DIAKONI Kirkon ja sosiaalialan ammattilainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIAKONI Kirkon ja sosiaalialan ammattilainen"

Transkriptio

1 DIAKONI Kirkon ja sosiaalialan ammattilainen -esite diakonin työnkuvasta Sanna Junnola Ulla Laitinen Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakonin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Junnola, Sanna/Laitinen, Ulla. Diakoni: Kirkon ja sosiaalialan ammattilainen esite diakonin työnkuvasta. Pieksämäki 2002, 39 sivua, 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu/Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK), diakoni. Opinnäytetyön tarkoitus on lisätä ihmisten tietämystä diakonin työnkuvasta ja markkinoida koulutusta. Työ toteutettiin produktiona. Esite diakonin työkuvasta on suunnattu ammatinvalinnan kynnyksellä oleville nuorille ja mahdollisesti uutta koulutusta suunnitteleville aikuisille. Prosessina opinnäytetyö oli mielenkiintoinen, mutta haastava. Diakonian teoriapohjaan pyrittiin hakemaan mahdollisimman tuoretta tietoa, jotta esitteestä tulisi riittävän kattava. Esitteen ja sen teoriapohjan tekemisessä oli sosiaalialan opiskelijoille paljon työtä ja haasteita. Esite sisältää tietoa diakonin työnkuvasta ja koulutuksesta. Lisäksi siinä on yhteystietoja lisäinformaatiota varten ja diakoniaan liittyviä Raamatun kohtia. Esite toteutettiin omakustanteisesti. Yhteistyötä on ollut Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa, joka julkaisee vuonna 2003 messuesitteen. Produktion esitteen tekstiä on suunniteltu käytettäväksi messuesitteessä. Diakonia on aiheena ajankohtainen. Yhteiskunnan muutoksessa diakonian tärkein kohderyhmä, köyhät ja syrjäytyneet ovat jääneet vaille huomiota. Vastuu näistä ihmisistä on siirtynyt kirkolle ja diakoniatyöntekijöille. Asiasanat: diakonit; esitteet; produktiot Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, kirjasto.

3 ABSTRACT Junnola, Sanna/Laitinen, Ulla. Diakoni; Deacon, Professonal of Social Work of the Church and Society Brochure of Gualifications of Diacon. Pieksämäki s. 4 appendix. Diaconia Polytechnic, Pieksämäki Training Unit. The meaning of the final thesis was to add the knowledge of the qualifications of the deacons and to market the education of the social work of the church. The thesis was carried out as a production by working out a brochure of the deacons social work of the church. The brochure is focused on the young people who are planning the choice of a profession and also to the adults who are plotting a new career. The process of the thesis was interesting, but also demanding at the same time. It was important to get current information to the written work of the production, in order to get the brochure comprehensive enough. This work demanded a lot of effort to the students of social education. The brochure includes information of the deacons job and education. Furthermore, you can find contact information and extracts of the Bible that refer to the social work of the church. The brochure was put into practise as the author's edition. It is expected that the introduction of the work will be published in the brochure 2003 of the Diaconia Polytechnic. Diaconia is a topical issue. The change of the society has caused that the important target group of the welfare job, poor and excluded people, has been brushed away. The responsibility of these people has been moved to the church, to the deacons. Keywords: deacons; brochures; productions. Filed at the library of Diaconia Polytechnic, Pieksämäki Training Unit.

4 JOHDANTO Saimme opinnäytetyöhömme vision opiskelumme alussa, kun huomasimme ihmisten tietämättömyyden diakonin työstä ja työnkuvasta. Diakonissan työ usein tunnetaan, mutta diakonia luullaan useasti miespuoliseksi diakonissaksi. Toisaalta diakoni osataan yhdistää seurakuntaan, mutta työtehtävistä ei monella liene tietoa. Monet diakoniopiskelijatkaan eivät ole opintojen alkuvaiheessa selvillä diakonin toimenkuvan monipuolisuudesta ja runsaudesta. Asiat avautuvat konkreettisesti opiskelijoille vasta käytännön harjoittelujen myötä. Ilkka-Aholan (2001, 6-7) mukaan seurakunnissa diakonia on nykyisin itsestäänselvyys, osa seurakunnan työtä. Sen sisin saattaa olla epäselvä seurakuntalaisille, vapaaehtoisille, luottamushenkilöille ja jopa diakoneille itselleen Ensimmäinen suunnitelmamme oli tehdä esittelyvideo. Suunnitelma kuitenkin muuttui yhteistyökumppanin, eli varsinaisen videon tekijän puuttumisen takia. Esitteen teon suunnittelun aloitimme sen jälkeen. Yritimme etsiä julkaisijaa eri tahoilta jo alkuvaiheessa, mutta monet halusivat valmiin työn nähtäväksi ennen päätöstään. Näin ollen jätimme yhteistyökumppanin eli mahdollisen julkaisijan etsimisen opinnäytetyön loppuvaiheeseen. Saimme opinnäytetyömme loppuvaiheessa yhteistyötarjouksen Diakoniaammattikorkeakoululta (tästä lähtien käytämme lyhennettä Diak). Diak on julkaisemassa vuoden 2003 aikana messuesitteen ja siihen olisi mahdollista laajentaa kirkollisten työalojen kuvausta. Annoimme diakonissan ja kirkon nuorisotyönohjaajien osuuksien tekemisen eteenpäin ja jatkoimme itse oman esitteemme prosessointia. Esitteen teksteistä kävimme vuoropuhelua sähköpostitse kirkollisten alojen teksteistä vastaavan opettajan Kai Henttosen kanssa. Annoimme Diakonia-ammattikorkeakoululle luvan käyttää ja julkaista esitteemme tekstin tarvittaessa. Esite (liite 1) on tiivis kuvaus diakonin työnkuvasta ja mainos mahdollisista yhteistyökumppaneista. Toivomme diakonissa-opiskelijoiden ja kirkon nuorisotyönohjaajien

5 6 tekevän tulevaisuudessa esitteen omasta työnkuvastaan. Tällöin nämä kolme esitettä kirkollisesta koulutuksesta ja työstä olisi mahdollista yhdistää. Diakonin työnkuva on aiheena ajankohtainen. Yhteiskunnan murroksessa ja kehityksessä köyhät ja syrjäytyneet, diakonian ja diakoniatyön tärkein kohderyhmä, ovat jääneet vaille huomiota. Kirkon ja seurakuntien vastuulle on jäänyt suuri osa köyhien hoidosta, kun yhteiskunnan rahkeet eivät ulotu kaikkiin syrjäytyneisiin ja muuten apua tarvitseviin tai moniongelmaisiin. Kirkon nelivuotiskertomuksen (2002) mukaan diakoniatyön tarvetta siis lisäsivät valtion ja kuntien supistama sosiaaliturva ja pitkäaikaistyöttömyyden ja velkaantumisen aiheuttama syrjäytyminen. Diakoniatyön yhteistyö kuntien ja eri järjestöjen kanssa lisääntyi, kun valtion ylläpitämiä hyvinvointipalveluja supistettiin. Suomalainen yhteiskunta jakautuu edelleen laman pitkäaikaisena seurauksena hyväosaisiin ja huono-osaisiin, menestyjiin ja syrjäytyjiin.

6 7 2 PRODUKTION SUUNNITELMA JA TAVOITTEET Teimme opinnäytetyömme produktiona. Produktion tavoitteena on tehdä jokin tuotos ja kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. Työn tärkein kriteeri on niveltyä ammatilliseen käytäntöön. (Kainulainen, Gothóni, & Pesonen 2002, 34.) Aloitimme produktion suunnittelemisen syksyllä Halusimme alusta asti tehdä esittelyn diakonin työnkuvasta ja ensimmäinen suunnitelmamme oli tehdä video. Yritimme alku-keväällä 2002 yhteistyökumppaniksemme Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön viestinnän koulutusohjelman opiskelijoita. Me olisimme suunnitelleet videon sisällön ja tehneet kirjallisen työn ja he toteuttaneet sen käytännössä. Olimme yhteydessä viestintäkoulutusohjelman vastaavaan opettajaan, joka lupasi tiedustella asiaa opiskelijoilta. Vastausta kyselyymme emme kuitenkaan koskaan saaneet. Keväällä 2002 suunnitelma muuttui videosta esitteeksi, joka meidän oli helpompi toteuttaa itse. Alussa pyysimme yhteistyökumppaneiksi Diakonia-ammattikorkeakoulua, Diakoniatyöntekijöiden Liittoa ja Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskuntatyötä (liite 2). Organisaatiot halusivat valmista materiaalia, joten otimme heihin uudelleen yhteyttä syksyllä 2002 esitteen valmistuttua. Lokakuussa 2002 Diakilta tuli yhteistyötarjous. Diak oli budjetoinut vuodelle 2003 messuesitteen (liite 3), johon se toivoi meidän tekevän kaikkien kirkollisten alojen tekstit. Meidän aikamme ei tähän enää riittänyt, joten olimme yhteydessä Diakin viestintäsuunnittelija Eija Rantaseen. Sovimme hänen kanssaan, että voimme jakaa työn diakonissojen ja kirkon nuorisotyönohjaajien kanssa. He tekisivät mahdollisesti oman osansa, ja me antaisimme jo valmiin esitteen tekstin Diakin käytettäväksi.

7 8 2.1 Kohderyhmä, tavoitteet ja hyödynsaajat Esitteemme varsinainen kohderyhmä on ammatinvalinnan kynnyksellä olevat nuoret. ja siitä on hyötyä myös uudelleen koulutuksesta haaveileville aikuisille. Eli esite on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kirkon tai sosiaalialan koulutuksesta, mutta eivät ole vielä löytäneet omaa koulutusohjelmaansa. Alussa tavoitteemme olivat suuret ja olimme ahneita levityksen suhteen. Lopussa ajan puutteen vuoksi tavoitteet karsiutuivat entistä konkreettisemmiksi. Myös yhteistyökumppanin löytäminen osoittautui monien yhteensattumien vuoksi työlääksi. Opinnäytetyömme ensimmäinen hyödyn saaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu, joka voi esitteen avulla saada koulutuksesta kiinnostuneita opiskelijoita. Hyödyn saajana ovat myös yhteistyökumppanit, jotka saavat yhteystietonsa esitteeseemme. Parhaimmillaan diakonin ammatti tulee siis tutummaksi ja Suomen evankelisluterilainen kirkko saa mainosta työaloistaan ja uusia työntekijöitä. 2.2 Toteutusstrategia ja työsuunnitelma Esitteen teon alussa yritimme etsiä yhteistyökumppaneita. Näiltä saadun palautteen myötä suunnitelma muuttui; ensin keräsimme teoriapohjan sekä esitteen tekemiseen että diakoniaan liittyen. Viimeisenä valmistimme esitteen ja etsimme julkaisijan. Suurin työ jäi syksyyn 2002; keväällä ja kesällä 2002 saimme kerättyä osan materiaalia ja tehtyä teoriapohjaa.

8 9 Työsuunnitelma: kesä 2002 teoriapohjat valmistuvat. elokuu/ lokakuu 2002 esite valmistuu ja etsimme yhteistyökumppanit. lokakuu 2002 viimeistelemme opinnäytetyön opinnäytetyö esitarkastukseen opinnäytetyön jättöpäivä. 27./ opinnäytetyön esitys kypsyyskoe. 2.3 Resurssit, budjetti ja riskit Opinnäytetyön tekijöitä oli kaksi, Sanna Junnola ja Ulla Laitinen. Työnjako muotoutui heti alussa ja oli suhteellisen selkeä; Sanna Junnola teki diakoniaan liittyvän osuuden ja Ulla Laitinen esitteen teorian. Yhdessä suunniteltiin ajankäyttö ja toteutettiin esite ja muut opinnäytetyön vaatimat tehtävät. Virallista budjettia ei ollut, koska esitteen julkaiseminen jäisi yhteistyökumppanin asiaksi. Rahaa kului kopiointeihin, kirjemaksuihin, puhelinkuiluihin ja pieneen määrään tulostettuja esitteitä. Posterin materiaalit ja esitteen pohjapaperit olivat opinnäytetyön suurin investointi. Suurin riski oli esitteen epäonnistuminen eli sen toimimattomuus ja tekijöiden yhteisen ajan löytyminen. Produktion onnistuminen edellyttää aina myös yhteistyökumppanin saamista. Koimme tämän työmme suureksi haasteeksi ja samalla riskitekijäksi. 2.4 Arviointi Tekijät itse arvioivat työtä opinnäytetyön kirjallisessa osiossa ja etenkin pohdinnassa opinnäytetyö-prosessin loppuvaiheessa. Arviota antoivat myös opettajat ja opponentit. Ohjaava opettaja seurasi työn kulkua ohjauskeskustelujen kautta.

9 10 Keräsimme palautetta esitteestämme pieneltä joukolta keväällä 2003 kirjoittavilta lukiolaisilta. Pyysimme palautetta myös Diakilta, Diakoniatyöntekijöiden Liitolta ja Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskuntatyöltä pyytäessämme heitä yhteistyökumppaneiksemme. Palautetta saimme tarvittaessa myös opiskelijatovereilta ja lähipiiriltä.

10 11 3 DIAKONIA SUOMEN EVANKELISLUTERILAISESSA KIRKOSSA Suomen evankelisluterilaisen kirkon tehtävänä on saattaa ihmiset seurakunnassa sanan ja sakramenttien vaikutuspiiriin, jotta heissä syntyisi ja pysyisi usko kolmiyhteiseen Jumalaan sekä kasvaisi vastuu lähimmäiseen. Seurakunta toteuttaa tätä tarkoitustaan viidellä perustehtävällään; julistuksella, kasvatuksella, sielunhoidolla, palvelulla ja lähetyksellä. (Huotari 1992, ) Palvelu eli diakonia kuuluu kirkon perusluonteeseen, koska kirkko ei ole itseään, vaan maailmaa varten. Kirkko palvelee maailmaa julistuksellaan ja kasvatuksellaan; julistamalla ja opettamalla lakia ja evankeliumia. Se vastaa hätään myös konkreettisesti ja käytännöllisesti asettamatta ennakkoehtoja tai käyttämättä palvelua pelkkänä julistuksen välikappaleena. (Huotari 1992, ) Juuri tämä konkreettinen hätään vastaaminen on tämän päivän diakoniatyötä sekä tulevaisuuden haaste. Kirkon toimintaperiaatteet perustuvat ihmisen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen, sillä kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on aineellinen, henkinen ja hengellinen olento. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa Jumalan sanaa julistetaan puhtaasti ja jossa toimitetaan sakramentit, kaste ja ehtoollinen, sekä muut kirkolliset toimitukset, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Näiden lisäksi kirkon toiminnan keskeisiin piirteisiin kuuluu Raamatun sisällön opettaminen. Kirkon tehtävänä on myös ylläpitää keskustelua niistä asioista, jotka kristillisen etiikan mukaan kuuluvat ja johtavat hyvään ja oikeudenmukaiseen elämään. Tämä on diakoniatyön yksi tärkeistä tehtävistä. (Diakoniatyöntekijä 2002.) 3.1 Diakonia eli palvelu Diakonia pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, jossa ihmisen arvo pohjautuu siihen, että hän on Jumalan luoma, eikä hänellä ole mitään aluetta, joka olisi toista tärkeämpi. Siksi muun muassa ihmisten hengellisten kysymysten käsitteleminen ei ole tärkeämpää

11 12 lähimmäisestä huolehtimista kuin jokin toinen osa-alue. Tärkeintä diakoniassa on huolehtia ihmisestä, ei hänen ongelmastaan tai hädästään. (Ryökäs 2000, ) Diakonian haasteet nousevat ympäröivän yhteiskunnan muuttuvista tarpeista, paikallisella tasolla vaikuttavista väestön ja elinolojen erityispiirteistä sekä yksilöiden vuorovaikutukseen ja tiedonkulkuun liittyvistä ongelmista. Nykyään monet avun tarvitsijoista ovat kuin muukalaisia omassa tai vieraassa maassa. He ovat pudonneet yhteiskunnan välittämisverkkojen aukoista eivätkä kykene hallitsemaan omaa elämäänsä eivätkä monimutkaisia avustusverkostoja. Diakonian haaste on aina ollut löytää alkava vaivaisuus eli syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset ja auttaa heitä oman elämänsä hallinnassa. (Ilkka- Ahola 2001, ) Diakonialla voi ajatella olevan kolme erilaista muotoa. Sen voidaan ajatella tarkoittavan kaikkea mahdollista hyvää työtä. Se voi olla myös seurakunnan yleinen tehtävä tai seurakunnan viranomaisesti järjestetty toiminta Diakonia kaikkien tehtävänä Ryökkään (2000, 31) mukaan diakonia on kaikkien tehtävä. Hän on kirjoittanut diakonian olevan periaatteessa jotain sellaista, jota kaikki ihmiset uskoon katsomatta voivat tehdä. Ammatillinen koulutus luo kuitenkin edellytykset diakoniatyöntekijänä toimimiselle. Diakonian teot eivät eroa muusta ihmisen toiminnasta, mutta niiden voimanlähde voi olla erilainen. Tekoja ei ole perusteltua erottaa yhteiskunnan toimenpiteistä, sillä myös yhteiskunnan rakenteiden kautta Jumala huolehtii ihmisistä. Diakoninen toiminta on pääasia, ei sen jäsentyminen kirkolliseen organisaatioon. Diakonian perusta ei siis Ryökkään (2000, 31) mukaan ole määräyksissä vaan lähimmäisenrakkaudessa, jota on kaikkialla luomisen perusteella. Usko ei anna rakkautta lähimmäiseen eikä määrää rakastamaan lähimmäistä. Usko antaa lisävoimaa lähimmäisenrakkauteen.

12 Diakonia seurakunnan ja kristityn olemuksena Kirkkojärjestyksen (1994, 4:3) mukaan diakonia on seurakunnan ja sen jäsenten velvollisuus. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Seurakunnissa toimintaa määrittelevät tarkemmin diakoniatyön johtosäännöt, jotka kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto hyväksyy. (Rauhala 2000, 12.) Diakonia on uskon näkyvä ilmenemismuoto. Diakonian voi Malkavaaran (2002) mukaan jakaa kolmeen eri osaan: asenteeseen, aatteeseen ja liikkeeseen. Asenteena diakonia on kristityn käyttäytymistä, hänen suuntautumistaan lähimmäistään kohti, rakkauden ja palvelumielen toteutumista. Aatteena se pyrkii kristillisen uskon motivoimana luomaan toimintaa heikommassa asemassa olevien lähimmäisten parhaaksi etsien erityisesti väliinputoajia ja marginaaleihin joutuneita. Samalla sen tulee vaikuttaa yhteiskunnan epäkohtiin sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla. Diakonialiikettä ovat vahvistaneet kaksi samanaikaista muutosta. Kirkon diakonian teologia ja sosiaalietiikan perusta ovat vahvistuneet. Samalla kuitenkin yhteiskunnan arvopohja on muuttunut ja rappeuttanut palvelujärjestelmää, sekä synnyttänyt tarvetta, johon diakonia on voinut reagoida. Voisi päätellä, että jos tarpeen lisääntyminen johtaa diakonialiikkeen vahvistumiseen, täytyy diakonialla olla kyky tunnistaa tarpeita herkästi. (Malkavaara 2002.) Diakonia työntekijän tehtävänä Kaikki kristillisen seurakunnan työ voidaan nähdä palveluna, mutta erillisenä työmuotona diakonia on yksi kristillisen palvelun ilmentymä. Sen tehtävänä on palvella toisaalta yksityisiä ihmisiä ja toisaalta puuttua niihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät hätää ja kärsimystä. (Huotari 1992, 268.) Otto Aarnisalo ( ) on kenties merkittävin suomalaisen diakonian uranuurtaja ja kehittäjä. Hänen työnsä kautta suomalainen diakonia kehittyi seurakuntadiakoniaksi,

13 14 joka on jokaisen kristityn kirkkolaissa vuonna 1943 määrätty velvollisuus. Aarnisalo teki aloitteen piispainkokoukselle diakonian viran vakiinnuttamisesta joka seurakuntaan pakollisena virkana. (Ilkka-Ahola 2001, 38.) Vuonna 1899 Aarnisalo kirjoitti diakoniaohjelmansa kirjaseksi (Suomen kirkon diakoniakysymys), jossa hän määritteli diakonia seuraavasti: Diakonia on kristillisen seurakunnan viranomaisesti järjestetty, vapaa, saarnatoimen rinnalla käyvä ja sen tukeeksi tapahtuva laupeudentoimi (Aarnisalo 1899, 20). Tämä määrittely on antanut vaikutteita omaan diakonianäkemykseemme monien työntekijäsukupolvien ja kirkkolakimme kautta. (Ilkka-Ahola 2001, 8.) Jokaisessa seurakunnassa tulee olla diakonian virka, jonka haltijana voi olla diakoni tai diakonissa. Diakoniakoulutuksen lisäksi diakonissa on saanut terveydenhuollon ja diakoni sosiaalityön koulutuksen. Diakonian virkoja kirkossa on hiukan toista tuhatta, minkä lisäksi diakoniatyöhön osallistuvat jossakin määrin myös papit ja lehtorit sekä nuoriso- ja lapsityön ohjaajat. Diakoniaan suuntautuneita erityisvirkoja ovat muun muassa kehitysvammatyöntekijät, kuurojenpapit sekä vankilapapit ja -diakonit. (Diakonia ja yhteiskuntatyö 2002.) 3.2 Diakonia Raamatussa Diakonian lähtökohtana Raamatussa ovat Jeesuksen esimerkit ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat; köyhät, sairaat ja syrjäytyneet. Hän kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa. Luukkaan evankeliumin kertomuksessa Laupiaasta samarialaisesta Jeesus osoitti, että jokainen ihminen on lähimmäisemme, riippumatta kansallisuudesta, rodusta, uskonnosta tai muista tekijöistä. Alkuseurakunnassa diakonia toteutui huolenpitona köyhistä, sairaista, vangeista ja muista kärsivistä, sekä pöytäpalveluna seurakunnan kokouksissa. (Diakonia ja yhteiskuntatyö 2002.) Raamatusta diakonian perustaksi on myös noussut kolme tunnettua tekstiä; Rakkauden kaksoiskäsky, Kultainen sääntö ja Jeesuksen tulkinta omasta elämästään ja opetuslap

14 15 seudesta palveluna. Kaikki myöhemmät diakonian määritelmät peilaavat omalla tavallaan ja omassa kontekstissaan näihin. (Henttonen 1997, 38.) Jeesus vastasi: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. (Pyhä Raamattu 1992; Matteuksen evankeliumi 22:37-39.) Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. (Pyhä Raamattu 1992; Luukkaan evankeliumi 6:31.) Opetuslasten kesken syntyi myös kiista siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana. Silloin Jeesus sanoi heille: Kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja vallanpitäjät vaativat, että heitä kutsutaan hyväntekijöiksi. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. Kumpi on suurempi, se, joka on aterialla, vai se, joka palvelee häntä? Eikä se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee. (Pyhä Raamattu 1992; Luukkaan evankeliumi 22:24-27.) 3.3 Diakonian työalat Aarnisalo (1899, 42) poimi diakonian työalat Raamatusta, Matteuksen evankeliumin 25 luvusta, jakeista 35-36: Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. (Pyhä Raamattu 1992.) Evankeliumissa mainitut tehtävät tulevat Aarnisalon mukaan olemaan kaikkina aikoina laupeudentoiminnan eli diakoniatyön päämuodot. Organisoitu diakoniatyö toteutuu osana paikallisseurakuntien toimintaa sekä ammatillisesti koulutettujen diakoniaviranhaltijoitten että vapaaehtoisten toimesta. Diakonia ja yhteiskuntatyön (2002) mukaan diakoniaa voi tehdä seuraavilla eri tavoilla; yksilöllisesti (lähimmäispalvelu, kotikäynnit, vastaanottotyö, sielunhoito, taloudellinen avustaminen, tukiasunnot, päihde- ja huumeongelmaisten tukeminen).

15 16 ryhmätoimintana (vankien ja vapautuvien tukeminen ryhmissä diakoniapiirit, kylätoimikunnat, erityisryhmien kirkkopyhät, vanhusten, vammaisten, mielenterveysongelmaisten, riippuvuuksista kärsivien ym. tukiryhmät ja piirit, perheryhmät, kriisiryhmät, sururyhmät, retket, leirit). Yhteiskunnallisena vaikuttamisena diakonia ei hoida vain yhteiskunnallisten epäkohtien seurausilmiöitä, vaan pyrkii vaikuttamaan myös niiden syihin. Se pyrkii edistämään oikeudenmukaisuutta ja luomakunnan eheyttä sekä toimimaan ihmisarvoisen elämän edellytysten luomiseksi. Kansainvälisenä diakoniana se herättää myös vastuuta yli rajojen.(diakonia ja yhteiskuntatyö 2002.) 3.4 Diakonia tulevaisuudessa Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön tavoitteeksi on asetettu kristillisen uskon motivoimana yksilön, yhteiskunnan ja luonnon eheyden vahvistaminen. Tulevaisuuden painopisteenä on hyvinvointistrategia eli diakoniatyön oleminen osa yhteiskunnan sosiaalijärjestelmää, eikä vain sen täydentäjä. Muut haasteet ovat ikääntyminen, huumeongelma ja poliittinen diakonia eli yhteiskuntaan vaikuttaminen. (Veikkola 2001, ) Paavo Kettunen (2001, 188) on tutkinut diakoniatyön asiakkaita ja diakoniatyöntekijöiden auttamista. Tutkimuksen mukaan diakoniatyön muuttuminen on näkynyt asiakaskunnan lisääntymisenä ja eläkeikäisten kotikäyntien muuttumisena asiakasvastaanotoilla käyviin työikäisiin. Samalla se on muuttanut diakoniatyöntekijän roolia kodeissa vierailevasta seurakuntasisaresta vastaanottoa pitäväksi virkailijaksi. Diakoniatyöntekijän imago on alkanut muistuttaa entistä enemmän kunnallista sosiaalityöntekijää. Aineellinen auttaminen on lisääntynyt diakoniatoiminnassa. Tämä on nähty uhkana kirkon hengelliselle ja sielunhoidolliselle työlle. Diakoniatyöntekijät ovat joutuneet kohtaamaan työn paineet ja ristiriitaiset odotukset. Suurimpana ongelmana tulevaisuudessa monet näkivätkin juuri sielunhoidon aseman suhteessa taloudelliseen auttamiseen. (Kettunen 2001, )

16 17 Huomattavalla osalla diakoniatyöntekijöiden asiakaskunnasta on monia erilaisia ongelmia. Asiakaskontakteista yli puolella ei ollut ammatillista koulutusta ja sama määrä oli myös sillä hetkellä työttömiä. Tutkimuksen mukaan myös lähes puolet asiakkaista kärsivät toimeentulon niukkuudesta. Monet asiakassuhteet kestivät pitemmän aikaa, puolet tulivat tapaamisiin vielä jopa 2 vuoden jälkeen. Tämä osoittaa, että diakoniatyöntekijä nähdään potentiaalisena auttajana silloinkin, kun hänen palvelujaan ei käytetä aktiivisesti. (Kettunen 2001, ) Diakoniatyöntekijät näkevät tulevaisuudessakin työnäkynään kirkkojärjestyksen tavoitteen auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muutoin auteta. Ongelmana oli tämä kohderyhmä, sosiaalitoimiston loppuun käsittelemät tai ne, joiden hätään sosiaalityö ei lakiin vedoten voi puuttua. Näin diakoniatyö nähdään sosiaalityön jatkeena. (Kettunen 2001, 193.)

17 18 4 DIAKONIATYÖ Diakoniatyö nousee vapaasta sydämen rakkaudesta. Se on Aarnisalon (1899, 26-27) mukaan hyvin persoonallista ja henkilökohtaista; diakoniatyön vahvuutena on sydämellään työtä tekevät työntekijät, jotka uhraavat itsensä ja osaavat ottaa osaa autettavan elämäntilanteeseen. Siinä kohdataan ihminen aidosti. Diakoniatyö kuvastaa aina aikaansa, koska sen tärkein pyrkimys on löytää ihmisten elämän vaikeudet ja auttaa niissä. Työntekijästä on monessa mielessä tullut väline, hänet on valittu seurakuntaan palvelemaan sen tarpeita. Työntekijän valintoihin ja toimintatapoihin vaikuttavat muun muassa diakoniatiimi, diakoniajohtokunta, kirkkoherra, kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvosto sekä kirkkovaltuusto. Toisaalta diakoniatyöntekijä voi myös kokea olevansa Jumalan työväline ja haluaa toimia sen mukaisesti. (Rauhala 2000, 15.) Diakoniatyö on työtä tässä hetkessä paremman huomisen hyväksi. Käytännön työ hapuilee eteenpäin asiakkaan entisistä vaikeuksista kohti parempaa huomista ja uusia haasteita. Työtä, sen työtapoja ja koulutusta kehitellään kaiken aikaa, jotta päästäisiin ennakoimaan muuttuvan ja kehittyvän yhteiskunnan syrjäyttäviä rakenteita ja vastaamaan tämän päivän haasteisiin. (Ilkka-Ahola 2001, 7.) 4.1 Työntekijä Diakoniatyössä on monia vaativuustekijöitä, kuten muissakin yhteiskunnan tehtävissä. Työntekijä tarvitsee erilaisia taitoja, muun muassa päättely- ja jäsennyskykyä, empaattisuutta, vuorovaikutustaitoja, hengellisiä kohtaamistaitoja ja sielunhoitokykyä. Muita tarpeellisia taitoja ovat ryhmänohjaamis-, yhteistyö- ja esiintymistaidot sekä oikean sisällön löytäminen hartauksiin. Kenelläkään ei tietenkään voi olla kaikkia taitoja, mutta jokaisella on omat vahvuutensa. Diakoniatyöntekijän tärkein työväline kuitenkin on

18 19 hänen oma persoonansa ja kukin voi painottaa työtään omien lahjojensa mukaan. (Åstrand 1995, ) Diakoniatyö on sekä yhdyskuntatyötä että sielunhoitoa. Ihmisen elämisen laatua yritetään parantaa sekä materiaalisesti, henkisesti kuin myös hengellisesti. Työntekijä on mukana muun muassa jumalanpalveluksissa, hartauksissa, leireillä, retkillä ja kerhoissa. Työ sisältää paljon asioiden järjestelyä, suunnittelua ja kokouksia. Olennaisinta on ihmisten kohtaaminen, jolloin voidaan kuulla heidän tarpeitaan. (Rauhala 2000, 55,76.) Diakonaatista, yhdistetystä diakonian, kasvatuksen ja musiikin virasta on jätetty mietintö kirkkohallitukselle. Sen tavoitteena on vahvistaa kirkon jäsenten ja työntekijöiden hengellistä identiteettiä, selkiyttää virka-asemaa ja vastata ekumeenisista sitoumuksista. Virka on kolmisäikeinen, ylimpänä on piispuus, sitten pappeus ja alimpana diakonaatti. (Ripatti 2002, 27-29; Andersson 2002, ) Diakonaatin tarkoitus ei ole velvoittaa työntekijöitä tekemään toisen virkanimikkeen alle kuuluvia tehtäviä. Silti se tulee muuttamaan ja jossain määrin lisäämään diakonille kuuluvia tehtäviä. Diakoni voi saarnata ja avustaa ehtoollisella. Lisäksi diakonaattiin kuuluville ehdotetaan oikeutta toimittaa sanajumalanpalvelus ja eritystapauksissa hautaan siunaaminen ja siviiliavioliiton siunaaminen. Lehtoreille ja diakonian viranhaltijoille ehdotetaan lisäksi lupaa toimittaa ehtoollinen Kirkkojärjestyksen toisen luvun, kymmenennen pykälän mukaisessa erityistapauksessa. (Andersson 2002, ) Diakoniatyöntekijöissä pelkoa herättää papillisten tehtävien mahdollinen siirtyminen diakoniatyöntekijöille. Tällöin viikonlopputöiden lisääntyminen veisi työaikaa viikolta, jolloin työtä tehdään nimenomaan yhteistyökumppaneiden kanssa ja tavataan asiakkaita. Kuka siis kohtaisi ja milloin nämä ihmiset, joiden ainoa kontakti tapahtuu diakoniatoimistossa ja diakonian eri tilaisuuksissa? Diakoniatyöntekijät haluaisivat pysyä pienen ihmisen palvelijoina, eivätkä päätyä apupapeiksi kaikelle kansalle. (Iivarinen & Ilmonen 2002, 33-34; Pasma 2002, )

19 Diakoniatyön historia Suomessa diakoniatyö on syntynyt seurakunnan reagointina tilanteessa, jossa huonoosaiset ovat olleet vaarassa syrjäytyä muusta yhteiskunnasta. Tämä on tänäkin päivänä diakonian suurin haaste, vain syrjäytymisen syyt ovat muuttuneet yhteiskunnan kehityksen myötä. Kuitenkin lähtökohta, hädän äärimmäisessä päässä olevien auttaminen, on pysynyt samana. (Ilkka-Ahola 2001, 6.) Ensimmäinen askel kohti selkeää suomalaista seurakuntadiakoniaa oli Oulun synodaalikokouksen mietintö Suomeen perustettavasta diakoniasta. Kokouksen asettama työryhmä ehdotti maallikkotoimen ja seurakunnallisen vaivais- ja sairaanhoidon yhdistämistä, josta muodostunutta tointa kutsuttaisiin diakoniaksi. Sen tuli toimia vain oman seurakunnan alueella ja rahoittaa työnsä saaduilla lahjoituksilla ja vaivaiskolehdeilla. Senaatti vahvisti säännöt 1893, jolloin tuomiokapituli kehotti seurakuntia toimiin diakoniarahastojen perustamiseksi ja sääntöjen toteuttamiseksi. (Ilkka-Ahola 2001, 24.) Tänä päivänä ei voida enää käyttää Aarnisalon (1899) ajatusta ja vertausta kunnan ja seurakunnan työn erosta. Hänen mukaansa kunnan vaivaishoidolla autetaan ulkonaisilla, aineellisilla varoilla ja pyritään parantamaan ajallisia oloja. Vastaavasti seurakunnan vaivaishuolto käyttää hyväkseen hengellistä ulottuvuutta köyhien tilanteen helpottamiseksi. Jumalan sanaa lukemalla, rukoilemalla, ja uskon avulla seurakunnissa pyritään kärsivän iankaikkiseen parhaaseen. Diakoniatyö on selvästi menettänyt hengellistä ulottuvuuttaan ja joutunut keskittymään ennemminkin maalliseen auttamiseen, ajallisten olojen parantamiseen. Mielestämme kirkossa olisikin suotavaa käydä vakavasti keskustelua diakonityön hengellisyydestä. Kun työskennellään kirkon alaisuudessa, sen tulisi olla automaattisesti osa työtä.

20 21 5 KOULUTUS Diakoneja koulutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa, joka toimii Raamatusta nousevien kristillisten ja eettisten arvojen pohjalta. Perusarvoja ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ihmisen kunnioitus eli kristillinen lähimmäisenrakkaus, joka sosiaalialalla käytännössä merkitsee jokaisen ihmisen ainutkertaisuuden kunnioittamista. Toiset arvot ovat lähimmäisiin suuntautuva diakonia eli rakkauden palvelua sekä avoin vuorovaikutus. Diakissa se merkitsee yhteiskunnan marginaaliryhmien syrjäytymisen ehkäisyä ja heidän nostamistaan yleiseen tietoisuuteen. Eettinen lähestymistapa tarkoittaa pyrkimystä sovittaa yhteen yksilön ja yhteisön oikeudet sekä yhteiskunnan kokonaisetu. (Kotila (toim.) 2001, 11-12; Kotila ym. 2002, 7.) Opetusministeriö on vahvistanut koulutusohjelman nimeksi Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma. Tutkintonimike on sosionomi (AMK), joka antaa sosiaalialan ammatillisen korkea-asteen kelpoisuuden sekä halutessaan pätevyyden diakoniatyöhön (diakoni). (Porio & Aukee (toim.) ) Kaksoispätevyys on toistaiseksi taannut kohtuullisen työllisyyden joko kirkon tai yhteiskunnan tehtävissä. (Diakoniatyöntekijä 2002.) Diakonian koulutus on kirkon hyväksymää ja kirkolliseen virkaan tähtäävää koulutusta, samalla tavalla kuin teologien saama koulutus. Koulutus kuitenkin pätevöittää työhön eikä tietyn tieteenalan hallintaan. Diakoniatyöntekijät ovatkin käytännön työntekijöitä. (Ryökäs ,57.) 5.1 Diakoniakoulutuksen historia Ensimmäinen maininta diakonaatista (diakonin koulutuksesta) on Saksasta, reformoidun Reininmaan kirkkojärjestyksessä vuodelta Tällöin pastoraalisen keskuksen työntekijöitä kutsuttiin apudiakoneiksi. Suomessa diakonikoulutuksen varhaisvaihe on Sor

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan 57-61-vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999

Lisätiedot

TYÖTTÖMÄN TIISTAI. Projektiraportti Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Köyhyys-Nälkä- Syrjäytyminen projektista

TYÖTTÖMÄN TIISTAI. Projektiraportti Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Köyhyys-Nälkä- Syrjäytyminen projektista TYÖTTÖMÄN TIISTAI Projektiraportti Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Köyhyys-Nälkä- Syrjäytyminen projektista Mari Miettinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Sosiaalialan

Lisätiedot

I want to serve the Lord

I want to serve the Lord I want to serve the Lord Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC) Mia Hauta-aho Paula Pernu Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

Lisätiedot

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille SEISKASET Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille Milla Puharinen Jenni Tarpila Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

JES-TAPAHTUMA Nuorten toimintapäivä Pieksämäen kaupunkiseurakunnassa 10.9.2005

JES-TAPAHTUMA Nuorten toimintapäivä Pieksämäen kaupunkiseurakunnassa 10.9.2005 JES-TAPAHTUMA Nuorten toimintapäivä Pieksämäen kaupunkiseurakunnassa 10.9.2005 Mikko Huuhtanen - Timo Keippilä - Sami Salmikuukka Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa

SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa SYLIDIAKONIAA Lapsidiakonian mahdollisuudet Tampereen Valkonauhanyhdistyksen iltapäiväkerhon kokemusten valossa Maria Markkola Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI

DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI Päihdetyön toteuttamismalli Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakoniassa. Kimmo Kajos Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö

Lisätiedot

ASIAKKAAN TARPEISIIN VASTAAMINEN JA AUTETUKSI TULEMINEN HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIA- TYÖSSÄ

ASIAKKAAN TARPEISIIN VASTAAMINEN JA AUTETUKSI TULEMINEN HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIA- TYÖSSÄ ASIAKKAAN TARPEISIIN VASTAAMINEN JA AUTETUKSI TULEMINEN HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIA- TYÖSSÄ Raija Pajuniemi Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa

MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa MATKA Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa Vilja Hynninen ja Inkeri Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

KAUKANA VIERAALLA MAALLA

KAUKANA VIERAALLA MAALLA KAUKANA VIERAALLA MAALLA KOSOVON ALBAANIEN JA PUNKALAITUMEN KUNTALAISTEN RINNAKKAISELON TUTKIMUS PUNKALAITUMELLA Maarit Malmivaara - Mikko Salonen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin

Lisätiedot

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Jussi Pennanen E3 Tuomo Salo E3 Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT Otto Akkanen, Juho Niskanen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu?

NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? NUORISOVIESTINTÄ SUOMESSA Mistä tekijöistä toimiva nuorisotiedotus muodostuu? Piia Harala - Jenni Id Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka Viestinnän koulutusohjelma,

Lisätiedot

MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA:

MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA: MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA: - Miten Diakonia-ammattikorkeakoulun monimediatoimittajakoulutus vastaa työelämän käytäntöjä? Liisa Nenonen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön

LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön Juha Pohjois-Koivisto Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen lapsi-

Lisätiedot

SEURAKUNTIEN ODOTUKSET SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN VAMMAISTYÖLTÄ

SEURAKUNTIEN ODOTUKSET SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN VAMMAISTYÖLTÄ VAMMAISTYÖ HELSINGIN SEURAKUNNISSA JA SEURAKUNTIEN ODOTUKSET SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN VAMMAISTYÖLTÄ Eija Järvinen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Kaunista kevättä! MAARA KOSONEN. näkijänä aitiopaikalla. Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT

Kaunista kevättä! MAARA KOSONEN. näkijänä aitiopaikalla. Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT MAALISKUU 2 0 1 5 1 MAARA KOSONEN näkijänä aitiopaikalla Kaunista kevättä! Vaikuttajaseminaari Piispa Seppo Häkkinen DIAKONIVIRKA TALOUSASIAA TYÖHYVINVOINNIN PORTAAT DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN LIITTO KIRKON

Lisätiedot

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta 6 SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta Saila Takku Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA

LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA Hanna Hämäläinen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot