PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2010 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI. 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2010 toiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2010 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI. 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2010 toiminnasta"

Transkriptio

1 1 (15) PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2010 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2010 toiminnasta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toiminta kokonaisuudessaan alkoi Jäsenkuntien sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtyi tuolloin Eksoten palvelukseen Imatraa lukuun ottamatta. Vuodenvaihteeseen ajoittui mittava tietojärjestelmien uusinta. Käyttöön otettiin uudet talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ja yhteinen potilastietojärjestelmä. Käyttöönotto onnistui sen vaativuuteen nähden hyvin. Jo syksyllä 2009 Saimaan talous ja tieto Oy:öön siirtyneiden toimintojen lisäksi keväällä 2010 siirtyivät ruoka- ja puhtauspalvelut Saimaan Tukipalvelut Oy:öön, työterveyshuoltopalvelut Etelä-Karjalan Työkunto Oy:öön ja varastointi- ja kuljetuspalvelut Etelä-Karjalan hankintapalveluille. Toimintojen uudelleen organisointi vaati runsaasti työtä sekä lähettävässä että vastaanottavissa organisaatioissa. Tukipalvelut organisoitiin uudelleen siten, että toimitusjohtajan alaisuuteen perustettiin strategiset tukipalvelut -yksikkö, johon kuuluvat tuki ja kehittäminen (sisältäen hankkeet), koulutus ja työnohjaus, tietohallinto sekä laatu- ja turvallisuusasiat. 2. Tulosraportti 1-6/2010 Eksoten taloudellinen tulos 1-6/2010 oli 2,0 milj. euroa ylijäämäinen, mikä tuotti 1,5 milj. euroa positiivista budjettieroa. Tuloksessa on huomioitu kustannusten ja tuottojen kirjautumisviiveitä, mitkä johtuvat osittain uuden organisaation toiminnan käynnistymisestä ja uusien tietojärjestelmien käyttöönotosta. Toimintatuotot (190,7 milj. euroa) olivat 3,4 milj. euroa alle budjetoidun. Erosta 1,8 milj. euroa aiheutui jäsenkuntalaskutuksesta Imatralle. Laskutukseen on vielä loppuvuodesta tulossa korjauksia, koska Effican uusittu kuntalaskutusjärjestelmä ei kaikilta osin ole toiminut moitteettomasti ja joitain eriä on jäänyt nousematta laskutukseen. Toimintakulut (175,6 milj. euroa) olivat 4,9 milj. euroa alle budjetoidun. Suurin osa erosta (5,6 milj euroa) syntyi henkilöstömenojen alituksesta. Henkilöstömenoissa siirtymää palkoista ostopalveluihin oli 2,3 milj. euroa ruoka- ja puhtauspalvelujen siirryttyä Saimaan Tukipalvelut Oy:n hoidettaviksi. Vastaavaa ylitystä ei ollut havaittavissa kuitenkaan palvelujen ostoissa, joissa budjettiylitys oli n. 1 milj. euroa. Varsinaisesta henkilöstömenojen alituksesta suurin osa syntyi terveyspalvelujen vastuualueella. Aineissa ja tarvikkeissa budjettiylitys oli n. 0,3 milj. Taloushallinto PL 24, Lappeenranta Koulukatu 14 puh. (05) faksi (05)

2 2 (15) euroa. Avustukset kotitalouksille (lähinnä toimeentulotuki) ylittyivät n. 0,35 milj. euroa. Tulosraportti on liitteenä. 3. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuonna 2010 Mittari Bruttotoimintakulut /asukas Tavoitetaso Alle valtakunnallisen keskitason - raportoidaan koko vuoden osalta Bruttotoimintakulujen kasvuprosentti Alle valtakunnallisen keskitason - raportoidaan koko vuoden osalta Laitoshoidon kustannusten Laskee vuosittain osuus kokonaiskustannuksista raportoidaan koko vuoden osalta Laitoshoitopäivien määrä Laskee vuosittain raportoidaan koko vuoden osalta Kullakin vastuualueella 1-2 ydinprosessin kuvaaminen ja prosessimittareiden määrittäminen On tehty - yhteisten palvelujen vastuualueella on kuvattu talousarvioprosessi - vanhustenpalveluissa on kuvattu teknologian käyttöönotto kotihoidossa Uusia matalan kynnyksen palveluja perustettu 1-2 jokaiselle vastuualueelle On tehty - raportoidaan koko vuoden osalta Yhteinen SAS-toiminto kaikille toiminnoille On tehty - perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnalla, keskussairaalalla ja vanhustenpalvelujen muilla toiminnoilla on jo yhteinen SAS-toiminto ja SASohjelma Yhdenmukaisen palvelutason kriteerien määrittely merkittäviltä osin On tehty - on pääosin tehty

3 3 (15) Mittari Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Tavoitetaso On tehty - tehdään syksyllä 2010 Henkilötyövuosien määrä Laskee v:sta raportoidaan koko vuoden osalta 4. Sosiaali- ja perhepalvelujen vastuualue Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen toiminta osana sosiaali- ja terveyspiiriä on lähtenyt liikkeelle myönteisesti. Kaikilla kolmella tulosalueella: perhepalveluissa, aikuisten sosiaalipalveluissa ja vammaispalveluissa on yhtenäistetty toimintaa, osallistuttu aktiivisesti palveluprosessien kehittämiseen sekä työjaon ja toimintatapojen uudistamiseen. Sosiaali-Effican käyttöönotto koko Eksoten alueella oli vaativa tehtävä. Alkuvuoteen ajoittuva asiakastietojärjestelmän sisäänajo näkyi pakostakin jossain määrin viiveinä palvelutuotannossa, mutta hyvien asiantuntijoiden avustuksella käyttöönottovaihe toteutui asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jo alkuvuodesta oli selvää, että talouden taantuman ja työttömyyden kasvun johdosta toimeentulotukimenot nousevat ennakoitua enemmän kuluvana vuonna. Työllistämis-, aktivointi- ja kuntouttamistoimenpiteitä on kohdennettu erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja maahanmuuttajiin. Ennakoitua suurempaa palvelutarpeen kasvua on ollut myös vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisen avun tarpeessa. Henkilökohtaisen avun palvelutarpeen kasvun taustalla on vammaispalvelulain uudistus, joka mahdollistaa asteittain palvelujen laajemman käytön. Perhepalveluissa lasten ja nuorten ehkäisevien palvelujen ja lastensuojelun yhteistyö on tiivistynyt uuden organisaatiorakenteen myötä. Lappeenrannan ja Taipalsaaren alueella on voitu jatkaa neuvolakeskushankkeen mukanaan tuomia hyviä työmuotoja. Neuvolatoiminnan kehittämistyö on luonut hyvän pohjan uuden asetuksen mukaiselle työotteelle. Tavoitteena on varhaisen puuttumisen avulla ehkäistä myöhemmin ennakoitavissa olevia suurempia ongelmia. Perheet ovat ottaneet uudet työmuodot kuten perhetyön ja psykologin vastaanotot hyvin vastaan. Kaste-ohjelmaan sisältyvä Rajan lapset ja nuoret -hanke on mahdollistanut Eksoten alueella liikkuvan konsultoivan asiantuntijatyöryhmän. Hankkeen keskeisenä osana on myös perustason henkilöstön valmennus ja ohjaus ongelmien havaitsemiseen ja tarkoituksenmukaiseen auttamiseen. Lastensuojelussa kevätkausi on jatkunut kiireisenä. Lastensuojeluilmoituksia on tullut alkuvuodesta paljon ja erityisesti huhti-kesäkuussa niiden määrä on kääntynyt kasvuun. Lasten- ja nuorten vastaanottokoti Tarulantuvan ylipaikkatilanne on jatkunut kevätkauden ajan. Lyhytkestoinen perhehoito on käynnistynyt hyvin, joka on osaltaan helpottanut Tarulantuvan tilannetta. Huostaanottoja on alkuvuodesta tehty kuusi ja uusia huostaanottoja on ennakoitavissa vastaava määrä. Erityisesti nuorten päihteidenkäyttö on ollut huolestuttavan runsasta ja esimerkiksi nyt kesäaikaan on jouduttu lähettämään viisi nuorta katkaisuhoitoon.

4 4 (15) Perhe- ja sosiaalipalveluissa henkilöstön rekrytointi on osoittanut haasteelliseksi tehtäväksi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon keskittyviä lääkäreitä on ollut hankala saada. Samoin on ollut vaikeuksia rekrytoida sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja puheterapeutteja. Tämä näkyy perheneuvolassa, lapsi- ja nuorisovastaanotolla, kouluterveydessä ja lastensuojelussa moniammatillisen työn vaikeutumisena ja konsultaatiomahdollisuuksien niukkuutena. Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimeentulotuen, sosiaalityön, lastensuojelun ja vammaispalvelun palvelutakuisiin vastaaminen on ollut osaksi haasteellista. Kokonaisuutena palvelutakuista on selviydytty kuitenkin kohtuullisen hyvin, vaikka takana on vilkas ja työntäyteinen kevätkausi. Erityisesti lastensuojelussa ja vammaispalveluissa palvelutarpeen kasvu on aiheuttanut viiveitä asiakaspalveluun. Perheneuvolan jonotilanne ei ole korjaantunut kevätkauden aikana. Taustalla on mm. henkilöstön rekrytointiin liittyvät vaikeudet. Liitteenä toimintalukuja. 5. Terveyspalvelujen vastuualue Erikoissairaanhoito Mittarina on käytetty pääasiassa kontaktien lukumäärä, koska se kertoo parhaiten resurssiemme käytöstä. Mukana ovat ajanvarauskäyntien lisäksi lääkärien vuodeosastokonsultaatiot, ennalta varatut käynnin korvaavat puhelinajat sekä ryhmätilaisuus, jossa on läsnä potilaan lisäksi esimerkiksi Kelan, Työhallinnon ja työterveyshuollon edustajat. Kontaktien lukumäärässä tapahtui tarkastelujakson aikana kasvua 8.8 % verrattuna vuoteen Syynä on Parikkalan liittyminen Eksoteen alkaen. Taulukko 1. Kontaktien lukumäärä erikoissairaanhoidossa kunnittain Kontaktien lkm Edellinen vuosi täydet Muutos-% / edellisen vuoden vastaava aika verrattuna Jäsenkunta 173!!JOUTSENO ,00% 405 LAPPEENRANTA ,42% 416 LEMI ,81% 441 LUUMÄKI ,20% 580 PARIKKALA ,69% 689 RAUTJÄRVI ,53% 700 RUOKOLAHTI ,34% 739 SAVITAIPALE ,77% 831 TAIPALSAARI ,40% 978!!YLÄMAA ,94% Jäsenkunta ,97% Sopimuskunta 153 IMATRA ,65% Sopimuskunta ,65% Jäsenkunnat ja Imatra ,80% Potilaskontaktit lisääntyivät Parikkalasta, mutta selkeästi myös Rautjärveltä (yli 23 %) ja Ruokolahdelta (yli 21 %).

5 5 (15) Taulukko 2. Ensikäynnit Kontaktien lkm as values Edellinen vuosi äydet Muutos-% / edellisen vuoden vastaava aikana Jäsenkunta 173!!JOUTSENO ,00% 405 LAPPEENRANTA ,15% 416 LEMI ,72% 441 LUUMÄKI ,93% 580 PARIKKALA ,00% 689 RAUTJÄRVI ,12% 700 RUOKOLAHTI ,09% 739 SAVITAIPALE ,53% 831 TAIPALSAARI ,31% 978!!YLÄMAA ,00% Jäsenkunta ,30% Sopimuskunta 153 IMATRA ,65% Sopimuskunta ,65% Jäsenkunnat ja Imatra ,41% Ensikäynnit lisääntyivät 4,4 %. Eniten ensikäynnit lisääntyivät Parikkalasta, mutta myös Ruokolahdelta. Taulukko 3. Lähetteet Lähetteiden lkm as values Edellinen vuosi täydet Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Jäsenkunta!!JOUTSENO ,00%!!YLÄMAA ,00% LAPPEENRANTA ,64% LEMI ,58% LUUMÄKI ,00% PARIKKALA ,09% RAUTJÄRVI ,61% RUOKOLAHTI ,17% SAVITAIPALE ,52% TAIPALSAARI ,36% Jäsenkunta ,24% Sopimuskunta IMATRA ,17% Sopimuskunta ,17% Jäsenkunnat ja Imatra ,40% Lähetteiden selkeä kasvu johtuu Parikkalan liittymisestä Eksoteen. Lähetteet erikoissairaanhoitoon lisääntyivät myös Ruokolahdelta ja Rautjärveltä niiden ryhdyttyä käyttämään entistä vähemmän Imatran Honkaharjun sairaalan

6 6 (15) erikoissairaanhoitoa. Imatra puolestaan vähensi Eksoten erikoissairaanhoitoon lähettämistä yli 7 %:lla, joskin kontaktien määrässä on yhä lievää kasvua (2,6 %). Taulukko 4. Ostopalvelujen käyttö erikoissairaanhoidossa Hinta as values Avoth suun th Mielenterveyspalvelut Perhepalvelut Sairaalapalvelut Sairaanhoidolliset tukipalvelu YHTEENSÄ Sopimuskunta IMATRA Sopimuskunta Jäsenkunta LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI SAVITAIPALE TAIPALSAARI Jäsenkunta Maksajakunta Ostopalvelujen käytössä korostuu niin ikään Parikkalan osuus. Tämä johtuu siitä, että parikkalalaisille on annettu mahdollisuus käyttää niin sanotuissa vanhoissa hoitosuhteissa vielä vuoden 2010 aikana Itä-Savon Sosterin palveluita. Itä-Savon korkeita kustannuksia selittävät sekä käytettyjen palvelujen muuta maata korkeammat tuotantokustannukset että muuta maata korkeampi palvelujen käyttö (7 % yli maan keskitason). Taulukko 5. Vuodeosastohoito erikoissairaanhoidossa (ei psykiatria). Mittareina ovat nettohoitopäivät, potilaiden lukumäärä ja päättyneet hoitojaksot. Hoitopäivien lkm Potilas lkm hoitojaksoilta Päättyneet hoitojaksot MITTARIT as values Edellinen vuosi täydet kk:t Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Edellinen vuosi täydet kk:t Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Edellinen vuosi täydet kuukaud et Täyd et kuuk aude t Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Jäsenkunta!!JOUTSENO ,00% ,00% ,00% LAPPEEN ,06% ,03% ,86% RANTA LEMI ,40% ,19% ,73% LUUMÄKI ,83% ,96% ,81% PARIKKALA RAUTJÄRVI ,71% ,00% ,00% ,33% ,37% ,71% ,54% ,69% ,08%

7 7 (15) RUOKOLAHTI SAVITAIPALE TAIPALSAARI!!YLÄMAA Jäsenkunta ,45% ,99% ,53% ,59% ,30% ,75% ,00% ,00% ,00% ,94% ,43% ,00% Sopimuskunta IMATRA Sopimuskunta Jäsenkunnat ja Imatra ,11% ,63% ,62% ,11% ,63% ,62% ,54% ,02% ,52% Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden hoitopäivien määrä kasvoi 6,5 %, mutta potilaiden lukumäärä väheni 66 potilaalla. Toiminnallinen tulos vastasi pääosin suunniteltua. Avohoitokäyntien määrä ylitti tavoitteen 8.8 %:lla. Kirurgiset ja ortopediset toimenpiteet Toimenpiteiden kokonaismäärän lisääntyi vuonna 2010 (255 kpl) vastaavaan aikaan vuonna 2009 verrattuna. Suurinta lisäys oli elektiivisessä eli ennalta suunnitellussa toiminnassa (mm. hoitotakuujonon purku). Taulukko 6. Kirurgisten ja ortopedisten toimenpiteiden kehitys tammi-kesäkuu 2009 ja tammi-kesäkuu 2010 EKKS kirurgiset ja ortopediset toimenpiteet 01-06/ / ELEKTIIVINEN Hätätyö Päivystys Yht. YHT. E2 PÄIKI Yht. GAST LASTENKIR PLAST THORAXKIR URO VERIS.KIR YLEISKIR ORT KÄSI Yht

8 8 (15) 2009 ELEKTIIVINEN Hätätyö Päivystys Yht. YHT. E2 PÄIKI Yht. GAST LASTENKIR PLAST THORAXKIR URO VERIS.KIR YLEISKIR ORT KÄSI Jonot ja hoitotakuu erikoissairaanhoidossa Taulukko 7. Kirurgiset ja ortopediset leikkausjonot (Tilanne ) Jono Hoitotakuujonossa yht. Hoitotakuujonossa yli 6 kk olleet Hoitotakuun piiriin kuulumattomat Ortopedia, käsikirurgia Tyräpotilaat PÄIKI-ortopedia Ortopedia, tekonivelet Ortopedia, muut Plastiikkakirurgia, rinta Urologia Ortopedia, selkäkirurgia Sappipotilaat Plastiikkakirurgia PÄIKI-urologia Peräpukamat Gastroenterologia PÄIKIlastenkirurgia PÄIKIyleiskirurgia Suonikohjut PÄIKIrintapotilaat Endokrinologia 2 0 1

9 9 (15) Rintapotilaat Yleiskirurgia Lastenkirurgia Thorax- ja veris.kirurgia Osteosynt.mat. poistot YHTEENSÄ Kirurgian ja ortopedian leikkausjono kasvoi helmikuun 2010 tilanteeseen verrattuna 195 henkilöllä ja yli 6 kk jonottaneiden määrä lisääntyi 21 henkilöllä. Hoitotakuussa on muutoin pysytty. Päivystys ja Nova Päivystys hoitaa ympärivuorokauden erikoissairaanhoitoa vaativat potilaat ja virkaajan ulkopuolella yleislääkäripäivystystä. Hoitohenkilökunta on yhteinen. Yleislääkärityövoima on vuokrattu Attendo MedOne Oy:ltä. Erikoissairaanhoidon lääkärityövoimana ovat sairaalassa virkasuhteessa toimivat lääkärit sekä osittain Eksoten ulkopuoliset lääkärit. Novan yleislääkärityövoima on vuokrattu Attendo MedOnelta. Erikoissairaanhoidon päivystyksen potilaskäynnit ovat vuodessa noin Alkuvuonna ei tapahtunut merkittävää muutosta vuoden 2009 alkuvuoteen. Yleislääkäripäivystyksen käynnit ovat suuret (22 000) ja lähestyvät teoreettista maksimia yhdelle yleislääkärille. Lauantaisin ja sunnuntaisin on käytettävissä toinen yleislääkäri (8 tuntia / päivä). Huomattava osa vastaanotoista tapahtuu aamuyöllä, mikä ei ole työntekijöille tai potilaille hyvä aika tavata yleislääkäri. Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen tilat ovat toimintaan nähden liian ahtaat. Tiloja on laajennettu ja otettu uusien toimintojen käyttöön, mutta ovat edelleen ahtaat ja potilaan tutkimus- ja hoitotiloja puuttuu. Yleislääkäripäivystyksen laajentaminen ei ole nykyisissä tiloissa mahdollista. Nova-yksikkö avattiin keväällä Tästä syystä alkuvuoden 2010 vertailu viime vuoteen ei ole mahdollista. Novan avaamisen jälkeen potilaille voitiin tarjota vuodeosastoilla jokseenkin aina hoitopaikka hoitohuoneessa käytävän sijaan. Tämä hyvä tilanne on jatkunut. Taulukko 8. Päivystys. Käyntimäärät alkuvuonna 2009 ja 2010 Käyntien lukumäärä Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2010 Jäsenkunnat Imatra Päivystyspoliklinikka Nova-osasto Yleislääketieteen päivystys (Ilman Parikkalan päivystystä) Akuutti yhteensä Päivystyspoliklinikka Nova-osasto

10 10 (15) Muut kunnat Yleislääketieteen päivystys (Ilman Parikkalan päivystystä) Akuutti yhteensä Päivystyspoliklinikka Nova-osasto Yleislääketieteen päivystys (Ilman Parikkalan päivystystä) Akuutti yhteensä Yhteensä Armilan sairaala ja Parikkalan sairaala Armilan sairaalan osastot 1, 4 ja 5 sekä Parikkalan sairaalan vuodeosasto ovat varatut sellaisille akuutisti sairaille potilaille, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa tai eivät voi siirtyä erikoissairaanhoidosta suoraan kotiin. Näillä vuodeosastoilla on ollut usein sellaisia potilaita, jotka tarvitsevat pitkäaikaista vuodeosastohoitoa tai tehostetun palveluasumisen palveluja. Parikkalan sairaalan remontti valmistui helmikuussa Sairaalaan on sijoitettu kuntoutujia kaikista Eksoten alueen kunnista. Lemin, Luumäen, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren vuodeosastoille on voitu sijoittaa äkillisesti sairaita suoraan yleislääkäreiden vastaanotoilta, Novasta tai keskussairaalan vuodeosastoilta. SAS-toiminta (Selvitä-Arvioi-Sijoita) on huolehtinut siitä, että käytöstä vapautuneelle paikalle on viiveettä saatu toinen kuntoutuja. Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon hoitotakuu toteutuu kaikilla muilla terveysasemilla paitsi Lappeenrannan keskustan hammashoitoloissa. Hoidon tarpeen arvioinnin ongelmat olivat Lappeen alueen (Lappeenranta ja Taipalsaari) keskitettyä ajanvarausta koskevia puhelinteknisiä ongelmia, jotka on saatu korjattua. Lappeen alueen keskitettyä ajanvarausta hoitaa aiemman kahden hammashoitajan sijasta kolme hammashoitajaa. Muilla terveysasemilla hoidon tarpeen arviointi on sujunut ongelmitta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin aloittaessa toimintansa hoitoa odotti 2620 hammashuollon potilasta, joista 1317 oli odottanut hoitoa yli 6 kuukautta. Kesäkuun lopussa hoitoa odotti 1978 potilasta, joista 691 oli odottanut hoitoa yli 6 kuukautta. Tarkastelujakson aikana hoitoon kutsuttiin 1569 potilasta jonossa olleista 2620 potilaasta muun normaalin palvelutoiminnan ohella.

11 11 (15) Taulukko 9. Lappeenrannan keskustan hammashoitolan jonopotilaat (Armila 31.5 asti, Pohjolankatu, Sammonlahti, Lauritsala) Päivämäärä jonopotilaat > 6kk jonottaneet Taulukko 10 Joutsenon hammashoitolan jonopotilaat Päivämäärä jonopotilaat jonon pituus ,5 kk ,5 kk ,0 kk ,0 kk ,5 kk ,0 kk Muu avoterveydenhuolto Etelä-Karjalan terveyskeskuksessa lääkärien ostopalveluja tarvittiin aiempaa vähemmän. Lääkäreitä saatiin rekrytoitua terveyskeskuslääkärin virkoihin erityisesti Lappeen vastuuyksikköön. Tällä saatiin selvää kustannussäästöä. Lappeenrannan terveysasemien väestövastuujärjestelmän muuttuessa alueelliseen tiimityömalliin lääkärien ja sairaanhoitajien työnjakoa kehitettiin entisestään ja asiakaspalvelua saatiin joustavammaksi. Alkukesästä toteutettiin Lappeenrannan terveysasemien puhelinuudistus, jossa pääterveysaseman keskitetty puhelinkeskus hajautettiin kaikille terveysasemille. Asiakkaat saavat nyt yhteyden suoraan omalle terveysasemalleen ja asiakaspalveluun tuli joustavuutta. Puhelinuudistus lähti hyvin käyntiin. Lappeen vastuuyksikössä hoitotakuu on toteutunut, jonot kiireettömän hoidon lääkärin vastaanotolle ovat olleet 1-2 kk. Länsi-Saimaan vastuuyksikössä Lemin terveysasemalle ei saatu edelleenkään rekrytoitua virkalääkäreitä. Ostopalvelulääkäreitä jouduttiin hankkimaan. Savitaipaleen terveysasemalta järjestettiin jonkin verran lääkärityövoimaa Lemille. Nyt syksyllä Lappeen vastuuyksikön kanssa on suunniteltu yhteistyötä niin, että Lemille siirretään 0,4 lääkärin työpanos Lappeenrannasta. Tällä saadaan toimintaan enemmän säännöllisyyttä ja ostopalvelujen määrää vähemmäksi. Muilla Länsi-Saimaan vastuuyksikön terveysasemilla on ollut n. 25 % vaje lääkärityövoimassa. Lääkäreitä pyritään rekrytoimaan jatkuvasti ja nuorten lääkäreiden koulutukseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Länsi- Saimaalla on hoitotakuu toteutunut, jonot kiireettömän hoidon lääkärin vastaanotolle ovat olleet 1-2 kk.

12 12 (15) Pohjoisen vastuuyksikön jokaisella terveysasemalla on n. 25 % lääkärivajaus. Ajoittain on jouduttu hankkimaan ostopalvelulääkäreitä. Vastuuyksikön terveysasemilla, kuten myös Länsi- Saimaalla, on ollut käytössä jo vanhastaan tiimityömalli, jota on entisestään kehitetty. Sairaanhoitajan vastaanottoja on lisätty ja työnjakoa lääkärin ja sairaanhoitajan kesken tehostettu. Hoitotakuu on toteutunut, jonot kiireettömän hoidon vastaanotolle ovat olleet 1-2 kk. Taulukko 11. Lääkärissä käynnit ja peittävyys maakunnan alueella Lääkärissä käynnit tammi-maaliskuu tammi-kesäkuu Kunta väestö käynnit peittävyys käynnit peittävyys Lappeenranta ,1 % ,3 % Lemi ,0 % ,9 % Luumäki ,4 % ,0 % Parikkala ,1 % ,1 % Rautjärvi ,6 % ,1 % Ruokolahti ,7 % ,2 % Savitaipale ,9 % ,0 % Taipalsaari ,6 % ,1 % Mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalvelujen alkuvuoden keskeisenä teemana on ollut avohoidon ja päihdepalvelujen integroiminen palvelujen kokonaisuuteen ja lähipalvelujen turvaaminen. Tulosalueen eri toimintojen välille on aloitettu rakentamaan yhteisiä uudenlaisia hoitokäytäntöjä. Maakunnallisten lähipalvelujen erikoislääkäripalvelut järjestettiin muutosta edeltävällä volyymilla joko virkatyönä tai ostopalveluilla. Näiden toimintaa vahvistettiin aloittamalla yhteiset tiimit keskitettyjen palvelujen kanssa, mielenterveyskuntoutuksen vastuuyksikön palveluvalikon tarjonnalla ja tuomalla päihdehoitajien konsultaatiot jokaiseen mielenterveysyksikköön. Avohoidossa potilaat kyettiin vastaanottamaan ilman jonoja ja hoidon saanti on ollut turvattu. Etelä-Karjalan mielenterveyskeskuksessa Lappeenrannassa erikoislääkäripulasta seurasi lääkärilausuntojen ruuhkautumista odotusaikojen ollessa noin kaksi kuukautta. Ilmiö pahentui alkukesästä yhden erikoislääkärin lähdettyä pois, mutta toisaalta alkusyksystä tilanteeseen ollaan saamassa helpotusta. Päihdepalveluissa luotiin yhteisiä suunnitelmia ja käytäntöjä muiden mielenterveyspalvelujen vastuuyksiköiden kanssa. Ostopalvelujen käyttöä pystyttiin vähentämään yhteisten prosessien ja toimintatapojen muuttamisen myötä. Sairaalapsykiatrian palveluissa on nähtävissä hoitopäivien lisääntyminen yhdistyneenä hoitoaikojen lyhenemiseen. Ensin mainittu liittyy Parikkalan liittymiseen Eksoteen ja tästä seuranneeseen vaikeasti sairaiden potilaiden määrän lisääntymiseen, jälkimmäinen taas hoitokäytäntöjen muuttumiseen ja erityisesti päiväpaikkojen käyttöön.

13 13 (15) Nuorisopsykiatriassa on nähtävissä hoitoon hakeutuvien määrän kasvu ja häiriöiden vaikeutuminen sillä seurauksella, että avohoidossa jouduttiin hoitamaan aiempaa vakavammin sairaita nuoria. Tilanne ei ole kuitenkaan johtanut jonojen kasvuun. Lastenpsykiatriassa hoitoa tarvitsevien määrä pysyi suunnilleen ennallaan, mutta osastohoidon tarve lisääntyi. Jonotilanne on ennallaan. Mielenterveyskuntoutuksen vastuuyksikkö käynnisti palvelutarpeiden kartoituksen ja toimintojen suunnittelun kaikkialla mielenterveyspalvelujen alueella. Tämän myötä aloitettiin yhteisiä toimintoja mm. päihdepalvelujen ja nuorisopsykiatrian kanssa. Myös palvelukotien kanssa yhteisten prosessien luominen käynnistettiin. Sairaanhoidolliset tukipalvelut Laboratoriokeskus Laboratoriokeskuksessa kliinisen kemian laboratorion toiminta laajeni kun uudet toimipisteet Rautjärvellä, Parikkalassa ja Savitaipaleella liitettiin Eksoten laboratoriokeskukseen. Kaikkiin toimipisteisiin laadittiin yhtenäinen toimintamalli huomioiden paikalliset eroavuudet. Laboratoriotoiminnassa toimintavolyymi lisääntyi selkeästi, mikä kuitenkin pystyttiin tuottamaan lähes aiemmalla henkilöstöllä analytiikkaa kehittämällä ja kouluttamalla lähihoitajia näytteenottajiksi Kuvantamiskeskus Erikoissairaanhoidossa on suunta ollut yhä vaativampiin kuvantamisen erikoistutkimuksiin (ultraääni, angiokuvaukset, tietokonetomografia ja MRI sekä näihin yhdistetyt vaativat radiologiset toimenpiteet). Yhdeksän röntgenhoitajaa valmistui omalta kurssiltamme (Stadia - EKKS - Saimaan AMK ja työvoimatoimisto) ja saatiin kiinnitettyä suureen röntgenhoitajapulaan. Valitettavasti vieläkään ei riitä sijaisia maakuntaan. Pahin pulma on radiologian erikoislääkäripula. Kuntoutuskeskus Fysiatrian poliklinikka Hoitotakuussa pysyttiin huolimatta ylilääkärin puuttumisesta. Jonkin verran on ostopalveluin paikattu fysiatrivajetta. Ortopedisesta leikkausjonosta poimittiin konservatiivisella hoidolla autettavia, minkä pitäisi näkyä leikkaustarpeen vähenemisenä. Erikoissairaanhoidon fysioterapia ja perusterveydenhuollon fysioterapia Erityisesti pienillä terveysasemilla on ollut ongelmana fysioterapeutin sijaistaminen, mikä aiheutti toiminnan supistuksia varsinkin loma-aikoina. Työssä on pääsääntöisesti vain yksi fysioterapeutti eikä sijaisia ole pystytty hankkimaan. Asiantuntijafysioterapeuttikoulutus päättyi keväällä Osaamisen jalkauttaminen on nyt menossa ja tarkoitus on aloittaa syksyllä asiantuntijafysioterapeuttien vastaanotot (selkäpotilaat) terveysasemilla. Kuntoutuksen ostopalvelumäärärahojen niukkuus/puute eri erikoisaloilla lisäsi painetta kehittää omia ryhmämuotoisia palveluita.

14 14 (15) Apuvälinekeskus Alueellinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa Toiminta lähti hyvin liikkeelle. Uutena toimintana kehitettiin apuvälinepoliklinikkatoimintaa. Apuvälineiden myöntämisperusteet ja palveluopas päivitettiin. Kehitysvammapoliklinikka Kyseessä on uusi toiminto, joka käynnistyi Toiminta käynnistyi hyvin. 6. Vanhustenpalvelujen vastuualue Vanhustenpalveluiden ensimmäinen puolivuotiskausi sujui suunnitellusti. Lappeenrannassa Mäntylän sairaala lopetti suunnitellusti toimintansa kesäheinäkuun vaihteessa. Potilaat muuttivat pääosin samaan aikaan avattuun uuteen tehostetun palveluasumisen yksikköön Ortamonpuistoon Kanavansuulla. Joutsenon vuodeosaston remontti valmistui ja potilaat palasivat Rauhan sairaalan väliaikaistiloista kesäkuun alussa. Kesäkuun puolessa välissä Joutsenon Palvelukeskuksen kaksi osastoa siirtyi vastaaviin väliaikaistiloihin Palvelukeskuksen peruskorjauksen alettua. Painopistealueena vanhustenpalveluissa oleva kotihoito on ollut joka puolella runsaasti työllistetty. Kotihoidon kehittämistä on tehty mm. ISISEMD- ja Älykop-hankkeiden avulla hyödyntäen nykyaikaista tekniikkaa. Työn Imu -projekti on käynnistynyt yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille on käynnistetty alkuvuoden aikana kaikissa kunnissa. Liitteenä toimintalukuja. 7. Henkilöstö Henkilöstön määrä Eksoten palveluksessa oli kuukausipalkkaista henkilöä vuoden 2009 lopussa , jolloin jäsenkunnista siirtynyt henkilöstö aloitti työskentelyn, Eksoten palveluksessa oli kuukausipalkkaista henkilöä. Eksoten henkilöstömäärä kasvoi tuolloin henkilöllä. Kuukausipalkkaisiin lasketaan sijaiset, joiden palvelussuhde kestää vähintään 13 kalenteripäivää. Henkilöstömäärä muuttui puolivuotiskaudella kun 216 henkilöä siirtyi Eksoten palveluksesta Saimaan Tukipalvelut Oy:n palvelukseen. Huhtikuun lopussa kuukausipalkkaisen henkilöstön määrä oli henkilöä. Puolivuotiskauden päättyessä Eksoten henkilöstömäärä oli vuosilomien takia tarvittavien sijaisten määrän takia tavanomaista korkeampi eli kuukausipalkkaista henkilöä. Alla on kuukausipalkkaisen henkilöstön määrän kehitys puolivuotiskaudella. Taulukossa on esitetty vastuualueittain henkilöstön kokonaismäärä ja suluissa on määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä.

15 15 (15) Kuukausipalkkainen henkilöstö/vastuualue Perhe ja sosiaalipalvelut 502 (105) 505 (105) 510 (111) 508 (110) 512 (113) 533 (133) 545 (145) Terveyspalvelut (320) (307) (325) (348) (352) (409) (470) Vanhustenpalvelut (307) (261) (253) (279) (267) (292) (397) Yhteiset palvelut 678 (130) 679 (131) 687 (138) 696 (147) 450 (96) 454 (99) 466 (116) Yhteensä (862) (804) (827) (884) (828) (933) (1 128) Säästötalkoot ja lomarahavapaat Eksote antoi henkilöstölle keväällä 2010 suosituksen palkattoman vapaan pitämisestä osana talouden tasapainottamista. Henkilöstö on puolivuotisraportin laatimiseen mennessä anonut palkatonta vapaata yhteensä päivää. Kaikkia palkanpidätyksiä ei ole vielä toteutettu mutta arvioitu säästö palkkakustannuksissa on kokonaisuudessaan noin euroa. Lääkärit ovat vaihtaneet päivän verran lomarahoja vapaaksi. Arvioitu säästö palkkakustannuksissa on noin euroa. Yhteensä palkkakustannuksissa on saavutettu säästöä vapaaehtoisen palkattoman vapaan ja lomarahojen vapaaksi vaihtamisen kautta noin euroa, sivukuluineen noin euroa.

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HYVÄ POTKU LOPPURAPORTTI LUUMÄEN TERVEYSASEMALLA 2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Luumäen terveysasemasta 2. Mukaan Hyvä Potku hankkeeseen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla SOTE ja HUS Psykiatria 8.9.2016 Tiina Salminen palvelualuejohtaja Järvenpään

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Kuntakohtaiset muutokset Parikkala

Kuntakohtaiset muutokset Parikkala Kuntakohtaiset muutokset 2017 - Parikkala Terveys- ja vanhustenpalvelut Valmistelussa Perhehoidon lisääminen ja omais- ja perhehoidon toiminnan kehittäminen Saaren palvelutalo, Kotirinne (tehostettu palveluasuminen)

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Yleistä vuodesta 2015 Sairaanhoitopiirin 25. toimintavuosi sairaalan 120. vuosi Sote-uudistus uudistui

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen

Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus. Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Integraatiotyöryhmien yhteenveto-/tilannekatsaus Valtuustoseminaari 4.5.2015 Tiina Kirmanen Yleistä Eksote kantaa järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalaisten sosiaalija terveyspalveluista kuntien osoittamalla

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvä potku hanke. Myllyojan terveysaseman loppuraportti

Oulun kaupunki. Hyvä potku hanke. Myllyojan terveysaseman loppuraportti Oulun kaupunki Hyvä potku hanke Myllyojan terveysaseman loppuraportti 2014-2015 SISÄLLYS 1 Myllyojan terveysaseman esittely ja hankkeen lähtökohdat... 3 2 Havaitut ongelmat ja kehittämiskohteet... 3 3

Lisätiedot