työsken te lyyn osallistuvat viran puolesta myös rakennustarkastaja ja ym pä ris tösih tee ri kunnanjohtajan ja teknisen johtajan lisäksi. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Hyväksyttiin.

4 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalon hallituksen kokoonpano Kh 105 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalon varsinainen yhtiökokous on pidetty Virastotalon yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan yhtiöllä on hal litus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään (5) varsinaista jäsentä. Hal li tuk sen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yh tiö ko kouk sen päättyessä. Yhtiökokous on päättänyt valita hallitukseen kolme jäsentä Lappajärven kun nas ta, yhden jäsenen Lappajärven seurakunnasta ja Arto Hernesniemen. Yh teen sä viisi jäsentä. Kunta ja seurakunta ilmoittavat edustajansa hal li tukseen lokakuussa. Lappajärven seurakunta on nimennyt edustajansa Kiinteistö Oy Lappajärven Vi ras to ta lon hallitukseen, sen sijaan kunta ei ole nimennyt. Lappajärven kunnan edustajat Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalon yhtiö ko kouk ses sa ovat Sari Kujala ja Jar mo Nyyssölä. Kj Kunnanhallitus nimeää kolme edustajaa Kiinteistö Oy Lappajärven Vi ras tota lon hallitukseen. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Kunnanhallitus nimesi Hannu Kuoppalan, Mikko Puron ja Anne Över markin Lappajärven kunnan edustajiksi Kiinteistö Oy Lappajärven Virastotalon hal li tuk seen.

5 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Sopimus ympäristönsuojelutehtävien järjestämisestä Lappajärven ja Evijärven kuntien yhteistoimintana Kh 106 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Evijärven, Kortesjärven ja Lappajärven kunnat ovat tehneet sopimuksen ym pä ris tön suo je lu sih tee rin työhön liittyvien töiden hoitamisesta yh teis työnä. Sopimus on allekirjoitettu Tämän jälkeen tilanne on muut tunut mm. siten, että Kortesjärven kunta on liittynyt Kauhavan kaupunkiin, ei kä ympäristösihteeri hoida enää entisen Kortesjärven kunnan ym pä ris töasioi ta. Evijärven ja Lappajärven kunnan edustajat ovat pitäneet yh teis työpa la ve rin Palaverissa on tullut esiin, että yksi työpäivä viikossa ei riitä Evijärven kunnan ympäristönsuojelutehtävien hoitamiseen, vaan tehtä vät vaatisivat kahden työpäivän panoksen. Esityslistan mukana on jaettu uusi sopimus ympäristönsuojelutehtävien järjes tä mi ses tä Lappajärven ja Evijärven kuntien yhteistoimintana. Kj Kunnanhallitus päättää tehdä oheisen sopimuksen mukaisen yh teis työ tarjouk sen Evijärven kunnalle ja hyväksyy omalta osaltaan sopimuksen ym päris tön suo je lu teh tä vien järjestämisestä Evijärven ja Lappajärven kuntien yhteis toi min ta na. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun kunnanhallitusten pää tök set ovat saaneet lainvoiman. Samalla irtisanotaan allekirjoitettu sopimus päättymään vas taa vana ajankohtana. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Hyväksyttiin.

6 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Sopimus rakennustarkastajan työtehtävistä Kh 107 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Evijärven ja Lappajärven kunta ovat allekirjoittaneet so pi muksen rakennustarkastajan virkatehtävistä. Sopimus on ajantasainen muuten, mut ta siihen on lisätty työaikaa (KVTES III luku, 4 :n 2 mom:n 2. kohta) ja työmatkoja (KVTES:n liite 16, 2 :n 2 mom.) koskevat KVTES:n määräyk set. Päivitetty sopimus rakennustarkastajan virkatehtävistä on jaettu esityslistan liit tee nä. Kj Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä tarkistetun yh teis työ so pimuk sen rakennustarkastajan työtehtävien järjestämisestä Evijärven ja Lappa jär ven kunnan kesken. Sopimus tulee voimaan seuraavan kuun alusta lukien, kun kun nan hal li tusten päätökset ovat saaneet lainvoiman. Vastaavasta ajankohdasta lukien irtisanotaan allekirjoitettu sopi mus rakennustarkastajan virkatehtävistä. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Hyväksyttiin.

7 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Maakunnallinen kirjastojen yhteinen Kimppojen kimppa Sivltk Valmistelija kirjastonjohtaja Päivi Pippola Etelä-Pohjanmaan alueen kirjastokimppojen kirjastojärjestelmien yhdistämisen ja yhteistyön lisäämisen toiminnallisista edellytyksistä on tehty selvitys ( ), jossa hankepäällikkönä toimi Jani Ikonen. Mukana selvityksessä olivat seuraavat kirjastot ja/tai kimpat: Anders (Kokkolan seutu, 7 kuntaa), Ilmajoki, Krannit (isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka, Teuva), Lakia (Isokyrö, Jalasjärvi, Kauhava, Laihia, Lapua), Oiva (Alavus, Ähtäri), Seitti (Kuortane, Seinäjoki), Vaasa sekä YTY (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Perho, Soini, Veteli, Vimpeli). Luultavasti Vaasa ja Kokkolan seudun Anders eivät tule mukaan samaan kimppaan. Etelä-Pohjanmaan kirjastot tekevät nykyään keskenään paljon yhteistyötä. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto mm. vetää alueellisten hankkeiden ohjausryhmää ja usein on meneillään koko alueen kattavia hankkeita. Selvityksessä tutkittiin, millaista kirjastojen välistä yhteistyötä, entistä tiiviimpää, voitaisiin tehdä Kimppojen kimpan kautta. Millaisia esteitä yhteistyölle voisi olla, ja mitä yhteistyön tiivistäminen tarkoittaisi kuntien, kirjastojen ja asiakkaiden kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Pienet kirjastokimpat, kuten YTY -kirjastot tekevät jo monenlaista yhteistyötä. YTY -kirjastojen kokoelmat ovat asiakkaiden käytettävissä, sillä kuljetukset liikkuvat kirjastosta toiseen kerran viikossa. Lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi erilaisten hankintojen osalta ja kokoelmahoidon sekä kehittämishankkeiden myötä. Suurempi kimppa tarjoaa vielä enemmän etuja asiakkaille (esim. laajempi kokoelma, myös e-aineistot, aineistokuljetukset, yhteinen kirjastokortti) ja kirjastojen osalta yhteistyö syvenisi (kimpan yhteinen järjestelmäkoordinaattori, kehittämistyö, toimintatavat jne.). Yhteisen aineisto- ja asiakastitietokannan kautta kustannuksia saataisiin pienemmiksi (kirjastojärjestelmän tukimaksut, palvelinten ylläpitomaksut). Kuntien taloudellisten resurssien niukentuessa, on laajempi yhteistyö entistä tärkeämpää. Suomessa on jo useampi iso kirjastokimppa, joko koko maakunnan kattavia (Piki 22 kuntaa) tai seutukirjastoja (Vaara-kirjastot). Toteutuva E-P:n Kimppojen kimppaan kuuluisi 22 kunnan kirjastot. Vastaaviin kimppoihin ja yhdistymisiin on muualla Suomessa myönnetty hankerahaa. Hankerahaa haetaan Aluehallintovirastolta ja hakuaika on lokakuun loppuun Yhdistymiseen on syytä varautua jollain tavalla myös kuntien

8 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus talousarvioissa, joten periaatepäätökset on syytä tehdä jo kesällä 2015, mikäli yhteenliittyminen toteutetaan tavoiteajassa eli vuonna Kimppojen kimppa toteutumisen myötä, tulee talousarvioon varata seuraavat kustannukset: Ohjelman ylläpito (Axiell Aurora) aineistotietokanta/kirjastojärjestelmä) 3000 e koko kimpalle, Lappajärven osuus 1,55 % Tukimaksu 0,80 e/asukas (as. luku 3317) Palvelimen hankinta ja ylläpito n koko kimpalle, Lappajärven osuus 1,55 % Lappajärven tulisi varata noin 2854,56 euroa talousarvioon vuodelle Kuluja voidaan mahdollisesti saada laskettua alemmas, jos Axiellin kanssa saadaan neuvoteltua hyvä sopimus. Esimerkkinä ja vertailun vuoksi kustannukset v Kustannukset v (Lappajärven osalta): Axiell Aurora ylläpito 3172, 44 e Axiell Arena 702,72 e Aurora tuki (etähallinta) 415,92 e Yhteensä 5326,15 e Järvinetin palvelumaksu vuosittain Lappajärven osuus 1071,76 e Kustannukset yhteensä 6397,91e Jos Kimppojen kimppa toteutuu, luultavasti Arena (asiakasliittymä) lopetetaan ja tilalle tulisi Finna, joka on Kansalliskirjaston ja OKM:n yhteinen hanke, kirjastoille ilmainen. Muuta huomioitavaa: Osa sopimuksista ja/tai maksuista voi mennä päällekkäin, riippuen milloin tämä kimppa toteutuisi tai miten omat vanhat sopimukset voidaan lopettaa. Avoimia asioita on vielä monia: mm. yhteisen työntekijän (järjestelmäkoordinaattori) palkkaaminen koko kimpalle ja millaiset kustannukset siitä tulisi ja miten esimerkiksi hallinto toteutettaisiin.

9 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Aluehallintovirastolta voidaan hakea avustusta aineistotietokantojen yhdistämiseen ja todennäköisesti sitä myös saadaan joko kokonaan (100 %) tai jokin pieni osa kustannuksista voi tulla kirjastojen maksettavaksi (ks. yllä). YTY -kirjastojen kuntien/kaupungin päättäjien yhteinen tiedotustilaisuus tästä Kimppojen kimppa -hankkeesta pidettiin torstaina Perhon kunnanviraston Haanensalissa. Läsnä olleet kuntien ja kirjastojen edustajat olivat yhtä mieltä, että liitytään tähän Kimppojen kimppaan. Valmistuneen selvityksen perusteella Seinäjoen kulttuurilautakunta ehdottaa, että Etelä-Pohjanmaan kunnat/kunnakirjastot liittyisivät yhteiseen, maakunnalliseen kirjastokimppaan. Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto/seinäjoen kaupungin kulttuurilautakunta toivoo vastauksia mennessä (Seinäjoen kulttuurilautakunta ). Lappajärven kunnankirjasto esittää omana kantanaan, että liitymme yhteiseen Etelä-Pohjanmaan alueen kimppaan. Sivistysjohtaja: : Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Lappajärven kunta lähtee mukaan maakunnan kattavaan kirjastokimppaan osana YTY-kirjastoja. Hyväksyttiin Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kirjastonjohtaja Päivi Pippola, puh tai Kh 108 Kj Sivistyslautakunnan esitys hyväksytään. Hyväksyttiin.

10 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Koulutoimen kehittämiskohteiden arviointi ja uudet kehittämiskohteet Sivltk Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro Koulutoimi on tehnyt vuodesta 2011 lähtien perusopetuksen laatuarviointia Opetushallituksen suositusten pohjalta. Sen jälkeen joka lukuvuoden päätteeksi on arvioitu sille lukuvuodelle valitut kehittämiskohteet ja valittu seuraavan lukuvuoden kehittämiskohteet. Viime vuonna sivistyslautakunta valitsi lukuvuodeksi koko koulutoimen kehittämiskohteeksi TVT-taitojen kehittämisen Arviointi Tavoitteena oli, että oppilaat saavat käyttää yhä enemmän tvt-laitteita tunneilla ja oppivat käyttämään niitä kunnan tvt-suunnitelman mukaan: tietyt taidot hallussa tietyn luokka-asteen jälkeen - käyttö ja taito nimenomaan oppimiseksi ja oppimisen tueksi (Lappajärven TVT-suunnitelma ; Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan käytön osaamistavoitteet). Koko koulutoimessa tehdään osaamistavoitteiden lisäksi suunnitelma siitä, mitä tvt-taitoja kehitetään ja harjoitellaan missäkin oppiaineessa eli luodaan tvt-taitojen kehittymisen jatkumolle. TVT:n käyttö on lisääntynyt selvästi lukuvuoden aikana. Tämän on mahdollistanut koulukeskuksen lisääntynyt laitekanta. Nettiyhteyksissä on vielä jonkin verran parantamisen varaa. Eniten TVT:tä on käytetty kielten opiskelussa, reaaliaineissa ja luokkalaisten lukemaan oppimisessa. TVT-suunnitelman osaamistavoitteita käsiteltiin osana OPS-vesokoulutuksia koko opettajakunnan kesken luokka-asteilla 1-9. Lukuvuoden loppuun mennessä suunnitelmaa ei saatu vielä puhtaaksikirjoitettuun vaiheeseen. TVT-suunnitelman päivitys tehdään heti syyslukukauden alussa, se tarkentuu vielä kun koko opettajakunta käy läpi uutta opetussuunnitelmaa ja tuntijakoa. TVT-suunnitelmaa on tarkasteltu hyvin pitkälti uuden ops:n valossa, joten viimeiset muutokset tulevat, kun päästään tekemään uusi Lappajärven opetussuunnitelma loppuun. Uusi ops pitää hyväksyä viimeistään kesäkuuussa 2016 ja käyttöönotto on porrastetusti luokat, luokat, luokat ja luokat. Toisena tavoitteena oli, että opettajat ottavat koulujen käyttöön hankitun tvt-laitteiston aktiiviseen käyttöön sekä kehittävät uusia työtapoja ja omia tvt-taitojaan kehittäminen. Opettajien tvt-taitojen arviointi tehtiin uudelleen Opeka-kyselyn avulla keväällä 2015 (edellinen tehty loppuvuodesta 2013).

11 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Keväällä 2015 suoritetun OPEKA - taitotasokartoituksen vastausten perusteella Lappajärven yhteiskoulussa ja lukiossa on mobiililaitteiden (kännykkä, tablet-tietokone) käyttö opetustarkoituksessa lisääntynyt. Lisäksi sekä opettajien että opiskelijoiden TVT:n käyttö tunneilla on lisääntynyt. Laitteiden käytön lisääntyessä kuitenkin valmiiden sähköisten sisältöjen käyttö olisi vastausten perusteella hieman laskenut. Langaton verkko koettiin pääosin hyväksi nopeaksi. TVT:n käyttötapojen monipuolistumisesta kertoi se, että luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuva päätelaitteiden käyttö on lisääntynyt. Vastausten perusteella myös oppikirjan pohjalta tapahtuva opetus on hieman vähentynyt. Pilvipalveluita (kuten tallennusta) sekä mobiililaitteita oltiin käytetty kaikkiin vastanneisiin (noin opettajaa) verrattuna vähemmän. Opettajien toimisto-ohjelmien käyttötaidot sekä esitystekniikan käyttö (dokumenttikamera, videotykki) olivat vastausten perusteella selvästi parantuneet. Rantakankaalla ja Länsirannalla TVT-laitteiden käyttöä on lisätty luokissa eri oppiaineissa, opettajat saaneet koulutusta ja Järvinetin henkilökunta on pitänyt koodaustunnin 5.-6 (myös yhteiskoululla 5. luokalle). Koko koulutoimen kehittämishanke saa arvosanakseen 3,5. (Asteikko 1 = ei ollenkaan, 2 = välttävästi, 3 = tyydyttävästi, 4 = hyvin ja 5 = kiitettävästi.) Lukuvuoden arviointi kouluittain Kouluilla on näiden lisäksi vielä omat kehittämiskohteensa, jotka lukuvuonna olivat alla olevat kohteet. Samalla on myös niiden arviointi. Kaikki tarkemmat arvioinnit ovat nähtävillä koulutoimistossa. Yhteiskoulu 1. Yhteiskoulun käynnistäminen Tavoitteina oli erityisesti: sisäinen ja ulkoinen tiedotus, yhteiset säännöt ja toimintatavat, johtoryhmä ja tiimit toimivuus; rehtorin ja apulaisrehtorin toimenkuvien selkiytyminen. Arviointi keväällä 2015 kyselyllä ja keskustelutilaisuudella. Arviointi kokonaisuudessaan on liitteenä 1. Yhteenvetona voi sanoa, että johtamisjärjestelmään ja tiimityöskentelyyn oltiin tyytyväisiä, mutta tehtävänkuvia ja vastuutahoja pitää vielä selkiyttää. Sosiaalisen tuen ja terveydenhuollon palvelut toimivat hyvin. Koulun tiloihin ja toimintojen toteutumiseen koulun sisällä oltiin eniten tyytymättömiä.; tilanahtaus ja soveltumattomat tilat eivät mahdollista kaikkea toimintaa tai aiheuttavat tarpeetonta levottomuutta. Arvosanaksi

12 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus opettajakunta antoi tälle kehittämiskohteelle 3 eli tyydyttävästi. Opettajakunta ehdottaa pöytäkirjassaan kokouksessaan , että kunta opetuksen järjestäjänä ryhtyy heti toimiin koulun ahtauden korjaamiseksi. Vanhaa lukiota koskevien suunnitelmien kariuduttua parhaana vaihtoehtona nähdään kirjaston siirtyminen esim. virastotaloon ja nykyisten kirjaston tilojen muuttaminen esiopetuksen ja aamu-ja iltapäivätoiminnan käyttöön sopiviksi. Tällä järjestelyllä em. toiminta saisi kunnolliset toimintatilat ja yhtenäiskoulun puolelta vapautuisi luokkatilaa muuhun opetuskäyttöön (koulussa ei ole tällä hetkellä tekstiilityön tai musiikin opetuksen luokkaa). Länsirannan koulu 1. Yhteydet lähiympäristöön Tavoitteena oli lisätä yhteistyötä lähiympäristön kanssa sekä hyödyntää sitä mm. retkillä, onki-/pilkkipäivällä, vierailuilla ja yhteistyöllä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Suunnitellut tapahtumat toteutuivat kiitettävästi; ainoastaan suunniteltu yhteistyö yritysten kanssa ja ammattien esittely jäi toteutumatta. Hyvin alkanutta kehittämiskohdetta aiotaan jatkaa myös seuraavana lukuvuonna. Arviointi 4. Rantakankaan koulu 1. Luokkarajat ylittävä yhteistoiminta; erityisenä teemana lähiympäristö ja lappajärveläisyys; toteutus projektien, teemapäivien ja retkien avulla. Tavoitteet saavutettiin hyvin, etli retkiä tehtiin lähiympäristöön eri vuodenaikoina vaihtelevilla teemoilla. Lappajärveläisyyteen tutustuttu eri oppiaineissa, Nissin vierailuilla ja netin välityksellä. Arviointi 4. Uudet kehittämiskohteet lukuvuodeksi Koulujen tekemien kehittämiskohteiden arvioiden, opettajainkokousten sekä koulunjohtajien kokousten pohjalta esitetään lukuvuodeksi seuraavia laadun kehittämiskohteita (tarkat suunnitelmat ovat koulutoimistossa): Koko koulutoimi 1. OPS2016 Valmistaudutaan ja tehdään lukuvuoden aikana uusi kunnan opetussuunnitelma. Vaihtoehtona on tehdä koulukohtaiset opsit. Kaikki opettajien koulutuspäivät eli vesot käytetään tähän tarkoitukseen. Osana OPS-prosessia saatetaan loppuun TVT-suunnitelma. 2. Opiskeluhuollon käsikirjojen päivitys Kaikki perusopetuksen koulut ja lukio päivittävät käsikirjansa syyslukukauden 2015 aikana sivistyslautakunnan hyväksymän pohjan

13 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus mukaan. Koulukohtaiset käsikirjat tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnalle (siv.ltk 30/ ). Lappajärven yhteiskoulu 1. Yhteiskoulun toiminnan edelleen kehittäminen 2. Viihtyvyys (3. Opiskelijahuollon käsikirjan päivittäminen) Länsirannan koulu 1. Yhteydet lähiympäristöön Jatketaan vielä edellisen lukuvuoden kehittämistavoitetta niiltä osin, jotka jäivät toteutumatta. Myön hyviä aiempia käytäntöjä jatketaan. (2. Opiskeluhuollon käsikirjan päivittäminen) Rantakankaan koulu 1. Oppimisympäristöjen kehittäminen (2. Opiskeluhuollon käsikirjan päivittäminen) Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi perusopetuksen kehittämiskohteiden tulokset. Uusiksi kehittämiskohteiksi lukuvuodelle valitaan yllä mainitut kehittämiskohteet. Kouluja pyydetään tekemään lukuvuosisuunnitelmiin kehittämiskohteista tarkat suunnitelmat, tavoitteet, mittarit ja kehittämisaikataulu. Koko ensi lukuvuosi tulee koulutoimessa keskittymään uuden opetussuunnitelman tekoon. Kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolle saatetaan tietoon kehittämiskohteiden tulokset sekä uudet kehittämiskohteet, joiden tavoitteena on nimenomaan parantaa perusopetuksen laatua. Samalla sivistyslautakunta pyytää kuntaa selvittämään, miten koulun tilanahtautta voidaan helpottaa ja onko kirjaston tilaa mahdollista saada koulukeskuksen käyttöön. : Hyväksyttiin Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro, puh tai Kh 109 Kj Merkitään tiedoksi ja keskustellaan tilakysymyksestä. (suomennos: TVT = tieto- ja viestintätekniikka) Merkittiin tiedoksi ja annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.

14 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Rantakankaan koulun kuntotutkimukset Sivltk Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro Rantakankaan koulun kuntotutkimukset ovat valmistuneet kesäkuun alussa (raportti ). Raportit niin uuden kuin vanhankin puolen tutkimuksista on toimitettu lautakunnan jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta sähköpostitse. Kokouksessa tulokset olivat nähtävillä paperiversiona; kokouksessa tulokset katsottiin myös yhdessä sähköisessä muodossa. Raporteissa on selkeät yhteenvedot tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä. Sivistysjohtaja: : Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Rantakankaan koululla tehdään raporttien mukaiset tärkeimmät toimenpiteet; pienet ja paikalliset korjaukset viipymättä ja suuremmat esim. luokkahuoneiden ilmastoinnin parantaminen on otettava huomioon vuoden 2016 talousarviossa. Hyväksyttiin Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro, puh tai Kh 110 Kj Lautakunnan esitys hyväksytään. Tekniselle lautakunnalle annetaan tehtäväksi toteuttaa tarvittavat toimenpiteen mieluiten koulun kesäloman aikana. Tieto kellaritilojen kunnosta annetaan tiedoksi siellä vuokralla olevalle kansalaisopistolle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Kunnanhallitus esittää, että kiinteistöjen kunnon seurantaa tulee parantaa.

15 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina Kh 111 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Toimivalta kunnallis- ja kiinteisvöverosta vapauttamisessa siirtyi Ve ro hallin nol le alkaen. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan it sellään ja kunnan ratkaisuvalta on voimassa kolme kalenterivuotta. Kunnanvaltuusto päätti , että Lappajärven kunta ei pidätä itsellään toi mi val taa kunnallis- ja kiinteistöveron vapauttamista koskevissa asioissa ajan jak sol la Verohallinto tulee ratkaisemaan kunnallisveroa ja kiinteisvöveroa koskevat ajal la vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pi dä tä itsellään ratkaisuvaltaa asiassa. Kunta voi niin halutessaan pidättää rat kai su val lan vain toisessa asiaryhmässä. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään vireille tulevien ha ke muk sien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva il moi tus Verohallinnolle mennessä. Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tar vitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Ve ro hal linnol le alkaen suoraan lain nojalla. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on val tuus tol la. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ei pidätä itsellään toimi val taa kunnallis- ja kiinteistöveron vapauttamista koskevissa asioissa ajan jak sol la Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ja esittää kun nan valtuus tol le, että kunta ei pidätä itsellään toimivaltaa kunnallis- ja kiin teis tö veron vapauttamista koskevissa asioissa ajanjaksolla

16 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Välijoen kanavahanke Kh 112 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Lappajärven kunta toteutti hankkeena Paskolammin alueelta Välijokeen liittyvän laskuojan perkauksen v Tuon hankkeen yhteydessä syntyi ajatus kanavan rakentamisesta ojalinjan paikalle ja siitä edelleen Kaleettomanlahteen. Ajatus on edennyt suunnitelma-asteelle, kun Emilia Ylitalo ELY-keskuksesta teki suunnitelman alueen yleiskäytöstä. Samassa yhteydessä hän teki suunnitelmat kanavasta kalaportaineen. Toteutuessaan Välijoen kanava parantaisi huomattavasti Kaleettomanlahden veden tilaa ja loisi veneilijölle ja kaloille esteettömän reitin Lappajärvestä Välijokeen. Suunnitelmaan sisältyisi myösvälijoen asuntoalueen taakse sijoittuva asukkaille tarkoitettu venelaituri, mikä mahdollistaisi tasavetisen pääsyn asuntoalueelta Lappajärveen. Tällä olisi todennäköiseseti erittäin suotuisa vaikutus alueen tonttikysyntään, sillä niistä tulisi käytännössä järvenrantatonteihin rinnastettavia. Hankkeen eteenpäin viemiseksi tulisi pyytää konsulttitarjoukset vesiluvan hakemisesta. Tähän kustannukseen saisi Ely-keskukselta rahoitusta 50 %, ja jonkin verran myös aiemmasta suunnitteluhankkeesta säästyviä rahoja, loppu, arviolta muutama tuhat euroa jäisi kunnan kustannettavaksi. Tämänhetkinen arvio kanavan rakentamisen nettokustannuksista on noin euron paikkeilla, lopullinen kustannus varmistuu tarjouskilpailun myötä. Alustaavien neuvottelujen valossa hankkeelle olisi mahdollista saada Ely-keskuksen kautta rahoitusta. Selviteltäviä asioita ovat mm Destian mahdollinen osallistuminen tien alituksen kustannuksiin. Mikäli muu rahoitus toteutuu. Jotta rahoitusmahdollisuuksien varmentamisessa ja etsimisessä päästäisiin kunnolla eteenpäin, tarvitaan kunnalta selkeää kannaottoa siihen, onko se omalta osaltaan viemässä kanavahanketta eteenpäin. Kunnan rahoitusosuus kanavan rakentamisessa pyritään rajoittamaan mahdollisimmanpieneksi kaikki mahdolliset rahoituslähteet hyödyntäen. Kunnalla on myymättömiä asunto- ja loma-asuntotontteja Välijoen alueella vielä yli 0,5 milj euron arvosta, joten kunnan omarahoitusosuus kertynee helpostikin kyseisten tonttien myynnistä, eikä lainarahoitusta tarvita. Kj Kunnanhallitus toteaa tässä vaiheessa, että Lappajärven kunta on aktiivisesti viemässä Välijoen kananvan rakentamishanketta eteenpäin. Kunta on tarvittaessa omalta osaltaan valmis rahoittamaan hanketta sen toteuttamisen varmistemiseksi. Vesiluvan valmistelemiseksi annetaan viranhaltijoille valtuudet teettää lupahakemus tarvittaessa konsulttityönä edellä selostetulla tavalla. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh.

17 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus (06) tai Hyväksyttiin.

18 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosikatsasus ajalta Kh 113 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on toimittanut Raportin toiminnallisten ja talou del lis ten tavoitteiden toteutumisesta Raportissa to detaan, että kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden aikana edennyt laaditun suun ni tel man mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Pal ve lu raken teen kehittämistä kohti avohoitoista valtakunnalliset laatusuositukset täyt tä vää rakennetta on jatkettu nopealla tahdilla ja alkuvuoden aikana on saa vu tet tu mm. vuodeosastostrategiassa asetetut tavoitteet. Alkuvuoden aika na on selvitetty Kauhavan terveysasemakiinteistön kuntoa ja mahdollista väis tö ti la rat kai sua, mikäli kiinteistöstä joudutaan siirtymään pois. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kun taosuu den (50 %) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin se kä kuntien maksuosuuden nostaminen 1000 päivää työttömänä olleiden osal ta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän. Las ten suoje lun ja aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tu lee voimaan asteittain vuosina 2015 ja Kuntayhtymän tammi-huhtikuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää 0,5 milj. eu roa. Katsauskauden toimintatuotot olivat 29,1 milj. euroa ja toimintakulut 29,3 milj. euroa. Tuottojen toteutuma oli 32,3 % ja kulujen 32,7 %. Oman toi min nan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 32,3 % ja eri kois sairaan hoi don ja Eskoon ostopalvelujen toteutuma 33,8 %. Edellisvuodesta (ilman varhaiskasvatusta) toimintatuotot ovat laskeneet 0,3 milj. euroa/1,0 %. Toimintakulut ovat laskeneet 0,9 milj. euroa/2,9 %. Erikois sai raan hoi don ja Eskoon kulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,5 milj. eu roa/5,2 % ja oman toiminnan kulut 0,4 milj. euroa/1,8 %. Raportissa todetaan, että sairauspoissaolojen vähenemisen osalta toi min nalli siin tavoitteisiin ei ole alkuvuoden aikana päästy, vaan sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan. Tammi-huhtikuussa sairauspoissaoloja oli 5801 ka len te ri päi vää. Maksuosuuksien toteutuma Lappajärven kunnan osalta: Tot.maksuosuusu Arvioitu mak- Erotus Ero-% osuus Sosiaalipalvelut ,5 yh teen sä Vanhuspalvelut yhteen ,1 sä Terveyspalvelut ,7 yh teen sä Erikoissairaanhoito yh teen sä ,6

19 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kaikki yhteensä ,4 Maksuosuuksien toteutuma Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa: Tot.maksuosuusu Arvioitu mak- Erotus Ero-% osuus Sosiaalipalvelut ,4 yh teen sä Vanhuspalvelut yhteen ,4 sä Terveyspalvelut ,9 yh teen sä Erikoissairaanhoito ,4 yh teen sä Kaikki yhteensä ,6 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tekemän laskennallisen ennusteen mukaan kun ta yh ty män tilikauden 2015 toimintakulujen ja toimintatuottojen en nakoi daan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa, joskin ennusteeseen liit tyy paljon epävarmuustekijöitä. Lappajärven kunnan erikoissairaanhoidon menot olivat 1-4/2015 yhteensä euroa eli 381 euroa/asukas, muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -17,2 %. Ajalla 1-5/2015 Lappajärven kunnan maksuosuus oli yhteensä euroa eli 468 euroa/asukas, muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -17,8 %. Lappajärven kunnan erikoissairaanhoidon menot asukasta kohden ovat tällä hetkellä sairaanhoitopiirin alhaisimmat. Esityslistan mukana on jaettu Kuntayhtymä Kaksineuvoisen raportti toi minnal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta se kä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta laskutetut pal ve lumak sut 1-5/2015. Niin Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kuin Etelä-Pohjanmaan sai raan hoi to piirin kin raporteista voidaan todeta, että Lappajärven kunnan sosiaali- ja terveys toi men kustannukset ovat alkuvuonna pysyneet hyvin budjetoidussa. Kj Kunnanhallitus merkitsee Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osa vuo si kat sauksen ajalta tiedokseen. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Merkittiin tiedoksi.

20 Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Kh 114 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus on kokouksessaan Talousarvion täy tän töönpa no-oh jeis sa vuodelle 2015 päättänyt, että kunnanhallitukselle tulee toimit taa toiminnan ja talouden seurantaraportti kolmannesvuosittain ja ta louden toteutuma joka toinen kuukausi, sekä selvitys tulossa olevista kus tannuk sis ta. Tekninen johtaja antaa raportin investointien osalta. Esityslistan mukana on jaettu toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Raportista voidaan todeta, että toimintakulujen toteutumaprosentit (4/12 = 33,3 %) ovat seuraavat: yleishallinto 32,3 %, terveystoimi 33,2 %, so si aa litoi mi 28,5 %, sivistystoimi 32,1 %, muut palvelut 30,0 % ja tekninen toimi 38,3 %. Toimintatuottojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: yleishallinto 5,0 %, si vis tys toi mi 52,9 %, muut palvelut 7,5 % ja tekninen toimi 26,9 %. Verotulot ovat toteutuneet seuraavasti: kunnan tulovero 37,6 %, kiin teis töve ro 1,5 % ja yhteisövero 33,0 %. Verotulot ovat yhteensä ,05 euroa (33,8 %). Valtionosuudet ovat toteutuneet seuraavasti: peruspalvelujen val tion osuus 33,6 %, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 33,5 %, ope tus- ja kulttuuritoimen v.o. 22,8 %. Valtionosuuksia on kertynyt yh teensä ,00 euroa (34,0 %). Kunnan tuloslaskelma osoittaa tilikauden ylijäämäksi ,55 euroa. Kj Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi. Talouden ta sa painon turvaamiseksi hallintokuntia kehotetaan noudattamaan erityisen tarkkaa ta lous ku ria ja pidättymään kaikista hankinnoista, jotka eivät toiminnan laadun turvaamiseksi ole aivan välttämättömiä. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän

31 alueasiamiestehtävään 19 Lukiolaisten anomus leirikoulumatkan järjestämiseksi 32 20 Aiesopimus Etelä-Pohjanmaan maakunnan liikennejärjestelmän Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 28 Kunnanhallitus 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 18:00-18:57 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17-26 Otsikko Sivu 17 Juhlatoimikunnan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot