TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET"

Transkriptio

1 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kaksi vuotta peräkkäin ja myös kuluvan vuoden ensimmäinen neljänneksen aikana kokonaistuotanto laski. Bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,2 prosenttia vuonna Koko vuoden 2014 talouskasvuksi Valtiovarainministeriö ennustaa 0,2 %. Vuonna 2015 kokonaistuotannon ennustetaan kääntyvän maltilliseen 1,4 prosentin kasvuun. Lähivuosien talouskasvun ennustetaan olevan edelleen hyvin hidasta ja ennusteeseen sisältyy merkittävä riski myös heikommasta kehityksestä mm. Venäjän kaupan heikkenemisestä johtuen. Työttömyys on lisääntynyt jo miltei kahden vuoden ajan ja sen arvioidaan jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Valtiovarainministeriön ennuste vuoden 2014 työttömyysasteelle on 8,5 % ja vuoden 2015 työttömyysasteelle 8,4 %. Työttömyyden nousun taustalla on taantumasta johtuva työvoiman vaimeana pysyvä kysyntä ja tuotannossa tapahtuvat rakennemuutokset. Työllisyyskehityksen arvioidaan olevan lähivuosinakin hyvin vaisua. Inflaatio hidastuu kuluvana vuonna 1,3 prosenttiin. Inflaatioennuste vuodelle 2015 on 1,7 %. Inflaatioon vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi mm. palkkaratkaisut ja verojen, korkojen, vuokrien ja raaka-aineiden (mm. öljy) hintojen muutokset. Ansiotason nousun ennustetaan olevan maltillista vuosina Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset nostavat sopimuspalkkoja vuonna 2014 keskimäärin 0,7 % ja vuonna 2015 keskimäärin 0,5 %. Yleisen korkotason ennustetaan pysyvän hyvin alhaisella tasolla vuosina Kuluvana vuonna Euroopan keskuspankki alensi ohjauskoron 0,15 %:iin. Vuonna 2015 lyhyet korot ovat noin 0,6 % (3 kk euribor) ja pitkät 2,2 % (valtion obligaatiot, 10 v). Julkinen talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2009 alkaen. Julkisen talouden alijäämä pienenee vuonna 2015 sopeutustoimien ja talouden lievän elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen huomattava ja julkisyhteisöjen velka ylittänee 60 prosentin rajan jo kuluvana vuonna. Maan hallitus on sopinut valtiontalouden kehyksistä sekä julkisen talouden sopeutustoimenpiteistä ja rakenneuudistuksista vuosille Osana rakennepakettia kuntalouteen kohdistuu yhteensä n. 2 mrd. euron sopeuttamistoimenpiteet. Kuntien talouden kehitys Kuntien talouden kehitykseen vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi erityisesti valtionosuusleikkaukset, tehtävien ja velvoitteiden muutokset, muutokset verorahoituksen määräytymisperusteissa (mm. valtionosuusjärjestelmän uudistus, kiinteistöverotuksen muutokset) ja kunnan oma asukasluku- ja työpaikkakehitys. Valtiontalouden rakenneohjelmassa merkittävä osa julkisen talouden sopeutustoimista kohdistuu kuntiin. Valtiovarainministeriön julkaisemassa peruspalveluohjelmassa on arvioitu, että valtion toimenpiteet heikentävät kuntatalotta vuonna 2015 nettomääräisesti yli 200 milj. eurolla verrattuna vuoteen Kuntien peruspalvelujen valtionosuusleikkaukset ovat vuoden 2014 tasolla noin 1,1 mrd. euroa ja vuoden 2015 tasolla noin 1,4 mrd. euroa, eli uutta valtionosuuksien leikkausta vuodelle 2015 on lähes 300 milj. euroa (vaikutus Ylivieskan valtionosuuksiin noin euroa). Peruspalveluohjelman mukaan kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Kuntatalouteen on syntynyt menojen ja tulojen välinen epätasapaino. Kuntatalous ei ole tarkastelujaksolla tasapainossa millään mittarilla arvioituna, koske vuosikate ei riitä kattamaan edes poistoja. Kuntatalouden velkaantuminen uhkaa jatkua, ja paine veroprosenttien tuntuviin korotuksiin on kasvamassa entisestään.

2 2 YLIVIESKAN KAUPUNKI 2 Maltillinen palkkaratkaisu vuosille yhdessä kuntien omien sopeutustoimenpiteiden kanssa hidastavat menojen kasvua. Tämä ei kuitenkaan riitä vahvistamaan kuntataloutta, sillä myös kuntien tulojen kasvu hidastuu. Verotulot kasvavat kuluvana vuonna noin 2 prosenttia, vaikka keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi selvästi. Talouskasvu on lähivuosina vaatimatonta, ja niinpä kuntien verotulojen kasvun arvioidaan jäävän keskimäärin 3 prosenttiin. Vuonna 2015 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 2,2 prosenttia. Valtionosuuksien kasvua pienentävät valtiontalouden sopeutustoimenpiteinä toteutettavat valtionosuusleikkaukset ja rahoitusmuutos, kun vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirtyy kokonaan valtiolle vuoden 2015 alusta. Vuonna 2014 ja 2015 valtionosuuksien taso alenee, ja vuodesta 2016 lähtien valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan runsaat 2 % vuosittain. Kunnallisveroa pienentävät veroperustemuutokset on luvattu kompensoida täysimääräisesti valtionosuuksien korotuksina. Kuntien harkinnanvarainen valtionosuuden korotus lakkautetaan vuodesta Osana säästötoimenpiteitä valtionavustuksista oppilaitosten perustamiskustannuksiin luovutaan vuodesta 2015 alkaen. Kuntatalouden kestävyyden palauttamiseksi tarvitaan menokehityksen hillintää, tehtävien ja rahoitusmahdollisuuksien tasapainoa sekä kuntatalouden ohjauksen vahvistamista. Nämä toimet sisältyvät maan hallituksen päätökseen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Sen mukaisesti kuntatalouden tasapainottamiseksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään siten, että kuntien toimintamenot ovat vuoden 2017 tasossa yhden miljardin euron pienemmät. Lisäksi verorahoituksen muutoksilla ja kuntien omin toimin mm. tuottavuutta parantamalla on tavoitteena saavuttaa miljardin euron säästö vuoden 2017 tasolla. Peruspalveluohjelma sisältää mm. seuraavia tulevina vuosina kuntien kustannuksia lisääviä tai valtionosuuksia vähentäviä toimenpiteitä: - Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä lisääntyy, kun työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömyyden kriteeri laskee 500 päivästä 300 päivään vuoden 2015 alusta lukien, kustannusvaikutus kunnille on ainakin 150 milj. euroa. - Oppivelvollisuusikää nostetaan 17 vuoteen ja esiopetus muutetaan velvoittavaksi vuoden 2015 alusta lukien. Kuntaliiton arvio kokonaiskustannuksista on n. 100 milj. euroa. - Perusopetuksen vähimmäistuntimäärää lisätään kolmella vuosiviikkotunnilla vuodesta 2016 lukien. Uudistuksen kustannusvaikutusta on toistaiseksi vaikea arvioida. - Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja esitetään korotettavaksi 40 milj. eurolla ja kiinteistöverojen ala- ja ylärajoja korotettavaksi siten, että tuotto arvioidaan 54 milj. euroksi. Molempien em. toimenpiteiden tuottoarvio vähennettäisiin kuitenkin valtionosuuksista. Kaikkinensa kuntien talouden suunnittelun kannalta lähivuodet sisältävät erittäin paljon epävarmuutta. Varmaa on, että valtion rahoitusvastuu keskeisistä palveluista tulee nykyisestä tasosta edelleen laskemaan. Paineet kuntatalouteen lisääntyvät toisaalta valtionosuusleikkausten ja toisaalta mm. ikääntymisestä johtuvien palvelutarpeiden kasvun myötä. Tämä edellyttää kuntapalveluiden entistä tarkempaa arviointia ja priorisointia. Kunnat joutuvat uudistamaan palvelurakenteita ja ottamaan käyttöön uusia tuloksellisuutta lisääviä toimenpiteitä. Alijäämän kattaminen Kuntalain uudistuksessa kuntien alijäämän kattamisvelvollisuutta tiukennetaan. Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Taseen alijäämä tulee vastaisuudessa kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Jos kunta ei saa alijäämäänsä katetuksi säädettynä aikana, kunta joutuu kriisikuntamenettelyyn. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä laissa mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain uutta alijäämän kattamissäännöstä sovellettaisiin ensimmäisen kerran 2015 taseeseen kertyneisiin alijäämiin, eli alijäämät tulisi kattaa viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Jos kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on tilikauden 2015 tilinpäätöksessä yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettu viimeistään tilikauden 2022 tilinpäätöksessä.

3 3 YLIVIESKAN KAUPUNKI 3 Ylivieskan kaupungin taseessa on kertynyttä alijäämää 7,5 milj. euroa, eli 507 euroa asukasta kohden. Vuoden 2014 tilinpäätöksestä ennustetaan tulevan hieman ylijäämäinen. Tavoitteena on, että taloussuunnitelmaan sisältyvän talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä kertynyt alijäämä saadaan katettua vuosien tilinpäätöksissä. Keskeinen tavoite on käyttötalouden nettomenojen kasvun rajaaminen enintään 1-2 prosentin tasolle. Hyväksytyn talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä ei pystyttäne varmistamaan alijäämän kattamista tavoitteen mukaisesti, koska vuosien tilinpäätöksien tulisi olla keskimäärin 1,5 milj. euroa ylijäämäisiä, mikä ei ole todennäköistä nykyisessä ja lähivuosien ennustetussa taloustilanteessa. Alijäämän kattaminen viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä edellyttää keskimäärin n. 1,1 milj. euron ylijäämäisiä tilinpäätöksiä ja alijäämän kattaminen viimeistään vuoden 2022 tilinpäätöksessä edellyttää keskimäärin n euron ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden lisäksi tarvittaneen uusia toimenpiteitä alijäämän kattamiseksi. Uusista toimenpiteistä päätetään talousarviovalmistelun aikana syksyllä. Ylivieskan kaupungin talouden ja toimintaympäristön kehitys Ylivieskan kaupungin talouden tilanne on edelleen hyvin kireä. Alijäämän lisäksi taloutta rasittaa korkea velkamäärä ja heikko maksuvalmius. Velkaa on noin 56,5 milj. euroa, eli noin euroa asukasta kohden. Maksuvalmiuden turvaamiseksi otetaan jatkuvasti lyhytaikaista lainarahoitusta. Lainarahoituksen korkotaso on toistaiseksi hyvin alhainen, mutta lainojen korot tulevat lähivuosina nousemaan. Ylivieskan kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös oli milj. euroa ylijäämäinen. Myös kuluvan vuoden tilinpäätösennuste osoittaa pientä ylijäämää. Velkamäärän kasvu on kuitenkin jatkunut myös kuluvana vuonna. Ylivieskan käyttötalouden nettomenot ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti tavoitetta (enintään 2 %) nopeammin. Vuonna 2013 toiminnan nettomenojen kasvu oli 4,7 % (vuonna ,9 % ja vuonna ,8 %) Käyttötalousmenojen kasvuvauhti on kestämätön talouden tasapainottamistavoitteiden kannalta, koska verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) kasvu tulee ennusteiden mukaan olemaan heikkoa (n. 2 %/vuosi) suunnitelmakauden aikana. Tavoitteena on, että käyttötalouden nettomenojen kasvu saadaan hidastumaan pysyvästi alle kahden prosentin vuodesta 2015 alkaen. Tulo- ja kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle Tuloveroprosentti on nyt 21,50 %, eikä sen korottaminen ole suunnitelmissa vuodelle Ylivieskan myönteisen väkilukukehityksen ennustetaan jatkuvan myös vuosina (noin asukasta/vuosi). Vuonna 2013 Ylivieskan asukasluku kasvoi 215 henkilöllä (+1,5 %) ja oli vuoden 2013 lopussa henkeä. Kesäkuun 2014 lopussa Ylivieskassa oli asukasta (+87). Asukaslukuennuste lähivuosille on seuraava (asukasluku 31.12): v v v v Talouden taantuman seurauksena työttömyys on kasvanut myös Ylivieskassa vuosien aikana. Työllisyystilanteen ennustetaan pysyvän heikkona kuluvana ja vielä ensi vuonna. Vuoden 2013 keskimääräinen työttömyysaste oli 11,3 % ja kesäkuun 2014 lopussa työttömyysaste oli 13,4 %, eli 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden kesäkuun lopussa.

4 4 YLIVIESKAN KAUPUNKI 4 Kuntien valtionosuuksia leikataan vuosina yhteensä 6,9 mrd. euroa. Leikkausten vuoksi Ylivieskalta jää saamatta valtionosuuksia yhteensä noin 18,5 milj. euroa kuuden vuoden aikana. Vuositasolla 2015 leikkausten vaikutus on noin 3,8 milj. euroa, eli lähes kahden tuloveroprosenttiyksikön tuottoa vastaava määrä. Vuodelle 2015 kohdistuu uutta valtionosuusleikkausta noin 300 milj. euroa vuoteen 2014 verrattuna, jonka vaikutus Ylivieskan valtionosuuksiin on noin euroa. Vuoden 2015 talousarviokehys Talousarvion 2015 valmistelua ohjataan kaupunginhallituksen hyväksymällä talousarviokehyksellä. Vuoden 2015 talousarvion alustavat määrärahakohtaiset tavoitekehykset ovat liitteenä. vahvistaa lopulliset sitovat talousarviokehykset vuodelle 2015 kokouksessaan Talousarviokehys tulee olemaan erittäin tiukka ja sen saavuttaminen edellyttää kaikkien talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteuttamista. Mahdollisista uusista sopeuttamistoimenpiteistä päätetään talousarviovalmistelun aikana syksyllä. Talousarviokehykset vuodelle 2015 perustuvat seuraaviin lähtökohtiin ja tavoitteisiin: - Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään nykyisillä tasoillaan vuonna Nykyisillä veroprosenteilla laskettuna Ylivieskan verotulojen ennustetaan kasvavan vuonna 2015 noin 2,3 prosenttia. - Valtionosuudet määräytyvät uuden valtionosuusjärjestelmän perusteella. Uudistus pohjautuu pitkälle nykyisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Valtionosuuksiin tulee merkittäviä leikkauksia, jotka perustuvat maan hallituksen kehyspäätöksiin. Mm. asukasluvun kasvusta johtuen Ylivieskan valtionosuuksien ennustetaan kasvavan vuonna 2015 noin 2 %. Tarkemmat valtionosuuslaskelmat voidaan tehdä vasta syksyllä. - Maksuja ja taksoja korotetaan vähintään kustannusten tason muutosta vastaavasti (korotuksen taso noin 2 %). Vesihuoltolaitoksen talousarvio laaditaan ylijäämäiseksi. Akustiikan ja liikuntakeskuksen toiminnallista tulosta parannetaan edelleen.. - Voimassa olevaan virka- ja työehtosopimukseen perustuen palkkojen sopimusperusteinen korotus vuodelle 2015 on arvioitu keskimäärin puoleksi prosentiksi (+0,5 % vuoden 2014 palkkatasoon). - Toiminta ja palvelutaso sopeutetaan suunnitelmakaudella pysyvästi käytettävissä oleviin tuloresursseihin ja alijäämän kattamisvelvoitteeseen, jolloin palvelujen priorisointia ja painopisteiden määrittelyä joudutaan väistämättä tekemään. - Hallintokuntien tulee jatkuvasti selvittää tuottavuutta parantavia toimintatapojen muutoksia ja tehdä esityksiä niiden käyttöönotosta. - Investointitaso voi olla enintään taloussuunnitelman tavoitetasolla. Teknisten palvelujen lautakunnan tulee tehdä esitys investointien kiireellisyys- ja tärkeysjärjestyksestä. - Velkamäärän kasvu pyritään taittamaan suunnitelmakaudella talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden mukaisesti.

5 5 YLIVIESKAN KAUPUNKI 5 Toiminnalliset tavoitteet vuoden 2015 talousarvioon Toiminnallisten tavoitteiden esittämismuoto on seuraava: Tarkastuslautakunta edellyttää talousarvion valmistelussa yhtenäistä ja selkeää käytäntöä tavoitteiden kirjaamissa ja kehottaa kiinnittämään huomiota tavoitteiden strategianmukaisuuteen, määrään ja arvioitavuuteen. Hallintokunnat sisällyttävät kaupunginhallitukselle toimitettavaan esitykseensä vain valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Tavoitteiden lukumäärä rajataan enintään 2-3 kpl / tarkastelunäkökulma (asiakas, talous, prosessit ja rakenteet, henkilöstö). Tavoitteet johdetaan kaupungin strategiasta ja talouden tasapainottamisohjelmasta ja tavoitteiden tulee olla mitattavissa määrällisesti tai laadullisesti. Tavoitteina esitetään tarkastelunäkökulmittain strateginen tavoite ja talousarviovuoden 2015 tavoite. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten esitetään mittarit. Omille lauta- tai johtokunnalle hallintokunnat voivat esittää lisäksi tarkempia omaan operatiiviseen toimintaan liittyviä tavoitteita. Jäljempänä on yksityiskohtaisempia ohjeita tavoitteiden laadinnalle. Ylivieskan kaupungin visio 2020 ja strategiset tavoitteet Ylivieskan kaupungin strategia uusitaan vuoden 2014 aikana. Strategian laadinta käynnistyy syyskuussa. Voimassa oleva visio ja tavoitteet: Visio 2020 Ylivieska on valtakunnallisesti tunnettu, kehittyvä ja kasvava alueensa keskus, jossa on monipuolinen yritystoiminta, hyvät palvelut, edellytykset viihtyisään asumiseen ja itsensä kehittämiseen. STRATEGISET TAVOITTEET 1) Alueellisen keskusaseman vetovoimaisuuden vahvistaminen yhdessä yrittäjien ja oppilaitosten kanssa. 2) Ylijäämäinen kuntatalous, jonka perustana on taloudellinen ja tehokas palvelurakenne. Palvelutarpeisiin vastataan taloudellisten voimavarojen puitteissa tuottavuutta parantaen. 3) Kaupunkilaisten omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä kansainvälisyyden ymmärtäminen osaksi kilpailukykyä. 4) Yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä edistävä toimintakulttuuri. 5) Hyvinvoinnin ja turvallisuuden ja terveyden huomioiminen kaikissa toiminnoissa. 6) Kaupunkirakenteen aktiivinen ohjaaminen maapolitiikalla ja yhdyskuntasuunnittelulla. 7) Osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä sitä tukeva työyhteisö. 8) Laadukas ja monipuolinen koulutus ja innovointiympäristö.

6 6 YLIVIESKAN KAUPUNKI 6 Talouden tasapainottamisohjelma Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloussuunnitelman yhteydessä talouden tasapainottamisohjelman vuosille Talouden tasapainottamisohjelma on taloussuunnitelmaasiakirjan sivuilla Talouden tasapainottamisohjelma on hallintokuntia sitova. Talouden tasapainottamisohjelman toteutumistarkastelu tehdään syksyllä 2014 ja talousarvion 2015 valmistelun aikana päätetään mahdollisista uusista talouden sopeuttamistoimenpiteistä. Ylivieskan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma hyväksyi Ylivieskan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman. Suunnitelma on lähetetty hallintokunnille. edellyttää, että hallintokunnat - Johtavat oman toimenpideohjelmansa asiakirjan perusteella. - Talousarvion yhteydessä esitettäviä toiminnallisia tavoitteita asetettaessa huomioidaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelman tavoitteet. Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman rakenne Talousarviosta määrätään kuntalain 65 pykälässä. Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Talousarviossa on myös valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumisen seurantaa varten mittarit. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen määrärahat ja tulotavoitteet ja siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelman rakenteen: 1. kokonaistalouden näkökulma - tuloslaskelma - rahoituslaskelma 2. toiminnan ohjauksen näkökulma - käyttötalousosa - investointiosa Kunnan toiminnan jatkuvuus edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kunta voi kattaa rahoitustarvettaan lainanotolla tai realisoimalla omaisuuttaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen ja taseen kattamattoman alijäämä on pystyttävä kattamaan. Muuten kunta voi joutua kriisikuntamenettelyyn. Taloussuunnitelmassa on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä kuntalaissa mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitysten muoto Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet ja muut tekstiosat laaditaan seuraavaa esitysmuotoa noudattaen: Hallintokunnan käyttötalouden esityksen tulee sisältää seuraavat osat: a) Palveluajatus, toimialan perustehtävät

7 7 YLIVIESKAN KAUPUNKI 7 b) Toimialan strategiset menestystekijät c) Toiminta- ja taloussuunnitelma Lyhyt ja tiivis esitys toiminnan painopistealueista ja merkittävistä muutoksista suunnitelmakaudella d) Valtuuston nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 seuraavasti: Toiminnallisten tavoitteiden kolme esityssaraketta ja sarakeotsikkoa 1. Strateginen tavoite 2. Tavoite Mittari Tavoitteet esitetään neljässä eri näkökulmassa o asiakasnäkökulma o talousnäkökulma o prosessit ja rakenteet näkökulma o henkilöstönäkökulma Tavoitteita esitetään 2-3 / näkökulma Tavoitteiden tulisi täyttää seuraavat edellytykset: - tavoitteita asetetaan kuntalaisten kannalta merkittäville palveluille - tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys - tavoitteilla on yhteys vuositasolla resursseihin ja ne ovat toteutettavissa niihin talousarviossa osoitetuilla voimavaroilla - organisaatiolla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen - tavoite on todennettavissa - todentamiseen tarvitaan tavoitteita kuvaavia mittareita - sanallisenkin tavoitteen toteutumista pitää voida arvioida e) Tunnusluvut Suoritemääriä ja yksikkökustannuksia koskevat tunnusluvut esitetään vuosille ja vertailutietona ilmoitetaan tilinpäätösvuoden 2013 ja talousarviovuoden 2014 vastaavat tunnusluvut. Pakollisena tunnuslukutietona kaikille toimialoille on henkilöstön määrän kehitys. f) Numeeristen esitysten yksityiskohtaisia perusteluja, jotka esitetään web-taloussuunnitteluohjelmassa määräraha- ja tuloarvioesitysten yhteydessä (esim. henkilöstömuutokset, suuret kalustohankinnat ja tulojen laskentaperusteet). g) Euromääräiset talousarvio- ja suunnitelmaesitykset web- talouden suunnitteluohjelmaan tallennettuna (Huom. pyöristykset 10 euroon vuosi 2015 ja 100 euroon vuodet ). Kaikki talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitysten tekstiosat ja taulukot toimitetaan valmiiksi muotoiltuina Word -dokumentteina sähköpostin liitteenä kaupunginkamreerille. Hallintokuntien esitystekstit ja esitystaulukot tulee voida siirtää suoraan taloussuunnitelma-asiakirjaan ilman erillistä muokkausta. Esityksen tekijän on tarkistettava, että käytetään oikeita fontteja (Times New Roman), fonttikokoa (12, taulukoissa 11) ja asetuksia. Web talouden suunnitteluohjelman käyttäminen Käyttötalouden määräraha- ja tuloarvioesitykset vuosille tehdään edellisten vuosien tapaan web-pohjaisella talouden suunnitteluohjelmalla. Hallintokunnat tallentavat itse kaikki numeeriset talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä ohjelmaan. Valmiina vertailutietona ohjelman syöttöpohjissa näkyy tilinpäätöksen 2013 ja talousarvion 2014 vastaavat luvut. Taloussuunnitteluohjelma näyttää muutosprosentin (ta 2015 / ta 2014). Tarvittavat määrärahaesitysten yksityiskohtaiset perustelut tehdään ohjelmassa. Perustelutekstit kirjoitetaan syöttöpohjaan, joka aukeaa hiiren kakkospainikkeella (oikea painike) sarakkeen otsikkokentässä. Ohjelma laskee henkilösivukuluihin tarvittavat määrärahat palkoista ja palkkioista automaattisesti ohjaustietoihin annetuilla prosenteilla. Ohjaustietoihin voidaan viedä vain yksi eläkemak-

8 8 YLIVIESKAN KAUPUNKI 8 suprosentti, joten yleisestä KuELin palkkaperusteisesta eläkemaksuprosentista 17,05 % poikkeavat eläkemaksut (esim. VaEL / osa opettajista) tulee erikseen korjata oikeaksi. Eläkemenoperusteiset maksut kohdistetaan ja budjetoidaan hallintokunnille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Hallintokunta- ja kirjaustasokohtaiset budjetoitavat eläkemenoperusteiset maksut ovat ohjeiden liitteenä. Tarkempia ohjeita asiasta kohdassa: Yksityiskohtaisia laadintaohjeita. Hallintokunnat vievät talouden suunnitteluohjelmaan talousarviovuotta 2015 koskevan esityksensä sarakkeelle TA2015/Muutos ja suunnitelmavuosia 2016 ja 2017 koskevat esityksensä sarakkeille Su2016/Muutos ja Su2017/Muutos. Taloussuunnitteluohjelmaan tulot syötetään etumerkillä (miinusmerkki) ja menot ilman etumerkkiä. Talousarviovuoden 2015 luvut esitetään 10-euroille pyöristettynä (paitsi automaattilaskennan henkilösivukulut) ja taloussuunnitelmavuosien luvut 100-euroille pyöristettynä. Ohjelma laskee automaattisesti em. pyöristykset suunnitelmavuosien henkilösivukuluihin tarvittaviin määrärahoihin. Talouden suunnitteluohjelman käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä Hetassa toimii kirjanpitäjä Mikko Hippeläinen (puh 715). Taloussuunnitteluohjelman käyttöohjeet on toimitettu aikaisemmin hallintokunnille. Tarvittaessa ohjelman käyttöohjeet ja neuvoja ohjelman käytöstä saa Mikko Hippeläisen lisäksi kaupunginkamreerilta. Investointiesitykset ja henkilöstöesitykset Investointi- ja henkilöstöesityksissä käytetään liitteen mukaisia esityslomakkeita, jotka palautetaan sähköpostin liitteenä. Lisäksi investoinneista on esitettävä muut riittävät perustelut, esim. tilahankkeiden tarveselvitykset. Hankeryhmien muut talonrakennusinvestoinnit, liikennealueet, puistoalueet, liikunta-alueet ja vesihuoltolaitos määrärahoista tulee esittää myös yksityiskohtaiset käyttösuunnitelmat. Investointiosan määrärahoilla hankittavaa käyttöomaisuutta on kaupungin toiminnassa useampana kuin yhtenä tilikautena käytettäväksi hankittava omaisuus, jonka hankinta-arvo on merkittävä. Poistonalaisena irtaimen omaisuuden hankintana pidetään vähintään euron arvoista yksittäisen hyödykkeen tai hyödykeryhmän (esim. ensikertainen kalustaminen, atk-laitteiden ja ohjelmien hankinnat) hankintaa. Talonrakentamisen ja kunnallistekniikan määrärahaesitys tehdään hankekohtaisena (oma sitova määräraha), mikäli hankkeen kustannusarvio ylittää seuraavan määrärahatason: a) talonrakentaminen euroa b) liikennealueiden ja vesihuoltolaitoksen rakentaminen euroa c) muut investoinnit euroa Yksityiskohtaisia laadintaohjeita Hallintokunnille lähetetään palkkaliite, josta näkyy henkilöstön varsinainen vuosipalkka vuoden 2015 tasoon laskettuna. Vuosipalkassa on mukana lomarahan vaikutus. Sopimuskorotusvaikutukseksi vuodelle 2015 on arvioitu 0,5 %. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. Palkkaliitteen henkilöstötiedot ovat heinäkuun 2014 tilanteesta, joten tiedot eivät kaikilta osin ole oikeita vuoden 2015 talousarvioon. Palkkaliitteen henkilöstötiedot tulee aina tarkistaa ja tarvittaessa korjata/täydentää hallintokuntien talousarvioesityksiin.

9 9 YLIVIESKAN KAUPUNKI 9 Laskennallinen vuosipalkka (12 kk) vuodelle 2015 voidaan laskea seuraavasti: Viimeisin kuukausipalkka kerrotaan kertoimella 1,005 ja tämän jälkeen vielä luvulla 12,55. Kokouspalkkioihin lasketaan myös 0,5 %:n korotus vuodelle Käytettävät palkkasivukuluprosentit: a) Tili 4150 Sotu-maksu (sairausvakuutusmaksu) 2,15 % b) Tili 4160 Työttömyysvakuutusmaksu 2,95 % c) Tili 4170 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu 0,70 % d) Tili 4100 Kuel (palkkaperusteinen maksu) 17,05 % Myös yleissivistävän koulutuksen osalta eläkevakuutusmaksut (KuEL ja VaEL) budjetoidaan tilille 4100 KuEL-maksu (palkkaperusteinen) ja maksuprosenttina käytetään 19,75 %. Suunnitteluohjelman laskema 17,05 %:n maksu korjataan 19,75 %:n mukaiseksi kirjaustason palkkasummasta (ei palkkioista) laskettuna. Kuel-eläkemenoperusteinen maksu (tili 4101) ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu (tili 4102) budjetoidaan KEVA:n ilmoitukseen perustuen euromääräisenä ao. hallintokunnan menoksi aiheuttamisperiaatteen mukaan. Ohjeiden liitteenä on budjetoitavat eläkemaksujen euromäärät vuodelle 2015 (samat summat viedään myös vuosille 2016 ja 2017). Eläkemenoperusteisella maksulla katetaan se osa kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitustarpeesta, joka ylittää palkkaperusteisen ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun tuoton. Se on riippumaton talousarviovuoden palkoista ja perustuu niihin maksussa oleviin eläkkeisiin, jotka ovat karttuneet ennen vuotta Kuntaliiton suosituksen mukaan aiheuttamisperiaatteen mukainen eläkemaksun kohdistaminen on perusteltua erityisesti valtionosuustehtävissä. Sisäisten menojen ja tulojen budjetoinnissa käytetään niille avattuja tilejä. Sisäisten menojen ja tulojen tulee olla aina yhtä suuret. Talouden tasapainottamistavoitteet ja -toimenpiteet koskevat myös sisäisiä menoja. Tekninen palvelukeskus / tilapalveluyksikkö valmistelee kiinteistöjen sisäiset vuokrat ja ja tekee niistä esityksen hallintokunnille ja kaupunginkamreerille mennessä. Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Unto Koskinen. Ruokapalveluyksikkö valmistelee ruokapalvelujen talousarvion ja tekee esityksen määrärahoista hallintokunnille ja kaupunginkamreerille mennessä Vastuuhenkilö ruokapalvelujohtaja Eija Kangasoja Liikelaitos Palvelukeskus Hetan toiminta yhtiöitetään vuoden 2015 alusta. Aikaisemmin sisäisiin toimistopalveluihin (tili 4342) varattu Heta-määräraha varataan ensi vuodesta alkaen ulkoiselle tilille 4303 Palvelujen ostot muilta. Talousarvioesitykseen merkitään sama määräraha, kuin vuoden 2014 talousarvioon on varattu. Muutoksista neuvotellaan tarvittaessa erikseen. Vastuuhenkilö Palvelukeskus Hetan johtaja Jukka Saarela. Maksujen ja taksojen tarkistamisessa tulee ottaa huomioon talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet palvelujen omakatteisuuden nostamisesta. Yleisesti maksuja, taksoja ja vuokria tulee tarkistaa vähintään 2 %. Talousarvio- ja suunnitelmaesitykset tehdään ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

10 10 YLIVIESKAN KAUPUNKI 10 Taloussuunnitelmavuodet 2016 ja 2017 Taloussuunnitelmavuosien 2016 ja 2017 esityksissä kustannustason muutos otetaan huomioon vain palkkojen osalta. Palkkojen vuositason korotusprosenttina käytetään +1,0 % vuodelle 2016 ja +1,0 % vuodelle Muut toimintamenot vuosille 2016 ja 2017 esitetään vuoden 2015 hintatasossa (ei inflaatiokorotusta). Toiminnassa, rakenteissa tai tuloperusteissa tapahtuvat merkittävät muutokset tulee huomioida vuosien 2016 ja 2017 määrärahoissa ja tuloarvioissa. Suunnitelmavuosien esityksiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamisohjelman ja tuottavuuden parantamista toteuttavia toimenpiteitä. Esitysten palauttaminen Hallintokuntien on tallennettava ja toimitettava kaikki talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset viimeistään Kaikki tekstiosat ja -lomakkeet lähetetään sähköpostin liitteinä kaupunginkamreerille. Käyttötalouden numeeriset esitykset perusteluineen tallennetaan suoraan taloussuunnitteluohjelmaan. Hallintokunnat ovat vastuussa siitä, että annetut tiedot ovat oikeita ja virheettömiä. Lisätietoja ja ohjeita talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan liittyvistä asioista saa kaupunginkamreerilta. Terho Ojanperä Terho Ojanperä kaupunginjohtaja Kauko Sarkkinen Kauko Sarkkinen kaupunginkamreeri Liitteet - tavoitekehykset vuodelle palkkaliite - budjetoitava eläkemenoperusteinen eläkemaksu - lomakkeet investointi- ja henkilöstöesityksiä varten

11 11 YLIVIESKAN KAUPUNKI 11 VERORAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuminen Muutos% Talousarvio Muutos Muutos% TA-SUUNN TA-SUUNN VEROTULOT / Tot 14/ta 15 14/ Kunnan tulovero , , Yhteisövero , , Kiinteistövero , , VEROTULOT YHTEENSÄ , , Muutos % (edell. vuoteen) 8,6 2,3 2,3 2,5 3,9 VALTIONOSUUDET Tilinpäätös 2012 Tilinpäätös 2013 Tal.arvio 2014 Toteut Muutos Tal.arvio 2015 Muutos Muutos TA-SUUNN TA-SUUNN % Tot14/ta 15 % Peruspalvelujen valtionosuus , , Verotuloihin perustuva tasaus , , Järjestelmämuutoksen tasaus ,9 0 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet , , Muut valtionosuudet VALT.OSUUDET YHTEENSÄ , , Muutos % 2,7 2,0 0,3 0,7 VERORAHOITUS YHT , , Muutos % 6,4 2,4 2,2 1,7 2,8 Muutos 13/14 Tuloveroprosentti 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 0,00 21,50 21,50 Kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 1,05 1,10 1,10 1,10 0,00 1,10 1,10 vakituisten asuinrakennusten 0,55 0,60 0,65 0,65 0,65 0,00 0,65 0,65 muiden asuinrakennusten 1,10 1,10 1,15 1,15 1,15 0,00 1,15 1,15 voimalaitosten 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödyllisen yhteisön 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 12 YLIVIESKAN KAUPUNKI 12 TALOUSARVION TAVOITEKEHYS 2015; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT Sisältää talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet KVTES: MUUT MUUTOKSET Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio Palkat (+0,5 %) TALOUDEN TASA- Tavoitekehys Muutos% ja sivukulut PAINOTTAMINEN /2015 Vaalit Tulot Menot Netto Tilintarkastus Tulot Menot Netto ,50 Yleishallinto Tulot ,55 sis. työllistämistoimenpiteet ja Menot ,77 ja yleisen velkaneuvonnan Netto ,05 Elinkeinotoimi Tulot ,00 sis. elinkeinoprojektit ja joukkoliikenteen Menot ,48 tukeminen Netto ,52 Pelastuspalvelut Tulot Ylivieskan kaupungin osuus n. 12,7 % Menot ,79 Netto ,83 Maaseutuelinkeinojen Tulot ,00 kehittäminen Menot ,45 sis. maaseutuhallinnon ostopalvelut Netto ,12 Yhteisötuet Tulot sis. yhteisöosuudet ja-avustukset, Menot ,32 aluekehitys- ja maaseuturahoituksen Netto ,32 LISÄYKSET: MUUT MUUTOKSET Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio Palkat (+0,5 %) TALOUDEN TASA- Ta-kehys Muutos% ja sivukulut PAINOTTAMINEN /2015 Kallion toiminta: Sosiaali- ja terveyspalvelut Tulot Menot Netto ,11 Erikoissairaanhoito Tulot (Ostettu erikoissairaanhoito) Menot Netto ,02 Yhteensä Kallion toiminta ,37 Muut sosiaali- ja terveydenhuollon Tulot ,00 menot (eläkevastuumaksut) Menot ,00 Netto ,58 Pelastustoimi / Tulot ,53 Jokilaaksojen pelastulaitos Menot ,55 Taseyksikkö, sis. nettoinvestoinnit Netto ,00 Yleissivistävä koulutus Tulot ,66 Menot ,02 Netto ,85 Kirjastotoimi Tulot ,00 Menot ,15 Netto ,16 Nuorisotoimi Tulot ,70 Menot ,02 Netto ,45

13 13 YLIVIESKAN KAUPUNKI 13 LISÄYKSET: MUUT MUUTOKSET Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio Palkat (+0,5 %) TALOUDEN TASA- Ta-kehys Muutos% ja sivukulut PAINOTTAMINEN /2015 Kulttuuritoiminta Tulot ,90 Menot ,25 Netto ,42 Musiikkiopiston Tulot ,09 toiminta Menot ,27 Netto ,22 Kansalaisopiston Tulot ,04 toiminta Menot ,10 Netto ,65 Liikuntapalvelut Tulot ,49 Menot ,03 Netto ,90 Tekniset palvelut Tulot ,64 sis. Ruokapalvelut Menot ,21 Netto ,96 Vesihuoltolaitos Tulot ,94 Menot ,03 Netto (tulo) ,64 Jätelautakunta Tulot ,47 Menot ,47 Netto KÄYTTÖTALOUS Tulot ,72 YHTEENSÄ Menot ,93 Netto ,02 ILMAN KALLIOTA Netto ,30 ILMAN KALLIOTA JA PELASTUSL Netto ,29

14 14 YLIVIESKAN KAUPUNKI 14 TULOSLASKELMA KEHYS 2015, tuloveroprosentti 21,50 Ilman Liikelaitos Hetaa TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TOT.ENNUSTE KEHYS MUUTOS MUUTOS % MUUTOS % / 2015 Ta14/Kehys15 Tot14/Kehys15 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) ,71 0,85 Omaisuuden my-voitot (+) Toimintamenot ( - ) ,86 0,84 TOIMINTAKATE ,80 1,11 Verotulot ( + ) ,16 2,35 Valtionosuudet ( + ) ,34 2, ,11 2,24 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) ,00 0,00 Muut rahoitustulot ( + ) ,00-25,00 Korkomenot ( - ) ,00 20,00 Muut rahoitusmenot ( - ) ,00 0,00 VUOSIKATE ,83 20,07 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot ( - ) ,99 2,56 Arvonalentumiset ( - ) Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ( + ) Satunnaiset menot ( - ) TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos/pelastuslaitos (nettoinvestoinnit-poistot) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Vuosikate, % poistoista 106,2 104,3 107,4 125,8 Taseen alijäämä Muutos 14/15: Tuloveroprosentti 21,50 21,50 21,50 21,50 0,00 Kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,05 1,10 1,10 1,10 0,00 vakituisten asuinrakennusten 0,60 0,65 0,65 0,65 0,00 muiden asuinrakennusten 1,10 1,15 1,15 1,15 0,00 voimalaitosten 2,85 2,85 2,85 2,85 0,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

15 15 YLIVIESKAN KAUPUNKI 15 INVESTOINNIT KEHYS HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO TS KEHYS KEHYS KEHYS HANKE Maa- ja vesialueet Menot Maa-alueiden ostot ja myynnit Tulot Myyntivoitot tuloslaskelmaan Netto Osakkeet ja Menot osuudet Tulot Netto Irtain omaisuus Yhteiset atk-hankinnat Menot Ohjelmat ja laitteistot Aluepelastuslaitos Menot Ajoneuvot ja muu kalusto Tulot Peruskoulut ja lukio Menot Koulujen kalustohankinnat Kirjasto Menot Liikuntapalvelut Menot Kokoustilan uudet kalusteet Tekniset palvelut Menot Ympäristönhoidon koneet Yhteensä Menot Tulot Talonrakentaminen Netto Rahkolan koulu Menot Kust.arvio 0,3 milj. e, v Tulot Lukio Menot Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v Tulot Jokirannan koulu (lisätilat) Menot Kust.arvio n. 1,0 milj.e, v Tulot Katajan koulu Menot Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v Tulot Ojakylän koulu Menot Kust.arvio n. 0,8 milj. e, v Tulot Vähäkankaan koulu Menot Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v Tulot Raudaskosken koulu Menot Peruskorjaus, kust.arvio n. 2,2 milj. e Tulot Jäähalli Menot Kust.arvio n. 3,5 milj. e, v Tulot Liikuntapuiston huoltorakennus Menot Kust.arvio e, v Tulot Muut talonrakennusinvestoinnit Menot Pienet kohteet, päiväkotien korjauksettulot Yhteensä Menot Tulot Netto

16 16 YLIVIESKAN KAUPUNKI 16 HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO TS KEHYS KEHYS KEHYS HANKE Liikennealueet Menot Katujen rakentaminen ja kunn.pito. Tulot Netto Puistoalueet Menot Puistojen rakentaminen ja Tulot kunnostaminen Netto Liikunta-alueet Menot Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kp. Tulot Netto Vesihuoltolaitos Menot Vesihuoltolaitosinvestoinnit. Tulot Netto INVESTOINNIT Menot YHTEENSÄ Tulot Netto

17 17 YLIVIESKAN KAUPUNKI 17 RAHOITUSLASKELMA KEHYS 2015 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO KEHYS MUUTOS KEHYS KEHYS / TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ( + / - ) Satunnaiset erät ( +/- ) Tulorahoituksen korjauserät ( + / - ) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ( - ) Rahoitusosuudet investointimenoihin ( + ) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ( + ) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lisäykset ( - ) Vähennykset ( + ) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) Pitkäaik. lainojen vähennys ( - ) Lyhytaikaisten lainojen lis + / väh Muut maksuvalmiuden muutokset VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Lainamäärän muutos Lainat yhteensä Lainat e/asukas Asukasluku

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2018 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys ja hallitusohjelman tavoitteita Suomen talouskehitys on viimeisen kolmen vuoden aikana

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.9.2017 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2017 Tulos Tilanteessa 30.9.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 5,6 miljoonaa euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1,8 miljoonaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2017 Ennakkotiedon mukaan Ylivieskan asukasmäärä on kasvanut 44 henkilöllä tammikesäkuun aikana. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Ylivieskassa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 Ylivieskan kaupunginhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018-2021 LAADINTAOHJEET Sisällys 1. Talouden näkymät... 2 2. Ylivieskan kaupungin talouden ja toimintaympäristön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II/2007

OSAVUOSIKATSAUS II/2007 OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Kuntatalous vuosien julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa. Valtiovarainvaliokunta

Kuntatalous vuosien julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa. Valtiovarainvaliokunta Kuntatalous vuosien 2017-2020 julkisen talouden suunnitelmassa ja kuntatalousohjelmassa Valtiovarainvaliokunta 24.5.2016 Kuntatalouden tilannekuva 2015 Keskeiset huomiot kuntatalouden tilasta Koko kuntatalouden

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot