OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka"

Transkriptio

1 OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin) kautta harjoittamaan liiketoimintaa eettisellä ja laillisella tavalla läpi koko sen maailmanlaajuisten toimintojen. OM Groupin johtajien, työtovereiden, asiamiesten ja muiden edustajien odotetaan toimivan korkeimpien eettisten ja laillisten standardien mukaisesti kaikissa heidän toimintojensa puolissa, jotka liittyvät OM Groupiin. OM Group odottaa myös kumppaneiltaan, toimittajiltaan, riippumattomilta urakoitsijoiltaan ja konsulteiltaan, joiden kanssa me harjoitamme liiketoimintaa, että he alkavat käyttämään ja omaksumaan samanlaisia arvoja ja standardeja. Termi työtoveri sisältää kaikki toimihenkilöt, yrityksen ja operatiivisen johdon, ja muut OM Groupin työntekijät. Eettiset ohjeet ja etiikka ( Ohjeet tai Eettiset ohjeet ) pätee kaikkiin OM Groupin johtokunnan jäseniin ja kaikkiin OM Groupin työtovereihin ja sen tytäryhtiöihin ja esittää pääpiirteittäin eettisten ja laillisten menettelytapojen laajat periaatteet, joita me omaksumme ohjataksemme meidän toimintojamme. Nämä periaatteet eivät ole tarkoitettu olemaan täydellinen luettelo eettisistä ja lainmukaisista asioista, joita johtaja tai työtoveri saattaisi kohdata hänen liiketoimintansa aikana. Tarkoituksena on, että näitä periaatteita sovelletaan käyttäen tervettä järkeä ja hyvää liiketoiminnan harkintaa. Eettiset ohjeet tulee lukea kaikkien OM Groupin käytäntöjen, menettelytapojen ja muiden annettujen ohjeiden yhteydessä. Yleisenä sääntönä on, että ristiriidan tapauksessa käytettävissä olevien OM Group käytäntöjen, menettelytapojen tai muiden ohjeiden välillä, rajoittavampi sääntö tulee vallitsevaksi. Nämä eettiset periaatteet soveltuvat kaikkiin maihin, joissa OM Group harjoittaa liiketoimintaa. Jokaisen työtoverin on noudatettava sen maan lakeja ja määräyksiä, joissa he työskentelevät. OM Group on monikansallisen yritys ja se on julkisesti kaupankäynnin kohteena USA:ssa; siksi USA:n lait, säännöt ja määräykset yhdessä niiden maiden lakien, sääntöjen ja määräysten kanssa, joissa me toimimme, saattavat soveltua toiminnan harjoittamiseen, joka tapahtuu niiden toimivallan ulkopuolella. Jos esiin tulee ristiriita Eettisten ohjeiden ja käytettävissä olevien lakien välillä, tai jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä koskien käytettävissä olevien lakien tulkintaa, sinun tulee ottaa yhteyttä OM Groupin lakiosastoon (katso lakiosaston yhteystiedot, jotka on lueteltu liitteessä B, joka on liitetty Ohjeeseen). Yleisenä sääntönä, ristiriidan tapauksessa käytettävissä olevien OM Groupin käytäntöjen ja käytettävissä olevien lakien välillä, rajoittavampi käytäntö tai laki tulee vallitsevaksi. A. PERUSKÄYTÄNNÖT On OM Groupin käytäntö harjoittaa liiketoimintaansa rehellisyyden kaikkein korkeimpien standardien ja kaikkien käytettävissä olevien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Työtovereiden odotetaan kohtelevan toinen toistaan oikeudenmukaisesti ja vilpittömästi, samoin kuin kauppiaitamme, asiakkaitamme ja muita osapuolia. Minkä tahansa epäeettisen 1 Syyskuu 2014

2 liiketoiminnan harjoittamisen teko, epärehellisyys, tai OM Groupin Eettisten ohjeiden, käytäntöjen, menettelytapojen, tai annettujen ohjeiden piittaamattomuus on Eettisten ohjeiden loukkaus ja voi johtaa kurinpitotoimeen, jopa mukaan lukien työsuhteen päättämiseen. Rehellisyys. Ansaitsemme maineemme asioilla, joita teemme joka päivä. Jotta olisimme rehellisiä, meidän tulee käsitellä uskomuksiamme oikeasta ja väärästä perussääntöinä meidän jokapäiväisessä päätöksenteossamme ja kuinka me johdamme itseämme. Päätöksiemme ja tekojemme tulee olla meidän eettisen perustamme ja arvojemme mukaisia toisin sanoen meidän tulee toimia puheesta tekoihin -periaatteella. Oikeudenmukaisuus ja vilpittömyys. Oikeudenmukaisuus antaa kaikkein olennaisimman perustan tuotteliaalle työympäristölle. Se tarkoittaa, että tehdyt toimet ovat täsmällisiä ja oikeita, eivätkä perustu henkilökohtaiseen hyötyyn, syrjintään tai suosikkijärjestelmään. Vilpittömyydessä on kaksi osa-aluetta: viestintä ja menettelytavat. Odotamme totuudenmukaisuutta ja suoruutta kaikessa viestinnässä. Tietojen tulee aina olla täydellisiä ja tarkkoja, jotta ne olisivat luotettavia. Vilpittömyys toimenpiteissä tarkoittaa sitä, että ei suvaita varastamista, huiputtamista, petosta tai muita harhauttamisen muotoja. B. HALLINTO OM Groupin henkilöstöosaston varatoimitusjohtajalla on yleinen vastuu OM Groupin eettisten ohjeiden hallinnoinnista. Lisäksi kukin liiketoimintayksikkö ja yrityksen osasto on vastuussa tämän Ohjeen paikallisen käytön koordinoinnista OM Groupin henkilöstöosaston varatoimitusjohtajan kanssa. (katso henkilöstöosaston yhteystiedot, jotka on lueteltu liitteessä B, joka on liitetty Ohjeeseen). C. TURVALLISEN JA TUOTTAVAN TYÖPAIKAN EDISTÄMINEN Terveys ja turvallisuus Kaikki työntekijät ovat oikeutettuja terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Jokainen meistä on vastuussa kaikista terveyden ja turvallisuuden sääntöjen noudattamisesta, jotka pätevät töissämme. Olemme kaikki vastuussa siitä, että varaudumme suojelemaan itseämme ja työntekijätovereitamme onnettomuudelta, loukkaantumiselta tai vaaralliselta olosuhteelta. Jos näet tai koet onnettomuuden, vaarallisen käytännön tai olosuhteen, raportoi siitä välittömästi työnjohtajallesi niin, että tilanne voidaan korjata tarkoituksenmukaisesti. Ympäristö OM Group on sitoutunut ympäristön suojeluun parantaen jatkuvasti ympäristön hoitoaan hyödyttääkseen asiakkaita, toimittajia, yhtiökumppaneita, ja muita sidosryhmiä meidän maailmanlaajuisissa yhteisöissämme. Meidän kaikkien tulee olla sitoutuneita suojamaan ympäristöä tehtaidemme ja kiinteistöjemme sisällä ja lähistöllä. OM Groupin käytäntö on noudattaa kaikkia soveltuvia ympäristölakeja ja varautua kaikkiin järkeviin toimenpiteisiin vähentääksemme mahdollisuutta vahingollisten aineiden vapautumiseen. 2 Syyskuu 2014

3 Ahdistelu ja väkivalta Jokainen työntekijä on oikeutettu saamaan kunnioitusta. Ahdistelu ja väkivalta ovat tuhoisia positiiviselle työympäristölle ja eikä niitä tulla sietämään. Epämiellyttävät lähestymisyritykset tai pyynnöt seksuaalisiin palveluksiin, sopimattomat tai loukkaavat kommentit, vitsit, pelottelu, tai fyysinen kontakti, ovat mahdottomia hyväksyä käytöksinä. Työntekijöitä rohkaistaan auttamaan toinen toistaan ottamaan avoimesti kantaa, kun toisen henkilökohtainen käytös tekee heidän olonsa epämukavaksi. Kuka tahansa, joka ryhtyy ahdisteluun tai väkivaltaan tulee olemaan kurinpitotoimen kohteena ja saattaa joutua rikosoikeudenkäyntiin. Syrjintä Meidän käytäntömme on rekrytoida, palkata ja ylentää taitojen ja suorituskyvyn perusteella välittämättä rodusta, ihonväristä, uskonnosta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, vammaisuudesta tai veteraaniasemasta. OM Group odottaa kaikkien työtovereiden tukevan näitä käytäntöjä ja kohtelevan työntekijätovereita kunnioituksella ja hienotunteisuudella. Päihderiippuvuus OM Group on sitoutunut tarjoamaan terveellisen, huumaavista aineista vapaan ympäristön kaikille työtovereille. Valmistus, hallussapito, tai jakelu, samoin kuin alkoholin tai laittomien huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen työpaikalla, on kiellettyä. D. LIIKETOIMINTASUHTEET Lahjat ja ajanvietteet. OM Groupin Lahjojen ja ajanvietteen käytäntö pätee kaikkiin liiketoimintasuhteen tuloksena annettuun tai saatuun, jota varten henkilö, joka saa lahjan tai ajanvietteen, ei maksa oikeudenmukaista markkina-arvoa. Tämä sisältää sellaiset asiat kuin matkat, majapaikan, tavarat, palvelut tai ajanvietteet. Lahjojen ja ajanvietteiden käytäntö pätee kaikkina aikoina, mukaan lukien lomapäivät tai perinteisten lahjojen antamisen kaudet. Liikelahjat ja -ajanviete ovat kohteliaisuudeksi tarkoitettuja, rakentamaan suhteita hyvää tahtoa liikekumppaneiden keskuudessa. Monilla alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa, ne ovat tärkeässä roolissa liiketoimintasuhteissa. Missään olosuhteissa ei minkään lahjan tai ajanvietteen tulisi vaarantaa, tai näyttää vaarantavan työtoverin tai johtajan kykyä tehdä liiketoimintapäätöksiä OM Groupin parhaan edun mukaisesti. Sen mukaisesti me vaadimme kohtuullisuutta ja hienotunteisuutta lahjojen, ajanvietteen ja muiden ilmaisten kohteliaisuuksien käytössä ja hyväksynnässä. Näitä tulisi tarjota ja hyväksyä vain silloin, missä se on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Niitä ei tule koskaan tarjota tai hyväksyä, kun on sopimattomuuden vaikutelma tai missä laki, sääntö tai määräys kieltää. Kirjanpidossa ja niitä tukevissa asiakirjoissa, jotka kuvastavat lahjoja ja ajanvietettä, ja kuka niitä sai, tulee ne todeta tarkasti. 3 Syyskuu 2014

4 Eturistiriidat. Johtajien ja työtovereiden odotetaan tekevän liiketoimintapäätöksiä ja suorittavan toimia perustuen OM Groupin parhaaseen etuun, ei perustuen henkilökohtaisiin suhteisiin tai etuihin. Eturistiriidat ja eturistiriitojen ilmaantuminen vahingoittaa sinun mainettasi samoin kuin OM Groupin mainetta. Eturistiriita on mikä tahansa toiminta, investointi, etu, yhteys tai suhde (mukaan lukien suhde perheenjäseneen, sukulaisiin, ystäviin ja vapaa-ajan tuttavaan), joka on ristiriidassa riippumattoman päätösvallan kanssa velvollisuuksien ja/tai OM Groupin työsuhteen yhteydessä. Eturistiriita tapahtuu, jos henkilökohtaiset edut häiritsevät millä tavalla tahansa, tai näyttävät häiritsevän, sinun ammatillisia vastuitasi tai OM Groupin parasta etua. Jokaisen OM Groupin johtajan ja työtoverin odotetaan suorittavan velvollisuutensa hyvässä uskossa ja vastuullisella, luotettavalla tavalla, eikä ryhtyvän mihinkään toimenpiteisiin, joka on, tai näyttää olevan, eturistiriidassa. Eturistiriita voi syntyä monissa tilanteissa. Vaikka ei ole mahdollista tunnistaa kaikkia tilanteita, jotka voisivat sisältää eturistiriidan, hyvässä liiketoimintapäätöksessä tulisi riittävästi arvioida useimpia tilanteita. Siinä tapauksessa, että olet epävarma, että synnyttääkö tietty tilanne eturistiriidan tai mahdollisen eturistiriidan, vai ei, sinua rohkaistaan etsimään opastusta työnjohtajaltasi, OM Groupin lakiosastolta tai OM Groupin henkilöstöosastolta. Joihinkin yleisiin tilanteisiin, jotka sisältävät mahdollisia tai todellisia eturistiriitoja, sisältyvät, mutta eivät rajoittuen: työskentely kilpailijalle, asiakkaalle, tai toimittajalle. sivuliiketoiminnan omistaminen, joka kilpailee, myy, tai ostaa OM Groupilta. liiketoiminnan ohjaaminen toimittajalle, jossa perheenjäsen tai jollakin sinulle läheisellä on omistajuus tai työsuhdeintressi. taloudelliset investoinnit kilpailijoihin, toimittajiin tai muut kuin nimelliset investoinnit julkisiin yrityksiin. perhe- tai intiimi suhde työnjohtajan ja alaisen välillä. Sinun tulee pikaisesti tuoda ilmi kaikki mahdolliset eturistiriidat OM Groupin lakiosastolle tai OM Groupin henkilöstöosastolle. 4 Syyskuu 2014

5 E. LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN OM Groupin, monikansallisen yrityksen, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena USA:ssa, on noudatettava niiden maiden lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, joissa me toimimme. OM Group vaatii työtovereidensa noudattavan kaikkia käytettävissä olevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, sekä kirjaimellisesti että niiden hengessä, missä tahansa OM Groupin liiketoimintaa harjoitetaan. Mitkä tahansa loukkaukset tai mahdolliset loukkaukset mihin tahansa lakiin, sääntöön tai määräykseen tulee välittömästi raportoida OM Groupin lakiosastolle ja OM Groupin henkilöstöosastolle, suoranaisen työnjohtajasi lisäksi. Jos lain valvoja tai valtion virasto ottaa sinuun yhteyttä todellisesta tai epäillystä laittomasta, minkälaisesta tahansa menettelytavasta, raportoi välittömästi sellaisesta yhteydenotosta OM Groupin lakiosastolle ja OM Groupin henkilöstöosastolle. Seuraavassa on useita erityisiä lakialueita jotka vaikuttavat OM Groupin työtovereihin ja toimintoihin: Kartelli- ja kilpailulait. Kartelli- ja kilpailulait säätelevät OM Groupin suhteita sen myyjiin, asiakkaisiin ja kilpailijoihin. Samalla kun nämä lait ovat monimutkaisia ja laajoja, yleisesti ne estävät sopimuksia, järjestelyjä ja toimintoja, joilla saattaa olla vaikutusta kilpailun vähentämisessä tai vapaan kaupan vähentämisessä. OM Group on sitoutunut edistämään vapaita ja kilpailtuja markkinoita. Minkä tahansa sopimuksen tai järjestelyn tekeminen tai ryhtyminen mihin tahansa toimintaan myyjien, asiakkaiden ja/tai kilpailijoiden kanssa, jotka saattavat vähentää kilpailua, on tiukasti kielletty. Lisäksi, jotta vältetään sopimattomien menettelytapojen ilmaantuminen, suhteet kilpailijoihimme ja heidän työtovereihinsa, lukuun ottamatta niissä harvoissa rajoittuneissa olosuhteissa, joissa yhteydet ovat tarpeellisia ja laillisissa tarkoituksissa, ovat kiellettyjä. Työtovereiden odotetaan ottavan yhteyttä OM Groupin lakiosastoon, jos on mitä tahansa kysymyksiä tai huolia, ennen kuin ryhdytään mihinkään tapaamisiin koskien kilpailijoita tai mihinkään tähän liittyvään toimenpiteeseen tai käytäntöön. Tuontia ja vientiä valvovat lait Kaikilla mailla on lakeja, jotka säätelevät tavaroiden tuontia ja vientiä. On olemassa sekä laajapohjaisia että maakohtaisia menettelytapoja kansainvälisten tapahtumien raportointia varten. Tuonti- ja vientimääräykset voivat olla kansallisen turvallisuuden huolten aiheena, nostamassa liikevaihtoa tullien avulla, ja muita kaupankäynnin tarkoituksia varten. Vientirajoitukset sisältävät tietojen siirron tai tuotteiden myynnin tiettyihin ulkovaltioihin, hyväksytyille henkilöille, tai yksiköille, jopa maansisäisesti. Yrityskäytäntö estää kaiken myynnin tiettyihin maihin, jotka ovat kauppasaarron alaisia. Jos sinulla on vientivastuita, sinun tulee tietää nämä maat. On olemassa kovia rangaistuksia tai pakotteita laiminlyötäessä tuonti- ja vientilakien ja määräysten noudattamista. Nämä rangaistukset tai pakotteet voivat sisältää rahallisia sakkoja, tuonnin tai viennin etuoikeuden rajoittamista tai poistamista, ja valtiolle myynnin mahdollisuuden rajoittamista tai poistamista. Rangaistukset ja pakotteet tehdään ankarimmiksi, 5 Syyskuu 2014

6 jos määräysten tietoisuudesta on puutetta tai on olemassa määräyksien tietoisia loukkauksia. Sen mukaisesti kaikki työntekijät, joiden työhön se vaikuttaa tai työ sisältää tuontia ja vientiä tulee hakeutua koulutukseen ymmärtääkseen ja noudattaakseen näitä määräyksiä. Myynti, ostaminen ja toimittaminen ovat töitä, jotka selvästi saattaisivat sisältää tuontia ja vientiä. Noudattamiseen liittyvät kysymykset tulee suunnata paikalliselle vienti- tai tuontijohtajallesi tai OM Groupin lakiosastolle. Kaupankäynti arvopapereilla, kun on lähdeaineistoa (asiaan vaikuttavaa); ei-julkiset tiedot. Arvopaperilait tekevät yleisesti laittomaksi, sekä siviili- että rikosoikeudellisesti, kenen tahansa henkilön ostaa, myydä tai käydä kauppaa julkisesti kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla samalla, kun hänen hallussaan on asiaan vaikuttavia ei-julkisia tietoja sellaista yritystä koskien, tai tuoda esiin sellaisia tietoja muille, jotka ostavat, myyvät tai käyvät kauppaa sellaisilla arvopapereilla. Yleisesti ottaen arvopaperi on mikä tahansa investointietu, sellainen kuin esimerkiksi investointisopimus, joukkovelkakirja, osake tai optio, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena sellaisessa kuin esimerkiksi arvopaperipörssissä. Sinun tulee katsoa OM Groupin sisäpiirin kaupankäynnin käytäntö lisätietoja ja vaatimuksia varten koskien OM Group osakkeiden tai minkä tahansa muun julkisen yrityksen osakkeiden ostamista tai myymistä (missä sellaisia tietoja onnistutaan saamaan sinun velvollisuuksiesi ja työsuhteesi yhteydessä OM Groupissa). Lahjonta. Lait Yhdysvalloissa ja monissa maissa, joissa OM Group ryhtyy yritystoimintaan estävät yrityksiä, ja heidän yhtiökumppaneitaan ja asiamiehiään, tarjoamasta, lupaamasta tai valtuuttamasta maksusuoritusta minkäänlaisesta rahasta tai minkäänlaisesta arvokkaasta kenellekään henkilölle saadakseen laitonta liiketoimintahyötyä. Tämä ulottuu asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin liiketoimintakumppaneihin ja valtion virkailijoihin, poliittisiin puolueisiin tai virkailijoihin niissä, tai poliittisten virkojen ehdokkaisiin. Esimerkiksi Ulkomaan lahjonnan laki Yhdysvalloissa estää maksamisen tai rahamaksun tarjoamisen, tai minkään arvokkaan antamisen kenellekään ulkomaan valtion virkailijalle, tarkoituksena saada tai pitääkseen itsellään liiketoimintaa, laittomasti vaikuttaen päätöksiin, tai varmistaen laittomia liiketoimintahyötyjä. Vielä kattavampi on Iso-Britannian lahjontalaki, joka estää tarjoamasta tai maksamasta rahaa, tai antamasta mitään arvokasta kenellekään henkilölle (ei vain valtion virkailijoille), jos sellainen maksusuoritus on tarkoitettu saamaan aikaan kenen tahansa henkilön, joka on luottamusasemassa tai vastuussa, laiton toiminta. OM Group edellyttää täyttä kaikkien lahjontaa estävien lakien noudattamista. Kiellettyjä ovat lahjukset, voitelurahat tai mitkä tahansa muun muotoiset laittomat maksusuoritukset kenelle tahansa yksilölle tai henkilölle liiketoiminnan tai liiketoiminnan toimiluvan saamiseksi. Sen mukaisesti, lukuun ottamatta, jos selvästi sallittu Yrityskäytännössä, johtajien ja työtovereiden on kiellettyä antaa tai tarjota mitä tahansa ja minkä laatuisia tahansa etuja, olivatpa ne rahaa, 6 Syyskuu 2014

7 palveluja, omaisuutta tai mitä tahansa muuta arvokasta, kenellekään työtoverille, virkailijalle, asiamiehelle tai edustajalle mistään yksityisestä tai julkisesta organisaatiosta, tai kenelle tai keneltä tahansa muulta henkilöltä, jonka kanssa OM Groupilla on nykyisiä tai mahdollisia liiketoimintasuhteita. Johtajien ja työtovereiden on myös kiellettyä hyväksyä sellaisia etuja keneltäkään henkilöltä, jonka kanssa OM Groupilla on tämän hetkinen tai mahdollinen liiketoimintasuhde, lukuun ottamatta kuten on selvästi sallittu Yrityskäytännössä. OM Group on alkanut käyttää Lahjonnan esto ja Lahja ja ajanviete -käytäntöjä, jota kaikkien johtajien ja työtovereiden tulee noudattaa. Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä tai huolia koskien lahjonnanvastaisten lakien noudattamista sinun tulee ottaa yhteyttä OM Groupin lakiosastoon. Jos tulet tietoiseksi mistä tahansa lahjonnan estämisen loukkauksesta tai mahdollisesta näiden käytäntöjen tai lahjonnan estämisen lakien loukkauksesta, sinun tulee välittömästi ilmoittaa siitä OM Groupin lakiosastolle. Jos haluat raportoida epäillyn loukkauksen nimettömänä, voit tehdä näin MySafeWorkplace-hotlinen tai online-raportointityökalun avulla. Katso tiedot kohdasta RAPORTOINTI-/TIEDONANTOVELVOLLISUUS, alapuolella. Poliittinen myötävaikuttaminen. Yleisesti maiden lait, joissa toimimme estävät yrityksiä myötävaikuttamasta tai antamasta avustuksia minkään poliittiseen virkaan valinnan yhteydessä. Nämä lait myös estävät yrityksiä taloudellisesti tukemasta poliittisia ehdokkaita. Poliittisiin avustuksiin kuuluvat suorat tai epäsuorat maksusuoritukset, ennakot, tavara- tai palvelulahjat, tilaukset, jäsenyydet, lippujen ostamiset rahoituksen lisääjille ja mainostilan ostaminen. Yksikään työtoveri ei saa tehdä mitään poliittista myötävaikutusta tai muuta avustusta millekään poliittiselle organisaatiolle tai ehdokkaalle poliittiseen virkaan OM Groupin nimissä tai hyödyksi. Johtajat ja työtoverit voivat vaikuttaa henkilökohtaisesti poliittisesti minkä tahansa organisaation tai poliittisen viran ehdokkaan hyväksi niin kauan kuin johtaja tai työtoveri eivät esitä, että sellainen myötävaikuttaminen tulee OM Groupilta. Kaikkien henkilökohtaisten poliittisten myötävaikuttamisten tulee olla johtajan tai työtoverin yksinomaisella vastuulla, ja OM Group ei oleta tai hyväksy mitään vastuuta sellaisista myötävaikuttamisista. Yksikään johtaja tai työtoveri ei saa tehdä mitään henkilökohtaista poliittista myötävaikuttamista tarkoituksenaan avustaa OM Groupia saamaan tai pitämään itsellään liiketoimintaa, tai tarkoituksena vaikuttaa mihin tahansa valtion virkailijan tai viraston tekoihin tai päätöksiin OM Groupin hyödyksi. OM Groupin varoja, omaisuutta tai palveluja, mukaan lukien OM Groupin logo ja kirjetarpeet, ei tule käyttää mahdollistamaan henkilökohtaisia poliittisia myötävaikuttamisia. F. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN REHELLISYYS & YRITYKSEN VARAT Kirjanpito ja valvonnat Tarkat ja täydelliset liiketoiminnan kirjanpidot ovat olennaista yrityksen johtamisessa ja investoijien luottamuksen säilyttämisessä ja turvaamisessa. Tarkat ja täydelliset liiketoiminnan 7 Syyskuu 2014

8 kirjanpidot ovat myös välttämättömyys, jotta OM Group täyttäisi lailliset velvoitteensa antaa täydellinen, oikeudenmukainen, oikeaan aikaan tuleva, tarkka ja ymmärrettävä taloudellinen ja muu esilletuonti osakkeenomistajille, yleisölle ja valtion virastoille. Kaikkien OM Groupin tilikirjojen, kirjanpitojen ja tilien tulee kuvata täydellisesti, tarkasti ja oikeudenmukaisesti OM Groupin varallisuutta, vastuita ja tapahtumia. OM Groupin työtovereilla on vastuu varmistaa, että kaikki tilikirjat, kirjanpidot ja tilit, jotka ovat heidän valvonnassaan, ovat täydelliset, oikein ylläpidetyt, kuvastavat tarkastettavasti ja tarkasti OM Groupin tapahtumia, sekä sisäisesti ja ulkoisesti. Kaikki kupongit, setelit, laskut ja muut liiketoiminnan kirjanpidot (mukaan lukien henkilöstön työaikakortit, ja matka- ja edustuskulujen raportit) tulee valmistella huolella, tarkasti ja täydellisen vilpittömästi. Väärät tai harhaanjohtavat tilitapahtumat missä tahansa kirjanpidossa tai muussa liiketoiminnan kirjanpidossa, olipa syy mikä tahansa, ovat kiellettyjä. Yksiäkään esiin tuomattomia tai kirjaamattomia pääomia tai varoja ei tule sallia, olipa syy mikä tahansa. Yhtäkään maksusuoritusta ei saa tehdä tarkoituksella tai ymmärtäen, että sellaista maksusuoritusta tai mitä tahansa osaa siitä käytetään muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on kuvattu tätä tukevissa asiakirjoissa. Työtovereita vaaditaan toimimaan täysin ja vilpittömästi yhteistyössä sekä sisäisten että ulkoisten tarkastajien kanssa. Väärien toteamusten tekeminen tai muutoin sisäisten tai ulkoisten tarkastajien, OM Groupin neuvonantajien tai asianajajien, tai minkä tahansa yksityisen tai julkisen lainsäädännöllisen viraston harhaanjohtaminen on ankarasti kielletty. Immateriaalioikeus luottamukselliset tiedot Kaikki OM Group tiedot (olivatpa ne sitten kirjallisia, kirjoittamattomia, tietokoneella luodussa muodossa tai tietokonenauhalla tai levykkeillä, tai sisällytetty tietovälineen sisään tai mihin tahansa muuhun tietovälineeseen) ovat OM Groupin ominaisuutta. Tietoja jotka eivät ole julkisella verkkoalueella, pidetään luottamuksellisina tai yksinoikeudella valmistettuina. Nämä tiedot ovat arvokasta omaisuutta OM Groupille ja niitä tulee suojata katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta ilmitulolta tai käytöltä. Yksikään johtaja tai työtoveri ei saa tehdä mitään luvatonta paljastusta tai käyttää mitä tahansa OM Groupin luottamuksellisia tai yksinoikeudella valmistettuja tietoja. Kun asiakirjoja, jotka sisältävät OM Groupin luottamuksellisia tai yksinoikeudella valmistettuja tietoja, ei enää tarvita, ne tuhotaan OM Groupin Arkistojen säilyttämisen käytännön mukaisesti. Esimerkkeinä OM Groupin luottamuksellisiin ja/tai yksinoikeudella valmistettuihin tietoihin sisältyvät, mutta eivät rajoittuen: toiminnan tulokset ja muut taloudelliset tiedot, joita OM Group ei ole tuonut julkisesti ilmi; johtokunnan huoneneuvottelut ja keskustelut, strategiset suunnitelmat; toimintasuunnitelmat ja budjetit; tuotekehitys, markkinointisuunnitelmat ja strategiat; tiedot liittyen OM Groupin kumppaneihin, asiakkaisiin, myyjiin, jakelijoihin tai asiamiehiin; menetelmät ja menettelytavat tehdä liiketoimintaa; hinnoitteluaikataulut; sopimusten ehdot ja edellytykset; tietotaito, ideat ja keksinnöt, tekniset tiedot ja tuoteformuloinnit, tekniset määrittelyt ja prosessit; sekä henkilökohtaiset arkistot. Muiden immateriaalioikeudet Meillä on myös vastuu olla kavaltamatta muiden omistusoikeuksia. Esimerkiksi työntekijöiden ei tule käyttää tai tuoda ilmi minkään aikaisempien työnantajien tai muiden luottamuksellisia tietoja 8 Syyskuu 2014

9 heidän työnsä yhteydessä OM Groupilla, ellei luottamuksellisten tietojen omistaja ole antanut siihen valtuutusta. Tekijänoikeudenalaisia aineistoja, mukaan lukien tilikirjat, tavarat, tietokoneohjelmistojen ohjelmat, videot ja videonauhat, ei tulisi plagioida tai kopioida sopimattomasti. OM Groupin varojen käyttö OM Groupin varat ja resurssit on tarkoitettu OM Groupin liiketoiminnan käyttöön. Kaikki johtajat ja työtoverit ovat vastuussa varojen (aineellisten ja aineettomien) ja OM Groupin resurssien turvaamisesta, jotka ovat heidän valvontansa ja kontrollinsa alaisia. Varoihin sisältyvät käteinen, luottamukselliset ja/tai yksinoikeudella valmistetut tiedot, yrityksen imago, tavarat, inventaario, laitteet, tietokoneet, tietoliikennelaitteet ja -palvelut, tarvikkeet, ja OM Groupin johtajien ja työtovereiden palvelut. Näitä varoja ja resursseja on käytettävä yksinomaan laillisiin ja oikeisiin käyttötarkoituksiin. OM Groupin varojen käyttö vääriin, laittomiin tai ei OM Group tarkoituksiin, mukaan lukien käyttö minkä tahansa työtoverin toimesta hänen henkilökohtaiseksi hyödykseen, on kielletty. Niistä osuuksista, joita työtoveri tekee OM Groupin laitteiden kehittämiseen ja käyttöön, laitteisiin, markkinoinnin ja myynnin tutkimukseen, materiaaleihin ja palveluihin, ollessaan työllistettynä OM Groupissa, tulee OM Groupin ominaisuutta, paikallista lakia noudattaen. Nämä osuudet jäävät OM Groupin ominaisuudeksi, jos, ja vain jos työtoverin työsuhde OM Groupissa päättyy. Sähköinen viestintä OM Groupin elektroniikkalaite-omaisuudet, mukaan lukien tietokoneet, puhelimet, matkapuhelimet, telekopiointilaitteet ja kopiokoneet, on tarkoitettu käytettäväksi yrityksen liiketoimintaan. Tietoja, joita on varastoitu, lähetetty tai käsitelty näissä omaisuuksissa kuuluvat myös OM Groupille. Sinun ei tulisi koskaan katsella, varastoida, lähettää tai ladata pornografisia, seksuaalisesti avoimia kuvia tai viestejä; aineistoja, jotka edistävät väkivaltaa, vihaa tai terrorismia; tai mitä tahansa muuta viestiä, joka saatettaisiin nähdä loukkaavana tai ahdisteluna. Jos säädytöntä materiaalia löydetään mistä tahansa yrityksen sähköisestä omaisuudesta tai tiloista, suoritetaan kurinpitotoimi ja paikallisia viranomaisia saatetaan tiedottaa. G. RAPORTOINTI-/TIEDONANTOVELVOLLISUUS Kuka tahansa johtaja tai työtoveri, joka järkevästi uskoo tai epäilee, että yritys tai kuka tahansa johtaja tai työtoveri on ryhtynyt tai ryhtymässä vääriin tai laittomiin toimenpiteisiin, petokseen tai toimintoihin, jotka näyttävät olevan ristiriitaisia tai loukkaavan näitä Eettisiä ohjeita tai mitä tahansa muita käytäntöjä, menettelytapoja tai OM Groupin antamia ohjeita kohtaan, on vastuussa sellaisen menettelytavan tai toimintojen raportoinnista työnjohtajalleen, OM Groupin henkilöstöosastolle, OM Groupin Sisäisen tarkastuksen johtajalle tai OM Groupin Lakiosastolle. Jos sinulla on epäilyksiä koskien mitä tahansa menettelytapaa tai toimintoja, sinun tulee kiireellisesti nostaa huolesi esille kenen tahansa yllä mainitun henkilön kanssa. Tämä antaa meille mahdollisuuden tutkia ja tarttua mahdollisiin ongelmiin, koska ohjeiden noudattamattomuus voi aiheuttaa vakavia seurauksia OM Groupille, sen johtajille, työtovereille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Vaihtoehtoisesti sinä voit raportoida sellaisista toiminnoista nimettömänä MySafeWorkplacen kautta soittamalla puhelinnumeroon, joka on pantu esille 9 Syyskuu 2014

10 kaikkialla laitoksissamme ( maksuton Yhdysvalloissa ja vastapuhelu Yhdysvaltojen ulkopuolella). Voit myös käyttää internetiä raportoidaksesi osoitteessa (Tämä ilmiantojen järjestelmä ei ole käytettävissä Ranskassa. Ce système d'alerte n'est pas applicable en France.) Sinun ei tarvitse jättää nimeäsi. Nimettömät raportit saavat täyden tutkimuksen. Voit myös olla yhteydessä OM Group Inc:n johtokunnan kanssa, mukaan lukien pääjohtajan ja tarkastustoimikunnan jäsenet, suuntaamalla kirjeenvaihtosi heidän huomioitavakseen: OM Group Inc., 950 Main Avenue, Suite 1300, Cleveland, OH On tärkeää, että tunnet itsesi turvatuksi raportoidessasi mahdollisista vääristä tai laittomista toiminnoista tai menettelytavoista näiden Eettisten ohjeiden velvoittamana. Luottamuksellisuus on ensisijaista OM Groupille, raportoitiinpa toiminnot OM Groupin työtovereille tai MySafeWorkplacen kautta. OM Group ponnistelee tehdäkseen kaikkensa pitääkseen raportoivan työtoverin henkilöllisyyden luottamuksellisena. H. EI KOSTAMISTA OM Group ei suvaitse minkäänlaisia kostotoimia tai kostoja ketään henkilöä vastaan, joka hyvässä uskossa raportoi tunnetun tai epäillyn loukkauksen mihin tahansa sovellettavissa olevaan lakiin, sääntöön tai määräykseen tai näihin Eettisiin ohjeisiin tai mihin tahansa muuhun käytäntöön, menettelytapaan tai annettuun OM Groupin ohjeeseen. Jos tulet tietoiseksi mistä tahansa kostotoimesta tai kostosta, sinun tulee välittömästi ilmoittaa OM Groupin henkilöstöosastolle. Voit myös ottaa yhteyttä OM Groupin lakiosastoon tai raportoida MySafeWorkplacen kautta. OM Group suorittaa tarkoituksenmukaisen kurinpitotoimen ketä tahansa työtoveria vastaan, joka kostaa suoraan tai epäsuorasti ketä tahansa henkilöä vastaan, joka raportoi tunnetusta tai epäillystä loukkauksesta mihin tahansa käytettävissä olevaan lakiin, sääntöön tai määräykseen tai näihin Eettisiin ohjeisiin tai mihin tahansa muuhun käytänteeseen, menettelytapaan tai annettuun OM Groupin ohjeeseen, tai joka avustaa missä tahansa minkä tahansa sellainen loukkauksen tai epäillyn loukkauksen tutkimuksessa. I. KURINPIDOLLINEN TOIMINTA JA LAIN RIKKOMINEN Loukkaukset OM Groupin Eettisiin ohjeisiin tai mihin tahansa muihin käytäntöihin, menettelytapaan tai annettuihin ohjeisiin OM Groupissa tai lakeihin, sääntöihin ja määräyksiin, jotka ovat käytettävissä OM Groupin liiketoimintaan, voivat saattaa työtoverin ohjauskeinona kurinpitotoimen alaiseksi, jopa mukaan lukien työsuhteen päättämiseen. Lisäksi lakien, sääntöjen ja OM Groupiin käytettävissä olevin määräysten loukkaukset saattavat asettaa johtajan tai työtoverin henkilökohtaisen siviili- tai rikosoikeudellisen oikeudenkäynnin kohteeksi, johon liittyvät mahdolliset vahingonkorvaukset, sakot ja vankeusrangaistus. 10 Syyskuu 2014

11 Eettiset ohjeet Liite B OM Group Inc:n maailmanlaajuisten yhteisöjen yhteyshenkilöt OM Group kaikki sijainnit: Henkilöstöhallinto Mike Johnson Vice President, Human Resources 950 Main Avenue, Suite 1300 Cleveland, OH Puhelin: +1 (216) Faksi: +1 (216) Sähköposti: Oikeusasiat Valerie Gentile Sachs Vice President, General Counsel & Secretary 950 Main Avenue, Suite 1300 Cleveland, OH Puhelin: +1 (216) Faksi: +1 (216) Sähköposti: Kaikki Vacuumschmelzen (VAC) laitokset: Henkilöstöhallinto Thomas Brandt Director of Global Human Resources Vacuumschmelze GmbH & Co. KG Grüner Weg 37, D Hanau Puhelin: +49 (6181) Sähköposti: Oikeusasiat Dr. Wolfgang Beck Head of Legal and Insurance Vacuumschmelze GmbH & Co. KG Grüner Weg 37, D Hanau Puhelin: +49 (6181) Faksi: +49 (6181) Sähköposti: Kaikki EaglePicherin (EPT) laitokset: Henkilöstöhallinto Larry Goodall Director of Human Resources EaglePicher Technologies LLC "C" and Porter Streets Joplin, MO Puhelin: +1 (417) Oikeusasiat Emily Russell Senior Counsel EaglePicher Technologies LLC "C" and Porter Streets Joplin, MO Puhelin: +1 (417) x332 Faksi: +1 (417) Sähköposti: September 2014

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta 2006 1/9

Lisätiedot

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet

ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet ebm-papst Menettelytapasäännöstö Vastuullisen ja oikeudenmukaisen kaupankäynnin periaatteet Sisällysluettelo ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

EETTISET TOIMINTAOHJEET

EETTISET TOIMINTAOHJEET NORDIC MORNINGIN Tässä esitteessä on kiteytetty Nordic Morningin eettiset toimintaohjeet. Arvoihimme perustuvat ohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2 LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2 Yleiset eettiset normit 2 Eturistiriidat 3 Salassapitovelvollisuus, Yhtiön omaisuuden suojeleminen

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto

Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto 10.11.2017 Hyvä hallinto on yhdistyksen organisaation hallintojärjestelmä Järjestelmällä yhdistystä johdetaan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1]

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. Applus+:n ARVOT 1 3 3. EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ: ARVOJEMME TURVAAMINEN 3.1. Mikä on säännöstön tarkoitus? 3.2. Kenen täytyy

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston perehdyttämiskoulutus 14.6.2017 Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnissa ja Henkilöstön työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista. Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10.

Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista. Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10. Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10.2009 Jukka Pötry 1 Osuuskunnan hallinto - normatiivinen - päämäärät OSUUSKUNTALAKI

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017)

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) LAPSI Vainossa lapsi voi olla vainoamisen kohde, mutta hän voi olla myös vainon väline. Isä

Lisätiedot

Voimme saada aikaan mitä vaan, kunhan emme välitä siitä kuka saa kehut. Harry S. Truman

Voimme saada aikaan mitä vaan, kunhan emme välitä siitä kuka saa kehut. Harry S. Truman Voimme saada aikaan mitä vaan, kunhan emme välitä siitä kuka saa kehut Harry S. Truman 1 K-P:n Yrittäjien ja sen paikallisella yhdistystoiminnalla on suuri merkitys alueen yrittämiselle. Laadukkaan ja

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI Asukkaat voivat olla vapaassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja käyttää vapaasti kommunikaatiovälineitä. Asukkaat voivat luottaa siihen, että heidän

Lisätiedot

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT ResMed Inc Liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt Sivu 2 Muutettu 13. toukokuuta 2005 KIRJE TOIMITUSJOHTAJALTA 1. lokakuuta

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Yhtiön hallitus on hyväksynyt asiakirjan 18. lokakuuta 2011 PERIAATTEET The Warranty Group, Inc. on sitoutunut tarjoamaan

Lisätiedot

Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean toimintakertomus

Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean toimintakertomus FI Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean toimintakertomus Tammikuu 2001 - helmikuu 2002 14 päivänä maaliskuuta 2002 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean havainnot

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita.

Yleisiä tietoja. NSG Groupille materiaalia tai palveluita toimittavien osapuolten edellytetään noudattavan näitä toimintaohjeita. Yleisiä tietoja Käytännön nimi NSG Groupin toimittajien toimintaohjeet Hyväksynyt Procurement Policy Steering Committee (Hankintaosaston käytännöistä vastaava komitea) Hyväksymispäivä 17.06.2009 Soveltamisala

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia Nordea Tampere, 8.5.2014 Riku Salomaa Yrityskaupan kulku Strategian ja kohteen valinta Kaupan toteuttamisvaihtoehdot Arvonmääritys Esisopimus Kaupan

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje

Asiakirjan nimi Asiakirjan numero Asiakirjan tyyppi Julkaistu ensimmäisen kerran (1-24) Konsernin ohjesääntö / Konsernin toimintaohje 2007-05-21 1(6) Sisällys 1 Tausta... 1 2 Terveys ja turvallisuus... 2 3 Työntekijäsuhteet... 2 4 Liiketoimintakäytännöt... 3 5 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6 Yhteisö... 4 7 Ympäristö... 4 8 Viestintä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014

Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 Omistajaohjausosaston verojalanjälkiselvitys 2014 2.6.2014 Marja Pokela Johtava erityisasiantuntija Vastuullisuus Yrityksen verojalanjälkeä on pidettävä osana yritysten yhteiskuntavastuuta Verojen välttäminen,

Lisätiedot

PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ Mikä Puhelintarjonnan rajoituspalvelu eli Robinson- palvelu on? Lain mukaan kuluttaja voi antaa puhelinmyyntiä koskevan kiellon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET Keskusvaalilautakunta 2013 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan KY:n edustajiston vaalissa

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

Tietoja EthicsPointista

Tietoja EthicsPointista Tietoja EthicsPointista Raportointi yleistä Raportoinnin turvallisuus ja luottamuksellisuus Vinkit ja parhaat käytännöt Tietoja EthicsPointista Mikä on EthicsPoint? EthicsPoint on kattava ja luottamuksellinen

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot