M a r f a n Jäsenlehti 1/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M a r f a n Jäsenlehti 1/2003"

Transkriptio

1 Suomen M a r f a n Jäsenlehti 1/2003 -yhdistys ry Artikkeleita mm. - kuntoutuksesta - sopeutumisvalmennuksesta

2 Suomen Marfan-yhdistys ry:n toimintaperiaate Yhdistyksen tarkoitus on jakaa tietoa Marfan-oireyhtymästä jäsenilleen, viran omaisille ja julkisille laitoksille; toimia Marfan-oireyhtymää sairastavien ja heidän perheidensä välillä; valvoa Marfan-oireyhtymää sairastavien ja heidän per heidensä etuja; kehittää Marfan-oireyhtymää sairastavien hoitoa ja kuntoutusta sekä heidän per heidensä sopeu tumis valmennusta yhteistyössä terveyden- ja sosiaalihuollon kan s sa. Yhdistyksen hallitus 2003 Puheenjohtaja Leila Raninen Tynnyriholvinkuja Jokela ja Varsinaiset jäsenet: Sihteeri, kirjastonhoitaja Virpi Saukkola Töyrytie 5 G Helsinki ja Uuden hallituksen valinta on juuri alkamassa. Kirsi Onnela Martinmetsä Espoo Jäsenlehti Susanna Mutanen Nunnalahdentie Juuka Postikortti- ja paitamyynti Jaakko Metsämarttila Hirvikoskentie Varstila Tilintarkastajat Erkki Pulkki Hiitolantie 4 D Espoo Juha Heikkinen Mirjankuja 2 A Espoo Varajäsenet: Varapuheenjohtaja Panu Raninen Tynnyriholvinkuja Jokela Rahastonhoitaja, jäsenrekisteri Seija Forsström Kalkkirannantie Söderkulla ja Janne Löytty Töyrytie 5 G Helsinki Marjut Kukkola Vanha Hämeenkyläntie 5 A Helsinki Yhdistyksen osoite Suomen Marfan-yhdistys ry PL Helsinki Yhdistyksen tilinumero Aktia Internet

3 Puheenjohtajan palsta Vietimme huhtikuun alussa onnistuneen Marfanviikonlopputapaamisen Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa. Tunnelma oli koko viikonlopun ajan hyvä ja keskustelut antoisia. Taas on saatu ja annettu vertaistukea! Paikalla oli vanhoja tuttuja, mutta tutustuimme myös muutamiin uusiin yhdistyksen jäseniin. Tervetuloa joukkoon! Viikonlopputapaamisesta on luvassa enemmän tarinaa seuraavassa jäsenlehdessä. Yhdistyksen vuosikokouksessa Lahdessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutos, joka koskee 3 ja 6 jäsenmäärittelyä. Kokouksessa päätettiin myös uusista jäsenmaksuista vuodelle Edellä mainituista asioista kerrotaan lisää muualla tässä lehdessä. Kuluvan toimintakauden tärkeimpiä asioita tulee olemaan hakeminen Invalidiliiton jäsenyhdistykseksi. Jäsenyys antaa pienille diagnoosipohjaisille vammaryhmille aiempaa laajempaa näkyvyyttä ja pienille yhdistyksille aivan uusia vaikuttamismahdollisuuksia Harvinaisettyöryhmän kautta. Tulevaisuudessa meillä pienillä valtakunnallisilla yhdistyksillä on mahdollisuus saada jopa oma edustaja liittovaltuustoon. Yhdistyksen perinteinen ja odotettu kesätapaaminen kuuluu myös toimintavuoden ohjelmaan. Tällä kertaa tapaaminen järjestetään Juupajoella Luomumajatalo Henkireiässä. Tapaamisesta kerrotaan lisää muualla tässä lehdessä. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan! Tapaaminen on ehdottomasti yksi kesän kohokohdista. tähän työskentelyyn. Toisaalta tämä ei ole mitään tiukkapipoista hommaa vaan parhaisiin tuloksiin olemme aina päässeet leppoisalla, toiset huomion ottavalla ja keskustelevalla asenteella. Kokouksissa on aina ollut mukava käydä ja naurua riittänyt! Toivottavasti saamme uusia aktiivisia ja mukavia jäseniä hallitukseen seuraavassa vuosikokouksessa. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin ja niukoilla taloudellisilla resursseilla, joten kaikenlainen vapaaehtoinen apu, talkootyö ja tuki yhdistykselle on aina tervetullutta. Toiminnan kulut katetaan jäsenmaksuilla sekä T-paidoista ja postikorteista saatavilla myyntituloilla. Tämän jäsenlehden liitteenä on yhdistyksen jäsenkysely, jonka tarkoituksena on saattaa yhdistyksen jäsenrekisteri ajantasalle. Lisäksi haluamme kuulla jäsenten mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta ja tulevaisuuden suuntaviivoista. Kysely on siis tärkeä suunnannäyttäjä yhdistyksen hallituksen toiminnalle, joten odotamme kovasti vastauksianne, mielellään toukokuun loppuun mennessä. Voimia ja hyvää mieltä kaikille yhdistyksen jäsenille! Leila Raninen Myös jäsenlehteä julkaistaan kuten aiemminkin. Kädessäsi on nyt tämän vuoden yhdistetty teemanumero/jäsenlehti, jossa on mm. mielenkiintoisia artikkeleita tärkeiltä yhteistyökumppaneiltamme kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennuksen historiasta ja nykypäivästä. Yhdistyksen hallitus pysyi lähes samana kuin edellisenä toimintakautena. Varsinaiset jäsenet ovat samat, ja varajäseneksi Veli-Jaakko Anttilan tilalle valittiin aiemminkin hallituksessa ollut Marjut Kukkola. Kiitos kaikille menneestä toimintakaudesta ja paljon voimia uuteen toimikauteen! Tehtävää on paljon, ja se vaatii meiltä kaikilta sitoutumista

4 Sopeutumivalmennus - Mitähän se oikein meinaa? Lasten kuntoutuskoti on toiminut Helsingin Töölössä yli 30 vuotta pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten, sekä aina myös heidän perheidensä, kuntoutuksen ja sopeu tumisvalmennuksen pitkällä ja vaativalla saral la. Viimeiset kymmenen vuotta talon pää tuote on ollut perhekurssit harvinaisille pienryhmille, siis perheille, joiden lapsella tai lapsilla on jokin harvinainen, yleensä huo nosti tunnettu, hoidoltaan vaativa ja usein vaikeakin tila tai tauti. Otsikoita on ollut kym menen vuoden aikana jo noin kahdeksan kymmentä, ja niihin on kuulunut myös Mar fan, useita kertoja. Itse olen pitkään vierastanut ilmaisua sopeutu misvalmennus, jotenkin pölyisenä ja kanslia kielisenä, kunnes eräänä päivänä tulin kur kista neeksi sanojen etymologiaan, syntyyn ja taustoihin. Sanat sopia, sopu, sopimaton, sovinto (ja lis äksi muitakin johdoksia) ovat jo Agricolalta peräisin, siis ikivanhoja ja hyvin käyttökelpoisia ilmaisuja. Taustalla häämöt tää sana sopa, siis vaate, asu (sotisopa!), joka on joko sopimaton (väärä koko, ei mah du! väärä käyttötarkoitus, ei sovellu!) tai so piva. Kielen kehitys on tässä tapauksessa kul kenut hyvin konkreettisesta vaatteen sopimi sesta (mahtumisesta) abstraktiin suuntaan. So peu tuminen on siis jokaisen pyrkimystä saada itsensä sopimaan, mahtumaan tähän maailmaan (ympäristöön, tilanteeseen) ja päästä sovintoon sen ja tietenkin myös itsensä - kanssa. Entäpä valmennus? Kaikki oivaltavat, että tau stalla piilee sana valmis, Agricolaa sekin. Vähemmän tunnettua lienee, että sana val mentaa esiintyy sellaisenaan jo Lönnrotin sanakirjassa vuodelta Lönnrotin kieli korvan mukaan valmennus luo valmiuksia, jotka sittemmin ovat vain hieman muuttuneet nykyisiksi valmiuksiksi. Siinä sitä ollaan! Vanhaa hyvää suomenkieltä koko sopeutumisvalmennus ja vieläpä merki tykseltään napakasti osuva. So peutu mis val men nus näyttäisi siis olevan toi mintaa, jonka avulla pitkäaikaissairaudesta tai (lasten koh dalla usein synnynnäisestä) vammaisuudesta huolimatta pyritään mah tumaan maailmaa muiden mukaan (siis mu kau tumaan) so vin nossa ympäristön kanssa kehittämällä siihen valmiuksia. Perhekurssit valmiuksien kehittäjinä Mitä kursseillamme käyneet perheet, äidit ja isät, sitten oikein toivovat ohjelman järjes täjiltä tällaisten lisävalmiuksien saavutta miseksi. Vastikään valmistuneen laajan selvi tyk sen mukaan toivomuslistan ylivoimainen ykkönen on tieto taudista, sen taustoista (etiologiasta), kulusta, hoidosta, kuntou tuk sesta ja ylipäänsä kaikesta maan päällä, joka vähänkin sivuaa sopeutumista taudin (vam man) aiheuttamiin vaatimuksiin, siis pärjää mistä sekä omassa tavallisessa arkielämässä että yhteiskuntamme melko koukeroisessa palvelujärjestelmässä. Lasten kuntoutuskodin asiantuntijoiden, vie railevien tähtien, lukumäärä on noussut jo yli puoleen tuhanteen. He edustavat kymmeniä erikoisaloja ja yli sataa erilaista toimin tayksikköä, taloa. Tietysti myös oma henkilö stö on vuosien mittaan kehittynyt melkoiseksi asiantuntijaksi harvinaisten pienryhmien toi mialalla. Marfan-perhekurssilaisia järjestäytymässä kuvaan. Otetaanpa esimerkiksi Marfan! Minkälaisia vierailevia tähtiä tarvitaan ja mistä Kunttarin omat joukot pyrkivät pitämään hu olta? Lääketieteellisistä esiintyjistä nostet ta koon esiin perinnöllisyyslääkäri (ja hänen kat sa uksensa perimään ylipäänsä ja Marfaniin erityisesti), lasten kardiologi ja mahdollisesti sydänkirurgi (syistä, joita ei tarvinne parem min perustella), ortopedi (jos kurssilaisilla on selvästi myös tuki ranka pulmia, niin kuin usein on) sekä silmälääkäri. Fysioterapeutti tai liikunnanohjaaja panee väen pohtimaan, minkälainen liikunta sopii marfaanikolle hyvin ja minkälainen kenties ei ole suosi teltavaa, - ja sitten myös liikutaan! Las ten ikärakenne määrää, pohditaanko lä hem min päivä-

5 kotinäkökulmaa vai valitaanko aiheeksi koulunkäynti vai ehkä sittenkin jo amma tin valinnanohjaus. Talon oma väki esittää katsauksia sosiaali poliittisista ja palveluihin sekä ns. etuuksiin liittyvistä kysymyksistä, johtaa ryhmä kes kusteluja aiheista miten pärjätä ja jaksaa? tai vaikkapa mitä sisaruksille kuuluu?. Täl lai sia ryhmätöitä tai keskinäisiä kohtaamisia vetää talon puolesta psykologi, lasten psykiatri tai koulutettu perheterapeutti. Kun vanhem mat työskentelevät päivisin omassa ohjel massaan kaikessa rauhassa, järjestetään sekä lapsille että nuorille, niin potilaille kuin hei dän sisaruksilleenkin, omaa iän mu kai sta, useimmin varsin toiminnallista, mutta myös keskusteluihin perustuvaa ohjelmaa. Viikon puolivälissä vanhemmilla on vapaa ilta, jolloin henkilökunta pitää huolta lapsista. on pärjää misestä! Kuntoutuskurssit ovat oma lukunsa, mutta se onkin sitten jo eri tarina, kuten viidakko kir jailija Kipling olisi sanonut Eero Palolampi Lastenlääkäri Kirjoittaja on toiminut pitkään Lasten kuntou tuskodin johtajana ja toimii nykyään osa-aikaeläkkeellä ollessaan talon asiantun tija lääkärinä. Ohjelman tuottamisessa pidetään aina mieles sä rusinapullateoria : jos pullassa (asian tuntijakunnassa) on rusinoita, niin ne poimi taan vieraiden makusteltaviksi. Lukijalle lienee käynyt jo selväksi, että jokai sen aiheen ohjelma on rakennettava aina uudestaan siten, että se palvelisi mahdol lisimman hyvin juuri sitä pienryhmää, joka kulloinkin on saapunut Kunttariin vieraak semme. Kursseilla käyneiden perheiden arvostus listalla korkeimmalla sijalla asiantuntijatiedon ja -kokemuksen rinnalla on läpi vuosien (ja myös uunituoreen selvityksen mukaan) ollut vertaistuki eli muiden suunnilleen samassa tilanteessa olevien perheiden kohtaaminen. Tällainen useita vuorokausia jatkuva yhdessä olo voi toimia kuin tiedon ja kokemuksen (ja tunteen!) vaihdannan paraskin markkina paikka, vilkas ja joskus häliseväkin persia lainen tori. Todellinen tieto siitä, mitä lapsen pitkäaikaissairauden tai vamman kanssa elä mi nen ihan oikeasti merkitsee, asuu perheissä (niin vanhemmissa kuin lapsissa) ja vain per heissä. Oivallisinkaan teksti ei voi korvata ih mis ten kohtaamista. Sähköpostista ja netistä on tietenkin apua, mutta ovathan ne sittenkin aika virtuaalista kamaa ihan kunnolliseen yhdessäoloon verrattuna. Kurssilaisia tutustumassa uuden oopperatalon ihmeisiin. Sopeutumisvalmennuskurssi pyrkii siis lisää mään ihmisten omia valmiuksia sopia, mahtua tähän kovaan maailmaan ja pysyä sen kanssa sovinnossa pitkäaikaissairaudesta tai vam mas ta huolimatta, kuitenkin aina sen asettamat ehdot ja rajat huomioon ottavalla realistisella tavalla. Sanalla sanoen: kysymys

6 Mitä sopeutumisvalmennus on? Lyhyt historia Sopeutumisvalmennus tuli ajankohtaiseksi luvulla kun muutamat vammaisjärjestöt järjestivät ensimmäiset sopeutumisvalmennuskurssin. Jo 1950-luvulla oli mm. Invalidiliitto järjestänyt kuntou tuskursseja, jotka sisälsivät monia sopeutumisvalmennuksellisia ajatuksia. Pelkkä vamman lääke tieteellinen hoito ei enää riittänyt. Vuonna 1972 astui voimaan Invaliidihuoltolain muutos, jolla sopeu tumisvalmennuksen järjestäminen tuli lakisääteiseksi. Sopeutumisvalmennusta on siis järjestetty jo yli 30 vuoden ajan. Mitä? Sopeutumisvalmennuksen keskeisin tavoite on tukea vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä ja heidän läheisiään vammaisuuden aiheuttamissa muutoksissa. Sopeutumisvalmennus on alati kehittyvä kun tou tusmuoto ja toteuttamistavat vaihtelevat sairaus- ja vammaryhmittäin. Keskeistä ovat vertaistuki, ryhmä muotoisuus, voimaantuminen, tieto sairaudesta ja vammasta ja tietoisuuden kasvaminen. Miten? Vammaisuus ja pitkään jatkunut sairaus aiheuttaa usein monenlaista tuskaa ja kipua. Vammainen ihmi nen omaksuu helposti ympäristön kielteiset asenteet, joista voi olla vaikea päästä eroon ilman apua. So peu tu misvalmennus on hyvä keino löytää selville vesille. Sopeutumisvalmennuskurssi on peili, joka aut taa näkemään oman elämäntilanteen selkeämmin. Yhdessä on hyvä jakaa kokemuksia muiden kanssa, saada tukea ja neuvoja. Vertaistuki yhdistää. Missä? Sopeutumisvalmennus on leimallisesti vammaisjärjestöjen kehittämää ja toteuttamaa, mutta myös julkinen terveydenhuolto on ottanut sen osaksi kuntoutustoimintaansa. Mistä? Sopeutumisvalmennusta rahoittavat KELA, Rahaautomaattiyhdistys, vakuutuslaitokset sekä kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto. Milloin? Kun vamma tai sairaus ahdistaa ja vaikeudet tuntuvat ylitsepääsemättömiltä, eikä elämä tahdo sujua, on syytä hakeutua sopeutumisvalmennukseen. Sopeutumisvalmennuksessa kunnioitetaan kuntoutujan oi keut ta olla oman elämänsä asiantuntija. On tärkeätä muistaa, että jokaisella on oma yksilöllinen tapansa reagoida vammautumiseen ja sairastumiseen. Sopeutumisvalmennus on asiakaslähtöinen kuntou tusmuoto, joka perustuu ihmisen omien voimavarojen löytämiseen ja käyttöön ottamiseen. Ammatti aut tajat kannustavat ja tukevat. Sopeutumisvalmennus antaa potkua elämään, se auttaa jaksamaan. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus - Tuottaa ja kehittää palveluja, jotka tukevat vammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan elämään koti- ja asuinympäristössään tasa-arvoisina ja itsenäisinä yhteiskunnan jäseninä. - Tavoitteena on tukea asiakkaita sopeutumaan vamman aiheuttamiin muutoksiin elämässä. - Kullakin kurssilla on omat erillistavoitteensa. - Osanottajien henkilökohtaiset tavoitteet vaikuttavat kurssiohjelman sisältöjen rakentumiseen. - Asiakkaat ovat meille tärkeitä. - Kuntoutuspalvelut on tarkoitettu kaiken ikäisille liikuntavammaisille henkilöille, heidän perheilleen ja läheisilleen. - Kaikki kurssit ovat kokonaisvaltaisen kuntoutuksen kursseja, joissa otetaan huomioon osanottajien sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen kuntoutumisen tarve. - Osalla kursseista painottuu fyysinen kuntoutus ja asiakkaat saavat yksilöllistä fysio/toimintaterapiaa. Muu toiminta tapahtuu ryhmässä.

7 - Kursseja järjestetään seuraaville ikäryhmille: vuotta täyttäneiden kurssit vuotiaiden kurssit vuotiaiden kurssit vuotiaiden kurssit - alle kouluikäisten ja kouluikäisten perhekurssit Kurssiesitteen ja lisätietoja saat: Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus Launeenkatu LAHTI puh.(03) fax (03) Kuntoutusta seurataan, siitä puhutaan ja sitä myös toivotaan saatavaksi. Myös valtion taholta seurataan kuntoutusta, sillä eduskunta sai vastikään kuntoutuksen selonteon. Kuntoutuksen tavoitteenahan on kuntoutujan fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen toimintakyvyn parantaminen tai ylläpito. Monelle ihmiselle on ollut apua kuntoutuksesta. Moni tarvitsee säännöllistä kuntoutusta toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Mutta miten kuntoutettavat, jotka kuntoutusjakson jälkeen ovat saaneet hyvän alun. Jaksaako sitä kotona jatkaa vai onko mukavampi vain olla tekemättä mitään. Millä motivoisimme itseämme? Meille kaikille on tärkeää huolehtia itsestämme. Kuntoutus voimaannuttaa - myös omaisen! Vuosien kuluessa kuntoutusmenetelmät ja -muodot ovat muuttuneet suuresti. Myös kuntoutuksen määritelmät ovat vaihtuneet eri aikoina. Uudessa Kuntoutuksen oppikirjassa (Tapani Kallanranta, Paavo Rissanen, Ilpo Vilkkumaa) määritellään seuraavasti: Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka yleistavoitteena on auttaa kuntoutujaa toteuttamaan elämänprojektejaan ja ylläpitämään elämänhallintaansa tilanteissa, joissa hänen mahdollisuutensa sosiaaliseen selviy ty miseen ja integraatioon ovat (sairauden tai muiden syiden vuoksi) uhattuina tai heikentyneet. Kuntoutus perustuu kuntoutujan ja kuntouttajien yhteisesti laatimaan suunnitelmaan ja jatkuvaan prosessin arviointiin. Kuntoutus sisältää yksilön voimavaroja, toimintakykyä ja hallinnan tunnetta lisääviä sekä ympäristön tarjoamia toimintamahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä. Kuntoutus voi perustua sekä yksilö- että ryhmäkohtaiseen työs kentelyyn, ja siinä käytetään hyväksi lähiyhteisöjen sosiaalisia verkostoja (Järvikoski ja Härkäpää 1995). Lahden kuntoutuskeskuksen takkahuoneen innokkaat makkaranpaistajat. Miten tärkeää on vammaisen ihmisen omaisten kuntouttaminen? Kuka heistä huolehtii? Mielestäni on tärkeää huolehtia myös heistä. Erilaiset sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit tuovat mahdol lisuuden sekä fyysisen että psyykkisen kunnon kohentamiseen. Samalla voi tavata muita omaisia ja saada vertaistukea esim. Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksessa järjestettävillä parikunto- ja perhe kurs seilla. Heikki Mustonen ylilääkäri INVALIDILIITON LAHDEN KUNTOUTUS- KESKUS

8 Marfan-oireyhtymää sairastavien kuntoutuskurssit kuntoutuskurssit Reumasäätiön sairaalassa Reumasäätiön sairaalassa on tähän mennessä pidetty kaksi Marfan-oireyhtymää sairastavien kuntou tuskurssia. Sairaalassa ei ole ai kai semmin ollut kokemusta Marfan-oireyhtymää sairas tavien kuntoutuksesta, mutta yliliik ku vien nivel ten oireyhtymästä eli hyperm o b i l i t e e t t i - o i r e y h t y m ä s t ä kärsivien henkilöiden hoidosta ja kuntoutuksesta on runsaasti koke musta. Kurssin sisältöä suunniteltaessa lähdettiin siitä näkökulmasta, että vaikka emme voi vaikuttaa sinänsä oireyhtymään tai sen aiheuttamiin muu toksiin, niin voimme ehkä ennaltaehkäistä ja lievittää joitakin oireita sekä parantaa toi mintakykyä ohjauksen, fysioterapian, tukien ja apuvälineiden avulla. Fysioterapian sisällön osal ta käytimme hyväksi kokemuksiamme nivelten yliliikkuvuuksista kärsivien hoidosta. Marfan-potilaiden kohdalla fysioterapiassa tulee kuiten kin huomioida tiettyjä erityis piirteitä, kuten muutok set sydän- ja ve renkierto järjestelmässä. Tutkimme kirjallisuut ta, mutta varsinaisia tutki muksia Marfan-poti laiden fysioterapiasta tai kuntoutuksesta ei ole olemassa. Marfan-potilaiden toimintakykyä voivat rajoit taa sydän- ja verenkiertoelimistön muutokset ja niiden vuoksi tehtyjen leikkausten jälkitilat. Tämän vuoksi jokaisen kohdalla tulee miettiä yksilöllisesti sopiva kuormitustaso. Sairau desta johtuvat rakenteelliset muutokset tuki- ja liikun ta elimistössä vaihtelevat suuresti, esimer kiksi ryhtivirheiden aste voi olla hyvin erilai nen. Kuitenkin rintakehän liikkuvuuden ja keuhkojen toiminnan säilyttäminen on tärkeää. Nivelten yliliikkuvuuden aste vaihtelee myös huomat tavasti, mutta nivelten sijoiltaan me nojen mah dol lisuus on pidettävä mielessä. Li has ten antamaa tukea nivelille pitäisi pyrkiä paran tamaan. Ryhtivirheiden myötä voi tulla kuor mitusoireita lihaksistoon ja näitä voidaan korjata ja ehkäistä fysioterapian keinoin. Tukien ja apu välineiden avulla saadaan helpotusta jokapäiväisiin tehtäviin ja voidaan estää kuormi tusoireita. Ergonominen neuvonta niin työkuin kotiaskareissa on tarpeellista. Kurssin sisäl töä rakennettiin näiden ajatusten pohjalta. Kurssien fysioterapian sisältö Kurssin alussa kurssilaiset ja henkilökunta tutustuivat toisiinsa ja talon tapoihin yhteis tapaamisessa. Tilaisuudessa esittelimme kurs sin fysioterapiaosuuden, jonka monipuolinen sisäl tö herätti kiinnostusta ja keskustelua. Seuraavana päivänä tapasimme yhteisessä lii kun ta keskustelus sa, jolloin pohdimme työhön, harrastuksiin ja vapaa-ajan liikuntaan liittyviä asioita. Lisäksi tarkastelimme jokaisen kurssi laisen henkilökohtaisia liikuntatottumuk-sia ja oire yhtymän aiheuttamia liikuntakoneiston on gelmia. Oireyhtymään soveltuvat liikunta muodot herättivät vilkasta keskustelua ja oh jauksen ja neuvonnan tarvetta. Kurssilaiset kertoivat kokemuksistaan sykemittarin käytös sä sykettä seuratessaan. Ohjasimme sopivan yk si löl lisen kuormitustason löytymistä kestä - vyys- ja voimaharjoittelussa. Yksilötapaamisissa tutkimme liikkumis- ja toi min takykyyn liittyviä ongelmia ja tarkaste limme ryhtiä sekä tasapainoa perusliikkumisen kannal ta. Erityisesti kiinnitimme huomiota nivelten yli liikkuvuuteen ja lihastasapainoon. Kehon mitusta tutkikuoressamme havaitsimme yllättävän paljon eri syistä johtuvia pituuseroja alaraajoissa. Tutkimusten pohjalta arvioimme nivelten tukemisen tarvetta. Ohjasimme ja neu voimme kurssilaisia tukien hankinnassa ja käy tössä. Koska oireyhtymä aiheuttaa usein vaikeuksia löytää sopivia jalkineita, opastimme kurssilaisia kenkävalinnoissa ja kerroimme yksilöllisen kengän hankintaan ja valmis tukseen liittyvistä asioista. Fysioterapiaryhmissä käsittelimme ryhtiä, ke hon hallintaa ja tasapainoa istuessa, seistessä ja liikkuessa. Ohjauksissa kiinnitimme huomiota ergonomisiin asioihin perusliikkumisen eri osa-alueilla. Keskustelimme ylä- ja alaraajojen ni vel ten tukemisesta erilaisien tukien avulla. Totesimme yhdessä kurssilaisten kanssa, kuin ka ihmiset nykyään istuvat suurimman osan päi västä työssä ja vapaa-aikana. Istumiseen liittyvä yksipuolinen ja virheellinen kehon kuor mitus aiheuttaa niskan, hartioiden ja selän alueen kipujen lisääntymistä ja toiminnan häiriin tymistä. Ajatellen oireiden hoitamista ja ennalta ehkäisyä ohjasimme kurssilaisia löytä mään kehoa oikein kuormittavia työ-asentoja ja vaihtelevia työliikkeitä. Liikeharjoituksissa huo mioimme erityisesti syvät vartalon tuki lihakset. ATK-

9 työskentelyä ja työtuolin valin taan liittyviä asioita ohjasimme yhdessä toi mintaterapeutin kanssa. Lisäksi korostimme tauotuksen mer - kitystä työn kuormituksen ke - ventämiseksi. Seisomaryhtiä tarkasteltaessa totesimme selän lisäksi ongelmaalueiksi jalkaterän, nilkan ja polven kuormittumisen. Ohjasimme yliliik ku vien nivelten fysiologista kuormitusta sei s tes sä ja liikkuessa. Kertasimme syvien vartalo lihasten sekä alaraajaniveliä tukevien lihasten harjoi tuksia. Tutkimusten ja keskustelujen jälkeen korostui tasapainon harjoittamisen merkitys. Tavoit teenamme oli harjoittaa monipuolisesti tasa painoa huomioiden eri tasapainoa säätelevät elimet. Harjoituksia teimme silmät auki ja kiinni terapiapallon, tasapainotyynyn, trampo liinin ja erilaisten alustojen avulla. Liikkumisen tasa painoa harjoittelimme pelaamalla sulkapal loa ja lentopalloa ilmapalloilla. Kurssilla oli mahdol lisuus käyttää tasapainon tutkimus laitetta yksi löllisen tasapainon arvioinnissa. Allasharjoittelussa ohjasimme rentoutumista ja teimme kevyitä liikeharjoituksia. Boccia-pelit antoivat mahdollisuuden vapaaseen keskus te luun ja iloiseen yhdessä oloon. Sairaalan kaunis luon to tarjosi mahdollisuuden virkis tävään ul ko liikuntaan. Lammen ympärillä kä ve limme sauvoin ja ilman seuraten sykettä ja kuunnellen käen kukuntaa. Kurssin toteuttaminen oli meille fysio tera peuteille suuri haaste, mielenkiintoinen ja opettavainen. Kiitos kurssilaiset! Armi Ahonen, ft, Merja Kumpulainen, ft, Mari Länsiluoto, ft, Marja Mikkelsson LT, fysiatri REUMASÄÄTIÖN SAIRAALA Heinola

10 Marfan-oireyhtymää sairastavien toimintaterapia osana tietopainotteista kuntoutuskurssia Reumasäätiön sairaalassa Toimintaterapian määrittelyä Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteut tamaa kuntoutusta, jonka avulla ihmistä tuetaan ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään sekä edistämään kehitystään niin, että hän pys tyy mahdollisimman omatoimiseen elämään. Toimintaterapialla tuodaan apua arkeen, niin että ihminen toimintakyvyn rajoituksista huo limatta löytää ja hallitsee keinot huolehtia itses tään, olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, tehdä työtä tai opiskella, viettää vapaa-aikaa ja leikkiä. Toimintaterapia Marfan-tietopainotteisilla kuntoutuskursseilla Reumasäätiön sairaa lassa Apuvälineet Apuvälineellä tarkoitetaan hoito- ja harjoitus väli neitä, tukilaitteita ja -proteeseja, henki lö kohtaisen hygienian ja pukeutumisen apuväli neitä, liikunnallisia, kommunikaatio-, ko titalous- sekä käsittelyapuvälineitä. Apuväl i neiden tavoit teena on asiakkaan omatoimi suuden ja elämän laadun parantaminen. Toimintaterapiaosuudessa on käsitelty päivit täisten toimintojen pienapuvälineitä ryhmässä, tarpeen vaatiessa kullekin kuntoutujalle on tehty yksilölliset apuvälinetarpeen kartoitukset, jolloin terapeutti arvioi yhdessä asiakkaan kanssa apuvälineiden hyötyä ja tarvetta hänen toimin takyvyn säilyttämiseksi tai parantamiseksi. Tähän kiinteästi liittyy apuvälineisiin liittyvä neuvonta, kokeilu ja käytön harjoittelu. Marfan-oireyhtymää sairastavat ovat eniten hyötyneet lähinnä keittiötoiminnoissa käytettävistä hyvän otteen mahdollistavista välineistä, esim. paksu kahvaisesta kuorimaveitsestä. Lastahoito Lastojen avulla voidaan mm. tukea nivel/nivelet haluttuun asentoon, ehkäistä ei-toivot tua liikettä ja lievittää kipua. Lastat jaotellaan yksilölli sesti valmistettuihin staattisiin (lepo) ja dynaa mi siin (harjoitus) lastoihin. Työkäyttöön on olemassa myös tehdasvalmisteisia lastisia ran ne- ja peu ka lotukia. Kuntoutusjaksolla potilaiden on ollut mah dollista tulla toimintaterapiaan lääkärin lähet teel lä joko yksilöllisten käsilastojen valmis ta mista tai tehdasvalmisteisten ranne- ja peu ka lotukien sovittamista varten. Marfan-oire yhty mää sairastavien kohdalla pyritään lähinnä tuke maan yliliikkuvia ja/tai rasittuneita nive liä, esim. peukalon tyviniveltä. Ergonomiaohjaus Ergonomiaohjauksessa on keskitytty varsinkin näyttöpäätetyöskentelyyn. Huomioitavia seik koja ovat mm. työtuolin sopivuus työntekijän mit toihin, työtason korkeus ja säädettävyys ja näyttöruudun asento. Kyseisiin asioihin on paneuduttu yksilöllisessä ohjaustilanteessa. Tar vit taessa on tehty suosituksia työpaikoille (työterveyshuoltoon) työpisteen toimivuuden kartoittamiseksi ja työssä tarvittavien apuväli neiden hankkimiseksi. Tuija Oravainen toimintaterapeutti REUMASÄÄTIÖN SAIRAALA, Heinola

11 Marfan-oireyhtymä ja suun terveys Suun ja hampaiden hoito voidaan lukea kuuluvaksi perushoitoon. Hampaiden puhtaus, reikien hoidattaminen ja erialisista suutulehduksista huolehtiminen liittyvät kuitenkin niin oleellisesti sairauden hoitoon, että suun terveydenhoitoa on syytä tarkastella omana alueenaan. Suun tulehdukset Suussa elää satoja bakteereita ja sieniä, jotka sopivissa olosuhteissa saattavat aiheuttaa äkäisiä tulehduksia. Paikallisten tulehdusten lisäksi bakteerit voivat lähteä liikkeelle verenkierron mukana ja aiheuttaa ongelmia muualla elimistössä. Tulehduksia saattaa syntyä silloin, kun viisaudenhampaat eivät kunnolla puhkea tai hampaan juuri on tulehtunut. Hoitamattomat tulehdukset synnyttävät pesäkkeen leukaluuhun. Ientulehdus ja syvälle ikenen alle ulottuva hampaanvierustulehdus saattavat käynnistää laajan tulehduskierteen. Hampaanvierustulehduksessa syntyy aina muutoksia leukaluuhun. Muutoksia kutsutaan ien- ja luutaskuiksi. Jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa tulehduksellisia muutoksia suun limakalvoille, näitä ovat esimerkiksi immuunivastetta muuttavat lääkkeet. Profylaksiaa suositellaan verenvuotoa aiheuttavissa toimenpiteissä (esim. hampaanpoistot, juurihoidot, syvällä oleva hammaskivi, ientulehdukset). Harjaa hampaat nykyttämällä hyvin, hammasrivin suuntaisin liikkein. Aloita harjaaminen sisäpinnoilta, etteivät ne vahingossa jää likaisiksi. Muista vaihtaa hammasharja riittävän usein. Tavallisen hammasharjan käyttöä voit helpottaa irrotettavalla varren paksunnoksella. Voit kokeilla myös sähköhammasharjaa. Käytä hammasvälien puhdistamiseen hammastikkuja ja -lankaa. Niiden käyttö tosin vaatii näppäryyttä, joten käytä tarvittaessa apuvarsia. Hammashoitaja, -lääkäri tai toimintaterapeutti neuvoo sinua apuvälineiden hankinnassa. Isompien hammasvälien puhdistuksessa voit käyttää hammasväliharjaa, joka on kuin pieni pulloharja. Myös hammasväliharjaan on olemassa apuvarsia. Ksylitoli lisää syljeneritystä ja edistää näin hampaiden ja limakalvojen terveyttä. Myöskin hammasproteesit tulee puhdistaa huolellisesti niille kuuluvilla aineilla ja tarkastettava määräajoin, että limakalvot ovat kunnossa. Käy säännöllisesti hammaslääkärillä! Leena Nurmela hammashoitaja REUMASÄÄTIÖN SAIRAALA Huono yleiskunto, joka usein liittyy sairauden aktiivivaiheeseen, voi käynnistää tulehduksen tai edistää sen leviämistä. Myös muutaman lääkkeet saattavat kiihdyttää tulehdusprosessia. Hampaiden kotihoito Kun sairastat, tulee sinun huolehtia erityisen hyvin hampaistasi. Parhaiten onnistut siinä, kun sinulla on oikeat välineet ja osaat myös käyttää niitä. Alla näet yleisohjeet, mutta kysy hammaslääkäriltäsi lisäohjeita. Heti ruokailun jälkeen ei ole hyvä harjata hampaita, mutta huuhtele suu ja pureskele tai imeskele jotain ksylitoli-valmistetta. Valitse hammasharja, jonka harjaosa on pienikokoinen ja pehmeä.

12 Reumasäätiön sairaala järjestää aikuisille marfaanikoille kuntoutusja sopeutumisvalmennuskurssin! Kurssi koostuu kahdesta osasta: ja Kurssilla on: lääkäreiden vastaanottoja luentoja ryhmäliikuntaa vertaistukea runsaasti hauskaa vapaa-ajan ohjelmaa mukavaa yhdessäoloa Kurssi on osallistujille maksuton ja kuntoutuksen ajalta Kela maksaa kuntoutusrahaa korvauksena ansionmenetyksestä. Kurssille haetaan asuinpaikan Kelan toimiston kautta. Tiedustelut: Reumasäätiön sairaala, Pikijärventie 1, Heinola Jäsenmaksut 2003 Suomen Marfan-yhdistys ry:n vuosikokouksessa päätettiin uusista jäsenmaksuista. Perhejäsenmaksusta luovuttiin, jotta jäsenmäärittely olisi yhtenäinen yhdistyksen uusien sääntöjen kanssa. Uudet jäsenmaksut vuodelle 2003 ovat: Varsinaiset jäsenet Kannatusjäsenet 20 - marfaanikko 15 Yritykset ja yhteisöt 95 - ei-marfaanikko 14 Marfaanikkojen muita korkeampi jäsenmaksu johtuu siitä, että liittyessään Invalidiliittoon yhdistys maksaa jokaisesta marfaanikosta jäsenmaksun, 1,68 /vuosi. Jäsenmaksua vastaan marfaanikot saavat Invalidiliiton julkaiseman 12 kertaa vuodessa ilmestyvän IT-lehden mahdollisuuden osallistua Invalidiliiton koulutustoimintaan jäsenetuja: hotelli-, laiva ja bensa-alennuksia ilmaislomamahdollisuuksia järjestösampo: vakuutus yhdistyksen ja liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa Invalidiliiton keskustoimiston tukipalvelut yhdistyksille (koulutus, neuvonta, opastus jne.) Edellä mainittujen etujen lisäksi kaikki varsinaiset jäsenet saavat yhdistyksen kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden (1 lehti/talous) mahdollisuuden osallistua yhdistyksen järjestämiin tapaamisiin alennettuun hintaan mahdollisuuden lainata yhdistyksen kirjoja sekä referaatteja ja videoita eri maiden asiantuntijalääkäreiden luennoista. Kannatusjäsenet ja -yritykset saavat yhdistyksen jäsenlehden ja yritykset vielä halutessaan logonsa www-sivuille ja yhdistyksen jäsenlehteen. Jäsenmaksut maksetaan yhdistyksen tilille Aktia toukokuun 15. päivään mennessä. Maksun viestikohtaan tulee kirjoittaa yhteystiedot maksajan tunnistamisen helpottamiseksi.

Suomen. M a r f a n. -yhdistys ry Jäsenlehti 1/2006. Antoine Marfan (1858-1942)

Suomen. M a r f a n. -yhdistys ry Jäsenlehti 1/2006. Antoine Marfan (1858-1942) Suomen M a r f a n -yhdistys ry Jäsenlehti 1/2006 Antoine Marfan (1858-1942) Suomen Marfan-yhdistys ry:n toimintaperiaate Yhdistyksen tarkoitus on jakaa tietoa Marfan-oireyhtymästä jäsenilleen, viran omaisille

Lisätiedot

Tässä numerossa 1/2005

Tässä numerossa 1/2005 1/2005 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 9. vuosikerta Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, päätoimittaja Merja Monto, toimitus ja taitto

Lisätiedot

Suomen. M a r f a n. -yhdistys ry. Jäsenlehti 1/2005

Suomen. M a r f a n. -yhdistys ry. Jäsenlehti 1/2005 Suomen M a r f a n Jäsenlehti 1/2005 -yhdistys ry Suomen Marfan-yhdistys ry:n toimintaperiaate Yhdistyksen tarkoitus on jakaa tietoa Marfan-oireyhtymästä jäsenilleen, viran omaisille ja julkisille laitoksille;

Lisätiedot

Suomen. M a r f a n. -yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2005. Syksyn puheenaiheina mm. Ammatinvalinta edessä? Asiaa hampaista ja niiden hoidosta

Suomen. M a r f a n. -yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2005. Syksyn puheenaiheina mm. Ammatinvalinta edessä? Asiaa hampaista ja niiden hoidosta Suomen M a r f a n Jäsenlehti 2/2005 -yhdistys ry Syksyn puheenaiheina mm. Ammatinvalinta edessä? Asiaa hampaista ja niiden hoidosta Suomen Marfan-yhdistys ry:n toimintaperiaate Y hdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Tässä numerossa 2/2008

Tässä numerossa 2/2008 2/2008 Harvinaisten tuki- ja liikunta elinvammaryhmien tiedotuslehti ISSN 1795-0902 13. vuosikerta Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Toimitusneuvosto Olavi Tuononen, päätoimittaja Merja Monto, jäsen Milla

Lisätiedot

Suomen. M a r f a n. -yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2004. elokuu 2004, Haapsalu, Viro. elokuu 2004, tulimäki, hämeenkoski

Suomen. M a r f a n. -yhdistys ry. Jäsenlehti 2/2004. elokuu 2004, Haapsalu, Viro. elokuu 2004, tulimäki, hämeenkoski Suomen M a r f a n Jäsenlehti 2/2004 -yhdistys ry elokuu 2004, Haapsalu, Viro elokuu 2004, tulimäki, hämeenkoski Suomen Marfan-yhdistys ry:n toimintaperiaate Yhdistyksen tarkoitus on jakaa tietoa Marfan-oireyhtymästä

Lisätiedot

Tässä numerossa 2/2006

Tässä numerossa 2/2006 2/2006 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 10. vuosikerta Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, päätoimittaja Merja Monto, toimitus Milla

Lisätiedot

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI Syöpä 1/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Arjen ystävä kulkee rinnalla Harvinaisten syöpien verkostot Aika hakea kuntoutukseen Jaana Kosonen voitti kirjoituskilpailun Tässä numerossa 1/2011

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 2013 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät omaishoitajat Miten huolehdit itsestäsi Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 3 2013 Tässä numerossa Iäkkäät

Lisätiedot

Kyl mä pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin

Kyl mä pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin 4 2007 Kyl mä asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista pärjään! Kuvia kaikille Mikä on ammatillinen kuntoutussuunnitelma? Varhain liikkeelle liikkumistaidossakin tässä numerossa 3 4 7 Pääkirjoitus liitto

Lisätiedot

Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1) Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1) Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Neurofibromatoosi tyyppi 1 (NF1) Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton julkaisuja O.52., 2012 ISBN 978-952-5548-47-1 ISSN 1457-1471 Painopaikka: 2 Vammaspaino 2012 Neurofibromatoosi tyyppi

Lisätiedot

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon 4 2014 Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon Mikä palvelusuunnitelma on? 28 Palvelusuunnitelma on lakisääteinen asiakirja. Palvelusuunnitelmaan kootaan tietoa lapsen ja perheen palveluista ja tukitoimista.

Lisätiedot

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 1/2015

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 1/2015 Poliolehti Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 1/2015 Vaikuttavuutta mittaamaan! Vireillä on Suomen Polioliiton päärahoittajan Raha-automaattiyhdistyksen yhdistäminen Finntoton ja Veikkauksen kanssa. Yhdistämisestä

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Lomanvietto omaishoitoperheissä Monikulttuurisuus

lehti omaishoitajille ja läheisille Lomanvietto omaishoitoperheissä Monikulttuurisuus Lähellä 2012 2 lehti omaishoitajille ja läheisille Lomanvietto omaishoitoperheissä Monikulttuurisuus Lähellä 2 2012 kansi: Välillä omaishoitotaipaleelle osuu iloisia juhlahetkiä. Lue juttu Tujusen perheestä

Lisätiedot

Lähellä OMAISHOITO LAPSIPERHEISSÄ SIJAISHOITO. Perhe on paras tiimi LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE

Lähellä OMAISHOITO LAPSIPERHEISSÄ SIJAISHOITO. Perhe on paras tiimi LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE Lähellä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE OMAISHOITO LAPSIPERHEISSÄ SIJAISHOITO Perhe on paras tiimi 4 2013 Lähellä 4 2013 Tässä numerossa Omaishoito lapsiperheissä Sijaishoito SISÄLTÖ 4 Perhe on paras

Lisätiedot

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 1 2008 Rokaten opintiellä Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 3 4 6 8 10 tässä numerossa 12 10 12 14 16 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

2/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille

2/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille 2/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna

Lisätiedot

3/2007. Minä osaan! Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista

3/2007. Minä osaan! Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista 3/2007 Minä osaan! Lehti näkövammaisista lapsista ja nuorista 3/2007 Löytyykö oikea työ 3 Päivähoitoon menon aika 4 Vammautumisprosessi ja sen käsitteet 6 Judo on vapauden laji 9 Hauskinta on harjoitella

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri NRO 1/2009 17. VSK HUHTIKUU 2009 Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri SELKÄYDINVAMMA ISSN 1236-5092 17. vuosikerta Päätoimittaja: Pekka Hätinen Puh. 040 502 6308

Lisätiedot

Asiakas mukaan kuntoutussuunnitteluun

Asiakas mukaan kuntoutussuunnitteluun 2 2014 Opetusmatka Gambiaan Asiakas mukaan kuntoutussuunnitteluun 18 24 4 Mitä nyt? Pieniä, tärkeitä uutisia. 15 Yhdistysuutisia Leireillä on vielä tilaa. 6 Pääkirjoitus Mukavasti marginaalissa. 7 Hyvästi

Lisätiedot

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s.

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. ADHD-liiton jäsenlehti ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit keväällä ja kesällä 2015 s. 17 Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26 Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. 10 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 ADHD-liiton jäsenlehti Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22 Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Sisältö. Poliolehti 4/2007. Syystapahtuma 4. Henkilökohtaisen jaksamisen seurantaprojekti 6. Uutisia 8

Sisältö. Poliolehti 4/2007. Syystapahtuma 4. Henkilökohtaisen jaksamisen seurantaprojekti 6. Uutisia 8 Poliolehti 4/2007 Kannen kuva: Fenno press Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ilmoitusmyynti TJM-Systems Oy Mainosilmoitusaineistot TJM-Systems Oy/ Eija Lindroos PL 75 02921 ESPOO Puh. (09) 849 2770 Fax

Lisätiedot

LIHASSAIRAAN AIKUISEN HOITO- JA PALVELUKETJUMALLI AMMATTIHENKILÖSTÖLLE

LIHASSAIRAAN AIKUISEN HOITO- JA PALVELUKETJUMALLI AMMATTIHENKILÖSTÖLLE LIHASSAIRAAN AIKUISEN HOITO- JA PALVELUKETJUMALLI TIETOPAKETTI TYÖMALLI LIHASSAIRAILLE AMMATTIHENKILÖSTÖLLE Lihastautiliitto ry Turku Helmikuu 2004 LIHASSAIRAAN AIKUISEN HOITO- JA PALVELUKETJUMALLI TIETOPAKETTI

Lisätiedot

5/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa

5/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa 5/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Lähikuvassa Vilja Jurvanen Espanjalaista perhe-elämää Vammaisten työllisyydestä Ruotsissa ja USA:ssa 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2008:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas Suomen CP-liitto ry CP-Opas Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh.: 09 5407 540 Faksi: 09 5407 5460 E-mail: toimisto@cp-liitto.fi www.cp-liitto.fi Kuva: Mari Soininen Sisällys Lukijalle...5

Lisätiedot

4/2012 CP-LEHTI. Merja Marjamäki: Pieni haitta voi olla arjessa iso ongelma s. 22

4/2012 CP-LEHTI. Merja Marjamäki: Pieni haitta voi olla arjessa iso ongelma s. 22 4/2012 CP-LEHTI Merja Marjamäki: Pieni haitta voi olla arjessa iso ongelma s. 22 2 SUOMEN CP-LIITTO RY CP-LEHTI 2012:4 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki, puh. 09-540 7540, fax 09-5407

Lisätiedot