2011 tampere. Tampere 2011 Hallintomalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2011 tampere. Tampere 2011 Hallintomalli"

Transkriptio

1 Tampere Hallintomalli Robert Palmerin tekemän selvityksen mukaan Euroopan kulttuuripääkaupungeissa on valmistelua ja toteutusta varten perustettu pääsääntöisesti erillinen juridinen organisaatio, yleensä joko säätiö tai osakeyhtiö. Järjestelyjen positiivisina puolina ovat olleet taloushallinnon erillisyys ja kustannustietoisuus. Heikkoutena on todettu olleen vähäiset yhteydet kaupungin oman kulttuurihallinnon organisaation kanssa. Tällöin hankkeen jatkohoito ja pitkäjänteisyys ovat olleet usein puutteellisia. 128 Tampere toteuttaa erillisen valmistelu- ja toteuttamisorganisaation. Keskeistä toiminnassa ovat yhteistyökyky, projektihallinnan osaaminen, tuottajakokemus, taloudellisuus sekä taloushallinnon luotettavuus. Tampereen kaupungin toimintamallin uudistukset, kuten tilaaja-tuottajamalli, otetaan kulttuuripääkaupunkihankkeen ratkaisussa huomioon. Kulttuuritoimen, kulttuurilaitosten ja tapahtumien osallisuus hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa varmistetaan. Tampere hankkeessa keskeisesti mukana olevat toimijat Tampereen ulkopuolelta saavat edustuksensa projektin hallintoon. Tampere -hankkeen hallintomallien vaihtoehdot ovat: 1. Hanketta hallinnoi Itämeri-instituutin säätiö, Tampere-talo Osakeyhtiö tai muu yhteisö. Hankkeen hallinnosta ja taloudesta laaditaan sopimus yhteisön kanssa. 2. Kaupungin hallintoon perustetaan erillinen Tampere -projekti, joka huolehtii hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Hallintomallista tehdään lopullinen ratkaisu välittömästi, kun tiedetään Tampereen olevan Euroopan kulttuuripääkaupunki

2 Tampere projekti-organisaation rakenne kummassakin vaihtoehdossa: JOHTOKUNTA/OHJAUSRYHMÄ JOHTAJA TAITEELLINEN JOHTAJA HALLINTO TUOTANTO MARKKINOINTI TIEDOTUS Johtokuntaan/ohjausryhmään nimetään asiantuntijoita sekä johtavia luottamushenkilöitä. Samoin huomioidaan keskeisten yhteistyökumppanien sekä valtiovallan edustus. Kokonaisjäsenmäärä on enintään 15 henkeä. 129 Hankkeen johtajalla ja taiteellisella johtajalla tulee olla erittäin laajat valtuudet hankkeen käytännön toteuttamiseen, henkilöstön rekrytoimiseen sekä sopimusten ja hankintojen tekemiseen. Hallinnon yksityiskohtainen suunnitelma valmistellaan vuoden 2006 kuluessa.

3 Tampere Budjetti Hallinto- ja organisaatiokustannukset 0,4 M 0,8 M 1,2 M 1,3 M 0,3 M 4 M sis. hankkeen tieteellisen seurannan ja arvioinnin Markkinointi ja tiedotus 0,1 M 0,4 M 4,5 M 2,5 M 0,5 M 8 M Ohjelmakustannukset 0,2 M 0,8 M 4,5 M 22 M 0,5 M 28 M Yhteensä 0,7 M 2 M 10,2 M 25,8 M 1,3 M 40 M 130 Rahoitus Paikallinen kuntarahoitus 1/3 Valtio 1/3 Lipputulot ja yritysyhteistyö 1/3 Ohjelmakustannusten jakautuminen KONSERTIT 5 M NÄYTTELYTOIMINTA 5 M FESTIVAALIT 3 M TAITELIJAWORKSHOPIT 2 M HARRASTUSTOIMINTA 2 M KORTTELITAPAHTUMAT 3 M KANSAINVÄLISET SEMINAARIT JA KONFERENSSIT 1 M MUU TOIMINTA 1 M Yhteensä 22 M

4 Tampere Valmisteluaikataulu Vuosi 2007 Kulttuuripääkaupunkien seminaari Henkilöstön rekrytointi Arviointisuunnitelma Budjetin valmistelu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Toiminnan aloitus Tavoitteiden ja tehtävien määrittely Visuaalinen ilme Projektihakemusten käsittely Yritysyhteistyön suunnittelu Tiedottaminen Projektien aloittaminen 131 Vuosi 2010 Ohjelman julkistaminen Pilottiprojektit Kansainvälinen ja kotimainen markkinointi Vuosi Kulttuuripääkaupunkivuosi Arviointi Vuosi 2012 Raportit Jälkituotannot Projektien jatkuvuuden varmistus Jälkitiedotus

5 Tammerkoski

6 Tampere Yritysyhteistyö Yritysyhteistyöohjelma on merkittävä osa Tampere -hanketta. Ohjelman pohjana tulee toimimaan sponsorointistrategia, joka määrittelee yritysten kanssa tehtävälle yhteistyölle tavoitteet, periaatteet, sponsorointimallin, tuotteistuksen, hinnoittelun, toteuttamissuunnitelman sekä siihen tarvittavat resurssit. Strategian tavoitteena on luoda yhteistyömallit, jotka kunnioittavat perinteisiä tapoja toteuttaa kulttuurisponsorointia. Samalla kuitenkin halutaan luoda uusia, perinteistä erottuvia tapoja toteuttaa yhteistyötä kulttuuripääkaupunki -hankkeen, kulttuuritoimijoiden ja yritysten välillä. Yleisö 134 Tampere kulttuuripääkaupunki Yritys Tampere ottaa huomioon kaikki huomattavasti yritysten ja kulttuurien yhteistyöhön sekä sponsorointiin vaikuttavat kehitystrendit. Yrityksille tarjottavat kokonaisuudet sisältävät sponsoroinnin eri ulottuvuudet, joiden ympärille syvällinen ja kokonaisvaltainen yhteistyö rakennetaan. Erityisesti esille tuodaan yhteistyösuhteiden pitkäjänteisyys. Yhteistyö käynnistetään vuoden 2007 aikana, jolloin projektin hyödyt jakaantuvat neljän vuoden aikajaksolle. Kumppanuus Tampere -ohjelman pyrkimyksenä on löytää yhteistyökumppaneita, joille kulttuuripääkaupunkihankkeen antamat imagohyödyt tukevat yritysten tavoitteita oman imagonsa rakentamisessa halutun kohderyhmän silmissä. Yhteistyökumppaneille annetaan oikeudet liittää itsensä osaksi Tampere -mielikuvaa sekä hyödyntää hankkeen logoa, nimeä ja materiaaleja. Ollessaan osana projektia,

7 yritykset voivat osoittaa omaan yrityskansalaisuuttaan liittymällä voimakkaasti koko Tampereen ja sen kanssa yhteistyössä olevien kuntien ja kaupunkien asukkaiden kannalta erittäin merkittävään vetovoimahankkeeseen. Nämä ns. goodwill-arvot toimivat yhtenä merkittävänä vastikkeena yrityksille. Vastaavasti yritykset, jotka soveltuvat imagollisesti osaksi kulttuuripääkaupunki -hankkeen sisältöjä, vahvistavat hankkeen imagoa. Mediahyöty Yhteistyöllä haetaan myös mediahyötyjä, joita Tampere tarjoaa sponsoreilleen esimerkiksi näkyvyyden muodossa kulttuuripääkaupungin tapahtumissa, markkinoinnissa ja materiaaleissa. Pyrkimyksenä on tuottaa innovatiivisia mediaratkaisuja, joissa yritys saa hankkeesta erottuvuutta toimenpiteilleen. Vastaavasti Tampere -hanke saa lisää julkisuutta ja saa hyödynnettäväkseen yrityksen resurssit ja kanavat markkinoida kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia. Promootiot Yhteistyössä toteutetut promootiot ovat osa sponsorointikokonaisuutta. Tampere antaa kumppaneilleen oikeudet toteuttaa promootioita, joissa hyödynnetään tapahtumia ja hankkeen viestimiä. Samalla kumppanit saavat oikeuden toteuttaa omissa kanavissaan promootioita, jotka hyödyntävät Tampere teemaa. Tässä onnistuessaan hanke saa hyötyjä omaan viestintäänsä esiintymällä yhteistyökumppaneidensa viestimissä ja jakelukanavissa. Mahdollisuuksien mukaan yrityksille tarjotaan myös tuotteidensa myyntioikeuksia yksinoikeudella hankkeen tapahtumissa. 135 Verkostoituminen Eri yhteistyötahojen keskinäinen verkostoituminen liitetään osaksi Tampere -hanketta. Tällä pyritään rakentamaan uusia suhteita eri yritysten sekä kulttuuritoimijoiden välillä. Keinoina tullaan käyttämään seminaareja sekä yhteistyökumppanitapaamisia. Yrityksille tarjotaan lisäksi mahdollisuus kutsua asiakkaitaan ja muita sidosryhmiä hankkeen tapahtumiin. Tutkimus Tampere -projektia tutkitaan monin tavoin. Nämä hankkeen toteuttamat tutkimukset antavat myös yrityksille mahdollisuuksia arvioida itseään osana projektia. Yhteistyössä rakennetut tutkimusmallit antavat yhteistyökumppaneille perusfaktojen lisäksi arvokasta tietoa tavoittelemansa kohderyhmän näkemyksistä yrityksen ja hankkeen välisen yhteistyön onnistumisesta sekä sen vaikutuksista kohderyhmän mielikuvaan yrityksen tuotteesta ja/tai palvelusta. On olennaista, että yritykset saavat mahdollisuuksia ymmärtää syvemmin asiakkaitaan hankkeen tarjoamien tutkimusten ja tietotaidon myötä.

8 Tampere -projektin sponsorointimalliksi on suunniteltu seuraava rakenne: Pääsponsorit Sponsorit Tuote- ja palvelusponsorit Tarkennetussa sponsorointistrategiassa päätetään lopullinen sponsorointimalli. Edellä esitettyjen lisäksi toteutetaan Tampere -yritysjäsenyysohjelma, johon yritysten on mahdollista liittyä sponsorointia pienemmin panoksin, saaden kuitenkin vastikkeita panostustaan vastaan. 136 Tampereen kauppakamari on mukana Tampere kulttuuripääkaupunkihankkeessa. Syksyllä 2005 organisoitu seminaari Kulttuurista potkua elinkeinoelämälle Tampere kohti vuotta järjestetään jatkossa vuosittain. Tampereen kauppakamari ja Pirkanmaan Yrittäjät ovat Tampereen Messut Oy:n suurimmat osakkaat. Tampereen Messut Oy järjestää Kulttuurimessut ensimmäisen kerran keväällä 2006 matkailumessujen yhteydessä. Kulttuurin ja elinkeinoelämän yhteistyö sekä vuorovaikutus ovat Tampereen kauppakamarille tärkeä asia. Kulttuurialojen merkitys myös elinkeinona ja liiketoimintana kasvaa. Tampereen kauppakamari osallistuu aktiivisesti tätä kehitystä tukeviin projekteihin. Näihin lukeutuu Luova Tampere -ohjelma, johon Tampereen kauppakamari on tuonut yrityselämän näkemyksiä ohjelman suunnitteluvaiheesta alkaen.

9 Tampere Tutkimukset ja seuranta Tampere hankkeessa tutkimustoiminta, jatkuva seuranta, raportointi ja laatuarvioinnit ovat projektin keskeinen osa. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että hankkeen alkutilanne vuosina 2006 ja 2007 on riittävästi analysoitu ja että tälle analyysille on mahdollisuus rakentaa luotettava arviointi- ja raportointijärjestelmä. Perustan muodostavat erilaiset toiminta- ja käyttötilastot sekä kustannusanalyysit. Hankkeen valmistelun yhteydessä Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos on suorittanut kyselytutkimuksen Tampereen vapaa-ajan palveluista ja kulttuuritarjonnasta. Lisäksi käytettävissä ovat valtakunnalliset palvelutasotutkimukset, joita on tehty useampia kertoja. Eräät laitokset ja yhteisöt ovat jo pidemmän ajan teettäneet tutkimuksia toiminnastaan. Muiden muassa laiset festivaalit ovat teettäneet säännöllisesti kävijätutkimuksia festivaalien aikana. Tampere oli mukana eurooppalaisessa kulttuurin ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta selvittäneessä tutkimuksessa yhtenä 10 Eurocities-jäsenkaupungeista. Tutkimuksen toteutti Rotterdamin yliopiston Euricur-tutkimusyksikkö vuosina Hankkeelle laaditaan tutkimus-, seuranta-, raportointi- ja arviointisuunnitelma vuoden 2006 loppuun mennessä. Tässä valmistelussa hyödynnetään yliopistojen ja korkeakoulujen tietämystä asiassa. Myös opinnäytetöiden teettäminen hankkeeseen liittyvistä teemakokonaisuuksista otetaan valmisteltavaksi yhdessä korkeakoulujen kanssa. Hankkeen taloudellisuutta seurataan kustannusanalyyseillä. Yksittäisten osahankkeiden toteuttajat raportoivat sekä taloudesta että toiminnasta hankkeen johtoa. Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa tutkimustoiminnalla on erityisen suuri merkitys. Tätä selvitystoimintaa toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten matkailuviranomaisten, liikennevälineiden sekä majoitus- ja ruokapalveluyritysten edustajien kanssa. Loppuraportointiin ja hankkeen arviointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Sille varataan riittävästi aikaa ja resursseja vuonna 2012.

10 Tampere Yhteistyökaupungit Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa Hämeenlinna on lähes asukkaan viihtyisä ja turvallinen asuinkaupunki. Kaupunkia on tarkoitus kehittää niin, että pikkukaupungin identiteetti säilyy tulevaisuudessakin, mutta kasvulle ja uusille asukkaille löytyy mahdollisuuksia ja korkealaatuisia asumisvaihtoehtoja. Hämeenlinna sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella: moottoritie 3 ja valtatie 10 kulkevat kaupungin kautta ja pääradan junaliikenne palvelee nopeine yhteyksineen. 138 Hämeenlinnan seutu on rautakaudesta lähtien ollut asuttua aluetta. Linnan rakennustyöt aloitettiin noin 1280 Ruotsin kuninkaan määräyksestä. Nykyinen kaupunki perustettiin vuonna 1639 kenraalikuvernööri Pietari Brahen antamin kaupunkioikeuksin. Tämän päivän Hämeenlinnan vahvuuksia ovat luonnonläheisyys ja viihtyisyys. Vanajavesi, Ahveniston ja Hattelmalan harjut sekä Aulangon luonnonsuojelualueet ovat oleellinen osa hämeenlinnalaista maisemaa. Järvet, hoidetut puistoalueet ja kulttuurihistorialliset rakennukset muodostavat asumiselle viihtyisät puitteet. Hämeenlinna ja sen ympärillä sijaitsevat seitsemän kuntaa muodostavat lähes asukkaan yhtenäisen seutukunnan. Seutu muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen, joka on kehittymässä yhä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi tähtäimenä yhden suurkunnan muodostuminen. Keskiaikaiset kivikirkot ja linnavuoret antavat leimansa kulttuurimaisemalle. Hämeenlinna on koulutuskaupunki. Hämeen ammattikorkeakoulu on yksi maan suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, ja seudulle on syntynyt osaamiskeskittymiä. Opettajankoulutuksella on kaupungissa pitkät perinteet. Kaupungin elinkeinoelämä on monialaista, ja matkailu on nousemassa entistä tärkeämpään asemaan. Julkisen sektorin työpaikkojen osuus on kolmannes kaikista työpaikoista. Hämeenlinna on maailmanlaajuisesti tunnettu Sibeliuksen syntymäkaupunkina, ja Sibeliuksen syntymäkoti on ainutlaatuinen nähtävyys. Matkailun ydinalueita ovat Aulanko, Linnanniemi ja Kansallinen kaupunkipuisto. Linnanniemeltä löytyvät keskiaikainen Hämeen linna, Historiallinen museo, Vankilamuseo ja Tykistömuseo.

11 Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX Kulttuurissa on panostettu voimakkaasti lastenkulttuuriin. Verkatehtaan alueella toimiva ARX-talo tarjoaa monenlaisia työpajoja, taidenäyttelyitä, teatteria ja taiteen perusopetusta lapsille. Verkatehtaasta on muodostumassa yksi Euroopan suurimmista vanhaan tehdasmiljööseen rakennettavista kulttuurikeskuksista. Alueella toimivat jo taidemuseo, teatterin Verstas-näyttämö ja Kulttuuritukku, joka on tarkoitettu erilasten tapahtumien järjestämiseen. Musiikki- ja kongressisali, erilaiset kokous- ja klubitilat, ravintolat ja neljä elokuvateatteria pitävät huolen siitä, että Verkatehdas elää läpi vuorokauden. Myös Vanajaveden opisto ja Sibelius-opisto saavat alueelta toimitilat. Hämeenlinna ja koko seutukunta katsovat luottavaisina tulevaisuuteen. Alue on potentiaalista pääkaupunkiseudun kasvualuetta, ja muuttoliikkeen odotetaan pääkaupunkiseudulta Hämeenlinnaan kasvavan. Hyvät palvelu ja harrastusmahdollisuudet, kaunis luonto ja edullinen sijainti sekä vetovoimainen kulttuurielämä antavat uskoa tulevaisuuteen. 139 Kajaani Kainuun maakuntakeskus Kreivi Pietari Brahe perusti Kajaanin vuonna 1651 Kajaaninjoen varteen. Joki ja historiallisen Kajaanin linnan rauniot ovat näkyvillä aivan kaupungin keskustassa. Vuonna 2004 Kajaanin linna täytti 400 vuotta. Kajaanin kaupungin kehitystä ovat olleet edistämässä monet merkkihenkilöt. Kalevalan kokoaja Elias Lönnrot toimi piirilääkärinä ja teki Kajaanista runonkeruumatkoja Vienan Karjalaan, runoilija Eino Leino syntyi Paltaniemen Hövelossä ja presidentti Urho Kaleva Kekkonen tuli Kajaaniin oppikoulun toiselle luokalle ja pääsi Kajaanista ylioppilaaksi vuonna 1919.

12 Kajaanin runoviikko Sana ja Sävel Kajaani on teollisuus-, palvelu- ja koulutuskaupunki. Puunjalostusteollisuus on yksi tärkeimmistä elinkeinoista. Lisäksi Kajaanissa on kansainvälistä huippuosaamista edustavia yrityksiä ja mittaustekniikka on kansainvälistä tasoa oleva osaamisala. Kajaani on asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Maakuntaan kuuluu 10 kuntaa. 140 Kaupungin historian alkuvaiheissa Kajaanin linnalla oli merkittävä osa valtakunnan itäisen osan hallinnollisena ja sotilaallisena keskuksena. Siten onkin perusteltua, että linna on näkynyt myös Kajaanin kaupungin vaakunassa. Riistaisat metsästysalueet ja hyvät kalavedet antoivat ihmisille maanviljelyn ohella toimeentulon luvullakin. Karjatalous oli melko alkeellista. Tervanpoltto kohosi 1700-luvun lopulta lähtien tärkeäksi toimeentulon lähteeksi ja pysyi merkittävänä elinkeinona aina 1900-luvun alkuun saakka luvun alussa Kajaaniin alkoi tulla teollisuutta, kun vuonna 1904 valmistunut rautatie loi edellytykset kuljetuksille. Maakuntakeskuksena Kajaaniin tuli myös valtion virastoja ja oppilaitoksia. Sotien jälkeinen nousukausi näkyi Kajaanissa ja Kainuussa rakentamisena, voimakkaana kehityskautena ja väestönkasvuna, kunnes ja 1970-luvun kriisit saivat ihmiset muuttamaan ennennäkemättömissä määrissä etelään ja Ruotsin puolelle. Kainuun väkiluku laski kymmenessä vuodessa henkeä. Kokonaisuudessaan Kainuu menetti muutoissa väestöä melkein henkeä sadan vuoden aikana. Kajaanin ammattikorkeakoulu on 2000 opiskelijan ja 150 työntekijän monialainen korkeakoulu. Ammattikorkeakoululla on takanaan Kainuun maakunnan vahva tuki ja erinomaiset yhteydet alueen työnantajiin. Se on merkittävä alueen hyvinvoinnin kehittäjä nyt ja tulevaisuudessa. Sana ja Sävel kalevalaisessa Kajaanissa -tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran kesällä Alusta pitäen Sanasta ja Sävelestä oli tarkoitus kehittää sanallisen ilmaisun ja lausuntataiteen valtakunnallinen päätapahtuma. Jo vuonna 1979 Sana ja Sävel hyväksyttiin Finland Festivals -ketjuun.

13 Perustajajäsenten sinnikkyys ja usko runon elinvoimaan Eino Leinon ja Elias Lönnrotin pohjoisilla laulumailla on osoittautunut oikeaksi. Tulisieluisen sanataiteen puolestapuhujan, perustajajäsenen Veikko Sinisalon luoma henki nuoria kannustavana ja rohkaisevana, on kantanut läpi vuosikymmenien. Vuosi vuodelta tuhannet runouden ja sanataiteen ystävät saapuvat runon pääkaupunkiin, Kajaaniin, vuonna 2006 jo siis kolmattakymmenettä kertaa. Kajaanissa sijaitsee merkittävä kulttuurikeskus Kaukametsä, joka on tullut tunnetuksi monipuolisena kulttuuritapahtumien ja kongressien pitopaikkana. Lappeenranta Silta Venäjälle Lappeenrannan kaupunki sijaitsee Euroopan unionin ja Venäjän rajalla Kaakkois-Suomessa. Lappeenranta on vahva ja monipuolinen yliopistokaupunki ja koko Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän ja kulttuurin keskus. Kaupungin alue rajoittuu itäpuolella Suomen ja Venäjän väliseen rajalinjaan ja lännessä Euroopan suurimpaan järvialueeseen Saimaan vesistöön. Kaupungilla on värikäs historia kahden erilaisen kulttuurin rajalla. Kaupunki on ollut vuoroin Ruotsi-Suomen valtakunnan itärajalla ja vuoroin Venäjän valtakunnan länsirajalla. 141 Lappeenranta toimi jo 1600-luvulla markkinapaikkana. Kaupunki oli Ruotsi-Suomen merkittävämpiä Itäja Kaakkois-Suomen tervakaupan keskuksia. Lappeenrannan kaupunki on perustettu Kaupungin asema muuttui Suuren Pohjan Sodan jälkeen, Uudenkaupungin rauhassa 1721 Viipuri menetettiin Venäjälle. Tällöin Lappeenrannasta tuli valtakunnan itäisin kaupunki, ja kaupungin linnoitustyöt käynnistettiin. Lappeenrannan Linnoituksen erinomaisesti onnistunut, vuosia jatkunut ja edelleen jatkuva restaurointi on luonut kaupunkiin historiallisesti, matkailullisesti sekä yhtenäisen rakennuskantansa kannalta kaupungin ja Etelä-Karjalan merkittävimmän historiallisen aluekokonaisuuden. Alue ei toimi vain historiallisena nähtävyytenä, vaan Linnoituksen vanhoihin rakennuksiin sijoittuneet, lähinnä kulttuurialan toiminnot muodostavat taiteen ja kulttuurin osaamiskeskittymän. Linnoituksen merkitys nähtävyytenä ja matkailukohteena on korostunut. Lappeenrannan Linnoitus on Suomen merkittävimpiä linnoituskohteita Suomenlinnan jälkeen ja alue kertoo itä- ja Kaakkois-Suomen linnoitusten yleiseurooppalaisesta rakentamisperinteestä ja 1800-luvuilla. Alue on myös Lappeen-

14 Lappeenrannan lasten- ja nuorten kuvataidekoulu rannan vanha kaupunki, joka kertoo tarinan 1600-luvun Lappeen markkinapaikasta 2000-luvun kulttuurihistoriallisesti huomattavaksi muistomerkiksi. 142 Lappeenranta hyödyntää kulttuuritarjonnassaan monipuolisesti historiaansa ja asemaansa rajalla, Pietarin läheisyydessä. Linnoituksen vanhoihin sotilasrakennuksiin on sijoitettu taidemuseo, kulttuurihistorian museo sekä kaupungin varuskuntaperinteitä esittelevä ratsuväkimuseo. Kontaktit Pietarin kulttuurikenttään ovat laajentuneet, historiaan ja taiteeseen liittyvä näyttelyt ovat kiinnostaneet yleisöä laajasti. Samalla myös Lappeenrannan ja sen Linnoituksen tunnettuus Venäjällä ja erityisesti Pietarissa on parantunut. Tavoitteena on jatkossa laajentaa yhteistyötä myös nykytaiteen alalla, pietarilaisten nykytaiteilijoiden esittelyyn Linnoituksessa. Lappeenrannassa Laulun pääkaupungissa järjestettävät valtakunnalliset laulukilpailut ovat olleet jo 40 vuotta Suomen merkittävin yksinlaulukilpailu. Useita nykyisin kansainvälisesti tunnettuja tähtiä on aloittanut uransa juuri Lappeenrannasta kuten Jorma Hynninen, Karita Mattila, Soile Isokoski. Lappeenrannan kaupungin monipuolinen kulttuuritarjonta tukee Tampere kulttuuripääkaupunkihanketta tarjoamalla mielnkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia. Kaupungin kulttuuri-instituutiot kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri, taidemuseo, historiallinen museo, rakuunamuseo ja Wolkoffin talomuseo sekä maakuntakirjasto tuottavat taiteellisia elämyksiä ja kokemuksia. Yleinen kulttuuritoimi tukee ja avustaa monipuolista kulttuuritarjontaa. Saimaan kanava ja Saimaa ovat olleet kaupan, matkailun ja kulttuurin väylä. Saimaan kanavan 150-vuotisjuhlallisuuksia vietetään vuonna Juhlassa korostetaan Saimaan ja Saimaan kanavan merkitystä ja vaikutusta Suomen elinkeino- ja kulttuurielämälle. Lappeenrannan tekninen yliopisto ja Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulu ovat luoneet osaamisen, kulttuuriyhteistyön ja elinkeinoelämän toimivan kansainvälisen verkoston.

15 Seinäjoen sillat Seinäjoki on liki asukkaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskus ja Suomen nopeimmin kasvavia kaupunkiseutuja. Seinäjoki tunnetaan kulttuurin, tapahtumien, kaupan ja yritystoiminnan kaupunkina. Seinäjoella on panostettu pitkäjänteisesti osaamisen kehittämiseen. Yksi näyttö tästä on Seinäjoen tiedepuisto Seinäjoki Science Park, verkostojen solmukohta ja näköalapaikka, jossa osaaminen yhdistyy innovaatioiksi ja tulevaisuuden liiketoiminnaksi. Kaupungin hengessä on paljon tyypillisesti eteläpohjalaista yrittämisen ja tekemisen henkeä ja yhä enemmän myös kansainvälisyyttä. Kaiken onnistumisen ja osaamisen moottori Seinäjoen seudulla onkin rajat ylittävä yhteistyö ja rohkea ote tekemiseen. Seinäjoen suurilla tapahtumilla Provinssirockilla ja Tangomarkkinoilla on kiinteät kansainväliset yhteydet. Provinssirock on jäsenenä YOUROPE, The European Festival Association verkostossa ja tekee yhteistyötä ruotsalaisen Hultsfred-festivaalin kanssa. Seinäjoen kaupungilla, ammattikorkeakoululla ja Tangomarkkinoilla on yhteistyösopimukset Argentiinan Tangoakatemian kanssa. Yhteistyötä tehdään lisäksi Pariisin ja Granadan tangofestivaalien sekä maailman tangoyhdistyksen kanssa Rytmimusiikin soitinopetusta ja yhteissoitto-ohjausta järjestävät Rytmi-Instituutti ja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuu kulttuuri- ja mediatuotannon osaajia. Lisäksi vuodesta 2007 alkaen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella musiikkituotannon ammattilaiseksi. Sibelius Akatemian Seinäjoen toimipaikassa toimii Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston (Epanet) populaarimusiikin tutkimusprofessuuri. Yliopistotasoista koulutusta tuotetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. 143 Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry (SELMU RY) toimii festivaalin, tapahtumien ja konserttien toteuttajana. Selmulla on oma levy-yhtiö ja pääosakkuus äänitysstudiossa. Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry:n Rytmikorjaamo-hanke parantaa rytmimusiikin esiintymis-, yritystoiminta- sekä harrastusmahdollisuuksia. Hankkeessa toteutetaan vanhan postiautovarikkohallin tiloihin yhtyeiden harjoitustiloja, konserttisali, toimistotiloja sekä yritystiloja rytmimusiikin alaa tukeville yrityksille. Lasten kulttuuriverkosto Taikalampun (Louhimo) tavoitteena on saada seudun kaikki peruskoulu- ja lukioikäiset lapset ja nuoret innostumaan rytmimusiikista työpajojen ja konserttitoiminnan kautta. Louhimo antaa lisäkoulutusta opettajille ja taidekasvattajille sekä tuottaa suomenkielistä rytmimusiikin koulutusmateriaalia.

16 Tangomarkkinat Seinäjoen kaupunginkirjasto Lisäpontta rytmimusiikin eri toimialoille antavat vuonna 2006 käynnistyvä kulttuuriosuuskuntahanke ja kulttuurialan yrityshautomo. 144 Seinäjoella on suomalaisittain poikkeuksellinen arkkitehtoninen hallinto- ja kulttuurikeskusta. Se on kokonaisuudessaan akateemikko Alvar Aallon suunnittelema. Seinäjoella akateemikko Aalto sai arkkitehtikilpailujen kautta mahdollisuuden toteuttaa eheän arkkitehtonisen keskustakokonaisuuden. Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus on maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen ja matkailijoita kiinnostava kohde, jonka arvo ajan mittaan vain kasvaa. Eräät arkkitehtuuriasiantuntijat sanovatkin: Seinäjoki, jota sanotaankin maailman aaltomaisimmaksi kaupungiksi, ei vain sen takia, että siellä on enimmin erilaisia Aalto-rakennuksia, vaan ennen muuta siksi, että se on loistava esimerkki siitä, millä tavoin Aalto käsitti modernin kaupunkikeskustan luontoon sopeutuvaksi kokonaisuudeksi. Aalto-keskus ja Alvar Aallon arkkitehtuuri ovat taustana Seinäjoella yhdessä Tampereen teknisen yliopiston kanssa toteutettavalle professuurihankeelle. Tutkimusprofessuuri on osa laajaa Epanet-verkostoa. Tavoitteena on laajentaa arkkitehtuuri myös osaksi lasten ja nuorten taidekasvatusta. Kasperi Kivistö -seura toteutti Seinäjoen Kasperissa toimivan kylätalon talkoovoimin entiseen kauppakiinteistöön vuonna Kylätalo tuottaa alueen asukkaille 650 tapahtumaa vuodessa. Talo toimii alueen kohtauspaikkana, jonka tavoitteena on osallistaa ja luoda yhteisöllisyyden tunnetta alueen asukkaille.

17 Tampere Hakemuksen vaiheet 2003 joulukuu Selvitys mahdollisuuksista hakea Euroopan kulttuuripääkaupunkistatusta 2004 kevät Virkamiesvalmistelut Tutustumiset Euroopan kulttuuripääkaupunkeihin 2005 toukokuu kesäkuu syyskuu loka-marraskuu marras-joulukuu joulukuu joulu-tammikuu Virkamiestyöryhmän asettaminen Virkamiestyöryhmän raportti Tampereen kaupunginhallituksen päätös hakemuksen jättämisestä Kaupunginvaltuuston päätös valmistelumäärärahasta Tampere organisaation työn aloitus Viestintäsuunnitelma: Image Match Oy, Graafinen suunnittelu: Juha Siro Ky Ohjausryhmän kokoontuminen Yleisökeskustelusarja Keskustelusarja yhdistyksille ja ammattilaisille Neuvottelukunnan kokoontuminen Maakuntakeskustelujen sarja tammikuu tammi-helmikuu Ideoiden ja hanke-ehdotusten yhteenveto Hakemuksen ja oheismateriaalin valmistaminen

18 Tampere Kulttuuripääkaupunkihanke 146 Hakemuksen valmistelijat Päällikkö Pertti Paltila Suunnittelija Minnakaisa Kuivalainen Suunnittelija Ritva Hokka-Ahti Vt. kulttuuritoimenjohtaja, tilaajapäällikkö Tuula Martikainen Graafinen suunnittelija Petri Nuutinen Ohjausryhmä Ohjausryhmä seuraa hakemuksen valmistelua, antaa ohjeita ja esittää suuntaviivoja hankkeen suunnittelulle sekä on yhteydessä yhteistyötahoihin. Jäsenet Lasse Eskonen, puheenjohtaja Apulaiskaupunginjohtaja/Tampereen kaupunki Pekka Kivekäs, varapuheenjohtaja Hallintopäällikkö/Tampereen kaupunki Jari Seppälä Viestintäjohtaja/Tampereen kaupunki Tuula Martikainen Vt. kulttuuritoimenjohtaja/tampereen kaupunki Toimi Jaatinen Museotoimenjohtaja/Tampereen kaupunki Janne Gallen-Kallela-Sirén Johtaja/Tampereen taidemuseo Jorma Hartikainen Suunnittelusihteeri/Tampereen kaupunki Kari Saikkonen Matkailujohtaja/Tampereen kaupunki Timo Vuorikoski Johtaja/Sara Hildénin museo Asiantuntijat Jarmo Hakkarainen Ohjelmapäällikkö/Tampere-talo Erika Eischer Toiminnanjohtaja/Tampere Convention Bureau ry Jouni Koskela Maakunta-asiamies/Pirkanmaan liitto Lasse Kosunen Arkkitehti/Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy Kari Kankaala Toimitusjohtaja/Professia Oy Pertti Tamminen Vuores-projektinjohtaja/Tampereen kaupunki Jarmo Viteli Johtaja/Hypermedialaboratorio, Tampereen yliopisto Neuvottelukunta Kansleri Jorma Sipilä, puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Tainio, 1. varapuheenjohtaja Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen, 2. varapuheenjohtaja

19 Jäsenet Festivaalijohtaja Jukka-Pekka Laakso Toiminnanjohtaja Kaisu Rättyä Professori Aulis Aarnio Kansanedustaja Mikko Alatalo Päätoimittaja Matti Apunen Kunnanjohtaja Esko Arasalo Kaupunginjohtaja Markku Auvinen Rehtori Jarl-Thure Eriksson Apulaiskaupunginjohtaja Lasse Eskonen Aluetoimituksen esimies Maaria Grönfors Kansanedustaja Jukka Gustafsson Arkkitehti Keijo Heiskanen Toimitusjohtaja Epe Helenius Puheenjohtaja Lars Holmström Kaupunginjohtaja Pauli Ihamäki Toimitusjohtaja Erkki Isokangas Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Harri Jaskari Toimitusjohtaja Jari Jokilampi Toimitusjohtaja Kari Kantalainen Kansanedustaja Saara Karhu Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Kunnanjohtaja Risto Koivisto Kehitysjohtaja Juha Kostiainen Toimitusjohtaja Kalervo Kummola Kirjailija Kirsi Kunnas Kansanedustaja Mikko Kuoppa Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto Johtaja Päivi Kärkkäinen Rehtori Markku Lahtinen Kaupunginjohtaja Janne Laine Kaupunginjohtaja Tapani Leppänen Toimitusjohtaja Jyrki Liljeroos Kuvanveistäjä Teemu Luoto Puheenjohtaja Timo Malmi Toiminnanjohtaja Leena Mankkinen Kansanedustaja Rosa Meriläinen Rehtori Olli Mikkilä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä Päätoimittaja Jari Niemelä Maakuntajohtaja Jussi V. Niemi Tekniikan tohtori Olli Niemi Kansanedustaja Reino Ojala Kansanedustaja Heikki A. Ollila Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Kansanedustaja Klaus Pentti Piispa Juha Pihkala Kaupunginjohtaja Markku Rahikkala Suurlähettiläs Ilari Rantakari Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen Toimitusjohtaja Tommi Rasila Taidemaalari Osmo Rauhala Kansanedustaja Leena Rauhala Professori Yrjö-Juhani Renvall Teatterinjohtaja Esko Roine Puheenjohtaja Hanna Rosendahl Oopperalaulaja Jaakko Ryhänen Kaupunginjohtaja Paavo Salli Toiminnanjohtaja Jussi Santalahti Professori Jukka Sarjala Kansanedustaja Kimmo Sasi Kansanedustaja Arto Satonen Toiminnanjohtaja Raija-Liisa Seilo Aluejohtaja Martti Silvennoinen Kansanedustaja Minna Sirnö Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen Kapellimestari John Storgårds Toimitusjohtaja Kaarina Suonio Toimitusjohtaja Aku Syrjä Professori Tuula Tamminen Kansanedustaja Marja Tiura Kansanedustaja Irja Tulonen Kansanedustaja Oras Tynkkynen Rehtori Krista Varantola Muotoilija Vesa Varrela Teatterinjohtaja Heikki Vihinen Kansanedustaja Pia Viitanen Kunnanjohtaja Olli Viitasaari Toimitusjohtaja Raimo Ylivakeri Kansanedustaja Jaana Ylä-Mononen 147

20 Tampere

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results -trap :: Luokka/Category N/N 9 Ruutana Teemu LäSA 0 Liljamo Teemu YMS 9 Honkaharju Rami RMY 9 9 9 Törnblom Leevi P-HA 9 Savilahti Aaro P-HA 9 / / 9 Raipela Jaana P-HA / 0 9 Pousi Konsta P-HA / Vähäpesola

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sibeliusbrändi. Antti Vihinen 12/2016

Hämeenlinnan Sibeliusbrändi. Antti Vihinen 12/2016 Liite 8/KH 9.1.2017 32 Hämeenlinnan Sibeliusbrändi Antti Vihinen 12/2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Hämeenlinna Sibeliuksen syntymäkaupunkina Kaupunki-brändin sovittaminen Sibelius-brändiin World Capital

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ SML: POHJAMAA PIIRI PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ 19.7.2015 TULOKSET METSÄSTYSLUODIKKO Alkuk. Loppuk. Yhteensä 1. Raja Tiia Jalasjärvi 80 73 153 1. Rauma Sami VS-VA 94 90 184 2. Seppälä Lauri Orismala 92 86 178

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results Energia-Trap..0.0.0 ::00 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Fin Yht. S-off Kotti Topi P-HA 0 0 0 Lahtinen Ville P-HA 0 0 0 Poikkimäki Taneli P-HA Hoppu Kaarlo P-HA Seppälä Saku P-HA 0 / 0

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Kulttuurin kansainväliset yhteydet Jyväskylän kaupungin vastuulalueilla on laajat ja toimivat kansainväliset yhteydet. Kansainväliset näyttelyt Graphica

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Mestaruuskilpailut 2015,Pitkäjärvi, Kangasala, lauantai

Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Mestaruuskilpailut 2015,Pitkäjärvi, Kangasala, lauantai Liikkuvanmaalin 10 m putoavan taulun Suomen Mestaruuskilpailut 201,Pitkäjärvi, Kangasala, lauantai 11.4.201 Tulokset N0 1. Tiina Aalto, ESF M 1. Erkki Kinnunen, SUMA 2. Sirkka Savukari, ESA 2. Taisto Nikku,

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen

Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg Ilmoittaja I-ohjaaja II-ohjaaja Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 7. Rattipojat Oy Tuomas Tiusanen Kalle Rahikainen Matka: 202,94 km Nissan Primastar 2,000 13,79 6,795 3,398 1,000 Luokka 2 Kuorma-autot enintään 2500kg I 1. 9.

Lisätiedot

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet:

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet: Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala 11.6.2016 Kultamitalijoukkueet: M35 4 x 1500 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 18.30,10 Lasse Kero Timo Kero Jukka Savonheimo Juha Kukkamo M40 4

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

10 m liikkuvanmaalin SAL mestaruus kilpailut Koskikeskuksen ampumarata, Tampere,

10 m liikkuvanmaalin SAL mestaruus kilpailut Koskikeskuksen ampumarata, Tampere, 10 m liikkuvanmaalin SAL mestaruus kilpailut Koskikeskuksen ampumarata, Tampere, 20.-21.2.2016 SAL SM, Liikkuvamaali normaalijuoksut, sarja N50 1 Tiina Aalto ESF N50 175 161 336 SE 2 Sirkka Savukari ESA

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN 1. 8. Kokkonen Jouni Meri-Lapin urheilukalastajat 9780 2. 6. Uusitalo Jari Meri-Lapin urheilukalastajat 5545 3. 41. Ohtonen Kari 5520 4. 17. Sipola Jani Keminseudun

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä

Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Tulokset olosuhteittain paremmusjärjestyksessä Nimi Olosuhde Rata Vuoro Tulos Koivuranta Erkki H 1-9-17 9 1 246 Tapper Pasi H 1-9-17 1 8 244 Nybakka Helvi H 1-9-17 17 8 241 Lahti Jukka-Pekka H 1-9-17 17

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2014 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 17. - 11:37:39 50m Pistooli, sarja Y 1. Lars-Christian Schauman Pirkan 77 81 82 87 91 88 506 2. Joonas Knuuti Pirkan 83 85 76 80 88 93 505 3. Antti Jokinen Oulu 85 90 83 68 43 35 404 50m

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Maakunnan suurhanke 1. valmistelu 16.11.2009-31.12.2010: Vanajavesikeskus-hanke 2.

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys

Tapahtumakalenteri. viikko 06. viikko 07. viikko 08. Pattijoen Rauhanyhdistys Tapahtumakalenteri viikko 06 pe 12.02. 19:00 Raamattuluokka 5 lk. Aihe: Syntiinlankeemus ja lupaus. Paikka: Savela Jukka, Tervaluodontie 23 / 6 lk. Aihe: Abraham uhraa Iisakin. Paikka: Heikki Nauha, Veikkolantie

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

XXIII Arvi Tiinuksen muistokilpailut

XXIII Arvi Tiinuksen muistokilpailut Toijalan Yhteiskoulu 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 98 99 96 97 96 94 580 2. Saku Lahti P-HA 89 94 91 91 94 90 549 20x 3. Vesa Valkama P-HA 90 89 93 92 90 95 549 18x 4. Pekka

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN KOKOUSPÄIVÄ 22. TOUKOKUUTA 2016

ENSIMMÄINEN KOKOUSPÄIVÄ 22. TOUKOKUUTA 2016 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA PÖYTÄKIRJA 1 (4) Pöytäkirja Metallityöväen Työttömyyskassan varsinaisesta edustajiston kokouksesta, joka pidettiin Tampereella, Tampere-talossa 22. 25. toukokuuta 2016 alkaen

Lisätiedot