TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB

2 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS STRATEGISET LINJAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE) VASSON VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ Valtakunnallinen yhteistyö ja vaikuttaminen Alueellinen kehittämisyhteistyö ALUEELLINEN HYVINVOINTITIEDON KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Täydennyskoulutusyhteistyö Käytännön opetus, harjoittelu- ja opinnäyteyhteistyö ASIANTUNTIJA- JA VERKOSTOTYÖ KEHITTÄMISTOIMINNASSA Sosiaaliasiamies Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun konsultaatio ja tuki Asiantuntijarekisteri ja muu asiantuntijayhteistyö Varhaiskasvatus Monikulttuurisuustyö Vammaistyö Päihdetyö Aikuissosiaalityö ja ikääntyvien palvelut TIEDOTTAMINEN, JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ RESURSSIT, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT HALLINTO LIITTEET... 18

3 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2011 aikana sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat aktiivisesti sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyössä. Lain valmistelutyötä kommentoitiin ja erityisesti pidettiin esillä sosiaalialan kehittämis- ja tutkimustyön tärkeyttä. Osaamiskeskukset laativat myös valtakunnallisen selvityksen ja esityksen mahdollisista yhteistyömalleista terveydenhuoltolaissa määriteltyjen perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Sosiaalityön asemaa nostettiin esille osaamiskeskusten yhteistyönä laatimalla valtakunnallinen vetoomus sosiaalityön koulutuspaikkojen lisäämiseksi yliopistoissa sekä tuomalla sosiaalityön koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön merkitystä esille muun muassa kirjoittamalla sanomalehtiin. Osaamiskeskusjohtajat tapasivat peruspalveluministerin elokuussa ja tapaamisia sovittiin jatkettavan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa sovittiin myös entistä suunnitelmallisemmasta yhteistyöstä. Kaste-ohjelman valmistuminen viivästyi ja alueelliseen ohjelmatyöhön päästiin vasta vuoden 2012 alkupuolella. Vasson uusia toimintoja olivat sosiaaliasiamiespalvelun sekä lastensuojelun juridisen konsultaation ja edunvalvonnan kehittäminen, jotka saivat alusta alkaen hyvän vastaanoton ja palautteen kunnissa. Näille toiminnoille kehitetään edelleen hyvin toimivaa ja kestävää mallia yhdessä alueen kuntien kanssa. Hyvinvointitiedon alueellinen koonti, koordinaatio sekä siihen liittyvä yhteistyö kuntien hyvinvointityöryhmien ja johdon kanssa on keskeinen ja hyvin paikkansa löytänyt kehittämistyön muoto. Yhteisesti koordinoitu tiedontuotanto vahvistaa tietojohtamista ja tekee mahdolliseksi tunnistaa kehittämiskohteita ja muutoksia hyvinvoinnin osatekijöissä. Vuoden 2011 alussa juhlistettiin Vasson uusia toimitiloja avoimien ovien päivillä, joihin osallistui runsas määrä yhteistyökumppaneita ja muita toiminnasta kiinnostuneita. Sosiaalialan osaamiskeskusten 10-vuotista taivalta juhlittiin valtakunnallisilla sosiaalialan osaamiskeskuspäivillä sekä eri osaamiskeskusten tilaisuuksissa. Vasson juhlat ovat vuoden 2013 alussa. Kiitos jälleen kuluneen vuoden toiminnasta ja yhteistyöstä Vasson henkilöstölle, hallitukselle ja kaikille yhteistyökumppaneille! Merja Anis toimitusjohtaja 3

4 2. STRATEGISET LINJAUKSET Vasso toteuttaa sosiaalialan osaamiskeskuksille lain mukaan kuuluvia perustehtäviä 1, joita ovat: sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittyminen perus- ja erityispalvelujen kehittyminen ja välittyminen sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä käytännön työn monipuolinen yhteys sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen. Sosiaali- ja terveysministeriössä toimii valtioneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan asettama sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta, jonka tehtävänä on sopia osaamiskeskustoiminnan valtakunnallisista linjauksista. Uusi neuvottelukunta on asetettu vuosille (Liite 1). Toimintasuunnitelmassa painotetaan sosiaalisen esillä pitämistä erilaisissa yhteyksissä, sosiaalialan kehittämisrakenteen vahvistamista ja lainvalmisteluun osallistumista. Sosiaalisen näkökulman vahvistaminen nousi esille myös Vasson hallituksen strategiakeskustelussa. Vasson hallitus ja henkilöstö linjasivat vuosien strategiatyössä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan painopisteitä lähivuosiksi. Toiminnan keskiössä ovat alueellinen hyvinvointitiedon tuotanto, työelämän yhteydet koulutukseen ja tutkimukseen sekä asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittäminen. Yhteistyötä terveydenhuollon kehittämiseen vahvistetaan. Strategiatyö jatkuu vuonna Alueellinen hyvinvointitiedon kehittäminen sekä työelämän ja koulutuksen yhteistyö olivat keskeisesti toiminnassa vuonna Asiakaslähtöisten toimintojen kehittäminen sekä tiiviimpi yhteistyö terveydenhuollon kehittämiseen tulevat mahdollisiksi Kaste-ohjelman uudella toimintakaudella. 3. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) on valtion strateginen ohjausväline, jolla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Sen tavoitteina laajasti määritellen on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden asiakaskeskeinen järjestäminen, tiedon ja tietojärjestelmien saaminen asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi sekä johtamisen kehittäminen. Kaste-ohjelma on osin jatkumoa ensimmäisellä Kaste-kaudella käynnistetylle kehittämistyölle. Uuden Kaste-kauden kehittämistoimia suunnitellaan keväästä 2012 alkaen. Kunnat ja kuntayhtymät voivat saada valtionavustusta kehittämishankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL), Suomen Kuntaliitto sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt antavat kunnille asiantuntija-apua. 1 4

5 Länsi-Suomen Kaste-alueeseen kuuluvat Varsinais-Suomi ja Satakunta. Alueellista ohjelmatyötä linjaa Länsi-Suomen alueellinen johtoryhmä. Vasson toimitusjohtaja kuuluu Länsi-Suomen alueelliseen johtoryhmään (Liite 2) ja osallistuu alueelliseen suunnittelutyöhön. Länsi-Suomen alueella on käynnissä kolme Kaste-hanketta 2 : Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden Remontti-hanke, Länsi 2012 päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke ja Toimintakykyinen ikääntyminen kehittämishanke. Kaikki kolme hanketta saivat rahoitusta kehitetyn toiminnan juurruttamiseen vuodelle Lisäksi Kårkullan kuntayhtymä on mukana valtakunnallisessa vammaispalveluiden kehittämishankkeessa. 4. VASSON VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ Kehittämistyön keskeinen toimintatapa on yhteistyön tekeminen mahdolliseksi ja sen edistäminen verkostoimalla sosiaalialan eri toimijoita keskenään sekä koordinoimalla verkostoja. Yhteistyö rakentuu erilaisten alueellisten ja valtakunnallisten työryhmien ja verkostojen varaan. Kaste-ohjelman tavoitteiden sekä uudistuvien palvelurakenteiden ja lainsäädännön myötä yhteistyön lisääminen terveydenhuollon toimijoiden kanssa on yhä tärkeämpää. Maakunnallinen kehittämisnäkökulma toteutuu paitsi kuntien yhteistyötä edistämällä, myös osallistumalla Kaste-ohjelman alueelliseen työhön sekä Varsinais-Suomen muiden yhteistyötahojen kanssa muun muassa alueen työvoimatarpeen ja koulutuksen ennakointityöhön sekä hyvinvointipalvelujen kehittämistyön rakenteellisten edellytysten luomiseen. Vasso on mukana myös Varsinais-Suomen hyvinvointiklusterin johtoryhmässä. Klusterityöllä tavoitellaan muun muassa hyvinvointialan toimijoiden yhteistyön vahvistumista Valtakunnallinen yhteistyö ja vaikuttaminen Valtakunnallinen osaamiskeskusyhteistyö on monitasoista. Osaamiskeskusjohtajat kokoontuvat kuukausittain. Muu henkilöstö on verkostoitunut sisältökohtaisten teemojen ympärille. Vuosittain järjestettävillä sosiaalialan osaamiskeskuspäivillä osaamiskeskusten henkilöstö kokoontuu yhteen verkostoitumaan, kouluttautumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista teemoista. Osaamiskeskusjohtajat valmistelivat yhteisiä kannanottoja valtakunnallisesti merkittäviin kehittämislinjauksiin ja lakiesityksiin. Sosiaalihuoltolakia uudistetaan ja osaamiskeskusten edustajana lainvalmistelutyöryhmässä on Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Kosken johtaja Marja Heikkilä. Muut johtajat osallistuivat lakivalmistelun kommentointiin ja vaikuttamistyöhön. Yhdessä valtakunnallisen sosiaalityön yhteistyöverkoston Sosnetin kanssa pyrittiin edistämään sosiaalialan tutkimus- ja kehittämisrakenteiden suunnittelua ja sisällyttämistä tulevaan lainsäädäntöön. Yhteistyössä laadittiin kannanotto tutkimus- ja kehittämisrakenteiden vahvistamiseksi ja huomioimiseksi sosiaalihuoltolain valmistelussa. Osaamiskeskusjohtajat laativat sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan toimeksiannosta esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten kehittämis- ja tutkimusrakenteiden muodostamiseksi. Esitystä käsiteltiin osaamiskeskusten johtoryhmissä ja hallituksissa sekä neuvottelukunnassa. 2 5

6 Osaamiskeskusjohtajat laativat vetoomuksen sosiaalityön koulutuspaikkojen lisäämiseksi yliopistoissa. Vetoomukseen kerättiin noin 20 suurimman kaupungin sosiaalityön johdon allekirjoitukset. Vetoomus luovutettiin yliopistojen rehtoreille eri yliopistoissa järjestetyillä tapaamisilla. Turun yliopiston rehtorin tapaaminen toteutui keväällä Lisäksi vaikuttamistyötä on tehty Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kampanjan tuloksena sosiaalityötä ja koulutuksen kehttämisen tarvetta on tuotu julkisuuteen ja koulutuspaikkojen lisäämiseksi on aloitettu toimenpiteitä. Osaamiskeskusjohtajilla on myös edustajat useissa muissa valtakunnallisissa työryhmissä. Vasson toimitusjohtaja kuuluu Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukuntaan, Sosiaaliportin toimitusneuvostoon sekä Koulutuksen ja työelämän yhteyksien kehittämishankkeen ohjausryhmään. Osaamiskeskusjohtajien tapaamisia oli Sosiaali- ja terveysministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kuntaliiton sekä muiden valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyökumppanien kanssa keskusteltiin sosiaalija terveysalan valtakunnallisesti keskeisistä ja ajankohtaisista kysymyksistä painottaen erityisesti sosiaalihuollon näkökulmaa ja haasteita. THL:n kanssa sovittiin suunnitelmallisesta yhteistyöstä. Neljä kertaa vuodessa toteutuvilla tapaamisilla on etukäteen sovitut teemat, joita osanottajat valmistelevat etukäteen. Yhteistyöllä pyritään edistämään sosiaalialan kehittymistä ja tiedon välittymistä. Osaamiskeskusten muissa valtakunnallisissa verkostoissa lastensuojelu, aikuissosiaalityö, päihdetyö, varhaiskasvatus, vammaistyö, vanhustyö, yleiskehittäminen osaamiskeskusten suunnittelijat ja hanketyöntekijät saavat vertaistukea, välittävät käytäntöjä ja kokemuksia sekä tekevät yhteistä vaikuttamistyötä alan kehittymiseksi. Substanssiverkostot toimivat kokoontumalla noin kaksi kertaa vuodessa sekä sähköpostiviestinnän avulla. Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät pidettiin Helsingissä Soccassa 10-vuotisteeman merkeissä. Osaamiskeskukset saivat myös yhteisen 10-vuotislogon. 10-vuotisjuhlia vietettiin eri osaamiskeskusalueilla vusina 2011 ja Vasson juhlat pidetään Alueellinen kehittämisyhteistyö Kaste-ohjelman alueellinen johtoryhmä Kaste-ohjelma kokoaa alueen sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnat, järjestöt, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot suunnittelemaan ja valmistelemaan ohjelman mukaisia kehittämishankkeita ja rahoitushakemuksia. Aluejohtoryhmä linjaa kehittämisen painopisteet. Kaste-ohjelman toisen vaiheen alueellinen keskustelu alkoi vuonna 2011 ja valtakunnallisen ohjelman valmistuttua alkuvuodesta 2012 alettiin organisoida alueellista kehittämistarpeiden koontia ja suunnittelutyötä. Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjohtajien yhteistyöryhmä Kuntien yhteistyö ja yhteisten kehittämisintressien määrittely on ollut haasteellista pienkuntavaltaisella ja lukuisia erilaisia ja erikokoisia kuntia käsittävällä alueella. Varsinais- Suomen kuntien sosiaali- ja terveysjohtajien kokoontumisilla on pyritty maakunnallisen yhteistyön vahvistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnassa. Yhteistyön tiivistämisellä pyritään edistämään myös nopeampaa ja joustavampaa tapaa sopia Kasteohjelman puitteissa tapahtuvasta hanke- ym. yhteistyöstä. 6

7 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjohdon yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kuntien yhteisiä kehittämistoimia ja palvelujen järjestämiseen liittyviä asioita, kuten sosiaalityöntekijöiden saatavuus, lastensuojelun edunvalvonta, sosiaaliasiamiestoiminta, Kaste-ohjelma ja alueen Kaste-hankkeet, johtamisen ja työhyvinvoinnin kysymykset sekä alueelliset kehittämisrakenteet. Länsi-Suomen Kasteohjelmapäällikkö osallistuu kokouksiin. Osaamiskeskusyhteistyö Ruotsinkielisen sosiaalialan osaamiskeskuksen, FSKC:n, projektipäällikkö tuli Vasson kanssa yhteisiin toimitiloihin vuonna FSKC:n kanssa valmisteltiin myös suunnitelma ja rahoitushakemus Moniammatilliset osaavat oppimisympäristöt -hankkeeksi, jolla haluttiin rakentaa moniammatillinen ja kaksikielinen sosiaalityön käytännön opetuksen malli ammattikorkeakoulujen (Arcada, Turun ammattikorkeakoulu), yliopistojen (SSKH, HU, TY) sekä Varsinais-Suomen ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöllä. Tälle Helsingin yliopiston hallinnoimalle hankesuunnitelmalle ei saatu rahoitusta. Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan alueen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Pikassoksen kanssa keskusteltiin Satakunnan alueen yhteistyöstä Kaste-ohjelmaan liittyen. Alueellinen osaamiskeskusyhteistyö edellyttää edelleen tiivistämistä Kaste-ohjelman puitteissa, ja keskusteluja jatketaan vuonna Sosiaalialan osaamiskeskusten ja perusteilla olevan perusterveydenhuollon yksikön yhteistyöteemoista keskusteltiin, kun Vasson ja FSKC:n toimitusjohtaja tapasivat Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin johtajan tammikuussa Lisäksi oli yhteistyökeskusteluja yksikön suunnitteluryhmän jäsenten kanssa. 5. ALUEELLINEN HYVINVOINTITIEDON KEHITTÄMINEN Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen muuttuvissa rakenteissa edellyttävät monipuolista, alueellisiin olosuhteisiin kiinnittyvää tiedontuotantoa sekä tiedon parempaa analysointia ja hyödyntämistä. Valtakunnallisesti koottavaa tietoa tulee tarkastella alueellisista lähtökohdista ja kartoittaa sellaiset alueelliset tiedontarpeet, joihin ei valtakunnallisista lähteistä ole saatavilla riittävän tarkkaa tai tarkoituksenmukaista tietoa. Alueellisen tiedontuotannon keskeisiä verkostotoimijoita sosiaalialan osaamiskeskuksen lisäksi ovat alueen korkeakoulut, tutkimusyksiköt, kunnat, järjestöt, Varsinais-Suomen liitto sekä Kastealuejohtoryhmä ja hanketoimijat. Vasson TIETOHYÖTY -hankkeessa (Hyvinvointitieto Varsinais-Suomen kuntien hyödyksi - hanke) on vuosina luotu toimintamalli, jossa koordinoidaan, kootaan, analysoidaan ja raportoidaan Varsinais-Suomen kuntia koskevaa hyvinvointitietoa. Kuntalaisten hyvinvointia ja kuntien palveluja koskevalla tiedontuotannolla tuetaan hyvinvointipalvelujen suunnittelua ja päätöksentekoa sekä ohjataan resursseja uusiin toimintatapoihin, joita kuntien koordinoidulla yhteistyöllä on mahdollista löytää. Helmikuussa 2011 Vasso, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus järjestivät seminaarin nuorten koulutuspoluista ja niiden tukemisesta. Samalla esiteltiin TIETOHYÖTY-hankkeen tuloksia ensimmäiseltä hankekaudelta. TIETOHYÖTY II -hanke aloitti toimintansa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa elokuun alussa Tavoitteena on jatkaa ensimmäisessä vaiheessa aloitettua työtä, 7

8 syventää tiedon analyysia ja lisätä tiedotusta. Hankkeessa on tuotettu erilaisia päivitys- ja seurantatöitä esimerkiksi hyvinvointisuunnitelmiin, -kertomuksiin tai -ohjelmiin. Syksyn 2011 aikana TIETOHYÖTY-hankkeessa päivitettiin ikäryhmittäiset indikaattorikokonaisuudet ja koottiin erilaisista teemoista tilastokatsauksia maakuntaan. Hankkeen materiaalit kerätään Vasson kotisivuille hankkeen omaan osioon. Lisäksi päivityksistä ja tilastokatsauksista tiedotettiin kuntien sosiaali- ja terveysjohtoa sähköpostitse. Syksyllä 2011 organisoitiin hyvinvointitiedon kehittämistyöryhmä paikallisista toimijoista ja asiantuntijoista, jotka toimivat hyvinvointitiedon parissa. Tarkoituksena on koordinoida toimijoiden yhteistyötä ja sitä kautta edistää osaamisen kehittymistä ja tiedon välittymistä. Kehittämisryhmä kokoontui syksyn aikana kaksi kertaa. Ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin ryhmän tarpeesta, sisällöstä ja tapaamisista yleisesti. Toisessa tapaamisessa kuultiin ja keskusteltiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen INDI-hankkeesta. TIETOHYÖTY-hanke osallistuu osaamiskeskusten yhteiseen Alueellisen tiedontuotannon verkostoon. Kesällä 2011 verkosto järjesti toistamiseen metodikoulutusta, johon hanketyöntekijä osallistui. Paikallisesti yhteistyötä on tehty muun muassa Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen, Länsi-Suomen KASTE-hankkeiden, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen, Pikassoksen ja Varsinais-Suomen kuntien kanssa. TIETOHYÖTY II -hanke tiivistetysti Hallinnoija: Vasso Muut osallistujat: Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen kunnat Yhteistyökumppaneita: Turun Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus; Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden Remontti-hanke; Vetovoimainen terveydenhuolto - VeTeTh-hanke; Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry; Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen INDI-hanke; Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toiminta-aika: Rahoitus: Varsinais-Suomen kunnat, Vasso, Turun ammattikorkeakoulu, maakunnan kehittämisraha Tavoitteet: jatkaa kunta- ja seutukäyntejä kuntien tietotarpeiden päivittämiseksi, päivittää hankkeen I-vaiheessa kerättyä indikaattorikokonaisuutta ja syventää analyyseja, toimia alueella tunnustettuna hyvinvointitiedon aktiivisena välittäjänä ja koordinoijana edistää hyvinvointitiedon saatavuutta tuottamalla Vasson verkkosivuille alueellisen hyvinvointitiedon materiaalia Henkilöstö: suunnittelija Hanna Inkeroinen (Vasso) ja suunnittelija Pia Sahonen (Turun amk) 8

9 6. TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Vasso toimii yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa monin eri tavoin. Toiminnan tavoitteena on koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän yhteyksien vahvistaminen. Lisäksi alueellisen tiedontuotannon osaksi pyritään saamaan sosiaalialan henkilöstötilanteen seuranta ja tarve-ennakointi. Vasso, kuten muutkin sosiaalialan osaamiskeskukset, on mukana maakuntaliiton koordinoimassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmatyössä (KESU), jossa ennakoidaan henkilöstö- ja koulutustarpeita. Vasso osallistui näihin työkokouksiin alkuvuodesta Täydennyskoulutusyhteistyö Vasso yhdessä koulutusorganisaatioiden ja kuntien kanssa pyrkii edistämään mahdollisimman koordinoitua ja koulutustarpeita vastaavaa koulutustarjontaa. Sosiaalialan täydennyskoulutuksen tarvekyselyt toteutettiin keväällä 2011 aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vanhustyön, vammaistyön ja varhaiskasvatuksen työntekijöille Varsinais- Suomen alueella. Kyselyiden tuloksia käsiteltiin täydennyskoulutustyöryhmässä, johon osallistui edustajia eri täydennyskoulutusorganisaatioista. Vasso osallistuu myös täydennyskoulutuksen sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen resurssien puitteissa. Vuonna 2011 yhteistyötä tehtiin Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean organisoimissa lastensuojelun koulutusohjelmassa sekä kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä koulutusohjelmassa. Koulutukseen kuuluvien kehittämishankkeiden tieteellinen ohjaus toteutui Vasson toimintana. Vasso osallistu myös suunnitteluun ja opetukseen. Vasson verkkosivujen koulutus- ja tapahtumakalenterissa julkaistaan alueellisia ja valtakunnallisia koulutus- ja tapahtumatietoja Käytännön opetus, harjoittelu- ja opinnäyteyhteistyö Vassoon otetaan vuosittain yliopiston ja/tai ammattikorkeakoulun opiskelijoita työharjoittelujaksolle. Harjoittelujaksot Vassossa sisältävät aina monenlaiseen verkosto- ja työryhmätyöskentelyyn osallistumista. Lisäksi opiskelijoilla on jokin erikseen sovittu päätehtävä. Vasso ja kehittämishankkeet tarjoavat ja välittävät yhteistyötahoilta opiskelijoille aiheita ja materiaaleja opinnäytetöihin. Opiskelijatöinä tehtävät selvitykset ja tutkimukset suunnitellaan ja niitä tuetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Vassossa oli vuoden aikana viisi harjoittelijaa - yksi erityispedagogiikan, kaksi sosiaalityön, yksi ammattikorkeakoulun ja yksi Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija. Harjoittelutöinä tehtiin muun muassa avoimen varhaiskasvatuksen palveluja koskeva kysely, vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun selvitys, lastensuojelun juridisen konsultaation palautekysely sekä maahanmuuttajatyön kehittämistoimia koskeva selvitys. Kaksi harjoittelijatyötä julkaistiin Vasson julkaisusarjassa. Harjoittelijat osallistuivat lisäksi Vasson muuhun toimintaan laatimalla kokousmuistioita, päivittämällä yhteystietoja sekä osallistumalla erilaiseen tiedonkeruuseen. 9

10 Sosiaalialan koulutuksen kehittämiseen osallistutaan myös alueellisten ja valtakunnallisten työryhmien kautta. Vasson toimitusjohtaja kuuluu Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelut tulosalueen neuvottelukunnan Sosiaalialan koulutusohjelman jaokseen. Jaoksen tehtävänä on mm. AMK- ja YAMK -tutkintojen kehittäminen. Toimitusjohtaja kuuluu sosiaalialan osaamiskeskusten edustajana myös Sosiaalialan yliopistoverkoston (SOSNET) Sosiaalialan koulutuksen työelämälähtöisyys -hankkeen ohjausryhmään. Hankkeessa on tarkoitus luoda valtakunnallisia rakenteita sosiaalityön käytännön opetuksen organisoitumiselle työelämässä ja lisätä koulutuksen ja työelämän vastavuoroisuutta. Hankkeessa luodaan pohjaa sosiaalityön tutkimus- ja opetusympäristöjen perustamiselle, ja tässä hyödynnetään sosiaalialan osaamiskeskuksia välittävinä organisaatioina. Lisäksi pilotoidaan käytännön opettajien ja työelämäohjaajien koulutusta. 7. ASIANTUNTIJA- JA VERKOSTOTYÖ KEHITTÄMISTOIMINNASSA 7.1. Sosiaaliasiamies Vassossa toimii Varsinais-Suomen kuntien yhteisesti käytettävissä oleva sosiaaliasiamies alkaen. Tavoitteena on kehittää toimintakäytäntöjä, joilla edistetään asiakkaiden oikeuksien toteutumista tasapuolisesti, tarjotaan puolueetonta sovitteluapua asiakkaan ja henkilökunnan välillä sekä tuotetaan päätöksentekoa tukevaa tietoa asiakkaiden asemasta. Sosiaaliasiamies palvelee sopimuksen tehneiden kuntien asukkaita ja työntekijöitä kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Vuoden 2011 aikana ja alkuvuodesta 2012 sosiaaliasiamiestoimintaan tuli mukaan kahdeksan kuntaa, joiden yhteinen asukaspohja on noin asukasta. Neuvotteluja käydään uusien kuntien osallistumisesta toimintaan. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on (asiakaslaki 23 ja 24 ) 1. Neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista 4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle Toimintatapoina ovat puhelinneuvonta, henkilökohtaiset tapaamiset sekä tarvittaessa kotikäynnit ja sovittelijana toimiminen sosiaalitoimistojen asiakaspalavereissa. Vasson sosiaaliasiamies toimii myös yhteistyössä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten ja kuntien sosiaaliasiamiesten kanssa toiminnan kehittämiseksi. Osallistuvat kunnat: vuodesta 2011 alkaen Kaarina, Kustavi, Laitila, Taivassalo ja vuodesta 2012 alkaen Koski, Uusikaupunki, Somero ja Vehmaa Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvoja vahvistaa lapsen osallisuutta, lapsen edun toteutumista ja lapsen puhevallan käyttöä lastensuojelun päätöksenteossa. Lastensuojelun edunvalvonta perustuu lastensuojelulakiin (22 ). Jotta edunvalvonta olisi mahdollista ottaa käyttöön, tarvitaan alueellinen toimintamalli, jossa edunvalvojien koordinaatio on mahdollisimman hyvin organisoitu ja eri toimijoiden yhteistyöstä sovittu. 10

11 Vasso koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa. Tavoitteena on, että alueen lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus saada tarvittaessa itselleen edunvalvoja lastensuojelu- tai rikosasiaan. Koordinaattori toimii yhteyshenkilönä kuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, lastensuojelun edunvalvojien ja oikeudellisten tahojen välillä lastensuojelun edunvalvontaan liittyvissä asioissa sekä ylläpitää ja päivittää alueellista rekisteriä käytettävissä olevista edunvalvojista ja välittää tiedot heistä kunnille, maistraateille, poliisille, käräjäoikeudelle ja hallinto-oikeudelle. Koordinaattori pitää yhteyttä alueella toimiviin edunvalvojiin tiedottamalla ja järjestämällä työkokouksia sekä konsultoi, ohjaa ja neuvoo eri tahoja lastensuojelun edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Tarvittaessa järjestetään koulutusta ja informaatiotilaisuuksia sosiaalityöntekijöille ja yhteistyötahoille Vuonna 2011 järjestettiin sekä alueellinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus että edunvalvojien vertaistapaaminen. Osallistujat: kuntien lastensuojelun johto ja sosiaalityöntekijät, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen tutkimusyksikkö, hallinto-oikeus, käräjäoikeus, poliisilaitos, maistraatti, Pela Lastensuojelun konsultaatio ja tuki Lastensuojelun juridinen konsultaatio alkoi Vasson toimintana vuoden 2011 alussa. Vuoden aikana 18 kuntaa teki Vasson kanssa sopimuksen juridisen konsultaation käytöstä ja konsultti oli näiden kuntien käytettävissä tarpeen mukaan puhelimitse, sähköisen viestinnän avulla tai henkilökohtaisella tapaamisella. Toiminnan tavoitteena on ollut vahvistaa lastensuojelun sekä huolto- ja tapaamisasioiden juridista osaamista alueella, vastata lastensuojelutyöntekijöiden koulutuksellisiin tarpeisiin sekä vahvistaa lastensuojelun ammatillisia tukirakenteita alueella. Tavoitteisiin on pyritty joko yksittäisen kunnan tai useamman kunnan yhteisesti järjestämien keskustelu- ja koulutustilaisuuksien avulla sekä tarjoamalla lastensuojelutyöntekijöille ja lastensuojelun sosiaalityöstä vastaaville mahdollisuus keskusteluun yksittäistä tapausta koskien. Noin puolet sopimuksen tehneistä kunnista on ollut aktiivisia konsultaation käyttäjiä. Sopimuksen tehneet kunnat vuonna 2011: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Oripää, Pyhäranta, Pöytyä, Somero, Tarvasjoki, Turku, Uusikaupunki Syksyllä 2011 lastensuojelun moniammatillisten asiantuntijaryhmien toimintaa käynnistettiin kuntien toivomuksesta Turun läntisten sekä itäisten ja pohjoisten kuntien alueella. Pyrkimyksenä on ollut kehittää asiantuntijaryhmien toimintaa siten, että niiden avulla voitaisiin tukea aikaisempaa paremmin lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä heidän työssään ja kynnys ryhmän tarjoaman asiantuntijuuden käyttöön olisi mahdollisimman alhainen. Syksyn 2011 lopulla molemmissa asiantuntijaryhmissä tehtiin päätös siitä, että asiantuntijaryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa eri kunnissa. Tällä tavoin ryhmän saatavuutta pyritään helpottamaan. Keväällä 2012 asiantuntijatyöryhmä koottiin myös Vakka-Suomen alueella Asiantuntijarekisteri ja muu asiantuntijayhteistyö Vasson kotisivuilla ylläpidetään asiantuntijarekisteriä Varsinais-Suomen sosiaalialan asiantuntijoista. Asiantuntijat voivat pyydettäessä järjestää konsultaatiota, koulutusta, ryhmätyöskentelyä tai työnohjausta. Rekisteriin voi ilmoittautua asiantuntijaksi sähköisellä lomakkeella, jonka perusteella ilmoittautujaan otetaan yhteyttä. Tavoitteena on sosiaalialan asiantuntijapalvelujen saatavuuden edistäminen. 11

12 Vuonna 2011 asiantuntijarekisteritietokanta päivitettiin sekä tiedotettiin sosiaalipalveluiden henkilöstöä alueellisista ja valtakunnallisista asiantuntijapalveluista sekä välitettiin tietoa kuntien tarpeista ja asiantuntijoiden osaamisesta Vasson kehittämistyöryhmiä, muita verkostoja ja tiedotuskanavia hyödyntäen. Valtakunnallista konsultaation kehittämistyötä toteutettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän Sosiaaliportin verkkopalvelun puitteissa. Vasson toimitusjohtaja osallistui sosiaalialan osaamiskeskusverkoston edustajana Sosiaaliportin toimitusneuvoston työhön ja toimi Sosiaaliportin maahanmuuttajatyön konsultaatioryhmässä. Lastensuojelun konsultti toimi Sosiaaliportin lastensuojelun avohuollon konsulttiryhmässä Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä, joka koostuu seutukuntien, Folkhälsanin, Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja aluehallintoviraston edustajista, kokoontui kolme kertaa. Keskustelun teemoina ja kehittämistoiminnan painopisteinä pidettiin edelleen osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä, joita tukevia seminaareja ja koulutuksia valmisteltiin ja arvioitiin ko. ryhmässä. Vasso osallistui vuonna 2010 alkaneen vuorohoitokoulutuksen suunnitteluun, sisällön tuottamiseen ja organisointiin. Koulutusprosessi saatiin päätökseen helmikuussa Uutena koulutusprosessina aloitettiin syyskuussa Taaperopedagogiikka koulutus (prosessi alle kolmivuotiaiden lasten hoitajille). Koulutus jatkuu kesäkuulle Yksittäisinä koulutuspäivinä järjestettiin Lapsen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin keinoin arjessa - koulutus yhteistyössä Kaste-ohjelman Remontti -hankkeen kanssa syyskuussa sekä Pedagogiikka päiväkodissa -seminaari lokakuussa. Avoimen varhaiskasvatuksen verkosto kokoontui kaksi kertaa. Lisäksi Vasso organisoi verkoston jäsenille tutustumismatkan Forssan avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan. Kuntiin lähetettiin huhtikuussa kysely avoimen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä. Kyselyyn vastasi 11 kuntaa. Vastauksista osittain opiskelijatyönä koottu raportti julkaistiin helmikuussa Varhaiskasvatus on useimmissa kunnissa siirretty opetus- ja sivistystoimen hallinnonalalle, ja myös valtakunnallisesti se on siirtymässä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen hallitusohjelman mukaisesti. Vuodesta 2013 alkaen varhaiskasvatuksen kehittäminen Vassossa tulee olemaan kuntien rahoittaman koulutustoiminnan jatkamista. Osallistujat: Vuorohoitokoulutukseen osallistuneet kunnat: Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Salo, Turku Taaperopedagogiikka koulutukseen osallistuneet kunnat: Aura, Kaarina, Lieto, Loimaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Raisio, Salo, Sauvo, Turku, Uusikaupunki Lapsen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin keinoin arjessa -koulutukseen osallistuneet kunnat: Aura, Kaarina, Loimaa, Länsi-Turunmaa, Masku, Naantali, Raisio, Rusko, Salo, Turku, Yläne ja lisäksi Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä sekä Salon terveyskeskus. Varhaiskasvatuksen seminaariin osallistuneet kunnat: Kaarina, Laitila, Lieto, Lokalahti, Marttila, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Oripää, Paimio, Raisio, Rusko, Salo, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki, Yläne Avoimen varhaiskasvatuksen verkostoon osallistuneet kunnat: Kaarina, Lieto, Länsi- Turunmaa, Masku, Naantali, Salo, Turku, Vehmaa 12

13 7.6. Monikulttuurisuustyö Vasso koordinoi monikulttuurisuustyön kehittämisryhmän Moniku-ryhmän toimintaa. Käsiteltyjä teemoja olivat kehittämishankkeiden yhteistyö, uusi kotoutumislaki sekä kuntien kotouttamisohjelmien tilanne. Ryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean kanssa suunniteltiin Kulttuuritietoiset työkäytännöt oppisopimustyyppisen koulutusohjelman sisältöjä ja osallistuttiin koulutukseen osallistuvien kehittämishankkeiden arviointiin ja kommentointiin sekä opetukseen. Loppuvuodesta 2011 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca yhdessä Vasson ja Pikassoksen kanssa vastasi Sisäasiainministeriön tarjouspyyntöön Kotouttamistyön valtakunnallisen verkosto-ohjauksen mallin suunnittelemiseksi. Osaamiskeskukset saivat tehtävän hoitaakseen ja mallia suunnitellaan kevään 2012 aikana. Kotouttamisen verkosto-ohjauksen mallin tarkoituksena on saattaa maahanmuuttajaasiakkaita kohtaavien eri ammattilaisten käyttöön tarvittava tieto mahdollisimman laajasti eri sektoreille, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto, työvoimapalvelut, opetus ja koulutus sekä järjestöt. Osallistujat: Kuntien sosiaali- ja sivistystoimi, erityisesti Turku, Raisio ja Kaarina; järjestöjen, työvoimahallinnon ja koulutusorganisaatioiden maahanmuuttajatyössä toimivia asiakastyöntekijöitä ja kehittäjiä. Sähköpostiverkostoon kuuluu myös laajemmin alueen kuntatoimijoita Vammaistyö Vammaispalveluiden kehittämisryhmän tapaamisissa on koottu alueellisia kehittämistarpeita, joiden pohjalta valmisteltiin kehittämishankesuunnitelma Arvoa arkeen. Arjessa selviytymistä tukeva alueellinen palvelurakenne ja toimintamalli. Hankkeen tavoitteena oli käynnistää maakunnallinen yhteistyö ja luoda edellytyksiä vammaispalveluiden palvelurakenteen kehittämiseksi valtakunnallisten kehittämisohjelmien ja uudistuvan lainsäädännön linjausten mukaiseksi alueelliset erityispiirteet huomioiden. Varsinais-Suomesta 15 kuntaa antoi kirjallisen puoltolausunnon ja sitoumuksen hankkeeseen osallistumisesta: Masku, Nousiainen, Mynämäki, Kaarina, Naantali, Lieto, Uusikaupunki, Taivassalo, Vehmaa, Laitila, Tarvasjoki, Pöytyä, Koski Tl, Loimaa, Somero. Yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa haettiin Arvoa arkeen -kehittämishankkeelle rahoitusta, mutta hanke ei toistaiseksi saanut rahoitusta. Osa hankkeelle suunnitellusta tiedonkeruusta toteutettiin opinnäytetyönä. Vassossa työskennellyt sosiaalityön harjoittelija laati pro gradu-tutkielmanaan selvityksen Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien ja järjestöjen henkilökohtaisen avun käytännöistä ja kehittämistarpeista. Tutkielma julkaistiin Vasson sarjassa keväällä Vammaispalvelut. Henkilökohtaisen avun myöntämisen ja järjestämisen oikeudelliset ongelmat. Anne Välimäki. Julkaisuja 3/2012. Osallistujat: mm. Salon, Turun, Naantalin, Raision, Kaarinan, Laitilan, Tarvasjoen ja Pöytyän kuntien sosiaalityö, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Kaseva ry., Turun seudun lihastautiyhdistyksen Avustajakeskus, MS-liitto, MLL Huvitus, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana on ollut mm. kuntoutuksen ja esteettömyyden asiantuntijoita. Sähköpostiverkostoon kuuluvat kaikki Varsinais-Suomen kunnat. 13

14 7.8. Päihdetyö Vasson päihdetyön kehittämisryhmä verkottaa maakunnalliset päihdetyön toimijat yhteisten asioiden keskustelun ja kehittämisen pariin. Työryhmää on koordinoitu yhteistyössä Terveyden edistämisen ohjelman ja aluehallintoviraston kanssa. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Tapaamisissa käsiteltiin muun muassa Alkoholiohjelman ajankohtaisia asioita, Vasson toteuttamien täydennyskoulutuskyselyiden tuloksia ja Länsi2012 -hankkeen toimintaa. Kehittämisryhmän puheenjohtajana toimi Salon A-klinikan johtaja Hannu Ranta. Työryhmä keskittyi Kaste-ohjelman Länsi hankkeen seuraamiseen ja sen puitteissa verkottumiseen. Länsi hankkeen perusajatuksena on keskittyä peruspalveluiden yhteydessä toteutettavaan mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen, ongelmien ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Osallistujat: kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon päihdetyössä toimivia työntekijöitä, Turun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, järjestöjä, A-klinikkasäätiö, Aluehallintovirasto 7.9. Aikuissosiaalityö ja ikääntyvien palvelut Aikuissosiaalityön ja vanhustyön täydennyskoulutustarpeita kartoitettiin kevään 2011 aikana. Tuloksia käsiteltiin täydennyskoulutustyöryhmän kanssa syksyllä TIETOHYÖTYhankkeessa on kerätty tilastoja aikuisikäisten hyvinvoinnista sekä valtakunnallisen ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ehdotuksen mukaisesti. Tietoja on käsitelty kuntien kanssa yhteistyössä kunta- ja seutukäyntien yhteydessä. Aikuissosiaalityön ja ikääntyvien palveluiden kehittämisteemoja nostetaan esille vuonna 2012 aloitettavissa aamukahvitilaisuuksissa. Aamupäivä aikuissosiaalityölle järjestetään huhtikuussa TIEDOTTAMINEN, JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ Tehokas ja vaikuttava verkostoituminen edellyttää toimivaa tiedonvälitystä. Vasso välittää sosiaalialalla tarvittavaa tietoa alueen toimijoille ja valtakunnallisille yhteistyöverkostoille. Tiedottamisen välineitä ovat sähköposti, Vasson kotisivut, Vasso-tiedote, Vasson julkaisusarja sekä erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat. Vasson kotisivut välittävät tietoa Vasson ajankohtaisesta toiminnasta ja toimivat tiedotuskanavana myös monille yhteistyökumppaneille erityisesti koulutus- ja tapahtumakalenterin kautta. Vasso -tiedotetta jaettiin laajalle toimijajoukolle sosiaali- ja terveysjohtajat, lähiesimiehet, kunnanjohtajat, terveysjohtajat, sivistysjohtajat, johto- ja kehittäjäryhmät, hanketoimijat, muut osaamiskeskukset ja valtakunnalliset yhteistyökumppanit. Useat yhteistyötahot hyödyntävät Vasson osoitelistoja tiedottaessaan tapahtumista ja koulutuksista. Vasson julkaisusarjassa ilmestyi vuonna 2011 Varsinais-Suomen hyvinvointi tilastoissa. Alueellinen hyvinvointitieto Varsinais-Suomen kuntien hyödyksi - TIETOHYÖTY Hanna Inkeroinen, Elina Vuorio. Julkaisuja 1/2011. Vasson esite uusittiin ja sitä jaettiin laajasti. Vasson henkilöstöä osallistui sosiaalialan osaamiskeskusten yhdessä Sosiaalitieto-lehdeltä hankkimaan viestintäkoulutukseen, jossa päivitettiin ja kehitettiin viestintään ja kirjoittamiseen 14

15 tarvittavia tietoja ja taitoja. Viestintäosaaminen ja -tavat ovat jatkossakin toiminnan kehittämisen keskiössä. 9. RESURSSIT, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT Vasson toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. Perusrahoitus muodostuu Sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteisestä valtionavustuksesta, joka maakunnan väestömäärään ja pinta-alaan perustuen vuonna 2011 oli Lisäksi oli ulkopuolista hankerahoitusta sekä kuntien hankerahoitusta ja sopimuksiin perustuvaa palvelujen myyntiä kunnille Osakepääoma on Vasson henkilöstö vuonna 2011: Merja Anis, toimitusjohtaja Erja Annala, toimistoassistentti Niko Lankinen, suunnittelija (kesäkuuhun 2011 asti) Hanna Inkeroinen, suunnittelija Terhi Alinen, sosiaaliasiamies Maija-Liisa Rantanen, sivutoiminen varhaiskasvatuksen asiantuntija Eeva Valjakka, sivutoiminen lastensuojelun asiantuntija Harjoittelijat vuonna 2011: Jenni Vikman, erityispedagogiikka Anne Välimäki, sosiaalityö Erja Viherkoski, sosionomi DIAK Ville Vähämäki, sosionomi AMK Vili Virtanen, sosiaalipolitiikka Vasson toimitilat sijaitsevat Turussa osoitteessa Käsityöläiskatu 4a, Turku. Yhteystiedot: Uuden toimitilan avajaiset pidettiin avointen ovien päivän muodossa alkuvuodesta Päivän aikana Vassossa kävi noin 50 vierasta. 15

16 10. HALLINTO Oy Vasso Ab:n hallitus JÄSEN VARAJÄSEN TAUSTAYHTEISÖ Marit Holmberg pj. Antti Perälä Turun kaupunki Marjut Putkinen Meeri Rusi Turun ammattikorkeakoulu Jarkko Rasinkangas Juhani Tähtinen Turun yliopistosäätiö Katarina Drugg vpj. Marko Joas Åbo Akademi Antti Parpo Kristiina Bergroth Turun seutukunnan itäiset kunnat Riitta Ylipelkonen Arja Iho Turun seutukunnan läntiset kunnat Helvi Heiniö Sari Rantanen Vakka-Suomen seutukunta Marja-Leena Brander Jaakko Kaunisto Loimaan seutukunta Paavo Varis ( Hannu Ranta Salon seutukunta asti) Otto Ilmonen Maria Wallin Turunmaan seutukunta Ritva Niemi Niina Stade Ruissalo Säätiö Tina Mäkelä Raija Haataja- Nurminen Järjestöt 16

17 Oy Vasso Ab:n osakkaat OSAKKEEN OMISTAJA yht. 410 osaketta OSAKEMÄÄRÄ kuntaliitosten jälkeen PERUSTAJAOSAKKAAT Turun kaupunki 60 Kaarinan kaupunki 15 Liedon kunta 15 Naantalin kaupunki 25 Paimion kaupunki 15 Raision kaupunki 15 Salon kaupunki 25 Uudenkaupungin kaupunki 15 Turun yliopistosäätiö 30 Åbo Akademi 30 Ruissalo säätiö 20 OSAKKEEN OMISTAJA OSAKEMÄÄRÄ kuntaliitosten jälkeen KUNNAT JA KUNTAYHTYMÄT Turun seutu Masku 15 Mynämäki 5 Nousiainen 5 Rusko 10 Salon seutu Somero 5 Vakka-Suomi Laitila 5 Kustavi 5 Pyhäranta 5 Vehmaa 5 Loimaan seutu Koski Tl 5 Loimaa 15 Pöytyä 5 Turunmaa Länsi-Turunmaa 20 Kemiönsaari 10 Kuntayhtymät Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä 5 JÄRJESTÖT Palveluyhdistys Kaseva ry 5 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri 5 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry 5 Suomen Uusperheellisten liitto ry 5 Sateenkaari Koto ry. 5 17

18 LIITTEET Liite 1 Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta Koivuranta, Eija johtaja sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja Haverinen, Riitta johtava asiantuntija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Varapuheenjohtaja Rooli et: Nimi Nimike Työnantaja Rooli Sarvimäki, Pirjo neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Kallinen-Kräkin, Salme neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Mattila, Jukka lääkintöneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Vuorilehto, Maria lääkintöneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Turpeinen, Aune sosiaalineuvos sosiaali- ja terveysministeriö Haavisto, Kari neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Viemerö, Jaana erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Uotinen, Sami neuvotteleva lakimies Suomen Kuntaliitto Pantzar, Juha kehitysjohtaja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Kemppi, Anssi suunnittelija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Ahonen, Hanna kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Virtanen, Jarno ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Pohjola, Anneli professori Lapin yliopisto, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Virolainen, Kari yksikönjohtaja Oulun ammattikorkeakoulu, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Rissanen, Sari professori Itä-Suomen yliopisto, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tervasmäki, Antti sosiaalineuvos ISO-yhdistys ry, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kortelainen, Risto Mäntysaari, Mikko Lindberg, Jukka Närhi, Maritta muutosjohtaja sosiaalityön professori tilaajajohtaja suunnittelupäällikkö Jyväskylän kaupunki, Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sosiaalialan osamiskeskus Hämeenlinnan kaupunki, Kanta- Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan oske Tampereen kaupunki, Kanta- Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan oske Ovaska, Esko tutkimus- ja kehityspäällikkö Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 18

19 Heiniö, Helvi sosiaali- ja terveysjohtaja Uudenkaupungin kaupunki, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tanninen, Heikki kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Imatra, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Aalto, Seija toimialajohtaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kaakkois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hynynen, Pirkko työikäisten palvelulinjan johtaja perusturvakuntayhtymä Karviainen, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pesonen, Maritta perhepalvelujen johtaja Vantaan kaupunki, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Julkunen, Ilse professori Helsingin YO, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Andersson, Maria sosiaalityön päällikkö Porvoon kaupunki, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Hiltunen, Päivi johtaja Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Kinnunen, Petri johtaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oinaala, Markku perusturvan ylilääkäri Rovaniemen kaupunki Ronkainen, Ari psykiatrian tulosaluejohtaja Kymen sairaanhoitopiiri Jokiranta, Harri apulaiskaupunginjohtaja Seinäjoen kaupunki Rajaniemi, Varpu aluekehitysjohtaja Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Heinämäki, Liisa erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Sihteeri 19

20 Liite 2. Kaste-ohjelman Länsi-Suomen aluejohtoryhmä Kyttä, Maija apulaiskaupunginjohtaja Turun kaupunki Puheenjohtaja Laaksonen, Aulis apulaiskaupunginjohtaja Porin kaupunki Varapuheenjohtaja Nygren, Päivi hallintoylijohtaja Varsinais-Suomen shp Lehtonen, Olli-Pekka johtaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Wanne, Olli johtajaylilääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri sosiaalipalvelujen Paavola, Merja toimialuejohtaja satakunnan sairaanhoitopiiri Tiitinen, Juhani johtaja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Kuusio, Kristiina suunnittelupäällikkö Rauma Hakala, Esa toimitusjohtaja Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Piirala, Kristiina perusturvajohtaja Huittinen Liuksa, Riitta peruspalvelujohtaja Turun kaupunki Lehtomäki, Sanna-Tuulia sosiaali- ja terveysjohtaja Raision kaupunki Parpo, Antti hyvinvointipalvelujen johtaja Kaarina Kesäniemi, Jari kunnanjohtaja Koski TI Ilmonen, Otto sosiaali- ja terveysjohtaja Länsi-Turunmaa Kauppinen, Veli-Matti erikoissuunnittelija Varsinais-Suomen liitto Hyvärinen, Seija hallintoylihoitaja Salon seudun terveyskeskus Tynni, Ulla henkilöstöpäällikkö Perusturvakuntayhtymä Akseli Rantanen, Sari sosiaali- ja terveysjohtaja Laitila Rantanen, Sirpa johtava lääkäri Härkätien terveyskeskus Anis, Merja toimitusjohtaja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pihlajamäki, Eini kehittämispäällikkö Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det 20

Läntinen sote-alue. Valmistelun organisointi:

Läntinen sote-alue. Valmistelun organisointi: Läntinen sote-alue Valmistelun organisointi: Kuntajohdon tapaaminen, Turku 29.1.2015 Maija Kyttä Läntinen sote-alue Valmistelun organisointi Valtakunnallinen tuki Alustava valmistelu Länsi-Suomen alueella

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 HYVÄKSYTTY YHTIÖKOKOUKSESSA 25.11.2010 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON STRATEGIAN PERUSPILARIT... 5 3.

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Kehittämisen välttämätön, ei vielä riittävä ehto Jokainen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2010 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Yliopistoyhteistyö ja sosiaalialan osaamiskeskukset

Yliopistoyhteistyö ja sosiaalialan osaamiskeskukset Yliopistoyhteistyö ja sosiaalialan osaamiskeskukset Sosiaalityön kevätseminaari 12.5.2015 Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, www.vasso.fi Tapio Häyhtiö, YTT, toimitusjohtaja Avainteemat Sosiaalialan

Lisätiedot

Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous

Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous Poske/Lapin toimintayksikön ohjausryhmän kokous 29-4-2008 KASTE - 23.4. aluejaoston kokous Toimeenpanosta: - 24.4 annetaan valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveyteen ja turvalliseen elämään Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS = KOSKE Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Palveluohjaus vammaistyössä 28.9.07 Armi Mustakallio Projektipäällikkö, Vammaispalveluiden sosiaalityön ja verkostoituneen erityisosaamisen kehittäminen 5.10.2007

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

ALUEET JA HYVINVOINTI

ALUEET JA HYVINVOINTI ALUEET JA HYVINVOINTI Hyvinvointialan kehittäminen strategisena kokonaisuutena Kehittämisyhteistyön käytännön kokemuksia Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi Pohjanmaan liitto 11.6.2009 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

PaKaste 2 kokous

PaKaste 2 kokous PaKaste 2 kokous 3.9.2010 Lapsen hyvä arki Pohjois-Pohjanmaan osahanke Margit Päätalo, Pohjois-Suomen alueellinen Kastesuunnittelija puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Väkiluku Pohjois-Suomessa yhteensä

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

SOHVI-hanke

SOHVI-hanke SOHVI-hanke 1.3.2012 28.2.2014 SOHVI-hankkeen toteuttajat ja hankekumppanit SOHVI-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu (hankekumppanina Vakka-Suomen seutukunnan kunnat: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki K-S sosiaalialan osaamiskeskus 30.10.2015 SO + TE kehittämisrakenteen lähtökohtia Myös kehittämistoiminta on tarkoituksenmukaista

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Ajankohtaiskatsaus 23.11.2012 Sinikka Näätsaari Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat linjaukset 15.11.2012 Lähtökohdat Palvelutavoite

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta. Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta. Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE 17.11.2015 SO + TE kehittämisrakenteen lähtökohtia Myös kehittämistoiminta on

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät. Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008

Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät. Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008 Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008 Sosiaalihuollon erityispalvelut osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta Erityispalvelujen järjestämistä säätelee tällä

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Päätös 1 (5)

Päätös 1 (5) Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (5) 9.1.2017 Jaakonkatu 3 B / 3. kerros 00100 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015)

Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015) Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta (Valmistunut 10/2015) 6.6.2016 Raili Haaki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, KOSKE 8.6.2016 SO + TE kehittämisrakenteen lähtökohtia

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään KASTE-ohjelma on sosiaali- ja

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Uudenkaupungin Golfklubi, Välskärintie 2 H, Uusikaupunki

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Uudenkaupungin Golfklubi, Välskärintie 2 H, Uusikaupunki UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2015 1 Vakka-Suomen sosiaalijohto 21.08.2015 Aika 21.08.2015 klo 09:00-13:00 Paikka Uudenkaupungin Golfklubi, Välskärintie 2 H, Uusikaupunki Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMESSA 2012

VARSINAIS-SUOMESSA 2012 VARSINAIS-SUOMESSA 2012 Varsinais-Suomen kuntayhtymien poliittiset voimasuhteet vuosina 2013-2017 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa elokuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Sote-johtajakokous Muistio 5 / 2016

Sote-johtajakokous Muistio 5 / 2016 Sote-johtajakokous Muistio 5 / 2016 Aika: maanantai 7.11.2016, 8.00 9.32. Paikka: Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2 Jakelu: (x) Turun kaupunki Toimialajohtaja Riitta Liuksa, pj. (-)

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo Puheenjohtajina erityissuunnittelija Seija Junno & kehittämispäällikkö Mervi Janhunen Sekä dialogisen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät Pohjoisessa Pyhätunturilla

Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät Pohjoisessa Pyhätunturilla Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät Pohjoisessa Pyhätunturilla 26.-27.8.2009 Onko sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan suunta muutoksessa? Eija Koivuranta ja Martti Lähteinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina 7.10.2014 Helsinki Eduskunta/Valtiovarainvaliokunta/Kunta- ja terveysjaosto Tarja Kauppila, johtaja, ISO Kehittämisen välttämätön, ei vielä riittävä

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Aika 1.3.2016 kello 18:00-19:10 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali Allekirjoittajat Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen sihteeri

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu jyrkkeni kesäkuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 27.5.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KOORDINAATIORYHMÄN PJ. ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Lakivalmistelun

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

Jakelu: (x) Auran kunta Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas Hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi

Jakelu: (x) Auran kunta Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas Hyvinvointipalveluiden johtaja Anna Arola-Järvi Sote-johtajakokous Aika: to 9.6.2016, 9.00 11.00 Paikka: Turun kaupungintalo, Kokoushuone Armfelt, Aurakatu 2 Jakelu: (x) Auran kunta Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas (x) Kaarinan kaupunki Hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016

Kommenttipuheenvuoro. Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 Kommenttipuheenvuoro Sosiaalihuolto ja sen kehittäminen Lahti 2.5.2016 "sote-uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille pääsee... Vaiko jostain muustakin? Sosiaalihuolto

Lisätiedot

PALVELURAKENNE- UUDISTUS

PALVELURAKENNE- UUDISTUS PALVELURAKENNE- UUDISTUS IHANTEISTA TODELLISUUTEEN SELVITYSMIESTEN TYÖ Göran Honga 22.08.2013 HISTORIA 10 VUOTTA 3 HALLITUSTA TYÖRYHMIÄ SELVITYSMIEHIÄ ASIANTUNTIJASELVITYKSIÄ NYKYHALLITUS KUNTARAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot