SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 1918-1919 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S"

Transkriptio

1 SUOM EN V IRALLINEN TILA STO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S 5 (Aperçu statstque de l état des établssements d nstructon secondare en Fnlande, pendant l année scolare 98 99) HELSINK I, 92 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

2 Ssällysluettelo. Tekst: Sv. 20. ; Taulua. A. Valton koulut. I. O pettaen a oppladen luku.. 2 II. O ppladen ädnkel, kotpakka, sääty... 0 III. O ppladen kä... 6 IV. O pplasluvun m uutokset V. E r lu o k lta eronneet o p p laat.. 28 VI. L uoklta srrety t sekä luoklle ä ä n e e t V II. K ouluen talous V III. K oulurahastot, -krastot y. m... IX. J a tk o -o p s to t B C. Kunnallset a ykstyset koulut. \ I. O pettaen a oppladen luku..5 I II. O ppladen ädnkel, kotpakka, sä ä ty... ( 2 U I. O ppladen kä IV. O pplasluvun m uutokset V. E r luoklta ero n n eet o p p la a t.. 86 VI. L u o k lta srrety t sekä luoklle ä ä n e e t... 9 VII. K ouluen talous V III. K oulurahastot, -k rasto t y. m... 0 IX. Jatk o lu o k at a m aan vlely slyseo t... 8 Table de m atères. Texte. P ag es 20. Tableaux. Ecoles de l E tat. M aîtres et élèves... 2 L angue m aternelle et dom cle des élèv es... 0 A ge des e lè v e s... 6 V araton du nom bre des élèves E lèves sorts C hangem ent de classe et sorte Econom e des écoles F onds scolares e t bblothèques e tc... In sttu to n s d études su p éreu res 50 Ecoles muncpales et Ecoles prvées. M aîtres e t élèves... 5 L angue m aternelle et domcle des élèv es Age des élèves V araton du nom bre des élèves E lèves sorts C hangem ent de classe et s o r t e 9 E conom e des écoles P onds scolares e t bblothèques e tc... 0 C lasses prvées d études supéreures.. 8 X. Valmstavat k o u lu t X I. Y lopplastutknnon krallset k o k e e t... 2 Y hteenvetotaulut, I V III Ecoles préparatores E preuves écrtes du baccalauréat... 2 R ésum és des tableaux, V I I I

3 Okasua. Correctons. Sv. 0, sar. 3 a rv. 2 on 99 a 0; lue 0 a 99»»»»»»» 29» 23» 802» 2» 99»» >»»»» 30» 867» 97» 678» 269» 2 *»» > p 9» 5» 3» 3» 5»»»»»»» 57» 270» 5» 2»»»»»»» 2» 783» 300» 6» 2» 39» 3»» 20» 987:6 a 955:6; lue 989:0 a 956:57»»»»»»» 29» 06:» 985:28» 09:88» 989:5»»»»»»» 3 0» 996:8» 9G:23» 998:33» 966:37» 3» rv. 9 on 3 :89; lue 3:89» 5»»»» 95» 98» 0» 29» 2» 907» 007» 03»» 5» 92:97» 898:6» 07»»» 8» 53:28» 796:57.»» 5» 7, 9 a 0 on 38 02, 20 a 3589; lue 32 02, 235,0 a

4 I Eslläoleva tlasto Suomen oppkouluen tlasta a tomnnasta lukuvuonna 98-^-99 osottaa, että maalmansodan aheuttam at pulat a vakeudet sekä käydyn kansalassodan älkm anngt ovat edelleen vakuttaneet h ärtseväst koululatoksen ssäseen kehtykseen. Toselta puolen m uuttunesta valtollssta olosta on ohtunut, että vapaam m at tuulahdukset ovat koulualallakn päässeet vakuttam aan. Seurauksena stä m anttakoon kesällä v. 98 oppkoululle vahvstetut uudet, välakaset lukusuunntelm at, osta venäänkel on saanut oko kokonaan hävtä ta srtyä vapaaehtosten aneden oukkoon, yhä useampen ykstyskouluen valton huostaan ottamnen a uusen koulum uotoen perustam nen. Vanhoen oppkouluen ärestely a uusen perustam nen. Senaatn päätöksellä henäk. 8 p:ltä 98 m uutettn Kokkolan suom. yhteskoulu valton kouluks a m äärättn sen nmeks Kokkolan Yhteslyseo. Sama päätös kosk myös M aaranhamnan keskkoulua a ykstysä atkoluokka, osta muodostettn valton ruotsnkelnen yhteslyseo el Samlyceum Marehamn. Tampereen tyttölukosta, oka outu valton huostaan henäk. 5p:nä 98, muodostettn maamme ensmänen tyttölyseo, Tampereen Tyttölyseo. M antusta koulusta tul samalla tostaseks valton anoa IX-luokkanen oppkoulu. Jo akasemmn kesäk. 7 p:nä 98 antam allaan päätöksellä määräs Senaatt, että Salmn ykstynen yhteskoulu on elokuun p:stä 98 oleva valton koulu sekä m uodostettava V-luokkaseks keskkouluks poka a ty ttö ä varten, nmellä Salm n Keskkoulu. Lohan a Senäoen ykstyset yhteskoulut, saatuaan Senaatlta luvan laaentaa tom ntansa täydellsks VHI-luokkasks oppkouluks, esntyvät tlastossa n y t ens kerran keskkoulua laaempna, edellnen VT-luokkasena a älkm änen VII-luokkasena. Merkktapauksena oppkouluemme hstorassa on pdettävä Porvoon Reallukon sekä Oulun maanvlelys- a teollsuusaostosen lyseon perustamsta. Kum pkn koulu, edustaen maassamme avan u u tta koulumuotoa, on lukusuunntelm altaan tark o te ttu palon suuremmassa m äärn kun yleensä oppkoulum

5 me, palvelemaan käytännöllsen, nmenomaan taloudellsen elämän koululle asettam a vaatm uksa. Porvoon Realluko, oka samon kun Oulun m aanvlelys- a teollsuusaostonen lyseo tom kuluneena lukuvuonna yksluokkasena, aotaan m uodostaa kolmluokkaseks sten, e ttä Porvoon yhteskoulun yläluokat luokka luokalta m uuttuvat»reallukoks». Tlastossa vastaa Porvoon yhteskoulun VI-luokka vastaperustettua reallukota. Oulun maanvlelys- a teollsuusaostonen lyseo, osta tlastollsa tetoa annetaan ulkasun IX:ssä taulussa, perustettn Oulun suom. keskkoulun yhteyteen a tulee sekn laaennettavaks III-luokkaseks, erkseen m aanvlelys- a teollsuusosastoseks ernäsn korkeakouluhn ohtavaks opstoks. Uusa oppkoulua, osta tlastossa e ennen ole tehty selkoa, ovat myös Kasksten a Taalntehtaan ykstyset ruotsnkelset yhteskoulut. Kumpkn koulu on Senaatn luvalla perustettu keskkouluks, edellnen helmk. 5p:nä 97, nmellä Kaskö Samskola a älkm änen syysk. 2p:nä 98, nmellä Dalsbruks Svenska Samskola. Kasksten yhteskoulu, oka ykstysest perustettn o okeastaan v. 95 on koko tom nta-akansa potenut opplasten puutetta. Samon kun edellsenä lukuvuonna, ol koulussa nytkn kolme luokkaa, nm. II:n, III:s a IV:s luokka, oden yhtenen opplasm äärä ol 30. T aalntehtaan yhteskoulu, onka ohtokunnan muodostaa A/B Dalsbruk n hallnto, alott tom ntansa syysk. 6 p:nä 98 het neläluokkasena. Opplata ol koulussa 9. Nnkään annetaan tlastossa, ulkasun IX:ssä taulussa, tetoa ens kerran myös Lapuan, Karalan a Kokemäen maanvlely slyseosta, osta ensn- m anttu perustettn v. 95 a kum pkn vm eksm anttu v. 97. Oppkouluen, opettaen a oppladen lukum äärä. «Svulla a 5 olevasta taulukosta nähdään maassamme lukuvuonna tomneden oppkouluen luku, ryhm tettynä koulumuodon a -kelen m ukaan sekä näden kouluen opettaen a oppladen luku, ryhm tettynä sukupuolen a opetuskelen m ukaan. ' Maamme oppkouluen luku, maanvlelyslyseot a Porvoon Nasopsto lukuunotettuna sekä Kokemäen yhteskoulu a maanvlelyslyseo laskettuna er kouluks, ol ss 59. Nstä ol 2 suomenkelstä a 6 ruotsnkelstä sekä, nm ttän Porvoon Nasopsto, suomen-ruotsnkelnen. Valton oppkoulut lsääntyvät edellseen lukuvuoteen verraten kolmella a ol ntä nyt 55, osta!39 suomen- a 6 ruotsnkelstä. Kunnallsa oppkoulua ol, kuten edellsenäkn lukuvuonnä, suomenkelsä 7 a ruotsnkelsä. Y kstyset oppkoulut, ota lähnnä edellsenä lukuvuonna m aanvlelyslyseot lukuunotettuna, ol 9, m utta nyt 93, 66 suomen- a 26 ruotsnkelstä sekä kakske-

6 I 3 lnen, osottavat ss kuluneena lukuvuonna, pänvaston kun yleensä akasem mn, pentä vähennystä, m kä kutenkn on o htunut edelläestetystä ykstyskouluen valton huostaan outum sesta. Opettaen, vaknasten, vrkaatom ttaven a tuntopettaen, luku ol 2 23, mespuolsten 90 a naspuolsten 053. Valton oppkoulussa ol opettaa 92, osta 57 mes- a 353 nasopettaaa. Kunnallsssa a ykstysssä oppkoulussa olvat v astaav at luvut 39, 69 a 700. On kutenkn huom attava, että opettaen todellnen lukum äärä ol onkun verran penemp kun 2 23, koska ne opettaat, otka antavat opetusta kahdessa ta useammassa koulussa, on o tettu tlastoon tom pakkansa luvun m u kaan. Nän ollen evät m uutkaan ylläolevat luvut opettasta ole avan täsmällsä. Oppladen luku ol helmkuun p:nä Stä ol poka 3 06 el 7.5 % a ty ttö ä 39 el 52.5 %, ss 378 (5.0 % ) enemmän kun poka. Vuotta akasemmn ol opplata, naanvlelyslyseoden a Porvoon Nasopston opplaat lukuunofcettuna., , oten lsäys v. 99 ol 9 el.8 %. Valton koulussa ol opplata 2 305, poka 7 2 el 58.9 % a tyttöä 5 06 el. %. Poka ol ss sekä absoluuttsest että suhteellsest palon enemmän kun ty ttö ä. Kunnallsssa a ykstysssä oppkoulussa ol asantla pänvastanen, sllä oppladen luvusta 5 95 ol poka 5 87 el 38.3 % a tyttöä el 6.7 %. Okeastaan olvat kunnallset a ykstyset koulut ss tyttö en hallussa suhteellsest suurem massa m äärn kun valton koulut poken. Jos aetaan opplaat koulukelen mukaan, nn saadaan suomenkelsten kouluen opplasluvuks 9 208, osta poka 9 23 el 7.5 % a tyttöä el 52.5 %. Ruotsnkelsssä koulussa ol opplata 8 292, osta poka el 7.5 % a tyttöä 35 el 52.5 %. On ss m erkttävä, että absoluuttsest ol suomenkelsssä koulussa sekä poka että tyttöä runsaast 2.3 kertaa enemmän kun ruotsnkelsssä, a e ttä suhteellsest ak aan tu poken a ty ttö e n luku kum m ankn kelsssä koulussa sam alla tavon. Valton suomenkelsssä koulussa ol opplata 8 66, poka 5 05 el 58.3 % a ty ttö ä 3 60 el.7 %. Vastaavssa ruotsnkelsssä koulussa ol oppladen luku 3 6, osta poka 2 90 el 60. % a ty ttö ä 5 el 39.9 %. Kunnallsssa a ykstysssä suomenkelsssä koulussa ol opplata 0 5, poka 069 el 38.6 % a ty ttö ä 6 75 el 6. %. Ruotsnkelsssä koulussa olvat vastaavat luvut 65, 78 el 37.6 % a el 62. %. Valton ruotsnkelsssä koulussa ol ss poka suhteellsest enemmän, m u tta ty ttö ä vähem m än kun valton suomenkelsssä koulussa. Sensaan kunnallsssa a ykstysssä suomenkelsssä koulussa ol poken luku suhteellsest suuremp, m u tta tyttöen penemp kun vastaavssa ruotsnkelsssä koulussa.

7 5 ; Oppkoulumuoto. I I Oppkouluen laku. O pettaen lukum äärä. Mehä. Nasa. Poka. Oppladen laku I II III J Tyttöä. Poka. Tyttöä. Poka. T yttöä. Poka. Tyttöä. määrä er luoklla. IV V V I VII V III IX Poka.! T yttöä. Poka. T yttöä. Poka. T yttöä. Poka. T yttöä. Poka. T y t t ö ä. Poka. T yttöä. Yhteensä. Poka. T yttöä. Kakkaan opplata.. L y - Valton lyseot, suom enk..' »», ruotsnk Kunnallset lyseot, suom enk »», ru otsn k Y kstyset lyseot, suomenk »», ruotsnk _ Yhteensä 76 80S.59 *)8 893 m \ 30 l. K e sk - Valton keskkoulut, suomenk ] 57»», ruotsnk ' Y kstyset», suomenk »», ruotsnk Yhteensä T y ttö - Valton tyttökoulut, suomenk »», ruotsnk Y kstyset», suomenk. 32 _ >». ruotsnk Yhteensä 2\ *) Jatk o -o pstot Valton atko-opstot a -luokat suom enk Valton atko-opstot a -luokat ruotsnk Y k styset atko-opstot a -luokat suom enk Ykstyset atko-opstot a -luokat ruotsnk Yhteensä _ Maan v l e ly sly se o t M aanvlelyslyseot, suom enk Porvoon nasopsto, kakskel. 7 7 Valton oppkoul. suomenk _ ! 657»», ruotsnk Yhteensä Kunn. a ykst, oppk., suomenk » p, ruotsnk Yhteensä 03\ \ Kakkaan s) 59 ) t 90 3) Suomenkel. oppkoul ! Ruotsnkel.» ; s e o t ; ] ! ; ! \ M 328\ \ ,! koulut _ \ ! ! 32 3 S3 33 ;. \! ' ! ! ! - ; ! 280! ) \ k o u lu t. _ 62 _ _ 209 _ 57 ' _! _ 86I ~ l 9 3! m l : 2'! ( a ätjcoluo>kat., ; _ ' ; _ ; _ \ ! 5-52! a n a so p sto. 29 7! \ -! ! 370! ! _ ! ] \ 87\ S l ! 352: ] ! *) H angon ruots. yhteskoulun valm st. luokan opplaat. a) H elsngn vanhan suom. a ruots. tyttökoulun valmst. luokken opplaat. Shen laskettu Porvoon Naso psto (kakskel.), ossa 7 mes- a 7 nasopettaaa.

8 6 Lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opettasto. Seuraavsta yhdstelm stä nähdään, palonko m aam me lyseossa, keskkoulussa a tyttökoulussa ol opettaa, erkseen vaknasa, vrkaatom ttava a tu n topettaa, a palonko nästä opettaaryhm stä ol mes- a nasopettaa. lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opettaen lukumäärä. Vaknasa. Vrkaatomttava. Tuntopettaa. Kakkaan opettaa. Mehä. Nasa. Lukuvuos. Yhteensä. Mehä. Nasa. Yhteensä. Mehä. Nasa. Yhteensä. sä. Yhteen Mehä. Nasa P r o s e n te s s a a n t a v a t y llä o le v a t n u m e r o te d o t s e u r a a v a n tu lo k s e n : Lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opettaen lukumäärä: Lukuvuos. Vaknasa. Vrkaatomttava. Tuntopettaa. Kakkaan opettaa. Mehä. Nasa. Yhteensä. Mehä. Nasa. Yhteensä. Mehä. Nasa. Yhteensä. Yhteensä. Mehä. Nasa. 0/ /O 0/ /o 0 /o 0/ Jo 0/ /o 0/ 0 0/ /O / /o 0/ 0 0/ ,2 3,8 00 6, 53,6 00 5,0 8, 00 53,7 6, , G 3, 00 3,2 56, ,9 6, ; 5, ,8 3,2 00 7,8 52,2 00 5,3 5, ,0 5, ,S 3,2 00 7,0 53, ,9, 00 55,, ,7 3, ,7 9, , ,7, ,0 3,0 00 8,0 52, ,8 7, 00 5,9 5, ,0 2, 00 6,5 o3, ,3 6, ,3, ,,o 00 8,3,5, ,3 6, ,0, ,9 3, 00 3,9 56, 00 50,5 9, ,3 6,7 00

9 Vaknasten opettaen luku ol ss 33, osta mehä 65 el % a nasa 88 el 3. %, vrkaatom ttaven 255, osta mehä 2 el 3.9 % a nasa 3 el 56. % sekä tuntopettaen luku 60, osta mehä 308 el 50.5 % a nasa 302 el 9.5 %. K akkaan kästt lyseoden, keskkouluen a ty tt ö kouluen opettasto 998 henkeä, osta mehä 065 el 53.3 % a nasa 933 el 6.7 %. Jos verrataan nätä lukua akasempen vuosen lukuhn, nn havataan, e ttä va,knasa mes- a nasopettaa, ol kuluneena lukuvuonna absoluuttsest vähemmän kun vtenä stä edellsenä lukn uonna, m u tta vrkaatomttava a tuntopettaa, mehä a nasa kummastakn ryhm ästä, absoluuttsest enemmän kun akasempna vuosna, lukuunottam atta m estuntopettaa lukuvuonna Edelleen havataan, että vaknassta opettasta mehet vähenvät sekä absoluuttsest että suhteellsest palon enemmän kun naset, ota mesopettan verraten ol enää 3.<? % vähemmän. Edellsenä lukuvuonna ol vastaava luku 6.8 % a penmmllään ollessa lukuvuonna %. Myös vrkaatom ttavsta opettasta, osta nasten luku ana, otakn pokkeusta lukuunottam atta, on ollut mesten lukua suuremp, nasopettaat lsääntyvät palon nopeammn kun m esopettaat. T untopettasta naspuolset lsääntyvät nn vomakkaast, että erotus nden a mesopettaen suhdelukuen välllä ol van.0 % el penemp kun koskaan akasemmn. Opettaen koko lukua osottavsta num erotedosta nähdään, e ttä mesopettaa ol nyt absoluuttsest vähemmän kun nelänä edellsenä lukuvuonna a suhteellsest vähemmän kun koskaan ennen, m utta nasopettaa sensaan sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest enemmän kun akasem pna lukuvuosna. Lyhyest vodaan ss todeta, että opetus lukuvuonna 98 9]9 ol arveluttavassa määrn srtynyt vaknasten opettaen kässtä vrkaatomttaven a tuntopettaen käsn a että o p e a s t o samalla ol huom attavast n a s s t u n u t. Pääasallsn syy tähän lmöön on varm aan etsttävä stä, että monet kyvykkäät vaknaset opettaat ovat rttäm ättöm än palkan vuoks srtyneet tuottavam pn tomn, oten avomks ääneet pakat on p tänyt täy ttä ä vrkaatom ttavlla a tu n to p ettalla, osta suur osa on ollut nasa. T u n to p ettaen lukua on osaltaan lsännyt myös se, e ttä kakssa valton luosta a n otetussa uusssa koulussa e opettaa velä kuluneena lukuvuonna asete ttu vaknaselle kannalle. Samoa havantoa kun edelläestetystä lukusarosta vodaan tehdä myös seuraavasta yhdstelm ästä, oka osottaa, kunka m onta prosentta erkseen mes- a nasopettasta ol vaknasa, vrkaatom ttava a tuntopettaa. 7

10 8. M esp u o lsa. N a sp u o lsa.! L ukuvuos. V a k n a sa. V rk a a to m tta v a. T u n to p e tta a. Yhteensä. V a k n a sa. V rk a a to m tta v a. T u n to p e t ta a. Yhteensä. 0 / 0 / o % % 0 / /O % 0 / 0 % ; ,0 0,3 27, , 3,7 3 0, ,0 9, 27, ,,2 28, 0 0! ,3 0,3 28, ,0 3,8 29, ,6 9,9 26, , 3,9 26, ,9 9, 27, ,2,5 28, ,5 8,7 27, ,,5 3 0, ,9 8,0 29, ,2, 3, ,7 8,0 ' 27, ,7 0,9 30, , G 0, 6 28, s 5,3 32, 0 0 Mespuolssta opettasta ol ss vaknasa 60.6 %, vrkaatom ttava 0.5 % a tu n to p ettaa 28.9 %. Naspuolsn opettan nähden olvat vastaavat luvut 52,3 %, 5.3 % a 32. %. Verrattaessa nätä lukua keskenään a akasempen vuosen lukuhn, huom ataan e ttä vaknasa opettaa ol m esopettaan keskuudessa suhteellsest runsaam m n, m u tta vrkaatom ttava a tuntopettaa suhteellsest vähem m än kun nasopettaan keskuudessa. Edelleen nähdään e ttä vaknasten opettaen luku ol sekä mes- e ttä nasopettaan keskuudessa suhteellsest penemp, m utta vrkaatom ttaven a tuntopettaen luku suhteellsest suuremp kun akasem pna lukuvuosna. Opplaat ryhmtettynä vanhempensa vran ta ammatn mukaan. Seuraavasta yhdstelm ästä näkyy, m stä yhteskuntaluoksta lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opplaat ovat lähtösn. (Jatko-opstoen a -luokken sekä m aanvlelyslyseoden opplasta, e ole vastaava tetoa). 2 3 f > 7 8» Lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opplata, oden vanhemmat olvat: Lukuvuos. Vrkamehä a va. päden ammattenharottaa. l) Luku. Suurlkkeen harottaa. 2) Työväkeä (pats sarekkeessa 8) Pkkutl - lsa. % Luku. 0/ 0 Luku. / 0 Luku. 0/ /o Luku. 0/ 0 Luku. Pkkulkkeen harottaa a palvelusmehä. Suurtlallsa. Torppareta a maanvlelystyöväkeä. % Luku. /o Yhteensä opplata , , ,9 2 69,3 25 5, , , , , , , ,7 90 8,o 57 2, ,s , , ,2 7, , 52 2, , 2 8 9, , ,8 005, 203 8,5 56, , a , , , 997,0 97 8,0 57, , , , ,9 98,0 85 7, 389, , , , ,7 93 3,8 88 7,3 38, , , , ,5 032, 87 7, 356, , ,8 0 7l9!,o ,7 075, 878 7,2 368, ,s 2 986, , ,6 26, ,5 36, ) K u ten lääkäreä, asanaaa, nsnööreä, kralota, tatelo ta y. m. s. 2) N den oukkoon on lu e ttu m yös pankken, vakuutusyhtöden a teollsuuslatosten v rk alat.,

11 9 Suurmman ryhmän muodostavat ss ne opplaat, oden vanhem m at ovat olleet pkkulkkeen h arottaa a palvelusmehä; Senälkeen seuraavat v rkamesten a vapaden am m atten harottaen kodesta lähteneet opplaat. K olmannelle salle outuvat suurlkkeen harottaen a nelännelle työväen lapset, osta älkmäset velä vuoteen 93 mennessä olvat onkun verran runsaam mn edustettuna kun edellset. Vdes sa kuuluu pkkutlallsten a kuudes suurtlallsten keskuudesta tullelle opplalle. Penmpänä ryhm änä ovat torpparen a m aanvlelystyöväen lapset. Jos tarkastetaan, mhn suuntaan kehtys kuluneena lukuvuonna akasempn vuosn verrattuna on kulkenut ylläm anttuen ryhmen kesken, nn huom ataan, e ttä suurlkkeen harottaen lapsa ol n y t sekä absoluuttsest että suhteellsest enemmän kun koskaan akasemmn. Samaa vo sanoa vrkamesten a vapaden ammatten harottaen kotea edustavsta opplasta, oden suhdeluku kutenkn lukuvuonna ol O. suuremp kun nyc. Myös' suur- a pkkutlallsten kodesta tulleet opplaat osottavat lsäystä, edellsä ol n y t sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest enemmän kun kuutena edellsenä vuonna a älkm äsä samon enemmän kun sotavuosna. Sensaan on terveen säätykerron kannalta v altettavana lmönä m erkttävä, että varsnasen työväen a torpparen lapsa stu v. 99 oppkouluemme penkellä sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest vähemmän kun akasempna vuosna, mkä sekka on katsottava vuoden 98 surullsten tapausten lmeseks seuraukseks. Sam asta syystä on varm aan ohtunut, e ttä myös p k kulkkeen harottaen a palvelusmesten lapsa ol m anttuna vuonna oppkoulussamme suhteellsest vähemmän kun setsem änä edellsenä vuonna. Koska opplaat suomen- a ruotsnkelsssä koulussa ry h m tty v ät vanhem pensa yhteskunnallsen aseman m ukaan varsn pokkeavast tosstaan, ltettäköön seuraavalle svulle yhdstelm ä, osta lmenee, mssä suhteessa kum m ankn kelset koulut ovat saaneet opplaansa er kansankerrokssta.

12 0 Lukuvuos. * «[ Lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opplata oden, vanhenmat olvat: Vrkamehä a vapaden ammatten harottaa. Suurlkkeen harottaa. Työväkeä (pats sar. 8). Pkkulkkeen harottaa a palvelusmehä. Suurtlallsa. Pkkutlallsa. Torppareta a maanvlelystyöväkeä. Luku. /o Luku. 0/ 0 Luku. % Luku. / /o Luku. Vo Luku. 0/ lo Luku- % Yhteensä opplata suom enkel. k o u lu ssa , , , 00 6, 726 0,5 ruotsnkel.» , , , ,8 276, 530 3, , suom enkel. k o u lu s s a.. ruotsnkel.» ,s , 390 5, , ,7 20, , 29 6, suom enkel. koulussa , , 99,3 ruotsnkel.» , ,9 9 5, suom enkel. k o u lu ssa.. ruotsnkel. > , ,9 70 6, , 9, ,0 suom enkel. k o u lu ssa ,l 3 7, , , ruotsnkel.» !3, 75 8, ,7 73 6, suom enkel. k o u lu ssa.. suotsnkel.» , , , , 789 9,6 9, 2 768;3,3 92 6, 753, , ,6 28 3, , , , , , l 76 32;3,9l 288 9,2 2,7 8,9 3,0 8,9 3,3 9,2 3,6 9 2, , , , , , , , , , Yhdstelmästä lmenee, että ruotsnkelsssä lyseossa, keskkoulussa a tyttökoulussa suurlkkeen harottaen lasten sekä absoluuttnen e ttä suhteellnen luku on atkuvast ollut suuremp kun vastaavssa suomenkelsssä koulussa, mkä todstaa maamme suurlkkeen harottaen enemmstön ruotsnkelsyyttä. Samon näkyy yhdstelm ästä, e ttä ruotsnkelset koulut ovat edelleen saaneet opplata vrkam esten a vapaden am m atten harottaen kodesta suhteellsest enemmän kun suomenkelset koulut. Sensaan suur- a pkkutlallset, torppart, pkkulkkeen h a ro tta a t a palvelusmehet sekä v a r snaset työmehet ovat ana suomenkelsn oppkouluhn lähettäneet opplata absoluuttsest a suhteellsest enemmän kun vastaavn ruotsnkelsn kouluhn. Edelleen näkyy yhdstelm ästä, e ttä suurlkkeen harottaen lapset suomenkelsssä koulussa ruotsnkelsn kouluhn verrattuna osottavat nyt kyseessäolevana lukuvuonna lukumääräänsä nähden htaam paa lsäystä kun yleensä vme vuosna, kun taas opplaat vrkamesten a vapaden am m atten harottaen kodesta suomenkelsssä koulussa edellseen lukuvuoteen verrat-

13 tuna ovat lsääntyneet vähän enemmän kun ruotsnkelsssä koulussa. Myös suurtlallsten kotea edustavsta opplasta vo sanoa samaa kun vrkamesten lapssta. Erkseen on m erkttävä, että oppladen luku työväen a torpparluokan keskuudesta osottaa van suomenkelsssä koulussa huom attavaa laskua edellsn vuosn verrattuna, m utta ruotsnkelsessä koulussa työväen lapsn nähden lsäystä a torpparen sekä m aanvlelystyöväen lapsn nähden sesahdusta. Sensaan on huom attava, että opplaat pkkulkkeen harottaen a palvelusmesten prstä ovat ruotsnkelsssä koulussa sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest vähentyneet palon enemmän kun suomenkelsssä koulussa. E stety t lukusarat a n ta v a t nän ollen osaltaan tukea myös slle v ä tteelle, että kapnavuos seurauksneen e ollut ruotsnkelselle työ- a torppar- väelle läheskään nn tuhosa kun suomenkelselle, m utta n äh täv äst ruotsnkelslle pkkulkkeen harottalle a palvelusmehlle kohtalokkaam p kun suomenkelslle. Oppkouluen I:lle luokalle otetut uudet opplaat. Koska vanha a palon kannatusta osakseen saanut kysymys kansakoulun saattam sesta koko laauudessaan oppkoulun -pohalcouluks on vme akona yhä knteäm m n outunut päväärestykseen, annetaan allaolevassa yhdstelmässä numerotetoa stä, kunka suur osa kymmenenä vme lukuvuonna oppkouluen Llle luokalle hyväksytystä opplasta on pohakouluna käyttänytkansakoulua ta valmstavaa koulua, ta stten saanut vaadttavat pohatedot suurm m alta osalta ko (lopetuksella. L y seod e n, k e s k k o u lu e n a ty ttö k o u lu e n I:lle lu o k a lle o te ttu : L u k u v u o s. K a n sa k o u lu s ta. V a lm s ta v a s ta k o u lu s ta. M u u a lta. Y h te en sä. > L u k u. / 0 L u k u. / /o L u k u. / /o L u k u. l /o , , , , , , , , 267 6, , , 28 6, , , , , ,9 25 6, ,9 03 2, , ,9 : 255 5,6 3SI , 08 23,6 : 295 6,3 692 m , 29 25, ' 7,

14 2 Kuten estetystä lukusarosta näkyy, on oppkouluemme I:lle luokalle hyväksytystä opplasta valtava enemmstö ana tullut suoraan kansakoulusta a kehtys yleensä kulkenut»kansakoulu poakouluks» tunnussanalle edullseen suuntaan, huolm atta stä, että monen, varsnkn ruotsnkelsten, ÿhtes- a tyttökouluen yhteyteen on p erustettu ertysä valm stava luokka. Lukuvuosna a on kehtys kansakoululle tässä suhteessa kutenkn ollut varsn epäedullnen. Edellseen lukuvuoteen nähden saa täm ä epäsuotusa käänne selvtyksensä stä, että sllon monet koulukaupungesta etääm pänä asuvat vanhemmat, oden lapset käyttvät kansakoulua pohakouluna, nähtäväst uurpuhenneen maalmansodan pelosta pdättyvät lähettäm ästä lapsaan pos kotoa, m stä syystä syksyllä 9 oppkouluen I:lle luokalle hyväksyttyen luku ol tuntuvast penemp kun akasemmn. Mtä taas lukuvuoteen tulee, m anttn äsken tosessa yhteydessä että työväen a palvelusmesten keskuudesta lähteneden oppladen luku sllon tunnetusta systä osott huom attavaa laskua edellsn lukuvuosn verrattuna. Kun lsäks tedetään, että opplaat nästä kansankerrokssta lähtevät opntelle suoraan kansakoulusta, nn vodaan kästtää, mks kansakoulusta oppkouluun srty neden luku uur syksyllä 98 huom attavast vähenty. M utta koska äskenm anttuna lukuvuonna valm stavasta koulusta a»muualta» hyväksyttyen oppladen luku ol sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest tuntuvast kasvanut, nn e vo keltää, ettekö kasvu ols tapahtunut ossan m äärn kansakoulun kustannuksella, mhn taas on epälem ättä vakuttanut m uutam an kansanluokan äsenssä ostan harhaluulosta, luultavast vuosen 97 a 98 tapausten yhteydessä syntynyt vastenmelsyys kansakoulua kohtaan oppkoulun pohakouluna. Ltettäköön tähän velä yhdstelmä, osta lmenee, mssä m äärn opplaat erkseen suomen- a ruotsnkelsten oppkouluen I:lle luokalle srryttyään ovat k äyttäneet pohakouluna kansakoulua ta valm stavaa koulua. Suomenkelsn : Ruotsnkelsn: Lukuvuos, Kansakoulusta. Mnualta. Yhteensä. V almstavaata koulusta. Kansakoulusta. Valmstavasta koulusta. Muualta. Luku. / /o Luku. 0 / /o Luku. 0 / /o Luku. 0/ /o Luku. 0 / to Luku. / 0 Yhteensä , , 78 5, , , 95 9, ,9 50 7,7 9 6, , , 99 0, , ,8 8 6, , , 86 8, , 5 5, 75 5, , ,9 06 0, ,7 59 7,2 83 6, , , , ,0 5 5, , 56 5,8 00 9, , 60,G 69 5, ,2 9 8, ,3 75,5 69 5, , , 86 8, , ,7 97 5, , ,6 98 8, , , , ; 37, ,3 0 9,8 8

15 3 Suomenkelsn kouluhn on oppladen valtava enemmstö ss ana tullut kansakoulusta, kun taas ruotsnkelset, koulut ovat kakkna lukuvuosna, pats 97 98, saaneet opplata yl 50 % el enemmän kun puolet valmstavasta koulusta. Muuten kansakoulusta tulleden luku osottaa n y t kyseessäoleväna lukuvuonna kummankn kelsn oppkouluhn nähden huom attavaa vähennystä, m u tta valm stavasta koulusta a»muualta» tulleet taas lsäystä..jos edelleen estettäsn lukusaroa stä, kunka uudet opplaat k ä y ttä m änsä pohakoulun m ukaan ovat akaantuneet erkseen valton a erkseen y k stysn kouluhn, nn nähtäsn, että valton oppkoulut ovat kansakoulusta saaneet opplata suhteellsest palon enemmän kun ykstyset koulut, a että erotus suomen- a ruotsnkelsten oppladen kesken tässä suhteessa ols varsn slm äänpstävä. Opplasluvun muutokset. Pokkeuksellsten oloen aheuttam a hatallnen vakutus oppkouluen tom ntaan kuluneena lukuvuonna lmenee varsn selväst seuraavan yhdstelmät! lukua tosnsa verrattaessa. Lukuvuos..Lyseoden, kesk- a tyttökouluen opplata-eronnut: Oppmäärää päättämättä. Suortettuaan Kuolleet. Muut. Keskkoulukurssn. Opplatoksen koko kurssn. huku. / /o Luku. 0/ /o Luku. / /o Luku. <Yo Yhteensä. Uusa opplata otettu. Opplasluvun lsäys (afalla /IX Ul/VIII) ' 58, ,6 5 2, 8 33, *, , 58 2, , , , , , : , , , , <),» , 60 2, , , ,2 577 ll,ö , ,« , , 827 3, ,«2 75 7, , , , , 630 0, , Oppmäärää päättämättä eronneta opplata ol ss -lukuvuonna 98 9!) sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest palon enemmän, m u tta keskkoulukurssn sekä opplatoksen koko kurssn suorttaneta suhteellsest tuntuvast vähemmän kun mnään edellsenä lukuvuonna. Varsnkn lukuvuoteen v errattu n a ovat näm ä luvut hyvn epäedullset, ohtuen stä, e ttä 97 3

16 98 lukua e voda muhn lukuvuosn nähden ptää täysn verrannollsna, koska oppladen srto luokalta tomelle keväällä 98 tap ahtu palon levempää arvostelua k äy ttäen kun ennen a älkeen. Muuten setää m anta, että ylläolevat eronneta opplata koskevat luvut, otka perustuvat näden vuoskatsausten nelänteen tauluun, evät ole mnään lukuvuonna ehdottoman tarkat, varsnkaan yhdstelmän»muhn eronnesn» a»opplatoksen koko kurssn suortettuaan eronnesn» nähden. Vmeksmantun ryhmän esm. tuls olla okeastaan sama kun sv. 6 olevan yhdstelmän»ylmmältä luokalta päästetyt». E ttevät nämä luvut lyö keskenään yhteen, ohtuu pääasallsest syyslukukaudella ylopstoon päästetystä a opplatoksen koko kurssn suorttanesta opplasta ), oden luku ulkasun kuudenteen ta u luun kerätään kevätlukukauden lopussa, m utta nelänteen tauluun ennen seuraavan syyslukukauden alkua. Saman asan tedustelu er akona a er yhteyksssä sekä tse kyselykaavakkeden ylmalkasuus tässä kohdn ovat ss vakuttaneet, että kyseessäoleva teto a e ole kaksta koulusta ana läh etetty yhdenm ukasna. Myöskään yhdstelmän tonen ryhmä»muut eronneet», ohn lasketaan esm. vsluokkaa laaemmssa oppkoulussa nelältä ensm äseltä luokalta sekä k u u dennelta a setsem änneltä luokalta, eronneet samon kun vdennen a k a h deksannen luokan kurssn kesken ä te tty ään eronneet opplaat, e vastaa n den todellsta lukua, koska m uutam sta koulusta ennen syyslukukauden alkua eronneta opplata, otka tlastossa lasketaan käänkun kevätlukukaudella eronneks, e ana ole lm otettu kylln tarkast. Ryhm ään»keskkoulukurssn suortettuaan eronneet» on laskettu useamp kun vsluokkasssa koulussa vdennen luokan kurssn suortettuaan eronneet opplaat, otavaston varsnasten keskkouluen, tyttökouluen a lyseoden kurssn suorttaneet on luettu yhdstelm än seuraavaan el nelänteen ry h mään. Edelleen näkyy yhdstelm ästä, e ttä lukuvuoden kuluessa kouluun o te ttu en uusen oppladen luku on kakkna lukuvuosna pats 9 95 säännöllsest lsääntynyt. Suurn on lsäys ollut kuluneena lukuvuonna a sen äkeen Velä huom autettakoon, että keväällä tomtetussa pääsytutknnossa ensmäselle luokalle hyväksyttyä pyrkötä e tlastossa lueta täm än vaan seuraavan lukuvuoden opplaks. Y hdstelmän vmesestä ryhm ästä, oka osottaa uusen oppladen enem m yyden eronnesn verrattuna, nähdään, e ttä opplasluvun lsäys er lukuvuo- Asaan vo m yös vakuttaa oku sellanen h yvn harvnanen tapaus, että. opplas suortettuaan ylmm än luokan kurssn ää kouluun vapaaehtosest velä toseks vuotta.

17 sen kuluessa on ollut hyvn hyppelehtvä a epätasanen. M utta koska eronneden oppladen luku e ole täysn tarkka, nn on asa sama myös tähän ryhm ään nähden. Jos opplasluvun lsäys taas lasketaan slm älläptäen oppladen lukum äärää kunkn vuoden helm kuun p:nä, saadaan seuraava tulos: 5. TT Aka. Opplata. Lsäys ( - ta vfthen- n ys (--) + 79»» »» }- 365»» 9..., »» »» »» »» »» Opplasluvun lsäyksen eroavasuus kum m ankn yhdstelm än välllä ohtuu stä, että edellsessä yhdstelmässä lsäys perustuu koko lukuvuoteen (aka x/x 3l/vm) m u tta älkmäsessä akaan /u /n. Jälkmänen yhdstelmä lmaseekn varsn selväst esm. maalmansodan puhkeamsen a kapnavuoden aheuttam at hatallset seuraukset opplasluvun lsäykseen nähden. Luokalta srretyt a luokalle ääneet opplaat. Koulutyön yl puolvuotnen sesahdus kapnavuonna ätt oppladen tetom äärään luonnollsest suura aukkoa, ota kuluneena lukuvuonna on p tän y t täydentää, samalla kun on tä y ty n y t mkäl m ahdollsta ouduttaa lukemsta, otta ero täm än lukuvuoden a säännöllsten akoen kurssennätyksssä er luoklla e tuls kovn suureks. Kysymykseen, onko a mssä määrn täm ä menestyksellselle koulutyölle m uutenkn vakessa olossa sekä opettalta e ttä opplalta tavallsta suurem pa ponnstuksa vaatnut työ vakuttanut ehkäseväst oppladen luokalta pääsyyn, antaa valastusta seuraava yhdstelmä, ossa on otettu huomoon vuostutknnossa arvosteltut a myöhemmn ehtolasten kuulustelussa tu tk tu t opplaat sekä ylm mältä luokalta päästettyhn nähden van täysluokkaset koulut.

18 6 Lukuvuos a koulu Valton k o u lu t... K unnall. a ykst, k o u lu t V alton koulu t?... K unnall. a ykst, k o u lu t Valton k o u lu t... K unnall. a ykst, k o u lu t V alton k o u lu t... K unnall. a ykst, k o u lu t Vaton k o u lu t... K unnall. a ykst, koulut V alton k o u lu t... K unnall. a ykstt. k o u l u t Ehdotta srretyt. L y seo d en, k e sk - a ty ttö k o u lu e n o p p la ta. Ehdot suortettuaan srretyt. Luokalle ääneet. Luku. 0/ 0 Luku. % Luku. / ,2 57, 58,0 57, ,6 59,5 60,9 62,6 6, ,8 6,8 6,3 6,0,6 5o 3, ,0 5,3 988; ! , ,7 9,0 7,3 9,6 6,8 7,9 3,3 3, Ylmmältä luokalta päästetyt. Luku. 0/ /o , 5,6 9,0 6, , 6, 8,3 5,6 Yhteensä arvosteltu t l Ennenkun ylläoleven lukusaroen perusteella ry h d y tään tekem ään m nkäänlasa ohtopäätöksä, on taas m ustettava että akasemmn m antusta syystä num erotetoa lukuvuodelta e ole pdettävä yhdstelmän muden lukuen kanssa täysn verrannollsna, ohn nähden ne ovatkn pokkeuksellsen edullset. Yhdstelm ästä näkyy, että oppladen luokalta srtoa a luokalle ääntä osottavat prosenttluvut olvat myös kuluneena lukuvuonna, vaston odotusta, sekä valton että kunnallsssa a ykstysssä oppkoulussa otan pokkeusta lukuunottam atta onkun verran edullsemmat kun vastaavat luvut ennen kapnaa. Tähän näennäsest edullseen tulokseen on vakuttanut ens sassa se. e ttä oppm äärää p ä ä ttä m ä ttä eronneden oppladen luku kuluneena lukuvuonna, kuten o tosessa yhteydessä nähtn, ol sekä absoluuttsest että suhteellsest palon suurem p kun akasemmn. Vo myös olettaa, e ttä lmenneet vakeudet huomoonotettuna arvostelussa e ana ole tahdottu käyttää entstä ankaruutta. Stävaston ylmmältä luokalta päästettyen luvun perusteella vo selväst p äättää, että kuluneena lukuvuonna on koulutyö vaatn u t suurem pa ponnstuksa kun ennen. Muuten on m erkttävä, että valton koulussa on ylm mältä luokalta ana päästetty opplata suhteellsest palon enemmän kun ykstysssä oppkoulussa, mkä todstaa opetuksen tehokkaam m uutta edellsssä koulussa. Luokalle ääneden luvun suhteen huom autettakoon, että se e ole m nään vuonna täysn täsm ällnen, koska kyselykaavakkeden ylmalkasuu-

19 den vaoks tosssa koulussa nden oukkoon on luettu myös ne opplaat, otka esm. sarauden vuoks ovat olleet koulusta possa nn kauvan, että ovat ääneet luokalle lm an arvostelua, tosssa koulussa n ä tä opplata sensaan e ole o tettu lukuun. 7 Oppkouluen menot a tulot. Seuraava yhdstelmä osottaa, palonko lyseolla, kesk- a tyttökoululla on ollut menoa tom ntansa ylläptämseks er lukuvuosna. Lyseoden, kesk- a tyttökouluen todellset menot. Lukuvuos. Opettaan palkkaus. Lämmtys, valastus, svous, opetuskalusto y.m. Koulutalon hoto- a korauskustannukset y. m. Todellnen vuokra. Yhteeus. ÿ!mf. <>/ /o Mnf. % tfmf. 0/ 0 % 5V 90 9 \ Valton k o u lu t K unnall. a ykst, koulut , ,< 2, , ,* (),G Valton k o u lu t K unnall. a y k st koulut ,5 77, ,5 3, !,5, V alton k o u lu t K unnall. a ykst, koulut , ,3 3, ,8 3, , 6, V alton k o u ln t K unnall. a ykst, koulut ,0 77, ,, , 5, ,5 5, V alton k o u lu t... > K unnall. a ykst, koulut , s 75, ,3 5, ! 2, 3, ,3 5, V alton k o u lu t K unnall. a ykst, koulut ,6 76, ,8 6, ! ,9, V alton k o u lu t K unnall. a ykst, koulut , , , , , Valton kouluen menot, otka lukuvuonna 90 9 olvat o m arkkaa a lukuvuonna 98 9 W 9 8 m arkkaa, ovat ss yhdeksän vmekuluneen lukuvuoden akana lsääntyneet 79 %:lla. Kunnallsten a ykstysten oppkouluen m enot ovat saman aan kuluessa kasvaneet 80 %:lla. K un ottaa huomoon rahamme arvon tavattom an alenemsen a uusen kouluen perustam set, tä y ty y m yöntää, että menoen lsäys oppkouluen ylläptämseks a nden tomnnan tukemseks e ole ollut suur, ekä valtota enem pää kun kunta a ykstysä sanottavast rasttava.

20 8 Syynä tähän verrattan vähäseen nousuun on ollut ens sassa se, että opettaen palk at evät ole nousseet läheskään samassa suhteessa kun elntarpeden ynnä muden välttäm ättöm en tarvkkeden hnnat. Yleensä vokn o p e tta a t lukea nden oukkoon, otka taloudellsesta ahdnkotlasta ta v a tto m an korkean hntatason vuoks ovat enten outuneet kärsm ään. Menot opettaen palkkaukseen ovat, kuten vhdstelm ästä näkyy, sotavuosna sekä valton että kuntan a ykstysten oppkoulussa suhteellsest vähentyneet normaalvuosen menohn verraten. Esm. lukuvuonna 90 olvat palkkausmenot valton koulussa 8.5 % a kuntan sekä ykstyskoulussa 78.2 % kokonasmenosta, m utta vme lukuvuonna edellsssä koulussa enää 79.0 % a älkmässsä 75.3 (l. Stävaston lämmtys-, valastus-, svous- y. m. menot, otka ensnm anttuna lukuvuonna olvat 9.t a 2.5,, kaksta menosta, nousvat vm em anttuna lukuvuonna o 5. a 6.5 %:n. Jos edelläolevassa yhdstelm ässä m anttuen menoen perusteella lasketaan palkan keskmääränen suuruus opettaaa koht a menoen keskmäärä kutakn opplasta koht, saadaan seuraava tulos: Lukuvuos.! Opettaen luk u. Palkkaa keskm. opettaaa koht. Oppladen luku. Monoa keskm. opplasta ; Koht. : ahnf V aton k o u lu t K unnall. a ykst, k o u lu t ' V alton koulut K unnall. a ykst, koulut Valton k o u lu t K unnall. a ykst, k o u lu t Valton k o u lu t K unnall. a ykst, k o u lu t Valton k o u lu t K unnall. a ykst, k o u lu t Valton koulut « K unnall. a ykst, k o u lu t !) Valton koulut K unnall. a ykst, k o u lu t K eskpalkka opettaaa koht on ss lukuvuodesta 90 lukuvuoteen 98 9 mennessä lsääntynyt valton koulussa 2 %:lla a ku n tan sekä

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIMITTANUT KOULUHALLITUS 43 '

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIMITTANUT KOULUHALLITUS 43 ' P\ s.fc SUOMEN VIRALLINEN TILASTO ÏX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 96 97 TOIMITTANUT KOULUHALLITUS 43 ' (Aperçu statstque de l état des établssements d nstructon

Lisätiedot

SUOM ENM AAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA T O I M I T T A N U T

SUOM ENM AAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA T O I M I T T A N U T SUOM ENM AAN VIRALLINEN TILASTO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA - T O I M I T T A N U T KOULUTOIMEN YLIHALLITUS (Aperçu statstque de l état des établssements

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA t o i m i t t a n u t

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA t o i m i t t a n u t SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 93 94 t o m t t a n u t KOULUTOIMEN YLIHALLITUS 40 (A perçu statstque de l état des établssem

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA T O I M I T T A N U T

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA T O I M I T T A N U T SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 90 9 T O I M I T T A N U T KOULUTOIMEN YLIHALLITUS 37 (Aperçu statstque de Vétat des établssements

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIM ITTANUT KOULUHALLITUS

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIM ITTANUT KOULUHALLITUS SUOMEN VIRALLINEN TILASTO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 97 98 TOIM ITTANUT KOULUHALLITUS 44 (Aperçu statstque de l état des établssements d nstructon secondare

Lisätiedot

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. IX. TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN ALKEISOPISTOJEN TILA AN a TOIMINTAAN LUKUVUONNA 908 909. TOIMITTANUT KOULUTOIMEN YLIHALLITUS. 35. (Aperçu statstque de Tétat des écoles publques

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN S U O M E N M A A N V I R A L L I N E N TILASTO. IX. TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN ALKEISOPISTOJEN TILAAN JA VAIKUTUKSEEN LUKUVUONNA 887-888. Koulutomen Ylhalltukselta. (Aperçu statstque de l état des écoles

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN SUOMENMAAN V I R A L L I N E N TILASTO. IX. TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN ALKEISOPISTOJEN TILAAN j a VAIKUTUKSEEN LUKUVUONNA 900 90. T O IM ITT A N U T KOULUTOIMEN YLIHALLITUS. (A p erçu sta tstq u e de

Lisätiedot

SVT XXIX : 7. fmfre. 1916 Suomi - Finland

SVT XXIX : 7. fmfre. 1916 Suomi - Finland SVT XXIX : 7 0 kel 00 tekä 5 nmeke 6 rnnakkasn. fre 60 ulk. 0 sara fn 598 huom. 70 muu nmeketet. 650 svt ahealue 650 asasanat 650 tetov. 65 alue fmfre Eduskuntavaalt vuonna 96 Electons pour la dète en

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSTILASTO

SIIRTOLAISUUSTILASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO XXVIII SIIRTOLAISUUSTILASTO SIIRTOLAISUUS VUONNA EM IG RATION E N H ELSINK I. VALTIONEUVOSTON K IR JAPA IN O. Ssällysluettelo. Table des matères. Tekst. Texte. (Sv..) (Pages.)

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO X SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO KOULUTOIMEN YLIHALLITUKSEN JULKAISEMA 47 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS SUOMEN KANSAKOULUTOIMEEN LUKUVUONNA 9 5-9 6 HELSINGISSÄ 97 SUOMEN SENAATIN

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO X SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO KOULUTOIMEN YLIHALLITUKSEN JULKAISEMA 44 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS SUOMEN KANSAKOULUTOIMEEN LUKUVUONNA 92-93 H ELSIN G ISSÄ 94 KEISARILLISEN

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO X SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO KOULUHALLITUKSEN JULKAISEMA 49 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS SUOMEN KANSAKOULUTOIMEEN LUKUVUONNA 97 98 HELSINKI 90 V A L T IO N E U V O S T O N K

Lisätiedot

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA 8 7 0 :9 0 9 :97 6 9 609: 89 9:6 97 7 :60 rp :90 80 7 6 7 8 :9 0 rp0 6 68 69 6 7 :96 rp7rp8 6 8 9 YYDÄÄN LOAKENNUS- :6 KNTESTÖ 8 :98 :09 :9 6 :9 8 90 9: 9 :0 76 8 :9.7 Kohde 0 66 9 7 rp9 0.7 rp66 :9 9.8

Lisätiedot

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945

III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO. VUOSINA 1944 ja 1945 III JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. ÂREN 1944 och 1945 SUOMEN VIRALLINEN TILASTO FINLANDS OFFICIELLE STATISTIK III M A ATA LOUS 41 MAANVILJELYS JA KARJANHOITO VUOSINA ja III l a n t h u s h Al l n in g 4 1 JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL ÂREN och L'AGRICULTURE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI)

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI) Kmrmntharjtuksa (7) Harjtukset (KOMPRIMOINI) Kmressreja käytetään esmerkks seuraavssa svelluksssa: kaasujen srt, neumaattnen kuljetus anelmahult rsesstellsuudessa kaasureaktden, kaasujen nesteyttämsen

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia ähköstaattnen enega Potentaalenegan a potentaaln suhde on samanlanen kun Coulomn voman a sähkökentän suhde: ähkökenttä vakuttaa vaattuun kappaleeseen nn, että se kokee Coulomn voman, mutta sähkökenttä

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa:

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa: ON JOULUILTA Joululaulua ianon tai urkuen säestyksellä Tauno Marttinen: On ouluilta Jo outuu ouluilta Jouluen oulun laha Matti Murto: Jouluuni Joulurukous arvulus nois nasitur oika on meille syntyvä Kimmo

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

SUOM.EN PANKKI VU QSIKIRJA HELSINGISSÄ 1937 XVII VUO SIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TILASTO~OSA~TO

SUOM.EN PANKKI VU QSIKIRJA HELSINGISSÄ 1937 XVII VUO SIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TILASTO~OSA~TO SUOM.EN PANKK 936 VU QSKRJA LAATNUT SUOMEN PANKN TLASTO~OSA~TO XV VUO SKERTA HELSNGSSÄ 937 HELSNK 0s7 V.\,TfONEUVOSTON KRJAPANO Täten saatetaan julksuuteen Suomen Pankn vuoskrjan setsemästosta vuoskerta,

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon Taustaa Sekventaalnen vakutuskaavo Sekventaalnen päätöskaavo on 1995 ovalun ja Olven esttämä menetelmä päätösongelmen mallntamseen, fomulontn ja atkasemseen. Päätöspuun omnasuukssta Hyvää: Esttää eksplsttsest

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN VÄLISET PALKKAEROT SUOMESSA 2000-LUVULLA Kansantaloustede, Pro gradu- tutkelma Huhtkuu 2007 Laatja: Terh Maczulskj Ohjaaja:

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN

YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN SUOMEN VIRALLINEN T I L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK OFFICIAL STATISTICS OF FINLAND VI C: 103 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA ALLMÄNNA FOLKRÄKNINGEN GENERAL CENSUS OF POPULATION 1960 XI TAAJAMAT

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D

VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D SUOMEN VIRALLINEN TI L A S T O F I N L A N D S OFFICIELLA STATISTIK O FFICIAL STATISTICS OF F IN LA N D VI A: 131 VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN VITAL ST A T IS T IC S 1969 HELSINKI 1972 Tätä julkaisua

Lisätiedot

A = B = T = Merkkijonon A osamerkkijono A[i..j]: n merkkiä pitkä merkkijono A:

A = B = T = Merkkijonon A osamerkkijono A[i..j]: n merkkiä pitkä merkkijono A: Merkkjonot (strngs) n merkkä ptkä merkkjono : T T T G T n = 18 kukn merkk [], mssä 0 < n, kuuluu aakkostoon Σ, jonka koko on Σ esm. bttjonot: Σ = {0,1} ja Σ = 2, DN: Σ = {,T,,G} ja Σ = 4 tetokoneen aakkosto

Lisätiedot

M A ATA LO U S. III. MAANVILJELYS JA KARJANHOITO SUOMESSA VUONNA 1908. SUOMEN VIRALLINEN TILASTO. HELSINGISSA 1910.

M A ATA LO U S. III. MAANVILJELYS JA KARJANHOITO SUOMESSA VUONNA 1908. SUOMEN VIRALLINEN TILASTO. HELSINGISSA 1910. SUOMEN VIRALLINEN TILASTO. III. M A ATA LO U S.. MAANVILJELYS JA KARJANHOITO SUOMESSA VUONNA 908. HELSINGISSA 90. KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA. . K atsaus Suom en vrallsen m aataloustlaston kehtykseen.

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -äännöt (vomaa 1.1.2017 alkaen) Yleä peraatteta Klpalukau on kalentervuo. Mukaan hyväkytään van KoraNetta löytyvät tuloket pl. erkeen pteytetyt arvoklpalut. Yhden uortuken pteet muodotuvat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa Kari Kivinen 18.11.2016 FAKTAT Valtion koulu Suomen ja Ranskan välillä sopimus Vanhempainyhdistyksen ylläpitämä lastentarha

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot