TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!"

Transkriptio

1 TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! 2014 Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen koulutusohjelma 2014

2 Turun Piirustuskoulu nyt! The Turku School of Fine Arts, Now! 2014 Toimittaja / Editor Ilona Tanskanen Proofreading Pirjo Kavander Graafinen suunnittelu / Graphic Design Jukka Aro, Lilli Haapala & Sirja Moberg Kansi / Cover Yksityiskohta Jere Aallon teoksesta Detail of the work by Jere Aalto Yhteistyön hedelmiä näyttelyissä ja julkaisuissa Fruits of cooperation in exhibitions and publications Marja Susi: Omakuva (2013), Contemporary Self-Portraits -hanke Marja Susi: Self-Portrait (2013), Contemporary Self-Portraits -project Painopaikka / Printed at Spin Press Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen koulutusohjelma Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts > Turun AMK > Yksiköt ja kampukset >Taideakatemia ISBN: MERKITTÄVIÄ JULKAISUJA Vuosi 2013 oli merkittävien julkaisujen ja tutkimustulosten vuosi & 11 OMAKU VAA kulttuuripääkaupunkihankkeemme prosessijulkaisu I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits julkistettiin joulukuussa Prosessijulkaisu perustuu Turun kulttuuripääkaupunkivuonna julkaistuun Omakuva on jokaisen kuva -kirjaan sisältäen aikaisemmin REMARKABLE PUBLICATIONS The year 2013 was a remarkable year of publications and research results & 11 SELF-PORTRAITS the process publication of our European Capital of Culture project I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits was published in December The process publication is based on Omakuva on jokaisen kuva - book published during the Turku Capital

3 julkaisematonta kuvamateriaalia ja hankkeen dokumentointia. I as Me jakaa osallistujien kokemuksia ja omakuvallisten menetelmien kehittymistä hankkeen aikana ( ) antaen näin lukijalle mahdollisuuden hyödyntää esiteltyjä menetelmiä taidelähtöiseen työskentelyyn & 11 OMAKUVAA -hanke on laajentunut kansainväliseksi Taideakatemian koordinoimaksi EU:n Kulttuuri-ohjelman Contemporary Self-Portraits -hankkeeksi ( ), jossa Taideakatemian kumppaneita ovat Tallinnan taideakatemia Virosta, National College of Art and Design Dublinista Irlannista, Bildmuseet Uumajasta Ruotsista ja ISSP (International Summer School of Photography) Latviasta. Kukin hankkeen kumppani on järjestänyt omille kohderyhmilleen omakuvallisia ja omaelämäkerrallisia työpajoja. Viimeisin Turussa toteutettu työpaja oli suunnattu Turun Kauppahallin yrittäjille ja henkilöstölle. Hankkeen kumppanit ovat hyödyntäneet ja kehittäneet 2000 & 11 OMAKUVAA -hankkeen aikana luotuja menetelmiä. Tulossa on vielä paikallisia omakuvanäyttelyitä, esimerkiksi Taideakatemian Köysiratagalleriassa maaliskuussa 2014, vuoden 2014 kulttuuripääkaupungissa Riikassa, pop up -työpajoja, yhteisnäyttely ja loppuseminaari vuoden 2014 toisessa kulttuuripääkaupungissa Uumajassa. Loppuvuodesta 2013 julkistettiin myös kuvataitelijaksi Turun AMK:sta 2013 valmistuneen of Culture year containing previously unpublished artwork and project documentation. I as Me shares the experiences of the participants and the development of self-portrayal methods during the project time ( ) in this way giving the reader a chance to utilize the presented methods for art based working & 11 SELF-PORTRAITS has expanded to an international EU Culture-program Contemporary Self-Portraits project ( ) coordinated by Turku Arts Academy with partners from Estonian Academy of Arts in Tallinn, National College of Art and Design from Dublin Ireland, Bildmuseet from Umeå Sweden and ISSP (International Summer School od Photograhphy) from Latvia. Each project partner has arranged its own target groups self-portrayal and autobiographical workshops. The latest workshop carried out in Turku was planned to the entrepreneurs and personnel of Turku market hall. Project partners have utilized and developed the methods generated during 2000 & 11 SELF-PORTRAITS project. In the near future there will be local self-portrait exhibitions like in Arts Academy Köysirata Gallery in March 2014, pop-up workshops in European Capital of Culture 2014 Riga, joint exhibitions and closing seminar in the other Capital of Culture 2014 Umeå. End of the year 2013 was also published the gorgeous self-portrayal book He is so obsessed with me by Marja Saleva, artist graduate 2013 from TUAS. The book is mind-blowing and Marja Salevan upea omakuvallinen kirja He is so obsessed with me. Kirja on häkellyttävän hieno ja tinkimättömästi tehty. Marja Salevan ja muiden kuvataiteen koulutusohjelmasta valmistuneiden ja nyt lukuvuonna valmistuvien kuvataitelijoiden kirjalliset opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseus-tietokannasta. Opiskelijat pohtivat teksteissään mm. taiteen tekemisen ydinkysymyksiä, taiteilijuutta, taiteilijan arkea, valokuvan problematiikkaa ja nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä. Myös valokuvauksen lehtorimme Ismo Luukkonen julkaisi viime vuonna pienen ja viehättävän valokuvakirjan Neljäs ulottuvuus. Työterveyslaitos on toteuttanut laajan ja arvokkaan tutkimuksen taiteilijan työstä Suomessa. Tutkimukseen osallistui lähes 500 suomalaista ammattitaiteilijaa. Tutkimuksessa tuodaan esille taiteilijan työhyvinvoinnin erityispiirteitä. Tulokset julkistettiin viime vuonna Työterveyslaitoksen kirjassa Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa (toim. Pia Houni ja Heli Ansio). Suosittelen kirjaan perehtymistä kaikille taidetyön parissa työskenteleville. Kirjan menetelmäosiossa esittelimme Ilona Tanskasen kanssa omakuvan ja omaelämäkerrallisen kirjoittamisen mahdollisuuksia taiteilijan työhyvinvoinnin välineinä. Turun AMK:n Taideakatemia järjesti keväällä 2013 seminaarien ja työpajojen kokonaisuuden Taiteilija voi pahoin? Omakuvalliset menetelmät taiteilijan työhyvinvoinnin edistäjinä. Tämä oli osa Contemporary Self-Portraits uncompromisingly done. The literary thesis works of Marja Saleva and other graduates from the degree program of Fine Arts in 2013 and can be read in Theseus-database. The students are contemplating the core questions of art work, being an artist, the photographic discourse, the current phenomena of contemporary art, etc. Also our lecturer of photography, Ismo Luukkonen, published a small and charming photograph booklet Neljäs ulottuvuus. Institute of Occupational Health carried out a wide and valuable research on artist s work in Finland. The research material includes almost 500 Finnish professional artists. The research brings out the special characteristics of an artist s occupational health. The research results were published last year in the Institute s book Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa (ed. Pia Houni and Heli Ansio). I recommend the book to everyone working with art. In the method section Ilona Tanskanen and I introduce the possibilities of self-portrait and autobiographical writing as means of improving artist s occupational well-being. In spring 2013 TUAS Arts Academy organized an ensemble of seminars and workshops Taiteilija voi pahoin? Omakuvalliset menetelmät taiteilijan työhyvinvoinnin edistäjinä. This was a part of Contemporary Self-Portraits project. Art committee of Finland Proper gave a Kulttuurin hyvinvointivaikutukset grant for planning and implementing the pilot.

4 -hanketta. Varsinais-Suomen taidetoimikunta myönsi pilotin suunnitteluun ja toteuttamiseen Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -avustuksen. Alueen taiteilijoille ja Taideakatemian henkilöstölle suunnatuissa taidetoiminnallisissa työpajoissa tutkittiin omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ja omakuvien avulla mm. oman minän ja työminän välistä suhdetta. Yhteistyö Taideakatemian ja Työterveyslaitoksen välillä jatkuu. The relationship between me and work-me was studied in art functional workshops aimed for the artists in the region and the personnel of Arts Academy by using self-biographical writing and self-portraits. Co-operation with the occupational health care of Arts Academy continues. The education committee of The Ministry of Education was commissioned to clarify the future requirements of artist education. The research was carried out by the professional researchers of Cupore, Foundation of Cultural Policy Research, and the Institute of Occupational Health. Other project participants were members of the educational committee of The Ministry of Education, Artists Association of Finland, the fine arts section of the culture development group of Arene and the fine arts degree programs of universities of applied sciences. The research results were published in August 2013 in Cupore s publication 21 Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijoiden ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä (ed. Kaisa Herranen, Pia Houni and Sari Karttunen). The research is relevant in planning the future of fine arts education. What are the requirements for future artists, what are they like? What is the significance of study time for the artist s lifelong learning? What is the artist s livelihood made up of? How are the plans for education connected with Finnish education policy? The research provoked discussions, took up essential questions Opetushallituksen kuvataiteen koulutustoimikunta sai tehtäväkseen selvittää, mitä kuvataiteilijan koulutukselta tulevaisuudessa vaaditaan. Tutkimuksen toteuttivat Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen ja Työterveyslaitoksen ammattitutkijat. Hankkeeseen osallistuivat myös Opetushallituksen koulutustoimikunnan jäsenet, Suomen Taiteilijaseura ry, Arene ry:n kulttuurialan kehittämisryhmän kuvataidejaos ja ammattikorkeakoulujen kuvataiteen koulutusohjelmat. Tutkimuksen tulokset julkistettiin elokuussa 2013 Cuporen julkaisussa 21 Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijoiden ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä (toim. Kaisa Herranen, Pia Houni ja Sari Karttunen). Tutkimus on merkityksellinen kuvataiteen koulutuksen tulevaisuutta suunniteltaessa. Teoksessa tarkastellaan mm. kysymyksiä, mitä tulevaisuuden kuvataiteilijoilta vaaditaan ja millaisia he ovat? Mikä merkitys opiskeluajalla on taiteilijan elinikäisen oppimisen uralla? Mistä kuvataiteilijan toimeentulo muodostuu? Miten koulutuksen suunnittelu on kytköksissä suomalaiseen koulutuspolitiikkaan? Tutkimus he rätti keskustelua, esitti oleellisia kysymyksiä koulutuksen sisällöistä ja etenkin nosti esille sen, että on tarvetta kuvataiteilijoiden täydennyskoulutukselle. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTAA Turun AMK:n tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminta organisoitui viime vuonna tutkimusryhmiksi. Kuvataiteen hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan nykytaiteen tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmä näkee nykytaiteen jatkuvana muutoksen tilana. Nykytaide on moniaistista, saavutettavaa, ennakkoluulotonta, yhteiskunnallisia ilmiöitä kyseenalaistavaa ja taiteen kenttää haastavaa. Nykytaiteen tutkimusryhmä huomioi nykytaiteen erilaiset ilmiöt ja taiteen tekemisen tavat. Ekologisuus, eettisyys, osallisuus, uudenlaiset tavat kokea ja tehdä taidetta sekä taiteilijan moninaiset roolit ovat tutkimusryhmän toiminnan keskiössä. Nykytaide ja siten tutkimusryhmän toiminta on monialaista ja uusia yhteistyön muotoja kokeilevaa. Nykytaiteen tutkimusryhmän tavoitteena on tehdä uudenlaisia taiteellistutkimuksellisia projekteja ja hankkeita. Nykytaiteen tutkimusryhmä myös Susana Nevado, yhteisötaiteen työpaja Pansiossa 2013 Susana Nevado, community art workshop in Pansio neighborhood 2013 about the contents of education and especially brought out the need for artists continuing education. RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Last year the research, development and innovation activity in TUAS was organized into research groups. The projects of fine arts are planned and carried out in a contemporary art research group. The research group sees contemporary art in state of constant change. Contemporary art is multi sensual, reachable, open-minded, challenging societal phenomena and the field of art. The research group of con

5 Rita Anttila & Laura Kopio: Black Plastic Bag Portraits (2013), Turun kaupunginkirjaston Kaamos-tapahtuma Rita Anttila & Laura Kopio: Black Plastic Bag Portraits (2013), Turku City Library Polar night event temporary art acknowledges different phenomena of contemporary art and various ways of making art. Ecologies, ethics, participation, new ways to experience and make art as well as various roles of contemporary artist are in the core of the research group s work. Contemporary art and thus the activity of the research group are diversified and experimenting new ways of cooperation. The aim of the research group is to make new kind of artistic explorative projects and ventures. The research group also develops art didactics, participates in developing fine arts education and integrates itself in various ways in the study modules of fine arts, among other things. In addition to the previously mentioned the projects of the research group of contemporary art are for example Nordplus network SKISS and Ympärillä-project which is part the EVIVA welfare program coordinated by Turku City free time sector. In Ympärillä-project the students of fine arts, under the guidance of Susana Nevado and Beverley Carpenter, carried out a community art workshop to the inhabitants and scouts in Pansio neighborhood. The accessibility of contemporary art was piloted in Taidelma-project carried out in autumns 2013 where the cooperation partners were the psychiatric clinic of Turku, a private nursing home and Itu (Turun mielenterveysyhdistys). In the project the students of fine arts and occupational therapy together with rehabilitation customers brainstormed and implemented communal work of art to the premises of each target group. Similar kind of activity hadn t

6 kehittää taiteilijaopettajuutta, on osa kuvataiteen koulutuksen kehittämistä ja integroituu eri tavoin mm. kuvataiteen opintojaksoihin. Nykytaiteen tutkimusryhmän hankkeita ovat edellä mainittujen lisäksi mm. pohjoismainen Nordplus-verkosto SKISS ja Ympärillä-hanke, joka on osa Turun kaupungin Vapaa-aikatoimialan koordinoimaa EVIVA hyvinvointiohjelmaa. Ympärillä-hankkeessa kuvataiteen opiskelijat toteuttivat syyskuussa 2013 Susana Nevadon ja Beverley Carpenterin ohjauksessa yhteisötaiteellisen työpajan Pansion alueen asukkaille ja partiolaisille. Nykytaiteen saavutettavuutta puolestaan pilotoitiin syksyllä 2013 toteutetussa Taidelma-projektissa, jossa yhteistyökumppaneina olivat Turun kaupungin psykiatrinen klinikka, yksityinen hoitokoti ja Itu ry (Turun mielenterveysyhdistys). Projektissa kuvataiteen ja toimintaterapian opiskelijat ideoivat ja toteuttivat yhteisötaideteoksen kunkin kohderyhmän tiloihin yhdessä kuntoutujien kanssa. Vastaavaa toimintaa ei ole aiemmin ollut näissä psykiatrisissa hoitopaikoissa. Pilotista saadut kokemukset niin kohderyhmältä kuin opiskelijoilta olivat niin hyviä, että yhteistyötä päätettiin jatkaa. YHTEISTYÖN MUOTOJA Kuvataiteen koulutusohjelmalla on laaja alueellinen yhteistyöverkosto. Esimerkiksi 22 valokuvauksen ja kuvataiteen opiskelijaa valmistivat keväällä 2013 osana opintojaan paikkasidonnaisia taideteoksia, Natural Signs, Someron previously existed in these psychiatric institutions. The experiences of the target groups and the students were so good that it was decided that cooperation would be continued. WAYS OF COOPERATION The degree program of fine arts has wide regional cooperation network. For example 22 students of photography and fine arts made as part of their studies site-specific artworks in spring 2013, Natural Signs, to a stone dairy in Somero. In the beginning of November the students site-specific works of contemporary art embellished Turku City environment. The students executed their artworks for Turku City Library Polar night event, Forum shopping center, the shop windows of Blanko restaurant and the riverside together with artists Andy Best, Laura Lilja and Susana Nevado. The teachers wrote as follows: City is a living space which is in constant change. Even if an art event lasts only for one evening, it marks the public mind and so the everyday life of the city. The event displays new kind of contemporary art in direct contact with its audience. The starting point has been societal changes in public space; the artworks reflect and reveal new perspectives and hidden truths. In addition to all this the long-term and rewarding cooperation with, among others, Turku Art Museum artist lectures, AULA-gallery of Regional Council of Southwest Finland and Kivimeijeriin. Marraskuun alussa Turun kaupunkitilaa puolestaan värittivät kuvataiteen opiskelijoiden paikkasidonnaiset nykytaideteokset. Opiskelijat toteuttivat teoksiaan Turun kaupunginkirjaston Kaamos-tapahtumaan, Forumin kauppakeskukseen sekä Ravintola Blankon näyteikkunoihin ja jokirantaan yhdessä kuvataiteilijoiden Andy Bestin, Laura Liljan ja Susana Nevadon kanssa. Opettajat kirjoittivat seuraavasti: Kaupunki on elävä tila, joka on jatkuvassa muutoksessa. Vaikka taidetapahtuma kestää vain yhden illan, se jättää jälkensä yleisön mieleen ja sitä kautta kaupungin jokapäiväiseen elämänmenoon. Tapahtuma esittelee uudenlaista nykytaidetta, joka on suorassa kontaktissa yleisöönsä. Lähtökohtana ovat olleet yhteiskunnalliset muutokset julkisessa tilassa; teokset heijastelevat ja paljastavat uusia näkökulmia ja kätkettyjä totuuksia. Tämän lisäksi pitkäaikainen ja antoisa yhteistyö mm. Turun taidemuseon taiteilijaluentojen, Turun museokeskuksen & Turun konserttitalon VINO-gallerian ja Varsinais-Suomen liiton AU LA-gallerian puitteissa jatkuu edelleen. Työelämän oppimisympäristöjä ovat myös erilaiset yksityishenkilöiden toimeksiannot kuten esim. seinämaalausprojektit. Kuvataiteen opiskelijat osallistuvat myös moniin Taideakatemian ja Turun AMK:n monialaisiin projekteihin, jotka ovat tulevaisuuden kannalta erinomaisia tapoja kehittää ja syventää omaa ammattitaitoa ja saada uudenlaisia valmiuksia kuvataiteilijana toimimiseen. the Museum Center of Turku & Turku Concert Hall VINO-gallery is still continuing. Also assignments for private persons, like for example wall painting projects, serve as work life learning environments. The students of fine arts are also involved in many diversified projects of Arts Academy and Turku University of Applied Sciences which from the point of the future are excellent ways of developing and fortifying the student s professionalism and acquiring new skills for working as an artist. ART EXHIBITIONS, ACKNOWLEDGEMENTS AND FUTURE During the year many interesting exhibitions were seen in Köysirata gallery, for example in the beginning of the year Katseen takaa nine documentary artworks where the second year photography students of Arts Academy freely interpreted documentation from their personal point of view. Photographs, videos and installations were displayed in the exhibition. The pedagogic gallery in Arts Academy premises is a remarkable learning environment and enables different, even in-process experiments. During the past year art teachers had copious private and group exhibitions. For example Renja Leino, lecturer in photography, and Laura Miettinen, teacher in graphics, took part in Mänttä Art Festival, Susana Nevado, teacher in painting, exhibited her works in Andreas Standel s gallery in Regenburg, Germany and Tiina

7 NÄYTTELYITÄ, TUNNUSTUKSIA JA TULEVAISUUTTA Köysiratagalleriassa nähtiin vuoden aikana monta mielenkiintoista näyttelyä, mm. vuoden alussa Katseen takaa yhdeksän dokumentaarista teosta, jossa Taideakatemian toisen vuosikurssin valokuvaopiskelijat olivat vapaasti tulkinneet dokumentaarisuutta henkilökohtaisista lähtökohdistaan. Näyttelyssä oli esillä valokuvia, videota ja installaatioita. Taideakatemian tiloissa sijaitseva pedagoginen galleria on oppimisympäristönä merkittävä ja mahdollistaa myös erilaiset, keskeneräisetkin, kokeilut. Taiteilijaopettajilla oli viime vuonna runsaasti yksityis- ja ryhmänäyttelyitä. Esimerkiksi valokuvan lehtori Renja Leino ja grafiikan opettaja Laura Miettinen osallistuivat Mäntän kuvataideviikoille, maalauksen opettaja Susana Nevadon teoksia oli esillä Andreas Stadelin galleriassa Regensburgissa Saksassa, ja kuvataiteen lehtori Tiina Vainiolla oli näyttely Galeri Pleikussa Berliinissä. Maalauksen opettaja Erika Adamsson toteutti Turun yliopiston ylioppilaskunnan kunniajäsenestä, professori, rehtori emeritus Keijo Virtasesta muotokuvan, joka julkistettiin marraskuussa. Vainio, lecturer in fine arts, had an exhibition in Galeri Pleiku in Berlin. Erika Adamsson, teacher in painting, made a portrait of professor, rector, emeritus Keijo Virtanen, the honorary member of the student union of Turku University. The portrait was unveiled in November. I am working as the Degree Program Manager in Fine Arts for the sixth year and during that time a lot has happened. Memorable moments of success and working together, but also sadder changes. The field of fine arts has narrowed in Finland and in the future fewer and fewer have a chance to study to be an artist. Committed students and teachers, working in community, numerous cooperation partners, projects and assignments are in the core when we build the future of fine arts education. Warm thanks to all cooperation partners and a special thank for the cooperation of many years to Turku Saskia and Wäinö Aaltonen Association & OP Bank which have granted scholarships to graduating artists. Last year the receivers of a scholarship were Mervi Patala, Miina Pohjolainen, Jaana Saarikoski and Maaret Syväoja. Courage, openness and critical attitude to those working with fine arts and photography! Taina Erävaara Head of Fine Arts Olen kuvataiteen koulutuspäällikkönä kuudetta vuotta, ja sen aikana on tapahtunut paljon. Ikimuistoisia onnistumisen hetkiä ja yhdessä tekemisen julkistamista, mutta myös ikävämpiä muutoksia. Kuvataiteen koulutuskenttä Suomessa on supistunut, ja tulevaisuudessa yhä harvemmalla on mahdollisuus opiskella kuvataiteilijaksi. Sitoutuneet opiskelijat ja opettajat, yhteisöllisyys, lukuisat yhteistyökumppanit, hankkeet ja toimeksiannot ovatkin ytimessä, kun rakennamme kuvataiteen koulutuksen tulevaisuutta. Lämmin kiitos kaikille yhteiskumppaneille ja erityiskiitos monivuotisesta yhteistyöstä Turun Saskiat ry:lle, Wäinö Aaltosen seuralle sekä Turun Seudun Osuuspankille, jotka ovat antaneet valmistuville kuvataiteilijoille stipendejä. Viime vuonna stipendin saivat Mervi Patala, Miina Pohjolainen, Jaana Saarikoski ja Maaret Syväoja. Rohkeutta, avoimuutta ja kriittisyyttä kaikille kuvataiteen ja valokuvan äärellä työskenteleville! Taina Erävaara Kuvataiteen koulutuspäällikkö

8 JULKAISUJA / PUBLICATIONS Lähde väreihin. Anu Tuomi. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Opas vastavalmistuneelle kuvataiteilijalle. Tiina Vainio. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Taiteen asetelmissa tutkimus. Kannanottoja tutkimukseen taiteilijan työssä. Toim./ Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara, Ismo Luukkonen, Antero Paavola, Ilona Sammalkorpi & Anu Tuomi. Graafinen suunnittelu / Graphic design: Ismo Luukkonen. Päällyksen suunnittelu / Cover: Antti Jussila. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Yhteyksiä Asiaa yhteisötaiteesta. Toim. / Ed. Kati Kivimäki & Hannele Kolsio. Työryhmä / Editorial Team: Taina Erävaara, Minna Heikinaho, Kati Kivimäki, Hannele Kolsio, Paula Pullinen & Arja Roivainen. Lönnströmin taidemuseon julkaisuja 24. Kustantaja / Published by Rauman taiteilijavierasohjelma Raumars ry. Välissä valokuvat ymmärtämisen välineinä. Toim. / Eds Taina Erävaara & Ilona Tanskanen. Graafinen suunnittelu / Graphic design: Ismo Luukkonen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Omakuva on jokaisen kuva. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara & Kaisa Lehto. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Kuva kielen kannoilla. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Teos tehtiin osana 2000 & 11 OMAKUVAA -kulttuuripääkaupunkihanketta. Sen tekijät ovat Turun ammattikorkeakoulun kielikoulutuskeskuksen henkilöstöä. / The publication was made in 2000 & 11 Self-Portraits Capital of Culture 2011 Project. Authors were personnel in Turku University of Applied Sciences. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 63. Iltapäivällä juna saapui Turkuun. Pahvinen matkalaukku ja muita kertomuksia. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen, Kristiina Syrjäsuo & Vuokko Valkama. Teos tehtiin osana 2000 & 11 OMA KUVAA -kulttuuripääkaupunkihanketta. Sen kirjoittivat Auralan kansalaisopiston kirjoittajaryhmän jäsenet. / The publication was made in 2000 & 11 Self-Portraits Capital of Culture 2011 Project. The Authors were the writers of Aurala. Julkaisija / Published by Turkuseura Äärimmäisyyksien yhteinen tekijä. Turkulainen valokuvakoulutus 20 vuotta. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara, Renja Leino & Ismo Luukkonen. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Kannen kuva / Cover: Markus Henttonen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Ethico-Aesthetic Interventions in Public Space Pallomeri and Meri valvoo. Susana Nevado & Beverley Carpenter. In collaboration with Baltic.SeaNow.info. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 135. Omakuva ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen taiteilijan työhyvinvoinnin välineinä. Taina Erävaara & Ilona Tanskanen. Teoksessa / In Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Toim. / Eds Heli Ansio & Pia Houni. Julkaisija / Published by Työterveyslaitos I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits. Ed. Ilona Tanskanen. Editorial Team: Taina Erävaara, Anttoni Lehto, Ilona Tanskanen & Otto-Ville Väätäinen. Graphic Design: Otto-Ville Väätäinen. Course material from Turku University of Applied Sciences Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä. Kaisa Herranen, Pia Houni & Sari Karttunen. Cuporen julkaisuja / Cupore Publications 21. KAUSIJULKAISUT / JOURNALS Turun Piirustuskoulu NYT! Turku School of Fine Arts NOW! vuodesta 2009.

9 ALUMNIT KATI IMMONEN LAURI ROTKO MARJA SALEVA TONI R TOIVONEN

10 KATI IMMONEN Työskentelen vesiväreillä. Maalausteni yhteinen nimittäjä voisi olla vesivärin ominaisuuksien, keveyden, läpikuultavuuden ja harmittomuuteen liittyvän kulttuurisen painolastin käyttäminen osana työskentelyä. Siinä mielessä työskentelyni ei ole oikeastaan kovin paljoa muuttunut vuosien varrella, vaikka aiheet ja kiinnostuksen kohteen ovatkin vaihdelleet. Viimeisin yksityisnäyttelyni oli Helsinki Contemporaryssa Täydensin vanhaa Piirustuskoulu-tutkintoani Turun AMK:n kuvataiteen koulutusohjelmassa Itselleni tärkeimmät kurssit olivat niitä, joita tutkintoon ei Piirustuskoulun 1990-luvulla kuulunut: taiteen teoriaa, omista teoksista ja lähtökohdista kirjoittamista, päivitystä valokuvausja kuvankäsittelytaitoihin. Toisaalta oman taiteellisen työskentelyn kannalta innostavaa oli myös opiskella samoilla kursseilla yhdessä tulevan taiteilijasukupolven kanssa, osallistua samoihin kritiikkeihin ja ravistella aivopoimuja työpajoissa. I work with watercolors. The common denominator of my paintings could be the use of watercolour properties, lightness, translucency and the cultural ballast of harmlessness as part of the work. In that sense my work has not changed much over the years, even though my subjects and matters of interest have varied. My latest solo exhibition was in Helsinki Contemporary from February 7th to March 2nd, I complemented my former degree from Turku School of Fine Arts in Turku University of Applied Sciences Fine Arts program in For me the most important courses were those which my previous (degree) qualification did not include: art theory, writing about my artistic practice and updating photography and image processing skills. It was also inspiring to study on the same courses together with the future generation of artists, to participate in the same critiques and to shake my gyril in workshops.

11 LAURI ROTKO Opiskelin valokuvausta Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa Opiskeluvuodet olivat mielettömän hienoa aikaa. Myöhemmin opiskelin myös Taideteollisessa korkeakoulussa, mutta Taideakatemian jälki näkyy minussa vahvempana. Työskentelyyni tarttui Turusta omaleimainen näkemisen tapa. Luulen, että kuvissani on mukana myös tietynlaista elämänmyönteistä huumoria Taideakatemian ja opiskelutovereideni vaikutuksesta. Viimeiset vuodet olen keskittynyt taiteellisessa työskentelyssäni Itämeren kuvaamiseen. Olen pyrkinyt katsomaan merta toisin kuin perinteisen luontokuvan rajat antaisivat myöten. I studied photography in Turku Arts Academy in The study years were incredibly great time. Later I also studied in Aalto University but the mark of Arts Academy is stronger on me. I left Turku with individual way of seeing in my works. I think my photos have a certain kind of optimistic humour as an influence of Arts Academy and my fellow students. During the last years I have concentrated on photographing Baltic Sea in my artistic work. My aim has been to look at the sea differently from traditional nature photographs.

12 MARJA SALEVA Oli kummallista päästä taidekouluun. Löysin jotain, mitä en ollut edes osannut etsiä. Aloitin opinnot valokuvalinjalla syksyllä Käsitykseni valokuvasta muuttui vuosien aikana lähes kokonaan. Minusta tuli avoimempi. Aloin katsoa, miltä kuva tuntuu, ennemmin kuin miltä se näyttää. Kuvien kautta aloin ymmärtää, mitä taide minulle tarkoittaa: vapautta ja omaehtoisuutta jonkinlaista utopiaa siis. Taiteelliseksi lopputyökseni tein 350-sivuisen uniikkikirjan He is so obsessed with me. Kirja on hyvin henkilökohtainen. Se kuvaa snapshot-tyyliin arkeani, ilman parisuhdetta ja lapsia elävän, lähes 40-vuotiaan naisen elämää. Saatuani apurahaa julkaisin kirjan omakustanteena joulukuussa Kirjaa tukivat valtion valokuvataidetoimikunta ja Varsinais-Suomen taidetoimikunta. Valmistuin keväällä Tietyllä tavalla koulu on vahvasti läsnä elämässäni edelleen pyrkimyksenä kohti sitä utopiaa. It felt strange to get in an art school. I found something I didn t even know to look for. I started at the photography department in the autumn of My understanding of photography changed radically during the years. I became more open. I began to look at how the picture feels rather than what it looks like. Through the images I began to understand what art means to me: freedom and following my own terms some kind of a utopia so to say. For my final work I made a unique book He is so obsessed with me. The book is very personal. It portrays my everyday life in snapshot-style, a life of a childless woman living by herself, approaching her forties. Having received scholarship I published the book as an author s edition in December The book was supported by the National Council for Photographic Art and the Regional Office of Southwest Finland. I graduated in the spring of In some way the school is still strongly present in my life as a pursuit towards that utopia.

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland 2 3 4 Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland UTSJOKI 57 6 Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeessa kehitettiin yhteistyötä visuaalisen

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 Irina Havaste-Ukkola, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Contemporary Art and Art

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 3 Irina Havaste, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Pieski Outi, Crossing Paths,

Lisätiedot

Meri Valvoo & Pallomeri

Meri Valvoo & Pallomeri Beverley Carpenter & Susana Nevado Meri Valvoo & Pallomeri Ethico-Aesthetic Interventions in Public Space Turun kaupunginkirjasto EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

Kalle Hamm: CURRICULUM. SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group)

Kalle Hamm: CURRICULUM. SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group) Kalle Hamm: CURRICULUM SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group) 1 Sisällysluettelo / Table of Contents Julkaisu on osa näyttelyä... jne. Suomeksi In English Laura Selin: Kalle Hamm: SMS 5 7 Jari-Pekka

Lisätiedot

uusi nykyisyys new present

uusi nykyisyys new present 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL uusi nykyisyys new present KURAATTORIT CURATORS: KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON Every second year the Finnish Society of Bioart invites a significant group of artists and scientists to the Kilpisjärvi Biological Station in Lapland/Finland to work for one week on topics related to

Lisätiedot

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta 4 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS International education Kansainvälistä koulutusta 4 Asiakaspalvelun turvallisuus Safety in Customer Service

Lisätiedot

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

Haaga InTouch Haaga Alumni quarterly newsletter

Haaga InTouch Haaga Alumni quarterly newsletter Haaga InTouch Haaga Alumni quarterly newsletter no 10 / March 2003 Vuoden Restonomi 2003 Katri Lepomäki Tässä numerossa Moderni kuluttaja elämysteollisuuden pelitilassa Maailmanperintökohteiden kestävä

Lisätiedot

koneen säätiö vuosikertomus 2014

koneen säätiö vuosikertomus 2014 koneen säätiö vuosikertomus 2014 2 I Koneen Säätiön tulevaisuudennäkymiä 10 10 Kone Foundation s outlook 13 13 II 58. toimintavuoden uudet avaukset ja uudet ihmiset 15 15 New initiatives and new people

Lisätiedot

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2015 Volunteers Voices Vapaaehtoiset rauhan lähettiläinä: Kokemuksia Indonesiasta s. 10 TEEMA/THEME: Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary

Lisätiedot

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 2 2010 Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja/Editor Yliopistonlehtori, dosentti, Helsingin yliopisto, vieraileva

Lisätiedot

A Study of Organizational Dialogue Facing the truth, gaining inspiration and creating understanding of the function of an organization

A Study of Organizational Dialogue Facing the truth, gaining inspiration and creating understanding of the function of an organization Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Doctoral dissertation series 2005/4 Espoo 2005 A Study of Organizational Dialogue Facing the truth, gaining inspiration and

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

2/ 2 0 0 7. Evaluaatioleiriläiset keskustelivat vapaaehtoisvuoden

2/ 2 0 0 7. Evaluaatioleiriläiset keskustelivat vapaaehtoisvuoden 2/ 2 0 0 7 Evaluaatioleiriläiset keskustelivat vapaaehtoisvuoden kokemuksistaan Pääkirjoitus Moninaisuus kulttuurivaihdon ilo ja haaste V almennusleiri elokuussa vapaaehtoistyöhön lähteville suomalaisille

Lisätiedot

ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010

ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010 ANTI- Contemporary Art Festival Kuopio - Finland 28.9. 3.10. 2010 Tervetuloa ANTI-festivaalille 2010! Lämpimästi tervetuloa yhdeksännelle ANTI Contemporary Art Festivalille sekä uudet että jo tutuksi tulleet

Lisätiedot

Sosiologipäivät Sociology Days

Sosiologipäivät Sociology Days Sosiologipäivät Sociology Days Kiinnipitävät siteet Ties that bind 27. 28.3.2014 Lapin yliopisto, Rovaniemi ABSTRAKTIKOOSTE ABSTRACT BOOK Työryhmät Sosiologipäivilllä 2014 1. Asumisen sosiologia... 2 2.

Lisätiedot

Finn-Guild. Journal for the Finnish-British community. AUTUMN 2015 issue 111. Irtonumero / Price per copy 2.99

Finn-Guild. Journal for the Finnish-British community. AUTUMN 2015 issue 111. Irtonumero / Price per copy 2.99 Finn-Guild AUTUMN 2015 issue 111 Journal for the Finnish-British community THE GREAT FINNISH BAKE OFF SECOND GENERATION FINNS ON BILINGUALISM HAASTATTELUSSA SUOMI 100V HANKKEEN PÄÄSIHTEERI PÅ SVENSKA:

Lisätiedot

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA

toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA toim. Reija Sandelin ESSEITÄ PORVOO CAMPUKSELTA HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com julkaisut@haaga-helia.fi kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIAn julkaisut

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku 4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja 10 Partnering with the University of Turku 18 Muutoksia testijärjestelyissä 20 Recognizing Alumni vol. 18 nro 2 (48) syksy/fall

Lisätiedot

Punainen Red Rosso 2010 öljy kankaalle oil on canvas olio su tela 40 x 30 cm

Punainen Red Rosso 2010 öljy kankaalle oil on canvas olio su tela 40 x 30 cm LAURI LAINE Punainen Red Rosso 2010 öljy kankaalle oil on canvas olio su tela 40 x 30 cm LAURI LAINE MAALAUKSIA VALOSTA JA TILASTA PAINTINGS OF LIGHT AND SPACE PITTURE DI LUCE E SPAZIO TOIMITTAJA EDITOR

Lisätiedot

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi URB09 10. urbaani festivaali 10TH URBAN FESTIVAL KIASMA, HELSINKI, FINLAND 30.7. 9.8.2009 OHJELMA PROGRAMME www.urb.fi 2 3 2 sisältö CONTENTS 5 kuvat pictures > > 6 urb 09 14 historia / history urb 2000

Lisätiedot