TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!"

Transkriptio

1 TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! 2014 Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen koulutusohjelma 2014

2 Turun Piirustuskoulu nyt! The Turku School of Fine Arts, Now! 2014 Toimittaja / Editor Ilona Tanskanen Proofreading Pirjo Kavander Graafinen suunnittelu / Graphic Design Jukka Aro, Lilli Haapala & Sirja Moberg Kansi / Cover Yksityiskohta Jere Aallon teoksesta Detail of the work by Jere Aalto Yhteistyön hedelmiä näyttelyissä ja julkaisuissa Fruits of cooperation in exhibitions and publications Marja Susi: Omakuva (2013), Contemporary Self-Portraits -hanke Marja Susi: Self-Portrait (2013), Contemporary Self-Portraits -project Painopaikka / Printed at Spin Press Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen koulutusohjelma Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts > Turun AMK > Yksiköt ja kampukset >Taideakatemia ISBN: MERKITTÄVIÄ JULKAISUJA Vuosi 2013 oli merkittävien julkaisujen ja tutkimustulosten vuosi & 11 OMAKU VAA kulttuuripääkaupunkihankkeemme prosessijulkaisu I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits julkistettiin joulukuussa Prosessijulkaisu perustuu Turun kulttuuripääkaupunkivuonna julkaistuun Omakuva on jokaisen kuva -kirjaan sisältäen aikaisemmin REMARKABLE PUBLICATIONS The year 2013 was a remarkable year of publications and research results & 11 SELF-PORTRAITS the process publication of our European Capital of Culture project I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits was published in December The process publication is based on Omakuva on jokaisen kuva - book published during the Turku Capital

3 julkaisematonta kuvamateriaalia ja hankkeen dokumentointia. I as Me jakaa osallistujien kokemuksia ja omakuvallisten menetelmien kehittymistä hankkeen aikana ( ) antaen näin lukijalle mahdollisuuden hyödyntää esiteltyjä menetelmiä taidelähtöiseen työskentelyyn & 11 OMAKUVAA -hanke on laajentunut kansainväliseksi Taideakatemian koordinoimaksi EU:n Kulttuuri-ohjelman Contemporary Self-Portraits -hankkeeksi ( ), jossa Taideakatemian kumppaneita ovat Tallinnan taideakatemia Virosta, National College of Art and Design Dublinista Irlannista, Bildmuseet Uumajasta Ruotsista ja ISSP (International Summer School of Photography) Latviasta. Kukin hankkeen kumppani on järjestänyt omille kohderyhmilleen omakuvallisia ja omaelämäkerrallisia työpajoja. Viimeisin Turussa toteutettu työpaja oli suunnattu Turun Kauppahallin yrittäjille ja henkilöstölle. Hankkeen kumppanit ovat hyödyntäneet ja kehittäneet 2000 & 11 OMAKUVAA -hankkeen aikana luotuja menetelmiä. Tulossa on vielä paikallisia omakuvanäyttelyitä, esimerkiksi Taideakatemian Köysiratagalleriassa maaliskuussa 2014, vuoden 2014 kulttuuripääkaupungissa Riikassa, pop up -työpajoja, yhteisnäyttely ja loppuseminaari vuoden 2014 toisessa kulttuuripääkaupungissa Uumajassa. Loppuvuodesta 2013 julkistettiin myös kuvataitelijaksi Turun AMK:sta 2013 valmistuneen of Culture year containing previously unpublished artwork and project documentation. I as Me shares the experiences of the participants and the development of self-portrayal methods during the project time ( ) in this way giving the reader a chance to utilize the presented methods for art based working & 11 SELF-PORTRAITS has expanded to an international EU Culture-program Contemporary Self-Portraits project ( ) coordinated by Turku Arts Academy with partners from Estonian Academy of Arts in Tallinn, National College of Art and Design from Dublin Ireland, Bildmuseet from Umeå Sweden and ISSP (International Summer School od Photograhphy) from Latvia. Each project partner has arranged its own target groups self-portrayal and autobiographical workshops. The latest workshop carried out in Turku was planned to the entrepreneurs and personnel of Turku market hall. Project partners have utilized and developed the methods generated during 2000 & 11 SELF-PORTRAITS project. In the near future there will be local self-portrait exhibitions like in Arts Academy Köysirata Gallery in March 2014, pop-up workshops in European Capital of Culture 2014 Riga, joint exhibitions and closing seminar in the other Capital of Culture 2014 Umeå. End of the year 2013 was also published the gorgeous self-portrayal book He is so obsessed with me by Marja Saleva, artist graduate 2013 from TUAS. The book is mind-blowing and Marja Salevan upea omakuvallinen kirja He is so obsessed with me. Kirja on häkellyttävän hieno ja tinkimättömästi tehty. Marja Salevan ja muiden kuvataiteen koulutusohjelmasta valmistuneiden ja nyt lukuvuonna valmistuvien kuvataitelijoiden kirjalliset opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseus-tietokannasta. Opiskelijat pohtivat teksteissään mm. taiteen tekemisen ydinkysymyksiä, taiteilijuutta, taiteilijan arkea, valokuvan problematiikkaa ja nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä. Myös valokuvauksen lehtorimme Ismo Luukkonen julkaisi viime vuonna pienen ja viehättävän valokuvakirjan Neljäs ulottuvuus. Työterveyslaitos on toteuttanut laajan ja arvokkaan tutkimuksen taiteilijan työstä Suomessa. Tutkimukseen osallistui lähes 500 suomalaista ammattitaiteilijaa. Tutkimuksessa tuodaan esille taiteilijan työhyvinvoinnin erityispiirteitä. Tulokset julkistettiin viime vuonna Työterveyslaitoksen kirjassa Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa (toim. Pia Houni ja Heli Ansio). Suosittelen kirjaan perehtymistä kaikille taidetyön parissa työskenteleville. Kirjan menetelmäosiossa esittelimme Ilona Tanskasen kanssa omakuvan ja omaelämäkerrallisen kirjoittamisen mahdollisuuksia taiteilijan työhyvinvoinnin välineinä. Turun AMK:n Taideakatemia järjesti keväällä 2013 seminaarien ja työpajojen kokonaisuuden Taiteilija voi pahoin? Omakuvalliset menetelmät taiteilijan työhyvinvoinnin edistäjinä. Tämä oli osa Contemporary Self-Portraits uncompromisingly done. The literary thesis works of Marja Saleva and other graduates from the degree program of Fine Arts in 2013 and can be read in Theseus-database. The students are contemplating the core questions of art work, being an artist, the photographic discourse, the current phenomena of contemporary art, etc. Also our lecturer of photography, Ismo Luukkonen, published a small and charming photograph booklet Neljäs ulottuvuus. Institute of Occupational Health carried out a wide and valuable research on artist s work in Finland. The research material includes almost 500 Finnish professional artists. The research brings out the special characteristics of an artist s occupational health. The research results were published last year in the Institute s book Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa (ed. Pia Houni and Heli Ansio). I recommend the book to everyone working with art. In the method section Ilona Tanskanen and I introduce the possibilities of self-portrait and autobiographical writing as means of improving artist s occupational well-being. In spring 2013 TUAS Arts Academy organized an ensemble of seminars and workshops Taiteilija voi pahoin? Omakuvalliset menetelmät taiteilijan työhyvinvoinnin edistäjinä. This was a part of Contemporary Self-Portraits project. Art committee of Finland Proper gave a Kulttuurin hyvinvointivaikutukset grant for planning and implementing the pilot.

4 -hanketta. Varsinais-Suomen taidetoimikunta myönsi pilotin suunnitteluun ja toteuttamiseen Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -avustuksen. Alueen taiteilijoille ja Taideakatemian henkilöstölle suunnatuissa taidetoiminnallisissa työpajoissa tutkittiin omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ja omakuvien avulla mm. oman minän ja työminän välistä suhdetta. Yhteistyö Taideakatemian ja Työterveyslaitoksen välillä jatkuu. The relationship between me and work-me was studied in art functional workshops aimed for the artists in the region and the personnel of Arts Academy by using self-biographical writing and self-portraits. Co-operation with the occupational health care of Arts Academy continues. The education committee of The Ministry of Education was commissioned to clarify the future requirements of artist education. The research was carried out by the professional researchers of Cupore, Foundation of Cultural Policy Research, and the Institute of Occupational Health. Other project participants were members of the educational committee of The Ministry of Education, Artists Association of Finland, the fine arts section of the culture development group of Arene and the fine arts degree programs of universities of applied sciences. The research results were published in August 2013 in Cupore s publication 21 Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijoiden ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä (ed. Kaisa Herranen, Pia Houni and Sari Karttunen). The research is relevant in planning the future of fine arts education. What are the requirements for future artists, what are they like? What is the significance of study time for the artist s lifelong learning? What is the artist s livelihood made up of? How are the plans for education connected with Finnish education policy? The research provoked discussions, took up essential questions Opetushallituksen kuvataiteen koulutustoimikunta sai tehtäväkseen selvittää, mitä kuvataiteilijan koulutukselta tulevaisuudessa vaaditaan. Tutkimuksen toteuttivat Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen ja Työterveyslaitoksen ammattitutkijat. Hankkeeseen osallistuivat myös Opetushallituksen koulutustoimikunnan jäsenet, Suomen Taiteilijaseura ry, Arene ry:n kulttuurialan kehittämisryhmän kuvataidejaos ja ammattikorkeakoulujen kuvataiteen koulutusohjelmat. Tutkimuksen tulokset julkistettiin elokuussa 2013 Cuporen julkaisussa 21 Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijoiden ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä (toim. Kaisa Herranen, Pia Houni ja Sari Karttunen). Tutkimus on merkityksellinen kuvataiteen koulutuksen tulevaisuutta suunniteltaessa. Teoksessa tarkastellaan mm. kysymyksiä, mitä tulevaisuuden kuvataiteilijoilta vaaditaan ja millaisia he ovat? Mikä merkitys opiskeluajalla on taiteilijan elinikäisen oppimisen uralla? Mistä kuvataiteilijan toimeentulo muodostuu? Miten koulutuksen suunnittelu on kytköksissä suomalaiseen koulutuspolitiikkaan? Tutkimus he rätti keskustelua, esitti oleellisia kysymyksiä koulutuksen sisällöistä ja etenkin nosti esille sen, että on tarvetta kuvataiteilijoiden täydennyskoulutukselle. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTAA Turun AMK:n tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminta organisoitui viime vuonna tutkimusryhmiksi. Kuvataiteen hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan nykytaiteen tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmä näkee nykytaiteen jatkuvana muutoksen tilana. Nykytaide on moniaistista, saavutettavaa, ennakkoluulotonta, yhteiskunnallisia ilmiöitä kyseenalaistavaa ja taiteen kenttää haastavaa. Nykytaiteen tutkimusryhmä huomioi nykytaiteen erilaiset ilmiöt ja taiteen tekemisen tavat. Ekologisuus, eettisyys, osallisuus, uudenlaiset tavat kokea ja tehdä taidetta sekä taiteilijan moninaiset roolit ovat tutkimusryhmän toiminnan keskiössä. Nykytaide ja siten tutkimusryhmän toiminta on monialaista ja uusia yhteistyön muotoja kokeilevaa. Nykytaiteen tutkimusryhmän tavoitteena on tehdä uudenlaisia taiteellistutkimuksellisia projekteja ja hankkeita. Nykytaiteen tutkimusryhmä myös Susana Nevado, yhteisötaiteen työpaja Pansiossa 2013 Susana Nevado, community art workshop in Pansio neighborhood 2013 about the contents of education and especially brought out the need for artists continuing education. RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Last year the research, development and innovation activity in TUAS was organized into research groups. The projects of fine arts are planned and carried out in a contemporary art research group. The research group sees contemporary art in state of constant change. Contemporary art is multi sensual, reachable, open-minded, challenging societal phenomena and the field of art. The research group of con

5 Rita Anttila & Laura Kopio: Black Plastic Bag Portraits (2013), Turun kaupunginkirjaston Kaamos-tapahtuma Rita Anttila & Laura Kopio: Black Plastic Bag Portraits (2013), Turku City Library Polar night event temporary art acknowledges different phenomena of contemporary art and various ways of making art. Ecologies, ethics, participation, new ways to experience and make art as well as various roles of contemporary artist are in the core of the research group s work. Contemporary art and thus the activity of the research group are diversified and experimenting new ways of cooperation. The aim of the research group is to make new kind of artistic explorative projects and ventures. The research group also develops art didactics, participates in developing fine arts education and integrates itself in various ways in the study modules of fine arts, among other things. In addition to the previously mentioned the projects of the research group of contemporary art are for example Nordplus network SKISS and Ympärillä-project which is part the EVIVA welfare program coordinated by Turku City free time sector. In Ympärillä-project the students of fine arts, under the guidance of Susana Nevado and Beverley Carpenter, carried out a community art workshop to the inhabitants and scouts in Pansio neighborhood. The accessibility of contemporary art was piloted in Taidelma-project carried out in autumns 2013 where the cooperation partners were the psychiatric clinic of Turku, a private nursing home and Itu (Turun mielenterveysyhdistys). In the project the students of fine arts and occupational therapy together with rehabilitation customers brainstormed and implemented communal work of art to the premises of each target group. Similar kind of activity hadn t

6 kehittää taiteilijaopettajuutta, on osa kuvataiteen koulutuksen kehittämistä ja integroituu eri tavoin mm. kuvataiteen opintojaksoihin. Nykytaiteen tutkimusryhmän hankkeita ovat edellä mainittujen lisäksi mm. pohjoismainen Nordplus-verkosto SKISS ja Ympärillä-hanke, joka on osa Turun kaupungin Vapaa-aikatoimialan koordinoimaa EVIVA hyvinvointiohjelmaa. Ympärillä-hankkeessa kuvataiteen opiskelijat toteuttivat syyskuussa 2013 Susana Nevadon ja Beverley Carpenterin ohjauksessa yhteisötaiteellisen työpajan Pansion alueen asukkaille ja partiolaisille. Nykytaiteen saavutettavuutta puolestaan pilotoitiin syksyllä 2013 toteutetussa Taidelma-projektissa, jossa yhteistyökumppaneina olivat Turun kaupungin psykiatrinen klinikka, yksityinen hoitokoti ja Itu ry (Turun mielenterveysyhdistys). Projektissa kuvataiteen ja toimintaterapian opiskelijat ideoivat ja toteuttivat yhteisötaideteoksen kunkin kohderyhmän tiloihin yhdessä kuntoutujien kanssa. Vastaavaa toimintaa ei ole aiemmin ollut näissä psykiatrisissa hoitopaikoissa. Pilotista saadut kokemukset niin kohderyhmältä kuin opiskelijoilta olivat niin hyviä, että yhteistyötä päätettiin jatkaa. YHTEISTYÖN MUOTOJA Kuvataiteen koulutusohjelmalla on laaja alueellinen yhteistyöverkosto. Esimerkiksi 22 valokuvauksen ja kuvataiteen opiskelijaa valmistivat keväällä 2013 osana opintojaan paikkasidonnaisia taideteoksia, Natural Signs, Someron previously existed in these psychiatric institutions. The experiences of the target groups and the students were so good that it was decided that cooperation would be continued. WAYS OF COOPERATION The degree program of fine arts has wide regional cooperation network. For example 22 students of photography and fine arts made as part of their studies site-specific artworks in spring 2013, Natural Signs, to a stone dairy in Somero. In the beginning of November the students site-specific works of contemporary art embellished Turku City environment. The students executed their artworks for Turku City Library Polar night event, Forum shopping center, the shop windows of Blanko restaurant and the riverside together with artists Andy Best, Laura Lilja and Susana Nevado. The teachers wrote as follows: City is a living space which is in constant change. Even if an art event lasts only for one evening, it marks the public mind and so the everyday life of the city. The event displays new kind of contemporary art in direct contact with its audience. The starting point has been societal changes in public space; the artworks reflect and reveal new perspectives and hidden truths. In addition to all this the long-term and rewarding cooperation with, among others, Turku Art Museum artist lectures, AULA-gallery of Regional Council of Southwest Finland and Kivimeijeriin. Marraskuun alussa Turun kaupunkitilaa puolestaan värittivät kuvataiteen opiskelijoiden paikkasidonnaiset nykytaideteokset. Opiskelijat toteuttivat teoksiaan Turun kaupunginkirjaston Kaamos-tapahtumaan, Forumin kauppakeskukseen sekä Ravintola Blankon näyteikkunoihin ja jokirantaan yhdessä kuvataiteilijoiden Andy Bestin, Laura Liljan ja Susana Nevadon kanssa. Opettajat kirjoittivat seuraavasti: Kaupunki on elävä tila, joka on jatkuvassa muutoksessa. Vaikka taidetapahtuma kestää vain yhden illan, se jättää jälkensä yleisön mieleen ja sitä kautta kaupungin jokapäiväiseen elämänmenoon. Tapahtuma esittelee uudenlaista nykytaidetta, joka on suorassa kontaktissa yleisöönsä. Lähtökohtana ovat olleet yhteiskunnalliset muutokset julkisessa tilassa; teokset heijastelevat ja paljastavat uusia näkökulmia ja kätkettyjä totuuksia. Tämän lisäksi pitkäaikainen ja antoisa yhteistyö mm. Turun taidemuseon taiteilijaluentojen, Turun museokeskuksen & Turun konserttitalon VINO-gallerian ja Varsinais-Suomen liiton AU LA-gallerian puitteissa jatkuu edelleen. Työelämän oppimisympäristöjä ovat myös erilaiset yksityishenkilöiden toimeksiannot kuten esim. seinämaalausprojektit. Kuvataiteen opiskelijat osallistuvat myös moniin Taideakatemian ja Turun AMK:n monialaisiin projekteihin, jotka ovat tulevaisuuden kannalta erinomaisia tapoja kehittää ja syventää omaa ammattitaitoa ja saada uudenlaisia valmiuksia kuvataiteilijana toimimiseen. the Museum Center of Turku & Turku Concert Hall VINO-gallery is still continuing. Also assignments for private persons, like for example wall painting projects, serve as work life learning environments. The students of fine arts are also involved in many diversified projects of Arts Academy and Turku University of Applied Sciences which from the point of the future are excellent ways of developing and fortifying the student s professionalism and acquiring new skills for working as an artist. ART EXHIBITIONS, ACKNOWLEDGEMENTS AND FUTURE During the year many interesting exhibitions were seen in Köysirata gallery, for example in the beginning of the year Katseen takaa nine documentary artworks where the second year photography students of Arts Academy freely interpreted documentation from their personal point of view. Photographs, videos and installations were displayed in the exhibition. The pedagogic gallery in Arts Academy premises is a remarkable learning environment and enables different, even in-process experiments. During the past year art teachers had copious private and group exhibitions. For example Renja Leino, lecturer in photography, and Laura Miettinen, teacher in graphics, took part in Mänttä Art Festival, Susana Nevado, teacher in painting, exhibited her works in Andreas Standel s gallery in Regenburg, Germany and Tiina

7 NÄYTTELYITÄ, TUNNUSTUKSIA JA TULEVAISUUTTA Köysiratagalleriassa nähtiin vuoden aikana monta mielenkiintoista näyttelyä, mm. vuoden alussa Katseen takaa yhdeksän dokumentaarista teosta, jossa Taideakatemian toisen vuosikurssin valokuvaopiskelijat olivat vapaasti tulkinneet dokumentaarisuutta henkilökohtaisista lähtökohdistaan. Näyttelyssä oli esillä valokuvia, videota ja installaatioita. Taideakatemian tiloissa sijaitseva pedagoginen galleria on oppimisympäristönä merkittävä ja mahdollistaa myös erilaiset, keskeneräisetkin, kokeilut. Taiteilijaopettajilla oli viime vuonna runsaasti yksityis- ja ryhmänäyttelyitä. Esimerkiksi valokuvan lehtori Renja Leino ja grafiikan opettaja Laura Miettinen osallistuivat Mäntän kuvataideviikoille, maalauksen opettaja Susana Nevadon teoksia oli esillä Andreas Stadelin galleriassa Regensburgissa Saksassa, ja kuvataiteen lehtori Tiina Vainiolla oli näyttely Galeri Pleikussa Berliinissä. Maalauksen opettaja Erika Adamsson toteutti Turun yliopiston ylioppilaskunnan kunniajäsenestä, professori, rehtori emeritus Keijo Virtasesta muotokuvan, joka julkistettiin marraskuussa. Vainio, lecturer in fine arts, had an exhibition in Galeri Pleiku in Berlin. Erika Adamsson, teacher in painting, made a portrait of professor, rector, emeritus Keijo Virtanen, the honorary member of the student union of Turku University. The portrait was unveiled in November. I am working as the Degree Program Manager in Fine Arts for the sixth year and during that time a lot has happened. Memorable moments of success and working together, but also sadder changes. The field of fine arts has narrowed in Finland and in the future fewer and fewer have a chance to study to be an artist. Committed students and teachers, working in community, numerous cooperation partners, projects and assignments are in the core when we build the future of fine arts education. Warm thanks to all cooperation partners and a special thank for the cooperation of many years to Turku Saskia and Wäinö Aaltonen Association & OP Bank which have granted scholarships to graduating artists. Last year the receivers of a scholarship were Mervi Patala, Miina Pohjolainen, Jaana Saarikoski and Maaret Syväoja. Courage, openness and critical attitude to those working with fine arts and photography! Taina Erävaara Head of Fine Arts Olen kuvataiteen koulutuspäällikkönä kuudetta vuotta, ja sen aikana on tapahtunut paljon. Ikimuistoisia onnistumisen hetkiä ja yhdessä tekemisen julkistamista, mutta myös ikävämpiä muutoksia. Kuvataiteen koulutuskenttä Suomessa on supistunut, ja tulevaisuudessa yhä harvemmalla on mahdollisuus opiskella kuvataiteilijaksi. Sitoutuneet opiskelijat ja opettajat, yhteisöllisyys, lukuisat yhteistyökumppanit, hankkeet ja toimeksiannot ovatkin ytimessä, kun rakennamme kuvataiteen koulutuksen tulevaisuutta. Lämmin kiitos kaikille yhteiskumppaneille ja erityiskiitos monivuotisesta yhteistyöstä Turun Saskiat ry:lle, Wäinö Aaltosen seuralle sekä Turun Seudun Osuuspankille, jotka ovat antaneet valmistuville kuvataiteilijoille stipendejä. Viime vuonna stipendin saivat Mervi Patala, Miina Pohjolainen, Jaana Saarikoski ja Maaret Syväoja. Rohkeutta, avoimuutta ja kriittisyyttä kaikille kuvataiteen ja valokuvan äärellä työskenteleville! Taina Erävaara Kuvataiteen koulutuspäällikkö

8 JULKAISUJA / PUBLICATIONS Lähde väreihin. Anu Tuomi. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Opas vastavalmistuneelle kuvataiteilijalle. Tiina Vainio. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Taiteen asetelmissa tutkimus. Kannanottoja tutkimukseen taiteilijan työssä. Toim./ Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara, Ismo Luukkonen, Antero Paavola, Ilona Sammalkorpi & Anu Tuomi. Graafinen suunnittelu / Graphic design: Ismo Luukkonen. Päällyksen suunnittelu / Cover: Antti Jussila. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Yhteyksiä Asiaa yhteisötaiteesta. Toim. / Ed. Kati Kivimäki & Hannele Kolsio. Työryhmä / Editorial Team: Taina Erävaara, Minna Heikinaho, Kati Kivimäki, Hannele Kolsio, Paula Pullinen & Arja Roivainen. Lönnströmin taidemuseon julkaisuja 24. Kustantaja / Published by Rauman taiteilijavierasohjelma Raumars ry. Välissä valokuvat ymmärtämisen välineinä. Toim. / Eds Taina Erävaara & Ilona Tanskanen. Graafinen suunnittelu / Graphic design: Ismo Luukkonen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Omakuva on jokaisen kuva. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara & Kaisa Lehto. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Kuva kielen kannoilla. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Teos tehtiin osana 2000 & 11 OMAKUVAA -kulttuuripääkaupunkihanketta. Sen tekijät ovat Turun ammattikorkeakoulun kielikoulutuskeskuksen henkilöstöä. / The publication was made in 2000 & 11 Self-Portraits Capital of Culture 2011 Project. Authors were personnel in Turku University of Applied Sciences. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 63. Iltapäivällä juna saapui Turkuun. Pahvinen matkalaukku ja muita kertomuksia. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen, Kristiina Syrjäsuo & Vuokko Valkama. Teos tehtiin osana 2000 & 11 OMA KUVAA -kulttuuripääkaupunkihanketta. Sen kirjoittivat Auralan kansalaisopiston kirjoittajaryhmän jäsenet. / The publication was made in 2000 & 11 Self-Portraits Capital of Culture 2011 Project. The Authors were the writers of Aurala. Julkaisija / Published by Turkuseura Äärimmäisyyksien yhteinen tekijä. Turkulainen valokuvakoulutus 20 vuotta. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara, Renja Leino & Ismo Luukkonen. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Kannen kuva / Cover: Markus Henttonen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Ethico-Aesthetic Interventions in Public Space Pallomeri and Meri valvoo. Susana Nevado & Beverley Carpenter. In collaboration with Baltic.SeaNow.info. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 135. Omakuva ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen taiteilijan työhyvinvoinnin välineinä. Taina Erävaara & Ilona Tanskanen. Teoksessa / In Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Toim. / Eds Heli Ansio & Pia Houni. Julkaisija / Published by Työterveyslaitos I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits. Ed. Ilona Tanskanen. Editorial Team: Taina Erävaara, Anttoni Lehto, Ilona Tanskanen & Otto-Ville Väätäinen. Graphic Design: Otto-Ville Väätäinen. Course material from Turku University of Applied Sciences Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä. Kaisa Herranen, Pia Houni & Sari Karttunen. Cuporen julkaisuja / Cupore Publications 21. KAUSIJULKAISUT / JOURNALS Turun Piirustuskoulu NYT! Turku School of Fine Arts NOW! vuodesta 2009.

9 ALUMNIT KATI IMMONEN LAURI ROTKO MARJA SALEVA TONI R TOIVONEN

10 KATI IMMONEN Työskentelen vesiväreillä. Maalausteni yhteinen nimittäjä voisi olla vesivärin ominaisuuksien, keveyden, läpikuultavuuden ja harmittomuuteen liittyvän kulttuurisen painolastin käyttäminen osana työskentelyä. Siinä mielessä työskentelyni ei ole oikeastaan kovin paljoa muuttunut vuosien varrella, vaikka aiheet ja kiinnostuksen kohteen ovatkin vaihdelleet. Viimeisin yksityisnäyttelyni oli Helsinki Contemporaryssa Täydensin vanhaa Piirustuskoulu-tutkintoani Turun AMK:n kuvataiteen koulutusohjelmassa Itselleni tärkeimmät kurssit olivat niitä, joita tutkintoon ei Piirustuskoulun 1990-luvulla kuulunut: taiteen teoriaa, omista teoksista ja lähtökohdista kirjoittamista, päivitystä valokuvausja kuvankäsittelytaitoihin. Toisaalta oman taiteellisen työskentelyn kannalta innostavaa oli myös opiskella samoilla kursseilla yhdessä tulevan taiteilijasukupolven kanssa, osallistua samoihin kritiikkeihin ja ravistella aivopoimuja työpajoissa. I work with watercolors. The common denominator of my paintings could be the use of watercolour properties, lightness, translucency and the cultural ballast of harmlessness as part of the work. In that sense my work has not changed much over the years, even though my subjects and matters of interest have varied. My latest solo exhibition was in Helsinki Contemporary from February 7th to March 2nd, I complemented my former degree from Turku School of Fine Arts in Turku University of Applied Sciences Fine Arts program in For me the most important courses were those which my previous (degree) qualification did not include: art theory, writing about my artistic practice and updating photography and image processing skills. It was also inspiring to study on the same courses together with the future generation of artists, to participate in the same critiques and to shake my gyril in workshops.

11 LAURI ROTKO Opiskelin valokuvausta Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa Opiskeluvuodet olivat mielettömän hienoa aikaa. Myöhemmin opiskelin myös Taideteollisessa korkeakoulussa, mutta Taideakatemian jälki näkyy minussa vahvempana. Työskentelyyni tarttui Turusta omaleimainen näkemisen tapa. Luulen, että kuvissani on mukana myös tietynlaista elämänmyönteistä huumoria Taideakatemian ja opiskelutovereideni vaikutuksesta. Viimeiset vuodet olen keskittynyt taiteellisessa työskentelyssäni Itämeren kuvaamiseen. Olen pyrkinyt katsomaan merta toisin kuin perinteisen luontokuvan rajat antaisivat myöten. I studied photography in Turku Arts Academy in The study years were incredibly great time. Later I also studied in Aalto University but the mark of Arts Academy is stronger on me. I left Turku with individual way of seeing in my works. I think my photos have a certain kind of optimistic humour as an influence of Arts Academy and my fellow students. During the last years I have concentrated on photographing Baltic Sea in my artistic work. My aim has been to look at the sea differently from traditional nature photographs.

12 MARJA SALEVA Oli kummallista päästä taidekouluun. Löysin jotain, mitä en ollut edes osannut etsiä. Aloitin opinnot valokuvalinjalla syksyllä Käsitykseni valokuvasta muuttui vuosien aikana lähes kokonaan. Minusta tuli avoimempi. Aloin katsoa, miltä kuva tuntuu, ennemmin kuin miltä se näyttää. Kuvien kautta aloin ymmärtää, mitä taide minulle tarkoittaa: vapautta ja omaehtoisuutta jonkinlaista utopiaa siis. Taiteelliseksi lopputyökseni tein 350-sivuisen uniikkikirjan He is so obsessed with me. Kirja on hyvin henkilökohtainen. Se kuvaa snapshot-tyyliin arkeani, ilman parisuhdetta ja lapsia elävän, lähes 40-vuotiaan naisen elämää. Saatuani apurahaa julkaisin kirjan omakustanteena joulukuussa Kirjaa tukivat valtion valokuvataidetoimikunta ja Varsinais-Suomen taidetoimikunta. Valmistuin keväällä Tietyllä tavalla koulu on vahvasti läsnä elämässäni edelleen pyrkimyksenä kohti sitä utopiaa. It felt strange to get in an art school. I found something I didn t even know to look for. I started at the photography department in the autumn of My understanding of photography changed radically during the years. I became more open. I began to look at how the picture feels rather than what it looks like. Through the images I began to understand what art means to me: freedom and following my own terms some kind of a utopia so to say. For my final work I made a unique book He is so obsessed with me. The book is very personal. It portrays my everyday life in snapshot-style, a life of a childless woman living by herself, approaching her forties. Having received scholarship I published the book as an author s edition in December The book was supported by the National Council for Photographic Art and the Regional Office of Southwest Finland. I graduated in the spring of In some way the school is still strongly present in my life as a pursuit towards that utopia.

13 TONI R. TOIVONEN Valmistuin Turun AMK:n Taideakatemiasta Koulu loi puitteet, joita valmistumisen jälkeen ei pidä itsestäänselvyytenä. Opiskelun haastavuus oli paljolti kiinni omasta kunnianhimosta. Lopputyönäyttelyn pitäminen viimeistään pakotti soluttautumaan taidemaailmaan ja sen realiteetteihin. Tämänhetkisessä tekemisessäni korostuu elämän dualistisuus. Vailla lähtökohtaisesti yhteistä teemaa syntyvillä kuvilla on yllättävän paljon yhteistä. Yhteistä on tunnetila, mutta tunne ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan hyvässä teoksessa toivo ja epätoivo kohtaavat. Teoksissani poistaminen on yhtä oleellisessa roolissa kuin rakentaminen. Mahdolliseen katoamiseen ja varmaan kuolemaan liittyy voima, joka on jopa rakentamista todellisempi. Näyttämällä teoksen haavoittuvaisuuden tuo esille ihmisen katoavaisuuden. Kouluaika loi tekemiselleni vahvan klassisen pohjan, joka vaaditaan ennen kuin sitä voidaan rikkoa. I graduated from Turku University of Applied Sciences Arts Academy in The school created a framework that after graduation could not be taken for granted. The student s own ambition affected the challenges of the studies. If nothing else before the thesis exhibition forced one to infiltrate into the art world and comprehend its realities. In my current artistic process the duality of life is highlighted. Without a defined common theme the emerging images have surprisingly much in common. In common is the emotion, the emotion is not however straightforward, but in a good work of art hope and despair collide. In my work, removal is in equally essential role as construction. Potential disappearing and certain death are connected with a power even more real than constructing. By highlighting the vulnerability of the artwork you bring out the human transience. School years created a strong classical base for my art making which is required before it can be broken down.

14 KUVATAITEILIJAT APPU JASU IDA SANDBERG JAAKKO KAHILANIEMI JENNA NUORALA JERE AALTO JUHA KÄRKI JUHANA LAPPALAINEN KARIM SAHEB KRISTIINA MÄENPÄÄ KUKKA-MARIA ROSENLUND LASSE PELTOLA LAURA KOPIO LAURA PIHL MERJA ISOKOSKI MINERVA MARTISKAINEN OKKO PÖYLIÖ OUTI VIHLMAN PAU NORONTAUS RAISA MARJA SUKSI STEFANEL OEY VILLE SUOPAJÄRVI

15 APPU JASU Harmonia, kuin siveltimen veto, väreilee ja lepattaa nuottien välillä kuin malttamatta pysyä paikallaan, eikä se pysykään siihen pätee samat säännöt kuten aiemmin määritellylle viivalle. Nuottien karhealla pinnalla kuulen pisteen kuin lankakerän, joka kurottaa käsiään ympärilleen toivoen löytävänsä jonkun jonka kanssa purkaantua. Harmony, like a stroke of a brush, flickers and waves between the notes as if it couldn t stay still. And it doesn t, the same rules described earlier for the line applies to it too. On the hoarse surface of the notes I hear a dot like a ball of yarn, reaching its arms around in the hope of finding someone to unravel itself with.

16 IDA SANDBERG Karvapeitetarinoita Älkää pelästykö, mutta en löydä kasvojani, jotta voisin esitellä todellisen itseni teille. Ne ovat piilossa jossain karvapeitteeni alla. Eräänä iltana karva vain kumpusi, aaltoili ja turposi, asettui taloksi. Keräsin sitä mukaani myös kadulta ja koulusta, ehkä osa tarttui mukaan kassajonostakin. Lopulta karvapeitteestä tuli osa minua. Se tuntuu kodilta ja silti vieraalta, mutta se on minun. Tiesitkö, että ääneni ei kuulu kaikille samalla tavalla täältä peitteen alta? Karva on kuin suojaväri, joka auttaa mukautumaan tilanteisiin, kuten puhumaan teille, mutta sen antama turva saattaa kääntyä minua vastaan. Jos satumme tapaamaan uudestaan, niin ehkä ette minua tunnista, voin muuntautua miksi vain haluan. Paljastinko jo liikaa? Furry cover stories Don t be afraid, but I can t find my face to present my true self to you. It is hidden somewhere under my fur. One evening it just appeared, oscillated and settled in. I collected it also from the streets and the school, maybe something got crabbed with me from the counter queue. Finally the fur became part of me. It feels like home, yet strange, but it s mine. Did you know that my voice doesn t sound the same to everybody from behind these bushes? It s like a camouflage which helps to blend inv and to speak to you, but the safety of the fur might turn against me. If we happen to meet again, you might not recognize me, I can transform into anything I want. Did I reveal too much?

17 JAAKKO KAHILANIEMI Tapiola-näyttely on taiteellinen lopputyöni Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan. Se on katsaus elämääni metsänhoitajan poikana. Tapiola on muinaismetsäläisen sukuhistoriani saattelema kuvallinen toden ja valheen rajamailla kulkeva muisto menneestä ajasta. Tapiola on kuvallinen epätodellisuuteni. Tapiola-exhibition is my artistic thesis to the Arts Academy. It s a review about life of forester s son. Tapiola is a depicted memory of the past, existing along the lines of both truth and fiction and driven by an old family history rooted in the woodlands. Tapiola is my visual unreality.

18 JENNA NUORALA PALA POHOJANMAATA Tarinoita pienestä kylästä. A PIECE OF OSTROBOTHNIA Stories from a small village.

19 JERE AALTO Siellä missä esiintyy sosiaalinen yhteensovittamisen tarve, näyttäytyy myös piilevän ristiriidan seremoniallisuus. Siellä sijaitsee myös opinnäytetyöni Minä-Minä-Maa: ano nyymi katse elämyksen, muutoksen ja lopulta kokemuksen visuaalisiin järjestyksiin. Where there exists a social need for reconciliation appears also a latent seremoniality of contradiction. There is also located my thesis Me-Me-Land (Minä-Minä-Maa): anonymous gaze into experience, change and in the end the visual order of the experiential.

20 JUHA KÄRKI Keskeisin teema taiteessani on jo pitkään ollut ihminen ja ihmisyyteen liittyvät erilaiset seikat. Ne kumpuavat sekä ulkoisista lähteistä että omista kokemuksistani. Olen teoksissani halunnut tuoda näkyville joskus vaikeitakin mutta yhteisesti kaikkia koskettavia asioita, kuten hyvinvointi ja identiteetti. Viimeaikaisissa teoksissani olen pohtinut, miltä jokin tunne näyttää. Millaisen muodon epävarmuus saa, tai minkä värinen on kaipuu? Värin ja muodon kautta olen luonut näille kysymyksille kuvalliset vastineet. Tarkoituksenani ei suinkaan ole ollut löytää vastauksia, vaan ennemminkin olen löytänyt lisää kysymyksiä. Niinpä näenkin teokset yhtälailla tunteen kuvina kuin niiden herättäjinä. The main theme in my art has for a while now been a human and humanity, and all different connected aspects. Those themes come from life around us, but also from my own experiences. In my art I have wanted to bring out sometimes even hard and touching subjects, but in the way that everyone can understand, for example identity and well-being. In my recent works I have discussed about the look of feeling. What kind of form could be uncertainty, or what color is yearning. Through color and form I have created actual equivalents to these questions. My main purpose is not to find answers to these questions. Actually I have found more questions. So I could say these works are equally pictures about feelings as they make you feel.

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! Henkilökunta / Staff 2013 2014 2014 OPINNÄYTETYÖNÄYTTELYT / BA EXHIBITIONS Jere Aalto, Minä-Minä-Maa Stefanel Oey, Kertalippu Valokuvakeskus Peri 11.4. 11.5.2014 Ullakkogalleria 25.4. 25.5.2014 Taina Erävaara

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO Tutkimusintressit Asiantuntijuus ja teknologia: Hoitajan rooli teknologiavälitteisessä potilasohjauksessa Opettajan

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

VÄRE premises Sari Dhima

VÄRE premises Sari Dhima VÄRE premises Sari Dhima 25.10.2017 The tasks with departments: - Discuss about personnel s location in Väre - Find out the group of team rooms - Find out tenured professors wish to an own office room

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

IKKUNOITA ELÄMÄÄN JA IHMISEEN

IKKUNOITA ELÄMÄÄN JA IHMISEEN IKKUNOITA ELÄMÄÄN JA IHMISEEN Valokuvin ja tekstein toteutetut omakuvat ryhmämuotoisessa teosvaihtoprosessissa Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Lahdensivu, ohjaustoiminnan koulutusohjelma Helmikuu,

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Näyttelyhaku. Näyttelyhaku on kahdesti vuodessa, 28.2. ja 30.9.

Näyttelyhaku. Näyttelyhaku on kahdesti vuodessa, 28.2. ja 30.9. Näyttelyhaku Napa Galleria esittelee nuorta kotimaista nykytaidetta laajasti; kuvituksesta valokuvaan, maalauksesta graffitiin. Napa kannustaa näyttelyhakijoita gallerian tilallisiin sekä toiminnallisiin

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition)

Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition) Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition) Maria Calabria Click here if your download doesn"t start automatically Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition) Maria Calabria Elämä on enemmän

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Suomen Talonpoikaiss Dyn Keskustelup Yt Kirjat, Issue 1... (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Suomen Talonpoikaiss Dyn Keskustelup Yt Kirjat, Issue 1... (Finnish Edition) Click here if your download doesnt start automatically Suomen Talonpoikaiss Dyn Keskustelup Yt Kirjat, Issue 1... (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Suomen Talonpoikaiss Dyn Keskustelup Yt Kirjat, Issue 1... (Finnish

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

INTERNATIONAL WEEK at the faculty - come and join us to make it something special

INTERNATIONAL WEEK at the faculty - come and join us to make it something special INTERNATIONAL WEEK at the faculty - come and join us to make it something special International week innovate it! The international week at the Faculty for Welfare and Human Functioning has been held three

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

Suuri kaalihuijaus: Kirjoituksia yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä (Finnish Edition)

Suuri kaalihuijaus: Kirjoituksia yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä (Finnish Edition) Suuri kaalihuijaus: Kirjoituksia yhteiskunnallisesta tietämättömyydestä (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Suuri kaalihuijaus: Kirjoituksia yhteiskunnallisesta

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee Online meeting VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 2 (15) Index 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Acquiring Lync

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot