SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 1918-1919 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S"

Transkriptio

1 SUOM EN V IRALLINEN TILA STO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S 5 (Aperçu statstque de l état des établssements d nstructon secondare en Fnlande, pendant l année scolare 98 99) HELSINK I, 92 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

2 Ssällysluettelo. Tekst: Sv. 20. ; Taulua. A. Valton koulut. I. O pettaen a oppladen luku.. 2 II. O ppladen ädnkel, kotpakka, sääty... 0 III. O ppladen kä... 6 IV. O pplasluvun m uutokset V. E r lu o k lta eronneet o p p laat.. 28 VI. L uoklta srrety t sekä luoklle ä ä n e e t V II. K ouluen talous V III. K oulurahastot, -krastot y. m... IX. J a tk o -o p s to t B C. Kunnallset a ykstyset koulut. \ I. O pettaen a oppladen luku..5 I II. O ppladen ädnkel, kotpakka, sä ä ty... ( 2 U I. O ppladen kä IV. O pplasluvun m uutokset V. E r luoklta ero n n eet o p p la a t.. 86 VI. L u o k lta srrety t sekä luoklle ä ä n e e t... 9 VII. K ouluen talous V III. K oulurahastot, -k rasto t y. m... 0 IX. Jatk o lu o k at a m aan vlely slyseo t... 8 Table de m atères. Texte. P ag es 20. Tableaux. Ecoles de l E tat. M aîtres et élèves... 2 L angue m aternelle et dom cle des élèv es... 0 A ge des e lè v e s... 6 V araton du nom bre des élèves E lèves sorts C hangem ent de classe et sorte Econom e des écoles F onds scolares e t bblothèques e tc... In sttu to n s d études su p éreu res 50 Ecoles muncpales et Ecoles prvées. M aîtres e t élèves... 5 L angue m aternelle et domcle des élèv es Age des élèves V araton du nom bre des élèves E lèves sorts C hangem ent de classe et s o r t e 9 E conom e des écoles P onds scolares e t bblothèques e tc... 0 C lasses prvées d études supéreures.. 8 X. Valmstavat k o u lu t X I. Y lopplastutknnon krallset k o k e e t... 2 Y hteenvetotaulut, I V III Ecoles préparatores E preuves écrtes du baccalauréat... 2 R ésum és des tableaux, V I I I

3 Okasua. Correctons. Sv. 0, sar. 3 a rv. 2 on 99 a 0; lue 0 a 99»»»»»»» 29» 23» 802» 2» 99»» >»»»» 30» 867» 97» 678» 269» 2 *»» > p 9» 5» 3» 3» 5»»»»»»» 57» 270» 5» 2»»»»»»» 2» 783» 300» 6» 2» 39» 3»» 20» 987:6 a 955:6; lue 989:0 a 956:57»»»»»»» 29» 06:» 985:28» 09:88» 989:5»»»»»»» 3 0» 996:8» 9G:23» 998:33» 966:37» 3» rv. 9 on 3 :89; lue 3:89» 5»»»» 95» 98» 0» 29» 2» 907» 007» 03»» 5» 92:97» 898:6» 07»»» 8» 53:28» 796:57.»» 5» 7, 9 a 0 on 38 02, 20 a 3589; lue 32 02, 235,0 a

4 I Eslläoleva tlasto Suomen oppkouluen tlasta a tomnnasta lukuvuonna 98-^-99 osottaa, että maalmansodan aheuttam at pulat a vakeudet sekä käydyn kansalassodan älkm anngt ovat edelleen vakuttaneet h ärtseväst koululatoksen ssäseen kehtykseen. Toselta puolen m uuttunesta valtollssta olosta on ohtunut, että vapaam m at tuulahdukset ovat koulualallakn päässeet vakuttam aan. Seurauksena stä m anttakoon kesällä v. 98 oppkoululle vahvstetut uudet, välakaset lukusuunntelm at, osta venäänkel on saanut oko kokonaan hävtä ta srtyä vapaaehtosten aneden oukkoon, yhä useampen ykstyskouluen valton huostaan ottamnen a uusen koulum uotoen perustam nen. Vanhoen oppkouluen ärestely a uusen perustam nen. Senaatn päätöksellä henäk. 8 p:ltä 98 m uutettn Kokkolan suom. yhteskoulu valton kouluks a m äärättn sen nmeks Kokkolan Yhteslyseo. Sama päätös kosk myös M aaranhamnan keskkoulua a ykstysä atkoluokka, osta muodostettn valton ruotsnkelnen yhteslyseo el Samlyceum Marehamn. Tampereen tyttölukosta, oka outu valton huostaan henäk. 5p:nä 98, muodostettn maamme ensmänen tyttölyseo, Tampereen Tyttölyseo. M antusta koulusta tul samalla tostaseks valton anoa IX-luokkanen oppkoulu. Jo akasemmn kesäk. 7 p:nä 98 antam allaan päätöksellä määräs Senaatt, että Salmn ykstynen yhteskoulu on elokuun p:stä 98 oleva valton koulu sekä m uodostettava V-luokkaseks keskkouluks poka a ty ttö ä varten, nmellä Salm n Keskkoulu. Lohan a Senäoen ykstyset yhteskoulut, saatuaan Senaatlta luvan laaentaa tom ntansa täydellsks VHI-luokkasks oppkouluks, esntyvät tlastossa n y t ens kerran keskkoulua laaempna, edellnen VT-luokkasena a älkm änen VII-luokkasena. Merkktapauksena oppkouluemme hstorassa on pdettävä Porvoon Reallukon sekä Oulun maanvlelys- a teollsuusaostosen lyseon perustamsta. Kum pkn koulu, edustaen maassamme avan u u tta koulumuotoa, on lukusuunntelm altaan tark o te ttu palon suuremmassa m äärn kun yleensä oppkoulum

5 me, palvelemaan käytännöllsen, nmenomaan taloudellsen elämän koululle asettam a vaatm uksa. Porvoon Realluko, oka samon kun Oulun m aanvlelys- a teollsuusaostonen lyseo tom kuluneena lukuvuonna yksluokkasena, aotaan m uodostaa kolmluokkaseks sten, e ttä Porvoon yhteskoulun yläluokat luokka luokalta m uuttuvat»reallukoks». Tlastossa vastaa Porvoon yhteskoulun VI-luokka vastaperustettua reallukota. Oulun maanvlelys- a teollsuusaostonen lyseo, osta tlastollsa tetoa annetaan ulkasun IX:ssä taulussa, perustettn Oulun suom. keskkoulun yhteyteen a tulee sekn laaennettavaks III-luokkaseks, erkseen m aanvlelys- a teollsuusosastoseks ernäsn korkeakouluhn ohtavaks opstoks. Uusa oppkoulua, osta tlastossa e ennen ole tehty selkoa, ovat myös Kasksten a Taalntehtaan ykstyset ruotsnkelset yhteskoulut. Kumpkn koulu on Senaatn luvalla perustettu keskkouluks, edellnen helmk. 5p:nä 97, nmellä Kaskö Samskola a älkm änen syysk. 2p:nä 98, nmellä Dalsbruks Svenska Samskola. Kasksten yhteskoulu, oka ykstysest perustettn o okeastaan v. 95 on koko tom nta-akansa potenut opplasten puutetta. Samon kun edellsenä lukuvuonna, ol koulussa nytkn kolme luokkaa, nm. II:n, III:s a IV:s luokka, oden yhtenen opplasm äärä ol 30. T aalntehtaan yhteskoulu, onka ohtokunnan muodostaa A/B Dalsbruk n hallnto, alott tom ntansa syysk. 6 p:nä 98 het neläluokkasena. Opplata ol koulussa 9. Nnkään annetaan tlastossa, ulkasun IX:ssä taulussa, tetoa ens kerran myös Lapuan, Karalan a Kokemäen maanvlely slyseosta, osta ensn- m anttu perustettn v. 95 a kum pkn vm eksm anttu v. 97. Oppkouluen, opettaen a oppladen lukum äärä. «Svulla a 5 olevasta taulukosta nähdään maassamme lukuvuonna tomneden oppkouluen luku, ryhm tettynä koulumuodon a -kelen m ukaan sekä näden kouluen opettaen a oppladen luku, ryhm tettynä sukupuolen a opetuskelen m ukaan. ' Maamme oppkouluen luku, maanvlelyslyseot a Porvoon Nasopsto lukuunotettuna sekä Kokemäen yhteskoulu a maanvlelyslyseo laskettuna er kouluks, ol ss 59. Nstä ol 2 suomenkelstä a 6 ruotsnkelstä sekä, nm ttän Porvoon Nasopsto, suomen-ruotsnkelnen. Valton oppkoulut lsääntyvät edellseen lukuvuoteen verraten kolmella a ol ntä nyt 55, osta!39 suomen- a 6 ruotsnkelstä. Kunnallsa oppkoulua ol, kuten edellsenäkn lukuvuonnä, suomenkelsä 7 a ruotsnkelsä. Y kstyset oppkoulut, ota lähnnä edellsenä lukuvuonna m aanvlelyslyseot lukuunotettuna, ol 9, m utta nyt 93, 66 suomen- a 26 ruotsnkelstä sekä kakske-

6 I 3 lnen, osottavat ss kuluneena lukuvuonna, pänvaston kun yleensä akasem mn, pentä vähennystä, m kä kutenkn on o htunut edelläestetystä ykstyskouluen valton huostaan outum sesta. Opettaen, vaknasten, vrkaatom ttaven a tuntopettaen, luku ol 2 23, mespuolsten 90 a naspuolsten 053. Valton oppkoulussa ol opettaa 92, osta 57 mes- a 353 nasopettaaa. Kunnallsssa a ykstysssä oppkoulussa olvat v astaav at luvut 39, 69 a 700. On kutenkn huom attava, että opettaen todellnen lukum äärä ol onkun verran penemp kun 2 23, koska ne opettaat, otka antavat opetusta kahdessa ta useammassa koulussa, on o tettu tlastoon tom pakkansa luvun m u kaan. Nän ollen evät m uutkaan ylläolevat luvut opettasta ole avan täsmällsä. Oppladen luku ol helmkuun p:nä Stä ol poka 3 06 el 7.5 % a ty ttö ä 39 el 52.5 %, ss 378 (5.0 % ) enemmän kun poka. Vuotta akasemmn ol opplata, naanvlelyslyseoden a Porvoon Nasopston opplaat lukuunofcettuna., , oten lsäys v. 99 ol 9 el.8 %. Valton koulussa ol opplata 2 305, poka 7 2 el 58.9 % a tyttöä 5 06 el. %. Poka ol ss sekä absoluuttsest että suhteellsest palon enemmän kun ty ttö ä. Kunnallsssa a ykstysssä oppkoulussa ol asantla pänvastanen, sllä oppladen luvusta 5 95 ol poka 5 87 el 38.3 % a tyttöä el 6.7 %. Okeastaan olvat kunnallset a ykstyset koulut ss tyttö en hallussa suhteellsest suurem massa m äärn kun valton koulut poken. Jos aetaan opplaat koulukelen mukaan, nn saadaan suomenkelsten kouluen opplasluvuks 9 208, osta poka 9 23 el 7.5 % a tyttöä el 52.5 %. Ruotsnkelsssä koulussa ol opplata 8 292, osta poka el 7.5 % a tyttöä 35 el 52.5 %. On ss m erkttävä, että absoluuttsest ol suomenkelsssä koulussa sekä poka että tyttöä runsaast 2.3 kertaa enemmän kun ruotsnkelsssä, a e ttä suhteellsest ak aan tu poken a ty ttö e n luku kum m ankn kelsssä koulussa sam alla tavon. Valton suomenkelsssä koulussa ol opplata 8 66, poka 5 05 el 58.3 % a ty ttö ä 3 60 el.7 %. Vastaavssa ruotsnkelsssä koulussa ol oppladen luku 3 6, osta poka 2 90 el 60. % a ty ttö ä 5 el 39.9 %. Kunnallsssa a ykstysssä suomenkelsssä koulussa ol opplata 0 5, poka 069 el 38.6 % a ty ttö ä 6 75 el 6. %. Ruotsnkelsssä koulussa olvat vastaavat luvut 65, 78 el 37.6 % a el 62. %. Valton ruotsnkelsssä koulussa ol ss poka suhteellsest enemmän, m u tta ty ttö ä vähem m än kun valton suomenkelsssä koulussa. Sensaan kunnallsssa a ykstysssä suomenkelsssä koulussa ol poken luku suhteellsest suuremp, m u tta tyttöen penemp kun vastaavssa ruotsnkelsssä koulussa.

7 5 ; Oppkoulumuoto. I I Oppkouluen laku. O pettaen lukum äärä. Mehä. Nasa. Poka. Oppladen laku I II III J Tyttöä. Poka. Tyttöä. Poka. T yttöä. Poka. Tyttöä. määrä er luoklla. IV V V I VII V III IX Poka.! T yttöä. Poka. T yttöä. Poka. T yttöä. Poka. T yttöä. Poka. T y t t ö ä. Poka. T yttöä. Yhteensä. Poka. T yttöä. Kakkaan opplata.. L y - Valton lyseot, suom enk..' »», ruotsnk Kunnallset lyseot, suom enk »», ru otsn k Y kstyset lyseot, suomenk »», ruotsnk _ Yhteensä 76 80S.59 *)8 893 m \ 30 l. K e sk - Valton keskkoulut, suomenk ] 57»», ruotsnk ' Y kstyset», suomenk »», ruotsnk Yhteensä T y ttö - Valton tyttökoulut, suomenk »», ruotsnk Y kstyset», suomenk. 32 _ >». ruotsnk Yhteensä 2\ *) Jatk o -o pstot Valton atko-opstot a -luokat suom enk Valton atko-opstot a -luokat ruotsnk Y k styset atko-opstot a -luokat suom enk Ykstyset atko-opstot a -luokat ruotsnk Yhteensä _ Maan v l e ly sly se o t M aanvlelyslyseot, suom enk Porvoon nasopsto, kakskel. 7 7 Valton oppkoul. suomenk _ ! 657»», ruotsnk Yhteensä Kunn. a ykst, oppk., suomenk » p, ruotsnk Yhteensä 03\ \ Kakkaan s) 59 ) t 90 3) Suomenkel. oppkoul ! Ruotsnkel.» ; s e o t ; ] ! ; ! \ M 328\ \ ,! koulut _ \ ! ! 32 3 S3 33 ;. \! ' ! ! ! - ; ! 280! ) \ k o u lu t. _ 62 _ _ 209 _ 57 ' _! _ 86I ~ l 9 3! m l : 2'! ( a ätjcoluo>kat., ; _ ' ; _ ; _ \ ! 5-52! a n a so p sto. 29 7! \ -! ! 370! ! _ ! ] \ 87\ S l ! 352: ] ! *) H angon ruots. yhteskoulun valm st. luokan opplaat. a) H elsngn vanhan suom. a ruots. tyttökoulun valmst. luokken opplaat. Shen laskettu Porvoon Naso psto (kakskel.), ossa 7 mes- a 7 nasopettaaa.

8 6 Lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opettasto. Seuraavsta yhdstelm stä nähdään, palonko m aam me lyseossa, keskkoulussa a tyttökoulussa ol opettaa, erkseen vaknasa, vrkaatom ttava a tu n topettaa, a palonko nästä opettaaryhm stä ol mes- a nasopettaa. lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opettaen lukumäärä. Vaknasa. Vrkaatomttava. Tuntopettaa. Kakkaan opettaa. Mehä. Nasa. Lukuvuos. Yhteensä. Mehä. Nasa. Yhteensä. Mehä. Nasa. Yhteensä. sä. Yhteen Mehä. Nasa P r o s e n te s s a a n t a v a t y llä o le v a t n u m e r o te d o t s e u r a a v a n tu lo k s e n : Lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opettaen lukumäärä: Lukuvuos. Vaknasa. Vrkaatomttava. Tuntopettaa. Kakkaan opettaa. Mehä. Nasa. Yhteensä. Mehä. Nasa. Yhteensä. Mehä. Nasa. Yhteensä. Yhteensä. Mehä. Nasa. 0/ /O 0/ /o 0 /o 0/ Jo 0/ /o 0/ 0 0/ /O / /o 0/ 0 0/ ,2 3,8 00 6, 53,6 00 5,0 8, 00 53,7 6, , G 3, 00 3,2 56, ,9 6, ; 5, ,8 3,2 00 7,8 52,2 00 5,3 5, ,0 5, ,S 3,2 00 7,0 53, ,9, 00 55,, ,7 3, ,7 9, , ,7, ,0 3,0 00 8,0 52, ,8 7, 00 5,9 5, ,0 2, 00 6,5 o3, ,3 6, ,3, ,,o 00 8,3,5, ,3 6, ,0, ,9 3, 00 3,9 56, 00 50,5 9, ,3 6,7 00

9 Vaknasten opettaen luku ol ss 33, osta mehä 65 el % a nasa 88 el 3. %, vrkaatom ttaven 255, osta mehä 2 el 3.9 % a nasa 3 el 56. % sekä tuntopettaen luku 60, osta mehä 308 el 50.5 % a nasa 302 el 9.5 %. K akkaan kästt lyseoden, keskkouluen a ty tt ö kouluen opettasto 998 henkeä, osta mehä 065 el 53.3 % a nasa 933 el 6.7 %. Jos verrataan nätä lukua akasempen vuosen lukuhn, nn havataan, e ttä va,knasa mes- a nasopettaa, ol kuluneena lukuvuonna absoluuttsest vähemmän kun vtenä stä edellsenä lukn uonna, m u tta vrkaatomttava a tuntopettaa, mehä a nasa kummastakn ryhm ästä, absoluuttsest enemmän kun akasempna vuosna, lukuunottam atta m estuntopettaa lukuvuonna Edelleen havataan, että vaknassta opettasta mehet vähenvät sekä absoluuttsest että suhteellsest palon enemmän kun naset, ota mesopettan verraten ol enää 3.<? % vähemmän. Edellsenä lukuvuonna ol vastaava luku 6.8 % a penmmllään ollessa lukuvuonna %. Myös vrkaatom ttavsta opettasta, osta nasten luku ana, otakn pokkeusta lukuunottam atta, on ollut mesten lukua suuremp, nasopettaat lsääntyvät palon nopeammn kun m esopettaat. T untopettasta naspuolset lsääntyvät nn vomakkaast, että erotus nden a mesopettaen suhdelukuen välllä ol van.0 % el penemp kun koskaan akasemmn. Opettaen koko lukua osottavsta num erotedosta nähdään, e ttä mesopettaa ol nyt absoluuttsest vähemmän kun nelänä edellsenä lukuvuonna a suhteellsest vähemmän kun koskaan ennen, m utta nasopettaa sensaan sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest enemmän kun akasem pna lukuvuosna. Lyhyest vodaan ss todeta, että opetus lukuvuonna 98 9]9 ol arveluttavassa määrn srtynyt vaknasten opettaen kässtä vrkaatomttaven a tuntopettaen käsn a että o p e a s t o samalla ol huom attavast n a s s t u n u t. Pääasallsn syy tähän lmöön on varm aan etsttävä stä, että monet kyvykkäät vaknaset opettaat ovat rttäm ättöm än palkan vuoks srtyneet tuottavam pn tomn, oten avomks ääneet pakat on p tänyt täy ttä ä vrkaatom ttavlla a tu n to p ettalla, osta suur osa on ollut nasa. T u n to p ettaen lukua on osaltaan lsännyt myös se, e ttä kakssa valton luosta a n otetussa uusssa koulussa e opettaa velä kuluneena lukuvuonna asete ttu vaknaselle kannalle. Samoa havantoa kun edelläestetystä lukusarosta vodaan tehdä myös seuraavasta yhdstelm ästä, oka osottaa, kunka m onta prosentta erkseen mes- a nasopettasta ol vaknasa, vrkaatom ttava a tuntopettaa. 7

10 8. M esp u o lsa. N a sp u o lsa.! L ukuvuos. V a k n a sa. V rk a a to m tta v a. T u n to p e tta a. Yhteensä. V a k n a sa. V rk a a to m tta v a. T u n to p e t ta a. Yhteensä. 0 / 0 / o % % 0 / /O % 0 / 0 % ; ,0 0,3 27, , 3,7 3 0, ,0 9, 27, ,,2 28, 0 0! ,3 0,3 28, ,0 3,8 29, ,6 9,9 26, , 3,9 26, ,9 9, 27, ,2,5 28, ,5 8,7 27, ,,5 3 0, ,9 8,0 29, ,2, 3, ,7 8,0 ' 27, ,7 0,9 30, , G 0, 6 28, s 5,3 32, 0 0 Mespuolssta opettasta ol ss vaknasa 60.6 %, vrkaatom ttava 0.5 % a tu n to p ettaa 28.9 %. Naspuolsn opettan nähden olvat vastaavat luvut 52,3 %, 5.3 % a 32. %. Verrattaessa nätä lukua keskenään a akasempen vuosen lukuhn, huom ataan e ttä vaknasa opettaa ol m esopettaan keskuudessa suhteellsest runsaam m n, m u tta vrkaatom ttava a tuntopettaa suhteellsest vähem m än kun nasopettaan keskuudessa. Edelleen nähdään e ttä vaknasten opettaen luku ol sekä mes- e ttä nasopettaan keskuudessa suhteellsest penemp, m utta vrkaatom ttaven a tuntopettaen luku suhteellsest suuremp kun akasem pna lukuvuosna. Opplaat ryhmtettynä vanhempensa vran ta ammatn mukaan. Seuraavasta yhdstelm ästä näkyy, m stä yhteskuntaluoksta lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opplaat ovat lähtösn. (Jatko-opstoen a -luokken sekä m aanvlelyslyseoden opplasta, e ole vastaava tetoa). 2 3 f > 7 8» Lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opplata, oden vanhemmat olvat: Lukuvuos. Vrkamehä a va. päden ammattenharottaa. l) Luku. Suurlkkeen harottaa. 2) Työväkeä (pats sarekkeessa 8) Pkkutl - lsa. % Luku. 0/ 0 Luku. / 0 Luku. 0/ /o Luku. 0/ 0 Luku. Pkkulkkeen harottaa a palvelusmehä. Suurtlallsa. Torppareta a maanvlelystyöväkeä. % Luku. /o Yhteensä opplata , , ,9 2 69,3 25 5, , , , , , , ,7 90 8,o 57 2, ,s , , ,2 7, , 52 2, , 2 8 9, , ,8 005, 203 8,5 56, , a , , , 997,0 97 8,0 57, , , , ,9 98,0 85 7, 389, , , , ,7 93 3,8 88 7,3 38, , , , ,5 032, 87 7, 356, , ,8 0 7l9!,o ,7 075, 878 7,2 368, ,s 2 986, , ,6 26, ,5 36, ) K u ten lääkäreä, asanaaa, nsnööreä, kralota, tatelo ta y. m. s. 2) N den oukkoon on lu e ttu m yös pankken, vakuutusyhtöden a teollsuuslatosten v rk alat.,

11 9 Suurmman ryhmän muodostavat ss ne opplaat, oden vanhem m at ovat olleet pkkulkkeen h arottaa a palvelusmehä; Senälkeen seuraavat v rkamesten a vapaden am m atten harottaen kodesta lähteneet opplaat. K olmannelle salle outuvat suurlkkeen harottaen a nelännelle työväen lapset, osta älkmäset velä vuoteen 93 mennessä olvat onkun verran runsaam mn edustettuna kun edellset. Vdes sa kuuluu pkkutlallsten a kuudes suurtlallsten keskuudesta tullelle opplalle. Penmpänä ryhm änä ovat torpparen a m aanvlelystyöväen lapset. Jos tarkastetaan, mhn suuntaan kehtys kuluneena lukuvuonna akasempn vuosn verrattuna on kulkenut ylläm anttuen ryhmen kesken, nn huom ataan, e ttä suurlkkeen harottaen lapsa ol n y t sekä absoluuttsest että suhteellsest enemmän kun koskaan akasemmn. Samaa vo sanoa vrkamesten a vapaden ammatten harottaen kotea edustavsta opplasta, oden suhdeluku kutenkn lukuvuonna ol O. suuremp kun nyc. Myös' suur- a pkkutlallsten kodesta tulleet opplaat osottavat lsäystä, edellsä ol n y t sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest enemmän kun kuutena edellsenä vuonna a älkm äsä samon enemmän kun sotavuosna. Sensaan on terveen säätykerron kannalta v altettavana lmönä m erkttävä, että varsnasen työväen a torpparen lapsa stu v. 99 oppkouluemme penkellä sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest vähemmän kun akasempna vuosna, mkä sekka on katsottava vuoden 98 surullsten tapausten lmeseks seuraukseks. Sam asta syystä on varm aan ohtunut, e ttä myös p k kulkkeen harottaen a palvelusmesten lapsa ol m anttuna vuonna oppkoulussamme suhteellsest vähemmän kun setsem änä edellsenä vuonna. Koska opplaat suomen- a ruotsnkelsssä koulussa ry h m tty v ät vanhem pensa yhteskunnallsen aseman m ukaan varsn pokkeavast tosstaan, ltettäköön seuraavalle svulle yhdstelm ä, osta lmenee, mssä suhteessa kum m ankn kelset koulut ovat saaneet opplaansa er kansankerrokssta.

12 0 Lukuvuos. * «[ Lyseoden, keskkouluen a tyttökouluen opplata oden, vanhenmat olvat: Vrkamehä a vapaden ammatten harottaa. Suurlkkeen harottaa. Työväkeä (pats sar. 8). Pkkulkkeen harottaa a palvelusmehä. Suurtlallsa. Pkkutlallsa. Torppareta a maanvlelystyöväkeä. Luku. /o Luku. 0/ 0 Luku. % Luku. / /o Luku. Vo Luku. 0/ lo Luku- % Yhteensä opplata suom enkel. k o u lu ssa , , , 00 6, 726 0,5 ruotsnkel.» , , , ,8 276, 530 3, , suom enkel. k o u lu s s a.. ruotsnkel.» ,s , 390 5, , ,7 20, , 29 6, suom enkel. koulussa , , 99,3 ruotsnkel.» , ,9 9 5, suom enkel. k o u lu ssa.. ruotsnkel. > , ,9 70 6, , 9, ,0 suom enkel. k o u lu ssa ,l 3 7, , , ruotsnkel.» !3, 75 8, ,7 73 6, suom enkel. k o u lu ssa.. suotsnkel.» , , , , 789 9,6 9, 2 768;3,3 92 6, 753, , ,6 28 3, , , , , , l 76 32;3,9l 288 9,2 2,7 8,9 3,0 8,9 3,3 9,2 3,6 9 2, , , , , , , , , , Yhdstelmästä lmenee, että ruotsnkelsssä lyseossa, keskkoulussa a tyttökoulussa suurlkkeen harottaen lasten sekä absoluuttnen e ttä suhteellnen luku on atkuvast ollut suuremp kun vastaavssa suomenkelsssä koulussa, mkä todstaa maamme suurlkkeen harottaen enemmstön ruotsnkelsyyttä. Samon näkyy yhdstelm ästä, e ttä ruotsnkelset koulut ovat edelleen saaneet opplata vrkam esten a vapaden am m atten harottaen kodesta suhteellsest enemmän kun suomenkelset koulut. Sensaan suur- a pkkutlallset, torppart, pkkulkkeen h a ro tta a t a palvelusmehet sekä v a r snaset työmehet ovat ana suomenkelsn oppkouluhn lähettäneet opplata absoluuttsest a suhteellsest enemmän kun vastaavn ruotsnkelsn kouluhn. Edelleen näkyy yhdstelm ästä, e ttä suurlkkeen harottaen lapset suomenkelsssä koulussa ruotsnkelsn kouluhn verrattuna osottavat nyt kyseessäolevana lukuvuonna lukumääräänsä nähden htaam paa lsäystä kun yleensä vme vuosna, kun taas opplaat vrkamesten a vapaden am m atten harottaen kodesta suomenkelsssä koulussa edellseen lukuvuoteen verrat-

13 tuna ovat lsääntyneet vähän enemmän kun ruotsnkelsssä koulussa. Myös suurtlallsten kotea edustavsta opplasta vo sanoa samaa kun vrkamesten lapssta. Erkseen on m erkttävä, että oppladen luku työväen a torpparluokan keskuudesta osottaa van suomenkelsssä koulussa huom attavaa laskua edellsn vuosn verrattuna, m utta ruotsnkelsessä koulussa työväen lapsn nähden lsäystä a torpparen sekä m aanvlelystyöväen lapsn nähden sesahdusta. Sensaan on huom attava, että opplaat pkkulkkeen harottaen a palvelusmesten prstä ovat ruotsnkelsssä koulussa sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest vähentyneet palon enemmän kun suomenkelsssä koulussa. E stety t lukusarat a n ta v a t nän ollen osaltaan tukea myös slle v ä tteelle, että kapnavuos seurauksneen e ollut ruotsnkelselle työ- a torppar- väelle läheskään nn tuhosa kun suomenkelselle, m utta n äh täv äst ruotsnkelslle pkkulkkeen harottalle a palvelusmehlle kohtalokkaam p kun suomenkelslle. Oppkouluen I:lle luokalle otetut uudet opplaat. Koska vanha a palon kannatusta osakseen saanut kysymys kansakoulun saattam sesta koko laauudessaan oppkoulun -pohalcouluks on vme akona yhä knteäm m n outunut päväärestykseen, annetaan allaolevassa yhdstelmässä numerotetoa stä, kunka suur osa kymmenenä vme lukuvuonna oppkouluen Llle luokalle hyväksytystä opplasta on pohakouluna käyttänytkansakoulua ta valmstavaa koulua, ta stten saanut vaadttavat pohatedot suurm m alta osalta ko (lopetuksella. L y seod e n, k e s k k o u lu e n a ty ttö k o u lu e n I:lle lu o k a lle o te ttu : L u k u v u o s. K a n sa k o u lu s ta. V a lm s ta v a s ta k o u lu s ta. M u u a lta. Y h te en sä. > L u k u. / 0 L u k u. / /o L u k u. / /o L u k u. l /o , , , , , , , , 267 6, , , 28 6, , , , , ,9 25 6, ,9 03 2, , ,9 : 255 5,6 3SI , 08 23,6 : 295 6,3 692 m , 29 25, ' 7,

14 2 Kuten estetystä lukusarosta näkyy, on oppkouluemme I:lle luokalle hyväksytystä opplasta valtava enemmstö ana tullut suoraan kansakoulusta a kehtys yleensä kulkenut»kansakoulu poakouluks» tunnussanalle edullseen suuntaan, huolm atta stä, että monen, varsnkn ruotsnkelsten, ÿhtes- a tyttökouluen yhteyteen on p erustettu ertysä valm stava luokka. Lukuvuosna a on kehtys kansakoululle tässä suhteessa kutenkn ollut varsn epäedullnen. Edellseen lukuvuoteen nähden saa täm ä epäsuotusa käänne selvtyksensä stä, että sllon monet koulukaupungesta etääm pänä asuvat vanhemmat, oden lapset käyttvät kansakoulua pohakouluna, nähtäväst uurpuhenneen maalmansodan pelosta pdättyvät lähettäm ästä lapsaan pos kotoa, m stä syystä syksyllä 9 oppkouluen I:lle luokalle hyväksyttyen luku ol tuntuvast penemp kun akasemmn. Mtä taas lukuvuoteen tulee, m anttn äsken tosessa yhteydessä että työväen a palvelusmesten keskuudesta lähteneden oppladen luku sllon tunnetusta systä osott huom attavaa laskua edellsn lukuvuosn verrattuna. Kun lsäks tedetään, että opplaat nästä kansankerrokssta lähtevät opntelle suoraan kansakoulusta, nn vodaan kästtää, mks kansakoulusta oppkouluun srty neden luku uur syksyllä 98 huom attavast vähenty. M utta koska äskenm anttuna lukuvuonna valm stavasta koulusta a»muualta» hyväksyttyen oppladen luku ol sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest tuntuvast kasvanut, nn e vo keltää, ettekö kasvu ols tapahtunut ossan m äärn kansakoulun kustannuksella, mhn taas on epälem ättä vakuttanut m uutam an kansanluokan äsenssä ostan harhaluulosta, luultavast vuosen 97 a 98 tapausten yhteydessä syntynyt vastenmelsyys kansakoulua kohtaan oppkoulun pohakouluna. Ltettäköön tähän velä yhdstelmä, osta lmenee, mssä m äärn opplaat erkseen suomen- a ruotsnkelsten oppkouluen I:lle luokalle srryttyään ovat k äyttäneet pohakouluna kansakoulua ta valm stavaa koulua. Suomenkelsn : Ruotsnkelsn: Lukuvuos, Kansakoulusta. Mnualta. Yhteensä. V almstavaata koulusta. Kansakoulusta. Valmstavasta koulusta. Muualta. Luku. / /o Luku. 0 / /o Luku. 0 / /o Luku. 0/ /o Luku. 0 / to Luku. / 0 Yhteensä , , 78 5, , , 95 9, ,9 50 7,7 9 6, , , 99 0, , ,8 8 6, , , 86 8, , 5 5, 75 5, , ,9 06 0, ,7 59 7,2 83 6, , , , ,0 5 5, , 56 5,8 00 9, , 60,G 69 5, ,2 9 8, ,3 75,5 69 5, , , 86 8, , ,7 97 5, , ,6 98 8, , , , ; 37, ,3 0 9,8 8

15 3 Suomenkelsn kouluhn on oppladen valtava enemmstö ss ana tullut kansakoulusta, kun taas ruotsnkelset, koulut ovat kakkna lukuvuosna, pats 97 98, saaneet opplata yl 50 % el enemmän kun puolet valmstavasta koulusta. Muuten kansakoulusta tulleden luku osottaa n y t kyseessäoleväna lukuvuonna kummankn kelsn oppkouluhn nähden huom attavaa vähennystä, m u tta valm stavasta koulusta a»muualta» tulleet taas lsäystä..jos edelleen estettäsn lukusaroa stä, kunka uudet opplaat k ä y ttä m änsä pohakoulun m ukaan ovat akaantuneet erkseen valton a erkseen y k stysn kouluhn, nn nähtäsn, että valton oppkoulut ovat kansakoulusta saaneet opplata suhteellsest palon enemmän kun ykstyset koulut, a että erotus suomen- a ruotsnkelsten oppladen kesken tässä suhteessa ols varsn slm äänpstävä. Opplasluvun muutokset. Pokkeuksellsten oloen aheuttam a hatallnen vakutus oppkouluen tom ntaan kuluneena lukuvuonna lmenee varsn selväst seuraavan yhdstelmät! lukua tosnsa verrattaessa. Lukuvuos..Lyseoden, kesk- a tyttökouluen opplata-eronnut: Oppmäärää päättämättä. Suortettuaan Kuolleet. Muut. Keskkoulukurssn. Opplatoksen koko kurssn. huku. / /o Luku. 0/ /o Luku. / /o Luku. <Yo Yhteensä. Uusa opplata otettu. Opplasluvun lsäys (afalla /IX Ul/VIII) ' 58, ,6 5 2, 8 33, *, , 58 2, , , , , , : , , , , <),» , 60 2, , , ,2 577 ll,ö , ,« , , 827 3, ,«2 75 7, , , , , 630 0, , Oppmäärää päättämättä eronneta opplata ol ss -lukuvuonna 98 9!) sekä absoluuttsest e ttä suhteellsest palon enemmän, m u tta keskkoulukurssn sekä opplatoksen koko kurssn suorttaneta suhteellsest tuntuvast vähemmän kun mnään edellsenä lukuvuonna. Varsnkn lukuvuoteen v errattu n a ovat näm ä luvut hyvn epäedullset, ohtuen stä, e ttä 97 3

16 98 lukua e voda muhn lukuvuosn nähden ptää täysn verrannollsna, koska oppladen srto luokalta tomelle keväällä 98 tap ahtu palon levempää arvostelua k äy ttäen kun ennen a älkeen. Muuten setää m anta, että ylläolevat eronneta opplata koskevat luvut, otka perustuvat näden vuoskatsausten nelänteen tauluun, evät ole mnään lukuvuonna ehdottoman tarkat, varsnkaan yhdstelmän»muhn eronnesn» a»opplatoksen koko kurssn suortettuaan eronnesn» nähden. Vmeksmantun ryhmän esm. tuls olla okeastaan sama kun sv. 6 olevan yhdstelmän»ylmmältä luokalta päästetyt». E ttevät nämä luvut lyö keskenään yhteen, ohtuu pääasallsest syyslukukaudella ylopstoon päästetystä a opplatoksen koko kurssn suorttanesta opplasta ), oden luku ulkasun kuudenteen ta u luun kerätään kevätlukukauden lopussa, m utta nelänteen tauluun ennen seuraavan syyslukukauden alkua. Saman asan tedustelu er akona a er yhteyksssä sekä tse kyselykaavakkeden ylmalkasuus tässä kohdn ovat ss vakuttaneet, että kyseessäoleva teto a e ole kaksta koulusta ana läh etetty yhdenm ukasna. Myöskään yhdstelmän tonen ryhmä»muut eronneet», ohn lasketaan esm. vsluokkaa laaemmssa oppkoulussa nelältä ensm äseltä luokalta sekä k u u dennelta a setsem änneltä luokalta, eronneet samon kun vdennen a k a h deksannen luokan kurssn kesken ä te tty ään eronneet opplaat, e vastaa n den todellsta lukua, koska m uutam sta koulusta ennen syyslukukauden alkua eronneta opplata, otka tlastossa lasketaan käänkun kevätlukukaudella eronneks, e ana ole lm otettu kylln tarkast. Ryhm ään»keskkoulukurssn suortettuaan eronneet» on laskettu useamp kun vsluokkasssa koulussa vdennen luokan kurssn suortettuaan eronneet opplaat, otavaston varsnasten keskkouluen, tyttökouluen a lyseoden kurssn suorttaneet on luettu yhdstelm än seuraavaan el nelänteen ry h mään. Edelleen näkyy yhdstelm ästä, e ttä lukuvuoden kuluessa kouluun o te ttu en uusen oppladen luku on kakkna lukuvuosna pats 9 95 säännöllsest lsääntynyt. Suurn on lsäys ollut kuluneena lukuvuonna a sen äkeen Velä huom autettakoon, että keväällä tomtetussa pääsytutknnossa ensmäselle luokalle hyväksyttyä pyrkötä e tlastossa lueta täm än vaan seuraavan lukuvuoden opplaks. Y hdstelmän vmesestä ryhm ästä, oka osottaa uusen oppladen enem m yyden eronnesn verrattuna, nähdään, e ttä opplasluvun lsäys er lukuvuo- Asaan vo m yös vakuttaa oku sellanen h yvn harvnanen tapaus, että. opplas suortettuaan ylmm än luokan kurssn ää kouluun vapaaehtosest velä toseks vuotta.

17 sen kuluessa on ollut hyvn hyppelehtvä a epätasanen. M utta koska eronneden oppladen luku e ole täysn tarkka, nn on asa sama myös tähän ryhm ään nähden. Jos opplasluvun lsäys taas lasketaan slm älläptäen oppladen lukum äärää kunkn vuoden helm kuun p:nä, saadaan seuraava tulos: 5. TT Aka. Opplata. Lsäys ( - ta vfthen- n ys (--) + 79»» »» }- 365»» 9..., »» »» »» »» »» Opplasluvun lsäyksen eroavasuus kum m ankn yhdstelm än välllä ohtuu stä, että edellsessä yhdstelmässä lsäys perustuu koko lukuvuoteen (aka x/x 3l/vm) m u tta älkmäsessä akaan /u /n. Jälkmänen yhdstelmä lmaseekn varsn selväst esm. maalmansodan puhkeamsen a kapnavuoden aheuttam at hatallset seuraukset opplasluvun lsäykseen nähden. Luokalta srretyt a luokalle ääneet opplaat. Koulutyön yl puolvuotnen sesahdus kapnavuonna ätt oppladen tetom äärään luonnollsest suura aukkoa, ota kuluneena lukuvuonna on p tän y t täydentää, samalla kun on tä y ty n y t mkäl m ahdollsta ouduttaa lukemsta, otta ero täm än lukuvuoden a säännöllsten akoen kurssennätyksssä er luoklla e tuls kovn suureks. Kysymykseen, onko a mssä määrn täm ä menestyksellselle koulutyölle m uutenkn vakessa olossa sekä opettalta e ttä opplalta tavallsta suurem pa ponnstuksa vaatnut työ vakuttanut ehkäseväst oppladen luokalta pääsyyn, antaa valastusta seuraava yhdstelmä, ossa on otettu huomoon vuostutknnossa arvosteltut a myöhemmn ehtolasten kuulustelussa tu tk tu t opplaat sekä ylm mältä luokalta päästettyhn nähden van täysluokkaset koulut.

18 6 Lukuvuos a koulu Valton k o u lu t... K unnall. a ykst, k o u lu t V alton koulu t?... K unnall. a ykst, k o u lu t Valton k o u lu t... K unnall. a ykst, k o u lu t V alton k o u lu t... K unnall. a ykst, k o u lu t Vaton k o u lu t... K unnall. a ykst, koulut V alton k o u lu t... K unnall. a ykstt. k o u l u t Ehdotta srretyt. L y seo d en, k e sk - a ty ttö k o u lu e n o p p la ta. Ehdot suortettuaan srretyt. Luokalle ääneet. Luku. 0/ 0 Luku. % Luku. / ,2 57, 58,0 57, ,6 59,5 60,9 62,6 6, ,8 6,8 6,3 6,0,6 5o 3, ,0 5,3 988; ! , ,7 9,0 7,3 9,6 6,8 7,9 3,3 3, Ylmmältä luokalta päästetyt. Luku. 0/ /o , 5,6 9,0 6, , 6, 8,3 5,6 Yhteensä arvosteltu t l Ennenkun ylläoleven lukusaroen perusteella ry h d y tään tekem ään m nkäänlasa ohtopäätöksä, on taas m ustettava että akasemmn m antusta syystä num erotetoa lukuvuodelta e ole pdettävä yhdstelmän muden lukuen kanssa täysn verrannollsna, ohn nähden ne ovatkn pokkeuksellsen edullset. Yhdstelm ästä näkyy, että oppladen luokalta srtoa a luokalle ääntä osottavat prosenttluvut olvat myös kuluneena lukuvuonna, vaston odotusta, sekä valton että kunnallsssa a ykstysssä oppkoulussa otan pokkeusta lukuunottam atta onkun verran edullsemmat kun vastaavat luvut ennen kapnaa. Tähän näennäsest edullseen tulokseen on vakuttanut ens sassa se. e ttä oppm äärää p ä ä ttä m ä ttä eronneden oppladen luku kuluneena lukuvuonna, kuten o tosessa yhteydessä nähtn, ol sekä absoluuttsest että suhteellsest palon suurem p kun akasemmn. Vo myös olettaa, e ttä lmenneet vakeudet huomoonotettuna arvostelussa e ana ole tahdottu käyttää entstä ankaruutta. Stävaston ylmmältä luokalta päästettyen luvun perusteella vo selväst p äättää, että kuluneena lukuvuonna on koulutyö vaatn u t suurem pa ponnstuksa kun ennen. Muuten on m erkttävä, että valton koulussa on ylm mältä luokalta ana päästetty opplata suhteellsest palon enemmän kun ykstysssä oppkoulussa, mkä todstaa opetuksen tehokkaam m uutta edellsssä koulussa. Luokalle ääneden luvun suhteen huom autettakoon, että se e ole m nään vuonna täysn täsm ällnen, koska kyselykaavakkeden ylmalkasuu-

19 den vaoks tosssa koulussa nden oukkoon on luettu myös ne opplaat, otka esm. sarauden vuoks ovat olleet koulusta possa nn kauvan, että ovat ääneet luokalle lm an arvostelua, tosssa koulussa n ä tä opplata sensaan e ole o tettu lukuun. 7 Oppkouluen menot a tulot. Seuraava yhdstelmä osottaa, palonko lyseolla, kesk- a tyttökoululla on ollut menoa tom ntansa ylläptämseks er lukuvuosna. Lyseoden, kesk- a tyttökouluen todellset menot. Lukuvuos. Opettaan palkkaus. Lämmtys, valastus, svous, opetuskalusto y.m. Koulutalon hoto- a korauskustannukset y. m. Todellnen vuokra. Yhteeus. ÿ!mf. <>/ /o Mnf. % tfmf. 0/ 0 % 5V 90 9 \ Valton k o u lu t K unnall. a ykst, koulut , ,< 2, , ,* (),G Valton k o u lu t K unnall. a y k st koulut ,5 77, ,5 3, !,5, V alton k o u lu t K unnall. a ykst, koulut , ,3 3, ,8 3, , 6, V alton k o u ln t K unnall. a ykst, koulut ,0 77, ,, , 5, ,5 5, V alton k o u lu t... > K unnall. a ykst, koulut , s 75, ,3 5, ! 2, 3, ,3 5, V alton k o u lu t K unnall. a ykst, koulut ,6 76, ,8 6, ! ,9, V alton k o u lu t K unnall. a ykst, koulut , , , , , Valton kouluen menot, otka lukuvuonna 90 9 olvat o m arkkaa a lukuvuonna 98 9 W 9 8 m arkkaa, ovat ss yhdeksän vmekuluneen lukuvuoden akana lsääntyneet 79 %:lla. Kunnallsten a ykstysten oppkouluen m enot ovat saman aan kuluessa kasvaneet 80 %:lla. K un ottaa huomoon rahamme arvon tavattom an alenemsen a uusen kouluen perustam set, tä y ty y m yöntää, että menoen lsäys oppkouluen ylläptämseks a nden tomnnan tukemseks e ole ollut suur, ekä valtota enem pää kun kunta a ykstysä sanottavast rasttava.

20 8 Syynä tähän verrattan vähäseen nousuun on ollut ens sassa se, että opettaen palk at evät ole nousseet läheskään samassa suhteessa kun elntarpeden ynnä muden välttäm ättöm en tarvkkeden hnnat. Yleensä vokn o p e tta a t lukea nden oukkoon, otka taloudellsesta ahdnkotlasta ta v a tto m an korkean hntatason vuoks ovat enten outuneet kärsm ään. Menot opettaen palkkaukseen ovat, kuten vhdstelm ästä näkyy, sotavuosna sekä valton että kuntan a ykstysten oppkoulussa suhteellsest vähentyneet normaalvuosen menohn verraten. Esm. lukuvuonna 90 olvat palkkausmenot valton koulussa 8.5 % a kuntan sekä ykstyskoulussa 78.2 % kokonasmenosta, m utta vme lukuvuonna edellsssä koulussa enää 79.0 % a älkmässsä 75.3 (l. Stävaston lämmtys-, valastus-, svous- y. m. menot, otka ensnm anttuna lukuvuonna olvat 9.t a 2.5,, kaksta menosta, nousvat vm em anttuna lukuvuonna o 5. a 6.5 %:n. Jos edelläolevassa yhdstelm ässä m anttuen menoen perusteella lasketaan palkan keskmääränen suuruus opettaaa koht a menoen keskmäärä kutakn opplasta koht, saadaan seuraava tulos: Lukuvuos.! Opettaen luk u. Palkkaa keskm. opettaaa koht. Oppladen luku. Monoa keskm. opplasta ; Koht. : ahnf V aton k o u lu t K unnall. a ykst, k o u lu t ' V alton koulut K unnall. a ykst, koulut Valton k o u lu t K unnall. a ykst, k o u lu t Valton k o u lu t K unnall. a ykst, k o u lu t Valton k o u lu t K unnall. a ykst, k o u lu t Valton koulut « K unnall. a ykst, k o u lu t !) Valton koulut K unnall. a ykst, k o u lu t K eskpalkka opettaaa koht on ss lukuvuodesta 90 lukuvuoteen 98 9 mennessä lsääntynyt valton koulussa 2 %:lla a ku n tan sekä

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIMITTANUT

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIMITTANUT SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 9 0 9-9 0 TOIMITTANUT KOULUTOIMEN YLIHALLITUS 36 (Aperçu statstque de l état des établssements

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA KOULUTOIMEN YLIHALLITUS

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA KOULUTOIMEN YLIHALLITUS I o SUOMEN VIRALLINEN TILASTO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 94 95 T O IM IT T A N U T KOULUTOIMEN YLIHALLITUS 4 (Aperçu statstque de l état des établssements

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIMITTANUT KOULUHALLITUS 43 '

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIMITTANUT KOULUHALLITUS 43 ' P\ s.fc SUOMEN VIRALLINEN TILASTO ÏX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 96 97 TOIMITTANUT KOULUHALLITUS 43 ' (Aperçu statstque de l état des établssements d nstructon

Lisätiedot

SUOM ENM AAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA T O I M I T T A N U T

SUOM ENM AAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA T O I M I T T A N U T SUOM ENM AAN VIRALLINEN TILASTO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA - T O I M I T T A N U T KOULUTOIMEN YLIHALLITUS (Aperçu statstque de l état des établssements

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA T O I M I T T A N U T

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA T O I M I T T A N U T SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 92 93 T O I M I T T A N U T KOULUTOIMEN YLIHALLITUS 39 / Aperçu statstque de l'état des établssements

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA t o i m i t t a n u t

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA t o i m i t t a n u t SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 93 94 t o m t t a n u t KOULUTOIMEN YLIHALLITUS 40 (A perçu statstque de l état des établssem

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIM ITTANUT KOULUHALLITUS

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA TOIM ITTANUT KOULUHALLITUS SUOMEN VIRALLINEN TILASTO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 97 98 TOIM ITTANUT KOULUHALLITUS 44 (Aperçu statstque de l état des établssements d nstructon secondare

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA T O I M I T T A N U T

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA T O I M I T T A N U T SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 90 9 T O I M I T T A N U T KOULUTOIMEN YLIHALLITUS 37 (Aperçu statstque de Vétat des établssements

Lisätiedot

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN SUOMENMAAN V I R A L L I N E N TILASTO. I X. TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN ALKEISOPISTOJEN TILAAN a TOIMINTAAN LUKUVUONNA 9 0 6 907. TO IM ITTANUT KOULUTOIMEN YLIHALLITUS. * (Aperçu statstque de T état

Lisätiedot

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. X SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO KOULUTOIMEN YLIHALLITUKSEN JULKAISEMA 45 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS SUOMEN KANSAKOULUTOIMEEN LUKUVUONNA 93-94 H ELSIN G ISSÄ 95 KEISARILLISEN

Lisätiedot

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. IX. TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN ALKEISOPISTOJEN TILA AN a TOIMINTAAN LUKUVUONNA 908 909. TOIMITTANUT KOULUTOIMEN YLIHALLITUS. 35. (Aperçu statstque de Tétat des écoles publques

Lisätiedot

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN S U O M E N M A A N V I R A L L I N E N TILASTO. IX. TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN ALKEISOPISTOJEN TILAAN JA VAIKUTUKSEEN LUKUVUONNA 887-888. Koulutomen Ylhalltukselta. (Aperçu statstque de l état des écoles

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN S U OME NMAA N V I R A L L I N E N TILASTO. IX. TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN ALKEISOPISTOJEN TILAAN a VAIKUTUKSEEN LUKUVUONNA 889-890. Koulutomen Ylhalltukselta. (Aperçu statstque de l état des écoles

Lisätiedot

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN S U O M E N M A A N V I R A L L I N E N TILASTO. IX. TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN ALKEISOPISTOJEN TILAAN a VAIKUTUKSEEN LUKUVUONNA 888-889. Koulutomen Ylhalltukselta. (Aperçu statstque de l état des écoles

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN SUOMENMAAN V I R A L L I N E N TILASTO. IX. TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN ALKEISOPISTOJEN TILAAN j a VAIKUTUKSEEN LUKUVUONNA 900 90. T O IM ITT A N U T KOULUTOIMEN YLIHALLITUS. (A p erçu sta tstq u e de

Lisätiedot

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN SOOHEllMAAH VIRALLINEH TIlASTD. IX. TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN ALKEISOPISTOJEN TILAAN a TOIMINTAAN LUKUVUONNA 907 908. TOIMITTANUT KOULUTOIMEN YLIHALLITUS. 34. (A perçu statstque de l état des écoles

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

SVT XXIX : 7. fmfre. 1916 Suomi - Finland

SVT XXIX : 7. fmfre. 1916 Suomi - Finland SVT XXIX : 7 0 kel 00 tekä 5 nmeke 6 rnnakkasn. fre 60 ulk. 0 sara fn 598 huom. 70 muu nmeketet. 650 svt ahealue 650 asasanat 650 tetov. 65 alue fmfre Eduskuntavaalt vuonna 96 Electons pour la dète en

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Suomen kansanopetuksen TILASTO, Koulutoimen Ylihallituksen julkaisema. 20. 1892 1893. H E L S IN G IS S Ä,

Suomen kansanopetuksen TILASTO, Koulutoimen Ylihallituksen julkaisema. 20. 1892 1893. H E L S IN G IS S Ä, S U O M E N M A A N V I R A L L I N E N T I L A S T O. X. Suomen kansanopetuksen TILASTO, Koulutomen Ylhalltuksen ulkasema. 20. Tlastollnen yleskatsaus Suomen kansakoulu tomeen lukuvuonna 892 893. H E

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSTILASTO

SIIRTOLAISUUSTILASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO XXVIII SIIRTOLAISUUSTILASTO SIIRTOLAISUUS VUONNA EM IG RATION E N H ELSINK I. VALTIONEUVOSTON K IR JAPA IN O. Ssällysluettelo. Table des matères. Tekst. Texte. (Sv..) (Pages.)

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

TILASTOLLINEN KATSAUS OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIM INTAAN LUKUVUONNA 1927-1928 LÄRDOMSSKOLORNA

TILASTOLLINEN KATSAUS OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIM INTAAN LUKUVUONNA 1927-1928 LÄRDOMSSKOLORNA SUOM EN VIRALLINEN TILASTO - FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK IX OPPIKOULUT 5 TILASTOLLINEN KATSAUS OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIM INTAAN LUKUVUONNA 97-98 IX LÄRDOMSSKOLORNA 5 STATISTISK ÖVERSIKT AV LÄRDOMSSKOLORNAS

Lisätiedot

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä

1. Luvut 1, 10 on laitettu ympyrän kehälle. Osoita, että löytyy kolme vierekkäistä Johdatus dskreettn matematkkaan Harjotus 3, 30.9.2015 1. Luvut 1, 10 on latettu ympyrän kehälle. Osota, että löytyy kolme verekkästä lukua, joden summa on vähntään 17. Ratkasu. Tällasa kolmkkoja on 10

Lisätiedot

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO X SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO KOULUTOIMEN YLIHALLITUKSEN JULKAISEMA 47 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS SUOMEN KANSAKOULUTOIMEEN LUKUVUONNA 9 5-9 6 HELSINGISSÄ 97 SUOMEN SENAATIN

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO X SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO KOULUHALLITUKSEN JULKAISEMA 50 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS SUOMEN KANSAKOULULAITOKSEEN LUKUVUONNA 98 99 HELSINKI 92 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

Lisätiedot

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö Saatteeks Tomtlojen rakentamsta seurattn velä vme vuoskymmenen lopulla säännöllsest vähntään kerran vuodessa tehtävllä raportella. Monsta tosstaan rppumattomsta ja rppuvsta systä johtuen raportont loppu

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KANSAN OP ET USTILASTO 58 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS KANSAKOULULAITOKSEEN LUKUVUONNA 1926-27 FOLKUNDERVISN INGEN

KANSAN OP ET USTILASTO 58 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS KANSAKOULULAITOKSEEN LUKUVUONNA 1926-27 FOLKUNDERVISN INGEN SUOM EN VIRALLINEN TILASTO - FINLANDS OFFICIELLA STATISTIK X KANSAN OP ET USTILASTO TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS KANSAKOULULAITOKSEEN LUKUVUONNA - X STATISTIK ÖVER FOLKUNDERVISN INGEN STATISTISK ÖVERSIKT

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

6. Stokastiset prosessit (2)

6. Stokastiset prosessit (2) Ssältö Markov-prosesst Syntymä-kuolema-prosesst luento6.ppt S-38.45 - Lkenneteoran perusteet - Kevät 6 Markov-prosess Esmerkk Tark. atkuva-akasta a dskreetttlasta stokaststa prosessa X(t) oko tla-avaruudella

Lisätiedot

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO X SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO KOULUTOIMEN YLIHALLITUKSEN JULKAISEMA 44 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS SUOMEN KANSAKOULUTOIMEEN LUKUVUONNA 92-93 H ELSIN G ISSÄ 94 KEISARILLISEN

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä

Monte Carlo -menetelmä Monte Carlo -menetelmä Helumn perustlan elektron-elektron vuorovakutuksen laskemnen parametrsodulla yrteaaltofunktolla. Menetelmän käyttökohde Monen elektronn systeemen elektronkorrelaato oteuttamnen mulla

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Kynä-paperi -harjoitukset. Taina Lehtinen Taina I Lehtinen Helsingin yliopisto

Kynä-paperi -harjoitukset. Taina Lehtinen Taina I Lehtinen Helsingin yliopisto Kynä-paper -harjotukset Tana Lehtnen 8.8.07 Tana I Lehtnen Helsngn ylopsto Etelä-Suomen ja Lapn lään, 400 opettajaa a. Perusjoukon (populaaton) muodostvat kakk Etelä-Suomen ja Lapn läänn peruskoulun opettajat

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Yrityksen teoria ja sopimukset

Yrityksen teoria ja sopimukset Yrtyksen teora a sopmukset Mat-2.4142 Optmontopn semnaar Ilkka Leppänen 22.4.2008 Teemoa Yrtyksen teora: tee va osta? -kysymys Yrtys kannustnsysteemnä: ylenen mall Työsuhde vs. urakkasopmus -analyysä Perustuu

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VI C :106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa V Del V V o

Lisätiedot

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO

SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO SUOMEN VIRALLINEN TILASTO X SUOMEN KANSANOPETUKSEN TILASTO KOULUHALLITUKSEN JULKAISEMA 49 TILASTOLLINEN YLEISKATSAUS SUOMEN KANSAKOULUTOIMEEN LUKUVUONNA 97 98 HELSINKI 90 V A L T IO N E U V O S T O N K

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA HELSINGISSÄ 1949 XXIX VUOSIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA HELSINGISSÄ 1949 XXIX VUOSIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN PANKK 948 VUOSKRJA LAATNUT SUOMEN PANKN TALOUSTETEELLNEN TUTKMUSLATOS XXX VUOSKERTA HELSNGSSÄ 949 HELSNK 9'9 VALTONEUVOSTON KRJAPANO Täten saatetaan julksuuteen Suomen. Pankn vuoskrjan kahdeskymmenesyhdeksäs

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA LAATINUT SUOMEN PANKIN TILASTO-OSASTO HELSINGISSÄ 1931 XI VUOSIKERTA

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA LAATINUT SUOMEN PANKIN TILASTO-OSASTO HELSINGISSÄ 1931 XI VUOSIKERTA SUOMEN PANKK 930 VUOSKRJA LAATNUT SUOMEN PANKN TLASTO-OSASTO X VUOSKERTA HELSNGSSÄ 93 HELSNK m VALTONEUVOSTON KR.]APAJNO Suomen Pankn vuoskrjan yhdestosta vuoskerta saatetaan täten julksuuteen. Se on laadttu

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

SVT VI : 20 ; 1. nimeke. rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue.

SVT VI : 20 ; 1. nimeke. rinnakkaisn. fre. osan tiedot osan tiedot fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue. SVT VI : 0 ; 0 0 0 00 00 0 0 kel nmeke rnnakkasn. fre osan tedot osan tedot fre julkasja sarja fn ylänmeke huom. huom. svt ahealue tetovuos alue fnfre Väenlasku Helsngn, Turun, Tampereen, Wpurn, Oulun

Lisätiedot

Mat Lineaarinen ohjelmointi

Mat Lineaarinen ohjelmointi Mat-.4 Lneaarnen ohelmont 8..7 Luento 6 Duaaltehtävä (kra 4.-4.4) S ysteemanalyysn Lneaarnen ohelmont - Syksy 7 / Luentorunko Motvont Duaaltehtävä Duaalteoreemat Hekko duaalsuus Vahva duaalsuus Täydentyvyysehdot

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto Ohelmen analsont Ohelmen kuvaamnen kaavolla ohelmen mmärtämnen kaavoden avulla kaavoden tuottamnen ohelmasta Erlasa kaavotppeä: ER-kaavot, tlakaavot, UML-kaavot tetohakemsto vuokaavot (tarkemmn) Vuoanals

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

TILASTOLLINEN OSOITUS- TILASTA JA VAIKUTUKSESTA

TILASTOLLINEN OSOITUS- TILASTA JA VAIKUTUKSESTA TILASTOLLINEN OSOITUS- S u o m e n a l k e i s o p i s t o j e n TILASTA JA VAIKUTUKSESTA l u k u v u o s i n a 1 8 7 0-1 8 7 5.. ' Koulutoimen Ylihallituksen antam a. (Une explication en langue française

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA SUOMEN PANKIN TILASTO-OSASTO HELSINGISSÄ 1925 V VUOSIKERTA LAATINUT

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA SUOMEN PANKIN TILASTO-OSASTO HELSINGISSÄ 1925 V VUOSIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKK 924 VUOSKRJA LAATNUT SUOMEN PANKN TLASTO-OSASTO V VUOSKERTA HELSNGSSÄ 925 :J:ELSNX 925 VALTONEUVOSTON KmJAPANO Täten saatetaan julksuuteen tämän julkasun vdes vuoskerta. Se on laadttu saman

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

TILASTOLLINEN OSOITUS TILASTA JA VAIKUTUKSESTA. lukuvuonna Koulutoimen Ylihallituksen antama. HELSINGISSÄ,

TILASTOLLINEN OSOITUS TILASTA JA VAIKUTUKSESTA. lukuvuonna Koulutoimen Ylihallituksen antama. HELSINGISSÄ, TILASTOLLINEN OSOITUS SUOMEN AüfIKOPKTOIlI TILASTA JA VAIKUTUKSESTA lukuvuonna 1876-1877. Koulutoimen Ylihallituksen antama. HELSINGISSÄ, S uom alaisen K irjallisuu d en S euran kirjapainossa, 1878. Taulut.

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Markov-prosessit (Jatkuva-aikaiset Markov-ketjut)

Markov-prosessit (Jatkuva-aikaiset Markov-ketjut) J. Vrtamo Lkenneteora a lkenteenhallnta / Markov-prosesst 1 Markov-prosesst (Jatkuva-akaset Markov-ketut) Tarkastellaan (statonaarsa) Markov-prosessea, oden parametravaruus on atkuva (yleensä aka). Srtymät

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET KUNTIN LÄKVKUUTU 328 VRHILÄKMNORUTI MKU 29 LÄHTIN NOUDTTTVT LKURUTT Valtuusuta ahstaa arhaseläemeoperustese masu eaode yhtesmäärä uodelle euromääräsest Tämä ahstettu masu o samalla lopullste masue yhtesmäärä

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

su o r a ALKEISOPISTOJEN

su o r a ALKEISOPISTOJEN TILASTOLLINEN OSOITUS su o r a ALKEISOPISTOJEN T IL A S T A JA V A IK U T U K S E S T A lukuvuonna 1882 1883. Koulutoimen Ylihallituksen antama. (Aperçu statistiqu e de l état des écoles publiques en F

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted TK2 - TK2. Kuinka usein luette kemikaalien varoitusmerkit ja käyttöohjeet?

Base unweighted Base weighted TK2 - TK2. Kuinka usein luette kemikaalien varoitusmerkit ja käyttöohjeet? 17773 Telebus 48a-48b 2017 Taloustutkmus Oy Total Sukupuol All ntervews Nanen Mes Base unweghted 1006 498 508 Base weghted 4298 2155 2144 TK1 - TK1. Mssä määrn tetä huolestuttaa altstumnen kemkaalelle

Lisätiedot

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN

SUOMEN ALKEISOPISTOJEN SI J O M EH MAA B Y I H A U I N E 8 T I L AST O. I X. TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN ALKEISOPISTOJEN TILAAN j a TOIMINTAAN LUKUVUONNA 19 03 1904. TOIMITTANUT KOULUTOIMEN YLIHALLITUS. (Aperçu statistique

Lisätiedot

Malliratkaisut Demot

Malliratkaisut Demot Malliratkaisut Demot.. Tehtävä Edellinen tehtävä voidaan ratkaista mm. Bellman-Fordin, Floyd-Warshallin tai Dikstran algoritmilla. Kyseessä on syklitön suunnattu verkko, oten algoritmi. (lyhimmät tiet

Lisätiedot