TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSUUNNITELMAN 2009-2012 LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI"

Transkriptio

1 Järjestelytoimikunta TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI 118/00.25/2007 JÄRJTMK 5 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Naantali-strategiassa on kaupungin taloudelle annettu seuraava sisältö, mitä käytetään tausta na, vaikka kuntaliitokset astuvat voimaan : "Kaupungilla on vahvan kunnallisveropohjan ja suhdannevaihteluille alttiin yritysverokannan lisäksi merkittävänä tulolähteenä satama- ja muut liikelai tostulot. Näin ollen Naantalilla on mahdollisuus pi tää kunnallisverotuksen taso selvästi maan keskitason alapuolella. Kaupunki harjoittaa pitkäjänteistä maksupolitiikkaa. Toimintakatteen taso on saatava sellaiseksi, että yhteisöveron vuotuinen tuottotaso voidaan talousar viossa määrittää tasolle, joka vastaa noin 70 % usean vuoden tuoton keskiarvosta. Näin luodaan edelly tyksiä vieraan pää oman määrän hallintaan. Ko rollisen vieraan pääoman käyttöä tulee arvioida pitkän tähtäi men tavoitteiden pohjalta. Käyttöomaisuuden hankinnassa pääpaino on määräysvallalla ja kustannus ten hallinnassa. Talouden suunnittelussa ja sen oh jauksen kehittämisessä on käytettävä laa jalti eri keinoja. On luotava taloudellisia yksi köitä, joiden sisältö on koko naisuutena luonteva ja jotka ovat siten tavoitteellisesti oh jattavissa ja rapor toitavissa." Taloussuunnitelmassa on kerrottava, miten se toteuttaa Naantali-strategian sisältöä. Tästä syntyy strate gian tulkinta, eli "mitä se on käytännössä". Tähän asiaan oheismateriaali, mm. ai ka tau lu tus luon nos. Jäljempänä oleva raamitus ja ohjeistus perustuvat strategian talous-kappaleen seuraavaan soveltami seen: Kaupungin väkiluvun arvioidaan kasvavan noin 200 hengellä / vuosi. Kat so oheismateriaali. Kunnallisverotuksen taso v pidetään 16,50 prosentissa, mikäli käyt tötalouden kas vu voidaan kestävällä tavalla sopeuttaa tulorahoituksen riittä vyyslaskelman mukaiseen kehykseen. Ai kaisempien vuosien ta paan on kah den vuoden päähän merkitty tuloveroprosentin nosto 1 prosent tiyksi köllä kompensoimaan mahdollista yhteisöveron

2 tuottotason laskua. Katso oheismateriaali. Palkkatulojen kasvu on pudotettu hieman valtakunnan keski arvon alapuo lelle siitä syystä. että vuoden 2007 ennakkotiedoissa Naantalin palkkasumman muutos on 3,91 %, kun maan keskiarvo on 6,04 %. Tilan teelle ei ole löytynyt selitystä, joten mahdollinen muutos näkynee vasta syyskuun puolivälissä tai verotuksen valmistuessa lo kakuun lopulla Siihen asti laskelma perus tuu muutokseen, joka on alle valtakunnan ennus tetun keskiarvon. Katso oheismateriaali. Väkiluvun kasvun pienentäminen nykyisen Naantalin alueen osalta, vuo den 2007 ennak kopalkkasummatietojen heikko taso Naantalin ja Rymätty län osalta sekä alueen painotetun tulovero prosentin pudotessa 16,8 prosen tista 16,50 prosenttiin yhdessä johtavat laskelman mukaan tilantee seen, jos sa yh distellyn tuloslaskelman mukainen verotulokohta laskee vuo den 2008 tasos ta 0,4 prosenttia. Katso oheismateriaali. Ennustevuosien veropohjasta poistetaan aikaisemman käytän nön mukaan optiotulot. Vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,25:stä 0,30:een kahdesta syystä. Ensinnäkin kiinteistöverotus on Naantalissa edel leen tulo verotusta suhteellisesti kevyempää ja korotta minen mahdollistaa muun kuin vakituisen asumisen prosentin tasoon 0,90 % nykyisestä 0,85:stä. Mi käli va kituisen asumisen prosentti pidetään ennallaan, merkitsee se liitoskuntien alueella ns. mökkive rotuksen kevenemistä muualla kuin Merimaskun alu eella. Ns. yhdistysprosenttia ei Naantalissa ole vahvistettu eikä sitä nytkään esitetä. Muut prosentit ovat samat kuin Naantalissa nyt, katso oheismateriaali. Koirarekisterin pito ja koiraverotus ehdotetaan lopetettavaksi vuodesta 2009 alkaen, niin ettei talousarvioon 2009 enää merkitä koirave ron tuottoa. Koiraveron tuotto oli Naantalissa vuonna 2007 vajaat euroa. Liitos kunnissa ei nykyisin peritä koiraveroa. Maksupolitiikka-asiakirja tulee päivittää talousarvioehdotus ten laadinnan yhteydessä ot taen huomioon lainsäädännön lisäksi yhdistymissopimus ja kuntaliitoksen valmistelutyöraportit. Mak suja on muutettava omilla päätök sillä vuodesta toiseen kuitenkin siten, että kaupungin kilpailu kyky turvataan. Valtionosuudet arvioidaan tällä hetkellä kuntaosaston antaman laskelman mukaan. Yh distymisavustusta 7,02 milj. euroa ei oteta huomioon raamia annettaessa. Avustus maksetaan kolmen vuoden aikana (40/30/30 %). Kun taliitos vähentää ministeriön kuntaosaston laskelman mukaan yh dis tyneen kunnan käyttötalouden ns. valtionosuustuloa noin eurol la, mikä korvataan viiden vuo den ajan. Katso oheismateriaali.

3 Omaisuuden myyntivoitto-odotetta on pudotettu kehitysar vioissa noin 1,3 miljoonalla eu rolla vuoden 2008 noin 3,35 miljoonan yh teenlasketusta tasosta. Toimintakatteen kehitys tulisi sopeuttaa käytettävissä olevaan veroja muu hun tulorahoi tukseen ottaen huomioon väkilukusuunnite, mutta ohei sessa laskelmassa siihen ei kyetä vaan tilikau den tulos kääntyy lievästi miinukselle. Yhdistyneen kunnan toimintakatteen historiallista aikasarjaa on hahmotel tu suuruusluo kan varmistamiseksi laskemalla keskeiset tiedot Kuntaliiton tun nusluvuilla ja vertaamalla näin saatuja tilinpäätöstietoja vali koidusti kuntien omiin tilinpäätöksiin. Kuntien luvuissa on eliminoitu ter veyskes kuksen ja kuntien välinen laskutus ja lisätty perusterveydenhuollon tuotot sekä brutto menot. Katso oheismateriaali. Yhteisöverojen tuottotasoennuste tehdään strategiassa maini tulla tavalla si ten tulkiten, et tä verovuosien 2008 ja 2009 jako-osuutena käytetään edeltä vien vuosien vuosittaisten jako-osuuksien keskiarvoa - käy tettävissä on lu vut vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2007 jako-osuus selviää vasta mar ras - joulukuussa Vuosikohtaisiin lukuihin on merkitty lievä laskusuun taus. Verotulolaskelmat tehdään käyttäen peruspalveluohjelman mukaisia mak suunpano- ja kertymäarvioita, jotka perustuvat Kuntaliiton ja valtiovarain ministeriön kanssa yhteiseen näkemyk seen. Katso oheismate riaali. Vieraan pääoman osalta tilanne on sikäli ennallaan, että voi massaoleva ta loussuunnitelma on kokonaisuutena erittäin investointipainotteinen eikä sii hen sellaisenaan ole näköpiirissä muutosta. Tämä tarkoittaa edelleen laina pääoman voimakasta lisäämistä ilman muita tulolähteitä. On myös huo mattava, että toimintatuottoihin on viime vuosina sisältynyt mer kittävästi ei-säännönmukaisiksi arvioi tavia tulotekijöitä, joita ei voida var muudella sisällyttää tuleviin suunnitelmiin samantasoisina, esim. kaavoitus korvaukset ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Virka- ja työehtosopimukset ovat keskeisiltä osiltaan voimas sa. Kunta työnantajan arvion mukaan sopimusten keskimääräinen vaikutus an siota soon on 3,3 %. Kun alkuvuoden perusteella on odotettavissa, että kaupun gin kuluvan vuoden henkilöstömenomäärärahat todennäköi sesti ovat riittä viä, on näiltä osin luotettava kuntatyönantajan arvioon. Katso oheismateriaali. Toiminta- ja taloussuunnittelussa pyritään siihen, että kesä kuussa järjeste lytoimikunta hy väksyy seuraavan vuoden talousarvion "raa min" eli ohjelu vut. Ohjeluvut annetaan käyttötalouteen ul koisten erien osal ta, koska niiden nettosummana syntyy toimintakate. Ohjelukuja ei ole tar koitus antaa tehtä väalueille vaan suurempina kokonaisuuksina, jot ta palve lutoimialojen sisäl lä toimielimillä olisi ai dosti

4 mahdollisuus pohtia paino tuksia. Tähän ei kui tenkaan välttämättä päästä, koska esim. erikoissai raanhoidon menokehitys, jonka toteutuminen on kau pungin päätöksenteon ulottumattomissa, voi hyvinkin olla merkittä västi suurempaa (tai pienem pää) kuin kunnissa keski määrin. Kuntayh tymän pur kautumisen ja uusien (tosin vielä keskeneräisten) organisaa tio- ja TA-rakenteiden takia erikois sairaanhoito otetaan nyt omak si ohjeluvukseen, kun aikaisemmin siihen yhdistettiin terveyskeskuksen nettomeno. Ohjelukuihin sitoutuminen edellyttää riittävän pitkää koke musta ohjeluku jen laadinnan toimivuudesta ja aikasarjainformaation ole massaoloa (aika sarjoja sekä kuluista että palvelutarpeesta). Aikasarjojen sisällön on saatava yleinen luottamus ja niiden on oltava käyttötarkoitukseen sa soveltu via. Kuntaliitoksen ja uusien rakenteiden takia raamituksen teke minen on hie man mutkikkaampaa kuin aiemmin. Ohjelukuehdotus on teks tissä jäljempä nä taulukkomuotoisena. Taloussuunnitteluprosessiin on päätetty kytkeä investointise minaari, joka pidetään keski viikkona, elokuun 13. päivänä klo 17 alkaen valtuustosalissa. Tämän seminaarin tavoite on informoida päätöksentekijöi tä keskeisistä isoista hankkeista ja muutoksista voimassaolevaan investoin tisuunnitel maan. Tämänkertaisen seminaarin (eri ohjeistus) on tarkoitus kat taa kaikki kunnat ja kuntayhtymä. Talousarvion laadinnan tärkeä tekijä on aikataulutus. Kuntalii toksen takia käsittelyn pää töksenteko- eli valtuustovaihe myöhentynee tähänastisista prosesseista. Lautakuntien ehdotukset pyri tään saamaan lähes normaalissa aikataulussa valmiiksi. Veroprosentit on tarkoitus viedä laki sääteiseen aika tauluun eli vahvistaa marraskuun 17. päivän tienoilla. Aika taulutuksesta on erillinen ohjeellinen liite. Ohjeluvut eivät ole sama asia kuin talousarvion sitova määräraha, koska sitovaan määrärahaan kuuluu myös sisäistä laskutusta, esim. sisäiset vuokrasopimukset jne. Ohjelukujen tarkoituksena on ohjata toi mintakatteen ja tilikauden tuloksen muodostumista ja siihen vaikuttavat vain ulkoiset erät. Ohjeluvuilla pyritään hakemaan käyttömenojen kehitystasoa lievästi alemmalle tasolle siten, että pys tyttäisiin mm. varautumaan tulevaan valtionosuuden vähenemiseen ja toisaalta siihen, että yhdistymis avustus suurimmaksi osin voitaisiin käyttää investointien rahoittamiseen ja / tai vieraan pääoman vä hentämiseen. Vuoden 2008 ensimmäisen eli 4 kuukauden osavuosiraportin yhteydessä ei ole toistaiseksi raportoitu merkittävistä, tiedossa olevista poikkeamista talousarvion toteutumisen suhteen oman toiminnan osal ta. Erikoissairaanhoidossa on selviä menopaineita. Verotuloarvion toteutuminen ennusteen mukaan on suuri kysymysmerkki, paine alentaa ennustetta on 2007 ennakkotie tojen osalta todellinen, koska kah den suurimman, Naantalin ja Rymättylän, palkkatulokehitys on heikko keskiarvoon ja odotuksiin nähden. Lisäksi Naantalin osalta väkiluvun kasvu on heikkoa.

5 Ohjeluvusto ottaa kantaa henkilöstölisäyksiin sikäli, että ns. henkilöstöpakettia ei ole sisällytetty niihin vaan sitä käsitellään erikseen. Ohjeluvut annetaan päätoimialoittain toimintakate-tasoisina (ulkoiset tulot - ulkoiset menot = toiminta kate). Valmistelussa niiden tehtävänä on toimia "kattolukuna", jonka alle pitää pyrkiä tai jos luku on positiivinen, pitää pyrkiä siihen tai sen yli toiminnan luonteesta riippuen. Käyttötalouden ylijäämäisyys on tavoiteltavaa siksi, että strategian mukaisesti pitää investointirahoi tuksessa välttää lainarahoitusta ja investointisuunnitelma ylittää poistorahoitusmahdollisuudet. Periaat teessa myös omaisuuden myynnistä saatu kirjanpidollinen voitto pitäisi pystyä ohjaamaan yli jäämäksi ja sitä kautta rahoittamaan investointeja. Satamalautakunnan tulee arvioida sataman tulonmuodostusta itsenäisesti, varsinaista ohjelukua sille ei anneta, mutta sen tulisi pyrkiä kattamaan vähintään käyttömenojen nousu. Taloussuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi investointi- ja rahoitusosan osalta, mihin yhdistetään käyttötaloudesta laadittu, yhteenvetotasolla suuntaa-antava nelivuotissuunnitelma. Tähän on tarve, kos ka käytännössä kolmen vuoden suunnittelujakso esim. suurten hankkeiden osalta on liian lyhyt. Sa moin verotulotasauksen (sisältyy valtionosuus-riviin tuloslaskelmassa) kahden vuoden "viive" aiheut taa tarvetta esittää tuloperusteita pidemmälle aikavälille kuin kolme vuotta. Myös voimassaoleva, mittava investointiohjelma ja sen rahoitus puoltavat pitempiaikaisen suunnitel man laadintaa. Käsillä olevan nelivuotiskauden yhtenä päätavoitteena tulee edelleen olla pyrkimys ra joittaa korollisen vieraan pääoman käyttöä. Investoinneissa kaudella pohjana toimii voimassaoleva investointiohjelma siirtyvine in vestointeineen ja siihen tulee yhdistellä liittyvien kuntien ja kuntayhtymän hyväksytyt investointisuun nitelmat. Hyväksyttävänä perusteena investointiohjelman kohdepoikkeamiselle on olemassa olevien tilojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tarkoituksessa, että käyttäjille voidaan mahdolli simman pitkälle taata häiriötön toimintaympäristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitus tarpeen kasvattamista. Investointiosassa määrärahaehdotukset on jaettava kahteen ryhmään: ylivuotisiin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonais määrärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu, ja vuosimäärärahoihin, millä tarkoitetaan määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mi käli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Vuoden 2009 osalta on haettu trendinomaista toimintakatetasoa siten, että vuoden tulos olisi positiivi nen tai nolla, vaikka myyntivoittoarviota on alen nettu. Verotulokohdan kehitysarvion takia tähän pääs tään vain, jos

6 toimin tamenojen kasvu pysyy keskimäärin selvästi alle 4 prosentin (laskelmassa 3,4 %). Toimintakatelaskelma ei sisällä varauksia henkilöstölisäykseen, joten mahdollinen lisäys heikentää tu lostavoitetta. Toimintakatelaskelma ja sopeuttamistarpeen arviointia on havainnollistettu oheismateriaalissa. Selostusosan yhteenveto vuoden 2009 ohjelukujen antamisen taustaksi: Verotulolaskelma vuodelle 2009 perustuu peruspalveluohjel man 2008 mu kaisiin kerty mäarvioihin ja ansiotuloennakkotietoihin vuodel ta 2007 ja tulo veroprosenttiin 16,50 % sekä edellä se lostetulla tavalla tar kistettuihin kiinteistöveroprosentteihin. Tuottoja tulee mahdollisuuksien mukaan korottaa (tavoite 3 %, ei kos ke tu kia ja avustuk sia), jotta toimintokohtainen tulojen ja kulujen suh de säilyy hyväksyttävänä. Määrään perustuva tuotto lisäys ei saa johtaa tuotto/ku lu-suhteen tarkastelun laiminlyömiseen. Kaikilta osiltaan tu lee tar kistaa maksujen ajanmukaisuus. Trendinomainen menokehitys ei voi toimia toimintasuunnitte lun pohjana vaan lähtökoh tana on oltava tarve- ja toiminta-analyysi yhdistettynä rahoi tuksen riittävyyteen. Vuoden 2009 toimintakatetavoitteeksi asetetaan - 68,7 miljoo naa euroa il man henkilöstöpakettia. Toimintakatteen kohdistamisessa ei ole voitu ottaa huomioon sektorien kes kinäisiä siirto ja asian keskeneräisyyden vuoksi. Valmistelusta vastaavien viranhaltijoiden tehtävänä on organisaatioehdo tuksen ja talousarvion 2008 tietojen perusteella arvioida siirtyvien kustan nusten ja tuottojen määrä. Tämän perusteella tarkistetaan ohjelukuja elokuussa, kun saadaan suoritet tua tarkennusta vuoden 2008 talousarviolukujen uudelleen järjestelyn kautta. Toimintakatetavoite jyvitetään päätoimialoille seuraavasti ot taen huomi oon, että valmis tus omaan käyttöön ei sisälly ohjelukuihin. Muutosprosentti ver taa muutosta vuoden 2008 talousarvio rakenteella eli siinä ei ole otettu huo mioon mahdollisia yksiköiden siirtymisiä toiselle sektorille: Toimintakate sektoreittain milj. euroa muutos % Yleinen -6,160 0,2 Saaristo -0, ,8 Sosiaali -20,012 3,0 PTH -9,263 3,4

7 ESH -15,674 6,6 Sivistys -16,034 3,2 Tekninen -9,779 3,0 Satama 5,800 3,3 Vesihuolto 0,450 10,4 Yhteensä 1-70,791 3,7 Myyntivoitto 2,055 Yhteensä 2-68,736 Sitovat tavoitteet ja mittarit TA-kirjan sivuformaatissa on varattu tilaa sitovien tavoitteiden esittämiselle. Kuntaliitoksen aiheutta man muuttuneen tilanteen takia ei nyt edellytetä merkittävää lisäpanostusta sitovien tavoitteiden ja mit tarien esittämiseen. Muilta osin, esim. täytäntöönpanomääräykset, sijoituspolitiikka jne. lähdetään siitä, että ne käsitellään syksyllä 2008 prosessin yhteydessä. Laadintaprosessin ohjeistus Vireillä oleva organisaatiouudistus ehdotetaan näkymään valmistelussa siten, että järjestelytoimikunta sen huomioon ottaen määrää virastovalmistelun vastuut seuraavasti, ml. pääomamenot ja henkilöstö suunnitelma Naantalin lautakunnat ja kuntayhtymän hallitus tekevät ehdo tukset järjestelytoimikunnalle. Keskusviraston valmistelusta vastaa Riitta Lehtinen ja ehdotus tehdään suo raan järjestelytoimikunnalle. Saaristolautakunnan valmistelusta vastaa Tiina Rinne-Kylän pää ja ehdotus tehdään suo raan järjestelytoimikunnalle. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluvasta valmis telusta vastaa Juhani Kylä mäkilä ja ehdotus käsitellään sosiaalilautakunnas sa ja kuntayh tymän hallituksessa soveltuvin osin. Sivistystoimen valmistelusta vastaa Naantalin sivistystoimenjohtaja. Satamalautakunnan valmistelusta vastaa Yrjö Vainiala. Vesihuollon ja muusta teknisen toimialan valmistelusta vastaa Antero Jas kari. Naantalin lautakuntien valmisteluun osallistuvat liitoskuntien vastaavien lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Investointiseminaariin osallistuvat järjestelytoimikunnan ja Naantalin kaupunginhallituksen lisäksi lii toskuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot. Ehdotan, että järjestelytoimikunta antaa toimielimille vuosien toiminta- ja taloussuunnitel man laadintaa varten seuraavan ohjeistuksen: Järjestelytoimikunta hyväksyy selostusosassa esitetyn Naanta li-stra-

8 tegian talous-osion so veltamistulkinnan siihen esitettyine muutoksineen. Järjestelytoimikunta hyväksyy ohjeluvut toimielinten nouda tettavaksi nii den laatiessa eh dotuksiaan vuoden 2009 talousarvioksi siten, että toimielin ten tulee omassa valmistelussaan pyrkiä pie nempään toiminta katteeseen tai suurempaan, jos ohjeluku on positiivinen. Samalla järjestely toimikunta to teaa, että ohjelukuja sektorien kesken voidaan tarkistaa, kun ehdotettavan organisaatiorakenteen vai kutus talousarviorakenteeseen ja oh jelukuihin voi daan laskennan kautta todentaa. Järjestelytoimikunta toteaa, että ohjeluvun kattaessa useam man toimieli men ja tehtävä alueen, tulee toimielimen pyrkiä kohdentamaan mää rärahare surssit eri tehtäväalueille pitkäjänteisellä ja palvelujen kehit tä mistarve huo mioon ottavalla tavalla. Järjestelytoimikunta edellyttää, että toimielinten talousarvio ehdotusten pe rusteluissa esi tetään sitoviksi tarkoitetut tavoitteet. Järjestelytoimikunta päättää, että investointi- ja henkilöstö suunnitelma se kä talousarvion rahoitusosa laaditaan neljäksi vuodeksi. Järjestelytoimikunta toteaa, että investointisuunnitelman viite kehyksenä toi mii voimassa oleva investointisuunnitelma siirtyvine kohteineen, kuiten kin siten, että tulevassa nelivuotissuunnitel massa yhtenä oheis tavoitteena on edelleen pysäyttää korollisen vieraan pääoman kasvu. Hyväk syttävä nä pe rusteena investointiohjelman kohdepoikkea miselle on olemassa olevien ti lojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tar koituksessa, että käyttäjille voidaan mahdolli simman pitkälle taata häiriötön toimintaym päristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitustar peen kasvattamista vaan rahoitus tulee pyrkiä löytämään kokonaisuuden uudelleenar vioinnilla. Mikäli investointien kustannustasossa on odotettavissa merkittä vää nousua, on harkittava myös investointien siirtämistä ja / tai muita vaihtoehto ja. Järjestelytoimikunta toteaa, että täytäntöönpanomääräykset ja "Sijoitustoi minnan perus teet" -asiakirja käsitellään syksyllä Järjestelytoimikunta päättää, että toimielinten talousarvio- ja suunnitelma ehdotusten tulee olla käsiteltynä ja valmiina viimeistään ja oheis materiaalissa oleva laadinta-aikataulu tässä vaihees sa oh jeellisena noudatettavaksi. Järjestelytoimikunta päättää laadintaprosessin ohjeistuksesta selostusosas sa ilmenevällä tavalla. KAUPUNGINJOHTAJA: Järjestelytoimikunta antaa toimielimille vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa varten kaupungin-

9 kamreerin esityksen mukai sen ohjeistuksen päättämällä seuraavaa: Järjestelytoimikunta hyväksyy selostusosassa esitetyn Naanta li-strategian talous-osion so veltamistulkinnan siihen esitettyine muutoksineen. Järjestelytoimikunta hyväksyy ohjeluvut toimielinten nouda tettavaksi nii den laatiessa eh dotuksiaan vuoden 2009 talousarvioksi siten, että toimielin ten tulee omassa valmistelussaan pyrkiä pie nempään toiminta katteeseen tai suurempaan, jos ohjeluku on positiivinen. Samalla järjestely toimikunta to teaa, että ohjelukuja sektorien kesken voidaan tarkistaa, kun ehdotettavan organisaatio rakenteen vai kutus talousarviorakenteeseen ja oh jelu kuihin voi daan laskennan kautta todentaa. Ohjeluvut ovat: Toimintakate sektoreittain milj. euroa muutos % Yleinen -6,160 0,2 Saaristo -0, ,8 Sosiaali -20,012 3,0 PTH -9,263 3,4 ESH -15,674 6,6 Sivistys -16,034 3,2 Tekninen -9,779 3,0 Satama 5,800 3,3 Vesihuolto 0,450 10,4 Yhteensä 1-70,791 3,7 Myyntivoitto 2,055 Yhteensä 2-68,736 Järjestelytoimikunta toteaa, että ohjeluvun kattaessa useam man toimieli men ja tehtäväalueen, tulee toimielimen pyrkiä kohdentamaan määrärahare surssit eri tehtäväalueille pitkäjänteisellä ja palvelujen kehittä mistarve huo mioon ottavalla tavalla. Järjestelytoimikunta edellyttää, että tuottoja tulee mahdolli suuksien mu kaan korottaa (tavoite 3 %, ei koske tukia ja avustuksia), jotta toimintokoh tainen tulojen ja kulujen suhde säilyy hyväksyttävänä. Määrään perustuva tuottoli säys ei saa johtaa tuotto/kulu-suhteen tarkastelun laimin lyömiseen. Kaikilta osiltaan tulee tarkistaa maksujen ajanmukaisuus. Järjestelytoimikunta edellyttää, että toimielinten talousarvio ehdotusten pe rusteluissa esitetään sitoviksi tarkoitetut tavoitteet. Järjestelytoimikunta päättää, että investointi- ja henki-

10 löstö suunnitelma se kä talousarvion rahoitusosa laaditaan neljäksi vuodeksi. Järjestelytoimikunta toteaa, että investointisuunnitelman viite kehyksenä toi mii voimassaoleva investointisuunnitelma siirtyvine kohtei neen, kuiten kin siten, että tulevas sa nelivuotissuunnitelmassa yhtenä oheistavoitteena on edelleen pysäyttää korollisen vieraan pääoman kasvu. Hyväk syttävänä pe rusteena investointiohjelman kohde poikkeamiselle on olemassa olevien ti lojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tar koituk sessa, että käyttäjille voidaan mahdollisimman pitkälle taata häiriötön toimintaym päristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitustar peen kasvatta mista vaan rahoitus tulee pyrkiä löytämään kokonaisuuden uu del leenarvioinnilla. Mikäli investointien kustannustasossa on odotettavissa merkittä vää nousua, on harkittava myös investointien siirtämistä ja / tai muita vaihtoehtoja. Järjestelytoimikunta toteaa, että täytäntöönpano määräykset ja "Sijoitustoiminnan perusteet" -asiakirja käsitellään syksyllä Järjestelytoimikunta päättää, että toimielinten ta lousarvio- ja suunnitelmaehdotusten tulee olla käsitelty nä ja valmiina viimeistään ja oheismateriaa lissa oleva laadinta-aikataulu tässä vaiheessa oh jeelli sena noudatettavaksi. Järjestelytoimikunta päättää laadintaprosessin ohjeistuksesta selostusosassa ilmenevällä tavalla. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Vanhus- ja hoitopalvelut:

Vanhus- ja hoitopalvelut: Sosiaali- ja terveysltk 198 12.09.2017 Sosiaali- ja terveysltk 206 26.09.2017 HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 507/02.02.00/2017 SOSTE 12.09.2017 198 Valmistelijat vs. talouspäällikkö Raila

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN. Talousarvion sitovuus

10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN. Talousarvion sitovuus Teknisen lautakunnan valvontajaosto 10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN VALVJAOS 10 Toimialan vs. esimies 5.2.2013 Kaupunginvaltuusto on 18.12.2012

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Kaupunginhallitus 225 14.08.2017 Kaupunginhallitus 309 09.10.2017 Kaupunginhallitus 324 23.10.2017 Kaupunginhallitus 332 30.10.2017 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma Kh 14.08.2017

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78 07.11.2016 Sivu 1 / 1 1924/2016 00.04.01.00 78 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksen 18.11.2016 kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kunnanhallitus 411 03.11.2014 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 450/02.03.00/2014 KHALL 411 Hallintojohtaja Kuntalain 66 on seuraava: Viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4 / / /2016 KHALL RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE

Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4 / / /2016 KHALL RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE Kaupunginhallitus 199 23.05.2016 Osavuosikatsaus 1-4 / 2016 2072/02.02.02/2016 KHALL 23.05.2016 199 RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE Valtuustolle raportoidaan taloudellis ten ja toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA Tekninen lautakunta 91 04.11.2015 Kaupunginhallitus 304 16.11.2015 Tekninen lautakunta 103 02.12.2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V. 2015 / LIEKSA 448/10.100/2014 TEKLA 91 Lieksan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2017 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 198 13.06.2016 Kaupunginhallitus 219 21.06.2016 Talousarvion 2017 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 443/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 13.06.2016 198 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot