FI Kokemukset toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä Euroopan komissiossa. Erityiskertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI 2014. Kokemukset toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä Euroopan komissiossa. Erityiskertomus"

Transkriptio

1 FI 2014 NRO 03 Erityiskertomus Kokemukset toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä Euroopan komissiossa EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN

2 EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG P Sähköposti: Internet: YouTube: EUAuditorsECA Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 ISBN doi: /81791 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Luxembourg

3 FI 2014 NRO 03 Erityiskertomus Kokemukset toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä Euroopan komissiossa (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla)

4 Sisällys 02 Kohta Sanasto I VII Tiivistelmä 1 3 Johdanto 4 7 Tarkastuksen laajuus ja lähestymistapa 4 6 Tarkastuksen laajuus 7 Tarkastuksen lähestymistapa 8 69 Huomautukset 8 32 Osa 1 Komissio toimitti SIS II -järjestelmän, mutta yli kuusi vuotta myöhässä 8 Tarkastuskriteerit 9 12 Hankkeen alkuperäinen määräaika oli epärealistinen Komissio ei ennen vuotta 2007 osoittanut tehtäviin riittävästi henkilöstöä, jolla olisi ollut asiantuntemusta ulkoistetun kehitystyön vaikuttavaan hallinnointiin Työskentelysuhteet joidenkin osallistujamaiden ja komission välillä olivat aluksi huonot; ennen kuin komissio perusti SIS II:n hallintoneuvoston, se ei kyennyt hyödyntämään kaikkien loppukäyttäjien saamia kokemuksia Kaikille sidosryhmille ei ollut selvää, kuka teki keskeiset päätökset Järjestelmävaatimukset eivät olleet riittävän vakaita ennen hankkeen loppuvaihetta Osa 2 Keskusjärjestelmän ja verkon kehittämiskulut kasvoivat 23 miljoonasta eurosta 189 miljoonaa euroon 33 Tarkastuskriteerit Komissio saattoi hankkeen vuonna 2003 määritetyn kokonaisbudjetin ajan tasalle vasta vuonna SIS II -järjestelmän toimittamisessa tapahtuneet viipeet johtivat kulujen lisääntymiseen Päätoimeksisaaja toimitti hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suorituskyvyltään liian heikon järjestelmän Järjestelmävaatimusten muutokset lisäsivät kuluja

5 Sisällys Komissio nosti pääasiallisen kehittämissopimuksen arvon20 miljoonasta eurosta 82 miljoonaan euroon neuvoteltujen muutosten avulla Osa 3 Komissio ei varmistanut, että SIS II -järjestelmää koskeva toimintasuunnitelma sisälsi perusteellisen kustannuksia ja odotettuja hyötyjä koskevan uudelleenarvioinnin, jota päivitettiin suurten muutosten myötä 50 Tarkastuskriteerit Sen jälkeen kun komissio oli saanut hankkeen vastuulleen, komission päivitetty SIS II -järjestelmää koskeva toimintasuunnitelma ei sisältänyt perusteellista uudelleenarviointia kaikista kustannuksista, odotetuista hyödyistä ja vaihtoehdoista Komissio ei uudelleenarvioinut toimintasuunnitelmaa perusteellisesti hankkeen aikana, vaikka kustannuksissa ja odotetuissa hyödyissä ilmeni suuria muutoksia Osa 4 Komissio hyödynsi hankkeen ensimmäisessä vaiheessa saamiaan kokemuksia SIS II:n päätökseen saattamisessa ja tulevien hankkeiden valmistelussa 64 Tarkastuskriteerit 65 Komissio hyödynsi hankkeen ensimmäisessä vaiheessa saamiaan kokemuksia hankkeen loppuvaiheessa Komissio on jo hyödyntänyt SIS II -järjestelmästä saamiaan kokemuksia muiden hankkeiden yhteydessä Johtopäätökset ja suositukset Liite SIS II aikajärjestyksessä Komission vastaus

6 Sanasto 04 eu LISA: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan laaja alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto. Hallinnointi: Koskee päätöstentekotapaa. Hankkeen loppuvaihe: SIS II -sopimusta muutettiin joulukuussa 2010 siten, että päätoimeksisaajan oli määrä saada järjestelmä valmiiksi maaliskuuhun 2013 mennessä. Muutokseen sisältyi uusia kapasiteetti-, tuloksellisuus- ja testausvaatimuksia. Hankkeen vireillepano: Hankkeen ensimmäinen vaihe, jossa määritetään hanketavoite ja luodaan toimintasuunnitelma. HPS konsortio: Päätoimeksisaajana oli Hewlett Packardin ja Sterian konsortio. ISPMB: Tietojärjestelmähankkeiden hallintoneuvosto (The Information Systems Project Management Board). Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii tietotekniikan pääosasto ja se tutkii uudet IT alan hanke ehdotukset. Järjestelmätoimittaja: Toimittaa IT järjestelmän sovittujen vaatimusten, aikataulun ja budjetin puitteissa. Järjestelmävaatimukset: Kuvaus kehitettävän järjestelmän toimintaa koskevista vaatimuksista. Järjestelmävastaava: Järjestelmävastaava asettaa toimintatavoitteet ja painopisteet ja toimii yleensä ohjauskomitean puheenjohtajana. Kuulutus: Henkilöitä tai esineitä koskevat tiedot, jotka toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat koonneet Schengenin tietojärjestelmään. Ohjauskomitea: Ohjauskomitea asettaa keskeiset suuntaviivat ja koordinoi hankkeen päätoimia. Komitea hyväksyy hankkeelle myönnetyt resurssit ja keskeiset hankesuoritteet. Osallistujamaat: Schengen alueeseen kuuluvat 26 maata. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu Schengenin tietojärjestelmään lukuun ottamatta Schengen alueen ulkopuolisia kansalaisia koskevia kuulutuksia. Päätöksiä koskeva tiedosto: Sisältää yhteenvedon tehdyistä päätöksistä. Lisää näkyvyyttä ja tilivelvollisuutta päätösten tekotavan ja tekijöiden osalta.

7 Sanasto 05 Rajapinnan määrittelyasiakirja: Asiakirja, jossa kuvataan Schengenin keskustietojärjestelmän ja kansallisten järjestelmien välistä rajapintaa. Schengen alue: Alue, johon kuuluu 26 Euroopan maata, jotka ovat poistaneet passi- ja maahantulotarkastukset yhteisiltä rajoiltaan. Alueeseen kuuluu 22 EU jäsenvaltiota ja neljä Euroopan vapaakauppa alueeseen (EFTA) kuuluvaa maata. Sidosryhmät: Tahot, jotka voivat vaikuttaa hankkeeseen tai olla sen vaikutuksen kohteena. Toiminnasta vastaavaan puoleen kuuluvat järjestelmävastaava, toiminnan vetäjä ja käyttäjät. IT puoleen kuuluvat järjestelmätoimittaja, hankevastaava ja hanketiimi. SISVIS komitea : Komitea tukee komissiota SIS II:n ja viisumitietojärjestelmän kehittämisessä. Komiteassa ovat mukana kaikki osallistujamaat ja sen puheenjohtajana toimii komissio. Suorite: Sovitun mukaisesti toimitettu asiakirja, laite, ohjelmisto tai muu tuote. Suunnitteluvaihe: Hankkeen toinen vaihe, jossa erilaiset hankesuunnitelmat laaditaan. Tietotekniikan pääosasto: IT asioista vastaava komission pääosasto. Toiminnan vetäjä: Asettaa järjestelmävastaavan nimissä toiminnan tavoitteet ja painopisteet. Toimintasuunnitelma: Sisältää selvityksen hankkeen toteuttamisperusteista ja määrityksen kuluista, riskeistä, hyödyistä ja vaihtoehdoista. Suunnitelma laaditaan hankkeen vireillepanovaiheessa ja sitä päivitetään hankkeen edetessä kuluihin, riskeihin, hyötyihin tai vaihtoehtoihin liittyvien muutosten myötä. Toteutusvaihe: Hankevaihe, jossa hankesuunnitelmiin perustuvat toimet toteutetaan ja hankesuoritteet tuotetaan. Unisys: Laadunvarmennuksesta vastaava toimeksisaaja. Viisumitietojärjestelmä (VIS): Laaja alainen tietojärjestelmä, jonka sisäasioiden pääosasto kehitti samanaikaisesti SIS II -järjestelmän kanssa saman kehittämistä koskevan pääsopimuksen avulla. Välitavoitetestit: Järjestelmätestaukset, jotka otettiin käyttöön neuvoston kesäkuussa 2009 esittämän pyynnön perusteella. SIS II -järjestelmän oli läpäistävä testit onnistuneesti, jotta hanketta voitiin jatkaa.

8 Tiivistelmä 06 I Schengen tietojärjestelmää (SIS) käyttävät rajavalvojat, poliisi, tulli sekä viisumi- ja oikeusviranomaiset koko Schengen alueella. Järjestelmä sisältää tietoa (kuulutuksia) henkilöistä, jotka saattavat olla osallisina vakavissa rikoksissa tai joilla ei ole oikeutta saapua EU:n alueelle tai oleskella siellä. Järjestelmä sisältää kuulutuksia myös kadonneista henkilöistä tai kadonneesta taikka varastetusta omaisuudesta, kuten seteleistä, ajoneuvoista, aseista ja henkilöasiakirjoista. Kansalliset viranomaiset vievät kuulutukset järjestelmään (ks. kohta 1). II Schengen tietojärjestelmän kehittäminen ja toiminta perustuvat hallitustenväliseen yhteistyöhön. Alkuperäinen Schengen tietojärjestelmä (SIS 1) oli toiminnassa vuodesta 1995 vuoteen 2013, jolloin käynnistettiin SIS II -järjestelmä. Neuvosto päätti vuonna 2001 SIS 1:n korvaamisesta toisen sukupolven versiolla (SIS II). Se antoi uuden järjestelmän kehittämisen komission tehtäväksi. Hankkeen hallinnoinnista vastasi sisäasioiden pääosasto 1, ja se oli määrä käynnistää vuoden 2006 lopussa. SIS II -järjestelmän kehittämisen keskeisenä syynä oli alun perin se, että järjestelmän piiriin haluttiin saada lisää osallistujamaita. Lisäksi SIS II -järjestelmän oli määrä hyötyä tuoreimmista teknologisista saavutuksista ja lisätoiminnoista, kuten uusista kuulutusluokista, mahdollisuudesta kuulutusten yhdistämiseen ja valmiuksista kuulutuksiin liittyvien asiakirjojen tallentamiseen (ks. kohdat 2 ja 3). III Euroopan tilintarkastustuomioistuin tutki, toimittiko komissio SIS II -järjestelmän aikataulun mukaisesti ja alkuperäisten kustannusarvioiden puitteissa. Tilintarkastustuomioistuin tutki myös, oliko SIS II -järjestelmää varten käytössä koko hankkeen ajan perusteellinen toimintasuunnitelma, jossa otettiin huomioon kuluissa ja odotettavassa hyödyssä tapahtuneet keskeiset muutokset. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin arvioi, oliko komissio hyödyntänyt hankkeen hallinnoinnista saamiaan kokemuksia (ks. kohdat 4 7). IV Tarkastuksessa havaittiin, että komissio toimitti keskusjärjestelmän, mutta yli kuusi vuotta alun perin suunniteltua myöhemmin ja kahdeksan kertaa alkuperäistä talousarviolaskelmaa korkeammin kustannuksin. Viivästys ja kustannusten ylittyminen johtuivat osittain hallinnollisesti haastavista oloista, jotka heikensivät komission mahdollisuuksia puuttua operatiivisiin kysymyksiin. Osasyynä viivästyksiin ja kustannusten ylittymiseen vaikuttivat myös komission suorittamassa hallinnoinnissa ilmenevät puutteet. Ne vaikuttivat etenkin hankkeen ensimmäisen osan toteutusvaiheessa vuoteen 2009 saakka: a) Hankkeen alkuperäinen määräaika oli epärealistinen (ks. kohdat 9 12). b) Komissio saattoi hankkeen vuonna 2003 määritetyn kokonaisbudjetin ajan tasalle vasta vuonna 2010 (ks. kohdat 34 37). c) Järjestelmävaatimukset kasvoivat hankkeen edetessä käyttäjien tarpeiden mukaan, eivätkä vaatimukset olleet riittävän vakaita ennen kuin hankkeen loppuvaiheessa vuodesta 2010 alkaen. Nyt toiminnassa olevan järjestelmän kapasiteetti on huomattavasti vuonna 2001 suunniteltua kapasiteettia suurempi (ks. kohdat sekä 42 ja 43). d) Komissio osoitti vasta vuonna 2007 tehtäviin riittävästi henkilöstöä, jolla oli asiantuntemusta ulkoistetun kehitystyön vaikuttavaan hallinnointiin (ks. kohdat 13 20). e) Päätoimeksisaaja toimitti hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suorituskyvyltään liian heikon järjestelmän (ks. kohdat 39 41). f) Työskentelysuhteet joidenkin osallistujamaiden ja komission välillä olivat aluksi huonot. Komissio ei kyennyt hyödyntämään kaikkien loppukäyttäjien saamia kokemuksia, ennen kuin se perusti vuonna 2009 SIS II:n hallintoneuvoston (ks. kohdat 21 25). 1 Tuolloin pääosaston nimi oli oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosasto.

9 Tiivistelmä 07 g) Kaikille sidosryhmille ei ollut selvää, kuka teki keskeiset päätökset (ks. kohdat 26 28). h) Komissio nosti pääasiallisen kehittämissopimuksen arvon 20 miljoonasta eurosta 82 miljoonaan euroon neuvoteltujen muutosten avulla. Neuvottelumenettelystä säädetään varainhoitoasetuksessa, mutta kaikkiin neuvottelumenettelyihin liittyy luonnostaan riski, että maksettavat hinnat eivät ole kilpailukykyisiä (ks. kohdat 44 49). V Hankkeen toteutuksen aikana kustannuksiin ja odotettavaan hyötyyn kohdistui suuria muutoksia. Alkuperäisissä suuntaa antavissa arvioissa, joissa pyrittiin määrittämään keskusjärjestelmän kehittämisestä EU:n talousarvioon aiheutuvat kustannukset, arvioitiin tarvittavan investoinnin tosiasiallinen laajuus aivan liian pieneksi. SIS II:n kokonaiskustannukset olivat hankkeen loppuun mennessä noin 500 miljoonaa euroa: 189 miljoonaa euroa keskusjärjestelmän ja arviolta yli 330 miljoonaa euroa kansallisten järjestelmien osalta. Samaan aikaan SIS II -järjestelmältä alun perin odotettu keskeinen hyöty oli vähemmän relevantti, koska SIS 1 -järjestelmää oli laajennettu vuonna 2007 onnistuneesti uusiin osallistujamaihin SISone4all järjestelmän avulla. Mainituista kustannuksiin ja hyötyihin liittyvistä muutoksista huolimatta komissio ei kuitenkaan arvioinut hanketta koskevaa toimintasuunnitelmaa perusteellisesti uudelleen osoittaakseen, että SIS II -järjestelmä pysyi organisatorisena painopisteenä, johon liittyvästä investoinnista saatiin suurempi tuotto kuin muiden vaihtoehtojen avulla. (ks. kohdat 50 63). VI Komissio hyödynsi hankkeen ensimmäisessä vaiheessa saamiaan kokemuksia; näin se pystyi muuttamaan lähestymistapaansa hankkeen loppuvaiheessa vuodesta 2010 alkaen ja toimittamaan SIS II -järjestelmän huhtikuussa Lisäksi komissio on jo hyödyntänyt joitakin SIS II:sta saamiaan kokemuksia muiden laaja alaisten IT hankkeiden valmistelussa, vaikkakaan se ei ole suorittanut virallista arviointia (ks. kohdat 64 69). VII Näiden huomautusten perusteella tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio toimii seuraavasti laaja alaisten tietojärjestelmien kehittämistä hallinnoidessaan (ks. kohdat 70 72): a) laatii aikataulun suoritettavia tehtäviä koskevan teknisen analyysin perusteella b) varmistaa, että IT hankkeita koskevia päätöksentekomenettelyjä sovelletaan kaikkien hankkeiden yhteydessä, ja hyödyntää täysimääräisesti sisäistä asiantuntemusta toimeksisaajien työn vaikuttavaan hallinnointiin c) varmistaa, että järjestelmän toimintaan liittyvät tarpeet ja loppukäyttäjien näkemykset otetaan päätöksenteossa riittävissä määrin huomioon d) varmistaa, että toimintasuunnitelma on hyväksytty ennen siirtymistä hankkeen vireillepanosta hankesuunnitteluun ja että se hyväksytään uudelleen hankekustannuksiin, odotettuihin hyötyihin, riskeihin tai vaihtoehtoihin liittyvien suurten muutosten yhteydessä e) varmistaa, että keskeiset hankepäätökset dokumentoidaan päätöksiä koskevaan tiedostoon, jotta ne ovat helposti jäljitettävissä f) varmistaa, että kokonaistason koordinoinnista vastaava hankehallinto on vaikuttava tapauksissa, joissa hanke edellyttää erilaisten mutta toisistaan riippuvaisten järjestelmien kehittämistä useiden sidosryhmien voimin g) kehittää laaja alaisia tietojärjestelmiä, jotka käyttävät toisiinsa kytköksissä olevia elementtejä, jotka voidaan helposti käyttää uudelleen; näin ei olla sidoksissa yksittäiseen toimeksisaajaan h) siirtää tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen myötä kertyneen tiedon pääosastoille, EU:n toimielimille, virastoille ja muille elimille. Komission olisi arvioitava, onko SIS II:lta odotetut hyödyt saavutettu.

10 Johdanto Schengen tietojärjestelmää (SIS) käyttävät rajavalvojat, poliisi, tulli, viisumija oikeusviranomaiset koko Schengen alueella 2. Järjestelmä sisältää tietoa (kuulutuksia) henkilöistä, jotka saattavat olla osallisina vakavissa rikoksissa tai joilla ei ole oikeutta saapua EU:n alueelle tai oleskella siellä. Järjestelmä sisältää kuulutuksia myös kadonneista henkilöistä ja kadonneesta taikka varastetusta omaisuudesta, kuten seteleistä, ajoneuvoista, aseista ja henkilöasiakirjoista. Kansalliset viranomaiset vievät kuulutukset järjestelmään. Alkuperäinen Schengen tietojärjestelmä (SIS 1) kehitettiin Ranskan johdolla valtioiden välisenä hankkeena ja sen toiminta alkoi vuonna Järjestelmä pysyi toiminnassa Ranskan hallinnoimana toukokuuhun 2013, jolloin se korvattiin SIS II -järjestelmällä. Sekä SIS 1 että SIS II koostuvat kansallisista järjestelmistä, joiden kehittämisestä vastaavat osallistujamaat ja jotka on liitetty verkon avulla keskusjärjestelmään (ks. kaavio 1). 03 Keskeisenä syynä SIS II -järjestelmän kehittämiselle oli tarve liittää järjestelmän piiriin uusia osallistujamaita vuonna 2004 tapahtuneen Euroopan unionin laajentumisen jälkeen. Lisäksi SIS II:n oli määrä hyötyä tuoreimmista teknologista saavutuksista ja lisätoiminnoista. 2 Schengen alueeseen osallistuvat seuraavat 26 maata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro. 02 Schengen maat päättivät toisen sukupolven Schengen tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta alun perin joulukuussa Neuvosto asetti joulukuussa 2001 komission vastuuseen järjestelmän kehittämisestä; järjestelmän oli määrä valmistua vuoden 2006 lopussa. Komission sisäasioiden pääosasto hallinnoi hanketta ja ulkoisti keskusjärjestelmän kehitystyön.

11 Johdanto 09 Kaavio 1 Schengen tietojärjestelmä Käyttäjät Käyttäjät kansallinen järjestelmä kansallinen järjestelmä kansallinen rajapinta kansallinen rajapinta keskusjärjestelmä kansallinen rajapinta kansallinen rajapinta kansallinen järjestelmä Keskusverkko kansallinen järjestelmä Käyttäjät Käyttäjät Lähde: Sisäasioiden pääosasto.

12 Tarkastuksen laajuus ja lähestymistapa 10 Tarkastuksen laajuus 04 Tarkastuksessa tutkittiin, hallinnoiko komissio SIS II -järjestelmän kehittämistä hyvin ja kiinnittikö se huomiota seuraaviin neljään kysymykseen: a) Toimittiko komissio SIS II -järjestelmän määräaikaan mennessä? b) Toimittiko komissio SIS II -järjestelmän alkuperäisten kustannusarvioiden puitteissa? c) Oliko SIS II -järjestelmää varten käytössä koko hankkeen ajan perusteellinen toimintasuunnitelma, jonka yhteydessä otettiin huomioon kuluissa ja odotettavassa hyödyssä tapahtuneet keskeiset muutokset? d) Hyödynsikö komissio SIS II -kehittämishankkeen hallinnoinnista kertyneitä kokemuksia? 05 Komissiolle on kaiken kaikkiaan kertynyt huomattava määrä kokemusta IT hankkeiden kehittämisestä sekä pääosastojen ohjeistamisesta IT hankkeiden onnistuneeseen hallinnointiin 3. Komissio tiedostaa myös, että yksittäisten IT hankkeiden kehittämisestä saatuja kokemuksia on tarpeen hyödyntää ja jakaa ne koko organisaatiolle 4. Esimerkiksi komission sisäisen tarkastuksen osasto selvitti saatuja kokemuksia käymällä vuonna 2011 läpi komission eri pääosastojen käynnistämiä IT hankkeita 5. Tilintarkastustuomioistuimen SIS II -järjestelmään kohdistaman tarkastuksen yhteydessä oli mahdollista yksilöidä viivästysten ja kustannusten ylittymisen syitä yksittäisen hankkeen tasolla. Tarkastuksessa oli myös mahdollista yksilöidä muutokset, joiden myötä komissio lopulta pystyi toimittamaan järjestelmän. 06 Kyseessä ei ollut IT alan tarkastus, jonka avulla oli tarkoitus saada varmuus SIS II -järjestelmän laadusta, eikä tarkastuksessa tutkittu, kuinka kansalliset viranomaiset hallinnoivat SIS II -järjestelmiensä kehittämistä. 3 Rational Unified Process oli komission käyttämä vakiomuotoinen ohjelmistonkehitysmenetelmä, joka perustettiin vuonna 2004 annetulla komission tiedonannolla (Communication on the improvement of information technology governance in the Commission, SEC(2004) 1267). Vuonna 2011 menetelmää täydennettiin hankehallintamenetelmällä (Project Management Methodology, PM 2 ). 4 Getting the best from IT in the Commission, SEC(2010) 1182 lopullinen, 7. lokakuuta Sisäisen tarkastuksen osaston tarkastuskirjelmä, , Setup of IT Projects in the Commission.

13 Tarkastuksen laajuus ja lähestymistapa 11 Tarkastuksen lähestymistapa 07 Tarkastus perustui a) SIS II:n sidosryhmien jäsenneltyihin haastatteluihin. Haastateltuihin sidosryhmiin kuului: i) sisäasioiden pääosastossa työskentelevää SIS II:n kehittämisestä vastaavaa komission henkilöstöä ii) budjettipääosastossa, tietotekniikan pääosastossa, pääsihteeristössä sekä verotuksen ja tulliliiton pääosastossa työskentelevää komission henkilöstöä, joka vastaa komissiossa IT hallinnointiin liittyvistä kysymyksistä sekä muiden laaja alaisten tietojärjestelmien kehittämisestä iii) SIS II:n kehittämisestä vastaava päätoimeksisaaja (Hewlett Packardin ja Sterian konsortio) sekä laadunvarmennuksesta vastaava toimeksisaaja (Unisys) iv) EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin sihteeristön henkilöstöä, jonka tehtävänä oli seurata SIS II:n kehittämistä v) Sidosryhmien edustajia kuudesta osallistujamaasta (Saksa, Espanja, Ranska, Luxemburg, Unkari ja Portugali). Kuusi osallistujamaata valittiin, siten, että saatavien mielipiteiden kirjo olisi mahdollisimman kattava. b) Kyselytutkimukseen, joka kohdistettiin SIS II:n kehittämiseen osallistuviin sidosryhmiin kaikissa osallistujamaissa, EU:n neuvoston sihteeristöön, komissioon sekä komissiolle työskenteleviin toimeksisaajiin. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sidosryhmien näkemyksiä erilaisista SIS II:n kehittämiseen liittyvistä näkökohdista. Kyselytutkimukseen valituista 144:stä sidosryhmiin kuuluvasta tahosta 91 vastasi kyselyyn, joten vastausprosentti oli 63. Vastanneista 81 edusti osallistujamaita ja neuvostoa ja kymmenen puolestaan komissiota ja sen toimeksisaajia. Kolme neljäsosaa vastaajista oli ollut mukana hankkeessa vuodesta 2009 alkaen tai aiemmin. c) SIS II:ta koskevan dokumentaation ja menettelyiden tarkistamiseen.

14 Huomautukset 12 Osa 1 Komissio toimitti SIS II -järjestelmän, mutta yli kuusi vuotta myöhässä Tarkastuskriteerit 08 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti seuraavat seikat: a) oliko hankkeen aikataulu realistinen b) oliko komissio osoittanut riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä seuraamaan hankkeen toteuttamista ja valvomaan sopimuksia vaikuttavasti c) oliko komissiolla ollut hyvät työskentelysuhteet sidosryhmiin ja oliko se ottanut huomioon loppukäyttäjien näkemykset d) olivatko päätöksentekojärjestelyt selkeät e) olivatko järjestelmävaatimukset riittävän vakaita järjestelmän tehokkaan kehittämisen kannalta. Hankkeen alkuperäinen määräaika oli epärealistinen 09 Hankkeen määräajaksi asetettiin joulukuussa 2001 annetussa neuvoston asetuksessa 6 alun perin joulukuun 2006 loppu. Tarkoituksena oli, että EU:hun vuonna 2004 liittyvät maat voisivat liittyä Schengen alueeseen vuoden 2006 lopussa. Komission vuonna 2003 laatimassa toteutettavuustutkimuksessa katsottiin, että tavoite olisi saavutettavissa, mutta oletuksena oli, että vaatimukset pysyisivät vakaina ja hanke eritelmät laadittaisiin nopeasti 7. Komissio havaitsi vuoden 2003 loppuun mennessä, että alkuperäistä määräaikaa olisi vaikea saavuttaa 8. Määräaikaa kuitenkin muutettiin vasta vuoden 2006 lopussa. SIS II:n keskeiset sidosryhmät kattaneen tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimuksen vastaajista suurin osa (69 prosenttia) piti alkuperäistä määräaikaa epärealistisena. Liitteessä esitetään SIS II:n kehittämisen eri vaiheet aikajärjestyksessä. 10 Tarkastuskyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan 75 kuukauden pituisen viipeen syitä. Vastaajien mukaan viive johtui osittain siitä, että alkuperäinen määräaika ei perustunut realistiseen tekniseen analyysiin. Heidän antamansa painotus kyseiselle syylle oli 16 prosenttia (ks. kaavio 2). 6 Neuvoston asetus (EY) N:o 2424/2001, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, , s. 4), ja neuvoston päätös 2001/886/YOS, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, , s. 1). 7 Feasibility Study SIS II, Deloitte, 7. huhtikuuta KOM(2003) 771 lopullinen, 11. joulukuuta 2003.

15 Huomautukset 13 Kaavio 2 SIS II -järjestelmään liittyneiden viipeiden syyt Asiantuntemus ei riittänyt vaikuttavaan sopimusseurantaan 30 % Jotkin osallistujamaat eivät olleet riittävän sitoutuneita ja työskentelysuhteet olivat heikot 17 % Alkuperäinen määräaika ei perustunut realistiseen tekniseen analyysiin 16 % Päätöksentekojärjestelyt olivat puutteellisia 11 % Muut 4 % Järjestelmävaatimukset eivät olleet vakaita 22 % Lähde: SIS II:n sidosryhmille osoitettu tarkastuskysely. 11 Komissio ei toimittanut SIS II -järjestelmää ajoissa, joten SIS 1 -järjestelmää mukautettiin joulukuussa 2007 siten, että uudet osallistujamaat voitiin liittää mukaan järjestelmään. Muutos toteutettiin SISone4all järjestelmällä, joka oli kopio Portugalin kansallisesta järjestelmästä. Se tarjosi ratkaisun yhdeksälle kymmenestä jäsenyyttä hakeneesta maasta 9, mikä olikin SIS II:n ensisijainen tavoite. Seuraavista alkuperäisen määräajan jatkamisista sovittiin, mutta uusiakaan määräaikoja ei saavutettu, mikä lisäsi järjestelmävaatimusten muuttumisen riskiä: a) Joulukuussa 2006 määräaikaa jatkettiin joulukuuhun b) Lokakuussa 2008 määräaikaa jatkettiin kesäkuuhun Kypros ei kyennyt panemaan Schengenin säännöstöä täytäntöön eikä siis liittynyt Schengen alueeseen. 10 Neuvoston päätös 2006/1007/YOS, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä tehdyn päätöksen 2001/886/YOS muuttamisesta (EUVL L 411, , s. 78), ja neuvoston asetus (EY) N:o 1988/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2424/2001 muuttamisesta (EUVL L 411, , s. 1). 11 Neuvoston asetus (EY) N:o 1104/2008, annettu 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 299, , s. 1), ja neuvoston päätös 2008/839/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 299, , s. 43).

16 Huomautukset Komissio laati kesäkuussa 2010 SIS II:n valmiiksi saattamista koskevan lopullisen aikataulun, jonka neuvosto vahvisti 12. Maaliskuulle asetettu määräaika piti, ja SIS II käynnistettiin huhtikuussa 2013, yli kuusi vuotta alun perin suunniteltua myöhemmin. Kuukauden tiiviin seurannan jälkeen järjestelmä alkoi toimia täydessä laajuudessa ja se korvasi SIS 1:n toukokuussa Komissio ei ennen vuotta 2007 osoittanut tehtäviin riittävästi henkilöstöä, jolla olisi ollut asiantuntemusta ulkoistetun kehitystyön vaikuttavaan hallinnointiin 13 Kyselyyn vastanneet pitivät osasyynä viipeeseen sitä, että komissiolla ei ollut riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä sopimusten vaikuttavaan valvontaan. Heidän antamansa painotus kyseiselle syylle oli 30 prosenttia 14 (ks. kaavio 2). 14 Komission SIS II -hanketiimiin kuului vuonna 2002 neljä henkilöstön jäsentä, joiden valvonnasta vastasi yksikönpäällikkö 15. Vuonna 2003 tiimiin liittyi neljä uutta jäsentä 16. Hankkeen alkuvaiheessa tietotekniikan pääosaston edustaja osallistui joihinkin kokouksiin. Ainoastaan kymmenen prosenttia vastaajista katsoi, että komissio oli osoittanut toimiin hankkeen alussa riittävästi henkilöstöä, jolla oli tarvittavat taidot ja kokemus SIS II:n onnistuneeseen toimittamiseen. 15 Vuonna 2005 ylemmälle johdolle 17 esitetyssä lisäresurssipyynnössä kuvailtiin tilannetta, jossa tarvittiin jatkuvaa kriisinhallintaa ja oltiin kyvyttömiä vastaamaan osallistujamaiden esiin ottamiin ongelmiin. Lyhytaikaisissa sopimussuhteissa työskentelevältä henkilöstöltä puuttui relevanttia asiantuntemusta ja teknisiä taitoja. Laadunvarmennuksesta vastaava toimeksisaaja vahvisti, että komissiolta puuttui asiantuntemusta 18. Lähes puolet hankehenkilöstöstä työskenteli sopimuksilla, joiden oli määrä päättyä seuraavana vuonna. Yksikään tarkastuskyselyyn vastanneista komission henkilöstön jäsenistä ei katsonut, että henkilöstön suuri vaihtuvuus muodostaisi esteen hyville suhteille sidosryhmien kanssa, mutta osallistujamaita edustavista vastaajista 49 prosenttia oli tätä mieltä. Komission sisäisen tarkastuksen osaston vuonna 2006 suorittamassa tarkastuksessa 19 havaittiin, että SIS II:n hankehenkilöstö oli sitoutunutta ja pätevää, joskin jatkuvasti ylikuormitettua. Sisäasioiden pääosasto suuntasi tarkastuksen perusteella hankkeeseen lisähenkilöstöä. Vuoden 2007 loppuun mennessä SIS II -toimialasta sisäasioiden pääosastossa vastaavaan henkilöstöön kuului 12 vakituista henkilöstön jäsentä; määrä nousi vuoteen 2012 mennessä 17:ään Neuvoston asetus (EU) N:o 541/2010, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2010, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) annetun asetuksen (EY) N:o 1104/2008 muuttamisesta (EUVL L 155, , s. 19), ja neuvoston asetus (EU) N:o 542/2010, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2010, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) tehdyn päätöksen 2008/839/YOS muuttamisesta (EUVL L 155, , s. 23). Asetuksilla jatkettiin hankkeen määräaikaa maaliskuuhun SEK(2010) 1138 lopullinen, 21. syyskuuta Arvio muodostui seuraavista osa alueista: a) Komissiolla oli liian vähän henkilöstöä, jolla oli kokemusta laaja alaisista tietotekniikkahankkeista ja Schengen kysymyksistä (9 prosenttia). b) Päätoimeksisaajan toiminta oli heikkolaatuista (9 prosenttia). c) Sopimuskiistat (5 prosenttia). d) Komissio ei kohdistanut vaikuttavaa seurantaa päätoimeksisaajan saavuttamiin tuloksiin (4 prosenttia). e) Komissio ei ilmoittanut tarpeita selkeästi päätoimeksisaajalle (3 prosenttia). 15 SEC(2003) 206 lopullinen, 18. helmikuuta KOM(2003) 771 lopullinen. 17 Hankevastaavan muistio hankkeesta oikeus-, vapausja turvallisuusasioiden pääosastossa vastaavalle johtajalle, 16. syyskuuta Laadunvarmennuksesta vastaavan toimeksisaajan seurantaraportti, elokuu Sisäisen tarkastuksen osaston kertomus IT hallinnoinnista oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosastossa (8. kesäkuuta 2006).

17 Huomautukset Kaikki tarkastuksen yhteydessä haastatellut kuusi osallistujamaata korostivat, että komissio ei ollut osoittanut tehtäviin riittävästi sopivan asiantuntemuksen omaavaa henkilöstöä ennen vuotta Kaksi maata samoin kuin päätoimeksisaaja katsoi, että hankkeen kannalta olisi ollut hyödyllistä, jos siihen olisi ollut enemmän saatavilla IT alan asiantuntemusta, jota löytyi muualta komissiosta (esimerkiksi tietotekniikan pääosastosta). Komissiossa ei ollut tarpeeksi asiantuntemusta sopimuksen vaikuttavaan hallinnointiin ja suoritteiden laadusta varmistumiseen HPS konsortion kanssa tehtiin 22. lokakuuta 2004 sopimus SIS II:n ja viisumitietojärjestelmän (VIS) kehittämisestä. Sen oli kuitenkin keskeytettävä sopimukseen perustuvat työt 18. marraskuuta 2004 ja 31. tammikuuta 2005 väliseksi ajaksi, kun hylätyksi tulleen tarjoajan valitus oli käsittelyssä. Tämä alkuperäinen viivästys johtui komission tarjouksiin käyttämästä arviointimenetelmästä, joka ei osoittanut vakuuttavasti, että hyväksytyksi oli tullut paras tarjous (ks. laatikko 1). Unionin tuomioistuin katsoi kieltokannemenettelyn yhteydessä, että komissio oli tehnyt virheitä tarjousten arvioinnissa, mutta se hylkäsi valituksen tehneen tarjoajan välitoimihakemuksen, koska ei ollut riittävää näyttöä siitä, että asianomaiselle tarjoajalle olisi koitunut vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa Vuoden 2008 lopussa SIS II toimialan parissa työskenteli yhä 12 henkilöstön jäsentä, ja määrä nousi vuoden 2009 lopussa 14:ään. Vuoden 2010 lopussa henkilöstön määrä oli 13, ja se nousi vuoden 2011 lopussa 16:een. Tiimissä työskenteli lisäksi sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja komennuksella olevia kansallisia asiantuntijoita. Esimerkiksi oikeus-, vapausja turvallisuusasioiden pääosaston vuoden 2008 hallintosuunnitelmassa todettiin, että sopimussuhteisia toimihenkilöitä oli yhdeksän ja komennuksella olevia kansallisia asiantuntijoita oli kuusi. 21 Sisäisen tarkastuksen osaston kesäkuussa 2006 antamassa kertomuksessa oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston IT hallinnoinnista todettiin, että henkilöstön määrä ei riittänyt lisääntyvän ulkoistamisen hallinnointiin. 22 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys, 31. tammikuuta 2005, asia T 447/04R.

18 Huomautukset 16 Laatikko 1 Komissio arvioi voittaneen tarjouksen edullisemmaksi, vaikka se oli tosiasiassa kalliimpi Tarjoukset arvioitiin ensin laadun perusteella (tekninen arviointi) ja sen jälkeen hinnan perusteella (taloudellinen arviointi). Tarjouksia tuli yhteensä seitsemän. Teknisessä arvioinnissa niistä menestyivät parhaiten HPS konsortio sekä hylätyksi tullut tarjoaja, joka teki valituksen. Tarjousten saamat pistemäärät olivat kutakuinkin samat. HPS sai 0,4 prosenttia suuremman pistemäärän kuin hylätyn tarjouksen esittäjä. Molemmat yritykset etenivät taloudelliseen arviointivaiheeseen, jonka tulokset yhdistettiin teknisessä arvioinnissa annettuun pistemäärään. Lopputuloksena saatiin kokonaispistemäärä. Taloudellisessa arvioinnissa HPS:n tarjous arvioitiin 43 prosenttia edullisemmaksi. Tarjouksen saama kokonaispistemäärä oli näin ollen suurempi ja sopimus tehtiin HPS:n kanssa. HPS:n tarjous oli kuitenkin tosiasiassa 3,5 prosenttia hylättyä tarjousta kalliimpi (HPS:n tarjous oli 38,1 miljoonaa euroa ja hylätty tarjous 36,8 miljoonaa euroa). Komissio arvioi HPS:n tarjouksen edullisemmaksi jakamalla sen 15 osaan, vaikka tarjous oli itse asiassa kalliimpi. Komissio pisteytti kunkin osan erikseen asianomaisten tarjoajien tarjousten vertailun perusteella. Sen jälkeen komissio laski annetut pistemäärät yhteen (ilman painotuksia ja erottamatta toisistaan kiinteitä hintoja ja yksiköitä, jotka tilattaisiin tarvittaessa erikseen). Näin se määritti taloudelliseen arvioon perustuvan pistemäärän, jolla ei ollut paljoakaan tekemistä kokonaistarjouksen kanssa. 18 Komissiolla ei ollut riittävästi henkilöstöä sopimuksen kunnolliseen seurantaan ja päätoimeksisaajan heikkolaatuisen toiminnan ehkäisemiseen 23. Komission sisäisen tarkastuksen osaston (IAS) vuonna 2006 suorittamassa tarkastuksessa kritisoitiin SIS II -hankkeen hallinnointia siltä osin, että hankkeen yhteydessä ei kyetty varmistamaan, että päätoimeksisaaja toimitti palvelunsa määräaikaan mennessä ja hanke eritelmän mukaisesti. Tarkastuksen yhteydessä haastatelluista kuudesta osallistujamaasta viisi katsoi, että komissiolla ei ollut riittävästi asiantuntemusta suoritteiden laadun arviointiin ja toimeksisaajan työsuorituksen seurantaan. Ainoastaan 20 prosenttia tarkastuskyselyyn vastanneista katsoi, että komissio oli seurannut SIS II -hankkeen päätoimeksisaajan aikaansaamia tuloksia vaikuttavasti ennen vuotta Vuodesta 2009 alkaen kyseisten vastausten osuus nousi 72 prosenttiin, mikä kuvastaa, että komissio kykeni parempaan laadun seurantaan hankkeen loppuvaiheessa. 23 UK House of Lords, European Union Committee, 9 th Report of Session , Schengen Information System II (SIS II), Report with Evidence, 2. maaliskuuta Komissio piti valitettavana, ettei se kyennyt suorittamaan päätoimeksisaajan seurantaa parhaalla mahdollisella tavalla. Komissio totesi, ettei se kyennyt valvomaan sopimuksen täytäntöönpanoa kunnolla silloisen henkilöstömäärän avulla päätoimeksisaajan heikon suoriutumisen ehkäisemistä silmällä pitäen.

19 Huomautukset Komissio hyväksyi testitulokset päätoimeksisaajalta ja laadunvarmennuksesta vastanneelta toimeksisaajalta saadun palautteen perusteella. Järjestelmässä havaittiin ongelmia vuoden 2008 lopussa suoritetuissa, hylkäävään tulokseen päättyneissä operatiivisissa järjestelmätesteissä (kyseessä olivat ensimmäiset keskusjärjestelmään ja kansallisiin järjestelmiin kohdistetut testit, joissa oli mukana osallistujamaita). Komission kyky arvioida suoritteiden laatua järjestelmänhyväksyntätestien avulla parani hankkeen loppuvaiheessa 24 (ks. kaavio 3). 20 Kaikki kuusi haastattelun kohteena ollutta osallistujamaata katsoivat, että komission hallinnointi ja viestintä olivat parantuneet vuodesta 2009 alkaen. Tiimiin, joka vastasi hankkeen loppuvaiheen hallinnoinnista, kuului enemmän henkilöstöä, jolla oli kokemusta laaja alaisten IT hankkeiden kehittämisestä ja tietämystä Schengenin tietojärjestelmästä (kyseinen henkilöstö oli esim. verotuksen ja tulliliiton pääosastosta, osallistujamaista ja SIS II -hankkeen aiemmasta vaiheesta). Kolmasosa tarkastuskyselyn vastaajista katsoi, että hankkeen koko elinkaaren näkökulmasta tarkasteltuna komissio oli osoittanut hankkeeseen riittävästi henkilöstöä, jolla on tarvittavat taidot ja kokemus SIS II:n onnistuneeseen toimittamiseen. Kyseessä oli merkittävä parannus, sillä hankkeen alussa vastaava osuus oli vain kymmenen prosenttia vastaajista (ks. kohta 14). 24 Neuvoston päätelmät, oikeus- ja sisäasiat, 26. ja 27. helmikuuta 2009: neuvosto pani tyytyväisenä merkille SIS II järjestelmän testauksen toteutusperiaatteen tarkistamisen. Sen seurauksena voidaan taata jäsenvaltioiden entistä tiiviimpi osallistuminen testien määrittelemiseen ja hallinnointiin. Kaavio 3 Testausmenettelyiden parantuminen vuodesta 2009 alkaen Testitulosten arviointiperusteet oli määritetty selkeästi Komission ja osallistujamaiden välinen tehtäväjako oli määritetty selkeästi Testieritelmät oli määritetty selkeästi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Samaa mieltä olevien vastaajien osuus Ennen vuotta 2009 Vuodesta 2009 alkaen Lähde: SIS II:n sidosryhmille osoitettu tarkastuskysely.

20 Huomautukset 18 Työskentelysuhteet joidenkin osallistujamaiden ja komission välillä olivat aluksi huonot; ennen kuin komissio perusti SIS II:n hallintoneuvoston, se ei kyennyt hyödyntämään kaikkien loppukäyttäjien saamia kokemuksia 21 Kyselyn vastaajat katsoivat, että huonot työskentelysuhteet sidosryhmiin ja joidenkin osallistujamaiden sitoutumisen puuttuminen aiheuttivat osan viipeistä. Heidän antamansa painotus kyseiselle syylle oli 17 prosenttia 25 (ks. kaavio 2). 22 Vaikeat suhteet komissioon tulivat esille osallistujamaiden haastatteluissa. Haastatteluissa kuvailtiin esimerkiksi, kuinka SISVIS komiteasta (ks. kohta 27) tuli kiistelyn areena. Kyselyssä ainoastaan 15 prosenttia vastaajista (kaikki muualta kuin komissiosta) katsoi, että SIS II -hanketta koskeneet kokoukset käytiin rakentavassa hengessä ennen vuotta 2009 (ks. kaavio 4). 23 SIS II:n kehittämisympäristö ennen vuotta 2009 oli täysin erilainen niihin olosuhteisiin verrattuna, joiden vallitessa verotuksen ja tulliliiton pääosasto tuolloin kehitti erästä toista laaja alaista tietojärjestelmää (ks. laatikko 2). 25 Arvio muodostui seuraavista osa alueista: a) Jotkin osallistujamaat eivät sitoutuneet hankkeeseen tai vastustivat sitä (8 prosenttia). b) Sidosryhmien väliset työskentelysuhteet olivat huonot (5 prosenttia). c) SIS II ei ollut strategisesti tärkeä varsinkaan SISone4all järjestelmän täytäntöönpanon jälkeen (4 prosenttia). Kaavio 4 Huonot suhteet joidenkin osallistujamaiden ja komission välillä ennen vuotta 2009 Komissio teki onnistunutta yhteistyötä osallistujamaiden kanssa kehitettäessä kansallisia järjestelmiä Komissio hyödynsi sidosryhmien ehdotuksia parannuksia silmällä pitäen Komissio sitoutui vaikuttavalla tavalla osallistujamaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön molemminpuolisen luottamuksen vallitessa Kokousilmapiiri oli rakentava Sidosryhmät olivat riittävissä määrin mukana päätöksenteossa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Samaa mieltä olevien vastaajien osuus Ennen vuotta 2009 Vuodesta 2009 alkaen Lähde: SIS II:n sidosryhmille osoitettu tarkastuskysely.

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2015 (OR. en) 15108/15 SCH-EVAL 58 SIRIS 95 COMIX 671 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 299 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE Luxemburg, 10. joulukuuta 2013 ECA/13/45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.6.2009 KOM(2009) 294 lopullinen 2009/0090 (CNS) C7-0102/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS SIS II- ja VIS-järjestelmien operatiiviseen hallinnointiin liittyvien tehtävien

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö U-JATKOKIRJE SM2013-00040 PO Taavila Hannele 11.02.2013 Suuri valiokunta Viite Asia Neuvoston päätökset päivämäärän asettamisesta päätöksen 2007/533/JHA ja asetuksen 1987/2006 toisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0052 (NLE) 8465/17 SCH-EVAL 124 COMIX 295 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012)

Vetoomusvaliokunta ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Vetoomusvaliokunta 18.12.2012 ILMOITUS JÄSENILLE (0430/2012) Asia: Vetoomus nro 0430/2012, Heikki Auvinen, Suomen kansalainen, hänen irtisanomisestaan Euroopan komission

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Schengen-alueen laajentumisen taustaa

Schengen-alueen laajentumisen taustaa MEMO/07/618 Bryssel 20. joulukuuta 2007 Schengen-alueen laajentumisen taustaa Alankomaiden, Belgian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan hallitukset allekirjoittivat 14. kesäkuuta 1985 luxemburgilaisessa Schengenin

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO L 228/30 FI II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1998, yhteenliittämisestä vapautetuilla telemarkkinoilla 8 päivänä tammikuuta 1998 annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot