OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka"

Transkriptio

1 OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin) kautta harjoittamaan liiketoimintaa eettisellä ja laillisella tavalla läpi koko sen maailmanlaajuisten toimintojen. OM Groupin johtajien, työtovereiden, asiamiesten ja muiden edustajien odotetaan toimivan korkeimpien eettisten ja laillisten standardien mukaisesti kaikissa heidän toimintojensa puolissa, jotka liittyvät OM Groupiin. OM Group odottaa myös kumppaneiltaan, toimittajiltaan, riippumattomilta urakoitsijoiltaan ja konsulteiltaan, joiden kanssa me harjoitamme liiketoimintaa, että he alkavat käyttämään ja omaksumaan samanlaisia arvoja ja standardeja. Termi työtoveri sisältää kaikki toimihenkilöt, yrityksen ja operatiivisen johdon, ja muut OM Groupin työntekijät. Eettiset ohjeet ja etiikka ( Ohjeet tai Eettiset ohjeet ) pätee kaikkiin OM Groupin johtokunnan jäseniin ja kaikkiin OM Groupin työtovereihin ja sen tytäryhtiöihin ja esittää pääpiirteittäin eettisten ja laillisten menettelytapojen laajat periaatteet, joita me omaksumme ohjataksemme meidän toimintojamme. Nämä periaatteet eivät ole tarkoitettu olemaan täydellinen luettelo eettisistä ja lainmukaisista asioista, joita johtaja tai työtoveri saattaisi kohdata hänen liiketoimintansa aikana. Tarkoituksena on, että näitä periaatteita sovelletaan käyttäen tervettä järkeä ja hyvää liiketoiminnan harkintaa. Eettiset ohjeet tulee lukea kaikkien OM Groupin käytäntöjen, menettelytapojen ja muiden annettujen ohjeiden yhteydessä. Yleisenä sääntönä on, että ristiriidan tapauksessa käytettävissä olevien OM Group käytäntöjen, menettelytapojen tai muiden ohjeiden välillä, rajoittavampi sääntö tulee vallitsevaksi. Nämä eettiset periaatteet soveltuvat kaikkiin maihin, joissa OM Group harjoittaa liiketoimintaa. Jokaisen työtoverin on noudatettava sen maan lakeja ja määräyksiä, joissa he työskentelevät. OM Group on monikansallisen yritys ja se on julkisesti kaupankäynnin kohteena USA:ssa; siksi USA:n lait, säännöt ja määräykset yhdessä niiden maiden lakien, sääntöjen ja määräysten kanssa, joissa me toimimme, saattavat soveltua toiminnan harjoittamiseen, joka tapahtuu niiden toimivallan ulkopuolella. Jos esiin tulee ristiriita Eettisten ohjeiden ja käytettävissä olevien lakien välillä, tai jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä koskien käytettävissä olevien lakien tulkintaa, sinun tulee ottaa yhteyttä OM Groupin lakiosastoon (katso lakiosaston yhteystiedot, jotka on lueteltu liitteessä B, joka on liitetty Ohjeeseen). Yleisenä sääntönä, ristiriidan tapauksessa käytettävissä olevien OM Groupin käytäntöjen ja käytettävissä olevien lakien välillä, rajoittavampi käytäntö tai laki tulee vallitsevaksi. A. PERUSKÄYTÄNNÖT On OM Groupin käytäntö harjoittaa liiketoimintaansa rehellisyyden kaikkein korkeimpien standardien ja kaikkien käytettävissä olevien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Työtovereiden odotetaan kohtelevan toinen toistaan oikeudenmukaisesti ja vilpittömästi, samoin kuin kauppiaitamme, asiakkaitamme ja muita osapuolia. Minkä tahansa epäeettisen 1 Syyskuu 2014

2 liiketoiminnan harjoittamisen teko, epärehellisyys, tai OM Groupin Eettisten ohjeiden, käytäntöjen, menettelytapojen, tai annettujen ohjeiden piittaamattomuus on Eettisten ohjeiden loukkaus ja voi johtaa kurinpitotoimeen, jopa mukaan lukien työsuhteen päättämiseen. Rehellisyys. Ansaitsemme maineemme asioilla, joita teemme joka päivä. Jotta olisimme rehellisiä, meidän tulee käsitellä uskomuksiamme oikeasta ja väärästä perussääntöinä meidän jokapäiväisessä päätöksenteossamme ja kuinka me johdamme itseämme. Päätöksiemme ja tekojemme tulee olla meidän eettisen perustamme ja arvojemme mukaisia toisin sanoen meidän tulee toimia puheesta tekoihin -periaatteella. Oikeudenmukaisuus ja vilpittömyys. Oikeudenmukaisuus antaa kaikkein olennaisimman perustan tuotteliaalle työympäristölle. Se tarkoittaa, että tehdyt toimet ovat täsmällisiä ja oikeita, eivätkä perustu henkilökohtaiseen hyötyyn, syrjintään tai suosikkijärjestelmään. Vilpittömyydessä on kaksi osa-aluetta: viestintä ja menettelytavat. Odotamme totuudenmukaisuutta ja suoruutta kaikessa viestinnässä. Tietojen tulee aina olla täydellisiä ja tarkkoja, jotta ne olisivat luotettavia. Vilpittömyys toimenpiteissä tarkoittaa sitä, että ei suvaita varastamista, huiputtamista, petosta tai muita harhauttamisen muotoja. B. HALLINTO OM Groupin henkilöstöosaston varatoimitusjohtajalla on yleinen vastuu OM Groupin eettisten ohjeiden hallinnoinnista. Lisäksi kukin liiketoimintayksikkö ja yrityksen osasto on vastuussa tämän Ohjeen paikallisen käytön koordinoinnista OM Groupin henkilöstöosaston varatoimitusjohtajan kanssa. (katso henkilöstöosaston yhteystiedot, jotka on lueteltu liitteessä B, joka on liitetty Ohjeeseen). C. TURVALLISEN JA TUOTTAVAN TYÖPAIKAN EDISTÄMINEN Terveys ja turvallisuus Kaikki työntekijät ovat oikeutettuja terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Jokainen meistä on vastuussa kaikista terveyden ja turvallisuuden sääntöjen noudattamisesta, jotka pätevät töissämme. Olemme kaikki vastuussa siitä, että varaudumme suojelemaan itseämme ja työntekijätovereitamme onnettomuudelta, loukkaantumiselta tai vaaralliselta olosuhteelta. Jos näet tai koet onnettomuuden, vaarallisen käytännön tai olosuhteen, raportoi siitä välittömästi työnjohtajallesi niin, että tilanne voidaan korjata tarkoituksenmukaisesti. Ympäristö OM Group on sitoutunut ympäristön suojeluun parantaen jatkuvasti ympäristön hoitoaan hyödyttääkseen asiakkaita, toimittajia, yhtiökumppaneita, ja muita sidosryhmiä meidän maailmanlaajuisissa yhteisöissämme. Meidän kaikkien tulee olla sitoutuneita suojamaan ympäristöä tehtaidemme ja kiinteistöjemme sisällä ja lähistöllä. OM Groupin käytäntö on noudattaa kaikkia soveltuvia ympäristölakeja ja varautua kaikkiin järkeviin toimenpiteisiin vähentääksemme mahdollisuutta vahingollisten aineiden vapautumiseen. 2 Syyskuu 2014

3 Ahdistelu ja väkivalta Jokainen työntekijä on oikeutettu saamaan kunnioitusta. Ahdistelu ja väkivalta ovat tuhoisia positiiviselle työympäristölle ja eikä niitä tulla sietämään. Epämiellyttävät lähestymisyritykset tai pyynnöt seksuaalisiin palveluksiin, sopimattomat tai loukkaavat kommentit, vitsit, pelottelu, tai fyysinen kontakti, ovat mahdottomia hyväksyä käytöksinä. Työntekijöitä rohkaistaan auttamaan toinen toistaan ottamaan avoimesti kantaa, kun toisen henkilökohtainen käytös tekee heidän olonsa epämukavaksi. Kuka tahansa, joka ryhtyy ahdisteluun tai väkivaltaan tulee olemaan kurinpitotoimen kohteena ja saattaa joutua rikosoikeudenkäyntiin. Syrjintä Meidän käytäntömme on rekrytoida, palkata ja ylentää taitojen ja suorituskyvyn perusteella välittämättä rodusta, ihonväristä, uskonnosta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä, vammaisuudesta tai veteraaniasemasta. OM Group odottaa kaikkien työtovereiden tukevan näitä käytäntöjä ja kohtelevan työntekijätovereita kunnioituksella ja hienotunteisuudella. Päihderiippuvuus OM Group on sitoutunut tarjoamaan terveellisen, huumaavista aineista vapaan ympäristön kaikille työtovereille. Valmistus, hallussapito, tai jakelu, samoin kuin alkoholin tai laittomien huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen työpaikalla, on kiellettyä. D. LIIKETOIMINTASUHTEET Lahjat ja ajanvietteet. OM Groupin Lahjojen ja ajanvietteen käytäntö pätee kaikkiin liiketoimintasuhteen tuloksena annettuun tai saatuun, jota varten henkilö, joka saa lahjan tai ajanvietteen, ei maksa oikeudenmukaista markkina-arvoa. Tämä sisältää sellaiset asiat kuin matkat, majapaikan, tavarat, palvelut tai ajanvietteet. Lahjojen ja ajanvietteiden käytäntö pätee kaikkina aikoina, mukaan lukien lomapäivät tai perinteisten lahjojen antamisen kaudet. Liikelahjat ja -ajanviete ovat kohteliaisuudeksi tarkoitettuja, rakentamaan suhteita hyvää tahtoa liikekumppaneiden keskuudessa. Monilla alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa, ne ovat tärkeässä roolissa liiketoimintasuhteissa. Missään olosuhteissa ei minkään lahjan tai ajanvietteen tulisi vaarantaa, tai näyttää vaarantavan työtoverin tai johtajan kykyä tehdä liiketoimintapäätöksiä OM Groupin parhaan edun mukaisesti. Sen mukaisesti me vaadimme kohtuullisuutta ja hienotunteisuutta lahjojen, ajanvietteen ja muiden ilmaisten kohteliaisuuksien käytössä ja hyväksynnässä. Näitä tulisi tarjota ja hyväksyä vain silloin, missä se on tarkoituksenmukaista ja järkevää. Niitä ei tule koskaan tarjota tai hyväksyä, kun on sopimattomuuden vaikutelma tai missä laki, sääntö tai määräys kieltää. Kirjanpidossa ja niitä tukevissa asiakirjoissa, jotka kuvastavat lahjoja ja ajanvietettä, ja kuka niitä sai, tulee ne todeta tarkasti. 3 Syyskuu 2014

4 Eturistiriidat. Johtajien ja työtovereiden odotetaan tekevän liiketoimintapäätöksiä ja suorittavan toimia perustuen OM Groupin parhaaseen etuun, ei perustuen henkilökohtaisiin suhteisiin tai etuihin. Eturistiriidat ja eturistiriitojen ilmaantuminen vahingoittaa sinun mainettasi samoin kuin OM Groupin mainetta. Eturistiriita on mikä tahansa toiminta, investointi, etu, yhteys tai suhde (mukaan lukien suhde perheenjäseneen, sukulaisiin, ystäviin ja vapaa-ajan tuttavaan), joka on ristiriidassa riippumattoman päätösvallan kanssa velvollisuuksien ja/tai OM Groupin työsuhteen yhteydessä. Eturistiriita tapahtuu, jos henkilökohtaiset edut häiritsevät millä tavalla tahansa, tai näyttävät häiritsevän, sinun ammatillisia vastuitasi tai OM Groupin parasta etua. Jokaisen OM Groupin johtajan ja työtoverin odotetaan suorittavan velvollisuutensa hyvässä uskossa ja vastuullisella, luotettavalla tavalla, eikä ryhtyvän mihinkään toimenpiteisiin, joka on, tai näyttää olevan, eturistiriidassa. Eturistiriita voi syntyä monissa tilanteissa. Vaikka ei ole mahdollista tunnistaa kaikkia tilanteita, jotka voisivat sisältää eturistiriidan, hyvässä liiketoimintapäätöksessä tulisi riittävästi arvioida useimpia tilanteita. Siinä tapauksessa, että olet epävarma, että synnyttääkö tietty tilanne eturistiriidan tai mahdollisen eturistiriidan, vai ei, sinua rohkaistaan etsimään opastusta työnjohtajaltasi, OM Groupin lakiosastolta tai OM Groupin henkilöstöosastolta. Joihinkin yleisiin tilanteisiin, jotka sisältävät mahdollisia tai todellisia eturistiriitoja, sisältyvät, mutta eivät rajoittuen: työskentely kilpailijalle, asiakkaalle, tai toimittajalle. sivuliiketoiminnan omistaminen, joka kilpailee, myy, tai ostaa OM Groupilta. liiketoiminnan ohjaaminen toimittajalle, jossa perheenjäsen tai jollakin sinulle läheisellä on omistajuus tai työsuhdeintressi. taloudelliset investoinnit kilpailijoihin, toimittajiin tai muut kuin nimelliset investoinnit julkisiin yrityksiin. perhe- tai intiimi suhde työnjohtajan ja alaisen välillä. Sinun tulee pikaisesti tuoda ilmi kaikki mahdolliset eturistiriidat OM Groupin lakiosastolle tai OM Groupin henkilöstöosastolle. 4 Syyskuu 2014

5 E. LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN OM Groupin, monikansallisen yrityksen, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena USA:ssa, on noudatettava niiden maiden lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, joissa me toimimme. OM Group vaatii työtovereidensa noudattavan kaikkia käytettävissä olevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, sekä kirjaimellisesti että niiden hengessä, missä tahansa OM Groupin liiketoimintaa harjoitetaan. Mitkä tahansa loukkaukset tai mahdolliset loukkaukset mihin tahansa lakiin, sääntöön tai määräykseen tulee välittömästi raportoida OM Groupin lakiosastolle ja OM Groupin henkilöstöosastolle, suoranaisen työnjohtajasi lisäksi. Jos lain valvoja tai valtion virasto ottaa sinuun yhteyttä todellisesta tai epäillystä laittomasta, minkälaisesta tahansa menettelytavasta, raportoi välittömästi sellaisesta yhteydenotosta OM Groupin lakiosastolle ja OM Groupin henkilöstöosastolle. Seuraavassa on useita erityisiä lakialueita jotka vaikuttavat OM Groupin työtovereihin ja toimintoihin: Kartelli- ja kilpailulait. Kartelli- ja kilpailulait säätelevät OM Groupin suhteita sen myyjiin, asiakkaisiin ja kilpailijoihin. Samalla kun nämä lait ovat monimutkaisia ja laajoja, yleisesti ne estävät sopimuksia, järjestelyjä ja toimintoja, joilla saattaa olla vaikutusta kilpailun vähentämisessä tai vapaan kaupan vähentämisessä. OM Group on sitoutunut edistämään vapaita ja kilpailtuja markkinoita. Minkä tahansa sopimuksen tai järjestelyn tekeminen tai ryhtyminen mihin tahansa toimintaan myyjien, asiakkaiden ja/tai kilpailijoiden kanssa, jotka saattavat vähentää kilpailua, on tiukasti kielletty. Lisäksi, jotta vältetään sopimattomien menettelytapojen ilmaantuminen, suhteet kilpailijoihimme ja heidän työtovereihinsa, lukuun ottamatta niissä harvoissa rajoittuneissa olosuhteissa, joissa yhteydet ovat tarpeellisia ja laillisissa tarkoituksissa, ovat kiellettyjä. Työtovereiden odotetaan ottavan yhteyttä OM Groupin lakiosastoon, jos on mitä tahansa kysymyksiä tai huolia, ennen kuin ryhdytään mihinkään tapaamisiin koskien kilpailijoita tai mihinkään tähän liittyvään toimenpiteeseen tai käytäntöön. Tuontia ja vientiä valvovat lait Kaikilla mailla on lakeja, jotka säätelevät tavaroiden tuontia ja vientiä. On olemassa sekä laajapohjaisia että maakohtaisia menettelytapoja kansainvälisten tapahtumien raportointia varten. Tuonti- ja vientimääräykset voivat olla kansallisen turvallisuuden huolten aiheena, nostamassa liikevaihtoa tullien avulla, ja muita kaupankäynnin tarkoituksia varten. Vientirajoitukset sisältävät tietojen siirron tai tuotteiden myynnin tiettyihin ulkovaltioihin, hyväksytyille henkilöille, tai yksiköille, jopa maansisäisesti. Yrityskäytäntö estää kaiken myynnin tiettyihin maihin, jotka ovat kauppasaarron alaisia. Jos sinulla on vientivastuita, sinun tulee tietää nämä maat. On olemassa kovia rangaistuksia tai pakotteita laiminlyötäessä tuonti- ja vientilakien ja määräysten noudattamista. Nämä rangaistukset tai pakotteet voivat sisältää rahallisia sakkoja, tuonnin tai viennin etuoikeuden rajoittamista tai poistamista, ja valtiolle myynnin mahdollisuuden rajoittamista tai poistamista. Rangaistukset ja pakotteet tehdään ankarimmiksi, 5 Syyskuu 2014

6 jos määräysten tietoisuudesta on puutetta tai on olemassa määräyksien tietoisia loukkauksia. Sen mukaisesti kaikki työntekijät, joiden työhön se vaikuttaa tai työ sisältää tuontia ja vientiä tulee hakeutua koulutukseen ymmärtääkseen ja noudattaakseen näitä määräyksiä. Myynti, ostaminen ja toimittaminen ovat töitä, jotka selvästi saattaisivat sisältää tuontia ja vientiä. Noudattamiseen liittyvät kysymykset tulee suunnata paikalliselle vienti- tai tuontijohtajallesi tai OM Groupin lakiosastolle. Kaupankäynti arvopapereilla, kun on lähdeaineistoa (asiaan vaikuttavaa); ei-julkiset tiedot. Arvopaperilait tekevät yleisesti laittomaksi, sekä siviili- että rikosoikeudellisesti, kenen tahansa henkilön ostaa, myydä tai käydä kauppaa julkisesti kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla samalla, kun hänen hallussaan on asiaan vaikuttavia ei-julkisia tietoja sellaista yritystä koskien, tai tuoda esiin sellaisia tietoja muille, jotka ostavat, myyvät tai käyvät kauppaa sellaisilla arvopapereilla. Yleisesti ottaen arvopaperi on mikä tahansa investointietu, sellainen kuin esimerkiksi investointisopimus, joukkovelkakirja, osake tai optio, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena sellaisessa kuin esimerkiksi arvopaperipörssissä. Sinun tulee katsoa OM Groupin sisäpiirin kaupankäynnin käytäntö lisätietoja ja vaatimuksia varten koskien OM Group osakkeiden tai minkä tahansa muun julkisen yrityksen osakkeiden ostamista tai myymistä (missä sellaisia tietoja onnistutaan saamaan sinun velvollisuuksiesi ja työsuhteesi yhteydessä OM Groupissa). Lahjonta. Lait Yhdysvalloissa ja monissa maissa, joissa OM Group ryhtyy yritystoimintaan estävät yrityksiä, ja heidän yhtiökumppaneitaan ja asiamiehiään, tarjoamasta, lupaamasta tai valtuuttamasta maksusuoritusta minkäänlaisesta rahasta tai minkäänlaisesta arvokkaasta kenellekään henkilölle saadakseen laitonta liiketoimintahyötyä. Tämä ulottuu asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin liiketoimintakumppaneihin ja valtion virkailijoihin, poliittisiin puolueisiin tai virkailijoihin niissä, tai poliittisten virkojen ehdokkaisiin. Esimerkiksi Ulkomaan lahjonnan laki Yhdysvalloissa estää maksamisen tai rahamaksun tarjoamisen, tai minkään arvokkaan antamisen kenellekään ulkomaan valtion virkailijalle, tarkoituksena saada tai pitääkseen itsellään liiketoimintaa, laittomasti vaikuttaen päätöksiin, tai varmistaen laittomia liiketoimintahyötyjä. Vielä kattavampi on Iso-Britannian lahjontalaki, joka estää tarjoamasta tai maksamasta rahaa, tai antamasta mitään arvokasta kenellekään henkilölle (ei vain valtion virkailijoille), jos sellainen maksusuoritus on tarkoitettu saamaan aikaan kenen tahansa henkilön, joka on luottamusasemassa tai vastuussa, laiton toiminta. OM Group edellyttää täyttä kaikkien lahjontaa estävien lakien noudattamista. Kiellettyjä ovat lahjukset, voitelurahat tai mitkä tahansa muun muotoiset laittomat maksusuoritukset kenelle tahansa yksilölle tai henkilölle liiketoiminnan tai liiketoiminnan toimiluvan saamiseksi. Sen mukaisesti, lukuun ottamatta, jos selvästi sallittu Yrityskäytännössä, johtajien ja työtovereiden on kiellettyä antaa tai tarjota mitä tahansa ja minkä laatuisia tahansa etuja, olivatpa ne rahaa, 6 Syyskuu 2014

7 palveluja, omaisuutta tai mitä tahansa muuta arvokasta, kenellekään työtoverille, virkailijalle, asiamiehelle tai edustajalle mistään yksityisestä tai julkisesta organisaatiosta, tai kenelle tai keneltä tahansa muulta henkilöltä, jonka kanssa OM Groupilla on nykyisiä tai mahdollisia liiketoimintasuhteita. Johtajien ja työtovereiden on myös kiellettyä hyväksyä sellaisia etuja keneltäkään henkilöltä, jonka kanssa OM Groupilla on tämän hetkinen tai mahdollinen liiketoimintasuhde, lukuun ottamatta kuten on selvästi sallittu Yrityskäytännössä. OM Group on alkanut käyttää Lahjonnan esto ja Lahja ja ajanviete -käytäntöjä, jota kaikkien johtajien ja työtovereiden tulee noudattaa. Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä tai huolia koskien lahjonnanvastaisten lakien noudattamista sinun tulee ottaa yhteyttä OM Groupin lakiosastoon. Jos tulet tietoiseksi mistä tahansa lahjonnan estämisen loukkauksesta tai mahdollisesta näiden käytäntöjen tai lahjonnan estämisen lakien loukkauksesta, sinun tulee välittömästi ilmoittaa siitä OM Groupin lakiosastolle. Jos haluat raportoida epäillyn loukkauksen nimettömänä, voit tehdä näin MySafeWorkplace-hotlinen tai online-raportointityökalun avulla. Katso tiedot kohdasta RAPORTOINTI-/TIEDONANTOVELVOLLISUUS, alapuolella. Poliittinen myötävaikuttaminen. Yleisesti maiden lait, joissa toimimme estävät yrityksiä myötävaikuttamasta tai antamasta avustuksia minkään poliittiseen virkaan valinnan yhteydessä. Nämä lait myös estävät yrityksiä taloudellisesti tukemasta poliittisia ehdokkaita. Poliittisiin avustuksiin kuuluvat suorat tai epäsuorat maksusuoritukset, ennakot, tavara- tai palvelulahjat, tilaukset, jäsenyydet, lippujen ostamiset rahoituksen lisääjille ja mainostilan ostaminen. Yksikään työtoveri ei saa tehdä mitään poliittista myötävaikutusta tai muuta avustusta millekään poliittiselle organisaatiolle tai ehdokkaalle poliittiseen virkaan OM Groupin nimissä tai hyödyksi. Johtajat ja työtoverit voivat vaikuttaa henkilökohtaisesti poliittisesti minkä tahansa organisaation tai poliittisen viran ehdokkaan hyväksi niin kauan kuin johtaja tai työtoveri eivät esitä, että sellainen myötävaikuttaminen tulee OM Groupilta. Kaikkien henkilökohtaisten poliittisten myötävaikuttamisten tulee olla johtajan tai työtoverin yksinomaisella vastuulla, ja OM Group ei oleta tai hyväksy mitään vastuuta sellaisista myötävaikuttamisista. Yksikään johtaja tai työtoveri ei saa tehdä mitään henkilökohtaista poliittista myötävaikuttamista tarkoituksenaan avustaa OM Groupia saamaan tai pitämään itsellään liiketoimintaa, tai tarkoituksena vaikuttaa mihin tahansa valtion virkailijan tai viraston tekoihin tai päätöksiin OM Groupin hyödyksi. OM Groupin varoja, omaisuutta tai palveluja, mukaan lukien OM Groupin logo ja kirjetarpeet, ei tule käyttää mahdollistamaan henkilökohtaisia poliittisia myötävaikuttamisia. F. TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN REHELLISYYS & YRITYKSEN VARAT Kirjanpito ja valvonnat Tarkat ja täydelliset liiketoiminnan kirjanpidot ovat olennaista yrityksen johtamisessa ja investoijien luottamuksen säilyttämisessä ja turvaamisessa. Tarkat ja täydelliset liiketoiminnan 7 Syyskuu 2014

8 kirjanpidot ovat myös välttämättömyys, jotta OM Group täyttäisi lailliset velvoitteensa antaa täydellinen, oikeudenmukainen, oikeaan aikaan tuleva, tarkka ja ymmärrettävä taloudellinen ja muu esilletuonti osakkeenomistajille, yleisölle ja valtion virastoille. Kaikkien OM Groupin tilikirjojen, kirjanpitojen ja tilien tulee kuvata täydellisesti, tarkasti ja oikeudenmukaisesti OM Groupin varallisuutta, vastuita ja tapahtumia. OM Groupin työtovereilla on vastuu varmistaa, että kaikki tilikirjat, kirjanpidot ja tilit, jotka ovat heidän valvonnassaan, ovat täydelliset, oikein ylläpidetyt, kuvastavat tarkastettavasti ja tarkasti OM Groupin tapahtumia, sekä sisäisesti ja ulkoisesti. Kaikki kupongit, setelit, laskut ja muut liiketoiminnan kirjanpidot (mukaan lukien henkilöstön työaikakortit, ja matka- ja edustuskulujen raportit) tulee valmistella huolella, tarkasti ja täydellisen vilpittömästi. Väärät tai harhaanjohtavat tilitapahtumat missä tahansa kirjanpidossa tai muussa liiketoiminnan kirjanpidossa, olipa syy mikä tahansa, ovat kiellettyjä. Yksiäkään esiin tuomattomia tai kirjaamattomia pääomia tai varoja ei tule sallia, olipa syy mikä tahansa. Yhtäkään maksusuoritusta ei saa tehdä tarkoituksella tai ymmärtäen, että sellaista maksusuoritusta tai mitä tahansa osaa siitä käytetään muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on kuvattu tätä tukevissa asiakirjoissa. Työtovereita vaaditaan toimimaan täysin ja vilpittömästi yhteistyössä sekä sisäisten että ulkoisten tarkastajien kanssa. Väärien toteamusten tekeminen tai muutoin sisäisten tai ulkoisten tarkastajien, OM Groupin neuvonantajien tai asianajajien, tai minkä tahansa yksityisen tai julkisen lainsäädännöllisen viraston harhaanjohtaminen on ankarasti kielletty. Immateriaalioikeus luottamukselliset tiedot Kaikki OM Group tiedot (olivatpa ne sitten kirjallisia, kirjoittamattomia, tietokoneella luodussa muodossa tai tietokonenauhalla tai levykkeillä, tai sisällytetty tietovälineen sisään tai mihin tahansa muuhun tietovälineeseen) ovat OM Groupin ominaisuutta. Tietoja jotka eivät ole julkisella verkkoalueella, pidetään luottamuksellisina tai yksinoikeudella valmistettuina. Nämä tiedot ovat arvokasta omaisuutta OM Groupille ja niitä tulee suojata katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta ilmitulolta tai käytöltä. Yksikään johtaja tai työtoveri ei saa tehdä mitään luvatonta paljastusta tai käyttää mitä tahansa OM Groupin luottamuksellisia tai yksinoikeudella valmistettuja tietoja. Kun asiakirjoja, jotka sisältävät OM Groupin luottamuksellisia tai yksinoikeudella valmistettuja tietoja, ei enää tarvita, ne tuhotaan OM Groupin Arkistojen säilyttämisen käytännön mukaisesti. Esimerkkeinä OM Groupin luottamuksellisiin ja/tai yksinoikeudella valmistettuihin tietoihin sisältyvät, mutta eivät rajoittuen: toiminnan tulokset ja muut taloudelliset tiedot, joita OM Group ei ole tuonut julkisesti ilmi; johtokunnan huoneneuvottelut ja keskustelut, strategiset suunnitelmat; toimintasuunnitelmat ja budjetit; tuotekehitys, markkinointisuunnitelmat ja strategiat; tiedot liittyen OM Groupin kumppaneihin, asiakkaisiin, myyjiin, jakelijoihin tai asiamiehiin; menetelmät ja menettelytavat tehdä liiketoimintaa; hinnoitteluaikataulut; sopimusten ehdot ja edellytykset; tietotaito, ideat ja keksinnöt, tekniset tiedot ja tuoteformuloinnit, tekniset määrittelyt ja prosessit; sekä henkilökohtaiset arkistot. Muiden immateriaalioikeudet Meillä on myös vastuu olla kavaltamatta muiden omistusoikeuksia. Esimerkiksi työntekijöiden ei tule käyttää tai tuoda ilmi minkään aikaisempien työnantajien tai muiden luottamuksellisia tietoja 8 Syyskuu 2014

9 heidän työnsä yhteydessä OM Groupilla, ellei luottamuksellisten tietojen omistaja ole antanut siihen valtuutusta. Tekijänoikeudenalaisia aineistoja, mukaan lukien tilikirjat, tavarat, tietokoneohjelmistojen ohjelmat, videot ja videonauhat, ei tulisi plagioida tai kopioida sopimattomasti. OM Groupin varojen käyttö OM Groupin varat ja resurssit on tarkoitettu OM Groupin liiketoiminnan käyttöön. Kaikki johtajat ja työtoverit ovat vastuussa varojen (aineellisten ja aineettomien) ja OM Groupin resurssien turvaamisesta, jotka ovat heidän valvontansa ja kontrollinsa alaisia. Varoihin sisältyvät käteinen, luottamukselliset ja/tai yksinoikeudella valmistetut tiedot, yrityksen imago, tavarat, inventaario, laitteet, tietokoneet, tietoliikennelaitteet ja -palvelut, tarvikkeet, ja OM Groupin johtajien ja työtovereiden palvelut. Näitä varoja ja resursseja on käytettävä yksinomaan laillisiin ja oikeisiin käyttötarkoituksiin. OM Groupin varojen käyttö vääriin, laittomiin tai ei OM Group tarkoituksiin, mukaan lukien käyttö minkä tahansa työtoverin toimesta hänen henkilökohtaiseksi hyödykseen, on kielletty. Niistä osuuksista, joita työtoveri tekee OM Groupin laitteiden kehittämiseen ja käyttöön, laitteisiin, markkinoinnin ja myynnin tutkimukseen, materiaaleihin ja palveluihin, ollessaan työllistettynä OM Groupissa, tulee OM Groupin ominaisuutta, paikallista lakia noudattaen. Nämä osuudet jäävät OM Groupin ominaisuudeksi, jos, ja vain jos työtoverin työsuhde OM Groupissa päättyy. Sähköinen viestintä OM Groupin elektroniikkalaite-omaisuudet, mukaan lukien tietokoneet, puhelimet, matkapuhelimet, telekopiointilaitteet ja kopiokoneet, on tarkoitettu käytettäväksi yrityksen liiketoimintaan. Tietoja, joita on varastoitu, lähetetty tai käsitelty näissä omaisuuksissa kuuluvat myös OM Groupille. Sinun ei tulisi koskaan katsella, varastoida, lähettää tai ladata pornografisia, seksuaalisesti avoimia kuvia tai viestejä; aineistoja, jotka edistävät väkivaltaa, vihaa tai terrorismia; tai mitä tahansa muuta viestiä, joka saatettaisiin nähdä loukkaavana tai ahdisteluna. Jos säädytöntä materiaalia löydetään mistä tahansa yrityksen sähköisestä omaisuudesta tai tiloista, suoritetaan kurinpitotoimi ja paikallisia viranomaisia saatetaan tiedottaa. G. RAPORTOINTI-/TIEDONANTOVELVOLLISUUS Kuka tahansa johtaja tai työtoveri, joka järkevästi uskoo tai epäilee, että yritys tai kuka tahansa johtaja tai työtoveri on ryhtynyt tai ryhtymässä vääriin tai laittomiin toimenpiteisiin, petokseen tai toimintoihin, jotka näyttävät olevan ristiriitaisia tai loukkaavan näitä Eettisiä ohjeita tai mitä tahansa muita käytäntöjä, menettelytapoja tai OM Groupin antamia ohjeita kohtaan, on vastuussa sellaisen menettelytavan tai toimintojen raportoinnista työnjohtajalleen, OM Groupin henkilöstöosastolle, OM Groupin Sisäisen tarkastuksen johtajalle tai OM Groupin Lakiosastolle. Jos sinulla on epäilyksiä koskien mitä tahansa menettelytapaa tai toimintoja, sinun tulee kiireellisesti nostaa huolesi esille kenen tahansa yllä mainitun henkilön kanssa. Tämä antaa meille mahdollisuuden tutkia ja tarttua mahdollisiin ongelmiin, koska ohjeiden noudattamattomuus voi aiheuttaa vakavia seurauksia OM Groupille, sen johtajille, työtovereille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Vaihtoehtoisesti sinä voit raportoida sellaisista toiminnoista nimettömänä MySafeWorkplacen kautta soittamalla puhelinnumeroon, joka on pantu esille 9 Syyskuu 2014

10 kaikkialla laitoksissamme ( maksuton Yhdysvalloissa ja vastapuhelu Yhdysvaltojen ulkopuolella). Voit myös käyttää internetiä raportoidaksesi osoitteessa (Tämä ilmiantojen järjestelmä ei ole käytettävissä Ranskassa. Ce système d'alerte n'est pas applicable en France.) Sinun ei tarvitse jättää nimeäsi. Nimettömät raportit saavat täyden tutkimuksen. Voit myös olla yhteydessä OM Group Inc:n johtokunnan kanssa, mukaan lukien pääjohtajan ja tarkastustoimikunnan jäsenet, suuntaamalla kirjeenvaihtosi heidän huomioitavakseen: OM Group Inc., 950 Main Avenue, Suite 1300, Cleveland, OH On tärkeää, että tunnet itsesi turvatuksi raportoidessasi mahdollisista vääristä tai laittomista toiminnoista tai menettelytavoista näiden Eettisten ohjeiden velvoittamana. Luottamuksellisuus on ensisijaista OM Groupille, raportoitiinpa toiminnot OM Groupin työtovereille tai MySafeWorkplacen kautta. OM Group ponnistelee tehdäkseen kaikkensa pitääkseen raportoivan työtoverin henkilöllisyyden luottamuksellisena. H. EI KOSTAMISTA OM Group ei suvaitse minkäänlaisia kostotoimia tai kostoja ketään henkilöä vastaan, joka hyvässä uskossa raportoi tunnetun tai epäillyn loukkauksen mihin tahansa sovellettavissa olevaan lakiin, sääntöön tai määräykseen tai näihin Eettisiin ohjeisiin tai mihin tahansa muuhun käytäntöön, menettelytapaan tai annettuun OM Groupin ohjeeseen. Jos tulet tietoiseksi mistä tahansa kostotoimesta tai kostosta, sinun tulee välittömästi ilmoittaa OM Groupin henkilöstöosastolle. Voit myös ottaa yhteyttä OM Groupin lakiosastoon tai raportoida MySafeWorkplacen kautta. OM Group suorittaa tarkoituksenmukaisen kurinpitotoimen ketä tahansa työtoveria vastaan, joka kostaa suoraan tai epäsuorasti ketä tahansa henkilöä vastaan, joka raportoi tunnetusta tai epäillystä loukkauksesta mihin tahansa käytettävissä olevaan lakiin, sääntöön tai määräykseen tai näihin Eettisiin ohjeisiin tai mihin tahansa muuhun käytänteeseen, menettelytapaan tai annettuun OM Groupin ohjeeseen, tai joka avustaa missä tahansa minkä tahansa sellainen loukkauksen tai epäillyn loukkauksen tutkimuksessa. I. KURINPIDOLLINEN TOIMINTA JA LAIN RIKKOMINEN Loukkaukset OM Groupin Eettisiin ohjeisiin tai mihin tahansa muihin käytäntöihin, menettelytapaan tai annettuihin ohjeisiin OM Groupissa tai lakeihin, sääntöihin ja määräyksiin, jotka ovat käytettävissä OM Groupin liiketoimintaan, voivat saattaa työtoverin ohjauskeinona kurinpitotoimen alaiseksi, jopa mukaan lukien työsuhteen päättämiseen. Lisäksi lakien, sääntöjen ja OM Groupiin käytettävissä olevin määräysten loukkaukset saattavat asettaa johtajan tai työtoverin henkilökohtaisen siviili- tai rikosoikeudellisen oikeudenkäynnin kohteeksi, johon liittyvät mahdolliset vahingonkorvaukset, sakot ja vankeusrangaistus. 10 Syyskuu 2014

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot