OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka"

Transkriptio

1 OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin) kautta harjoittamaan liiketoimintaa eettisellä ja laillisella tavalla läpi koko sen maailmanlaajuisten toimintojen. OM Groupin johtajien, työtovereiden, asiamiesten ja muiden edustajien odotetaan toimivan korkeimpien eettisten ja laillisten standardien mukaisesti kaikissa heidän toimintojensa puolissa, jotka liittyvät OM Groupiin. OM Group odottaa myös kumppaneiltaan, toimittajiltaan, riippumattomilta urakoitsijoiltaan ja konsulteiltaan, joiden kanssa me harjoitamme liiketoimintaa, että he alkavat käyttämään ja omaksumaan samanlaisia arvoja ja standardeja. Termi työtoveri sisältää kaikki toimihenkilöt, yrityksen ja operatiivisen johdon, ja muut OM Groupin työntekijät. Eettiset ohjeet ja etiikka ( Ohjeet tai Eettiset ohjeet ) pätee kaikkiin OM Groupin johtokunnan jäseniin ja kaikkiin OM Groupin työtovereihin ja sen tytäryhtiöihin ja esittää pääpiirteittäin eettisten ja laillisten menettelytapojen laajat periaatteet, joita me omaksumme ohjataksemme meidän toimintojamme. Nämä periaatteet eivät ole tarkoitettu olemaan täydellinen luettelo eettisistä ja lainmukaisista asioista, joita johtaja tai työtoveri saattaisi kohdata hänen liiketoimintansa aikana. Tarkoituksena on, että näitä periaatteita sovelletaan käyttäen tervettä järkeä ja hyvää liiketoiminnan harkintaa. Eettiset ohjeet tulee lukea kaikkien OM Groupin käytäntöjen, menettelytapojen ja muiden annettujen ohjeiden yhteydessä. Yleisenä sääntönä on, että ristiriidan tapauksessa käytettävissä olevien OM Group käytäntöjen, menettelytapojen tai muiden ohjeiden välillä, rajoittavampi sääntö tulee vallitsevaksi. Nämä eettiset periaatteet soveltuvat kaikkiin maihin, joissa OM Group harjoittaa liiketoimintaa. Jokaisen työtoverin on noudatettava sen maan lakeja ja määräyksiä, joissa he työskentelevät. OM Group on monikansallisen yritys ja se on julkisesti kaupankäynnin kohteena USA:ssa; siksi USA:n lait, säännöt ja määräykset yhdessä niiden maiden lakien, sääntöjen ja määräysten kanssa, joissa me toimimme, saattavat soveltua toiminnan harjoittamiseen, joka tapahtuu niiden toimivallan ulkopuolella. Jos esiin tulee ristiriita Eettisten ohjeiden ja käytettävissä olevien lakien välillä, tai jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä koskien käytettävissä olevien lakien tulkintaa, sinun tulee ottaa yhteyttä OM Groupin lakiosastoon (katso lakiosaston yhteystiedot, jotka on lueteltu liitteessä B, joka on liitetty Ohjeeseen). Yleisenä sääntönä, ristiriidan tapauksessa käytettävissä olevien OM Groupin käytäntöjen ja käytettävissä olevien lakien välillä, rajoittavampi käytäntö tai laki tulee vallitsevaksi. A. PERUSKÄYTÄNNÖT On OM Groupin käytäntö harjoittaa liiketoimintaansa rehellisyyden kaikkein korkeimpien standardien ja kaikkien käytettävissä olevien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Työtovereiden odotetaan kohtelevan toinen toistaan oikeudenmukaisesti ja vilpittömästi, samoin kuin kauppiaitamme, asiakkaitamme ja muita osapuolia. Minkä tahansa epäeettisen 1 Syyskuu 2014

2 liiketoiminnan harjoittamisen teko, epärehellisyys, tai OM Groupin Eettisten ohjeiden, käytäntöjen, menettelytapojen, tai annettujen ohjeiden piittaamattomuus on Eettisten ohjeiden loukkaus ja voi johtaa kurinpitotoimeen, jopa mukaan lukien työsuhteen päättämiseen. Rehellisyys. Ansaitsemme maineemme asioilla, joita teemme joka päivä. Jotta olisimme rehellisiä, meidän tulee käsitellä uskomuksiamme oikeasta ja väärästä perussääntöinä meidän jokapäiväisessä päätöksenteossamme ja kuinka me johdamme itseämme. Päätöksiemme ja tekojemme tulee olla meidän eettisen perustamme ja arvojemme mukaisia toisin sanoen meidän tulee toimia puheesta tekoihin -periaatteella. Oikeudenmukaisuus ja vilpittömyys. Oikeudenmukaisuus antaa kaikkein olennaisimman perustan tuotteliaalle työympäristölle. Se tarkoittaa, että tehdyt toimet ovat täsmällisiä ja oikeita, eivätkä perustu henkilökohtaiseen hyötyyn, syrjintään tai suosikkijärjestelmään. Vilpittömyydessä on kaksi osa-aluetta: viestintä ja menettelytavat. Odotamme totuudenmukaisuutta ja suoruutta kaikessa viestinnässä. Tietojen tulee aina olla täydellisiä ja tarkkoja, jotta ne olisivat luotettavia. Vilpittömyys toimenpiteissä tarkoittaa sitä, että ei suvaita varastamista, huiputtamista, petosta tai muita harhauttamisen muotoja. B. HALLINTO OM Groupin henkilöstöosaston varatoimitusjohtajalla on yleinen vastuu OM Groupin eettisten ohjeiden hallinnoinnista. Lisäksi kukin liiketoimintayksikkö ja yrityksen osasto on vastuussa tämän Ohjeen paikallisen käytön koordinoinnista OM Groupin henkilöstöosaston varatoimitusjohtajan kanssa. (katso henkilöstöosaston yhteystiedot, jotka on lueteltu liitteessä B, joka on liitetty Ohjeeseen). C. TURVALLISEN JA TUOTTAVAN TYÖPAIKAN EDISTÄMINEN Terveys ja turvallisuus Kaikki työntekijät ovat oikeutettuja terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Jokainen meistä on vastuussa kaikista terveyden ja turvallisuuden sääntöjen noudattamisesta, jotka pätevät töissämme. Olemme kaikki vastuussa siitä, että varaudumme suojelemaan itseämme ja työntekijätovereitamme onnettomuudelta, loukkaantumiselta tai vaaralliselta olosuhteelta. Jos näet tai koet onnettomuuden, vaarallisen käytännön tai olosuhteen, raportoi siitä välittömästi työnjohtajallesi niin, että tilanne voidaan korjata tarkoituksenmukaisesti. Ympäristö OM Group on sitoutunut ympäristön suojeluun parantaen jatkuvasti ympäristön hoitoaan hyödyttääkseen asiakkaita, toimittajia, yhtiökumppaneita, ja muita sidosryhmiä meidän maailmanlaajuisissa yhteisöissämme. Meidän kaikkien tulee olla sitoutuneita suojamaan ympäristöä tehtaidemme ja kiinteistöjemme sisällä ja lähistöllä. OM Groupin käytäntö on noudattaa kaikkia soveltuvia ympäristölakeja ja varautua kaikkiin järkeviin toimenpiteisiin vähentääksemme mahdollisuutta vahingollisten aineiden vapautumiseen. 2 Syyskuu 2014

3 Ahdistelu ja väkivalta Jokainen työntekijä on oikeutettu saamaan kunnioitusta. Ahdistelu ja väkivalta ovat tuhoisia positiiviselle työympäristölle ja eikä niitä tulla sietämään. Epämiellyttävät lähestymisyritykset tai pyynnöt seksuaalisiin palveluksiin, sopimattomat tai loukkaavat kommentit, vitsit, pelottelu, tai fyysinen kontakti, ovat mahdottomia hyväksyä käytöksinä. Työntekijöitä rohkaistaan auttamaan toinen toistaan ottamaan avoimesti kantaa, kun toisen henkilökohtainen käytös tekee heidän olonsa epämukavaksi. Kuka tahansa, joka ryhtyy ahdisteluun tai väkivaltaan tulee olemaan kurinpitotoimen kohteena ja saattaa joutua rikosoikeudenkäyntiin. Syrjintä Meidän käytäntömme on rekrytoida, palkata ja ylentää taitojen ja suorituskyvyn perusteella välittämättä rodusta, ihonväristä, uskonnosta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, vammaisuudesta tai veteraaniasemasta. OM Group odottaa kaikkien työtovereiden tukevan näitä käytäntöjä ja kohtelevan työntekijätovereita kunnioituksella ja hienotunteisuudella. Päihderiippuvuus OM Group on sitoutunut tarjoamaan terveellisen, huumaavista aineista vapaan ympäristön kaikille työtovereille. Valmistus, hallussapito, tai jakelu, samoin kuin alkoholin tai laittomien huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen työpaikalla, on kiellettyä. D. LIIKETOIMINTASUHTEET Lahjat ja ajanvietteet. OM Groupin Lahjojen ja ajanvietteen käytäntö pätee kaikkiin liiketoimintasuhteen tuloksena annettuun tai saatuun, jota varten henkilö, joka saa lahjan tai ajanvietteen, ei maksa oikeudenmukaista markkina-arvoa. Tämä sisältää sellaiset asiat kuin matkat, majapaikan, tavarat, palvelut tai ajanvietteet. Lahjojen ja ajanvietteiden käytäntö pätee kaikkina aikoina, mukaan lukien lomapäivät tai perinteisten lahjojen antamisen kaudet. Liikelahjat ja -ajanviete ovat kohteliaisuudeksi tarkoitettuja, rakentamaan suhteita hyvää tahtoa liikekumppaneiden keskuudessa. Monilla alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa, ne ovat tärkeässä roolissa liiketoimintasuhteissa. Missään olosuhteissa ei minkään lahjan tai ajanvietteen tulisi vaarantaa, tai näyttää vaarantavan työtoverin tai johtajan kykyä tehdä liiketoimintapäätöksiä OM Groupin parhaan edun mukaisesti. Sen mukaisesti me vaadimme kohtuullisuutta ja hienotunteisuutta lahjojen, ajanvietteen ja muiden ilmaisten kohteliaisuuksien käytössä ja hyväksynnässä. Näitä tulisi tarjota ja hyväksyä vain silloin, missä se on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Niitä ei tule koskaan tarjota tai hyväksyä, kun on sopimattomuuden vaikutelma tai missä laki, sääntö tai määräys kieltää. Kirjanpidossa ja niitä tukevissa asiakirjoissa, jotka kuvastavat lahjoja ja ajanvietettä, ja kuka niitä sai, tulee ne todeta tarkasti. 3 Syyskuu 2014

4 Eturistiriidat. Johtajien ja työtovereiden odotetaan tekevän liiketoimintapäätöksiä ja suorittavan toimia perustuen OM Groupin parhaaseen etuun, ei perustuen henkilökohtaisiin suhteisiin tai etuihin. Eturistiriidat ja eturistiriitojen ilmaantuminen vahingoittaa sinun mainettasi samoin kuin OM Groupin mainetta. Eturistiriita on mikä tahansa toiminta, investointi, etu, yhteys tai suhde (mukaan lukien suhde perheenjäseneen, sukulaisiin, ystäviin ja vapaa-ajan tuttavaan), joka on ristiriidassa riippumattoman päätösvallan kanssa velvollisuuksien ja/tai OM Groupin työsuhteen yhteydessä. Eturistiriita tapahtuu, jos henkilökohtaiset edut häiritsevät millä tavalla tahansa, tai näyttävät häiritsevän, sinun ammatillisia vastuitasi tai OM Groupin parasta etua. Jokaisen OM Groupin johtajan ja työtoverin odotetaan suorittavan velvollisuutensa hyvässä uskossa ja vastuullisella, luotettavalla tavalla, eikä ryhtyvän mihinkään toimenpiteisiin, joka on, tai näyttää olevan, eturistiriidassa. Eturistiriita voi syntyä monissa tilanteissa. Vaikka ei ole mahdollista tunnistaa kaikkia tilanteita, jotka voisivat sisältää eturistiriidan, hyvässä liiketoimintapäätöksessä tulisi riittävästi arvioida useimpia tilanteita. Siinä tapauksessa, että olet epävarma, että synnyttääkö tietty tilanne eturistiriidan tai mahdollisen eturistiriidan, vai ei, sinua rohkaistaan etsimään opastusta työnjohtajaltasi, OM Groupin lakiosastolta tai OM Groupin henkilöstöosastolta. Joihinkin yleisiin tilanteisiin, jotka sisältävät mahdollisia tai todellisia eturistiriitoja, sisältyvät, mutta eivät rajoittuen: työskentely kilpailijalle, asiakkaalle, tai toimittajalle. sivuliiketoiminnan omistaminen, joka kilpailee, myy, tai ostaa OM Groupilta. liiketoiminnan ohjaaminen toimittajalle, jossa perheenjäsen tai jollakin sinulle läheisellä on omistajuus tai työsuhdeintressi. taloudelliset investoinnit kilpailijoihin, toimittajiin tai muut kuin nimelliset investoinnit julkisiin yrityksiin. perhe- tai intiimi suhde työnjohtajan ja alaisen välillä. Sinun tulee pikaisesti tuoda ilmi kaikki mahdolliset eturistiriidat OM Groupin lakiosastolle tai OM Groupin henkilöstöosastolle. 4 Syyskuu 2014

5 E. LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN OM Groupin, monikansallisen yrityksen, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena USA:ssa, on noudatettava niiden maiden lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, joissa me toimimme. OM Group vaatii työtovereidensa noudattavan kaikkia käytettävissä olevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, sekä kirjaimellisesti että niiden hengessä, missä tahansa OM Groupin liiketoimintaa harjoitetaan. Mitkä tahansa loukkaukset tai mahdolliset loukkaukset mihin tahansa lakiin, sääntöön tai määräykseen tulee välittömästi raportoida OM Groupin lakiosastolle ja OM Groupin henkilöstöosastolle, suoranaisen työnjohtajasi lisäksi. Jos lain valvoja tai valtion virasto ottaa sinuun yhteyttä todellisesta tai epäillystä laittomasta, minkälaisesta tahansa menettelytavasta, raportoi välittömästi sellaisesta yhteydenotosta OM Groupin lakiosastolle ja OM Groupin henkilöstöosastolle. Seuraavassa on useita erityisiä lakialueita jotka vaikuttavat OM Groupin työtovereihin ja toimintoihin: Kartelli- ja kilpailulait. Kartelli- ja kilpailulait säätelevät OM Groupin suhteita sen myyjiin, asiakkaisiin ja kilpailijoihin. Samalla kun nämä lait ovat monimutkaisia ja laajoja, yleisesti ne estävät sopimuksia, järjestelyjä ja toimintoja, joilla saattaa olla vaikutusta kilpailun vähentämisessä tai vapaan kaupan vähentämisessä. OM Group on sitoutunut edistämään vapaita ja kilpailtuja markkinoita. Minkä tahansa sopimuksen tai järjestelyn tekeminen tai ryhtyminen mihin tahansa toimintaan myyjien, asiakkaiden ja/tai kilpailijoiden kanssa, jotka saattavat vähentää kilpailua, on tiukasti kielletty. Lisäksi, jotta vältetään sopimattomien menettelytapojen ilmaantuminen, suhteet kilpailijoihimme ja heidän työtovereihinsa, lukuun ottamatta niissä harvoissa rajoittuneissa olosuhteissa, joissa yhteydet ovat tarpeellisia ja laillisissa tarkoituksissa, ovat kiellettyjä. Työtovereiden odotetaan ottavan yhteyttä OM Groupin lakiosastoon, jos on mitä tahansa kysymyksiä tai huolia, ennen kuin ryhdytään mihinkään tapaamisiin koskien kilpailijoita tai mihinkään tähän liittyvään toimenpiteeseen tai käytäntöön. Tuontia ja vientiä valvovat lait Kaikilla mailla on lakeja, jotka säätelevät tavaroiden tuontia ja vientiä. On olemassa sekä laajapohjaisia että maakohtaisia menettelytapoja kansainvälisten tapahtumien raportointia varten. Tuonti- ja vientimääräykset voivat olla kansallisen turvallisuuden huolten aiheena, nostamassa liikevaihtoa tullien avulla, ja muita kaupankäynnin tarkoituksia varten. Vientirajoitukset sisältävät tietojen siirron tai tuotteiden myynnin tiettyihin ulkovaltioihin, hyväksytyille henkilöille, tai yksiköille, jopa maansisäisesti. Yrityskäytäntö estää kaiken myynnin tiettyihin maihin, jotka ovat kauppasaarron alaisia. Jos sinulla on vientivastuita, sinun tulee tietää nämä maat. On olemassa kovia rangaistuksia tai pakotteita laiminlyötäessä tuonti- ja vientilakien ja määräysten noudattamista. Nämä rangaistukset tai pakotteet voivat sisältää rahallisia sakkoja, tuonnin tai viennin etuoikeuden rajoittamista tai poistamista, ja valtiolle myynnin mahdollisuuden rajoittamista tai poistamista. Rangaistukset ja pakotteet tehdään ankarimmiksi, 5 Syyskuu 2014

6 jos määräysten tietoisuudesta on puutetta tai on olemassa määräyksien tietoisia loukkauksia. Sen mukaisesti kaikki työntekijät, joiden työhön se vaikuttaa tai työ sisältää tuontia ja vientiä tulee hakeutua koulutukseen ymmärtääkseen ja noudattaakseen näitä määräyksiä. Myynti, ostaminen ja toimittaminen ovat töitä, jotka selvästi saattaisivat sisältää tuontia ja vientiä. Noudattamiseen liittyvät kysymykset tulee suunnata paikalliselle vienti- tai tuontijohtajallesi tai OM Groupin lakiosastolle. Kaupankäynti arvopapereilla, kun on lähdeaineistoa (asiaan vaikuttavaa); ei-julkiset tiedot. Arvopaperilait tekevät yleisesti laittomaksi, sekä siviili- että rikosoikeudellisesti, kenen tahansa henkilön ostaa, myydä tai käydä kauppaa julkisesti kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla samalla, kun hänen hallussaan on asiaan vaikuttavia ei-julkisia tietoja sellaista yritystä koskien, tai tuoda esiin sellaisia tietoja muille, jotka ostavat, myyvät tai käyvät kauppaa sellaisilla arvopapereilla. Yleisesti ottaen arvopaperi on mikä tahansa investointietu, sellainen kuin esimerkiksi investointisopimus, joukkovelkakirja, osake tai optio, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena sellaisessa kuin esimerkiksi arvopaperipörssissä. Sinun tulee katsoa OM Groupin sisäpiirin kaupankäynnin käytäntö lisätietoja ja vaatimuksia varten koskien OM Group osakkeiden tai minkä tahansa muun julkisen yrityksen osakkeiden ostamista tai myymistä (missä sellaisia tietoja onnistutaan saamaan sinun velvollisuuksiesi ja työsuhteesi yhteydessä OM Groupissa). Lahjonta. Lait Yhdysvalloissa ja monissa maissa, joissa OM Group ryhtyy yritystoimintaan estävät yrityksiä, ja heidän yhtiökumppaneitaan ja asiamiehiään, tarjoamasta, lupaamasta tai valtuuttamasta maksusuoritusta minkäänlaisesta rahasta tai minkäänlaisesta arvokkaasta kenellekään henkilölle saadakseen laitonta liiketoimintahyötyä. Tämä ulottuu asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin liiketoimintakumppaneihin ja valtion virkailijoihin, poliittisiin puolueisiin tai virkailijoihin niissä, tai poliittisten virkojen ehdokkaisiin. Esimerkiksi Ulkomaan lahjonnan laki Yhdysvalloissa estää maksamisen tai rahamaksun tarjoamisen, tai minkään arvokkaan antamisen kenellekään ulkomaan valtion virkailijalle, tarkoituksena saada tai pitääkseen itsellään liiketoimintaa, laittomasti vaikuttaen päätöksiin, tai varmistaen laittomia liiketoimintahyötyjä. Vielä kattavampi on Iso-Britannian lahjontalaki, joka estää tarjoamasta tai maksamasta rahaa, tai antamasta mitään arvokasta kenellekään henkilölle (ei vain valtion virkailijoille), jos sellainen maksusuoritus on tarkoitettu saamaan aikaan kenen tahansa henkilön, joka on luottamusasemassa tai vastuussa, laiton toiminta. OM Group edellyttää täyttä kaikkien lahjontaa estävien lakien noudattamista. Kiellettyjä ovat lahjukset, voitelurahat tai mitkä tahansa muun muotoiset laittomat maksusuoritukset kenelle tahansa yksilölle tai henkilölle liiketoiminnan tai liiketoiminnan toimiluvan saamiseksi. Sen mukaisesti, lukuun ottamatta, jos selvästi sallittu Yrityskäytännössä, johtajien ja työtovereiden on kiellettyä antaa tai tarjota mitä tahansa ja minkä laatuisia tahansa etuja, olivatpa ne rahaa, 6 Syyskuu 2014

7 palveluja, omaisuutta tai mitä tahansa muuta arvokasta, kenellekään työtoverille, virkailijalle, asiamiehelle tai edustajalle mistään yksityisestä tai julkisesta organisaatiosta, tai kenelle tai keneltä tahansa muulta henkilöltä, jonka kanssa OM Groupilla on nykyisiä tai mahdollisia liiketoimintasuhteita. Johtajien ja työtovereiden on myös kiellettyä hyväksyä sellaisia etuja keneltäkään henkilöltä, jonka kanssa OM Groupilla on tämän hetkinen tai mahdollinen liiketoimintasuhde, lukuun ottamatta kuten on selvästi sallittu Yrityskäytännössä. OM Group on alkanut käyttää Lahjonnan esto ja Lahja ja ajanviete -käytäntöjä, jota kaikkien johtajien ja työtovereiden tulee noudattaa. Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä tai huolia koskien lahjonnanvastaisten lakien noudattamista sinun tulee ottaa yhteyttä OM Groupin lakiosastoon. Jos tulet tietoiseksi mistä tahansa lahjonnan estämisen loukkauksesta tai mahdollisesta näiden käytäntöjen tai lahjonnan estämisen lakien loukkauksesta, sinun tulee välittömästi ilmoittaa siitä OM Groupin lakiosastolle. Jos haluat raportoida epäillyn loukkauksen nimettömänä, voit tehdä näin MySafeWorkplace-hotlinen tai online-raportointityökalun avulla. Katso tiedot kohdasta RAPORTOINTI-/TIEDONANTOVELVOLLISUUS, alapuolella. Poliittinen myötävaikuttaminen. Yleisesti maiden lait, joissa toimimme estävät yrityksiä myötävaikuttamasta tai antamasta avustuksia minkään poliittiseen virkaan valinnan yhteydessä. Nämä lait myös estävät yrityksiä taloudellisesti tukemasta poliittisia ehdokkaita. Poliittisiin avustuksiin kuuluvat suorat tai epäsuorat maksusuoritukset, ennakot, tavara- tai palvelulahjat, tilaukset, jäsenyydet, lippujen ostamiset rahoituksen lisääjille ja mainostilan ostaminen. Yksikään työtoveri ei saa tehdä mitään poliittista myötävaikutusta tai muuta avustusta millekään poliittiselle organisaatiolle tai ehdokkaalle poliittiseen virkaan OM Groupin nimissä tai hyödyksi. Johtajat ja työtoverit voivat vaikuttaa henkilökohtaisesti poliittisesti minkä tahansa organisaation tai poliittisen viran ehdokkaan hyväksi niin kauan kuin johtaja tai työtoveri eivät esitä, että sellainen myötävaikuttaminen tulee OM Groupilta. Kaikkien henkilökohtaisten poliittisten myötävaikuttamisten tulee olla johtajan tai työtoverin yksinomaisella vastuulla, ja OM Group ei oleta tai hyväksy mitään vastuuta sellaisista myötävaikuttamisista. Yksikään johtaja tai työtoveri ei saa tehdä mitään henkilökohtaista poliittista myötävaikuttamista tarkoituksenaan avustaa OM Groupia saamaan tai pitämään itsellään liiketoimintaa, tai tarkoituksena vaikuttaa mihin tahansa valtion virkailijan tai viraston tekoihin tai päätöksiin OM Groupin hyödyksi. OM Groupin varoja, omaisuutta tai palveluja, mukaan lukien OM Groupin logo ja kirjetarpeet, ei tule käyttää mahdollistamaan henkilökohtaisia poliittisia myötävaikuttamisia. F. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN REHELLISYYS & YRITYKSEN VARAT Kirjanpito ja valvonnat Tarkat ja täydelliset liiketoiminnan kirjanpidot ovat olennaista yrityksen johtamisessa ja investoijien luottamuksen säilyttämisessä ja turvaamisessa. Tarkat ja täydelliset liiketoiminnan 7 Syyskuu 2014

8 kirjanpidot ovat myös välttämättömyys, jotta OM Group täyttäisi lailliset velvoitteensa antaa täydellinen, oikeudenmukainen, oikeaan aikaan tuleva, tarkka ja ymmärrettävä taloudellinen ja muu esilletuonti osakkeenomistajille, yleisölle ja valtion virastoille. Kaikkien OM Groupin tilikirjojen, kirjanpitojen ja tilien tulee kuvata täydellisesti, tarkasti ja oikeudenmukaisesti OM Groupin varallisuutta, vastuita ja tapahtumia. OM Groupin työtovereilla on vastuu varmistaa, että kaikki tilikirjat, kirjanpidot ja tilit, jotka ovat heidän valvonnassaan, ovat täydelliset, oikein ylläpidetyt, kuvastavat tarkastettavasti ja tarkasti OM Groupin tapahtumia, sekä sisäisesti ja ulkoisesti. Kaikki kupongit, setelit, laskut ja muut liiketoiminnan kirjanpidot (mukaan lukien henkilöstön työaikakortit, ja matka- ja edustuskulujen raportit) tulee valmistella huolella, tarkasti ja täydellisen vilpittömästi. Väärät tai harhaanjohtavat tilitapahtumat missä tahansa kirjanpidossa tai muussa liiketoiminnan kirjanpidossa, olipa syy mikä tahansa, ovat kiellettyjä. Yksiäkään esiin tuomattomia tai kirjaamattomia pääomia tai varoja ei tule sallia, olipa syy mikä tahansa. Yhtäkään maksusuoritusta ei saa tehdä tarkoituksella tai ymmärtäen, että sellaista maksusuoritusta tai mitä tahansa osaa siitä käytetään muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on kuvattu tätä tukevissa asiakirjoissa. Työtovereita vaaditaan toimimaan täysin ja vilpittömästi yhteistyössä sekä sisäisten että ulkoisten tarkastajien kanssa. Väärien toteamusten tekeminen tai muutoin sisäisten tai ulkoisten tarkastajien, OM Groupin neuvonantajien tai asianajajien, tai minkä tahansa yksityisen tai julkisen lainsäädännöllisen viraston harhaanjohtaminen on ankarasti kielletty. Immateriaalioikeus luottamukselliset tiedot Kaikki OM Group tiedot (olivatpa ne sitten kirjallisia, kirjoittamattomia, tietokoneella luodussa muodossa tai tietokonenauhalla tai levykkeillä, tai sisällytetty tietovälineen sisään tai mihin tahansa muuhun tietovälineeseen) ovat OM Groupin ominaisuutta. Tietoja jotka eivät ole julkisella verkkoalueella, pidetään luottamuksellisina tai yksinoikeudella valmistettuina. Nämä tiedot ovat arvokasta omaisuutta OM Groupille ja niitä tulee suojata katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta ilmitulolta tai käytöltä. Yksikään johtaja tai työtoveri ei saa tehdä mitään luvatonta paljastusta tai käyttää mitä tahansa OM Groupin luottamuksellisia tai yksinoikeudella valmistettuja tietoja. Kun asiakirjoja, jotka sisältävät OM Groupin luottamuksellisia tai yksinoikeudella valmistettuja tietoja, ei enää tarvita, ne tuhotaan OM Groupin Arkistojen säilyttämisen käytännön mukaisesti. Esimerkkeinä OM Groupin luottamuksellisiin ja/tai yksinoikeudella valmistettuihin tietoihin sisältyvät, mutta eivät rajoittuen: toiminnan tulokset ja muut taloudelliset tiedot, joita OM Group ei ole tuonut julkisesti ilmi; johtokunnan huoneneuvottelut ja keskustelut, strategiset suunnitelmat; toimintasuunnitelmat ja budjetit; tuotekehitys, markkinointisuunnitelmat ja strategiat; tiedot liittyen OM Groupin kumppaneihin, asiakkaisiin, myyjiin, jakelijoihin tai asiamiehiin; menetelmät ja menettelytavat tehdä liiketoimintaa; hinnoitteluaikataulut; sopimusten ehdot ja edellytykset; tietotaito, ideat ja keksinnöt, tekniset tiedot ja tuoteformuloinnit, tekniset määrittelyt ja prosessit; sekä henkilökohtaiset arkistot. Muiden immateriaalioikeudet Meillä on myös vastuu olla kavaltamatta muiden omistusoikeuksia. Esimerkiksi työntekijöiden ei tule käyttää tai tuoda ilmi minkään aikaisempien työnantajien tai muiden luottamuksellisia tietoja 8 Syyskuu 2014

9 heidän työnsä yhteydessä OM Groupilla, ellei luottamuksellisten tietojen omistaja ole antanut siihen valtuutusta. Tekijänoikeudenalaisia aineistoja, mukaan lukien tilikirjat, tavarat, tietokoneohjelmistojen ohjelmat, videot ja videonauhat, ei tulisi plagioida tai kopioida sopimattomasti. OM Groupin varojen käyttö OM Groupin varat ja resurssit on tarkoitettu OM Groupin liiketoiminnan käyttöön. Kaikki johtajat ja työtoverit ovat vastuussa varojen (aineellisten ja aineettomien) ja OM Groupin resurssien turvaamisesta, jotka ovat heidän valvontansa ja kontrollinsa alaisia. Varoihin sisältyvät käteinen, luottamukselliset ja/tai yksinoikeudella valmistetut tiedot, yrityksen imago, tavarat, inventaario, laitteet, tietokoneet, tietoliikennelaitteet ja -palvelut, tarvikkeet, ja OM Groupin johtajien ja työtovereiden palvelut. Näitä varoja ja resursseja on käytettävä yksinomaan laillisiin ja oikeisiin käyttötarkoituksiin. OM Groupin varojen käyttö vääriin, laittomiin tai ei OM Group tarkoituksiin, mukaan lukien käyttö minkä tahansa työtoverin toimesta hänen henkilökohtaiseksi hyödykseen, on kielletty. Niistä osuuksista, joita työtoveri tekee OM Groupin laitteiden kehittämiseen ja käyttöön, laitteisiin, markkinoinnin ja myynnin tutkimukseen, materiaaleihin ja palveluihin, ollessaan työllistettynä OM Groupissa, tulee OM Groupin ominaisuutta, paikallista lakia noudattaen. Nämä osuudet jäävät OM Groupin ominaisuudeksi, jos, ja vain jos työtoverin työsuhde OM Groupissa päättyy. Sähköinen viestintä OM Groupin elektroniikkalaite-omaisuudet, mukaan lukien tietokoneet, puhelimet, matkapuhelimet, telekopiointilaitteet ja kopiokoneet, on tarkoitettu käytettäväksi yrityksen liiketoimintaan. Tietoja, joita on varastoitu, lähetetty tai käsitelty näissä omaisuuksissa kuuluvat myös OM Groupille. Sinun ei tulisi koskaan katsella, varastoida, lähettää tai ladata pornografisia, seksuaalisesti avoimia kuvia tai viestejä; aineistoja, jotka edistävät väkivaltaa, vihaa tai terrorismia; tai mitä tahansa muuta viestiä, joka saatettaisiin nähdä loukkaavana tai ahdisteluna. Jos säädytöntä materiaalia löydetään mistä tahansa yrityksen sähköisestä omaisuudesta tai tiloista, suoritetaan kurinpitotoimi ja paikallisia viranomaisia saatetaan tiedottaa. G. RAPORTOINTI-/TIEDONANTOVELVOLLISUUS Kuka tahansa johtaja tai työtoveri, joka järkevästi uskoo tai epäilee, että yritys tai kuka tahansa johtaja tai työtoveri on ryhtynyt tai ryhtymässä vääriin tai laittomiin toimenpiteisiin, petokseen tai toimintoihin, jotka näyttävät olevan ristiriitaisia tai loukkaavan näitä Eettisiä ohjeita tai mitä tahansa muita käytäntöjä, menettelytapoja tai OM Groupin antamia ohjeita kohtaan, on vastuussa sellaisen menettelytavan tai toimintojen raportoinnista työnjohtajalleen, OM Groupin henkilöstöosastolle, OM Groupin Sisäisen tarkastuksen johtajalle tai OM Groupin Lakiosastolle. Jos sinulla on epäilyksiä koskien mitä tahansa menettelytapaa tai toimintoja, sinun tulee kiireellisesti nostaa huolesi esille kenen tahansa yllä mainitun henkilön kanssa. Tämä antaa meille mahdollisuuden tutkia ja tarttua mahdollisiin ongelmiin, koska ohjeiden noudattamattomuus voi aiheuttaa vakavia seurauksia OM Groupille, sen johtajille, työtovereille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Vaihtoehtoisesti sinä voit raportoida sellaisista toiminnoista nimettömänä MySafeWorkplacen kautta soittamalla puhelinnumeroon, joka on pantu esille 9 Syyskuu 2014

10 kaikkialla laitoksissamme ( maksuton Yhdysvalloissa ja vastapuhelu Yhdysvaltojen ulkopuolella). Voit myös käyttää internetiä raportoidaksesi osoitteessa (Tämä ilmiantojen järjestelmä ei ole käytettävissä Ranskassa. Ce système d'alerte n'est pas applicable en France.) Sinun ei tarvitse jättää nimeäsi. Nimettömät raportit saavat täyden tutkimuksen. Voit myös olla yhteydessä OM Group Inc:n johtokunnan kanssa, mukaan lukien pääjohtajan ja tarkastustoimikunnan jäsenet, suuntaamalla kirjeenvaihtosi heidän huomioitavakseen: OM Group Inc., 950 Main Avenue, Suite 1300, Cleveland, OH On tärkeää, että tunnet itsesi turvatuksi raportoidessasi mahdollisista vääristä tai laittomista toiminnoista tai menettelytavoista näiden Eettisten ohjeiden velvoittamana. Luottamuksellisuus on ensisijaista OM Groupille, raportoitiinpa toiminnot OM Groupin työtovereille tai MySafeWorkplacen kautta. OM Group ponnistelee tehdäkseen kaikkensa pitääkseen raportoivan työtoverin henkilöllisyyden luottamuksellisena. H. EI KOSTAMISTA OM Group ei suvaitse minkäänlaisia kostotoimia tai kostoja ketään henkilöä vastaan, joka hyvässä uskossa raportoi tunnetun tai epäillyn loukkauksen mihin tahansa sovellettavissa olevaan lakiin, sääntöön tai määräykseen tai näihin Eettisiin ohjeisiin tai mihin tahansa muuhun käytäntöön, menettelytapaan tai annettuun OM Groupin ohjeeseen. Jos tulet tietoiseksi mistä tahansa kostotoimesta tai kostosta, sinun tulee välittömästi ilmoittaa OM Groupin henkilöstöosastolle. Voit myös ottaa yhteyttä OM Groupin lakiosastoon tai raportoida MySafeWorkplacen kautta. OM Group suorittaa tarkoituksenmukaisen kurinpitotoimen ketä tahansa työtoveria vastaan, joka kostaa suoraan tai epäsuorasti ketä tahansa henkilöä vastaan, joka raportoi tunnetusta tai epäillystä loukkauksesta mihin tahansa käytettävissä olevaan lakiin, sääntöön tai määräykseen tai näihin Eettisiin ohjeisiin tai mihin tahansa muuhun käytänteeseen, menettelytapaan tai annettuun OM Groupin ohjeeseen, tai joka avustaa missä tahansa minkä tahansa sellainen loukkauksen tai epäillyn loukkauksen tutkimuksessa. I. KURINPIDOLLINEN TOIMINTA JA LAIN RIKKOMINEN Loukkaukset OM Groupin Eettisiin ohjeisiin tai mihin tahansa muihin käytäntöihin, menettelytapaan tai annettuihin ohjeisiin OM Groupissa tai lakeihin, sääntöihin ja määräyksiin, jotka ovat käytettävissä OM Groupin liiketoimintaan, voivat saattaa työtoverin ohjauskeinona kurinpitotoimen alaiseksi, jopa mukaan lukien työsuhteen päättämiseen. Lisäksi lakien, sääntöjen ja OM Groupiin käytettävissä olevin määräysten loukkaukset saattavat asettaa johtajan tai työtoverin henkilökohtaisen siviili- tai rikosoikeudellisen oikeudenkäynnin kohteeksi, johon liittyvät mahdolliset vahingonkorvaukset, sakot ja vankeusrangaistus. 10 Syyskuu 2014

11 Eettiset ohjeet Liite B OM Group Inc:n maailmanlaajuisten yhteisöjen yhteyshenkilöt OM Group kaikki sijainnit: Henkilöstöhallinto Mike Johnson Vice President, Human Resources 950 Main Avenue, Suite 1300 Cleveland, OH Puhelin: +1 (216) Faksi: +1 (216) Sähköposti: Oikeusasiat Valerie Gentile Sachs Vice President, General Counsel & Secretary 950 Main Avenue, Suite 1300 Cleveland, OH Puhelin: +1 (216) Faksi: +1 (216) Sähköposti: Kaikki Vacuumschmelzen (VAC) laitokset: Henkilöstöhallinto Thomas Brandt Director of Global Human Resources Vacuumschmelze GmbH & Co. KG Grüner Weg 37, D Hanau Puhelin: +49 (6181) Sähköposti: Oikeusasiat Dr. Wolfgang Beck Head of Legal and Insurance Vacuumschmelze GmbH & Co. KG Grüner Weg 37, D Hanau Puhelin: +49 (6181) Faksi: +49 (6181) Sähköposti: Kaikki EaglePicherin (EPT) laitokset: Henkilöstöhallinto Larry Goodall Director of Human Resources EaglePicher Technologies LLC "C" and Porter Streets Joplin, MO Puhelin: +1 (417) Oikeusasiat Emily Russell Senior Counsel EaglePicher Technologies LLC "C" and Porter Streets Joplin, MO Puhelin: +1 (417) x332 Faksi: +1 (417) Sähköposti: September 2014

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2

LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA. Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2. Yleiset eettiset normit 2 LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA LIIKETAPASÄÄNNÖSTÖ JA YRITYSETIIKKA Säännöstön johdanto ja tarkoitus 2 Yleiset eettiset normit 2 Eturistiriidat 3 Salassapitovelvollisuus, Yhtiön omaisuuden suojeleminen

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean toimintakertomus

Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean toimintakertomus FI Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean toimintakertomus Tammikuu 2001 - helmikuu 2002 14 päivänä maaliskuuta 2002 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 Euroopan keskuspankin petostentorjuntakomitean havainnot

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 28.1.2004: Henkilöstöturvallisuus yleisesti Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa yritysturvallisuutta

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

ALTEn toimintaohjeisto

ALTEn toimintaohjeisto ALTEn toimintaohjeisto Johdanto Vuonna 1994 ALTEn jäsenet tekivät päätöksen tarpeesta luoda virallinen toimintaohjeisto, jossa sekä määriteltäisiin ne standardit, joihin nykyiset ja tulevat jäsenet yksimielisesti

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Kuinka Dell Bank International d.a.c. käyttää henkilö- ja liiketoimintatietojasi

Kuinka Dell Bank International d.a.c. käyttää henkilö- ja liiketoimintatietojasi Kuinka Dell Bank International d.a.c. käyttää henkilö- ja liiketoimintatietojasi Osa A: Luottotietotoimistot ja petostentorjuntavirarastot 1. Mikä on luottotietotoimisto? Luottotietotoimistot keräävät

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Tämä Black Boxin liiketoiminnan eettinen säännöstö sitoo meitä kaikkia. Sen tarkoituksena on antaa jokaiselle tietoa ja opastusta hyväksyttävän

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1 Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom SOSTE 20.9.2016 cå 1 Agenda Mitä yhteistyöllä tavoitellaan? Minkälaisia yritysyhteistyön muotoja on olemassa? Mitä pitää

Lisätiedot

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät 21.9.2010 Poliittinen filosofia Pyrkimyksenä hahmottaa parhain tapa järjestää ihmisyhteisöjen

Lisätiedot

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet

MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen eettiset periaatteet MTL Viestintätoimistojen hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet 14.9.2016. Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry on Suomessa toimivien markkinointiin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

T Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 10.2. 2005: Henkilöstöturvallisuuden käsitteet, tavoitteet ja hallintakeinot Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Ruoka- ja ravintolapalvelujen Aromi-tietojärjestelmän yhteiskäytön politiikka. Versio: 1.

SIILINJÄRVEN KUNTA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Ruoka- ja ravintolapalvelujen Aromi-tietojärjestelmän yhteiskäytön politiikka. Versio: 1. SIILINJÄRVEN KUNTA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Ruoka- ja ravintolapalvelujen Aromi-tietojärjestelmän yhteiskäytön politiikka Versio: 1.0 24.11.2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 1.1 Kohderyhmä... 1 1.2 Versio-,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus

Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus TAUSTAMUISTIO 1 1 (5) 26.4.2016 Luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja Suomen perustuslain 13 :n turvaama yhdistymisvapaus Työntekijöiden edustuksen nykytila Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu Luottamusmiehen

Lisätiedot

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE

KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE KINNARPSIN TOIMINTAPERIAATTEET - HANKKIJOILLE 2 ESITTELY KINNARPSIN SITOUMUS Olemme vakuuttuneita, että kestävä kehitys voidaan saavuttaa sellaisten tavarantoimittajien kanssa, jotka jakavat visiomme ja

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot