TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET"

Transkriptio

1 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kaksi vuotta peräkkäin ja myös kuluvan vuoden ensimmäinen neljänneksen aikana kokonaistuotanto laski. Bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,2 prosenttia vuonna Koko vuoden 2014 talouskasvuksi Valtiovarainministeriö ennustaa 0,2 %. Vuonna 2015 kokonaistuotannon ennustetaan kääntyvän maltilliseen 1,4 prosentin kasvuun. Lähivuosien talouskasvun ennustetaan olevan edelleen hyvin hidasta ja ennusteeseen sisältyy merkittävä riski myös heikommasta kehityksestä mm. Venäjän kaupan heikkenemisestä johtuen. Työttömyys on lisääntynyt jo miltei kahden vuoden ajan ja sen arvioidaan jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Valtiovarainministeriön ennuste vuoden 2014 työttömyysasteelle on 8,5 % ja vuoden 2015 työttömyysasteelle 8,4 %. Työttömyyden nousun taustalla on taantumasta johtuva työvoiman vaimeana pysyvä kysyntä ja tuotannossa tapahtuvat rakennemuutokset. Työllisyyskehityksen arvioidaan olevan lähivuosinakin hyvin vaisua. Inflaatio hidastuu kuluvana vuonna 1,3 prosenttiin. Inflaatioennuste vuodelle 2015 on 1,7 %. Inflaatioon vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi mm. palkkaratkaisut ja verojen, korkojen, vuokrien ja raaka-aineiden (mm. öljy) hintojen muutokset. Ansiotason nousun ennustetaan olevan maltillista vuosina Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset nostavat sopimuspalkkoja vuonna 2014 keskimäärin 0,7 % ja vuonna 2015 keskimäärin 0,5 %. Yleisen korkotason ennustetaan pysyvän hyvin alhaisella tasolla vuosina Kuluvana vuonna Euroopan keskuspankki alensi ohjauskoron 0,15 %:iin. Vuonna 2015 lyhyet korot ovat noin 0,6 % (3 kk euribor) ja pitkät 2,2 % (valtion obligaatiot, 10 v). Julkinen talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2009 alkaen. Julkisen talouden alijäämä pienenee vuonna 2015 sopeutustoimien ja talouden lievän elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen huomattava ja julkisyhteisöjen velka ylittänee 60 prosentin rajan jo kuluvana vuonna. Maan hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden sopeutustoimenpiteistä ja rakenneuudistuksista vuosille Osana rakennepakettia kuntalouteen kohdistuu yhteensä n. 2 mrd. euron sopeuttamistoimenpiteet. Kuntien talouden kehitys Kuntien talouden kehitykseen vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi erityisesti valtionosuusleikkaukset, tehtävien ja velvoitteiden muutokset, muutokset verorahoituksen määräytymisperusteissa (mm. valtionosuusjärjestelmän uudistus, kiinteistöverotuksen muutokset) ja kunnan oma asukasluku- ja työpaikkakehitys. Valtiontalouden rakenneohjelmassa merkittävä osa julkisen talouden sopeutustoimista kohdistuu kuntiin. Valtiovarainministeriön julkaisemassa peruspalveluohjelmassa on arvioitu, että valtion toimenpiteet heikentävät kuntatalotta vuonna 2015 nettomääräisesti yli 200 milj. eurolla verrattuna vuoteen Kuntien peruspalvelujen valtionosuusleikkaukset ovat vuoden 2014 tasolla noin 1,1 mrd. euroa ja vuoden 2015 tasolla noin 1,4 mrd. euroa, eli uutta valtionosuuksien leikkausta vuodelle 2015 on lähes 300 milj. euroa (vaikutus Ylivieskan valtionosuuksiin noin euroa). Peruspalveluohjelman mukaan kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Kuntatalouteen on syntynyt menojen ja tulojen välinen epätasapaino. Kuntatalous ei ole tarkastelujaksolla tasapainossa millään mittarilla arvioituna, koske vuosikate ei riitä kattamaan edes poistoja. Kuntatalouden velkaantuminen uhkaa jatkua, ja paine veroprosenttien tuntuviin korotuksiin on kasvamassa entisestään.

2 2 YLIVIESKAN KAUPUNKI 2 Maltillinen palkkaratkaisu vuosille yhdessä kuntien omien sopeutustoimenpiteiden kanssa hidastavat menojen kasvua. Tämä ei kuitenkaan riitä vahvistamaan kuntataloutta, sillä myös kuntien tulojen kasvu hidastuu. Verotulot kasvavat kuluvana vuonna noin 2 prosenttia, vaikka keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi selvästi. Talouskasvu on lähivuosina vaatimatonta, ja niinpä kuntien verotulojen kasvun arvioidaan jäävän keskimäärin 3 prosenttiin. Vuonna 2015 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 2,2 prosenttia. Valtionosuuksien kasvua pienentävät valtiontalouden sopeutustoimenpiteinä toteutettavat valtionosuusleikkaukset ja rahoitusmuutos, kun vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirtyy kokonaan valtiolle vuoden 2015 alusta. Vuonna 2014 ja 2015 valtionosuuksien taso alenee, ja vuodesta 2016 lähtien valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan runsaat 2 % vuosittain. Kunnallisveroa pienentävät veroperustemuutokset on luvattu kompensoida täysimääräisesti valtionosuuksien korotuksina. Kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus lakkautetaan vuodesta Osana säästötoimenpiteitä valtionavustuksista oppilaitosten perustamiskustannuksiin luovutaan vuodesta 2015 alkaen. Kuntatalouden kestävyyden palauttamiseksi tarvitaan menokehityksen hillintää, tehtävien ja rahoitusmahdollisuuksien tasapainoa sekä kuntatalouden ohjauksen vahvistamista. Nämä toimet sisältyvät maan hallituksen päätökseen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Sen mukaisesti kuntatalouden tasapainottamiseksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään siten, että kuntien toimintamenot ovat vuoden 2017 tasossa yhden miljardin euron pienemmät. Lisäksi verorahoituksen muutoksilla ja kuntien omin toimin mm. tuottavuutta parantamalla on tavoitteena saavuttaa miljardin euron säästö vuoden 2017 tasolla. Peruspalveluohjelma sisältää mm. seuraavia tulevina vuosina kuntien kustannuksia lisääviä tai valtionosuuksia vähentäviä toimenpiteitä: - Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä lisääntyy, kun työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömyyden kriteeri laskee 500 päivästä 300 päivään vuoden 2015 alusta lukien, kustannusvaikutus kunnille on ainakin 150 milj. euroa. - Oppivelvollisuusikää nostetaan 17 vuoteen ja esiopetus muutetaan velvoittavaksi vuoden 2015 alusta lukien. Kuntaliiton arvio kokonaiskustannuksista on n. 100 milj. euroa. - Perusopetuksen vähimmäistuntimäärää lisätään kolmella vuosiviikkotunnilla vuodesta 2016 lukien. Uudistuksen kustannusvaikutusta on toistaiseksi vaikea arvioida. - Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja esitetään korotettavaksi 40 milj. eurolla ja kiinteistöverojen ala- ja ylärajoja korotettavaksi siten, että tuotto arvioidaan 54 milj. euroksi. Molempien em. toimenpiteiden tuottoarvio vähennettäisiin kuitenkin valtionosuuksista. Kaikkinensa kuntien talouden suunnittelun kannalta lähivuodet sisältävät erittäin paljon epävarmuutta. Varmaa on, että valtion rahoitusvastuu keskeisistä palveluista tulee nykyisestä tasosta edelleen laskemaan. Paineet kuntatalouteen lisääntyvät toisaalta valtionosuusleikkausten ja toisaalta mm. ikääntymisestä johtuvien palvelutarpeiden kasvun myötä. Tämä edellyttää kuntapalveluiden entistä tarkempaa arviointia ja priorisointia. Kunnat joutuvat uudistamaan palvelurakenteita ja ottamaan käyttöön uusia tuloksellisuutta lisääviä toimenpiteitä. Alijäämän kattaminen Kuntalain uudistuksessa kuntien alijäämän kattamisvelvollisuutta tiukennetaan. Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Taseen alijäämä tulee vastaisuudessa kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Jos kunta ei saa alijäämäänsä katetuksi säädettynä aikana, kunta joutuu kriisikuntamenettelyyn. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä laissa mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain uutta alijäämän kattamissäännöstä sovellettaisiin ensimmäisen kerran 2015 taseeseen kertyneisiin alijäämiin, eli alijäämät tulisi kattaa viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Jos kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on tilikauden 2015 tilinpäätöksessä yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettu viimeistään tilikauden 2022 tilinpäätöksessä.

3 3 YLIVIESKAN KAUPUNKI 3 Ylivieskan kaupungin taseessa on kertynyttä alijäämää 7,5 milj. euroa, eli 507 euroa asukasta kohden. Vuoden 2014 tilinpäätöksestä ennustetaan tulevan hieman ylijäämäinen. Tavoitteena on, että taloussuunnitelmaan sisältyvän talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä kertynyt alijäämä saadaan katettua vuosien tilinpäätöksissä. Keskeinen tavoite on käyttötalouden nettomenojen kasvun rajaaminen enintään 1-2 prosentin tasolle. Hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä ei pystyttäne varmistamaan alijäämän kattamista tavoitteen mukaisesti, koska vuosien tilinpäätöksien tulisi olla keskimäärin 1,5 milj. euroa ylijäämäisiä, mikä ei ole todennäköistä nykyisessä ja lähivuosien ennustetussa taloustilanteessa. Alijäämän kattaminen viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä edellyttää keskimäärin n. 1,1 milj. euron ylijäämäisiä tilinpäätöksiä ja alijäämän kattaminen viimeistään vuoden 2022 tilinpäätöksessä edellyttää keskimäärin n euron ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden lisäksi tarvittaneen uusia toimenpiteitä alijäämän kattamiseksi. Uusista toimenpiteistä päätetään talousarviovalmistelun aikana syksyllä. Ylivieskan kaupungin talouden ja toimintaympäristön kehitys Ylivieskan kaupungin talouden tilanne on edelleen hyvin kireä. Alijäämän lisäksi taloutta rasittaa korkea velkamäärä ja heikko maksuvalmius. Velkaa on noin 56,5 milj. euroa, eli noin euroa asukasta kohden. Maksuvalmiuden turvaamiseksi otetaan jatkuvasti lyhytaikaista lainarahoitusta. Lainarahoituksen korkotaso on toistaiseksi hyvin alhainen, mutta lainojen korot tulevat lähivuosina nousemaan. Ylivieskan kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös oli milj. euroa ylijäämäinen. Myös kuluvan vuoden tilinpäätösennuste osoittaa pientä ylijäämää. Velkamäärän kasvu on kuitenkin jatkunut myös kuluvana vuonna. Ylivieskan käyttötalouden nettomenot ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti tavoitetta (enintään 2 %) nopeammin. Vuonna 2013 toiminnan nettomenojen kasvu oli 4,7 % (vuonna ,9 % ja vuonna ,8 %) Käyttötalousmenojen kasvuvauhti on kestämätön talouden tasapainottamistavoitteiden kannalta, koska verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) kasvu tulee ennusteiden mukaan olemaan heikkoa (n. 2 %/vuosi) suunnitelmakauden aikana. Tavoitteena on, että käyttötalouden nettomenojen kasvu saadaan hidastumaan pysyvästi alle kahden prosentin vuodesta 2015 alkaen. Tulo- ja kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle Tuloveroprosentti on nyt 21,50 %, eikä sen korottaminen ole suunnitelmissa vuodelle Ylivieskan myönteisen väkilukukehityksen ennustetaan jatkuvan myös vuosina (noin asukasta/vuosi). Vuonna 2013 Ylivieskan asukasluku kasvoi 215 henkilöllä (+1,5 %) ja oli vuoden 2013 lopussa henkeä. Kesäkuun 2014 lopussa Ylivieskassa oli asukasta (+87). Asukaslukuennuste lähivuosille on seuraava (asukasluku 31.12): v v v v Talouden taantuman seurauksena työttömyys on kasvanut myös Ylivieskassa vuosien aikana. Työllisyystilanteen ennustetaan pysyvän heikkona kuluvana ja vielä ensi vuonna. Vuoden 2013 keskimääräinen työttömyysaste oli 11,3 % ja kesäkuun 2014 lopussa työttömyysaste oli 13,4 %, eli 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden kesäkuun lopussa.

4 4 YLIVIESKAN KAUPUNKI 4 Kuntien valtionosuuksia leikataan vuosina yhteensä 6,9 mrd. euroa. Leikkausten vuoksi Ylivieskalta jää saamatta valtionosuuksia yhteensä noin 18,5 milj. euroa kuuden vuoden aikana. Vuositasolla 2015 leikkausten vaikutus on noin 3,8 milj. euroa, eli lähes kahden tuloveroprosenttiyksikön tuottoa vastaava määrä. Vuodelle 2015 kohdistuu uutta valtionosuusleikkausta noin 300 milj. euroa vuoteen 2014 verrattuna, jonka vaikutus Ylivieskan valtionosuuksiin on noin euroa. Vuoden 2015 talousarviokehys Talousarvion 2015 valmistelua ohjataan kaupunginhallituksen hyväksymällä talousarviokehyksellä. Vuoden 2015 talousarvion alustavat määrärahakohtaiset tavoitekehykset ovat liitteenä. vahvistaa lopulliset sitovat talousarviokehykset vuodelle 2015 kokouksessaan Talousarviokehys tulee olemaan erittäin tiukka ja sen saavuttaminen edellyttää kaikkien talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteuttamista. Mahdollisista uusista sopeuttamistoimenpiteistä päätetään talousarviovalmistelun aikana syksyllä. Talousarviokehykset vuodelle 2015 perustuvat seuraaviin lähtökohtiin ja tavoitteisiin: - Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään nykyisillä tasoillaan vuonna Nykyisillä veroprosenteilla laskettuna Ylivieskan verotulojen ennustetaan kasvavan vuonna 2015 noin 2,3 prosenttia. - Valtionosuudet määräytyvät uuden valtionosuusjärjestelmän perusteella. Uudistus pohjautuu pitkälle nykyisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Valtionosuuksiin tulee merkittäviä leikkauksia, jotka perustuvat maan hallituksen kehyspäätöksiin. Mm. asukasluvun kasvusta johtuen Ylivieskan valtionosuuksien ennustetaan kasvavan vuonna 2015 noin 2 %. Tarkemmat valtionosuuslaskelmat voidaan tehdä vasta syksyllä. - Maksuja ja taksoja korotetaan vähintään kustannusten tason muutosta vastaavasti (korotuksen taso noin 2 %). Vesihuoltolaitoksen talousarvio laaditaan ylijäämäiseksi. Akustiikan ja liikuntakeskuksen toiminnallista tulosta parannetaan edelleen.. - Voimassa olevaan virka- ja työehtosopimukseen perustuen palkkojen sopimusperusteinen korotus vuodelle 2015 on arvioitu keskimäärin puoleksi prosentiksi (+0,5 % vuoden 2014 palkkatasoon). - Toiminta ja palvelutaso sopeutetaan suunnitelmakaudella pysyvästi käytettävissä oleviin tuloresursseihin ja alijäämän kattamisvelvoitteeseen, jolloin palvelujen priorisointia ja painopisteiden määrittelyä joudutaan väistämättä tekemään. - Hallintokuntien tulee jatkuvasti selvittää tuottavuutta parantavia toimintatapojen muutoksia ja tehdä esityksiä niiden käyttöönotosta. - Investointitaso voi olla enintään taloussuunnitelman tavoitetasolla. Teknisten palvelujen lautakunnan tulee tehdä esitys investointien kiireellisyys- ja tärkeysjärjestyksestä. - Velkamäärän kasvu pyritään taittamaan suunnitelmakaudella talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden mukaisesti.

5 5 YLIVIESKAN KAUPUNKI 5 Toiminnalliset tavoitteet vuoden 2015 talousarvioon Toiminnallisten tavoitteiden esittämismuoto on seuraava: Tarkastuslautakunta edellyttää talousarvion valmistelussa yhtenäistä ja selkeää käytäntöä tavoitteiden kirjaamissa ja kehottaa kiinnittämään huomiota tavoitteiden strategianmukaisuuteen, määrään ja arvioitavuuteen. Hallintokunnat sisällyttävät kaupunginhallitukselle toimitettavaan esitykseensä vain valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Tavoitteiden lukumäärä rajataan enintään 2-3 kpl / tarkastelunäkökulma (asiakas, talous, prosessit ja rakenteet, henkilöstö). Tavoitteet johdetaan kaupungin strategiasta ja talouden tasapainottamisohjelmasta ja tavoitteiden tulee olla mitattavissa määrällisesti tai laadullisesti. Tavoitteina esitetään tarkastelunäkökulmittain strateginen tavoite ja talousarviovuoden 2015 tavoite. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten esitetään mittarit. Omille lauta- tai johtokunnalle hallintokunnat voivat esittää lisäksi tarkempia omaan operatiiviseen toimintaan liittyviä tavoitteita. Jäljempänä on yksityiskohtaisempia ohjeita tavoitteiden laadinnalle. Ylivieskan kaupungin visio 2020 ja strategiset tavoitteet Ylivieskan kaupungin strategia uusitaan vuoden 2014 aikana. Strategian laadinta käynnistyy syyskuussa. Voimassa oleva visio ja tavoitteet: Visio 2020 Ylivieska on valtakunnallisesti tunnettu, kehittyvä ja kasvava alueensa keskus, jossa on monipuolinen yritystoiminta, hyvät palvelut, edellytykset viihtyisään asumiseen ja itsensä kehittämiseen. STRATEGISET TAVOITTEET 1) Alueellisen keskusaseman vetovoimaisuuden vahvistaminen yhdessä yrittäjien ja oppilaitosten kanssa. 2) Ylijäämäinen kuntatalous, jonka perustana on taloudellinen ja tehokas palvelurakenne. Palvelutarpeisiin vastataan taloudellisten voimavarojen puitteissa tuottavuutta parantaen. 3) Kaupunkilaisten omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä kansainvälisyyden ymmärtäminen osaksi kilpailukykyä. 4) Yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä edistävä toimintakulttuuri. 5) Hyvinvoinnin ja turvallisuuden ja terveyden huomioiminen kaikissa toiminnoissa. 6) Kaupunkirakenteen aktiivinen ohjaaminen maapolitiikalla ja yhdyskuntasuunnittelulla. 7) Osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä sitä tukeva työyhteisö. 8) Laadukas ja monipuolinen koulutus ja innovointiympäristö.

6 6 YLIVIESKAN KAUPUNKI 6 Talouden tasapainottamisohjelma Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloussuunnitelman yhteydessä talouden tasapainottamisohjelman vuosille Talouden tasapainottamisohjelma on taloussuunnitelmaasiakirjan sivuilla Talouden tasapainottamisohjelma on hallintokuntia sitova. Talouden tasapainottamisohjelman toteutumistarkastelu tehdään syksyllä 2014 ja talousarvion 2015 valmistelun aikana päätetään mahdollisista uusista talouden sopeuttamistoimenpiteistä. Ylivieskan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma hyväksyi Ylivieskan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman. Suunnitelma on lähetetty hallintokunnille. edellyttää, että hallintokunnat - Johtavat oman toimenpideohjelmansa asiakirjan perusteella. - Talousarvion yhteydessä esitettäviä toiminnallisia tavoitteita asetettaessa huomioidaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelman tavoitteet. Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman rakenne Talousarviosta määrätään kuntalain 65 pykälässä. Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Talousarviossa on myös valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumisen seurantaa varten mittarit. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen määrärahat ja tulotavoitteet ja siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelman rakenteen: 1. kokonaistalouden näkökulma - tuloslaskelma - rahoituslaskelma 2. toiminnan ohjauksen näkökulma - käyttötalousosa - investointiosa Kunnan toiminnan jatkuvuus edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kunta voi kattaa rahoitustarvettaan lainanotolla tai realisoimalla omaisuuttaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen ja taseen kattamattoman alijäämä on pystyttävä kattamaan. Muuten kunta voi joutua kriisikuntamenettelyyn. Taloussuunnitelmassa on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä kuntalaissa mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitysten muoto Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet ja muut tekstiosat laaditaan seuraavaa esitysmuotoa noudattaen: Hallintokunnan käyttötalouden esityksen tulee sisältää seuraavat osat: a) Palveluajatus, toimialan perustehtävät

7 7 YLIVIESKAN KAUPUNKI 7 b) Toimialan strategiset menestystekijät c) Toiminta- ja taloussuunnitelma Lyhyt ja tiivis esitys toiminnan painopistealueista ja merkittävistä muutoksista suunnitelmakaudella d) Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 seuraavasti: Toiminnallisten tavoitteiden kolme esityssaraketta ja sarakeotsikkoa 1. Strateginen tavoite 2. Tavoite Mittari Tavoitteet esitetään neljässä eri näkökulmassa o asiakasnäkökulma o talousnäkökulma o prosessit ja rakenteet näkökulma o henkilöstönäkökulma Tavoitteita esitetään 2-3 / näkökulma Tavoitteiden tulisi täyttää seuraavat edellytykset: - tavoitteita asetetaan kuntalaisten kannalta merkittäville palveluille - tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys - tavoitteilla on yhteys vuositasolla resursseihin ja ne ovat toteutettavissa niihin talousarviossa osoitetuilla voimavaroilla - organisaatiolla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen - tavoite on todennettavissa - todentamiseen tarvitaan tavoitteita kuvaavia mittareita - sanallisenkin tavoitteen toteutumista pitää voida arvioida e) Tunnusluvut Suoritemääriä ja yksikkökustannuksia koskevat tunnusluvut esitetään vuosille ja vertailutietona ilmoitetaan tilinpäätösvuoden 2013 ja talousarviovuoden 2014 vastaavat tunnusluvut. Pakollisena tunnuslukutietona kaikille toimialoille on henkilöstön määrän kehitys. f) Numeeristen esitysten yksityiskohtaisia perusteluja, jotka esitetään web-taloussuunnitteluohjelmassa määräraha- ja tuloarvioesitysten yhteydessä (esim. henkilöstömuutokset, suuret kalustohankinnat ja tulojen laskentaperusteet). g) Euromääräiset talousarvio- ja suunnitelmaesitykset web- talouden suunnitteluohjelmaan tallennettuna (Huom. pyöristykset 10 euroon vuosi 2015 ja 100 euroon vuodet ). Kaikki talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitysten tekstiosat ja taulukot toimitetaan valmiiksi muotoiltuina Word -dokumentteina sähköpostin liitteenä kaupunginkamreerille. Hallintokuntien esitystekstit ja esitystaulukot tulee voida siirtää suoraan taloussuunnitelma-asiakirjaan ilman erillistä muokkausta. Esityksen tekijän on tarkistettava, että käytetään oikeita fontteja (Times New Roman), fonttikokoa (12, taulukoissa 11) ja asetuksia. Web talouden suunnitteluohjelman käyttäminen Käyttötalouden määräraha- ja tuloarvioesitykset vuosille tehdään edellisten vuosien tapaan web-pohjaisella talouden suunnitteluohjelmalla. Hallintokunnat tallentavat itse kaikki numeeriset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä ohjelmaan. Valmiina vertailutietona ohjelman syöttöpohjissa näkyy tilinpäätöksen 2013 ja talousarvion 2014 vastaavat luvut. Taloussuunnitteluohjelma näyttää muutosprosentin (ta 2015 / ta 2014). Tarvittavat määrärahaesitysten yksityiskohtaiset perustelut tehdään ohjelmassa. Perustelutekstit kirjoitetaan syöttöpohjaan, joka aukeaa hiiren kakkospainikkeella (oikea painike) sarakkeen otsikkokentässä. Ohjelma laskee henkilösivukuluihin tarvittavat määrärahat palkoista ja palkkioista automaattisesti ohjaustietoihin annetuilla prosenteilla. Ohjaustietoihin voidaan viedä vain yksi eläkemak-

8 8 YLIVIESKAN KAUPUNKI 8 suprosentti, joten yleisestä KuELin palkkaperusteisesta eläkemaksuprosentista 17,05 % poikkeavat eläkemaksut (esim. VaEL / osa opettajista) tulee erikseen korjata oikeaksi. Eläkemenoperusteiset maksut kohdistetaan ja budjetoidaan hallintokunnille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Hallintokunta- ja kirjaustasokohtaiset budjetoitavat eläkemenoperusteiset maksut ovat ohjeiden liitteenä. Tarkempia ohjeita asiasta kohdassa: Yksityiskohtaisia laadintaohjeita. Hallintokunnat vievät talouden suunnitteluohjelmaan talousarviovuotta 2015 koskevan esityksensä sarakkeelle TA2015/Muutos ja suunnitelmavuosia 2016 ja 2017 koskevat esityksensä sarakkeille Su2016/Muutos ja Su2017/Muutos. Taloussuunnitteluohjelmaan tulot syötetään etumerkillä (miinusmerkki) ja menot ilman etumerkkiä. Talousarviovuoden 2015 luvut esitetään 10-euroille pyöristettynä (paitsi automaattilaskennan henkilösivukulut) ja taloussuunnitelmavuosien luvut 100-euroille pyöristettynä. Ohjelma laskee automaattisesti em. pyöristykset suunnitelmavuosien henkilösivukuluihin tarvittaviin määrärahoihin. Talouden suunnitteluohjelman käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä Hetassa toimii kirjanpitäjä Mikko Hippeläinen (puh 715). Taloussuunnitteluohjelman käyttöohjeet on toimitettu aikaisemmin hallintokunnille. Tarvittaessa ohjelman käyttöohjeet ja neuvoja ohjelman käytöstä saa Mikko Hippeläisen lisäksi kaupunginkamreerilta. Investointiesitykset ja henkilöstöesitykset Investointi- ja henkilöstöesityksissä käytetään liitteen mukaisia esityslomakkeita, jotka palautetaan sähköpostin liitteenä. Lisäksi investoinneista on esitettävä muut riittävät perustelut, esim. tilahankkeiden tarveselvitykset. Hankeryhmien muut talonrakennusinvestoinnit, liikennealueet, puistoalueet, liikunta-alueet ja vesihuoltolaitos määrärahoista tulee esittää myös yksityiskohtaiset käyttösuunnitelmat. Investointiosan määrärahoilla hankittavaa käyttöomaisuutta on kaupungin toiminnassa useampana kuin yhtenä tilikautena käytettäväksi hankittava omaisuus, jonka hankinta-arvo on merkittävä. Poistonalaisena irtaimen omaisuuden hankintana pidetään vähintään euron arvoista yksittäisen hyödykkeen tai hyödykeryhmän (esim. ensikertainen kalustaminen, atk-laitteiden ja ohjelmien hankinnat) hankintaa. Talonrakentamisen ja kunnallistekniikan määrärahaesitys tehdään hankekohtaisena (oma sitova määräraha), mikäli hankkeen kustannusarvio ylittää seuraavan määrärahatason: a) talonrakentaminen euroa b) liikennealueiden ja vesihuoltolaitoksen rakentaminen euroa c) muut investoinnit euroa Yksityiskohtaisia laadintaohjeita Hallintokunnille lähetetään palkkaliite, josta näkyy henkilöstön varsinainen vuosipalkka vuoden 2015 tasoon laskettuna. Vuosipalkassa on mukana lomarahan vaikutus. Sopimuskorotusvaikutukseksi vuodelle 2015 on arvioitu 0,5 %. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. Palkkaliitteen henkilöstötiedot ovat heinäkuun 2014 tilanteesta, joten tiedot eivät kaikilta osin ole oikeita vuoden 2015 talousarvioon. Palkkaliitteen henkilöstötiedot tulee aina tarkistaa ja tarvittaessa korjata/täydentää hallintokuntien talousarvioesityksiin.

9 9 YLIVIESKAN KAUPUNKI 9 Laskennallinen vuosipalkka (12 kk) vuodelle 2015 voidaan laskea seuraavasti: Viimeisin kuukausipalkka kerrotaan kertoimella 1,005 ja tämän jälkeen vielä luvulla 12,55. Kokouspalkkioihin lasketaan myös 0,5 %:n korotus vuodelle Käytettävät palkkasivukuluprosentit: a) Tili 4150 Sotu-maksu (sairausvakuutusmaksu) 2,15 % b) Tili 4160 Työttömyysvakuutusmaksu 2,95 % c) Tili 4170 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu 0,70 % d) Tili 4100 Kuel (palkkaperusteinen maksu) 17,05 % Myös yleissivistävän koulutuksen osalta eläkevakuutusmaksut (KuEL ja VaEL) budjetoidaan tilille 4100 KuEL-maksu (palkkaperusteinen) ja maksuprosenttina käytetään 19,75 %. Suunnitteluohjelman laskema 17,05 %:n maksu korjataan 19,75 %:n mukaiseksi kirjaustason palkkasummasta (ei palkkioista) laskettuna. Kuel-eläkemenoperusteinen maksu (tili 4101) ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu (tili 4102) budjetoidaan KEVA:n ilmoitukseen perustuen euromääräisenä ao. hallintokunnan menoksi aiheuttamisperiaatteen mukaan. Ohjeiden liitteenä on budjetoitavat eläkemaksujen euromäärät vuodelle 2015 (samat summat viedään myös vuosille 2016 ja 2017). Eläkemenoperusteisella maksulla katetaan se osa kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitustarpeesta, joka ylittää palkkaperusteisen ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun tuoton. Se on riippumaton talousarviovuoden palkoista ja perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat karttuneet ennen vuotta Kuntaliiton suosituksen mukaan aiheuttamisperiaatteen mukainen eläkemaksun kohdistaminen on perusteltua erityisesti valtionosuustehtävissä. Sisäisten menojen ja tulojen budjetoinnissa käytetään niille avattuja tilejä. Sisäisten menojen ja tulojen tulee olla aina yhtä suuret. Talouden tasapainottamistavoitteet ja -toimenpiteet koskevat myös sisäisiä menoja. Tekninen palvelukeskus / tilapalveluyksikkö valmistelee kiinteistöjen sisäiset vuokrat ja ja tekee niistä esityksen hallintokunnille ja kaupunginkamreerille mennessä. Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Unto Koskinen. Ruokapalveluyksikkö valmistelee ruokapalvelujen talousarvion ja tekee esityksen määrärahoista hallintokunnille ja kaupunginkamreerille mennessä Vastuuhenkilö ruokapalvelujohtaja Eija Kangasoja Liikelaitos Palvelukeskus Hetan toiminta yhtiöitetään vuoden 2015 alusta. Aikaisemmin sisäisiin toimistopalveluihin (tili 4342) varattu Heta-määräraha varataan ensi vuodesta alkaen ulkoiselle tilille 4303 Palvelujen ostot muilta. Talousarvioesitykseen merkitään sama määräraha, kuin vuoden 2014 talousarvioon on varattu. Muutoksista neuvotellaan tarvittaessa erikseen. Vastuuhenkilö Palvelukeskus Hetan johtaja Jukka Saarela. Maksujen ja taksojen tarkistamisessa tulee ottaa huomioon talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet palvelujen omakatteisuuden nostamisesta. Yleisesti maksuja, taksoja ja vuokria tulee tarkistaa vähintään 2 %. Talousarvio- ja suunnitelmaesitykset tehdään ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

10 10 YLIVIESKAN KAUPUNKI 10 Taloussuunnitelmavuodet 2016 ja 2017 Taloussuunnitelmavuosien 2016 ja 2017 esityksissä kustannustason muutos otetaan huomioon vain palkkojen osalta. Palkkojen vuositason korotusprosenttina käytetään +1,0 % vuodelle 2016 ja +1,0 % vuodelle Muut toimintamenot vuosille 2016 ja 2017 esitetään vuoden 2015 hintatasossa (ei inflaatiokorotusta). Toiminnassa, rakenteissa tai tuloperusteissa tapahtuvat merkittävät muutokset tulee huomioida vuosien 2016 ja 2017 määrärahoissa ja tuloarvioissa. Suunnitelmavuosien esityksiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamisohjelman ja tuottavuuden parantamista toteuttavia toimenpiteitä. Esitysten palauttaminen Hallintokuntien on tallennettava ja toimitettava kaikki talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset viimeistään Kaikki tekstiosat ja -lomakkeet lähetetään sähköpostin liitteinä kaupunginkamreerille. Käyttötalouden numeeriset esitykset perusteluineen tallennetaan suoraan taloussuunnitteluohjelmaan. Hallintokunnat ovat vastuussa siitä, että annetut tiedot ovat oikeita ja virheettömiä. Lisätietoja ja ohjeita talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan liittyvistä asioista saa kaupunginkamreerilta. Terho Ojanperä Terho Ojanperä kaupunginjohtaja Kauko Sarkkinen Kauko Sarkkinen kaupunginkamreeri Liitteet - tavoitekehykset vuodelle palkkaliite - budjetoitava eläkemenoperusteinen eläkemaksu - lomakkeet investointi- ja henkilöstöesityksiä varten

11 11 YLIVIESKAN KAUPUNKI 11 VERORAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuminen Muutos% Talousarvio Muutos Muutos% TA-SUUNN TA-SUUNN VEROTULOT / Tot 14/ta 15 14/ Kunnan tulovero , , Yhteisövero , , Kiinteistövero , , VEROTULOT YHTEENSÄ , , Muutos % (edell. vuoteen) 8,6 2,3 2,3 2,5 3,9 VALTIONOSUUDET Tilinpäätös 2012 Tilinpäätös 2013 Tal.arvio 2014 Toteut Muutos Tal.arvio 2015 Muutos Muutos TA-SUUNN TA-SUUNN % Tot14/ta 15 % Peruspalvelujen valtionosuus , , Verotuloihin perustuva tasaus , , Järjestelmämuutoksen tasaus ,9 0 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet , , Muut valtionosuudet VALT.OSUUDET YHTEENSÄ , , Muutos % 2,7 2,0 0,3 0,7 VERORAHOITUS YHT , , Muutos % 6,4 2,4 2,2 1,7 2,8 Muutos 13/14 Tuloveroprosentti 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 0,00 21,50 21,50 Kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 1,05 1,10 1,10 1,10 0,00 1,10 1,10 vakituisten asuinrakennusten 0,55 0,60 0,65 0,65 0,65 0,00 0,65 0,65 muiden asuinrakennusten 1,10 1,10 1,15 1,15 1,15 0,00 1,15 1,15 voimalaitosten 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödyllisen yhteisön 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 12 YLIVIESKAN KAUPUNKI 12 TALOUSARVION TAVOITEKEHYS 2015; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT Sisältää talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet KVTES: MUUT MUUTOKSET Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio Palkat (+0,5 %) TALOUDEN TASA- Tavoitekehys Muutos% ja sivukulut PAINOTTAMINEN /2015 Vaalit Tulot Menot Netto Tilintarkastus Tulot Menot Netto ,50 Yleishallinto Tulot ,55 sis. työllistämistoimenpiteet ja Menot ,77 ja yleisen velkaneuvonnan Netto ,05 Elinkeinotoimi Tulot ,00 sis. elinkeinoprojektit ja joukkoliikenteen Menot ,48 tukeminen Netto ,52 Pelastuspalvelut Tulot Ylivieskan kaupungin osuus n. 12,7 % Menot ,79 Netto ,83 Maaseutuelinkeinojen Tulot ,00 kehittäminen Menot ,45 sis. maaseutuhallinnon ostopalvelut Netto ,12 Yhteisötuet Tulot sis. yhteisöosuudet ja-avustukset, Menot ,32 aluekehitys- ja maaseuturahoituksen Netto ,32 LISÄYKSET: MUUT MUUTOKSET Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio Palkat (+0,5 %) TALOUDEN TASA- Ta-kehys Muutos% ja sivukulut PAINOTTAMINEN /2015 Kallion toiminta: Sosiaali- ja terveyspalvelut Tulot Menot Netto ,11 Erikoissairaanhoito Tulot (Ostettu erikoissairaanhoito) Menot Netto ,02 Yhteensä Kallion toiminta ,37 Muut sosiaali- ja terveydenhuollon Tulot ,00 menot (eläkevastuumaksut) Menot ,00 Netto ,58 Pelastustoimi / Tulot ,53 Jokilaaksojen pelastulaitos Menot ,55 Taseyksikkö, sis. nettoinvestoinnit Netto ,00 Yleissivistävä koulutus Tulot ,66 Menot ,02 Netto ,85 Kirjastotoimi Tulot ,00 Menot ,15 Netto ,16 Nuorisotoimi Tulot ,70 Menot ,02 Netto ,45

13 13 YLIVIESKAN KAUPUNKI 13 LISÄYKSET: MUUT MUUTOKSET Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio Palkat (+0,5 %) TALOUDEN TASA- Ta-kehys Muutos% ja sivukulut PAINOTTAMINEN /2015 Kulttuuritoiminta Tulot ,90 Menot ,25 Netto ,42 Musiikkiopiston Tulot ,09 toiminta Menot ,27 Netto ,22 Kansalaisopiston Tulot ,04 toiminta Menot ,10 Netto ,65 Liikuntapalvelut Tulot ,49 Menot ,03 Netto ,90 Tekniset palvelut Tulot ,64 sis. Ruokapalvelut Menot ,21 Netto ,96 Vesihuoltolaitos Tulot ,94 Menot ,03 Netto (tulo) ,64 Jätelautakunta Tulot ,47 Menot ,47 Netto KÄYTTÖTALOUS Tulot ,72 YHTEENSÄ Menot ,93 Netto ,02 ILMAN KALLIOTA Netto ,30 ILMAN KALLIOTA JA PELASTUSL Netto ,29

14 14 YLIVIESKAN KAUPUNKI 14 TULOSLASKELMA KEHYS 2015, tuloveroprosentti 21,50 Ilman Liikelaitos Hetaa TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TOT.ENNUSTE KEHYS MUUTOS MUUTOS % MUUTOS % / 2015 Ta14/Kehys15 Tot14/Kehys15 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) ,71 0,85 Omaisuuden my-voitot (+) Toimintamenot ( - ) ,86 0,84 TOIMINTAKATE ,80 1,11 Verotulot ( + ) ,16 2,35 Valtionosuudet ( + ) ,34 2, ,11 2,24 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) ,00 0,00 Muut rahoitustulot ( + ) ,00-25,00 Korkomenot ( - ) ,00 20,00 Muut rahoitusmenot ( - ) ,00 0,00 VUOSIKATE ,83 20,07 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot ( - ) ,99 2,56 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ( + ) Satunnaiset menot ( - ) TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos/pelastuslaitos (nettoinvestoinnit-poistot) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Vuosikate, % poistoista 106,2 104,3 107,4 125,8 Taseen alijäämä Muutos 14/15: Tuloveroprosentti 21,50 21,50 21,50 21,50 0,00 Kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,05 1,10 1,10 1,10 0,00 vakituisten asuinrakennusten 0,60 0,65 0,65 0,65 0,00 muiden asuinrakennusten 1,10 1,15 1,15 1,15 0,00 voimalaitosten 2,85 2,85 2,85 2,85 0,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

15 15 YLIVIESKAN KAUPUNKI 15 INVESTOINNIT KEHYS HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO TS KEHYS KEHYS KEHYS HANKE Maa- ja vesialueet Menot Maa-alueiden ostot ja myynnit Tulot Myyntivoitot tuloslaskelmaan Netto Osakkeet ja Menot osuudet Tulot Netto Irtain omaisuus Yhteiset atk-hankinnat Menot Ohjelmat ja laitteistot Aluepelastuslaitos Menot Ajoneuvot ja muu kalusto Tulot Peruskoulut ja lukio Menot Koulujen kalustohankinnat Kirjasto Menot Liikuntapalvelut Menot Kokoustilan uudet kalusteet Tekniset palvelut Menot Ympäristönhoidon koneet Yhteensä Menot Tulot Talonrakentaminen Netto Rahkolan koulu Menot Kust.arvio 0,3 milj. e, v Tulot Lukio Menot Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v Tulot Jokirannan koulu (lisätilat) Menot Kust.arvio n. 1,0 milj.e, v Tulot Katajan koulu Menot Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v Tulot Ojakylän koulu Menot Kust.arvio n. 0,8 milj. e, v Tulot Vähäkankaan koulu Menot Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v Tulot Raudaskosken koulu Menot Peruskorjaus, kust.arvio n. 2,2 milj. e Tulot Jäähalli Menot Kust.arvio n. 3,5 milj. e, v Tulot Liikuntapuiston huoltorakennus Menot Kust.arvio e, v Tulot Muut talonrakennusinvestoinnit Menot Pienet kohteet, päiväkotien korjauksettulot Yhteensä Menot Tulot Netto

16 16 YLIVIESKAN KAUPUNKI 16 HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO TS KEHYS KEHYS KEHYS HANKE Liikennealueet Menot Katujen rakentaminen ja kunn.pito. Tulot Netto Puistoalueet Menot Puistojen rakentaminen ja Tulot kunnostaminen Netto Liikunta-alueet Menot Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kp. Tulot Netto Vesihuoltolaitos Menot Vesihuoltolaitosinvestoinnit. Tulot Netto INVESTOINNIT Menot YHTEENSÄ Tulot Netto

17 17 YLIVIESKAN KAUPUNKI 17 RAHOITUSLASKELMA KEHYS 2015 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO KEHYS MUUTOS KEHYS KEHYS / TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ( + / - ) Satunnaiset erät ( +/- ) Tulorahoituksen korjauserät ( + / - ) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ( - ) Rahoitusosuudet investointimenoihin ( + ) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ( + ) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lisäykset ( - ) Vähennykset ( + ) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) Pitkäaik. lainojen vähennys ( - ) Lyhytaikaisten lainojen lis + / väh Muut maksuvalmiuden muutokset VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Lainamäärän muutos Lainat yhteensä Lainat e/asukas Asukasluku

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys ja hallitusohjelman tavoitteita Suomen talouskehitys on viimeisen kolmen vuoden aikana

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talousarvion 2014 kehys. Kh , 202

Talousarvion 2014 kehys. Kh , 202 Talousarvion 2014 kehys Kh 20.5.2013, 202 Ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelu käynnistyy varsin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. BKT:n kasvukehitys on ollut hyvin vaimeaa ja työttömyystilanne

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman 2009-2011 laadintaohjeet Kaupunginhallitus 23.06.2008 1. Talousarvio ja suunnitelmakausi Käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan 3-vuotiskaudelle

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II JWe 9.8.2012 Ei hyviä uutisia Euro-alueelta Tuotannon kehitys 1990 = 100 Vienti ei vedä

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2020 LAADINTAOHJEET Yleiset talouden näkymät Suomen kansantalous kasvoi 0,2 % vuonna 2015 kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Hallitus 28.8.2013 Versio 1.0 1 (8) Sisällysluettelo VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Valtion ja kunnan suhde

Valtion ja kunnan suhde Valtion ja kunnan suhde 17.12.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Valtio-kuntasuhteen perustuslailliset reunaehdot 1. Eduskunnan budjettivalta =Maan hallitus ei voi sopia eduskunnan puolesta 2. Kuntien

Lisätiedot