PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2010 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI. 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2010 toiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2010 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI. 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2010 toiminnasta"

Transkriptio

1 1 (15) PUOLIVUOTISRAPORTTI 1-6/2010 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2010 toiminnasta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toiminta kokonaisuudessaan alkoi Jäsenkuntien sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtyi tuolloin Eksoten palvelukseen Imatraa lukuun ottamatta. Vuodenvaihteeseen ajoittui mittava tietojärjestelmien uusinta. Käyttöön otettiin uudet talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ja yhteinen potilastietojärjestelmä. Käyttöönotto onnistui sen vaativuuteen nähden hyvin. Jo syksyllä 2009 Saimaan talous ja tieto Oy:öön siirtyneiden toimintojen lisäksi keväällä 2010 siirtyivät ruoka- ja puhtauspalvelut Saimaan Tukipalvelut Oy:öön, työterveyshuoltopalvelut Etelä-Karjalan Työkunto Oy:öön ja varastointi- ja kuljetuspalvelut Etelä-Karjalan hankintapalveluille. Toimintojen uudelleen organisointi vaati runsaasti työtä sekä lähettävässä että vastaanottavissa organisaatioissa. Tukipalvelut organisoitiin uudelleen siten, että toimitusjohtajan alaisuuteen perustettiin strategiset tukipalvelut -yksikkö, johon kuuluvat tuki ja kehittäminen (sisältäen hankkeet), koulutus ja työnohjaus, tietohallinto sekä laatu- ja turvallisuusasiat. 2. Tulosraportti 1-6/2010 Eksoten taloudellinen tulos 1-6/2010 oli 2,0 milj. euroa ylijäämäinen, mikä tuotti 1,5 milj. euroa positiivista budjettieroa. Tuloksessa on huomioitu kustannusten ja tuottojen kirjautumisviiveitä, mitkä johtuvat osittain uuden organisaation toiminnan käynnistymisestä ja uusien tietojärjestelmien käyttöönotosta. Toimintatuotot (190,7 milj. euroa) olivat 3,4 milj. euroa alle budjetoidun. Erosta 1,8 milj. euroa aiheutui jäsenkuntalaskutuksesta Imatralle. Laskutukseen on vielä loppuvuodesta tulossa korjauksia, koska Effican uusittu kuntalaskutusjärjestelmä ei kaikilta osin ole toiminut moitteettomasti ja joitain eriä on jäänyt nousematta laskutukseen. Toimintakulut (175,6 milj. euroa) olivat 4,9 milj. euroa alle budjetoidun. Suurin osa erosta (5,6 milj euroa) syntyi henkilöstömenojen alituksesta. Henkilöstömenoissa siirtymää palkoista ostopalveluihin oli 2,3 milj. euroa ruoka- ja puhtauspalvelujen siirryttyä Saimaan Tukipalvelut Oy:n hoidettaviksi. Vastaavaa ylitystä ei ollut havaittavissa kuitenkaan palvelujen ostoissa, joissa budjettiylitys oli n. 1 milj. euroa. Varsinaisesta henkilöstömenojen alituksesta suurin osa syntyi terveyspalvelujen vastuualueella. Aineissa ja tarvikkeissa budjettiylitys oli n. 0,3 milj. Taloushallinto PL 24, Lappeenranta Koulukatu 14 puh. (05) faksi (05)

2 2 (15) euroa. Avustukset kotitalouksille (lähinnä toimeentulotuki) ylittyivät n. 0,35 milj. euroa. Tulosraportti on liitteenä. 3. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuonna 2010 Mittari Bruttotoimintakulut /asukas Tavoitetaso Alle valtakunnallisen keskitason - raportoidaan koko vuoden osalta Bruttotoimintakulujen kasvuprosentti Alle valtakunnallisen keskitason - raportoidaan koko vuoden osalta Laitoshoidon kustannusten Laskee vuosittain osuus kokonaiskustannuksista raportoidaan koko vuoden osalta Laitoshoitopäivien määrä Laskee vuosittain raportoidaan koko vuoden osalta Kullakin vastuualueella 1-2 ydinprosessin kuvaaminen ja prosessimittareiden määrittäminen On tehty - yhteisten palvelujen vastuualueella on kuvattu talousarvioprosessi - vanhustenpalveluissa on kuvattu teknologian käyttöönotto kotihoidossa Uusia matalan kynnyksen palveluja perustettu 1-2 jokaiselle vastuualueelle On tehty - raportoidaan koko vuoden osalta Yhteinen SAS-toiminto kaikille toiminnoille On tehty - perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnalla, keskussairaalalla ja vanhustenpalvelujen muilla toiminnoilla on jo yhteinen SAS-toiminto ja SASohjelma Yhdenmukaisen palvelutason kriteerien määrittely merkittäviltä osin On tehty - on pääosin tehty

3 3 (15) Mittari Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Tavoitetaso On tehty - tehdään syksyllä 2010 Henkilötyövuosien määrä Laskee v:sta raportoidaan koko vuoden osalta 4. Sosiaali- ja perhepalvelujen vastuualue Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen toiminta osana sosiaali- ja terveyspiiriä on lähtenyt liikkeelle myönteisesti. Kaikilla kolmella tulosalueella: perhepalveluissa, aikuisten sosiaalipalveluissa ja vammaispalveluissa on yhtenäistetty toimintaa, osallistuttu aktiivisesti palveluprosessien kehittämiseen sekä työjaon ja toimintatapojen uudistamiseen. Sosiaali-Effican käyttöönotto koko Eksoten alueella oli vaativa tehtävä. Alkuvuoteen ajoittuva asiakastietojärjestelmän sisäänajo näkyi pakostakin jossain määrin viiveinä palvelutuotannossa, mutta hyvien asiantuntijoiden avustuksella käyttöönottovaihe toteutui asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jo alkuvuodesta oli selvää, että talouden taantuman ja työttömyyden kasvun johdosta toimeentulotukimenot nousevat ennakoitua enemmän kuluvana vuonna. Työllistämis-, aktivointi- ja kuntouttamistoimenpiteitä on kohdennettu erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja maahanmuuttajiin. Ennakoitua suurempaa palvelutarpeen kasvua on ollut myös vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisen avun tarpeessa. Henkilökohtaisen avun palvelutarpeen kasvun taustalla on vammaispalvelulain uudistus, joka mahdollistaa asteittain palvelujen laajemman käytön. Perhepalveluissa lasten ja nuorten ehkäisevien palvelujen ja lastensuojelun yhteistyö on tiivistynyt uuden organisaatiorakenteen myötä. Lappeenrannan ja Taipalsaaren alueella on voitu jatkaa neuvolakeskushankkeen mukanaan tuomia hyviä työmuotoja. Neuvolatoiminnan kehittämistyö on luonut hyvän pohjan uuden asetuksen mukaiselle työotteelle. Tavoitteena on varhaisen puuttumisen avulla ehkäistä myöhemmin ennakoitavissa olevia suurempia ongelmia. Perheet ovat ottaneet uudet työmuodot kuten perhetyön ja psykologin vastaanotot hyvin vastaan. Kaste-ohjelmaan sisältyvä Rajan lapset ja nuoret -hanke on mahdollistanut Eksoten alueella liikkuvan konsultoivan asiantuntijatyöryhmän. Hankkeen keskeisenä osana on myös perustason henkilöstön valmennus ja ohjaus ongelmien havaitsemiseen ja tarkoituksenmukaiseen auttamiseen. Lastensuojelussa kevätkausi on jatkunut kiireisenä. Lastensuojeluilmoituksia on tullut alkuvuodesta paljon ja erityisesti huhti-kesäkuussa niiden määrä on kääntynyt kasvuun. Lasten- ja nuorten vastaanottokoti Tarulantuvan ylipaikkatilanne on jatkunut kevätkauden ajan. Lyhytkestoinen perhehoito on käynnistynyt hyvin, joka on osaltaan helpottanut Tarulantuvan tilannetta. Huostaanottoja on alkuvuodesta tehty kuusi ja uusia huostaanottoja on ennakoitavissa vastaava määrä. Erityisesti nuorten päihteidenkäyttö on ollut huolestuttavan runsasta ja esimerkiksi nyt kesäaikaan on jouduttu lähettämään viisi nuorta katkaisuhoitoon.

4 4 (15) Perhe- ja sosiaalipalveluissa henkilöstön rekrytointi on osoittanut haasteelliseksi tehtäväksi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon keskittyviä lääkäreitä on ollut hankala saada. Samoin on ollut vaikeuksia rekrytoida sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja puheterapeutteja. Tämä näkyy perheneuvolassa, lapsi- ja nuorisovastaanotolla, kouluterveydessä ja lastensuojelussa moniammatillisen työn vaikeutumisena ja konsultaatiomahdollisuuksien niukkuutena. Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimeentulotuen, sosiaalityön, lastensuojelun ja vammaispalvelun palvelutakuisiin vastaaminen on ollut osaksi haasteellista. Kokonaisuutena palvelutakuista on selviydytty kuitenkin kohtuullisen hyvin, vaikka takana on vilkas ja työntäyteinen kevätkausi. Erityisesti lastensuojelussa ja vammaispalveluissa palvelutarpeen kasvu on aiheuttanut viiveitä asiakaspalveluun. Perheneuvolan jonotilanne ei ole korjaantunut kevätkauden aikana. Taustalla on mm. henkilöstön rekrytointiin liittyvät vaikeudet. Liitteenä toimintalukuja. 5. Terveyspalvelujen vastuualue Erikoissairaanhoito Mittarina on käytetty pääasiassa kontaktien lukumäärä, koska se kertoo parhaiten resurssiemme käytöstä. Mukana ovat ajanvarauskäyntien lisäksi lääkärien vuodeosastokonsultaatiot, ennalta varatut käynnin korvaavat puhelinajat sekä ryhmätilaisuus, jossa on läsnä potilaan lisäksi esimerkiksi Kelan, Työhallinnon ja työterveyshuollon edustajat. Kontaktien lukumäärässä tapahtui tarkastelujakson aikana kasvua 8.8 % verrattuna vuoteen Syynä on Parikkalan liittyminen Eksoteen alkaen. Taulukko 1. Kontaktien lukumäärä erikoissairaanhoidossa kunnittain Kontaktien lkm Edellinen vuosi täydet Muutos-% / edellisen vuoden vastaava aika verrattuna Jäsenkunta 173!!JOUTSENO ,00% 405 LAPPEENRANTA ,42% 416 LEMI ,81% 441 LUUMÄKI ,20% 580 PARIKKALA ,69% 689 RAUTJÄRVI ,53% 700 RUOKOLAHTI ,34% 739 SAVITAIPALE ,77% 831 TAIPALSAARI ,40% 978!!YLÄMAA ,94% Jäsenkunta ,97% Sopimuskunta 153 IMATRA ,65% Sopimuskunta ,65% Jäsenkunnat ja Imatra ,80% Potilaskontaktit lisääntyivät Parikkalasta, mutta selkeästi myös Rautjärveltä (yli 23 %) ja Ruokolahdelta (yli 21 %).

5 5 (15) Taulukko 2. Ensikäynnit Kontaktien lkm as values Edellinen vuosi äydet Muutos-% / edellisen vuoden vastaava aikana Jäsenkunta 173!!JOUTSENO ,00% 405 LAPPEENRANTA ,15% 416 LEMI ,72% 441 LUUMÄKI ,93% 580 PARIKKALA ,00% 689 RAUTJÄRVI ,12% 700 RUOKOLAHTI ,09% 739 SAVITAIPALE ,53% 831 TAIPALSAARI ,31% 978!!YLÄMAA ,00% Jäsenkunta ,30% Sopimuskunta 153 IMATRA ,65% Sopimuskunta ,65% Jäsenkunnat ja Imatra ,41% Ensikäynnit lisääntyivät 4,4 %. Eniten ensikäynnit lisääntyivät Parikkalasta, mutta myös Ruokolahdelta. Taulukko 3. Lähetteet Lähetteiden lkm as values Edellinen vuosi täydet Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Jäsenkunta!!JOUTSENO ,00%!!YLÄMAA ,00% LAPPEENRANTA ,64% LEMI ,58% LUUMÄKI ,00% PARIKKALA ,09% RAUTJÄRVI ,61% RUOKOLAHTI ,17% SAVITAIPALE ,52% TAIPALSAARI ,36% Jäsenkunta ,24% Sopimuskunta IMATRA ,17% Sopimuskunta ,17% Jäsenkunnat ja Imatra ,40% Lähetteiden selkeä kasvu johtuu Parikkalan liittymisestä Eksoteen. Lähetteet erikoissairaanhoitoon lisääntyivät myös Ruokolahdelta ja Rautjärveltä niiden ryhdyttyä käyttämään entistä vähemmän Imatran Honkaharjun sairaalan

6 6 (15) erikoissairaanhoitoa. Imatra puolestaan vähensi Eksoten erikoissairaanhoitoon lähettämistä yli 7 %:lla, joskin kontaktien määrässä on yhä lievää kasvua (2,6 %). Taulukko 4. Ostopalvelujen käyttö erikoissairaanhoidossa Hinta as values Avoth suun th Mielenterveyspalvelut Perhepalvelut Sairaalapalvelut Sairaanhoidolliset tukipalvelu YHTEENSÄ Sopimuskunta IMATRA Sopimuskunta Jäsenkunta LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI SAVITAIPALE TAIPALSAARI Jäsenkunta Maksajakunta Ostopalvelujen käytössä korostuu niin ikään Parikkalan osuus. Tämä johtuu siitä, että parikkalalaisille on annettu mahdollisuus käyttää niin sanotuissa vanhoissa hoitosuhteissa vielä vuoden 2010 aikana Itä-Savon Sosterin palveluita. Itä-Savon korkeita kustannuksia selittävät sekä käytettyjen palvelujen muuta maata korkeammat tuotantokustannukset että muuta maata korkeampi palvelujen käyttö (7 % yli maan keskitason). Taulukko 5. Vuodeosastohoito erikoissairaanhoidossa (ei psykiatria). Mittareina ovat nettohoitopäivät, potilaiden lukumäärä ja päättyneet hoitojaksot. Hoitopäivien lkm Potilas lkm hoitojaksoilta Päättyneet hoitojaksot MITTARIT as values Edellinen vuosi täydet kk:t Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Edellinen vuosi täydet kk:t Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Edellinen vuosi täydet kuukaud et Täyd et kuuk aude t Muutos-%/ edellisen vuoden vastaava aika Jäsenkunta!!JOUTSENO ,00% ,00% ,00% LAPPEEN ,06% ,03% ,86% RANTA LEMI ,40% ,19% ,73% LUUMÄKI ,83% ,96% ,81% PARIKKALA RAUTJÄRVI ,71% ,00% ,00% ,33% ,37% ,71% ,54% ,69% ,08%

7 7 (15) RUOKOLAHTI SAVITAIPALE TAIPALSAARI!!YLÄMAA Jäsenkunta ,45% ,99% ,53% ,59% ,30% ,75% ,00% ,00% ,00% ,94% ,43% ,00% Sopimuskunta IMATRA Sopimuskunta Jäsenkunnat ja Imatra ,11% ,63% ,62% ,11% ,63% ,62% ,54% ,02% ,52% Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden hoitopäivien määrä kasvoi 6,5 %, mutta potilaiden lukumäärä väheni 66 potilaalla. Toiminnallinen tulos vastasi pääosin suunniteltua. Avohoitokäyntien määrä ylitti tavoitteen 8.8 %:lla. Kirurgiset ja ortopediset toimenpiteet Toimenpiteiden kokonaismäärän lisääntyi vuonna 2010 (255 kpl) vastaavaan aikaan vuonna 2009 verrattuna. Suurinta lisäys oli elektiivisessä eli ennalta suunnitellussa toiminnassa (mm. hoitotakuujonon purku). Taulukko 6. Kirurgisten ja ortopedisten toimenpiteiden kehitys tammi-kesäkuu 2009 ja tammi-kesäkuu 2010 EKKS kirurgiset ja ortopediset toimenpiteet 01-06/ / ELEKTIIVINEN Hätätyö Päivystys Yht. YHT. E2 PÄIKI Yht. GAST LASTENKIR PLAST THORAXKIR URO VERIS.KIR YLEISKIR ORT KÄSI Yht

8 8 (15) 2009 ELEKTIIVINEN Hätätyö Päivystys Yht. YHT. E2 PÄIKI Yht. GAST LASTENKIR PLAST THORAXKIR URO VERIS.KIR YLEISKIR ORT KÄSI Jonot ja hoitotakuu erikoissairaanhoidossa Taulukko 7. Kirurgiset ja ortopediset leikkausjonot (Tilanne ) Jono Hoitotakuujonossa yht. Hoitotakuujonossa yli 6 kk olleet Hoitotakuun piiriin kuulumattomat Ortopedia, käsikirurgia Tyräpotilaat PÄIKI-ortopedia Ortopedia, tekonivelet Ortopedia, muut Plastiikkakirurgia, rinta Urologia Ortopedia, selkäkirurgia Sappipotilaat Plastiikkakirurgia PÄIKI-urologia Peräpukamat Gastroenterologia PÄIKIlastenkirurgia PÄIKIyleiskirurgia Suonikohjut PÄIKIrintapotilaat Endokrinologia 2 0 1

9 9 (15) Rintapotilaat Yleiskirurgia Lastenkirurgia Thorax- ja veris.kirurgia Osteosynt.mat. poistot YHTEENSÄ Kirurgian ja ortopedian leikkausjono kasvoi helmikuun 2010 tilanteeseen verrattuna 195 henkilöllä ja yli 6 kk jonottaneiden määrä lisääntyi 21 henkilöllä. Hoitotakuussa on muutoin pysytty. Päivystys ja Nova Päivystys hoitaa ympärivuorokauden erikoissairaanhoitoa vaativat potilaat ja virkaajan ulkopuolella yleislääkäripäivystystä. Hoitohenkilökunta on yhteinen. Yleislääkärityövoima on vuokrattu Attendo MedOne Oy:ltä. Erikoissairaanhoidon lääkärityövoimana ovat sairaalassa virkasuhteessa toimivat lääkärit sekä osittain Eksoten ulkopuoliset lääkärit. Novan yleislääkärityövoima on vuokrattu Attendo MedOnelta. Erikoissairaanhoidon päivystyksen potilaskäynnit ovat vuodessa noin Alkuvuonna ei tapahtunut merkittävää muutosta vuoden 2009 alkuvuoteen. Yleislääkäripäivystyksen käynnit ovat suuret (22 000) ja lähestyvät teoreettista maksimia yhdelle yleislääkärille. Lauantaisin ja sunnuntaisin on käytettävissä toinen yleislääkäri (8 tuntia / päivä). Huomattava osa vastaanotoista tapahtuu aamuyöllä, mikä ei ole työntekijöille tai potilaille hyvä aika tavata yleislääkäri. Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksen tilat ovat toimintaan nähden liian ahtaat. Tiloja on laajennettu ja otettu uusien toimintojen käyttöön, mutta ovat edelleen ahtaat ja potilaan tutkimus- ja hoitotiloja puuttuu. Yleislääkäripäivystyksen laajentaminen ei ole nykyisissä tiloissa mahdollista. Nova-yksikkö avattiin keväällä Tästä syystä alkuvuoden 2010 vertailu viime vuoteen ei ole mahdollista. Novan avaamisen jälkeen potilaille voitiin tarjota vuodeosastoilla jokseenkin aina hoitopaikka hoitohuoneessa käytävän sijaan. Tämä hyvä tilanne on jatkunut. Taulukko 8. Päivystys. Käyntimäärät alkuvuonna 2009 ja 2010 Käyntien lukumäärä Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2010 Jäsenkunnat Imatra Päivystyspoliklinikka Nova-osasto Yleislääketieteen päivystys (Ilman Parikkalan päivystystä) Akuutti yhteensä Päivystyspoliklinikka Nova-osasto

10 10 (15) Muut kunnat Yleislääketieteen päivystys (Ilman Parikkalan päivystystä) Akuutti yhteensä Päivystyspoliklinikka Nova-osasto Yleislääketieteen päivystys (Ilman Parikkalan päivystystä) Akuutti yhteensä Yhteensä Armilan sairaala ja Parikkalan sairaala Armilan sairaalan osastot 1, 4 ja 5 sekä Parikkalan sairaalan vuodeosasto ovat varatut sellaisille akuutisti sairaille potilaille, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa tai eivät voi siirtyä erikoissairaanhoidosta suoraan kotiin. Näillä vuodeosastoilla on ollut usein sellaisia potilaita, jotka tarvitsevat pitkäaikaista vuodeosastohoitoa tai tehostetun palveluasumisen palveluja. Parikkalan sairaalan remontti valmistui helmikuussa Sairaalaan on sijoitettu kuntoutujia kaikista Eksoten alueen kunnista. Lemin, Luumäen, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren vuodeosastoille on voitu sijoittaa äkillisesti sairaita suoraan yleislääkäreiden vastaanotoilta, Novasta tai keskussairaalan vuodeosastoilta. SAS-toiminta (Selvitä-Arvioi-Sijoita) on huolehtinut siitä, että käytöstä vapautuneelle paikalle on viiveettä saatu toinen kuntoutuja. Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon hoitotakuu toteutuu kaikilla muilla terveysasemilla paitsi Lappeenrannan keskustan hammashoitoloissa. Hoidon tarpeen arvioinnin ongelmat olivat Lappeen alueen (Lappeenranta ja Taipalsaari) keskitettyä ajanvarausta koskevia puhelinteknisiä ongelmia, jotka on saatu korjattua. Lappeen alueen keskitettyä ajanvarausta hoitaa aiemman kahden hammashoitajan sijasta kolme hammashoitajaa. Muilla terveysasemilla hoidon tarpeen arviointi on sujunut ongelmitta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin aloittaessa toimintansa hoitoa odotti 2620 hammashuollon potilasta, joista 1317 oli odottanut hoitoa yli 6 kuukautta. Kesäkuun lopussa hoitoa odotti 1978 potilasta, joista 691 oli odottanut hoitoa yli 6 kuukautta. Tarkastelujakson aikana hoitoon kutsuttiin 1569 potilasta jonossa olleista 2620 potilaasta muun normaalin palvelutoiminnan ohella.

11 11 (15) Taulukko 9. Lappeenrannan keskustan hammashoitolan jonopotilaat (Armila 31.5 asti, Pohjolankatu, Sammonlahti, Lauritsala) Päivämäärä jonopotilaat > 6kk jonottaneet Taulukko 10 Joutsenon hammashoitolan jonopotilaat Päivämäärä jonopotilaat jonon pituus ,5 kk ,5 kk ,0 kk ,0 kk ,5 kk ,0 kk Muu avoterveydenhuolto Etelä-Karjalan terveyskeskuksessa lääkärien ostopalveluja tarvittiin aiempaa vähemmän. Lääkäreitä saatiin rekrytoitua terveyskeskuslääkärin virkoihin erityisesti Lappeen vastuuyksikköön. Tällä saatiin selvää kustannussäästöä. Lappeenrannan terveysasemien väestövastuujärjestelmän muuttuessa alueelliseen tiimityömalliin lääkärien ja sairaanhoitajien työnjakoa kehitettiin entisestään ja asiakaspalvelua saatiin joustavammaksi. Alkukesästä toteutettiin Lappeenrannan terveysasemien puhelinuudistus, jossa pääterveysaseman keskitetty puhelinkeskus hajautettiin kaikille terveysasemille. Asiakkaat saavat nyt yhteyden suoraan omalle terveysasemalleen ja asiakaspalveluun tuli joustavuutta. Puhelinuudistus lähti hyvin käyntiin. Lappeen vastuuyksikössä hoitotakuu on toteutunut, jonot kiireettömän hoidon lääkärin vastaanotolle ovat olleet 1-2 kk. Länsi-Saimaan vastuuyksikössä Lemin terveysasemalle ei saatu edelleenkään rekrytoitua virkalääkäreitä. Ostopalvelulääkäreitä jouduttiin hankkimaan. Savitaipaleen terveysasemalta järjestettiin jonkin verran lääkärityövoimaa Lemille. Nyt syksyllä Lappeen vastuuyksikön kanssa on suunniteltu yhteistyötä niin, että Lemille siirretään 0,4 lääkärin työpanos Lappeenrannasta. Tällä saadaan toimintaan enemmän säännöllisyyttä ja ostopalvelujen määrää vähemmäksi. Muilla Länsi-Saimaan vastuuyksikön terveysasemilla on ollut n. 25 % vaje lääkärityövoimassa. Lääkäreitä pyritään rekrytoimaan jatkuvasti ja nuorten lääkäreiden koulutukseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Länsi- Saimaalla on hoitotakuu toteutunut, jonot kiireettömän hoidon lääkärin vastaanotolle ovat olleet 1-2 kk.

12 12 (15) Pohjoisen vastuuyksikön jokaisella terveysasemalla on n. 25 % lääkärivajaus. Ajoittain on jouduttu hankkimaan ostopalvelulääkäreitä. Vastuuyksikön terveysasemilla, kuten myös Länsi- Saimaalla, on ollut käytössä jo vanhastaan tiimityömalli, jota on entisestään kehitetty. Sairaanhoitajan vastaanottoja on lisätty ja työnjakoa lääkärin ja sairaanhoitajan kesken tehostettu. Hoitotakuu on toteutunut, jonot kiireettömän hoidon vastaanotolle ovat olleet 1-2 kk. Taulukko 11. Lääkärissä käynnit ja peittävyys maakunnan alueella Lääkärissä käynnit tammi-maaliskuu tammi-kesäkuu Kunta väestö käynnit peittävyys käynnit peittävyys Lappeenranta ,1 % ,3 % Lemi ,0 % ,9 % Luumäki ,4 % ,0 % Parikkala ,1 % ,1 % Rautjärvi ,6 % ,1 % Ruokolahti ,7 % ,2 % Savitaipale ,9 % ,0 % Taipalsaari ,6 % ,1 % Mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalvelujen alkuvuoden keskeisenä teemana on ollut avohoidon ja päihdepalvelujen integroiminen palvelujen kokonaisuuteen ja lähipalvelujen turvaaminen. Tulosalueen eri toimintojen välille on aloitettu rakentamaan yhteisiä uudenlaisia hoitokäytäntöjä. Maakunnallisten lähipalvelujen erikoislääkäripalvelut järjestettiin muutosta edeltävällä volyymilla joko virkatyönä tai ostopalveluilla. Näiden toimintaa vahvistettiin aloittamalla yhteiset tiimit keskitettyjen palvelujen kanssa, mielenterveyskuntoutuksen vastuuyksikön palveluvalikon tarjonnalla ja tuomalla päihdehoitajien konsultaatiot jokaiseen mielenterveysyksikköön. Avohoidossa potilaat kyettiin vastaanottamaan ilman jonoja ja hoidon saanti on ollut turvattu. Etelä-Karjalan mielenterveyskeskuksessa Lappeenrannassa erikoislääkäripulasta seurasi lääkärilausuntojen ruuhkautumista odotusaikojen ollessa noin kaksi kuukautta. Ilmiö pahentui alkukesästä yhden erikoislääkärin lähdettyä pois, mutta toisaalta alkusyksystä tilanteeseen ollaan saamassa helpotusta. Päihdepalveluissa luotiin yhteisiä suunnitelmia ja käytäntöjä muiden mielenterveyspalvelujen vastuuyksiköiden kanssa. Ostopalvelujen käyttöä pystyttiin vähentämään yhteisten prosessien ja toimintatapojen muuttamisen myötä. Sairaalapsykiatrian palveluissa on nähtävissä hoitopäivien lisääntyminen yhdistyneenä hoitoaikojen lyhenemiseen. Ensin mainittu liittyy Parikkalan liittymiseen Eksoteen ja tästä seuranneeseen vaikeasti sairaiden potilaiden määrän lisääntymiseen, jälkimmäinen taas hoitokäytäntöjen muuttumiseen ja erityisesti päiväpaikkojen käyttöön.

13 13 (15) Nuorisopsykiatriassa on nähtävissä hoitoon hakeutuvien määrän kasvu ja häiriöiden vaikeutuminen sillä seurauksella, että avohoidossa jouduttiin hoitamaan aiempaa vakavammin sairaita nuoria. Tilanne ei ole kuitenkaan johtanut jonojen kasvuun. Lastenpsykiatriassa hoitoa tarvitsevien määrä pysyi suunnilleen ennallaan, mutta osastohoidon tarve lisääntyi. Jonotilanne on ennallaan. Mielenterveyskuntoutuksen vastuuyksikkö käynnisti palvelutarpeiden kartoituksen ja toimintojen suunnittelun kaikkialla mielenterveyspalvelujen alueella. Tämän myötä aloitettiin yhteisiä toimintoja mm. päihdepalvelujen ja nuorisopsykiatrian kanssa. Myös palvelukotien kanssa yhteisten prosessien luominen käynnistettiin. Sairaanhoidolliset tukipalvelut Laboratoriokeskus Laboratoriokeskuksessa kliinisen kemian laboratorion toiminta laajeni kun uudet toimipisteet Rautjärvellä, Parikkalassa ja Savitaipaleella liitettiin Eksoten laboratoriokeskukseen. Kaikkiin toimipisteisiin laadittiin yhtenäinen toimintamalli huomioiden paikalliset eroavuudet. Laboratoriotoiminnassa toimintavolyymi lisääntyi selkeästi, mikä kuitenkin pystyttiin tuottamaan lähes aiemmalla henkilöstöllä analytiikkaa kehittämällä ja kouluttamalla lähihoitajia näytteenottajiksi Kuvantamiskeskus Erikoissairaanhoidossa on suunta ollut yhä vaativampiin kuvantamisen erikoistutkimuksiin (ultraääni, angiokuvaukset, tietokonetomografia ja MRI sekä näihin yhdistetyt vaativat radiologiset toimenpiteet). Yhdeksän röntgenhoitajaa valmistui omalta kurssiltamme (Stadia - EKKS - Saimaan AMK ja työvoimatoimisto) ja saatiin kiinnitettyä suureen röntgenhoitajapulaan. Valitettavasti vieläkään ei riitä sijaisia maakuntaan. Pahin pulma on radiologian erikoislääkäripula. Kuntoutuskeskus Fysiatrian poliklinikka Hoitotakuussa pysyttiin huolimatta ylilääkärin puuttumisesta. Jonkin verran on ostopalveluin paikattu fysiatrivajetta. Ortopedisesta leikkausjonosta poimittiin konservatiivisella hoidolla autettavia, minkä pitäisi näkyä leikkaustarpeen vähenemisenä. Erikoissairaanhoidon fysioterapia ja perusterveydenhuollon fysioterapia Erityisesti pienillä terveysasemilla on ollut ongelmana fysioterapeutin sijaistaminen, mikä aiheutti toiminnan supistuksia varsinkin loma-aikoina. Työssä on pääsääntöisesti vain yksi fysioterapeutti eikä sijaisia ole pystytty hankkimaan. Asiantuntijafysioterapeuttikoulutus päättyi keväällä Osaamisen jalkauttaminen on nyt menossa ja tarkoitus on aloittaa syksyllä asiantuntijafysioterapeuttien vastaanotot (selkäpotilaat) terveysasemilla. Kuntoutuksen ostopalvelumäärärahojen niukkuus/puute eri erikoisaloilla lisäsi painetta kehittää omia ryhmämuotoisia palveluita.

14 14 (15) Apuvälinekeskus Alueellinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa Toiminta lähti hyvin liikkeelle. Uutena toimintana kehitettiin apuvälinepoliklinikkatoimintaa. Apuvälineiden myöntämisperusteet ja palveluopas päivitettiin. Kehitysvammapoliklinikka Kyseessä on uusi toiminto, joka käynnistyi Toiminta käynnistyi hyvin. 6. Vanhustenpalvelujen vastuualue Vanhustenpalveluiden ensimmäinen puolivuotiskausi sujui suunnitellusti. Lappeenrannassa Mäntylän sairaala lopetti suunnitellusti toimintansa kesäheinäkuun vaihteessa. Potilaat muuttivat pääosin samaan aikaan avattuun uuteen tehostetun palveluasumisen yksikköön Ortamonpuistoon Kanavansuulla. Joutsenon vuodeosaston remontti valmistui ja potilaat palasivat Rauhan sairaalan väliaikaistiloista kesäkuun alussa. Kesäkuun puolessa välissä Joutsenon Palvelukeskuksen kaksi osastoa siirtyi vastaaviin väliaikaistiloihin Palvelukeskuksen peruskorjauksen alettua. Painopistealueena vanhustenpalveluissa oleva kotihoito on ollut joka puolella runsaasti työllistetty. Kotihoidon kehittämistä on tehty mm. ISISEMD- ja Älykop-hankkeiden avulla hyödyntäen nykyaikaista tekniikkaa. Työn Imu -projekti on käynnistynyt yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille on käynnistetty alkuvuoden aikana kaikissa kunnissa. Liitteenä toimintalukuja. 7. Henkilöstö Henkilöstön määrä Eksoten palveluksessa oli kuukausipalkkaista henkilöä vuoden 2009 lopussa , jolloin jäsenkunnista siirtynyt henkilöstö aloitti työskentelyn, Eksoten palveluksessa oli kuukausipalkkaista henkilöä. Eksoten henkilöstömäärä kasvoi tuolloin henkilöllä. Kuukausipalkkaisiin lasketaan sijaiset, joiden palvelussuhde kestää vähintään 13 kalenteripäivää. Henkilöstömäärä muuttui puolivuotiskaudella kun 216 henkilöä siirtyi Eksoten palveluksesta Saimaan Tukipalvelut Oy:n palvelukseen. Huhtikuun lopussa kuukausipalkkaisen henkilöstön määrä oli henkilöä. Puolivuotiskauden päättyessä Eksoten henkilöstömäärä oli vuosilomien takia tarvittavien sijaisten määrän takia tavanomaista korkeampi eli kuukausipalkkaista henkilöä. Alla on kuukausipalkkaisen henkilöstön määrän kehitys puolivuotiskaudella. Taulukossa on esitetty vastuualueittain henkilöstön kokonaismäärä ja suluissa on määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä.

15 15 (15) Kuukausipalkkainen henkilöstö/vastuualue Perhe ja sosiaalipalvelut 502 (105) 505 (105) 510 (111) 508 (110) 512 (113) 533 (133) 545 (145) Terveyspalvelut (320) (307) (325) (348) (352) (409) (470) Vanhustenpalvelut (307) (261) (253) (279) (267) (292) (397) Yhteiset palvelut 678 (130) 679 (131) 687 (138) 696 (147) 450 (96) 454 (99) 466 (116) Yhteensä (862) (804) (827) (884) (828) (933) (1 128) Säästötalkoot ja lomarahavapaat Eksote antoi henkilöstölle keväällä 2010 suosituksen palkattoman vapaan pitämisestä osana talouden tasapainottamista. Henkilöstö on puolivuotisraportin laatimiseen mennessä anonut palkatonta vapaata yhteensä päivää. Kaikkia palkanpidätyksiä ei ole vielä toteutettu mutta arvioitu säästö palkkakustannuksissa on kokonaisuudessaan noin euroa. Lääkärit ovat vaihtaneet päivän verran lomarahoja vapaaksi. Arvioitu säästö palkkakustannuksissa on noin euroa. Yhteensä palkkakustannuksissa on saavutettu säästöä vapaaehtoisen palkattoman vapaan ja lomarahojen vapaaksi vaihtamisen kautta noin euroa, sivukuluineen noin euroa.

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosikatsaus 1/2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala... 2 Talous- ja hallintopalvelut... 5 Erikoissairaanhoito... 7 Terveyspalvelut... 9 Perhepalvelut...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintakertomus 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö: Vuosikatsaus 2014 Toimintatilastot 2014 Henkilöstökertomus 2014 Asiakaspalauteyhteenveto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO OMA ERIKOISSAIRAANHOITO. Kirurgia

ERIKOISSAIRAANHOITO OMA ERIKOISSAIRAANHOITO. Kirurgia 1 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon tehtäväalueen muodostavat Hatanpään sairaalan toimintaan kuuluvat anestesian, kirurgian, ortopedian, sisätautien ja tartuntatautien yksiköt sekä näiden toimintoja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YLEISTÄ... 6 YLEISHALLINTO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN SEURANTARAPORTTI I (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004 Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunta 3.11.2004 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 1 Yleistä...

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 4 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE TETOLA 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja

Lisätiedot