2011 tampere. Tampere 2011 Hallintomalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2011 tampere. Tampere 2011 Hallintomalli"

Transkriptio

1 Tampere Hallintomalli Robert Palmerin tekemän selvityksen mukaan Euroopan kulttuuripääkaupungeissa on valmistelua ja toteutusta varten perustettu pääsääntöisesti erillinen juridinen organisaatio, yleensä joko säätiö tai osakeyhtiö. Järjestelyjen positiivisina puolina ovat olleet taloushallinnon erillisyys ja kustannustietoisuus. Heikkoutena on todettu olleen vähäiset yhteydet kaupungin oman kulttuurihallinnon organisaation kanssa. Tällöin hankkeen jatkohoito ja pitkäjänteisyys ovat olleet usein puutteellisia. 128 Tampere toteuttaa erillisen valmistelu- ja toteuttamisorganisaation. Keskeistä toiminnassa ovat yhteistyökyky, projektihallinnan osaaminen, tuottajakokemus, taloudellisuus sekä taloushallinnon luotettavuus. Tampereen kaupungin toimintamallin uudistukset, kuten tilaaja-tuottajamalli, otetaan kulttuuripääkaupunkihankkeen ratkaisussa huomioon. Kulttuuritoimen, kulttuurilaitosten ja tapahtumien osallisuus hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa varmistetaan. Tampere hankkeessa keskeisesti mukana olevat toimijat Tampereen ulkopuolelta saavat edustuksensa projektin hallintoon. Tampere -hankkeen hallintomallien vaihtoehdot ovat: 1. Hanketta hallinnoi Itämeri-instituutin säätiö, Tampere-talo Osakeyhtiö tai muu yhteisö. Hankkeen hallinnosta ja taloudesta laaditaan sopimus yhteisön kanssa. 2. Kaupungin hallintoon perustetaan erillinen Tampere -projekti, joka huolehtii hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Hallintomallista tehdään lopullinen ratkaisu välittömästi, kun tiedetään Tampereen olevan Euroopan kulttuuripääkaupunki

2 Tampere projekti-organisaation rakenne kummassakin vaihtoehdossa: JOHTOKUNTA/OHJAUSRYHMÄ JOHTAJA TAITEELLINEN JOHTAJA HALLINTO TUOTANTO MARKKINOINTI TIEDOTUS Johtokuntaan/ohjausryhmään nimetään asiantuntijoita sekä johtavia luottamushenkilöitä. Samoin huomioidaan keskeisten yhteistyökumppanien sekä valtiovallan edustus. Kokonaisjäsenmäärä on enintään 15 henkeä. 129 Hankkeen johtajalla ja taiteellisella johtajalla tulee olla erittäin laajat valtuudet hankkeen käytännön toteuttamiseen, henkilöstön rekrytoimiseen sekä sopimusten ja hankintojen tekemiseen. Hallinnon yksityiskohtainen suunnitelma valmistellaan vuoden 2006 kuluessa.

3 Tampere Budjetti Hallinto- ja organisaatiokustannukset 0,4 M 0,8 M 1,2 M 1,3 M 0,3 M 4 M sis. hankkeen tieteellisen seurannan ja arvioinnin Markkinointi ja tiedotus 0,1 M 0,4 M 4,5 M 2,5 M 0,5 M 8 M Ohjelmakustannukset 0,2 M 0,8 M 4,5 M 22 M 0,5 M 28 M Yhteensä 0,7 M 2 M 10,2 M 25,8 M 1,3 M 40 M 130 Rahoitus Paikallinen kuntarahoitus 1/3 Valtio 1/3 Lipputulot ja yritysyhteistyö 1/3 Ohjelmakustannusten jakautuminen KONSERTIT 5 M NÄYTTELYTOIMINTA 5 M FESTIVAALIT 3 M TAITELIJAWORKSHOPIT 2 M HARRASTUSTOIMINTA 2 M KORTTELITAPAHTUMAT 3 M KANSAINVÄLISET SEMINAARIT JA KONFERENSSIT 1 M MUU TOIMINTA 1 M Yhteensä 22 M

4 Tampere Valmisteluaikataulu Vuosi 2007 Kulttuuripääkaupunkien seminaari Henkilöstön rekrytointi Arviointisuunnitelma Budjetin valmistelu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Toiminnan aloitus Tavoitteiden ja tehtävien määrittely Visuaalinen ilme Projektihakemusten käsittely Yritysyhteistyön suunnittelu Tiedottaminen Projektien aloittaminen 131 Vuosi 2010 Ohjelman julkistaminen Pilottiprojektit Kansainvälinen ja kotimainen markkinointi Vuosi Kulttuuripääkaupunkivuosi Arviointi Vuosi 2012 Raportit Jälkituotannot Projektien jatkuvuuden varmistus Jälkitiedotus

5 Tammerkoski

6 Tampere Yritysyhteistyö Yritysyhteistyöohjelma on merkittävä osa Tampere -hanketta. Ohjelman pohjana tulee toimimaan sponsorointistrategia, joka määrittelee yritysten kanssa tehtävälle yhteistyölle tavoitteet, periaatteet, sponsorointimallin, tuotteistuksen, hinnoittelun, toteuttamissuunnitelman sekä siihen tarvittavat resurssit. Strategian tavoitteena on luoda yhteistyömallit, jotka kunnioittavat perinteisiä tapoja toteuttaa kulttuurisponsorointia. Samalla kuitenkin halutaan luoda uusia, perinteistä erottuvia tapoja toteuttaa yhteistyötä kulttuuripääkaupunki -hankkeen, kulttuuritoimijoiden ja yritysten välillä. Yleisö 134 Tampere kulttuuripääkaupunki Yritys Tampere ottaa huomioon kaikki huomattavasti yritysten ja kulttuurien yhteistyöhön sekä sponsorointiin vaikuttavat kehitystrendit. Yrityksille tarjottavat kokonaisuudet sisältävät sponsoroinnin eri ulottuvuudet, joiden ympärille syvällinen ja kokonaisvaltainen yhteistyö rakennetaan. Erityisesti esille tuodaan yhteistyösuhteiden pitkäjänteisyys. Yhteistyö käynnistetään vuoden 2007 aikana, jolloin projektin hyödyt jakaantuvat neljän vuoden aikajaksolle. Kumppanuus Tampere -ohjelman pyrkimyksenä on löytää yhteistyökumppaneita, joille kulttuuripääkaupunkihankkeen antamat imagohyödyt tukevat yritysten tavoitteita oman imagonsa rakentamisessa halutun kohderyhmän silmissä. Yhteistyökumppaneille annetaan oikeudet liittää itsensä osaksi Tampere -mielikuvaa sekä hyödyntää hankkeen logoa, nimeä ja materiaaleja. Ollessaan osana projektia,

7 yritykset voivat osoittaa omaan yrityskansalaisuuttaan liittymällä voimakkaasti koko Tampereen ja sen kanssa yhteistyössä olevien kuntien ja kaupunkien asukkaiden kannalta erittäin merkittävään vetovoimahankkeeseen. Nämä ns. goodwill-arvot toimivat yhtenä merkittävänä vastikkeena yrityksille. Vastaavasti yritykset, jotka soveltuvat imagollisesti osaksi kulttuuripääkaupunki -hankkeen sisältöjä, vahvistavat hankkeen imagoa. Mediahyöty Yhteistyöllä haetaan myös mediahyötyjä, joita Tampere tarjoaa sponsoreilleen esimerkiksi näkyvyyden muodossa kulttuuripääkaupungin tapahtumissa, markkinoinnissa ja materiaaleissa. Pyrkimyksenä on tuottaa innovatiivisia mediaratkaisuja, joissa yritys saa hankkeesta erottuvuutta toimenpiteilleen. Vastaavasti Tampere -hanke saa lisää julkisuutta ja saa hyödynnettäväkseen yrityksen resurssit ja kanavat markkinoida kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia. Promootiot Yhteistyössä toteutetut promootiot ovat osa sponsorointikokonaisuutta. Tampere antaa kumppaneilleen oikeudet toteuttaa promootioita, joissa hyödynnetään tapahtumia ja hankkeen viestimiä. Samalla kumppanit saavat oikeuden toteuttaa omissa kanavissaan promootioita, jotka hyödyntävät Tampere teemaa. Tässä onnistuessaan hanke saa hyötyjä omaan viestintäänsä esiintymällä yhteistyökumppaneidensa viestimissä ja jakelukanavissa. Mahdollisuuksien mukaan yrityksille tarjotaan myös tuotteidensa myyntioikeuksia yksinoikeudella hankkeen tapahtumissa. 135 Verkostoituminen Eri yhteistyötahojen keskinäinen verkostoituminen liitetään osaksi Tampere -hanketta. Tällä pyritään rakentamaan uusia suhteita eri yritysten sekä kulttuuritoimijoiden välillä. Keinoina tullaan käyttämään seminaareja sekä yhteistyökumppanitapaamisia. Yrityksille tarjotaan lisäksi mahdollisuus kutsua asiakkaitaan ja muita sidosryhmiä hankkeen tapahtumiin. Tutkimus Tampere -projektia tutkitaan monin tavoin. Nämä hankkeen toteuttamat tutkimukset antavat myös yrityksille mahdollisuuksia arvioida itseään osana projektia. Yhteistyössä rakennetut tutkimusmallit antavat yhteistyökumppaneille perusfaktojen lisäksi arvokasta tietoa tavoittelemansa kohderyhmän näkemyksistä yrityksen ja hankkeen välisen yhteistyön onnistumisesta sekä sen vaikutuksista kohderyhmän mielikuvaan yrityksen tuotteesta ja/tai palvelusta. On olennaista, että yritykset saavat mahdollisuuksia ymmärtää syvemmin asiakkaitaan hankkeen tarjoamien tutkimusten ja tietotaidon myötä.

8 Tampere -projektin sponsorointimalliksi on suunniteltu seuraava rakenne: Pääsponsorit Sponsorit Tuote- ja palvelusponsorit Tarkennetussa sponsorointistrategiassa päätetään lopullinen sponsorointimalli. Edellä esitettyjen lisäksi toteutetaan Tampere -yritysjäsenyysohjelma, johon yritysten on mahdollista liittyä sponsorointia pienemmin panoksin, saaden kuitenkin vastikkeita panostustaan vastaan. 136 Tampereen kauppakamari on mukana Tampere kulttuuripääkaupunkihankkeessa. Syksyllä 2005 organisoitu seminaari Kulttuurista potkua elinkeinoelämälle Tampere kohti vuotta järjestetään jatkossa vuosittain. Tampereen kauppakamari ja Pirkanmaan Yrittäjät ovat Tampereen Messut Oy:n suurimmat osakkaat. Tampereen Messut Oy järjestää Kulttuurimessut ensimmäisen kerran keväällä 2006 matkailumessujen yhteydessä. Kulttuurin ja elinkeinoelämän yhteistyö sekä vuorovaikutus ovat Tampereen kauppakamarille tärkeä asia. Kulttuurialojen merkitys myös elinkeinona ja liiketoimintana kasvaa. Tampereen kauppakamari osallistuu aktiivisesti tätä kehitystä tukeviin projekteihin. Näihin lukeutuu Luova Tampere -ohjelma, johon Tampereen kauppakamari on tuonut yrityselämän näkemyksiä ohjelman suunnitteluvaiheesta alkaen.

9 Tampere Tutkimukset ja seuranta Tampere hankkeessa tutkimustoiminta, jatkuva seuranta, raportointi ja laatuarvioinnit ovat projektin keskeinen osa. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että hankkeen alkutilanne vuosina 2006 ja 2007 on riittävästi analysoitu ja että tälle analyysille on mahdollisuus rakentaa luotettava arviointi- ja raportointijärjestelmä. Perustan muodostavat erilaiset toiminta- ja käyttötilastot sekä kustannusanalyysit. Hankkeen valmistelun yhteydessä Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos on suorittanut kyselytutkimuksen Tampereen vapaa-ajan palveluista ja kulttuuritarjonnasta. Lisäksi käytettävissä ovat valtakunnalliset palvelutasotutkimukset, joita on tehty useampia kertoja. Eräät laitokset ja yhteisöt ovat jo pidemmän ajan teettäneet tutkimuksia toiminnastaan. Muiden muassa laiset festivaalit ovat teettäneet säännöllisesti kävijätutkimuksia festivaalien aikana. Tampere oli mukana eurooppalaisessa kulttuurin ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta selvittäneessä tutkimuksessa yhtenä 10 Eurocities-jäsenkaupungeista. Tutkimuksen toteutti Rotterdamin yliopiston Euricur-tutkimusyksikkö vuosina Hankkeelle laaditaan tutkimus-, seuranta-, raportointi- ja arviointisuunnitelma vuoden 2006 loppuun mennessä. Tässä valmistelussa hyödynnetään yliopistojen ja korkeakoulujen tietämystä asiassa. Myös opinnäytetöiden teettäminen hankkeeseen liittyvistä teemakokonaisuuksista otetaan valmisteltavaksi yhdessä korkeakoulujen kanssa. Hankkeen taloudellisuutta seurataan kustannusanalyyseillä. Yksittäisten osahankkeiden toteuttajat raportoivat sekä taloudesta että toiminnasta hankkeen johtoa. Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa tutkimustoiminnalla on erityisen suuri merkitys. Tätä selvitystoimintaa toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten matkailuviranomaisten, liikennevälineiden sekä majoitus- ja ruokapalveluyritysten edustajien kanssa. Loppuraportointiin ja hankkeen arviointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Sille varataan riittävästi aikaa ja resursseja vuonna 2012.

10 Tampere Yhteistyökaupungit Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa Hämeenlinna on lähes asukkaan viihtyisä ja turvallinen asuinkaupunki. Kaupunkia on tarkoitus kehittää niin, että pikkukaupungin identiteetti säilyy tulevaisuudessakin, mutta kasvulle ja uusille asukkaille löytyy mahdollisuuksia ja korkealaatuisia asumisvaihtoehtoja. Hämeenlinna sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella: moottoritie 3 ja valtatie 10 kulkevat kaupungin kautta ja pääradan junaliikenne palvelee nopeine yhteyksineen. 138 Hämeenlinnan seutu on rautakaudesta lähtien ollut asuttua aluetta. Linnan rakennustyöt aloitettiin noin 1280 Ruotsin kuninkaan määräyksestä. Nykyinen kaupunki perustettiin vuonna 1639 kenraalikuvernööri Pietari Brahen antamin kaupunkioikeuksin. Tämän päivän Hämeenlinnan vahvuuksia ovat luonnonläheisyys ja viihtyisyys. Vanajavesi, Ahveniston ja Hattelmalan harjut sekä Aulangon luonnonsuojelualueet ovat oleellinen osa hämeenlinnalaista maisemaa. Järvet, hoidetut puistoalueet ja kulttuurihistorialliset rakennukset muodostavat asumiselle viihtyisät puitteet. Hämeenlinna ja sen ympärillä sijaitsevat seitsemän kuntaa muodostavat lähes asukkaan yhtenäisen seutukunnan. Seutu muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen, joka on kehittymässä yhä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi tähtäimenä yhden suurkunnan muodostuminen. Keskiaikaiset kivikirkot ja linnavuoret antavat leimansa kulttuurimaisemalle. Hämeenlinna on koulutuskaupunki. Hämeen ammattikorkeakoulu on yksi maan suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, ja seudulle on syntynyt osaamiskeskittymiä. Opettajankoulutuksella on kaupungissa pitkät perinteet. Kaupungin elinkeinoelämä on monialaista, ja matkailu on nousemassa entistä tärkeämpään asemaan. Julkisen sektorin työpaikkojen osuus on kolmannes kaikista työpaikoista. Hämeenlinna on maailmanlaajuisesti tunnettu Sibeliuksen syntymäkaupunkina, ja Sibeliuksen syntymäkoti on ainutlaatuinen nähtävyys. Matkailun ydinalueita ovat Aulanko, Linnanniemi ja Kansallinen kaupunkipuisto. Linnanniemeltä löytyvät keskiaikainen Hämeen linna, Historiallinen museo, Vankilamuseo ja Tykistömuseo.

11 Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX Kulttuurissa on panostettu voimakkaasti lastenkulttuuriin. Verkatehtaan alueella toimiva ARX-talo tarjoaa monenlaisia työpajoja, taidenäyttelyitä, teatteria ja taiteen perusopetusta lapsille. Verkatehtaasta on muodostumassa yksi Euroopan suurimmista vanhaan tehdasmiljööseen rakennettavista kulttuurikeskuksista. Alueella toimivat jo taidemuseo, teatterin Verstas-näyttämö ja Kulttuuritukku, joka on tarkoitettu erilasten tapahtumien järjestämiseen. Musiikki- ja kongressisali, erilaiset kokous- ja klubitilat, ravintolat ja neljä elokuvateatteria pitävät huolen siitä, että Verkatehdas elää läpi vuorokauden. Myös Vanajaveden opisto ja Sibelius-opisto saavat alueelta toimitilat. Hämeenlinna ja koko seutukunta katsovat luottavaisina tulevaisuuteen. Alue on potentiaalista pääkaupunkiseudun kasvualuetta, ja muuttoliikkeen odotetaan pääkaupunkiseudulta Hämeenlinnaan kasvavan. Hyvät palvelu ja harrastusmahdollisuudet, kaunis luonto ja edullinen sijainti sekä vetovoimainen kulttuurielämä antavat uskoa tulevaisuuteen. 139 Kajaani Kainuun maakuntakeskus Kreivi Pietari Brahe perusti Kajaanin vuonna 1651 Kajaaninjoen varteen. Joki ja historiallisen Kajaanin linnan rauniot ovat näkyvillä aivan kaupungin keskustassa. Vuonna 2004 Kajaanin linna täytti 400 vuotta. Kajaanin kaupungin kehitystä ovat olleet edistämässä monet merkkihenkilöt. Kalevalan kokoaja Elias Lönnrot toimi piirilääkärinä ja teki Kajaanista runonkeruumatkoja Vienan Karjalaan, runoilija Eino Leino syntyi Paltaniemen Hövelossä ja presidentti Urho Kaleva Kekkonen tuli Kajaaniin oppikoulun toiselle luokalle ja pääsi Kajaanista ylioppilaaksi vuonna 1919.

12 Kajaanin runoviikko Sana ja Sävel Kajaani on teollisuus-, palvelu- ja koulutuskaupunki. Puunjalostusteollisuus on yksi tärkeimmistä elinkeinoista. Lisäksi Kajaanissa on kansainvälistä huippuosaamista edustavia yrityksiä ja mittaustekniikka on kansainvälistä tasoa oleva osaamisala. Kajaani on asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Maakuntaan kuuluu 10 kuntaa. 140 Kaupungin historian alkuvaiheissa Kajaanin linnalla oli merkittävä osa valtakunnan itäisen osan hallinnollisena ja sotilaallisena keskuksena. Siten onkin perusteltua, että linna on näkynyt myös Kajaanin kaupungin vaakunassa. Riistaisat metsästysalueet ja hyvät kalavedet antoivat ihmisille maanviljelyn ohella toimeentulon luvullakin. Karjatalous oli melko alkeellista. Tervanpoltto kohosi 1700-luvun lopulta lähtien tärkeäksi toimeentulon lähteeksi ja pysyi merkittävänä elinkeinona aina 1900-luvun alkuun saakka luvun alussa Kajaaniin alkoi tulla teollisuutta, kun vuonna 1904 valmistunut rautatie loi edellytykset kuljetuksille. Maakuntakeskuksena Kajaaniin tuli myös valtion virastoja ja oppilaitoksia. Sotien jälkeinen nousukausi näkyi Kajaanissa ja Kainuussa rakentamisena, voimakkaana kehityskautena ja väestönkasvuna, kunnes ja 1970-luvun kriisit saivat ihmiset muuttamaan ennennäkemättömissä määrissä etelään ja Ruotsin puolelle. Kainuun väkiluku laski kymmenessä vuodessa henkeä. Kokonaisuudessaan Kainuu menetti muutoissa väestöä melkein henkeä sadan vuoden aikana. Kajaanin ammattikorkeakoulu on 2000 opiskelijan ja 150 työntekijän monialainen korkeakoulu. Ammattikorkeakoululla on takanaan Kainuun maakunnan vahva tuki ja erinomaiset yhteydet alueen työnantajiin. Se on merkittävä alueen hyvinvoinnin kehittäjä nyt ja tulevaisuudessa. Sana ja Sävel kalevalaisessa Kajaanissa -tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä Alusta pitäen Sanasta ja Sävelestä oli tarkoitus kehittää sanallisen ilmaisun ja lausuntataiteen valtakunnallinen päätapahtuma. Jo vuonna 1979 Sana ja Sävel hyväksyttiin Finland Festivals -ketjuun.

13 Perustajajäsenten sinnikkyys ja usko runon elinvoimaan Eino Leinon ja Elias Lönnrotin pohjoisilla laulumailla on osoittautunut oikeaksi. Tulisieluisen sanataiteen puolestapuhujan, perustajajäsenen Veikko Sinisalon luoma henki nuoria kannustavana ja rohkaisevana, on kantanut läpi vuosikymmenien. Vuosi vuodelta tuhannet runouden ja sanataiteen ystävät saapuvat runon pääkaupunkiin, Kajaaniin, vuonna 2006 jo siis kolmattakymmenettä kertaa. Kajaanissa sijaitsee merkittävä kulttuurikeskus Kaukametsä, joka on tullut tunnetuksi monipuolisena kulttuuritapahtumien ja kongressien pitopaikkana. Lappeenranta Silta Venäjälle Lappeenrannan kaupunki sijaitsee Euroopan unionin ja Venäjän rajalla Kaakkois-Suomessa. Lappeenranta on vahva ja monipuolinen yliopistokaupunki ja koko Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän ja kulttuurin keskus. Kaupungin alue rajoittuu itäpuolella Suomen ja Venäjän väliseen rajalinjaan ja lännessä Euroopan suurimpaan järvialueeseen Saimaan vesistöön. Kaupungilla on värikäs historia kahden erilaisen kulttuurin rajalla. Kaupunki on ollut vuoroin Ruotsi-Suomen valtakunnan itärajalla ja vuoroin Venäjän valtakunnan länsirajalla. 141 Lappeenranta toimi jo 1600-luvulla markkinapaikkana. Kaupunki oli Ruotsi-Suomen merkittävämpiä Itäja Kaakkois-Suomen tervakaupan keskuksia. Lappeenrannan kaupunki on perustettu Kaupungin asema muuttui Suuren Pohjan Sodan jälkeen, Uudenkaupungin rauhassa 1721 Viipuri menetettiin Venäjälle. Tällöin Lappeenrannasta tuli valtakunnan itäisin kaupunki, ja kaupungin linnoitustyöt käynnistettiin. Lappeenrannan Linnoituksen erinomaisesti onnistunut, vuosia jatkunut ja edelleen jatkuva restaurointi on luonut kaupunkiin historiallisesti, matkailullisesti sekä yhtenäisen rakennuskantansa kannalta kaupungin ja Etelä-Karjalan merkittävimmän historiallisen aluekokonaisuuden. Alue ei toimi vain historiallisena nähtävyytenä, vaan Linnoituksen vanhoihin rakennuksiin sijoittuneet, lähinnä kulttuurialan toiminnot muodostavat taiteen ja kulttuurin osaamiskeskittymän. Linnoituksen merkitys nähtävyytenä ja matkailukohteena on korostunut. Lappeenrannan Linnoitus on Suomen merkittävimpiä linnoituskohteita Suomenlinnan jälkeen ja alue kertoo itä- ja Kaakkois-Suomen linnoitusten yleiseurooppalaisesta rakentamisperinteestä ja 1800-luvuilla. Alue on myös Lappeen-

14 Lappeenrannan lasten- ja nuorten kuvataidekoulu rannan vanha kaupunki, joka kertoo tarinan 1600-luvun Lappeen markkinapaikasta 2000-luvun kulttuurihistoriallisesti huomattavaksi muistomerkiksi. 142 Lappeenranta hyödyntää kulttuuritarjonnassaan monipuolisesti historiaansa ja asemaansa rajalla, Pietarin läheisyydessä. Linnoituksen vanhoihin sotilasrakennuksiin on sijoitettu taidemuseo, kulttuurihistorian museo sekä kaupungin varuskuntaperinteitä esittelevä ratsuväkimuseo. Kontaktit Pietarin kulttuurikenttään ovat laajentuneet, historiaan ja taiteeseen liittyvä näyttelyt ovat kiinnostaneet yleisöä laajasti. Samalla myös Lappeenrannan ja sen Linnoituksen tunnettuus Venäjällä ja erityisesti Pietarissa on parantunut. Tavoitteena on jatkossa laajentaa yhteistyötä myös nykytaiteen alalla, pietarilaisten nykytaiteilijoiden esittelyyn Linnoituksessa. Lappeenrannassa Laulun pääkaupungissa järjestettävät valtakunnalliset laulukilpailut ovat olleet jo 40 vuotta Suomen merkittävin yksinlaulukilpailu. Useita nykyisin kansainvälisesti tunnettuja tähtiä on aloittanut uransa juuri Lappeenrannasta kuten Jorma Hynninen, Karita Mattila, Soile Isokoski. Lappeenrannan kaupungin monipuolinen kulttuuritarjonta tukee Tampere kulttuuripääkaupunkihanketta tarjoamalla mielnkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia. Kaupungin kulttuuri-instituutiot kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri, taidemuseo, historiallinen museo, rakuunamuseo ja Wolkoffin talomuseo sekä maakuntakirjasto tuottavat taiteellisia elämyksiä ja kokemuksia. Yleinen kulttuuritoimi tukee ja avustaa monipuolista kulttuuritarjontaa. Saimaan kanava ja Saimaa ovat olleet kaupan, matkailun ja kulttuurin väylä. Saimaan kanavan 150-vuotisjuhlallisuuksia vietetään vuonna Juhlassa korostetaan Saimaan ja Saimaan kanavan merkitystä ja vaikutusta Suomen elinkeino- ja kulttuurielämälle. Lappeenrannan tekninen yliopisto ja Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulu ovat luoneet osaamisen, kulttuuriyhteistyön ja elinkeinoelämän toimivan kansainvälisen verkoston.

15 Seinäjoen sillat Seinäjoki on liki asukkaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja Suomen nopeimmin kasvavia kaupunkiseutuja. Seinäjoki tunnetaan kulttuurin, tapahtumien, kaupan ja yritystoiminnan kaupunkina. Seinäjoella on panostettu pitkäjänteisesti osaamisen kehittämiseen. Yksi näyttö tästä on Seinäjoen tiedepuisto Seinäjoki Science Park, verkostojen solmukohta ja näköalapaikka, jossa osaaminen yhdistyy innovaatioiksi ja tulevaisuuden liiketoiminnaksi. Kaupungin hengessä on paljon tyypillisesti eteläpohjalaista yrittämisen ja tekemisen henkeä ja yhä enemmän myös kansainvälisyyttä. Kaiken onnistumisen ja osaamisen moottori Seinäjoen seudulla onkin rajat ylittävä yhteistyö ja rohkea ote tekemiseen. Seinäjoen suurilla tapahtumilla Provinssirockilla ja Tangomarkkinoilla on kiinteät kansainväliset yhteydet. Provinssirock on jäsenenä YOUROPE, The European Festival Association verkostossa ja tekee yhteistyötä ruotsalaisen Hultsfred-festivaalin kanssa. Seinäjoen kaupungilla, ammattikorkeakoululla ja Tangomarkkinoilla on yhteistyösopimukset Argentiinan Tangoakatemian kanssa. Yhteistyötä tehdään lisäksi Pariisin ja Granadan tangofestivaalien sekä maailman tangoyhdistyksen kanssa Rytmimusiikin soitinopetusta ja yhteissoitto-ohjausta järjestävät Rytmi-Instituutti ja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuu kulttuuri- ja mediatuotannon osaajia. Lisäksi vuodesta 2007 alkaen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella musiikkituotannon ammattilaiseksi. Sibelius Akatemian Seinäjoen toimipaikassa toimii Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston (Epanet) populaarimusiikin tutkimusprofessuuri. Yliopistotasoista koulutusta tuotetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. 143 Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry (SELMU RY) toimii festivaalin, tapahtumien ja konserttien toteuttajana. Selmulla on oma levy-yhtiö ja pääosakkuus äänitysstudiossa. Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry:n Rytmikorjaamo-hanke parantaa rytmimusiikin esiintymis-, yritystoiminta- sekä harrastusmahdollisuuksia. Hankkeessa toteutetaan vanhan postiautovarikkohallin tiloihin yhtyeiden harjoitustiloja, konserttisali, toimistotiloja sekä yritystiloja rytmimusiikin alaa tukeville yrityksille. Lasten kulttuuriverkosto Taikalampun (Louhimo) tavoitteena on saada seudun kaikki peruskoulu- ja lukioikäiset lapset ja nuoret innostumaan rytmimusiikista työpajojen ja konserttitoiminnan kautta. Louhimo antaa lisäkoulutusta opettajille ja taidekasvattajille sekä tuottaa suomenkielistä rytmimusiikin koulutusmateriaalia.

16 Tangomarkkinat Seinäjoen kaupunginkirjasto Lisäpontta rytmimusiikin eri toimialoille antavat vuonna 2006 käynnistyvä kulttuuriosuuskuntahanke ja kulttuurialan yrityshautomo. 144 Seinäjoella on suomalaisittain poikkeuksellinen arkkitehtoninen hallinto- ja kulttuurikeskusta. Se on kokonaisuudessaan akateemikko Alvar Aallon suunnittelema. Seinäjoella akateemikko Aalto sai arkkitehtikilpailujen kautta mahdollisuuden toteuttaa eheän arkkitehtonisen keskustakokonaisuuden. Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus on maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen ja matkailijoita kiinnostava kohde, jonka arvo ajan mittaan vain kasvaa. Eräät arkkitehtuuriasiantuntijat sanovatkin: Seinäjoki, jota sanotaankin maailman aaltomaisimmaksi kaupungiksi, ei vain sen takia, että siellä on enimmin erilaisia Aalto-rakennuksia, vaan ennen muuta siksi, että se on loistava esimerkki siitä, millä tavoin Aalto käsitti modernin kaupunkikeskustan luontoon sopeutuvaksi kokonaisuudeksi. Aalto-keskus ja Alvar Aallon arkkitehtuuri ovat taustana Seinäjoella yhdessä Tampereen teknisen yliopiston kanssa toteutettavalle professuurihankeelle. Tutkimusprofessuuri on osa laajaa Epanet-verkostoa. Tavoitteena on laajentaa arkkitehtuuri myös osaksi lasten ja nuorten taidekasvatusta. Kasperi Kivistö -seura toteutti Seinäjoen Kasperissa toimivan kylätalon talkoovoimin entiseen kauppakiinteistöön vuonna Kylätalo tuottaa alueen asukkaille 650 tapahtumaa vuodessa. Talo toimii alueen kohtauspaikkana, jonka tavoitteena on osallistaa ja luoda yhteisöllisyyden tunnetta alueen asukkaille.

17 Tampere Hakemuksen vaiheet 2003 joulukuu Selvitys mahdollisuuksista hakea Euroopan kulttuuripääkaupunkistatusta 2004 kevät Virkamiesvalmistelut Tutustumiset Euroopan kulttuuripääkaupunkeihin 2005 toukokuu kesäkuu syyskuu loka-marraskuu marras-joulukuu joulukuu joulu-tammikuu Virkamiestyöryhmän asettaminen Virkamiestyöryhmän raportti Tampereen kaupunginhallituksen päätös hakemuksen jättämisestä Kaupunginvaltuuston päätös valmistelumäärärahasta Tampere organisaation työn aloitus Viestintäsuunnitelma: Image Match Oy, Graafinen suunnittelu: Juha Siro Ky Ohjausryhmän kokoontuminen Yleisökeskustelusarja Keskustelusarja yhdistyksille ja ammattilaisille Neuvottelukunnan kokoontuminen Maakuntakeskustelujen sarja tammikuu tammi-helmikuu Ideoiden ja hanke-ehdotusten yhteenveto Hakemuksen ja oheismateriaalin valmistaminen

18 Tampere Kulttuuripääkaupunkihanke 146 Hakemuksen valmistelijat Päällikkö Pertti Paltila Suunnittelija Minnakaisa Kuivalainen Suunnittelija Ritva Hokka-Ahti Vt. kulttuuritoimenjohtaja, tilaajapäällikkö Tuula Martikainen Graafinen suunnittelija Petri Nuutinen Ohjausryhmä Ohjausryhmä seuraa hakemuksen valmistelua, antaa ohjeita ja esittää suuntaviivoja hankkeen suunnittelulle sekä on yhteydessä yhteistyötahoihin. Jäsenet Lasse Eskonen, puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja/Tampereen kaupunki Pekka Kivekäs, varapuheenjohtaja Hallintopäällikkö/Tampereen kaupunki Jari Seppälä Viestintäjohtaja/Tampereen kaupunki Tuula Martikainen Vt. kulttuuritoimenjohtaja/tampereen kaupunki Toimi Jaatinen Museotoimenjohtaja/Tampereen kaupunki Janne Gallen-Kallela-Sirén Johtaja/Tampereen taidemuseo Jorma Hartikainen Suunnittelusihteeri/Tampereen kaupunki Kari Saikkonen Matkailujohtaja/Tampereen kaupunki Timo Vuorikoski Johtaja/Sara Hildénin museo Asiantuntijat Jarmo Hakkarainen Ohjelmapäällikkö/Tampere-talo Erika Eischer Toiminnanjohtaja/Tampere Convention Bureau ry Jouni Koskela Maakunta-asiamies/Pirkanmaan liitto Lasse Kosunen Arkkitehti/Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy Kari Kankaala Toimitusjohtaja/Professia Oy Pertti Tamminen Vuores-projektinjohtaja/Tampereen kaupunki Jarmo Viteli Johtaja/Hypermedialaboratorio, Tampereen yliopisto Neuvottelukunta Kansleri Jorma Sipilä, puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Tainio, 1. varapuheenjohtaja Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen, 2. varapuheenjohtaja

19 Jäsenet Festivaalijohtaja Jukka-Pekka Laakso Toiminnanjohtaja Kaisu Rättyä Professori Aulis Aarnio Kansanedustaja Mikko Alatalo Päätoimittaja Matti Apunen Kunnanjohtaja Esko Arasalo Kaupunginjohtaja Markku Auvinen Rehtori Jarl-Thure Eriksson Apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen Aluetoimituksen esimies Maaria Grönfors Kansanedustaja Jukka Gustafsson Arkkitehti Keijo Heiskanen Toimitusjohtaja Epe Helenius Puheenjohtaja Lars Holmström Kaupunginjohtaja Pauli Ihamäki Toimitusjohtaja Erkki Isokangas Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Harri Jaskari Toimitusjohtaja Jari Jokilampi Toimitusjohtaja Kari Kantalainen Kansanedustaja Saara Karhu Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Kunnanjohtaja Risto Koivisto Kehitysjohtaja Juha Kostiainen Toimitusjohtaja Kalervo Kummola Kirjailija Kirsi Kunnas Kansanedustaja Mikko Kuoppa Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto Johtaja Päivi Kärkkäinen Rehtori Markku Lahtinen Kaupunginjohtaja Janne Laine Kaupunginjohtaja Tapani Leppänen Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos Kuvanveistäjä Teemu Luoto Puheenjohtaja Timo Malmi Toiminnanjohtaja Leena Mankkinen Kansanedustaja Rosa Meriläinen Rehtori Olli Mikkilä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä Päätoimittaja Jari Niemelä Maakuntajohtaja Jussi V. Niemi Tekniikan tohtori Olli Niemi Kansanedustaja Reino Ojala Kansanedustaja Heikki A. Ollila Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Kansanedustaja Klaus Pentti Piispa Juha Pihkala Kaupunginjohtaja Markku Rahikkala Suurlähettiläs Ilari Rantakari Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen Toimitusjohtaja Tommi Rasila Taidemaalari Osmo Rauhala Kansanedustaja Leena Rauhala Professori Yrjö-Juhani Renvall Teatterinjohtaja Esko Roine Puheenjohtaja Hanna Rosendahl Oopperalaulaja Jaakko Ryhänen Kaupunginjohtaja Paavo Salli Toiminnanjohtaja Jussi Santalahti Professori Jukka Sarjala Kansanedustaja Kimmo Sasi Kansanedustaja Arto Satonen Toiminnanjohtaja Raija-Liisa Seilo Aluejohtaja Martti Silvennoinen Kansanedustaja Minna Sirnö Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen Kapellimestari John Storgårds Toimitusjohtaja Kaarina Suonio Toimitusjohtaja Aku Syrjä Professori Tuula Tamminen Kansanedustaja Marja Tiura Kansanedustaja Irja Tulonen Kansanedustaja Oras Tynkkynen Rehtori Krista Varantola Muotoilija Vesa Varrela Teatterinjohtaja Heikki Vihinen Kansanedustaja Pia Viitanen Kunnanjohtaja Olli Viitasaari Toimitusjohtaja Raimo Ylivakeri Kansanedustaja Jaana Ylä-Mononen 147

20 Tampere

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Tervetuloa kansainväliseen yliopistokaupunkiin Lappeenrantaan!

Tervetuloa kansainväliseen yliopistokaupunkiin Lappeenrantaan! Tervetuloa kansainväliseen yliopistokaupunkiin Lappeenrantaan! LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Lappeenranta lyhyesti Kuningatar Kristiina perusti kaupungin vuonna 1649. Kansainvälinen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava järvialue - esimerkiksi Lonely Planet

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin

Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin Kajaanin Matkailuoppaat - avaa oven Kajaaniin Opastustoimintaa jo vuodesta 1976 Uusia oppaita valmistui 16.3.2013 Esittelyssä muistomerkit rakennukset nähtävyydet merkkihenkilöt historia tulevaisuus Historiaa

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Seinäjoki. Liikekiinteistö Pohja, Välkkilänkatu 1, 5 000 m2 KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI KOHDE

Seinäjoki. Liikekiinteistö Pohja, Välkkilänkatu 1, 5 000 m2 KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI KOHDE Liikekiinteistö Pohja, Välkkilänkatu 1, 5 000 m2 KOHDE KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI Liikekiinteistö Pohja, Välkkilänkatu 1, 5 000 m2 LIIKEKIINTEISTÖHANKE

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu 8/19/12 Tulokset 22. Laihian ajo 19.08.2012 M-10 10 km 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5 N-12 10 km Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu M-12 10 km 1 Tuomas Kuusikoski

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Stormin Avoin Teräsmieskisa

Stormin Avoin Teräsmieskisa Miehet yleinen 1. 49 Vastaranta, Mikko TriStadi 00:04:26 00:36:04 00:52:18 +00:00:00 2. 31 Lampainen, Markus Turun 00:04:42 00:36:36 00:53:54 +00:01:36 Urheiluliitto 3. 23 Ruotinen, Jukka Rekolan Raikas00:04:39

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 2015, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai 12.4.2015

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 2015, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai 12.4.2015 Liikkuvanmaalin 0 m putoavan taulun Suomen Veteraaniampujien Mestaruuskilpailut 05, Pitkäjärvi, Kangasala, sunnuntai..05 TULOKSET N70 M80 M5 M50 M55 M60 M65 M70 N50. Kaija Häyrinen, KAMS. Tiina Aalto,

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Työpajat 15.-16.5.2012 Ohjelma 15.5. klo 9-12 Työpaja 1: Kokous- ja kongressimatkailu klo 9.00 Alustukset aiheeseen Leena Sipilä, Finnish Convention Bureau Minna Kurttila,

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Älystä liikettä, liikkeestä kasvua XVI Kaupunkifoorum, Verkatehdas, Hämeenlinna

Älystä liikettä, liikkeestä kasvua XVI Kaupunkifoorum, Verkatehdas, Hämeenlinna Älystä liikettä, liikkeestä kasvua XVI Kaupunkifoorum, Verkatehdas, Hämeenlinna 23.-24.9.2014 Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala I Hämeenlinnan kaupunki 29.9.2014 Loistava sijainti keskellä eteläistä Suomea

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Kulttuurin kansainväliset yhteydet Jyväskylän kaupungin vastuulalueilla on laajat ja toimivat kansainväliset yhteydet. Kansainväliset näyttelyt Graphica

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 12 Pirkanmaa 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 12.1. PIRKANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl Taajaan asutut: 7 kpl Maaseutumaiset: 8 kpl Pirkanmaa

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys Osa 1. Lappeenranta 2006

Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys Osa 1. Lappeenranta 2006 Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys Osa 1 Lappeenranta 2006 Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys, osa 1 Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2006 Pohjakartat: Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI

Aaltoa kulttuurimatkaillen. Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Aaltoa kulttuurimatkaillen Seinäjoen kaupunki Kulttuuritoimi PL 215 60101 SEINÄJOKI Alvar Aalto Seinäjoella Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista kaupunkikeskuksista.

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21 H21 1 Esa Karjalainen TietoEnator 38.29 2 Vesa Virkki Ericsson 41.03 3 Jussi Rämö Ericsson 43.26 4 Mikko Nurmimäki Ericsson 48.57 5 Tero Jantunen Ericsson 59.12 6 Jussi Lehto Fortum 60.49 7 Risto Salmela

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Maakunnan suurhanke 1. valmistelu 16.11.2009-31.12.2010: Vanajavesikeskus-hanke 2.

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme on yksi Suomen historiallisista maakunnista. Hämeen maakunta sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 50m pist. Y 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 Tomi Harju 10 19 10 39 Kirsi Kaaro 8 2 4 14 Jyrki Turja 8 6 14 Jorma Jäntti 12 12 Kalle Mykkänen 8 8 Juha Valjus 8 8 Kalle Wegelius 6 1 7 Juhani

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN 1. 8. Kokkonen Jouni Meri-Lapin urheilukalastajat 9780 2. 6. Uusitalo Jari Meri-Lapin urheilukalastajat 5545 3. 41. Ohtonen Kari 5520 4. 17. Sipola Jani Keminseudun

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Luovien alojen keskusten vaikuttavuus

Luovien alojen keskusten vaikuttavuus Sisältää vuoden 2011 karkeat arviot liikevaihdosta ja henkilötyövuosista neljästä luovien alojen keskuksesta Suomessa: Kulttuuricampus, Ikaalinen Mylly - Luovien alojen keskus, Kuopio Rytmikorjaamo, Seinäjoki

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Nimi Olosuhde Rata Vuoro Tulos Koivuranta Erkki H 1-9-17 9 1 246 Tapper Pasi H 1-9-17 1 8 244 Nybakka Helvi H 1-9-17 17 8 241 Lahti Jukka-Pekka H 1-9-17 17

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR

SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR SUOMEN TEATTERIT FINLANDS TEATRAR Vuoden teatteri Suomen Teatterit ry nostaa vuosittain esille suomalaisen teatterivalion valitsemalla Vuoden teatteriksi suomalainen ammattiteatterin, joka on erityisen

Lisätiedot

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Matti Pennanen, kaupunginjohtaja Oulu, Finland Esittelyvideo >> KOILLISVÄYLÄ (NORTHERN SEA ROUTE) MURMANSK RUOTSI SUOMI OULU ARKANGELI NORJA OSLO HELSINKI TUKHOLMA PIETARI

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti Kauhajoella 22.3.2015 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu *Kilpailun sarjat: *M150 ; M1501 ; M1502 ; M1503 ; M151 ; M1511 ;

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat

Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Oppiminen taidekasvatuksen kautta Taikalampun monipuoliset työkalut opettajan apuna Saara Vesikansa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Mikä on Taikalamppu? Lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkosto Perustettu

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) 1 3 Tuomas Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 27.44 27.44 030 2 5 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 28.43 +59 140 3 1 Aaro Saarinen Hollolan

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu SM-keskimatka R2 2012 SM-2012 organisaatio ORGANISAATIOKAAVIO Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä Kilpailunjohtaja Varajohtaja Pääsihteeri pääratamestari Tulospalvelupäällikkö Kenttäpäällikkö Tiedottaja/Markkinointi

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n ja Tampereen Messut -konsernin median joululounas 13.12.2012

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n ja Tampereen Messut -konsernin median joululounas 13.12.2012 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n ja Tampereen Messut -konsernin median joululounas 13.12.2012 2 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Tampere Exhibition and Sports Centre (TESC) o keskeinen sijainti,

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot