PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2010 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI. 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2010 toiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2010 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI. 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2010 toiminnasta"

Transkriptio

1 1 (15) PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2010 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2010 toiminnasta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toiminta kokonaisuudessaan alkoi Jäsenkuntien sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtyi tuolloin Eksoten palvelukseen Imatraa lukuun ottamatta. Vuodenvaihteeseen ajoittui mittava tietojärjestelmien uusinta. Käyttöön otettiin uudet talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ja yhteinen potilastietojärjestelmä. Käyttöönotto onnistui sen vaativuuteen nähden hyvin. Jo syksyllä 2009 Saimaan talous ja tieto Oy:öön siirtyneiden toimintojen lisäksi keväällä 2010 siirtyivät ruoka- ja puhtauspalvelut Saimaan Tukipalvelut Oy:öön, työterveyshuoltopalvelut Etelä-Karjalan Työkunto Oy:öön ja varastointi- ja kuljetuspalvelut Etelä-Karjalan hankintapalveluille. Toimintojen uudelleen organisointi vaati runsaasti työtä sekä lähettävässä että vastaanottavissa organisaatioissa. Tukipalvelut organisoitiin uudelleen siten, että toimitusjohtajan alaisuuteen perustettiin strategiset tukipalvelut -yksikkö, johon kuuluvat tuki ja kehittäminen (sisältäen hankkeet), koulutus ja työnohjaus, tietohallinto sekä laatu- ja turvallisuusasiat. 2. Tulosraportti 1-6/2010 Eksoten taloudellinen tulos 1-6/2010 oli 2,0 milj. euroa ylijäämäinen, mikä tuotti 1,5 milj. euroa positiivista budjettieroa. Tuloksessa on huomioitu kustannusten ja tuottojen kirjautumisviiveitä, mitkä johtuvat osittain uuden organisaation toiminnan käynnistymisestä ja uusien tietojärjestelmien käyttöönotosta. Toimintatuotot (190,7 milj. euroa) olivat 3,4 milj. euroa alle budjetoidun. Erosta 1,8 milj. euroa aiheutui jäsenkuntalaskutuksesta Imatralle. Laskutukseen on vielä loppuvuodesta tulossa korjauksia, koska Effican uusittu kuntalaskutusjärjestelmä ei kaikilta osin ole toiminut moitteettomasti ja joitain eriä on jäänyt nousematta laskutukseen. Toimintakulut (175,6 milj. euroa) olivat 4,9 milj. euroa alle budjetoidun. Suurin osa erosta (5,6 milj euroa) syntyi henkilöstömenojen alituksesta. Henkilöstömenoissa siirtymää palkoista ostopalveluihin oli 2,3 milj. euroa ruoka- ja puhtauspalvelujen siirryttyä Saimaan Tukipalvelut Oy:n hoidettaviksi. Vastaavaa ylitystä ei ollut havaittavissa kuitenkaan palvelujen ostoissa, joissa budjettiylitys oli n. 1 milj. euroa. Varsinaisesta henkilöstömenojen alituksesta suurin osa syntyi terveyspalvelujen vastuualueella. Aineissa ja tarvikkeissa budjettiylitys oli n. 0,3 milj. Taloushallinto PL 24, Lappeenranta Koulukatu 14 puh. (05) faksi (05)

2 2 (15) euroa. Avustukset kotitalouksille (lähinnä toimeentulotuki) ylittyivät n. 0,35 milj. euroa. Tulosraportti on liitteenä. 3. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuonna 2010 Mittari Bruttotoimintakulut /asukas Tavoitetaso Alle valtakunnallisen keskitason - raportoidaan koko vuoden osalta Bruttotoimintakulujen kasvuprosentti Alle valtakunnallisen keskitason - raportoidaan koko vuoden osalta Laitoshoidon kustannusten Laskee vuosittain osuus kokonaiskustannuksista raportoidaan koko vuoden osalta Laitoshoitopäivien määrä Laskee vuosittain raportoidaan koko vuoden osalta Kullakin vastuualueella 1-2 ydinprosessin kuvaaminen ja prosessimittareiden määrittäminen On tehty - yhteisten palvelujen vastuualueella on kuvattu talousarvioprosessi - vanhustenpalveluissa on kuvattu teknologian käyttöönotto kotihoidossa Uusia matalan kynnyksen palveluja perustettu 1-2 jokaiselle vastuualueelle On tehty - raportoidaan koko vuoden osalta Yhteinen SAS-toiminto kaikille toiminnoille On tehty - perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnalla, keskussairaalalla ja vanhustenpalvelujen muilla toiminnoilla on jo yhteinen SAS-toiminto ja SASohjelma Yhdenmukaisen palvelutason kriteerien määrittely merkittäviltä osin On tehty - on pääosin tehty

3 3 (15) Mittari Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Tavoitetaso On tehty - tehdään syksyllä 2010 Henkilötyövuosien määrä Laskee v:sta raportoidaan koko vuoden osalta 4. Sosiaali- ja perhepalvelujen vastuualue Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen toiminta osana sosiaali- ja terveyspiiriä on lähtenyt liikkeelle myönteisesti. Kaikilla kolmella tulosalueella: perhepalveluissa, aikuisten sosiaalipalveluissa ja vammaispalveluissa on yhtenäistetty toimintaa, osallistuttu aktiivisesti palveluprosessien kehittämiseen sekä työjaon ja toimintatapojen uudistamiseen. Sosiaali-Effican käyttöönotto koko Eksoten alueella oli vaativa tehtävä. Alkuvuoteen ajoittuva asiakastietojärjestelmän sisäänajo näkyi pakostakin jossain määrin viiveinä palvelutuotannossa, mutta hyvien asiantuntijoiden avustuksella käyttöönottovaihe toteutui asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jo alkuvuodesta oli selvää, että talouden taantuman ja työttömyyden kasvun johdosta toimeentulotukimenot nousevat ennakoitua enemmän kuluvana vuonna. Työllistämis-, aktivointi- ja kuntouttamistoimenpiteitä on kohdennettu erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja maahanmuuttajiin. Ennakoitua suurempaa palvelutarpeen kasvua on ollut myös vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisen avun tarpeessa. Henkilökohtaisen avun palvelutarpeen kasvun taustalla on vammaispalvelulain uudistus, joka mahdollistaa asteittain palvelujen laajemman käytön. Perhepalveluissa lasten ja nuorten ehkäisevien palvelujen ja lastensuojelun yhteistyö on tiivistynyt uuden organisaatiorakenteen myötä. Lappeenrannan ja Taipalsaaren alueella on voitu jatkaa neuvolakeskushankkeen mukanaan tuomia hyviä työmuotoja. Neuvolatoiminnan kehittämistyö on luonut hyvän pohjan uuden asetuksen mukaiselle työotteelle. Tavoitteena on varhaisen puuttumisen avulla ehkäistä myöhemmin ennakoitavissa olevia suurempia ongelmia. Perheet ovat ottaneet uudet työmuodot kuten perhetyön ja psykologin vastaanotot hyvin vastaan. Kaste-ohjelmaan sisältyvä Rajan lapset ja nuoret -hanke on mahdollistanut Eksoten alueella liikkuvan konsultoivan asiantuntijatyöryhmän. Hankkeen keskeisenä osana on myös perustason henkilöstön valmennus ja ohjaus ongelmien havaitsemiseen ja tarkoituksenmukaiseen auttamiseen. Lastensuojelussa kevätkausi on jatkunut kiireisenä. Lastensuojeluilmoituksia on tullut alkuvuodesta paljon ja erityisesti huhti-kesäkuussa niiden määrä on kääntynyt kasvuun. Lasten- ja nuorten vastaanottokoti Tarulantuvan ylipaikkatilanne on jatkunut kevätkauden ajan. Lyhytkestoinen perhehoito on käynnistynyt hyvin, joka on osaltaan helpottanut Tarulantuvan tilannetta. Huostaanottoja on alkuvuodesta tehty kuusi ja uusia huostaanottoja on ennakoitavissa vastaava määrä. Erityisesti nuorten päihteidenkäyttö on ollut huolestuttavan runsasta ja esimerkiksi nyt kesäaikaan on jouduttu lähettämään viisi nuorta katkaisuhoitoon.

4 4 (15) Perhe- ja sosiaalipalveluissa henkilöstön rekrytointi on osoittanut haasteelliseksi tehtäväksi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon keskittyviä lääkäreitä on ollut hankala saada. Samoin on ollut vaikeuksia rekrytoida sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja puheterapeutteja. Tämä näkyy perheneuvolassa, lapsi- ja nuorisovastaanotolla, kouluterveydessä ja lastensuojelussa moniammatillisen työn vaikeutumisena ja konsultaatiomahdollisuuksien niukkuutena. Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimeentulotuen, sosiaalityön, lastensuojelun ja vammaispalvelun palvelutakuisiin vastaaminen on ollut osaksi haasteellista. Kokonaisuutena palvelutakuista on selviydytty kuitenkin kohtuullisen hyvin, vaikka takana on vilkas ja työntäyteinen kevätkausi. Erityisesti lastensuojelussa ja vammaispalveluissa palvelutarpeen kasvu on aiheuttanut viiveitä asiakaspalveluun. Perheneuvolan jonotilanne ei ole korjaantunut kevätkauden aikana. Taustalla on mm. henkilöstön rekrytointiin liittyvät vaikeudet. Liitteenä toimintalukuja. 5. Terveyspalvelujen vastuualue Erikoissairaanhoito Mittarina on käytetty pääasiassa kontaktien lukumäärä, koska se kertoo parhaiten resurssiemme käytöstä. Mukana ovat ajanvarauskäyntien lisäksi lääkärien vuodeosastokonsultaatiot, ennalta varatut käynnin korvaavat puhelinajat sekä ryhmätilaisuus, jossa on läsnä potilaan lisäksi esimerkiksi Kelan, Työhallinnon ja työterveyshuollon edustajat. Kontaktien lukumäärässä tapahtui tarkastelujakson aikana kasvua 8.8 % verrattuna vuoteen Syynä on Parikkalan liittyminen Eksoteen alkaen. Taulukko 1. Kontaktien lukumäärä erikoissairaanhoidossa kunnittain Kontaktien lkm Edellinen vuosi täydet Muutos-% / edellisen vuoden vastaava aika verrattuna Jäsenkunta 173!!JOUTSENO ,00% 405 LAPPEENRANTA ,42% 416 LEMI ,81% 441 LUUMÄKI ,20% 580 PARIKKALA ,69% 689 RAUTJÄRVI ,53% 700 RUOKOLAHTI ,34% 739 SAVITAIPALE ,77% 831 TAIPALSAARI ,40% 978!!YLÄMAA ,94% Jäsenkunta ,97% Sopimuskunta 153 IMATRA ,65% Sopimuskunta ,65% Jäsenkunnat ja Imatra ,80% Potilaskontaktit lisääntyivät Parikkalasta, mutta selkeästi myös Rautjärveltä (yli 23 %) ja Ruokolahdelta (yli 21 %).

5 5 (15) Taulukko 2. Ensikäynnit Kontaktien lkm as values Edellinen vuosi äydet Muutos-% / edellisen vuoden vastaava aikana Jäsenkunta 173!!JOUTSENO ,00% 405 LAPPEENRANTA ,15% 416 LEMI ,72% 441 LUUMÄKI ,93% 580 PARIKKALA ,00% 689 RAUTJÄRVI ,12% 700 RUOKOLAHTI ,09% 739 SAVITAIPALE ,53% 831 TAIPALSAARI ,31% 978!!YLÄMAA ,00% Jäsenkunta ,30% Sopimuskunta 153 IMATRA ,65% Sopimuskunta ,65% Jäsenkunnat ja Imatra ,41% Ensikäynnit lisääntyivät 4,4 %. Eniten ensikäynnit lisääntyivät Parikkalasta, mutta myös Ruokolahdelta. Taulukko 3. Lähetteet Lähetteiden lkm as values Edellinen vuosi täydet Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Jäsenkunta!!JOUTSENO ,00%!!YLÄMAA ,00% LAPPEENRANTA ,64% LEMI ,58% LUUMÄKI ,00% PARIKKALA ,09% RAUTJÄRVI ,61% RUOKOLAHTI ,17% SAVITAIPALE ,52% TAIPALSAARI ,36% Jäsenkunta ,24% Sopimuskunta IMATRA ,17% Sopimuskunta ,17% Jäsenkunnat ja Imatra ,40% Lähetteiden selkeä kasvu johtuu Parikkalan liittymisestä Eksoteen. Lähetteet erikoissairaanhoitoon lisääntyivät myös Ruokolahdelta ja Rautjärveltä niiden ryhdyttyä käyttämään entistä vähemmän Imatran Honkaharjun sairaalan

6 6 (15) erikoissairaanhoitoa. Imatra puolestaan vähensi Eksoten erikoissairaanhoitoon lähettämistä yli 7 %:lla, joskin kontaktien määrässä on yhä lievää kasvua (2,6 %). Taulukko 4. Ostopalvelujen käyttö erikoissairaanhoidossa Hinta as values Avoth suun th Mielenterveyspalvelut Perhepalvelut Sairaalapalvelut Sairaanhoidolliset tukipalvelu YHTEENSÄ Sopimuskunta IMATRA Sopimuskunta Jäsenkunta LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI SAVITAIPALE TAIPALSAARI Jäsenkunta Maksajakunta Ostopalvelujen käytössä korostuu niin ikään Parikkalan osuus. Tämä johtuu siitä, että parikkalalaisille on annettu mahdollisuus käyttää niin sanotuissa vanhoissa hoitosuhteissa vielä vuoden 2010 aikana Itä-Savon Sosterin palveluita. Itä-Savon korkeita kustannuksia selittävät sekä käytettyjen palvelujen muuta maata korkeammat tuotantokustannukset että muuta maata korkeampi palvelujen käyttö (7 % yli maan keskitason). Taulukko 5. Vuodeosastohoito erikoissairaanhoidossa (ei psykiatria). Mittareina ovat nettohoitopäivät, potilaiden lukumäärä ja päättyneet hoitojaksot. Hoitopäivien lkm Potilas lkm hoitojaksoilta Päättyneet hoitojaksot MITTARIT as values Edellinen vuosi täydet kk:t Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Edellinen vuosi täydet kk:t Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Edellinen vuosi täydet kuukaud et Täyd et kuuk aude t Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Jäsenkunta!!JOUTSENO ,00% ,00% ,00% LAPPEEN ,06% ,03% ,86% RANTA LEMI ,40% ,19% ,73% LUUMÄKI ,83% ,96% ,81% PARIKKALA RAUTJÄRVI ,71% ,00% ,00% ,33% ,37% ,71% ,54% ,69% ,08%

7 7 (15) RUOKOLAHTI SAVITAIPALE TAIPALSAARI!!YLÄMAA Jäsenkunta ,45% ,99% ,53% ,59% ,30% ,75% ,00% ,00% ,00% ,94% ,43% ,00% Sopimuskunta IMATRA Sopimuskunta Jäsenkunnat ja Imatra ,11% ,63% ,62% ,11% ,63% ,62% ,54% ,02% ,52% Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden hoitopäivien määrä kasvoi 6,5 %, mutta potilaiden lukumäärä väheni 66 potilaalla. Toiminnallinen tulos vastasi pääosin suunniteltua. Avohoitokäyntien määrä ylitti tavoitteen 8.8 %:lla. Kirurgiset ja ortopediset toimenpiteet Toimenpiteiden kokonaismäärän lisääntyi vuonna 2010 (255 kpl) vastaavaan aikaan vuonna 2009 verrattuna. Suurinta lisäys oli elektiivisessä eli ennalta suunnitellussa toiminnassa (mm. hoitotakuujonon purku). Taulukko 6. Kirurgisten ja ortopedisten toimenpiteiden kehitys tammi-kesäkuu 2009 ja tammi-kesäkuu 2010 EKKS kirurgiset ja ortopediset toimenpiteet 01-06/ / ELEKTIIVINEN Hätätyö Päivystys Yht. YHT. E2 PÄIKI Yht. GAST LASTENKIR PLAST THORAXKIR URO VERIS.KIR YLEISKIR ORT KÄSI Yht

8 8 (15) 2009 ELEKTIIVINEN Hätätyö Päivystys Yht. YHT. E2 PÄIKI Yht. GAST LASTENKIR PLAST THORAXKIR URO VERIS.KIR YLEISKIR ORT KÄSI Jonot ja hoitotakuu erikoissairaanhoidossa Taulukko 7. Kirurgiset ja ortopediset leikkausjonot (Tilanne ) Jono Hoitotakuujonossa yht. Hoitotakuujonossa yli 6 kk olleet Hoitotakuun piiriin kuulumattomat Ortopedia, käsikirurgia Tyräpotilaat PÄIKI-ortopedia Ortopedia, tekonivelet Ortopedia, muut Plastiikkakirurgia, rinta Urologia Ortopedia, selkäkirurgia Sappipotilaat Plastiikkakirurgia PÄIKI-urologia Peräpukamat Gastroenterologia PÄIKIlastenkirurgia PÄIKIyleiskirurgia Suonikohjut PÄIKIrintapotilaat Endokrinologia 2 0 1

9 9 (15) Rintapotilaat Yleiskirurgia Lastenkirurgia Thorax- ja veris.kirurgia Osteosynt.mat. poistot YHTEENSÄ Kirurgian ja ortopedian leikkausjono kasvoi helmikuun 2010 tilanteeseen verrattuna 195 henkilöllä ja yli 6 kk jonottaneiden määrä lisääntyi 21 henkilöllä. Hoitotakuussa on muutoin pysytty. Päivystys ja Nova Päivystys hoitaa ympärivuorokauden erikoissairaanhoitoa vaativat potilaat ja virkaajan ulkopuolella yleislääkäripäivystystä. Hoitohenkilökunta on yhteinen. Yleislääkärityövoima on vuokrattu Attendo MedOne Oy:ltä. Erikoissairaanhoidon lääkärityövoimana ovat sairaalassa virkasuhteessa toimivat lääkärit sekä osittain Eksoten ulkopuoliset lääkärit. Novan yleislääkärityövoima on vuokrattu Attendo MedOnelta. Erikoissairaanhoidon päivystyksen potilaskäynnit ovat vuodessa noin Alkuvuonna ei tapahtunut merkittävää muutosta vuoden 2009 alkuvuoteen. Yleislääkäripäivystyksen käynnit ovat suuret (22 000) ja lähestyvät teoreettista maksimia yhdelle yleislääkärille. Lauantaisin ja sunnuntaisin on käytettävissä toinen yleislääkäri (8 tuntia / päivä). Huomattava osa vastaanotoista tapahtuu aamuyöllä, mikä ei ole työntekijöille tai potilaille hyvä aika tavata yleislääkäri. Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen tilat ovat toimintaan nähden liian ahtaat. Tiloja on laajennettu ja otettu uusien toimintojen käyttöön, mutta ovat edelleen ahtaat ja potilaan tutkimus- ja hoitotiloja puuttuu. Yleislääkäripäivystyksen laajentaminen ei ole nykyisissä tiloissa mahdollista. Nova-yksikkö avattiin keväällä Tästä syystä alkuvuoden 2010 vertailu viime vuoteen ei ole mahdollista. Novan avaamisen jälkeen potilaille voitiin tarjota vuodeosastoilla jokseenkin aina hoitopaikka hoitohuoneessa käytävän sijaan. Tämä hyvä tilanne on jatkunut. Taulukko 8. Päivystys. Käyntimäärät alkuvuonna 2009 ja 2010 Käyntien lukumäärä Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2010 Jäsenkunnat Imatra Päivystyspoliklinikka Nova-osasto Yleislääketieteen päivystys (Ilman Parikkalan päivystystä) Akuutti yhteensä Päivystyspoliklinikka Nova-osasto

10 10 (15) Muut kunnat Yleislääketieteen päivystys (Ilman Parikkalan päivystystä) Akuutti yhteensä Päivystyspoliklinikka Nova-osasto Yleislääketieteen päivystys (Ilman Parikkalan päivystystä) Akuutti yhteensä Yhteensä Armilan sairaala ja Parikkalan sairaala Armilan sairaalan osastot 1, 4 ja 5 sekä Parikkalan sairaalan vuodeosasto ovat varatut sellaisille akuutisti sairaille potilaille, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa tai eivät voi siirtyä erikoissairaanhoidosta suoraan kotiin. Näillä vuodeosastoilla on ollut usein sellaisia potilaita, jotka tarvitsevat pitkäaikaista vuodeosastohoitoa tai tehostetun palveluasumisen palveluja. Parikkalan sairaalan remontti valmistui helmikuussa Sairaalaan on sijoitettu kuntoutujia kaikista Eksoten alueen kunnista. Lemin, Luumäen, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren vuodeosastoille on voitu sijoittaa äkillisesti sairaita suoraan yleislääkäreiden vastaanotoilta, Novasta tai keskussairaalan vuodeosastoilta. SAS-toiminta (Selvitä-Arvioi-Sijoita) on huolehtinut siitä, että käytöstä vapautuneelle paikalle on viiveettä saatu toinen kuntoutuja. Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon hoitotakuu toteutuu kaikilla muilla terveysasemilla paitsi Lappeenrannan keskustan hammashoitoloissa. Hoidon tarpeen arvioinnin ongelmat olivat Lappeen alueen (Lappeenranta ja Taipalsaari) keskitettyä ajanvarausta koskevia puhelinteknisiä ongelmia, jotka on saatu korjattua. Lappeen alueen keskitettyä ajanvarausta hoitaa aiemman kahden hammashoitajan sijasta kolme hammashoitajaa. Muilla terveysasemilla hoidon tarpeen arviointi on sujunut ongelmitta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin aloittaessa toimintansa hoitoa odotti 2620 hammashuollon potilasta, joista 1317 oli odottanut hoitoa yli 6 kuukautta. Kesäkuun lopussa hoitoa odotti 1978 potilasta, joista 691 oli odottanut hoitoa yli 6 kuukautta. Tarkastelujakson aikana hoitoon kutsuttiin 1569 potilasta jonossa olleista 2620 potilaasta muun normaalin palvelutoiminnan ohella.

11 11 (15) Taulukko 9. Lappeenrannan keskustan hammashoitolan jonopotilaat (Armila 31.5 asti, Pohjolankatu, Sammonlahti, Lauritsala) Päivämäärä jonopotilaat > 6kk jonottaneet Taulukko 10 Joutsenon hammashoitolan jonopotilaat Päivämäärä jonopotilaat jonon pituus ,5 kk ,5 kk ,0 kk ,0 kk ,5 kk ,0 kk Muu avoterveydenhuolto Etelä-Karjalan terveyskeskuksessa lääkärien ostopalveluja tarvittiin aiempaa vähemmän. Lääkäreitä saatiin rekrytoitua terveyskeskuslääkärin virkoihin erityisesti Lappeen vastuuyksikköön. Tällä saatiin selvää kustannussäästöä. Lappeenrannan terveysasemien väestövastuujärjestelmän muuttuessa alueelliseen tiimityömalliin lääkärien ja sairaanhoitajien työnjakoa kehitettiin entisestään ja asiakaspalvelua saatiin joustavammaksi. Alkukesästä toteutettiin Lappeenrannan terveysasemien puhelinuudistus, jossa pääterveysaseman keskitetty puhelinkeskus hajautettiin kaikille terveysasemille. Asiakkaat saavat nyt yhteyden suoraan omalle terveysasemalleen ja asiakaspalveluun tuli joustavuutta. Puhelinuudistus lähti hyvin käyntiin. Lappeen vastuuyksikössä hoitotakuu on toteutunut, jonot kiireettömän hoidon lääkärin vastaanotolle ovat olleet 1-2 kk. Länsi-Saimaan vastuuyksikössä Lemin terveysasemalle ei saatu edelleenkään rekrytoitua virkalääkäreitä. Ostopalvelulääkäreitä jouduttiin hankkimaan. Savitaipaleen terveysasemalta järjestettiin jonkin verran lääkärityövoimaa Lemille. Nyt syksyllä Lappeen vastuuyksikön kanssa on suunniteltu yhteistyötä niin, että Lemille siirretään 0,4 lääkärin työpanos Lappeenrannasta. Tällä saadaan toimintaan enemmän säännöllisyyttä ja ostopalvelujen määrää vähemmäksi. Muilla Länsi-Saimaan vastuuyksikön terveysasemilla on ollut n. 25 % vaje lääkärityövoimassa. Lääkäreitä pyritään rekrytoimaan jatkuvasti ja nuorten lääkäreiden koulutukseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Länsi- Saimaalla on hoitotakuu toteutunut, jonot kiireettömän hoidon lääkärin vastaanotolle ovat olleet 1-2 kk.

12 12 (15) Pohjoisen vastuuyksikön jokaisella terveysasemalla on n. 25 % lääkärivajaus. Ajoittain on jouduttu hankkimaan ostopalvelulääkäreitä. Vastuuyksikön terveysasemilla, kuten myös Länsi- Saimaalla, on ollut käytössä jo vanhastaan tiimityömalli, jota on entisestään kehitetty. Sairaanhoitajan vastaanottoja on lisätty ja työnjakoa lääkärin ja sairaanhoitajan kesken tehostettu. Hoitotakuu on toteutunut, jonot kiireettömän hoidon vastaanotolle ovat olleet 1-2 kk. Taulukko 11. Lääkärissä käynnit ja peittävyys maakunnan alueella Lääkärissä käynnit tammi-maaliskuu tammi-kesäkuu Kunta väestö käynnit peittävyys käynnit peittävyys Lappeenranta ,1 % ,3 % Lemi ,0 % ,9 % Luumäki ,4 % ,0 % Parikkala ,1 % ,1 % Rautjärvi ,6 % ,1 % Ruokolahti ,7 % ,2 % Savitaipale ,9 % ,0 % Taipalsaari ,6 % ,1 % Mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalvelujen alkuvuoden keskeisenä teemana on ollut avohoidon ja päihdepalvelujen integroiminen palvelujen kokonaisuuteen ja lähipalvelujen turvaaminen. Tulosalueen eri toimintojen välille on aloitettu rakentamaan yhteisiä uudenlaisia hoitokäytäntöjä. Maakunnallisten lähipalvelujen erikoislääkäripalvelut järjestettiin muutosta edeltävällä volyymilla joko virkatyönä tai ostopalveluilla. Näiden toimintaa vahvistettiin aloittamalla yhteiset tiimit keskitettyjen palvelujen kanssa, mielenterveyskuntoutuksen vastuuyksikön palveluvalikon tarjonnalla ja tuomalla päihdehoitajien konsultaatiot jokaiseen mielenterveysyksikköön. Avohoidossa potilaat kyettiin vastaanottamaan ilman jonoja ja hoidon saanti on ollut turvattu. Etelä-Karjalan mielenterveyskeskuksessa Lappeenrannassa erikoislääkäripulasta seurasi lääkärilausuntojen ruuhkautumista odotusaikojen ollessa noin kaksi kuukautta. Ilmiö pahentui alkukesästä yhden erikoislääkärin lähdettyä pois, mutta toisaalta alkusyksystä tilanteeseen ollaan saamassa helpotusta. Päihdepalveluissa luotiin yhteisiä suunnitelmia ja käytäntöjä muiden mielenterveyspalvelujen vastuuyksiköiden kanssa. Ostopalvelujen käyttöä pystyttiin vähentämään yhteisten prosessien ja toimintatapojen muuttamisen myötä. Sairaalapsykiatrian palveluissa on nähtävissä hoitopäivien lisääntyminen yhdistyneenä hoitoaikojen lyhenemiseen. Ensin mainittu liittyy Parikkalan liittymiseen Eksoteen ja tästä seuranneeseen vaikeasti sairaiden potilaiden määrän lisääntymiseen, jälkimmäinen taas hoitokäytäntöjen muuttumiseen ja erityisesti päiväpaikkojen käyttöön.

13 13 (15) Nuorisopsykiatriassa on nähtävissä hoitoon hakeutuvien määrän kasvu ja häiriöiden vaikeutuminen sillä seurauksella, että avohoidossa jouduttiin hoitamaan aiempaa vakavammin sairaita nuoria. Tilanne ei ole kuitenkaan johtanut jonojen kasvuun. Lastenpsykiatriassa hoitoa tarvitsevien määrä pysyi suunnilleen ennallaan, mutta osastohoidon tarve lisääntyi. Jonotilanne on ennallaan. Mielenterveyskuntoutuksen vastuuyksikkö käynnisti palvelutarpeiden kartoituksen ja toimintojen suunnittelun kaikkialla mielenterveyspalvelujen alueella. Tämän myötä aloitettiin yhteisiä toimintoja mm. päihdepalvelujen ja nuorisopsykiatrian kanssa. Myös palvelukotien kanssa yhteisten prosessien luominen käynnistettiin. Sairaanhoidolliset tukipalvelut Laboratoriokeskus Laboratoriokeskuksessa kliinisen kemian laboratorion toiminta laajeni kun uudet toimipisteet Rautjärvellä, Parikkalassa ja Savitaipaleella liitettiin Eksoten laboratoriokeskukseen. Kaikkiin toimipisteisiin laadittiin yhtenäinen toimintamalli huomioiden paikalliset eroavuudet. Laboratoriotoiminnassa toimintavolyymi lisääntyi selkeästi, mikä kuitenkin pystyttiin tuottamaan lähes aiemmalla henkilöstöllä analytiikkaa kehittämällä ja kouluttamalla lähihoitajia näytteenottajiksi Kuvantamiskeskus Erikoissairaanhoidossa on suunta ollut yhä vaativampiin kuvantamisen erikoistutkimuksiin (ultraääni, angiokuvaukset, tietokonetomografia ja MRI sekä näihin yhdistetyt vaativat radiologiset toimenpiteet). Yhdeksän röntgenhoitajaa valmistui omalta kurssiltamme (Stadia - EKKS - Saimaan AMK ja työvoimatoimisto) ja saatiin kiinnitettyä suureen röntgenhoitajapulaan. Valitettavasti vieläkään ei riitä sijaisia maakuntaan. Pahin pulma on radiologian erikoislääkäripula. Kuntoutuskeskus Fysiatrian poliklinikka Hoitotakuussa pysyttiin huolimatta ylilääkärin puuttumisesta. Jonkin verran on ostopalveluin paikattu fysiatrivajetta. Ortopedisesta leikkausjonosta poimittiin konservatiivisella hoidolla autettavia, minkä pitäisi näkyä leikkaustarpeen vähenemisenä. Erikoissairaanhoidon fysioterapia ja perusterveydenhuollon fysioterapia Erityisesti pienillä terveysasemilla on ollut ongelmana fysioterapeutin sijaistaminen, mikä aiheutti toiminnan supistuksia varsinkin loma-aikoina. Työssä on pääsääntöisesti vain yksi fysioterapeutti eikä sijaisia ole pystytty hankkimaan. Asiantuntijafysioterapeuttikoulutus päättyi keväällä Osaamisen jalkauttaminen on nyt menossa ja tarkoitus on aloittaa syksyllä asiantuntijafysioterapeuttien vastaanotot (selkäpotilaat) terveysasemilla. Kuntoutuksen ostopalvelumäärärahojen niukkuus/puute eri erikoisaloilla lisäsi painetta kehittää omia ryhmämuotoisia palveluita.

14 14 (15) Apuvälinekeskus Alueellinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa Toiminta lähti hyvin liikkeelle. Uutena toimintana kehitettiin apuvälinepoliklinikkatoimintaa. Apuvälineiden myöntämisperusteet ja palveluopas päivitettiin. Kehitysvammapoliklinikka Kyseessä on uusi toiminto, joka käynnistyi Toiminta käynnistyi hyvin. 6. Vanhustenpalvelujen vastuualue Vanhustenpalveluiden ensimmäinen puolivuotiskausi sujui suunnitellusti. Lappeenrannassa Mäntylän sairaala lopetti suunnitellusti toimintansa kesäheinäkuun vaihteessa. Potilaat muuttivat pääosin samaan aikaan avattuun uuteen tehostetun palveluasumisen yksikköön Ortamonpuistoon Kanavansuulla. Joutsenon vuodeosaston remontti valmistui ja potilaat palasivat Rauhan sairaalan väliaikaistiloista kesäkuun alussa. Kesäkuun puolessa välissä Joutsenon Palvelukeskuksen kaksi osastoa siirtyi vastaaviin väliaikaistiloihin Palvelukeskuksen peruskorjauksen alettua. Painopistealueena vanhustenpalveluissa oleva kotihoito on ollut joka puolella runsaasti työllistetty. Kotihoidon kehittämistä on tehty mm. ISISEMD- ja Älykop-hankkeiden avulla hyödyntäen nykyaikaista tekniikkaa. Työn Imu -projekti on käynnistynyt yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille on käynnistetty alkuvuoden aikana kaikissa kunnissa. Liitteenä toimintalukuja. 7. Henkilöstö Henkilöstön määrä Eksoten palveluksessa oli kuukausipalkkaista henkilöä vuoden 2009 lopussa , jolloin jäsenkunnista siirtynyt henkilöstö aloitti työskentelyn, Eksoten palveluksessa oli kuukausipalkkaista henkilöä. Eksoten henkilöstömäärä kasvoi tuolloin henkilöllä. Kuukausipalkkaisiin lasketaan sijaiset, joiden palvelussuhde kestää vähintään 13 kalenteripäivää. Henkilöstömäärä muuttui puolivuotiskaudella kun 216 henkilöä siirtyi Eksoten palveluksesta Saimaan Tukipalvelut Oy:n palvelukseen. Huhtikuun lopussa kuukausipalkkaisen henkilöstön määrä oli henkilöä. Puolivuotiskauden päättyessä Eksoten henkilöstömäärä oli vuosilomien takia tarvittavien sijaisten määrän takia tavanomaista korkeampi eli kuukausipalkkaista henkilöä. Alla on kuukausipalkkaisen henkilöstön määrän kehitys puolivuotiskaudella. Taulukossa on esitetty vastuualueittain henkilöstön kokonaismäärä ja suluissa on määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä.

15 15 (15) Kuukausipalkkainen henkilöstö/vastuualue Perhe ja sosiaalipalvelut 502 (105) 505 (105) 510 (111) 508 (110) 512 (113) 533 (133) 545 (145) Terveyspalvelut (320) (307) (325) (348) (352) (409) (470) Vanhustenpalvelut (307) (261) (253) (279) (267) (292) (397) Yhteiset palvelut 678 (130) 679 (131) 687 (138) 696 (147) 450 (96) 454 (99) 466 (116) Yhteensä (862) (804) (827) (884) (828) (933) (1 128) Säästötalkoot ja lomarahavapaat Eksote antoi henkilöstölle keväällä 2010 suosituksen palkattoman vapaan pitämisestä osana talouden tasapainottamista. Henkilöstö on puolivuotisraportin laatimiseen mennessä anonut palkatonta vapaata yhteensä päivää. Kaikkia palkanpidätyksiä ei ole vielä toteutettu mutta arvioitu säästö palkkakustannuksissa on kokonaisuudessaan noin euroa. Lääkärit ovat vaihtaneet päivän verran lomarahoja vapaaksi. Arvioitu säästö palkkakustannuksissa on noin euroa. Yhteensä palkkakustannuksissa on saavutettu säästöä vapaaehtoisen palkattoman vapaan ja lomarahojen vapaaksi vaihtamisen kautta noin euroa, sivukuluineen noin euroa.

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HYVÄ POTKU LOPPURAPORTTI LUUMÄEN TERVEYSASEMALLA 2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Luumäen terveysasemasta 2. Mukaan Hyvä Potku hankkeeseen

Lisätiedot

1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 2009 toiminnasta sekä arvio talousarvion toteutumisesta

1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 2009 toiminnasta sekä arvio talousarvion toteutumisesta PA 5.8. PUOLIVUOTISKATSAUS Tammi-kesäkuu SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden toiminnasta sekä arvio talousarvion toteutumisesta koko vuodelle Alkuvuoden toimintaa on leimannut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2013-2016

PALVELUSOPIMUS 2013-2016 PALVELUSOPIMUS 2013-2016 2 1. SOPIJAOSAPUOLET... 3 2. PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITE JA SISÄLTÖ... 3 3. EKSOTEN TALOUS JA KUNNAN MAKSUOSUUDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 4 4. PALVELUJEN TUOTTAMINEN... 7 4.1 Palvelujen

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890

Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN K1007 VAIKEAVAMMAISTEN ERITYISPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Vammaistyön alueellinen kehittämispäivä propellipäivä 10.9.2008 Kouvola-talo Kehittämissuunnittelija Tarja Roivainen TAUSTAA Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Affecton julkishallinnon forum 14.2.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla SOTE ja HUS Psykiatria 8.9.2016 Tiina Salminen palvelualuejohtaja Järvenpään

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

Palvelusopimusneuvottelut, Ruokolahti 2.12.2015. Kuntakohtaiset muutokset 2016

Palvelusopimusneuvottelut, Ruokolahti 2.12.2015. Kuntakohtaiset muutokset 2016 Palvelusopimusneuvottelut, Ruokolahti 2.12.2015 Kuntakohtaiset muutokset 2016 Terveys- ja vanhustenpalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula Avoterveydenhoito ja hoiva kehittyy: Etälääkäritoiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi Terveyslautakunta 36 28.04.2015 Kaupunginhallitus 197 11.05.2015 Kaupunginhallitus 242 08.06.2015 Terveyslautakunta 66 22.09.2015 Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012

Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

ö/ oi ^ / ^ 01/ 23 01, 2012 ETELÄ KARJALAN EKSOTEN JÄSENKUNNAT

ö/ oi ^ / ^ 01/ 23 01, 2012 ETELÄ KARJALAN EKSOTEN JÄSENKUNNAT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIPI ^ 1PPEENRANNAN KAUPUNKI kaupung i nhallitus 23 01, 2012 ö/ oi ^ / ^ 01/ EKSOTEN JÄSENKUNNAT Eksoten kaikilta jäsenkunnhlta pyydetään lausunnot suolistosyöpäseulontojen järjestämisestä

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014

Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Sivu 1 / 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2014 Aineisto Kustannusvertailussa mukana oleva aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja näiden

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla. Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla. Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tilanne Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan terveyspiiri selvitys 2005 ( Stakes)

Lisätiedot

1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli

1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli 1(8) 1 KOKEILUKOHTEET JA INDIKAATTORIT/ Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kokeilukohteen määrittely Kokeilukohteen ja toiminnan sanallinen kuvaus (tavoite, toimintamallin kuvaus ym.) Tavoitteena on,

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Muutosprosessit ja luottamuspääoman luominen - Case Eksote

Muutosprosessit ja luottamuspääoman luominen - Case Eksote KUNTAJOHTAJA- PÄIVÄT LAPPEENRANTA Muutosprosessit ja luottamuspääoman luominen - Case Eksote 27.8.2015 Kari Korkiakoski ETELÄ-KARJALAN KUNTIEN VÄKILUVUT 31.12.2004-31.12.2006 Väkiluku Väkiluku Väkiluku

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi

Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi 1 (8) Sote/Talousarvion 2012 riskianalyysi Ympäristöterveydenhuolto Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostavat toimintakuluista 73 %. TA2012 on varattu henkilöstömenoihin 46 000 vähemmän kuin 10 kk ennuste

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015 KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ Keski-Suomen SOTE 2020 KAKSI ISOA TEEMAA SUUNNITTELUSSA PAIKALLISEN AUTONOMIAN TARVE Paikalliset hyvät käytännöt Asiakastuntemus ja osallisuus Omaiset, naapurustot,

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot