KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2015 1"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/ Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa. Alla on luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista. HAKEMISTO KN 49 KN 50 KN 51 KN 52 KN 53 KN 54 KN 55 KN 56 KN 57 KN 58 KN 59 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Tiedotuksia Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösluettelot Johtokuntien pöytäkirjat Oikaisuvaatimus lähetyssihteerin valinnasta Lähetystyön vuosijuhlaedustajat Nimikkoyhteistyön jatko SEKL:n kanssa Työterveydenhuollon palaute Lupa lastenohjaajan toimen täyttämiseen KN 60 Sijoitussuunnitelma KN 61 Kirkkovaltuuston kokous KN 62 KN 63 Ilmoitusasiat Muutoksenhaku Kankaanpäässä Keijo Rainerma, kirkkoherra

2 2 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 4/2015 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 Läsnä: Rainerma Keijo puheenjohtaja Suontausta Ulla varapuheenjohtaja Kunnaspuro Raili jäsen Lahti Reino jäsen Pauli Lanne jäsen Laurila Tapio jäsen Lehtilä Jarmo jäsen ( 54 63) Nieminen Miika jäsen Tuomala Helena jäsen Raittila Marianne varajäsen Sokura Veli-Matti varajäsen Tuori Paavo Haavisto Keijo kv:n varapuheenjohtaja sihteeri, esittelijä Poissa: Marjamäki Asta jäsen Saarenketo Antti jäsen Koskela Jari kv:n puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KN 49 Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu postitse kokouskutsu sekä kokouksen esityslista liitteineen Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KN 50 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.

3 3 Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Ulla Suontaustan ja Helena Tuomalan. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KN 51 Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista on myös kokouksen työjärjestys. Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. TIEDOTUKSIA KN Turun Arkkihiippakunta Päätös kappalaisen viran (III) auki julistamatta jättämisestä 2. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 1/2015 Työterveyshuolto Verotulojen kertymä Verotulot Laskua edellisvuoteen (- 4,05 %). 4. Lähetyskannatustilasto vuodelta 2014 Täydennetään toimintakertomukseen. 5. Papiston vapaa-aikasuunnitelma touko- elokuu 2015 Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet on luettavissa osoitteessa Merkitään edellä mainitut tiedotukset kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy niihin liittyvät toimenpiteet. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT KN 53 Kirkkolain 4 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia

4 säännössä mainittuja asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena. Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää 4 :ssä mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön ratkaisuvalta on määritelty Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun pykälissä 11 ja 12. Viranhaltijoiden on pidettävä päätösluetteloa edellä mainittuihin ohjesäännön kohtiin perustuvista ratkaisuistaan ohjesäännön 4 luvun 13 :n mukaisesti. Kirkkoherran päätösluettelo, ( 9-10) ja talouspäällikön päätösluettelo, ( 14-15/2015) lähetetään tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille. 4 Merkitään kirkkoherran päätösluettelo, ( 9-10/2015) ja talouspäällikön päätösluettelo ( 14-15/2015) kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy päätöksiin liittyvät toimenpiteet sekä päättää, että se ei siirrä viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT KN 54 Johtokunnat ovat pitäneet kokouksiaan seuraavasti: lähetystyön johtokunta Kopiot johtokunnan pöytäkirjasta on esityslistan liitteinä. Kirkkolain 10:5 mukaan kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää johtokunnan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännössä todetaan, että johtokunnan sihteerin on toimitettava ote tai muu ilmoitus kolmen (3) päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston käsiteltäväksi, vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, kolmen (3) päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan. Kh:n

5 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lähetystyön johtokunan pöytäkirja. Kirkkoneuvosto ei käytä kirkkolain tarkoittamaa siirtooikeuttaan pöytäkirjan päätöksiin. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 5 Jäsen Jarmo Lehtilä saapui kokoukseen. OIKAISUVAATIMUS LÄHETYSSIHTEERIN VALINNASTA KN 55 Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan / 29 lähetyssihteerin osa-aikaiseen (52%) toimeen alkaen seitsemästä hakijasta Tuomo Taljan ja täydensi toimen kokoaikaiseksi lisäämällä siihen toimisto- ja nuorisotyön tehtäviä siten kuin toimen hakuilmoituksessa oli kerrottu. Kirkkoneuvoston kokouksessa tehtiin kirkkoherran esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka mukaan toimi täytettäisiin määräajaksi saakka. Suoritetussa äänestyksessä ehdotus määräaikaisuudesta voitti esityslistan päätösehdotuksen äänin 6 5. Päätös lähetyssihteerin valinnasta postitettiin hakijoille tiedoksi Hakijoiden oikaisuvaatimusaika päättyi ja yleinen oikaisuvaatimusaika eli kaksi viikkoa päätöksen nähtäville tulosta (KL 24:3,1; 9,1; 11,1; 11,2) Määräaikaan mennessä kirkkoneuvoston päätöksestä jätettiin yksi oikaisuvaatimus. Yhtenä toimen hakijoista Katri Marttilalla on oikaisuvaatimusoikeus. (KL 24:6,1) Oikaisuvaatimus on osoitettu sille hallintoviranomaiselle eli kirkkoneuvostolle, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa mm: Kirkkoneuvoston kokouksessa esiin nousseen ehdotuksen ja äänestyksen perusteella tehty päätös lähetyssihteerin toimen täyttämisestä määräaikaisesti on lainvastainen. Vaadin, että päätös oikaistaan ja lähetyssihteerin toimeen valitun työsuhde muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi." Oikaisuvaatimuksen perusteluissa todetaan: 1. Lähetystyön johtokunnan päätöksessä /16 lähetyssihteerin toimen haettavaksi julistamisessa ei ole mainintaa toimen määräaikaisuudesta. 2. Lehtiilmoituksessa ei ole mainintaa toimen määräaikaisuudesta. 3. Määräaikaisuudelle pitää olla lain mukainen peruste. Työsopimuslain 3 :n mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Kirkkoneuvosto ei ole päätöksessään tuonut esiin näitä perusteltuja syitä. Kirkkoneuvoston on annettava ratkaisu muutoksenhakuasiassa. Asian ratkaiseminen ei edellytä asianosaisen kuulemista. (Hallintolaki 6: 34, 2 mom kohta 2).

6 Oikaisuvaatimusmenettelyssä ei ole kysymys asian täysimääräisestä uudelleenkäsittelystä, vaan kirkkoneuvosto ratkaisee ainoastaan sen, mitä muutoksenhaussa on vaadittu. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. (Hallintolainkäyttölaki 6a ; KL 24:6, 5) Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen. (KL 24:6,5 ja 6,1; Hallintolainkäyttölaki 6a ; 6 ) Jos oikaisuvaatimuksessa esitetty muutosvaatimus hyväksytään, oikaisuvaatimuksen tekijän tyytymättömyys voi kohdistua enää oikaisuvaatimuspäätöksen perusteluihin, joihin vakiintuneen kannan mukaan ei saa hakea muutosta. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa oikein sen, ettei sen paremmin lähetystyön johtokunnan päätöksessä ( / 16 ), kuin toimen hakuilmoituksessakaan (Kankaanpään Seutu ) ole mainintaa lähetyssihteerin toimen määräaikaisuudesta. Se Työsopimuslain (55/2001) kohta, johon oikaisuvaatimuksen perusteluissa viitataan, kuuluu seuraavasti: Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana." (TSL 3 2 mom) Päättäessään työsuhteen määräaikaisuudesta, kirkkoneuvosto ei ole esittänyt perusteltuja syitä määräaikaisuudelle. Näin ollen Työsopimuslain mainitun kohdan perusteella lähetyssihteerin työsuhdetta on pidettävä kirkkoneuvoston päätöksestä huolimatta toistaiseksi voimassa olevana. Koska kirkkoneuvoston päätöksessä on määräaikaisuuden osalta tapahtunut kuitenkin ilmeinen virhe, on syytä muuttaa korjaavasti aikaisempi päätös. 6 Kh:n Kirkkoneuvosto hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja muuttaa / 29 päätöstään siten, että toimi muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Keskustelun aikana Pauli Lanne teki Tapio Laurilan kannattamana seuraavan päätösesityksen: Oikaisuvaatimus hylätään, ja lähetyssihteerin toimi pysyy määräaikaisena kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti. Perustelut määräaikaisuudelle: 1) kuntaliitosneuvottelut, 2) seurakuntien mahdollinen rakennemuutos (kirkolliskokouksen päätös kuluvalla viikolla), 3) sivutoimisen lähetyssihteerin työsuhteen täydentäminen päätoimiseksi työsuhteeksi kokeilu- ja kausiluonteista. Perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle: Haastattelutilanteessa haastateltaville on kerrottu, että kirkkoneuvosto käsittelee vasta kokouksessaan toimen osa-aikaisuutta ja määräaikai-

7 suutta. Kaikki haastateltavat (myös valituksi tullut Tuomo Talja) ovat vastanneet myöntävästi kysymykseen, ovatko he valmiita ottamaan vastaan lähetyssihteerin toimen myös siinä tapauksessa, että kirkkoneuvosto päättäisi täyttää toimen määräaikaisesti. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta tulee suorittaa äänestys. Puheenjohtaja esitti että ne jotka ovat esittelijän esityksen kannalla äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Lannen tekemää ehdotusta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä (Rainerma, Kunnaspuro, Nieminen, Raittila, Sokura) ja 6 ei ääntä (Suontausta, Lahti, Lanne, Laurila, Lehtilä,Tuomala). Puheenjohtaja totesi Lannen tekemän ehdotuksen tulleen kirkkoneuvoston päätökseksi. Puheenjohtaja Keijo Rainerma esitti päätökseen eriävän mielipiteen. 7 LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIJUHLAEDUSTAJAT KN 56 Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu edustaa seurakuntaa ja siten päättää seurakunnan edustamisesta. (KL 10:1,5) Vallinneen käytännön mukaisesti seurakunta on lähettänyt edustajan niiden lähetysjärjestöjen vuosijuhliin, joiden kanssa seurakunnalla on nimikkotyösuhde ja tehnyt sen lähetystyön johtokunnan esityksestä. Lähetystyön johtokunnan ehdotus on tavannut olla yksimielinen ja niin kirkkoneuvoston on ollut perusteltua ja helppoa päättää edustajista johtokunnan esityksen mukaisesti. Tällä kerralla lähetystyön johtokunta ei ole kuitenkaan esityksessään yksimielinen ja päätökseen on esittelijä lähetystyötä johtava teologi jättänyt eriävän mielipiteen ( /27 ). Siksi kirkkoneuvoston on syytä paneutua vuosijuhlaedustajien valintaan ja valinnan perusteisiin tavanomaista huolellisemmin. Lähetystyön johtokunta tekee päätöksensä lähetysteologin valmistelusta ja päätösehdotuksesta. Seurakunnan lähetystyö on asettanut yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen nuorten ja nuorten aikuisten saamisen mukaan lähetysvastuun kantamiseen. Vuosijuhlaedustus on antanut yhden mahdollisuuden kutsua nuoria mukaan ja osoittaa heille luottamusta. Tämän tavoitteen mukaisesti lähetysteologi on johtokunnan kokousta valmistellessaan tiedustellut nuoria aikuisia edustamistehtävään ja saamiensa vastausten perusteella tehnyt esityksensä. Sääntönsä mukaisesti johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja Tiina Sampakoski, lähetysteologi Ahti Iivonen ja lähetyssihteeri Ulla Kahari kokoontuivat

8 valmistelemaan kokousta. Puheenjohtaja ei tällöin tuonut esille vaihtoehtoja vuosijuhlaedustajiksi tai sitä, että hän tai joku muu johtokunnan jäsen aikoo tiedustella lähtijöiksi sopivia edustajia. 8 Johtokunnan päätöksessä SANSA:n ja Kylväjän kesäpäiville lähetettävistä edustajista ja varalle valittavista vallitsi yksimielisyys. Kolmen lähetysjärjestön kohdalla lähetysteologin ehdotuksesta poiketen johtokunta vaihtoi nuoret edustajat vanhempiin lähtijöihin. Jos kirkkoneuvosto päätöksellään palauttaa alkuperäisehdotuksen mukaisesti nuoret edustajat, ratkaisu varmaan saa vanhempien edustajiksi valittujen ja lähetysvastuunkantajien hyväksynnän ja suuntaa huomion nuoriin ja lähetystyön tulevaisuuteen. Kh:n Kirkkoneuvosto valitsee edustajat lähetysjärjestöjen vuosijuhliin seuraavasti: Kylväjän kesäpäiville Kauniaisiin Heli Vähäkoski ja varalle Satu Salomaa johtokunnan ehdotuksen mukaisesti, SANSA:n medialähetyspäiville Raumalle Oili Rajakallio ja varalle Esko Luoma johtokunnan ehdotuksen mukaisesti, SLEY:n evankeliumijuhlaan Sastamalaan Onni Erkkilä ja Salli Kivineimi varalle Eetu Lehtinen, SEKL:n kansanlähetyspäiville Turkuun Aila Koivusilta ja Tarja Hemiä varalle Janne Marttila, SLS:n lähetysjuhlille Rovaniemelle Mikko Frigård ja Tiina Sampakoski varalle Anna-Maria Rajala. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. NIMIKKOYHTEISTYÖN JATKO SEKL:N KANSSA TYÖTERVEYDENHUOLLON PALAUTE 2014 Yhteistyö tmk 3 Työterveystarkastuksessa kävi vuoden aikana 16 työtekijää. Kolme työntekijää oli TYK-kuntoutuksessa. Terveystarkastuksissa painotettiin edelleen liikunnan harrastamista ja omasta kunnosta huolehtimisesta. Joidenkin osalta on tullut esiin työssä uupumista. Uupumiseen on ollut syynä lähinnä työmäärä ja työn järjestelyt sekä työaikoihin liittyvät ongelmat.

9 Työilmapiiri on nyt koettu pääosin hyväksi. Työkykyindeksin täyttäneistä 14 henkilöstä 5 koki itsellään olevan erinomainen työkyky, 4 hyvä, 4 kohtalainen ja 1 huono. Työterveyshuollon päivystävällä hoitajalla vuoden aikana oli 28 käyntiä (edellinen vuosi 41), lääkärissä 57 (53) ja psykologilla 6 (13). Sairaslomapäiviä oli yhteensä 238 (278). Liitteenä Mediaverkon työterveydenhuollon palaute Ehdotus: Keskustellaan palautteesta ja merkitään tiedoksi Merkittiin palaute tiedoksi. Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunnassa tutkittaisiin mahdollisuutta ottaa käyttöön kulttuuri/ liikuntaseteli, jolla tuettaisiin henkilökunnan työssä jaksamista ja omasta kunnosta huolehtimista KN 58 Kulttuuri/liikuntaseteli on järjestelmä, jossa työntekijälle annetaan 5 :n suuruisia kulttuuri/liikuntasetelejä, joilla voi maksaa erilaisia liikuntapalveluja ja ostaa lippuja kulttuuritapahtumiin. Kankaanpäässä setelit käy maksuksi 15 liikuntapaikassa ja eri kulttuuri tapahtumissa. Seteleitä voi käyttää myös Leppiksen lippupalvelussa. Setelit on työntekijöille verovapaita eikä työantajalta mene niistä palkan sivukuluja. Seteleiden maksimimäärä on 400 vuodessa per työntekijä. Kokonaiskulu jos jaetaan maksimäärä ja kaikki haluavat käyttää seteleitä on noin /vuosi. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa kyseiseen tarkoitukseen. Esityslistan liitteenä Mediaverkon työterveydenhuollon palaute Kirkkoneuvosto merkitsee terveydenhuollon palautteen 2014 tiedoksi ja päättää, että liikunta/kultuurisetelien mahdollisesta käyttöönotosta päätetään vuoden 2016 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti LUPA LASTENOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN KN 59 Lapsityöstä jää kaksi lastenohjaajaa eläkkeelle, toinen elokuussa ja toinen syyskuussa. Uudet kerhon alkavat elokuun alussa. Talousarviossa on varattu palkkamääräraha yhden lastenohjaajan palkkaamiseen eläkkeelle jäävien tilalle. Toimen täyttää lapsityönjohtokunta.

10 10 ehdotus. Kirkkoneuvosta päättää antaa lapsityön johtokunnalle luvan täyttää yhden lastenohjaajan toimen alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. SIJOITUSUUNNITELMA KN 60 Sijoitussuunnitelman tarkoituksena on ohjata seurakunnan varojen sijoittamista. Suunnitelmassa määritellään sijoitustoiminnan tehtävät ja menettelytavat sekä tavoitteet. Seurakunnalla on sijoitettuna kassavaroja (aikajänne 1-12 kk), investointisalkku ( 2-4 v) ja pitkäaikainen hautainhoitorahaston sijoitus. Tuottotavoite on 4,8 %. Suunnitelman mukainen perusallokaatio on korkosijoitukset 40 % (vaihteluväli (15 60), osakkeet 40 % (10 50) ja muut, käteinen, vuokratuotto 20 % (0-35). Sijoitusten valotiliteetin vaihteluväli 2 9 %. Osakesijoituksissa käytetään ensisijaisesti hajautettuja osakerahastoja tai osakkeita sisältäviä yhdistelmärahastoja. Kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnan hoitamisesta ja hyväksyy ja valvoo sijoitussuunnitelman toteutumista. Talouspäällikkö vastaa siitä että sijoitustoiminta on suunnitelman mukaista ja tekee sijoituspäätökset kirkkoneuvoston ohjeiden ja määräämien rajojen puitteissa. Seurakunnan sijoitustoiminnasta on tehty Länsi-Suomen Osuupankin kanssa sijoituspalvelusopimus, johon perustuen osuuspankki on hoitanut seurakunnan sijoitussalkkua. Vuoden 2014 aikana salkun painotuksia on muutettu ja tehty uusia sijoitussuunnitelmia. Suurimmat muutokset ovat olleet suorista osakesijoituksista luopuminen ja sijoituksen kansainväliseen rahastosalkkuun (50/50 osake/korko). Sijoitettu pääoma oli ja markkina-arvo Tämän lisäksi on sijoitettu hautainhoitorahaston varoja ja lisätty sijoitusta rahastosalkkuun Pankkitilejä yhdistelemällä voidaan kassavaroista sijoittaa vielä noin maksuvalmiutta vaarantamatta. Sijoituksista yli puolet on purettavissa ilman kustannuksia kahdessa pankkipäivässä. Sijoitusmarkkinoilla on paljon irtonaista rahaa, joka investointien puuttuessa hakee korkoa erilaisista sijoituksista. Pitkällä aikavälillä (2-3 v) ei voida olettaa, että sijoitusten tuotto pysyy nykyisellä tasolla. Sijoituksia tuleekin ohjata edelleen niin että riski pienenee. Vuoden aikana riskiä on alennettu luopumalla suorista osakesijoituksista ja sijoitettu

11 hajautettuihin osakerahastoihin. 11 Osuuspankin sopimukset muuttuvat toukokuussa ja seurakunnan sopimuksen päivitys on tarkoitus tehdä kesäkuussa. Myös muut talletuspankit, omaisuudenhoitajat ja pankkiiriliikkeet ovat tarjonneet seurakunnalle sijoituspalveluja. Tarjotut vaihtoehdot ovat hyvin saman kaltaisia kuin mitä meillä on nyt käytössä. Tuoton lisäys lisää aina myös sijoituksen riskiä. Viime vuoden aikana salkun hoitaja on toiminut aktiivisesti ja tarjonnut eri sijoitusvaihtoehtoja sekä tietoa sijoitusmarkkinoiden kehittymisestä. Sijoitusten tuotto on ollut hyvä, asioiden hoito on ollut joustavaa ja luotettavaa. Sijoitusten kilpailuttaminen ei välttämättä tuo mitään uutta. Jos kilpailutus tehdään, tavoitteena tulisi olla sijoitusten jakaminen osiin kahdelle eri sijoittajalle. Tällöin sijoitusten tuottoa voisi paremmin verrata ja samalla hajottaa sijoituksia/riskiä. Esityslistan liitteenä sijoitussuunnitelma ja selvitys seurakunnan sijoituksista. Kirkkoneuvosto päättää - hyväksyä sijoitussuunnitelman vuosille pyytää sijoitustarjoukset seurakunnan käyttämiltä pankeilta: Op- Pohjola, Nordea, Danske Bank ja Säästöpankki - merkitä tiedoksi selvityksen sijoituksista Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS KN 61 Kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona klo Hakoniemessä. Kokouksessa kirkkovaltuusto käsittelee seuraavat asiat: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 5. Ilmoitusasiat 6. Muutoksenhaku Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi pidettävän kirkkovaltuuston kokouksen asialista.

12 12 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ILMOITUSASIAT KN 62 Ilmoitusasioita ei ollut. MUUTOKSENHAKU KN 63 Puheenjohtaja antaa kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoittaa samalla, että kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja n:o 4/2015 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisen ajan klo Puheenjohtaja antoi kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen. Pöytäkirjan vakuudeksi: Keijo Rainerma puheenjohtaja Keijo Haavisto sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan (49-63 :t ) ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Kankaanpäässä 8 päivänä toukokuuta 2015 Ulla Suontausta Helena Tuomala Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja 6 päivältä toukokuuta 2015 on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa. Keskuskatu 51 b, välisen ajan klo Todistan, että nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan ilmoitustaululla

13 13 Kankaanpäässä 11 päivänä kesäkokuuta 2015 Sari Viinamäki toimistosihteeri Kankaanpään seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät:49,50,51,52,54,58,61,62 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 53,56,57,60 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvosto

14 14 Käyntiosoite: Keskuskatu 51 B Postiosoite: PL 63, Kankaanpää Telekopio: (02) Sähköposti: Pykälät: 53,56, 57,60 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34 Postiosoite: PL 32, Turku Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät: 55 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Postiosoite: PL 60,20501 Turku Telekopio: (02) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 210, (Eteläranta 8, Helsinki) Telekopio: Sähköposti:

15 15 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 19.00 Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 09.02.2015 klo 18.30 20.20 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.5.2012 klo 16 18.15 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

aikuistyön sihteeri, 4 ajan

aikuistyön sihteeri, 4 ajan IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Tiistai 8.2.2011 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Haavisto Mirjami varajäsen (Mansoniemi Juha) Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot