TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSUUNNITELMAN 2009-2012 LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI"

Transkriptio

1 Järjestelytoimikunta TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI 118/00.25/2007 JÄRJTMK 5 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Naantali-strategiassa on kaupungin taloudelle annettu seuraava sisältö, mitä käytetään tausta na, vaikka kuntaliitokset astuvat voimaan : "Kaupungilla on vahvan kunnallisveropohjan ja suhdannevaihteluille alttiin yritysverokannan lisäksi merkittävänä tulolähteenä satama- ja muut liikelai tostulot. Näin ollen Naantalilla on mahdollisuus pi tää kunnallisverotuksen taso selvästi maan keskitason alapuolella. Kaupunki harjoittaa pitkäjänteistä maksupolitiikkaa. Toimintakatteen taso on saatava sellaiseksi, että yhteisöveron vuotuinen tuottotaso voidaan talousar viossa määrittää tasolle, joka vastaa noin 70 % usean vuoden tuoton keskiarvosta. Näin luodaan edelly tyksiä vieraan pää oman määrän hallintaan. Ko rollisen vieraan pääoman käyttöä tulee arvioida pitkän tähtäi men tavoitteiden pohjalta. Käyttöomaisuuden hankinnassa pääpaino on määräysvallalla ja kustannus ten hallinnassa. Talouden suunnittelussa ja sen oh jauksen kehittämisessä on käytettävä laa jalti eri keinoja. On luotava taloudellisia yksi köitä, joiden sisältö on koko naisuutena luonteva ja jotka ovat siten tavoitteellisesti oh jattavissa ja rapor toitavissa." Taloussuunnitelmassa on kerrottava, miten se toteuttaa Naantali-strategian sisältöä. Tästä syntyy strate gian tulkinta, eli "mitä se on käytännössä". Tähän asiaan oheismateriaali, mm. ai ka tau lu tus luon nos. Jäljempänä oleva raamitus ja ohjeistus perustuvat strategian talous-kappaleen seuraavaan soveltami seen: Kaupungin väkiluvun arvioidaan kasvavan noin 200 hengellä / vuosi. Kat so oheismateriaali. Kunnallisverotuksen taso v pidetään 16,50 prosentissa, mikäli käyt tötalouden kas vu voidaan kestävällä tavalla sopeuttaa tulorahoituksen riittä vyyslaskelman mukaiseen kehykseen. Ai kaisempien vuosien ta paan on kah den vuoden päähän merkitty tuloveroprosentin nosto 1 prosent tiyksi köllä kompensoimaan mahdollista yhteisöveron

2 tuottotason laskua. Katso oheismateriaali. Palkkatulojen kasvu on pudotettu hieman valtakunnan keski arvon alapuo lelle siitä syystä. että vuoden 2007 ennakkotiedoissa Naantalin palkkasumman muutos on 3,91 %, kun maan keskiarvo on 6,04 %. Tilan teelle ei ole löytynyt selitystä, joten mahdollinen muutos näkynee vasta syyskuun puolivälissä tai verotuksen valmistuessa lo kakuun lopulla Siihen asti laskelma perus tuu muutokseen, joka on alle valtakunnan ennus tetun keskiarvon. Katso oheismateriaali. Väkiluvun kasvun pienentäminen nykyisen Naantalin alueen osalta, vuo den 2007 ennak kopalkkasummatietojen heikko taso Naantalin ja Rymätty län osalta sekä alueen painotetun tulovero prosentin pudotessa 16,8 prosen tista 16,50 prosenttiin yhdessä johtavat laskelman mukaan tilantee seen, jos sa yh distellyn tuloslaskelman mukainen verotulokohta laskee vuo den 2008 tasos ta 0,4 prosenttia. Katso oheismateriaali. Ennustevuosien veropohjasta poistetaan aikaisemman käytän nön mukaan optiotulot. Vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,25:stä 0,30:een kahdesta syystä. Ensinnäkin kiinteistöverotus on Naantalissa edel leen tulo verotusta suhteellisesti kevyempää ja korotta minen mahdollistaa muun kuin vakituisen asumisen prosentin tasoon 0,90 % nykyisestä 0,85:stä. Mi käli va kituisen asumisen prosentti pidetään ennallaan, merkitsee se liitoskuntien alueella ns. mökkive rotuksen kevenemistä muualla kuin Merimaskun alu eella. Ns. yhdistysprosenttia ei Naantalissa ole vahvistettu eikä sitä nytkään esitetä. Muut prosentit ovat samat kuin Naantalissa nyt, katso oheismateriaali. Koirarekisterin pito ja koiraverotus ehdotetaan lopetettavaksi vuodesta 2009 alkaen, niin ettei talousarvioon 2009 enää merkitä koirave ron tuottoa. Koiraveron tuotto oli Naantalissa vuonna 2007 vajaat euroa. Liitos kunnissa ei nykyisin peritä koiraveroa. Maksupolitiikka-asiakirja tulee päivittää talousarvioehdotus ten laadinnan yhteydessä ot taen huomioon lainsäädännön lisäksi yhdistymissopimus ja kuntaliitoksen valmistelutyöraportit. Mak suja on muutettava omilla päätök sillä vuodesta toiseen kuitenkin siten, että kaupungin kilpailu kyky turvataan. Valtionosuudet arvioidaan tällä hetkellä kuntaosaston antaman laskelman mukaan. Yh distymisavustusta 7,02 milj. euroa ei oteta huomioon raamia annettaessa. Avustus maksetaan kolmen vuoden aikana (40/30/30 %). Kun taliitos vähentää ministeriön kuntaosaston laskelman mukaan yh dis tyneen kunnan käyttötalouden ns. valtionosuustuloa noin eurol la, mikä korvataan viiden vuo den ajan. Katso oheismateriaali.

3 Omaisuuden myyntivoitto-odotetta on pudotettu kehitysar vioissa noin 1,3 miljoonalla eu rolla vuoden 2008 noin 3,35 miljoonan yh teenlasketusta tasosta. Toimintakatteen kehitys tulisi sopeuttaa käytettävissä olevaan veroja muu hun tulorahoi tukseen ottaen huomioon väkilukusuunnite, mutta ohei sessa laskelmassa siihen ei kyetä vaan tilikau den tulos kääntyy lievästi miinukselle. Yhdistyneen kunnan toimintakatteen historiallista aikasarjaa on hahmotel tu suuruusluo kan varmistamiseksi laskemalla keskeiset tiedot Kuntaliiton tun nusluvuilla ja vertaamalla näin saatuja tilinpäätöstietoja vali koidusti kuntien omiin tilinpäätöksiin. Kuntien luvuissa on eliminoitu ter veyskes kuksen ja kuntien välinen laskutus ja lisätty perusterveydenhuollon tuotot sekä brutto menot. Katso oheismateriaali. Yhteisöverojen tuottotasoennuste tehdään strategiassa maini tulla tavalla si ten tulkiten, et tä verovuosien 2008 ja 2009 jako-osuutena käytetään edeltä vien vuosien vuosittaisten jako-osuuksien keskiarvoa - käy tettävissä on lu vut vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2007 jako-osuus selviää vasta mar ras - joulukuussa Vuosikohtaisiin lukuihin on merkitty lievä laskusuun taus. Verotulolaskelmat tehdään käyttäen peruspalveluohjelman mukaisia mak suunpano- ja kertymäarvioita, jotka perustuvat Kuntaliiton ja valtiovarain ministeriön kanssa yhteiseen näkemyk seen. Katso oheismate riaali. Vieraan pääoman osalta tilanne on sikäli ennallaan, että voi massaoleva ta loussuunnitelma on kokonaisuutena erittäin investointipainotteinen eikä sii hen sellaisenaan ole näköpiirissä muutosta. Tämä tarkoittaa edelleen laina pääoman voimakasta lisäämistä ilman muita tulolähteitä. On myös huo mattava, että toimintatuottoihin on viime vuosina sisältynyt mer kittävästi ei-säännönmukaisiksi arvioi tavia tulotekijöitä, joita ei voida var muudella sisällyttää tuleviin suunnitelmiin samantasoisina, esim. kaavoitus korvaukset ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Virka- ja työehtosopimukset ovat keskeisiltä osiltaan voimas sa. Kunta työnantajan arvion mukaan sopimusten keskimääräinen vaikutus an siota soon on 3,3 %. Kun alkuvuoden perusteella on odotettavissa, että kaupun gin kuluvan vuoden henkilöstömenomäärärahat todennäköi sesti ovat riittä viä, on näiltä osin luotettava kuntatyönantajan arvioon. Katso oheismateriaali. Toiminta- ja taloussuunnittelussa pyritään siihen, että kesä kuussa järjeste lytoimikunta hy väksyy seuraavan vuoden talousarvion "raa min" eli ohjelu vut. Ohjeluvut annetaan käyttötalouteen ul koisten erien osal ta, koska niiden nettosummana syntyy toimintakate. Ohjelukuja ei ole tar koitus antaa tehtä väalueille vaan suurempina kokonaisuuksina, jot ta palve lutoimialojen sisäl lä toimielimillä olisi ai dosti

4 mahdollisuus pohtia paino tuksia. Tähän ei kui tenkaan välttämättä päästä, koska esim. erikoissai raanhoidon menokehitys, jonka toteutuminen on kau pungin päätöksenteon ulottumattomissa, voi hyvinkin olla merkittä västi suurempaa (tai pienem pää) kuin kunnissa keski määrin. Kuntayh tymän pur kautumisen ja uusien (tosin vielä keskeneräisten) organisaa tio- ja TA-rakenteiden takia erikois sairaanhoito otetaan nyt omak si ohjeluvukseen, kun aikaisemmin siihen yhdistettiin terveyskeskuksen nettomeno. Ohjelukuihin sitoutuminen edellyttää riittävän pitkää koke musta ohjeluku jen laadinnan toimivuudesta ja aikasarjainformaation ole massaoloa (aika sarjoja sekä kuluista että palvelutarpeesta). Aikasarjojen sisällön on saatava yleinen luottamus ja niiden on oltava käyttötarkoitukseen sa soveltu via. Kuntaliitoksen ja uusien rakenteiden takia raamituksen teke minen on hie man mutkikkaampaa kuin aiemmin. Ohjelukuehdotus on teks tissä jäljempä nä taulukkomuotoisena. Taloussuunnitteluprosessiin on päätetty kytkeä investointise minaari, joka pidetään keski viikkona, elokuun 13. päivänä klo 17 alkaen valtuustosalissa. Tämän seminaarin tavoite on informoida päätöksentekijöi tä keskeisistä isoista hankkeista ja muutoksista voimassaolevaan investoin tisuunnitel maan. Tämänkertaisen seminaarin (eri ohjeistus) on tarkoitus kat taa kaikki kunnat ja kuntayhtymä. Talousarvion laadinnan tärkeä tekijä on aikataulutus. Kuntalii toksen takia käsittelyn pää töksenteko- eli valtuustovaihe myöhentynee tähänastisista prosesseista. Lautakuntien ehdotukset pyri tään saamaan lähes normaalissa aikataulussa valmiiksi. Veroprosentit on tarkoitus viedä laki sääteiseen aika tauluun eli vahvistaa marraskuun 17. päivän tienoilla. Aika taulutuksesta on erillinen ohjeellinen liite. Ohjeluvut eivät ole sama asia kuin talousarvion sitova määräraha, koska sitovaan määrärahaan kuuluu myös sisäistä laskutusta, esim. sisäiset vuokrasopimukset jne. Ohjelukujen tarkoituksena on ohjata toi mintakatteen ja tilikauden tuloksen muodostumista ja siihen vaikuttavat vain ulkoiset erät. Ohjeluvuilla pyritään hakemaan käyttömenojen kehitystasoa lievästi alemmalle tasolle siten, että pys tyttäisiin mm. varautumaan tulevaan valtionosuuden vähenemiseen ja toisaalta siihen, että yhdistymis avustus suurimmaksi osin voitaisiin käyttää investointien rahoittamiseen ja / tai vieraan pääoman vä hentämiseen. Vuoden 2008 ensimmäisen eli 4 kuukauden osavuosiraportin yhteydessä ei ole toistaiseksi raportoitu merkittävistä, tiedossa olevista poikkeamista talousarvion toteutumisen suhteen oman toiminnan osal ta. Erikoissairaanhoidossa on selviä menopaineita. Verotuloarvion toteutuminen ennusteen mukaan on suuri kysymysmerkki, paine alentaa ennustetta on 2007 ennakkotie tojen osalta todellinen, koska kah den suurimman, Naantalin ja Rymättylän, palkkatulokehitys on heikko keskiarvoon ja odotuksiin nähden. Lisäksi Naantalin osalta väkiluvun kasvu on heikkoa.

5 Ohjeluvusto ottaa kantaa henkilöstölisäyksiin sikäli, että ns. henkilöstöpakettia ei ole sisällytetty niihin vaan sitä käsitellään erikseen. Ohjeluvut annetaan päätoimialoittain toimintakate-tasoisina (ulkoiset tulot - ulkoiset menot = toiminta kate). Valmistelussa niiden tehtävänä on toimia "kattolukuna", jonka alle pitää pyrkiä tai jos luku on positiivinen, pitää pyrkiä siihen tai sen yli toiminnan luonteesta riippuen. Käyttötalouden ylijäämäisyys on tavoiteltavaa siksi, että strategian mukaisesti pitää investointirahoi tuksessa välttää lainarahoitusta ja investointisuunnitelma ylittää poistorahoitusmahdollisuudet. Periaat teessa myös omaisuuden myynnistä saatu kirjanpidollinen voitto pitäisi pystyä ohjaamaan yli jäämäksi ja sitä kautta rahoittamaan investointeja. Satamalautakunnan tulee arvioida sataman tulonmuodostusta itsenäisesti, varsinaista ohjelukua sille ei anneta, mutta sen tulisi pyrkiä kattamaan vähintään käyttömenojen nousu. Taloussuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi investointi- ja rahoitusosan osalta, mihin yhdistetään käyttötaloudesta laadittu, yhteenvetotasolla suuntaa-antava nelivuotissuunnitelma. Tähän on tarve, kos ka käytännössä kolmen vuoden suunnittelujakso esim. suurten hankkeiden osalta on liian lyhyt. Sa moin verotulotasauksen (sisältyy valtionosuus-riviin tuloslaskelmassa) kahden vuoden "viive" aiheut taa tarvetta esittää tuloperusteita pidemmälle aikavälille kuin kolme vuotta. Myös voimassaoleva, mittava investointiohjelma ja sen rahoitus puoltavat pitempiaikaisen suunnitel man laadintaa. Käsillä olevan nelivuotiskauden yhtenä päätavoitteena tulee edelleen olla pyrkimys ra joittaa korollisen vieraan pääoman käyttöä. Investoinneissa kaudella pohjana toimii voimassaoleva investointiohjelma siirtyvine in vestointeineen ja siihen tulee yhdistellä liittyvien kuntien ja kuntayhtymän hyväksytyt investointisuun nitelmat. Hyväksyttävänä perusteena investointiohjelman kohdepoikkeamiselle on olemassa olevien tilojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tarkoituksessa, että käyttäjille voidaan mahdolli simman pitkälle taata häiriötön toimintaympäristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitus tarpeen kasvattamista. Investointiosassa määrärahaehdotukset on jaettava kahteen ryhmään: ylivuotisiin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonais määrärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu, ja vuosimäärärahoihin, millä tarkoitetaan määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mi käli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Vuoden 2009 osalta on haettu trendinomaista toimintakatetasoa siten, että vuoden tulos olisi positiivi nen tai nolla, vaikka myyntivoittoarviota on alen nettu. Verotulokohdan kehitysarvion takia tähän pääs tään vain, jos

6 toimin tamenojen kasvu pysyy keskimäärin selvästi alle 4 prosentin (laskelmassa 3,4 %). Toimintakatelaskelma ei sisällä varauksia henkilöstölisäykseen, joten mahdollinen lisäys heikentää tu lostavoitetta. Toimintakatelaskelma ja sopeuttamistarpeen arviointia on havainnollistettu oheismateriaalissa. Selostusosan yhteenveto vuoden 2009 ohjelukujen antamisen taustaksi: Verotulolaskelma vuodelle 2009 perustuu peruspalveluohjel man 2008 mu kaisiin kerty mäarvioihin ja ansiotuloennakkotietoihin vuodel ta 2007 ja tulo veroprosenttiin 16,50 % sekä edellä se lostetulla tavalla tar kistettuihin kiinteistöveroprosentteihin. Tuottoja tulee mahdollisuuksien mukaan korottaa (tavoite 3 %, ei kos ke tu kia ja avustuk sia), jotta toimintokohtainen tulojen ja kulujen suh de säilyy hyväksyttävänä. Määrään perustuva tuotto lisäys ei saa johtaa tuotto/ku lu-suhteen tarkastelun laiminlyömiseen. Kaikilta osiltaan tu lee tar kistaa maksujen ajanmukaisuus. Trendinomainen menokehitys ei voi toimia toimintasuunnitte lun pohjana vaan lähtökoh tana on oltava tarve- ja toiminta-analyysi yhdistettynä rahoi tuksen riittävyyteen. Vuoden 2009 toimintakatetavoitteeksi asetetaan - 68,7 miljoo naa euroa il man henkilöstöpakettia. Toimintakatteen kohdistamisessa ei ole voitu ottaa huomioon sektorien kes kinäisiä siirto ja asian keskeneräisyyden vuoksi. Valmistelusta vastaavien viranhaltijoiden tehtävänä on organisaatioehdo tuksen ja talousarvion 2008 tietojen perusteella arvioida siirtyvien kustan nusten ja tuottojen määrä. Tämän perusteella tarkistetaan ohjelukuja elokuussa, kun saadaan suoritet tua tarkennusta vuoden 2008 talousarviolukujen uudelleen järjestelyn kautta. Toimintakatetavoite jyvitetään päätoimialoille seuraavasti ot taen huomi oon, että valmis tus omaan käyttöön ei sisälly ohjelukuihin. Muutosprosentti ver taa muutosta vuoden 2008 talousarvio rakenteella eli siinä ei ole otettu huo mioon mahdollisia yksiköiden siirtymisiä toiselle sektorille: Toimintakate sektoreittain milj. euroa muutos % Yleinen -6,160 0,2 Saaristo -0, ,8 Sosiaali -20,012 3,0 PTH -9,263 3,4

7 ESH -15,674 6,6 Sivistys -16,034 3,2 Tekninen -9,779 3,0 Satama 5,800 3,3 Vesihuolto 0,450 10,4 Yhteensä 1-70,791 3,7 Myyntivoitto 2,055 Yhteensä 2-68,736 Sitovat tavoitteet ja mittarit TA-kirjan sivuformaatissa on varattu tilaa sitovien tavoitteiden esittämiselle. Kuntaliitoksen aiheutta man muuttuneen tilanteen takia ei nyt edellytetä merkittävää lisäpanostusta sitovien tavoitteiden ja mit tarien esittämiseen. Muilta osin, esim. täytäntöönpanomääräykset, sijoituspolitiikka jne. lähdetään siitä, että ne käsitellään syksyllä 2008 prosessin yhteydessä. Laadintaprosessin ohjeistus Vireillä oleva organisaatiouudistus ehdotetaan näkymään valmistelussa siten, että järjestelytoimikunta sen huomioon ottaen määrää virastovalmistelun vastuut seuraavasti, ml. pääomamenot ja henkilöstö suunnitelma Naantalin lautakunnat ja kuntayhtymän hallitus tekevät ehdo tukset järjestelytoimikunnalle. Keskusviraston valmistelusta vastaa Riitta Lehtinen ja ehdotus tehdään suo raan järjestelytoimikunnalle. Saaristolautakunnan valmistelusta vastaa Tiina Rinne-Kylän pää ja ehdotus tehdään suo raan järjestelytoimikunnalle. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluvasta valmis telusta vastaa Juhani Kylä mäkilä ja ehdotus käsitellään sosiaalilautakunnas sa ja kuntayh tymän hallituksessa soveltuvin osin. Sivistystoimen valmistelusta vastaa Naantalin sivistystoimenjohtaja. Satamalautakunnan valmistelusta vastaa Yrjö Vainiala. Vesihuollon ja muusta teknisen toimialan valmistelusta vastaa Antero Jas kari. Naantalin lautakuntien valmisteluun osallistuvat liitoskuntien vastaavien lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Investointiseminaariin osallistuvat järjestelytoimikunnan ja Naantalin kaupunginhallituksen lisäksi lii toskuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot. Ehdotan, että järjestelytoimikunta antaa toimielimille vuosien toiminta- ja taloussuunnitel man laadintaa varten seuraavan ohjeistuksen: Järjestelytoimikunta hyväksyy selostusosassa esitetyn Naanta li-stra-

8 tegian talous-osion so veltamistulkinnan siihen esitettyine muutoksineen. Järjestelytoimikunta hyväksyy ohjeluvut toimielinten nouda tettavaksi nii den laatiessa eh dotuksiaan vuoden 2009 talousarvioksi siten, että toimielin ten tulee omassa valmistelussaan pyrkiä pie nempään toiminta katteeseen tai suurempaan, jos ohjeluku on positiivinen. Samalla järjestely toimikunta to teaa, että ohjelukuja sektorien kesken voidaan tarkistaa, kun ehdotettavan organisaatiorakenteen vai kutus talousarviorakenteeseen ja oh jelukuihin voi daan laskennan kautta todentaa. Järjestelytoimikunta toteaa, että ohjeluvun kattaessa useam man toimieli men ja tehtävä alueen, tulee toimielimen pyrkiä kohdentamaan mää rärahare surssit eri tehtäväalueille pitkäjänteisellä ja palvelujen kehit tä mistarve huo mioon ottavalla tavalla. Järjestelytoimikunta edellyttää, että toimielinten talousarvio ehdotusten pe rusteluissa esi tetään sitoviksi tarkoitetut tavoitteet. Järjestelytoimikunta päättää, että investointi- ja henkilöstö suunnitelma se kä talousarvion rahoitusosa laaditaan neljäksi vuodeksi. Järjestelytoimikunta toteaa, että investointisuunnitelman viite kehyksenä toi mii voimassa oleva investointisuunnitelma siirtyvine kohteineen, kuiten kin siten, että tulevassa nelivuotissuunnitel massa yhtenä oheis tavoitteena on edelleen pysäyttää korollisen vieraan pääoman kasvu. Hyväk syttävä nä pe rusteena investointiohjelman kohdepoikkea miselle on olemassa olevien ti lojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tar koituksessa, että käyttäjille voidaan mahdolli simman pitkälle taata häiriötön toimintaym päristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitustar peen kasvattamista vaan rahoitus tulee pyrkiä löytämään kokonaisuuden uudelleenar vioinnilla. Mikäli investointien kustannustasossa on odotettavissa merkittä vää nousua, on harkittava myös investointien siirtämistä ja / tai muita vaihtoehto ja. Järjestelytoimikunta toteaa, että täytäntöönpanomääräykset ja "Sijoitustoi minnan perus teet" -asiakirja käsitellään syksyllä Järjestelytoimikunta päättää, että toimielinten talousarvio- ja suunnitelma ehdotusten tulee olla käsiteltynä ja valmiina viimeistään ja oheis materiaalissa oleva laadinta-aikataulu tässä vaihees sa oh jeellisena noudatettavaksi. Järjestelytoimikunta päättää laadintaprosessin ohjeistuksesta selostusosas sa ilmenevällä tavalla. KAUPUNGINJOHTAJA: Järjestelytoimikunta antaa toimielimille vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa varten kaupungin-

9 kamreerin esityksen mukai sen ohjeistuksen päättämällä seuraavaa: Järjestelytoimikunta hyväksyy selostusosassa esitetyn Naanta li-strategian talous-osion so veltamistulkinnan siihen esitettyine muutoksineen. Järjestelytoimikunta hyväksyy ohjeluvut toimielinten nouda tettavaksi nii den laatiessa eh dotuksiaan vuoden 2009 talousarvioksi siten, että toimielin ten tulee omassa valmistelussaan pyrkiä pie nempään toiminta katteeseen tai suurempaan, jos ohjeluku on positiivinen. Samalla järjestely toimikunta to teaa, että ohjelukuja sektorien kesken voidaan tarkistaa, kun ehdotettavan organisaatio rakenteen vai kutus talousarviorakenteeseen ja oh jelu kuihin voi daan laskennan kautta todentaa. Ohjeluvut ovat: Toimintakate sektoreittain milj. euroa muutos % Yleinen -6,160 0,2 Saaristo -0, ,8 Sosiaali -20,012 3,0 PTH -9,263 3,4 ESH -15,674 6,6 Sivistys -16,034 3,2 Tekninen -9,779 3,0 Satama 5,800 3,3 Vesihuolto 0,450 10,4 Yhteensä 1-70,791 3,7 Myyntivoitto 2,055 Yhteensä 2-68,736 Järjestelytoimikunta toteaa, että ohjeluvun kattaessa useam man toimieli men ja tehtäväalueen, tulee toimielimen pyrkiä kohdentamaan määrärahare surssit eri tehtäväalueille pitkäjänteisellä ja palvelujen kehittä mistarve huo mioon ottavalla tavalla. Järjestelytoimikunta edellyttää, että tuottoja tulee mahdolli suuksien mu kaan korottaa (tavoite 3 %, ei koske tukia ja avustuksia), jotta toimintokoh tainen tulojen ja kulujen suhde säilyy hyväksyttävänä. Määrään perustuva tuottoli säys ei saa johtaa tuotto/kulu-suhteen tarkastelun laimin lyömiseen. Kaikilta osiltaan tulee tarkistaa maksujen ajanmukaisuus. Järjestelytoimikunta edellyttää, että toimielinten talousarvio ehdotusten pe rusteluissa esitetään sitoviksi tarkoitetut tavoitteet. Järjestelytoimikunta päättää, että investointi- ja henki-

10 löstö suunnitelma se kä talousarvion rahoitusosa laaditaan neljäksi vuodeksi. Järjestelytoimikunta toteaa, että investointisuunnitelman viite kehyksenä toi mii voimassaoleva investointisuunnitelma siirtyvine kohtei neen, kuiten kin siten, että tulevas sa nelivuotissuunnitelmassa yhtenä oheistavoitteena on edelleen pysäyttää korollisen vieraan pääoman kasvu. Hyväk syttävänä pe rusteena investointiohjelman kohde poikkeamiselle on olemassa olevien ti lojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tar koituk sessa, että käyttäjille voidaan mahdollisimman pitkälle taata häiriötön toimintaym päristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitustar peen kasvatta mista vaan rahoitus tulee pyrkiä löytämään kokonaisuuden uu del leenarvioinnilla. Mikäli investointien kustannustasossa on odotettavissa merkittä vää nousua, on harkittava myös investointien siirtämistä ja / tai muita vaihtoehtoja. Järjestelytoimikunta toteaa, että täytäntöönpano määräykset ja "Sijoitustoiminnan perusteet" -asiakirja käsitellään syksyllä Järjestelytoimikunta päättää, että toimielinten ta lousarvio- ja suunnitelmaehdotusten tulee olla käsitelty nä ja valmiina viimeistään ja oheismateriaa lissa oleva laadinta-aikataulu tässä vaiheessa oh jeelli sena noudatettavaksi. Järjestelytoimikunta päättää laadintaprosessin ohjeistuksesta selostusosassa ilmenevällä tavalla. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN. Talousarvion sitovuus

10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN. Talousarvion sitovuus Teknisen lautakunnan valvontajaosto 10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN VALVJAOS 10 Toimialan vs. esimies 5.2.2013 Kaupunginvaltuusto on 18.12.2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4 / / /2016 KHALL RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE

Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4 / / /2016 KHALL RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE Kaupunginhallitus 199 23.05.2016 Osavuosikatsaus 1-4 / 2016 2072/02.02.02/2016 KHALL 23.05.2016 199 RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE Valtuustolle raportoidaan taloudellis ten ja toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kunnanhallitus 411 03.11.2014 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 450/02.03.00/2014 KHALL 411 Hallintojohtaja Kuntalain 66 on seuraava: Viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Järjestelytoimikunta 53 04.11.2008 VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JÄRJTMK 53 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 28.10.2008: Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Kaupunginhallitus 277 16.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 Omistajaohjausryhmä 23 09.06.2014 Yhtymähallitus 74 25.06.2014 Omistajaohjausryhmä 31 21.08.2014 Yhtymähallitus 87 27.08.2014 Omistajaohjausryhmä 38 24.09.2014 Yhtymähallitus 99 24.09.2014 Raahen seudun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 Kaupunginvaltuusto 38 08.06.2015 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 166/02.02.01/2015 Kaupunginhallitus 16.03.2015 99 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 11.3.2015: Kaupungin tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma, valmistelutilanne

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma, valmistelutilanne Kaupunginhallitus 226 01.06.2015 Tekninen lautakunta 105 16.06.2015 Tekninen lautakunta 123 18.08.2015 Tekninen lautakunta 163 27.10.2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI

KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N LAINAN SIIRTO ORIVEDEN KAUPUNGIN VASTATTAVAKSI Kaupunginhallitus 108 28.04.2014 Kaupunginvaltuusto 36 02.06.2014 Kaupunginhallitus 226 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 59 20.10.2014 KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON SELVITYSMENETTELY / KUNTARAHOITUS OYJ:N

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion, vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman laadinta sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkistaminen.

Vuoden 2013 talousarvion, vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman laadinta sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkistaminen. Tekninen lautakunta 121 03.10.2012 Vuoden 2013 talousarvion, vuosien 2013-2017 taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman laadinta sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkistaminen. TELA 121 Tekninen toimi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kaupunginhallitus 104 30.03.2015 Sastamalan 35 22.05.2015 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 36 15.06.2015 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 38/02.02.00/2014 KHALL

Lisätiedot