TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSUUNNITELMAN 2009-2012 LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI"

Transkriptio

1 Järjestelytoimikunta TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA JA TALOUSARVION 2009 RAAMI 118/00.25/2007 JÄRJTMK 5 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Naantali-strategiassa on kaupungin taloudelle annettu seuraava sisältö, mitä käytetään tausta na, vaikka kuntaliitokset astuvat voimaan : "Kaupungilla on vahvan kunnallisveropohjan ja suhdannevaihteluille alttiin yritysverokannan lisäksi merkittävänä tulolähteenä satama- ja muut liikelai tostulot. Näin ollen Naantalilla on mahdollisuus pi tää kunnallisverotuksen taso selvästi maan keskitason alapuolella. Kaupunki harjoittaa pitkäjänteistä maksupolitiikkaa. Toimintakatteen taso on saatava sellaiseksi, että yhteisöveron vuotuinen tuottotaso voidaan talousar viossa määrittää tasolle, joka vastaa noin 70 % usean vuoden tuoton keskiarvosta. Näin luodaan edelly tyksiä vieraan pää oman määrän hallintaan. Ko rollisen vieraan pääoman käyttöä tulee arvioida pitkän tähtäi men tavoitteiden pohjalta. Käyttöomaisuuden hankinnassa pääpaino on määräysvallalla ja kustannus ten hallinnassa. Talouden suunnittelussa ja sen oh jauksen kehittämisessä on käytettävä laa jalti eri keinoja. On luotava taloudellisia yksi köitä, joiden sisältö on koko naisuutena luonteva ja jotka ovat siten tavoitteellisesti oh jattavissa ja rapor toitavissa." Taloussuunnitelmassa on kerrottava, miten se toteuttaa Naantali-strategian sisältöä. Tästä syntyy strate gian tulkinta, eli "mitä se on käytännössä". Tähän asiaan oheismateriaali, mm. ai ka tau lu tus luon nos. Jäljempänä oleva raamitus ja ohjeistus perustuvat strategian talous-kappaleen seuraavaan soveltami seen: Kaupungin väkiluvun arvioidaan kasvavan noin 200 hengellä / vuosi. Kat so oheismateriaali. Kunnallisverotuksen taso v pidetään 16,50 prosentissa, mikäli käyt tötalouden kas vu voidaan kestävällä tavalla sopeuttaa tulorahoituksen riittä vyyslaskelman mukaiseen kehykseen. Ai kaisempien vuosien ta paan on kah den vuoden päähän merkitty tuloveroprosentin nosto 1 prosent tiyksi köllä kompensoimaan mahdollista yhteisöveron

2 tuottotason laskua. Katso oheismateriaali. Palkkatulojen kasvu on pudotettu hieman valtakunnan keski arvon alapuo lelle siitä syystä. että vuoden 2007 ennakkotiedoissa Naantalin palkkasumman muutos on 3,91 %, kun maan keskiarvo on 6,04 %. Tilan teelle ei ole löytynyt selitystä, joten mahdollinen muutos näkynee vasta syyskuun puolivälissä tai verotuksen valmistuessa lo kakuun lopulla Siihen asti laskelma perus tuu muutokseen, joka on alle valtakunnan ennus tetun keskiarvon. Katso oheismateriaali. Väkiluvun kasvun pienentäminen nykyisen Naantalin alueen osalta, vuo den 2007 ennak kopalkkasummatietojen heikko taso Naantalin ja Rymätty län osalta sekä alueen painotetun tulovero prosentin pudotessa 16,8 prosen tista 16,50 prosenttiin yhdessä johtavat laskelman mukaan tilantee seen, jos sa yh distellyn tuloslaskelman mukainen verotulokohta laskee vuo den 2008 tasos ta 0,4 prosenttia. Katso oheismateriaali. Ennustevuosien veropohjasta poistetaan aikaisemman käytän nön mukaan optiotulot. Vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,25:stä 0,30:een kahdesta syystä. Ensinnäkin kiinteistöverotus on Naantalissa edel leen tulo verotusta suhteellisesti kevyempää ja korotta minen mahdollistaa muun kuin vakituisen asumisen prosentin tasoon 0,90 % nykyisestä 0,85:stä. Mi käli va kituisen asumisen prosentti pidetään ennallaan, merkitsee se liitoskuntien alueella ns. mökkive rotuksen kevenemistä muualla kuin Merimaskun alu eella. Ns. yhdistysprosenttia ei Naantalissa ole vahvistettu eikä sitä nytkään esitetä. Muut prosentit ovat samat kuin Naantalissa nyt, katso oheismateriaali. Koirarekisterin pito ja koiraverotus ehdotetaan lopetettavaksi vuodesta 2009 alkaen, niin ettei talousarvioon 2009 enää merkitä koirave ron tuottoa. Koiraveron tuotto oli Naantalissa vuonna 2007 vajaat euroa. Liitos kunnissa ei nykyisin peritä koiraveroa. Maksupolitiikka-asiakirja tulee päivittää talousarvioehdotus ten laadinnan yhteydessä ot taen huomioon lainsäädännön lisäksi yhdistymissopimus ja kuntaliitoksen valmistelutyöraportit. Mak suja on muutettava omilla päätök sillä vuodesta toiseen kuitenkin siten, että kaupungin kilpailu kyky turvataan. Valtionosuudet arvioidaan tällä hetkellä kuntaosaston antaman laskelman mukaan. Yh distymisavustusta 7,02 milj. euroa ei oteta huomioon raamia annettaessa. Avustus maksetaan kolmen vuoden aikana (40/30/30 %). Kun taliitos vähentää ministeriön kuntaosaston laskelman mukaan yh dis tyneen kunnan käyttötalouden ns. valtionosuustuloa noin eurol la, mikä korvataan viiden vuo den ajan. Katso oheismateriaali.

3 Omaisuuden myyntivoitto-odotetta on pudotettu kehitysar vioissa noin 1,3 miljoonalla eu rolla vuoden 2008 noin 3,35 miljoonan yh teenlasketusta tasosta. Toimintakatteen kehitys tulisi sopeuttaa käytettävissä olevaan veroja muu hun tulorahoi tukseen ottaen huomioon väkilukusuunnite, mutta ohei sessa laskelmassa siihen ei kyetä vaan tilikau den tulos kääntyy lievästi miinukselle. Yhdistyneen kunnan toimintakatteen historiallista aikasarjaa on hahmotel tu suuruusluo kan varmistamiseksi laskemalla keskeiset tiedot Kuntaliiton tun nusluvuilla ja vertaamalla näin saatuja tilinpäätöstietoja vali koidusti kuntien omiin tilinpäätöksiin. Kuntien luvuissa on eliminoitu ter veyskes kuksen ja kuntien välinen laskutus ja lisätty perusterveydenhuollon tuotot sekä brutto menot. Katso oheismateriaali. Yhteisöverojen tuottotasoennuste tehdään strategiassa maini tulla tavalla si ten tulkiten, et tä verovuosien 2008 ja 2009 jako-osuutena käytetään edeltä vien vuosien vuosittaisten jako-osuuksien keskiarvoa - käy tettävissä on lu vut vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2007 jako-osuus selviää vasta mar ras - joulukuussa Vuosikohtaisiin lukuihin on merkitty lievä laskusuun taus. Verotulolaskelmat tehdään käyttäen peruspalveluohjelman mukaisia mak suunpano- ja kertymäarvioita, jotka perustuvat Kuntaliiton ja valtiovarain ministeriön kanssa yhteiseen näkemyk seen. Katso oheismate riaali. Vieraan pääoman osalta tilanne on sikäli ennallaan, että voi massaoleva ta loussuunnitelma on kokonaisuutena erittäin investointipainotteinen eikä sii hen sellaisenaan ole näköpiirissä muutosta. Tämä tarkoittaa edelleen laina pääoman voimakasta lisäämistä ilman muita tulolähteitä. On myös huo mattava, että toimintatuottoihin on viime vuosina sisältynyt mer kittävästi ei-säännönmukaisiksi arvioi tavia tulotekijöitä, joita ei voida var muudella sisällyttää tuleviin suunnitelmiin samantasoisina, esim. kaavoitus korvaukset ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. Virka- ja työehtosopimukset ovat keskeisiltä osiltaan voimas sa. Kunta työnantajan arvion mukaan sopimusten keskimääräinen vaikutus an siota soon on 3,3 %. Kun alkuvuoden perusteella on odotettavissa, että kaupun gin kuluvan vuoden henkilöstömenomäärärahat todennäköi sesti ovat riittä viä, on näiltä osin luotettava kuntatyönantajan arvioon. Katso oheismateriaali. Toiminta- ja taloussuunnittelussa pyritään siihen, että kesä kuussa järjeste lytoimikunta hy väksyy seuraavan vuoden talousarvion "raa min" eli ohjelu vut. Ohjeluvut annetaan käyttötalouteen ul koisten erien osal ta, koska niiden nettosummana syntyy toimintakate. Ohjelukuja ei ole tar koitus antaa tehtä väalueille vaan suurempina kokonaisuuksina, jot ta palve lutoimialojen sisäl lä toimielimillä olisi ai dosti

4 mahdollisuus pohtia paino tuksia. Tähän ei kui tenkaan välttämättä päästä, koska esim. erikoissai raanhoidon menokehitys, jonka toteutuminen on kau pungin päätöksenteon ulottumattomissa, voi hyvinkin olla merkittä västi suurempaa (tai pienem pää) kuin kunnissa keski määrin. Kuntayh tymän pur kautumisen ja uusien (tosin vielä keskeneräisten) organisaa tio- ja TA-rakenteiden takia erikois sairaanhoito otetaan nyt omak si ohjeluvukseen, kun aikaisemmin siihen yhdistettiin terveyskeskuksen nettomeno. Ohjelukuihin sitoutuminen edellyttää riittävän pitkää koke musta ohjeluku jen laadinnan toimivuudesta ja aikasarjainformaation ole massaoloa (aika sarjoja sekä kuluista että palvelutarpeesta). Aikasarjojen sisällön on saatava yleinen luottamus ja niiden on oltava käyttötarkoitukseen sa soveltu via. Kuntaliitoksen ja uusien rakenteiden takia raamituksen teke minen on hie man mutkikkaampaa kuin aiemmin. Ohjelukuehdotus on teks tissä jäljempä nä taulukkomuotoisena. Taloussuunnitteluprosessiin on päätetty kytkeä investointise minaari, joka pidetään keski viikkona, elokuun 13. päivänä klo 17 alkaen valtuustosalissa. Tämän seminaarin tavoite on informoida päätöksentekijöi tä keskeisistä isoista hankkeista ja muutoksista voimassaolevaan investoin tisuunnitel maan. Tämänkertaisen seminaarin (eri ohjeistus) on tarkoitus kat taa kaikki kunnat ja kuntayhtymä. Talousarvion laadinnan tärkeä tekijä on aikataulutus. Kuntalii toksen takia käsittelyn pää töksenteko- eli valtuustovaihe myöhentynee tähänastisista prosesseista. Lautakuntien ehdotukset pyri tään saamaan lähes normaalissa aikataulussa valmiiksi. Veroprosentit on tarkoitus viedä laki sääteiseen aika tauluun eli vahvistaa marraskuun 17. päivän tienoilla. Aika taulutuksesta on erillinen ohjeellinen liite. Ohjeluvut eivät ole sama asia kuin talousarvion sitova määräraha, koska sitovaan määrärahaan kuuluu myös sisäistä laskutusta, esim. sisäiset vuokrasopimukset jne. Ohjelukujen tarkoituksena on ohjata toi mintakatteen ja tilikauden tuloksen muodostumista ja siihen vaikuttavat vain ulkoiset erät. Ohjeluvuilla pyritään hakemaan käyttömenojen kehitystasoa lievästi alemmalle tasolle siten, että pys tyttäisiin mm. varautumaan tulevaan valtionosuuden vähenemiseen ja toisaalta siihen, että yhdistymis avustus suurimmaksi osin voitaisiin käyttää investointien rahoittamiseen ja / tai vieraan pääoman vä hentämiseen. Vuoden 2008 ensimmäisen eli 4 kuukauden osavuosiraportin yhteydessä ei ole toistaiseksi raportoitu merkittävistä, tiedossa olevista poikkeamista talousarvion toteutumisen suhteen oman toiminnan osal ta. Erikoissairaanhoidossa on selviä menopaineita. Verotuloarvion toteutuminen ennusteen mukaan on suuri kysymysmerkki, paine alentaa ennustetta on 2007 ennakkotie tojen osalta todellinen, koska kah den suurimman, Naantalin ja Rymättylän, palkkatulokehitys on heikko keskiarvoon ja odotuksiin nähden. Lisäksi Naantalin osalta väkiluvun kasvu on heikkoa.

5 Ohjeluvusto ottaa kantaa henkilöstölisäyksiin sikäli, että ns. henkilöstöpakettia ei ole sisällytetty niihin vaan sitä käsitellään erikseen. Ohjeluvut annetaan päätoimialoittain toimintakate-tasoisina (ulkoiset tulot - ulkoiset menot = toiminta kate). Valmistelussa niiden tehtävänä on toimia "kattolukuna", jonka alle pitää pyrkiä tai jos luku on positiivinen, pitää pyrkiä siihen tai sen yli toiminnan luonteesta riippuen. Käyttötalouden ylijäämäisyys on tavoiteltavaa siksi, että strategian mukaisesti pitää investointirahoi tuksessa välttää lainarahoitusta ja investointisuunnitelma ylittää poistorahoitusmahdollisuudet. Periaat teessa myös omaisuuden myynnistä saatu kirjanpidollinen voitto pitäisi pystyä ohjaamaan yli jäämäksi ja sitä kautta rahoittamaan investointeja. Satamalautakunnan tulee arvioida sataman tulonmuodostusta itsenäisesti, varsinaista ohjelukua sille ei anneta, mutta sen tulisi pyrkiä kattamaan vähintään käyttömenojen nousu. Taloussuunnitelma laaditaan neljäksi vuodeksi investointi- ja rahoitusosan osalta, mihin yhdistetään käyttötaloudesta laadittu, yhteenvetotasolla suuntaa-antava nelivuotissuunnitelma. Tähän on tarve, kos ka käytännössä kolmen vuoden suunnittelujakso esim. suurten hankkeiden osalta on liian lyhyt. Sa moin verotulotasauksen (sisältyy valtionosuus-riviin tuloslaskelmassa) kahden vuoden "viive" aiheut taa tarvetta esittää tuloperusteita pidemmälle aikavälille kuin kolme vuotta. Myös voimassaoleva, mittava investointiohjelma ja sen rahoitus puoltavat pitempiaikaisen suunnitel man laadintaa. Käsillä olevan nelivuotiskauden yhtenä päätavoitteena tulee edelleen olla pyrkimys ra joittaa korollisen vieraan pääoman käyttöä. Investoinneissa kaudella pohjana toimii voimassaoleva investointiohjelma siirtyvine in vestointeineen ja siihen tulee yhdistellä liittyvien kuntien ja kuntayhtymän hyväksytyt investointisuun nitelmat. Hyväksyttävänä perusteena investointiohjelman kohdepoikkeamiselle on olemassa olevien tilojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tarkoituksessa, että käyttäjille voidaan mahdolli simman pitkälle taata häiriötön toimintaympäristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitus tarpeen kasvattamista. Investointiosassa määrärahaehdotukset on jaettava kahteen ryhmään: ylivuotisiin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonais määrärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu, ja vuosimäärärahoihin, millä tarkoitetaan määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mi käli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Vuoden 2009 osalta on haettu trendinomaista toimintakatetasoa siten, että vuoden tulos olisi positiivi nen tai nolla, vaikka myyntivoittoarviota on alen nettu. Verotulokohdan kehitysarvion takia tähän pääs tään vain, jos

6 toimin tamenojen kasvu pysyy keskimäärin selvästi alle 4 prosentin (laskelmassa 3,4 %). Toimintakatelaskelma ei sisällä varauksia henkilöstölisäykseen, joten mahdollinen lisäys heikentää tu lostavoitetta. Toimintakatelaskelma ja sopeuttamistarpeen arviointia on havainnollistettu oheismateriaalissa. Selostusosan yhteenveto vuoden 2009 ohjelukujen antamisen taustaksi: Verotulolaskelma vuodelle 2009 perustuu peruspalveluohjel man 2008 mu kaisiin kerty mäarvioihin ja ansiotuloennakkotietoihin vuodel ta 2007 ja tulo veroprosenttiin 16,50 % sekä edellä se lostetulla tavalla tar kistettuihin kiinteistöveroprosentteihin. Tuottoja tulee mahdollisuuksien mukaan korottaa (tavoite 3 %, ei kos ke tu kia ja avustuk sia), jotta toimintokohtainen tulojen ja kulujen suh de säilyy hyväksyttävänä. Määrään perustuva tuotto lisäys ei saa johtaa tuotto/ku lu-suhteen tarkastelun laiminlyömiseen. Kaikilta osiltaan tu lee tar kistaa maksujen ajanmukaisuus. Trendinomainen menokehitys ei voi toimia toimintasuunnitte lun pohjana vaan lähtökoh tana on oltava tarve- ja toiminta-analyysi yhdistettynä rahoi tuksen riittävyyteen. Vuoden 2009 toimintakatetavoitteeksi asetetaan - 68,7 miljoo naa euroa il man henkilöstöpakettia. Toimintakatteen kohdistamisessa ei ole voitu ottaa huomioon sektorien kes kinäisiä siirto ja asian keskeneräisyyden vuoksi. Valmistelusta vastaavien viranhaltijoiden tehtävänä on organisaatioehdo tuksen ja talousarvion 2008 tietojen perusteella arvioida siirtyvien kustan nusten ja tuottojen määrä. Tämän perusteella tarkistetaan ohjelukuja elokuussa, kun saadaan suoritet tua tarkennusta vuoden 2008 talousarviolukujen uudelleen järjestelyn kautta. Toimintakatetavoite jyvitetään päätoimialoille seuraavasti ot taen huomi oon, että valmis tus omaan käyttöön ei sisälly ohjelukuihin. Muutosprosentti ver taa muutosta vuoden 2008 talousarvio rakenteella eli siinä ei ole otettu huo mioon mahdollisia yksiköiden siirtymisiä toiselle sektorille: Toimintakate sektoreittain milj. euroa muutos % Yleinen -6,160 0,2 Saaristo -0, ,8 Sosiaali -20,012 3,0 PTH -9,263 3,4

7 ESH -15,674 6,6 Sivistys -16,034 3,2 Tekninen -9,779 3,0 Satama 5,800 3,3 Vesihuolto 0,450 10,4 Yhteensä 1-70,791 3,7 Myyntivoitto 2,055 Yhteensä 2-68,736 Sitovat tavoitteet ja mittarit TA-kirjan sivuformaatissa on varattu tilaa sitovien tavoitteiden esittämiselle. Kuntaliitoksen aiheutta man muuttuneen tilanteen takia ei nyt edellytetä merkittävää lisäpanostusta sitovien tavoitteiden ja mit tarien esittämiseen. Muilta osin, esim. täytäntöönpanomääräykset, sijoituspolitiikka jne. lähdetään siitä, että ne käsitellään syksyllä 2008 prosessin yhteydessä. Laadintaprosessin ohjeistus Vireillä oleva organisaatiouudistus ehdotetaan näkymään valmistelussa siten, että järjestelytoimikunta sen huomioon ottaen määrää virastovalmistelun vastuut seuraavasti, ml. pääomamenot ja henkilöstö suunnitelma Naantalin lautakunnat ja kuntayhtymän hallitus tekevät ehdo tukset järjestelytoimikunnalle. Keskusviraston valmistelusta vastaa Riitta Lehtinen ja ehdotus tehdään suo raan järjestelytoimikunnalle. Saaristolautakunnan valmistelusta vastaa Tiina Rinne-Kylän pää ja ehdotus tehdään suo raan järjestelytoimikunnalle. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluvasta valmis telusta vastaa Juhani Kylä mäkilä ja ehdotus käsitellään sosiaalilautakunnas sa ja kuntayh tymän hallituksessa soveltuvin osin. Sivistystoimen valmistelusta vastaa Naantalin sivistystoimenjohtaja. Satamalautakunnan valmistelusta vastaa Yrjö Vainiala. Vesihuollon ja muusta teknisen toimialan valmistelusta vastaa Antero Jas kari. Naantalin lautakuntien valmisteluun osallistuvat liitoskuntien vastaavien lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Investointiseminaariin osallistuvat järjestelytoimikunnan ja Naantalin kaupunginhallituksen lisäksi lii toskuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot. Ehdotan, että järjestelytoimikunta antaa toimielimille vuosien toiminta- ja taloussuunnitel man laadintaa varten seuraavan ohjeistuksen: Järjestelytoimikunta hyväksyy selostusosassa esitetyn Naanta li-stra-

8 tegian talous-osion so veltamistulkinnan siihen esitettyine muutoksineen. Järjestelytoimikunta hyväksyy ohjeluvut toimielinten nouda tettavaksi nii den laatiessa eh dotuksiaan vuoden 2009 talousarvioksi siten, että toimielin ten tulee omassa valmistelussaan pyrkiä pie nempään toiminta katteeseen tai suurempaan, jos ohjeluku on positiivinen. Samalla järjestely toimikunta to teaa, että ohjelukuja sektorien kesken voidaan tarkistaa, kun ehdotettavan organisaatiorakenteen vai kutus talousarviorakenteeseen ja oh jelukuihin voi daan laskennan kautta todentaa. Järjestelytoimikunta toteaa, että ohjeluvun kattaessa useam man toimieli men ja tehtävä alueen, tulee toimielimen pyrkiä kohdentamaan mää rärahare surssit eri tehtäväalueille pitkäjänteisellä ja palvelujen kehit tä mistarve huo mioon ottavalla tavalla. Järjestelytoimikunta edellyttää, että toimielinten talousarvio ehdotusten pe rusteluissa esi tetään sitoviksi tarkoitetut tavoitteet. Järjestelytoimikunta päättää, että investointi- ja henkilöstö suunnitelma se kä talousarvion rahoitusosa laaditaan neljäksi vuodeksi. Järjestelytoimikunta toteaa, että investointisuunnitelman viite kehyksenä toi mii voimassa oleva investointisuunnitelma siirtyvine kohteineen, kuiten kin siten, että tulevassa nelivuotissuunnitel massa yhtenä oheis tavoitteena on edelleen pysäyttää korollisen vieraan pääoman kasvu. Hyväk syttävä nä pe rusteena investointiohjelman kohdepoikkea miselle on olemassa olevien ti lojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tar koituksessa, että käyttäjille voidaan mahdolli simman pitkälle taata häiriötön toimintaym päristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitustar peen kasvattamista vaan rahoitus tulee pyrkiä löytämään kokonaisuuden uudelleenar vioinnilla. Mikäli investointien kustannustasossa on odotettavissa merkittä vää nousua, on harkittava myös investointien siirtämistä ja / tai muita vaihtoehto ja. Järjestelytoimikunta toteaa, että täytäntöönpanomääräykset ja "Sijoitustoi minnan perus teet" -asiakirja käsitellään syksyllä Järjestelytoimikunta päättää, että toimielinten talousarvio- ja suunnitelma ehdotusten tulee olla käsiteltynä ja valmiina viimeistään ja oheis materiaalissa oleva laadinta-aikataulu tässä vaihees sa oh jeellisena noudatettavaksi. Järjestelytoimikunta päättää laadintaprosessin ohjeistuksesta selostusosas sa ilmenevällä tavalla. KAUPUNGINJOHTAJA: Järjestelytoimikunta antaa toimielimille vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa varten kaupungin-

9 kamreerin esityksen mukai sen ohjeistuksen päättämällä seuraavaa: Järjestelytoimikunta hyväksyy selostusosassa esitetyn Naanta li-strategian talous-osion so veltamistulkinnan siihen esitettyine muutoksineen. Järjestelytoimikunta hyväksyy ohjeluvut toimielinten nouda tettavaksi nii den laatiessa eh dotuksiaan vuoden 2009 talousarvioksi siten, että toimielin ten tulee omassa valmistelussaan pyrkiä pie nempään toiminta katteeseen tai suurempaan, jos ohjeluku on positiivinen. Samalla järjestely toimikunta to teaa, että ohjelukuja sektorien kesken voidaan tarkistaa, kun ehdotettavan organisaatio rakenteen vai kutus talousarviorakenteeseen ja oh jelu kuihin voi daan laskennan kautta todentaa. Ohjeluvut ovat: Toimintakate sektoreittain milj. euroa muutos % Yleinen -6,160 0,2 Saaristo -0, ,8 Sosiaali -20,012 3,0 PTH -9,263 3,4 ESH -15,674 6,6 Sivistys -16,034 3,2 Tekninen -9,779 3,0 Satama 5,800 3,3 Vesihuolto 0,450 10,4 Yhteensä 1-70,791 3,7 Myyntivoitto 2,055 Yhteensä 2-68,736 Järjestelytoimikunta toteaa, että ohjeluvun kattaessa useam man toimieli men ja tehtäväalueen, tulee toimielimen pyrkiä kohdentamaan määrärahare surssit eri tehtäväalueille pitkäjänteisellä ja palvelujen kehittä mistarve huo mioon ottavalla tavalla. Järjestelytoimikunta edellyttää, että tuottoja tulee mahdolli suuksien mu kaan korottaa (tavoite 3 %, ei koske tukia ja avustuksia), jotta toimintokoh tainen tulojen ja kulujen suhde säilyy hyväksyttävänä. Määrään perustuva tuottoli säys ei saa johtaa tuotto/kulu-suhteen tarkastelun laimin lyömiseen. Kaikilta osiltaan tulee tarkistaa maksujen ajanmukaisuus. Järjestelytoimikunta edellyttää, että toimielinten talousarvio ehdotusten pe rusteluissa esitetään sitoviksi tarkoitetut tavoitteet. Järjestelytoimikunta päättää, että investointi- ja henki-

10 löstö suunnitelma se kä talousarvion rahoitusosa laaditaan neljäksi vuodeksi. Järjestelytoimikunta toteaa, että investointisuunnitelman viite kehyksenä toi mii voimassaoleva investointisuunnitelma siirtyvine kohtei neen, kuiten kin siten, että tulevas sa nelivuotissuunnitelmassa yhtenä oheistavoitteena on edelleen pysäyttää korollisen vieraan pääoman kasvu. Hyväk syttävänä pe rusteena investointiohjelman kohde poikkeamiselle on olemassa olevien ti lojen ja muiden resurssien kunnossapito / peruskorjaus siinä tar koituk sessa, että käyttäjille voidaan mahdollisimman pitkälle taata häiriötön toimintaym päristö. Poikkeamisen ei tulisi edellyttää kokonaisrahoitustar peen kasvatta mista vaan rahoitus tulee pyrkiä löytämään kokonaisuuden uu del leenarvioinnilla. Mikäli investointien kustannustasossa on odotettavissa merkittä vää nousua, on harkittava myös investointien siirtämistä ja / tai muita vaihtoehtoja. Järjestelytoimikunta toteaa, että täytäntöönpano määräykset ja "Sijoitustoiminnan perusteet" -asiakirja käsitellään syksyllä Järjestelytoimikunta päättää, että toimielinten ta lousarvio- ja suunnitelmaehdotusten tulee olla käsitelty nä ja valmiina viimeistään ja oheismateriaa lissa oleva laadinta-aikataulu tässä vaiheessa oh jeelli sena noudatettavaksi. Järjestelytoimikunta päättää laadintaprosessin ohjeistuksesta selostusosassa ilmenevällä tavalla. JÄRJESTELYTOIMIKUNTA: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN. Talousarvion sitovuus

10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN. Talousarvion sitovuus Teknisen lautakunnan valvontajaosto 10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN VALVJAOS 10 Toimialan vs. esimies 5.2.2013 Kaupunginvaltuusto on 18.12.2012

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V / LIEKSA Tekninen lautakunta 91 04.11.2015 Kaupunginhallitus 304 16.11.2015 Tekninen lautakunta 103 02.12.2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOSESITYKSET V. 2015 / LIEKSA 448/10.100/2014 TEKLA 91 Lieksan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4 / / /2016 KHALL RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE

Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4 / / /2016 KHALL RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE Kaupunginhallitus 199 23.05.2016 Osavuosikatsaus 1-4 / 2016 2072/02.02.02/2016 KHALL 23.05.2016 199 RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE Valtuustolle raportoidaan taloudellis ten ja toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Järjestelytoimikunta 53 04.11.2008 VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JÄRJTMK 53 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 28.10.2008: Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 66 29.09.2016 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2017 KASVOPPI 66 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden muutosten ja mah dol li sen valtionosuusuudistuksen vaikutuksiin.

Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden muutosten ja mah dol li sen valtionosuusuudistuksen vaikutuksiin. Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 32 26.08.2015 Vapaa-aikalautakunta 38 22.09.2015 Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje KH 08.06.2015 161 Keskushallinnossa on valmistelu ohjeet vuoden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot