2011 tampere. Tampere 2011 Hallintomalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2011 tampere. Tampere 2011 Hallintomalli"

Transkriptio

1 Tampere Hallintomalli Robert Palmerin tekemän selvityksen mukaan Euroopan kulttuuripääkaupungeissa on valmistelua ja toteutusta varten perustettu pääsääntöisesti erillinen juridinen organisaatio, yleensä joko säätiö tai osakeyhtiö. Järjestelyjen positiivisina puolina ovat olleet taloushallinnon erillisyys ja kustannustietoisuus. Heikkoutena on todettu olleen vähäiset yhteydet kaupungin oman kulttuurihallinnon organisaation kanssa. Tällöin hankkeen jatkohoito ja pitkäjänteisyys ovat olleet usein puutteellisia. 128 Tampere toteuttaa erillisen valmistelu- ja toteuttamisorganisaation. Keskeistä toiminnassa ovat yhteistyökyky, projektihallinnan osaaminen, tuottajakokemus, taloudellisuus sekä taloushallinnon luotettavuus. Tampereen kaupungin toimintamallin uudistukset, kuten tilaaja-tuottajamalli, otetaan kulttuuripääkaupunkihankkeen ratkaisussa huomioon. Kulttuuritoimen, kulttuurilaitosten ja tapahtumien osallisuus hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa varmistetaan. Tampere hankkeessa keskeisesti mukana olevat toimijat Tampereen ulkopuolelta saavat edustuksensa projektin hallintoon. Tampere -hankkeen hallintomallien vaihtoehdot ovat: 1. Hanketta hallinnoi Itämeri-instituutin säätiö, Tampere-talo Osakeyhtiö tai muu yhteisö. Hankkeen hallinnosta ja taloudesta laaditaan sopimus yhteisön kanssa. 2. Kaupungin hallintoon perustetaan erillinen Tampere -projekti, joka huolehtii hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Hallintomallista tehdään lopullinen ratkaisu välittömästi, kun tiedetään Tampereen olevan Euroopan kulttuuripääkaupunki

2 Tampere projekti-organisaation rakenne kummassakin vaihtoehdossa: JOHTOKUNTA/OHJAUSRYHMÄ JOHTAJA TAITEELLINEN JOHTAJA HALLINTO TUOTANTO MARKKINOINTI TIEDOTUS Johtokuntaan/ohjausryhmään nimetään asiantuntijoita sekä johtavia luottamushenkilöitä. Samoin huomioidaan keskeisten yhteistyökumppanien sekä valtiovallan edustus. Kokonaisjäsenmäärä on enintään 15 henkeä. 129 Hankkeen johtajalla ja taiteellisella johtajalla tulee olla erittäin laajat valtuudet hankkeen käytännön toteuttamiseen, henkilöstön rekrytoimiseen sekä sopimusten ja hankintojen tekemiseen. Hallinnon yksityiskohtainen suunnitelma valmistellaan vuoden 2006 kuluessa.

3 Tampere Budjetti Hallinto- ja organisaatiokustannukset 0,4 M 0,8 M 1,2 M 1,3 M 0,3 M 4 M sis. hankkeen tieteellisen seurannan ja arvioinnin Markkinointi ja tiedotus 0,1 M 0,4 M 4,5 M 2,5 M 0,5 M 8 M Ohjelmakustannukset 0,2 M 0,8 M 4,5 M 22 M 0,5 M 28 M Yhteensä 0,7 M 2 M 10,2 M 25,8 M 1,3 M 40 M 130 Rahoitus Paikallinen kuntarahoitus 1/3 Valtio 1/3 Lipputulot ja yritysyhteistyö 1/3 Ohjelmakustannusten jakautuminen KONSERTIT 5 M NÄYTTELYTOIMINTA 5 M FESTIVAALIT 3 M TAITELIJAWORKSHOPIT 2 M HARRASTUSTOIMINTA 2 M KORTTELITAPAHTUMAT 3 M KANSAINVÄLISET SEMINAARIT JA KONFERENSSIT 1 M MUU TOIMINTA 1 M Yhteensä 22 M

4 Tampere Valmisteluaikataulu Vuosi 2007 Kulttuuripääkaupunkien seminaari Henkilöstön rekrytointi Arviointisuunnitelma Budjetin valmistelu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Toiminnan aloitus Tavoitteiden ja tehtävien määrittely Visuaalinen ilme Projektihakemusten käsittely Yritysyhteistyön suunnittelu Tiedottaminen Projektien aloittaminen 131 Vuosi 2010 Ohjelman julkistaminen Pilottiprojektit Kansainvälinen ja kotimainen markkinointi Vuosi Kulttuuripääkaupunkivuosi Arviointi Vuosi 2012 Raportit Jälkituotannot Projektien jatkuvuuden varmistus Jälkitiedotus

5 Tammerkoski

6 Tampere Yritysyhteistyö Yritysyhteistyöohjelma on merkittävä osa Tampere -hanketta. Ohjelman pohjana tulee toimimaan sponsorointistrategia, joka määrittelee yritysten kanssa tehtävälle yhteistyölle tavoitteet, periaatteet, sponsorointimallin, tuotteistuksen, hinnoittelun, toteuttamissuunnitelman sekä siihen tarvittavat resurssit. Strategian tavoitteena on luoda yhteistyömallit, jotka kunnioittavat perinteisiä tapoja toteuttaa kulttuurisponsorointia. Samalla kuitenkin halutaan luoda uusia, perinteistä erottuvia tapoja toteuttaa yhteistyötä kulttuuripääkaupunki -hankkeen, kulttuuritoimijoiden ja yritysten välillä. Yleisö 134 Tampere kulttuuripääkaupunki Yritys Tampere ottaa huomioon kaikki huomattavasti yritysten ja kulttuurien yhteistyöhön sekä sponsorointiin vaikuttavat kehitystrendit. Yrityksille tarjottavat kokonaisuudet sisältävät sponsoroinnin eri ulottuvuudet, joiden ympärille syvällinen ja kokonaisvaltainen yhteistyö rakennetaan. Erityisesti esille tuodaan yhteistyösuhteiden pitkäjänteisyys. Yhteistyö käynnistetään vuoden 2007 aikana, jolloin projektin hyödyt jakaantuvat neljän vuoden aikajaksolle. Kumppanuus Tampere -ohjelman pyrkimyksenä on löytää yhteistyökumppaneita, joille kulttuuripääkaupunkihankkeen antamat imagohyödyt tukevat yritysten tavoitteita oman imagonsa rakentamisessa halutun kohderyhmän silmissä. Yhteistyökumppaneille annetaan oikeudet liittää itsensä osaksi Tampere -mielikuvaa sekä hyödyntää hankkeen logoa, nimeä ja materiaaleja. Ollessaan osana projektia,

7 yritykset voivat osoittaa omaan yrityskansalaisuuttaan liittymällä voimakkaasti koko Tampereen ja sen kanssa yhteistyössä olevien kuntien ja kaupunkien asukkaiden kannalta erittäin merkittävään vetovoimahankkeeseen. Nämä ns. goodwill-arvot toimivat yhtenä merkittävänä vastikkeena yrityksille. Vastaavasti yritykset, jotka soveltuvat imagollisesti osaksi kulttuuripääkaupunki -hankkeen sisältöjä, vahvistavat hankkeen imagoa. Mediahyöty Yhteistyöllä haetaan myös mediahyötyjä, joita Tampere tarjoaa sponsoreilleen esimerkiksi näkyvyyden muodossa kulttuuripääkaupungin tapahtumissa, markkinoinnissa ja materiaaleissa. Pyrkimyksenä on tuottaa innovatiivisia mediaratkaisuja, joissa yritys saa hankkeesta erottuvuutta toimenpiteilleen. Vastaavasti Tampere -hanke saa lisää julkisuutta ja saa hyödynnettäväkseen yrityksen resurssit ja kanavat markkinoida kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia. Promootiot Yhteistyössä toteutetut promootiot ovat osa sponsorointikokonaisuutta. Tampere antaa kumppaneilleen oikeudet toteuttaa promootioita, joissa hyödynnetään tapahtumia ja hankkeen viestimiä. Samalla kumppanit saavat oikeuden toteuttaa omissa kanavissaan promootioita, jotka hyödyntävät Tampere teemaa. Tässä onnistuessaan hanke saa hyötyjä omaan viestintäänsä esiintymällä yhteistyökumppaneidensa viestimissä ja jakelukanavissa. Mahdollisuuksien mukaan yrityksille tarjotaan myös tuotteidensa myyntioikeuksia yksinoikeudella hankkeen tapahtumissa. 135 Verkostoituminen Eri yhteistyötahojen keskinäinen verkostoituminen liitetään osaksi Tampere -hanketta. Tällä pyritään rakentamaan uusia suhteita eri yritysten sekä kulttuuritoimijoiden välillä. Keinoina tullaan käyttämään seminaareja sekä yhteistyökumppanitapaamisia. Yrityksille tarjotaan lisäksi mahdollisuus kutsua asiakkaitaan ja muita sidosryhmiä hankkeen tapahtumiin. Tutkimus Tampere -projektia tutkitaan monin tavoin. Nämä hankkeen toteuttamat tutkimukset antavat myös yrityksille mahdollisuuksia arvioida itseään osana projektia. Yhteistyössä rakennetut tutkimusmallit antavat yhteistyökumppaneille perusfaktojen lisäksi arvokasta tietoa tavoittelemansa kohderyhmän näkemyksistä yrityksen ja hankkeen välisen yhteistyön onnistumisesta sekä sen vaikutuksista kohderyhmän mielikuvaan yrityksen tuotteesta ja/tai palvelusta. On olennaista, että yritykset saavat mahdollisuuksia ymmärtää syvemmin asiakkaitaan hankkeen tarjoamien tutkimusten ja tietotaidon myötä.

8 Tampere -projektin sponsorointimalliksi on suunniteltu seuraava rakenne: Pääsponsorit Sponsorit Tuote- ja palvelusponsorit Tarkennetussa sponsorointistrategiassa päätetään lopullinen sponsorointimalli. Edellä esitettyjen lisäksi toteutetaan Tampere -yritysjäsenyysohjelma, johon yritysten on mahdollista liittyä sponsorointia pienemmin panoksin, saaden kuitenkin vastikkeita panostustaan vastaan. 136 Tampereen kauppakamari on mukana Tampere kulttuuripääkaupunkihankkeessa. Syksyllä 2005 organisoitu seminaari Kulttuurista potkua elinkeinoelämälle Tampere kohti vuotta järjestetään jatkossa vuosittain. Tampereen kauppakamari ja Pirkanmaan Yrittäjät ovat Tampereen Messut Oy:n suurimmat osakkaat. Tampereen Messut Oy järjestää Kulttuurimessut ensimmäisen kerran keväällä 2006 matkailumessujen yhteydessä. Kulttuurin ja elinkeinoelämän yhteistyö sekä vuorovaikutus ovat Tampereen kauppakamarille tärkeä asia. Kulttuurialojen merkitys myös elinkeinona ja liiketoimintana kasvaa. Tampereen kauppakamari osallistuu aktiivisesti tätä kehitystä tukeviin projekteihin. Näihin lukeutuu Luova Tampere -ohjelma, johon Tampereen kauppakamari on tuonut yrityselämän näkemyksiä ohjelman suunnitteluvaiheesta alkaen.

9 Tampere Tutkimukset ja seuranta Tampere hankkeessa tutkimustoiminta, jatkuva seuranta, raportointi ja laatuarvioinnit ovat projektin keskeinen osa. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että hankkeen alkutilanne vuosina 2006 ja 2007 on riittävästi analysoitu ja että tälle analyysille on mahdollisuus rakentaa luotettava arviointi- ja raportointijärjestelmä. Perustan muodostavat erilaiset toiminta- ja käyttötilastot sekä kustannusanalyysit. Hankkeen valmistelun yhteydessä Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos on suorittanut kyselytutkimuksen Tampereen vapaa-ajan palveluista ja kulttuuritarjonnasta. Lisäksi käytettävissä ovat valtakunnalliset palvelutasotutkimukset, joita on tehty useampia kertoja. Eräät laitokset ja yhteisöt ovat jo pidemmän ajan teettäneet tutkimuksia toiminnastaan. Muiden muassa laiset festivaalit ovat teettäneet säännöllisesti kävijätutkimuksia festivaalien aikana. Tampere oli mukana eurooppalaisessa kulttuurin ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta selvittäneessä tutkimuksessa yhtenä 10 Eurocities-jäsenkaupungeista. Tutkimuksen toteutti Rotterdamin yliopiston Euricur-tutkimusyksikkö vuosina Hankkeelle laaditaan tutkimus-, seuranta-, raportointi- ja arviointisuunnitelma vuoden 2006 loppuun mennessä. Tässä valmistelussa hyödynnetään yliopistojen ja korkeakoulujen tietämystä asiassa. Myös opinnäytetöiden teettäminen hankkeeseen liittyvistä teemakokonaisuuksista otetaan valmisteltavaksi yhdessä korkeakoulujen kanssa. Hankkeen taloudellisuutta seurataan kustannusanalyyseillä. Yksittäisten osahankkeiden toteuttajat raportoivat sekä taloudesta että toiminnasta hankkeen johtoa. Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa tutkimustoiminnalla on erityisen suuri merkitys. Tätä selvitystoimintaa toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten matkailuviranomaisten, liikennevälineiden sekä majoitus- ja ruokapalveluyritysten edustajien kanssa. Loppuraportointiin ja hankkeen arviointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Sille varataan riittävästi aikaa ja resursseja vuonna 2012.

10 Tampere Yhteistyökaupungit Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa Hämeenlinna on lähes asukkaan viihtyisä ja turvallinen asuinkaupunki. Kaupunkia on tarkoitus kehittää niin, että pikkukaupungin identiteetti säilyy tulevaisuudessakin, mutta kasvulle ja uusille asukkaille löytyy mahdollisuuksia ja korkealaatuisia asumisvaihtoehtoja. Hämeenlinna sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella: moottoritie 3 ja valtatie 10 kulkevat kaupungin kautta ja pääradan junaliikenne palvelee nopeine yhteyksineen. 138 Hämeenlinnan seutu on rautakaudesta lähtien ollut asuttua aluetta. Linnan rakennustyöt aloitettiin noin 1280 Ruotsin kuninkaan määräyksestä. Nykyinen kaupunki perustettiin vuonna 1639 kenraalikuvernööri Pietari Brahen antamin kaupunkioikeuksin. Tämän päivän Hämeenlinnan vahvuuksia ovat luonnonläheisyys ja viihtyisyys. Vanajavesi, Ahveniston ja Hattelmalan harjut sekä Aulangon luonnonsuojelualueet ovat oleellinen osa hämeenlinnalaista maisemaa. Järvet, hoidetut puistoalueet ja kulttuurihistorialliset rakennukset muodostavat asumiselle viihtyisät puitteet. Hämeenlinna ja sen ympärillä sijaitsevat seitsemän kuntaa muodostavat lähes asukkaan yhtenäisen seutukunnan. Seutu muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen, joka on kehittymässä yhä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi tähtäimenä yhden suurkunnan muodostuminen. Keskiaikaiset kivikirkot ja linnavuoret antavat leimansa kulttuurimaisemalle. Hämeenlinna on koulutuskaupunki. Hämeen ammattikorkeakoulu on yksi maan suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, ja seudulle on syntynyt osaamiskeskittymiä. Opettajankoulutuksella on kaupungissa pitkät perinteet. Kaupungin elinkeinoelämä on monialaista, ja matkailu on nousemassa entistä tärkeämpään asemaan. Julkisen sektorin työpaikkojen osuus on kolmannes kaikista työpaikoista. Hämeenlinna on maailmanlaajuisesti tunnettu Sibeliuksen syntymäkaupunkina, ja Sibeliuksen syntymäkoti on ainutlaatuinen nähtävyys. Matkailun ydinalueita ovat Aulanko, Linnanniemi ja Kansallinen kaupunkipuisto. Linnanniemeltä löytyvät keskiaikainen Hämeen linna, Historiallinen museo, Vankilamuseo ja Tykistömuseo.

11 Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX Kulttuurissa on panostettu voimakkaasti lastenkulttuuriin. Verkatehtaan alueella toimiva ARX-talo tarjoaa monenlaisia työpajoja, taidenäyttelyitä, teatteria ja taiteen perusopetusta lapsille. Verkatehtaasta on muodostumassa yksi Euroopan suurimmista vanhaan tehdasmiljööseen rakennettavista kulttuurikeskuksista. Alueella toimivat jo taidemuseo, teatterin Verstas-näyttämö ja Kulttuuritukku, joka on tarkoitettu erilasten tapahtumien järjestämiseen. Musiikki- ja kongressisali, erilaiset kokous- ja klubitilat, ravintolat ja neljä elokuvateatteria pitävät huolen siitä, että Verkatehdas elää läpi vuorokauden. Myös Vanajaveden opisto ja Sibelius-opisto saavat alueelta toimitilat. Hämeenlinna ja koko seutukunta katsovat luottavaisina tulevaisuuteen. Alue on potentiaalista pääkaupunkiseudun kasvualuetta, ja muuttoliikkeen odotetaan pääkaupunkiseudulta Hämeenlinnaan kasvavan. Hyvät palvelu ja harrastusmahdollisuudet, kaunis luonto ja edullinen sijainti sekä vetovoimainen kulttuurielämä antavat uskoa tulevaisuuteen. 139 Kajaani Kainuun maakuntakeskus Kreivi Pietari Brahe perusti Kajaanin vuonna 1651 Kajaaninjoen varteen. Joki ja historiallisen Kajaanin linnan rauniot ovat näkyvillä aivan kaupungin keskustassa. Vuonna 2004 Kajaanin linna täytti 400 vuotta. Kajaanin kaupungin kehitystä ovat olleet edistämässä monet merkkihenkilöt. Kalevalan kokoaja Elias Lönnrot toimi piirilääkärinä ja teki Kajaanista runonkeruumatkoja Vienan Karjalaan, runoilija Eino Leino syntyi Paltaniemen Hövelossä ja presidentti Urho Kaleva Kekkonen tuli Kajaaniin oppikoulun toiselle luokalle ja pääsi Kajaanista ylioppilaaksi vuonna 1919.

12 Kajaanin runoviikko Sana ja Sävel Kajaani on teollisuus-, palvelu- ja koulutuskaupunki. Puunjalostusteollisuus on yksi tärkeimmistä elinkeinoista. Lisäksi Kajaanissa on kansainvälistä huippuosaamista edustavia yrityksiä ja mittaustekniikka on kansainvälistä tasoa oleva osaamisala. Kajaani on asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Maakuntaan kuuluu 10 kuntaa. 140 Kaupungin historian alkuvaiheissa Kajaanin linnalla oli merkittävä osa valtakunnan itäisen osan hallinnollisena ja sotilaallisena keskuksena. Siten onkin perusteltua, että linna on näkynyt myös Kajaanin kaupungin vaakunassa. Riistaisat metsästysalueet ja hyvät kalavedet antoivat ihmisille maanviljelyn ohella toimeentulon luvullakin. Karjatalous oli melko alkeellista. Tervanpoltto kohosi 1700-luvun lopulta lähtien tärkeäksi toimeentulon lähteeksi ja pysyi merkittävänä elinkeinona aina 1900-luvun alkuun saakka luvun alussa Kajaaniin alkoi tulla teollisuutta, kun vuonna 1904 valmistunut rautatie loi edellytykset kuljetuksille. Maakuntakeskuksena Kajaaniin tuli myös valtion virastoja ja oppilaitoksia. Sotien jälkeinen nousukausi näkyi Kajaanissa ja Kainuussa rakentamisena, voimakkaana kehityskautena ja väestönkasvuna, kunnes ja 1970-luvun kriisit saivat ihmiset muuttamaan ennennäkemättömissä määrissä etelään ja Ruotsin puolelle. Kainuun väkiluku laski kymmenessä vuodessa henkeä. Kokonaisuudessaan Kainuu menetti muutoissa väestöä melkein henkeä sadan vuoden aikana. Kajaanin ammattikorkeakoulu on 2000 opiskelijan ja 150 työntekijän monialainen korkeakoulu. Ammattikorkeakoululla on takanaan Kainuun maakunnan vahva tuki ja erinomaiset yhteydet alueen työnantajiin. Se on merkittävä alueen hyvinvoinnin kehittäjä nyt ja tulevaisuudessa. Sana ja Sävel kalevalaisessa Kajaanissa -tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä Alusta pitäen Sanasta ja Sävelestä oli tarkoitus kehittää sanallisen ilmaisun ja lausuntataiteen valtakunnallinen päätapahtuma. Jo vuonna 1979 Sana ja Sävel hyväksyttiin Finland Festivals -ketjuun.

13 Perustajajäsenten sinnikkyys ja usko runon elinvoimaan Eino Leinon ja Elias Lönnrotin pohjoisilla laulumailla on osoittautunut oikeaksi. Tulisieluisen sanataiteen puolestapuhujan, perustajajäsenen Veikko Sinisalon luoma henki nuoria kannustavana ja rohkaisevana, on kantanut läpi vuosikymmenien. Vuosi vuodelta tuhannet runouden ja sanataiteen ystävät saapuvat runon pääkaupunkiin, Kajaaniin, vuonna 2006 jo siis kolmattakymmenettä kertaa. Kajaanissa sijaitsee merkittävä kulttuurikeskus Kaukametsä, joka on tullut tunnetuksi monipuolisena kulttuuritapahtumien ja kongressien pitopaikkana. Lappeenranta Silta Venäjälle Lappeenrannan kaupunki sijaitsee Euroopan unionin ja Venäjän rajalla Kaakkois-Suomessa. Lappeenranta on vahva ja monipuolinen yliopistokaupunki ja koko Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän ja kulttuurin keskus. Kaupungin alue rajoittuu itäpuolella Suomen ja Venäjän väliseen rajalinjaan ja lännessä Euroopan suurimpaan järvialueeseen Saimaan vesistöön. Kaupungilla on värikäs historia kahden erilaisen kulttuurin rajalla. Kaupunki on ollut vuoroin Ruotsi-Suomen valtakunnan itärajalla ja vuoroin Venäjän valtakunnan länsirajalla. 141 Lappeenranta toimi jo 1600-luvulla markkinapaikkana. Kaupunki oli Ruotsi-Suomen merkittävämpiä Itäja Kaakkois-Suomen tervakaupan keskuksia. Lappeenrannan kaupunki on perustettu Kaupungin asema muuttui Suuren Pohjan Sodan jälkeen, Uudenkaupungin rauhassa 1721 Viipuri menetettiin Venäjälle. Tällöin Lappeenrannasta tuli valtakunnan itäisin kaupunki, ja kaupungin linnoitustyöt käynnistettiin. Lappeenrannan Linnoituksen erinomaisesti onnistunut, vuosia jatkunut ja edelleen jatkuva restaurointi on luonut kaupunkiin historiallisesti, matkailullisesti sekä yhtenäisen rakennuskantansa kannalta kaupungin ja Etelä-Karjalan merkittävimmän historiallisen aluekokonaisuuden. Alue ei toimi vain historiallisena nähtävyytenä, vaan Linnoituksen vanhoihin rakennuksiin sijoittuneet, lähinnä kulttuurialan toiminnot muodostavat taiteen ja kulttuurin osaamiskeskittymän. Linnoituksen merkitys nähtävyytenä ja matkailukohteena on korostunut. Lappeenrannan Linnoitus on Suomen merkittävimpiä linnoituskohteita Suomenlinnan jälkeen ja alue kertoo itä- ja Kaakkois-Suomen linnoitusten yleiseurooppalaisesta rakentamisperinteestä ja 1800-luvuilla. Alue on myös Lappeen-

14 Lappeenrannan lasten- ja nuorten kuvataidekoulu rannan vanha kaupunki, joka kertoo tarinan 1600-luvun Lappeen markkinapaikasta 2000-luvun kulttuurihistoriallisesti huomattavaksi muistomerkiksi. 142 Lappeenranta hyödyntää kulttuuritarjonnassaan monipuolisesti historiaansa ja asemaansa rajalla, Pietarin läheisyydessä. Linnoituksen vanhoihin sotilasrakennuksiin on sijoitettu taidemuseo, kulttuurihistorian museo sekä kaupungin varuskuntaperinteitä esittelevä ratsuväkimuseo. Kontaktit Pietarin kulttuurikenttään ovat laajentuneet, historiaan ja taiteeseen liittyvä näyttelyt ovat kiinnostaneet yleisöä laajasti. Samalla myös Lappeenrannan ja sen Linnoituksen tunnettuus Venäjällä ja erityisesti Pietarissa on parantunut. Tavoitteena on jatkossa laajentaa yhteistyötä myös nykytaiteen alalla, pietarilaisten nykytaiteilijoiden esittelyyn Linnoituksessa. Lappeenrannassa Laulun pääkaupungissa järjestettävät valtakunnalliset laulukilpailut ovat olleet jo 40 vuotta Suomen merkittävin yksinlaulukilpailu. Useita nykyisin kansainvälisesti tunnettuja tähtiä on aloittanut uransa juuri Lappeenrannasta kuten Jorma Hynninen, Karita Mattila, Soile Isokoski. Lappeenrannan kaupungin monipuolinen kulttuuritarjonta tukee Tampere kulttuuripääkaupunkihanketta tarjoamalla mielnkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia. Kaupungin kulttuuri-instituutiot kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri, taidemuseo, historiallinen museo, rakuunamuseo ja Wolkoffin talomuseo sekä maakuntakirjasto tuottavat taiteellisia elämyksiä ja kokemuksia. Yleinen kulttuuritoimi tukee ja avustaa monipuolista kulttuuritarjontaa. Saimaan kanava ja Saimaa ovat olleet kaupan, matkailun ja kulttuurin väylä. Saimaan kanavan 150-vuotisjuhlallisuuksia vietetään vuonna Juhlassa korostetaan Saimaan ja Saimaan kanavan merkitystä ja vaikutusta Suomen elinkeino- ja kulttuurielämälle. Lappeenrannan tekninen yliopisto ja Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulu ovat luoneet osaamisen, kulttuuriyhteistyön ja elinkeinoelämän toimivan kansainvälisen verkoston.

15 Seinäjoen sillat Seinäjoki on liki asukkaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja Suomen nopeimmin kasvavia kaupunkiseutuja. Seinäjoki tunnetaan kulttuurin, tapahtumien, kaupan ja yritystoiminnan kaupunkina. Seinäjoella on panostettu pitkäjänteisesti osaamisen kehittämiseen. Yksi näyttö tästä on Seinäjoen tiedepuisto Seinäjoki Science Park, verkostojen solmukohta ja näköalapaikka, jossa osaaminen yhdistyy innovaatioiksi ja tulevaisuuden liiketoiminnaksi. Kaupungin hengessä on paljon tyypillisesti eteläpohjalaista yrittämisen ja tekemisen henkeä ja yhä enemmän myös kansainvälisyyttä. Kaiken onnistumisen ja osaamisen moottori Seinäjoen seudulla onkin rajat ylittävä yhteistyö ja rohkea ote tekemiseen. Seinäjoen suurilla tapahtumilla Provinssirockilla ja Tangomarkkinoilla on kiinteät kansainväliset yhteydet. Provinssirock on jäsenenä YOUROPE, The European Festival Association verkostossa ja tekee yhteistyötä ruotsalaisen Hultsfred-festivaalin kanssa. Seinäjoen kaupungilla, ammattikorkeakoululla ja Tangomarkkinoilla on yhteistyösopimukset Argentiinan Tangoakatemian kanssa. Yhteistyötä tehdään lisäksi Pariisin ja Granadan tangofestivaalien sekä maailman tangoyhdistyksen kanssa Rytmimusiikin soitinopetusta ja yhteissoitto-ohjausta järjestävät Rytmi-Instituutti ja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuu kulttuuri- ja mediatuotannon osaajia. Lisäksi vuodesta 2007 alkaen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella musiikkituotannon ammattilaiseksi. Sibelius Akatemian Seinäjoen toimipaikassa toimii Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston (Epanet) populaarimusiikin tutkimusprofessuuri. Yliopistotasoista koulutusta tuotetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. 143 Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry (SELMU RY) toimii festivaalin, tapahtumien ja konserttien toteuttajana. Selmulla on oma levy-yhtiö ja pääosakkuus äänitysstudiossa. Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry:n Rytmikorjaamo-hanke parantaa rytmimusiikin esiintymis-, yritystoiminta- sekä harrastusmahdollisuuksia. Hankkeessa toteutetaan vanhan postiautovarikkohallin tiloihin yhtyeiden harjoitustiloja, konserttisali, toimistotiloja sekä yritystiloja rytmimusiikin alaa tukeville yrityksille. Lasten kulttuuriverkosto Taikalampun (Louhimo) tavoitteena on saada seudun kaikki peruskoulu- ja lukioikäiset lapset ja nuoret innostumaan rytmimusiikista työpajojen ja konserttitoiminnan kautta. Louhimo antaa lisäkoulutusta opettajille ja taidekasvattajille sekä tuottaa suomenkielistä rytmimusiikin koulutusmateriaalia.

16 Tangomarkkinat Seinäjoen kaupunginkirjasto Lisäpontta rytmimusiikin eri toimialoille antavat vuonna 2006 käynnistyvä kulttuuriosuuskuntahanke ja kulttuurialan yrityshautomo. 144 Seinäjoella on suomalaisittain poikkeuksellinen arkkitehtoninen hallinto- ja kulttuurikeskusta. Se on kokonaisuudessaan akateemikko Alvar Aallon suunnittelema. Seinäjoella akateemikko Aalto sai arkkitehtikilpailujen kautta mahdollisuuden toteuttaa eheän arkkitehtonisen keskustakokonaisuuden. Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus on maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen ja matkailijoita kiinnostava kohde, jonka arvo ajan mittaan vain kasvaa. Eräät arkkitehtuuriasiantuntijat sanovatkin: Seinäjoki, jota sanotaankin maailman aaltomaisimmaksi kaupungiksi, ei vain sen takia, että siellä on enimmin erilaisia Aalto-rakennuksia, vaan ennen muuta siksi, että se on loistava esimerkki siitä, millä tavoin Aalto käsitti modernin kaupunkikeskustan luontoon sopeutuvaksi kokonaisuudeksi. Aalto-keskus ja Alvar Aallon arkkitehtuuri ovat taustana Seinäjoella yhdessä Tampereen teknisen yliopiston kanssa toteutettavalle professuurihankeelle. Tutkimusprofessuuri on osa laajaa Epanet-verkostoa. Tavoitteena on laajentaa arkkitehtuuri myös osaksi lasten ja nuorten taidekasvatusta. Kasperi Kivistö -seura toteutti Seinäjoen Kasperissa toimivan kylätalon talkoovoimin entiseen kauppakiinteistöön vuonna Kylätalo tuottaa alueen asukkaille 650 tapahtumaa vuodessa. Talo toimii alueen kohtauspaikkana, jonka tavoitteena on osallistaa ja luoda yhteisöllisyyden tunnetta alueen asukkaille.

17 Tampere Hakemuksen vaiheet 2003 joulukuu Selvitys mahdollisuuksista hakea Euroopan kulttuuripääkaupunkistatusta 2004 kevät Virkamiesvalmistelut Tutustumiset Euroopan kulttuuripääkaupunkeihin 2005 toukokuu kesäkuu syyskuu loka-marraskuu marras-joulukuu joulukuu joulu-tammikuu Virkamiestyöryhmän asettaminen Virkamiestyöryhmän raportti Tampereen kaupunginhallituksen päätös hakemuksen jättämisestä Kaupunginvaltuuston päätös valmistelumäärärahasta Tampere organisaation työn aloitus Viestintäsuunnitelma: Image Match Oy, Graafinen suunnittelu: Juha Siro Ky Ohjausryhmän kokoontuminen Yleisökeskustelusarja Keskustelusarja yhdistyksille ja ammattilaisille Neuvottelukunnan kokoontuminen Maakuntakeskustelujen sarja tammikuu tammi-helmikuu Ideoiden ja hanke-ehdotusten yhteenveto Hakemuksen ja oheismateriaalin valmistaminen

18 Tampere Kulttuuripääkaupunkihanke 146 Hakemuksen valmistelijat Päällikkö Pertti Paltila Suunnittelija Minnakaisa Kuivalainen Suunnittelija Ritva Hokka-Ahti Vt. kulttuuritoimenjohtaja, tilaajapäällikkö Tuula Martikainen Graafinen suunnittelija Petri Nuutinen Ohjausryhmä Ohjausryhmä seuraa hakemuksen valmistelua, antaa ohjeita ja esittää suuntaviivoja hankkeen suunnittelulle sekä on yhteydessä yhteistyötahoihin. Jäsenet Lasse Eskonen, puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja/Tampereen kaupunki Pekka Kivekäs, varapuheenjohtaja Hallintopäällikkö/Tampereen kaupunki Jari Seppälä Viestintäjohtaja/Tampereen kaupunki Tuula Martikainen Vt. kulttuuritoimenjohtaja/tampereen kaupunki Toimi Jaatinen Museotoimenjohtaja/Tampereen kaupunki Janne Gallen-Kallela-Sirén Johtaja/Tampereen taidemuseo Jorma Hartikainen Suunnittelusihteeri/Tampereen kaupunki Kari Saikkonen Matkailujohtaja/Tampereen kaupunki Timo Vuorikoski Johtaja/Sara Hildénin museo Asiantuntijat Jarmo Hakkarainen Ohjelmapäällikkö/Tampere-talo Erika Eischer Toiminnanjohtaja/Tampere Convention Bureau ry Jouni Koskela Maakunta-asiamies/Pirkanmaan liitto Lasse Kosunen Arkkitehti/Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy Kari Kankaala Toimitusjohtaja/Professia Oy Pertti Tamminen Vuores-projektinjohtaja/Tampereen kaupunki Jarmo Viteli Johtaja/Hypermedialaboratorio, Tampereen yliopisto Neuvottelukunta Kansleri Jorma Sipilä, puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Tainio, 1. varapuheenjohtaja Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen, 2. varapuheenjohtaja

19 Jäsenet Festivaalijohtaja Jukka-Pekka Laakso Toiminnanjohtaja Kaisu Rättyä Professori Aulis Aarnio Kansanedustaja Mikko Alatalo Päätoimittaja Matti Apunen Kunnanjohtaja Esko Arasalo Kaupunginjohtaja Markku Auvinen Rehtori Jarl-Thure Eriksson Apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen Aluetoimituksen esimies Maaria Grönfors Kansanedustaja Jukka Gustafsson Arkkitehti Keijo Heiskanen Toimitusjohtaja Epe Helenius Puheenjohtaja Lars Holmström Kaupunginjohtaja Pauli Ihamäki Toimitusjohtaja Erkki Isokangas Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Harri Jaskari Toimitusjohtaja Jari Jokilampi Toimitusjohtaja Kari Kantalainen Kansanedustaja Saara Karhu Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Kunnanjohtaja Risto Koivisto Kehitysjohtaja Juha Kostiainen Toimitusjohtaja Kalervo Kummola Kirjailija Kirsi Kunnas Kansanedustaja Mikko Kuoppa Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto Johtaja Päivi Kärkkäinen Rehtori Markku Lahtinen Kaupunginjohtaja Janne Laine Kaupunginjohtaja Tapani Leppänen Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos Kuvanveistäjä Teemu Luoto Puheenjohtaja Timo Malmi Toiminnanjohtaja Leena Mankkinen Kansanedustaja Rosa Meriläinen Rehtori Olli Mikkilä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä Päätoimittaja Jari Niemelä Maakuntajohtaja Jussi V. Niemi Tekniikan tohtori Olli Niemi Kansanedustaja Reino Ojala Kansanedustaja Heikki A. Ollila Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Kansanedustaja Klaus Pentti Piispa Juha Pihkala Kaupunginjohtaja Markku Rahikkala Suurlähettiläs Ilari Rantakari Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen Toimitusjohtaja Tommi Rasila Taidemaalari Osmo Rauhala Kansanedustaja Leena Rauhala Professori Yrjö-Juhani Renvall Teatterinjohtaja Esko Roine Puheenjohtaja Hanna Rosendahl Oopperalaulaja Jaakko Ryhänen Kaupunginjohtaja Paavo Salli Toiminnanjohtaja Jussi Santalahti Professori Jukka Sarjala Kansanedustaja Kimmo Sasi Kansanedustaja Arto Satonen Toiminnanjohtaja Raija-Liisa Seilo Aluejohtaja Martti Silvennoinen Kansanedustaja Minna Sirnö Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen Kapellimestari John Storgårds Toimitusjohtaja Kaarina Suonio Toimitusjohtaja Aku Syrjä Professori Tuula Tamminen Kansanedustaja Marja Tiura Kansanedustaja Irja Tulonen Kansanedustaja Oras Tynkkynen Rehtori Krista Varantola Muotoilija Vesa Varrela Teatterinjohtaja Heikki Vihinen Kansanedustaja Pia Viitanen Kunnanjohtaja Olli Viitasaari Toimitusjohtaja Raimo Ylivakeri Kansanedustaja Jaana Ylä-Mononen 147

20 Tampere

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA Kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila 30.1.2001 SISÄLLYS I YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA...1 1. P O H J O I S M A I S E T YSTÄVYYSKAUPUNGIT...1

Lisätiedot

Hämeen liitto. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä 9.12.2010. tiedottaa. joulukuu 2010 SISÄLLYS

Hämeen liitto. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä 9.12.2010. tiedottaa. joulukuu 2010 SISÄLLYS Hämeen liitto joulukuu 2010 tiedottaa Signmark eli Marko Vuoriheimo Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaarissa. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä 9.12.2010 Hämeenlinnan Verkatehtaalle

Lisätiedot

Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittäminen -hankkeen raportti POPKULTTUURIA JOENSUUSSA

Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittäminen -hankkeen raportti POPKULTTUURIA JOENSUUSSA Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittäminen -hankkeen raportti POPKULTTUURIA JOENSUUSSA I L K K A P Ö L Ö N E N SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAA 4 Hankkeen tavoitteet 4 Hankkeen toteutus 5 TAUSTAA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Luonnos 1 KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Liite 3 Kajaanin kaupungin kulttuuristrategian tavoitteena on selkeyttää kulttuurin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen osaamisen edistäjänä.

Lisätiedot

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011. Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011. Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011 Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011 Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden

Lisätiedot

A R S I S 1/08. Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia

A R S I S 1/08. Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia A R S I S 1/08 Alueelliset taidetoimikunnat Kulttuuritalot Tujaus taidekasvatusta ja mediaoppia ARSIS 1/2008 ALUEELLISET TAIDETOIMIKUNNAT 1 Pääkirjoitus: Hallinnonuudistuksesta uutta voimaa taiteenedistämiseen

Lisätiedot

Pirkanmaan vuosikirja

Pirkanmaan vuosikirja Pirkanmaan vuosikirja 2013 PIRKANMAAN VUOSIKIRJA 2013 PIRKANMAAN LIITTO TAMPERE Päätoimittaja Esa Halme Toimitussihteeri Kirsti Kivilinna Palaute kirjasta: kirsti.kivilinna@pirkanmaa.fi Tilastoaineisto

Lisätiedot

Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys

Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys Guggenheim Helsinki: konsepti- ja kehitysselvitys Käännös julkaisusta: Concept and Development Study for a Guggenheim Helsinki (Käännös ei sisällä alkuperäisen julkaisun kuvia ja karttoja, s. 144 167)

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lehdistötiedotteita vuodelta 1998

Lehdistötiedotteita vuodelta 1998 Tampereen kaupungin viestintäyksikkö: Lehdistötiedotteet 1998 Lehdistötiedotteita vuodelta 1998 Juhlavuoden pinssejä myyntiin (31.12.1998) Tampere juhlii ja näkyy ensi vuoden (29.12.1998) Tampere valmistautuu

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen

KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen SPATIA Raportteja 7/2011 KAUPUNGIN LUOVA TILA ASUKKAIDEN, LUOVAN TALOUDEN JA MATKAILIJOIDEN KOHTAUSPAIKKANA Seppo Sivonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Itä-Suomen yliopisto Julkaisija: Alue ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

KOKO24/7. Yhteistyöllä kohti muutoksia. Maakuntien rajat luovat haasteita. Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia. Mahdollisuuksien maaseutu

KOKO24/7. Yhteistyöllä kohti muutoksia. Maakuntien rajat luovat haasteita. Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia. Mahdollisuuksien maaseutu Juupajoki Keuruu Kuhmalahti Mänttä-Vilppula Pälkäne Ruovesi Virrat KOKO24/7 Koheesio ja kilpailukykyohjelman tiedotuslehti 1/2011 4 Yhteistyöllä kohti muutoksia 14 Maakuntien rajat luovat haasteita 10

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012 WDC HELSinki 2012 KAUPUNKIraportti Viisi kaupunkia paremman SIVU 2 kaupungin asialla Maailman designpääkaupungin ytimessä ovat kaupungit. Koko designpääkaupungin ajatus on syntynyt maailman kaupungistumisesta

Lisätiedot

EU-rakennerahasto-ohjelmat. osaamista, uudistumista ja elinvoimaa

EU-rakennerahasto-ohjelmat. osaamista, uudistumista ja elinvoimaa EU-rakennerahasto-ohjelmat osaamista, uudistumista ja elinvoimaa Sisällys Osaamista, uudistamista ja elinvoimaa... 3 Lahti ankkuroi itsensä rantakaupungiksi... 6 Kaupunkipolitiikan uudet tuulet Itä-Turussa...

Lisätiedot

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle 4 1 Kehittämisvisiot ja tavoitteet 5 1 Meidän kuntamme 5 2 Hyvinvoivat

Lisätiedot

Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke

Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke Tiivistelmä Elias Lönnrot -seura ry 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN KULTTUURITUOTANNON KEHITTÄMISHANKE Johdanto Kainuun kulttuurituotannon kehittämishankkeen

Lisätiedot

Tampere 2011 Ohjelma

Tampere 2011 Ohjelma Tampere Ohjelma Kulttuurikoski Tampereen kulttuuripääkaupunkihakemus on Kulttuurikoski. Nimessä yhdistyy kaksi laisille tärkeää asiaa, luonto ja kulttuuri. Ilman luonnonvaroja, Tammerkoskea, ei olisi kaupunkia,

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin

FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin FinnAgora Selvitys Suomen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, teknologian ja kansalaistoiminnan yhteistyöverkoston perustamisesta Unkariin Hannele Koivunen Opetusministeriö 30.11.2001 2 Tiivistelmä Mikä

Lisätiedot

Menestyksen tekijä. Suomalaisella työllä. TÄSSÄ LEHDESSÄ MM:

Menestyksen tekijä. Suomalaisella työllä. TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti Syyskuu 1/2013 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Asukkaiden ääni esiin täydennysrakentamisessa sivu 8 Valtion tiehanketta ei ole koskaan kaadettu sivu 11 1 Keskustan silhuetti s. 4-5

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi. Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi. Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle Kevät 2012 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi Huoneenrakentamisesta kaikki alkoi Porvoon Taidetehdas avautuu yleisölle Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Linnanniemi-hanke, 1.9.2013 30.8.2014

LOPPURAPORTTI. Linnanniemi-hanke, 1.9.2013 30.8.2014 Linnanniemi-hanke, 1.9.2013 30.8.2014 LOPPURAPORTTI Linnanniemen kehittämishanke perustuu Museoviraston, Hämeenlinnan kaupungin ja Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry:n (STPVMY ry) yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Oulun Kauppakamarilehti 2/2013 95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Maakuntajohtaja Pauli Harju: Eikö

Lisätiedot

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 PORVOO 2007 MATKALLA PORVOO 2007 2015 KULTTUURIOHJELMAN LAADINTAPROSESSI porvoon kaupungin kulttuuritoimi

Lisätiedot

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen työmaakokous. Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen työmaakokous. Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5 TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2008 Kokoomuksen työmaakokous Tampereella sivu 3 Tampere saa yrittäjiltä nyt parempia arvosanoja sivut 4-5 Ku n n a ll ll iisva a ll ii

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

Uusi muhkea 12-sivuinen!

Uusi muhkea 12-sivuinen! 1/2005 Yrityspalvelujen yhteistyö syvenee sivu 2 Iittalan kehittäminen vauhdissa sivu 4 Jaspicomille INNOSUOMI sivu 7 Uusi muhkea 12-sivuinen! Uskoa yrittäjyyteen maaseudulle ja taajamiin Vuosi 2004 valoi

Lisätiedot