TOIMINTAKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB

2 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS STRATEGISET LINJAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE) VASSON VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ Valtakunnallinen yhteistyö ja vaikuttaminen Alueellinen kehittämisyhteistyö ALUEELLINEN HYVINVOINTITIEDON KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Täydennyskoulutusyhteistyö Käytännön opetus, harjoittelu- ja opinnäyteyhteistyö ASIANTUNTIJA- JA VERKOSTOTYÖ KEHITTÄMISTOIMINNASSA Sosiaaliasiamies Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun konsultaatio ja tuki Asiantuntijarekisteri ja muu asiantuntijayhteistyö Varhaiskasvatus Monikulttuurisuustyö Vammaistyö Päihdetyö Aikuissosiaalityö ja ikääntyvien palvelut TIEDOTTAMINEN, JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ RESURSSIT, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT HALLINTO LIITTEET... 18

3 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2011 aikana sosiaalialan osaamiskeskukset toimivat aktiivisesti sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyössä. Lain valmistelutyötä kommentoitiin ja erityisesti pidettiin esillä sosiaalialan kehittämis- ja tutkimustyön tärkeyttä. Osaamiskeskukset laativat myös valtakunnallisen selvityksen ja esityksen mahdollisista yhteistyömalleista terveydenhuoltolaissa määriteltyjen perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Sosiaalityön asemaa nostettiin esille osaamiskeskusten yhteistyönä laatimalla valtakunnallinen vetoomus sosiaalityön koulutuspaikkojen lisäämiseksi yliopistoissa sekä tuomalla sosiaalityön koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön merkitystä esille muun muassa kirjoittamalla sanomalehtiin. Osaamiskeskusjohtajat tapasivat peruspalveluministerin elokuussa ja tapaamisia sovittiin jatkettavan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa sovittiin myös entistä suunnitelmallisemmasta yhteistyöstä. Kaste-ohjelman valmistuminen viivästyi ja alueelliseen ohjelmatyöhön päästiin vasta vuoden 2012 alkupuolella. Vasson uusia toimintoja olivat sosiaaliasiamiespalvelun sekä lastensuojelun juridisen konsultaation ja edunvalvonnan kehittäminen, jotka saivat alusta alkaen hyvän vastaanoton ja palautteen kunnissa. Näille toiminnoille kehitetään edelleen hyvin toimivaa ja kestävää mallia yhdessä alueen kuntien kanssa. Hyvinvointitiedon alueellinen koonti, koordinaatio sekä siihen liittyvä yhteistyö kuntien hyvinvointityöryhmien ja johdon kanssa on keskeinen ja hyvin paikkansa löytänyt kehittämistyön muoto. Yhteisesti koordinoitu tiedontuotanto vahvistaa tietojohtamista ja tekee mahdolliseksi tunnistaa kehittämiskohteita ja muutoksia hyvinvoinnin osatekijöissä. Vuoden 2011 alussa juhlistettiin Vasson uusia toimitiloja avoimien ovien päivillä, joihin osallistui runsas määrä yhteistyökumppaneita ja muita toiminnasta kiinnostuneita. Sosiaalialan osaamiskeskusten 10-vuotista taivalta juhlittiin valtakunnallisilla sosiaalialan osaamiskeskuspäivillä sekä eri osaamiskeskusten tilaisuuksissa. Vasson juhlat ovat vuoden 2013 alussa. Kiitos jälleen kuluneen vuoden toiminnasta ja yhteistyöstä Vasson henkilöstölle, hallitukselle ja kaikille yhteistyökumppaneille! Merja Anis toimitusjohtaja 3

4 2. STRATEGISET LINJAUKSET Vasso toteuttaa sosiaalialan osaamiskeskuksille lain mukaan kuuluvia perustehtäviä 1, joita ovat: sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittyminen perus- ja erityispalvelujen kehittyminen ja välittyminen sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä käytännön työn monipuolinen yhteys sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen. Sosiaali- ja terveysministeriössä toimii valtioneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan asettama sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta, jonka tehtävänä on sopia osaamiskeskustoiminnan valtakunnallisista linjauksista. Uusi neuvottelukunta on asetettu vuosille (Liite 1). Toimintasuunnitelmassa painotetaan sosiaalisen esillä pitämistä erilaisissa yhteyksissä, sosiaalialan kehittämisrakenteen vahvistamista ja lainvalmisteluun osallistumista. Sosiaalisen näkökulman vahvistaminen nousi esille myös Vasson hallituksen strategiakeskustelussa. Vasson hallitus ja henkilöstö linjasivat vuosien strategiatyössä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan painopisteitä lähivuosiksi. Toiminnan keskiössä ovat alueellinen hyvinvointitiedon tuotanto, työelämän yhteydet koulutukseen ja tutkimukseen sekä asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittäminen. Yhteistyötä terveydenhuollon kehittämiseen vahvistetaan. Strategiatyö jatkuu vuonna Alueellinen hyvinvointitiedon kehittäminen sekä työelämän ja koulutuksen yhteistyö olivat keskeisesti toiminnassa vuonna Asiakaslähtöisten toimintojen kehittäminen sekä tiiviimpi yhteistyö terveydenhuollon kehittämiseen tulevat mahdollisiksi Kaste-ohjelman uudella toimintakaudella. 3. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) on valtion strateginen ohjausväline, jolla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Sen tavoitteina laajasti määritellen on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden asiakaskeskeinen järjestäminen, tiedon ja tietojärjestelmien saaminen asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi sekä johtamisen kehittäminen. Kaste-ohjelma on osin jatkumoa ensimmäisellä Kaste-kaudella käynnistetylle kehittämistyölle. Uuden Kaste-kauden kehittämistoimia suunnitellaan keväästä 2012 alkaen. Kunnat ja kuntayhtymät voivat saada valtionavustusta kehittämishankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL), Suomen Kuntaliitto sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt antavat kunnille asiantuntija-apua. 1 4

5 Länsi-Suomen Kaste-alueeseen kuuluvat Varsinais-Suomi ja Satakunta. Alueellista ohjelmatyötä linjaa Länsi-Suomen alueellinen johtoryhmä. Vasson toimitusjohtaja kuuluu Länsi-Suomen alueelliseen johtoryhmään (Liite 2) ja osallistuu alueelliseen suunnittelutyöhön. Länsi-Suomen alueella on käynnissä kolme Kaste-hanketta 2 : Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden Remontti-hanke, Länsi 2012 päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke ja Toimintakykyinen ikääntyminen kehittämishanke. Kaikki kolme hanketta saivat rahoitusta kehitetyn toiminnan juurruttamiseen vuodelle Lisäksi Kårkullan kuntayhtymä on mukana valtakunnallisessa vammaispalveluiden kehittämishankkeessa. 4. VASSON VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ Kehittämistyön keskeinen toimintatapa on yhteistyön tekeminen mahdolliseksi ja sen edistäminen verkostoimalla sosiaalialan eri toimijoita keskenään sekä koordinoimalla verkostoja. Yhteistyö rakentuu erilaisten alueellisten ja valtakunnallisten työryhmien ja verkostojen varaan. Kaste-ohjelman tavoitteiden sekä uudistuvien palvelurakenteiden ja lainsäädännön myötä yhteistyön lisääminen terveydenhuollon toimijoiden kanssa on yhä tärkeämpää. Maakunnallinen kehittämisnäkökulma toteutuu paitsi kuntien yhteistyötä edistämällä, myös osallistumalla Kaste-ohjelman alueelliseen työhön sekä Varsinais-Suomen muiden yhteistyötahojen kanssa muun muassa alueen työvoimatarpeen ja koulutuksen ennakointityöhön sekä hyvinvointipalvelujen kehittämistyön rakenteellisten edellytysten luomiseen. Vasso on mukana myös Varsinais-Suomen hyvinvointiklusterin johtoryhmässä. Klusterityöllä tavoitellaan muun muassa hyvinvointialan toimijoiden yhteistyön vahvistumista Valtakunnallinen yhteistyö ja vaikuttaminen Valtakunnallinen osaamiskeskusyhteistyö on monitasoista. Osaamiskeskusjohtajat kokoontuvat kuukausittain. Muu henkilöstö on verkostoitunut sisältökohtaisten teemojen ympärille. Vuosittain järjestettävillä sosiaalialan osaamiskeskuspäivillä osaamiskeskusten henkilöstö kokoontuu yhteen verkostoitumaan, kouluttautumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista teemoista. Osaamiskeskusjohtajat valmistelivat yhteisiä kannanottoja valtakunnallisesti merkittäviin kehittämislinjauksiin ja lakiesityksiin. Sosiaalihuoltolakia uudistetaan ja osaamiskeskusten edustajana lainvalmistelutyöryhmässä on Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Kosken johtaja Marja Heikkilä. Muut johtajat osallistuivat lakivalmistelun kommentointiin ja vaikuttamistyöhön. Yhdessä valtakunnallisen sosiaalityön yhteistyöverkoston Sosnetin kanssa pyrittiin edistämään sosiaalialan tutkimus- ja kehittämisrakenteiden suunnittelua ja sisällyttämistä tulevaan lainsäädäntöön. Yhteistyössä laadittiin kannanotto tutkimus- ja kehittämisrakenteiden vahvistamiseksi ja huomioimiseksi sosiaalihuoltolain valmistelussa. Osaamiskeskusjohtajat laativat sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan toimeksiannosta esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisten kehittämis- ja tutkimusrakenteiden muodostamiseksi. Esitystä käsiteltiin osaamiskeskusten johtoryhmissä ja hallituksissa sekä neuvottelukunnassa. 2 5

6 Osaamiskeskusjohtajat laativat vetoomuksen sosiaalityön koulutuspaikkojen lisäämiseksi yliopistoissa. Vetoomukseen kerättiin noin 20 suurimman kaupungin sosiaalityön johdon allekirjoitukset. Vetoomus luovutettiin yliopistojen rehtoreille eri yliopistoissa järjestetyillä tapaamisilla. Turun yliopiston rehtorin tapaaminen toteutui keväällä Lisäksi vaikuttamistyötä on tehty Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kampanjan tuloksena sosiaalityötä ja koulutuksen kehttämisen tarvetta on tuotu julkisuuteen ja koulutuspaikkojen lisäämiseksi on aloitettu toimenpiteitä. Osaamiskeskusjohtajilla on myös edustajat useissa muissa valtakunnallisissa työryhmissä. Vasson toimitusjohtaja kuuluu Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukuntaan, Sosiaaliportin toimitusneuvostoon sekä Koulutuksen ja työelämän yhteyksien kehittämishankkeen ohjausryhmään. Osaamiskeskusjohtajien tapaamisia oli Sosiaali- ja terveysministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kuntaliiton sekä muiden valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyökumppanien kanssa keskusteltiin sosiaalija terveysalan valtakunnallisesti keskeisistä ja ajankohtaisista kysymyksistä painottaen erityisesti sosiaalihuollon näkökulmaa ja haasteita. THL:n kanssa sovittiin suunnitelmallisesta yhteistyöstä. Neljä kertaa vuodessa toteutuvilla tapaamisilla on etukäteen sovitut teemat, joita osanottajat valmistelevat etukäteen. Yhteistyöllä pyritään edistämään sosiaalialan kehittymistä ja tiedon välittymistä. Osaamiskeskusten muissa valtakunnallisissa verkostoissa lastensuojelu, aikuissosiaalityö, päihdetyö, varhaiskasvatus, vammaistyö, vanhustyö, yleiskehittäminen osaamiskeskusten suunnittelijat ja hanketyöntekijät saavat vertaistukea, välittävät käytäntöjä ja kokemuksia sekä tekevät yhteistä vaikuttamistyötä alan kehittymiseksi. Substanssiverkostot toimivat kokoontumalla noin kaksi kertaa vuodessa sekä sähköpostiviestinnän avulla. Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät pidettiin Helsingissä Soccassa 10-vuotisteeman merkeissä. Osaamiskeskukset saivat myös yhteisen 10-vuotislogon. 10-vuotisjuhlia vietettiin eri osaamiskeskusalueilla vusina 2011 ja Vasson juhlat pidetään Alueellinen kehittämisyhteistyö Kaste-ohjelman alueellinen johtoryhmä Kaste-ohjelma kokoaa alueen sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnat, järjestöt, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot suunnittelemaan ja valmistelemaan ohjelman mukaisia kehittämishankkeita ja rahoitushakemuksia. Aluejohtoryhmä linjaa kehittämisen painopisteet. Kaste-ohjelman toisen vaiheen alueellinen keskustelu alkoi vuonna 2011 ja valtakunnallisen ohjelman valmistuttua alkuvuodesta 2012 alettiin organisoida alueellista kehittämistarpeiden koontia ja suunnittelutyötä. Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjohtajien yhteistyöryhmä Kuntien yhteistyö ja yhteisten kehittämisintressien määrittely on ollut haasteellista pienkuntavaltaisella ja lukuisia erilaisia ja erikokoisia kuntia käsittävällä alueella. Varsinais- Suomen kuntien sosiaali- ja terveysjohtajien kokoontumisilla on pyritty maakunnallisen yhteistyön vahvistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnassa. Yhteistyön tiivistämisellä pyritään edistämään myös nopeampaa ja joustavampaa tapaa sopia Kasteohjelman puitteissa tapahtuvasta hanke- ym. yhteistyöstä. 6

7 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjohdon yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kuntien yhteisiä kehittämistoimia ja palvelujen järjestämiseen liittyviä asioita, kuten sosiaalityöntekijöiden saatavuus, lastensuojelun edunvalvonta, sosiaaliasiamiestoiminta, Kaste-ohjelma ja alueen Kaste-hankkeet, johtamisen ja työhyvinvoinnin kysymykset sekä alueelliset kehittämisrakenteet. Länsi-Suomen Kasteohjelmapäällikkö osallistuu kokouksiin. Osaamiskeskusyhteistyö Ruotsinkielisen sosiaalialan osaamiskeskuksen, FSKC:n, projektipäällikkö tuli Vasson kanssa yhteisiin toimitiloihin vuonna FSKC:n kanssa valmisteltiin myös suunnitelma ja rahoitushakemus Moniammatilliset osaavat oppimisympäristöt -hankkeeksi, jolla haluttiin rakentaa moniammatillinen ja kaksikielinen sosiaalityön käytännön opetuksen malli ammattikorkeakoulujen (Arcada, Turun ammattikorkeakoulu), yliopistojen (SSKH, HU, TY) sekä Varsinais-Suomen ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöllä. Tälle Helsingin yliopiston hallinnoimalle hankesuunnitelmalle ei saatu rahoitusta. Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan alueen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Pikassoksen kanssa keskusteltiin Satakunnan alueen yhteistyöstä Kaste-ohjelmaan liittyen. Alueellinen osaamiskeskusyhteistyö edellyttää edelleen tiivistämistä Kaste-ohjelman puitteissa, ja keskusteluja jatketaan vuonna Sosiaalialan osaamiskeskusten ja perusteilla olevan perusterveydenhuollon yksikön yhteistyöteemoista keskusteltiin, kun Vasson ja FSKC:n toimitusjohtaja tapasivat Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin johtajan tammikuussa Lisäksi oli yhteistyökeskusteluja yksikön suunnitteluryhmän jäsenten kanssa. 5. ALUEELLINEN HYVINVOINTITIEDON KEHITTÄMINEN Hyvinvoinnin edistäminen ja palveluiden kehittäminen muuttuvissa rakenteissa edellyttävät monipuolista, alueellisiin olosuhteisiin kiinnittyvää tiedontuotantoa sekä tiedon parempaa analysointia ja hyödyntämistä. Valtakunnallisesti koottavaa tietoa tulee tarkastella alueellisista lähtökohdista ja kartoittaa sellaiset alueelliset tiedontarpeet, joihin ei valtakunnallisista lähteistä ole saatavilla riittävän tarkkaa tai tarkoituksenmukaista tietoa. Alueellisen tiedontuotannon keskeisiä verkostotoimijoita sosiaalialan osaamiskeskuksen lisäksi ovat alueen korkeakoulut, tutkimusyksiköt, kunnat, järjestöt, Varsinais-Suomen liitto sekä Kastealuejohtoryhmä ja hanketoimijat. Vasson TIETOHYÖTY -hankkeessa (Hyvinvointitieto Varsinais-Suomen kuntien hyödyksi - hanke) on vuosina luotu toimintamalli, jossa koordinoidaan, kootaan, analysoidaan ja raportoidaan Varsinais-Suomen kuntia koskevaa hyvinvointitietoa. Kuntalaisten hyvinvointia ja kuntien palveluja koskevalla tiedontuotannolla tuetaan hyvinvointipalvelujen suunnittelua ja päätöksentekoa sekä ohjataan resursseja uusiin toimintatapoihin, joita kuntien koordinoidulla yhteistyöllä on mahdollista löytää. Helmikuussa 2011 Vasso, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus järjestivät seminaarin nuorten koulutuspoluista ja niiden tukemisesta. Samalla esiteltiin TIETOHYÖTY-hankkeen tuloksia ensimmäiseltä hankekaudelta. TIETOHYÖTY II -hanke aloitti toimintansa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa elokuun alussa Tavoitteena on jatkaa ensimmäisessä vaiheessa aloitettua työtä, 7

8 syventää tiedon analyysia ja lisätä tiedotusta. Hankkeessa on tuotettu erilaisia päivitys- ja seurantatöitä esimerkiksi hyvinvointisuunnitelmiin, -kertomuksiin tai -ohjelmiin. Syksyn 2011 aikana TIETOHYÖTY-hankkeessa päivitettiin ikäryhmittäiset indikaattorikokonaisuudet ja koottiin erilaisista teemoista tilastokatsauksia maakuntaan. Hankkeen materiaalit kerätään Vasson kotisivuille hankkeen omaan osioon. Lisäksi päivityksistä ja tilastokatsauksista tiedotettiin kuntien sosiaali- ja terveysjohtoa sähköpostitse. Syksyllä 2011 organisoitiin hyvinvointitiedon kehittämistyöryhmä paikallisista toimijoista ja asiantuntijoista, jotka toimivat hyvinvointitiedon parissa. Tarkoituksena on koordinoida toimijoiden yhteistyötä ja sitä kautta edistää osaamisen kehittymistä ja tiedon välittymistä. Kehittämisryhmä kokoontui syksyn aikana kaksi kertaa. Ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin ryhmän tarpeesta, sisällöstä ja tapaamisista yleisesti. Toisessa tapaamisessa kuultiin ja keskusteltiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen INDI-hankkeesta. TIETOHYÖTY-hanke osallistuu osaamiskeskusten yhteiseen Alueellisen tiedontuotannon verkostoon. Kesällä 2011 verkosto järjesti toistamiseen metodikoulutusta, johon hanketyöntekijä osallistui. Paikallisesti yhteistyötä on tehty muun muassa Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen, Länsi-Suomen KASTE-hankkeiden, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen, Pikassoksen ja Varsinais-Suomen kuntien kanssa. TIETOHYÖTY II -hanke tiivistetysti Hallinnoija: Vasso Muut osallistujat: Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen kunnat Yhteistyökumppaneita: Turun Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus; Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden Remontti-hanke; Vetovoimainen terveydenhuolto - VeTeTh-hanke; Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry; Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen INDI-hanke; Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toiminta-aika: Rahoitus: Varsinais-Suomen kunnat, Vasso, Turun ammattikorkeakoulu, maakunnan kehittämisraha Tavoitteet: jatkaa kunta- ja seutukäyntejä kuntien tietotarpeiden päivittämiseksi, päivittää hankkeen I-vaiheessa kerättyä indikaattorikokonaisuutta ja syventää analyyseja, toimia alueella tunnustettuna hyvinvointitiedon aktiivisena välittäjänä ja koordinoijana edistää hyvinvointitiedon saatavuutta tuottamalla Vasson verkkosivuille alueellisen hyvinvointitiedon materiaalia Henkilöstö: suunnittelija Hanna Inkeroinen (Vasso) ja suunnittelija Pia Sahonen (Turun amk) 8

9 6. TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Vasso toimii yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa monin eri tavoin. Toiminnan tavoitteena on koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän yhteyksien vahvistaminen. Lisäksi alueellisen tiedontuotannon osaksi pyritään saamaan sosiaalialan henkilöstötilanteen seuranta ja tarve-ennakointi. Vasso, kuten muutkin sosiaalialan osaamiskeskukset, on mukana maakuntaliiton koordinoimassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmatyössä (KESU), jossa ennakoidaan henkilöstö- ja koulutustarpeita. Vasso osallistui näihin työkokouksiin alkuvuodesta Täydennyskoulutusyhteistyö Vasso yhdessä koulutusorganisaatioiden ja kuntien kanssa pyrkii edistämään mahdollisimman koordinoitua ja koulutustarpeita vastaavaa koulutustarjontaa. Sosiaalialan täydennyskoulutuksen tarvekyselyt toteutettiin keväällä 2011 aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vanhustyön, vammaistyön ja varhaiskasvatuksen työntekijöille Varsinais- Suomen alueella. Kyselyiden tuloksia käsiteltiin täydennyskoulutustyöryhmässä, johon osallistui edustajia eri täydennyskoulutusorganisaatioista. Vasso osallistuu myös täydennyskoulutuksen sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen resurssien puitteissa. Vuonna 2011 yhteistyötä tehtiin Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean organisoimissa lastensuojelun koulutusohjelmassa sekä kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä koulutusohjelmassa. Koulutukseen kuuluvien kehittämishankkeiden tieteellinen ohjaus toteutui Vasson toimintana. Vasso osallistu myös suunnitteluun ja opetukseen. Vasson verkkosivujen koulutus- ja tapahtumakalenterissa julkaistaan alueellisia ja valtakunnallisia koulutus- ja tapahtumatietoja Käytännön opetus, harjoittelu- ja opinnäyteyhteistyö Vassoon otetaan vuosittain yliopiston ja/tai ammattikorkeakoulun opiskelijoita työharjoittelujaksolle. Harjoittelujaksot Vassossa sisältävät aina monenlaiseen verkosto- ja työryhmätyöskentelyyn osallistumista. Lisäksi opiskelijoilla on jokin erikseen sovittu päätehtävä. Vasso ja kehittämishankkeet tarjoavat ja välittävät yhteistyötahoilta opiskelijoille aiheita ja materiaaleja opinnäytetöihin. Opiskelijatöinä tehtävät selvitykset ja tutkimukset suunnitellaan ja niitä tuetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Vassossa oli vuoden aikana viisi harjoittelijaa - yksi erityispedagogiikan, kaksi sosiaalityön, yksi ammattikorkeakoulun ja yksi Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija. Harjoittelutöinä tehtiin muun muassa avoimen varhaiskasvatuksen palveluja koskeva kysely, vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun selvitys, lastensuojelun juridisen konsultaation palautekysely sekä maahanmuuttajatyön kehittämistoimia koskeva selvitys. Kaksi harjoittelijatyötä julkaistiin Vasson julkaisusarjassa. Harjoittelijat osallistuivat lisäksi Vasson muuhun toimintaan laatimalla kokousmuistioita, päivittämällä yhteystietoja sekä osallistumalla erilaiseen tiedonkeruuseen. 9

10 Sosiaalialan koulutuksen kehittämiseen osallistutaan myös alueellisten ja valtakunnallisten työryhmien kautta. Vasson toimitusjohtaja kuuluu Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelut tulosalueen neuvottelukunnan Sosiaalialan koulutusohjelman jaokseen. Jaoksen tehtävänä on mm. AMK- ja YAMK -tutkintojen kehittäminen. Toimitusjohtaja kuuluu sosiaalialan osaamiskeskusten edustajana myös Sosiaalialan yliopistoverkoston (SOSNET) Sosiaalialan koulutuksen työelämälähtöisyys -hankkeen ohjausryhmään. Hankkeessa on tarkoitus luoda valtakunnallisia rakenteita sosiaalityön käytännön opetuksen organisoitumiselle työelämässä ja lisätä koulutuksen ja työelämän vastavuoroisuutta. Hankkeessa luodaan pohjaa sosiaalityön tutkimus- ja opetusympäristöjen perustamiselle, ja tässä hyödynnetään sosiaalialan osaamiskeskuksia välittävinä organisaatioina. Lisäksi pilotoidaan käytännön opettajien ja työelämäohjaajien koulutusta. 7. ASIANTUNTIJA- JA VERKOSTOTYÖ KEHITTÄMISTOIMINNASSA 7.1. Sosiaaliasiamies Vassossa toimii Varsinais-Suomen kuntien yhteisesti käytettävissä oleva sosiaaliasiamies alkaen. Tavoitteena on kehittää toimintakäytäntöjä, joilla edistetään asiakkaiden oikeuksien toteutumista tasapuolisesti, tarjotaan puolueetonta sovitteluapua asiakkaan ja henkilökunnan välillä sekä tuotetaan päätöksentekoa tukevaa tietoa asiakkaiden asemasta. Sosiaaliasiamies palvelee sopimuksen tehneiden kuntien asukkaita ja työntekijöitä kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Vuoden 2011 aikana ja alkuvuodesta 2012 sosiaaliasiamiestoimintaan tuli mukaan kahdeksan kuntaa, joiden yhteinen asukaspohja on noin asukasta. Neuvotteluja käydään uusien kuntien osallistumisesta toimintaan. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on (asiakaslaki 23 ja 24 ) 1. Neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista 4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle Toimintatapoina ovat puhelinneuvonta, henkilökohtaiset tapaamiset sekä tarvittaessa kotikäynnit ja sovittelijana toimiminen sosiaalitoimistojen asiakaspalavereissa. Vasson sosiaaliasiamies toimii myös yhteistyössä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten ja kuntien sosiaaliasiamiesten kanssa toiminnan kehittämiseksi. Osallistuvat kunnat: vuodesta 2011 alkaen Kaarina, Kustavi, Laitila, Taivassalo ja vuodesta 2012 alkaen Koski, Uusikaupunki, Somero ja Vehmaa Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvoja vahvistaa lapsen osallisuutta, lapsen edun toteutumista ja lapsen puhevallan käyttöä lastensuojelun päätöksenteossa. Lastensuojelun edunvalvonta perustuu lastensuojelulakiin (22 ). Jotta edunvalvonta olisi mahdollista ottaa käyttöön, tarvitaan alueellinen toimintamalli, jossa edunvalvojien koordinaatio on mahdollisimman hyvin organisoitu ja eri toimijoiden yhteistyöstä sovittu. 10

11 Vasso koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa. Tavoitteena on, että alueen lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus saada tarvittaessa itselleen edunvalvoja lastensuojelu- tai rikosasiaan. Koordinaattori toimii yhteyshenkilönä kuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, lastensuojelun edunvalvojien ja oikeudellisten tahojen välillä lastensuojelun edunvalvontaan liittyvissä asioissa sekä ylläpitää ja päivittää alueellista rekisteriä käytettävissä olevista edunvalvojista ja välittää tiedot heistä kunnille, maistraateille, poliisille, käräjäoikeudelle ja hallinto-oikeudelle. Koordinaattori pitää yhteyttä alueella toimiviin edunvalvojiin tiedottamalla ja järjestämällä työkokouksia sekä konsultoi, ohjaa ja neuvoo eri tahoja lastensuojelun edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Tarvittaessa järjestetään koulutusta ja informaatiotilaisuuksia sosiaalityöntekijöille ja yhteistyötahoille Vuonna 2011 järjestettiin sekä alueellinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus että edunvalvojien vertaistapaaminen. Osallistujat: kuntien lastensuojelun johto ja sosiaalityöntekijät, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen tutkimusyksikkö, hallinto-oikeus, käräjäoikeus, poliisilaitos, maistraatti, Pela Lastensuojelun konsultaatio ja tuki Lastensuojelun juridinen konsultaatio alkoi Vasson toimintana vuoden 2011 alussa. Vuoden aikana 18 kuntaa teki Vasson kanssa sopimuksen juridisen konsultaation käytöstä ja konsultti oli näiden kuntien käytettävissä tarpeen mukaan puhelimitse, sähköisen viestinnän avulla tai henkilökohtaisella tapaamisella. Toiminnan tavoitteena on ollut vahvistaa lastensuojelun sekä huolto- ja tapaamisasioiden juridista osaamista alueella, vastata lastensuojelutyöntekijöiden koulutuksellisiin tarpeisiin sekä vahvistaa lastensuojelun ammatillisia tukirakenteita alueella. Tavoitteisiin on pyritty joko yksittäisen kunnan tai useamman kunnan yhteisesti järjestämien keskustelu- ja koulutustilaisuuksien avulla sekä tarjoamalla lastensuojelutyöntekijöille ja lastensuojelun sosiaalityöstä vastaaville mahdollisuus keskusteluun yksittäistä tapausta koskien. Noin puolet sopimuksen tehneistä kunnista on ollut aktiivisia konsultaation käyttäjiä. Sopimuksen tehneet kunnat vuonna 2011: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Oripää, Pyhäranta, Pöytyä, Somero, Tarvasjoki, Turku, Uusikaupunki Syksyllä 2011 lastensuojelun moniammatillisten asiantuntijaryhmien toimintaa käynnistettiin kuntien toivomuksesta Turun läntisten sekä itäisten ja pohjoisten kuntien alueella. Pyrkimyksenä on ollut kehittää asiantuntijaryhmien toimintaa siten, että niiden avulla voitaisiin tukea aikaisempaa paremmin lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä heidän työssään ja kynnys ryhmän tarjoaman asiantuntijuuden käyttöön olisi mahdollisimman alhainen. Syksyn 2011 lopulla molemmissa asiantuntijaryhmissä tehtiin päätös siitä, että asiantuntijaryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa eri kunnissa. Tällä tavoin ryhmän saatavuutta pyritään helpottamaan. Keväällä 2012 asiantuntijatyöryhmä koottiin myös Vakka-Suomen alueella Asiantuntijarekisteri ja muu asiantuntijayhteistyö Vasson kotisivuilla ylläpidetään asiantuntijarekisteriä Varsinais-Suomen sosiaalialan asiantuntijoista. Asiantuntijat voivat pyydettäessä järjestää konsultaatiota, koulutusta, ryhmätyöskentelyä tai työnohjausta. Rekisteriin voi ilmoittautua asiantuntijaksi sähköisellä lomakkeella, jonka perusteella ilmoittautujaan otetaan yhteyttä. Tavoitteena on sosiaalialan asiantuntijapalvelujen saatavuuden edistäminen. 11

12 Vuonna 2011 asiantuntijarekisteritietokanta päivitettiin sekä tiedotettiin sosiaalipalveluiden henkilöstöä alueellisista ja valtakunnallisista asiantuntijapalveluista sekä välitettiin tietoa kuntien tarpeista ja asiantuntijoiden osaamisesta Vasson kehittämistyöryhmiä, muita verkostoja ja tiedotuskanavia hyödyntäen. Valtakunnallista konsultaation kehittämistyötä toteutettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän Sosiaaliportin verkkopalvelun puitteissa. Vasson toimitusjohtaja osallistui sosiaalialan osaamiskeskusverkoston edustajana Sosiaaliportin toimitusneuvoston työhön ja toimi Sosiaaliportin maahanmuuttajatyön konsultaatioryhmässä. Lastensuojelun konsultti toimi Sosiaaliportin lastensuojelun avohuollon konsulttiryhmässä Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä, joka koostuu seutukuntien, Folkhälsanin, Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja aluehallintoviraston edustajista, kokoontui kolme kertaa. Keskustelun teemoina ja kehittämistoiminnan painopisteinä pidettiin edelleen osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä, joita tukevia seminaareja ja koulutuksia valmisteltiin ja arvioitiin ko. ryhmässä. Vasso osallistui vuonna 2010 alkaneen vuorohoitokoulutuksen suunnitteluun, sisällön tuottamiseen ja organisointiin. Koulutusprosessi saatiin päätökseen helmikuussa Uutena koulutusprosessina aloitettiin syyskuussa Taaperopedagogiikka koulutus (prosessi alle kolmivuotiaiden lasten hoitajille). Koulutus jatkuu kesäkuulle Yksittäisinä koulutuspäivinä järjestettiin Lapsen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin keinoin arjessa - koulutus yhteistyössä Kaste-ohjelman Remontti -hankkeen kanssa syyskuussa sekä Pedagogiikka päiväkodissa -seminaari lokakuussa. Avoimen varhaiskasvatuksen verkosto kokoontui kaksi kertaa. Lisäksi Vasso organisoi verkoston jäsenille tutustumismatkan Forssan avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan. Kuntiin lähetettiin huhtikuussa kysely avoimen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä. Kyselyyn vastasi 11 kuntaa. Vastauksista osittain opiskelijatyönä koottu raportti julkaistiin helmikuussa Varhaiskasvatus on useimmissa kunnissa siirretty opetus- ja sivistystoimen hallinnonalalle, ja myös valtakunnallisesti se on siirtymässä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen hallitusohjelman mukaisesti. Vuodesta 2013 alkaen varhaiskasvatuksen kehittäminen Vassossa tulee olemaan kuntien rahoittaman koulutustoiminnan jatkamista. Osallistujat: Vuorohoitokoulutukseen osallistuneet kunnat: Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Salo, Turku Taaperopedagogiikka koulutukseen osallistuneet kunnat: Aura, Kaarina, Lieto, Loimaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Raisio, Salo, Sauvo, Turku, Uusikaupunki Lapsen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin keinoin arjessa -koulutukseen osallistuneet kunnat: Aura, Kaarina, Loimaa, Länsi-Turunmaa, Masku, Naantali, Raisio, Rusko, Salo, Turku, Yläne ja lisäksi Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä sekä Salon terveyskeskus. Varhaiskasvatuksen seminaariin osallistuneet kunnat: Kaarina, Laitila, Lieto, Lokalahti, Marttila, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Oripää, Paimio, Raisio, Rusko, Salo, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki, Yläne Avoimen varhaiskasvatuksen verkostoon osallistuneet kunnat: Kaarina, Lieto, Länsi- Turunmaa, Masku, Naantali, Salo, Turku, Vehmaa 12

13 7.6. Monikulttuurisuustyö Vasso koordinoi monikulttuurisuustyön kehittämisryhmän Moniku-ryhmän toimintaa. Käsiteltyjä teemoja olivat kehittämishankkeiden yhteistyö, uusi kotoutumislaki sekä kuntien kotouttamisohjelmien tilanne. Ryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean kanssa suunniteltiin Kulttuuritietoiset työkäytännöt oppisopimustyyppisen koulutusohjelman sisältöjä ja osallistuttiin koulutukseen osallistuvien kehittämishankkeiden arviointiin ja kommentointiin sekä opetukseen. Loppuvuodesta 2011 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca yhdessä Vasson ja Pikassoksen kanssa vastasi Sisäasiainministeriön tarjouspyyntöön Kotouttamistyön valtakunnallisen verkosto-ohjauksen mallin suunnittelemiseksi. Osaamiskeskukset saivat tehtävän hoitaakseen ja mallia suunnitellaan kevään 2012 aikana. Kotouttamisen verkosto-ohjauksen mallin tarkoituksena on saattaa maahanmuuttajaasiakkaita kohtaavien eri ammattilaisten käyttöön tarvittava tieto mahdollisimman laajasti eri sektoreille, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto, työvoimapalvelut, opetus ja koulutus sekä järjestöt. Osallistujat: Kuntien sosiaali- ja sivistystoimi, erityisesti Turku, Raisio ja Kaarina; järjestöjen, työvoimahallinnon ja koulutusorganisaatioiden maahanmuuttajatyössä toimivia asiakastyöntekijöitä ja kehittäjiä. Sähköpostiverkostoon kuuluu myös laajemmin alueen kuntatoimijoita Vammaistyö Vammaispalveluiden kehittämisryhmän tapaamisissa on koottu alueellisia kehittämistarpeita, joiden pohjalta valmisteltiin kehittämishankesuunnitelma Arvoa arkeen. Arjessa selviytymistä tukeva alueellinen palvelurakenne ja toimintamalli. Hankkeen tavoitteena oli käynnistää maakunnallinen yhteistyö ja luoda edellytyksiä vammaispalveluiden palvelurakenteen kehittämiseksi valtakunnallisten kehittämisohjelmien ja uudistuvan lainsäädännön linjausten mukaiseksi alueelliset erityispiirteet huomioiden. Varsinais-Suomesta 15 kuntaa antoi kirjallisen puoltolausunnon ja sitoumuksen hankkeeseen osallistumisesta: Masku, Nousiainen, Mynämäki, Kaarina, Naantali, Lieto, Uusikaupunki, Taivassalo, Vehmaa, Laitila, Tarvasjoki, Pöytyä, Koski Tl, Loimaa, Somero. Yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa haettiin Arvoa arkeen -kehittämishankkeelle rahoitusta, mutta hanke ei toistaiseksi saanut rahoitusta. Osa hankkeelle suunnitellusta tiedonkeruusta toteutettiin opinnäytetyönä. Vassossa työskennellyt sosiaalityön harjoittelija laati pro gradu-tutkielmanaan selvityksen Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien ja järjestöjen henkilökohtaisen avun käytännöistä ja kehittämistarpeista. Tutkielma julkaistiin Vasson sarjassa keväällä Vammaispalvelut. Henkilökohtaisen avun myöntämisen ja järjestämisen oikeudelliset ongelmat. Anne Välimäki. Julkaisuja 3/2012. Osallistujat: mm. Salon, Turun, Naantalin, Raision, Kaarinan, Laitilan, Tarvasjoen ja Pöytyän kuntien sosiaalityö, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Kaseva ry., Turun seudun lihastautiyhdistyksen Avustajakeskus, MS-liitto, MLL Huvitus, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana on ollut mm. kuntoutuksen ja esteettömyyden asiantuntijoita. Sähköpostiverkostoon kuuluvat kaikki Varsinais-Suomen kunnat. 13

14 7.8. Päihdetyö Vasson päihdetyön kehittämisryhmä verkottaa maakunnalliset päihdetyön toimijat yhteisten asioiden keskustelun ja kehittämisen pariin. Työryhmää on koordinoitu yhteistyössä Terveyden edistämisen ohjelman ja aluehallintoviraston kanssa. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Tapaamisissa käsiteltiin muun muassa Alkoholiohjelman ajankohtaisia asioita, Vasson toteuttamien täydennyskoulutuskyselyiden tuloksia ja Länsi2012 -hankkeen toimintaa. Kehittämisryhmän puheenjohtajana toimi Salon A-klinikan johtaja Hannu Ranta. Työryhmä keskittyi Kaste-ohjelman Länsi hankkeen seuraamiseen ja sen puitteissa verkottumiseen. Länsi hankkeen perusajatuksena on keskittyä peruspalveluiden yhteydessä toteutettavaan mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen, ongelmien ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Osallistujat: kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon päihdetyössä toimivia työntekijöitä, Turun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, järjestöjä, A-klinikkasäätiö, Aluehallintovirasto 7.9. Aikuissosiaalityö ja ikääntyvien palvelut Aikuissosiaalityön ja vanhustyön täydennyskoulutustarpeita kartoitettiin kevään 2011 aikana. Tuloksia käsiteltiin täydennyskoulutustyöryhmän kanssa syksyllä TIETOHYÖTYhankkeessa on kerätty tilastoja aikuisikäisten hyvinvoinnista sekä valtakunnallisen ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ehdotuksen mukaisesti. Tietoja on käsitelty kuntien kanssa yhteistyössä kunta- ja seutukäyntien yhteydessä. Aikuissosiaalityön ja ikääntyvien palveluiden kehittämisteemoja nostetaan esille vuonna 2012 aloitettavissa aamukahvitilaisuuksissa. Aamupäivä aikuissosiaalityölle järjestetään huhtikuussa TIEDOTTAMINEN, JULKAISUTOIMINTA JA VIESTINTÄ Tehokas ja vaikuttava verkostoituminen edellyttää toimivaa tiedonvälitystä. Vasso välittää sosiaalialalla tarvittavaa tietoa alueen toimijoille ja valtakunnallisille yhteistyöverkostoille. Tiedottamisen välineitä ovat sähköposti, Vasson kotisivut, Vasso-tiedote, Vasson julkaisusarja sekä erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat. Vasson kotisivut välittävät tietoa Vasson ajankohtaisesta toiminnasta ja toimivat tiedotuskanavana myös monille yhteistyökumppaneille erityisesti koulutus- ja tapahtumakalenterin kautta. Vasso -tiedotetta jaettiin laajalle toimijajoukolle sosiaali- ja terveysjohtajat, lähiesimiehet, kunnanjohtajat, terveysjohtajat, sivistysjohtajat, johto- ja kehittäjäryhmät, hanketoimijat, muut osaamiskeskukset ja valtakunnalliset yhteistyökumppanit. Useat yhteistyötahot hyödyntävät Vasson osoitelistoja tiedottaessaan tapahtumista ja koulutuksista. Vasson julkaisusarjassa ilmestyi vuonna 2011 Varsinais-Suomen hyvinvointi tilastoissa. Alueellinen hyvinvointitieto Varsinais-Suomen kuntien hyödyksi - TIETOHYÖTY Hanna Inkeroinen, Elina Vuorio. Julkaisuja 1/2011. Vasson esite uusittiin ja sitä jaettiin laajasti. Vasson henkilöstöä osallistui sosiaalialan osaamiskeskusten yhdessä Sosiaalitieto-lehdeltä hankkimaan viestintäkoulutukseen, jossa päivitettiin ja kehitettiin viestintään ja kirjoittamiseen 14

15 tarvittavia tietoja ja taitoja. Viestintäosaaminen ja -tavat ovat jatkossakin toiminnan kehittämisen keskiössä. 9. RESURSSIT, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT Vasson toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. Perusrahoitus muodostuu Sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteisestä valtionavustuksesta, joka maakunnan väestömäärään ja pinta-alaan perustuen vuonna 2011 oli Lisäksi oli ulkopuolista hankerahoitusta sekä kuntien hankerahoitusta ja sopimuksiin perustuvaa palvelujen myyntiä kunnille Osakepääoma on Vasson henkilöstö vuonna 2011: Merja Anis, toimitusjohtaja Erja Annala, toimistoassistentti Niko Lankinen, suunnittelija (kesäkuuhun 2011 asti) Hanna Inkeroinen, suunnittelija Terhi Alinen, sosiaaliasiamies Maija-Liisa Rantanen, sivutoiminen varhaiskasvatuksen asiantuntija Eeva Valjakka, sivutoiminen lastensuojelun asiantuntija Harjoittelijat vuonna 2011: Jenni Vikman, erityispedagogiikka Anne Välimäki, sosiaalityö Erja Viherkoski, sosionomi DIAK Ville Vähämäki, sosionomi AMK Vili Virtanen, sosiaalipolitiikka Vasson toimitilat sijaitsevat Turussa osoitteessa Käsityöläiskatu 4a, Turku. Yhteystiedot: Uuden toimitilan avajaiset pidettiin avointen ovien päivän muodossa alkuvuodesta Päivän aikana Vassossa kävi noin 50 vierasta. 15

16 10. HALLINTO Oy Vasso Ab:n hallitus JÄSEN VARAJÄSEN TAUSTAYHTEISÖ Marit Holmberg pj. Antti Perälä Turun kaupunki Marjut Putkinen Meeri Rusi Turun ammattikorkeakoulu Jarkko Rasinkangas Juhani Tähtinen Turun yliopistosäätiö Katarina Drugg vpj. Marko Joas Åbo Akademi Antti Parpo Kristiina Bergroth Turun seutukunnan itäiset kunnat Riitta Ylipelkonen Arja Iho Turun seutukunnan läntiset kunnat Helvi Heiniö Sari Rantanen Vakka-Suomen seutukunta Marja-Leena Brander Jaakko Kaunisto Loimaan seutukunta Paavo Varis ( Hannu Ranta Salon seutukunta asti) Otto Ilmonen Maria Wallin Turunmaan seutukunta Ritva Niemi Niina Stade Ruissalo Säätiö Tina Mäkelä Raija Haataja- Nurminen Järjestöt 16

17 Oy Vasso Ab:n osakkaat OSAKKEEN OMISTAJA yht. 410 osaketta OSAKEMÄÄRÄ kuntaliitosten jälkeen PERUSTAJAOSAKKAAT Turun kaupunki 60 Kaarinan kaupunki 15 Liedon kunta 15 Naantalin kaupunki 25 Paimion kaupunki 15 Raision kaupunki 15 Salon kaupunki 25 Uudenkaupungin kaupunki 15 Turun yliopistosäätiö 30 Åbo Akademi 30 Ruissalo säätiö 20 OSAKKEEN OMISTAJA OSAKEMÄÄRÄ kuntaliitosten jälkeen KUNNAT JA KUNTAYHTYMÄT Turun seutu Masku 15 Mynämäki 5 Nousiainen 5 Rusko 10 Salon seutu Somero 5 Vakka-Suomi Laitila 5 Kustavi 5 Pyhäranta 5 Vehmaa 5 Loimaan seutu Koski Tl 5 Loimaa 15 Pöytyä 5 Turunmaa Länsi-Turunmaa 20 Kemiönsaari 10 Kuntayhtymät Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä 5 JÄRJESTÖT Palveluyhdistys Kaseva ry 5 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri 5 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry 5 Suomen Uusperheellisten liitto ry 5 Sateenkaari Koto ry. 5 17

18 LIITTEET Liite 1 Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta Koivuranta, Eija johtaja sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja Haverinen, Riitta johtava asiantuntija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Varapuheenjohtaja Rooli et: Nimi Nimike Työnantaja Rooli Sarvimäki, Pirjo neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Kallinen-Kräkin, Salme neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Mattila, Jukka lääkintöneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Vuorilehto, Maria lääkintöneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Turpeinen, Aune sosiaalineuvos sosiaali- ja terveysministeriö Haavisto, Kari neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Viemerö, Jaana erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Uotinen, Sami neuvotteleva lakimies Suomen Kuntaliitto Pantzar, Juha kehitysjohtaja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Kemppi, Anssi suunnittelija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Ahonen, Hanna kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Virtanen, Jarno ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Pohjola, Anneli professori Lapin yliopisto, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Virolainen, Kari yksikönjohtaja Oulun ammattikorkeakoulu, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Rissanen, Sari professori Itä-Suomen yliopisto, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tervasmäki, Antti sosiaalineuvos ISO-yhdistys ry, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kortelainen, Risto Mäntysaari, Mikko Lindberg, Jukka Närhi, Maritta muutosjohtaja sosiaalityön professori tilaajajohtaja suunnittelupäällikkö Jyväskylän kaupunki, Keski- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sosiaalialan osamiskeskus Hämeenlinnan kaupunki, Kanta- Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan oske Tampereen kaupunki, Kanta- Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan oske Ovaska, Esko tutkimus- ja kehityspäällikkö Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 18

19 Heiniö, Helvi sosiaali- ja terveysjohtaja Uudenkaupungin kaupunki, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tanninen, Heikki kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Imatra, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Aalto, Seija toimialajohtaja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kaakkois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hynynen, Pirkko työikäisten palvelulinjan johtaja perusturvakuntayhtymä Karviainen, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pesonen, Maritta perhepalvelujen johtaja Vantaan kaupunki, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Julkunen, Ilse professori Helsingin YO, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Andersson, Maria sosiaalityön päällikkö Porvoon kaupunki, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Hiltunen, Päivi johtaja Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Kinnunen, Petri johtaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oinaala, Markku perusturvan ylilääkäri Rovaniemen kaupunki Ronkainen, Ari psykiatrian tulosaluejohtaja Kymen sairaanhoitopiiri Jokiranta, Harri apulaiskaupunginjohtaja Seinäjoen kaupunki Rajaniemi, Varpu aluekehitysjohtaja Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Heinämäki, Liisa erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Sihteeri 19

20 Liite 2. Kaste-ohjelman Länsi-Suomen aluejohtoryhmä Kyttä, Maija apulaiskaupunginjohtaja Turun kaupunki Puheenjohtaja Laaksonen, Aulis apulaiskaupunginjohtaja Porin kaupunki Varapuheenjohtaja Nygren, Päivi hallintoylijohtaja Varsinais-Suomen shp Lehtonen, Olli-Pekka johtaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Wanne, Olli johtajaylilääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri sosiaalipalvelujen Paavola, Merja toimialuejohtaja satakunnan sairaanhoitopiiri Tiitinen, Juhani johtaja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Kuusio, Kristiina suunnittelupäällikkö Rauma Hakala, Esa toimitusjohtaja Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Piirala, Kristiina perusturvajohtaja Huittinen Liuksa, Riitta peruspalvelujohtaja Turun kaupunki Lehtomäki, Sanna-Tuulia sosiaali- ja terveysjohtaja Raision kaupunki Parpo, Antti hyvinvointipalvelujen johtaja Kaarina Kesäniemi, Jari kunnanjohtaja Koski TI Ilmonen, Otto sosiaali- ja terveysjohtaja Länsi-Turunmaa Kauppinen, Veli-Matti erikoissuunnittelija Varsinais-Suomen liitto Hyvärinen, Seija hallintoylihoitaja Salon seudun terveyskeskus Tynni, Ulla henkilöstöpäällikkö Perusturvakuntayhtymä Akseli Rantanen, Sari sosiaali- ja terveysjohtaja Laitila Rantanen, Sirpa johtava lääkäri Härkätien terveyskeskus Anis, Merja toimitusjohtaja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pihlajamäki, Eini kehittämispäällikkö Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det 20

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen Hannakaarina Sarvela (toim.) Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen SYKE-hankkeen loppuraportti 25 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:24 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma EHDOTUKSET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Väliarviointi ja toteutumisen kannalta erityisesti

Lisätiedot