TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSUUNNITELMAN 2009-2012 LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI"

Transkriptio

1 Järjestelytoimikunta TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI 118/00.25/2007 JÄRJTMK 5 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Naantali-strategiassa on kaupungin taloudelle annettu seuraava sisältö, mitä käytetään tausta na, vaikka kuntaliitokset astuvat voimaan : "Kaupungilla on vahvan kunnallisveropohjan ja suhdannevaihteluille alttiin yritysverokannan lisäksi merkittävänä tulolähteenä satama- ja muut liikelai tostulot. Näin ollen Naantalilla on mahdollisuus pi tää kunnallisverotuksen taso selvästi maan keskitason alapuolella. Kaupunki harjoittaa pitkäjänteistä maksupolitiikkaa. Toimintakatteen taso on saatava sellaiseksi, että yhteisöveron vuotuinen tuottotaso voidaan talousar viossa määrittää tasolle, joka vastaa noin 70 % usean vuoden tuoton keskiarvosta. Näin luodaan edelly tyksiä vieraan pää oman määrän hallintaan. Ko rollisen vieraan pääoman käyttöä tulee arvioida pitkän tähtäi men tavoitteiden pohjalta. Käyttöomaisuuden hankinnassa pääpaino on määräysvallalla ja kustannus ten hallinnassa. Talouden suunnittelussa ja sen oh jauksen kehittämisessä on käytettävä laa jalti eri keinoja. On luotava taloudellisia yksi köitä, joiden sisältö on koko naisuutena luonteva ja jotka ovat siten tavoitteellisesti oh jattavissa ja rapor toitavissa." Taloussuunnitelmassa on kerrottava, miten se toteuttaa Naantali-strategian sisältöä. Tästä syntyy strate gian tulkinta, eli "mitä se on käytännössä". Tähän asiaan oheismateriaali, mm. ai ka tau lu tus luon nos. Jäljempänä oleva raamitus ja ohjeistus perustuvat strategian talous-kappaleen seuraavaan soveltami seen: Kaupungin väkiluvun arvioidaan kasvavan noin 200 hengellä / vuosi. Kat so oheismateriaali. Kunnallisverotuksen taso v pidetään 16,50 prosentissa, mikäli käyt tötalouden kas vu voidaan kestävällä tavalla sopeuttaa tulorahoituksen riittä vyyslaskelman mukaiseen kehykseen. Ai kaisempien vuosien ta paan on kah den vuoden päähän merkitty tuloveroprosentin nosto 1 prosent tiyksi köllä kompensoimaan mahdollista yhteisöveron

2 tuottotason laskua. Katso oheismateriaali. Palkkatulojen kasvu on pudotettu hieman valtakunnan keski arvon alapuo lelle siitä syystä. että vuoden 2007 ennakkotiedoissa Naantalin palkkasumman muutos on 3,91 %, kun maan keskiarvo on 6,04 %. Tilan teelle ei ole löytynyt selitystä, joten mahdollinen muutos näkynee vasta syyskuun puolivälissä tai verotuksen valmistuessa lo kakuun lopulla Siihen asti laskelma perus tuu muutokseen, joka on alle valtakunnan ennus tetun keskiarvon. Katso oheismateriaali. Väkiluvun kasvun pienentäminen nykyisen Naantalin alueen osalta, vuo den 2007 ennak kopalkkasummatietojen heikko taso Naantalin ja Rymätty län osalta sekä alueen painotetun tulovero prosentin pudotessa 16,8 prosen tista 16,50 prosenttiin yhdessä johtavat laskelman mukaan tilantee seen, jos sa yh distellyn tuloslaskelman mukainen verotulokohta laskee vuo den 2008 tasos ta 0,4 prosenttia. Katso oheismateriaali. Ennustevuosien veropohjasta poistetaan aikaisemman käytän nön mukaan optiotulot. Vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,25:stä 0,30:een kahdesta syystä. Ensinnäkin kiinteistöverotus on Naantalissa edel leen tulo verotusta suhteellisesti kevyempää ja korotta minen mahdollistaa muun kuin vakituisen asumisen prosentin tasoon 0,90 % nykyisestä 0,85:stä. Mi käli va kituisen asumisen prosentti pidetään ennallaan, merkitsee se liitoskuntien alueella ns. mökkive rotuksen kevenemistä muualla kuin Merimaskun alu eella. Ns. yhdistysprosenttia ei Naantalissa ole vahvistettu eikä sitä nytkään esitetä. Muut prosentit ovat samat kuin Naantalissa nyt, katso oheismateriaali. Koirarekisterin pito ja koiraverotus ehdotetaan lopetettavaksi vuodesta 2009 alkaen, niin ettei talousarvioon 2009 enää merkitä koirave ron tuottoa. Koiraveron tuotto oli Naantalissa vuonna 2007 vajaat euroa. Liitos kunnissa ei nykyisin peritä koiraveroa. Maksupolitiikka-asiakirja tulee päivittää talousarvioehdotus ten laadinnan yhteydessä ot taen huomioon lainsäädännön lisäksi yhdistymissopimus ja kuntaliitoksen valmistelutyöraportit. Mak suja on muutettava omilla päätök sillä vuodesta toiseen kuitenkin siten, että kaupungin kilpailu kyky turvataan. Valtionosuudet arvioidaan tällä hetkellä kuntaosaston antaman laskelman mukaan. Yh distymisavustusta 7,02 milj. euroa ei oteta huomioon raamia annettaessa. Avustus maksetaan kolmen vuoden aikana (40/30/30 %). Kun taliitos vähentää ministeriön kuntaosaston laskelman mukaan yh dis tyneen kunnan käyttötalouden ns. valtionosuustuloa noin eurol la, mikä korvataan viiden vuo den ajan. Katso oheismateriaali.

3 Omaisuuden myyntivoitto-odotetta on pudotettu kehitysar vioissa noin 1,3 miljoonalla eu rolla vuoden 2008 noin 3,35 miljoonan yh teenlasketusta tasosta. Toimintakatteen kehitys tulisi sopeuttaa käytettävissä olevaan veroja muu hun tulorahoi tukseen ottaen huomioon väkilukusuunnite, mutta ohei sessa laskelmassa siihen ei kyetä vaan tilikau den tulos kääntyy lievästi miinukselle. Yhdistyneen kunnan toimintakatteen historiallista aikasarjaa on hahmotel tu suuruusluo kan varmistamiseksi laskemalla keskeiset tiedot Kuntaliiton tun nusluvuilla ja vertaamalla näin saatuja tilinpäätöstietoja vali koidusti kuntien omiin tilinpäätöksiin. Kuntien luvuissa on eliminoitu ter veyskes kuksen ja kuntien välinen laskutus ja lisätty perusterveydenhuollon tuotot sekä brutto menot. Katso oheismateriaali. Yhteisöverojen tuottotasoennuste tehdään strategiassa maini tulla tavalla si ten tulkiten, et tä verovuosien 2008 ja 2009 jako-osuutena käytetään edeltä vien vuosien vuosittaisten jako-osuuksien keskiarvoa - käy tettävissä on lu vut vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2007 jako-osuus selviää vasta mar ras - joulukuussa Vuosikohtaisiin lukuihin on merkitty lievä laskusuun taus. Verotulolaskelmat tehdään käyttäen peruspalveluohjelman mukaisia mak suunpano- ja kertymäarvioita, jotka perustuvat Kuntaliiton ja valtiovarain ministeriön kanssa yhteiseen näkemyk seen. Katso oheismate riaali. Vieraan pääoman osalta tilanne on sikäli ennallaan, että voi massaoleva ta loussuunnitelma on kokonaisuutena erittäin investointipainotteinen eikä sii hen sellaisenaan ole näköpiirissä muutosta. Tämä tarkoittaa edelleen laina pääoman voimakasta lisäämistä ilman muita tulolähteitä. On myös huo mattava, että toimintatuottoihin on viime vuosina sisältynyt mer kittävästi ei-säännönmukaisiksi arvioi tavia tulotekijöitä, joita ei voida var muudella sisällyttää tuleviin suunnitelmiin samantasoisina, esim. kaavoitus korvaukset ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Virka- ja työehtosopimukset ovat keskeisiltä osiltaan voimas sa. Kunta työnantajan arvion mukaan sopimusten keskimääräinen vaikutus an siota soon on 3,3 %. Kun alkuvuoden perusteella on odotettavissa, että kaupun gin kuluvan vuoden henkilöstömenomäärärahat todennäköi sesti ovat riittä viä, on näiltä osin luotettava kuntatyönantajan arvioon. Katso oheismateriaali. Toiminta- ja taloussuunnittelussa pyritään siihen, että kesä kuussa järjeste lytoimikunta hy väksyy seuraavan vuoden talousarvion "raa min" eli ohjelu vut. Ohjeluvut annetaan käyttötalouteen ul koisten erien osal ta, koska niiden nettosummana syntyy toimintakate. Ohjelukuja ei ole tar koitus antaa tehtä väalueille vaan suurempina kokonaisuuksina, jot ta palve lutoimialojen sisäl lä toimielimillä olisi ai dosti

4 mahdollisuus pohtia paino tuksia. Tähän ei kui tenkaan välttämättä päästä, koska esim. erikoissai raanhoidon menokehitys, jonka toteutuminen on kau pungin päätöksenteon ulottumattomissa, voi hyvinkin olla merkittä västi suurempaa (tai pienem pää) kuin kunnissa keski määrin. Kuntayh tymän pur kautumisen ja uusien (tosin vielä keskeneräisten) organisaa tio- ja TA-rakenteiden takia erikois sairaanhoito otetaan nyt omak si ohjeluvukseen, kun aikaisemmin siihen yhdistettiin terveyskeskuksen nettomeno. Ohjelukuihin sitoutuminen edellyttää riittävän pitkää koke musta ohjeluku jen laadinnan toimivuudesta ja aikasarjainformaation ole massaoloa (aika sarjoja sekä kuluista että palvelutarpeesta). Aikasarjojen sisällön on saatava yleinen luottamus ja niiden on oltava käyttötarkoitukseen sa soveltu via. Kuntaliitoksen ja uusien rakenteiden takia raamituksen teke minen on hie man mutkikkaampaa kuin aiemmin. Ohjelukuehdotus on teks tissä jäljempä nä taulukkomuotoisena. Taloussuunnitteluprosessiin on päätetty kytkeä investointise minaari, joka pidetään keski viikkona, elokuun 13. päivänä klo 17 alkaen valtuustosalissa. Tämän seminaarin tavoite on informoida päätöksentekijöi tä keskeisistä isoista hankkeista ja muutoksista voimassaolevaan investoin tisuunnitel maan. Tämänkertaisen seminaarin (eri ohjeistus) on tarkoitus kat taa kaikki kunnat ja kuntayhtymä. Talousarvion laadinnan tärkeä tekijä on aikataulutus. Kuntalii toksen takia käsittelyn pää töksenteko- eli valtuustovaihe myöhentynee tähänastisista prosesseista. Lautakuntien ehdotukset pyri tään saamaan lähes normaalissa aikataulussa valmiiksi. Veroprosentit on tarkoitus viedä laki sääteiseen aika tauluun eli vahvistaa marraskuun 17. päivän tienoilla. Aika taulutuksesta on erillinen ohjeellinen liite. Ohjeluvut eivät ole sama asia kuin talousarvion sitova määräraha, koska sitovaan määrärahaan kuuluu myös sisäistä laskutusta, esim. sisäiset vuokrasopimukset jne. Ohjelukujen tarkoituksena on ohjata toi mintakatteen ja tilikauden tuloksen muodostumista ja siihen vaikuttavat vain ulkoiset erät. Ohjeluvuilla pyritään hakemaan käyttömenojen kehitystasoa lievästi alemmalle tasolle siten, että pys tyttäisiin mm. varautumaan tulevaan valtionosuuden vähenemiseen ja toisaalta siihen, että yhdistymis avustus suurimmaksi osin voitaisiin käyttää investointien rahoittamiseen ja / tai vieraan pääoman vä hentämiseen. Vuoden 2008 ensimmäisen eli 4 kuukauden osavuosiraportin yhteydessä ei ole toistaiseksi raportoitu merkittävistä, tiedossa olevista poikkeamista talousarvion toteutumisen suhteen oman toiminnan osal ta. Erikoissairaanhoidossa on selviä menopaineita. Verotuloarvion toteutuminen ennusteen mukaan on suuri kysymysmerkki, paine alentaa ennustetta on 2007 ennakkotie tojen osalta todellinen, koska kah den suurimman, Naantalin ja Rymättylän, palkkatulokehitys on heikko keskiarvoon ja odotuksiin nähden. Lisäksi Naantalin osalta väkiluvun kasvu on heikkoa.

5 Ohjeluvusto ottaa kantaa henkilöstölisäyksiin sikäli, että ns. henkilöstöpakettia ei ole sisällytetty niihin vaan sitä käsitellään erikseen. Ohjeluvut annetaan päätoimialoittain toimintakate-tasoisina (ulkoiset tulot - ulkoiset menot = toiminta kate). Valmistelussa niiden tehtävänä on toimia "kattolukuna", jonka alle pitää pyrkiä tai jos luku on positiivinen, pitää pyrkiä siihen tai sen yli toiminnan luonteesta riippuen. Käyttötalouden ylijäämäisyys on tavoiteltavaa siksi, että strategian mukaisesti pitää investointirahoi tuksessa välttää lainarahoitusta ja investointisuunnitelma ylittää poistorahoitusmahdollisuudet. Periaat teessa myös omaisuuden myynnistä saatu kirjanpidollinen voitto pitäisi pystyä ohjaamaan yli jäämäksi ja sitä kautta rahoittamaan investointeja. Satamalautakunnan tulee arvioida sataman tulonmuodostusta itsenäisesti, varsinaista ohjelukua sille ei anneta, mutta sen tulisi pyrkiä kattamaan vähintään käyttömenojen nousu. Taloussuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi investointi- ja rahoitusosan osalta, mihin yhdistetään käyttötaloudesta laadittu, yhteenvetotasolla suuntaa-antava nelivuotissuunnitelma. Tähän on tarve, kos ka käytännössä kolmen vuoden suunnittelujakso esim. suurten hankkeiden osalta on liian lyhyt. Sa moin verotulotasauksen (sisältyy valtionosuus-riviin tuloslaskelmassa) kahden vuoden "viive" aiheut taa tarvetta esittää tuloperusteita pidemmälle aikavälille kuin kolme vuotta. Myös voimassaoleva, mittava investointiohjelma ja sen rahoitus puoltavat pitempiaikaisen suunnitel man laadintaa. Käsillä olevan nelivuotiskauden yhtenä päätavoitteena tulee edelleen olla pyrkimys ra joittaa korollisen vieraan pääoman käyttöä. Investoinneissa kaudella pohjana toimii voimassaoleva investointiohjelma siirtyvine in vestointeineen ja siihen tulee yhdistellä liittyvien kuntien ja kuntayhtymän hyväksytyt investointisuun nitelmat. Hyväksyttävänä perusteena investointiohjelman kohdepoikkeamiselle on olemassa olevien tilojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tarkoituksessa, että käyttäjille voidaan mahdolli simman pitkälle taata häiriötön toimintaympäristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitus tarpeen kasvattamista. Investointiosassa määrärahaehdotukset on jaettava kahteen ryhmään: ylivuotisiin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonais määrärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu, ja vuosimäärärahoihin, millä tarkoitetaan määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mi käli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Vuoden 2009 osalta on haettu trendinomaista toimintakatetasoa siten, että vuoden tulos olisi positiivi nen tai nolla, vaikka myyntivoittoarviota on alen nettu. Verotulokohdan kehitysarvion takia tähän pääs tään vain, jos

6 toimin tamenojen kasvu pysyy keskimäärin selvästi alle 4 prosentin (laskelmassa 3,4 %). Toimintakatelaskelma ei sisällä varauksia henkilöstölisäykseen, joten mahdollinen lisäys heikentää tu lostavoitetta. Toimintakatelaskelma ja sopeuttamistarpeen arviointia on havainnollistettu oheismateriaalissa. Selostusosan yhteenveto vuoden 2009 ohjelukujen antamisen taustaksi: Verotulolaskelma vuodelle 2009 perustuu peruspalveluohjel man 2008 mu kaisiin kerty mäarvioihin ja ansiotuloennakkotietoihin vuodel ta 2007 ja tulo veroprosenttiin 16,50 % sekä edellä se lostetulla tavalla tar kistettuihin kiinteistöveroprosentteihin. Tuottoja tulee mahdollisuuksien mukaan korottaa (tavoite 3 %, ei kos ke tu kia ja avustuk sia), jotta toimintokohtainen tulojen ja kulujen suh de säilyy hyväksyttävänä. Määrään perustuva tuotto lisäys ei saa johtaa tuotto/ku lu-suhteen tarkastelun laiminlyömiseen. Kaikilta osiltaan tu lee tar kistaa maksujen ajanmukaisuus. Trendinomainen menokehitys ei voi toimia toimintasuunnitte lun pohjana vaan lähtökoh tana on oltava tarve- ja toiminta-analyysi yhdistettynä rahoi tuksen riittävyyteen. Vuoden 2009 toimintakatetavoitteeksi asetetaan - 68,7 miljoo naa euroa il man henkilöstöpakettia. Toimintakatteen kohdistamisessa ei ole voitu ottaa huomioon sektorien kes kinäisiä siirto ja asian keskeneräisyyden vuoksi. Valmistelusta vastaavien viranhaltijoiden tehtävänä on organisaatioehdo tuksen ja talousarvion 2008 tietojen perusteella arvioida siirtyvien kustan nusten ja tuottojen määrä. Tämän perusteella tarkistetaan ohjelukuja elokuussa, kun saadaan suoritet tua tarkennusta vuoden 2008 talousarviolukujen uudelleen järjestelyn kautta. Toimintakatetavoite jyvitetään päätoimialoille seuraavasti ot taen huomi oon, että valmis tus omaan käyttöön ei sisälly ohjelukuihin. Muutosprosentti ver taa muutosta vuoden 2008 talousarvio rakenteella eli siinä ei ole otettu huo mioon mahdollisia yksiköiden siirtymisiä toiselle sektorille: Toimintakate sektoreittain milj. euroa muutos % Yleinen -6,160 0,2 Saaristo -0, ,8 Sosiaali -20,012 3,0 PTH -9,263 3,4

7 ESH -15,674 6,6 Sivistys -16,034 3,2 Tekninen -9,779 3,0 Satama 5,800 3,3 Vesihuolto 0,450 10,4 Yhteensä 1-70,791 3,7 Myyntivoitto 2,055 Yhteensä 2-68,736 Sitovat tavoitteet ja mittarit TA-kirjan sivuformaatissa on varattu tilaa sitovien tavoitteiden esittämiselle. Kuntaliitoksen aiheutta man muuttuneen tilanteen takia ei nyt edellytetä merkittävää lisäpanostusta sitovien tavoitteiden ja mit tarien esittämiseen. Muilta osin, esim. täytäntöönpanomääräykset, sijoituspolitiikka jne. lähdetään siitä, että ne käsitellään syksyllä 2008 prosessin yhteydessä. Laadintaprosessin ohjeistus Vireillä oleva organisaatiouudistus ehdotetaan näkymään valmistelussa siten, että järjestelytoimikunta sen huomioon ottaen määrää virastovalmistelun vastuut seuraavasti, ml. pääomamenot ja henkilöstö suunnitelma Naantalin lautakunnat ja kuntayhtymän hallitus tekevät ehdo tukset järjestelytoimikunnalle. Keskusviraston valmistelusta vastaa Riitta Lehtinen ja ehdotus tehdään suo raan järjestelytoimikunnalle. Saaristolautakunnan valmistelusta vastaa Tiina Rinne-Kylän pää ja ehdotus tehdään suo raan järjestelytoimikunnalle. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluvasta valmis telusta vastaa Juhani Kylä mäkilä ja ehdotus käsitellään sosiaalilautakunnas sa ja kuntayh tymän hallituksessa soveltuvin osin. Sivistystoimen valmistelusta vastaa Naantalin sivistystoimenjohtaja. Satamalautakunnan valmistelusta vastaa Yrjö Vainiala. Vesihuollon ja muusta teknisen toimialan valmistelusta vastaa Antero Jas kari. Naantalin lautakuntien valmisteluun osallistuvat liitoskuntien vastaavien lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Investointiseminaariin osallistuvat järjestelytoimikunnan ja Naantalin kaupunginhallituksen lisäksi lii toskuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot. Ehdotan, että järjestelytoimikunta antaa toimielimille vuosien toiminta- ja taloussuunnitel man laadintaa varten seuraavan ohjeistuksen: Järjestelytoimikunta hyväksyy selostusosassa esitetyn Naanta li-stra-

8 tegian talous-osion so veltamistulkinnan siihen esitettyine muutoksineen. Järjestelytoimikunta hyväksyy ohjeluvut toimielinten nouda tettavaksi nii den laatiessa eh dotuksiaan vuoden 2009 talousarvioksi siten, että toimielin ten tulee omassa valmistelussaan pyrkiä pie nempään toiminta katteeseen tai suurempaan, jos ohjeluku on positiivinen. Samalla järjestely toimikunta to teaa, että ohjelukuja sektorien kesken voidaan tarkistaa, kun ehdotettavan organisaatiorakenteen vai kutus talousarviorakenteeseen ja oh jelukuihin voi daan laskennan kautta todentaa. Järjestelytoimikunta toteaa, että ohjeluvun kattaessa useam man toimieli men ja tehtävä alueen, tulee toimielimen pyrkiä kohdentamaan mää rärahare surssit eri tehtäväalueille pitkäjänteisellä ja palvelujen kehit tä mistarve huo mioon ottavalla tavalla. Järjestelytoimikunta edellyttää, että toimielinten talousarvio ehdotusten pe rusteluissa esi tetään sitoviksi tarkoitetut tavoitteet. Järjestelytoimikunta päättää, että investointi- ja henkilöstö suunnitelma se kä talousarvion rahoitusosa laaditaan neljäksi vuodeksi. Järjestelytoimikunta toteaa, että investointisuunnitelman viite kehyksenä toi mii voimassa oleva investointisuunnitelma siirtyvine kohteineen, kuiten kin siten, että tulevassa nelivuotissuunnitel massa yhtenä oheis tavoitteena on edelleen pysäyttää korollisen vieraan pääoman kasvu. Hyväk syttävä nä pe rusteena investointiohjelman kohdepoikkea miselle on olemassa olevien ti lojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tar koituksessa, että käyttäjille voidaan mahdolli simman pitkälle taata häiriötön toimintaym päristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitustar peen kasvattamista vaan rahoitus tulee pyrkiä löytämään kokonaisuuden uudelleenar vioinnilla. Mikäli investointien kustannustasossa on odotettavissa merkittä vää nousua, on harkittava myös investointien siirtämistä ja / tai muita vaihtoehto ja. Järjestelytoimikunta toteaa, että täytäntöönpanomääräykset ja "Sijoitustoi minnan perus teet" -asiakirja käsitellään syksyllä Järjestelytoimikunta päättää, että toimielinten talousarvio- ja suunnitelma ehdotusten tulee olla käsiteltynä ja valmiina viimeistään ja oheis materiaalissa oleva laadinta-aikataulu tässä vaihees sa oh jeellisena noudatettavaksi. Järjestelytoimikunta päättää laadintaprosessin ohjeistuksesta selostusosas sa ilmenevällä tavalla. KAUPUNGINJOHTAJA: Järjestelytoimikunta antaa toimielimille vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa varten kaupungin-

9 kamreerin esityksen mukai sen ohjeistuksen päättämällä seuraavaa: Järjestelytoimikunta hyväksyy selostusosassa esitetyn Naanta li-strategian talous-osion so veltamistulkinnan siihen esitettyine muutoksineen. Järjestelytoimikunta hyväksyy ohjeluvut toimielinten nouda tettavaksi nii den laatiessa eh dotuksiaan vuoden 2009 talousarvioksi siten, että toimielin ten tulee omassa valmistelussaan pyrkiä pie nempään toiminta katteeseen tai suurempaan, jos ohjeluku on positiivinen. Samalla järjestely toimikunta to teaa, että ohjelukuja sektorien kesken voidaan tarkistaa, kun ehdotettavan organisaatio rakenteen vai kutus talousarviorakenteeseen ja oh jelu kuihin voi daan laskennan kautta todentaa. Ohjeluvut ovat: Toimintakate sektoreittain milj. euroa muutos % Yleinen -6,160 0,2 Saaristo -0, ,8 Sosiaali -20,012 3,0 PTH -9,263 3,4 ESH -15,674 6,6 Sivistys -16,034 3,2 Tekninen -9,779 3,0 Satama 5,800 3,3 Vesihuolto 0,450 10,4 Yhteensä 1-70,791 3,7 Myyntivoitto 2,055 Yhteensä 2-68,736 Järjestelytoimikunta toteaa, että ohjeluvun kattaessa useam man toimieli men ja tehtäväalueen, tulee toimielimen pyrkiä kohdentamaan määrärahare surssit eri tehtäväalueille pitkäjänteisellä ja palvelujen kehittä mistarve huo mioon ottavalla tavalla. Järjestelytoimikunta edellyttää, että tuottoja tulee mahdolli suuksien mu kaan korottaa (tavoite 3 %, ei koske tukia ja avustuksia), jotta toimintokoh tainen tulojen ja kulujen suhde säilyy hyväksyttävänä. Määrään perustuva tuottoli säys ei saa johtaa tuotto/kulu-suhteen tarkastelun laimin lyömiseen. Kaikilta osiltaan tulee tarkistaa maksujen ajanmukaisuus. Järjestelytoimikunta edellyttää, että toimielinten talousarvio ehdotusten pe rusteluissa esitetään sitoviksi tarkoitetut tavoitteet. Järjestelytoimikunta päättää, että investointi- ja henki-

10 löstö suunnitelma se kä talousarvion rahoitusosa laaditaan neljäksi vuodeksi. Järjestelytoimikunta toteaa, että investointisuunnitelman viite kehyksenä toi mii voimassaoleva investointisuunnitelma siirtyvine kohtei neen, kuiten kin siten, että tulevas sa nelivuotissuunnitelmassa yhtenä oheistavoitteena on edelleen pysäyttää korollisen vieraan pääoman kasvu. Hyväk syttävänä pe rusteena investointiohjelman kohde poikkeamiselle on olemassa olevien ti lojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tar koituk sessa, että käyttäjille voidaan mahdollisimman pitkälle taata häiriötön toimintaym päristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitustar peen kasvatta mista vaan rahoitus tulee pyrkiä löytämään kokonaisuuden uu del leenarvioinnilla. Mikäli investointien kustannustasossa on odotettavissa merkittä vää nousua, on harkittava myös investointien siirtämistä ja / tai muita vaihtoehtoja. Järjestelytoimikunta toteaa, että täytäntöönpano määräykset ja "Sijoitustoiminnan perusteet" -asiakirja käsitellään syksyllä Järjestelytoimikunta päättää, että toimielinten ta lousarvio- ja suunnitelmaehdotusten tulee olla käsitelty nä ja valmiina viimeistään ja oheismateriaa lissa oleva laadinta-aikataulu tässä vaiheessa oh jeelli sena noudatettavaksi. Järjestelytoimikunta päättää laadintaprosessin ohjeistuksesta selostusosassa ilmenevällä tavalla. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kaupunginhallitus 162 08.06.2015 Valtuusto 33 29.06.2015 Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/00.01.00/2014 KH 08.06.2015 162 Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto 09.06.2014 Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot