Digitaaliset työvälineet ja työn uudenlainen konkreettisuus suunnittelijoiden yhteistyössä Sami Paavola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14.30 15.00 Digitaaliset työvälineet ja työn uudenlainen konkreettisuus suunnittelijoiden yhteistyössä Sami Paavola"

Transkriptio

1 Työryhmäkoordinaattorit: Hannele Kerosuo, tutkija & Hanna Toiviainen, tutkija Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö CRADLE Torstai , klo , Atalpa Alkupuheenvuoro Tietotyö ja työn digitalisoituminen käytännössä Esimerkkinä työn digitalisoituminen rakennusten suunnittelussa Hannele Kerosuo Digitaaliset työvälineet ja työn uudenlainen konkreettisuus suunnittelijoiden yhteistyössä Sami Paavola Standardit, yhteiskehittely ja oppiminen? Tapaustutkimus raideliikenteen ohjauksen muuttuvasta verkostotyöstä Jiri Lallimo & Heli Heikkilä Tauko Median moniosaaja vai digityöläinen? Graafisen suunnittelijan työ tulevaisuudessa Heikki Nuutinen Hajautettu työ: yleisyys ja seurauksia eurooppalaisilla työntekijöillä Satu Ojala & Pasi Pyöriä Loppupuheenvuoro Perjantai , klo , Atalpa Monipaikkainen etätyö julkisella sektorilla Pasi Pyöriä & Tiina Saari Nopeasti vanhenevan tiedon jakamisen ja hallinnan haasteet ohjelmointityössä Antti Salovaara & Sanna Tiilikainen Tauko Digitaalisten 3D-mallien käyttö (BIM) rakennustyömaan työnjohdon työssä Tarja Mäki Digitalisoituminen ja sähköiset järjestelmät rakennusten ylläpidossa Jenni Korpela Loppupuheenvuoro Hanna Toiviainen 1

2 Hannele Kerosuo Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos Tietotyö ja työn digitalisoituminen käytännössä Esimerkkinä työn digitalisoituminen rakennusten suunnittelussa Tietomallintaminen (building information modeling, BIM) rakennusten suunnittelussa perustuu kolmiulotteisten, digitaalisten mallien käytölle. Se poikkeaa aiemmasta tietokoneavusteisesta suunnittelusta (computer-aided design, CAD) sekä tiedollisten ominaisuuksien että tietokoneohjelmistojen käytön osalta. Tietomalleihin tallennettu tieto on objektipohjaista, kun taas tietokoneavusteisessa suunnittelussa tieto perustuu viivapiirustukselle, symboleille ja numeroille. Tietomalli puolestaan sisältää periaatteessa kaiken rakennukseen liittyvän tiedon rakennuksen geometriasta sen yksittäisiin osiin, määriin ja kustannuksiin. Yhdessä työkoneiden kehittymisen myötä tietomallintaminen mahdollistaa erilaisten tietokonepohjaisten analyysien kuten energiaanalyysien tekemisen. Tietomallien käyttö tuo mukanaan monia uusia mahdollisuuksia paitsi rakennusten suunnitteluun, niin itse rakentamiseen, rakennusten ylläpitoon ja kiinteistöjohtamiseen. Kansainvälisissä artikkeleissa tietomallintamisen sanotaankin mullistavan koko rakennusteollisuuden ja rakennusprosessin suunnittelusta ylläpitoon. Käytännössä tietomallien käyttö on kuitenkin vielä kaukana näistä utopioista. Suomessa tietomalleja käytetään lähinnä rakentamisen suunnittelussa, mutta suunnittelukäyttökin on vasta yleistymässä. Suunnittelun ohella yksittäiset työntekijät käyttävät tietomalleja yksittäisillä työmailla. Sen sijaan rakennusten ylläpidossa ei juurikaan käytetä suunnittelun ja työmaavaiheen aikana tehtyjä tietomalleja, vaan kehitellään ohjelmistoja pelkästään ylläpitotarkoitukseen. Tietojen siirto suunnittelu- ja työmaavaiheen malleista on kuitenkin mahdollista kehittyneimpien ohjelmistojen avulla. Olemme tutkineet tietomallien käyttöönottoa useissa eri rakennushankkeissa vuosina Tässä esityksessä keskitymme rakennusten suunnitteluvaiheen tutkimukseen eri suunnittelualojen yhteistyön kannalta. Tietomallien käytön luvataan parantavan eri suunnittelualojen välistä yhteistyötä rakennushankkeissa. Jotkut tutkijat kuitenkin väittävät, että tietomallit monimutkaistavat ja jopa hidastavat sitä. Havaintojemme mukaan asia ei ole kuitenkaan noin yksinkertainen. Tietomallit parantavat monin tavoin suunnittelutyön laatua ja nopeutta. Tietomallintamisen käyttö suunnittelijoiden välisessä yhteistyössä on teknisesti jo pitkälle kehittynyttä, mutta ohjelmistojen kehittämisen ohella tarvitaan yhteistyökäytäntöjen kehittämistä. Tässä esityksessä analysoimme erityisesti tietomallien käytön mukanaan tuomia haasteita ja niiden ratkaisuja yhteistyökäytäntöjen kehittämisen kannalta. 2

3 Sami Paavola Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö (CRADLE) Digitaaliset työvälineet ja työn uudenlainen konkreettisuus suunnittelijoiden yhteistyössä Digitaalinen teknologia muuttaa ihmisten toimintaa kaikilla elämänalueilla. Digitaaliset välineet muodostavat yhä enemmän sen ympäristön ja infrastruktuurin missä toimimme ja olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Wiltse & Stolterman 2010; Henfridsson & Bygstad, tulossa). Keskustelua käydään siitä, kuinka perustavasta muutoksesta on kysymys. Onko kyseessä yhtä suuri muutos kuin mistä esimerkiksi kirjapainotaidon keksimisessä oli kyse vai onko kyseessä vain aiempaa tehokkaampien välineiden käyttöönotosta (Bowker et al. 2010; Rückriem 2009)? Viime aikoina on alettu korostaa digitaalisten artefaktien (eli erilaisten digitaalisten materiaalien) erityisiä ominaisuuksia kuten niiden helppoa muokattavuutta ja jaettavuutta tai niiden rajoittamatonta luonnetta (Ekbia 2009; Kallinikos et al. 2010). Ajatuksena on ollut että digitaalisuus rikkoo perinteisiin työvälineisiin (kuten kynään ja paperidokumentteihin) liittyvää konkreettisuutta, fyysisyyttä ja sidonnaisuutta yksittäisiin tilanteisiin ja juuri siksi luo uusia toiminnan mahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten digitaaliset työvälineet toimivat kuitenkin myös uudenlaisen konkreettisuuden perustana. Tutkimuskohteena on suunnittelijoiden yhteistyö itäsuomalaisen koulun korjausrakentamishankkeessa. Tutkimuksessa analysoidaan erityisesti ns. tietomallintamisen käyttöä suunnittelijoiden yhteistyökokouksissa. Tietomallintaminen (building information modeling) viittaa uudenlaiseen 3D-malleja ja parametrista tietoa käyttävään teknologiaan, jolla rakennusta koskevia tietoja ja suunnitelmia voidaan jakaa eri suunnitteluryhmien välillä ja käyttää eri tarkoituksiin. Tietomallintamiseen liittyy paljon lupauksia ja odotuksia, mutta sen käyttö on vasta viime aikoina alkanut yleistyä. Paperissa tarkastellaan hankkeessa toteutettua kahta erilaista tapaa käyttää tietomalleja yhteistyön välineenä 1) erillisen tietomalliasiantuntijan kokoamat yhdistelmämallit suunnittelijoiden tekemien suunnitelmien pohjalta ( mekaaninen mallien törmäilyjen tarkastaminen) ja 2) suunnittelijalähtöinen mallien tarkastelu kasvokkaisissa, koko päivän kestäneissä suunnittelijapalavereissa. Analysoitavana on erityisesti se, miten päivän suunnittelijakokouksiin liittyy uudenlainen spatiaalinen tai visuaalinen konkreettisuus (vrt. Henderson 1999), jossa 3D-yhdistelmämallit toimivat yhteistyön perustana. 3

4 Jiri Lallimo Helsingin yliopisto, toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö, Heli Heikkilä Työterveyslaitos Standardit, yhteiskehittely ja oppiminen tapaustutkimus raideliikenteen ohjauksen muuttuvasta verkostotyöstä Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää raideliikenteen ohjauksen muuttuvan verkoston muotoa, käytäntöjä sekä verkostotyön välineitä. Tutkimuksen lähtökohtana olivat alustavat havainnot, kuinka työ on muuttunut paikallisesta ja jopa yksilöllisestä osaamisesta kohti verkoston osapuolien välisiä, yhteisiä työkäytäntöjä ja standardeja. Standardeja ei raideliikenteen yhteydessä liitetä massatuotantomaiseen työhön, vaan niitä tarkastellaan osana verkoston kehkeytyviä työkäytäntöjä sekä yhteiskehittelyn muotoja. Toiminnan muutokset ja yhteisen toiminnan kohteet tulevat esille raideliikenteen ohjauksen verkoston toimintakorteissa (häiriökorteissa). Näitä on kehitetty raideliikenteen ongelmatilanteiden selvittämiseen, joita ovat mm. onnettomuudet sekä teknisistä syistä ja luonnonvoimista johtuvat häiriöt. Toimintakortit ovat yhteisellä verkkopohjaisella alustalla olevia kuvauksia, joista ilmenevät mm. prosessi, yksittäiset toiminnot, osapuolet, vastuut ja käytettävät välineet. Toimintakorttien avulla verkosto pyrkii ennakoimaan ja ratkaisemaan ongelmatilanteita. Toimintakortit avaavat tuoreen mahdollisuuden verkoston yhteisten käytäntöjen koordinointiin sekä verkoston oppimiseen. Tutkimuskohdetta lähestytään toiminnan teoreettisilla (Engeström 1987) sekä kehittävän työntutkimuksen (Engeström 1995) välineistöllä. Tutkimusaineisto koostuu verkoston eri organisaatioiden edustajien haastatteluista, tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvän projektin ohjausryhmätapaamisista, raideliikenteen verkosto-työpajoista sekä toimintakortteihin liittyvästä aineistosta. Analyysin tukena on käytetty Victor & Boyntonin (1998) näkökulmaa historiallisesti muuntuvista työmuodoista sekä käsitehierarkian mallia (Engeström 2007, Toiviainen & al 2012). Tulokset tuovat esille verkoston eri työmuotojen yksilökeskeinen ja paikallinen mestariosaaminen, standardien ohjaama verkostotyö ja yhteiskehittely välisiä muutosjännitteitä sekä riippuvuuksia. Verkosto kokonaisuutena sekä verkoston yksittäiset jäsenet ilmentävät ja tarvitsevat aineksia eri työmuotoihin liittyvistä aineksista; paikallisen, käsityömäisen osaamisen syvällistä ymmärrystä ja välittämistä, standardeihin perustuvia yhteisiä ratkaisuja verkostotyön koordinointiin sekä yhteiskehittelyä, jonka kohteena ovat verkostokäytännöt sekä niitä ohjaavat sosiaaliset ja materiaaliset välineet. Tutkimus antaa tietoa sekä välineitä verkostojen tutkimiseen sekä käytäntölähtöiseen kehittämiseen. Engeström, Y. (1987) Learning by Expanding: An activity theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta konsultit. Toiviainen, H., Lallimo, J., & Hong, J. (2012) Emergent learning practices in globalizing work - The case of a Finnish-Chinese project in a Finnish technology consulting firm. Journal of Workplace learning, 24(7), pp Victor, B. & Boynton, A. (1998) Invented here: maximizing your organization s internal growth and profitability. Boston: Harvard Business School Press. 4

5 Heikki Nuutinen Aalto-yliopisto, median laitos Median moniosaaja vai digityöläinen? Graafisen suunnittelijan työ tulevaisuudessa Tarkastelen esityksessäni muuttuvaa graafisen suunnittelijan työtä. Muutokset ovat koskettaneet ammatissa vaadittavia taitoja, tehtäviä, työvälineitä, prosesseja sekä työllistymistä (mm. Heller 2007). Muutokset ovat myös vaikuttaneet graafisten suunnittelijoiden ammatti-identiteettiin ja jopa kyseenalaistaneet ammatin tulevaisuuden (mm. Buchanan 2008, Mok 1998). Esittelen miten graafikot itse kokevat muutokset ja mitkä ovat heidän mielestään suurimmat muutoksiin vaikuttavat tekijät. Näitä tekijöitä ovat teknologian kehittyminen, talouden vaihtelut, kulttuurin muutokset, globalisaatio, ympäristömuutokset sekä poliittiset päätökset. Tarkastelen edelleen muutokseen vaikuttavien tekijöiden kehittymistä tulevaisuudessa. Tutkimus sijoittuu tulevaisuudentutkimuksen tieteelliseen viitekehykseen. Keskeisimmät metodini ovat delfoi- sekä skenaariomenetelmät. Hyödynnän tutkimuksessani myös kehittävän työntutkimuksen ja kyselytutkimuksen menetelmiä. Lähestyn tutkimusaihetta graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Määritelmä graafisista suunnittelijoista perustuu Tilastokeskuksen tilastoihin toimialaluokista (Grafia 2010) sekä Suomen Peliteollisuuden tilastoilla (Neogames 2011). Tutkimuksessa graafisia suunnittelijoita on siten viideltä eri toimialalta: 1) mainonta, 2) muotoilu, 3) kustantaminen ja painaminen, 4) kulttuuri sekä 5) ohjelmointi ja tietotekniikka. Alustavien tulosten mukaan graafisilta suunnittelijoilta edellytetään tulevaisuudessa uusi taitoja muun muassa mediateknologian kehittyessä ja globalisaation edetessä. Lisäksi suunnittelutehtävät monipuolistuvat ja suunnitteluprosesseihin osallistuvat yhä useammin asiakkaita, kuluttajia sekä eri alojen asiantuntijoita. Myös yrittäjyys ja verkostoituminen lisääntyy merkittävästi. Näkyvissä on kuitenkin myös sekä mahdollisuuksia että uhkakuvia. Esitykseni lopuksi pohdin tutkimustulosten merkitystä ja hyödyntämistä erityisesti graafisten suunnittelijoiden koulutuksessa ja alan tutkimuksessa. Lähteet Buchanan, Richard. (2008). It s the End of Graphic Design as We Know It. New Views 2:Conversations and Dialogues in Graphic Design Conference. London College of Communication Grafia-lehti 1/2010. (2010). Graafinen muotoilu tilastojen valossa. Helsinki: Grafia ry. Heller, Steven & Ballance, Georgette (ed.). (2001). Graphic Design History. New York: Allworth Press. Mok, Clement. (1998). I Used to Be a Graphic Designer; What Am I Now? AIGA Journal of Graphic Design, Vol. 16, no. 2. New York: AIGA. Verkkojulkaisu: Suomen pelinkehittäjät ry. (2008). Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet. SILE-projekti. Helsinki: Uudenmaan TE-keskus. j74qs5ifhmcq&usg=afqjcnetgharuijbudo65czcee49hxomwa&sig2=9rcxwb8wl3qp1jpyeavb1a 5

6 Satu Ojala Pasi Pyöriä Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Hajautettu työ: yleisyys ja seurauksia eurooppalaisilla työntekijöillä Hajautetun ja mobiilin työn muodot lisääntyvät. Tässä esitelmässä erittelemme eri tavoin liikkuvan työn muotoja eri Euroopan maissa: työntekoa kotona, kulkuvälineissä, asiakkaiden tiloissa sekä ulkotiloissa. Aineistona on Eurofoundationin European Working Conditions Survey vuodelta 2010 ja sen palkansaajat sekä pienyrittäjät 27 EU-maassa. Tutkimus on osa Suomen Akatemian projektia Työn tilallinen hajautuminen ( ). Hajautettu työ yleistyy hiljaksiin, ja Suomi on (totutusti) kehityksen kärkijoukkoa. Alustavien tulosten mukaan hajautettu työ kuitenkin yhä täydentää perinteisempiä työnteon muotoja eikä varsinaisesti korvaa niitä. Se tarjoaa kuitenkin joustavuutta työhön työntekijöille ja yrittäjille ja on varsin tyypillistä etenkin tietotyöntekijöille ja muille korkeasti koulutetuille ammattilaisille. Sittenkin visionäärisimmät arviot tietotyön siirtymisestä virtuaalisiin ja ajasta ja paikasta täysin riippumattomiin käytäntöihin ovat vielä utopiaa. Tälläkin työelämän sektorilla konventionaalisuus ja jatkuvuudet työn käytännöissä ovat ilmiselviä. Hajautetulla työllä on etunsa ja haittansa. Esimerkiksi kotona työtä tekevät ovat muita useammin mukana kehittämässä työprosesseja työpaikoillaan ja arvioivat työyhteisöltä saamansa tuen muita paremmaksi. Kuitenkin samaan aikaan heillä on muita enemmän stressioireita ja he arvioivat useammin, ettei työaika tahdo riittää työtehtävien suorittamiseen. 6

7 Pasi Pyöriä & Tiina Saari Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Monipaikkainen etätyö julkisella sektorilla Etätyö on Suomessa verrattain yleistä. Tilastokeskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Työterveyslaitoksen arvioiden mukaan prosenttia suomalaispalkansaajista tekee etätyötä satunnaisesti. Pääasiassa etätyötä tehdään kotona, mutta myös muut hajautetun työn muodot, kuten kulkuvälineissä ja asiakkaiden tiloissa työskentely, on yhä yleisempää. Tilastot eivät kuitenkaan tavoita etätyön moninaisuutta. Kokemukset etätyöstä vaihtelevat organisaatiosta toiseen. Tutkimuksessamme keskitymme etätyöhön kahdessa suomalaisessa julkisen sektorin organisaatiossa. Tarkastelemme millaisten teknisten sovellusten ja työn organisoinnin tapojen avulla etätyö mahdollistetaan ja miten etätyö vaikuttaa työyhteisöihin: pysyvätkö etätyöläiset tiiviinä osana yhteisöä vai koetaanko etätyö yhteisöä hajaannuttavaksi työmuodoksi? Teemahaastatteluihin pohjautuvat tuloksemme eivät tue yleistä käsitystä julkisesta sektorista jäykkänä ja byrokraattisena työnantajana. Tarkastelemissamme organisaatioissa kokemukset etätyöstä ovat pääosin positiivisia. Etätyötä tukeva tekniikka toimii hyvin eikä virallisessa tiedonkulussa nähdä merkittäviä ongelmia. Jaetut työpöydät, videoneuvottelut ja tietoverkon välityksellä tapahtuva pikaviestintä ovat esimerkkejä tutkimuskohteissamme hyviksi havaituista tietoteknisistä sovelluksista. Etätyöntekijät eivät myöskään koe jäävänsä ulkopuolelle muusta työyhteisöstä. Yhteisöllisyys voi rakentua virtuaalisestikin, kunhan kasvokkaista vuorovaikutusta ja säännöllisiä palavereja ei unohdeta täysin. Etätyö onkin vain harvoin kokopäiväistä. Tyypillisimmin etätyö ja perinteinen toimistolla tehtävä työ vuorottelevat, mitä voidaan pitää suositeltavana käytäntönä. Työyhteisössä mukana pysyminen on kiinni sekä etätyöntekijän että työnjohdon aktiivisuudesta. Kokopäiväisessä etätyössä sosiaalisen eristäytymisen riski on todellinen, mutta selkeä työnjako sekä vastuista ja velvollisuuksista sopiminen auttavat välttämään mahdollisia ongelmia. 7

8 Antti Salovaara Sanna Tiilikainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Nopeasti vanhenevan tiedon jakamisen ja hallinnan haasteet ohjelmointityössä Alavin ja Leidnerin (2001) laajasti viitattu malli esittää tietämyksenhallinnan (knowledge management) prosessina jonka osia ovat tietämyksen luonti, tallennus/haku, siirto ja soveltaminen. Yksi mallin oletuksista on, että tietämys on melko pysyvää, jolloin sitä voidaan yrittää varastoida. Mallin validiteetti muuttuu kuitenkin kyseenalaiseksi tilanteissa, joissa tietämyksen huolelliseen varastointiin ei ole mahdollisuuksia. Yksi esimerkki tällaisesta tietotyöstä on ohjelmointiliiketoiminta, jossa tieto uusista ohjelmointikirjastoista, päivityksistä, tietoturva-asioista jne. on niin nopeasti muuttuvaa, että sen varastointiin ja ajan tasalla pitämiseen ei ole resursseja. Ohjelmointitiedon jakaminen on kuitenkin elintärkeää yrityksille. Tutkimassamme suomalaisessa 150 hengen ohjelmistoyrityksessä on ryhdytty käyttämään Skypen chat-kanavaa tiedon jakamisen väylänä. Kanavalla on n. 30 osallistujaa, ja viestejä lähetetään useita kymmeniä päivittäin. Sisältöanalyysimme mukaan keskustelut sisältävät erityisesti lyhyitä ilmoituksia Internetistä löytyvästä uudesta tiedosta (31 %), vertaisapua ohjelmointitehtävissä (30 %) ja huomioita ohjelmointiongelmista (11 %). Nämä ovat esimerkkejä nopeasti vanhenevan mutta tärkeän tietämyksen jakamisesta. Nykyiset tietämyksenhallinnan ja jakamisen mallit ottavat heikosti huomioon tietämyksen aikasidonnaisuuden, erityisesti sen relevanssin vanhenemisen. Edelleen käynnissä oleva tutkimuksemme tarjoaa empiirisen pohjan olemassa olevien mallien päivittämiseen. Tavoitteenamme on ymmärtää nopeasti vanhenevan tiedon jakamista käytäntölähtöisesti ja muuttaa havaintojamme käsitteiksi, joiden pohjalta tietämyksenhallintaa voidaan soveltaa muissakin nopeasti muuttuvissa työympäristöissä kuin vain ohjelmistoliiketoiminnassa. Esittelemme tutkimuspäivillä lisää havaintojamme nopeasti vanhenevan tietämyksen hallinnasta sekä niistä tunnistamiamme ilmiöitä. 8

9 Tarja Mäki Helsingin yliopisto Digitaalisten 3D-mallien käyttö (BIM) rakennustyömaan työnjohdon työssä Rakentamisen tietomallintamista on kehitetty alalla jo usean vuosikymmennen ajan. Alun alkaen siitä on kehitetty työvälinettä suunnittelijoille, jolloin suunnittelijat - toisin kuin perinteisiä paperikuvia käyttäen voivat yhdistää ja analysoida objektipohjaisia, digitaalisia 3D-tietomalleja paremmin suunnitteluvaiheessa. Tämän on odotettu parantavan suunnittelun laatua, siten että rakennusvaiheeseen siirryttäessä suunnitelmat olisivat rakennettavia ja sisältäisivät vähemmän virheitä tai puutteita kuin perinteisessä suunnittelussa. Nyt digitaaliset 3D-tietomallit ovat siirtymässä myös työmaiden työnjohdon käyttöön perinteisten paperikuvien rinnalle. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen rakennustyömaan työnjohdon työtä, sitä kuinka he käyttävät tietomalleja (Building Information Modeling, BIM) osana tuotannonsuunnittelua ja -johtamista. Tutkin myös työnjohdon, suunnittelijoiden ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, erityisesti yhteistyötä joka liittyy suunnitteluratkaisujen tarkentamiseen rakentamisvaiheessa. Olen kerännyt tutkimusaineistoa mm. varjostamalla rakennustyömaan työnjohtajia eri työmailla Suomea. Varjostamisella tässä tarkoitetaan kohdehenkilön mukana liikkuvaa havainnointia, jossa video- ja ääninauhoittein ja muistiinpanojen avulla tallennetaan yksityiskohtaisesti henkilöiden toimintaa työpäivien aikana. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on toiminnan teoria. Uuden teknologian käyttöönotto nähdään siinä historiallisena prosessina, jossa työvälineitä ja työtapoja kehitetään paikallisesti. Uuden työvälineen käyttöönotto aiheuttaa muutoksia myös muissa toimintajärjestelmän elementeissä kuten osaamisvaatimuksissa ja keskinäisessä työnjaossa. Alustavien tulosten mukaan tietomalleja käytetään työmailla ja käyttäjät kokevat ne hyödyllisiksi. Käyttö määräytyy kuitenkin voimakkaasti sen mukaan mikä henkilön rooli hankkeessa on. Lisäksi käyttöön liittyy edelleen monenlaisia haasteita. Näiden haasteiden ratkaiseminen näyttää edellyttävän osaamisen laajenemista sekä uudenlaista työjakoa tai yhteistyötä hankkeen eri osapuolien välillä, mutta myös laite- ja ohjelmistokehitystä työmaan tarpeita ajatellen. Mallien käyttö ja siihen liittyvä as-built mallien vaatimus työmaalla voi tiivistää yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa, mutta perinteiseen työskentelytapaan nojaavat asenteet ja roolit haittaavat yhteistyötä tai sen puitteissa yhteistyö ajoittuu usein niin ettei siitä ole parasta mahdollista hyötyä hankkeen toteutukselle. 9

10 Jenni Korpela Helsingin yliopisto Digitalisoituminen ja sähköiset järjestelmät rakennusten ylläpidossa Rakennusten ylläpidossa työn digitalisoituminen etenee monella eri taholla. Ylläpidon tärkein työväline on rakennuksen huoltokirja, joka sisältää rakennuksen piirustukset, laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet sekä kiinteistön huoltosuunnitelmat. Perinteisen fyysisen huoltokirjan on syrjäyttänyt sähköinen huoltokirja, usein palvelimella toimiva järjestelmä. Sähköinen huoltokirja sisältää kiinteistön perustietojen lisäksi mahdollisuuden palvelupyyntöjen hallintaan ja huoltomiesten työn organisointiin. Ylläpitotoiminnan kehittämisessä mahdollisuutena pidetään tietomallien (building information model, BIM) käyttöönottoa. Tietomalleilla tarkoitetaan rakennuksen digitaalisia kolmiulotteisia malleja, joissa rakennusosien ominaisuudet esitetään objektimuotoisesti. Tietomalli sisältää rakennuksen geometrian lisäksi tiedon rakennusosien ominaisuuksista, jolloin näitä voidaan luokitella ja ryhmitellä älykkäästi. Alun perin suunnittelijoiden työkaluksi kehitetty tietomalli on laajentunut käyttöön myös rakennusaikana ja suuri lupaus onkin, että mallia voitaisiin hyödyntää koko rakennuksen elinkaaren ajan. Ylläpidossa merkittävä muutos on myös rakennusautomaatiojärjestelmien kehittyminen, joka mahdollistaa rakennuksen olosuhteiden ja kulutuksen tarkemman seurannan ja siihen vaikuttamisen. Sähköisellä huoltokirjalla, tietomalleilla ja rakennusautomaatiojärjestelmillä on kaikilla omat käyttökohteensa ja niiden kehittyminen ja digitalisoituminen vaikuttavat eri tavoin kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon. Näitä vaikutuksia tutkitaan havainnoimalla case-kohteen huoltomiehen työskentelyä kahden päivän ajan. Tutkimuksessa selviää, miten sähköiset järjestelmät istuvat huoltomiehen arkeen ja kuinka suuri merkitys niillä on päivittäisten tehtävien hoitamisessa. 10

TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA

TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Rakentamistalous Jenni Korpela TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka

Lisätiedot

Tietomallintamisen käyttöönoton ongelmat rakennushankkeessa

Tietomallintamisen käyttöönoton ongelmat rakennushankkeessa Tietomallintamisen käyttöönoton ongelmat rakennushankkeessa Jenni Korpela CRADLE, Helsingin yliopisto jenni.korpela [att] helsinki.fi Tietomallintamisella tarkoitetaan rakennuksen kolmiulotteista suunnittelua

Lisätiedot

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI LAIHONEN HARRI HANNULA MIKA HELANDER NINA ILVONEN ILONA JUSSILA JARI KUKKO MARIANNE KÄRKKÄINEN HANNU LÖNNQVIST ANTTI MYLLÄRNIEMI JUSSI

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Tarve- ja osaamislähtöinen toimintajärjestelmän kehittäminen Elise Ramstad 1 Tällä hetkellä teknologian ja organisaation kehittämiseksi

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden Koulutusohjelma Henna Viljanen VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA Opinnäytetyö Helmikuu 2010 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu

Lisätiedot

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Päivi Valtonen Pro gradu tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2004

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN. tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä

LAPIN YLIOPISTO. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN. tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä 1 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä Johtaminen Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Tekijä: Minna Majava Ohjaaja:

Lisätiedot

Anu Sivunen. Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä

Anu Sivunen. Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 79 Anu Sivunen Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 79 Anu Sivunen Vuorovaikutus,

Lisätiedot

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa!

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa! Markus Kaakinen Tampereen Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipsykologia Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa! Tapaustutkimus ympäristöekspertti-toiminnasta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

LUOTTAMUKSEN JA KOMMUNIKOINNIN ROOLI VIRTUAALISISSA PROJEKTEISSA

LUOTTAMUKSEN JA KOMMUNIKOINNIN ROOLI VIRTUAALISISSA PROJEKTEISSA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtaminen LUOTTAMUKSEN JA KOMMUNIKOINNIN ROOLI VIRTUAALISISSA PROJEKTEISSA Pro gradu tutkielma Työn tarkastajina ja ohjaajina toimivat

Lisätiedot

tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla?

tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Mitä työelämän muutoksen tulevaisuussuuntautunut tutkimus voisi olla? Anu Järvensivu 1 Tuomo Alasoini 2 Artikkelissa perustellaan uudenlaisen tulevaisuussuuntautuneen työelämän muutoksen tutkimuksen tarvetta

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Etätyöopas työnantajille

Etätyöopas työnantajille Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Sisällysluettelo: 1. JOHDANNOKSI...3 Matti Salmenperä 2. ETÄTYÖ JA SEN KÄSITTEET...6

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

Palveluverkostojen muuttuvat toimintakonseptit

Palveluverkostojen muuttuvat toimintakonseptit Tietoa työstä Palveluverkostojen muuttuvat toimintakonseptit ASIAKASYMMÄRRYS, VÄLINEET JA TYÖHYVINVOINTI VERKOSTOYHTEISTYÖSSÄ Laura Seppänen Heli Heikkilä Mari Kira Jiri Lallimo Riikka Ruotsala Marika

Lisätiedot

Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet

Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet Monikanavaisen viestinnän osaamistarpeet Laadullisen ennakoinnin lisäselvitys Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 10/2013 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Ennakointiselvityksen tausta ja tavoitteet... 2 1.1

Lisätiedot

NENONEN, KÄRNÄ, JUNNONEN, TÄHTINEN, SANDSTRÖM [TOIM.] OPPIVA KAMPUS. How to co-create campus?

NENONEN, KÄRNÄ, JUNNONEN, TÄHTINEN, SANDSTRÖM [TOIM.] OPPIVA KAMPUS. How to co-create campus? NENONEN, KÄRNÄ, JUNNONEN, TÄHTINEN, SANDSTRÖM [TOIM.] OPPIVA KAMPUS How to co-create campus? Suvi Nenonen, Sami Kärnä, Juha-Matti Junnonen, Sari Tähtinen, Niclas Sandström (toim.) OPPIVA KAMPUS How to

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa

Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa Helsinki University of Technology Department of Industrial Engineering and Management Report 2008/1 Espoo 2008 Kokemuksia yhteistyö- ja opiskelujärjestelmistä - Tutkimushavaintoja kahdessa organisaatiossa

Lisätiedot