SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 204. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Opiskelija-asuntojen rakentaminen Tenetin koulun tontille Kiinteistö Oy Sotkamon Männistön poikkeamislupa Riitta-Liisa Oikarisen myyntitarjous kerrostaloasunnosta Seutu-, kaupunki-, kunta- ja työmatkalippukorvausten korottaminen Lakkautettujen koulujen myynti Kunnanvaltuuston kokousten ja päätösten 218 täytäntöönpano 106 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 220

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ AIKA klo 16:00-17:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulun kokoustila OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Aimo khall. puh.joht. Sirviö Kari khall.varapuheenjohtaja Kemppainen Helmi khall. jäsen Korhonen Marja-Leena khall. jäsen Korhonen Päivi khall. jäsen Mustonen Juha khall. jäsen Polvinen Osmo khall. jäsen Rossi Anna khall. jäsen Tolonen Vesa khall.jäsen Juntunen Matti khall.varajäsen POISSA Niskanen Marko khall. jäsen Okkonen Mirja khall. jäsen Korhonen Jouko kvalt. I varapuheenjoht. MUU Lukkari Anne kvalt. puheenjohtaja Kauppinen Tuomo kvalt. 2.varapuheenjohtaja Hyvönen Timo kvalt. 3 varapuheenjohtaja Kauppinen Petri /esittelijä Pieniniemi Juhani hallintojohtaja/pöyt.kirj.pit. ALLEKIRJOITUKSET Aimo Korhonen Juhani Pieniniemi puheenjohtaja pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Päivi Korhonen Matti Juntunen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa, PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa hallintojohtaja/pöytäkirjanpitäjä Juhani Pieniniemi

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 98 Hallintojohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille ja muille vastaanottajille toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL 99 Hallintojohtaja Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanhallituksen pöytäkirja allekirjoitetaan ja sen tarkastavat kaksi tehtävään kulloinkin valittavaa kunnanhallituksen jäsentä ennen kuin pöytäkirja asetetaan nähtäväksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tä vänä kunnanviraston keskustoimistossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Korhonen ja Matti Juntunen. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan ja pidetään yleisesti näh tävänä kunnanviraston keskustoimistossa.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Opiskelija-asuntojen rakentaminen Tenetin koulun tontille KHALL 100 Hallintojohtaja Sotkamon kunnan tytäryhtiö Sompala Oy, josta kunnan omistusosuus on 97,80 %, on neuvotel lut Vuo ka tin Ur hei lu opis ton kans sa usean vuoden ajan mahdolli suudesta raken taa lisää opis keli ja-asuntoja urheiluopiston omistamalle ton tille. Sompala Oy:llä on Vuo katinhovintien rakennuk sissa yhteensä 43 asuntoa, joissa asuntolapaikkoja on 85. Yhtiö on vuokrannut Sotkamon kun nal ta en ti sen metsäoppilaitoksen asuntolarakennuksen, jossa on 24 asuntolapaikkaa. Viimeisimpänä hankkeena on ollut yhteistyökuvio, jossa rakennusliike olisi rakentanut tarvitta vat opis ke li ja-asunnot Vuokattiin urheiluopiston tontille ja josta Som pala Oy ja ra kennusliike ovat tehneet edelleen voimassa olevan rakentamissopimuksen. Rakentaminen ei toteutunut allekirjoitetun rakentamissopimuksen puitteessa, koska ARA ei hy väksynyt tehtyä sopimusta, vaan on edellyttänyt urakkakilpailua hankkeesta. Sopi mustilanne ra kentamisen osalta on umpikujassa, johon on pitänyt etsiä ratkaisua. Sotkanmaan yhtiöko kous edus ta ja kun nan joh ta ja Pet ri Kauppinen ja Sompala Oy:n halli tuksen puheenjohtaja Ari Kontro ovat pyy tä neet Sot kan maan isännöitsijää selvittämään opiskelija-asun tojen rakentamispaikkaa Tenetin koulun tontil le.isännöitsijä on selvittänyt kaavoitusasiaa kunnan kaavoittaja Juha Kaares virran kanssa sekä pitä nyt alustavan ko kouksen Tenetin koululla yhdessä pe rusopetuksen johtaja ja kou lun edusta jien kanssa. Kaavoittaja, Tenetin koulun edustajat ja perusopetuksen johtaja suhtautuivat po si tii vi sesti oppi lasasuntojen ra kentami seen Tene tin kou lun tontille.lisääntyvä lii kenne, autopaikoi tus sekä ja näi hin liittyvät turvallisuusriskit on otettava huomioonja kunnallisteknistä suunnittelua on pyy det ty tutkimaan koulun liittymäjärjes telyjä ja ole maan yh tey dessä tar vit taviin viranomaisiin. Sotkanmaan yhtiökokousedustaja kunnanjohtaja Petri Kauppinen on kehottanut Sotkan maan hal litusta harkitsemaan, että Sotkanmaa rakennuttaisiopiskelija-asunnot Tenetin koulun tontille ja hallinnoisi myöhemmin opiskelija-asuntoja sekä Sompala Oy:tä. Sotkanmaa Oy:n hallitusta on informoitu Sompala Oy:n yh teis työstä Vuokatin ur hei lu opiston kanssa se kä ra ken nus hank keesta, jo ka on ollut vireillä Urheiluopiston alu eelle ja joka on kariutunut.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Sotkamon lukiolla olisi tarve n. 50 soluasunnolle, jotka sisältävät 100 asuntolapaikkaa. Asuntolapaikat tulisi olla käytettävissä jo 2012 syyslukukauden alusta alkaen ( ), jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Lukion rehtorin käsi tyksen mukaan sekä lukion että Som pala Oy:n kan nalta on hyvä ratkaisu, jos Sotkanmaa rakentaa tulevat asunnot Tenetin koulun ton tille. on tehnyt ratkaisun, että Sompala Oy:n neuvotteluja opiskelija-asuntoja ra ken ta mi sesta Ur hei lu opis ton ton tille ei jat keta. Sotkanmaan hallitus hyväksyi rakennushankkeen selvityksen käynnistämisen ja nimesi hankkeelle suunnitteluryhmän.lisäksi hallitus päätti, että hanke toteutetaan täysin lainarahoitteisesti, ra hoitus ja mah dolli nen avustus haetaan ARA:lta. Uudet opis kelija-asunnot toimivat Sot kanmaan alla omana tu losyk sik könään ja sen pääomia ei tulla tasaamaan muiden aravakohteiden pääomien kanssa.hallitus antoi lisäksi isännöitsijä Toivo Hakkaraiselle tehtäväk si laadituttaa mahdollisimman no peasti ton tin käyttösuunnitelma, jos sa esitetään tu levat rat kaisut uuden ra kennuksen si joittu misesta, paikoituksesta sekä liikenteen kulusta tontilla kuntakonsernin omistajaohjauksesta vastaavana toi mi elimenä vel voittaa Sotkanmaa Oy:n hallitusta jatkamaan käynnistä määnsä Tenetin kou lun ton tille si joittuvan opiskelija-asuntolan rakennushankeen selvi tystä sekä teke mään käynnistämisen vaatimat toimenpiteet ja viemään han ketta eteen päin toteuttamista varten. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Timo Hyvönen ja Helmi Kemppainen ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Otteet Kiinteistö Oy Sotkanmaa, Toivo Hakkarainen _

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kiinteistö Oy Sotkamon Männistön poikkeamislupa 55/5/531/2011 KHALL 101 Rakennustarkastaja Hakija Kiinteistö Oy Sotkamon Männistö Kainuuntie SOTKAMO Rakennuspaikka Kunta SOTKAMO Kylä Ylisotkamo Tilan nimi ja RN:o Männistö, 1:56 Männistö I, 1:254 Rakennuspaikan osoite Sepänkuja 2 Postiosoite Sotkamo I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennustoimenpide Liikehuoneistotilojen käyttötarkoituksen muutos asuinhuoneistoiksi. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm Asuinkerrostalo Selostus poikkeamisesta Rakennushanke sijoittuu keskustan asemakaava-alueen kortteliin 208 tontille 6 os. Sepänkuja 2, Sotkamo. Kaavassa rakennuspaikka on varattu merkin nällä liikerakennusten korttelialue KL. Hakijan on tarkoitus muuttaa vanha asuin- ja liikekäytössä oleva rakennus ko ko naan asuinkäyttöön. Rakennuksessa sijaitsee tällä hetkellä jo 7 vanhaa asuinhuoneistoa. Loppuosa alakerrasta on kirpputori ja postin jakeluase man käytössä. Hakijan on tarkoitus muuttaa nämä liiketilat asuinkäyttöön niin että muu toksen jälkeen rakennuksessa sijaitsee 13 asuinhuoneistoa. Rakennus hanke käsittää sisätilamuutosten lisäksi myös julkisivumuutoksia sekä piha järjestelyjä. Suunniteltu rakennushanke poikkeaa asemakaavasta ainoastaan käyttötarkoituksen osalta. Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista Rakennuspaikan lähiympäristö on kaavoitettu pääosin asuinkäyttöön. Lisätiedot Sotkamon kunnan hallintosäännön mukaan poikkeamisluvat

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ käsittelee kunnanhallitus. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu ja ne eivät vastusta hanketta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. myöntää haetun poikkeamisluvan seuraavin perustein ja ehdoin; - Hankkeen ei havaita tuottavan huomattavaa haittaa kaavan toteutumiselle eikä asutuksen muulle järjestämiselle. - Rakennushanke sijoittuu alueelle, jossa rakennukset ovat osin tai pääosin asuinkerrostaloja. Suunniteltu hanke soveltuu hyvin ympäröivään maankäyttöön. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki mom. Sotkamon rakennusvalvonnan maksut, ympäristö- ja tekninen lautakunta Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Maksu 270,00 hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kiinteistö Oy Sotkamon Männistö/ c/o Risto Muranen, Kainuuntie 26, Sotkamo Kainuun ELY-keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja _ MUUTOKSENHAKU 30 päivää Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Sähköposti:

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ puh telekopio Valitusosoitus liitteenä. Tämä poikkeamispäätös on annettu julkipanon jälkeen

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Riitta-Liisa Oikarisen myyntitarjous kerrostaloasunnosta KHALL 102 Toimistopäällikkö Riitta-Liisa Oikarinen tarjoaa kirjeellään Sotkamon kunnanhallitukselle ostettavaksi 3h+k+s+autotalli kerrostalohuoneistoa 81,5 m2, os. Salmelantie F as 14. Huoneisto sijaitsee n. kolme vuotta vanhan talon III kerroksessa. Talossa on hissi ja lasitetulta parvekkeelta on näkymä Pirttijärvelle. Taloyhtiön omistuksessa on myös rannassa oleva vanha suojeltu hirsirakennus. Asunto on hyvässä kunnossa ja jokaisessa huoneessa on atk-yhteys. Riitta-Liisa Oikarinen pyytää hyvin perheasunnoksi soveltuvasta asunnosta Sotkamon kunnan omistuksessa on yhdeksän asuinhuoneistoa eri yhtiöissä. Näistä yksittäisistä huoneistoista on luovuttu ja luovutaan Sotkamon kunnan asunto-osakeomistuksen periaatteiden mukaan, joka tarkoittaa sitä, että asunnon vapautuessa se myydään. päättää, että Sotkamon kunta ei osta Riitta-Liisa Oikarisen tarjoamaa asuntoa, koska kunnan tavoitteena on päinvastoin luopuminen sen omistamista asunto-osakkeista päättämiensä perusteiden mukaisesti. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Riitta-Liisa Oikarinen Toimistopäällikkö Päivi Huotari

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Seutu-, kaupunki-, kunta- ja työmatkalippukorvausten korottaminen KHALL 103 Hallintojohtaja Seutu-, kaupunki-, kunta- ja työmatkalippujen asiakashinnoittelusta ja liikenteenharjoittajille maksettavista korvauksista on sovittu siirtymäajan liikennöintisopimuksiin liittyvässä lisäasiakirjassa. Korvauksen perustana on LVM:n vahvistama voimassa ollut taksa, joka on sidottu Tilasto keskuksen tuottamaan linja-autoliikenteen kustannusindeksin kokonaisin deksin pistelukuun. Siirtymäajan liikennöintisopimuksen lisäasiakirjoissa on maininta: "Jos kustannusindeksi muuttuu olennaisesti ennen seuraavaa tarkastusajankohtaa, voidaan sopia ennakkomaksun tarkastamisesta aiemmin." Tilastokeskuksen ylläpitämän linja-autoliikenteen kokonaisindeksi on noussut viime vuoden lokakuun pisteluvusta 119,4 vuoden 2011 maaliskuuhun pistelukuun 125,1. Kustannusindeksiä on nostanut erityisesti dieselöljyn hinnan voimakas nousu. Oy Matkahuolto AB:n myymien yleisten lipputuotteiden hintoja korotettiin lukien. Valmisteluryhmä, johon osallistui Liikenneviraston, Kuntaliiton, toimivaltaisten viran omaisten ja Linja-autoliiton edustus, kokoontui keskustelemaan kus tannusindeksin nousun vaikutuksista lippukorvauksiin. Valmisteluryh mä esittää, että seutu-, kaupunki-, kunta- ja työmatkalippukorvauksia koro tetaan yhtenäisesti koko maassa alkaen vuoden 2011 maaliskuun pisteluvun 125,1 mukaisesti. päättää hyväksyä valmisteluryhmän esityksen siitä, että seutu-, kaupunki-, kunta- ja työmatkakorvauksia korotetaan vuoden 2011 pisteluvun 125,1 mukaisesti. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue, Samuli Kallio PL 86, Oulu

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Lakkautettujen koulujen myynti KHALL 202 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on viime vuoden joulukuun kokouksessaan lak kauttanut Tipasojan, Sapsokosken ja Tuhkakylän koulut. Koulujen lakkauttamispäätöksistä on valitettu ja valitukset ovat käsiteltävinä Oulun hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus ei ole asettanut koulujen lakkauttamispäätöksille valituksissa pyydettyä täytäntöönpanokieltoa. Viime vuosina käytäntönä on ollut se, että lakkautettu koulu on myyty kylätoimikunnalle tai kyläyhdistykselle kyläläisten käyttöön. Hinta on voinut olla muodollinen, kun myynnin lähtökohtana on ollut se, että kylä huolehtii jatkossa koulun ylläpito- ja korjauskustannuksista. Suoraa myyntiä kyläyhdistyksille tai kylä toimikunnille voi perustelle myös sillä, että koulura kennus tulee kaikkien kyläläisten yhteiseen käyttöön esim. tapahtuma-, harrastus- ja ko koontu mistiloiksi. Mikäli koulu myydään yksityiselle henkilölle, yritykselle tai muulle yhdistykselle kuin kylätoimikunnalle tai kyläyhdistykselle, se tu lee rajatun käyttäjäkunnan käyttöön, ja tällaisessa tilanteessa on tarkoituk sen mukaisinta myydä koulut avoimella tarjouskilpailulla. päättää tiedustella Tipasojan, Sapsokosken ja Tuhkakylän kyläyhdistysten halukkuutta omien alueidensa lakkautettujen koulujen ostamiseen ja jättämään kunnanhallitukselle ehdotuksensa ostohinnasta. Samalla kyläyhdistysten on annettava sitoumus koulurakennusten ylläpito- ja korjauskustannusten vastaamisesta omalla kustannuksellaan. Mikäli kyläyhdistykset eivät ole kiinnostuneita hankkimaan koulurakennusta omistukseensa, kyseinen koulu/koulut tarjotaan ostettavaksi avoimella tarjouskilpailulla. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Tekniset palvelut Sivistyspalvelut Hannu Tervonen Mika Kilpeläinen Jari Korhonen

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KHALL 104 Hallintojohtaja on päättänyt tarjota lakkautettuja kouluja ensisijaisesti kyläyhdistysten ostettavaksi muodollisilla hinnoilla siten, että kyläyhdistykset ottavat kaupan jälkeen täyden vastuun koulurakennusten ylläpito- ja käyttökustannuksista. Kyläyhdistykset ovat käsitelleet asiaa. Kyläyhdistyksiltä tuli esille toivomus, että mikäli kyläyhdistys ei pysty ylläpitämään koulurakennusta, kunta ottaisi sen vielä tietyn määräajan jälkeen takaisin itselleen. vahvisti periaatteen, että kunta voi ottaa koulurakennuksen takaisin kahden vuoden määräajan sisällä kaupan tekemisestä (kh /54 ). Tuhkakylän koulun alueella ei ole toimivaa kyläyhdistystä. Kunnanvaltuutettu Alpo Partanen on ollut kylän yhteyshenkilönä. Kylällä on pidetty yleisesti julkaistuin ilmoitusten jälkeen tilaisuuksia, joissa on käsitelty niin kyläyhdistystyksen perustamista kuin koulun ostamista perustettavan kyläyhdistyksen omistukseen. Kyläläiset ovat tulleet loppuratkaisuna siihen tulokseen, että kylä ei osta koulua. Sen sijaan koulun alueesta halutaan erottaa kyläläisten käyttöön urheilukentän alue. Tämä tarkoittaa sitä, että laitettaessa koulurakennus julkiseen myyntiin sen tontista myydään vain osa. Menettely on mahdollista siten, että koulurakennus myydään n. 1,0 ha:n tontilla ja loput 0,9 ha jää kunnan omistukseen kyläläisten käytettäväksi. Sapsoperän kyläyhdistys on päättänyt ostaa Sapsoperän koulurakennuksen 50 euron kauppahinnasta ilman kunnan takaisinostovelvoitetta. Tipasojan kyläyhdistys on samoin päättänyt ostaa koulukiinteistön 50 euron kauppahinnasta. Kaupan ehdoksi on asetettu koulukiinteistön lämmitysjärjestelmän sekä muiden jäätymisestä aiheutuneiden vaurioiden kunnostaminen alkuperäiseen kuntoon. Lisäksi kyläyhdistys asettaa ehdoksi kunnan takaisinostovelvoitteen (esitys kolme vuotta). päättää asettaa Tuhkakylän koulurakennuksen julkiseen myyntiin tarjousten perusteella. Koulurakennus myydään n. 1,0 ha:n tontilla ja n. 0,9 ha (urheilukentän alue) jää kunnan omistukseen. Urheilukentän aluetta kyläyhdistys ja uusi omistaja voivat käyttää tehtävän sopimuksen mukaisesti. Koulurakennuksen tilan käytöstä vaalihuoneena sovitaan kauppakirjassa. päättää myydä Sapsoperän koulun Sapsoperän kyläyhdistys ry:lle oheisen kauppakirjan mukaisin ehdoin. päättää myydä Tipasojan koulun Tipasojan kyläyhdistys ry:lle oheisen kauppakirjan mukaisin ehdoin.

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kyläyhdistyksille myytäviä kouluja koskevat maanvuokraussopimukset tehdään erikseen. Kauppojen lainvoimaisuus sidotaan koulujen lakkauttamista koskevien päätösten lainvoimaisuuteen. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Sapsoperän kyläyhdistys ry, Sapsoperäntie 119 C, Sotkamo Tipasojan kyläyhdistys ry, Tipasojantie 56, Sotkamo Toimistopäällikkö Päivi Huotari

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano KHALL 105 Hallintojohtaja Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja pi detty nähtävänä ja kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty nähtävänä toteaa kunnanvaltuuston ja pidettyjen kokousten päätökset teh dyksi oikeassa järjestyksessä, niiden kuuluneen valtuus ton toi mi valtaan ja olleen muutoinkin lainmukaisia ja hyväksyy asiat panta vaksi täytäntöön. hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Viranhaltijapäätökset KHALL 106 merkitsee tiedokseen alla mainitut viranhaltijapäätökset; Henkilöstöpäällikkö Ajalla Työkokemuslisän myöntäminen Ajalla Vuosilomapäätökset Maanmittausteknikko Ajalla Metsästysalueen vuokraus Riekin Erä ry:lle 5 Metsästysalueen vuokraus Heinävaaran Pyynpuottajat ry:lle Maaseutupäällikkö Ajalla Sauna-ahon Seutu ry:n hakemus laituritarvikkeiden hankkimiseksi Palvelualuejohtaja, hallintopalvelut Ajalla Koulutuspäätökset merkitsi tiedokseen em. viranhaltijapäätökset.

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Ilmoitusasiat KHALL 107 merkitsee tiedokseen alla mainitut ilmoitusasia; Eduskunnan oi keus asia mie hen kans lia Dnro 236/4/ Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan ilmoitus: Asianajaja Ari Korhosen Teu vo Ok ko sen kir jeet ei vät ole joh ta neet toimenpiteisiin. Kainuun ELY-keskus Poikkeamispäätös Dnro KAIELY/119/07.01./ Hakija: Jukka Lämsä ja Minna-Linnea Keränen Hanke: Omakotitalo ja talousrakennus Ylisotkamo, Sopala : Kainuun ELY-keskus myöntää poikkeamisluvan hankkeelle. Poikkeamispäätös Dnro KAIELY/116/07.01/ Hakija: Riitta ja Jouko Lipponen Hanke: Omakotitalo ja talousrakennus Valtionmaa : Kainuun ELY-keskus myöntää poikkeamisluvun hankkeelle. Kajaanin kaupunki Kaupunginhallitus ote pöytäkirjasta Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntahallitus ote pöytäkirjasta Kuntien Tiera Oy:n osakkeen merkitseminen Kuntaliitto Opas de minimis-tuista Kuntatyönantajat 20/ Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten toimeenpano Kuntatyönantajat 21/ Paikkallinen järjestelyerä lukien.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Geologian tutkimuskeskus Vuosikatsaus 2010 Hallintojohtaja Juhani Pieniniemi; Sivistysjohtajan viran perustaminen. Julistetaan haettavaksi ilmoitustaululla ja Sotkamo-lehdessä julkaistavalla kuulutuksella välittömästi kunnanvaltuuston virkaa koskevan päätöksen jälkeen. Hallintojohtaja Juhani Pieniniemi; Kuntien ja maakunnan välinen neuvottelu klo 9.00 Kunnan neuvottelijoina kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, kunnanhalli tuksen puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja kunnankamreeri. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Aimo Korhonen; Katsaus Snowpolisin hankekantaan. merkitsi tiedokseen em. ilmoitusasiat.

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SOTKAMON KUNTA MUUTOKSENHAKUOHJEET KUNNANHALLITUS Kokouspäivämäärä Pykälät OIKAISUVAATIMUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät , 103, , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 102, 104, Oikaisuvaatimusohjeet Tiedoksianto asianosaiselle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Sotkamon kunnanhallitus Postiosoite: PL 24, Sotkamo Käyntiosoite: Markkinatie 1, Sotkamo Puhelin: Telekopio: Sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty mistä. Lähetetty tiedoksi kirjeellä. Sotkamo Anita Moilanen, toimistosihteeri

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ VALITUSOHJEET Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksin myös asianosainen tai kunnan jäsen. Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätök sen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja valitusaika Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4, PL OULU Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todis tettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika luettava. Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa va litusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä hetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali tusajan päättymis tä.

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 124 Kunnanhallitus 21.02.2012 ASIAT Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 54 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 127 55 Yhteistyösopimus Vuokatti

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2010 380 Kunnanhallitus 24.08.2010 ASIAT Otsikko Sivu 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 382 177 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 383 178 Vuoden 2010 talousarvion

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2009 288 Kunnanhallitus 16.06.2009 ASIAT Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 290 160 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 291 161 Anni-Inkeri Törmäsen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 33/2014 600 Kunnanhallitus 29.12.2014 AIKA 29.12.2014 klo 18:30-19:13 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 382 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 28.01.2015 kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot