TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!"

Transkriptio

1 TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! 2014 Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen koulutusohjelma 2014

2 Turun Piirustuskoulu nyt! The Turku School of Fine Arts, Now! 2014 Toimittaja / Editor Ilona Tanskanen Proofreading Pirjo Kavander Graafinen suunnittelu / Graphic Design Jukka Aro, Lilli Haapala & Sirja Moberg Kansi / Cover Yksityiskohta Jere Aallon teoksesta Detail of the work by Jere Aalto Yhteistyön hedelmiä näyttelyissä ja julkaisuissa Fruits of cooperation in exhibitions and publications Marja Susi: Omakuva (2013), Contemporary Self-Portraits -hanke Marja Susi: Self-Portrait (2013), Contemporary Self-Portraits -project Painopaikka / Printed at Spin Press Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen koulutusohjelma Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts > Turun AMK > Yksiköt ja kampukset >Taideakatemia ISBN: MERKITTÄVIÄ JULKAISUJA Vuosi 2013 oli merkittävien julkaisujen ja tutkimustulosten vuosi & 11 OMAKU VAA kulttuuripääkaupunkihankkeemme prosessijulkaisu I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits julkistettiin joulukuussa Prosessijulkaisu perustuu Turun kulttuuripääkaupunkivuonna julkaistuun Omakuva on jokaisen kuva -kirjaan sisältäen aikaisemmin REMARKABLE PUBLICATIONS The year 2013 was a remarkable year of publications and research results & 11 SELF-PORTRAITS the process publication of our European Capital of Culture project I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits was published in December The process publication is based on Omakuva on jokaisen kuva - book published during the Turku Capital

3 julkaisematonta kuvamateriaalia ja hankkeen dokumentointia. I as Me jakaa osallistujien kokemuksia ja omakuvallisten menetelmien kehittymistä hankkeen aikana ( ) antaen näin lukijalle mahdollisuuden hyödyntää esiteltyjä menetelmiä taidelähtöiseen työskentelyyn & 11 OMAKUVAA -hanke on laajentunut kansainväliseksi Taideakatemian koordinoimaksi EU:n Kulttuuri-ohjelman Contemporary Self-Portraits -hankkeeksi ( ), jossa Taideakatemian kumppaneita ovat Tallinnan taideakatemia Virosta, National College of Art and Design Dublinista Irlannista, Bildmuseet Uumajasta Ruotsista ja ISSP (International Summer School of Photography) Latviasta. Kukin hankkeen kumppani on järjestänyt omille kohderyhmilleen omakuvallisia ja omaelämäkerrallisia työpajoja. Viimeisin Turussa toteutettu työpaja oli suunnattu Turun Kauppahallin yrittäjille ja henkilöstölle. Hankkeen kumppanit ovat hyödyntäneet ja kehittäneet 2000 & 11 OMAKUVAA -hankkeen aikana luotuja menetelmiä. Tulossa on vielä paikallisia omakuvanäyttelyitä, esimerkiksi Taideakatemian Köysiratagalleriassa maaliskuussa 2014, vuoden 2014 kulttuuripääkaupungissa Riikassa, pop up -työpajoja, yhteisnäyttely ja loppuseminaari vuoden 2014 toisessa kulttuuripääkaupungissa Uumajassa. Loppuvuodesta 2013 julkistettiin myös kuvataitelijaksi Turun AMK:sta 2013 valmistuneen of Culture year containing previously unpublished artwork and project documentation. I as Me shares the experiences of the participants and the development of self-portrayal methods during the project time ( ) in this way giving the reader a chance to utilize the presented methods for art based working & 11 SELF-PORTRAITS has expanded to an international EU Culture-program Contemporary Self-Portraits project ( ) coordinated by Turku Arts Academy with partners from Estonian Academy of Arts in Tallinn, National College of Art and Design from Dublin Ireland, Bildmuseet from Umeå Sweden and ISSP (International Summer School od Photograhphy) from Latvia. Each project partner has arranged its own target groups self-portrayal and autobiographical workshops. The latest workshop carried out in Turku was planned to the entrepreneurs and personnel of Turku market hall. Project partners have utilized and developed the methods generated during 2000 & 11 SELF-PORTRAITS project. In the near future there will be local self-portrait exhibitions like in Arts Academy Köysirata Gallery in March 2014, pop-up workshops in European Capital of Culture 2014 Riga, joint exhibitions and closing seminar in the other Capital of Culture 2014 Umeå. End of the year 2013 was also published the gorgeous self-portrayal book He is so obsessed with me by Marja Saleva, artist graduate 2013 from TUAS. The book is mind-blowing and Marja Salevan upea omakuvallinen kirja He is so obsessed with me. Kirja on häkellyttävän hieno ja tinkimättömästi tehty. Marja Salevan ja muiden kuvataiteen koulutusohjelmasta valmistuneiden ja nyt lukuvuonna valmistuvien kuvataitelijoiden kirjalliset opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseus-tietokannasta. Opiskelijat pohtivat teksteissään mm. taiteen tekemisen ydinkysymyksiä, taiteilijuutta, taiteilijan arkea, valokuvan problematiikkaa ja nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä. Myös valokuvauksen lehtorimme Ismo Luukkonen julkaisi viime vuonna pienen ja viehättävän valokuvakirjan Neljäs ulottuvuus. Työterveyslaitos on toteuttanut laajan ja arvokkaan tutkimuksen taiteilijan työstä Suomessa. Tutkimukseen osallistui lähes 500 suomalaista ammattitaiteilijaa. Tutkimuksessa tuodaan esille taiteilijan työhyvinvoinnin erityispiirteitä. Tulokset julkistettiin viime vuonna Työterveyslaitoksen kirjassa Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa (toim. Pia Houni ja Heli Ansio). Suosittelen kirjaan perehtymistä kaikille taidetyön parissa työskenteleville. Kirjan menetelmäosiossa esittelimme Ilona Tanskasen kanssa omakuvan ja omaelämäkerrallisen kirjoittamisen mahdollisuuksia taiteilijan työhyvinvoinnin välineinä. Turun AMK:n Taideakatemia järjesti keväällä 2013 seminaarien ja työpajojen kokonaisuuden Taiteilija voi pahoin? Omakuvalliset menetelmät taiteilijan työhyvinvoinnin edistäjinä. Tämä oli osa Contemporary Self-Portraits uncompromisingly done. The literary thesis works of Marja Saleva and other graduates from the degree program of Fine Arts in 2013 and can be read in Theseus-database. The students are contemplating the core questions of art work, being an artist, the photographic discourse, the current phenomena of contemporary art, etc. Also our lecturer of photography, Ismo Luukkonen, published a small and charming photograph booklet Neljäs ulottuvuus. Institute of Occupational Health carried out a wide and valuable research on artist s work in Finland. The research material includes almost 500 Finnish professional artists. The research brings out the special characteristics of an artist s occupational health. The research results were published last year in the Institute s book Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa (ed. Pia Houni and Heli Ansio). I recommend the book to everyone working with art. In the method section Ilona Tanskanen and I introduce the possibilities of self-portrait and autobiographical writing as means of improving artist s occupational well-being. In spring 2013 TUAS Arts Academy organized an ensemble of seminars and workshops Taiteilija voi pahoin? Omakuvalliset menetelmät taiteilijan työhyvinvoinnin edistäjinä. This was a part of Contemporary Self-Portraits project. Art committee of Finland Proper gave a Kulttuurin hyvinvointivaikutukset grant for planning and implementing the pilot.

4 -hanketta. Varsinais-Suomen taidetoimikunta myönsi pilotin suunnitteluun ja toteuttamiseen Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -avustuksen. Alueen taiteilijoille ja Taideakatemian henkilöstölle suunnatuissa taidetoiminnallisissa työpajoissa tutkittiin omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ja omakuvien avulla mm. oman minän ja työminän välistä suhdetta. Yhteistyö Taideakatemian ja Työterveyslaitoksen välillä jatkuu. The relationship between me and work-me was studied in art functional workshops aimed for the artists in the region and the personnel of Arts Academy by using self-biographical writing and self-portraits. Co-operation with the occupational health care of Arts Academy continues. The education committee of The Ministry of Education was commissioned to clarify the future requirements of artist education. The research was carried out by the professional researchers of Cupore, Foundation of Cultural Policy Research, and the Institute of Occupational Health. Other project participants were members of the educational committee of The Ministry of Education, Artists Association of Finland, the fine arts section of the culture development group of Arene and the fine arts degree programs of universities of applied sciences. The research results were published in August 2013 in Cupore s publication 21 Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijoiden ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä (ed. Kaisa Herranen, Pia Houni and Sari Karttunen). The research is relevant in planning the future of fine arts education. What are the requirements for future artists, what are they like? What is the significance of study time for the artist s lifelong learning? What is the artist s livelihood made up of? How are the plans for education connected with Finnish education policy? The research provoked discussions, took up essential questions Opetushallituksen kuvataiteen koulutustoimikunta sai tehtäväkseen selvittää, mitä kuvataiteilijan koulutukselta tulevaisuudessa vaaditaan. Tutkimuksen toteuttivat Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen ja Työterveyslaitoksen ammattitutkijat. Hankkeeseen osallistuivat myös Opetushallituksen koulutustoimikunnan jäsenet, Suomen Taiteilijaseura ry, Arene ry:n kulttuurialan kehittämisryhmän kuvataidejaos ja ammattikorkeakoulujen kuvataiteen koulutusohjelmat. Tutkimuksen tulokset julkistettiin elokuussa 2013 Cuporen julkaisussa 21 Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijoiden ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä (toim. Kaisa Herranen, Pia Houni ja Sari Karttunen). Tutkimus on merkityksellinen kuvataiteen koulutuksen tulevaisuutta suunniteltaessa. Teoksessa tarkastellaan mm. kysymyksiä, mitä tulevaisuuden kuvataiteilijoilta vaaditaan ja millaisia he ovat? Mikä merkitys opiskeluajalla on taiteilijan elinikäisen oppimisen uralla? Mistä kuvataiteilijan toimeentulo muodostuu? Miten koulutuksen suunnittelu on kytköksissä suomalaiseen koulutuspolitiikkaan? Tutkimus he rätti keskustelua, esitti oleellisia kysymyksiä koulutuksen sisällöistä ja etenkin nosti esille sen, että on tarvetta kuvataiteilijoiden täydennyskoulutukselle. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTAA Turun AMK:n tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminta organisoitui viime vuonna tutkimusryhmiksi. Kuvataiteen hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan nykytaiteen tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmä näkee nykytaiteen jatkuvana muutoksen tilana. Nykytaide on moniaistista, saavutettavaa, ennakkoluulotonta, yhteiskunnallisia ilmiöitä kyseenalaistavaa ja taiteen kenttää haastavaa. Nykytaiteen tutkimusryhmä huomioi nykytaiteen erilaiset ilmiöt ja taiteen tekemisen tavat. Ekologisuus, eettisyys, osallisuus, uudenlaiset tavat kokea ja tehdä taidetta sekä taiteilijan moninaiset roolit ovat tutkimusryhmän toiminnan keskiössä. Nykytaide ja siten tutkimusryhmän toiminta on monialaista ja uusia yhteistyön muotoja kokeilevaa. Nykytaiteen tutkimusryhmän tavoitteena on tehdä uudenlaisia taiteellistutkimuksellisia projekteja ja hankkeita. Nykytaiteen tutkimusryhmä myös Susana Nevado, yhteisötaiteen työpaja Pansiossa 2013 Susana Nevado, community art workshop in Pansio neighborhood 2013 about the contents of education and especially brought out the need for artists continuing education. RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Last year the research, development and innovation activity in TUAS was organized into research groups. The projects of fine arts are planned and carried out in a contemporary art research group. The research group sees contemporary art in state of constant change. Contemporary art is multi sensual, reachable, open-minded, challenging societal phenomena and the field of art. The research group of con

5 Rita Anttila & Laura Kopio: Black Plastic Bag Portraits (2013), Turun kaupunginkirjaston Kaamos-tapahtuma Rita Anttila & Laura Kopio: Black Plastic Bag Portraits (2013), Turku City Library Polar night event temporary art acknowledges different phenomena of contemporary art and various ways of making art. Ecologies, ethics, participation, new ways to experience and make art as well as various roles of contemporary artist are in the core of the research group s work. Contemporary art and thus the activity of the research group are diversified and experimenting new ways of cooperation. The aim of the research group is to make new kind of artistic explorative projects and ventures. The research group also develops art didactics, participates in developing fine arts education and integrates itself in various ways in the study modules of fine arts, among other things. In addition to the previously mentioned the projects of the research group of contemporary art are for example Nordplus network SKISS and Ympärillä-project which is part the EVIVA welfare program coordinated by Turku City free time sector. In Ympärillä-project the students of fine arts, under the guidance of Susana Nevado and Beverley Carpenter, carried out a community art workshop to the inhabitants and scouts in Pansio neighborhood. The accessibility of contemporary art was piloted in Taidelma-project carried out in autumns 2013 where the cooperation partners were the psychiatric clinic of Turku, a private nursing home and Itu (Turun mielenterveysyhdistys). In the project the students of fine arts and occupational therapy together with rehabilitation customers brainstormed and implemented communal work of art to the premises of each target group. Similar kind of activity hadn t

6 kehittää taiteilijaopettajuutta, on osa kuvataiteen koulutuksen kehittämistä ja integroituu eri tavoin mm. kuvataiteen opintojaksoihin. Nykytaiteen tutkimusryhmän hankkeita ovat edellä mainittujen lisäksi mm. pohjoismainen Nordplus-verkosto SKISS ja Ympärillä-hanke, joka on osa Turun kaupungin Vapaa-aikatoimialan koordinoimaa EVIVA hyvinvointiohjelmaa. Ympärillä-hankkeessa kuvataiteen opiskelijat toteuttivat syyskuussa 2013 Susana Nevadon ja Beverley Carpenterin ohjauksessa yhteisötaiteellisen työpajan Pansion alueen asukkaille ja partiolaisille. Nykytaiteen saavutettavuutta puolestaan pilotoitiin syksyllä 2013 toteutetussa Taidelma-projektissa, jossa yhteistyökumppaneina olivat Turun kaupungin psykiatrinen klinikka, yksityinen hoitokoti ja Itu ry (Turun mielenterveysyhdistys). Projektissa kuvataiteen ja toimintaterapian opiskelijat ideoivat ja toteuttivat yhteisötaideteoksen kunkin kohderyhmän tiloihin yhdessä kuntoutujien kanssa. Vastaavaa toimintaa ei ole aiemmin ollut näissä psykiatrisissa hoitopaikoissa. Pilotista saadut kokemukset niin kohderyhmältä kuin opiskelijoilta olivat niin hyviä, että yhteistyötä päätettiin jatkaa. YHTEISTYÖN MUOTOJA Kuvataiteen koulutusohjelmalla on laaja alueellinen yhteistyöverkosto. Esimerkiksi 22 valokuvauksen ja kuvataiteen opiskelijaa valmistivat keväällä 2013 osana opintojaan paikkasidonnaisia taideteoksia, Natural Signs, Someron previously existed in these psychiatric institutions. The experiences of the target groups and the students were so good that it was decided that cooperation would be continued. WAYS OF COOPERATION The degree program of fine arts has wide regional cooperation network. For example 22 students of photography and fine arts made as part of their studies site-specific artworks in spring 2013, Natural Signs, to a stone dairy in Somero. In the beginning of November the students site-specific works of contemporary art embellished Turku City environment. The students executed their artworks for Turku City Library Polar night event, Forum shopping center, the shop windows of Blanko restaurant and the riverside together with artists Andy Best, Laura Lilja and Susana Nevado. The teachers wrote as follows: City is a living space which is in constant change. Even if an art event lasts only for one evening, it marks the public mind and so the everyday life of the city. The event displays new kind of contemporary art in direct contact with its audience. The starting point has been societal changes in public space; the artworks reflect and reveal new perspectives and hidden truths. In addition to all this the long-term and rewarding cooperation with, among others, Turku Art Museum artist lectures, AULA-gallery of Regional Council of Southwest Finland and Kivimeijeriin. Marraskuun alussa Turun kaupunkitilaa puolestaan värittivät kuvataiteen opiskelijoiden paikkasidonnaiset nykytaideteokset. Opiskelijat toteuttivat teoksiaan Turun kaupunginkirjaston Kaamos-tapahtumaan, Forumin kauppakeskukseen sekä Ravintola Blankon näyteikkunoihin ja jokirantaan yhdessä kuvataiteilijoiden Andy Bestin, Laura Liljan ja Susana Nevadon kanssa. Opettajat kirjoittivat seuraavasti: Kaupunki on elävä tila, joka on jatkuvassa muutoksessa. Vaikka taidetapahtuma kestää vain yhden illan, se jättää jälkensä yleisön mieleen ja sitä kautta kaupungin jokapäiväiseen elämänmenoon. Tapahtuma esittelee uudenlaista nykytaidetta, joka on suorassa kontaktissa yleisöönsä. Lähtökohtana ovat olleet yhteiskunnalliset muutokset julkisessa tilassa; teokset heijastelevat ja paljastavat uusia näkökulmia ja kätkettyjä totuuksia. Tämän lisäksi pitkäaikainen ja antoisa yhteistyö mm. Turun taidemuseon taiteilijaluentojen, Turun museokeskuksen & Turun konserttitalon VINO-gallerian ja Varsinais-Suomen liiton AU LA-gallerian puitteissa jatkuu edelleen. Työelämän oppimisympäristöjä ovat myös erilaiset yksityishenkilöiden toimeksiannot kuten esim. seinämaalausprojektit. Kuvataiteen opiskelijat osallistuvat myös moniin Taideakatemian ja Turun AMK:n monialaisiin projekteihin, jotka ovat tulevaisuuden kannalta erinomaisia tapoja kehittää ja syventää omaa ammattitaitoa ja saada uudenlaisia valmiuksia kuvataiteilijana toimimiseen. the Museum Center of Turku & Turku Concert Hall VINO-gallery is still continuing. Also assignments for private persons, like for example wall painting projects, serve as work life learning environments. The students of fine arts are also involved in many diversified projects of Arts Academy and Turku University of Applied Sciences which from the point of the future are excellent ways of developing and fortifying the student s professionalism and acquiring new skills for working as an artist. ART EXHIBITIONS, ACKNOWLEDGEMENTS AND FUTURE During the year many interesting exhibitions were seen in Köysirata gallery, for example in the beginning of the year Katseen takaa nine documentary artworks where the second year photography students of Arts Academy freely interpreted documentation from their personal point of view. Photographs, videos and installations were displayed in the exhibition. The pedagogic gallery in Arts Academy premises is a remarkable learning environment and enables different, even in-process experiments. During the past year art teachers had copious private and group exhibitions. For example Renja Leino, lecturer in photography, and Laura Miettinen, teacher in graphics, took part in Mänttä Art Festival, Susana Nevado, teacher in painting, exhibited her works in Andreas Standel s gallery in Regenburg, Germany and Tiina

7 NÄYTTELYITÄ, TUNNUSTUKSIA JA TULEVAISUUTTA Köysiratagalleriassa nähtiin vuoden aikana monta mielenkiintoista näyttelyä, mm. vuoden alussa Katseen takaa yhdeksän dokumentaarista teosta, jossa Taideakatemian toisen vuosikurssin valokuvaopiskelijat olivat vapaasti tulkinneet dokumentaarisuutta henkilökohtaisista lähtökohdistaan. Näyttelyssä oli esillä valokuvia, videota ja installaatioita. Taideakatemian tiloissa sijaitseva pedagoginen galleria on oppimisympäristönä merkittävä ja mahdollistaa myös erilaiset, keskeneräisetkin, kokeilut. Taiteilijaopettajilla oli viime vuonna runsaasti yksityis- ja ryhmänäyttelyitä. Esimerkiksi valokuvan lehtori Renja Leino ja grafiikan opettaja Laura Miettinen osallistuivat Mäntän kuvataideviikoille, maalauksen opettaja Susana Nevadon teoksia oli esillä Andreas Stadelin galleriassa Regensburgissa Saksassa, ja kuvataiteen lehtori Tiina Vainiolla oli näyttely Galeri Pleikussa Berliinissä. Maalauksen opettaja Erika Adamsson toteutti Turun yliopiston ylioppilaskunnan kunniajäsenestä, professori, rehtori emeritus Keijo Virtasesta muotokuvan, joka julkistettiin marraskuussa. Vainio, lecturer in fine arts, had an exhibition in Galeri Pleiku in Berlin. Erika Adamsson, teacher in painting, made a portrait of professor, rector, emeritus Keijo Virtanen, the honorary member of the student union of Turku University. The portrait was unveiled in November. I am working as the Degree Program Manager in Fine Arts for the sixth year and during that time a lot has happened. Memorable moments of success and working together, but also sadder changes. The field of fine arts has narrowed in Finland and in the future fewer and fewer have a chance to study to be an artist. Committed students and teachers, working in community, numerous cooperation partners, projects and assignments are in the core when we build the future of fine arts education. Warm thanks to all cooperation partners and a special thank for the cooperation of many years to Turku Saskia and Wäinö Aaltonen Association & OP Bank which have granted scholarships to graduating artists. Last year the receivers of a scholarship were Mervi Patala, Miina Pohjolainen, Jaana Saarikoski and Maaret Syväoja. Courage, openness and critical attitude to those working with fine arts and photography! Taina Erävaara Head of Fine Arts Olen kuvataiteen koulutuspäällikkönä kuudetta vuotta, ja sen aikana on tapahtunut paljon. Ikimuistoisia onnistumisen hetkiä ja yhdessä tekemisen julkistamista, mutta myös ikävämpiä muutoksia. Kuvataiteen koulutuskenttä Suomessa on supistunut, ja tulevaisuudessa yhä harvemmalla on mahdollisuus opiskella kuvataiteilijaksi. Sitoutuneet opiskelijat ja opettajat, yhteisöllisyys, lukuisat yhteistyökumppanit, hankkeet ja toimeksiannot ovatkin ytimessä, kun rakennamme kuvataiteen koulutuksen tulevaisuutta. Lämmin kiitos kaikille yhteiskumppaneille ja erityiskiitos monivuotisesta yhteistyöstä Turun Saskiat ry:lle, Wäinö Aaltosen seuralle sekä Turun Seudun Osuuspankille, jotka ovat antaneet valmistuville kuvataiteilijoille stipendejä. Viime vuonna stipendin saivat Mervi Patala, Miina Pohjolainen, Jaana Saarikoski ja Maaret Syväoja. Rohkeutta, avoimuutta ja kriittisyyttä kaikille kuvataiteen ja valokuvan äärellä työskenteleville! Taina Erävaara Kuvataiteen koulutuspäällikkö

8 JULKAISUJA / PUBLICATIONS Lähde väreihin. Anu Tuomi. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Opas vastavalmistuneelle kuvataiteilijalle. Tiina Vainio. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Taiteen asetelmissa tutkimus. Kannanottoja tutkimukseen taiteilijan työssä. Toim./ Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara, Ismo Luukkonen, Antero Paavola, Ilona Sammalkorpi & Anu Tuomi. Graafinen suunnittelu / Graphic design: Ismo Luukkonen. Päällyksen suunnittelu / Cover: Antti Jussila. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Yhteyksiä Asiaa yhteisötaiteesta. Toim. / Ed. Kati Kivimäki & Hannele Kolsio. Työryhmä / Editorial Team: Taina Erävaara, Minna Heikinaho, Kati Kivimäki, Hannele Kolsio, Paula Pullinen & Arja Roivainen. Lönnströmin taidemuseon julkaisuja 24. Kustantaja / Published by Rauman taiteilijavierasohjelma Raumars ry. Välissä valokuvat ymmärtämisen välineinä. Toim. / Eds Taina Erävaara & Ilona Tanskanen. Graafinen suunnittelu / Graphic design: Ismo Luukkonen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Omakuva on jokaisen kuva. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara & Kaisa Lehto. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Kuva kielen kannoilla. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Teos tehtiin osana 2000 & 11 OMAKUVAA -kulttuuripääkaupunkihanketta. Sen tekijät ovat Turun ammattikorkeakoulun kielikoulutuskeskuksen henkilöstöä. / The publication was made in 2000 & 11 Self-Portraits Capital of Culture 2011 Project. Authors were personnel in Turku University of Applied Sciences. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 63. Iltapäivällä juna saapui Turkuun. Pahvinen matkalaukku ja muita kertomuksia. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen, Kristiina Syrjäsuo & Vuokko Valkama. Teos tehtiin osana 2000 & 11 OMA KUVAA -kulttuuripääkaupunkihanketta. Sen kirjoittivat Auralan kansalaisopiston kirjoittajaryhmän jäsenet. / The publication was made in 2000 & 11 Self-Portraits Capital of Culture 2011 Project. The Authors were the writers of Aurala. Julkaisija / Published by Turkuseura Äärimmäisyyksien yhteinen tekijä. Turkulainen valokuvakoulutus 20 vuotta. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara, Renja Leino & Ismo Luukkonen. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Kannen kuva / Cover: Markus Henttonen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Ethico-Aesthetic Interventions in Public Space Pallomeri and Meri valvoo. Susana Nevado & Beverley Carpenter. In collaboration with Baltic.SeaNow.info. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 135. Omakuva ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen taiteilijan työhyvinvoinnin välineinä. Taina Erävaara & Ilona Tanskanen. Teoksessa / In Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Toim. / Eds Heli Ansio & Pia Houni. Julkaisija / Published by Työterveyslaitos I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits. Ed. Ilona Tanskanen. Editorial Team: Taina Erävaara, Anttoni Lehto, Ilona Tanskanen & Otto-Ville Väätäinen. Graphic Design: Otto-Ville Väätäinen. Course material from Turku University of Applied Sciences Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä. Kaisa Herranen, Pia Houni & Sari Karttunen. Cuporen julkaisuja / Cupore Publications 21. KAUSIJULKAISUT / JOURNALS Turun Piirustuskoulu NYT! Turku School of Fine Arts NOW! vuodesta 2009.

9 ALUMNIT KATI IMMONEN LAURI ROTKO MARJA SALEVA TONI R TOIVONEN

10 KATI IMMONEN Työskentelen vesiväreillä. Maalausteni yhteinen nimittäjä voisi olla vesivärin ominaisuuksien, keveyden, läpikuultavuuden ja harmittomuuteen liittyvän kulttuurisen painolastin käyttäminen osana työskentelyä. Siinä mielessä työskentelyni ei ole oikeastaan kovin paljoa muuttunut vuosien varrella, vaikka aiheet ja kiinnostuksen kohteen ovatkin vaihdelleet. Viimeisin yksityisnäyttelyni oli Helsinki Contemporaryssa Täydensin vanhaa Piirustuskoulu-tutkintoani Turun AMK:n kuvataiteen koulutusohjelmassa Itselleni tärkeimmät kurssit olivat niitä, joita tutkintoon ei Piirustuskoulun 1990-luvulla kuulunut: taiteen teoriaa, omista teoksista ja lähtökohdista kirjoittamista, päivitystä valokuvausja kuvankäsittelytaitoihin. Toisaalta oman taiteellisen työskentelyn kannalta innostavaa oli myös opiskella samoilla kursseilla yhdessä tulevan taiteilijasukupolven kanssa, osallistua samoihin kritiikkeihin ja ravistella aivopoimuja työpajoissa. I work with watercolors. The common denominator of my paintings could be the use of watercolour properties, lightness, translucency and the cultural ballast of harmlessness as part of the work. In that sense my work has not changed much over the years, even though my subjects and matters of interest have varied. My latest solo exhibition was in Helsinki Contemporary from February 7th to March 2nd, I complemented my former degree from Turku School of Fine Arts in Turku University of Applied Sciences Fine Arts program in For me the most important courses were those which my previous (degree) qualification did not include: art theory, writing about my artistic practice and updating photography and image processing skills. It was also inspiring to study on the same courses together with the future generation of artists, to participate in the same critiques and to shake my gyril in workshops.

11 LAURI ROTKO Opiskelin valokuvausta Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa Opiskeluvuodet olivat mielettömän hienoa aikaa. Myöhemmin opiskelin myös Taideteollisessa korkeakoulussa, mutta Taideakatemian jälki näkyy minussa vahvempana. Työskentelyyni tarttui Turusta omaleimainen näkemisen tapa. Luulen, että kuvissani on mukana myös tietynlaista elämänmyönteistä huumoria Taideakatemian ja opiskelutovereideni vaikutuksesta. Viimeiset vuodet olen keskittynyt taiteellisessa työskentelyssäni Itämeren kuvaamiseen. Olen pyrkinyt katsomaan merta toisin kuin perinteisen luontokuvan rajat antaisivat myöten. I studied photography in Turku Arts Academy in The study years were incredibly great time. Later I also studied in Aalto University but the mark of Arts Academy is stronger on me. I left Turku with individual way of seeing in my works. I think my photos have a certain kind of optimistic humour as an influence of Arts Academy and my fellow students. During the last years I have concentrated on photographing Baltic Sea in my artistic work. My aim has been to look at the sea differently from traditional nature photographs.

12 MARJA SALEVA Oli kummallista päästä taidekouluun. Löysin jotain, mitä en ollut edes osannut etsiä. Aloitin opinnot valokuvalinjalla syksyllä Käsitykseni valokuvasta muuttui vuosien aikana lähes kokonaan. Minusta tuli avoimempi. Aloin katsoa, miltä kuva tuntuu, ennemmin kuin miltä se näyttää. Kuvien kautta aloin ymmärtää, mitä taide minulle tarkoittaa: vapautta ja omaehtoisuutta jonkinlaista utopiaa siis. Taiteelliseksi lopputyökseni tein 350-sivuisen uniikkikirjan He is so obsessed with me. Kirja on hyvin henkilökohtainen. Se kuvaa snapshot-tyyliin arkeani, ilman parisuhdetta ja lapsia elävän, lähes 40-vuotiaan naisen elämää. Saatuani apurahaa julkaisin kirjan omakustanteena joulukuussa Kirjaa tukivat valtion valokuvataidetoimikunta ja Varsinais-Suomen taidetoimikunta. Valmistuin keväällä Tietyllä tavalla koulu on vahvasti läsnä elämässäni edelleen pyrkimyksenä kohti sitä utopiaa. It felt strange to get in an art school. I found something I didn t even know to look for. I started at the photography department in the autumn of My understanding of photography changed radically during the years. I became more open. I began to look at how the picture feels rather than what it looks like. Through the images I began to understand what art means to me: freedom and following my own terms some kind of a utopia so to say. For my final work I made a unique book He is so obsessed with me. The book is very personal. It portrays my everyday life in snapshot-style, a life of a childless woman living by herself, approaching her forties. Having received scholarship I published the book as an author s edition in December The book was supported by the National Council for Photographic Art and the Regional Office of Southwest Finland. I graduated in the spring of In some way the school is still strongly present in my life as a pursuit towards that utopia.

13 TONI R. TOIVONEN Valmistuin Turun AMK:n Taideakatemiasta Koulu loi puitteet, joita valmistumisen jälkeen ei pidä itsestäänselvyytenä. Opiskelun haastavuus oli paljolti kiinni omasta kunnianhimosta. Lopputyönäyttelyn pitäminen viimeistään pakotti soluttautumaan taidemaailmaan ja sen realiteetteihin. Tämänhetkisessä tekemisessäni korostuu elämän dualistisuus. Vailla lähtökohtaisesti yhteistä teemaa syntyvillä kuvilla on yllättävän paljon yhteistä. Yhteistä on tunnetila, mutta tunne ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan hyvässä teoksessa toivo ja epätoivo kohtaavat. Teoksissani poistaminen on yhtä oleellisessa roolissa kuin rakentaminen. Mahdolliseen katoamiseen ja varmaan kuolemaan liittyy voima, joka on jopa rakentamista todellisempi. Näyttämällä teoksen haavoittuvaisuuden tuo esille ihmisen katoavaisuuden. Kouluaika loi tekemiselleni vahvan klassisen pohjan, joka vaaditaan ennen kuin sitä voidaan rikkoa. I graduated from Turku University of Applied Sciences Arts Academy in The school created a framework that after graduation could not be taken for granted. The student s own ambition affected the challenges of the studies. If nothing else before the thesis exhibition forced one to infiltrate into the art world and comprehend its realities. In my current artistic process the duality of life is highlighted. Without a defined common theme the emerging images have surprisingly much in common. In common is the emotion, the emotion is not however straightforward, but in a good work of art hope and despair collide. In my work, removal is in equally essential role as construction. Potential disappearing and certain death are connected with a power even more real than constructing. By highlighting the vulnerability of the artwork you bring out the human transience. School years created a strong classical base for my art making which is required before it can be broken down.

14 KUVATAITEILIJAT APPU JASU IDA SANDBERG JAAKKO KAHILANIEMI JENNA NUORALA JERE AALTO JUHA KÄRKI JUHANA LAPPALAINEN KARIM SAHEB KRISTIINA MÄENPÄÄ KUKKA-MARIA ROSENLUND LASSE PELTOLA LAURA KOPIO LAURA PIHL MERJA ISOKOSKI MINERVA MARTISKAINEN OKKO PÖYLIÖ OUTI VIHLMAN PAU NORONTAUS RAISA MARJA SUKSI STEFANEL OEY VILLE SUOPAJÄRVI

15 APPU JASU Harmonia, kuin siveltimen veto, väreilee ja lepattaa nuottien välillä kuin malttamatta pysyä paikallaan, eikä se pysykään siihen pätee samat säännöt kuten aiemmin määritellylle viivalle. Nuottien karhealla pinnalla kuulen pisteen kuin lankakerän, joka kurottaa käsiään ympärilleen toivoen löytävänsä jonkun jonka kanssa purkaantua. Harmony, like a stroke of a brush, flickers and waves between the notes as if it couldn t stay still. And it doesn t, the same rules described earlier for the line applies to it too. On the hoarse surface of the notes I hear a dot like a ball of yarn, reaching its arms around in the hope of finding someone to unravel itself with.

16 IDA SANDBERG Karvapeitetarinoita Älkää pelästykö, mutta en löydä kasvojani, jotta voisin esitellä todellisen itseni teille. Ne ovat piilossa jossain karvapeitteeni alla. Eräänä iltana karva vain kumpusi, aaltoili ja turposi, asettui taloksi. Keräsin sitä mukaani myös kadulta ja koulusta, ehkä osa tarttui mukaan kassajonostakin. Lopulta karvapeitteestä tuli osa minua. Se tuntuu kodilta ja silti vieraalta, mutta se on minun. Tiesitkö, että ääneni ei kuulu kaikille samalla tavalla täältä peitteen alta? Karva on kuin suojaväri, joka auttaa mukautumaan tilanteisiin, kuten puhumaan teille, mutta sen antama turva saattaa kääntyä minua vastaan. Jos satumme tapaamaan uudestaan, niin ehkä ette minua tunnista, voin muuntautua miksi vain haluan. Paljastinko jo liikaa? Furry cover stories Don t be afraid, but I can t find my face to present my true self to you. It is hidden somewhere under my fur. One evening it just appeared, oscillated and settled in. I collected it also from the streets and the school, maybe something got crabbed with me from the counter queue. Finally the fur became part of me. It feels like home, yet strange, but it s mine. Did you know that my voice doesn t sound the same to everybody from behind these bushes? It s like a camouflage which helps to blend inv and to speak to you, but the safety of the fur might turn against me. If we happen to meet again, you might not recognize me, I can transform into anything I want. Did I reveal too much?

17 JAAKKO KAHILANIEMI Tapiola-näyttely on taiteellinen lopputyöni Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan. Se on katsaus elämääni metsänhoitajan poikana. Tapiola on muinaismetsäläisen sukuhistoriani saattelema kuvallinen toden ja valheen rajamailla kulkeva muisto menneestä ajasta. Tapiola on kuvallinen epätodellisuuteni. Tapiola-exhibition is my artistic thesis to the Arts Academy. It s a review about life of forester s son. Tapiola is a depicted memory of the past, existing along the lines of both truth and fiction and driven by an old family history rooted in the woodlands. Tapiola is my visual unreality.

18 JENNA NUORALA PALA POHOJANMAATA Tarinoita pienestä kylästä. A PIECE OF OSTROBOTHNIA Stories from a small village.

19 JERE AALTO Siellä missä esiintyy sosiaalinen yhteensovittamisen tarve, näyttäytyy myös piilevän ristiriidan seremoniallisuus. Siellä sijaitsee myös opinnäytetyöni Minä-Minä-Maa: ano nyymi katse elämyksen, muutoksen ja lopulta kokemuksen visuaalisiin järjestyksiin. Where there exists a social need for reconciliation appears also a latent seremoniality of contradiction. There is also located my thesis Me-Me-Land (Minä-Minä-Maa): anonymous gaze into experience, change and in the end the visual order of the experiential.

20 JUHA KÄRKI Keskeisin teema taiteessani on jo pitkään ollut ihminen ja ihmisyyteen liittyvät erilaiset seikat. Ne kumpuavat sekä ulkoisista lähteistä että omista kokemuksistani. Olen teoksissani halunnut tuoda näkyville joskus vaikeitakin mutta yhteisesti kaikkia koskettavia asioita, kuten hyvinvointi ja identiteetti. Viimeaikaisissa teoksissani olen pohtinut, miltä jokin tunne näyttää. Millaisen muodon epävarmuus saa, tai minkä värinen on kaipuu? Värin ja muodon kautta olen luonut näille kysymyksille kuvalliset vastineet. Tarkoituksenani ei suinkaan ole ollut löytää vastauksia, vaan ennemminkin olen löytänyt lisää kysymyksiä. Niinpä näenkin teokset yhtälailla tunteen kuvina kuin niiden herättäjinä. The main theme in my art has for a while now been a human and humanity, and all different connected aspects. Those themes come from life around us, but also from my own experiences. In my art I have wanted to bring out sometimes even hard and touching subjects, but in the way that everyone can understand, for example identity and well-being. In my recent works I have discussed about the look of feeling. What kind of form could be uncertainty, or what color is yearning. Through color and form I have created actual equivalents to these questions. My main purpose is not to find answers to these questions. Actually I have found more questions. So I could say these works are equally pictures about feelings as they make you feel.

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN VOPE-seminaari 31.1.2014 UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN Mitä workshopissa tapahtuu? Osallistujat esittäytyvät Lämmittelykeskustelu: Mitä arviointi on? Erilaisia tapoja arvioida verkossa tapahtuvaa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Palautetta verkkotentistä

Palautetta verkkotentistä Palautetta verkkotentistä Juhani Ihanus 25.4.2012 Tentin yleistaso Verkkotenttipalautteen aineksia /Juhani Ihanus 1 5 arvosanojen jakautuminen Tenttikysymysten luonnehdintaa yhteispalautteessa mitä ne

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto MOOC toiveita ja pelkoja Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Messukeskus 2.12.2013 massive open online course 1980 jokaisella on pilvi taskussa 1869 2013 Aika

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkijakoulun mentorointiohjelma

Oulun yliopiston tutkijakoulun mentorointiohjelma Oulun yliopiston tutkijakoulun mentorointiohjelma Titta Kallio-Seppä UniOGS UniOGS mentorointiohjelma (920015J, O op) Ohjelman tavoitteet ja tarkoitus: Auttaa opiskelijaa kiteyttämään omat tavoitteensa

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille?

Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Mitä mahdollisuuksia tuloksemme tarjoavat museoille? Prof. Eero Hyvönen Helsinki Institute for Information Technology HIIT University of Helsinki, Dept. of Computer Science Semantic Computing Research

Lisätiedot

COXAN PULSSI. Tuula Rantala Hoitotyön johtaja Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia.

COXAN PULSSI. Tuula Rantala Hoitotyön johtaja Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia. COXAN PULSSI Tuula Rantala Hoitotyön johtaja 22.10.2014 Ylpeys omasta työstä ja yhteishenki ovat tekemisen lähtökohtia. COXAN PULSSI Mittaa sekä kovia että pehmeitä arvoja ja niiden yhteisvaikutusta Liikennevalokäytäntö;

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet The Consumers' Association of Finland

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet The Consumers' Association of Finland The Food Waste Week AIM To build a communication network talking about food waste at the same time. TARGET GROUPS 1) Partners: companies, organizations, associations any c/o/a which reaches consumers in

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Teemu Leinonen Media Lab Helsinki, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aalto-yliopisto Teemu Leinonen Professori, Uuden median

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan?

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Menestyjäksi elinikäisellä oppimisella webinaari 12.12.2011 Johanna Ollila, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto MILTÄ TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ? MITEN

Lisätiedot

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher Metal 3D manufacturing Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher 02.11.2016 Collaboration! 2 Oulun yliopisto Definition - What does Additive Manufacturing mean? Additive manufacturing is a manufacturing

Lisätiedot