KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä / / KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

2 KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkastus / / Päivämäärä / / Laatija Stina Karhunmaa / Kari Siipola Tarkastaja Jouni Laitinen Ramboll Pitkänsillankatu KOKKOLA T F

3 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT 1 2. SUUNNITTELUN KOHDE JA VAIKUTUSALUE 2 3. YHTEYSHENKILÖT 3 4. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Suunnittelutehtävä ja tavoite Suunnittelualueen ympäristön nykytila Maanomistus Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Pohjakartta LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET Laaditut selvitykset ja suunnitelmat Asemakaavaselvitykset LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET ja arviointimenetelmät OSALLISET OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN KAAVOITUKSEN AIKATAULU 13

4 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 1. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖ- KOHDAT MRL 62, 63 ja 64 A) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. B) Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimi-alaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. C) Neuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Kaupunki voi neuvotella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta. Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydentämistarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia liittyy. D) Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Keuruun kaupungin kaavoituspalvelussa, Multiantie 5, KEURUU. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta seuraavasti: paikkatietosihteeri Eila Ilmarinen; puh , sähköposti: Kaavoituksesta vastaa: Timo Määttä kaavoitusjohtaja

5 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2 Kaavan laatija Ramboll Finland Oy arkkitehti Kari Siipola; puh , sähköposti: Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan aina tarpeen mukaan. 2. SUUNNITTELUN KOHDE JA VAIKUTUSALUE Suunnittelualueen pinta-ala on n. 20 h ja se sijaitsee Keuruun keskusta-alueesta n. 2,5 km kaakkoon. Alue käsittää Valkeinen-järven länsirannan alueen. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu kuvassa 1 ja tarkempi rajaus kuvassa 2. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. Maanmittauslaitos.

6 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3 Kuva 2. Suunnittelualueen alustava rajaus Maanmittauslaitos. 3. YHTEYSHENKILÖT Asemakaava toteutetaan yhteistyönä Keuruun kaupungin ja Ramboll Finland Oy:n Kokkolan toimipisteen kesken. KEURUUN KAUPUNKI: Kaavoituspalvelut Multiantie KEURUU Puh Fax Yhteyshenkilöt: Timo Määttä Kaavoitusjohtaja sähköposti: Eila Ilmarinen Paikkatietosihteeri Sähköposti:

7 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4 KAAVAKONSULTTI: Ramboll Finland Oy Kaavan laatija, arkkitehti SAFA Kari Siipola Puh Sähköposti: Pitkänsillankatu 1, KOKKOLA Puh SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 4.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite Asemakaavan tavoitteena on laatia Valkeisen -järven rantaan tukeutuva asemakaava, jolla mahdollistetaan nykyistä asutusta täydentävän korkealuokkaisen asuinalueen rakentuminen. 4.2 Suunnittelualueen ympäristön nykytila Suunnittelualueen lounaispuolella sijaitseva Sysivuori on osin hakattua metsäaluetta. Sysivuoren itärinteeltä laskee muutamia noroja Valkeiseen. Suunnittelualueen ulkopuolella, Hakavuoren ja Koukkulammen ympäristössä rakennetun alueen eteläosassa tien varressa on luhtaa ja siinä on ML10 :n mukainen kaunis ympäristö. Koukkulammen ympäristöstä on lisäksi liito-oravahavainto. Muita erityisiä luontoarvoja ei alustavassa inventoinnissa ole todettu. Valkeinen -järven itäpuolella Sysivuoren rinteet ja järven eteläpuolella oleva Honkavuoren pohjoisosa soveltuu alustavan luontoinventoinnin perusteella hyväksi rakennusalueeksi. Alla olevassa kuvassa nro 3. on alustava inventointikartta kyseiseltä alueelta.

8 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5 Kuva 3. Alustava luontoinventointi. Alueella sijaitsee rantaviivan mukaisesti kulkeva Valkeisentie, joka pohjoispäässä yhdistyy Hirvilahdentiehen. Suunnittelualueen keskivaiheilla tie jatkuu ajopolkuna ja yhdistyy etelässä kantatiehen 58, joka sijaitsee Valkeajärven itäpuolella. Rakennettuja tontteja on seitsemän ja ne sijoittuvat Valkeantien varteen suunnittelualueen pohjoiselle alueelle. Tonteista viisi sijoittuu Valkeisen -järven rantaan.

9 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6 Kuvassa 4 on ote ilmakuvasta, jossa käy hyvin ilmi metsäalueet ja rakennetut alueet. Kuva 4. Ilmakuva suunnittelualueelta. Punaisella on rajattu alustava suunnittelualue. Maanmittauslaitos. Kuva 5. Kantatien liittymä ja Sysivuorentie (kuvassa oikealla).

10 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7 Kuva 6. Sysivuorentie, pohjoisosa. Kuva 7. Sysivuorentien jatke suunnittelualueen eteläosassa.

11 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8 Kuva 8. Alueen rakennettu ympäristö vastarannalta kuvattuna. 4.3 Maanomistus Alueella on lukuisia eri maanomistajia. Suurin maanomistaja on kuitenkin Keuruun kaupunki (kiinteistötunnus ). Kuvassa 9 on esitetty eri maanomistusyksiköt. Kuva 9. Alueen kiinteistöjaotus. Maanmittauslaitos.

12 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maakuntakaava Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. Maakuntakaavaa laadittaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin; maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28 ). Keuruun kaupunki kuuluu Keski-Suomen liiton alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Suomen maakuntakaavan ja se sai lainvoiman Maakuntakaavaavassa on mm. osa pohjavesialueista, maa-aineshuoltoon liittyviä aluevarauksia sekä puolustusvoimien aluetarpeet. Vahvistuksen saivat myös valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön, suojelun ja virkistyksen kehittämisperiaatteet ja kohteet. Keski-Suomen 1.vaihemaakuntakaava käsitteli Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta ja kaava on vahvistunut vaihemaakuntakaava käsitteli maa-aineshuoltoa ja luontoarvoja, kaava on vahvistettu ja sai lainvoiman Turvetuotantoa, suoluontoa ja tuulivoimaa käsittelevän 3. vaihemaakuntakaavan on maakuntavaltuusto hyväksynyt vaihemaakuntakaava (kaupallinen palveluverkko ym.) hyväksyttiin Ote maakuntakaavasta on esitetty kuvassa 10. Kuva 10. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta (lainvoimainen ). Suunnittelua alueen likimääräinen sijainti esitetty punaisella rajauksella.

13 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10 Alue on osa laajempaa pohjavesialuetta ja sen läheisyydessä kulkee moottorikelkkareitti. Alueelle ei ole esitetty muita merkintöjä. Vireillä olevassa 4. vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi A. 4.5 Yleiskaava Keuruun keskustan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa v Kaavaa ei kuitenkaan ole vahvistettu, joten se on oikeusvaikutukseton. Vireillä oleva Pohjoisjärven osayleiskaava rajoittuu asemakaava-alueeseen. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Keuruun kaupungin yhteispalvelupisteessä välisen ajan. 4.6 Asemakaava Alue on suurimmilta osin asemakaavoittamatonta. Pohjoisreunaltaan suunnittelualue on osa kirkonseudun asemakaava-aluetta. 4.7 Pohjakartta Suunnittelun pohjakarttana käytetään Keuruun kaupungin 1:2000 asemakaavan pohjakarttaa. 5. LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET 5.1 Laaditut selvitykset ja suunnitelmat Alueen asemakaavoituksessa voidaan osittain hyödyntää vireillä olevan Pohjoisjärven osayleiskaavan selvityksiä. Näitä ovat: Luontoinventointi, mukaan lukien luonto- ja direktiivilajit sekä uhanalaiset lajit laaditaan vuoden 2012 aikana kaavakonsultin asiantuntijoiden toimesta. Arkeologinen selvitys; selvityksen on laatinut Mikroliitti Oy Rakennuskannan inventointi; Keski-Suomen museo inventoi rakennukset kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä. Pohjavesialueet 5.2 Asemakaavaselvitykset Alueen nykyisen katuverkon toimivuus, liikenneturvallisuus ja liittyminen päätieverkkoon on tarkistettu myös maastossa liikenneasiantuntijan toimesta ( ) 6. LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT Alueelle laaditaan tarpeen mukaan muutama maankäyttövaihtoehto jatkosuunnittelun ja vertailun pohjaksi.

14 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETEL- MÄT MRL 9 Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Arvioinnin lähtötietona käytetään jo laadittuja ja kaavatyön yhteydessä laadittavia selvityksiä, tutkimuksia sekä suunnitelmia. Vaikutuksia alueiden käyttöön arvioidaan tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua alueidenkäyttöä. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan osallisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja mielipiteet. Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 :n ja asetuksen 1 :n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia: 1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön (asuinympäristön viihtyisyys, mahdollinen kantatien melu järven yli, liikenteen lisääntyminen) 2. maa- ja kallioperään, veteen (lähinnä pohjaveteen), ilmaan ja ilmastoon 3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön (laaditaan tutkimalla lähtötietojen perusteella rakentamisen vaikutuksia ympäröiviin alueisiin ja maisemaan). Em. listassa on kaavan laadinnan yhteydessä todennäköisesti merkittäviksi muodostuvat vaikutukset lihavoitu. 8. OSALLISET Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: Kaikki kuntalaiset, joita asia koskee Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Keuruun kaupungin eri hallintokunnat Kaavoituspalvelut Multiantie KEURUU Puh Fax

15 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12 Keski-Suomen ELY-keskus Cygnaeuksenkatu 1 (Wanha lääni) PL 250, JYVÄSKYLÄ Puh (vaihde): Fax Keski-Suomen liitto Sepänkatu JYVÄSKYLÄ Puh Keski-Suomen museo Kilpisenkatu 1 PL 634, 40101, JYVÄSKYLÄ Puh Fax Keski-Suomen pelastuslaitos Salontaipaleentie Jyväskylä Keuruun Vesi Keuruun Sähkö Oy Keuruun Lämpövoima Oy Keurusseudun luonnonystävät ry Keurusselän seura ry Maanomistajat Suunnittelualueen maa-alueiden omistajat ja haltijat. 9. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄ- MINEN MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. MRL 6 Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään. Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Aloitusvaiheessa kaavan vireilletulosta tiedotetaan lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla (MRL 63 ). Osalliset voivat ottaa kantaa esillä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyteen antamalla siitä kommentteja yhteyshenkilöille (kohta 2). OAS:n riittävyyttä käsitellään viranomaisneuvottelussa (MRL 66, MRA 26 )

16 KEURUU VALKEINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13 Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä (MRL 62 ) kaupungintalolla. Kuulutuksessa ilmoitetaan ajankohta jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja siitä antaa kirjallisia tai suullisia mielipiteitä. Mielipiteiden tekotapa ja jättöpaikka ilmoitetaan kuulutuksessa. Osallisilta (viranomaiset ja yhteisöt) pyydetään virallinen lausunto. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti. Tällöin osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. Muistutuksen tehneille ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Eri viranomaistahoille lähetetään lausuntopyynnöt. Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvittaessa myös erillinen viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 26 ) kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot saatu. Kaavaehdotus esitellään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ja valtuusto tekee hyväksymistä koskevan päätöksen. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67 ja MRA 94 mukaan niille viranomaisille, kaupungin jäsenille ja muistutuksen tehneille jotka ovat sitä pyytäneet. Kaavan lähettämisestä tiedoksi on säädetty MRA 95 :ssä. Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kun kuntalaissa säädetään. 10. KAAVOITUKSEN AIKATAULU Hankkeen alustava aikataulu on esitetty alla olevassa taulukossa. Asemakaavalle on tarkoitus saada kaupunginvaltuuston hyväksyntä keväällä Aloituskokous Syyskuu 2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lokakuu 2012 Kaavaluonnos Toukokuu 2014 Valmisteluvaiheen kuuleminen Elo-Syyskuu 2014 Kaavaehdotus Marraskuu 2014 Nähtävilläolo ja ehdotuksen käsittely tammi-maaliskuu 2015

17 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä Projektinumero KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU MELUSELVITYS

18 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS VALKEINEN, KEURUU Päivämäärä Laatija Tarkastaja Aura Salmela Timo Korkee Viite Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL TAMPERE T F

19 MELUSELVITYS SISÄLTÖ 1. Yleistä 1 2. Lähtötiedot ja menetelmät Maastomallin lähtötiedot Liikennelähtötiedot 2 3. Melun ohjearvot 3 4. Melulaskennat 3 5. Melumittaukset 4 6. Johtopäätökset ja suositukset 5 LÄHTEET 5 LIITTEET 5

20 MELUSELVITYS 1 1. YLEISTÄ Kaavamuutoksen kohteena on Keuruun keskustasta noin 2,5 kilometrin päässä sijaitseva Valkeisen-järven länsipuolella oleva alue, jonka pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee muutama asuinrakennus sekä muita rakennuksia. Eteläpääty on rakentamatonta metsikköä. Tavoitteena on laatia Valkeisen-järven länsipuolelle sijoittuva asemakaava, jolla mahdollistetaan nykyistä asutusta täydentävän korkealuokkaisen asuinalueen rakentuminen. Tämän työn tarkoituksena on arvioida Mäntäntiestä aiheutuvat melutasot kaavoituskohteessa ja antaa tarvittavat ohjeet melun huomioimiseksi kaavassa. Selvitysalueen sijainti esitetään kuvassa 1.1. Kuva 1.1 Kaava-alueen sijainti ( Maanmittauslaitos) Työn on tilannut Keuruun kaupunki, yhteyshenkilönään Kaavoitusjohtaja Timo Määttä. Ramboll Finland Oy:ssä työstä on vastannut ins. (AMK) Timo Korkee. Melumittaukset ja mallinnuksen on tehnyt ins. (AMK) Aura Salmela.

21 MELUSELVITYS 2 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT Meluselvitys on laadittu melumallinnuksena käyttäen SoundPLAN 7.1 laskentaohjelmistoa ja pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia. Laskentamalli on 3D- malli, eli ottaa huomioon melun leviämiseen vaikuttavat maaston muodot, rakennukset ja muut vastaavat rakenteet. Laskentamallin tarkkuudeksi arvioidaan ± 2 db. Mallinnuksessa on huomioitu Mäntäntien liikenne nykyisen liikennetilanteen ja ennustevuoden 2040 tilanteen mukaisena. 2.1 Maastomallin lähtötiedot Laskennan maastomallin laadintaan on käytetty Keuruun kaupungin numeerista kartta-aineistoa, josta on otettu maaston muotoa kuvaavat elementit sekä rakennukset. Valkeinen-järvi on mallinnettu akustisesti kovaksi pinnaksi. Ennustetilanteessa suunnitellut rakennukset on mallinnettu alustavan kaavaluonnoksen VE A ( ) mukaisesti. 2.2 Liikennelähtötiedot Tieliikenteen määrä- ja ominaisuustiedot perustuvat tieliikennerekisteriin ja tiekohtaiseen kasvukertoimeen (Tiehallinto, Tulevaisuuden näkymiä 4/2007), jonka mukaan liikenteen kasvukerroin vuosina on 1,40. Laskennassa käytetyt liikennemäärät on esitetty taulukossa Laskennoissa on oletuksena, että 90 % liikennesuoritteesta tapahtuu päiväaikaan. Taulukko Liikennemäärät nyky- ja ennustetilanteessa Liikennemäärä nykytilanteessa, KVL (ajoneuvoa vuorokaudessa) Liikennemäärä ennustetilanteessa, KVL (ajoneuvoa vuorokaudessa) Nopeus, km/h Raskaan liikenteen osuus, % Mäntäntie

22 MELUSELVITYS 3 3. MELUN OHJEARVOT Ulkomelun sekä ulkoa sisään kantautuvan melun ohjearvoina käytetään valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaisia ohjearvoja, jotka on esitetty taulukossa 3.1. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja rakentamien lupamenettelyssä. Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot ULKONA Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet SISÄLLÄ Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), L Aeq, enintään Päivällä Yöllä klo 7-22 klo ) 2) 55 db 45-50dB 45 db 40 db 3) 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Mikäli melu on luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mittaus- tai mallinnustulokseen lisätä 5 db ennen sen vertaamista ohjearvoon. Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja. Nyt tarkasteltavalle kaava-alueelle suunniteltu asuminen voitaneen tulkita pienimuotoiseksi täydennysrakentamiseksi, jolloin ulko-oleskelu- ja virkistysalueilla voidaan soveltaa yöohjearvoa 50 db. 4. MELULASKENNAT Laskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti keskiäänitasoina päiväajalle (klo 7-22) ja yöajalle (klo 22-7). Laskennat on tehty nykyliikenteelle sekä ennustevuoden 2040 liikenteelle. Meluvyöhykelaskennoissa käytetyn hilapisteverkon tiheys on ollut 5 x 5 m ja vakiintuneen tavan mukaisesti laskennat on tehty tasoon maanpinta +2 metriä. Laskentojen tulokset on esitetty liitteenä olevissa kuvissa 1A-2B.

23 MELUSELVITYS 4 5. MELUMITTAUKSET Mittaukset suoritettiin Mittaukset tehtiin Ympäristöministeriön Ympäristöopas 15: Tieliikennemelun mittaaminen (1996) mukaan. Mittaukset suoritettiin tarkkuusluokan 1 äänitasomittareilla (Norsonic Nor118) mittaamalla 1 s ekvivalenttimelutasoja mittarin muistiin mittausajan melun vaihtelun todentamiseksi ja mahdollisten häiriöäänien poistamiseksi. Mittausjakson kesto oli 1 tunti 10 minuuttia mittauspistettä kohti. Mittauksen aikaiset liikennemäärät laskettiin, jotta tulokset voitiin suhteuttaa tieosuudelta tehtyihin liikennemäärälaskentoihin. Melumittari oli mittausten aikana sijoitettuna jalustalle 1,5 m korkeudelle maasta. Mikrofoni oli varustettuna tuulisuojalla. Mittausten aikainen säätila havainnoitiin mittauspisteissä sekä varmennettiin siirrettävältä Davis Vantage Pro 2 sääasemalta sekä lähimmältä sääasemalta. Mittausjakson aikainen säätila on kirjattu mittauspöytäkirjoihin. Mittaukset tehtiin kahdessa pisteessä (kuva 5.1). Kuva 5.1 Mittauspisteiden sijainnit ( Maanmittauslaitos) Mittauspiste 1 sijaitsi autiona olevan talon pihassa suunnittelualueen pohjoispäädyssä. Mittaus tehtiin klo Mittausjakson pituus oli 1 tunti 10 minuuttia. Tarkoituksena oli arvioida Mäntäntien liikenteestä johtuvaa mahdollista meluhaittaa. Pisteessä mitattiin keskiäänitasoksi 52,1 db. Mittausjakson aikana Mäntäntiellä kulki yhteensä 174 ajoneuvoa, joista 11 luokitellaan raskaiksi ajoneuvoiksi. Lisäksi Hirvenlahdentiellä kulki 24 kevyeksi ja 2 raskaaksi luokiteltavaa ajoneuvoa. Mittauspiste 2 sijaitsi suunnittelualueen eteläosassa tyhjillään olevalla tontilla. Mittaus suoritettiin klo Mittausjakson pituus oli 1 tunti 10 minuuttia ja mitattu melutaso oli 45,2 db. Mittausjakson aikana Mäntäntiellä kulki 203 ajoneuvoa, joista 11 luokitellaan raskaiksi ajoneuvoiksi. Mittausten aikaiset lyhyiden jaksojen liikennemäärät eivät välttämättä vastaa keskimääräisiä liikennemääriä eikä mittaustulos kuvaa ohjearvoihin verrattavissa olevia pitkän aikavälin keskiäänitasoja. Mittaustulokset on muunnettu kuvaamaan pitkän aikavälin keskiäänitasoja (ns. ajallinen laajennus). Muunnos tehtiin Tiehallinnon Tieliikennemelun mittaaminen-opas (1993) mukaisella laskukaavalla.

24 MELUSELVITYS 5 Taulukko 5.1. Mittaustulosten ajallinen laajentaminen Piste Mittaustulos LAeq, db Tieliikennerekisteri KVL 2013 Mittauksen mukainen liikenne Korjaukset, db Ajallisesti laajennettu tulos, db ajon./h Rs-% ajon./h Rs-% ajon./h Rs-% MP1 52, , ,3 0,0-0,1 52,0 MP2 45, , ,4-0,7 0,1 44,6 6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Mallinnuksessa saadut tulokset osoittavat, että melutasot kaava-alueella alittavat sekä päivällä että yöllä VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot. Mäntäntien aiheuttama päiväajan melutaso on esitetty kuvassa 1A ja yöajan kuvassa 1B. Mitatut ja muunnetut tulokset alittavat ohjearvolukeman molemmissa mittauspisteissä. Mitattu tulos kuvaa vain ko. lyhyen mittaushetken tilannetta. Muunnetut mittaustulokset kuvaavat ko. vuoden/ vuorokaudenajan keskimääräisen liikenteen synnyttämää melua mittausajankohdan mukaisissa olosuhteissa. Mittauksille on määritetty mittaustuloksen epävarmuus. Nämä on kirjattu mittauskortteihin ja ne vaihtelevat välillä ± 2 db ± 5 db. Epävarmuuden määritykseen on käytetty mittausohjeen 1/1995 mukaista menetelmää, jossa mittausepävarmuutta on käsitelty 90 % riskitasolla. Suurin epävarmuuteen vaikuttava tekijä on mittarin ja melulähteen välinen etäisyys. Mittaustuloksen voidaan katsoa alittavan ohjearvon luotettavasti vasta sitten, jos ohjearvo alittuu vielä kun mittaustulokseen lisätään sen epävarmuus. Mittaukset suoritettiin ajankohtana, jolloin puissa ei ollut juurikaan lehtiä ja autoissa oli talvirenkaat. Nastarengaskaudella mitattujen melutasojen voidaan arvioida olevan n. 1 db korkeampia kuin koko vuoden keskimääräisten melutasojen. Sääolosuhteet olivat mittausajankohtana mittausohjeen mukaiset. LÄHTEET 1. Nordic council of ministers, Road Traffic Noise, Nordic prediction method. TemaNord 1996: Ympäristöministeriö, Ympäristöopas 15: Tieliikennemelun mittaaminen. 3. Tiehallinto, Tieliikennemelun mittaaminen, TIEL / Ympäristöministeriö, Ympäristömelun mittaaminen, ohje 1/1995. LIITTEET Liite 1. Melumittauspöytäkirjat Melualuekuvat Kuva 1A Tieliikenteen päiväajan keskiäänitaso, LAeq7-22 nykytilassa. Laskentakorkeus mp+2 m Kuva 1B Tieliikenteen yöajan keskiäänitaso, LAeq22-7 nykytilassa. Laskentakorkeus mp+2 m Kuva 2A Tieliikenteen päiväajan keskiäänitaso, LAeq7-22 ennustetilanteessa v Laskentakorkeus mp+2 m Kuva 2B Tieliikenteen yöajan keskiäänitaso, LAeq22-7 ennustetilanteessa v Laskentakorkeus mp+2m

25 Valkeisen asemakaava Keuruu Ympäristömelumittauspöytäkirja LIITE (1/2) AURAS Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Mäntäntie Valkeisentie , (ETRS89-TM35Fin) Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Aura Salmela Norsonic 118 (sarjanumero 30556), tuulisuoja, jalusta , 114,0 db (Nor 1181 kalibraattorilla) Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s 60 m Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Mittausolosuhteiden kuvaus: Mäntäntien äänet kuuluvat selkeästi. Lisäksi Hirvenlahdentiellä ajoittain liikennettä, joka myös kuuluu selkeästi. Aurausauto tai muu vastaava toimi lähistöllä aikavälillä Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] /8 Mittausohjeen mukaiset sääolot Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) Ohjearvoon verrattava keskiäänitaso (LAeq, db) 52 Koko mittausjakson keskiäänitaso 52 Mahdollisten häiriöäänien vaikutus poistettu 52 Mittauksen epävarmuustaso: ± 2 db Mittarin ja etäisyyden aiheuttama epävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: LAeq (db) :19:00 10:29:00 10:39:00 10:49:00 10:59:00 11:09:00 11:19:00 11:29:00 Aika

26 Valkeisen asemakaava Keuruu Ympäristömelumittauspöytäkirja LIITE (2/2) AURAS Ajankohta: Mitattava kohde: Mittauspaikka: Etäisyys kohteeseen: Mäntäntie Valkeisentie , (ETRS89-TM35Fin) Mittaaja: Laitteisto: Kalibrointi: Menettely: Aura Salmela Norsonic 118 (sarjanumero 30556), tuulisuoja, jalusta , 114,0 db (Nor 1181 kalibraattorilla) Aikavakio F, taajuuspainotus A, tallennusväli 1 s 250 m Mikrofonin korkeus maasta 1,5 m Valokuva mittauspaikalta: Mittauspiste kartalla: Mittauspiste Mittausolosuhteiden kuvaus: Mäntäntien liikenteen äänet kuuluvat vaimeasti. Ympärillä runsaasti puita, melutason nousut voivat mahdollisesti johtua lähistöllä olleista linnuista tai tuulenpuuskista. Säätila: Ilma Tuuli Lämpötila Ilmanpaine Ilmankosteus Suunta Nopeus Pilvisyys [ C] [hpa] [%] [ ] [m/s] /8 Mittausohjeen mukaiset sääolot Mittaustulokset: Mitattu keskiäänitaso (LAeq, db) Häiriökorjattu keskiäänitaso (LAeq, db) Ohjearvoon verrattava keskiäänitaso (LAeq, db) 45 Koko mittausjakson keskiäänitaso 45 Mahdollisten häiriöäänien vaikutus poistettu 45 Mittauksen epävarmuustaso: ± 5 db Mittarin ja etäisyyden aiheuttama epävarmuus Kuvaaja äänitason vaihtelusta mittausaikana: LAeq (db) :57:00 12:07:00 12:17:00 12:27:00 12:37:00 12:47:00 12:57:00 13:07:00 Aika

27 Äänitaso Valkeinen db(a) 70 < 65< <= < <= < <= < <= 55 45< <= 50 <= 45 Kirkonseudun asemakaavan laajennus, Valkeinen KEURUU MELUSELVITYS Päiväajan keskiäänitasot LAeq Nykyinen maankäyttö ja liikenne v.2014 Mittakaava m Laskentakorkeus mp +2 m A.Salmela Kuva 1A

28 Äänitaso Valkeinen db(a) 70 < 65< <= < <= < <= < <= 55 45< <= 50 <= 45 Kirkonseudun asemakaavan laajennus, Valkeinen KEURUU MELUSELVITYS Yöajan keskiäänitasot LAeq Nykyinen maankäyttö ja liikenne v.2014 Mittakaava m Laskentakorkeus mp +2 m A.Salmela Kuva 1B

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014

POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET. Vastaanottaja Keuruun kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 18.3.2014 Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Projektinumero 82128008-17 POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU MELUMITTAUKSET POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA KEURUU Päivämäärä 18.3.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI VARISSAAREN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS, EHDOTUSVAIHE 15.1.2015 / 22.5.2015. Vastaanottaja KEURUUN KAUPUNKI Vastaanottaja Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä 4.6.2014 / 15.1.2015 / 22.5.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KH 26.1.2015 17 KV 2.3.2015 4 KH 11.5.2015 138 / Kaavan osittainen voimaantulo VARISSAAREN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus (luonnosvaihe) Päivämäärä KAAVALUONNOS 1.10.2014 Hyväksyminen - KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Laatija

Lisätiedot

Päivämäärä 1.10.2014. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - MULTIAN KUNTA VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS

Päivämäärä 1.10.2014. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - MULTIAN KUNTA VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS Päivämäärä 1.10.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - MULTIAN KUNTA VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS VT18 OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 1.10.2014 Tarkastus 1.10.2014 Laatija Jenny Jungar Tarkastaja

Lisätiedot

Päivämäärä 1.10.2014. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS

Päivämäärä 1.10.2014. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS Päivämäärä 1.10.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT18 OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KAAVASELOSTUS VT18 OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 1.10.2014 Tarkastus 1.10.2014 Laatija Jenny Jungar

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy UURAISTEN KUNTA JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Oikeusvaikutteinen SELOSTUS 685-P12048 Ehdotus 9.3.2012 Osayleiskaava 15.11.2012 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P12048

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot