Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen"

Transkriptio

1 Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Kartoituksen kehys Toimitustyö asiantuntijuutena Asiantuntijuuteen liittyvä osaaminen ja osaamisen johtaminen Osaamisen johtaminen Kartoituksen kohderyhmä ja vastaajat Yritykset tai organisaatiot joissa vastaajat toimivat Kyselyn tulokset Osaamisen kehittämisen nykytila Osaamisen kehittämisen käytännöt Yhteenveto Koulutus ja opiskelu Yhteenveto Perehdytys Yhteenveto Mentorointi Yhteenveto Kehityskeskustelut Yhteenveto Kehittämishankkeet Yhteenveto Osaamistarpeet toimitustyössä Medialiiketoiminnan ja toimitustyöosaamisen yhteistyö Laadun kehittäminen Toimitustyön johtaminen ja kehittäminen Yleisösuhteen kehittäminen Tiedon analysointi Visuaalisuus Tarinankerronta Median digitalisoituminen

3 3.9. Toimitustyötä tukeva osaaminen Työelämätaidot Yhteenveto Vastaako tämänhetkinen täydennyskoulutustarjonta tarpeitanne? Yhteenveto Vastaako valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden osaaminen yleisiä toimitustyön osaamisvaatimuksia? Yhteenveto Edistääkö tämänhetkinen toimitustyön osaamisen kehittäminen mielestäsi tasa-arvon toteutumista työelämässä? Henkilöstöryhmien välinen tasa-arvo Sukupuolten välinen tasa-arvo Sukupolvien välinen tasa-arvo Yhteenveto Yhteenvetoa, johtopäätöksiä

4 1. Johdanto Media-alalla on käynnissä monta yhtäaikaista muutosta, joista konkreettisimpia ovat tuotanto- ja jakeluprosessien digitalisoituminen, työvoiman ja yleisön demografiset muutokset sekä mediakulutuskäyttäytymisen muutokset. Internet on muuttanut viestintäalaa mahdollistaen maailmanlaajuiset markkinat. Kehitys on tuonut mukanaan monipuolisemman ja nopeamman viestinnän, ja suomalaiset yritykset ovat joutuneet tilanteeseen, jossa ne kilpailevat kansainvälisten ja globaalien toimijoiden kanssa huomiosta, kuluttajista ja ajasta. Teknologinen konvergenssi tuo mukanaan monikanavaisuuden ja sen mukana tulevat vaatimukset mediakohtaisista sovelluksista sekä sisällön että tuotekonseptien suhteen sekä asiakkaiden kiinnostuksen personoituun tiedon saantiin ja palveluun. Yllä kuvatut muutokset ovat haasteellisia ja polttava kysymys muutoksen keskellä on se, miten onnistutaan luomaan arvoketjuja, jotka mahdollistavat ansaintamalleja ja -logiikoita, jotka toimivat monimutkaistuvassa ja yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä, millaiset liiketoimintamallit ovat toimivia ja miten niitä synnytetään, kehitetään ja ylläpidetään. Myös verkostoituminen kiihtyy. Liiketoimintaympäristöjen ja ansaintalogiikkojen uudistuessa sekä asiakasvaatimusten kasvaessa ja muuttuessa osaamisvaatimukset väistämättä kasvavat ja muuttavat eri tehtävissä ja rooleissa toimivien henkilöiden työn rakennetta, sisältöä ja organisointitapaa. Tämä vaatii erilaisia yksilöllisiä ja ammatillisia kompetensseja kun on aiemmin ollut. Työympäristöjen monimutkaistuessa yksilöiden ja erilaisten ryhmien ja tiimien kyky suunnitella ja säädellä omaa työtään ja tuloksiaan lisääntyy. Tämä tarkoittaa, että joko yksilö tai ryhmä vastaa siitä, että tuote tai palvelu on laadukkaasti toteutettu. Jotta ylläesitettyihin muutoksiin voidaan vastata, vaatii se muutosta myös media alalla työskentelevien henkilöiden osaamiseen ja osaamisen johtamiseen. Tässä kartoituksessa pyritään tunnistamaan niitä osaamisen vaatimuksia, jotka ovat keskeisiä toimitustyön kehittämisessä ja uudistumisessa vastaamaan tulevaisuudessa vaadittavaa osaamista Kartoituksen kehys Projektissa selvitetään ensiksi toimitustyön osaamisen kehittämiskäytäntöjä sekä kehittämisen nykytilaa. Toiseksi kartoitetaan toimitustyön tulevaisuuden osaamistarpeita sekä työmarkkinoille oppilaitoksista tulevan työvoiman osaamista suhteessa osaamisvaatimuksiin. Kolmanneksi nostetaan esiin täydennyskoulutuksen haasteita liittyen toimitusalan osaamistarpeisiin. Neljänneksi kerättiin tietoa henkilöstön tasapuolisista mahdollisuuksista osallistua toimitustyön ja yleensä media alan kehittämiseen. Kartoitus jakautuu viiteen (5) alueeseen 1. Toimitustyön kehittämisen käytänteet ja osaamisen johtaminen 2. Tulevaisuuden osaamisalueet 3. Täydennyskoulutuksen vastaavuus osaamistarpeisiin 4. Vastavalmistuneiden osaaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeet 5. Tasa-arvo 4

5 Kukin alue on jaettu teemoihin. Teemojen avulla kutakin aluetta tarkastellaan useamman aiheen näkökulmasta Toimitustyö asiantuntijuutena Lyhyesti toimitustyötä voidaan kuvata niin, että henkilö kerää ja levittää tietoa ajankohtaisista tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä. Toimitustyötä tekevät luovat raportteja joukkotiedotusvälineisiin kuten sanomalehtiin, televisioon, radioon ja internetin kautta jaettaviin palveluihin. Toimitustyötä tekevät etsivät lähteitä työlleen, heidän raporttinsa voivat olla puhuttuja tai kirjoitettuja ja niiden odotetaan useimmiten raportoivan mahdollisimman objektiivisesti ja puolueettomasti palvellakseen yhteiskunnan hyvää. Toimittajat tekevät yhä enemmän perinteisen toimittajan työn ulkopuolella olevaa työtä, jolloin puhutaan moniosaamisesta (valokuvaus, editointi, taitto, verkko jne.). Osaamistarpeet ovat median murroksen vuoksi aiempaa suuremman muutoksen edessä. Tässä raportissa toimitustyötä tarkastellaan asiantuntija työnä, joka voidaan nähdä tietointensiivisenä työnä, jolle on ominaista tietotekniikan käyttö sekä työhön sisältyvä suunnittelu ja ideointi. Pääsääntöisesti se ei ole rutiininomaista ja suorittavaa vaan symbolianalyyttistä. Suunnittelun ja ideoinnin lisäksi työ edellyttää ongelmien tunnistamista ja ratkaisemista sekä käsitteellistämistä. Tästä näkökulmasta asiantuntijatyö vaatii yksilöllistä luovuutta, sisäistä motivaatiota ja monipuolista osaamista. Asiantuntija tulkitsee todellisuutta ja määrittelee, miten todellisuuden ilmiöihin suhtaudutaan, ja löytää oman asiantuntijuusalueensa perspektiivistä käsin tilanteeseen sopivat toimintatavat. Asiantuntijuus on yhdistelmä teoreettisen tiedon sekä ammatillisen ja työelämän käytäntöjen hallintaa. Asiantuntijuus ilmenee myös arviointikykynä, jonka keskiössä on vuorovaikutussuhteiden hallinta sekä imagon ja retoriikan säätely, missä onnistumisen määrittää sekä ammatillisen identiteetin rakentumisen että tietopalveluita ja tuotteita tarjoavien organisaatioiden menestymisen (Alvesson 2001). Kokenut asiantuntija ei tyydy vain etsimään keinoja, hän pystyy rajaamaan ja tarkastelemaan asioita joustavasti ja monipuolisesti. Toiminta on vuorovaikutuksessa teoreettisen käsitteellistämisen kanssa, joka muuttaa kokemukset syvälliseksi kokemukseen perustuvaksi tietoperustaksi, jonka pohjalta voidaan tulkita ja käsitellä uusia tilanteita tai uutta tietoa. Asiantuntijan työssä ei ole kysymys vain teoreettisesta tiedosta ja taidosta, vaan persoonallisista ominaisuuksista ja kyvyistä toimia asianmukaisesti ja joustavasti vaihtelevissa tilanteissa. Yksi näkökulma toimitustyön osaamisen muutokseen on että toimitustyö fragementoituu. Osa toimitustyötä tekevistä henkilöistä saattaa koostaa uutisia käyttäjien ja tietokoneiden tuottamasta aineistoista, samalla kun osa keskittyy syvällisiin analyyseihin, jotka vaativat vankkaa substanssiosaamista ja kokemusta Asiantuntijuuteen liittyvä osaaminen ja osaamisen johtaminen Oppiminen on oppijan aktiiviseen toimintaa perustuva muutosprosessi. Yielder (2004) hahmottaa yksilön ammatillisen osaamisen viitenä dimensiona: tietoperustana, yksilöiden kognitiivisina prosesseina, ammatillisina käytäntöinä, asiantuntijuusalan sisäisenä yhdentymisprosessina sekä toimintaan osallistuvien henkilöiden keskinäisinä suhteina. 5

6 Prosessi on sekä yksilöllinen että sosiaalinen. Yksilöt oppivat omien kognitiivisten prosessiensa myötä alan tietoperustan, joka on yhteydessä ammattikäytäntöihin. Keskinäisen vuorovaikutuksen kautta neuvotellaan sisäistä yhtenevyyttä ammattikäytäntöihin, joka taas siirtyy tietoperustaan, yksilöiden mieliin. Tämä on jatkuva prosessi, jossa kaikki dimensiot ovat yhteydessä toisiinsa. Jollakin osaamisen osa-alueella tapahtuva muutos leviää siihen osallistuvien keskinäisen vuorovaikutuksen myötä myös toisiin käytäntöihin ja toimintaan ja ala rakentuu, uusiutuu ja yhtenäistyy. Ellei tätä tapahdu, osallistujat jäävät ilman tietämystä, toistensa neuvoja ja tukea tai ala sirpaloituu. Tämä prosessi rakentaa sekä yksittäisten työntekijöiden että työntekijäryhmien, potentiaalisista ja olemassa olevista osaamisista ja osaamisen johtamisen pitäisi organisoida niitä yrityksen nykyisen perustehtävän toteuttamiseksi sekä organisaation tuotteiden ja palvelujen uudistamiseksi. Osaamisten käyttöön saaminen (organisointi) edellyttää määritelmän mukaan aktiivista johtamista. Lisäksi olennaista on, että osaamista ei kehitetä pelkästään nykytilan säilyttämiseksi, vaan yrityksen uudistamiseksi Osaamisen johtaminen Osaamisen johtamisen avulla pyritään varmistamaan, että osaaminen vastaa liiketoiminnan tarpeita. Koulutus- ja kehittämistoiminnan odotetaan auttavan kehittämään tai antavan konkreettisia työkaluja päivittäisten työtehtävien hoitamiseen, mutta myös tarjota eväitä toiminnan suunnittelua varten. Tämä on haastava tehtävä kun ammattikäytännöt muuttuvat. Osaamisen johtamisen näkökulmasta oleellinen kysymys on se, miten luodaan mekanismit työ- ja asiantuntijuuden käytäntöjen päivittymiselle, jotta ne vastaavat yrityksen ja organisaation nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Oleellista on myös se, miten aikaisempi osaaminen yhdistetään ja integroidaan uuteen osaamiseen niin yksilöiden kuin organisaationkin tasolla. Luotujen ja ylläpidettyjen käytäntöjen vaikutukset tuntuvat myös työvälineissä ja rutiineissa. Kartoituksessa osaamisen johtaminen alue jakautui kahteen teemaan. Ensin tarkasteltiin kehittämisen käytäntöjen nykytilaa ja sen jälkeen osaamisen kehittämisen keinoja Kartoituksen kohderyhmä ja vastaajat Kartoituksen aineisto koostuu webropol -työkalulla toteutetusta kyselystä. Kysely lähetettiin 22. marraskuuta henkilölle, jotka ovat Aalto PROn asiakas- ja sidosryhmärekisterissä. Vastaajien kokonaismäärä on 125 henkilöä, joista naisia on 68,29 % ja miehiä 31,71 %. Vastaajista 94,31 % on vakituisessa työsuhteessa, 1,63 % toimii freelancerina ja 4,07 % ovat yrittäjiä. Ikäjakauman puolesta vastaajat sijoittuvat kutakuinkin tasaisesti kolmeen kategoriaan: vuosien välillä vastaajista on 28,40 %, vuotta on 30,89 % vastaajista ja vuosien välille iältään sijoittuu 33,33 % vastaajista. Kategoriaan vuotta kuuluu 2,44 % vastanneista ja yli 60 vuotiaita on 4,88 % vastaajista. Alla on kuva vastaajien ikäjakaumasta. Edunvalvontaan liittyvissä luottamustehtävissä toimii 17,93 % vastaajista. 6

7 Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma prosentteina. Toimenkuvaa koskevaan kysymykseen oli vastannut 125 henkilöä, joista toimittajia on 57 (45, 53 %) henkilöä. Toimituksen lähiesimiehiä on 23 (17,89 %) henkilöä. Johtoon kuuluu 16 (13,01 %) henkilöä. Kahdella henkilöllä toimenkuvaan kuului medialiiketoiminnan johtaminen. Henkilöstön kehittämisen parissa työskentelee yksi henkilö. Muita kyselyyn vastanneilla henkilöillä olevia toimenkuvia oli verkostopalvelun päätoimittaja, tuottaja (4), toimitussihteeri(2), graafinen suunnittelija (2), kuvatuottaja, kuvatoimittaja (2)/valokuvaaja, viestintäsuunnittelija, kustannustoimittaja sekä art director. Kuva 2. Vastanneiden toimenkuvaa tai roolia koskeva jakauma Yritykset tai organisaatiot joissa vastaajat toimivat Pääsääntöisesti eli 95,93 % kyselyyn vastanneiden henkilöiden oman yrityksen tai työnantajan kotipaikka on Helsinki. Muita kotipaikkoja olivat Kerava, Loviisa, Porvoo ja Tuusula. Kysymykseen organisaatio koosta vastasi 125 henkilöä. Eniten vastaajia (33 kpl) työskentelee henkilöä käsittävissä yrityksissä tai organisaatioissa ja vähiten (7kpl) työskentelee henkilön yrityksestä tai organisaatiosta. Kartoituksen tulosten edustettavuuden kannalta on hyvä, että vastauksia on kartoitukseen saatu henkilömäärältään erikokoisista yrityksistä tai organisaatioista. 7

8 Alla olevasta kuvasta näkyy vastaajien suhteellinen osuus eri kategorioissa. Kuva 3. Yritysten tai työnantajien koko. Yritysten ja työantajaorganisaatioiden kategoriat voi jakaa karkeasti kolmeen luokkaan: 1) painettuun mediaan, 2) radio ja tv, 3) sekä digitaalinen media. Kysymykseen siitä, missä kanavissa työnantaja tai yritys julkaisevat toimitettuja sisältöjä vastasi 125 henkilöä. Kysymykseen vastatessa voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon. Eniten vastauksia tuli henkilöiltä, jotka työskentelevät organisaatioissa tai yrityksissä, jotka toimivat digitaalisessa mediassa, joko kokonaan tai osittain. Kyselyyn vastasi myös henkilöitä, joiden työantajan tai yrityksen toimiala on kirja- ja kustannustoiminta (8 kpl), painettu oppimateriaali (2 kpl), kaupunkilehti ja ammattilehti. Digitaalinen oppimateriaali (2 kpl) e-kirjat, äänikirjat, mobiilisovellukset, äänilehti, sähköinen lehti pdf- ja htmlmuodossa mainittiin myös työnantajan tai yrityksen toimialaan kuuluvana. Työnantajan toimialoja olivat myös järjestön ja valtion verkkosivusto ja -palvelu sekä netti-tv. Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden työnantajien tai yritysten eri julkaisukanavien osuudet. 8

9 2. Kyselyn tulokset Kyselyn tuloksia tarkasteltaessa kussakin kappaleessa käydään jokainen teeman väittämä erikseen läpi ja esitellään arviointiasteikon mukainen kaikkia toimenkuvakategorioita koskeva prosenttijakauma. Toimittajien, toimitusten lähiesimiesten ja toimituksen johdon vastauksia käsitellään yhdessä. Tuotekehityksen(1 henkilö) ja henkilöstöjohtamisen (1 henkilö) ja medialiiketoiminnan johtamisen (2 henkilöä) näkökulmasta vastanneiden henkilöiden vastauksia käsitellään kaikkia vastauksia koskevassa kokonaisuudessa. Tämä käsittelytapa siksi, että kyseisissä työnkuvien tai roolien kategorioissa vastaajien lukumäärä oli niin pieni, että vastaukset ovat lähinnä yksittäisten henkilöiden mielipiteitä, jolloin yleistettävyyttä ei saavuteta. Myös vastauskategoriaan muut kuuluvat vastaukset käsitellään osana kaikkia vastauksia. Kartoitusta tuleekin tarkastella näytteenä. Vastaukset käsitellään niin, että vastausvaihtoehtoa 3, joka ei ota kantaa puolesta tai vastaan ei käsitellä muutoin kuin poikkeustapauksissa ja varsinaisesti raportoidaan vain se luku (luvut) jotka ovat merkitsevimpiä, eli joissa on suurimmat vastaajamäärät. Toimittajia, toimituksen lähiesimiehiä ja toimituksen johtoa koskeva raportointi edustaa sitä kategoriaa, joka on valittu vastaajien toimesta useimmin Osaamisen kehittämisen nykytila Osaamisen kehittämiseen liittyvien väittämien tavoitteena on kartoittaa käsitykset siitä, miten toimitustyötä tekevät kokevat osaamisen kehittämisen käytäntöjen toimivuuden ja hyödynnettävyyden tällä hetkellä. Kartoituksessa pyydettiin ottamaan kantaa neljään väittämään, jotka esitellään alla. Asteikko muodostui niin, että 1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä. Ensimmäinen väittämä oli, että toimitustyön osaaminen on mediayritykselle tärkeää ja sen kehittämiseen panostetaan. Kaikista vastaajista 41 % eli suurin joukko oli jokseenkin samaa mieltä kuin väittämä. Väittämän kanssa ollaan siis enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä. Kuva 5. Toimitustyön osaamisen tärkeys ja siihen panostus. Toimittajista 50 %, toimituksen lähiesimiehistä 60 % ja toimituksen johdosta 81 % oli väittämän kanssa samaa mieltä. Tämän perusteella voi sanoa, että osaamisen kehittäminen koetaan tärkeänä ja panostamisen arvoisena asiana. Kahdeksassa (8) kommentissa koettiin kysymys hankalaksi. He pitivät toimitustyön osaamisen kehittämistä tärkeänä, mutta siihen ei heidän mielestään panosteta tarpeeksi. 9

10 Toinen väittämä oli että, nykyiset toimitustyön osaamisen kehittämisen käytännöt kehittävät mediayrityksen muutosvalmiutta. Vastaajista 29,59 % ei ollut eri eikä samaa mieltä ja 27, 05 % oli väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä ja 22,95 % jokseenkin eri mieltä. Karkeasti ottaen voidaan todeta, että kolmannes oli samaa mieltä, kolmannes eri mieltä ja yksi kolmannes ei osannut ottaa kantaa puolesta tai vastaan. Toimittajista 42 % oli joko samaa tai jokseenkin samaa mieltä, 32 % oli eri mieltä väittämän kanssa. Toimituksen lähiesimiehistä 39 % oli samaa mieltä ja 26 % eri mieltä kuin väittämä. Toimituksen johdosta 43 % oli väittämän kassa samaa mieltä. Toimittajat ovat hieman kriittisempiä suhteessa väittämään kuin lähiesimiehet tai johto. Lähiesimiesten ja johdon voi tulkita olevan hieman tyytyväisempiä nykyisten käytäntöjen muutosvalmiutta kehittävään vaikutukseen kuin toimittajien. Kuva 6. Nykyiset osaamisen kehittämisen käytännöt kehittävät muutosvalmiutta. Kolmas väittämä oli että, toimitushenkilöstö on aktiivisesti mukana yhdessä myynnin ja markkinoinnin sekä tekniikan kanssa kehittämässä uutta medialiiketoimintaa. Kaikista vastaajista 34,15 % oli väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä ja 17,07 % oli täysin eri mieltä. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 5,69 % ja jokseenkin samaa mieltä 17,07 %. Toimittajista 40 %, lähiesimiehistä 65 % ja johdosta 43 % oli eri mieltä väitteen kanssa. Tämän mukaan enemmistö kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että toimitushenkilöstö ei ole aktiivisesti kehittämässä medialiiketoimintaa. Kuva 7. Toimitushenkilöstö mukana uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Neljäs väittämä oli, että toimitustyötä tekevien osaaminen kehittyy riittävän nopeasti suhteessa muuttuviin osaamistaitovaatimuksiin. Vastaajista 50,41 % oli väitteen kanssa jokseenkin eri mieltä ja 12,2 täysin eri mieltä. Selvä enemmistö ei tukenut väittämää. Toimittajista 57 %, lähiesimiehistä 69 % ja johdon edustajista 56 % olivat 10

11 väitteen kanssa eri mieltä. Tuloksen mukaan vastaajat kokevat, että osaamisvaatimukset muuttuvat nopeammin kuin osaaminen. Kuva 8. Osaamisen kehittymien suhteessa muuttuviin osaamisvaatimuksiin Osaamisen kehittämisen käytännöt Edellytykset osaamisen johtamiselle liittyvät organisaation kykyyn uudistua ja vastata, muuntuvuuden ja joustavuuden vaatimuksiin sekä niiden edellyttämään työn sisältöjen, työn organisoinnin ja johtamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittämisestä kiinnostuneessa yrityksessä henkilöstö strategiassa voidaan määritellä henkilöstön osaamiseen liittyvät tavoitteet, jotka perustuvat organisaation tai yrityksen johtamisen käytäntöihin. Organisaation menestystekijänä voidaan nähdä kehittyvä henkilöstö. Osaamisen kehittämiskäytäntöjen tehtävä on kasvattaa yrityksen arvoa ja toisaalta auttaa henkilöstöä sitoutumaan työhönsä ja organisaatioon, jossa he työskentelevät. Käytäntöjen avulla pyritään kasvattamaan henkilöstön osaamista ja sitoutumista ja sitä kautta varmistamaan paremmat työsuoritukset. Parhaimmillaan osaamisen kehittämisen käytännöt vaikuttavat yrityksen kykyyn muuttua, vastata asiakkaiden odotuksiin ja toimia taloudellisesti kannattavasti. Kun henkilöstö on osaavaa ja sitoutunutta, osaamisesta tulee yritykselle merkittävä voimavara, joka heijastuu myös sen taloudelliseen tulokseen. Kartoituksen osaamisen johtamisen ja eri henkilöstöryhmien osaamisen kehittämisen käytäntöjä koskeva osuus on jaoteltu yleisimmin käytössä olevien kehittämisen käytäntöjen mukaan, joita ovat osaamisen johtaminen, koulutus, perehdytys, mentorointi, kehityskeskustelut, kehittämishankkeet. Kutakin mainittua käytännettä käsitellään erikseen, koska jokainen niistä sisältää useamman väitteen. Alla olevista kuvista näkyvät osaamisen johtamisen käytäntöihin kaikkien vastausten eri väitteisiin muodostuneet prosenttijakaumat. Asteikko 1 = täysin eri mieltä, 2, = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4= jokseenkin samaa mieltä, ja 5 = täysin samaa mieltä. Ensimmäinen väittämä suuntautuu tavoitteisiin. Väitteen ajatus on, että osaaminen on yrityksen näkökulmasta strateginen voimavara, joka vaikuttaa sekä yrityksen menestykseen että liiketoimintakykyyn ja mahdollisuuksiin vastata tuleviin muutoksiin. Väittämä on, että toimitustyön osaamisen tavoitteet määritellään yrityksen strategiassa. Kaikista vastaajista noin 47 % oli väittämän kanssa eri mieltä. Suurin osa toimittajista (37 %), toimituksen lähiesimiehistä (69 %) sekä toimitusten johdosta (50 %) oli väittämän kanssa eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Koska toimitusten johdosta ja lähiesimiehistä noinkin suuri prosentti oli väittämän kanssa eri mieltä, osoittaa se osaamisen 11

12 johtamisen näkökulmasta, että osaaminen ja sen kehittämien ei ole kaikissa yrityksissä strategisesti johdettua ja siten pitkäjänteisen kehittämisen kohteena. Kuva 9. Osaamistavoitteiden strateginen määrittely Seitsemän muuta väittämää osaamisen johtamisen ja eri henkilöstöryhmien osaamisen kehittämisessä kuvaavat keinoja ja keinojen käyttöä osaamisen johtamisessa ja eri henkilöstöryhmien osaamisen kehittämisessä. Järjestyksessä toinen väittämä koski uusien toimitustyön osaamistarpeiden systemaattista ja aktiivista tunnistusta ja käyttöä. Kaikista vastaajista noin 42 % oli väittämän kanssa samaa mieltä. Toimittajista 44 % ja toimitusten johdosta 56 % oli väittämän kanssa samaa mieltä. Toimituksen lähiesimiehistä 75 % oli väittämän kanssa eri mieltä. Tässä näyttää olevan merkittävä ero siinä, kuinka uusien osaamistarpeiden tunnistaminen nähdään osana toimintaa. Jos lähtökohta on se, että henkilöstöön liittyvien käytäntöjen tulee auttaa henkilöstöä osallistumaan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja kasvattamaan osaamistaan ja sitoutumistaan sekä varmistamaan paremmat työsuoritukset, niin toimittajista ja johdosta suurin osa tukee näkemystä. Lähiesimiehen rooliin kuuluu, että lähiesimies yhdessä henkilöiden kanssa, jotka työskentelevät henkilöstöasioiden parissa yhdessä miettisivät tapoja uusien osaamistarpeiden tunnistamiseen. Tätä taustaa vasten lähiesimiesten vastaus on yllättävä. Onko niin, että toimitustyön lähiesimiesten rooliin ja tehtäviin ei kuulu osaamistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen. Lähiesimiehien vastauksen voi tulkita myös niin, että he kokevat omalla kohdallaan, ettei heidän työssään tarvitsemia uusia osaamistarpeita tunnisteta. Jos asia on näin, on se este johtamisjärjestelmän ja johtamiskäytänteiden kehittymiselle ja kehittämiselle. Kuva 10. Osaamistarpeiden tunnistaminen Kolmas väite on, että toimitustyötä tekevien tehtävänkuvia ja niiden osaamisvaatimuksia uudistetaan. Kaikista vastaajista noin 48 % oli samaa mieltä väitteen kanssa. Toimittajista 50 % ja toimitusten johdosta oli 81 % samaa mieltä väittämän kanssa. Kummastakin ryhmästä suurimman osan mielestä 12

13 tehtävän kuvia ja osaamisvaatimuksia uudistetaan. Suurin osa lähiesimiehistä eli 43 % oli eri mieltä väittämän kanssa. Lähiesimiehet ovat strategisessa roolissa kun ajatellaan työnkuvien uudistusten vaikutuksia ja implementointia. Onko niin, että heidän osaamisvaatimuksiin ja tehtävän kuviin ei tule muutoksia, vaikka toimitustyötä tekevien tai johtavien toimenkuvat muuttuvat ja niihin tulee uusia osaamisvaatimuksia? Kuva 11. Tehtäväkuvat ja osaamisvaatimusten uudistaminen Neljäs väite on, että eri rooleissa toimitustyötä tekevien urapolkuja kehitetään. Kaikista vastaajista 55 % oli väittämän kanssa eri mieltä, eli suurin osa vastaajista kokee, ettei urapolkuja kehitetä tai niitä ei ole. Toimittajista 55 %, lähiesimiehistä 65 % ja toimituksen johdosta 44 % olivat väittämän kanssa eri mieltä. Urapolut tai -järjestelmät yleensä luodaan tukemaan henkilöstön pitkäjänteisestä ja tavoitteellista kehittymistä. Niiden ajatellaan tukevan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja edesauttavan uralla etenemistä. Yrityksen tai organisaation luomat urapolut kertovat henkilöstölle ne vaihtoehdot, joita johto näkee organisaatiossa tarvittavina tulevaisuuden osaamistarpeina. Tällöin henkilöt voivat joko valita rakentaako omaa osaamistaan suuntaan, joka tuo heille organisaation tai yrityksen tarjoamaa osaamista. Toisaalta, jos heidän suunnitelmansa oman osaamisensa suhteen ovat erilaiset, he voivat suuntautua muualle. Kuva 12. Urapolut Viides väittämä koskee osaamisen kehittämistä yrityksen sisäisillä harjoitteluohjelmilla. Kaikista vastaajista noin 63 % oli väittämän kanssa eri mieltä. Suurin osa eli 63 % toimittajista, toimituksen lähiesimiehistä 70 % ja toimituksen johdosta 80 % olivat eri mieltä väittämän kanssa. Tulos selkeästi osoittaa, että yritykset eivät käytä sisäisiä harjoitteluohjelmia osaamisen kehittämisen välineenä. 13

14 Kuva 13. Yrityksen sisäiset harjoitteluohjelmat Kuudes väittämä koskee toimitustyön tekijöiden osaamisen kehittämistä tehtäväkierrolla. Kaikista vastaajista 43 % oli väittämän kanssa eri mieltä, joskin samaa mieltä väittämän kanssa oli noin 33 %. Suurin osa toimittajista 42 % ja toimituksen lähiesimiehistä 48 % olivat väittämän kanssa eri mieltä. Toimituksen johdon kohdalla mielipiteet jakautuivat kahtia siten, että 39 % oli eri mieltä väittämän kanssa ja 39 % oli samaa mieltä. Tuloksen voi tulkita niin, että organisaatiota eroavat sen suhteen, kuinka aktiivisesti tehtäväkiertoa käytetään toimitustyötä tekevien osaamisen kehittämisessä. Kuva 14. Tehtäväkierto Seuraava väite koski hiljaisen tiedon siirtoa osaavammalta tai kokeneemmalta henkilöltä muille. Kaikista vastaajista noin 46 % oli väittämän kanssa eri mieltä, eli hiljaista tietoa ei siirretä osaavimmilta ja kokeneemmilta muille. Myös suurin osa toimittajista 54 % ja toimituksen lähiesimiehistä 57 % olivat väitteen kanssa eri mieltä. Toimituksen johdosta suurin osa 38 % oli myös eri mieltä kuin väite, mutta väitteen kanssa samaa mieltä oli 32 %, eli ero ei ole kovin suuri. Tulos voidaan tulkita niin, että johtoon kuuluvat henkilöt kokevat siirtävänsä kokemustaan ja osaamistaan enemmän kuin toimituksen lähiesimiehet kokevat vastaanottavansa tai toimitustyötä tekevät henkilöt kokevat saavansa. Johdon luottamus organisaation toimintajärjestelmään voi olla myös suurempaa kuin lähiesimiehillä tai toimitustyötä tekevillä. Johtoon kuuluvien henkilöiden perehdytykseen ja toimintaan voi kuulua enemmän tilanteita, jotka voidaan tulkita yhteisen ongelmaratkaisun ja vuorovaikutuksen tilanteiksi, jolloin kokeneempi henkilö kertoo niistä kokemuksista ja toimintatavoista, joilla hän on vastaavasta tilanteesta selvinnyt. Kuva 15. Hiljaisen tiedonsiirto 14

15 Kahdeksas väite osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa koski tiimitason toimivuuden kehittämistä. Kaikkia vastauksia tarkasteltaessa vastaukset jakautuvat aika tasaisesti sekä väitteen kanssa samaa mieltä oleviin ja väitteen kanssa eri mieltä oleviin. Myös toimittajien ja toimituksen lähiesimiesten vastaukset jakautuivat jokseenkin tasan niiden välillä, jotka olivat väittämän kanssa samaa mieltä ja eri mieltä. Toimituksen johdon vastuksissa väittämän kanssa samaa mieltä oli 50 % vastaajista ja eri mieltä 25 %. Toimittajien ja toimituksen lähiesimiehien vastauksesta voi päätellä, että organisaatiot ja yritykset eroavat tiimitoiminnan kehittämisen suhteen. Johdon näkemys on positiivisempi kuin toimittajien ja toimituksen esimiesten. Kuva 16. Tiimien toimivuuden kehittäminen Yhteenveto Kun väittämien kautta tarkastellaan osaamisen kehittämisen nykytilaa, voidaan vetää johtopäätös, että tällä hetkellä osaamisen kehittäminen ei ole riittävän nopeaa suhteessa liiketoiminnan ja toimitustyön kehittymisen vaatimuksiin ja koettuun tarpeeseen. Nykyisten osaamisen kehittämisen käytäntöjen rooli ja merkitys muutostilanteessa voisi olla vaikuttavampi ja muutosta tukevampi. Osaamisen kehittäminen koettiin tärkeäksi ja panostusta vaativaksi. Osaamisen kehittämisen nykytilaa tarkastellessa tulosten valossa nousee esiin kysymys lähiesimiesten roolista ja heidän osaamisensa kehittämisestä. Lähiesimiehet ovat strategisessa roolissa kun ajatellaan työtehtäviä ja arkipäivän työskentelyn sujumista sekä siihen liittyvä osaamista ja sen arkipäivässä tapahtuvaa kehittämistä. Kartoituksen valossa osaamisen kehittämisen käytäntöjen muutosvalmiutta kehittävä vaikutus näkyy osassa yrityksiä ja organisaatioita. Kartoituksen valossa on myös yrityksiä, joissa käytäntöjä ei ole tai käytännöt on päässyt rapautumaan. Toimitushenkilöstön mahdollisesta osallistumisesta liiketoiminnan kehittämiseen on eri näkemyksiä. Toimitustyön osaaminen merkitsee eri asioita toimittajille ja liiketoimintajohdolle. Todellisuudessa sisältö ei nyt ole polttavin ongelma, vaan sisällön myyminen. Kannattaisi kehittää sisällöntekijöiden tuotteistus-, myynti- ja liiketoimintaosaamista. Vastaajista suurimman osan mielestä kytköstä yrityksen tai organisaation strategian ja toimitustyön osaamisen kehittämisen ja osaamistarpeiden määrittelyn välillä ei ole tai se on vähäistä. Samoin suurin osa vastaajista koki, että toimitustyön osaamistarpeiden tunnistamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota kuin nyt tehdään. Sekä strategialähtöisyys että järjestelmällinen osaamistarpeiden tunnistus ovat lähtökohtia aktiiviselle osaamisen johtamisen käytäntöjen 15

16 implementoinnille. Toimitustyötä tekevien toimenkuvien uudistaminen näyttää olevan itse työtä tekevillä ja johdolla selkeämpää kuin toimitusten lähiesimiehillä. Kyselyn perusteella urapolkuihin perustuvaa osaamisen kehittämistä ei kovin yleisesti käytetä, samoin sisäiset harjoitteluohjelmat eivät ole kovin yleisiä. Tiimien toiminnan ja osaamisen kehittämisen sekä tehtäväkierron käytön suhteen yritykset ja organisaatiot näyttävät olevan erilaisia. Vastausten perusteella yllä esitetyistä käytännöistä tiimien kehittäminen on yleisimmin käytössä oleva keino. Tehtäväkiertoa on myös käytetty kehittämisen keinona. Johdon osaamisen kehittämisen kohdalla tehtäväkierto ja hiljaisen tiedon siirto ovat yleisemmin käytettyjä menetelmiä kuin toimitusten lähiesimiehillä tai toimittajilla. Kommenttien satoa Lomakkeen vapaassa kentässä sai kirjoittaa kommentteja, mielipiteitä tai mietteitä, jotka vastatessa nousivat esille. Kirjoituksissa oli useita mainintoja siitä, että yrityksissä ja organisaatioissa ei osaamiseen eikä sen johtamiseen panosteta ja että osaamisen kehittäminen jätetään jokaisen oman harkinnan varaan. Vastauksista nousee myös ajatus siitä, että osaamiseen panostetaan yhä harvemmin. Yhä enenevässä määrin organisaation kehittäminen nähdään ennemminkin toiminnan tehostamisena, vaiheistamisena ja liukuhihnamaisena työskentelynä. Vastauksissa selvästi haastavammaksi koettiin digitalisoitumisen tuomat kehittymisen haasteet. Tähän liittyvät kysymykset tekniikan uudistamisesta ja muutoksen johtamisesta paperista digitaalisiin medioihin. Koen, että osaamisen kehittämiseen pitäisi panostaa paljon enemmän kuin nyt tehdään. Näinä taantuman aikana keskitytään vain säästöihin. Minkäänlaista proaktiivista toimintaa ei ole. Olen tästä hieman huolestunut. Esiin tuli myös ajatus siitä, kuka liiketoimintaa kehittää. Jos se on vain ulkopuolisten konsulttien varassa, niin he suhtautuvat media-alan liiketoiminnan kehittämiseen liiketoiminnan ei journalismin tai asiantuntijuuden kehittymisen tai säilymisen näkökulmasta. Kysymys 3 on tärkeä: käytännössä uusien liiketoimintamallien kehittäminen makaa usein toimituksen ulkopuolisten ihmisten, ei-journalistien, harteilla. Heillä ei ole usein kykyä eikä motivaatiota pelastaa journalismi. Vastauksissa löytyi näkemyksiä siitä, että asiantuntijan on itse huolehdittava siitä, että oma osaaminen on ajan tasalla ja että toimitustyötä tekevillä saattaa olla jopa parempaa osaamista muuttuviin osaamisvaatimuksiin kuin mitä yritys ja sen kanssa yhteistyössä olevat uusia innovaatioita tarjoavat yritykset kykenevät saattamaan käytännön tasolle. Osaamisen kehittämisen kannalta se, että sekä yritys tai organisaatio ja yksilö itse ovat kiinnostuneita osaamisen ajantasaisuudesta ja huolehtivat sen kehittämisestä on sekä yrityksen että yksilön etu. Ne eivät sulje toisiaan pois vaan luovat mahdollisuuksia sekä yritykselle että henkilölle itselleen. 16

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja BLOGI Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja 1 1. 1 0. 2 0 1 6 B L O G I M e r v i T o i v a n e n K i r j o i t t a j a M e r v i T o i v a n e n t y ö s k e n t e

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi Työssä oppiminen Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Toimintaympäristön raju muutos Olemme murtautumassa teollisen ajan taloudesta informaatioyhteiskunnan kautta verkostoyhteiskuntaan. Talous globalisoituu

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot